Page 1

TUR UN JA K AAR INA NSE ripp URAK U iko ulu NTAY t vu H ode TYMÄ lle 2 N 018

n a b i r k S

tunnelmia#ripari2 #ripari2 017 018

Sisältää tiedot

rippikouluilmoittautumisesta.

Rippinikfoou2lu0-18 ikoulun Millaisen ripp valitsen?

Il m o i tat al kuatau m i n e n m a 28 .8 . ja 01 7 .9 .2 p ä ä tt yy su 17

Il m o i t taanu!d u m uoikttaeessa

os u ra ku n n at .f i w w w .t u ru n se


n a b i r k S

JULKAISIJA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä JAKELU Vuonna 2003 syntyneet turkulaiset ja kaarinalaiset nuoret TEKSTIT Jenni Haltia, Hannele Lund, Kaisa Vanhala ja Iikka Viitanen TAITTO Johanna Hoppela LAYOUT Jani Käsmä KUVAT Jussi Vierimaa KÄÄNNÖS Mia Bäck PAINO T. Nieminen Oy, Kaarina PAINOSMÄÄRÄ 1 700 kappaletta

KAIKKI TIEDOT JA RIPARIVIDEO www.turunseurakunnat.fi -> rippikoulu

2 Ripari I Skriban 2018

SISÄLLYS - INNEHÅLL


a tunnelmi 017 #ripari2 018 i2 r a ip #r

www.ripari.fi Instagramissa ja twitterissä #ripari2017 ja #ripari2018 Tägää itsesi mukaan!

“Toim yhdess itaan ä, o ja tehd pitaan kivoja j ään uttuja.”

4 6 8 12 22 30 32

RIPPIKOULUT 2018

14 16 18 20 22

ILMOITTAUTUMISOHJE

RIPPIKOULUN ABC MITÄ RIPPIKOULU EDELLYTTÄÄ?

MILLAISEN RIPPIKOULUN VALITSEN? OHJEITA ILMOITTAUTUMISEEN

YHTEYSHENKILÖT

SKRIFTSKOLANS ABC

VAD KRÄVS I SKRIFTSKOLAN? VILKEN SLAGS SKRIFTSKOLA SKA JAG VÄLJA? INSTRUKTIONER FÖR ANMÄLNINGEN

32

SKRIFTSKOLORNA 2018

KONTAKTPERSONER


RIPPIKOULUN ABC

SINÄ OLET SUURI IHME! Rippikoulu on ainutkertainen mahdollisuus syventyä uskoon, elämään ja rukoukseen. Rippikoulussa ihmetellään elämää, kiitetään ja rukoillaan Jumalaa, ja pyydetään hänen johdatustaan. Rippikoulu on elämänvaihe, joka on ennen kaikkea nuorta itseään varten. Rippikoulu tarjoaa tilaa miettiä itseään ja suhdettaan maailmankaikkeuden Luojaan. Toisaalta konfirmaatio ja rippijuhla ovat koko perheen yhteinen tapahtuma.

4 Ripari I Skriban 2018


R

ippikoulu on seurakun-

talvella tai kesällä. Kaupunkirip-

nan kastekoulu. Sen

pikoulut eivät sisällä yöpymisiä.

aikana

oppii,

Pienryhmärippikoulussa on ni-

mitä usko kolmiyhtei-

mensä mukaisesti pienempi ryh-

nuori

seen Jumalaan merkitsee. Rippi-

mä, korkeintaan 12 riparilaista.

koulussa opetellaan mitä lähimmäisenrakkaus on käytännössä.

Rippikoulun voi käydä sellainen-

Samalla nuori rakentaa yhteyttä ja

kin nuori, jota ei ole kastettu tai

suhdettaan omaan seurakuntaan-

joka ei kuulu kirkkoon. 15-vuoti-

sa. Rippikoulun tarkoitus on antaa

as voi liittyä kirkkoon huoltajien

eväitä nuoren omalle uskonnolli-

luvalla, vaikka nämä eivät itse

selle kasvulle; matkalle, joka jat-

kirkkoon

kuu koko loppuelämän.

koulun voi myös käydä vaikka ei

kuuluisikaan.

Rippi-

haluaisikaan osallistua konfirRippikoulu avaa nuorelle myös

maatioon. Konfirmaatioon osal-

mahdollisuuksia seurakunnassa:

listuminen edellyttää kuitenkin

rippikoulun käynyt nuori saa oi-

kastetta ja kirkkoon kuulumista.

keuden äänestää seurakuntavaaleissa ja tulla vihityksi avioliittoon

Rippikoulun

jälkeen

kirkossa. Lisäksi konfirmaatio

konfirmaatiojumalanpalvelusta.

antaa oikeuden toimia kummina.

