Page 1

27 Mart - 9 N isan 2014

SAY I 59 4

w w w . migros. com. tr

Migr o s ko p ’ ta ki tüm f iya tla r indir im li o lup , M o ney Cl ub K a rt’ la g eçerlidir.

w w w . migroskop. com. tr

iletisim@ migros. com. tr

Mil y = 25 e n o 1M


Money C lu b’la h em ev ini,

h em Money' leri s il s üpür! Tek s ef erde 5 0 TL v e üz eri deterj an, s abu n v eya ev temiz lik ürünü alışv erişine

5 M oney h

ediye.

5

Money !"#$%&'("!)*

!"#$%&'("+,"#-.

/01"23#34"5323467171


!"#$"%&'()*%+$'(,-%./" 56 0"10"(./%2.$%3'4 (./

Frosch Markalı Ü rünlerde % 25 İN DİRİM!

Money Club Kart ile 20!’ lik Frosch alışverişi yapanlara, TE MA V akfı aracılığı ile adınıza b ir fidan dikilecektir. 2 7 Ma rt- 0 9 N is a n ta rih leri a ra s ı nd a Mig ro s , 5 M Mig ro s , Mig ro s J et m a ğa z a la rı nd a n veya S a na l Ma rket’ ten Mo ney C lub K a rt, Mo ney B o nus ya d a Mo ney C lub öz ellikli d iğer ka rtla r ile a la c a ğı nı z h er 2 0 TL ’ lik F ro s c h ü rü n a lı şverişiniz e Tem a Va kf ı ’ nd a n a d ı nı z a f id a n d ikim i g erçekleştirilec ektir. K a m p a nya d a n s a d ec e ka yı tlı ka rtla r f a yd a la na b ilir. F id a n d ikim i ile ilg ili b ilg ilend irm e h er 2 0 TL ’ lik F ro s c h ü rü n a lı şverişiniz s o nra s ı nd a S MS ile ya p ı la c a ktı r. S MS b ilg ilend irm es i a lı na b ilm es i için c ep telef o n b ilg is inin Mo ney C lub K a rt’ a ka yı tlı o lm a s ı g ereklid ir. K a m p a nya to p la m d a 5 0 0 0 a d et f id a n ile s ı nı rlı d ı r. K işi b a şı f id a n d ikim i, en f a z la 1 a d et o la c a ktı r.


7 , 50 !

28, 50

6, 9

!

!

0

Tursil Matik 1, 5 kg 10 Y ıkama

Ariel Matik 7 kg Alana Fairy 75 0 ml H ediye! H E DİY E !

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

8, 25 !

6, 9

6, 90

!

!

Keep Fresh Y umuşatıcı Mendil 25’li / Keep Color Renk Koruyucu Mendil 12’li

Bingo Soft 4 kg

S to k A d ed i: 8 . 0 0 0

4

0


6, 90

27 , 9

5, 50

18, 50

!

0

!

!

!

W oolite 1500 ml

Omo L ikit 1400 ml S to k A d ed i: 1 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 8 . 0 0 0

9 ,9

5

!

5, 20

7 ,9

!

Kosla V anish Sıvı 1 l

0

!

Kosla Oxi Toz 500 g

S to k A d ed i: 8 . 0 0 0

21, 50

29 , 9

!

17 , 9

!

!

25, 9

0

!

Calgon Tab let 40’lı

0

Calgon 2500 g

S to k A d ed i: 8 . 0 0 0

S to k A d ed i: 8 . 0 0 0

18, 90

5, 9

!

14, 9

!

0

4, 9

Kosla V anish Tül Toz 1000 g

H acı Şakir 9 00 g

!

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

0

0

!

S to k A d ed i: 8 . 0 0 0

0

5


39,

90

37 , 9

90

28, 9

29,

0

!

!

Finish H epsi Bir Arada Tab let 100’lü

0

!

!

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

Fairy Platinum 50 Kapsül + Fairy Sıvı 1500 ml S to k A d ed i: 1 0 . 0 0 0

5, 90 !

24, 9

4, 90

18, 9

!

!

0

!

0

Finish H epsi Bir Arada Jel 1300 ml

Finish Tuz 1500 g

S to k A d ed i: 8 . 0 0 0

S to k A d ed i: 8 . 0 0 0

8, 25 !

%2 5 İN DİRİM!

6, 90 !

Duru Sabu n E copacklerde

Cif Krem 2x75 0 ml

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

14, 75

6, 9

10, 90

5, 9

!

!

!

0

H ob by Sıvı Sabu n 2000 ml

Protex Sıvı Sabu n 2x75 0 ml

6

5 !

S to k A d ed i: 1 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0


9 , 50

9 ,9

7 , 50

7 , 45

!

!

!

0

!

Cif Banyo + Mutfak Jel 7 50 + 7 50 ml

Cillit Bang Aktif K繹p羹k

S to k A d ed i: 1 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 7 . 0 0 0

7 , 15

7 , 15

5, 00

5, 00

!

!

!

!

N azar Kase Arap Sabu nu 1 kg

N azar S覺v覺 Arap Sabu nu 1000 ml

S to k A d ed i: 7 . 0 0 0

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

? ,? ?

? ,? ?

!

? ,?

!

!

? ,? ?

!

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

S to k A d ed i: ? ? ? ? ? ?

S to k A d ed i: ? ? ? ? ? ?

7


arasında geçerlidir.

Persil Jel 33 Y ıkama

Persil 6+ 1 kg 46 Y ıkama

25, 90 !

!

17 , 50

12, 00

!

!

S to k A d edi: 20.

S to k A d edi: 15.0

Tüm Pril Sıvı ve Bulaşık Makinesi Ü rünlerinde % 25 İndirim! 2. Sİ % 50 İN DİRİML İ!

Bref Pow er Aktiv

4, 9

!

3, 9

M Mig ro s , Mig ro s J et m p ı la c a k h er 3 0 TL tuta a z a nı la n Mo ney’ ler 2 Mo ney ka z a na b ilir. K a

!

7 , 25 !

S to k A d edi: 25.0

Dixi 3I !

0

S to k A d edi: 20.

2 7 Ma rt- 9 N is a n ta rih leri a ra s ı nd a Mig ro s , 5 d a Mo ney C lub öz ellikli d iğer ka rtla r ile ya a lı şverişine 5 Mo ney h ed iye ed ilec ektir. K kulla nı la b ilec ektir. B ir m ü şteri m a ks im um 1 5

8, 50

6, 9 9

!

V ernel Max 1, 5 l

a ğa z a la rı nd a n veya S a na l Ma rket’ ten Mo ney C lub rı nd a ki P ers il, Turs il, Vernel, P erw o ll, P ril, Dix i, B g ü n içeris ind e ka rtı nı z a yü klenec ek ve 3 0 H a z ira m p a nya d a n ya lnı z c a ka yı tlı ka rtla r ya ra rla na b ilir. 1

0

4, 45 !

S to k A d edi: 15.0

K a rt, Mo ney B o nus ya ref , C lin m a rka lı ü rü n n 2 0 1 4 ta rih ine ka d a r Mo ney, 1 TL ‘ d ir.


7 , 75 !

4, 9

!

0

Cif Ballerina Sünger Paket Çeşitleri 8 Al 5 Ö de

4, 9

!

0

Parex Rengarenk Temizlik Bezi 10’l u

S to k A d ed i: 1 3 . 0 0 0

4, 50 !

3, 9

!

0

Premax Islak Temizlik Bezleri

% 30 İN DİRİM!

Tüm Jet Markalı Ü rünlerde

3 AL 2 Ö DE ! S to k A d ed i: 9 . 0 0 0

Tüm Scotch- Brite markalı ürünlerde %

30 İN DİRİM!

9


14, 90

6, 9

10, 90

5, 50 !

!

Marc Ahşap Temizleyici 2, 5 l Alana Marc Y üzey Temizleyici 900 ml H ediye!

0

!

!

