Page 16

Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

ЕКО ОФЕРТА

ÂÚÐÍÈ ñòàðàòà ñè ïåðàëíÿ è ÂÇÅÌÈ íîâà ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÑÒßÂÀÙÀ BEKO WMB 61021 M/MS* íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА Áåçïëàòíàòà íè äîñòàâêà äî âðàòàòà íà âàøèÿ äîì ùå ïðèåìå è òðàíñïîðòèðà áåçïëàòíî ñòàðàòà âè ïåðàëíÿ çà ðåöèêëèðàíå*.

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

*Äîñòàâêàòà íà íîâèÿ ïðîäóêò, êàêòî è ïðèåìàíåòî è òðàíñïîðòèðàíåòî íà ñòàðèÿ çà ðåöèêëèðàíå òðÿáâà äà áúäå îò åäèí è ñúù àäðåñ (â ðàìêèòå íà íàñåëåíîòî ìÿñòî íà ìàãàçèíà îò êîéòî å çàêóïåí ïðîäóêòà).

Пералня WMB 61021 M/MS* ^ 1000 оборота/мин. ^ Капацитет 6 кг. ^ Енергиен клас А+ ^ Регулиране на температура и обороти ^ Брой програми 11,кратка програма ^ Ръчно пране,Отложен старт ^ Програма за вълна ^ Цвят:Бял/Сив* ^ Размери:85/60/45 см.

7kg

промо цена

469*

429 6 x 71,50 лв.

ЕКО ЦЕНА

*

399 439 6 x 66,50 лв.

+ подарък Calgon 12tabs

669

929

А++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

^ 1000 оборота/мин. ^ Капацитет 7 кг. ^ Енергиен клас А++ ^ LED дисплей,брой програми 14 ^ Сензорни бутони,отложен старт ^ Ръчно пране,лесно гладене ^ Кратка програма,програма за вълна ^ Размери:85/60/53 см. ^ 55 месеца гаранция

Безплатен Монтаж* ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ

А++

599 10 x 59,90 лв.

+ подарък Vanish 450 ml

Пералня GC 1081 D2 ^ 1000 оборота/мин. ^ Капацитет 8 кг. ^ Енергиен клас А++ ^ Отложен старт, “GrandO” люк 35см ^ Програма за вълна ^ 3 кратки програми ^ Размери:85/60/55 см. ^ 5 години гаранция *илислед регистрация на: www.servicebg.net/candy/rf телефон 0700 20 603 или е-майл: info@bgs.bg

579 10 x 57,90 лв.

Пералня ECO6L 105 ^ 1000 оборота/мин. ^ Капацитет 6 кг. ^ Енергиен клас А+ ^ Регулиране на температура и обороти ^ Брой програми 16,отложен старт ^ Ръчно пране,лесно гладене ^ Кратка програма ^ Размери:85/60/52 см. ^ 3 години гаранция

539

(на цената на един градски разговор)

8/6kg

пране/сушене

инверторен мотор

1149

+ подарък Calgon 12tabs

А

10 x 114,90 лв.

5 Инверторен климатик RAS-18SAV/2-E (RAS-18SAV-E3/SKV-E) / (RAS-18N3KV2/AV2-E)

2199 10 x 219,90 лв.

^ 1000 оборота/мин. ^ Капацитет 6 кг. ^ Енергиен клас А+ ^ Керамичен нагревател ^ Дисплей,отложен старт ^ Ръчно пране,лесно гладене ^ Кратка програма ^ Размери:85/60/45 см. ^ *2 години гаранция и 3 години застраховка „Удължена гаранция“

459

^ Капацитет 7 кг. ^ Кондезационен тип ^ Дисплей,индикатор за филтър и воден резервоар ^ Програми за деликатни тъкани ^ Лесно гладене ^ Отложен старт ^ Размери:85/60/60 см.

7kg

649

А-40%

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Безплатен Монтаж* ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ

Пералня WF1600NHW/YLE

Сушилня ZTE 285

^ Капацитет 7 кг. ^ Енергиен клас А-40%/термопомпа ^ Дисплей,индикатор за филтър и воденрезервоар ^ Програми за:деликатни тъкани,вълна, коприна и ризи ^ Лесно гладене ^ Отложен старт ^ Размери: 85/60/60 см.

