Page 1

Съб Събота Съ ъбо бота

уби уб ббийствено би бийс ийсстве ствеено но нниски ииски ски ск ки це ццени цен цени! ени! а т о б ъ С о м а С  FA ­É»ÆÀÍÀÈ È Ì»ÊÎÈ Ð¾Ë Ë

ŸĸýÅÀ½

1 1 0 2 . 9 10.0 ŸĸýÅÀ½

KOLIO OS ±À¿ÀÈ ÈÉ É V Vital ž ¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

3,35

3,23

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

3,88 

¼À¿¿Ì

2,

39 2,Ì¿¿Ì

87

Ì¿¿Ì

4,02

68 3,22

ŸĸýÅÀ½

 ¼À¿¿Ì

29,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

19, Ì¿¿Ì

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

35,99

99

23,99

˜ÂËÄËøÊÆÈŸÈÒÏŸ ÇȸÍÆÉÄ˸ϸ +9& t»ÇÉÅËÉÃÌÎÐÉ ÊÉÒÃÌͽ»ÈÀ t»Ð˻Ƚ»ÈÀÌ»ÅÎÇÎÆ ¼»ÍÀËÃÃtÊËÉÂË»ÒÀÈÅÉÈÍÀÄÈÀË»ÉÍÊ»¿ÕÑÃt»Żҽ»ÈÀÈ»ÌÍÀÈ» ÌÕÌ »ËÚ¿ÈÉ tÈ»ÅË»ÄÈÃÅ» ÌÕ¼ÃË»ÈÀÈ»ÍÀÒÈÉÌÍà οÕÆÁÃÍÀÆÃÍÀÌÀÈÈ»ÅË»ÄÈÃÅ

ÈÆÐËȸʸº¸¾¸ÊɸÄÆ¿¸Æʹ½Ã׿¸ÅÀ×ȽÂøĽÅǽÈÀƼšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀɸ ½ÈǺ¸Å½ŸÂÆÃÀϽÉʺ¸Ê¸®½ÅÀʽº¸¾¸ÊɸÄÆÇÈÀ¿¸ÂËÇ˺¸Å½Ÿ¤½ÊÈƽ¼ÀÅÀθ ¢È¸ÁŸʸÇÈƼ¸¾Å¸νŸ½¸ÃÂËÃÀȸŸÉºÂÃÖϽÅœœ©šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀ ÂÆȽÂÎÀÀŸνÅÀʽºĸ»¸¿ÀŸ¸ÂÊÆÀÇÈÆÄןŸ¼À¿¸ÁŸŸÇÈƼËÂÊÀʽ«ÉÃƺÀ×ʸ ¿¸À¿¼¸º¸Å½ŸÂÃÀ½ÅÊɸ¸ÈʸÄƾ½¼¸ÇÈƺ½ÈÀʽŸZZZPHWUREJ¦Ì½ÈÊÀʽº¸¾¸Ê¿¸ Ƚ»ÀÉÊÈÀȸÅÀ¤ª¨¦ÂÃÀ½ÅÊÀšÍƼÒʽȸ¿È½Ð½ÅɸÄÆɺ¸ÃÀ¼ÅÀÂÃÀ½ÅÊÉÂÀ¸ÈÊÀ¦ÉÀ»ËȽÅ ¹½¿ÇøʽÅǸÈÂÀÅ»§ÈÀºÃÀ¿¸Å½ºĸ»¸¿ÀŸÉ¼½Î¸ÉʽÆʻƺÆÈÅÀ¿¸Ê×ÍŸʸ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊ ¦Ì½ÈÊÀʽŽɸº¸ÃÀ¼ÅÀº¤ª¨¦¢¦¤§˜¢ªœÆ¹ÈÀÏÀ­¸ÉÂƺÆ

24 h non stop

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©


Неделя Неделя еля ел ля

а м и О Р Т Е М 1 1 0 .2 9 .0 1 1 На : с а В а з а д а н е н з и специална

Изненада за Вас!

О Н В И Т К А АТР ! Е И Н Е Ж ПРЕДЛО

6

я л е д е Н о м Са

1 1 0 2 . 11.09

Е Й О К Т Ъ Т К У Д О ПР Е А В К А К И ? А Т А ЦЕН

g b . o r t e m . w w w а н е ет

1 1 0 2 . 9 0 . 1 1 а н е т а 8.00 и ел

Провер 1 т о 1 1 0 2 . на 10.09

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽Èʸʸ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

! О Р Т Е М и н в магази КАКВО ПРОПУСНАХТЕ:

КАКВО ПРОПУСНАХТЕ:

šÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀº¹ÈÆÐËȸʸº¸¾¸ÊɸÄÆ¿¸Æʹ½Ã׿¸ÅÀ×ȽÂøĽÅǽÈÀƼšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀɸ º¸ÃÀ¼ÅÀ¼ÆÀ¿Ï½ÈǺ¸Å½ŸÂÆÃÀϽÉʺ¸Ê¸®½ÅÀʽº¸¾¸ÊɸÄÆÇÈÀ¿¸ÂËÇ˺¸Å½Ÿ¤½ÊÈƽ¼ÀÅÀθ ¢È¸ÁŸʸÇÈƼ¸¾Å¸νŸ½¸ÃÂËÃÀȸŸÉºÂÃÖϽÅœœ©šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀ ÂÆȽÂÎÀÀŸνÅÀʽºĸ»¸¿ÀŸ¸ÂÊÆÀÇÈÆÄןŸ¼À¿¸ÁŸŸÇÈƼËÂÊÀʽ«ÉÃƺÀ×ʸ ¿¸À¿¼¸º¸Å½ŸÂÃÀ½ÅÊɸ¸ÈʸÄƾ½¼¸ÇÈƺ½ÈÀʽŸZZZPHWUREJ¦Ì½ÈÊÀʽº¸¾¸Ê¿¸ Ƚ»ÀÉÊÈÀȸÅÀ¤ª¨¦ÂÃÀ½ÅÊÀšÍƼÒʽȸ¿È½Ð½ÅɸÄÆɺ¸ÃÀ¼ÅÀÂÃÀ½ÅÊÉÂÀ¸ÈÊÀ¦ÉÀ»ËȽÅ ¹½¿ÇøʽÅǸÈÂÀÅ»§ÈÀºÃÀ¿¸Å½ºĸ»¸¿ÀŸÉ¼½Î¸ÉʽÆʻƺÆÈÅÀ¿¸Ê×ÍŸʸ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊ ¦Ì½ÈÊÀʽŽɸº¸ÃÀ¼ÅÀº¤ª¨¦¢¦¤§˜¢ªœÆ¹ÈÀÏÀ­¸ÉÂƺÆ

24 h non stop

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

Metro-Sybota 10.09.2011  

2 , 68 24 h OSKOLIO VitalV а бо Съ Събота Съ Съ Съ С С ъ ъ ъ Съ Съ ъ ъ ъ б ъб ъб б о о бо бо бо о т т т а а а а 23 , 99 2...

Advertisement