Page 1


รายงาน จัดทาโดย นาย คฑา เขมทอง รหัสนักศึกษา 5121302 กลุ่มเรี ยน 201 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ E-mail : kata2520@gmail.com เบอร์โทร : 08 เอกสารนี้เป็ นส่วนหนึ่งในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ รหัสวิชา arti3319 แรงบรรดาลใจ ที่ได้อ่านประวัตสาตร์ ไทยมีเรื่ องเกี่ยวกับแม่ไม้มวยไทยให้ได้เห็นอยูต่ ลอดจึงทาให้เกิดหัวใจรักชาติอยากศึกษาเรื่ องนี้ให้มาก ยิง่ ขึ้น ประวัติโดยย่อของสวยไทย มวยไทยเริม ่ ขึน ้ ในสมัยใดไม่มเี อกสารหรือหนังสือเล่มใดระบุไว ้ แต่เท่าทีไ่ ด ้ปรากฏมวยไทยเกิดขึน ้ มานานแล ้ว และอาจ เกิดขึน ้ มานานพร ้อม ๆ กับชาติไทยด ้วยซ้า เพราะมวยไทยนัน ้ เป็ นศิลปะประจาชาติและเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย ตัง้ แต่สมัยโบราณมาจนถึงปั จจุบน ั มวยไทยสมัยก่อนมีการฝึ กฝนอยูใ่ นบรรดาหมู่ทหาร การรบกับประเทศเพือ ่ นบ ้านสมัย นัน ้ ยังไม่มป ี ื นเป็ นอาวุธ มีแต่ดาบ พลอง ง ้าว ดัง้ เขน การรบในสมัยนัน ้ จึงเป็ นการรบทีป ่ ระชิดตัวด ้วยอาวุธในมือ คนไทย จึงได ้ฝึ กหัดการเตะถีบคูต ่ อ ่ สู ้ เพือ ่ ให ้เกิดการได ้เปรียบเพิม ่ ขึน ้ จากการใช ้อาวุธในมือดังกล่าวต่อมามีผู ้คิดว่าทาอย่างไร จึงจะนาการถีบการเตะนัน ้ มาเป็ นศิลปะการต่อสู ้ไปพร ้อมกับมือได ้ จึงได ้เกิดการฝึ กหัดการต่อสู ้ป้ องกันตัว เพือ ่ แสดงตาม งานเทศกาลต่าง ๆ เมือ ่ เป็ นทีน ่ ย ิ มและแพร่หลายมากขึน ้ ก็มก ี ารฝึ กหัดและจัดตัง้ เป็ นสานั กฝึ กมวยไทยกันมากมาย และ ื่ เสียงมีอาจารย์ด ี ๆ เป็ นผู ้ฝึ กสอน ดังนัน สานั กทีฝ ่ ึ กมวยไทยก็จะเป็ นสานักดาบทีม ่ ช ี อ ้ การฝึ กมวยไทยในสมัยนัน ้ จึงมี จุดมุง่ หมาย 2 อย่าง คือ 1. เพือ ่ สู ้รบกับข ้าศึก 2. เพือ ่ ต่อสู ้ป้ องกันตัว ในสมัยนัน ้ ใครมีเพลงดาบดีและเก่งทางรบพุ่งก็จะต ้องเก่งทางมวยไทยด ้วย เพราะการรบด ้วยอาวุธในมือนัน ้ ต ้องอาศัยมวยไทยเข ้าช่วย ดังนัน ้ วิชามวยไทยในสมัยนัน ้ จึงมีจด ุ มุง่ หมายหลัก เพือ ่ ทีจ ่ ะฝึ กตนเองเข ้าไปเป็ นทหารรับใช ้ ชาติการฝึ กวิชามวยและเพลงดาบไม่ได ้ฝึ กเพือ ่ เตรียมตัวไปเป็ นทหารหรือการสู ้รบเพียงอย่างเดียว แต่เมือ ่ ว่างเว ้น สงครามก็จะมีการประลองการต่อสู ้ ทัง้ กระบีก ่ ระบองและมวยไทย เพือ ่ ความสนุกสนานเพลิดเพลินและอาจมีการพนันกัน ระหว่างนักมวยแต่ละถิน ่ หรือแต่ละสานักทีต ่ อ ่ สู ้กัน และมวยไทยสมัยนัน ้ ชกกันด ้วยหมัดเปล่าๆ ยังไม่มก ี ารคาดเชือกตาม ประวัตศ ิ าสตร์ทพ ี่ อจะสืบสาวเรือ ่ งราวเกีย ่ วกับมวยไทยได ้นัน ้ ปรากฏว่ามวยไทยได ้วิวฒ ั นาการมาตามยุคสมัยต่าง ๆ ดังนี้ สมัยอาณาจักรน่านเจ ้าพ.ศ. 1291 พระเจ ้าพีลอ ่ โก๊ะ ได ้รวบรวมอาณาจักรไทยขึน ้ เรียกว่าอาณาจักรน่านเจ ้า สมัยนี้ไทย ต ้องทาสงครามกับจีนอยูเ่ ป็ นเวลานาน บางครัง้ ก็เป็ นมิตรบางครัง้ ก็เป็ นศัตรูกน ั สมัยนัน ้ มีการฝึ กใช ้อาวุธบนหลังม ้า เช่น หอก ง ้าว และการต ้อสู ้ด ้วยมือเปล่าก็มอ ี ยูบ ่ ้าง ในระยะประชิดตัว ซึง่ มวยไทยก็น่าจะเป็ นจุดเริม ่ ต ้นอยูด ่ ้วย ในสมัยล ้านนา ไทยก็ได ้มีวช ิ าการต่อสู ้ป้ องกันตัวและมีวช ิ าเจิง้ (การต่อสู ้ชนิดนึง่ คล ้ายๆมวยจีน) สม ัยกรุงสุโขท ัย พ.ศ.1781 - 1921 ในสมัยสุโขทัยนี้ การต่อสู ้มือเปล่าด ้วยวิชามวยไทย ก็มใี ช ้อยูใ่ นการต่อสู ้กับข ้าศึกและเป็ นการใช ้ ร่วมกับอาวุธมือถือชนิดต่างๆสถานทีท ่ เี่ ป็ นสานักฝึ กสอนวิชามวยไทยในสมัยนี้ ได ้แก่ วัด บ ้าน สานั กราชบัณฑิตทีเ่ ปิ ด สอนวิชาการต่อสู ้ป้ องกันตัวรวมอยูด ่ ้วย สม ัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.1893 - 2310 สมัยนีม ้ ก ี ารถ่ายทอดวิชาการต่างๆมาจากสมัยสุโขทัยอย่างต่อเนือ ่ ง เช่นการล่าสัตว์ การ คล ้องช ้าง การฟ้ อนรา และการละเล่นต่างๆและวัดก็ยังคงเป็ นสถานทีใ่ ห ้ความรู ้ทัง้ วิชาสามัญและฝึ กความชานาญในเชิง ดาบ กระบีก ่ ระบอง กริช มวยไทย ยิงธนู เป็ นต ้น พ.ศ. 2174 - 2233 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นั บว่าเจริญทีส ่ ด ุ มีกฬ ี าหลายอย่างในสมัยนี้ เช่น การแข่งเรือ การ ชกมวย สมัยพระเจ ้าเสือ หรือขุนหลวงสรศักดิ์ พระองค์ทรงชอบกีฬาชกมวยมาก ครัง้ หนึง่ พระองค์พร ้อมด ้วยมหาดเล็ก 4 คน แต่งกายแบบชาวบ ้านนอกไปเทีย ่ วงานมหรสพทีต ่ าบลราดรวด แล ้วพระองค์ก็สมัครชกมวยในงานนัน ้ ในนามว่า นายเดือ ่ โดยไม่เกีย ่ งว่าคูต ่ อ ่ สู ้จะเป็ นใคร พอทางสนามรู ้ว่าพระองค์เป็ นนั กมวยมาจากอยุธยาจึงได ้จัดนักมวยฝี มอ ื ดีจาก


