Page 1

Коледни супер оферти

Промоция от 29 ноември до 26 декември 2013 г.

AMD Radeon HD 8570M 2 GB Intel Core i3-3110M 1000 GB HDD 8 GB RAM

+ 4 броя 3D очила и one-touch дистанционно управление

3D LED Телевизор KDL-42W805 / KDL-55W805* ^ 42” (107 см) / 55” (140 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция: 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ MotionFlow XR 400Hz, X-Reality PRO ^ WEB browser, Internet TV, Skype, DLNA, Wi-Fi вграден ^ Конверсия от 2D в 3D ^ Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse ^ Входове: 4x HDMI, SCART, Component, LAN, AV, Оптичен изход ^ 3x USB (видео с бг субт., аудио, фото) ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

1399 * 2699 6 x 233,17 лв.

Лаптоп G500 ^ Екран: 15.6’’ (40 cm) LED (1366x768) ^ CPU: Intel Core i3-3110M 2.4 GHz /3 MB ^ RAM: 8 GB DDR III, HDD: 1000 GB, DVD±RW ^ VC: AMD Radeon HD 8570M 2 GB /VGA /HDMI ^ Wi-Fi b/g/n, 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, Bluetooth ^ LAN, Cardreader, WebCam ^ Тегло: 2.5 kg

899 6 x 149,83 лв.

6 x 449,83 лв.

iAdapt® навигация 1.2 GHZ QUAD-CORE

Dirt detect® сензори

DUAL SIM

16GB ПАМЕТ

За площ до 120 м2

4’’ ЕКРАН

GPS

NFC

НОВО

+ подарък калъф

Таблет MemoPad HD7 ^ IPS Capacitive touchscreen дисплей ^ Екран: 7“(17.7см), 1280 x 800 ^ CPU: 1.2 GHz Quad-core MediaTek MT8125 ^ Памет: 16GB (11.5 GB използваеми), 1 GB RAM ^ Камера: 5MP, Android OS, v4.2 ^ GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, microSD слот ^ Батерия: Li-Po 3950 mAh ^ Тегло: 302гр.

295 6 x 49,17 лв.

Смартфон за 2 SIM карти Xperia M Dual ^ GSM за 2 SIM карти ^ TFT Capacitive touchscreen дисплей ^ Екран: 4“ (10.16см), 480 x 854 ^ Памет: 4 GB (1.5 GB използваеми), 1 GB RAM ^ 1 GHz Dual-core processor, OS: Android 4.2.2 ^ Камера: 5 MP, автофокус,LED светкавица, видео ^ NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, microSD слот ^ Батерия:1750 mAh Li-Ion ^ Тегло: 115гр.

399 6 x 66,50 лв.

Прахосмукачка робот ROOMBA 660 ^ За всички видове подови настилки ^ Програмиране на почистването за всеки ден и час от седмицата

^ Адаптивна почистваща глава от II-ро поколение ^ Wall Follow - система за странично почистване по ъгли и покрай стени

^ Сензорно сканиране на пространството ^ Включени резервни четки, филтри и виртуална стена

799 6 x 133,17 лв.


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg

KD-65X9005 3D Dynamic EDGE LED òåëåâèçîð • 65” (164 ñì) äèàãîíàë íà åêðàíà • 4K Ðåçîëþöèÿ 3840 õ 2160p Ultra HD • 4K X-REALTY PRO ïðîöåñîð - úïñêåéëâà êàðòèíà îò âñÿêàêúâ èçòî÷íèê äî 4Ê • Triluminos display - âúçïðîèçâåæäàíå íà ïîâå÷å è åñòåñòâåíè öâåòîâå • Öèôðîâè òóíåðè: DVB-C / DVB-T / DVB-S/S2 • Motionflow XR 800 Hz • 2D êúì 3D êîíâåðòèðàíå • Âãðàäåí WI-FI äîñòúï äî èíòåðíåò, DLNA, WiFi Direct • Èíòåðíåò áðàóçúð, Skype, Facebook, YouTube (HD) • Ëåñíà âðúçêà ñ òåëåôîí: NFC, One-touch mirroring, Screen mirroring, MHL • TV Side View - óïðàâëåíèå è äîïúëíèòåëíè ôóíêöèè ÷ðåç ñìàðòôîí • Magnetic Fluid ãîâîðèòåëè; S-Force Front surround 3D çâóê; • USB HDD REC - çàïèñ âúðõó âúíøíà ïàìåò • Âõîäîâå: HDMI õ 4, Component, SCART, USB õ 3 • USB Super Multi-Format Play - âèäåî ñ áã ñóáòèòðè, ñíèìêè, ìóçèêà • Ñúâìåñòèì ñúñ SimulViewTM èãðè çà PS3

9499

4 áðîÿ 3D î÷èëà è one-touch äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå

10 x 949,90 лв.

5 ôèëìà ñ

êà÷åñòâî

BDP-S790 B DP-S790 ñ

úïñêåéë úïñêå

Î÷àêâàéòå ïðåç äåêåìâðè íîâî ïðèëîæåíèå çà âñè÷êè ïðèòåæàòåëè íà Sony Smart òåëåâèçîðè îò Kidamom è Sony. Çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè sony.bg è kidamom.com

5.1 êàíàëíà 3D Blu-Ray í íî ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî 1000 W • Âãðàäåí Wi-Fi, Bluetooth • NFC, DLNA, USB • Èíòåðíåò • Äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå îò iPhone/ one/ Android • Ðåæèìè: Ôóòáîë è All Front on ont • DTS, S-Master • CD/MP3/JPEG/Xvid/ vid id/ MPEG-4/FLAC

429

4 áðîÿ 3D î÷èëà è one-touch äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå

KDL-46W W905

KDL-32W600

46” (117 ñì) 3D EDGE LED òåëåâèçîð • FULL HD • Öèôðîâè òóíåðè: DVB-C / DVB-T / DVB-S/S2 • 2D êúì 3D êîíâåðòèðàíå • X-Reality PRP ïðîöåñîð • Motionflow XR800 Hz • Triluminos display • Âãðàäåí WI-FI, DLNA, WiFi Direct • Èíòåðíåò áðàóçúð, Skype, Facebook, YouTube (HD) • Áúðçà âðúçêà ñ òåëåôîí • 20W ãîâîðèòåëè • S-Force Front surround 3D çâóê; • USB HDD REC - çàïèñ âúðõó âúíøíà ïàìåò • HDMI õ 4, Component, SCART, USB õ 3 • USB Super Multi-Format Play - âèäåî ñ ÁÃ ñóáòèòðè, ñíèìêè, ìóçèêà • Ñúâìåñòèì ñúñ SimulView TM èãðè çà PS3

800

2699

32” (81 ñì) EDGE LED òåëåâèçîð • HD Ready • X-REALTY PRO ïðîöåñîð • Motionflow XR 200 Hz • Öèôðîâè òóíåðè: DVB-C / DVB-T • Âãðàäåí WI-FI, DLNA, WiFi Direct • Èíòåðíåò áðàóçúð, Skype, Facebook, YouTube • Bass Reflex Box Speaker; S-Force Front surround 3D çâóê • Âõîäîâå: HDMI õ 2, Component, SCART, USB õ 1 • USB HDD REC - çàïèñ âúðõó âúíøíà ïàìåò • USB Super Multi-Format Play - âèäåî ñ áã ñóáòèòðè, ñíèìêè, ìóçèêà • Ñòîéêàòà íà òåëåâèçîðà ìîæå äà ñå ïîëçâà êàòî ñòîéêà çà ñòåíà

729

200

6 x 449,83 лв.

+ 2 бр. 3D очила и SMART TOUCH дистанционно управление

279

MHC-EC MH C61 619 9IP 9I HiFi ñèñòåìà

•120W èçõîäíà ìîùíîñò • Äîêèíã ñòàíöèÿ çà iPod è iPhone (8-ïèí êîíåêòîð çà iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C) • Âúçïðîèçâåæäàíå: CD, USB • FM/AM ðàäèî òóíåð • Çàïèñ îò CD íà USB • Dynamic Sound Generator X-tra çà ïëúòåí áàñ

BDPBD P S41 PS4 4100 3D Blu-ray è DVD ïëåéúð

179

• 2D êúì 3D êîíâåðòèðàíå • Áúðç ñòàðò è çàðåæäàíå • Trilumos colour òåõíîëîãèÿ • DLNA • Wi-Fi Ready • Èíòåðíåò áðàóçúð • 2 õ USB

+ 2 бр. 3D очила и SMART TOUCH дистанционно управление + 4 броя 3D очила

ОТКРИЙ ИСТИНСКИЯТ ДЕТАЙЛ

+ 4 броя 3D очила и 2 броя за Dual play

4K LED Телевизор UE-55F9000 ^ 55” (140 см) диагонал на екрана ^ Резолюция: 4K 3840x2160 Ultra HD ^ Динамично локално затъмняване (Micro dimming ultimate) ^ Двоен HD тунера за ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVBT/C/S, Картина в картината – 2 тунера ^ 1000 Hz Clear Motion Rate, Четириядрен процесор ^ SMART TV, WEB browser, Internet TV, Skype, DLNA, Wi-Fi вграден ^ Интуитивно взаимодействие с глас и контрол на движението ^ Вградена камера с възможност за разпознаване на лица ^ Конверсия от 2D в 3D ^ Входове: 4x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) 10 x 579,90 лв. ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

5799

FULL HD High Definition

USB

см) (81 ” 2 3

MOVIE PLAYER

3D LED Телевизор UE-50F6670 / UE-55F6670

3D LED Телевизор 42PFL7008K / 47PFL7008K

^ 50” (127 см) / 55” (140 см) * диагонал на екрана ^ Резолюция: 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ 600 Hz Clear Motion Rate, ^ SMART TV, WEB browser, Internet TV, Skype, DLNA, Wi-Fi, Двуядрен процесор ^ Локално затъмняване (micro dimming), 6 x 391,50 лв. ^ Конверсия от 2D в 3D, Гласов контрол ^ Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, SRS TheaterSound HD ^ Входове: 4x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) 6 x 466,50 лв. ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

^ 42” (107 см) / 47” (119 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ Pixel Precise HD, Двуядрен процесор ^ 700Hz Perfect Motion Rate, Локално затъмняване (Micro dimming) ^ Ambilight 3 XL, Вградена камера ^ SMART TV, WEB browser, Net TV, Skype, 6 x 249,83 лв. DLNA, Wi-Fi вграден ^ Конверсия от 2D в 3D, Dual Play ^ Incredible Surround, Clear Sound, Pure Bass ^ Входове: 4x HDMI, SCART, Component, AV, LAN, Оптичен изход ^ 3x USB (видео с бг субт., аудио, фото) 6 x 299,83 лв. ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

*

2349 2799*

SMART TV* LED TV

1499 1799*

см) (81 ” 2 3

^ 42” (107 см) / 47” (119 см)* диагонал на екрана ^ HD тунер ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ 400Hz Motion Clarity Index, Локално затъмняване (Micro dimming) ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ Двуядрен процесор, Triple XD Engine ^ SMART TV, WEB browser, Skype Ready, DLNA, Wi-Fi, Гласов контрол 6 x 199,83 лв. ^ CINEMA 3D, Конверсия от 2D в 3D, Dual Play, ^ Входове: 3x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

1199 1549* 6 x 258,17 лв.

High Definition

USB

High Definition

USB

3D LED Телевизор 42LA660/7S / 47LA660/7S*

*

MOVIE PLAYER

см) (59 “ 3 м) 2 61 с ( ” 24

MOVIE PLAYER

+ Wi-Fi адаптер PTA128

LED Телевизор 32PFL3258H ^ 32” (81 см) диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ 100Hz Perfect Motion Rate, Digital Crystal Clear ^ SMART TV, WEB browser, Net TV,Skype, DLNA, Wi-Fi Ready ^ Incredible Surround, Clear Sound ^ Входове: 2x HDMI, SCART, VGA, AV, SPDIF изход ^ 2x USB (видео с бг субт., аудио, фото) ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

599

LED Телевизор 32114 / 32114S* ^ 32” (81 см) диагонал на екрана ^ Резолюция 1366x768 ^ HD тунер за ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ SMART TV*, Internet TV*, DLNA*, Wi-Fi Ready* ^ Входове: 2x HDMI, SCART, VGA, AV, SPDIF изход ^ USB (видео с бг субт., аудио, фото)

379 389*

LED Телевизор и монитор 23MA53D-PZ / 27MA53D-PZ* ^ 23” (59 см) / 27 (69 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ IPS панел ^ Infinite Surround X ^ Входове: 2x HDMI, SCART, VGA, Component, AV ^ USB (видео с бг субт., аудио, фото) ^ 5 години гаранция

369 549*

LED Телевизор T23TX912LP / T24TX182LP* ^ 23“ (59 см) / 24” (61 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1366х768 ^ HD тунер за ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ Входове: HDMI, SCART, VGA, AV, SPDIF изход ^ USB (HD видео с бг субт., аудио, фото)

259 285*


Национален телефон на потребителя 0700 12340

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

НОВИТЕ SMART VIERA С ПЕРСОНАЛЕН НАЧАЛЕН ЕКРАН МОЯТ НАЧАЛЕН MY HOME SCREEN ЕКРАН

ДВА TWINТУНЕРА HD TUNERS

Set up individual profiles, so four family members can Задайте свой персонализиран телевизионен connect to everything they love – shows, apps, портал заstraight директно свързване с нещата, websites, widgets – all in one place.уеб сайтове и които обичате - предавания, приложения - всички на едно място.

