Page 1

a t o k n u v s a K R ovan ie m en am

m at

un ti ed ot us ti ko rk ea ko ul

R ovan ie m i U ni

mero Erikoisnu

ve rs it

le h ti

| ke v채t 20 12

ie nc es N ew s y of A pp li ed Sc

M ag az in e | sp ri

YHTEISHAKU 2012

ng 20 12


Rakennustekniikan koulutusohjelmassa painottuu KAIVOSALA sivu 22

Liiketalouden

aikuiskoulutuksen painopiste JURIDIIKASSA ja TALOUSHALLINNOSSA sivu 26

SISÄLTÖ 3 4–5 6–7

PÄÄKIRJOITUS Martti Lampela Rehtori

Pääkirjoitus

OPISKELU

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maaseutuelinkeinot Metsätalous

8–9 10–11

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli- ja ravintola-ala Matkailu

12–13 14–15 16–17 18–19

SOSIAALI-,TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Fysioterapia Hoitotyö, hoitotyön sv. Hoitotyö, terveydenhoitotyön sv. Liikunta ja vapaa-aika

20–21 22–23 24–25

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Maanmittaustekniikka Rakennustekniikka Tietotekniikka

26–27

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalous

28–29 30–31 32–33

INTERNATIONAL PROGRAMMES Tourism Information Technology Innovative Business Services

34–35 36–37 38–39

YLEMPI AMK-TUTKINTO (YAMK) Alueiden käytön suunnittelu Matkailuala Teknologiaosaamisen johtaminen

kannattaa aina

”Ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat ottaneet tukevasti paikkansa työelämässä. Tutkinto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ja avaa ovia kiinnostaviin työtehtäviin.”

Kuva: Anssi Jokiranta/Lapin Kansa

SAIRAANHOITAJAT, INSINÖ ÖRIT, TRADENOMIT ja monet muut ammattikorkeakoulusta valmistuvat ovat monipuolisia, lähes korvaamattomia osaajia, jotka pitävät Suomen pyörät pyörimässä. Vaikka talouden suhdanteet vaihtelevat, niin aina tarvitaan esim. vanhusten ja sairaiden hoitajia tai talojen ja teiden suunnittelusta ja kunnosta huolehtivia ammattilaisia. Rovaniemen ammattikorkeakoulu on oikea paikka sinulle, joka haluat panostaa tulevaisuuteen ja tehdä mielekästä työtä. RAMKissa opiskelu ja työelämä tekevät yhä tiiviimmin yhteis-

työtä. Opiskelijakin saa parhaan tuloksen, kun työ on osa opintoja. Kädessäsi on Kasvun Kota -lehden erikoisnumero, joka esittelee koulutusohjelmista valmistuneiden ja opiskelijoiden mielenkiintoisia tarinoita. Seuraavaksi on sinun vuorosi kirjoittaa tarinasi. Oman paikan löytäminen vaatii usein aikaa. Joku tietää tulevaisuuden ammattinsa  jo peruskoulussa, toinen löytää oman uransa kokeiltuaan useampaa ammattia. Yksi on kuitenkin varmaa: opiskelu kannattaa aina. ■

Kasvun kota JULKAISIJA Rovaniemen ammattikorkeakoulu Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Puh. 020 798 4000 www.ramk.fi

PÄÄTOIMITTAJA Pasi Kokko

TAITTO Mainostoimisto Seven-1

TOIMITUS Sakari Heikkilä Satu Koskela

PAINOPAIKKA Tornion Kirjapaino ISSN 1458-719X Seuraava numero ilmestyy syksyllä 2012. kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

3


MAASEUTUELINKEINOT LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 240 op Aikataulu:     

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakoe: 7.6.2012 Tulokset julkistetaan 2.7.–17.7.2012 Opiskelu alkaa 3.9.2012 Aloituspaikkoja:15

Lisätietoja opiskelusta:

Opintosihteeri Kirsti Mustajärvi ✆ 020 798 5360 | kirsti.mustajarvi@ramk.fi

Valmistunut

Anna-Leena Jänkälä, 33, Rovaniemi ”Mielenkiintoista ja monimuotoista opiskelua.” RANUALTA KOTOISIN OLEVA Anna-Leena oli kiinnostunut maaseudusta ja poroelinkeinosta, joten hän päätyi opiskelemaan maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmaan. Rovaniemen läheinen sijainti ja ammattikorkeakoulun sopivuus jatkoksi lukiolle ja poronhoitajan perustutkinnolle olivat myös ratkaisevia tekijöitä, koska muualla ei ole porotalouden opetusta tarjolla. – Opiskelu oli mielenkiintoista ja monimuotoista. Koulu antoi myös vapauksia suorittaa opinnot omaan tahtiin. Tällä hetkellä Anna-Leena työskentelee

Paliskuntain yhdistyksessä, jonne hän päätyi opintojen aikana samaan paikkaan tehdyn projektityön kautta. Valmistumisen jälkeen hän sai määräaikaisen työsuhteen, mutta nyt hän työskentelee vakituisesti porotalousneuvojana yhdistyksessä. – Työtehtäviini kuuluu mm. paliskuntien ja poromiesten yleinen neuvonta ja ohjeistus, erilaisten lausuntojen kirjoittaminen eri tahoille sekä porotalouden tilastoinnista huolehtiminen. Anna-Leena kertoo opintojen antaneen hyvän pohjan työtehtävien suorittamiselle, mutta paljon on ollut myös opittavaa itse työn kautta. ■

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Koulutus tarjoaa sinulle monialaista maaseutuosaamista sekä kykyä toimia vaativassa kansainvälisessä toimintaympäristössä ja luonnon ääriolosuhteissa. Opinnoissasi korostuvat: ylpeys omista lähtökohdista, maatalous-, porotalous- ja maaseutuyrittäjyyteen liittyvä ammattiosaaminen, asiantuntija- ja kehittäjätaidot, luonnon kestävä käyttö ja luomutietous sekä työelämälähtöinen hankeosaaminen. Pohjoisen luonnon monialainen kestävä käyttö, sen ohjaaminen ja eri alojen yhteistyötarpeet on huomioitu maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa.

Opintojen sisältö Tutkinto ja koulutus antavat sinulle valmiudet toimia sekä itsenäisenä yrittäjänä että erilaisissa asiantuntija-, opetus ja kehittämistehtävissä eri organisaatioissa ja liike-elämässä. Koulutusjärjestelyissä huomioidaan yritystoiminnan ajalliset ja alueelliset erityispiirteet. Tarjoamme hyvät mahdollisuudet harjoitteluun ja opiskeluun ulkomailla. Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot, koulutusohjelman perusopinnot ja pakolliset ammattiopinnot antavat sinulle kokonaiskuvan alasta ja sen kansainvälisestä toimintaympäristöstä sekä perusvalmiudet maaseudun yritystoimintaan ja jatkuvaan tiedonhankintaan.

Opiskelija

Juho Tahkola, 22, Rovaniemi ”Ainoana Euroopassa porotalouden opetusta korkeakoulutasolla.”

KUUSAMOSTA KOTOISIN OLEVA Juho Tahkola on aina ollut kiinnostunut maatilan töistä ja koneista. – Suvustani löytyy maatilan lisäksi myös pari porotilaa, joten mielenkiintoa riitti myös sille puolelle. Toteutan lapsuuden unelmaani tulla maanviljelijäksi. Juho kokee Rovaniemen sopivan kokoiseksi opiskelijakaupungiksi, jossa on mahtavat harrastus- ja liikuntamahdollisuudet. RAMKissa löytyy myös ainoana Euroopassa porotalouden opetusta korkeakoulutasolla. Juho ei olisi voinut kuvitella menevänsä opiskelemaan maaseutuelinkeinoja muualle kuin RAMKiin. Kokemukset opiskelusta

Rovaniemellä ovat olleet Juholle mieluisia. – Ammattikorkeakouluopiskelussa on enemmän käytäntöä, erilaiset reissut tuovat vaihtelua opiskelun arkeen. Meitä maaseutuelinkeinojen opiskelijoita on vähän, mutta meillä on sitäkin parempi yhteishenki. Tulevaisuudessa Juho toivoo työskentelevänsä yrittäjänä, koska hän tahtoo päästä toteuttamaan mahdollisimman paljon itseään työelämässä. Erilaiset työt kelpaavat, niin eläinten kuin ihmisten kanssa. – Toivoisin pääseväni oman alani johto-, neuvonta- tai asiantuntijatöihin. ■

Valinnaisissa suuntautumisopinnoissa voit syventää erityisosaamistasi maaseutuyrittäjyydessä, luontomatkailussa, bioenergiatuotannossa, luonnontuotealalla ja porotaloudessa, jonka ainoa korkea-asteen kouluttaja EU:ssa on RAMK. Voit valita opintoja myös muilta RAMKin koulutusaloilta.

4

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

5


METSÄTALOUS LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Metsätalouden koulutusohjelma 240 op Aikataulu nuorten koulutukseen:     

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakoe: 7.6.2012 Tulokset julkistetaan: 2.7.–17.7.2012 Opiskelu alkaa 3.9.2012 Aloituspaikkoja: 40

Aikataulu aikuiskoulutukseen:    

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Tulokset julkistetaan 15.6.–17.7.2012 Opiskelu alkaa syksyllä 2012 Aloituspaikkoja 20

Valmistunut

Mikko Asunmaa, 28, Rovaniemi ”Opinnäytetyöstä paljon tietoa nykyiseen työhöni.” M E T S ÄTA L O U D E N K O U L U T U S OHJELMA oli luonnosta, metsistä ja alan käytännönläheisyydestä kiinnostuneelle Mikolle mieluinen valinta. Opinnot RAMKissa ja Lapin luonnossa olivatkin Etelä-Pohjanmaan Kurikasta kotoisin olevalle Mikolle tärkeä syy valita RAMK. Hän sanoo myös eduksi hyvät harrastusmahdollisuudet ja luonnon läheisyyden. - Opiskelu oli joustavaa. Mukavan lisän antoivat opintomatkat, kuten tutustumisretki Ylä-Lapin metsätalouteen ja virkistyskäyttöön.

Mikko työskentelee L&T Biowatti Oy:ssa Rovaniemellä. Hän oli jo opiskeluaikanaan kiinnostunut energiapuuasioista ja teki opinnäytetyönkin aiheesta. Kun työpaikka energiapuun parissa aukesi, Mikko haki sitä välittömästi ja tuli valituksi. Työssään metsäpalveluasiantuntijana Mikko hankkii energiapuuta metsänomistajilta Rovaniemen ympäristöstä, suunnittelee leimikoita ja toimii yhteistyössä urakoijien kanssa. - Erityisesti opinnäytetyö palveli minua, sillä tein sen kiinnostavasta aiheesta ja näin sain paljon tietoa tähän työhöni. ■

Lisätietoja opiskelusta:

Opintosihteeri Kirsti Mustajärvi ✆ 020 798 5360 | kirsti.mustajarvi@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Suomen metsäsektori on parhaillaan käymässä läpi voimakasta rakennemuutosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita metsäosaamisen tarpeen vähenemistä, vaan päinvastoin, alalla tarvitaan entistä osaavampaa työvoimaa. Kouluttautumalla metsätalousinsinööriksi saat mahdollisuuden päästä vaativiin ja mielenkiintoisiin metsä- ja ympäristöalan johtamis- ja asiantuntijatehtäviin. Metsätalousinsinööri on metsäluonnon monipuolisen käytön, hoidon ja suojelun asiantuntija. Hänen työnsä on vastuullista, itsenäistä, luonnonläheistä ja korkeatasoista tekniikkaa soveltavaa tiimija asiakaspalvelutyötä.