H E DİY E ! S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

Clin Cam Temizleyici Çeşitleri 500 ml

2.s i %5 0 İN DİRİML İ! S to k A d ed i: 1 3 . 0 0 0

22, 9

!

% 30 İN DİRİM!

15, 90 !

Uzay Mob ilya Bakım Ü rünlerinde

Kosla H alı Şampuanı Set Çeşitleri 2x900 ml S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

15, 90 !

14, 9

12, 50

11, 9

!

!

5

!

Airw ick Aromatik Çubu klar

0

Airw ick Freshmatic Kit Çeşitleri

S to k A d ed i: 1 2 . 0 0 0

9,

7,

15, 9

50 !

!

13, 9

50 !

Discover Minisphere 80 ml 10

S to k A d ed i: 1 3 . 0 0 0

5

!

0

G lade & Mr. Muscle Temizlik Paketi S to k A d ed i: 1 4 . 0 0 0

S to k A d ed i: 1 2 . 0 0 0


3, 25 !

2, 9

!

5, 50

0

!

G ülşah N aftalin Tab let 125 g

1 AL AN A 1 H E DİY E !

Domestos Rezervuar Blok

S to k A d ed i: 9 . 0 0 0

3, 65 !

5, 9

2, 50

3, 9

5

!/adet

!

5

!/adet

E rnet Süper W C Temizleyici 7 50 ml

E rnet Süper Pas ve Kireç Sökücü

S to k A d ed i: 1 2 . 0 0 0

S to k A d ed i: 1 2 . 0 0 0

4, 50 !

% 30 İN DİRİM!

3, 50 !

2.s i % 50 İN DİRİML İ!

Scotch- Brite Ö zel Banyo Temizleyicilerinde

Maestrow in Alkol Bazlı Y üzey Dezenfektanı 75 0 ml

S to k A d ed i: 9 . 0 0 0

7 ,9

!

% 50 İN DİRİM!

4, 9

9

!

ÇBS Temizlik Ür ünlerinde

0

N azar Derz Temizleyici 7 50 ml

S to k A d ed i: 1 3 . 0 0 0

11


14, 9

0

8, 9

0

!

% 30 İN DİRİM!

!

Parex Y er Temizlik Sistemleri ve Y edeklerinde

Fakir L CD Temizleyici 225 ml

S to k A d ed i: 1 3 . 0 0 0

SPONSORLAR

BEST NEW P R O D U C T

EN iYi YENi Ü R Ü N

Money Club Kart ile tek seferde her 50 TL ’ lik V ileda alışverişinize 5 Money H E DİYY E !

V ileda Cam Bezi 3 Al 2 Ö de

H E DİY E L İ

7 , 50

V ileda l Cam Bezi 3 Ati 2 Ö de Pake m s Ca Alana, Migro 50 ml Temizleyici 7

!

V ileda E asy W ring!"! Clean

H E DİY E !

V ileda Style 3' lü Mikrofib er Bez

8, 9

!

12

0

V ileda 3X E tki Saplı Süper Paspas

14, 9

!

0

69 , 9

!

0

V ileda E xtra Sensation E ldiven

3, 50 !


7 , 45

17 , 9

5, 50

14, 9

G lade Oto N ature

Duracell 9 + 3 Pil

!/adet

!

!/adet

0

!

0

S to k A d ed i: 2 2 . 0 0 0

S to k A d ed i: 9 . 5 0 0

12, 25 !

% 25 İN DİRİM!

8, 9

!

G ard G ümü ümüş Parlatıcılarında

0

Zeta Ü tü Kolası Sprey 500 ml

S to k A d ed i: 1 3 . 0 0 0

4, 45

5, 85

3, 50

4, 50

!

!

!

!

G ülşah Jel L avab o Açıcı 1000 ml S to k A d ed i: 1 0 . 0 0 0

G old Care Depolu Parlatıcı Sünger

S to k A d ed i: 1 3 . 0 0 0

12, 90

3, 9

!

10, 9

!

!

2, 9

0

!

0

G old Krem Boya Çeşitleri

Detan G üvekovan 2’li Paket S to k A d ed i: 7 . 5 0 0

5

S to k A d ed i: 9 . 0 0 0

13


5, 50 !

% 25 İN DİRİM!

4, 90 !

Parex Mega Comfort 2’ li + Çizmez Sünger 2’li Paket

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

Banat Mikrofib er Temizlik Bezlerinde

7 ,9

!

% 30 İN DİRİM!

0

5, 50 !

İw o Markalı Ür ün Çeşitlerinde

Y enilik Dimili Mutfak Bezi 3’lü

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

% 30 İN DİRİM!

% 30 İN DİRİM!

Koroplast Buzdolabı Poşetlerinde

Sera Mutfak Y ardımcılarında • S treç F ilm • Y a ğlı P işirm e K a ğıdı • A lü m inyum F o lyo

2, 25 !

% 30 İN DİRİM!

1, 25 !

Cook Fırın Torba sı 8’li

14

Koroplast Çöp Torba larında

S to k A d ed i: 1 2 . 0 0 0


18, 25

28, 95

!

!

23, 9

!

12, 9

0

!

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 3 0 . 0 0 0

Selpak Tuvalet Kağıdı 32’ li

5

Selpak H avlu 12’ li

10, 25

10, 50

7 ,9

7 ,9

!/adet

!

5

!/adet

!

5

S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

Selpak H avlu 6’ lı

Selpak Spa Tuvalet Kağıdı 8’ li • Pudra Kokusu • Okyanus E sintisi • Y asemin Kokusu

4, 55

7 ,9

2, 9

6, 50

!/adet

!

5

! /adet

!

S to k A d ed i: 7 . 5 0 0

S to k A d ed i: 1 0 . 0 0 0

Selpak Collection Peçete Çeşitleri

Selpak Kağıt Bez

2, 00

4, 55

1, 55

2, 9

!

!

Selpak Cep Mendil

0

S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0

!

!

5

S to k A d ed i: 1 0 . 0 0 0

Selpak Klasik Peçete 50’ li

15


H İJY E N & BAKIM Ü RÜ N L E Rİ V iva E ko Çift Katlı Tuvalet Kağıdı 16’lı

V iva H avlu 12’li

7 ,9

!

5, 7

!

5

5

V iva E konomik Peçete 200 Y aprak

1, 7

!

0

1, 35 !

12, 15 !

9 , 50 !

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

Depend E mici Külot Çeşitleri

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

21, 50 !

18, 50 !

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

o.b. Tampon Çeşitleri 16’lı

S to k A d ed i: 1 0 . 0 0 0

3, 7

!

2, 9

!

5

5

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

8, 25 !

6, 50 !

16

Dalin Islak Cep H avlusu 3’lü

S to k A d ed i: 5 0 . 0 0 0

Orkid G ünlük Ped E konomik N ormal / L arge

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

Maylo H amarat Peçete 200’lü

4, 25 !

3, 7

!

5

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

6, 25 !

4, 9

!

0

Kotex Ultra 4’l ü+ Ultra Tekli H ediyeli Paket Çeşitleri

8, 45 !

Bu kampanya Unile mağazalarından Un Ailem, Money Club & tek kișilik Survivor A İstanbul’a kadar ola Sururi Sk. No:25 D: gelen gecikmelerde çekilișe Unilever San çekili İkramiye tesliminde


H E DİY E !

Rexona Sprey Deodorant Çeşitleri 150 ml

0 6, 9!/adet !