SWIPE & SHARE 2.0 VOICE INTERACTION

ГЛАСОВ КОНТРОЛ SWIPE & SHARE 2.0

Browse picture-in-picture, enjoy two channels at once, Гледайте картина в картината или гледай watch one and recordдруг another * or enjoy your favourite while един и записвай канал едновременно. someone watches via smart device*предавания . Насладете се наtheirs Вашите любими директно на вашия смартфон или таблет.

Swipe & channels, Share виretrieve позволява да прехвърляте Change stored content, search the и запазвате снимки, видео и commands, странициactivated в internet and more with simple voice интернет от вашия смартфон големия екран with the smart and friendly touchpad на controller. с едно движение на ръката.

Simplyна swipe photos,търсене videos, webв pages and more onto Смяна канала, интернет, your TV fromнаyour smart device –сorпрости now, even use it to изтегляне съдържание гласови control or активирани pull content fromс your TV. команди, интелигентен тъчпад контролер.

3D LED телевизор TX-L47WT60Е 47” (119 см) диагонал на екрана Резолюция: 1920х1080 FULL HD Двоен HD тунер за ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S Картина в картината – 2 тунера 3600 Hz BLS, Hexa-Processing Engine, Локално затъмняване (Micro dimming) Конверсия от 2D в 3D Вградена камера, Гласов контрол Smart VIERA, WEB browser, Internet TV, Skype, DLNA, Wi-Fi Dolby Digital Plus, DolbyPulse, dts2.0+ Входове: 3x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход 3x USB (видео с бг субт., аудио, фото) VIERA Image Viewer PVR (запис върху USB HDD и SD от DVB) + 4 броя 3D очила, дистанционно управление Viera touch pad

1149 1649*

+ интерактивна писалка и 1 бр. 3D очила

6 x 191,50 лв.

42” (107 см) / 50” (127 см)* диагонал на екрана Резолюция 1920х1080 FULL HD HD тунер за ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C NeoPlasma панел, Vreal 3D Pro 2500Hz Focused Field Drive,

FULL HD High Definition

USB

Конверсия от 2D в 3D Smart VIERA, WEB browser, Skype, DLNA, Wi-Fi Dolby Digital Plus, DolbyPulse, dts2.0+ Входове: 3x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход 2x USB (видео с бг субт., аудио, фото)

6 x 366,50 лв.

699 899* 6 x 116,50 лв.

6 x 274,83 лв.

3D плазмен телевизор TX-P42ST60E / P50ST60E*

2199

6 x 149,83 лв.

Smart LED телевизор TX-L32E6E / L42E6E* 32” (81 см) / 42” (107 см)* диагонал на екрана Резолюция: 1920х1080 FULL HD HD тунер за ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C My Home Screen - персонализиране на стартовия екран за бърз достъп до любимите ви приложения

100 Hz BLB, Smart VIERA, WEB browser, Internet TV, Skype, DLNA, Wi-Fi вграден Dolby Digital Plus, DolbyPulse, dts2.0+ Входове: 3x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход 2x USB (видео с бг субт., аудио, фото)

см) 02 1 ) ( 40” 117 см ( 46”

см) 81 ( ) ” 32 99 см ( ” 39

FullHD* High Definition

USB

MOVIE PLAYER

+ Wi-Fi адаптер PTA128

MOVIE PLAYER

+ 4 броя 3D очила + 2 броя 3D очила и smart touch дистанционно управление

LED Телевизор 40PFL3208H / 46PFL3208H* ^ 40” (102 см) / 46” (116см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ 100Hz Perfect Motion Rate, Digital Crystal Clear ^ SMART TV, WEB browser, Net TV,Skype, DLNA, Wi-Fi Ready ^ Incredible Surround, Clear Sound ^ Входове: 2x HDMI, SCART, Component, AV, LAN, SPDIF изход ^ 2x USB (видео с бг субт., аудио, фото)

789 1099* 6 x 131,50 лв.

6 x 183,17 лв.

High Definition

USB

MOVIE PLAYER

3D LED Телевизор 39LA620S

3D LED Телевизор UE-32F6400 / UE-40F6400* ^ 32” (81 см) / 40” (102 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция: 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ 200 Hz Clear Motion Rate, Двуядрен процесор ^ SMART TV, WEB browser, Internet TV, Skype, DLNA, Wi-Fi, Гласов контрол ^ Конверсия от 2D в 3D ^ Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, SRS TheaterSound HD ^ Входове: 4x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

929 1179* 6 x 154,83 лв.

LED Телевизор TX-L32B6E / TX-L39B6E*

^ 39” (99 см) диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ 200Hz Motion Clarity Index, Triple XD Engine ^ CINEMA 3D, Конверсия от 2D в 3D, Dual Play ^ SMART TV, WEB browser, Skype Ready, DLNA, Wi-Fi ^ Входове: 3x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

^ 32” (81 см) / 39” (99 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1366x768 / 1920 х 1080 FULL HD* ^ HD тунер за ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ V-Audio surroound ^ Входове: 2x HDMI, SCART, Component, AV, Оптичен изход ^ USB (видео с бг субт., аудио, фото)

539 779*

919

6 x 196,50 лв.

ТВ стойка за стена MFM 80

см) (48 м) ” 9 с 1 (56 22”

гаранция 2години на лампата

2990

За екрани от 26” до 32” (66 – 81 см), Максимално тегло 80 кг., Позволява наклон – 8°

LED Телевизор и монитор LT19C300 / LT22C300* ^ 19” (48 см) / 22” (56 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция: 1366x768 / 1920х1080 FULL HD* ^ HD тунер за ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ Входове: HDMI, SCART, VGA, Component, AV ^ USB (видео с бг субт., аудио, фото)

279 309*

Цифров DVB-T декодер T-910

Мобилен телевизор DVBT-ANALOG/USB ^ 9“(22,9 см.) диагонал на екрана ^ Вградени аналогов и DVB-T MPEG4 тунери ^ за прием на цифрова ефирна телевизия ^ Видео, Снимки и Музика чрез USB слот ^ Меню и субтитри на български език ^ Дистанционно управление, Захранване 12V/220V

199

Проектор CP-DX250 ^ DLP матрица, 3D Ready ^ Разделителна способност: XGA 1024x768 ^ Яркост: 2 500 ANSI lumen, Контраст: 2 500:1 ^ Тип на лампата: 196W UHP, живот: 4500 часа (6000 часа в ЕКО режим) ^ Размер на изображението: 30”-300” (76 см–762 см) ^ Вграден говорител 2 W ^ Входове: HDMI, 2x VGA, Композитен ^ 2 години гаранция на лампата ^ 3 години гаранция

699

SD DVB-T MPEG-4, Меню на български език, USB (видео, аудио, фото), PVR (запис върху USB HDD), SCART изход

HDMI кабел

Цифрова DVB-T антена с усилвател SRT ANT 30 Вътрешна антена DTV с усилвател до 20 dB Приема VHF/UHF Филтър за намаляване на входящия шум

17

90

3890

1.5m 83080

3m

83081

5m

83082

11 18 2690 90

90


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg

8 GB SD êàðòà

+ ïîäàðúê ÷àíòà LCSU21

Îáåêòèâ SAL50F18

×àíòà LCJ-RXA

16 GB SD êàðòà

SLT-A65VL

NEX-3NL

• 24,3 Ìåãàïèêñåëîâ Exmor APS HD CMOS ñåíçîð • Âãðàäåíà â òÿëîòî ñòàáèëèçàöèÿ íà èçîáðàæåíèåòî • Ñåðèéíè ñíèìêè ñ 10 êàäúðà â ñåê. • FILL HD âèäåî 1080 25p/50p ðåçîëþöèÿ • ISO 100-16000 • Óëòðà áúðç àâòîôîêóñ âêëþ÷èòåëíî è ïðè âèäåîçàïèñ • Âãðàäåí GPS ñåíçîð • 3,0 èí÷îâ/7,5 ñì ïîäâèæåí LCD äèñïëåé • Îáåêòèâ 18-55 ìì â êîìïëåêòà

1499 6 x 249,83 лв.

• Êîìïàêòåí ôîòîàïàðàò ñúñ ñìåíÿåì îáåêòèâ • 16,1 Ìåãàïèêñåëîâ Exmor APS HD CMOS ñåíçîð • Ñåðèéíè ñíèìêè ñ 4 êàäúðà â ñåê. • FULL HD âèäåî ñ 1080 24p/60i ðåçîëþöèÿ • ISO 200-16000 • Ïîäâèæåí 3-èí÷îâ LCD äèñïëåé • Âãðàäåíà ñâåòêàâèöà • Îáåêòèâ 16-50ìì

DSC-RX100

749 6 x 124,83 лв.

• 20,2 Ìåãàïèêñåëîâ Exmor CMOS òèï 1.0 ñåíçîð • 28-100ìì Carl Zeiss Vario-Sonnar T* îáåêòèâ ñ áëåíäà îò F1.8 • Çàïèñ çà Full HD 50ð/50i âèäåîêëèïîâå • ISO 125-6400 (ðàçøèðåíî äî 80-25600) • Ñåðèéíè ñíèìêè ñ 10 êàäúðà â ñåêóíäà • Ïðîãðàìèðóåìè Ïð Ïðîãðà îãðà ð ìèðó ìèðóåìè ìèð åìè áóòîíè áóòî áóòî ó íè è íàñòðîéêè íàñ àñòðîé òðîéêè òðîé êè

999 6 x 166,50 лв.

DSC-HX300

200ëâ ÍÅÇÀÁÀÂÍÀ ÎÒÑÒÚÏÊÀ Âàëèäíîñò íà ïðîìîöèÿòà: îò 16.11.2013 äî 12.01.2014 ã.

8 GB SD êàðòà

899 699

DSC-HX300 • 20,1 Ìåãàïèêñåëîâ Exmor R CMOS ñåíçîð • 24ìì Carl Zeiss îáåêòèâ ñ 50-êðàòíî îïòè÷íî ïðèáëèæåíèå • Îïòè÷íà ñòàáèëèçàöèÿ ñ Àêòèâåí ðåæèì • Çàïèñ çà Full HD âèäåîêëèïîâå (1080 50p) • Ñåðèéíè ñíèìêè ñ 10 êàäúðà â ñåêóíäà • Ôóíêöèÿ Àðòèñòè÷íè åôåêòè • Ìåíþ íà áúëãàðñêè åçèê è âãðàäåíî â àïàðàòà ðúêîâîäñòâî

Öåíà ñ ÍÅÇÀÁÀÂÍÀ ÎÒÑÒÚÏÊÀ

6 x 116,50 лв.

8 GB SD êàðòà

8 GB SSD D êàðòà êà àðòà àðò àð ðòà ðò ð òà òà

HDRHD R-PJJ2 22 20 DSC-WX60 • 16,2 Ìåãàïèêñåëîâ Exmor R CMOS ñåíçîð • 25ìì Carl Zeiss îáåêòèâ ñ 8-êðàòíî îïòè÷íî ïðèáëèæåíèå • Îïòè÷íà ñòàáèëèçàöèÿ íà èçîáðàæåíèåòî ñ Àêòèâåí ðåæèì • Çàïèñ çà Full HD âèäåîêëèïîâå (1080/50i) • Ñåðèéíè ñíèìêè ñ 10 êàäúðà â ñåêóíäà • Ìåíþ íà áúëãàðñêè åçèê è âãðàäåíî â àïàðàòà ðúêîâîäñòâî

269

• Full HD âèäåîêàìåðà ñ âãðàäåí ïðîæåêòîð • Âãðàäåí ïðîæåêòîð ñ ìîùíîñò 13 ëóìåíà, ïðîåêòèðàíå äî 100 èí÷à / 254ñì • 8,9 Ìåãàïèêñåëîâ ñâåòî÷óâñòâèòåëåí Exmor R CMOS ñåíçîð • Full HD 1080 50ð âèäåîçàïèñ • 32-êðàòíî îïòè÷íî (37õ ðàçøèðåíî) ïðèáëèæåíèå. Carl Zeiss îáåêòèâ • Ñòàáèëèçàöèÿ íà èçîáðàæåíèåòî ñ Àêòèâåí ðåæèì • Dolby Digital 2,0 êàíàëåí ìèêðîôîí • Âãðàäåí USB êîíåêòîð (çàðåæäàíå è âðúçêà ïðåç USB)

499 6 x 83,17 лв.