Opintojen sisältö Valmistuttuasi voit työskennellä metsä- ja ympäristöalan yrityksissä ja organisaatioissa. Työsi voi olla esimerkiksi metsänomistajien neuvontaa, metsien hoidon ja käytön suunnittelua, puunhankinnan suunnittelua ja organisointia tai luonnon virkistyskäytön suunnittelua ja toteutuksen ohjausta.Voit toimia myös itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä tai metsäasiantuntijana tai esimiehenä ulkomaisissa projektitehtävissä. Mahdollisuuksia on paljon. Pohjana ammattitaidollesi ovat luonnontieteelliset opinnot ja metsätalouden ammattiaineet sekä tietotekniset aineet. Lisäksi opiskelet muun muassa viestintää, johtamista, liiketoimintaosaamista ja kieliä. Opiskelun käytännönläheisyyden varmistamiseksi on projektiopinnoilla, työharjoittelulla ja opinnäytetyöllä suuri merkitys opinnoissasi.

6

Opiskelija

Leena Pöykkö, 25, Rovaniemi ”Työpaikka pohjoisessa olisi hieno juttu!” – RAMK – POTKUA POHJOISESTA. En ollut halukas lähtemään suurempiin kaupunkeihin enkä myöskään etelään, joten tämä koulu soveltui opiskelupaikaksi hienosti, Leena Pöykkö sanoo. Leenan mielestä opiskelu RAMKissa on ollut hyvin monipuolista. - Kurssitarjonta on ollut niin laaja, että ihan kaikkea haluamaani en ole voinut tai ehtinyt opiskella. Koulu tarjoaa erittäin hyvät mahdollisuudet hankkia kokemusta kansainvälisistä opinnoista. Leena kävi opiskelemassa vaihdossa LänsiKanadassa. Hän piti myös yhden välivuoden ja

opiskeli sen aikana erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Inarissa. Työelämässä Leena odottaa ensisijaisesti tähän asti oppimansa soveltamista työssä sekä tietenkin uuden oppimista. - Haluan työtehtäviltä riittävästi haastetta ja monipuolisuutta. Eniten olen kiinnostunut monikäytön tehtävistä, mutta mielenkiintoa riittää koko toimenkuvien kirjoon ja haluaisinkin saada alan töistä monipuolisen kokemuksen. Työpaikka pohjoisilla seuduilla olisi Leenan mielestä hieno juttu! ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

7


HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Aikataulu nuorten koulutukseen:     

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakoe: 7.6.2012 Tulokset julkistetaan 2.7.–17.7.2012 Opiskelu alkaa 3.9.2012 Aloituspaikkoja: 40

Aikataulu aikuiskoulutukseen:     

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakoe 29.5.2012 Tulokset julkistetaan 15.6.–17.7.2012 Opiskelu alkaa syksyllä 2012 Aloituspaikkoja 20

Lisätietoja opiskelusta:

Opintosihteeri Leena Inkeröinen ✆ 020 798 5509 | leena.inkeroinen@ramk.fi

Valmistunut

Juha Kolehmainen, 40, Rovaniemi ”Opinnot antoivat hyvä valmiudet hotellinjohtajan tehtävään.” KEMISTÄ KOTOISIN OLEVA JUHA opiskeli restonomiksi (AMK) työn ohessa. - Koulutusohjelman alkamisajankohdan sopivuus vaikutti osaltaan asiaan ja pääsin aloittamaan opintoni varsin sujuvasti ilman ylimääräistä byrokratiaa. - Katsoin, että restonomin tutkinto täydentää hyvin aikaisempaa opistoasteen koulutustani, joten Rovaniemi oli luonnollinen valinta opiskelupaikkakunnaksi. Kokemukseni opiskelusta ovat varsin positiiviset.

Kemistä kotoisin olevan Juhan mielestä Rovaniemen ammattikorkeakoulu tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon sekä matkailun että hotelli- ja ravintola-alan opinnoista kiinnostuneelle. Nykyisin Juha toimii hotellinjohtajana Scandic Rovaniemi –hotellissa. - Opinnot ammattikorkeakoulussa antoivat minulle hyvät valmiudet suoriutua esimiestehtävissä. Tosin teorian ja käytännön yhteensovittamiseen tarvitaan aina myös omaa motivaatiota, sopeutumiskykyä ja halua oppia uutta ■

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Koulutusohjelmasta valmistuva restonomi (AMK) on pohjoisen matkailu- ja ravitsemisalan osaaja, jolla on laajaalainen ajattelutapa ja oma-aloitteinen työote. Hänellä on asiakaslähtöinen, yrittäjähenkinen ja ympäristövastuullinen asenne työhönsä. Opinnoissa korostuvat matkailuja ravitsemispalveluiden monikulttuurinen ja pohjoinen toimintaympäristö. Taidoissa ja tiedoissa painottuvat ammatillisenosaamisen ohella alueellinen verkostoituminen, liiketoimintaosaaminen sekä elämyksellinen palveluosaaminen. Koulutusohjelmasta valmistuu majoitus-, ruokaja ravintola- alan monipuolisiin palvelu-, esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä alan yrittäjäksi. Työnimikkeitä ovat mm. vuorovastaava, vuoroesimies, myyntisihteeri, kokousjärjestäjä, ravintolapäällikkö, hotellipäällikkö, projektipäällikkö ja yrittäjä.

Opintojen sisältö Opinnoissa painottuvat palvelukulttuuri- ja johtamisosaaminen sekä yritystoiminnan ja elinkeinon kehittämistä tukeva liiketoimintaosaaminen. Opintokokonaisuuksia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa, mikä mahdollistaa opintojen ja käytännön yhdistämisen, asiantuntijuuden kehittämisen ja yhteistyöverkostojen luomisen. Opiskelijoita kannustetaan omaa ammatillista osaamista ja kansainvälisyyttä vahvistavaan opiskelijavaihtoon ja kansainväliseen harjoitteluun.

8

Opiskelija

Jari Huhtala, 25, Rovaniemi ”RAMK osaa asettaa opiskelijoille haasteita, joita tulee vastaan myös työelämässä.” JARI ON KOULUTTAUTUNUT aiemmin kokiksi sekä leipuri-kondiittoriksi, mutta tulevaisuuden suunnitelmien myötä hän päätyi hakemaan RAMKiin opiskelemaan hotelli- ja ravintola-alaa. Yhtenä valintaan vaikuttavana tekijänä oli pohjoisen tuomat haasteet niin arkielämään kuin opiskeluun. - Olen aina ollut kiinnostunut Lapin kulttuurista ja sen leivonta- ja ruokakulttuurista. Olenkin paljon ennen Lappiin opiskelemaan tuloani jo viettänyt kesiä aivan pohjoisimmassa Lapissa ja sydämeni on niin sanotusti jäänyt Lappiin. Opiskelu on ollut kaikkea muuta kuin tylsää kirjojen lukemista. - Olen saanut nauttia opiskelijoiden tuomasta

tuesta ja mieltä piristävästä seurasta, niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Opiskelijat ovat ammattikorkeakoulun sielu ja sydän. Jari kehuu myös RAMKin osaavan asettaa opiskelijoille haasteita, joita tulee vastaan myös työelämässä. Opiskelijan mielessä siintää jo työkokemuksen kartuttaminen työelämässä. - Kondiittori, konditoriaopettaja ja yrittäjyys ovat tulevaisuuden vaihtoehtoja ja suunta vaikuttaisi olevan oikea. - Oma tulevaisuus työelämässä näyttää valoisalta, sillä tällä hetkellä olen jo saanut muutamia konditoriaan, leivontaan ja esimiestyöhön liittyviä työtarjouksia. ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

9


Valmistunut

MATKAILU MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma 210 op Aikataulu nuorten koulutukseen:     

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakoe 7.6.2012 Tulokset julkistetaan 2.7.–17.7.2012 Opiskelu alkaa 3.9.2012 Aloituspaikkoja 40

Aikataulu aikuiskoulutukseen:     

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakoe 29.5.2012 Tulokset julkistetaan 15.6.–17.7.2012 Opiskelu alkaa syksyllä 2012 Aloituspaikkoja 25

Lisätietoja opiskelusta:

Opintosihteeri Leena Inkeröinen ✆ 020 798 5509 | leena.inkeroinen@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta:

Maria Körkkö, 24, Haaparanta, Ruotsi ”Harjoittelut erinomainen mahdollisuus luoda kontakteja.” HAAPARANNALLA ASUVA MARIA oli lukioaikoina opiskellut useita eri kieliä ja halusi suuntautua alalle, jossa hänellä olisi kielitaidosta hyötyä. Lukion jälkeen hän olikin kesätöissä tarjoilijana matkailualan yrityksessä, mikä sytytti kipinän matkailualalle. - Tutustuessani RAMKin opintotarjontaan kiinnostuin heti matkailun koulutusohjelmasta, koska se vaikutti sisällöllisesti monipuoliselta ja mielenkiintoiselta. RAMK oli sopiva valinta Marialle, joka tahtoi opiskella lähellä kotipaikkakuntaansa Haaparantaa, ja Rovaniemi oli hänelle jo ennestään tuttu. Hän tiesi myös, että Rovaniemi on suosittu matkailijoiden keskuudessa ja sieltä voisi opintojen jälkeen tai jo niiden aikanakin löytyä työpaikka matkailualalta. Marian mielestä harjoittelut ja opiskelujaksot on RAMKissa jaoteltu hyvin.

Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Opiskelu matkailun koulutusohjelmassa antaa sinulle kokonaisvaltaisen käsityksen pohjoisen matkailun monialaisesta toimintaympäristöstä ja sen toimijoista. Omaksut alan kansallisen ja kansainvälisen luonteen työskentelemällä kotimaisten, sekä Suomeen saapuvien ulkomaisten asiakkaiden parissa.Voit halutessasi osallistua kansainväliseen työharjoitteluun ja opiskelijavaihtoon. Omalla aktiivisella työotteella ja ryhmätyöskentelytaidoilla on suuri merkitys alalla.Valmistut koulutusohjelmasta matkailualan erityisosaamista vaativiin ammatillisiin ja asiantuntijatehtäviin tai yrittäjäksi. Restonomi (AMK) on matkailuja ravitsemisalan kehittävä osaaja, jonka taidoissa ja tiedoissa painottuvat matkailutoimijuus ja -yrittäjyys, alueellinen ja kansainvälinen verkostoituminen, liiketoimintaosaaminen sekä elämyksellinen palveluosaaminen. Työnimikkeitä ovat mm. asiakasvastaava, matkailuneuvoja, palvelupäällikkö, kohde- tai ryhmävastaava, myyntisihteeri, myyntipäällikkö, tapahtumanjärjestäjä, projektipäällikkö ja yrittäjä.

Opintojen sisältö

10

Opinnoissa painottuvat palvelukulttuuri- ja johtamisosaaminen sekä yritystoiminnan ja elinkeinon kehittämistä tukeva liiketoimintaosaaminen. Opiskelijaa kannustetaan itsenäiseen, vastuulliseen ja tutkivaan työskentelytapaan sekä kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusvalmiuksiensa kehittämiseen opiskelijavaihdossa ja ulkomailla tapahtuvissa harjoitteluissa. Työelämälähtöiset oppimistehtävät ja -ympäristöt syventävät ammattitaitoa. Opintoihin liittyvät tutkimus- ja kehittämisprojektit sekä opinnäytetyöt on sidottu matkailuelinkeinon käytänteisiin ja tarpeisiin, mikä mahdollistaa yhteistyöverkostojen luomisen yritys- ja matkailukohdetasolla jo opiskeluaikana.