2 Adet Rexona Sprey Deodorant Alımına Mini Roll- on 50 ml H ediye!

Bu kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ș tarafından MPİ’nin 20.03.2014 tarihli ve 58259698-255.01.02/911-2481 sayılı izni ile 27.03.2014 (Saat:09.00)–09.04.2014 (Saat:22.00) tarihleri arasında gerçekleștirilecek kampanyada Türkiye genelindeki tüm Migros, 5M Migros, Migros Jet, Sanal Market mağazalarından Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ș.’nin tüm REXONA markalı ürünlerinden birlikte veya ayrı ayrı tek seferde 10.-TL -TL ve katları tutarında (her 10.-TL için 1 çekiliș çekiliș hakkı) alıșveriș ș ș yapan Money Club Kart, Money Bonus veya Money Club Kart özellikli (Migros Club Kart, Money Club Pro Kart, Koç Ailem, Money Club & More, Servis Kart, Money Club Logolu Shell Club Smart Card) kart sahibi müșterilere çekiliș hakkı verilecektir. Üyelik bilgileri eksik olan veya kayıtlı olmayan Money Club Kart, Money Bonus veya Money Club Kart özellikli kart sahibi müșterilere çekiliș hakkı verilmeyecektir. Çekili Çekiliște 10 kiși, tek kișilik Survivor Adası seyahati; 25.05.2014-28.05.2014 tarihleri arasında 3 gece 4 gün, İstanbul-S.Domingo-İstanbul uçak biletleri, letleri, 4*otelde oda+kahvaltı konaklama, S.Domingo-Las Terrenas transfer, geziler, extra ak akșam yemeği, Las Terranas içi ulașım, (Seyahatler İstanbul havaalanında bașlar ve biter, İstanbul’a kadar olan ulașım, vize ve pasaport ișlemleri ve masrafları talihlilere aittir. Belirtilmeyen hizmetler ve özel harcamalar dahil değildir. Yurtdıșı hizmetler KDV’den muaftır) ikramiyesi kazanacaktır. Çekiliș,, 14.04.2014 tarihinde, saat 12.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hiz. Tic. Ltd. Ști., Gülbahar Mh. Cemal Sururi Sk. No:25 D:37 Mecidiyeköy/İstanbul stanbul adresinde noter huzurunda, isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekle gerçekleștirilecektir. Kazanan talihliler 15.04.2014 tarihli Radikal gazetesi Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ș sorumlu tutulamaz. İkramiye teslimi için en geç, asil talihliler 30.04.2014, yedek talihliler ise 15.05.2014 tarihine kadar kimlikleri ve fiș/faturaları ile U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri’ne bașvurmadıkları taktirde ikramiyelerini teslim alamazlar. Bu çekilișe Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ș., çekili Ș Migros Ticaret A.Ș. Ș ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hiz. Tic. Ltd. Ști. çalıșanları ile 18 yașından küçükler katılamaz, katılmıș ve kazanmıș olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Kazanılan hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez. Bir kiși birden fazla ikramiye kazanamaz. İkramiye tesliminde fiș/fatura /fatura ibrazı zorunludur. KDV ve ÖTV dıșında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 0212 212 40 30 No’lu U2 Kampanya Danıșma Hattı’ndan öğrenebilirsiniz. Bu çekilișe katılan herkes, yukarıdaki șartları kabul etmiș sayılır.


KİŞİSE İŞİ L BAKIM Ü RÜ N L E Rİ N ivea Balsam / % 2 5 L osyon İN DİRİM! Çeşitlerinde

Palmolive Du Duş Jeli Çeşitleri 500 ml + 250 ml

16, 50

Sensodyne Onarım ve Koruma Beyazlatıcı Diş Macunu 7 5 ml

!

14, 9

0

!

11, 90 !

8, 90 !

S to k A d ed i: 1 2 . 0 0 0

Okey Prezervatif Çeşitlerinde

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

Colgate Plax Ağız Bakım Suyu 250 ml 2’li Paket Çeşitleri

%25 İN DİRİM!

14,

7 5

10, 9

!

!

0

9 , 50

Colgate Mikro H assas Diş Fırçası Siyah 1+ 1

!

7 ,9

!

Y E N İ Ü RÜ N

• Y eşilil Çay Ö z lü + Ço k Y önlü K o rum a • Tuz + B uz S erinli erinliği İL K KE Z MİG ROS’T A

S to k A d ed i: 4 . 0 0 0

G illette Proglide Makine 2 Up Alana G illette Fusion Proglide Jel 200 ml H ediye!

33, 49 !

27 , 9

!

18

0

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

0


Bu sayfalarda b elirtilen fiyatlar Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir.

5, 90

V aseline Y eni N emlendirici Jel Serisi

!/adet

4, 9

0

! !/adet

Dove Şampuan ve Saç Kremi Çeşitlerinde

%2 5 İN DİRİM!

İL K KE Z MİG ROS’ TA! • K a ka o K eyf i • B a l K eyf i

N ivea Duşta Vü cut Krem Çeşitleri

İL K KE Z MİG ROS’ TA!

!/adet

S to k A d ed i: 3 . 8 0 0

14, 90 !

12, 9

!

0

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

Diadermine Y üz Temizleme Ür ünleri

0

!/adet

13, 50

S to k A d ed i: 4 . 0 0 0

E lseve Şampuan 650 ml + Saç Kremi 360 ml

14, 9

0 19 , 9!/adet Syoss Saç Spreyi ve 0 Köpük Çeşitleri 14, 9!/adet !

S to k A d ed i: 3 . 0 0 0

9 ,9

0

! !/adet

Stopever Thermalhot Isıtıcı Termal Bant 2’li

S to k A d ed i: 3 . 0 0 0

L’o real E xcellence Saç Boyası Çeşitleri

18, 9

!

12, 7

!

0

5

S to k A d ed i: 3 . 5 0 0

5, 9

!

5

4, 50 !

V eet 2’li Ağda Bandı ve 2’li Tüy Dökücü Kremler

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

25, 9

!

21, 9

!

0

0

19


6, 50 !

10, 20 !

Migros H omoj enize Y oğurt 2500 g

Migros Beyaz Peynir 1000 g

1, 9!0

Migros Süt 1 l

5, 7!5

Migros Dilimli Salam 150 g

• Ma c a r • F ıs tık lı

2, 9!0 20

Migros Reçel Çeşitleri 380 g

0, 25 !

Migros Çikolatalı G ofret 38 g


14, !

Migros Baldo Pirinç 2500 g

3, !

Migros Kırmızı Mercimek 1000 g

2, !

Migros Küp Şeker 1 kg

1, !

Migros Kireç Çözücü 1 l

Migros Sıvı Y üzey Temizleyici 1500 ml

3, !

Migros Çamaşır Suyu 4 l

15

9 5

2, 65 !

25

85

85

21


Migros, Türkiye’nin her yöresinden, düzenli olarak denetlediği iş ortağı çiftçilerden Türkiye’nin en büyük işleme kapasiteli kendi tesisine alım yaparak işler.

Migros’taki tüm etler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın belirlediği esaslara uygun şekilde çiftlikten sofraya kadar %100 veteriner hekim kontrolünde takip edilir.

Migros Gıda Güvenliğii Sistemi kapsamında 60 kişilik ilik uzman kalite ekibi, 220 kalite kontrol noktasında denetimleri 220 gerçekleştirir. KONTROL

Etler, et işleme tesisimizden size ulaşana kadar 0-4°C’de soğuk zincir ile her aşamada korunmaktadır.

Migros’ta et reyonları, her gün yeniden taze ürünler ile hazırlanır.

NOKTASI

Migros Perakende Akademisi, Taze Gıda Fakültesi, Et bölümünde eğitim gören kasaplarımız etleri sizin için hazırlar.


DAN A KUZU KIY MAL IK E T

SOSL U DAN A KON TRAFİL E

36, 9

9

24, 9

! !/kg

KUZU FIRIN L IK

9

! !/kg

DAN A KUŞ KUŞBAŞI KU ŞBA BAŞ ŞI

28, 9

9

! !/kg

CIZBIZ KÖ FTE 400 g

25, 9

9

! !/kg

G URME DAN A DÖ N E R 300 g

9 ,9

!

9

8, 9

!

9

23


ME Y V E V E SE BZE

3, 9

9

3, 89

! !/adet

Dünya Kurutulmuş Dolmalık Bib er / Patlıcan 25’ li Paket

!

Sardunya

5, 49

3, 9

! !/kg

5

! !/kg

E lma G ranny Smith

Ü ç Burun Bib er

Meyve ve Seb ze fiyatlarımızı "*&

-")'#

'(,' "#$%& !!!