ЦИФРОВИ ФОТОАПАРАТИ FinePix SL300

FinePix X20

FinePix T350

FinePix JV500

+ подарък 16GB карта

+ подарък 8 GB карта ^ Луксозен дизайн съчетаващ магнезий и кожа ^ Изключително качествени снимки и бърза реакция благодарение на новия 12MP 2/3”(8.8x6.6mm) X-Trans CMOS II сензор и EXR Processor II ^ Fujinon F2.0 - F2.8 оптика с опт.стабилизация за ясни снимки при ниска осветеност ^ 4х широкоъгълно ръчно оптично увеличение (28 - 112 mm) ^ Подобрен оптичен визьор със сензор за око ^ Високоскоростен автофокус, ISO100-12800 ^ FullHD видео със стерео звук и 60кад./сек. ^ Богат избор на креативни ефекти за снимки и видео ^ Ръчни режими, RAW,JPEG формати на запис 6 x 149,83 лв. ^ 2.8“(7,1см) 460K пикс. LCD дисплей

899

^ 14M пикс. 1/3” CCD сензор ^ Висококачествени лещи, Ръчни режими ^ 30x оптично увеличение (24-720mm) ^ Оптична стабилизация на изображението ^ Интелигентна светкавица ^ Електронен визьор ^ HD видео 1280х720/30fps със звук ^ 3”(7,6см) 460K пикс. LCD екран ^ Слот за SD/SDHC/SDXC карта ^ Li-Ion батерия ^ Зарядно устройство

299

+ подарък 4 GB карта и калъф ^ 14M пикс. Супер тънко и елегантно тяло ^ 10x широкоъгълно оптично увеличение (28-280mm) ^ Оптична стабилизация на изображението ^ Разнообразни готови режими за снимане ^ SR Auto интелигентен режим ^ Разпознаване на лица и усмивки ^ HD видео 720p с отделен бутон ^ 3”(7,6см) 230K пикс. LCD екран ^ Li-Ion батерия ^ Зарядно устройство

129

^ 14M пикс. стилно и тънко тяло ^ 3x оптично увеличение ^ 2.7”(6,7см) 230K пикс. LCD екран ^ SR Auto интелигентен режим ^ Режим панорамни снимки, ^ Face, Blink Detection функции ^ HD видео 720p, ^ Слот за SDHC карта ^ Li-Ion батерия ^ Зарядно устройство

99

Всички фотоапарати Fujifilm са с 2 години гаранция след регистрация на http://warranty.fujifilm-digital.com

Тонколони за домашно кино S-ES21TB и S-21W

Ресийвър VSX-323-K ^ 4K Pass Through 3D ready, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, ^ Мощност: 5х 100 W ^ Съпротивление: 6 ома ^ Съвместим с iPhone, iPod ^ Радио тунер с RDS и 30 станции памет FM/AM 6 x 66,50 лв. ^ HDMI (4 входа / 1 изход)

399

^ Основни колони: Мощност: max 150 W, Честотен обхват: 40 Hz – 20 кHz, Чуствителност: 84 dB ^ Централна колона: Мощност: max 120 W, Честотен обхват: 52 Hz – 19 кHz, Чуствителност: 84 dB ^ Съраунд:Мощност: max 120 W,, Честотен обхват: 66 Hz – 20 кHz, Чуствителност: 79 dB ^ Съпротивление: 8 ома СУБФУФЕР S-21W ^ Мощност: 100 W(RMS) ^ Честотен обхват: 33 Hz – 700 Hz 6 x 99,83 лв. ^ 6” (15 см) диаметър на говорителя ^ 1 годинa гаранция

599

MP4 Плейър NWZ-E383B МР3 плейър SA4DOT02 ^ 2GB вградена памет ^ Звукова и светодиодна индикация, ^ Възпроизвеждане на MP3, WMA, WAV, ^ До 6ч. възпроизвеждане на музика, ^ Li-Pol батерия, USB 2.0

39

^ 4GB вградена памет ^ 1.8“(4,5см) 128х160пикс. LCD екран ^ Clear Audio технологии, FM тунер ^ Снимки, Видео възпроизвеждане ^ Готови настройки на звука ^ До 30ч. възпр. на музика

129

Електронно пиано P-105B/W Синтезатор YPT-220 ^ Брой клавиши: 61 ^ Брой октави: 5 ^ Запаметени мелодии: 102 ^ Запаметени тонове: 375 ^ Запаметени ритми: 100 ^ Адаптор ^ Самоучител

269

^ Брой клавиши: 88 ^ Тип клавиатура: Graded Hammer Standart ^ Запаметени мелодии: 14 ^ Запаметени стилове: 10 ^ Запаметени ритми: 10 ^ Динамична клавиатура ^ USB, AUX ^ Педалиера с 3 педала

1299


Национален телефон на потребителя 0700 12340 ПРЕМИЯ В БРОЙ

50лв.

EF-S 18-55mm, 75-300III

отстъпка в момента на покупката

отстъпка в момента на покупката

^ 18М пикс. APS-C(22,3x14,9мм) CMOS сензор ^ Обективи EF-S18-55mm, EF 75-300mm ^ Процесор DIGIC 4, до 3,7 кадъра в секунда ^ Full HD видеозапис 1920x1080/25/24 fps ^ 9 точков автофокус, ISO 100-6400, H:12800 ^ Режим основна зона+ и Творчески филтри ^ EOS самопочистваща система, LiveView режим ^ Подвижен 3.0“(7,6см) Clear View дисплей ^ Съвместим с обективи EF/EF-S ^ Слот за SD/SDHC/SDXC карта

EOS1100D IS ^ 12.2M пикс.(22,2 x 14,7mm) APS-C CMOS сензор ^ Обектив EF-S18-55mm IS, LiveView режим ^ DIGIC 4 процесор; До 3 кадъра в секунда ^ Запис на HD(1280x720) видеоклип ^ 9 точков автофокус, ISO 100-6400 ^ Съвместим с обективи EF/EF-S ^ 2.7“(6,8см) LCD екран цена след „премия в брой“ ^ Интерфейс USB,HDMI

цена след „премия в брой“

промо цена

1149

промо цена

1199

+ подарък 2 бр. списание

„Премия в брой“ е организирана от Канон България

ПРЕМИЯ В БРОЙ

ПРЕМИЯ В БРОЙ

Комплект EOS 600D DC

50лв.

749 699

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

+ подарък 8 GB карта и 2 бр. списания

+ подарък 2 бр. списание

+ подарък 2 бр. списания

40лв. отстъпка в момента на покупката

+ подарък 8 GB карта и 2 бр. списания

PowerShot SX270HS

PowerShot SX500IS

^ 12.1M пикс. CMOS сензор, Компактно тяло ^ 20х широкоъгълно опт. увеличение (25-500мм) ^ IS интелигентна оптична стабилизацияпромо цена ^ DIGIC 6 процесор, Ръчен режим ^ HS система за страхотни снимки при слаба светлина ^ Високоскоростна серия от снимки цена след „премия в брой“ ^ Full HD 1080(60fps) видео, HDMI интерфейс ^ 3.0“(7,6см) 461K пикс. LCD екран ^ Li-Ion батерия, зарядно устройство

479

439

PowerShot SX160 IS

^ 16M пикс. CCD сензор ^ 30х широкоъгълно опт.увеличение (24-720мм) ^ Интелигентен оптичен стабилизатор ^ Забавни творчески филтри ^ Пълен ръчен контрол, ^ Помощ при кадриране ^ HD видео (720p) с HDMI изход ^ 3“(7,5см) 461K пикс. LCD екран ^ Li-Ion батерия ^ Зарядно устройство

379

^ 16M пикс. 1/2.3” CCD сензор ^ 16х опт. увеличение (28-448мм) ^ IS интелигентна опт. стабилизация ^ Режим “Смарт Авто” разпознава 32 сцени ^ Пълен ръчен контрол, DIGIC4 процесор ^ HD Видео 720p с HDMI интерфейс ^ 3“(7,6см) 230K пикс. LCD екран ^ 2бр. АА батерии, SD слот

199

PowerShot A2500

149

+ РУТЕР D-LINK GO-RT N150 И ФОТОХАРТИЯ GP-501

139

*Устройствата и рутерът могат да бъдат закупени и поотделно.

Три Essential игри за PS3 по избор

Игрална конзола

Цифрова фоторамка 95236

+ 2 игри в комплекта Gran Turismo 6 и The Last Of Us

В продажба от 06.12.2013 г.

Радиочасовник AJ-3115

6 x 99,83 лв.

Пълен списък със заглавията можете да намерите в магазини Технополис.

79

^ Аларма: радио, зумер ^ Повторение сигнала на будилника(дрямка) ^ Цифров часовник ^ Таймер на заспиване ^ Обхат на тунера: FM

23

^ 5,1 канала ^ 3D BD, BD-R/RE, DVD+-R/RW, CD-R/RW, MP3, WMA, WMV, JPEG, DivX, MKV, Субтитри на български за DivX ^ Обща мощност: 500 W ^ Декодери: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS HD ^ DLNA ^ Входове: USB, Оптичен, AUX ^ Изходи: HDMI, Композитен ^ Радио тунер: FM

599

379

32mm възбудител, Въртящи се наушници с дизайн за директно насочване, 106dB, 20-20kHz, 24ohm, дължина на кабела 1,2м.

9W

29

12W 15W

4

99

20W 23W

549 599

Живот до 10 000 часа.

+ Стерео слушалки SONY MDR-V150

^ 2.5М пикс. 1/5.8-инчов CMOS сензор ^ KONICA MINOLTA HD обектив ^ 40x опт./ 200х цифр. увеличение ^ Интелигентен режим и Разпознаване на лица ^ Super LoLux технология, Слот за SDHC/SDXC ^ Усъвършенстван стабилизатор ^ Лесно споделяне YouTube(TM) / Facebook ^ 2.7“(6,8см) LCD екран 6 x 54,83 лв. ^ Изходи: AV, HDMI, USB

329

Работи на 12V/24V, Изход: DC: 5V/2100mA, За електронни устройства захранвани от USB кабел

Зарядно за автомобил MZ2USB12

6

90

Преносим CD/USB плейър РZS-PS30CPB / CPW* ^ Обща мошност 2 W ^ CD, CD-R/RW, MP3 съвместимост ^ Радио тунер : 20 FM / 10 AM станции памет ^ USB, Audio in ^ Изход за слушалки

149 Универсална фото, видео чанта ADVENTURA 120 / 140* / 160** / 170***

Слушалки SHL3000

Енергоспестяващи крушки MLFS SPIRO

4

99

FullHD Видеокамерa GZ-E105B

FullHD видеокамера HC-V110EP-K/S ^ Изключително чувствителен BSI MOS сензор ^ iA интелигентен режим, Разпознаване на лица ^ 72x интелигентно, 38х оптично увеличение ^ Широкоъгълен обектив Panasonic Lens ^ Оптична стабилизация Power O.I.S. ^ Фоторежим с резолюция 8.9М пикс. ^ Стерео звук, Слот за SD/SDHC/SDXC карта ^ 2.7”(6,9см) 230K пикс. LCD екран 6 x 63,17 лв. ^ Изходи: AV, HDMI, USB

49

^ 8”(20,3см) TFT LCD дисплей ^ Резолюция 800х600 px ^ 2GB вградена памет ^ Възпроизвежданe на снимки, видео и музика ^ слот за SD/SDHC/MS карта, USB вход ^ Календар, часовник, ^ Дистанционно управление

+ 8 GB карта и втора батерия

+ Чанта и втора батерия

3D Blu-ray система за домашно кино HT-F4550

4

119

^ А4 цветен мастилен принтер, скенер и копир ^ Резолюция на принтиране: до 4800х1200 dpi ^ Скорост на печат: 9.9 ipm чер. и 5.7 ipm цв. ^ Резолюция на сканиране: до 1200х2400 dpi ^ Мастилници: PG-540/540XL CL-541/541XL ^ Автоматичен двустранен печат ^ USB и Wi-Fi интерфейс ^ 1 година гаранция

Само през декември вземете Canon PIXMA Wi-Fi устройство в комплект с Wi-Fi рутер.

599

^ 16М пикс. 5X опт. увеличение ^ 28 mm широкоъгълен обектив ^ „Смарт Авто”(32 сцени) интелигентен режим, Разпознаване на лица ^ Цифров стабилизатор на образа ^ HD видеоклип 720p с бутон за запис ^ 2.7“(6,9см) LCD екран, оптичен визьор ^ 2бр. АА батерии

Мултифункционално устройство MG3550

Магията на Коледа с Canon

^ 3D Blu-ray Disc, DVD, CD възпроизвеждане ^ Онлайн игра през PLAYSTATION Network, ^ Съвместим с 3D игри, ^ Cell Broadband Engine процесор ^ 500GB HDD, 256MB RAM памет ^ Wi-Fi 802 11 b/g, Bluetooth връзка със SIXAXIS®джойстици ^ Изходи: AV изход, HDMI, SPDIF, 2xUSB

PowerShot A1400

^ 16М пикс. Елегантен тънък дизайн ^ 5х широкоъгълно опт. увеличение (28-140mm) ^ Режим “Смарт Авто” плюс бутон “Помощ” ^ Функция “Контрол на живо”, Еко режим ^ Забавни и креативни ефекти ^ HD видеоклип 720p с бутон за запис ^ 2.7“(6,9см) 230K пикс. LCD екран ^ Слот за SD/SDHC/SDXC карта ^ Li-Ion батерия ^ Зарядно устройство

Class 10 microSDHC мемори карти

8GB 16GB 32GB 64GB

3490 16 29 49 109 Слушалки RP-HJE120

Честотен обхват 20-20kHz Чувствителност 96dB Импеданс 16 Ohm Дължина на кабела 1,1м.

14

90

39 49* 59** 65***


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg

Лаптоп SONY VAIO SVF1521G6EW

Получавате повече. От самото начало

Екран: 15.5” (39 cm) LED (1366x768) CPU: Intel Core i3-3217U 1.8 GHz /3 MB RAM: 4 GB DDR III, HDD: 500 GB, DVD±RW VC: nVidia GeForce GT 740M 1 GB /HDMI LAN, Wi-Fi b/g/n, 2 X USB 3.0, 2 X USB 2.0 Cardreader, 0.9 Mpx Camera, Bluetooth, NFC Windows 8, Тегло: 2.5 kg

Ако притежавате устройство с Windows 8, може да ъпгрейднете до Windows 8.1 безплатно през магазина на Windows (Windows Store).