- Syksyllä jaksaa pinnistellä luennoilla ja esseiden parissa kun tietää, että puolessa välissä vuotta on luvassa käytännön harjoittelua. Harjoittelut ovat olleet erinomaisia mahdollisuuksia luoda kontakteja alan yrityksiin. Niiden kautta opiskelijat saavat ns. ”jalan monen ovenraon väliin”. Tätä kautta voi myös löytyä mielenkiintoinen aihe opinnäytetyöksi. Mielenkiintoisia ovat myös kurssit, joille osallistuu sekä vaihto-opiskelijoita että yliopiston opiskelijoita, sillä luennoilla käydään hyvin aktiivista keskustelua ja opitaan uusia näkökulmia. Tällä hetkellä Maria työskentelee IKEA Haaparanta-Tornion ravintolassa, jonne hän pääsi töihin heti lukion jälkeen vuonna 2006. Hän on ollut sieltä opintovapaalla opiskelujensa ajan. Työtehtävät ovat vaihtelevia, tehtäviin kuuluu kassa- ja tiskityöskentelyä, aterioiden tarjoilua ja bistrossa työskentelyä. Tänä keväänä hän suorittaa yrityksen sisäistä, johtotehtäviin liittyvää koulutusta. Tämän myötä

Maria voi saada lisävalmiuksia hakea esimerkiksi esimiehen tai ostovastaavan paikkaa. - RAMK on auttanut minua saamaan työelämässäni paremman ymmärryksen kokonaisvaltaisesta liiketoiminnan harjoittamisesta ja lisännyt ymmärrystäni johtajien päätöksistä. ■

Opiskelija

Satu Söderlund,

23, Rovaniemi

”Valitsin RAMKin, koska tahdoin jäädä Lappiin.”

SATU VALMISTUI matkailupalveluiden tuottajaksi ja ylioppilaaksi Lapin ammattiopistosta vuonna 2008. Ammattilukion jälkeen hän halusi syventää matkailun osaamistaan entisestään, sillä tavoitteena hänellä on jossain vaiheessa perustaa matkailualan yritys. - Valitsin RAMKin, koska tahdoin jäädä Lappiin ja omaan kotikuntaani Rovaniemelle. Satu punnitsi myös vaihtoehtoa opiskella yliopistossa matkailua, mutta hänen mielestään kou-

lutus vaikutti liian tieteelliseltä ja tutkimuspainotteiselta. Satu punnitsi myös vaihtoehtoa opiskella yliopistossa, mutta arveli saavansa käytännönläheisemmästä opiskelusta enemmän irti ajatellessaan tulevaisuutta yrittäjänä. - Parasta opiskelussa ovat olleet erilaiset projektit, joissa olen saanut soveltaa käytäntöön sitä tietopohjaa, jonka olen saanut opiskellessani matkailua niin ammattikoulu- kuin ammattikorkeakoulutasolla. - Järjestimme yhdessä projektiryhmän kanssa matkailun sekä hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmien valintakokeet vuonna 2010. Osallistuin myös Yrittäjäpolvenvaihdos-hankkeeseen, jossa pystyin syventämään omaa liikeideaani ja miettimään omia yrittäjävalmiuksiani. Satu on ollut myös opiskelijajäsenenä RAMKin palvelualojen markkinointitiimissä ja

palvelualojen opetuksen kehittämistyöryhmässä. Nyt hän on aloittamassa syventävää harjoitteluaan Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin markkinoinnin parissa. Tällä hetkellä Satu tekee opinnäytetyötä ja tavoitteena on valmistua viimeistään joulukuussa. Hän haluaa päästä soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä käytännössä. - Tahdon syventää tietämystäni erityisesti yrittäjyydestä, liiketoiminnan pyörittämisestä ja taloushallinnosta. Olen kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa matkailualan työtehtävissä, esimerkiksi projekteissa, asiakaspalvelussa, toimistotyössä ja vaikka lomakylissä. Satua kiinnostaisi etenkin työskennellä pienessä yrityksessä, jossa pääsisi toimimaan yrittäjän apuna sekä tutustumaan yrityksen kaikkiin toimintoihin. ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

11


FYSIOTERAPIA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Fysioterapian koulutusohjelma 210 op Aikataulu:      

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valmistava tehtävä Valintakoe 6.– 8.6.2012 Tulokset julkistetaan 2.7.–17.7.2012 Opiskelu alkaa 3.9.2012 Aloituspaikkoja 40

Valmistunut

Markus Mäkiniemi, 28, Rovaniemi ”Hyvä pohja ammattitaidon rakentamiseen.”

Lisätietoja opiskelusta: Opintosihteeri Lea Satkola ✆ 020 798 5607 | lea.satkola@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Fysioterapian koulutusohjelmasta valmistut sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan asiantuntijatehtäviin julkisen tai yksityisen työnantajan palvelukseen tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Fysioterapeuttina olet työsi laajaalaisesti hallitseva kuntoutuksen ammattilainen, jonka tehtävänä on edistää eri-ikäisten ja erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten terveyttä ja toimintakykyä.

Opintojen sisältö Fysioterapian opiskelu Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on teoriaa ja käytäntöä yhdistävää toiminnallista opiskelua ajanmukaisissa oppimisympäristöissä. Opinnoissasi perehdyt kehon rakenteeseen ja toimintaan. Opit mittaamaan ja arvioimaan toimintakykyä sekä hyödyntämään saatuja tuloksia valitessasi tarkoituksenmukaisia terapiamenetelmiä. Opiskelet myös projektitoimintaa, yrittäjyyttä ja voit halutessasi syventää osaamistasi urheilufysioterapian alueella. Opintoihisi kuuluu oppilaitoksen tiloissa tapahtuvan opiskelun lisäksi käytännön harjoittelua aidoissa asiakas- ja potilastilanteissa esimerkiksi sairaaloissa tai kuntoutuskeskuksissa. Opiskelusi perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

12

SYNTYJÄÄN ROVANIEMELÄINEN Markus on aina ollut kiinnostunut aloista, jotka liittyvät tavalla tai toisella liikuntaan ja urheiluun. - Yhdessä kuntoutuksen kanssa urheilu ja liikunta muodostavat mielenkiintoisen yhdistelmän, joten se puolsi hakemista fysioterapian opintoihin. RAMKista Markus kertoo saaneensa positiivi-

sia kokemuksia. Opinnot olivat mielekkäitä ja opiskeluajoilta jäi varmasti elinikäisiä ystävyyssuhteita. RAMKissa saadut opit ovat antaneet hyvän pohjan, jonka päälle omaa ammattitaitoa on voinut lähteä rakentamaan. - Opiskeluaikana verkostoituminen on auttanut, jolloin on mahdollista konsultoida tarvitessaan neuvoa.

Markus toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana OMT-Fysioterapiassa. - Minua kiinnostaa manuaalinen terapia ja ortopedinen manuaalinen terapia, joten ilmaisin halukkuuteni työskennellä kyseisessä yrityksessä ja niin pääsin töihin. Markus työskentelee tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien asiakkaiden parissa. ■

Opiskelija

Laura Kosonen

22, Rovaniemi

”RAMK mahdollisti vaihto-opiskelun Shanghaissa.” SAVONLINNASTA KOTOISIN OLEVA Laura on onnellinen opiskelupaikastaan, hän kertoo saavansa yhdistää fysioterapiassa kaksi mielenkiinnon kohdettaan – ihmisen ja liikunnan. Muuttaminen Rovaniemelle ei ollut Lauralle vaikeaa, koska nuorena on hyvä vielä hyvä katsella maailmaa muualtakin kuin kotiportailta. Opiskelu on tuonut paljon uusia kavereita ja mielenkiintoisia kansainvälisiä kokemuksia. - Koskaan ennen en ole tutustunut neljäänkymmeneen ihmiseen yhtä nopeasti kuin RAMKissa. Töitä voi olla ajoittain paljon, mutta

ne suoritettuaan tuntee, että on todellakin tehnyt jotain oman oppimisensa eteen. RAMK myös mahdollisti pitkään haaveillun vaihto-opiskelun – olin syksyllä 2011 kolme kuukautta Kiinassa, Shanghaissa. Tulevaisuuden työelämältä Laura kaipaa monipuolisia mahdollisuuksia toimia erilaisissa tehtävissä. - Olisi hienoa työskennellä hyvin erilaisten asiakkaiden kanssa. Myöskään yrittäjänä toimimista hän ei pidä mahdottomana ajatuksena. ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

13


HOITOTYÖ, sairaanhoitaja SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma 210 op Aikataulu:      

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valmistava tehtävä Valintakoe 6. –8.6.2012 Tulokset julkistetaan 2.7.–17.7.2012 Opiskelu alkaa 3.9.2012 Aloituspaikkoja 40

Lisätietoja opiskelusta:

Valmistunut

Anu Suopanki, 34, Rovaniemi ”Sain hyvät valmiudet työelämään.” ANU OLI OPISKELUT jo aiemmin lähihoitajaksi ja halusi jatkaa hoitoalan opintojaan. RAMK oli luonnollinen valinta, koska hän on kotoisin Rovaniemeltä. - Valmistuin sairaanhoitajaksi (AMK) vuonna 2000 ja sain hyvät valmiudet työelämään RAMKissa. Opintojen sisältö oli monipuolista ja työelämässä oppiminen laaja-alaista. Työskenneltyään sairaanhoitajana Lapin keskussairaalassa eri osastoilla ja vuodesta 2003 lähtien teho-osastolla Anu tunsi vielä tarvetta itsensä

kehittämiseen. Niinpä hän suoritti sairaanhoitajan (ylempi AMK) -tutkinnon RAMKissa. Samalla tarjoutui mahdollisuus opetustyöhön. Suunnitelmissa on nyt suorittaa pedagogiset opinnot. Nykyisessä työssään Lapin ammattiopistossa Anu toimii hoidon ja huolenpidon opettajana. - Hoitotyön koulutusohjelman opinnot ovat mahdollistaneet minulle ammatillisen syventymisen työelämässä. Ylemmän AMK-tutkinnon myötä on puolestaan valmiudet jatkaa opintoja sekä mahdollisuus toimia erilaisissa työtehtävissä. ■

Opintosihteeri Merja Ylipulli ✆ 020 798 5644 | merja.ylipulli@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Sairaanhoitajana (AMK) toimit hoitotyön tehtävissä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, terveysalan yrityksissä tai potilas- ja kansalaisjärjestöissä. Vastaat hoitotyön suunnittelusta ja päätöksenteosta ympärivuorokautisessa hoitotyössä. Hoitotyön eettisenä lähtökohtana on ihmisarvon ja ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioitus sekä oikeudenmukaisuus ja rehellisyys toiminnassa.

Opintojen sisältö Koulutuksen sisältö jakautuu vuositeemoihin, jotka auttavat opiskelijaa keskittymään hoitotyön ydintietojen ja -taitojen sekä eettisten periaatteiden oppimiseen. Ensimmäisenä vuotena on teemana potilasturvallinen ja eettinen hoitotyö, toisena vuotena hoitotyön kliiniset taidot, kolmantena vuotena hoitotyön päätöksenteko ja potilasohjaus sekä kansanterveystyö ja terveyden edistäminen. Neljännen vuoden teemana on hoitotyön kehittäminen. Hoitotyön opiskelussa hyödynnetään hyvinvointialojen virtuaalikeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia soveltaa alan teknologiaa.

