Page 1

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj ¬É ÉÆÀ ÆÀÍ ÀÍà Íà ˻ ÂÆÃÒÈý ½Ã¿É ɽÀ Ð¾Ë ¾Ë

»¼Ë

0,

5

ВЗЕМИ ВАУЧЕР

ЗА

5

.bg tro

За по

ормация на www ф н .m еи ч e е в РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТА КУПИ

ЛВ

28*

0,34

Посрещнете Европейското първенство по футбол с продуктите на FINE FOOD!


FINE FOOD

1,

»¼Ë

95

*

2,34

НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО С ЦЕНОВО ПРЕДИМСТВО

4,

55*

5,46

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

ВАУЧ ВА

5

49*

1,

95*

2,

35*

4,

3,

2,34

4,02

9

75*

19*

2,

35*

99*

9,

2,63

5,99

2,82

99*

11,99


1,

0,

»¼Ë

1,

»¼Ë

89*

2,27

0,

»¼Ë

23*

0,28

0,

55*

0,66

75*

0,90

FINE FOOD

ГАРАНЦИЯ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

15*

1,38

1,

29*

1,55

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

49*

0,59

3,

95*

4,74

4,

65*

5,58

www.metro.bg

0,

»¼Ë


FINE FOOD

2,

19

*

2,63

НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО С ЦЕНОВО ПРЕДИМСТВО

1,

99*

1,

69*

2,39

ВАУЧ ВА

1,

45*

1,

04*

2,

99*

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

»¼Ë

»¼Ë

1,74

1,25

3,59

1,

2,

15*

1,38

99*

3,59

2,

6,

2,03

29*

2,75

79*

8,15


3,

1,00

ИЗБОР ОТ НАД 450 ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ

6,

5,

49*

9,

99*

2,

79*

8,

3,83

0,

85

1,

39

*

1,02

4,43

19*

19*

»¼Ë

3,

69*

»¼Ë

6,59

FINE FOOD

0,

83*

7,43

11,99

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

3,35

10,43

www.metro.bg

1,67

69*


FINE FOOD

 Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

2,

29

*

2,75

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ЗАМРАЗЕНИ ПРОДУКТИ

3,

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

69*

4,43

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

ВАУ ВАУЧ

3,

29*

2

39

49*

©ËþÃÈ»ÆÈ»ÃÍ»ÆûÈÌÅ»ÊÃÑ»ÊËþÉͽÀȻȻÊÀÔ

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

3,

99*

4,79

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

3,

79*

4,55

4,

4,

79*

5,75

89*

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

4,

39*

5,27

5,87

10,

49* 12,59


Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

2,27

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

4,

ИЗБОР ОТ НАД 450 ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ

2,

5,87

2,51

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

5,

89*

09*

FINE FOOD

1,

89*

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

19*

6,23

à Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

6,

09*

7,31

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

10,

0,59

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

0,

»¼Ë

69*

0,83

13,19

75*

0,90

www.metro.bg

0,

10,

99*

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

0,

»¼Ë

49*

12,71

Ÿ˜¤¨˜ §¨¦œ«

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

»¼Ë

59*

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 


FINE FOOD

2,

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

3,

65

*

3,18

НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО С ЦЕНОВО ПРЕДИМСТВО

3,

4,07

4,

29

4,

99*

5,15

5,99

4,19

4,