Kasteessa vanhemmat ja kummit

INFOA Rippikoulun tarkoitus on antaa eväitä nuoren omalle uskonnolliselle kasvulle; matkalle, joka jatkuu koko loppuelämän. Rippikoulun käynyt nuori saa oikeuden äänestää seurakuntavaaleissa ja tulla vihityksi avioliittoon kirkossa.

vietetään

lausuivat kastettavan puolesta MONTA TAPAA KÄYDÄ RIPPI-

uskontunnustuksen. Konfirmaa-

KOULU

tiossa nuori lausuu uskontun-

Lisäksi konfirmaatio antaa oikeuden toimia kummina.

nustuksen itse yhdessä seuraSuomessa rippikoulun käy noin

kunnan kanssa.

86 prosenttia rippikouluikäluokasta. Sen käymiseen on run-

Kummien läsnäolo konfirmaatio-

saasti eri vaihtoehtoja, joita esi-

päivänä on tärkeää. Monille kon-

tellään tässä lehdessä.

firmoiduille järjestetään rippijuhlat, joissa suku ja ystävät pääsevät

Jokainen rippikoulu on erilainen.

onnittelemaan nuorta. Vinkkejä

Kaikki rippikoulut kuitenkin si-

konfirmaatiojumalanpalveluk-

sältävät seurakuntayhteysjakson,

seen ja juhlien järjestämiseen löy-

jonka

dät nettiosoitteesta: evl.fi/konfir-

aikana

rippikoululaiset

osallistuvat jumalanpalveluselä-

“Rippikoulu on huippujuttu.”

maatio.

mään ja muuhun seurakunnan toimintaan.

Kaikkiin

rippikou-

Seurakunnan kasteopetus ei kui-

luihin sisältyy vanhempainiltoja

tenkaan

lopu

konfirmaatioon.

ja oppimiskokonaisuuksia myös

Rippikoulun jälkeen seurakunnat

kaupungissa. Rippikoulu voi si-

kutsuvat nuoria mukaan mm.

sältää yhden tai kaksi leirijaksoa

isostoimintaan.

Ripari I Skriban 2018 5


MITÄ RIPPIKOULU EDELLYTTÄÄ?

INFOA Rippikoulu sisältää noin 80 tuntia oppimista ja kestää aina vähintään puoli vuotta. Tavoitteena on, että rippikoulu on sama koko ryhmälle. Siksi rippikoululaiselta edellytetään osallistumista koko rippikouluohjelmaan.

O

n tärkeää, että van-

toehto, jos nuoren elämässä on

hemmat

olisivat

juuri nyt paljon muuta eikä aika-

nuo-

taulu veny kaikkeen. Rippikoulun

kiinnostuneita

rippikoulusta.

siirtäminen voi olla hyväksi myös

Toivomme, että perheessä tue-

rensa

silloin, jos nuoren elämässä on

taan nuoren rippikoulun käymistä

vaikeita asioita, kuten raskasta

esimerkiksi järjestämällä siihen

sairautta tai surua. Rippikoulun

tarvittava aika. Rippikoulu käy-

voi käydä myöhemmin esimer-

dään vain kerran – se on ainutlaa-

kiksi seuraavan ikäluokan muka-

tuinen jakso nuoren elämässä.

na. Sen voi käydä myös aikuisena yksityisrippikouluna tai varus-

Seurakuntayhtymän

leirikes-

miespalveluksen aikana.

kuksissa noudatetaan tupakkalain

määräyksiä.

Rippileireillä

Rippikoulu on mahdollista käydä

tupakointi on kokonaan kielletty.

myös aikaisemmin perustellus-

Leiririppikouluun

ilmoittautumi-

ta syystä, esimerkiksi jos nuori

nen tarkoittaa sitoutumista tu-

on aloittanut koulun aiemmin ja

pakoimattomuuteen koko leirin

haluaisi tulla rippikouluun koulu-

ajaksi, koska kaikki leirimme ovat

tovereidensa kanssa. Ota tällöin

luonnollisesti päihteettömiä.

yhteys oman seurakuntasi rippikouluvastaavaan.

Rippikoulun käymisen siirtäminen tuonnemmaksi on hyvä vaih-

6 Ripari I Skriban 2018

“Ripari voi yllättää sinut positiivisesti.”