14

Opiskelija

Lauri Viitanen 22, Rovaniemi

”Rovaniemi on eloisa opiskelijakaupunki, jossa riittää säpinää.” KOLMAT TA VUOT TA sairaanhoitajaksi opiskelevan Laurin kiinnostus alaa kohtaan heräsi varusmiesaikana hänen suorittaessaan lääkintämieskurssia. - Terveys sekä ihmisen anatomia ja fysiologia kiinnostivat kuitenkin minua jo ennen kuin tiesin, mitä lähtisin opiskelemaan. RAMK tuntui luontevalta opiskelupaikalta, koska monet hänen kavereistaan olivat lähdössä RAMKiin opiskelemaan. Sodankylästä kotoisin olevalle Laurille myös lyhyt välimatka oli etuna. Hänen veljensä oli jo aloittanut opintonsa RAMKissa ja suositteli tätä myös Laurille, eikä hän ole katunut päätöstään. - Opiskelu on ollut mukavaa. Rovaniemi on

eloisa opiskelijakaupunki, jossa riittää säpinää. Lauri sai myös koulun kautta mahdollisuuden lähteä ulkomaille suorittamaan harjoittelua. - Opiskelukaverin kanssa lähdin Kiinaan kolmeksi kuukaudeksi tutustumaan paikalliseen terveydenhuoltoon. Se oli ainutlaatuinen kokemus. Lauri kertoo sairaanhoitajien työtilanteen näyttävän hyvältä ja heitä tullaan jatkossakin tarvitsemaan vanhusten määrän kasvaessa nopeasti. - Tällä hetkellä kiinnostavat monenlaiset tehtävät hoitoalalla, päällimmäisinä kotisairaanhoito, ensihoito sekä psykiatrinen hoitotyö. Olen menossa suorittamaan viimeistä harjoittelujaksoani kotisairaanhoitoon ja olen kiinnostunut työskentelemään siellä tulevaisuudessakin. ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

15


HOITOTYÖ, terveydenhoitaja SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Terveydenhoitotyön koulutusohjelma 240 op Aikataulu nuorten koulutukseen:      

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valmistava tehtävä Valintakoe 6. –8.6.2012 Tulokset julkistetaan 2.7.–17.7.2012 Opiskelu alkaa 3.9.2012 Aloituspaikkoja 18

Valmistunut

Matias Ahlsved, 29, Rovaniemi ”Etelästä takaisin pohjoiseen.”

Lisätietoja opiskelusta: Opintosihteeri Merja Ylipulli ✆ 020 798 5644 | merja.ylipulli@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Terveydenhoitajana (AMK) voit toimia sairaanhoitajana hoitotyön tehtävissä sekä terveydenhoitajana terveyskeskuksissa, kouluissa, kodeissa, työpaikoilla tai potilas- ja kansalaisjärjestöissä. Terveydenhoitotyö on yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä edistävää ja ylläpitävää sekä sairauksia ehkäisevää hoitotyötä, jossa pyritään vahvistamaan asiakkaiden voimavaroja ja omahoitotaitoja. Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija elämänkulun eri vaiheissa.

Opintojen sisältö Koulutuksen sisältö jakautuu vuositeemoihin, jotka auttavat opiskelijaa keskittymään terveydenhoitotyön ydintietojen ja -taitojen sekä eettisten periaatteiden oppimiseen. Ensimmäisenä vuotena on teemana potilasturvallinen ja eettinen hoitotyö, toisena vuotena hoitotyön kliiniset taidot, kolmantena vuotena hoitotyön päätöksenteko ja potilasohjaus sekä kansanterveystyö ja terveyden edistäminen. Neljännen vuoden teemana on hoitotyön kehittäminen sekä terveydenhoitotyö ja sen kehittäminen. Terveydenhoitotyön opiskelussa hyödynnetään hyvinvointialojen virtuaalikeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia soveltaa alan teknologiaa.

16

MATIAS ALOITTI OPINNOT ensin toisella paikkakunnalla, mutta paluu Rovaniemelle oli luonteva valinta koska hän on kotoisin Rovaniemeltä. Matias vaihtoikin koulua ja muutti etelästä takaisin pohjoiseen. Rovaniemellä on hänen mielestään hyvä asua ja opiskella. Tällä hetkellä Matias työskentelee Rovaniemen Sairaalakadun terveyskeskuksessa avovastaanotossa.

Hän teki sijaisuuksia Rovaniemen kaupungille jo opiskeluaikana ja valmistumisen jälkeen oli helppo jatkaa hyvässä paikassa. - Tällä hetkellä teen terveydenhoitajan vastaanottotyötä terveyskeskuksessa. Lisäksi tehtäviini kuuluu tartuntatautihoitajan tehtävät ja pakolaisten erityisasiat terveydenhuollossa.

Opinnot RAMKissa antoivat tukevan pohjan hoitoalalla toimimiseen. Tehtävät toivat teoriatietoa ja käytännön harjoittelut toivat käytännön tietoa ja itseluottamusta. Matias valmistui vuonna 2009, mutta aloitti viime vuonna RAMKissa erikoistumisopinnot, joita hän suorittaa työnsä ohella. ■

Opiskelija

Marjo Keurulainen, 23, Rovaniemi ”Opetus tukee käytännön harjoittelua.” KONNEVEDELTÄ KESKI-SUOMESTA kotoisin oleva Marjo on aina halunnut auttaa ja ajatus terveydenhoitajan ammatista kypsyi hiljalleen. Suurimmaksi vaikuttajaksi Marjo kertoo oman lukioaikojensa terveydenhoitajan. - Ymmärsin, että terveydenhoitajan ammatissa on lähellä ihmistä ja voi vaikuttaa asioihin myös omalla persoonallaan. RAMK oli Marjolle selkeä valinta, koska hän oli muuttanut Rovaniemelle jo ennen opintoihin hakemista. Opintoihin kuuluvassa harjoittelussa hän huomaa yhä selkeämmin, miten aiemmin opitut taidot vahvistuvat ja tiedot syvenevät. Parhaiten oppimista ovat edistäneet luennot, joissa opiskeli-

jat voivat aktiivisesti osallistua. Tärkeintä on, että opetus tukee käytännön harjoittelua. - Lisäksi RAMKissa on iso plussa, että löytyy joustavuutta oman opintosuunnitelman laatimiseen, jos haluaa valmistua nopeammin. Päällimmäisenä Marjo haaveilee tulevaisuudesta kouluterveydenhoitajana. Hän suoritti harjoittelunsa alakoululaisten parissa ja piti siitä kovasti. Jäljellä on kuitenkin vielä harjoittelu neuvolassa, joten kuka tietää, jos Marjo saa vielä kipinän lähteä neuvolatyöhön. - Työtä tehdessä näkee miten nykyiset käytännöt toimivat ja voisiko jotain tehdä toisin. Olisi mahtavaa jos voisimme tuoda uusia ideoita ja viedä hoitotyötä eteenpäin! ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

17


LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma 210 op Aikataulu:  

   

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakokeen ennakkomateriaali verkossa Valintakoe 12. –13.6.2012 Tulokset julkistetaan 2.7.–17.7.2012 Opiskelu alkaa 3.9.2012 Aloituspaikkoja 40

Lisätietoja opiskelusta: Opintosihteeri Lea Satkola ✆ 020 798 5607 | lea.satkola@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Liikunnanohjaajakoulutuksesta valmistut tulevaisuuden asiantuntijaksi liikunta-alan organisointi-, ohjausja esimiestehtäviin. Työtehtävät ovat hyvin moninaiset käsittäen erilaisten väestö- ja ikäryhmien liikunnan ohjaustehtäviä sekä alan yhteiskunnallisia, hallinnollisia, työterveydellisiä, valmennuksellisia ja kaupallisia tehtäviä. Liikunnanohjaajia työskentelee mm. seuraavilla ammattinimikkeillä: liikunnanohjaaja, erityisliikunnanohjaaja, junioripäällikkö, liikuntasihteeri, luontoliikunnan kouluttaja, seikkailupäällikkö, seurakehittäjä, valmennuspäällikkö ja yrittäjä.  

Opintojen sisältö Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä nykyaikaisessa oppimisympäristössä. Tietoja ja taitoja sovelletaan alusta alkaen aitoihin työ- ja toimintatilanteisiin.Yhteisissä ammattiopinnoissa keskitytään liikuntakasvatukseen ja terveyden edistämiseen liikunnan avulla. Saat vankan pohjan ammattitaitoiseen ohjaamiseen ja liikuntatoiminnan johtamiseen. Perehdyt 2000-luvun suosituimpiin terveysliikuntalajeihin ja liikuntamuotojen soveltamiseen (Personal Trainer).Valinnaisissa luontoliikuntaopinnoissa kehityt luontoliikunnan asiantuntijaksi ja saat mahdollisuuden auktorisoitua korkeariskisten toimintojen, kuten kiipeilyn ja melonnan ohjaajaksi. Urheiluvalmennuksen valinnaisissa opinnoissa suuntaudut valmentamisen asiantuntijaksi liitto-, alue- ja seuratasolle.Voit hakea kansainvälistä European Coaching Diploma -tutkintoa.

18

Valmistunut

Suvi Karusaari, 27, Rovaniemi ”Haaveissa selkeänä ykkösenä oli suuntautua luontoliikuntaan.” KUN HAKEMINEN KORKEAKOULUIHIN tuli Suvi Karusaarelle ajankohtaiseksi, liikunta-ala oli selkeän ykkösenä mielessä ja haaveissa oli suuntautuminen luontoliikuntaan. Mikkeliläiselle Suville Rovaniemen tarjoamat, kivenheiton päässä olevat vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet, kuten rinteet ja vaellusmaastot, kuulostivat houkuttelevilta kotikaupungistaan vaihtelua kaipaavalle nuorelle naiselle. Luontoliikuntaopintojen myötä Suvi pääsi suorittamaan opintoja upeisiin maisemiin eri vuodenaikoina. Suvi suoritti myös pienempiä kurssikokonaisuuksia fitnessin ja soveltavan liikunnan puolelta. - Muistan erityisen lämpimästi opiskelijajärjestötoiminnan, opiskelijatutortoiminnan sekä opintojen kautta saatujen ystävien luoman hienon ryhmähengen. Suvi työskentelee Lapin Liikunta ry:ssa joka on yksi Suomen Liikunta ja Urheilun

(SLU) aluetoimistoista. Hän suoritti opintojensa aikana kaksi harjoittelujaksoa järjestön toimistoissa. Töihin SLU:hun Suvi pääsi näin jo opintojen ohella ja hän teki samalle työnantajalle myös opinnäytetyön. - Tämä kokemus avasi paljon järjestötoiminnasta. Työhöni kuuluu urheiluseurojen kehittäminen, koulutus ja konsultointi Lapin alueella. SLU tekee yhteistyötä jäsenseurojen, oppilaitosten, Lapin kuntien sekä valtakunnallisten organisaatioiden kanssa. RAMK auttoi osaltaan Suvia nykyisen työpaikkansa saamisessa harjoittelupaikkojen myötä. Opintojen aikana hän pääsi luomaan uusia kontakteja myös muihin liikunta-alan toimijoihin. - Opiskeluaikana saadut ystävät ovat suuri voimavara ja apu työkentällä. Ympäri Suomen löytyy liikunta-alan ammattilaisia, joiden kanssa on helppo vaihtaa kuulumiset ja ajatukset työkentältä. ■

Opiskelija

Kasperi Saarinen 23, Riihimäki

”Tulevaisuuden näkymäni ovat vahvasti valmennuksen saralla.” URHEILUVALMENTAJAN TYÖ kiinnosti Kasperi Saarista jo hänen miettiessään hakemista opiskelemaan korkeakouluun. - RAMKin nettisivuja tutkimalla löysin liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman. Täällä Rovaniemellä tarjotaan laadukasta ja Suomen mittakaavassa harvinaista koulutusta, jossa voi erikoistua valmennukseen.