1129 nVidia GeForce GT 750M 2 GB

nVidia GeForce 710M

nVidia GeForce 710M 2GB

Intel Celeron 1005M

Intel Core i7-4500U

Intel Core i5-3230M

Intel Pentium 2020M

500 GB HDD

1000 GB HDD

750 GB HDD

750 GB HDD

4 GB RAM

6 GB RAM

6 GB RAM

Лаптоп X552VL-SX016D

Лаптоп Inspiron 7537 ^ Eкран: 15.6” (40 cm) LED (1920x1080) Touch ^ CPU: Intel Core i7-4500U 1.8~3.0 GHz /4 MB ^ RAM: 8 GB DDR III, HDD: 1000 GB ^ VC: nVidia GeForce GT 750M 2 GB /HDMI ^ LAN, Wi-Fi b/g/n, 4xUSB 3.0, Bluetooth ^ Cardreader, 1 MP HD Webcam ^ Клавиатура с LED подсветка ^ Windows 8, ^ Тегло: 2.6 kg

1999

^ Eкран: 15.6” (40 cm) LED (1366x768) Crystal ^ CPU: Intel Core i5-3230M 2.6~3.2 GHz /3 MB ^ RAM: 6 GB DDR III, HDD: 750 GB, DVD±RW ^ VC: nVidia GeForce 710M 1 GB /VGA /HDMI ^ LAN, Wi-Fi b/g/n, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ^ Card Reader, Web Cam, Bluetooth ^ Тегло: 2.4 kg

999

Лаптоп Aspire E1-531G ^ Екран: 15.6” (40 cm) LED (1366x768) CineCrystal ^ CPU: Intel Pentium 2020M 2.4 GHz /2 MB ^ RAM: 6 GB DDR III, HDD: 750 GB, DVD±RW /DL ^ VC: nVidia GeForce 710M 1 GB /VGA /HDMI ^ LAN, Wi-Fi b/g/n, 3xUSB 2.0 ^ Cardreader, WebCam ^ Тегло: 2.5 kg

769

Лаптоп Satellite C50-A-14G ^ Екран: 15.6’’ (40 cm) LED (1366x768) Trubrite ^ CPU: Intel Celeron 1005M 1.9 GHz /2 MB ^ RAM: 4 GB DDR III, HDD: 500 GB, DVD±RW ^ Intel HD Graphics /VGA /HDMI ^ LAN, Wi-Fi b/g/n, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ^ Cardreader, 1 MPx Camera, Bluetooth ^ Предлага се в бял и черен цвят ^ Тегло 2.3 kg

HP Черна глава 650

+ подарък копирна A4 хартия CONNECT

2190

599 HP Цветна глава 650

1790

XEROX Тонер 106R02182

109

Настолен компютър DESKTOP PRO G2030 ^ Процесор: Intel Pentium G2030 3 GHz /3 MB ^ Дънна платка: s.1155 /DDR III /LAN /аудио ^ RAM: 4 GB DDR III, HDD: 1000 GB, DVD±RW ^ Видео карта: nVidia GeForce GT 610 2 GB ^ Захранване: ATX 400W ^ Снимката на кутията е примерна

+ 2бр. фотохартия CR757A

Мултифункционално устройство WORKCENTRE 3045B

Монитори V206HQLAb/V226HQLAbd*

559

^ Екран: 19,5“(50 см)/21.5’’(55 см)* ^ Резолюция: 1600x900/1920x1080* ^ Междуточково разстояние: 0.27/0.248* mm ^ Динамичен контраст: 100 000 000:1 ^ Яркост: 200/250* cd/m2 ^ Време за реакция 5/8* ms ^ D-sub 15 интерфейс (+DVI само за V226) ^ 3 години гаранция

Клавиатура CNR-KEYB02B-BG

165 215*

^ A4 черно-бял принтер, скенер и копир ^ Резолюция на принтиране: до 1200х1200 dpi ^ Скорост на печат: до 24 стр/мин. ^ Резолюция на сканиране: 1200х1200 dpi ^ Резолюция на копиране: 600х600 dpi ^ Касета за до 150 листа, Zoom: 25-400 % ^ Консуматив: тонер 106R02180/02182 ^ Памет: 128 MB, USB интерфейс

Безжична мишка MOBILE 1000

13

Безжичен рутер GO-RT N300 N300

39

90

Безжична връзка до 300 Mbps, Стандарти 802.11 b/g/n, WAN порт, 4 броя 10/100 Mbps LAN порта, Сигурност: WPA, WPA2, WPS

Bluetooth адаптер 3.0

Чанта за лаптоп 85252

Миниатюрен Bluetooth v3.0 USB 2.0

1590

Подходяща за лаптопи с диагонал на екрана до 15,6“

25

99

Почистващ комплект за екран 49645

8GB 16GB 32GB 64GB

13 22 39 79

26

Мултимедийна клавиатура USB интерфейс

^ А4 мастилен принтер, скенер и копир ^ Резолюция на печат: до 4800х1200 dpi ^ Скорост на печат: до 7 ppm черно ^ и до 4 ppm цветно принтиране ^ Резолюция на сканиране: до 1200x1200 dpi ^ Консумативи: НP650 BK НP650 Color ^ Месечно натоварване до 1000 страници ^ USB интерфейс ^ 1 година гаранция

USB памет HAYABUSA

Оптична мишка Резолюция 1000 dpi Малък USB приемник 3 години гаранция

90

219

Мултифункционално устройство DeskJet INK Advantage 1515

Портативен твърд диск Elements

Слушалки RZ1200870100R3M1 KRAKEN GREEN

105 149* 119 Обем 500 / 1000GB*, USB 3.0 /2.0 интерфейс 5400 оборота

Качествен, чист и плътен звук, 40 mm говорители с неодимови магнити, Мощност: 50 mW, увствителност: 110 dB, Кабел ~ 1.3 метра Интерфейс: 3.5mm audio jack

990 HAVIT Офис стол 3010

149 Кожени подлакътници, Променлива височина, Газов амортисьор, Еко кожа


Национален телефон на потребителя 0700 12340

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

+ подарък два пакета хартия А4 Connect

+ мишка HP WIRELESS MOBILE

HP Лаптоп Pavilion 17-E020SU ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Eкран: 17.3’’ (44 cm) LED (1600x900) BrightView CPU: Intel Core i3-3110M 2.4 GHz /3 MB RAM: 8 GB DDR III, HDD: 1000 GB, DVD±RW /DL VC: AMD Radeon HD 8670M 1 GB /VGA /HDMI Wi-Fi b/g/n, 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, Bluetooth LAN, Cardreader, WebCam Тегло: 2.8 kg

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Eкран: 15.6’’ (40 cm) LED (1366x768) BrightView CPU: Intel Core i5-3230M 2.6 – 3.2 GHz /3 MB RAM: 8 GB DDR III, HDD: 1000 GB, DVD±RW /DL VC: AMD Radeon HD 8670M 2 GB /VGA /HDMI LAN, Wi-Fi b/g/n, 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0 Cardreader, WebCam, Bluetooth Тегло: 2.4 kg

1099

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

А4 черно-бял лазерен печат Резолюция на печат: 600x600 dpi Скорост на печат: 18 стр/мин Памет 2 MB Касета за 150 листа Месечно натоварване до 5000 стр. Интерфейс: USB 2.0 1 година гаранция

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Eкран: 15.6’’ (40 cm) LED (1366x768) BrightView CPU: Intel Pentium 2020M 2.4 GHz /2 MB RAM: 6 GB DDR III, HDD: 750 GB, DVD±RW /DL VC: AMD Radeon HD 8670M 1 GB /VGA /HDMI LAN, Wi-Fi b/g/n, 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0 Cardreader, WebCam, Bluetooth Тегло: 2.4 kg

HP Лаптоп Pavilion 15-E010EU

169

HP Лаптоп Pavilion 15-E030SU

769

HP web камера 1300

Мишка X3000 Компактна оптична мишка Малък USB приемник

1099

21

90

Купете черен тонер HP и вземете подарък пакет А4 копирна хартия Connect.

HP Принтер LASERJET PRO P1102

Резолюция 640х480 dpi Вграден микрофон USB интерфейс

HP Лаптоп 2000-2D00SU ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Екран: 15.6” (40 cm) LED (1366x768) Crystal CPU: Intel Celeron 1000M 1.8 GHz /2 MB RAM: 4 GB DDR III, HDD: 750 GB, DVD±RW Intel HD Graphics /VGA /HDMI LAN, Wi-Fi b/g/n, 3 X USB 2.0 Cardreader, WebCam, Bluetooth Тегло: 2.5 kg

HP Адаптер за лаптоп 90W SMART DONGLE

29

90

Подходящ за лаптопи НР с консумация до 90W, 2 вида накрайници за всички масови модели, 1 година гаранция

69

629


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg

Смартфон Galaxy Young ^ TFT capacitive touchscreen, DUAL SIM* ^ Екран: 3.27“ (8.30см), 320 x 480 ^ Памет: 4 GB ( 1.33 GB използваеми), 768 MB RAM ^ Камера: 3.15 МР, видео, microSD слот ^ OS: Android 4.1.2, GPS, Wi-Fi, Bluetooth ^ 1 GHz Cortex-A5 processor ^ Батерия: 1300 mAh Li-Ion ^ Тегло: 112гр.

189 199* Таблет Galaxy Tab 3 8’’

Смартфон за 2 SIM карти Galaxy Grand Duos

^ Eкран: 8” (20.32см) TFT capacitive touchscreen ^ Памет: 16GB (11.2 GB използваеми) , 1.5GB RAM ^ Камера: 5MP, автoфокус, видео ^ 1.5 GHz Dual-core processor, microSD слот ^ OS: Android v4.2.2 Jelly Bean ^ Wi-Fi, GPS, Bluetooth ^ Батерия:Li-Ion 4450 mAh ^ Тегло: 314гр.

^ TFT capacitive touchscreen 16M цвята дисплей ^ Екран: 5“ (12.7см), 480 x 800 ^ 1.2 GHz Dual-core processor, OS:Android v4.1.2 ^ Памет: 8 GB (4 GB използваеми), 1 GB RAM ^ Камера: 8MP, автофокус, видео, LED светкавица ^ GPS, HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, microSD слот ^ Батерия:2100 mAh Li-Ion ^ Тегло: 162гр.

499

Смартфон Galaxy S III Mini

469

^ Super AMOLED capacitive touchscreen ^ Екран: 4“ (10.16см), 480 x 800 ^ Памет: 8 GB (4.5 GB използваеми), 1 GB RAM ^ Камера: 5 МР, видео, автофокус, LED светкавица ^ OS: Android 4.1, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, microSD слот ^ Dual-core 1 GHz NovaThor U8420 processor ^ Стерео FM радио със RDS, ^ Батерия: 1500 mAh Li-Ion ^ Тегло: 111.5гр.

379

1.2GHZ QUAD-CORE

1.5GHZ QUAD-CORE

10.1’’ ЕКРАН

8MP CAMERA

16GB

10.1’’ ЕКРАН

3G

3G

1.2GHZ DUAL CORE

7’’ ЕКРАН

7’’ ЕКРАН

1GHZ

GPS

4GB

Сертифициран по IP55& IP57 Прахо-водоустойчивост

Таблет B1-710 8GB / 16GB*

Таблет YOGA 10.1’’ 3G

1099

WINDOWS PHONE 8

^ IPS capacitive touchscreen дисплей ^ Eкран: 10.1” (25.65см), 1280 x 800 ^ Памет: 16 GB (12.5 GB използваеми) , 1 GB RAM ^ 1.2 GHz Quad-core processor ^ OS: Android v4.2.2, microSD слот ^ 3G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth ^ Камера: 5MP, автoфокус, видео ^ Батерия: 9000 mAh ^ Тегло: 611гр.

699

^ TFT LCD capacitive touchscreen дисплей ^ Eкран: 7” (17.78 см), 1024 x 600 ^ Памет: 8 GB (4.5 GB използваеми) , 1 GB RAM ^ Памет: 16 GB* (12.7 GB използваеми) , 1 GB RAM ^ 1.2 GHz Dual-core processor ^ OS: Android v4.1.2, microSD слот ^ Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Камера: 0.3MP ^ Батерия:Li-Ion 2640 mAh, Тегло: 340гр.

199 229*

1.2GHZ QUAD CORE

1 GHZ DUAL CORE

Таблет PREMIUM 7 ^ Capacitive touchscreen дисплей ^ Eкран: 7” (17.78см), 800 x 480 ^ Памет: 4 GB (2.6 GB използваеми) , 512 MB RAM ^ 1 GHz processor, OS: Android v4.0 ^ Wi-Fi, microSD слот ^ Батерия:Li-Po 2800 mAh ^ Тегло: 330гр.

9999

DUAL SIM

2090 Смартфон Lumia 520 ^ IPS LCD Capacitive touchscreen ^ Екран: 4“ (10.16см), 480 x 800 ^ Памет: 8 GB (5 GB използваеми), 512 MB RAM ^ 1 GHz Dual-core processor, microSD слот ^ OS: Microsoft Windows Phone 8 ^ Камера: 5 MP, автофокус, видео ^ GPS, Wi-Fi, Bluetooth, ^ Батерия:1430 mAh Li-Ion ^ Тегло: 124гр.

