Page 1

ìåáåëè äð àâ å éò å , Ç ò â èå ò î äà Â è Íèåîòìåáåëè Èäåà èìàìåóäîâîëñ

ïð àâ ÿò

ïð å äñ ò àâ èì êîëå êöèÿ ìå áå ëè Å êç îò èê.Ìîäå ëèò åñ à ð ú÷íî èç ð àáîò å íè îòå ñ ò å ò ñ â å íð àò àí è ò èêîâ î äúð â î.Ñ å ëå êöèÿò à â êëþ÷â à ìå áå ëè ïîäõ îäÿùè ç à â àøèÿ äîì,ç àâ å äå íèå ,õ îò å ë èëè îôèñ .

æèâ îò àâ èó äîáå í è. . . . . . å êç îò è÷å í

öåíà:1500ëâ

1143

ëâ

“ å ëàð êî”

ò ð àïå ç íà ìàñ à ñð àç ìå ð è 16 0 / 8 0 / 7 5ñì - 57 2ëâ. ëâ . 13 0 / 8 0 / 7 5ñì - 426 Ò ð àïå ç å íñ ò îë ñð àç ìå ð è ø. ä. â . ëâ . 47 / 55/ 10 0- 16 5ëâ.149

“ Ëàñâ å ã àñ ”

êîìïëåêòëàñâ å ã àññ åñ úñ ò îè îòò ð àïå ç íà ìàñ à è øå ñ òñ ò îëà.ð àç ìå ð è:ìàñ à - 18 0 / 9 0 / 7 5ñ ì ä. â . ñ ò îë - ø. 46 / 50 / 10 0ñ ì

ëâ . öåíà:9 57

ëâ öåíà:9 0 0

8 6 1

7 9 8

ëâ .

ëâ .

“ Ïð å ñ ò èæ”

Å ëå ã àíò å í êîìïëå êòñ úñ ò îÿù ñ åîòêð úã ëà

ìàñ è÷êà,ñäèàìå ò úð9 0 ñ ì èâ èñ î÷èíà 8 0 ñ ì,è ÷å ò èð èñ ò îëà ñó äîáíè ïîäëàêúò íèöè.

“ Íàêó ëà”

ò ð àïå ç å í êîìïëå êòÍ àêó ëà ñ úñ ò îÿù ñ åîòìàñ à è ÷å ò èð èñ ò îëà.Ð àç ìå ð è:ìàñ à- Ô 9 0 / b. 8 0ñ ì ä. â . ñ ò îë - ø. 51/ 49 / 8 0ñ ì

“ ëó ïèò à”

ð àïå ç íà ìàñ à ñð àç ìå ð è: ò 18 0 / 9 0 / 7 5ñ ì-6 9 0 ëâ .6 21ëâ . 16 0 / 8 5/ 7 5ñ ì - 57 2ëâ . 7 5/ 7 5/ 7 5ñ ì-3 9 3 ëâ . ò ð àïå ç å íñ ò îë ñð àç ìå ð è: ø. ä. â . ëâ . 46 / 50 / 10 0ñ ì - 149

íàöèîíàëå íò å ëå ôîí

07 0 014 3 3 2

ã ð . ïëîâ äèâ 40 23 æ. ê.ò ð àêèÿ,ð ó ìò ð àêèÿ www. me bi de a. c om


öåíà:650ëâ.

524

ëâ .

“ Ïð å ñ ò èæ ìèíè”

Êîìïëåêòñúñòîÿù ñåîò:

Ìàñ à ñð àç ìå ð è:50 / 50 / 6 2ñ ì äâ àñ ò îëà ñð àç ìå ð è

Öåíà:310ëâ.

Öåíà:6 7 5ëâ.

-10 %

Áàðìàñ à" Bal di nibi g " ëâ .5 ô. 9 0 /â . 10 5ñ ì-6 50 8 5ëâ. Áàðñ ò îë " Bal di nibi g " ëâ .2 ëâ . â . 7 5ñ ì - 240 16 Áàðñ ò îë " bal di nis mal l " ëâ .1 ëâ . â . 7 5ñ ì - 210 8 9

Öåíà:3 9 0ëâ.

27 9

“ l ov i ns l i m bi g ”

“ Áàëäèíè”

Áàðìàñàñðàçìåðè: ô. 150 / â . 120ñ ì.

Öåíà:3 ëâ . 9 0

ëâ .

“ Áþð î- Õ îíè Â îäíà ëèëèÿ” ð àç ìå ð è:140 /8 0 /â . 7 6ñ ì.