“Riparilla saa mahtavia kokemuksia, joista on hyötyä koko elämässä.”

Ripari I Skriban 2018 7


MILLAISEN RIPPIKOULUN VALITSEN?

O

LEIRITÖN RIPPIKOULU sa

seurakunnista

“Rippikoulun voi käydä monella eri tavalla.”

järjestää ilta- ja/tai päivärippikouluja. Ne sisältävät erilai-

sia kokoontumisia seurakunnan

viettämään ryhmäsi kanssa viikon

tiloissa ja muualla, eikä niihin

luonnonkauniissa leirikeskuksessa.

sisälly leirijaksoa. Iltarippikou-

Leirejä on sekä kesällä että talvel-

lussa kokoontumiset on ripotel-

la. Talvileirin sisältävä rippikoulu

tu tasaisesti koko puolen vuoden

kannattaa valita etenkin silloin, jos

rippikoulujaksolle.

Päivärippi-

kesällä on paljon harrastuksia tai

koulu sisältää intensiivijakson eli

muita menoja. Liikuntaesteisille so-

noin viikon mittaisen ajan, jolloin

pivia vaihtoehtoja ovat Heinänokan

kokoonnutaan päivittäin noin 6-8

leirikeskuksen majoitustilat Mänty

tuntia kerrallaan.

ja Kallio. Kaikki rippikoulut eivät välttämättä

toteudu.

Muutokset

Turun seurakunnilla on myös yh-

ovat mahdollisia. Leirikeskuksiim-

teinen leiritön rippikoulu, jonka

me voit tutustua: www.heinanokka.

ryhmärippikoulusta saat Hannele

kokoontumiset ovat syksystä ke-

fi ja www.kunstenniemi.fi

Lundilta hannele.lund@evl.fi, 040

vääseen iltaisin ja viikonloppuisin. Jokin leiritön rippikoulu on mones-

T PIENRYHMÄRIPPIKOULU U U

UUS!

3417386, Marko Mäenpäältä, marko.maenpaa@evl.fi, 040 3417587 tai Mirka Simoselta, mirka.simonen@

ti paras vaihtoehto, jos illat tai yöt

Nuorelle parhaiten sopivan rippi-

poissa kotoa tuottavat hankaluuk-

koulumuodon voi valita monesta

sia esimerkiksi harrastusten takia

erilaisesta vaihtoehdosta.

ERITYISRIPPIKOULUT JA

tai koulujen loma-ajat ovat muuten

Jollekin sopii iso 25 henkilön ryhmä

KEHITYSVAMMATYÖ

täynnä ohjelmaa. Rippikouluihin

ja toiselle pienempi ryhmä antaa

pääsevät kaikki sellaisen vaihto-

onnistuneemman rippikoulukoke-

Rippikoulu kuuluu kaikille. Erityis-

ehdon valinneet. Jos leirielämä ei

muksen. Myös nuoren terveydel-

rippikoulussa pyritään

houkuttele, leiritön rippikoulu on

liset ja sosiaaliset asiat kannattaa

sessa ja käytännön järjestelyissä

sinua varten.

huomioida.

huomioimaan

LEIRIJAKSON SISÄLTÄVÄ RIPPIKOULU

Rippikouluvastaavat

evl.fi, 040 3417565.

opetuk-

rippikoululaisten

auttavat mielellään sopivan ryhmän

erilaiset lähtökohdat. Lisätietoja

valinnassa.

kehitysvammaisten rippikouluista Turun ja Kaarinan seurakun-

Pienryhmärippikoulu sisältää kaksi

tayhtymässä antavat kehitysvam-

Tähän rippikoulumuotoon sisältyy

leirijaksoa sekä ilta- ja viikonlop-

matyön pappi Pertti Arola 050 570

kaupungissa toteutettavien aloitus-

pukokoontumisia. Tässä ryhmässä

2656, pertti.arola@evl.fi ja vam-

ja seurakuntayhteysjaksojen lisäksi

työntekijöillä on paremmat mah-

maistyön diakoni Tarja Muurinen

leirimuotoinen intensiivijakso. Lei-

dollisuudet tukea yksittäisen nuo-

040 341 7280, tarja.muurinen@

rit ovat pääsääntöisesti 5-7 vuoro-

ren rippikoulua. Rippikoululaisia

evl.fi. Katso myös www.sinapin-

kauden mittaisia. Leirillä pääset

on korkeintaan 12. Lisätietoja pien-

leirikeskus.fi ja s. 24.