H er Cumartesi " H ürriyet Turuncu" ve H er Pazar " Saba h Keyifli Alışveriş" gazetelerinden takip edeb ilirsiniz.

24

Reyonlarımızda bu lunan meyve ve sebz e ürünlerimizin b itki gelişim düzenleyici ve zirai ilaç kalıntısı analizleri, G ıda, Tarım ve H ayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan akredite özel lab oratuvarlarda periyodik olarak yaptırılmaktadır. * Y ukarıdaki fiyatlar Migroskop indiriminin ba şlangıç fiyatlarıdır. Piyasa koşullarına göre düşüş göstereb ilir.


UN L U MAMUL L E R, KURUY E MİŞ V E H AZIR Y E ME K Ü RÜ N L E Rİ

3, 9

9

!

12, 9

Uno Denge L ight E kmek 430 g

• L im o nlu Ch ees ec a ke • F ra nb ua z lı C h ees ec a ke • H a vuçlu P a s ta

Coq uette Pasta Çeşitleri

12, 9

0

15, 9

! !/kg

29 , 9

0

12, 9

! !/kg

H urma Kudüs

elirtilen ürün

0

! !/kg

Karışık L üks Kuruyemiş

Su Böreği

B u s ay f a d a b

0

! !/adet

0

! !/kg

Kuru Kayısı L üks

ve f iya tla r, u nlu m am

ul, k uruyem iş ve h a zır y em ek reyo nu b uluna n m a ğa z a la rd a g

eçerlidir.

25


E T Ü RÜ N L E Rİ

8, 9

9 , 49

Keskinoğlu Pirzola / Kanat 75 0 g

2.S İ %5 0 İN DİRİML İ!

4, 9

Piliç Baget

9

5, 49

! !/adet

CP Piliç N aget 270 g / Osmanlı Köfte 270 g

Bolca H indi Sote But

19,

26

9!/kg 0 !

16, 9

9

! !/kg

!

L ezita Piliç Schnitzel 27 0 g

1 AL AN A 1 H E DİY E !

Bolca H indi Bütün But

9

! !/kg

! !/adet

Bolca H indi Fileto

11, 50 ! !/kg

1 AL AN A 1 H E DİY E !

Bolca H indi Döner 300 g

4, 69 !

Sağlıklı Beslen Sağlıklı Yaşa


Bu sayfalarda b elirtilen fiyatlar Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir.

44, 90

44, 9

!/kg

•S a d e • A c ılı

33, 9

0

34, 9

! !/kg

N amet Kangal / Parmak Sucuk

Polonez Jamb on Stok Miktarı: 10.000 kg

63, 90

28, 9

!/kg

49 , 9

0

!/kg

0

21, 9

! !/kg

0

! !/kg

N amet Kokteyl / Uzun Sosis

Blok Kavurma Stok Miktarı: 10.000 kg

Stok Miktarı: 5.000 kg

26, 90

15, 45

!/kg

22, 9

!/kg

0

12, 9

! !/kg

Stok Miktarı: 20.000 kg

E kici L okum Kıvamında Beyaz Peynir

Stok Miktarı: 20.000 kg

22, 9

!/kg

19 , 9

5

! !/kg

22, 95

0

!/kg

5

18, 9

! !/kg

Çob anoğlu Tam Y ağlı / Dilimli Kaşar Peyniri

0

! !/kg

Stok Miktarı: 10.000 kg

Doğruluk E zine Koyun / Keçi Peyniri

0

!/kg

0

! !/kg

Akpınar E rzincan Tulum Peyniri Stok Miktarı: 20.000 kg

Stok Miktarı: 15.000 kg

27


ŞARKÜ TE Rİ Ü RÜ N L E Rİ N amet H indi Füme 200 g

10, 9

0

!

7 ,9

9

!

Pınar Sosis 10’l u E konomik Paket 430 g

15, 9

5

12, 9

9

!

!

•S a d e • A c ılı

Polonez Kangal Sucuk 350 g

20, 90 !

15, 90 !

S to k A d ed i: 1 0 . 0 0 0

Pınar Kahvaltılık Salam 250 g

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

11, 45 !

50 !

9,

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

Polonez İnce L ezzet H indi Salam 150 g Çeşitleri

Apikoğlu Kangal Sucuk 370 g

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

20, 9

!

0

17 , 9

!

0

S to k A d ed i: 1 0 . 0 0 0

6, 9

!

9

N amet 7/24 Macar Salam 60 g

N amet 7 /24 Jamb on 60 g

2, 7

5

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

2, 9

!

0

2, 25

Şahin Seçme Pastırma 120 g

!

14, 9

!

12, 9

!

•S a d e • E tli • Fıs tık lı S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

!

!

1 AL AN A 1 H E DİY E !

28

3, 45

S to k A d ed i: 5 . 0 0 0

0

0


Bu sayfalarda b elirtilen fiyatlar Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir.

8, 95

İçim Y oğurt Çeşitleri 2250 g

İçim Süt 4x1 l

!

6, 9

!

5

10, 9

!

0

9 , 25 !

Ö zsüt Tava Y oğurt 1 kg

Pınar Süt 6x200 ml

!

4, 9

9 !

S to k A d ed i: 1 0 0 . 0 0 0

E ker Kaymak 200 g

!

S to k A d ed i: 1 0 0 . 0 0 0

6, 25

!

5, 9

•K y a m a klı •K y a m a ks zı S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0

6, 9

N estle N esq uik Kakaolu Süt 6x180 ml

9

9

S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0

6, 7

!

0

5, 7

5 !

Sek Y eni N esil G ünlük Süt Çeşitleri 500 ml

1, 69 !

S to k A d ed i: 1 0 0 . 0 0 0

7 ,9

!

5, 45 !

Altınkılıç Kefir 1 l

5, 45 !

4, 9! 5

E ker Ayran 1, 5 l Alana E ker Sütlü Tatlı Çeşitleri 150 g H ediye!

4, 7

!

5

H E DİY E !

S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0

S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0

29


ŞARKÜ TE Rİ Ü RÜ N L E Rİ 4, 20

Tikveşli Krema 200 ml

!

3, 25

Taciroğlu Tulum Peyniri 250 g

!

9 , 45 !

6, 9

!

0

• Çiko la ta lı • Çilekli • Muz lu • Fın dık-Çik o la ta lı

Danette Puding Çeşitleri 4x110 g

4, 50 !

2, 95 !

S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0

Sana 6‘lı Paket Margarin 1500 g

S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0

9 , 25 !

6, 9

!

5

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

Dr.O etker Ristorante Mini Pizza Çeşitleri

• Mis ta • Mo z a rella • Medit era nea • Veg eta le

30

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

Pınar Tereyağ 1 kg

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

26, 45 !

22, 9

!

0

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

9 , 95 !

7 , 45 !

L iw a Bakery Pasta Çeşitleri 600 g

Teremyağ Kase Margarin 500 g

!

3, 45 !

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

14, 9

9

!/adet

14, 49

! !/adet

SuperFresh Kayseri Mantısı 450 g

• Tiram is u • F ram b ua z lı C h ees ec a ke • Fıs tık rüy a s ı • A p p le p ie S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

4, 59

S to k A d ed i: 1 2 . 0 0 0

4, 15 !

2, 40 !


? ? ,? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

!

İL K KE Z MİG ROS’T A

? ? ,? ? !

? ? ,? ? !

? ? ,?

!

S to k A d ed i: ? ? ? ? ? ?

S to k A d ed i: ? ? ? ? ? ?

S to k A d ed i: ? ? ? ? ? ?

? ? ,? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Danino ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Y oğurtlu Çilekli İçecek 4x96 ml

!

4, 7

!

5

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ,? ? !

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Sütaş Kaşar Peyniri

Sütaş Süzme Peynir

Sütaş Y ağlı Süt

7 00 g

500 g

1l

S to k A d ed i: ? ? ? ? ? ?