39*

*

49*

11, »ž

6,

69

*

14,03

39*

7,67

29*

12, »ž

8,

5,15

45* 14,94

49*

10,19


99*

1,19

ВСЕКИ МЕСЕЦ НОВИ ПРОДУКТИ С МАРКАТА FINE FOOD

1

49*

1,

39

»¼Ë

»¼Ë

2,

»¼Ë

*

1,67

1,

63*

1,

35*

1,96

Ë

49

*

2,99

1,

»¼Ë

FINE FOOD

0,

»¼Ë

1,62

65*

1,98

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

65

*

0,78

0,

»¼Ë

74*

0,89

www.metro.bg

0,

»¼Ë


FINE FOOD

НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО С ЦЕНОВО ПРЕДИМСТВО

5,

99*

2,

15*

7,19

ормация на ww w.m инф че e

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

2,

32*

2,78

0,

0,

»¼Ë

83*

1,00

99*

1,19

1,

10*

1,

»¼Ë

1,32

05*

1,26

2,58

2,

2,

99*

3,59

35*

2,82


1,18

ВСЕКИ МЕСЕЦ НОВИ ПРОДУКТИ С МАРКАТА FINE FOOD

1,

»¼Ë

1,

2,

49*

6,

49*

2,

99*

1,

95*

1,

FINE FOOD

0,

98*

2,99

65*

1,98

65*

1,98

7,79

3,59

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

2,10

2,34

95*

2,34

www.metro.bg

1,

75*


FINE FOOD

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ

1,

»¼Ë

20*

1,44

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

В

3,

95*

1,

*

»¼Ë

1,

»¼Ë

1,

»¼Ë

4,74

35

1,62

06*

1,27

1,

53

1,

25*

»¼Ë

*

1,84

1,50

19*

1,

»¼Ë

1,

1,43

26*

1,51

02*

1,22


17*

2,60

FINE FOOD

2,

»¼Ë

ВСЕКИ МЕСЕЦ НОВИ ПРОДУКТИ С МАРКАТА FINE FOOD

2,

»¼Ë

19

2,63

1,

30*

1,

25*

»¼Ë

1,56

1,

37*

1,

78*

»¼Ë

*

1,

64*

1,97

1,64

2,14

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

1,

2,34

1,

90*

2,28

www.metro.bg

1,50

95*


FINE FOOD

2,

25

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

*

2,70

10,

99*

2

69*

»ž

13,19

to

ВАУ ВАУЧ

10

75

2,

95

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

»ž

»ž

*

3,54

2,

9,

19*

1,

15*

2,

99*

5,

99*

»ž

*

65*

3,18

11,03

3,59

1,38

7,19


69

*

0,83

ВСЕКИ МЕСЕЦ НОВИ ПРОДУКТИ С МАРКАТА

0,

»¼Ë

39*

0,47

FINE FOOD

0,

»¼Ë

2,

25

0,30

69*

1,

1,79

2,

3,23

1,

15*

2,

39*

0,

50*

»¼Ë

*

25*

1,50

FINE FOOD

0,

»¼Ë

1,38

2,87

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

2,15

49

*

2,99

»¼Ë

0,60

www.metro.bg

*


FINE FOOD

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ

0,

»¼Ë

0,

49*

0,

46

»¼Ë

»¼Ë

42

0,50

ЗА

5

0,

»¼Ë

ЛВ

1,

»¼Ë

0,59

1,

»¼Ë

*

0,55

§š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

*

79*

0,95

56*

1,87

30*

1,56

070010071

°¿ÇÌÔÊÁºÄÈÇ̺ÄÌËÄÅ¿ÇÌÂѺ˺

info@PHWUREJ

24 h non stop 60000

ÌÃÒÅÃÑÀÈýÿ»ÈÃÀÍÉÉͼÀÆÚ»ÈÃÌÕÌÂÈ»Å*Ì»¼ÀŸŸ¬

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜© §£¦šœ š ¨«© ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í» ±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»¥Ë»ÄȻͻÊËÉ¿»ÁÈ»ÑÀÈ»ÀÅ»ÆÅÎÆÃ˻ȻÈ»¼»Â»ŸŸ¬ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅà ÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÐÉ¿ÕÍÀË»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍà ©ÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

Metro-fine-food 14.06-11.07.2012  

КУПИ 5 вече информация на www .m e t r o . b g 0,34 ВЗЕМИ ВАУЧЕР Посрещнете Европейското първенство по футбол с продуктите на FINE FOOD! РА...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you