ЕФЕКТИВЕН В РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ ДО -15°C

^ Енергиен клас А/А (охлаждане/отопление) ^ Мощност 5.00-5.80 KW охл./отопл. ^ Консумация 1.42-1.56 KW охл./отопл. ^ EER/COP 3.52/3.72 охл./отопл. ^ Ниво на шум вътр.тяло мин/макс 32/44dB ^ Антибактериални филтри ^ Автоматичен рестарт ^ Ефективен в режим на отопление до – 15С°

+ подарък Vanish 450 ml

Сушилня T75470AH

А

10 x 76,90 лв.

*

ЕНЕРГИЕН КЛАС

+ подарък Calgon 12tabs

Пералня EWP 1074 TDW

ЕНЕРГИЕН КЛАС

769

* гаранция 5 години

Пералня със сушилня WDG 8640B EU ^ Енергиен клас: А, Инверторен мотор ^ Капацитет на пране/ сушене: 8/6 кг, 1400 об./мин. ^ Регулиране на температурата и центрофугата ^ Специални програми: Вълна, Бърза 30’, Коприна ^ Самопочистване ^ Опции: Eco, отложен старт ^ Размери: 85/59,5/60,5 см. ^ 3 години гаранция

^ 1200 оборота/мин. ^ Капацитет 7 кг. ^ Енергиен клас А++ ^ Дисплей,14 програми,отложен старт ^ Ръчно пране,лесно гладене ^ Кратка програма,програма за вълна ^ Защита от преливане ^ Размери:85/60/55 см.

8kg

Пералня WAE 20165 ME ^ 1000 оборота/мин. ^ Капацитет 7 кг. ^ Енергиен клас А++ ^ Брой програми 15,отложен старт ^ Защита от преливане ^ Ръчно пране,лесно гладене ^ Кратка програма, програма за вълна ^ Размери:85/60/59 см.

+ подарък Vanish 450 ml

6 x 73,17 лв.

55 А++

Пералня L 60270 FL

ЕКО ЦЕНА

месеца гаранция

ЕНЕРГИЕН КЛАС

+ подарък Calgon 12tabs

6 x 78,17 лв.

7kg 7kg

А++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

промо цена

Безплатен Монтаж*

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ

5

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА КОМПРЕСОРА

1049 1149* 10 x 104,90 лв.

А

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА КОМПРЕСОРА

Инверторен климатик HSM09HEK/HUM09B 03/R2(DB) HSM12HEK/HUM12HB 03/R2(DB)*

Инверторен климатик CS/CU-RE9NKX CS/CU-RE12NKX* ^ Енергиен клас А/А (охлаждане/отопление) ^ Дебит на въздушния поток 750/798* м3/ч ^ Мощност 2.50 – 3.30(3.50-4.25)* KW охл./отопл. ^ Консумация 0.70-0.82(1.01 - 1.12)* KW охл./отопл. ^ EER/COP 3.57 – 4.02(3.47-3.79)* охл./отопл. ^ Автоматичен рестарт ^ Антибактериален филтър ^ Ниво на шум на вътр.тяло мин/макс 22/42dB ^ 2 години гаранция 5 години на компресора

ЕФЕКТИВЕН В РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ ДО -15°C

^ Енергиен клас А/A (охлаждане / отопление) ^ Капацитет охл.- отопл. 8981/11953* - 11340/13182* Btu/h ^ Мощност охл. - отопл. 2,63/3,5 *- 3,32/3,86*kWh ^ Консумация охл. - отопл. 0,79/1,08* - 0,87/1,07* kWh ^ EER-COP 3.33/3.24* - 3.82/3.61* ^ Ефективен в режим на отопление до -15°C ^ 2 години гаранция, 5 години гаранция на компресора

10 x 114,90 лв.

879 969* 6 x 146,50 лв.

6 x 161,50 лв.