เมืองวิเศษไชยชาญทีม ่ อ ี ยู่ ได ้แก่ นายกลางหมัดมวย นายใหญ่หมัดเหล็ก นายเล็กหมัดหนั ก ชกกับพระเจ ้าเสือ และ พระองค์ก็ชกชนะทัง้ สามคนรวดนายขนมต ้ม หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก พ.ศ. 2310 คนไทยถูกกวาดต ้อนไปเป็ นเชลย มาก ครัน ้ ต่อมามีการจัดงานเฉลิมฉลองพระเจดียซ ์ งึ่ เป็ นทีป ่ ระดิษฐานพระบรมสารีรก ิ ธาตุทก ี่ รุงร่างกุ ้ง พระเจ ้ามังระกษั ตริยพ ์ ม่า ได ้สัง่ ให ้จัดมวยหน ้าพระทีน ่ ั่งขึน ้ เพือ ่ ชมนักมวยไทยชกกับนั กมวยพม่า ในครัง้ นัน ้ สุก ี้ พระนายกองค่ายโพธิส ์ ามต ้น ทีไ่ ด ้กวาดต ้อนนั กมวยชาวไทยไว ้ทีก ่ รุงอังวะหลายคน รวมทัง้ นายขนมต ้ม ทีไ่ ด ้สร ้างประวัตศ ิ าสตร์มวยไทยสืบต่อมาจนถึงปั จจุบน ั เมือ ่ พระเจ ้ามังระโปรดให ้จัดนักมวยพม่าเปรียบกับนั กมวยไทย คนไทยในพม่าก็ได ้ส่งนายขนมต ้มผู ้มีรูปร่างลา่ สัน บึกบึน ผิวดา เข ้าไปจับคูก ่ ับนั กมวยพม่า กรรมการนานักมวยไทย ่ นายขนมต ้มว่าเป็ นนั กมวยมีชอ ื่ จากกรุงศรีอยุธยา เชลยไทยทีม ออกมากลางลานและประกาศชือ ่ งุ ดูพากันโห่ร ้องเพือ ่ เป็ น กาลังใจ นายขนมต ้มได ้ใช ้วิชาศิลปะมวยไทยเข ้าต่อสู ้สามารถเอาชนะนักมวยพม่าต่อเนื่องได ้ถึง10 คน (ตามสานวนพงศาวดาร) จนไม่มน ี ักมวยพม่าคนใดกล ้าต่อสู ้อีก สร ้างความประทับใจให ้กับพระเจ ้ามังระยิง่ นั ก ถึงกับตรัสชมเชยว่า " คนไทยถึงแม ้ จะไม่มอ ี าวุธในมือ มีเพียงมือเปล่า 2 ข ้าง ก็ยังมีพษ ิ รอบตัวหากมีเจ ้านายดีทไี่ หนจะเสียกรุงศรีอยุธยาแก่เราได ้…"พระ เจ ้ามังระจึงทรงมอบเงินและภรรยาให ้ 2 คน เป็ นรางวัล กาลเวลาต่อมานายขนมต ้มก็ได ้นาเอาสองศรีภรรยาเข ้ามาตัง้ รกรากในไทยจนถึงบัน ้ ปลายของชีวต ิ นายขนมต ้มจึงเป็ นนั กมวยเอกคนแรกของไทยทีไ่ ด ้ไปประกาศฝี ไม ้ลายมือมวย ไทยในต่างแดน และยังเปรียบเสมือนกับเป็ นบิดาวิชามวยไทยมาจนเท่าทุกวันนี้อนึง่ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มวยไทยชกกันด ้วยการคาดเชือก เรียกว่า มวยคาดเชือกซึง่ ใช ้เชือกหรือผ ้าพันมือ บากครัง้ การชกอาจจะถึงตาย เพราะ เชือกทีใ่ ช ้คาดมือนัน ้ บางครัง้ ใช ้น้ ามันชุบเศษแก ้วละเอียด ชกถูกตรงไหนเป็ นได ้เลือดตรงนัน ้ นับว่าการชกมวยคาด เชือกนัน ้ มีอน ั ตรายมากตัง้ แต่สมัยอยุธยาลงมา ปรากฏว่ามีกรมนักมวยทีเ่ รียก ทนายเลือก พวกนีม ้ ห ี น ้าทีแ ่ วดล ้อมองค์ พระมหากษั ตริยค ์ อยป้ องกันอันตรายในระยะประชิดพระองค์ โดยไม่ใช ้อาวุธอืน ่ ใดนอกจากมือเปล่า กรมนีม ้ อ ี ยูต ่ อ ่ มา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ กษั ตริยบ ์ างองค์ทรงเป็ นนั กมวยมีฝีมอ ื เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ ้าเสือ พระเจ ้ากรุง ธนบุรี เป็ นต ้น สม ัยกรุงธนบุร ี ั พระยาพิชย ั (นายทองดี ฟั นขาว) ซึง่ พระเจ ้า พ.ศ. 2314 พม่ายกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ และมาตีเมืองพิชย ั อยูน กรุงธนบุร(ี พระเจ ้าตากสิน) ได ้โปรดให ้ครองเมืองพิชย ่ ัน ้ ได ้นาทัพออกต่อสู ้กับพม่าจนดาบหัก แต่ก็สามารถป้ องกัน ั เอาไว ้ได ้ ประชาชนทัว่ ไปจึงเรียกว่า พระยาพิชย ั ดาบหัก ตัง้ แต่นัน เมืองพิชย ้ มา ั ดาบหัก ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชกาลสมเด็จพระทีน เรือ ่ งของพระยาพิชย ่ ั่งสุรย ิ ามรินทร์ ก่อนกรุงแตกเป็ น ั หรืออุตรดิตถ์ ชือ ่ นายจ ้อย หรือ ทองดี ฟั นชาว เป็ นผู ้สนใจในวิชา ยุคสงครามกับพม่า มีหนุ่มชาวบ ้านห ้วยคาเมืองพิชย ื่ เสียงโด่งดังและได ้ฝาก เพลงมวย เทีย ่ วเสาะหาวิชาไปตามสานักต่าง ๆ จนมีฝีมอ ื พอตัว จึงเทีย ่ วเปรียบหาคูชกจนมีชอ ตัวอยูก ่ ับพระยาตาก ซึง่ ต่อมาคือพระเจ ้ากรุงธนบุรห ี รือพระเจ ้าตากสินมหาราชทีไ่ ด ้ทรงแต่งตัง้ นายทองดีไปครองเมือง ั และมีความชอบได ้เป็ นถึงพระยาพิชย ั ในเวลาต่อมาแม ้กระทัง่ ในตระกูลของพระยาพิชย ั ดาบหัก เมือ พิชย ่ รับราชการมา ั ั สมัยกรุงธนบุรี มีการ จนถึงรัชกาลที่ 6 ก็ได ้รับพระราชทาน นามสกุลว่า วิชยขัทคะ แปลว่า ดาบวิเศษของพระยาพิชย เล่นกีฬามวยไทย กระบีก ่ ระบอง แข่งเรือ ว่าว ตะกร ้อ หมากรุก ชักคะเย่อ สม ัยกรุงร ัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 ในระยะต ้น รัชกาลที่ 1 - 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กษั ตริยไ์ ทยทีท ่ รงโปรดการกีฬามาก เช่น สมเด็จ พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ทรงโปรดกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่อง