S to k A d ed i: ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

12, ? ? ,7 ?!? 5 !

? ? ,?

Sütaş Kaymaksız Y oğurt

!

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

? ? ,? ? !

S to k A d ed i: ? ? ? ? ? ?

? ? 6, , ? ? 25 ! !

? ? Sütaş ,? ? Ayran

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

!

? 2,? 29, ? ? !!

? ? ,?

!

?

2l

1500 g

4, 9

!

S to k A d ed i: ? ? ? ? ? ?

3, 9

5

!

S to k A d ed i: ? ? ? ? ? ?

5

S to k A d ed i: ? ? ? ? ? ?

31


ŞARKÜ TE Rİ Ü RÜ N L E Rİ Tahsildaroğlu Dil Peynir 250 g

Pınar Ka Kaşar Peyniri 500 g

8, 25 !

6, 45 !

Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri 600 g / 525 g

18, 9

5

!/adet

14, 9

0

! !/adet

14, 95 !

9 , 90 !

S to k A d ed i: 5 0 . 0 0 0

Pınar Beyaz 200 g

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

5, 45 !

4, 25 !

Bahçıvan BemBeyaz / L ight BemBeyaz 500 g

S to k A d ed i: 5 0 . 0 0 0

6, 25 !

32

14, 9

!

11, 9

!

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

Karper Sade 3x108 g %2 0 Bedava

Bahçıvan Dilimli Kaşar 500 g

0

0

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

6, 7

!

5

Marmarab irlik Kuru Sele Zeytin 381-4 10 Ad/Kg

14, 9

0

!/kg

11, 9

S to k Mikta rı : 2 0 . 0 0 0 kg

0

! !/kg

Cem E dremit Çizik Zeytin 231- 260 Ad/Kg

13, 9

0

!/kg

9 ,9

S to k Mikta rı : 2 0 . 0 0 0 kg

0

! !/kg


Bu sayfalarda b elirtilen fiyatlar Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir.

Komili Riviera Zeytinyağı 3 l

34, 95 !

26, 9

!

5

Kırlangıç Mısır Y ağı 5 l

24, 9

!

5

19 , 9

5

!

Komili Ayçiçek Y ağı 5 l

24, 9

!

5

20, 9

!

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

Y ayla Y eşil Mercimek 1 kg

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

3, 90 !

3, 45

Y ayla Patlayan Mısır 1 kg

!

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 7 5 . 0 0 0

4, 9

!

2, 9

!

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

5

5

5

Y ayla Osmancık Pirinç 2 kg

11, 30 !

8, 9

!

5

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

33


G IDA Ü RÜ N L E Rİ Y udum Ayçiçek Y ağı 2 l

12, 9

!

8, 9

!

Komili E ge Sızma Zeytinyağı 3 l

5

5

N uh’u n Ankara Makarna Çeşitleri 500 g

1, 49 !

1, 25 !

43, 95 !

32, 50 !

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

Maggi Bulyon Çeşitleri 120 g

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

1, 95 !

1, 45

Y ayla Koçba şı N ohut 1 kg

34

5, 9

!

4, 7

!

!

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 2 0 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

5

5

Duru Bulgur Çeşitleri 1 kg

2, 9

!

2, 45 !

S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0

9


Bu sayfalarda b elirtilen fiyatlar Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir.

Ö ncü Bib er Salçası 1850 g •A c ı • Ta tlı

13, 45 !

12, 45

Ö ncü Domates Salçası 1900 g

!

10, 9

!

9 ,9

!

0

0

Tukaş Domates Salçası 700 g Cam

5, 7

!

5

4, 25 !

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

Demko Doğranmış Domates 400 g

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

2, 35 !

1, 65 !

Kühne Turşu 1062 cc Alana Dilimli Salatalık Turşusu 350 g H ediye!

S to k A d ed i: 7 0 . 0 0 0

7

, 9! 5

Tat Bezelye 830 g

3, 50 !

2, 45 !

H E DİY E !

S to k A d ed i: 3 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

TÜ M SAL ÇA, KON SE RV E , TURŞU V E H AZIR Y E ME K Ü RÜ N L E RİN DE % 25 İN DİRİM!

Mikro s ko p ve Mig ro s Ma rka lı ü rü nler h a riçtir.

35


G IDA Ü RÜ N L E Rİ Pınar Mayonez 500 g

6, 59

Kemal Kükrer E lma Sirkesi 2x500 ml

!

4, 50 !

5, 7

!

5

Calve İkili Set (K etçap 700 g + Mayonez 600 g)

6, 25 !

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

Kemal Kükrer N ar E kşisi 250 ml 2’li

12, 9

!

0

SuperFresh Mısır 3x220 g

6, 9

!

5

Tüm % 3 0 SuperFresh ve İN DİRİM! SuperTon Marka Ton Balığı Çeşitlerinde

4, 65 !

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

4, 9

!

5

3, 25 !

6, 75

!/adet

4, 7

5

! !/adet

36

4, 25

!/adet

2, 9

5

! !/adet


Bu sayfalarda b elirtilen fiyatlar Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir.

6, 95

G old Krem Fıstık 340 g

!

5, 45

9 , 45

Koska H elva 500 g

!

7 , 45 !

!

Doğarı arı Doğ Doğu Anadolu Süzme Çiçek Balı 850 g •S a d e • K a ka o lu S to k A d ed i: 1 0 . 0 0 0

Sarelle Kakaolu Fındık E zmesi 2x350 g

10, 9

!

0

12, 9

!

9 ,9

!

15, 75 !

14, 9

!

S to k A d ed i: 5 0 . 0 0 0

0

Söke E kmek Unu Karışımı Çeşitleri 1 kg

S to k A d ed i: 3 5 . 0 0 0

21, 9

0

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

5

0

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

Irmak Toz Şeker 5 kg

0

!

!

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

Sarelle Fındık E zmesi 350 g

26, 9

Penguen Reçel Çeşitleri 800 g

8, 65 !

6, 9

!

5

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

6, 25 !

4, 9

!

Söke Un 2 kg

5

5, 25 !

4, 45 !

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

37


G IDA Ü RÜ N L E Rİ Doğuş Filiz Çayı 1000 g

Beta Tea Taç Y aprak 1000 g (C am Demlik H ediyeli)

12,

50 !

Beta Champion / H ow dah Çay 500 g

20, 9

0

! !/adet

15, 90 !

14, 90 !

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

Doğadan Y eşilçay Çeşitleri 20’li

3, 45

E ntschlackungstee Form Çayı 40 g

3, 7

!

5

!

N urettin Kocatepe Türk Kahvesi 100 g

3, 15 !

2, 60 !

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

Jacobs Monarch Filtre Kahve 500 g

38

19 , 90 !

14, 9

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

!

5

Jacobs Millicano E konomik Paket 75 g

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

10, 9

!

8, 7

!

5

5

Irmak Kahverengi Küp / Toz Şeker 500 g

5, 40 !

4, 7

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

!

5


L ipton Siyah İnci Demlik Poşet Çay 100’ lü

9,

9! 0

L ipton Siyah İnci Demlik Poşet Çay 48’ li

5, 45 !

L ipton Siyah İnci Bardak Poşet Çay 25’ li

3, 9

!

5

L ipton Siyah İnci Bardak Poşet Çay 100’ lü

12, 9

!

0


5, 65

8, 9

2, 50

7 , 45

2, 00

5, 45

8, 25

!

! !/adet

17,

40

9! 0

!

5

!

!

11, 9

!

5

!

!


H erkes e benden

3 Money

27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında Money Club Kart'ınızla yapacağınız 15 TL v e üz eri çay alışv erişiniz e 3 Money h ediye.

!"#$%&'("!)*

!"#$%&'("+,"#-.

/01"23#34"5323467171

!"# $%&' (


1, 85 !

0, 45

1, 7

!

!

!"#$%&,-$./0"&'&'%0#$%

3, 25 !

4, 25 !

3, 9

5

3, 7

5

!

56(&7%/++86(

7 ,9

!