Korkeatasoisen ja edistyksellisen opetuksen huomaa mm. valmentajien koulutuksessa sekä rovaniemeläisten urheilijoiden ja seurojen menestyksessä. - Tulevaisuuden näkymäni ovat vahvasti valmennuksen saralla ja toivon pääseväni työskentelemään koulutustani vastaaviin haastaviin työtehtäviin esimerkiksi ammattivalmentajana, valmennuspäällikkönä tai junioripäällikkönä. ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

19


MAANMITTAUSTEKNIIKKA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Maanmittaustekniikan koulutusohjelma 240 op Aikataulu nuorten koulutukseen:     

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakoe 5.6.2012 Tulokset julkistetaan 2.7.–17.7.2012 Opiskelu alkaa 3.9.2012 Aloituspaikkoja 40

Aikataulu aikuiskoulutukseen:     

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakoe 28.5.2012 Tulokset julkistetaan 15.6.–17.7.2012 Opiskelu alkaa syksyllä 2012 Aloituspaikkoja 20

Valmistunut

Tomi Kreus, 25, Keminmaa ”Helppo lähteä kohti ensimmäisiä oikeita työmaita.” TOMI KREUSIN AJATUKSENA oli lähteä opiskelemaan joko konetekniikkaa tai maanmittausta. Arpa osui maanmittaukselle. - Valitsin opiskelupaikaksi RAMKin, koska se sijaitsi kotipaikkakunnallani Rovaniemellä. Kokemukseni opiskelusta ovat pääasiassa hyviä. Tomi on vakituisessa työsuhteessa oululaisesssa mittausfirmassa Mitta Oy:ssä. - Tällä hetkellä työmaani sijaitsee Kemin kaivoksella. Valmistumisen jälkeen etsin alan töitä noin vuoden ajan kunnes keväällä 2010 pää-

sin Mitta Oy:lle. Sitä ennen tein kaikenlaisia hanttihommia. - Toimin mittaustyön johtajana ja työtehtäviini kuuluvat tällä hetkellä kaikki kaivosmittauksiin liittyvät tehtävät. - RAMKissa saamani koulutus ja siihen kuuluneet työjaksot antoivat minulle hyvät perustiedot ja taidot mittausalan tehtävistä. Niiden avulla oli suhteellisen helppo lähteä kohti ensimmäisiä oikeita työmaita. ■

Lisätietoja opiskelusta:

Opintosihteeri Eija Nietula ✆ 020 798 5363 | eija.nietula@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Maanmittausinsinöörinä tuotat paikkatietoja ja karttoja yhteiskunnan ja ihmisten tarpeisiin.Vastaat kiinteistön muodostuksesta ja kiinteistöjä koskevien tietojen luotettavuudesta.Voit työskennellä myös kiinteistöarviointiin, yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä tehtävissä. Maanmittausinsinöörit toimivat valtion ja kuntien organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä ja yrittäjinä. Alan ammattinimikkeitä ovat mm. toimitusinsinööri, kaavoittaja, kartastoinsinööri, paikkatietoinsinööri ja myynti- tai projektipäällikkö.

Opintojen sisältö Koulutus antaa sinulle teoreettisen, käytännöllisen ja asenteellisen valmiuden toimia maanmittausinsinöörin tehtävissä. Opiskelussa korostetaan maanmittausalan teknisten taitojen hallintaa sekä kykyä yhteistyöhön, projektien hallintaan ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi painotetaan jatkuvan opiskelun merkitystä, kykyä seurata maanmittausalan kehitystä ja alalla esiintyvien ongelmien ratkaisutaitoa. Koulutus antaa valinnoistasi riippuen kelpoisuuden mm. kaavanlaatijan ja toimitusinsinöörin tehtäviin. Koulutus tuottaa myös ammattitaidon kiinteistöinsinöörin tehtävien hoitamiseen. Lisäksi voit toimia maanmittausalan yrittäjänä ja asiantuntijana mittaus- ja kiinteistöalan yrityksissä.

20

Opiskelija

Riikka Montonen 21, Rovaniemi

”Opiskelu on rentoa ja käytännönläheistä.” ROVANIEMELÄISSYNTYINEN RIIKKA harkitsi jo välivuotta, mutta päätyikin opiskelemaan kiinnostavalle alalle. - Lukion jälkeen oli tarkoitus pitää välivuosi, mutta työnteko pesulassa ei kiinnostanutkaan ja pääsin sitten lisähaussa opiskelemaan maanmittausta. Ala osoittautuikin mielenkiintoiseksi ja päätin jäädä alalle. - RAMK on sopivasti kotipaikkakunnalla, joten oli helppo jäädä tänne opiskelemaan. Koulun

jälkeen on ajatuksena muuttaa vielä muualle. - Opiskelu RAMKissa on todella rentoa ja käytännönläheistä. Loistavat opiskelutoverit ovat myös suuri plussa opiskelulle. Tulevaisuudelta työelämässä Riikka toivoo mahdollisuutta päästä työskentelemään monipuolisesti eri työtehtävissä. - Kaikki oman alan hommat kiinnostavat tällä hetkellä. En osaa vielä sanoa mikä erityisesti kiinnostaisi. ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

21


RAKENNUSTEKNIIKKA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Rakennustekniikan koulutusohjelma 240 op Insinööri (AMK) 120 op (2 vuotta) Aikataulu nuorten koulutukseen:     

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakoe 5.6.2012 Tulokset julkistetaan 2.7.–17.7.2012 Opiskelu alkaa 3.9.2012 Aloituspaikkoja 55

Aikataulu aikuiskoulutukseen:    

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Tulokset julkistetaan 15.6.–17.7.2012 Opiskelu alkaa syksyllä 2012 Aloituspaikkoja 20

Valmistunut

Veli-Matti Kumpula, 31, Rovaniemi ”Kunhan pitää saman oppimishalun ja metodit kuin koulussa, niin aina oppii uutta ja kehittyy työssään.” VELI-MATTI POHTI OPISKELEMISTA joko logistiikan tai rakennusalan parissa ja päätyi rakennustekniikan koulutusohjelmaan. RAMK oli lähellä hänen kotipaikkakuntaansa ja oli sitä kautta luonnollinen vaihtoehto. - Päällimmäisinä kokemuksina opiskeluajoista on jäänyt mieleen hyvät bileet, vähäiset yöunet ja tietenkin myös tiukat pänttäyshetket, hän sanoo. Tällä hetkellä Veli-Matti työskentelee Destia Oy:ssa. Sinne hän päätyi opiskeluaikana suoritetun harjoittelun kautta.

- Destialla työskentelen työmaapäällikkönä infrarakentamisen alalla, pääasiassa sillan rakennus- ja korjaustöissä, mutta tehtäväkuvani laajenee eri projektien myötä. Koulutus antaa Veli-Matin mielestä mukaansa hyvän perustan alalle, mutta huomauttaa, että pelkkä koulu ei tee hyvää työmiestä tai työnjohtajaa. - Kunhan pitää saman oppimishalun ja metodit kuin koulussa, niin aina oppii uutta ja kehittyy työssään. ■

Lisätietoja opiskelusta: Opintosihteeri Eija Nietula ✆ 020 798 5363 | eija.nietula@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Rakentaminen on tärkeä ja monipuolinen teknologian ala. Kehittyneessä rakentamisessa tarvitaan modernin tekniikan ja ympäristön yhteensovittamista. Tämä edellyttää myös uusien talo- ja energiatekniikoiden tuntemusta. Sekä suunnittelijat että tuotannon ja käyttötalouden osaajat ovat kysyttyjä ammattilaisia tulevaisuudessa. Opinnoissa voi suuntautua talon- tai infrarakentamiseen sekä talo- ja energiatekniikkaan. Rakennustekniikan koulutusohjelmasta valmistuvat insinöörit (AMK) suunnittelevat ja toteuttavat tulevaisuuden rakennuksia, teitä ja katuja sekä vesi- ja jätehuoltojärjestelmiä. He voivat toimia myös kaivosalan eri tehtävissä tai nykyaikaisten energiajärjestelmien ja talotekniikan asiantuntijatehtävissä. Pääsääntöisesti neljän vuoden aikana suoritettaviin opintoihin kuuluu tärkeänä osana käytännön työharjoittelu. Tämän lisäksi tuotantoon suuntautuvat opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan työpaikkaopintoina. Rakennustekniikan opinnoissa painottuu kylmien olosuhteiden hallinta. Osan opinnoista voi suorittaa myös ulkomailla.

22

Opiskelija

Ville Pyhäjärvi 23, Rovaniemi

”Kiinnostusta herätti alalle ennustetut hyvät työllistymismahdollisuudet.”

SODANKYLÄN LOKASTA KOTOISIN olevaa Villeä kiinnosti rakennusala. - Kiinnostusta herätti myös alalle ennustetut hyvät työllistymismahdollisuudet Ville haki RAMKiin, koska hän ei halunnut muuttaa sen ”kauemmas etelään” ja Rovaniemi oli entuudestaan tuttu kaupunki. Vaikka teoriaopintoja onkin runsaasti, niin hän kuvaa opiskelumeininkiä lyhyesti näin: - Opiskelu on rentoa. Ville toivoo tulevalta työelämältä uuden oppimista ja sitä, että pääsisi hyödyntämään teoriaopintoja käytännössä. - Erityisesti minua kiinnostaa työmaajohtaminen, Ville sanoo. ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

23


TIETOTEKNIIKKA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op Aikataulu:     

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakoe 5.6.2012 Tulokset julkistetaan 2.7.–17.7.2012 Opiskelu alkaa 3.9.2012 Aloituspaikkoja 40

Lisätietoja opiskelusta: Opintosihteeri Eija Nietula ✆ 020 798 5363 | eija.nietula@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Tietotekniikasta on tullut olennainen osa elinkeinoelämää ja tietotekniset palvelut ovat läsnä kaikkien arkipäivässä. Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia globaaleilla työmarkkinoilla monialaisissa työtehtävissä ja antaa sinulle monenlaisia mahdollisuuksia ohjelmistoalan ja sulautetun tietotekniikan osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen. Tietotekniikan opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistasi ja työharjoittelu kansainvälisissä yhteistyöverkostoissamme, esimerkiksi CERNissä.

Opintojen sisältö Koulutusohjelma sisältää kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: • ohjelmistotekniikka • sulautettu tietotekniikka Opiskeluissasi saat käyttää omia vahvuuksiasi jolloin valmis tutkinto rakentuu omien mielenkiinnon kohteittesi kautta. Toimit myös läheisessä yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa ja saat jo opiskeluaikana luotua tärkeitä kontakteja, jotka auttavat sinua työllistymään valmistumisesi jälkeen. Rovaniemen ammattikorkeakoulun nykyaikaiset oppimisympäristöt ovat joustavasti opiskelijoiden käytettävissä: • Ohjelmistotekniikan laboratorio pLAB • Arctic Power Laboratory Insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit sijoittua kansainvälisiin ohjelmisto- ja elektroniikkateollisuuden erilaisiin esimies-, suunnittelu- ja toteutustehtäviin, alan haastaviin asiantuntijatehtäviin sekä myynti- ja markkinointitehtäviin. Koulutus tarjoaa hyvät valmiudet toimia alan vaativissa työtehtävissä iästä tai sukupuolesta riippumatta. Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet oman tietotekniikka-alan yrityksen perustamiseen jolloin voit itse innovoida ja kehittää uusia järjestelmiä tai sovelluksia ja toimia tulevaisuudessa ICT-alan keihäänkärkenä.