8 Ripari I Skriban 2018


HINNAT JA VAKUUTUKSET

T

urun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kaupunki-, pienryhmä- ja leiririppikoulut ovat turkulaisille ja

kaarinalaisille maksuttomia. Vain lasketteluripari on maksullinen. Muilta osallistujilta laskutetaan ruoka-

ja

matkakustannukset.

Vuonna 2018 leirijakson vuorokausimaksu on 17-21 € ja mahdollinen meno- ja paluukuljetus 20 €. Leirijakson ruoka- ja matkakustannuksista (7 vuorokautta) kertyy vuonna 2018 yhteensä n. 139-167 €. Voimassa olevan hinnaston löydät leirikeskusten nettisivuilta www. heinanokka.fi.

Seurakunta vakuuttaa kaikki rippikoululaiset tapaturman varalta. Vakuutus on pienimuotoinen ja se kattaa ryhmän kokoontumiset ja leirijakson. Vakuutus on tavallinen tapaturmavakuutus, eikä korvaa esim. fysikaalista hoitoa. Suosittelemme vakuutusturvan laajentamista omalla vakuutuksella. Turun ja Kaarinan seurakuntien leireillä käytetään ensihoitoon ensisijaisesti terveyskeskuksia. Ensihoidon jälkeen leiriläinen maksaa (käteinen tai lasku kotiin) kustannukset ensin itse ja sen jälkeen hakee

INFOA Voit valita sinulle sopivan rippikoulun monesta eri vaihtoehdosta. Kiinnostaako sinua jokin urheilulaji, oletko parhaimmillasi pienemmässä ryhmässä tai kävisitkö rippikoulun mieluiten leirittömän rippikoulun?

korvauksia takaisin vakuutuksesta. Lisätietoja seurakuntien vakuutuksista antaa: Johanna Hoppela 040 341 7220, johanna.hoppela@evl.fi.

“Rippikoulu on ilmainen.” Ripari I Skriban 2018 9


“Ripari on kuin karkkipussi, (siihen mahtuu paljon makeita kokemuksia ja ihmisiä).” INFOA Rippikouluja järjestävät myös kristilliset järjestöt. Vaikka kävisitkin jonkin muun tahon järjestämän rippikoulun, kokonaisuuteen sisältyy seurakuntayhteysjakso (8-16 tuntia) omassa seurakunnassa. Ole yhteydessä oman seurakuntasi rippikouluvastaavaan kun rippikoulupaikkasi varmistuu.

10 Ripari I Skriban 2018


“Ripari on kuin iso halaus.”

kutetaan leiririppikoulusta lisäksi TEEMARIPPIKOULUT

ruokakustannukset. Ks. esite s. 9.

URHEILURIPPIKOULU

Monet seurakunnat ja järjestöt jär-

Lisätietoja antaa Ilpo Lahden-

Rippikoulun voi käydä myös oman

jestävät teemarippikouluja. Näissä

kauppi, 050 344 7720, ilpo.lahden-

harrastuksen ohella muiden ur-

rippikoulun sisältöjä käsitellään

kauppi@tunmky.fi.

heilusta kiinnostuneiden kanssa.

jollain erityisellä menetelmällä tai erilaisessa ympäristössä.

Urheilurippikouluista löydät tietoa NMKY:n rippikouluryhmät aloit-

liikuntajärjestöjen ja urheiluopis-

tavat

marras-

tojen verkkosivuilta. Yhteystiedot

Joillekin teemaripareille ovat etu-

joulukuussa. Ryhmät kokoontuvat

löytyvät osoitteesta www.urheilu-

sijalla järjestävän seurakunnan

kevään aikana noin kerran kuu-

opistot.fi. Ainakin Kuortaneen ja

omat nuoret ja osa rippikouluista

kaudessa.

Vierumäen urheiluopistot järjes-

kokoontumalla

maksaa osallistujille. Jos teema

tävät urheilurippikouluja.

kuitenkin kiinnostaa, näillä ripa-

PARTIORIPPIKOULU (003)

reilla pääsee kokemaan jotain eri-

Turun Partiolaiset järjestävät par-

tyisen ainutlaatuista. Katso lisätie-

tioriparin 11.-20.6.2018 vaellusri-

dot teemaripareista s. 22.

parina Saariselällä. Rippikoulun

ENGLANNINKIELINEN RIPPIKOULU

hinta on 225 € sisältäen leirin,

Nuorten keskus järjestää kansain-

kuljetukset, ruoan ja vakuutukset.

välisiä rippikouluja, joiden ope-

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN

Partiorippileiri on avoin kaikille ul-

tuskielenä on suomi ja englanti.