299

Смартфон за 2 SIM карти 5400 ^ Capacitive touchscreen дисплей ^ Екран: 4“ (10.16см), 480 x 800 ^ Памет: 4 GB (1.3GB използваеми), 512 MB RAM ^ 1.2 GHz Quad-core processor, OS: Android 4.1.2 ^ Камера: 8 MP, светкавица, видео ^ GPS, Wi-Fi, Bluetooth, microSD слот ^ Батерия: 1700 mAh Li-Ion ^ Тегло: 132гр.

279

Смартфон Desire 500 ^ TFT Capacitive touchscreen 16M цвята дисплей ^ Екран: 4.3“ (10.92см), 480 x 800 ^ Памет: 4 GB (1.06 GB използваеми) , 1 GB RAM ^ 1.2 GHz Quad-core processor, OS: Android 4.1.2 ^ Камера: 8 МР, автофокус, LED светкавица ^ GPS, Wi-Fi, Bluetooth, microSD слот ^ Стерео FM радио със RDS ^ Батерия: 1800 mAh Li-Ion ^ Тегло: 123гр.

439

Калъф за GALAXY NOTE 3

Калъф за електронна книга 6“ F7P154cwC00

4’’ ЕКРАН

4’’ ЕКРАН

4.3’’ ЕКРАН 8MP

+ подарък калъф

Таблет Xperia Z ^ TFT LCD capacitive touchscreen дисплей ^ Eкран: 10.1” (25.65см), 1920 x 1200 ^ Памет: 16 GB (10.5 GB използваеми) , 2 GB RAM ^ Камера: 8MP, автoфокус, видео ^ 1.5 GHz Quad-core processor ^ OS: Android v4.1.2, microSD слот ^ 3G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth ^ Батерия:Li-Po 6000 mAh ^ Тегло: 495гр.

1.2GHZ QUAD CORE

59 Калъф за GALAXY NOTE 10.1

Мобилен телефон Cat® B25

Bluetooth слушалка ML20

^ GSM за 2 SIM карти ^ IP67 сертифициран за степен на защита ^ TFT дисплей ^ Екран: 2.4“(6.09см), 240 x 320 ^ Памет: 78 MB, microSD слот ^ Камера: 2MP, Bluetooth, FM радио ^ Батерия: 1300 mAh Li-Ion ^ Тегло: 90гр.

Bluetooth v3.0, Тегло: 11 грама

4490

199

32GB

79


Национален телефон на потребителя 0700 12340

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

189

319

265 + подарък 8GB USB памет

Авто CD/ MP3 USB CDE-170R/RR/RM

^ 4х50W изходна мощност ^ Фронтални USB, AUX входове ^ Памет за 18FM/6MW/6LW станции, RDS ^ 3-лентов параметричен еквaлайзер ^ Възпроизвеждане на MP3, WMA ^ Зелена/Червена/Оранжева подсветка

Велоергометър TS30-31-A ^ Функции на компютъра: скан,време, дистанция, калории, пулс ^ Вертикално регулиране на седалката ^ Магнитна натоварваща система ^ Макс. тегло на трениращия 100кг. ^ Натоварване - 8 степени ^ Маховик 5кг.

215

169

+ подарък 8GB USB памет

Електронна книга Wi-Fi SO ^ Eкран: 6” (15 см), 600х800 - 16 нива на сивото ^ Поддържани формати: Kindle (AZW), TXT, PDF; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, ^ Вградена памет 2 GB, Wi-Fi ^ Зареждане през micro USB ^ Батерия Li-Polymer ^ Тегло: 170 гр

159

Навигация GEOVISION 5050 BG ^ 5“(12,7см) 480х272 пикс. дисплей ^ Инсталирана карта на България Navitel ^ Процесор MSTAR ARM9 500MHz ^ 4GB вградена памет, слот за MicroSD карта ^ Mултимедия, Li-Polymer батерия ^ Монтажен комплект

99

Авто MP3 USB KD-X200

^ 4х50W MOSFET изходна мощност ^ USB Audio за iPod/iPhone, JVC Music Control за Android (чрез Тунер HS-IVi, RDS, Памет за 18FM/6AM станции ^ USB), Фронтални USB, AUX входове ^ 3-лентов параметричен еквилайзер ^ Възпроизвеждане на MP3, WMA

99

Геймърска клавиатура URAGE EXODUS 113704

Волан THUNDER V5 51845

Геймърската клавиатура “anti-ghosting” ефект USB интерфейс

Съвместимост с PC и PS3 12 бутона, Вибрация USB интерфейс

69

31

22

33 Мишка

Мишка URAGE 62888

URAGE ICE DRAGON Лазерна геймърска мишка Чувствителност 800/1200/2100/3400 dpi Програмируеми бутони USB интерфейс

Геймпад Combat Bow 113720 Съвместимост с компютър 12 програмируеми бутона 2 аналогови джойстика

Прецизна оптична мишка Променлива чувствителност 600/1200/1800/2400 dpi USB интерфейс

14

Слушалки с микрофон URAGE XPLODE EVO 113701 Интерфейс: USB 2.0 Заглушаване на микрофона Регулация на силата на звука Кабел 2,5 метра

39

Безжична клавиатура и мултитъч пад K400

Геймърска клавиатура G105 ^ Геймърската клавиатура с LED подсветка ^ Програмируеми бутони ^ “anti-ghosting” ефект ^ USB интерфейс

При покупка на продукти Logitech на обща стойност над 149 лв. получавате подарък шапка и шал

129

промоцията е валидна до изчерпване на количествата подаръци

^ Безжична клавиатура с вгарден мултитъч пад ^ Малък USB радиоприемник ^ 3 години гаранция

75

5.1 Колони Z506

Геймърска мишка G100s

2.1 Колони Z323 ^ 2.1 канална система за компютър ^ Обща мощност: 30 W RMS ^ Басов говорител: 18 W RMS ^ Сателити: 2 х 6 W RMS

95

^ 5.1 канална аудио система, Обща мощност: 75 W RMS ^ Басов говорител: 5’’ (12.7 cm), 27 W RMS, Централен говорител: 16 W RMS, Сателити: 2’’ (5 cm), 8 W RMS ^ Честотен диапазон: 45 Hz-20 kHz

149

75

^ Прецизна и бърза геймърска мишка ^ Променлива чувствителност 250 – 2500 dpi ^ USB интерфейс

WEB камера C170

3290

^ Резолюция 640х480 ^ Вграден микрофон ^ USB интерфейс


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg Кафемашина ANCONA

Сокоизстисквачка LIQUAFRUITS PRO II

^ Мощност 1050W ^ Налягане 15 bar ^ За мляно кафе и кафедози ^ Крема диск ^ Капучино система ^ Подгряваща плоча

Весели празници!

^ Мощност 700W ^ 2 степени на работа ^ Голям отвор за цял плод ^ Кана за сок 1l ^ Лесно разглобяема ^ Възможност за миене в съдомиална

125

83

Грил ASTERIA II

Сандвич-мейкър PANINI TOAST&CO

Фритюрник PRO. 3L V

^ Мощност 2000W ^ Незалепващо покритие ^ Термостат ^ Светлинен индикатор за готовност ^ 180 градусов ъгъл на отваряне ^ Улеи за оттичане на мазнината ^ Метален корпус

Конвектор CLIMA TURBO 2000 ^ Мощност 2000W ^ 3 степени на работа ^ Вентилатор ^ Термостат ^ Защита от прегряване ^ Възможност за стенен монтаж

88 Прахосмукачка MEGANE 2200 II ADVANCE

^ Мощност 2100W ^ Вместимoст 3 l ^ Количество готов продукт 1.2kg ^ Иноксов съд за мазнината ^ Термостат ^ Разглобяем

89 Дъска за гладене ARGENTA/ III

^ Мощност 2200W ^ Метални телескопични тръби ^ Еко бокс система ^ Вместимост на контейнера 2,5 l ^ Регулатор на мощността ^ Хепа филтър ^ Четка за паркет ^ Допълнителен накрайник

^ Размери 124 x 40 cm ^ Максимална височина 90 cm ^ Стационарна поставка за ютии ^ Поставка за дрехи ^ Метални крака

109 Кафемашина HD8325

Тример HIPNOS POWER

3290

Тостер LT260830/ LT260D30*

Пасатор MSM 7160

^ Мощност 850W ^ 7 степени на работа ^ Фунция размразяване ^ Система за високо повдигане ^ Тавичка за трохи ^ Цвят: Инокс/ Червен*

^ Мощност 500W ^ Пластмасов накрайник ^ 2 степени на работа ^ Метален нож с 4 остриета ^ Купа 700 ml ^ Купа за нарязване

^ Мощност 200W ^ 1 степен на работа ^ 2 приставки за настъргване ^ 4 приставки нарязване ^ Директно сервиране

239

^ Мощност 2000W ^ AC мотор ^ 2 степени на работа ^ 2 степени на нагряване ^ Бутон за студена струя въздух ^ Дифузер

42

89

125

4490

Сешоар Fashion Professional 2100 NEW

^ Ел. захранване и акумулаторна батерия ^ Време за зареждане 8 h ^ Време за работа до 40 min ^ Стоманени самонаточващи се остриета ^ Миеща се глава ^ Приставка за брада и мустаци ^ Приставка за нос и уши ^ Приставка за контури и детайли

Уред за салати HR1388

^ Мощност 950W, налягане 15 bar ^ За мляно кафе и кафе дози ^ Крема диск ^ Капучино система ^ Автоматично изключване 6 x 39,83 лв.

65

^ Мощност 700W ^ Незалепващо покритие ^ Светлинен индикатор ^ Регулираща се горна плоча ^ Заключващ механизъм ^ Метален корпус

6790

69

+ подарък кафе

+ подарък престилка

+ подарък кафе на зърна 1 kg.

+ подарък кухненска везна

Кафеавтомат ECAM 22.110B ^ Мощност 1450W, налягане 15 bar ^ За кафе на зърна и мляно кафе ^ Регулиране едрината на смилане ^ Регулиране дължината и силата на кафето ^ Автоматично почистване 10 x 89,90 лв. ^ Капучино система

899

Хлебопекарна OW610131 ^ Мощност 1600W ^ За 750 g/ 1 kg/ 1,5 kg продукт ^ 16 програми ^ 3 степени на изпичане ^ Отложен старт ^ Приготвяне на багети

299

+ подарък приставка за сок

Хлебопекарна HD9015 ^ Мощност 550W ^ За 750 g/ 1 kg продукт ^ 12 програми ^ 3 степени на изпичане ^ Отложен старт

6 x 49,83 лв.

Кухненски робот FPM 270

179

^ Мощност 750W ^ 2 степени на работа и режим Pulse ^ 3 рендета за настъргване и нарязване ^ Сокоизстисквачка и цитруспреса ^ Метален нож 6 x 49,83 лв. ^ Миксер

299

Единичен котлон CS-H20A9

Месомелачка ME 20513 ^ Мощност 500W, пикова мощност 1300W ^ Капацитет 1,5 kg/ min ^ 2 приставки за мелене ^ Бутало ^ Компактен размер

119

^ Мощност 2000W ^ 5 степени на работа ^ Топлоустойчив ^ Пуш бутони ^ Таймер

65 **

* *** + подарък шпатула Tefal Bienvenue 2743712

Конвектор F118 D 1500 / 2000* ^ Мощност 1500W/ 2000*W ^ Електронен термостат ^ Електронно управление ^ 3 режима на работа ^ Таймер ^ 7 години гаранция

219 249* 6 x 36,50 лв.

6 x 41,50 лв.