24

Valmistunut

Toni Kurvinen, 30, Rovaniemi ”Yrittämiseen liittyvät kurssit antoivat hyvän pohjan ajatella yrittäjän näkökannasta asioita ja tietotekniikkaan liittyvät teoriaopinnot ovat auttaneet myöhemmin syventämään omalla alalla tarvittavia tietoja nopeammin.” TONI HALUSI OPISKELEMAAN tietotekniikan alalle. - Valittavina olivat tietotekniikka ja tietojenkäsittely, joista valitsin tietotekniikan koulutusohjelman - Taustakoulutukseni on Rovaniemen ammattilukiosta eli ylioppilas ja sähköasentaja samalla kertaa. Tämän myötä olin jo tottunut, että seuraava koulutusaste voisi olla käytännön läheisempää verrattuna yliopistokoulutukseen. Opiskelusta Tonilla on hyviä kokemuksia. - RAMK tarjoaa laajat vaihtoehdot suuntautumisille aina koulutusohjelman mukaan ja jokaisella on mahdollisuus valita suuntansa, jonne haluaa syvemmin painottaa omaa osaamistaan. Harjoittelut olivat tärkeässä osassa myös omaa koulutustani ja työhistoriaani. Arctic Connect Oy:n toimitusjohtajana toimiva Toni perusti yrityksen opintojen jälkeen. - RAMKista valmistuessani olin käynyt viimei-

senä keväänä yrittäjyyteen liittyvän Yritystakomokurssikokonaisuuden ja tämän jälkeen perustin välittömästi Arctic Connect Oy:n vuonna 2006. - Toimitusjohtajana vastaan yhtiön päivittäisistä operatiivisista toimista ja hallituksen puheenjohtajana yrityksen suurimmista strategisista linjoista alalla. Tarvittaessa on oltava myös valmis rikkomaan myyttejä ja pistämään itsensä ”likoon” esim. erilaisissa asennustehtävissä. Tätä kautta myös mieli pysyy virkeänä ja näen erityisesti asiakaskenttää siltä kannalta, joka ns. virkatoimitusjohtajana jäisi näkemättä. - Yrittämiseen liittyvät kurssit antoivat hyvän pohjan ajatella yrittäjän näkökulmasta asioita ja tietotekniikkaan liittyvät teoriaopinnot ovat auttaneet myöhemmin syventämään omalla alalla tarvittavia tietoja nopeammin, koska pohjatieto alalta on ollut valmiiksi. Kaikkea ei ole tarvinnut opetella vasta ollessani yrittäjänä. ■

Opiskelija

Heikki Juntunen 23, Rovaniemi

”Tietotekniikkahan on jo alanakin aika laaja. Harvemmassa taitavat olla tehtävät, jotka nimenomaan eivät kiinnosta.” HEIKKI MIETTI VARUSMIESAIKANAAN alaa, jonne hakea yhteishaussa. - Päätin sitten kokeilla tietotekniikkaa kun on tullut oltua sen kanssa tekemisissä pienestä asti. Suomussalmelta kotoisin olevan Heikin teki jo mieli vaihtaa maisemia Kainuusta, joten Rovaniemi kuulosti jo kaupunkinakin ihan hyvältä vaihtoehdolta. - Ja mieluummin pohjoisempaan kuin etelämpään. - Opiskelukokemukset ovat ihan hyviä.

Opinnot ovat sujuneet hyvin ja suunnitelmissa olisi valmistua tässä keväällä. Ulkomaillakin pääsin käymään näppärästi kesähommissa. - Tulevaisuudelta työelämässä ei vielä ole suurempia odotuksia. Riittää kun oman alan hommia löytyisi. Eniten Heikkiä kiinnostaa ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmointi. - Tietotekniikkahan on jo alanakin aika laaja. Harvemmassa taitavat olla tehtävät, jotka nimenomaan eivät kiinnosta. ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

25


LIIKETALOUS

Valmistunut

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikataulu nuorten koulutukseen:  

   

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakokeen ennakkomateriaali verkossa 2.5.–6.6.2012 Valintakoe 6.6.2012 Tulokset julkistetaan 2.7.–17.7.2012 Opiskelu alkaa 3.9.2012 Aloituspaikkoja 60

Aikataulu aikuiskoulutukseen:  

   

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakokeen ennakkomateriaali verkossa 16.4.-23.6.2012 Valintakoe 23.5.2012 Tulokset julkistetaan 15.6.–17.7.2012 Opiskelu alkaa syksyllä 2012 Aloituspaikkoja 25

Lisätietoja opiskelusta:

Henna Ylikärppä, 25, Rovaniemi ”Koulutuksesta saa erittäin hyödyllistä tietoa. Vaikka valmistumisen jälkeen haluaisi vaihtaa kokonaan alaa, on liiketalouden koulutusohjelmassa opitut asiat varmasti hyödyllisiä alalla kuin alalla.” OULULAISLÄHTÖISEN Henna Ylikärpän mielestä RAMKin liiketalouden koulutusohjelma antaa hyvät valmiudet tulevaisuuteen. - Koulutuksesta saa erittäin hyödyllistä tietoa. Vaikka valmistumisen jälkeen haluaisi vaihtaa kokonaan alaa, on liiketalouden koulutusohjelmassa opitut asiat varmasti hyödyllisiä alalla kuin alalla. - Opiskelin ensimmäisen vuoden liiketaloutta Oulussa, mutta en halunnutkaan jäädä sinne. Olin muutamia kertoja käynyt Rovaniemellä ja ihastunut paikkaan. Otin selvää, että RAMKissa voi myös opiskella liiketaloutta ja tein päätöksen jatkaa opintojani Rovaniemellä. Koskaan en ole katunut päätöstäni.

Opiskelusta Hennalla on hyviä kokemuksia ja opiskelutoverit olivat erittäin mukavia. Henna toimii Kansaneläkelaitoksen palveluksessa asiakasneuvojana. - Minulla kävi niinkin hyvä tuuri, että ollessani työttömänä työnhakijana Kela otti minuun työvoimatoimiston kautta yhteyttä, koska tarvitsivat nopeasti työntekijää. Aluksi työsuhteeni oli määräaikainen, mutta minut vakinaistettiin hiljattain. - Työtehtäviini kuuluvat työttömyysetuuksien maksu sekä tulevan postin kuvaaminen. Työsuhteen vakinaistaminen tulee mahdollisesti muuttamaan työtehtäviäni lähitulevaisuudessa. Miten opintosi ovat auttaneet työtehtävissäsi?

- Ensimmäiseksi tuli mieleen tiimityöskentely, jota koulussa teimme paljon erilaisten ryhmätöiden ja projektien merkeissä. Nykyisessä työssäni tiimityöskentely on erittäin tärkeää. Lisäksi oppimani tietotekniset taidot ovat auttaneet minua kovasti työssäni, Henna sanoo. ■

Opintosihteeri Kirsi Mustajärvi ✆ 020 798 5360 | Kirsi.Mustajarvi@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Saat monipuoliset valmiudet hoitaa ja kehittää liiketalouden tehtäviä tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Opinnoissa korostuu sähköinen liiketoiminta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä ympäristöissä. Markkinointi, talous- ja tietohallinto, johtaminen, juridiikka ja verkkoliiketoiminta ovat keskeisiä opintoja. Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät ja ympäristöt, yritys- ja verkkoviestintä sekä kieliopinnot kuuluvat myös oleellisesti liiketalouden koulutukseen. Opit löytämään ideoita ja ratkaisuja toimivien yritysten ja niiden liiketoimintaprosessien kehittämiseksi sekä uusien yritysten perustamiseksi. Ammattinimikkeesi voi olla esim. markkinointisuunnittelija, asiakkuuspäällikkö, palvelupäällikkö, myyntineuvottelija, kirjanpitäjä, laskentapäällikkö, projektiasiantuntija, kouluttaja, hallintosuunnittelija, yrittäjä.

Opintojen sisältö Nuorten opiskelussa painotetaan projektityöskentelyä, soveltavaa tutkimusta yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa ja erilaisissa yhteistyöverkostoissa toimimista. Opinnoissasi voit kehittyä sähköisen liiketoiminnan osaajaksi.

26

Aikuiskoulutuksessa juridiikkaan ja taloushallintoon painottuva tradenomikoulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia yksityisen ja julkisen sektorin jurdiikan ja taloushallinnon osaamista vaativissa ammatillisissa tehtävissä (www.oikeustradenomi.fi).

Opiskelija

Jon-Eerik Sellman 22, Rovaniemi

”Halusin tulla Etelä-Suomessa viettämäni 20 asuinvuoden jälkeen kokeilemaan siipiä jonnekin muualle Suomeen. Rovaniemi tuntui paikkana sopivimmalta ja RAMKista löytyi kiinnostava ala.” OPINTOJEN PARIIN Jon-Eerikiä ohjasi kiinnostus yrittämiseen ja ylipäänsä toimimiseen bisneselämässä. - Halusin tulla Etelä-Suomessa viettämäni 20 asuinvuoden jälkeen kokeilemaan siipiä jonnekin muualle Suomeen. Rovaniemi tuntui paikkana sopivimmalta ja RAMKista löytyi kiinnostava ala. - Kokemukset opiskelusta ovat pääasiassa hyviä. Opiskelijakaverit ovat mukavia ja täällä vallitsee rento meininki. - Liiketalouteen tarjottu työelämälähtöinen opiskelutyyli sopii itselleni. Siinä oppii tekemällä liiketalouden ammattilaiseksi.

- Koulu antaa hyvin paljon mahdollisuuksia. Meidän työelämälähtöinen ryhmä perusti oman opiskelijaosuuskunnan nimeltä ProTokka. Opiskelemme siis pienten toimeksiantojen kautta. Opiskelijatapahtumia on kivasti, ettei tämä nyt aina niin rankkaa opiskelua ole. Voin suositella lämpimästi. Tulevaisuudelta työelämässä Jon-Eerik odottaa mukavia ja haasteellisia töitä omalta alalta, mahdollisesti jopa yrittäjyyttä. - Olisi kivaa jos pääsisi tekemään myynti- tai ostohommia, markkinointia, yrittämistä. ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

27


TOURISM

Graduated

DEGREE PROGRAMME IN TOURISM Bachelor of Hospitality Management, Restonomi (AMK) 210 cr Timetable:     

The application period: 9 January – 14 February Entrance examination: 26 April 2012 Results announced: 29 May 2012 at the earliest Studies start: 3rd September 2012 Study places 20

For additional information about studying: Study affairs office Ms. Milla Loukusa ✆ + 358 (0)20 798 5701 | milla.loukusa@ramk.fi

For additional information about applying: Admissions office | ✆ + 358 (0)20 798 5401 admissions@ramk.fi The Degree Programme in Tourism aims at professional expertise when working in a multicultural tourism network and environment. Graduates of the Degree Programme in Tourism specialise in working in tourism destinations. A special feature of this programme is that even though students study tourism with an emphasis on northern naturebased aspects, they can apply this knowledge and skill when working in the tourism industry anywhere in the world. All the knowledge gained during the studies enables graduates to become potential future entrepreneurs in the tourism industry. The Degree Programme in Tourism focuses on integrating studies in • management, • leadership and • entrepreneurship in accordance with the principles of sustainable tourism. Contemporary marketing, including e-commerce and product development, and various language and cultural studies have also an important role in the degree programme.