42

'0+$&1$2/3$"/4

5

7 , 25 !

!"#$%&'$""()*+&,-$./0"&'

!

5


1, 9

!

5

8, 9

!

4, 45

5

!

• Vişne • Çilek • Turunç • Dört Meyve

1, 7

!

5

2, 25 !

9 , 45 !

8, 7

!

5

4, 9

!

0

5, 00 !

43


G IDA Ü RÜ N L E Rİ E ti Paykek Çeşitleri 220 g

2, 50 !

2, 00

Ala Turca 125 g Çeşitleri

!

N estle N esq uik 1000 g

2, 00 !

1, 7

!

5

10, 95 !

9 , 45 !

S to k A d ed i: 3 0 . 0 0 0

Freshies Doğal N efes Temizleyici 24’l ü 24 g

7 , 50

!/adet

6, 7

5

! !/adet

S to k A d ed i: 3 0 . 0 0 0

Uno Pastaba n Çeşitleri 250 g

S to k A d ed i: 3 5 . 0 0 0

S to k A d ed i: 3 5 . 0 0 0

Ozmo Choppy Draj eli Sütlü Çikolata 80 g

1, 9

!

5

1, 65 !

S to k A d ed i: 2 3 . 0 0 0

5,

20 !

4, 25 !

Dr.O etker Chocolateria Çikolatalı Puding 98 g

Carte D’o r Kek Karışımı Çeşitleri 410 g

6, 9

5

5, 9

5

!

!

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

2,

1, 9

55 !

!

5

1, 55

Dr. Oetker Türk Tatlısı Çeşitleri

!

1, 25 !

• S a kız lı M uh a lleb i • İrm ik Ta tlıs ı • K eşkü l • Ta vukgö ğs ü • K a z a ndib i

44

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0


Bu sayfalarda b elirtilen fiyatlar Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir.

3, 15

Biscolata L ove Bite Çeşitleri 125 g

!

2, 9

!

5

2, 45

Ülk er Metro 5’li 200 g

!

1, 9

!

5

Ülk er L aviva 35 g

Y E N İ ÜR ÜN

1, 00

• S tü lü çiko la ta lı • F ra m b ua z lı S to k A d ed i: 3 0 . 0 0 0

H arib o Kalpli Kutu 475 g

!

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

7 ,9

!

0

H arib o Çeşitleri 160 g

3, 9

!

2, 9

!

5

5

Milka Bub b ly Çikolata Çeşitleri 80 g

• A ltın A yıc ık • Şirinler • O yunc a klı Şeker • Tro p i F rutti

2, 45 !

2, 00 !

N estle Kitkat Chunky 42 g / Crunch Patt 44 g

!

5

2, 25 !

• S ü tlü • B a d em li • F ın ıkd lı S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

N estle Çikolatalı G ofret 5’li 35 g

2, 9

1, 00

! !/adet

Snickers 5’li / Tw ix 5’li Paket 250 g

4, 7

5

!/paket

3, 9

5

! !/paket

• S tü lü • B itter S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

45


G IDA Ü RÜ N L E Rİ E ti Komb o 3’lü Paket 186 g

2, 25 !

2, 00

E ti Burçak / Sultani 3’lü

!

Ülk er Antep Fıstıklı Kare 80 g

2, 7

!

5

2, 45 !

265 !

2, 25 !

S to k A d ed i: 2 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 1 5 . 0 0 0

1, 50

Oreo Bisküvi 66 g

!

1, 25 !

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 3 0 . 0 0 0

Cipso Dalgalı Süper Boy Çeşitleri

2, 25

! !/adet

46

Ülk er H anımeller Çeşitleri 140 g

S to k A d ed i: 3 0 . 0 0 0

1, 25 !

1, 00

Ü lker Pötibö r 1 kg

!

5, 25 !

4, 45 !

S to k A d ed i: 3 0 . 0 0 0


2, 90

2, 35

2, 45

1, 89

!

!

!

!

1, 65 !

1, 00 !


3, 80

14, 70

!

!

2, 9

10, 69

!

!

4, 7

!

3, 7

!

5

5

5


Bu sayfalarda b elirtilen fiyatlar Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir.

3, 45

Kızılay Doğal Maden Suyu 6x200 ml

!

2, 40 !

Y edigün Çeşitleri 2, 5 l Alana Cheetos / Çerezza Aile Boyu Çeşitlerinden Biri H ediye!

2, 7

!

5

Fanta / Sprite 4x1 l

!/paket

5, 7

H E DİY E !

5

!/paket

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

S to k A d ed i: 4 0 . 0 0 0

3, 40

Dimes %100 Meyve Suyu Çeşitleri 1 l

7 , 45

!

2, 45

Cappy Pulpy Portakal 1 l

!

2, 65 !

2, 09 !

Uludağ E fsane G azoz Çeşitleri 6x250 ml

6, 20 !

4, 9

!

9

• Ü züm - Ş Şef ta li • Ü züm - K ay ıs ı • Ü züm - V işne • K a rı şşık • Ü züm • Kırm zı M eyveler S to k A d ed i: 3 0 . 0 0 0

Pepsi Çeşitleri 1, 5 l

S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0

2, 25 !

1, 89

L ipton Çeşitleri 1, 5 l

!

S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0

S to k A d ed i: 2 5 . 0 0 0

2, 69 !

H ayat Su 8 l

2, 25

!

2, 00

!

S to k A d ed i: 3 0 . 0 0 0

4, 05 !

S to k A d ed i: 3 5 . 0 0 0

49


Coca Cola Çeşitleri /Fanta/Sprite 8x250 ml $( *#/paket !

+1

Money SiZE MALiYETi

+#$(!

,-./01

Acılı Köfte 400 g Uzman Kasap

&(#$$!

+2

Doğuş Filiz Çayı 1000 g

+1

Money SiZE MALiYETi

&&#%(!

+1

Money SiZE MALiYETi

!%#$%!

Piliç Baget

*#$$!

!"#

+1

MONEY TOPLA SiZE MALiYETi

*#$$!

&!#%(!

!"#$% !

Money

Money SiZE MALiYETi

Topladım, böldüm, çıkardım Money Topla ürünleriyle 41 Money’i cebe attım!

Komili Riviera Zeytinyağı 3 l

+#$$!!"#

Irmak Toz Şeker 5 kg

&)#$(!

+1

Money

SiZE MALiYETi

Becel Kase Margarin Çeşitleri itleri 500 g

Orkid Platinum Dev Paket Çeşitleri

&'#$(!

Ocean Çift Amortisörlü 26 Jant İthal Şase Bisiklet

)#$%!

&(#$(!

!$$#$%!

+2

Money

+2

+30 Money

Money SiZE MALiYETi

SiZE MALiYETi

!#$%!

!"#$%&'("!)*

!"#$%&'("+,"#-.

*#$(!

SiZE MALiYETi

!"$#$%!


Migroskop’t aki fiyatlar Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir. Migr o s ko p ’ ta b a s ılı b uluna n ürün ler m a ğa z a la rın f iz iki b üy ük lük leri ned eniyle m a ğa z a la rım ızn tam am ın d a s a tı şa s unulam am a kta dır.

V ADE FARKSIZ 6 V E Y A 9 TAKSİT Migr o s ’ ta 10 TL v e üz erind eki kişis el b a kım rü ün leri a lı şverişleriniz d e Mo ney B o nus , G a ra nti B o nus , Miles &S m iles ve A MEX (A m eric a n Ex p res s ), M a x im um veya P a ra f kredi k a rtın ız a v a d e f a rks zı 6 t a ks it! Migr o s ’ ta 30 TL v e üz erind eki ev ürün leri, e lektrik/ elektro nik (c ep telef o nla rı h a riç) ürün ilgi ürün leri a lı şverişleriniz d e Mo ney B o nus , G a ra nti B o nus , M iles &S m iles ve A MEX (A Ma x im um veya P a ra f kredi k a rtla rın ız a v a d e f a rks ız 6 v eya 9 t a ks it! Y a s a l düz

enlem eler g ereği b elirtilen b u ta ks it kam

p a nya la rı v e s eçenekleri d eğişiklik gö s tereb ilir.