Радиатор E01 3014 CB ^ Мощност 3000W ^ 14 ребра ^ 3 степени на работа ^ Термостат ^ Защита от прегряване

139

Конвектор HS 20F ^ Мощност 2000W ^ 3 степени на работа ^ Вграден вентилатор ^ Термостат ^ Защита от прегряване

99

Вентилаторна печка SO 5015 ^ Мощност 2400W ^ 2 степени на работа ^ Студен вентилатор ^ Тих режим на работа ^ Термостат ^ Защита от прегряване

59

Тигани TALENT

Вентилаторна печка SAHARA-2 ^ Мощност 2000W ^ 2 степени на работа ^ Студен вентилатор ^ Термостат ^ Защита от прегряване

1490

Модел E4403852 Размер 25cm Цена

E4400552* E4401952** E4404052*** 26cm 28cm/WOK 26cm/Grill

5990 6290 72 115


Национален телефон на потребителя 0700 12340

159

119

4990

^ Керамична дискова система ^ 32 точки на захващане ^ 2 степени на работа ^ Миеща се глава ^ Осветление ^ Мини епилатор за прецизно оформяне

179

+ подарък продукт на Nivea

Преса за коса SLEEK&CURL S 6500 ^ Мощност 42W ^ Керамично покритие ^ Температура 150 – 230°C ^ Бързо нагряване ^ Дисплей ^ 3 години гаранция

9990

Самобръсначка ES-SL41-S503(A503)*

^ Ел. захранване и акумулаторна батерия ^ Време за зареждане 4,5 h ^ Време за работа 40 min ^ Дължина на подстригване 1 – 42 mm ^ Водоустойчива + подарък ^ 3 години гаранция продукт на Nivea

^ 3Blade технология ^ За сухо и мокро бръснене ^ Акумулаторна батерия ^ Време за зареждане 8 h ^ Време за работа 21 min ^ Тример за баканбарди ^ Допълнителни аксесоари ^ Цвят: Сребрист/ Син*

109

+ подарък продукт на Nivea

+ подарък продукт на Nivea

Преса за коса HP8345 ^ Мощност 54 W ^ Керамично покритие ^ Температура 130 – 230°C ^ Йонизация ^ Бързо нагряване ^ Дисплей

149

59

Машинка за подстригване HC 5800

+ подарък продукт на Nivea

75

9990

79

Епилатор HP6574

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

79

89

Маша CF 4132

79

Сешоар CV5062 ^ Мощност 2300W ^ 2 степени на работа ^ 3 степени на нагряване ^ Бутон за студена струя ^ Дифузер

135

+ подарък продукт на Nivea

+ подарък вода за ютии

+ подарък продукт на Nivea

^ Комплект за коса ^ Мощност 46 W ^ Плочи за изправяне/ оформяне на вълни ^ 3 маши за къдрене ^ Сглобяема четка и спирала ^ Допълнителни аксесоари

Самобръсначка AT750 ^ За сухо и мокро бръснене ^ Акумулаторна батерия ^ Време за зареждане 8 h ^ Време за работа 40 min ^ 3 бръснещи глави ^ Работа на 110 – 220 V

49

Ютия GC4914/20 ^ Мощност 2600W, покритие T-ionicGlide ^ Технология Optimal Temp ^ Паров удар 190 g/ min ^ Антикапкова система ^ Антиваровикова система ^ Автоматичен стоп

189

Ютия FV4492E0 ^ Мощност 2300W ^ Покритие Ultragliss Diffusion ^ Паров удар 120 g/min ^ Вертикална пара ^ Антикапкова система ^ Антиваровикова игла

79

+ подарък капак за микровълнова

Микровълнова фурна ZM21M4 ^ Обем 21 l ^ Мощност 700W ^ Грил мощност 800W ^ Механичен таймер до 30 min ^ Комбинирани режими

139

Микровълнова фурна CMG 25D CW/CS*

189 199*

^ Обем 25 l ^ Мощност 900W ^ Грил мощност 1000W ^ Електронно управление ^ Автоматични програми ^ Цвят: Бял/Сив*

+ подарък Brita Стъклена гарафа 0.5l

+ подарък електрическа четка за почистване

Прахосмукачка VSZ4GPX1 ^ Енергоспестяваща 950W ^ Компресорен тип мотор ^ Метални телескопични тръби ^ Сменяема торбичка ^ Регулатор на мощността ^ Хепа филтър

279

Прахосмукачка BKS 9220 T ^ Воден филтър , контейнер 2,1 l ^ Мощност 2000W ^ Метални телескопични тръби ^ Хепа филтър ^ Допълнителни накрайници

169

Кана за вода Marella Cool Memo ^ Обем 2.4 l ^ Капацитет на филтрираната водa 1.4l ^ Работа с филтър тип Maxtra ^ Филтриране на хлор и котлен камък ^ Функция „Memo“за смяна на филтъра

5190

+ подарък ножици

Шевна машина JFS18 / JFS21 ^ 18 операции ^ Приставки за цип и илици ^ Сляп бод за подгъв ^ Еластичен зиг - заг и зачистващ бод ^ Електронен контрол ^ 5 години гаранция

299 6 x 49,83 лв.


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg

10

10

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА КОМПРЕСОРА

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА КОМПРЕСОРА

10

No Frost

No Frost

-15°С

ЕФЕКТИВЕН В РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ ДО

Б Е З П Л АТ Е Н М О Н ТА Ж #

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА КОМПРЕСОРА

5

No Frost

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА КОМПРЕСОРА

Инверторен климатик AR09FSFPKGMNZE / AR12FSFPKGMNZE*

899 999*

^ Енергиен клас А/А(A+/A)* (охлаждане/отопление) ^ Мощност 2.5/3.3(3.5/4.0)* KW охл./отопл. ^ Консумация 0.67/0.84(1.09/1.11)*KW охл./отопл. ^ SEER/SCOP 5.6/3.4(5.6/3.4)* охл./отопл. ^ Антибактериален филтър, Full HD филтър ^ Ефективен в режим на отопление до -15°С ^ Ниво на шум на вътр.тяло мин/макс 22/41dB ^ 2 години гаранция 5 години на компресора

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Фурна за вграждане BF3ON3T011

^ Мултифункционална фурна – 65 l ^ Енергиен клас А ^ 6 програми на готвене ^ Електронен програматор ^ 3 нива на готвене ^ 3 стъкла ^ Цвят Инокс

419

Плот за вграждане C61R2AAST/BOL

^ Керамичен плот ^ 4 нагревателни зони ^ Сензорно управление ^ Индикатор остатъчна топлина ^ Защита от деца ^ Звуков сигнал ^ Кант: Инокс

399

68cm

А++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Side by Side хладилник RSA1ZTSL1 ^ Обем на хладилната част 340 L. ^ Обем на фризерната част 144 L. ^ Енергиен клас А+ ^ No Frost,Инверторен компресор ^ LCD дисплей,аларма,Multiflow система ^ Диспенсер,ледогенератор,минибар ^ LED вътрешно осветление ^ Цвят: INOX ^ Размери:179/91/67 см. #

Хладилник RB31FERNDSA

1799

Пералня WF70F5E0N2W

Хладилник RT38FDAADSP

^ Обем на хладилната част 212 l ^ Обем на фризера 98 l ^ Енергиен клас А+ ^ NO FROST система ^ Дисплей, аларма ^ Стъклени полици ^ Цвят: Инокс ^ Размери: 185/60/67 cm

^ Обем на хладилната част 298 l ^ Обем на камерата 87 l ^ Енергиен клас А+ ^ NO FROST,LED осветление ^ Два охладителни кръга ^ Инверторен компресор ^ Дисплей,аларма ^ Цвят: INOX ^ Размери:178/68/67 cm

869

859

+

пералня WF70F5E0N2W

679

микровълнова ME71A/BOL

129

^ 1200 оборота/мин. ^ Капацитет 7 kg ^ Енергиен клас А++ ^ Брой програми 16 ^ Diamond Drum барабан ^ LED дисплей ^ Управление Fuzzy Logic ^ Керамичен нагревател ^ Размери:85/60/55 cm

пакетна цена

649

Цената на безплатен монтаж до 3 метра тръбен път е за сметка на Технополис (в рамките на населеното място от което е закупен климатика ), информация за условията на „Безплатен монтаж на климатик“ може да получите в магазини Технополис

+ подарък тиган Tefal 24cm

+ подарък тиган Tefal 24cm

+ подарък тиган Tefal 24cm 36 cm

ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИЯ

ГОДИНИ 5ГАРАНЦИЯ ЕНЕРГИЕН -20% КЛАС А

74l ЕНЕРГИЕН -10% КЛАС А

74l ЕНЕРГИЕН -20% КЛАС А

ОБЕМ НА ФУРНАТА

ОБЕМ НА ФУРНАТА

Фурна за вграждане BE 3301302 M ^ Мултифункционална фурна - обем 74 l ^ Енергиен клас А-20% ^ Електронен таймер програматор ^ Рush-pull бутони,телескопична система ^ Допълнително охлаждане ^ 5 нива на готвене, 3 стъкла ^ Цвят:Инокс

669

Плот за вграждане HC 452020 EB ^ Керамичен плот ^ 2(1 разширяема) награвателни зони ^ Сензорно управление ^ Таймер ^ Звуков сигнал ^ Индикатор за остатъчна топлина ^ Защита от деца ^ Широчина 36 cm

729

Плот за вграждане EHF 96240 OK

Фурна за вграждане EOB3410AOX ^ Мултифункционална фурна 74 л. ^ Енергиен клас А-10% ^ 7 програми на готвене ^ Електронен таймер програматор ^ Рush-pull бутони ^ Терморегулатор, грил нагревател ^ 5 нива на готвене, 2 стъкла ^ Цвят Инокс

559

^ Керамичен плот ^ 4 нагревателни зони ^ Сензорно управление ^ Индикатор остатъчна топлина ^ Защита от деца,звуков сигнал ^ Кант: Инокс

10 x 55,90 лв.

+ подарък тиган Tefal 24cm

А

65l ЕНЕРГИЕН КЛАС А

Фурна за вграждане OIE 22101 X ^ Мултифункционална фурна с обем 65 l ^ Енергиен клас А ^ 6 програми на готвене ^ Механичен таймер ^ Допълнително охлаждане ^ Грил нагревател ^ 5 нива на готвене, 2 стъкла ^ Цвят Инокс

299 6 x 49,83 лв.

Плот за вграждане HDCC 32200 X

^ Керамичен плот ^ 2 награвателни зони ^ Механично управление ^ Индикатор за включен уред ^ Кант Инокс

199

Плот за вграждане ZGG35214XA

^ Газов плот за вграждане ^ 2 газови котлона ^ Механично управление ^ Защита от изтичане на газ ^ Интегрирано запалване ^ Корпус Инокс

165

^ Мултифункционална фурна - 65l ^ Енергиен клас А-20% ^ Таймер със сензорно управление ^ Вентилатор, грил с променлива мощност ^ Еко Емайл и Водно почистване ^ Патентована технология на вътрешната конструкция HomeMade ^ 5 години гаранция

+ подарък тиган Tefal 24cm ЕНЕРГИЕН КЛАС

ОБЕМ НА ФУРНАТА

429

Фурна за вграждане BO5330AX

-10%

519

ОБЕМ НА ФУРНАТА

74l А-10%

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Печка 47005VC-WN / MN*

Печка EKC6430AOW/AOX*

^ 4 стъклокерамични зони ^ 1 разширяема зона ^ Енергиен клас А - 10% ^ Мултифункционална фурна - 58 l ^ 8 програми на готвене ^ Електронен таймер програматор ^ Цвят:Бял/ Инокс* ^ Размери 10 x 72,90 лв. 85/50/60cm

^ Стъклокерамична печка ^ Енергиен клас А-10% ^ Електронен таймер ^ 8 функции на фурната ^ Обем на фурната 74l ^ Електронен таймер програматор ^ Цвят: Бял / Инокс* ^ Размери85/60/60 cm 10 x 69,90 лв.

10 x 82,90 лв.

10 x 73,90 лв.

729 829*

699 739*


Национален телефон на потребителя 0700 12340

No Frost

Сушилня T 96699 IH

Хладилник S83600CMM0

ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

^ Обем на хладилната част 280 l ^ Обем на фризерната част 78 l ^ Енергиен клас А+ ^ No Frost,два охладителни кръга ^ Инверторен компресор ^ Дисплей,аларма ^ Цвят: Инокс ^ Размери:202/60/65cm

1459

Пералня L98699FL

^ Капацитет 9 kg. ^ Кондензационен тип ^ Енергиен клас A - 50% термопомпа ^ Вътрешно осветление,Extra Silent функция ^ Автоматична програма ^ Oтложен старт ^ Програми за:деликатни тъкани,вълна,коприна и ризи ^ LogiControl сензорен LCD дисплей ^ Индикатор за водния резервоар и филтър ^ Размери: 85/60/60 cm.

9 kg

А-50%

ЕНЕРГИЕН КЛАС

^ 1600 оборота/мин. ^ Капацитет 9 kg ^ Енергиен клас А+++ -20% ^ Инверторен мотор ^ Дисплей,16 програми ^ Отложен старт ^ Сензорно управление ^ Анти-алергична програма ^ Кратка програма ^ Програма на пара ^ Сензор за тегло ^ Размери:85/60/62 cm

1349

ИНВЕРТОРЕН МОТОР

1549

-20% А+++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Пералня L 61060 TLE

Съдомиялна за вграждане F 88072VI0P

^ 1000 оборота/мин. ^ Капацитет 6 kg. ^ Енергиен клас А++ ^ Брой програми 14 ^ Дисплей ^ Защита от преливане ^ Отложен старт ^ Ръчно пране, лесно гладене, програма за вълна ^ Soft(меко) отваряне на барабан ^ Размери:89/40/60 cm.

^ Капацитет: 12 комплекта ^ Енергиен клас А++ ^ Клас на измиване А ^ Клас на сушене А ^ Дисплей,отложен старт ^ 8 програми, 5 температури ^ Автоматична програма ^ Защита от преливане ^ Бърза програма ^ Индикатор за сол и гланц ^ Размери:82/60/57 cm.

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

++

+ подарък стартов пакет Finish

А++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

^ 4 нагревателни индукционни зони ^ Таймер за изключване на зоните ^ Сензорно управление ^ Индикатор остатъчна топлина ^ Защита от деца, звуков сигнал ^ Кант Инокс

^ Мултифункционална фурна ^ Енергиен клас А ^ Обем 74 л. ^ Пиролитично почистване ^ 10 програми на готвене ^ Електронен таймер програматор ^ Телескопична система ^ Терморегулатор, грил ^ нагревател ^ 5 нива на готвене, 4 стъкла ^ Цвят Инокс

869

999

ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИЯ

74l

699

Индукционен плот за вграждане HK 654200 XB

Фурна за вграждане BP 5013021M

ОБЕМ НА ФУРНАТА

1179

Съдомиялна за вграждане CDI 9P50/ E

Съдомиялна за вграждане F 78022 VI0P

А ОБЕМ НА ФУРНАТА 38l ЕНЕРГИЕН КЛАС

Плот за вграждане GC 620ASC ^ Комбиниран стъклокерамичен плот ^ 2 керамични + 2 газови зони ^ Механично управление ^ Защита от изтичане на газ ^ Индикатор за остатъчна топлина ^ 3 години гаранция

559

Печка 203VFEN/VFE*/VF**

249 269* 279**

^ 2 електрически (1 бързонагряващ) котлона ^ Енергиен клас А ^ Обем на фурна – 38 l ^ 4 програми на готвене ^ Вградено осветление на фурната ^ Цвят:Черен/Бял*/Инокс** ^ Размери 39/56/51 cm

+ подарък стартов пакет Finish

Finish. Диамантено съвършенство!