ในสมัยนี้ได ้มีฝรั่งสองคนพีน ่ ้องเข ้ามาหาคูช ่ กมวยชนิดมี เดิมพัน พระองค์ได ้จัดส่งหมืน ่ ผลาญนักมวยผู ้เก่งกาจขึน ้ ชกกับฝรั่งสองพีน ่ ้อง แม ้หมืน ่ ผลาญจะมีร่างกายเล็กเสียเปรียบ ฝรั่งมาก แต่ด ้วยศิลปะมวยไทย อาวุธหมัด เท ้า เข่า ศอก ฝรั่งสองพีน ่ ้องจึงพ่ายแพ ้ยับเยินกลับไป สมเด็จพระจอมเกล ้า เจ ้าอยูห ่ ัว ได ้โปรดให ้พระเจ ้าลูกยาเธอหลายพระองค์หัดเล่นกระบีก ่ ระบอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู่ หัว พระองค์มค ี วามชานาญในกีฬามวยไทยจึงจัดให ้มีการแข่งขันชกมวยขึน ้ ในชนบทและในกรุง นอกจากนีไ้ ด ้ทรงแต่งตัง้ ผู ้ มีฝีมอ ื ในกีฬามวยให ้เป็ นหัวหน ้าในการจัดกีฬา และให ้มียศตาแหน่งด ้วย เช่น พระไชยโชคชกชนะ แห่งพระนคร, หมืน ่ ื่ จากไชยา,หมืน มวยมีชอ ่ มวยแม่นหมัด จากลพบุร,ี หมืน ่ ชงัด เชิงชก จากโคราช การจ ัดการแข่งข ันมวยไทย การแข่งขันมวยไทยครัง้ สมัยโบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีกติกาแน่นอนอย่างไรบ ้าง ผู ้มีอานาจเด็ดขาด ได ้แก่ นายสนามมวย แต่เมือ ่ มวยสากลได ้รับการเผยแพร่เข ้ามาครัง้ แรก โดยหม่อมเจ ้าวิบล ู ย์สวัสดิว์ งศ์ สวัสดิกล ุ เมือ ่ พ.ศ. 2455 ทางวงการมวยไทยจึงได ้วางกติกาขึน ้ ซึง่ การชกในสมัยนีก ้ ็ยังคงมีการคาดเชือกกันอยู่ ต่อมาจึงได ้สวมนวม ชกกัน แต่การชกก็ยังเหมือนเดิม คือยังใช ้การถีบ เตะ ชก ศอก เข่า ดังทีเ่ ห็นอยูใ่ นปั จจุบน ั มวยไทยเป็ นกีฬาทีเ่ ก่าทีส ่ ด ุ ของเรา ได ้วิวัฒนาการในเรือ ่ งของกติกาและการจัดการแข่งขันมาจนถึงปั จจุบน ั โดยย่อ ๆ ดังนี้ พ.ศ. 2477 กระทรวงมหาดไทยได ้ร่างกติกาคุ ้มครองมวยไทยและมวยสากล เพือ ่ เป็ นการแข่งขันชัว่ คราว พ.ศ.2479 กรมพลศึกษา มีหน ้าทีใ่ นการจัดการแข่งขันมวยโดยตรง ได ้ตัง้ กรรมการขึน ้ ชุดหนึง่ ทาการปรับปรุงแก ้ไข กติกามวยไทยและมวยสากล และประกาศใช ้เมือ ่ วันที่ 1 เมษายน 2480 เป็ นต ้นมา และได ้จัดพิมพ์ครัง้ ที่ 1 เมือ ่ พ.ศ. 2482 การแข่งขันทีเ่ ป็ นหลักฐานเริม ่ อย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที่ 6 (ก่อนหน ้านีข ้ น ึ้ ไปไม่มห ี ลักฐานทีแ ่ น่นอน) ซึง่ พอจะแบ่ง ออกเป็ นสมัยต่าง ๆ ได ้ 5 สมัย ดังนี้


