Page 1

и с а б л о К 7

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj 06.10. - 02.11.2011 www.metro.bg


İńŏŒŖŔńōőŌŎŒŏŅńŕŌ ªËþÉͽÀÍÀÌÊÉÊÎÆÚËÈÃÍÀ ÅÉƼ»ÌÃÅËÀȽÃËÓÃýÎËÌÍɽÀ ½ÅÎÌÀÈ°É͟ɾ¼»Ë¼ÀÅÙÃÆà ÊËÉÌÍɾûÊÀÒÀÍÀÌÅ»ÓÅ»½»Æ

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

39 ž

2,87

ž

¼À¿¿Ì

Ÿ ž®¬­›±£º

3,

Ì¿¿Ì

49 4,

19

¼ ¼À¿¿Ì ¼À¿¿Ì

4,

39

Ì¿¿Ì

ž

0,82

Ì¿¿Ì

5,

27

ž

0,98

-25%

4

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼ ¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

2

¼À¿¿Ì

2,

99 3,59

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

89 3,47

ŸÀ¾ÎÌÍ»ÑÃÚÈ»ÉÊËÀ¿ÀÆÀÈÃÊËÉ¿ÎÅÍÃÈ»:XUVWPHLVWHUȻȻÊÉ¿½ÃÁÈÃÍÀ ÍÉÊÆÃÍÉÒÅÃÊËÀ¿Ç»¾»ÂÃÈçÀÍËɬÉÏÃÚ¬ÉÏÃÚêÆɽ¿Ã½

9,99

ž

Ì¿¿Ì

11,99

ž


İńŏŒŖŔńōőŌŎŒŏŅńŕŌ ¬È»¿ÀÈÃÒÅÃÍÀÿÁÉƻȻÇÉÁÀ¿» ÊËþÉͽÃÍÀ¼Õ˻ýÅÎÌÈ»½ÀÒÀËÚ ¥ÉǼÃÈÃË»ÄÍÀÌÊËÀÌÈÃÌÉÍÃË»Èà ÂÀÆÀÈÒÎÑÃ

¼À¿¿Ì

5,

NIETFELD ŸÁÉÆ»È̽ÃÈÌÅà ¼ÀÂÅÉÁ» ŸÁÉÆ»È̽ÃÈÌÅà ÌÅÉÁ» Ì¿¿Ì ŸÁÉƻțÄ̼»ÄÈ ¾Ë

79

¼À¿¿Ì

4,75

ž

Ì¿¿Ì

6,

95

5,70

ž

¥ ¨ ¦ÃÉÈÌÅ» È»¿ÀÈÃÑ»

§›¤¬­©« ± ­¥© ¦É½¿ÁÃÄÌÅ» È»¿ÀÈÃÑ» ¼À¿¿Ì

4,

¥ ¨ §»ÅÀ¿ÉÈÌÅ» È»¿ÀÈÃÑ»

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

75

89 ž

5,87

ž

ž

5,70

ž

ARO ¬»Æ»ÇíÀÆÀÓÅà °»Ç¼Î˾ÌÅÃ¥»ÇÒÃÚ ¾Ë ¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

