Page 1

เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56

1


เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ คานา คู่มือการจัดการความรู้โดยใช้บล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่จัดทา ขึ้นครั้งนี้ เป็นเอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ จัดการความรู้โดยใช้บล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนายคทา เขนทอง นักศึกษาได้สร้างต้นแบบและการจัดการความรู้ ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า “ บันทึกความรู้เรื่องการปรับแต่ง หรือการบริหารจัดการ เว็บบล็อก ” โดยได้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม 2556 เป็นต้นมา แล้วนาความข้อมูลที่ได้มาจัดทาเป็นคู่มือเล่มนี้ การจัดทาความคู่มือการจัดการครั้งนี้ ทางผู้จัดทามีความตั้งใจที่จะเขียน ให้ง่ายต่อการเข้าใจ สะดวกต่อการปฏิบัติและนาไปใช้ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยง คาศัพท์หรือภาษาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ค่อนข้างยาก ยกเว้นมี ความจาเป็น และในทางรายละเอียดทางผู้จัดทาก็จะเชื่อมโยงลิงค์ไปยัง แหล่งอ้างอิงโดยตรง อย่างไรก็ตามในการเขียนคู่มือการจัดการความรู้โดยใช้บล็อกและ เครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจมีข้อบกพร่องหรือตกหล่น และข้อมูลบางอย่าง ที่ผู้นาไปใช้ยังไม่เข้าใจ ขอให้สอบถามและให้คาแนะนาได้ที่ผู้จัดทาได้ โดยตรงที่ นายคทา เขนทอง เบอร์โทร kata2520@gmail.com

นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56

089-7773644

E-Mail:

2


เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ วิธีการสร้างบล็อกและการปรับแต่งขนาดกราฟฟิก โดยนาย คทา เขนทอง บันทึกความรู้เรื่องวิธีการสร้างบล็อกและการปรับแต่งขนาด กราฟฟิกหรือการบริหารจัดการเว็บบล็อก ในฐานะผู้จัดการระบบ (Admin)

Google Blogger Domain & Hosting ที่ blogspot.com http://human-gohi-somkanay.blogspot.com/

ขั้นตอนการสมัคร Gmail และ การสร้าง Blogspot

1

2

ภาพที่ 1 แสดงหน้าเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่ blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56

3


เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ 1. ให้ทาการสมัครบัญชีของ Gmail ของ google แต่ถ้าใครมี บัญชี Gmail อยู่แล้วก็ทาการล็อกอินเพื่อสร้าง www.blogger.comได้เลย ซึ่งโดยปกติแล้ว เมื่อเราเข้าไปที่เว็บ www.blogger.com หน้าเพจแรกจะถามบัญชีถึงบัญชี Gmail ของผู้ที่จะทาการสร้างบล็อกสาหรับผู้ที่ที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้ว ก็ กรอกชื่อบัญชี Gmail และ รหัสผ่านของตน ดังภาพ

2. ทาการกรอกรายละเอียดเนื้อหาให้ครบเพื่อทาการสมัคร

3 4

ภาพที่2แสดงหน้าเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

กรอกชื่อบัญชี Gmail เพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน 3 .ใส่ user name 4. ใส่ Password

นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56

4


เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

5

ภาพที่3แสดงหน้าเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

5. มีลงชื่อเข้าใช้แล้ว เปิดเว็ปเพื่อจะไปยังBlogger ของเราเอง

นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56

5


6

เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

7 6

8

9

10

ภาพที่4แสดงหน้าเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

6. เมื่อเข้ามายังหน้าบล็อกของตนเองแล้วเลือกบล็อกใหม่ จะมี หน้าตาดังภาพ ให้คลิ๊กไปที่เมนู“บล็อกใหม่” เพื่อทาการสร้าง บล็อกใหม่ แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบทุกขั้นตอน 7. ให้ตั้งชื่อหัวเรื่องของ บล็อก 8. ให้ตั้งชื่อที่อยู่ของบล็อก(URL) ซึ่งควรใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤ และต้องดูตรงสถานะของบล็อกด้วยว่าชื่อ URL ที่ตั้งไปนั้นมีผู้ใช้ แล้วหรือยังไม่มีผู้ใช้ มันจะแจ้งว่า “ที่อยู่บล็อกนี้สามารถ นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56


เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ ใช้ได้” เสร็จแล้วให้ทาการเลือกรูปแบบ 9. จากแม่แบบว่าจะให้บล็อกมีหน้าตาในการแสดงผลเช่นไร เมื่อ เลือกแล้วก็ 10. คลิกเมนู “สร้างบล็อก” .

เมื่อสร้างบล็อกใหม่เสร็จแล้ว ให้เลือกทีแม่ ่ แบบ

-> ก าหนดค่า เพื่อ

ปรับแต่งบล็อกตามที่ต้องการ

11

12

ภาพที่5แสดงหน้าเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

11. เมื่อสร้างบล็อกใหม่เสร็จแล้ว ให้เลือกที่ แม่แบบ 12. กาหนดค่า เพื่อปรับแต่งบล็อกตามที่ต้องการ นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56

7


เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

13

14

ภาพที่ 6 แสดงหน้าเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่ blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

13. เมื่อเลือก กาหนดค่า แล้ว เลือกคาว่า พื้นหลัง 14. อัพโหลดภาพ -> เลือกไฟล์ -> เสร็จสิ้น

นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56

8


เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

17 15 16

ภาพที่ 7 แสดงหน้าเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่ blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

15. เสร็จแล้วก็เลือกที่ รูปแบบ 16. เลือกการออกแบบเนื้อความ2 คอลัม 17. การออกแบบส่วนท้าย

นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56

9


เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

10

18

ภาพที่ 8 แสดงหน้าเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่ blogspot.com ที่มา.นายคทา เขนทอง,2556

18. เมื่อเลือกแบบเนื้อหาเสร็จแล้ว ก็มาที่ ปรับความกว้าง เพื่อ ปรับขนาดของช่องทางซ้าย ช่องทางขวา และทั้งบล็อกมีขนาดที่ ต้องการ

นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56


เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

11

ภาพที่ 8 แสดงหน้าเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่ blogspot.com

19. การแก้ไข ขั้นสูงปรับขนาดต่างๆและยังปรับขนาดของ เบอร์สี และค่าของสี

นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56


เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

20

ภาพที่9 แสดงหน้าเว็บบล็อกของhttp://human-gohi-somkanay.blogspot.com/ ที่ blogspot.com

20. การเพิ่มแถบนาทาง

นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56

12


เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

เอกสารความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อ การออกแบบ นาย คทา เขนทอง รหัส5121304256 ออกแบบนิเทศศิลป์

นาย คทา เขนทอง วันที่

14/07/56

13

วิธีสร้างblogger02