1. สมัยสวนกุหลาบ สมัยนี้ประชาชนนิยมการชกมวย และชมการแข่งขันชกมวยกันเป็ นจานวนมาก การชกมวย ั มือ ไทยในสมัยนีย ้ ังมีการคาดเชือก (นักมวยสมัยเก่าใช ้ด ้ายดิบเส ้นโตขนาดดินสอดาชุบแป้ งให ้แข็ง พันมือตัง้ แต่สน ตลอดถึงข ้อศอก และพันรัดเป็ นปมทางด ้านหลังของข ้อนิว้ มือหรือสันหมัด เป็ นรูปก ้นหอย ทีเ่ รียกกันว่า"คาดเชือก") ้ าด ผู ้ตัดสินส่วนมากนั่งอยูข ั ญาณ การชกได ้กาหนดจานวนยกไว ้แน่นอนแล ้ว มีกรรมการชีข ่ ้างเวทีและให ้อาณั ตส ิ ญ นักมวยหยุดชกด ้วยเสียงหรือนกหวีด 2. สมัยท่าช ้าง ในสมัยนีเ้ ป็ นสมัยหัวเลีย ้ วหัวต่อ จากการคาดเชือกมาเป็ นสวมนวม (พ.ศ. 2462) สมัยนีไ้ ด ้ ้ าดทีม ื่ เสียงในสมัยนี้ก็ ดาเนินการจัดการแข่งขันมาเป็ นระยะเวลานานพอสมควรในทีส ่ ด ุ สนามก็เลิกไป กรรมการผู ้ชีข ่ ช ี อ คือ นายทิม อติเปรมานนท์ และนายนิยม ทองชิตร์ 3. สมัยสวนสนุก การจัดการแข่งขันในสมัยนีน ้ ายสนามดาเนินงานได ้ดี และยืนยาวอยูห ่ ลายปี นักมวยทีม ่ ี ่ เสียง เช่น สมาน ดิลกวิลาศ และสมพงศ์ เวชชสิทธิ์ สมัยนี้มก ชือ ี ารแข่งขันทัง้ มวยไทยและมวยสากล กรรมการผู ้ตัดสิน ื่ เสียง ได ้แก่ หลวงพิพัฒน์ พลกาย นายสุนทร ทวีสท ิ ธิ์ (ครูกม ทีม ่ ช ี อ ิ เส็ง) และ นายนิยม ทองชิตร์ 4. สมัยหลักเมืองและสวนเจ ้าเชษฐ์ การแข่งขันชกมวยในสมัยนีเ้ ข ้มแข็งยิง่ ขึน ้ เพราะทางราชการทหารเข ้ามาร่วม ื่ ในยุคนี้ได ้แก่ มือช่วยเหลือ และมีผลเป็ นรายได ้บารุงกองทัพจานวนมาก นักมวยทีม ่ ช ี อ สุข ปราสาทหินพิมาย ผล พระประแดง เพิก สิงหพัลลภ ประเสริฐ ส.ส. ถวัลย์ วงศ์เทเวศน์ และทองใบ ยนตรกิจ การแข่งขันสมัยนี้ดาเนินมาหลายปี จนถึงสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส ่ องจึงได ้เลิกไป กรรมการผู ้ตัดสินในสมัยนี้ ได ้แก่ นายสังเวียน หิรัญเลขา นายเจือ จักษุ รักษ์ และนายวงศ์ หิรัญเลขา 5. สมัยปั จจุบน ั ได ้ทาการแข่งขัน ณ เวทีราชดาเนินและเวทีลม ุ พีนเี ป็ นประจา และยังมีเวทีมวยทีเ่ ปิ ดการ แข่งขันถาวรและชัว่ คราวทัง้ ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดอีกมากมาย ปั จจุบน ั มี พระราชบัญญัตก ิ ฬ ี ามวย พ.ศ.2542 มีสานั กงานคณะกรรมการกีฬามวย สานักงานกีฬาอาชีพ ของการกีฬา แห่งประเทศไทย ทีไ่ ด ้จัดตัง้ ขึน ้ ตาม พ.