Page 1

เอกสารความรูในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

นาย คทา เขนทอง วันที่ 14/07/56

1


2

เอกสารความรูในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ วิธีการสรางบล็อกและการปรับแตงขนาดกราฟก โดยนาย คทา เขนทอง

บันทึกความรูเรื่องวิธีการสรางบล็อกและการปรับแตงขนาดกราฟก หรือการบริหารจัดการเว็บบล็อก ในฐานะผูจักการระบบ(Admin) Google Blogger Domain & Hosting ที่ blogspot.com http://human-gohi-somkanay.blogspot.com/

หรือการบริหารจัดการเว็บบล็อก ในฐานะผูจักการระบบ(Admin) Google Blogger Domain & Hosting ที่ blogspot.com ขั้นตอนการสมัคร Gmail และ การสราง Blogspot \

1

2

ภาพที่1แสดงหนาเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

1. ใหทําการสมัครบัญชีของ Gmail ของ google แตถาใครมีบัญชี Gmail อยูแลวก็ทําการล็อกอิน เพือ่ สราง www.blogger.comไดเลย ซึ่งโดยปกติแลว เมื่อเราเขาไปที่เว็บwww.blogger.com หนา เพจแรกจะถามบัญชีถึงบัญชี Gmail ของผูที่จะทําการสรางบล็อกสําหรับผูที่ที่มีบัญชี Gmail อยูแลว ก็กรอกชื่อบัญชี Gmail และ รหัสผานของตน ดังภาพ 2. ทําการกรอกรายละเอียดเนื้อหาใหครบเพื่อทําการสมัคร นาย คทา เขนทอง วันที่ 14/07/56


เอกสารความรูในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

3 4

ภาพที่2แสดงหนาเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

กรอกชือ่ บัญชี Gmail เพือ่ ลงชือ่ เขาใชงาน 3 .ใส user name 4. ใส Password

5

ภาพที่3แสดงหนาเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

5. มีลงชื่อเขาใชแลว เปดเว็ปเพื่อจะไปยัง Blogger ของเราเอง

นาย คทา เขนทอง วันที่ 14/07/56

3


4

เอกสารความรูในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

7 6

8

9

10

ภาพที่4แสดงหนาเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

6. เมื่อเขามายังหนาบล็อกของตนเองแลวเลือก บล็อกใหม จะมีหนาตาดังภาพ ใหคลิ๊กไปที่ เมนู “บล็อกใหม” เพื่อทําการสรางบล็อกใหม แลวกรอกรายละเอียดใหครบทุกขั้นตอน 7. ใหตั้งชื่อหัวเรื่องของ บล็อก 8. ใหตั้งชื่อที่อยูของบล็อก (URL) ซึ่งควรใชชื่อเปนภาษาอังกฤ และตองดูตรงสถานะของบล็อก ดวยวาชื่อ URL ที่ตั้งไปนั้นมีผูใชแลวหรือยังไมมีผูใช มันจะแจงวา “ที่อยูบล็อกนี้สามารถใชได” เสร็จ แลวใหทําการเลือกรูปแบบ 9. จากแมแบบวาจะใหบล็อกมีหนาตาในการแสดงผลเชนไร เมื่อเลือกแลวก็ 10. คลิกเมนู “สรางบล็อก”

.

เมื่อสรางบล็อกใหมเสร็จแลว ใหเลือกที่ แมแบบ

นาย คทา เขนทอง วันที่ 14/07/56

-> กําหนดคา เพื่อปรับแตงบล็อกตามที่ตองการ


เอกสารความรูในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

11

12

ภาพที่5แสดงหนาเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

11. เมื่อสรางบล็อกใหมเสร็จแลว ใหเลือกที่ แมแบบ 12. กําหนดคา เพือ่ ปรับแตงบล็อกตามทีต่ อ งการ

นาย คทา เขนทอง วันที่ 14/07/56

5


เอกสารความรูในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

13

14

ภาพที่ 6 แสดงหนาเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

13. เมือ่ เลือก กําหนดคา แลว เลือกคําวา พื้นหลัง 14. อัพโหลดภาพ -> เลือกไฟล -> เสร็จสิ้น

นาย คทา เขนทอง วันที่ 14/07/56

6


เอกสารความรูในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

17 15 16

ภาพที่ 7 แสดงหนาเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

15. เสร็จแลวก็เลือกที่ รูปแบบ 16. เลือกการออกแบบเนือ้ ความ 2 คอลัม 17. การออกแบบสวนทาย

นาย คทา เขนทอง วันที่ 14/07/56

7


เอกสารความรูในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

18

ภาพที่ 8 แสดงหนาเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

18. เมื่อเลือกแบบเนื้อหาเสร็จแลว ก็มาที่ ปรับความกวาง เพื่อปรับขนาดของชองทางซาย ชองทางขวา และทั้งบล็อกมีขนาดที่ตองการ

19

ภาพที่ 8 แสดงหนาเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com

19. การแกไข ขัน้ สูงปรับขนาดตางๆและยังปรับขนาดของ เบอรสีและคาของสี

นาย คทา เขนทอง วันที่ 14/07/56

8


เอกสารความรูในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

20

ภาพที่9 แสดงหนาเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com

20. การเพิ่มแถบนําทาง

นาย คทา เขนทอง วันที่ 14/07/56

9


เอกสารความรูในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

àÍ¡ÊÒäÇÒÁÃÙ㌠¹ÃÒÂÇÔªÒà·¤â¹âÅÂÕà¾×Íè ¡Òà Í͡Ẻ ¹Ò ¤·Ò ࢹ·Í§ ÃËÑÊ5121304256 Í͡Ẻ¹Ôà·ÈÈÔÅ»Š

นาย คทา เขนทอง วันที่ 14/07/56

10


เอกสารความรูในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

นาย คทา เขนทอง วันที่ 14/07/56

11

วิธีสร้างbloggerครั้งที่2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you