8,99

ž

65 0,78

Ì¿¿Ì

10,79

ž

BRAVO ¬»Æ»ÇÏÃÍÈÀ̯90

¼À¿¿Ì

§›Ÿ¡›«© ¬»Â¿ÕËÇ» ½»ÅÎÎÇ

8,

Ì¿¿Ì

49 ž

10,19

ž

3


ĦńŔʼnőŒœŗŜʼnőŒŕņŌőŕŎŒŐʼnŕŒ

¨»ÊË»½ÀÍÀ½ÅÎÌÈ»»ÅÎÌÅ»ÉÍÚÄÑ» ̼ÀÅÉÈÃÆÃνÃÄÍÀ½ÆÀÈÍÃÒÅà ¼ÀÅÉÈÌÎÓÀÈÃÌÃÈÃÌÆýÃÌÆÀ¿ ÅÉÀÍɾûÊÀÒÀÍÀ

¼À¿¿Ì £¯›¨­£¬ œÀÅÉÈÌÆ»ÄÌ

8,

Ì¿¿Ì

29 ž

9,95

ž

§›¤¬­©« ± ­¥© œÀÅÉÈ §»ÌÍÀË

¼À¿¿Ì

8,79

ESPINA œÀÅÉÈ ¼ÀÂÅÉÁ» ¥ÀÍÕËÃȾ až

ž

Ì¿¿Ì

§›¤¬­©« ± ­¥© ªÎÓÀÈ ̽ÃÈÌÅüÎÍ

¼À¿¿Ì

6,99

10,55

¼À¿¿Ì

ž

ž

Ì¿¿Ì

7,05

8,39

ž

ž

Ì¿¿Ì

8,46

ž

¼À¿¿Ì

9,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

79 ž

11,75

ž

4

²›¨© ­  ªÀÒÀȽ˻ÍÊÉ Ê»ÌÍÃËÌÅÃ

©« °£­  ¬½ÃÈÌÅÉÏÃÆÀ ž»ÌÍËÉ ÌÆ»ÄÌ

9,75

ž

Ì¿¿Ì

11,70

ž

¼À¿¿Ì

­›¨Ÿ § ªÎÓÀÈÉ̽ÃÈÌÅÉ ÏÃÆÀ Å»ÆÕÊ

11,

Ì¿¿Ì

49 ž

13,79

ž


ļŗőŎń ªËÀÅË»ÌÈÉ¿ÉÊÕÆÈÀÈÃÀÅÕǝ»Ó»Í» ÊÃÑ»ÃÆÃÈÀ½ÀËÉÚÍÈÃÚ¥ËÉŧÉÌÙ È»»ÅÎÌÅ»

¼À¿¿Ì

4,

65

Ì¿¿Ì

ž

5,58

ž

­›¨Ÿ § ³ÎÈÅ» ªË»ÁÅ»

¼ ¼À¿¿Ì ¼À¿¿Ì

5,

5,

49

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

6,59

3,

Ì¿¿Ì

65 ž

9,

Ì¿¿Ì

4,

38

ž

4,

ž

6,18

65

Ì¿¿Ì

ž

¼À¿¿Ì ¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

15

ž

5,58

ž

¼À¿¿Ì

49 ž

11,39

ž

11,19 ž

Ì¿¿Ì

13,43

ž

5


ijŖŌśʼnŐʼnŕŒ

£ÂÃÌÅ»ÈÉ¿ÉÊÕÆÈÀÈÃÀÅÕǝ»Ó»Í» ̻ƻͻuÆÀÈÍÃÒÅÃÉÍÊÍÃÒÀ ÊÎÓÀÈÉÇÀÌÉÃÆÃÓÎÈÅ» ÉÇÀ ÓÎÈ

¼ ¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

99 ž

5,99

ž

ž«›Ÿ ªÃÆÀÓ ¼ ¼À¿¿Ì

5,

Ì¿¿Ì

ARO ªÎÀÓÅ» ÓÎÈÅ»