ร.บ.นี้ ให ้มีหน ้าทีส ่ ง่ เสริม คุ ้มครอง สนับสนุน และควบคุมกิจการมวยในประเทศ ไทยให ้เป็ นไปตามบทบัญญัตแ ิ ห่งกฎหมาย ซึง่ นั บว่าเป็ นกฎหมายฉบับแรกของวงการมวยเมืองไทย หน ังสืออ้างอิง จรวย แก่นวงษ์ คา มวยไทย มวยสากล โอเดียนสโตร์ กรุงเทพฯ 2530 ปั ญญา ไกรทัศน์ มวยไทยยอดศิลปการต่อสู ้ พิมพ์ครัง้ ที่ 5 สารมวลชน 2530 สมบัต ิ จาปาเงิน กีฬาไทย สุวรี ย ิ าสาส์น กรุงเทพฯ 2523 หมายเหตุ มวยไทยปั จจุบน ั ได ้รับการยอมรับและเผยแพร่ไปทัว่ โลกทุกทวีป ชาวต่างชาติทงั ้ ชาย-หญิง ได ้นาวิชามวยไทย ไปฝึ กเพือ ่ ศิลปะการต่อสู ้ป้ องกันตนเอง(Self-defense) และมีนักกีฬามวยไทยทัง้ ในระดับสมัครเล่นและอาชีพ ื่ เสียงในปั จจุบน (Amateur and professional)นักกีฬามวยไทยทีม ่ ช ี อ ั ไม่ใช่มแ ี ต่นักมวยไทยเท่านัน ้ นักมวยต่างชาติทม ี่ ี ิ ปะมวยไทยดีกว่า จนสามารถเอาชนะนั กมวยไทยทีม ื่ เสียงก็มไี ม่น ้อยตรงกันข ้ามกับการฝึ กมวยไทยของเรา ฝี มอ ื มีศล ่ ช ี อ ิ ปะแม่ไม ้ ทีเ่ ราเป็ นต ้นตารับ เราฝึ กเพือ ่ ส่งเข ้าแข่งขัน เล่นการพนัน มีแต่ใช ้กาลังเข ้ากอดปล้าตีเข่ากันอย่างเดียว ไม่มศ ี ล ่ มของมวยไทยตามทัศนะของบุคคลทีไ่ ด ้รวบรวมไว ้ในหัวข ้อ "มวยไทยปั จจุบน มวยไทยเช่นแต่กอ ่ น จึงเป็ นจุดเสือ ั : ้ ยุคพัฒนาการ" เพือ ภาพลักษณ์การพนันและสิน ่ เป็ นข ้อสังเกตุ วิเคราะห์ และหาแนวทางพัฒนาศิลปะมวยไทยของเรา ต่อไป

อ้างอิงจาก http://www.muaythaitraining.com/s0202/

Web Theme Design


แนวคิดในการออกแบบ ออกแบบให้สื่อถึงเอกลักของมวยไทย และ วัฒนธรรมของประเทศไทยแต่โบราณให้ชาวโลกได้รับรู ้


ใช้โทนสี ดาดูดุดนั เข็มแข็งแกรง พื้นหลังเป็ นลายไทยแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์

แฮดของเว็ปมาเป็ นรู ปมวยไทยลายกราฟฟิ ก ให้มีสีสนั สดใสตัดด้วยดา แสดงถึงมวยไทยที่มีสีสนั ตลอดเวลา

จัดให้มีหลายหัวขอในการเข้าถึงขอมูลต่างๆได้และสามารถแสดงความคิดเห็นติดต่อข่าวสารได้ตลอดเวลา


หน้าล็อคอินให้โดนสี ดา ลายกราฟฟิ กสดใส ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

kata2520  

kata arti3319

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you