RIPPIKOULUT s. 22

koilusta ja eräretkeilystä kiinnos-

Rippikoulujen leiriosuus pidetään

tuneille nuorille. Katso lisätiedot ja

Partaharjun toimintakeskuksessa

yhteyshenkilöt sivulta 22.

Pieksämäellä. Lisätietoja löydät

NMKY:N RIPPIKOULUT (001-002) Turun ja Kaarinan seurakuntayh-

osoitteesta:

tymä ja NMKY järjestävät yhteistyössä kaksi toimintapainotteista

www.nuorikirkko.fi/

kansainvaliset-rippikoulut/ JÄRJESTÖJEN RIPPIKOULUT

rippikoululeiriä. Leirijaksot toteu-

Vaikka kävisitkin jonkin muun

tetaan NMKY:n leirikeskuksessa

Rippikouluja

myös

tahon järjestämän rippikoulun,

Harvan saaressa. Leirin aikana

kristilliset järjestöt. Järjestöripa-

kokonaisuuteen sisältyy seura-

tehdään mm. retkiä saaristoon.

reilla pääset tutustumaan erilai-

kuntayhteysjakso

NMKY:n

on

seen toimintaan ja ihmisiin ympäri

omassa seurakunnassa. Täytä siis

rippikoulun

turkulaisilta

ja

hinta

järjestävät

(8-16

tuntia)

kaarinalaisilta

Suomea. Järjestöjen rippikouluis-

ilmoittautumislomakkeemme ne-

nuorilta 195 € (sisältää mm. saa-

ta saat lisätietoja suoraan järjes-

tissä ja valitse kohta “ilmoittaudun

ristoretken ja runsaasti muuta

töjen sivuilta tai työntekijöiltä.

muualle”. Ole yhteydessä oman

toiminnallista ohjelmaa). Muiden

seurakuntasi rippikouluvastaavan

paikkakuntien osallistujilta las-

kun rippikoulupaikkasi varmistuu.

Ripari I Skriban 2018 11


OHJEITA ILMOITTAUTUMISEEN

INFOA Vuoden 2018 rippikouluihin ilmoittaudutaan internetissä osoitteessa: www.turunseurakunnat.fi. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 28.8.2017 klo 12 ja päättyy sunnuntaina 17.9.2017 klo 23:59. llmoittautumisajankohdalla ei ole merkitystä.

J

os käytössäsi ei ole in-

Mikäli rippikoulun käyminen ei kuu-

ternettiä voit tulla ilmoit-

lu suunnitelmiisi tulevan vuoden ai-

tautumaan

seurakuntasi

kana tai käyt rippikoulusi muualla,

tiloissa. Mukana on myös

toivomme että ilmoittaisit siitä meil-

seurakuntasi työntekijä, jolta voit

le - asia käy helposti netissä www.

kysyä neuvoa tai opastusta. Katso

turunseurakunnat.fi

ilmoittautumisajat oman seura-

Näin saamme tiedon siitä, että kir-

kuntasi otsikon alta s. 25-29 koh-

jeemme on tavoittanut sinut.

osoitteessa.

dasta “Työntekijä jeesaa!“ Jos sinulla on kysyttävää, niin Ilmoittautuminen alkaa maanan-

oman

taina 28.8.2017 klo 12 ja päättyy

vastaavalta saat yksityiskohtaista

seurakuntasi

rippikoulu-

sunnuntaina 17.9.2017 klo 23:59.

tietoa seurakuntasi omista käytän-

Ilmoittautumisajankohdalla ei ole

nöistä. Rippikouluvastaavien yhte-

merkitystä, vaan paikat jaetaan toi-

ystiedot löydät esitteestä sivulta 32.

veiden perusteella niin, että mah-

Jos haluat ystäväsi kanssa samaan ryhmään, suosittelemme kaverikoodin käyttöä. Kaverikoodia voi käyttää vain kerran. Kaksi nuorta muodostaa ryhmän. 12 Ripari I Skriban 2018

dollisimman moni pääsisi jollekin haluamistaan ryhmistä toivomansa ystävän kanssa. Kaikkiin toiveisiin emme pysty vastaamaan. Yritämme parhaamme!

“Täytä tiedot huolellisesti yhdessä vanhempiesi kanssa.”