Migr o s Tic a ret A . Ş. f a rklı b a nka la r için ya p ıl a n ta ks it kam tuta r. TE G V B u lo g o ile işa retli ürün d es tek o la b ilirs iniz.

ü s a tın a la ra k E ğitim

ler, giy im , k işis el m eric a n xE p res s ),

p a nya la rı il e ilgili d

S ef erb erliği K am

eğişiklik ya p m a h

a kkın ı s a klı

p a nya s ı’ na

Migros Türkiye Faceb ook w w w .f aceb ook.c om/MigrosTurkiye h ttp s :/ / w w w .f a c eb o o k.c o m / Migr o s tivi h ttp :/ / w w w .f a c eb o o k.c o m / Mo neyCl ub K a rt h ttp :/ / w w w .f a c eb o o k.c o m / MS a na lMa rket Migros Türkiye h ttp s :/ / tw itter.c o h ttp :/ / tw itter.c o m h ttp :/ / tw itter.c o m

Tw itter w w w .t w itter.c om/Migros_ Turkiye m / Migr o s "tv " / Mo neyCl ub K a rt / MS a na lMa rket

Money Bonus’a %10 E k İndirim Kampanyası Y asal Metni Mo ney B o nus ile 27 M a rt - 9 N is a n 2014 t a rih leri a ra s ın d a M o ney B o nus ka ra kterini gö rdü ğün üz in dir im li ürün lerd e eks tra %10 in dir im ya p ıl a c a ktır. K am p a nya k a p s am ın d a b ir m ü şteri kam p a nya t a rih a ra lı ğı b o yunc a e n f a z la 30 TL’ lik indir im ka z a na b ilec ektir. H ediy eli ürün indir im i veya y üz d e indir im i gib i TL in dir im dı şın d a ki ürün indir im lerind e, M o ney B o nus ile ya lnız c a a na ürü nd e %10 in dir im verilec ektir. M o ney B o nus indir im ind en ya ra rla nm a k için işlem e Mo ney B o nus ile b a şla nm a s ı v e öd em enin d e Mo ney B o nus ile ya p ılm a s ı g erekm ektedir. İndir im in teknik ned enlerd en d o lay ı a nın d a dü şm em es i h a lind e, 2 gün içeris ind e a lı şveriş ya p ıl a n ka rta t a nım la na c a k ve b ir s o nra ki a lı şverişte dü şec ektir.

51


27 Mart - 9 Nisan 2014

SAYI 594

www.migros.com.tr

www.migroskop.com.tr

iletisim@migros.com.tr

en arenk aksılar, i ek A an Fırsatlar

Migroskop’taki tüm fiyatlar indirimli olup, Money Club Kart’la geçerlidir.

5 ey = 2 1 Mon

Mil


Bahçeler in Bahar

Balk

Touch Me Bahçe Küreği Ahşap Saplı

Leva House Çiçek Toprağı 5 l Mixflor Çiçek Saksı Toprağı 2,5 l

Na

5,95

2,39

¨

¨

0,99 ¨

Orta Boy Seramik Saksı

Büyük Boy Seramik Saksı

19,

90

29,

90

Touch Me Budama Makası

Küçük Boy Seramik Saksı

¨

9,90

T

¨

6,45 ¨

¨

Touch Me Sulama Seti

11,95 ¨

2

Touch Me Hortum 10 m

19,

90

¨

Touch Me Sulama Spreyi Touch Me Bahçe Makası

2,95 ¨

6,45 ¨


ar enli i Mi ros ta Balkon Saksı No: 2 8 l

Touch Me Kova Saksı

7,95

3,65

4,95

¨/adet

Touch Me Naturel Sepet

Touch Me Çiçek Saksısı

¨

¨/adet

Touch Me Metal Saksı

13,

25

Touch Me Touch Me Sepet Sulama Kabı Mini SW9326 Saksı Zincirli

4,

55

¨

3,

50

¨

12,45 ¨

¨/adet

Menekşe Saksı N:1 0,5 l

Touch Me Metal Saksı 9266

5

45

¨

0,99

5,

45

Touch Me Sulama Kabı Mini DA101

¨

¨/adet

Touch Me Metal Saksı Seti 3’lü Tabaklı

12,

95

4,90

¨/adet

¨

3


KİŞİSEL İLGİ ÜRÜNLERİ Pilsan Smart Bisiklet

34,90

¨ /adet

M Toys Üç Tekerlekli Mini Scooter JL-TS010

44,90 ¨

• 3-8 yaş • Taşıma kapasitesi 35 kg • 3,5 km hız • 6 volt akü 7,5 • Altı ileri vites kolu MM ve MMM

Pilsan Tiger Akülü Araba

Migroslarda Geçerlidir.

299,00 ¨

MM ve MMM Migroslarda Geçerlidir.

MM ve MMM Migroslarda Geçerlidir.

Belderia Kings 26 Jant Çift Amortisörlü

249,95

• Alüminyum jant • 21 vites • 2 yıl garanti

MM ve MMM Migroslarda Geçerlidir.

¨

Belderia Power 16 Jant Bisiklet • 3-7 yaş • Plastik çamurluk • Arka destek tekeri • 2 yıl garanti

149,99 ¨

MM ve MMM Migroslarda Geçerlidir.

TÜM CHAMPION ve GOODY EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİNDE

4

Ocean 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet

299,95 ¨

• İthal şase • Alüminyum jant • 21 vites • 2 yıl garanti

MM ve MMM Migroslarda Geçerlidir.

%50 İNDİRİM!


EV GEREÇLERİ MM ve MMM Migroslarda geçerlidir.

Paşabahçe Atatürk Görselli Kupa

5,50

¨/adet

3,90

¨ /adet

T. Me Seramik 2’li Tava 22+26 cm / Seramik 2’li Sahan 20+24 cm

39,90

¨/adet

24,90

Edco 10,90 ¨/adet • Limonluk • 3 Parça Ölçü Kabı

7,90

¨/adet

¨/adet

KENDİ İTHALATIMIZ

Renga • Renkli Su Şişesi 1 l • Kavanoz 1,5 l

5,90

¨/adet

4,00

¨/adet

Anchor Hocking Markalı Cam Ürünlerde

%40 İNDİRİM!

T. Me Porselen Saklama Kabı 350 ml / Niche Venüs Yağlık

Paşabahçe • (62511)Aida Çay Bardağı 6’lı • Keyif Kulplu Çay Bardağı 6’lı

17,90

¨/adet

9,90

Paşabahçe (98328) Bardak Kapaklı Sürahi

¨/adet

7,90

¨/adet

5,90

¨/adet

6,95 ¨

4,90 ¨

Paşabahçe (59244) Borcam Kulplu Kare Tepsi

17,90 ¨

9,90 ¨

5


EV GEREÇLERİ MM ve MMM Migroslarda geçerlidir.

Begonvil Cam Kase Çeşitleri 22 cm / T. Me Newbone Kapaklı Kupa

12,90

¨/adet

9,90

¨/adet

T. Me New Bone Kahve Fincanı Takımı 6 Kişilik

39,90 ¨

Güral Porselen Demlik

21,90

19,90

¨/adet

Roo Çeş

14,90

¨

¨/adet

KENDİ İTHALATIMIZ

ESKİLERDEN KURTULMA ZAMANI GELDİ! yeni

Eski tavanızı getirin

yerine

tavayı

25,90 ¨

‘a alın. ¨ Stok Adedi: 150.000

6

Ka *K ürü mu


90 /adet

EV GEREÇLERİ MM ve MMM Migroslarda geçerlidir.