А++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

^ Капацитет: 12 комплекта ^ Енергиен клас А++/А ( енергиен/сушене) ^ Инверторен мотор ^ 8 програми, 5 температури ^ Дисплей,предварително изплакване ^ Отложен старт ^ Защита от преливане ^ Индикатор за сол и гланц ^ Размери:82/59/56 cm 10 x 99,90 лв.

999

Купете съдомиялна машина (свободностояща или за вграждане)

в периода от 29.11.2013г. до 15.01.2014 г. и ще получите БЕЗПЛАТНО Стартов пакет Finish. ( пакета съдържа таблетки, ароматизатор и течност за почистване)

+ подарък стартов пакет Finish

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

^ Капацитет: 9 комплекта ^ Клас А+/А ( енергиен/сушене) ^ 7 програми, 3 температури ^ Дисплей, Aqua Stop ^ Предварително изплакване ^ Бърза програма ^ Отложен старт ^ Индикатори за сол и гланц ^ Размери: 82/45/57 cm

619

Съдомиялна ESF 6500 LOW

А + подарък тиган Tefal 24cm

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Печка CSE 54010 DW ^ 2 газови и 2 електрически (1 бързонагряващ) котлона ^ 6 програми на готвене ^ Eнергиен клас А ^ Мултифункционална фурна-55l ^ Електрическо запалване ^ Защита от изтичане на газ 6 x 69,83 лв. ^ Размери:85/50/60 cm

419

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Печка ZCE 561 MW ^ 4(1 бързонагряващ) електрически котлона ^ 5 програми на готвене ^ Eнергиен клас А ^ Мултифункционална фурна-53l ^ Грил нагревател ^ Размери:85/50/60 cm

399

+ подарък стартов пакет Finish

^ Капацитет: 12 комплекта ^ Енергиен клас А+ А (енергиен/сушене) ^ 6 програми, 4 температури ^ Дисплей, Отложен старт ^ Регулируема кошница ^ Бърза програма ^ Индикатор за сол ^ Цвят Бял ^ Размери:85/60/60 cm 10 x 64,90 лв.

649

Съдомиялна DSG 263 EU

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

+ подарък стартов пакет Finish

^ Капацитет: 10 комплекта ^ Енергиен клас А ^ 6 температури ^ Регулируема кошница ^ Бърза програма ^ Индикатор за сол и гланц ^ Цвят Бял ^ Размер:85/45/60 cm

529


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg No Frost

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

++

на фризера

ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР

ГОДИНИ 5ГАРАНЦИЯ

No Frost

70cm

201 cm

Side by Side хладилник GS 3159 AVDV ^ Обем на хладилната част 365 l ^ Обем на фризера 173 l ^ Енергиен клас А+ ^ Лед и вода без свързване към водопровод ^ No Frost система ^ Електронно управление ^ Ледогенератор ^ Цвят Инокс ^ Размери:176/90/75 cm

2249

Хладилник KGE 49AI30

Хладилник EN 3850 DOX

^ Обем на хладилната част 201 l ^ Обем на фризера 112 l, eнергиен клас А++ ^ Автоматично размразяване ^ Два охладителни кръга ^ LED осветление,аларма ^ Отделение за съхранение 0°C ^ Електронно управление с два дисплея ^ Цвят Инокс ^ Размери:200/70/65 cm

^ Обем на хладилната част 280 l ^ Обем на фризерната част 78 l ^ Енергиен клас А+, инверторен компресор ^ Автоматично размразяване на хладилната част ^ NO FROST на фризера ^ Диспенсер, аларма ^ Поставка за бутилки и ^ FRESH ZONE ^ Цвят:Инокс 10 x 99,90 лв. ^ Размери:201/60/64 cm

1369 10 x 136,90 лв.

Абсорбатор CNL 2002 WH/X*

239 259*

ГОДИНИ 5ГАРАНЦИЯ ЕНЕРГИЕН ++ КЛАС А

^ Обем хладилник: 225 l ^ Обем фризер: 96 l ^ Енергиен клас А+ ^ FrostLess система ^ 3 pull out стъклени полици ^ Поставка за бутилки ^ LED осветление ^ Цвят: Бял/Инокс* ^ Размери:185/60/64 cm ^ 5 години гаранция

999

659 749*

Хладилник CS 234020 W/X*

499 599*

^ Обем на хладилната част 205 л. ^ Обем на фризерната част 87 л. ^ Енергиен клас А+ ^ Автоматично размразяване ^ Стъклени рафтове ^ Поставка за бутилки ^ Антибактериално покритие ^ Цвят: Бял/Сив* ^ Размери:185/60/60 cm

10 x 49,90 лв.

10 x 59,90 лв.

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Фризер ZFC 26400 WA ^ Телескопичен тип ^ Два мотора ^ Максимален капацитет 847 m3/h ^ Капацитет при свободен изход 605 m3/h ^ Постоянни филтри ^ Цвят Инокс ^ 3 години гаранция

Хладилник RK 6191 AW/AX*

^ Обем на фризера 260 L. ^ Енергиен клас А+ ^ Годишна енергийна консумация 264 kW ^ Бързо замразяване ^ Брой кошници 2 ^ Аларма и вътрешно осветление ^ Размери: 87/94/66 cm

ГОДИНИ 5ГАРАНЦИЯ

No Frost

499

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИЯ

Фризер HSA 11520

ГОДИНИ* 5ГАРАНЦИЯ

^ Хоризонтален тип (фризер-ракла) ^ Обем на фризера 100 l ^ Енергиен клас А+ ^ Годишна енергийна консумация 170 kWh ^ Бързо замразяване ^ Брой кошници 1 ^ Аларма ^ Размери:86/54/65 cm

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

+

299

8 kg

А-40%

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Хладилник CTP 2921 / CTPsl 2921 *

559 599*

^ Обем на хладилната част 220 l ^ Обем на камерата 52 l ^ Енергиен клас А++ ^ Вградени дръжки ^ Ново оборудване с триплексово ^ сатинирано стъкло ^ Цвят: Бял / Фино сребро* ^ Размери: 157/55/63 cm ^ 5 години гаранция

10 x 55,90 лв.

10 x 59,90 лв.

Хладилник CFD 2461E ^ Обем на хладилната част 166 l ^ Обем на камерата 38 l ^ Енергиен клас А+ ^ Автоматично размразяване ^ 3 стъклени полици ^ Поставка за бутилки ^ Размери:143/55/58 cm ^ 5 години гаранция*

419 6 x 69,83 лв.

*след регистрация на: www.servicebg.net/candy/rf , или телефон 0 7 0 0 2 0 6 0 3 или е-майл: info@bgs.bg

Хладилник ZRA 17800 WA ^ Обем на хладилната част 172 l ^ Обем на камерата 18 l ^ Енергиен клас А+ ^ Автоматично размразяване ^ Цвят Бял ^ Размери:105/55/60 cm

369 6 x 61,50 лв.

Фризер GN 3023 ^ Обем на фризера 261 l ^ Енергиен клас А+ ^ No frost система ^ LCD дисплей ^ 8 чекмеджета ^ Aларма ^ Отделение за бързо замразяване ^ Цвят Бял ^ Размери: 185/ 60/65cm ^ 5 години гаранция

1049 10 x 104,90 лв.

Сушилня EDH 3386 PDW ^ Кондензационен тип с термопомпа ^ Капацитет 8 kg, енергиен клас А-40% ^ Дисплей, индикатор за филтър и воден резервоар ^ Програми за: деликатни тъкани, вълна, ^ коприна и ризи ^ Лесно гладене ^ Автоматична програма ^ Отложен старт ^ Размери: 85/60/60 cm

1059


Национален телефон на потребителя 0700 12340

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

Специални коледни оферти от Beko! CN 142220 D / CN 142220 DS*

CS 134020 D / CS 134021 DP*

Комбиниран хладилник с фризер

Комбиниран хладилник с фризер

• • • • • • • • •

*

939

Обем на хладилната част 301 l Обем на фризерната част 125 l Енергиен клас А+, NoFrost Система Active Dual – Технология на охлаждане Диспенсер, дисплей, аларма Fresh зона - 0°С, Активен йонизатор Поставка за бутилки Цвят: Бял / Сив* Размери:191/70/65 cm

*

759

WMB 81242 LM / WMB 81242 LMB*

Обем на хлад. част 200/210*l Обем на фризера 78/90*l Енергиен клас А+ Автоматично размразяване Диспенсър Вентилатор* Стъклени полици Цвят Бял/ Черен* Размери:185/60/60 cm

• • • • • • • • •

Пералня

619*

39

+

569

70cm

Ел. кана BKK 3005 KL пакетна цена

619*

599

869

• • • • • • • • • • •

FS 225320

CSE 57300 GW / CSM 57301 GX*

Фризер

Печка с мултифункционална фурна • Обем на фризера 215 l • Енергиен клас А+ • Годишна енергийна консумация 257 kWh • Брой отделения 6 (1 BigBox) • Отделение за бързо замразяване • Отделение за лед • Цвят: Бял • Размери:151/60/60 cm

• • • • • • • •

пакетна цена

569

1200 оборота/мин. Капацитет 8 kg Енергиен клас А++ Отложен старт Кратка програма LCD дисплей,16 програми Специални програми: Грижа за бебето, тъмни дрехи, самопочистване на барабана Лесно гладене Антикорозионен нагревател, Aquafusion Цвят: Бял/ Черен* Размери:85/60/54 cm

WMB 71232 PTM Пералня

489

Стъклокерамичен плот 4 нагревателни зони (2 разширяеми) Енергиен клас А Мултифункционална фурна 6 / 8* програми Електронен таймер-програматор Цвят: Бял / Инокс* Размери 85/50/60cm

39

+ пакетна цена

489

569

479

619*

OIM 22301 X

HIC 63401 T

Мултифункционална фурна за вграждане

Керамичен плот за вграждане

• • • • • • •

1200 обор./мин Капацитет 7 kg Енергиен клас А++ Дисплей, Отложен старт, Кратка програма Допълнително изплакване Специални програми: Грижа за бебето, тъмни дрехи • Антикорозионен нагревател, Aquafusion • Pet Hair Removal - специална програма за премахване на косми от домашни любимци • Размери: 85x60x54 cm

WMB 61032 M Пералня

65

• • • • •

1000 обор./мин Капацитет 6 kg Енергиен клас А++ Дисплей, Отложен старт, Супер Кратка програма - 14 min., Допълнително изплакване • Специални програми: Пране на ризи и спортни облекла, Грижа за бебето • Антикорозионен нагревател • Размери: 85x60x45 cm

379 • • • • • • • • •

379 • • • • • • • •

Мултифункционална фурна Енергиен клас А-20% 8 програми на готвене Електронен таймер програматор Рush-pull бутони Тангенциално охлаждане Терморегулатор, грил нагревател 5 нива на готвене, 2 стъкла Цвят: Инокс

DFN 6833 / DFN 6833S* • • • • • • • • • • • • • • • •

+ подарък стартов пакет Finish

429

Съдомиялна за вграждане

Капацитет 13 комплекта Клас А++/А ( енергиен/сушене) 8 програми ( 1 Auto 40-65°C) 6 температури Отложен старт Кратка програма 1/2 зареждане LCD дисплей BLDC безчетков мотор Активно сушене с помощта на вентилатор Антибактериално уплътнение “Baby protect” програма “Eco Clean” програма Защита от преливане”WaterSafe” Размери: 85x60x60 cm Цвят: Бял / Сив* 13

579*

60 см стъклокерамичен плот за вграждане Сензорно управление с 9 степени 3 нагревателни зони (1 разширяема) Функция: бързо предварително затопляне Индикатор за остатъчна топлина Таймер Заключване на панела Цвят: черен (без кант)

DIN 6830 FX30

Свободностояща съдомиялна

549

Ел. кана BKK 3005 KL

669

+ подарък стартов пакет Finish 13

• • • • • • • • • •

Капацитет 13 комплекта, клас А+++/А ( енергиен/сушене) 8 програми ( 1 Auto 40-65°C), 6 температури Отложен старт Кратка програма, 1/2 зареждане, LCD дисплей BLDC безчетков мотор Активно сушене с помощта на вентилатор Антибактериално уплътнение “Baby protect” и “Eco Clean” специални програми Защита от преливане ”WaterSafe” Размери: 82x60x56 cm

Весел празн и ици от Be ko!