Tutu Jauhojärvi, 42 ”Tourism is one of my passions.” Hometown? What should I say? Addis Ababa, Stavanger or Rovaniemi. Where are you from? A difficult question – I was born in Ethiopia, moved to Norway as a young girl (Norwegian citizen), have lived in Lapland, Finland, for the past 11 years. All 3 are my countries. What was your degree programme at RAMK: DPT 2007 and IPM 2010 How did you choose that degree programme? Tourism is one of my passions and I was working in the sector, so I wanted to have more knowledge. Why did you choose to study at RAMK? I was working in Rovaniemi when I saw the add in “Lapin Kansa” and then I applied. What kind of experiences do you have from studying at RAMK? In regard to education, I have accumulated more knowledge than I expected (not only tourism-related, but also other areas, to equip me to consider starting my own business in Finland). Where do you work at the moment? I have started my Tourism and Hospitality business “Tmi. Gete Service &Hospitality” (a travel agency and tour coordinating business) right after my graduation. How did you find your job? I wanted to start my own business in the sector and I have done my thesis project in relation to my business plan. What kinds of duties do you have in your work? Owner (Managing Director). How do your studies at RAMK help you in your duties? I have covered many areas related to tourism as well as starting my own business. My studies at RAMK made the decision-making process for my new career easy. ■

During international study exchange, students can broaden their specialisation areas through the various programmes of our many partner institutions abroad. This means specialisation, e.g. in some specific tourism-related areas like Event Management. Students are also encouraged to complete their practical training abroad, since it will give more perspective to their own expertise and offers an alternative way to gain more knowledge in the field of tourism. The amount of studies of the Finnish language and culture provided to the international students enables them to be recruited in the Finnish job market.

28

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

29


INFORMATION TECHNOLOGY DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION TECHNOLOGY Bachelor of Engineering, Insinööri (AMK) 240 cr Timetable:     

The application period: 9 January – 14 February Entrance examination: 26 April 2012 Results announced: 29 May 2012 at the earliest Studies start: 3rd September 2012 Study places 20

For additional information about studying: Study affairs office Ms. Eija Nietula ✆ + 358 (0)20 798 5363 | eija.nietula@ramk.fi

For additional information about applying: Admissions office | ✆ + 358 (0)20 798 5401 admissions@ramk.fi The objective of the Degree Programme in Information Technology (DPIT) is to give the student a variety of possibilities to develop expertise and professional skills in the field of Software Engineering (SE) – by providing sufficient basic knowledge of the implementation, structure and function of software and systems used in the field ofsoftware engineering from the standpoint of the student’s future profession.

Student

Akintomide Alaba, 28, Lagos, Nigeria ”I would like to become a networking engineer.” ALABA AKINTOMIDE CHOSE the programme by checking through the internet for an English degree programme in IT. - I chose RAMK because it’s in the northern part of Finland, which will help me to know more about Lapland and its rich nature. Alaba has quite a lot of experiences of studying at RAMK. - Right from the start of my studies until now my experiences have been enormous. Good lecturing, an atmosphere conducive to learning, willingness of lecturers to help with study-related problems, a friendly environment, social activities away from study life, etc. All this and much more have made studying at RAMK enjoyable. Alaba expects the following from her future career: - To put all the experience and knowledge I have gained from studying at RAMK to use by working in an IT company here in Finland or back in my home country, Nigeria. - I would like to become a networking engineer. This is because I enjoy the networking part of my studies most. ■

Studies emphasise not only expertise in software engineering and competence in practices, but also familiarity with the principles of business operation and general readiness for working life. Studies also emphasise the importance of lifelong learning, the ability to keep up with development in the field of information technology and skills to solve problems that arise in the field. An information technology engineer can work in various design, maintenance and implementationjobs as well as challenging specialist and educational jobs in technology. Your title may be • software designer, • software engineer, • ADP designer, • system specialist or • maintenance and support expert. The degree programme also provides good readiness to establish your own information technology company.

30

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

31


INNOVATIVE BUSINESS SERVICES DEGREE PROGRAMME IN INNOVATIVE BUSINESS SERVICES Bachelor of Business Administration, Tradenomi 210 cr Timetable:      

The application period: 9 January – 14 February Pre-reading material 13.1.2012–25.4.2012 Entrance examination: 25 April 2012 Results announced: 29 May 2012 at the earliest Studies start: 3rd September 2012 Study places 40

Graduated

Irina Atkova, 25, Murmansk, Russia ”Rich programme content in RAMK studies.” P R E V I O U S LY I R I N A H A S studied philology at the Murmansk State Pedagogical University. However, she was always interested in international relations and international cooperation, especially between Finland and Russia. She found RAMK’s pages and the list of degree programmes on the internet. International Business was her first choice, as it has allowed her not only to study the field that she was always interested in, but also to utilise her knowledge of languages.

Irina says she chose RAMK because her choice was influenced by the high educational standards, rich programme content and perspectives included in the research work. Besides, her first contact with the programme coordinator was very positive – Irina has received nearly immediate response to all of her questions. Further, during the application process and examinations she has felt constant support and has received all the guidance she has needed. Irina says studying at RAMK has provided her versatile experiences ranging from educational and learning to social and life. ■

For additional information about studying: Study affairs office Ms. Kirsti Mustajärvi ✆ + 358 (0)20 798 5360 | kirsi.mustajarvi@ramk.fi

For additional information about applying: Admissions office | ✆ + 358 (0)20 798 5401 admissions@ramk.fi The Degree Programme in Innovative Business Services (IBS) aims to educate and train business professionals with an innovative and entrepreneur-like attitude that gives an opportunity to work in a variety of jobs in business. Students will build their knowledge and skills around three core subjects: • Business studies will help to develop the most essential business and service management skills necessary for successful operations in any business environment. The emphasis is given to the subjects such as marketing, human resource management, financial management, ICT applications in business and other. • Innovation focus in studies helps to increase ones capacity to create, develop and implement new business ideas. • Northern environments and cultural studies will enhance ones ability to effectively communicate in multicultural business environments and will help to recognize the opportunities and potential of northern innovative business.

Student

Marni Nattestad 31, Miðvágu, Faroe Islands

”RAMK has given great experiences.” MARNI NAT TESTAD COME S from Miðvágur, Faroe Islands, and he is studying International Business at RAMK. He chose his degree programme based on his previous studies and work experience, and his desire to deepen his knowledge within the field. RAMK was the obvious choice since he lives in Rovaniemi with his wife.

Marni says that RAMK has given great experiences through many exciting subjects, internships and the possibility to participate in group work and projects such as the Annual Gala. In the future he expects to find a place in society where he can participate and influence. In the future Marni wants to work in Human Resource Management (HRM)-related work. ■

Characteristics of the programme • study in multinational students group with the students from all over the world • innovative learning environment that combines theory and practice and modern facilities with advanced technologies supporting effective learning • the studies are implemented in close cooperation with the working life of different industries • the programme encourages to develop and carry-out innovative business ideas in joint projects with the business. • Implementation of studies can take multiple forms: in-class studies, teamwork as well as field activities such as practical training in the company and study trips abroad, international exchange period and virtual studies.

32

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

33


ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op Aikataulu:  

   

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Ennakkotehtävä ladattavissa verkossa 2.3.2012 ja palautus viimeistään 3.4. 2012 klo 16.15 Valintakoe: 25.5.2012 Tulokset julkistetaan 15.6.–17.7.2012 Opiskelu alkaa syksyllä 2012 Aloituspaikkoja 20

Lisätietoja opiskelusta: Yliopettaja Jukka Jokimäki ✆ 020 798 5308 | jukka.jokimaki@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Luonnon monitavoitteinen, kokonaisvaltainen kestävä käyttö ja sosiaalisen kestävyyden ymmärrys ovat koulutusohjelman ydintä, johon sovelletaan uutta Keski-Euroopassa kehitettyä luonnon ja alueiden käytön kokonaisvaltaiseen hallintaan tähtäävää monitieteistä toimintamallia (holistic landscape concept). Koulutusohjelman sisältöalueita ovat kestävyyden arviointimenetelmät ja luonnon- ja alueidenkäytön sekä ympäristönsuunnittelumenetelmät, osallistaminen ja konfliktienhallinta, vuorovaikutustaidot ja prosessien johtaminen. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti sosiaaliseen kestävyyteen. Maan ja luonnonvarojen käyttöön liittyvän politiikan, hallinnon, tutkimuksen ja koulutuksen sektoroituminen ja hajanaisuus haittaavat kestävän kehityksen päämäärien saavuttamista. Koulutusohjelmasta valmistuvat uuden kokoavan lähestymistavan omaksuneet asiantuntijat edistävät kestävää käyttöä ja vaikuttavat siten myönteisesti koko Lapin ja sen elinkeinojen kehitykseen. He voivat toimia suunnittelu- ja kehittämistehtävissä luonnonvarojen ja maankäytön piirissä toimivien eri työnantajien palveluksessa. Tällaisia ovat esim. maa-, metsä- ja porotalouden viranomaistoimijat, maakuntaliitot, kunnat, Maanmittauslaitos, Metsähallitus, metsäteollisuusyritykset ja monialaiset maaseutuyritykset ja matkailu.

Opintojen toteutus Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetus-jaksoista, verkkoopinnoista ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Tutkinto on mahdollista suorittaa 1–1,5 vuodessa. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Siihen sisältyy syventäviä ammatillisia opintoja, valinnaisia opintoja ja opinnäytetyö, joka on käytännön työelämään liittyvä ammatillinen kehittämistehtävä.

34

Valmistunut

Noora Raasakka, 34, Rovaniemi ”Näkökulma asioihin laajentunut.” TUTUSTUESSAAN KOULUTUSOHJELMAAN Noora huomasi, että koulutuksessa on hyvin paljon sellaista syventävää asiaa, jota hän tarvitsee työssään. - Minua kiinnosti heti monipuolinen, kokonaisvaltainen ja hyvin työelämälähtöinen koulutus, jonka hyvin pystyy suorittamaan työn teon ohessa. Etelä-Pohjanmaan Teuvalta kotoisin oleva Noora asuu nykyisin Rovaniemellä, joten RAMK oli luonnollisen helppo valinta. - Kokemukseni RAMKista ovat tämän koulutuksen pohjalta hyviä. Joustava opinahjo hyödyntää opetuksessa käytännön tekijöiden tietämystä runsaasti. Noora työskentelee Lapin elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksessa (ELY) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen luonnonsuojeluyksikössä. - Olin vasta muuttanut Rovaniemelle ja etsin

kirjastoa. Eksyin silloiseen ympäristökeskukseen ja kysyin töitä. Sillä tiellä ollaan jo yhdettätoista vuotta. - Työtehtäviäni ovat luonnonsuojeluun liittyvät kansainväliset tehtävät, erilaisten luonnonsuojeluhankkeiden koordinointi ja valmistelu sekä maisemayhteistyön kehittäminen Pohjois-Kalotin alueella. - RAMKin opintojeni myötä tietämys ja näkökulma asioihin on laajentunut. Uusi osaaminen on auttanut syvällisemmässä suunnittelutyössä ottamaan paremmin huomioon erilaisten intressiryhmien näkemykset ja tarpeet. Maankäyttöön liittyvien erilaisten prosessien vaikuttavuuden yksityiskohtainen läpikäynti antoi hyvän kokonaiskuvan suunnittelujärjestelmistä ja samalla vankempaa tietämyspohjaa omalle työlleni. ■

Opiskelija

Tero Väyrynen, 35, Oulu ”Ylempi AMK-tutkinto avaa ovia vaativampiin tehtäviin.” TERO VALMISTUI vuonna 1999 Mikkelistä AMK-insinööriksi ja sen jälkeen hän on työskennellyt Maanmittauslaitoksella toimitusinsinöörinä. - Työvuodet ovat tuoneet kokemusta ja haluaisin haasteellisimpia ja monipuolisempia töitä tehtäväkseni. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuden päästä vaativampiin tehtäviin toimitustuotannossa. Siksi siis lähdin opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa. Oulussa asuvan Teron on helppoa kulkea Rovaniemellä opiskelemassa lähijaksot, joten välimatkakaan ei ole rasite.