Rooc Bıçak Çeşitleri

5,90

¨/adet

3,95

Touch Me %40 Markalı Çatal İNDİRİM! Kaşık Bıçaklarda

Edco (51289) Bambu Kesme Panosu

¨/adet

25,90 ¨

19,90 ¨

KENDİ İTHALATIMIZ

30 TL ve Üzeri Züccaciye* Alışverişi Yapan Herkese, Kendi İthalatımız

Touch Me Cam Tencere 2 l ya da Touch Me Cam Fırın Kabı Sadece

3 TL Kampanya 27 Mart - 9 Nisan 2014 tarihleri arasında geçerlidir. *Kampanyaya her marka tencere, tava, çaydanlık, kek kalıpları, fırın kapları, mutfak el aletleri (elektrikli ürünler hariç), cam-porselen-seramik-plastik-ahşap mutfak eşyaları, plastik banyo gereçleri, biblo, çerçeve, mum-mumluk, yapay çiçek, hasır sepetler, elbise askıları, çamaşır kurutmalıklar ve ütü masaları dahildir.

7


GİYİM VE EV ÜRÜNLERİ

MM ve MMM Migroslarda Geçerlidir.

Lisanslı Nevresim Takımı

Jua Markalı Havlu Çeşitlerinde

59,95

¨/adet

49,95

¨/adet

49,95 ¨

39,95 ¨

% 25 İNDİRİM! Stok Adedi: 9.000

Tüm Hurç ve Vakumlu Hurç Çeşitlerinde

Homebasix Patchwork Yatak Örtüsü 200x240 cm

%30 İNDİRİM!

Kappa T-Shirt

Stok Adedi: 6.000

14,95

¨/adet

Lee Cooper Erkek Spor Gömlek

39,95 ¨

PAZARTESİ SPORA BAŞLAYACAĞIM DUNLOP PİKE POLO ERKEK T-SHIRT DİYENLERE İŞTE FIRSAT! DUNLOP BAYAN EŞOFMAN ALTI DUNLOP FERMUARLI ERKEK ŞORT

26,95

¨/adet

8

29,95

¨/adet

24,95

¨/adet


Bu sayfalarda belirtilen fiyatlar Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerlidir.

VLC 5’li Kadın / Erkek Patik Çorap

7,95 ¨/paket

Koza Desenli 3’lü Kadın Slip

MM ve MMM Migroslarda Geçerlidir.

7,95 ¨

Malis Erkek / Kadın Şortlu Pijama Takımı

19,95

¨ /adet

YENİ SEZON

HSM Promo Parmak Arası Terlik

YENİ SEZON

9,95

¨/Çift

HSM Belinda Bayan Babet

19,95 ¨

YENİ SEZON

Gezer Keten Çocuk Ayakkabı

14,99

¨/çift

YENİ SEZON

YENİ SEZON

24,95

¨/Çift

Slazenger Oryent Erkek Terlik

29,95

¨/Çift

Slazenger Otomot Çocuk Sandalet

34,95

¨/Çift

Slazenger Obsess Kadın Terlik

9


ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER Touch Me Renkli Su Isıtıcı T-906

MM ve MMM Migroslarda Geçerlidir.

6-9 Ta ks it

Fırsatını kaçır mayın

Touch Me Tost Makinesi TCH-3755

39,90 ¨

31,90 ¨

3,54¨x9 ¨x9 TAKSİT ¨

6,66¨x9 TAKSİT 6,66 • 2200 Watt • 1,7 l kapasite • Paslanmaz çelik gizli rezistans • Otomatik kapanma

69,90 ¨

59,90 ¨

Stok Adedi: 5.000

King Cezvem Türk Kahve Makinesi P-44

• Yapışmaz pişirme yüzeyi • Termostat kontrollü kopilot lamba • Isınmayan gövde • 750 Watt Stok Adedi: 3.000

69,90 ¨

59,90

Fakir Eye Seramik Buharlı Ütü

¨

¨

79,90 ¨

6,66¨x9 TAKSİT

10

89,90

8,88¨x9 TAKSİT

• 800 Watt ısınma gücü •300 ml kapasite • Gizli rezistans • 360 derece dönebilen kablosuz taban • Kolay temizlenebilen paslanmaz çelik gövde

• 2600 Watt • Şok buhar oranı 150 g • Devamlı buhar oranı 40 g/dk • Seramik taban • Kendi kendini temizleme özelliği • 300 ml su tankı kapasitesi • Su damlatmama özelliği • Kirece karşı koruma

Stok Adedi: 1.000

Stok Adedi: 1.000


MM ve MMM Migroslarda Geçerlidir.

yın King K-8500 Tea Max Çay Makinesi

99,90

6-9 Ta ks it

Fırsatını kaçır mayın

¨

84,90

King K-278 Elektrikli Süpürge

¨/adet

9,43¨x9 TAKSİT

• 1500-2000 Watt kaynatma • Otomatik kapanma ve sürekli sıcak tutma • 1,8 l su ısıtıcı • 1,2 l demlik kapasitesi • Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi • Açma-kapama düğmesi Stok Adedi: 1.500

Touch Me Sarjlı El Süpürgesi LBA-444

• 2400 Watt • Hız kontrol düğmesi • Emiş gücü 300 Watt • 5 m kablo uzunluğu • Toz torba kapasitesi 4,5 l • Termostat korumalı motor

189,90 ¨

164,90 ¨

Stok Adedi: 750

64,90 ¨

49,90

Fakir Steam Mop Buharlı Yer Temizleyici

5,54¨x9 TAKSİT

• Islak / kuru yüzeyde kullanabilme • 2 adet kuru yüzey temizleme aparatı • 1 adet ıslak yüzey temizleme aparatı • Şarj adaptörü • 1 adet yedek bez filtre • Kolay temizlenebilir filtre Stok Adedi: 1.500

269,90 ¨

249,90 ¨

¨

Touch Me Cam Baskül TY6106

18,32¨x9 TAKSİT 18,32¨

27,77¨x9 TAKSİT • Farklı zeminlerde kullanım özelliği taşıyan dik buharlı temizleyici • 1550 W •1 dakikadan daha az sürede kullanıma hazır • Kimyasal kullanmadan temizleme ve sanitize özelliği • Farklı yüzeylerde kullanım için çok amaçlı aksesuar seti • 450 ml su haznesi • 6 m kablo

Stok Adedi: 750

24,

90 ¨

19,90 ¨

Medisana Kol Tipi Dijital Tansiyon Ölçme 48670

64,90 ¨

59,90 ¨

6,66¨x9 TAKSİT

• 1,2 ” LCD ekran • Mavi ekran ışığı • Otomatik sıfırlama • Az pil, fazla yük uyarı sistemi Stok Adedi: 5.000

• Diagnostik fonksiyonlu hassas tansiyon ölçümü • Aritmi Fonksiyonu • Ölçülen değerler WHO (Dünya Sağlık Örgütü) değerlendirme sistemine göre bir renk skalası aracılığıyla sınıflandırılır • İki kullanıcı için 90’ar hafıza • Hafızadaki değerlerin ortalamasını alma özelliği • FDA ve Klinik Onaylı • Pil zayıf uyarısı • Saklama Kılıfı Stok Adedi: 1.000

11


ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER Samsung Galaxy Tab 3 Lite T110 8 GB 7” Tablet PC

MM ve MMM Migroslarda Geçerlidir.

Raks Markalı Bilgisayar Aksesuar Çeşitlerinde

6-9 Ta ks it

Fırsatını kaçır mayın %30 İNDİRİM!

• 1 GB RAM • 7” Ekran • Dual Core işlemci • 1,2 GHz işlemci hızı 42,11¨x9 TAKSİT

499¨

/adet

379¨ /adet

Stok Adedi: 500

Beka 3’lü Anahtarlı 2 m Priz

14,90 ¨

Tiglon Basoynat DVD

12,90 ¨

6,99

¨ /adet

Stok Adedi: 1.000

Tüm Philips lambalar % indirimli!

50

12

www.lighting.philips.com.tr facebook.com/PhilipsTurkiye twitter.com/PhilipsTurkiye


y覺n

Migros 27mart 9nisan2014  

Migros Kataloğu 27 Mart-9 Nisan 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you