79

¼À¿¿Ì

2,39

ž

ž

6,95

ž

Ì¿¿Ì

2,87

¼ ¼À¿¿Ì

5,49

ž

ž

Ì¿¿Ì

6,59

ž

¼À¿¿Ì

5,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

99 ž

7,19

ž

6

13,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

25 ž

15,90

ž

9,65

ž

Ì¿¿Ì

11,58

ž


£ÂÊÉƽ»ÄÍÀÍË»ÄÈÃÍÀÅÉƼ»Ìû¿» ÊËþÉͽÃÍÀȻĽÅÎÌÈÃÍÀ̻ȿ½ÃÒû »ÅÎÌÅ»ÃÆÃÃÂÆÀͽÊÆ»ÈÃȻͻ

¼ ¼À¿¿Ì

6,

ĶŔńōőŌŎŒŏŅńŕŌ

99

Ì¿¿Ì

ž

8,39

ž

¼À¿¿Ì

ÓÊÀÅ ¼À¿¿Ì

11,

Ì¿¿Ì

12,

65

Ì¿¿Ì

ž

13,

5,

Ì¿¿Ì

ž

14,75

ž

98

ž

¼ ¼À¿¿Ì

2,

49

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

29

99 7,19

¼À¿¿Ì

13,

Ì¿¿Ì

2,99

¼ ¼À¿¿Ì

79 ž

16,55

ž

13,99 ž

Ì¿¿Ì

16,79

ž

7


ĵŗŔŒņŒŕŗŜʼnőŌŎŒŏŅńŕŌ

¼ ¼À¿¿Ì

ÆÎÅ»ÈÅ» ÅÎÍÃÚ ¾Ë

4,89

Ì¿¿Ì

5,

ÆÎÅ»ÈÅ» ¾Ë

87

¼ ¼À¿¿Ì

3,25

Ì¿¿Ì

¼ ¼À¿¿Ì ¼ ¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

8

79

18,

Ì¿¿Ì

4,

55

99 ž

22,79

ž

3,90

¼À¿¿Ì

3,79

Ì¿¿Ì

4,55


¼À¿¿Ì

9,

Ì¿¿Ì

39 ž

11,27

ž

¼À¿¿Ì

14,

Ì¿¿Ì

49 ž

17,39

ž

¼À¿¿Ì

13,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

9,

79 ž

Ì¿¿Ì

16,55

ž

15,

Ì¿¿Ì

14,

39 ž

Ì¿¿Ì

11,27

ž

¦©­©¬ ¬Î¿ÁÎÅ žÉËÈÉÉËÚÐɽÌÅà ¼ ¼À¿¿Ì

¼ ¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

ž

ž

17 7,75

ž

¼À¿¿Ì

79

79

79

²£¥© ­ ­ÀÆÀÓÅ» ÌÎÓÀÈÃÑ» ¾Ë

2,15

18,95

ž

¼ ¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

¼ ¼À¿¿Ì

15 4,98

15,79 ž

Ì¿¿Ì

18,95

ž

9


ĵŗŔŒņŒŕŗŜʼnőŌňʼnŏŌŎńŖʼnŕŌ

¼ ¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

11,

Ì¿¿Ì

13,

49

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

25 ž

15,90

ž

ž

16,49 ž

Ì¿¿Ì

19,79

ž

13,79

ž

¼À¿¿Ì ¼À¿¿Ì

26,65 ž

Ì¿¿Ì

31,98

ž

10

26,

Ì¿¿Ì

99 ž

32 2,

39

ž

¼À¿¿Ì

37,99 ž

Ì¿¿Ì

45,59

ž

39 4,07


¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

12,

Ì¿¿Ì

12,19

29

Ì¿¿Ì

14,63

2,75

15 ž

14,58

ž

¼À¿¿Ì

13,79

Ì¿¿Ì

16,55

¼À¿¿Ì

18,99 ž

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

18,

Ì¿¿Ì

99

22,79

ž

ž

22,79

ž

11


ħŗŔŐʼn

¼ ¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

16,65

¼À¿¿Ì

20,

ž

Ì¿¿Ì

19,98

Ì¿¿Ì

ž

¼À¿¿Ì

9,59

24 4,59

29 5,

15

¼À¿¿Ì

3,

Ì¿¿Ì

39 4,

¼À¿¿Ì

1,

07

§š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

49

Ì¿¿Ì

¨¸¹ÆÊÅƺȽĽŸĸ»¸¿ÀÅÀʽ

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ   ÆÊ ÏŸ ¼ÆÏŸ

Ì¿¿Ì

ž ž

4,

Ì¿¿Ì

49

7,99

070010071

°¿ÇÌÔÊÁºÄÈÇ̺ÄÌËÄÅ¿ÇÌÂѺ˺

1,79

24 h non stop 60000

metro.bg ÇÆŽ¼½ÃÅÀÂÉÒ¹Æʸ 00 00 Ž¼½Ã× 00 00

7  9 

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

§£¦šœ š ¨«© ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥

­˜©¢¦š¦  œ¦™¨ ¯ 

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í» ±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»¥Ë»ÄȻͻÊËÉ¿»ÁÈ»ÑÀÈ»ÀÅ»ÆÅÎÆÃ˻Ȼ̽ÅÆÙÒÀÈŸŸ¬ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈà ¾ËÀÓÅÃÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀ®ÌÆɽÃÚÍ»»ÿ»½»ÈÀÈ»ÅÆÃÀÈÍÌŻŻËÍ»ÇÉÁÀ ¿»ÊËɽÀËÃÍÀÈ»ZZZPHWUREJ©ÏÀËÍÃÍÀ½»Á»Í»ËÀ¾ÃÌÍËÃË»Èç ­«©ÅÆÃÀÈÍÝÐÉ¿ÕÍÀË»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍà ©ÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ ¨É½ÏÉËÇ»ÍÇ»¾»ÂÃÈÃ0(7«©§ ­«©¥©§ª›¥­ÇÉÁÀ¿»ʻ»Ëν»ÍÀ̽»ÆÿȻÅÆÃÀÈÍÌŻŻËÍ»ªÉË»¿Ãɾ˻ÈÃÒÀȻͻÍÕ˾ɽÌÅ»ÊÆÉÔ ÃÌÊÀÑûÆÃÂÃË»ÈÃÚ½ËÀÂÎÆÍ»ÍÈ»Íɽ»»ÌÉËÍÃÇÀÈÍÈ»§ ­«©¥©§ª›¥­½Ç»¾»ÂÃÈ»ÔÀÈ»ÇÀËÃÍÀ¬›§©²›¬­ÉÍÊÉÌÉÒÀÈÃÍÀ½È»ÌÍÉÚԻͻ ¼ËÉÓÎË»ÊËÉÇÉÑÃÉÈ»ÆÈûËÍÃÅÎÆâ»ÊɽÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÌÀɼËÕÔ»ÄÍÀÅÕÇÌÆÎÁÃÍÀÆÃÍÀÈ»§ ­«©¥©§ª›¥­

Metro Kolbasi 06.10-02.11  

06.10. - 02.11.2011 www.metro.bg 7 4 -25% 2 , 87 11 , 99 3 , 47 5 , 27 3 , 59 0 , 98 4 , 19 2 8 , 99 BRAVO 90...