* Цената на Стандартен монтаж до 3 метра тръбен път е за сметка на Технополис (в рамките на населеното място от което е закупен климатика ), информация за условията на „Стандартен монтаж на климатик“ може да получите в магазини Технополис Хипермаркети ТЕХНОПОЛИС Ви предлагат над 25 000 уреда и аксесоари за дома, офиса и автомобила с дуказано качество и гаранция от производителя. За Вашето удобство са осигурени: безплатен паркинг, безплатна доставка, сервизен център, покупка с дебитни и кредитни карти, Монтажен център за Car Audio системи, професионални консултант-продавачи, демонстрационна зала за HI-FI и домашно кино Офертите са валидни само за посочения период и са ограничени до изчерпване на наличностите. Възможни са печатни и предпечатни грешки. Независимо от посочената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

София, Околовръстен път, Младост 4 (срещу “Камбаните”) тел.: 02 921 11 11, Люлин 8-ми микрорайон, бул. “Царица Йоана” (до “Билла”), тел.: 02 9210092 кв. Надежда, ул. “202” (срещу ТЕЦ София), тел.: 02 80 359 80 Сердика Център, бул. Ситняково 48, ет. 1, тел.: 02 8 927 927 The Mall, бул. Цариградско шосе 115, партер, тел.: 02 807 64 64 Bulgaria Mall, бул. България 69, ет. 2, тел.: 02 903 59 59 Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 133 (до Метро), тел.: 032 683 313 Варна, бул. “Владислав Варненчик” 277 (до “Елпром”) тел.: 052 509 060 Бургас, к-с ”Славейков” 94 тел.: 056 880 270 бул. “Тодор Александров” 30 (Трапезица до Била), тел.: 056 598 111 Стара Загора, ул. “Никола Петков” (до “ДЗУ”) тел.: 042 612 112 Враца, срещу “Химко”, тел.: 092 668 766 Шумен, бул. “Симеон Велики” 5 тел.: 054 850 185 Сливен, ул. “Стефан Караджа” 6 (до завод Светлина) тел: 044 612 612 Плевен, бул. “Георги Кочев” 4 тел.: 064 880 550 Русе, кв. “Дружба” ул. “Христо Ботев” 38, тел.: 082 81 31 81

Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски” 5, тел 073 829 111 Добрич, Околовръстен път Добротица 54, тел.: 058 65 31 31 Ямбол, бул. “Граф Игнатиев” 173-175, тел.: 046 677 000 Кюстендил, ул. “Гюешевско шосе” 5, тел.: 078 558 300 Пазарджик, бул. “Стефан Стамболов” 13, тел.: 034 406 840 Kърджали, бул. “Беломорски” 4, (до OMV) тел.: 0361 2 11 00 Перник, бул. “Св. Св Кирил и Методий” 21, тел.: 076 68 62 20 Силистра, бул. “7-ми Септември” 23, тел.: 086 878 878 Видин, бул. “Панония” (на изхода за моста), тел.: 094 60 29 29 Монтана, бул. “Трети март” 216, тел.: 096 390 666 Велико Търново, ул. “Магистрална” 4, тел.: 062 610 016 Разград, ул. “Априлско въстание” 66, тел.: 084 609 209 Хасково, бул. “Съединение” 79, тел.: 038 650 150 Габрово, ул. “Индустриална” 12, тел.: 066 899 200

Работно време: София: понеделник - петък - 9.00 - 21.00 ч. събота - неделя - 9.30 - 20.00 ч. Сердика център София, The Mall, Bulgaria Mall: понеделник - неделя -10.00 - 22.00 ч.

Безплатна доставка

до вратата на Вашия дом (в рамките на населеното място на магазина от който е закупен продуктa)

Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе: понеделник - петък - 9.30 - 20.30 ч. събота - неделя - 9.30 - 19.30 ч. Враца, Шумен, Плевен, Велико Търново, Сливен, Благоевград, Добрич, Ямбол, Пазарджик, Перник, Kърджали, Кюстендил, Силистра, Видин, Монтана, Разград, Хасково, Габрово: понеделник - петък - 10.00 - 20.00 ч. събота - неделя - 10.00 - 19.00 ч. (Добрич до 20.00 ч.)

ТЕХНОПОЛИС ПАРТНЬОРИ: Казанлък - ул. ”Любомир Кабакчиев” 6 магазин ВИМАКС, тел.: 0431/ 6 24 14, Мадан - ул. “Явор” 1, тел.: 0308 / 2 20 41, Рудозем - ул. Стефан Стамболов” 1, 0306 5 48 00, Първомай ул. Христо Ботев 1А, тел.: 0336/6056

Tehnopolis 25.01-14.02.2013  
Tehnopolis 25.01-14.02.2013  
Advertisement