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

8/7kg

ИНВЕРТОРЕН МОТОР

пране/сушене

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

МЕСЕЦА^ 55ГАРАНЦИЯ

+ подарък Calgon 12tabs

Пералня със сушилня EWW 1686 HDW

^ 1600 оборота/мин. ^ Капацитет на пране/сушене - 8/7 kg. ^ Енергиен клас А ^ Програми на пара ^ Дисплей,14 програми,отложен старт ^ Ръчно пране,лесно гладене ^ Кратка програма ^ Защита от преливане ^ Размери:85/60/62 cm 10 x 116,90 лв. ^ 55 месеца гаранция^

1169

kg 7/5 пране/сушене

Пералня със сушилня ARMXXL 125

^ Капацитет на пране/сушене: 7/ 5kg ^ 1200 оборота/min ^ Специални програми: Вълна, Бебе, Лека Нощ, Коприна, Микс 30’/15’ ^ Отложен старт ^ Super Wash ^ Размери:85/60/54 cm ^ 3 години гаранция

839

А+++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

+ подарък Calgon 12tabs

*след регистрация на www.dopulnitelnagaranzia.com

599

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

^ 1000 оборота/мин. ^ Капацитет 6 kg. ^ Енергиен клас А+ ^ Брой програми 15, дисплей ^ Защита от преливане, отложен старт ^ Ръчно пране,лесно гладене, програма за вълна ^ VarioPerfect:EcoPerfect, SpeedPerfect ^ Размери:85/60/59 cm 10 x 53,90 лв.

539

МЕСЕЦА^ 55ГАРАНЦИЯ

А А

+

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ

999 1059* 1649** 10 x 105,90 лв.

10 x 164,90 лв.

^повече информация на www.technopolis.bg

Б Е З П Л АТ Е Н М О Н ТА Ж # ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ

А

-15°С

ЕФЕКТИВЕН В РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ ДО

#

Пералня ZWG7120K

10 x 49,90 лв.

^ Енергиен клас A/A (охлаждане/отопление) ^ Дебит на въздушния поток 400(450)*(700)** м3/ч ^ Мощност 2.3/2.6(3.3/3.65)*(4.8/5.5)** KW охл./отопл. ^ Консумация 0.67/0.70(1.06/1.10)*(1.55/1.66)** KW охл./отопл. ^ SEER/SCOP 5.10/3.40 oхл./отопл. ^ Ниво на шум вътр.тяло мин/макс 30/38(34/42)*(35/45)**dB ^ Ефективен в режим на отопление до – 15°С

^ 1000 оборота/мин. ^ Енергиен клас: A+, капацитет 6 kg ^ Цифров дисплей ^ Специални програми: Дънки, Спортни дрехи,Спортни обувки ^ Опции: отложен старт, Energy Saver, Eco Time ^ Размери: 85/60/42 cm ^ 4 години гаранция

479

459

след регистрация на www.dopulnitelnagaranzia.com

ЕФЕКТИВЕН В РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ ДО

Инверторен климатик AS09(12*)(18**)GS1ERA/ 1U09(12*)(18**)BS2ERA

879 939* 1299** 10 x 87,90 лв.

10 x 93,90 лв.

10 x 129,90 лв.

Б Е З П Л АТ Е Н М О Н ТА Ж #

+ подарък Vanish 450 ml

Пералня IWSD 61051 C ECO

^повече информация на www.technopolis.bg

-15°С

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

+ подарък Vanish 450 ml

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Пералня EV 5800+Y ^ 800 оборота/мин. ^ Капацитет 5 kg ^ Енергиен клас А+ ^ Регулиране на обороти ^ Брой програми 15 ^ Кратка програма ^ Програма за вълна ^ Цвят:Бял ^ Размери:85/60/40 cm

359 6 x 59,83 лв.

8 kg

+ подарък Vanish 450 ml

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Инверторен климатик RAS-137SAV-E5 ^ Дебит на въздушния поток 560 m3/h ^ Мощност 3.50 - 4.20 KW охл./отопл. ^ Консумация 1.08 - 1.14 KW охл./отопл. ^ EER/COP 3.24 - 3.68 охл./отопл. ^ Антибактериален филтър и йонизатор ^ Ефективен в режим на отопление до – 15°С

6 kg

^ 1200 оборота/мин. ^ Kапацитет: 6kg ^ Енергиен клас А+ ^ Брой програми 15 ^ Ръчно пране, лесно гладене ^ Кратка програма ^ Oтложен старт ^ Размери: 85/60/53cm ^ 55 месеца гаранция^

10 x 75,90 лв.

^повече информация на www.technopolis.bg

А+

МЕСЕЦА^ 55ГАРАНЦИЯ

+ подарък Vanish 450 ml

^след регистрация на: www.servicebg.net/candy/rf , или телефон 0700 20 603 или е-майл: info@bgs.bg

А

759

ЕНЕРГИЕН КЛАС

499

10 x 99,90 лв.

^ Енергиен клас А+/А (охлаждане/отопление) ^ Мощност 2.60-2.70(3.50-3.80)*(5.20-5.80)** KW охл./отопл. ^ Консумация 0,80-0,90(1,17-1,22)*(1.62-1.76)** KW охл./отопл. ^ Сезонен SEER/SCOP 5,6/3,8(5,8/3,8)*(5,6/3,8 )**охл./отопл. ^ Ниво на шум на вътр.тяло мин 24/25*/32**dB ^ Антибактериален филтър ^ 55 месеца гаранция^

10 x 115,90 лв.

^ 1000 оборота/мин. ^ Енергиен клас А+, капацитет 7 kg ^ Електронен програматор ^ Отложен старт, кратка програма ^ Ръчно пране,предпране ^ Програма за вълна ^ Размери:85/60/52 cm ^ 5 години гаранция^

Б Е З П Л АТ Е Н М О Н ТА Ж #

^ Енергиен клас А+++ ^ Капацитет на изпиране 7kg ^ Центрофуга със скорост 1200 об/мин ^ Инверторен мотор ^ LCD дисплей ^ Програми с пара за освежаване ^ и премахване на миризми ^ Сензорно управление ^ Размери - 85/60/53 cm ^ 55 месеца гаранция^

899

Пералня GC 1071 D1

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

Инверторен климатик EXI09(12*)(18**) HD1WI/WE

1159

+ подарък Calgon 12tabs

Пералня EWF 1276 GDW

^ 1400 оборота/мин., капацитет 7 kg. ^ Енергиен клас А+++ ^ TouchControl,дисплей ^ Защита от преливане,отложен старт ^ Ръчно пране,лесно гладене,програма за вълна ^ Кратка програма - 15’ ^ VarioPerfect:EcoPerfect, SpeedPerfect ^ Размери:85/60/59 cm

А+

ГОДИНИ^ 5ГАРАНЦИЯ

+ подарък Vanish 450 ml

+ подарък Calgon 12tabs

Пералня WM 14E496

6 kg

Пералня WAB 20261

Б Е З П Л АТ Е Н М О Н ТА Ж #

А+++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

+ подарък Calgon 12tabs

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Пералня WML 803B EU ^ 1000 об./мин. ^ Капацитет 8 кг. ^ Енергиен клас А+++ ^ Инверторен мотор ^ Ръчно пране, лесно гладене ^ Кратка програма ^ Отложен старт ^ 5 години гаранция*

^ 1200 оборота/мин ^ Капацитет 7кг ^ Енергиен клас А+++-10% ^ Инверторен мотор ^ Голям LCD дисплей ^ Програми за деликатни тъкани ^ Програми с пара ^ Цвят - Инокс ^ Размери 85/60/53 cm

МЕСЕЦА^ 55ГАРАНЦИЯ ЕНЕРГИЕН +++ КЛАС А

О Б/М И Н

Пералня L85275XFL

7 kg

6 kg

ИНВЕРТОРЕН МОТОР

-10% А+++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

+ подарък Calgon 12tabs

^повече информация на www.technopolis.bg

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ

1400

ИНВЕРТОРЕН МОТОР

1199 10 x 119,90 лв.

Инверторен климатик GWH09(12*)MB-K3DNB3K ^ Енергиен клас А+/А(А++/А+)* (охлаждане/отопление) ^ Дебит на въздушния поток 500(580)* m3/h ^ Мощност 2.7/2.8(3.5/4.0)* KW охл./отопл. ^ Консумация 0.87/0.90(1.17/1.20)* KW охл./отопл. ^ SEER/SCOP 5.6/3.8(6.1/4.0)*охл./отопл. ^ Ниво на шум вътр.тяло мин/макс 28/41dB

Сушилня DPU 8360 X

799 849* 6 x 133,17 лв.

6 x 141,50 лв.

^ Кондензационен тип с термопомпа ^ Капацитет 8 kg ^ Енергиен клас А+ ^ LCD дисплей, отложен старт ^ Програма за деликатни тъкани ^ Flexy Sense - сензор контролиращ етапа на сушене ^ Индикатори за филтъра и водния резервоар ^ Размери: 85/60/60 cm 10 x 79,90 лв.

799

Цената на безплатен монтаж до 3 метра тръбен път е за сметка на Технополис (в рамките на населеното място от което е закупен климатика ), информация за условията на „Безплатен монтаж на климатик“ може да получите в магазини Технополис София, Околовръстен път, Младост 4 (срещу “Камбаните”) тел.: 02921 11 11, Люлин 8-ми микрорайон, бул. “Царица Йоана” (до “Билла”), тел.: 029210092 кв. Надежда, бул. „История славянобългарска” (срещу ТЕЦ София), тел.: 028035980 Сердика Център, бул. Ситняково 48, ет. 1, тел.: 02 8 927 927 The Mall, бул. Цариградско шосе 115, партер, тел.: 02 807 64 64 Bulgaria Mall, бул. България 69, ет. 2, тел.: 02 903 59 59 Paradise Center, бул. Черни връх 100, ниво -1, тел.: 02 446 25 56 Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 133 (до Метро), тел.: 032 683 313 Варна, бул. “Владислав Варненчик” 277 (до “Елпром”) тел.: 052 509 060 Бургас, к-с ”Славейков” 94 тел.: 056 880 270 бул. “Тодор Александров” 30 (Трапезица до Била), тел.: 056 598 111 Стара Загора, ул. “Никола Петков” (до “ДЗУ”) тел.: 042 612 112 Враца, срещу “Химко”, тел.: 092 668 766 Шумен, бул. “Симеон Велики” 5 тел.: 054 850 185 Сливен, ул. “Стефан Караджа” 6 (до завод Светлина) тел: 044 612 612 Плевен, бул. “Георги Кочев” 4 тел.: 064 880 550

Русе, кв. “Дружба” ул. “Христо Ботев” 38, тел.: 082 81 31 81 Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски” 5, тел 073 829 111 Добрич, Околовръстен път Добротица 54, тел.: 058 65 31 31 Ямбол, бул. “Граф Игнатиев” 173-175, тел.: 046 677 000 Кюстендил, ул. “Гюешевско шосе” 5, тел.: 078 558 300 Пазарджик, бул. “Стефан Стамболов” 13, тел.: 034 406 840 Kърджали, бул. “Беломорски” 4, (до OMV) тел.: 0361 2 11 00 Перник, бул. “Св. Св Кирил и Методий” 21, тел.: 076 68 62 20 Силистра, бул. “7-ми Септември” 23, тел.: 086 878 878 Видин, бул. “Панония” (на изхода за моста), тел.: 094 60 29 29 Монтана, бул. “Трети март” 216, тел.: 096 390 666 Велико Търново, ул. “Магистрална” 4, тел.: 062 610 016 Разград, ул. “Априлско въстание” 66, тел.: 084 609 209 Хасково, бул. “Съединение” 79, тел.: 038 650 150 Габрово, ул. “Индустриална” 12, тел.: 066 899 200

Условия за ЕКО ОФЕРТА: Доставката на новия продукт, както и приемането и транспортирането на стария за рециклиране трябва да бъде от един и същ адрес по едно и също време (в рамките на населеното място на магазина от който е закупен продукта). Офертите са валидни само за посочения период и са ограничени до изчерпване на наличностите. Независимо от посочената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите. Възможни са печатни и предпечатни грешки. Снимките са с илюстративна цел и е възможно разминаване с реалните продукти в магазинната мрежа. Декорацията на продуктите не е включена към тях.

Работно време: София - Младост 4, Люлин: понеделник - петък - 9.00 - 21.00 ч. събота - неделя - 9.30 - 20.00 ч. до вратата на Вашия дом Надежда (ул. 202): понеделник - събота - 9.30 - 20.00 ч. (в рамките на населеното място на неделя - 10.00 - 19.00 ч. Сердика център, The Mall, Bulgaria Mall, Paradise Center: магазина от който е закупен продуктa) понеделник - неделя -10.00 - 22.00 ч. Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе: понеделник - петък - 9.30 - 20.30 ч. събота - неделя - 9.30 - 19.30 ч. (Пловдив събота до 20.30 ч.) Враца, Шумен, Плевен, Велико Търново, Сливен, Благоевград, Добрич, Ямбол, Пазарджик, Перник, Kърджали, Силистра, Видин, Монтана, Хасково, Габрово: понеделник - петък - 10.00 - 20.00 ч. събота - неделя - 10.00 - 19.00 ч. (Добрич до 20.00 ч.) ТЕХНОПОЛИС ПАРТНЬОРИ: Разград, Кюстендил: Казанлък - ул. ”Любомир Кабакчиев” 6 магазин ВИМАКС, тел.: 0431 6 24 14, Мадан - ул. “Явор” 1, тел.: 0308 22041, понеделник - петък - 10.00 - 19.30 ч. Рудозем - ул. Стефан Стамболов” 1, 0306 5 48 00, Първомай ул. Христо Ботев 1А, тел.: 0336 6056 събота - 10.00 - 19.00 ч. неделя - 10.00 - 18.00 ч.

Безплатна доставка

Tehnopolis 29.11 - 26.12.2013  
Advertisement