Öåíà:2 ëâ . 49

“ Áþð î- ” L ov i nS l i m Ñ ò àïëå ð ”

Áþð î- “ L ov i nS l i m  îäíà ëèëèÿ”

ð àç ìå ð è:120 / 6 0 / â . 7 6ñ ì.

ð àç ìå ð è:120 / 6 0 / â . 7 6ñ ì.

Öåíà:2 ëâ . 49

Öåíà:237ëâ.

213

ëâ .

Ïîìîùíà ìàñ à- “ Õ îíè Ïîìîùíà ìàñ à- “ Õ îíè êó á îäíà ëèëèÿ” êó áÑ ò àïëå ð ” ïîìîùíà ìàñà îòäâå÷àñòè ñ

ð àç ìå ð è: à îëÿìà ìàñ è÷êà - 6 0 / 6 0 / â 6 0ñ ì Ìàëêà ìàñ è÷êà - 44/ 44/ â . 50ñ ì

ïîìîùíà ìàñà îòäâå÷àñòè ñ

ð àç ìå ð è: à îëÿìà ìàñ è÷êà - 6 0 / 6 0 / â 6 0ñ ì Ìàëêà ìàñ è÷êà - 44/ 44/ â . 44 ñ ì

àÏîìîùíà ìàñ äàí” Áîã “

ïîìîùíà ìàñà ñúññòúêëåí ïëîò

“ Êó á”

Ïð îìîöèîíàëå í êîìïëå êòñ úñ ò îÿù ñ åîòäèâ àí äâ åìå ñ ò à è äâ à ð ôîò üîéëà. àç ìå ð è: äèâ àí:ø. 9 3 / ä. 7 8 / â . 6 9ñ ì ôîò üîéë:ø. 150 / ä. 7 8 / â . 6 9ñ ì

íàöèîíàëå íò å ëå ôîí 07 0 014 3 3 2

ì. 52 ñ . â / 50 / è:50 ð ìå àç ð

Öåíà:1970ëâ.

3ëâ. 7 17

ã ð . ïëîâ äèâ 40 23 æ. ê.ò ð àêèÿ,ð ó ìò ð àêèÿ www. me bi de a. c om


â è è í ÷ è îò êç Å à ïàëíÿò ñ ëå ã ëî - “ Áàëäèíè”

48 0 ç ëâ . à ìàò ð àê - 18 0 / 20 0ñ ì-1 3 8 0 Ç ëâ . à ìàò ð àê - 16 0 / 20 0ñ ì-1

ëå ã ëî - “ Áàëäèíè íîâ î”

ëå ã ëî - “ àíäèíè”

3 7 6 Ç 6 40 ëâ .1 ëâ . à ìàò ð àê - 16 0 / 20 0ñ ì-1

3 8 0 Ç ëâ . à ìàò ð àê - 16 0 / 20 0ñ ì( ò àáëà 27 2ñ ì)- 1

47 6 ç ëâ .1 ëâ . à ìàò ð àê - 18 0 / 20 0ñ ì - 17 6 6

Öåíà:273ëâ.

Öåíà:370ëâ.

ò ð èêð èë ïàð àâ àí “ Å êç îò èê”

16 7

ëâ .

ð àç ìå ð :7 5/ 10 5ñ ì

ëâ .

å ò àæå ð êà - “ îð ò èç ” ð àç ìå ð :16 2/ 3 7 / â . 17 2ñ ì

ð àç ìå ð :3ïî 49ñ ì

Öåíà:

Öåíà:

Öåíà: îã ëå äàëî - “ â îäíà ëèëèÿ”

7 9 8

ëâ .

ëâ .

ð àç ìå ð è:4 ïî 50ñ ì

ëâ öåíà:9 7 0

246

3 3 3 ÷å ò èð èêð èë ïàð àâ àí “ áàìáó ê”

53 2ëâ. ç à ìàò ð àê - 18 0 / 20 0ñ ì( ò àáëà 29 3ñ ì)- 1

7 13

26 7

. ëâ

ëâ .

îã ëå äàëî - “ ñ ò àïëå ð bi g ”

îã ëå äàëî - “ Ñ ò àïëå ð ” ð àç ìå ð :55/ 9 5ñ ì

ð àç ìå ð :150 / 7 5ñ ì

íàöèîíàëå íò å ëå ôîí 07 0 014 3 3 2

ã ð . ïëîâ äèâ 40 23 æ. ê.ò ð àêèÿ,ð ó ìò ð àêèÿ www. me bi de a. c om

Mebeli idea 10 08 10 09 2013