- Opiskelu on jälleen pitkästä aikaa mielenkiintoista ja tuo vaihtelua. Itse asiassa opiskelu tuntuu nyt mielenkiintoisemmalle kuin aiemmin opiskellessani. Toki työn ohessa opiskelu on myös raskasta. Learnlincissä tapahtuvat etäopinnot kuitenkin mahdollistavat opiskelun. Vain kolmesti lukukaudessa tapahtuvat lähijaksot eivät sekoita liiaksi muuta elämää. - Toimitusinsinöörin tehtävät ovat tällä hetkellä kiinnostukseni kohteena. Sitä sitten ei voi sanoa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

35


MATKAILUALA MATKAILUALA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op Aikataulu:     

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Valintakoe: 25.5.2012 Tulokset julkistetaan15.6.–17.7.2012 Opiskelu alkaa: syksy 2012 Aloituspaikkoja 20

Lisätietoja opiskelusta:

Yliopettaja Kaarina Kantele ✆ 020 798 5713 | kaarina.kantele@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta: Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Matkailualan koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK).Vastaava englanninkielinen nimike on Master of Hospitality Management.

Kuvaus Matkailualan koulutusohjelma tarjoaa opiskelijan aiempaa, alempaa korkeakoulututkintoa sekä matkailualan työkokemusta täydentävän, syvällisen ymmärryksen matkailualasta. Koulutusohjelma antaa valmiudet tietoja ja taitoja soveltamalla toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Koulutusohjelma tukee opiskelijan asiantuntijuuden ja ammatillisten osaamisen jatkuvaa kehittymistä sekä antaa valmiudet matkailutoimialan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen ja hyödyntämiseen muuttuvassa työelämässä.

Valmistunut

Minna Sipponen, Rovaniemi ”Osaamiseni kehittyi ja sain uusia työvälineitä työni kehittämiseen.” – RESTONOMIKSI VALMISTUMISEN JÄLKEEN olin majoitus- ja ravitsemisalalla töissä. Olin kiinnostunut täydentämään tutkintoani ja kuultuani ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta halusin suorittaa sen. - Koulutuksen sisältö vaikutti mielenkiintoiselta. Toteutustapa oli monipuolinen, mukana oli muita ammattikorkeakouluja, jolloin koulutustarjonta oli laaja. Omaa oppivista tukevia opintojaksoja pystyi valitsemaan muista ammattikorkeakouluista. Tutkin muidenkin ammattikorkeakoulujen valikoimaa, mutta RAMK valikoitui parhaaksi sisällön ja pohjoisen sijainnin vuoksi. - Opiskelu työn ohessa oli haastavaa, mutta joustavaa. Lähipäivien aikana oli voimaannuttavaa tavata opiskelutovereita ja keskustella opiskelutehtävistä. Lähipäiviltä sain uusia ideoita ja työkaluja omiin työtehtäviini. Verkostoiduin opintojen aikana muiden opiskelijoiden kanssa ja sain luotua kontakteja työelämään. Ylemmän ammattikorkea-

koulututkinnon suorittaminen vaati paljon; ajan löytäminen opiskeluun, muuttuviin työtehtäviin, perheelle ja ystäville oli haasteellista. Oman osaamisen kehittyminen ja innostavat opettajat auttoivat valmistumaan aikataulun mukaisesti. Minna toimii kokoaikaisena tuntiopettajana Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa työskenneltyään sitä ennen projektipäällikkönä. - Rovaniemen ammattikorkeakoulu etsi projektipäällikköä esiselvityshankkeeseen keväällä 2007. Kiinnostuin tehtävästä ja pääsin hankkeeseen töihin. Hankkeessa kartoitettiin majoitus- ja ravitsemisalan yritysten innokkuutta työelämäyhteistyön kehittämiseen oppilaitoksen kanssa. - Työtehtäväni ovat monipuolisia; olen mukana opetuksessa ja hanketoiminnassa. Opetustehtävissä opetan mm. ammatillisia aineita, ohjaan opinnäytetöitä ja projektiopintoja. Hanketyössä yhdistän opetusta työelämän toimeksiantoihin. - Opiskelun monipuoliset kehittämistehtävät

tukivat työtehtäviäni. Pystyin yhdistämään oppimistehtävät osaksi työtehtäviäni ja tarkastelemaan niitä laajemmasta näkökulmasta. Osaamiseni kehittyi ja sain uusia työvälineitä työni kehittämiseen. Työelämään verkostoitumisen myötä sain tärkeitä kumppaneita, joiden kanssa olen tehnyt työelämäyhteistyötä. ■

Opiskelija

Veli-Matti Hettula, 34, Kittilä ”Matkailun opintoja englanniksi ja suomeksi.”

Opintojen toteutus Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Tutkinto on mahdollista suorittaa 1,5–2 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Siihen sisältyy syventäviä ammatillisia opintoja, valinnaisia opintoja ja opinnäytetyö, joka on käytännön työelämään liittyvä ammatillinen kehittämistehtävä. Opiskelijaa kannustetaan kohdistamaan opintojaksojen oppimistehtävät oman työpaikkansa tai valitsemansa kohdeorganisaation liiketoiminnan ja työympäristön kehittämiseen.

36

VELI-MATTI ON SAANUT hyvää kokemusta kahdestakin RAMKin matkailun koulutuksesta. - Parhaillaan suoritan matkailun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja täytyy sanoa, että haastetta riittää työn ohessa, mutta joulu 2012 siintää jo mielissä ja silloin on todistus kädessä. Aiemmin Veli-Matti on suorittanut RAMKissa englanninkielisen Degree Programme in Tourism –koulutuksen. - Opetus oli kokonaan englanniksi, mikä sai minut liikkeelle. Englannin kielen edelleen

kehittäminen tutussa ympäristössä Rovaniemellä kiinnosti. - RAMKissa opiskelusta on paljon hyviä kokemuksia. Kotona olevat lapset ja vaimo pitivät huolen siitä, että opiskelumotivaatiota riitti. Heti kun valmistuin, niin työpaikka oli jo odottamassa brittiläisellä matkanjärjestäjällä. Veli-Matti työskentelee omilla ”juurillaan”, kotikunnassaan Kittilässä. - Kittilän kunnan silloinen elinkeinotoimi (nykyään Kideve Elinkeinopalvelut) haki projek-

tipäällikköä yhdistämään runsasta kulttuuritarjontaansa ja matkailua parempaan yhteistyöhön. Ajattelin, että siinä riittää haastetta ja voisin hyödyntää jo hiukan kertynyttä matkailualan osaamistani kulttuuriväelle. - Nyt kehitämme mahtavalla työporukalla Kittilää mm. erilaisin projektein, mutta ajatus kirkkaana ja ennen kaikkea sydän mukana. Lisätietoja hankkeistamme www.kideve.fi RAMK on antanut Veli-Matille työelämään pohjan, jonka päälle on ollut hyvä rakentaa matkailualan kokemuksia. ■

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

37


TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op Aikataulu:  

   

Hakuaika: 5.3.–3.4.2012 Ennakkotehtävä ladattavissa verkossa 2.3.2012 ja palautus viimeistään 3.4. 2012 klo 16.15 Valintakoe 25.5.2012 Tulokset julkistetaan 15.6.–17.7.2012 Opiskelu alkaa syksy 2012 Aloituspaikkoja 20

Lisätietoja opiskelusta: Yliopettaja Veikko Kärnä ✆ 020 798 5361 | veikko.karna@ramk.fi

Lisätietoja hakemisesta:

Valmistunut

Tuomo Romakkaniemi 55, Rovaniemi ”Uuden oppimista sekä opetuksessa että keskusteluissa.” TUOMO HAKEUTUI KOULUTUKSEEN, koska hänellä oli omakohtaista kokemusta johtamisesta. - Koulutusohjelman valintaa ohjaisivat halu ymmärtää johtamista syvemmin sekä luonnollisesti myös halu kehittyä johtajana. Valitsin RAMKin, koska asun Rovaniemellä. - Opiskelukokemukset ovat hyviä. Koulutusohjelma palveli hyvin omaa tarvettani ja oli kokonaisuutena hyvin opiskelua motivoiva. Ylitorniolta lähtöisin oleva Tuomo on työskennellyt Digita Oy:n palveluksessa jo vuodesta 1999, eikä uuden tutkinnon jälkeenkään tullut tarvetta työpaikan vaihtamiseen. - Työtehtäväni vaihtelevat. Valmistumisen aikoihin toimin kehityspäällikkönä, jolloin työtehtäviini kuului mm. teknisen koulutuksen suunnittelu

ja koordinointi. Lisäksi tutkin eri työkokonaisuuksien kannattavuutta ja niihin liittyviä kehitystoimia. Viime keväänä siirryin liiketoimintaan palvelupäälliköksi. Palvelupäällikkönä toimin erityyppisissä asiantuntijatehtävissä ja vastaan esimerkiksi olemassa olevista asiakassuhteista ja niiden kehittämisestä. - Opinnot RAMKissa ovat auttaneet minua selviytymään työtehtävissäni. Opiskelu toteutettiin pääosin niin, että myös opiskelijat toivat esiin kulloiseenkin aiheeseen liittyviä omia näkemyksiään ja kokemuksiaan. Uuden oppimista tapahtui siis sekä varsinaisen opetuksen muodossa että keskusteluissa opettajien ja opiskelukavereiden kanssa. Tämä kokonaisuus yhdessä avasi uusia näkökulmia johtamisen eri osa-alueisiin. ■

Hakutoimisto | Puh. 020 798 5401 | hakutoimisto@ramk.fi Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK). Vastaava englanninkielinen nimike on Master of Engineering.

Kuvaus Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma tarjoaa työelämän asiantuntijoille välineitä johtaa tiimiään, työyksikköään tai organisaatiotaan. Tutkinnon toteutus mahdollistaa asiantuntijatehtävissä työskentelevien insinöörien jatkokouluttautumisen työn ohessa.

38

Opintojen toteutus Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Tutkinto on mahdollista suorittaa 1–1,5 vuodessa. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Siihen sisältyy syventäviä ammatillisia opintoja, valinnaisia opintoja ja opinnäytetyö, joka on käytännön työelämään liittyvä ammatillinen kehittämistehtävä. työtehtävissä iästä tai sukupuolesta riippumatta. Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet oman tietotekniikka-alan yrityksen perustamiseen jolloin voit itse innovoida ja kehittää uusia järjestelmiä tai sovelluksia ja toimia tulevaisuudessa ICT-alan keihäänkärkenä.

kasvun kota  yhteishaku | kevät 2012

39


AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU avoin mahdollisuus

AV O I M E S S A A M M AT T I K O R K E A KOULUSSA voi opiskella Rovaniemen ammattikorkeakoulun AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavien koulutusohjelmien mukaisia opintoja iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Ylemmän AMK-tutkinnon opintojen suorittamiseen vaaditaan edeltävinä opintoina soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.   Opinnot soveltuvat sinulle, jos  • suunnittelet hakeutumista ammattikorkeakouluun ja haluat suorittaa opintoja myöhemmin suoritettavaa tutkintoa varten. • haluat kehittää ammattitaitoasi ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. • haluat kehittää itseäsi.

Opinnot  voidaan hyväksilukea tutkintoon johtavassa koulutuksessa RAMKin tutkintosäännön mukaisesti.  Suoritetuista avoimen  ammattikorkeakoulun opinnoista voi saada lisäpisteitä AMK-tutkintoon johtavaan  aikuiskoulutukseen hakiessa.  AMKtutkintoon johtavaan koulutukseen voi hakea myös avoimessa suoritettujen opintojen perusteella (hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 60 opintopistettä ko. koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suorittaneet), jolloin valintakoe on haastattelu. ■ Lisätietoja: www.ramk.fi/avoinamk avoinamk@ramk.fi

www.ramk.fi

Kasvun Kota kevät 2012  

Kasvun Kota -lehti esittelee Rovaniemen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa kevään 2012 yhteishaussa.

Advertisement