“Pikaohje kuvilla löytyy s. 30-31.”

TURUNSEURAKUNNAT.FI - Vähintään kahden valitsemasi vaihtoehdon tulee olla kotiseurakuntasi rippikouluja. Muut vaihtoehdot voit poimia toisen seurakunnan rippikouluista.

1. SIIRRY ENSIN

- Vaihtoehdoista ainakin kahden

WWW.TURUNSEURAKUNNAT.FI

tulee sijoittua eri kuukausiin.

OSOITTEESEEN

- Mikäli kotiseurakunnassasi on

Klikkaa: Ilmoittaudu riparille tästä.

vain kaksi tai kolme rippikouluryhmää tarjolla (Paattinen, Tuomio-

2. ETEESI AVAUTUU

kirkkoseurakunta ja erityisrippikou-

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

lut) ja haluat ehdottomasti oman seurakuntasi

rippikouluun,

laita

- Valitse ensin kotiseurakuntasi. Jos et muista seurakuntaasi,

lomakkeeseen oman kotiseura-

niin löydät tiedon esitteen taka-

“tyhjä” vaihtoehto. Tämä johtuu sii-

sivulta osoitetiedoistasi.

Koodit:

tä, että sähköinen ilmoittautumislo-

01=Henrikinsrk, 02=Kaarinan srk,

make vaatii neljä rippikoulutoivetta.

03=Katariinansrk,

kuntasi/erityisrippikoulut kohdasta

04=Maarian

svenska församlin. Jos et kuulu

Tämän jälkeen hyväksy valinnat painamalla näppäintä “Lisää valitut.” - Laita toiveesi järjestykseen.

mihinkään seurakuntaan, merkit-

Nuolia klikkailemalla aseta vaih-

se kohtaan muu: väestörekisteri.

toehtosi toivomaasi järjestykseen.

- Täytä tiedot huolellisesti yhdessä vanhempiesi kanssa.

Valitse mieluisin ensimmäiseksi,

Kaikki tiedot käsitellään luotta-

- Ilmoittaudu. Kun kaikki henki-

muksellisesti. Tähdellä merkityt

lötietosi ja rippikoulutoiveesi ovat

ovat pakollisia. Henkilötietojen yh-

kunnossa klikkaa ”Ilmoittaudu”.

srk, 05=Martinsrk, 06=Mikaelinsrk, 07=Paattisten srk, 08=Piikkiön srk, 09=Tuomiokirkkosrk, 10=Åbo

toiseksi mieluisin toiseksi jne.

6. VAIHTOEHTOISESTI: ILMOITTAUTUMINEN KAVERIKOODIA KÄYTTÄEN.

Huom! Tarvitset tätä ilmoittautumista varten ystävältäsi saaman kaverikoodin. Koodin kaverisi on saanut ilmoittauduttuaan rippikouluun. - Täytä ensin henkilötietosi. - Tämän jälkeen laita rasti ruutuun: “Käytä kaverilta saamasi kaverikoodi”. Kirjoita koodi tai “kopio ja liitä” se tähän. Tämän jälkeen ohjelmisto muodostaa teistä automaattisesti kaveriryhmän ja tarjoaa samat ryhmävalinnat molemmille. Kaverikoodia voi käyttää vain kerran. Kaksi nuorta muodostaa ryhmän. Muut kaveritoiveet kannattaa kirjoittaa kohtaan ”Perustelut ja palautteeni”.

- Ilmoittaudu. Kun kaikki henkilötietosi ja rippikoulutoiveesi ovat kunnossa klikkaa”Ilmoittaudu”. 7. VAHVISTUS ILMOITTAUTUMISESTA Ilmestyy ruudulle ks. kohta 4 ja 5.

teydessä kysyttävään sähköpostiosoitteeseen lähetetään varmistus

4. VAHVISTUS

ilmoittautumisen onnistumisesta.

ILMOITTAUTUMISESTA

Mikäli sinulla on hyvin perusteltu syy päästä leirille tiettyyn aikaan

Saat heti ruudulle ja antamaasi säh-

kesästä, kirjoita perustelusi Pe-

köpostiosoitteeseen

rustelut ja palautteeni -kohtaan.

ilmoittautumisen onnistumisesta.

vahvistuksen

- Ota ylös kaverikoodi. Ilmoi3. ILMOITTAUTUMINEN

ta kaverikoodi ystävällesi, jonka kanssa haluat samaan ryhmään.

Valitse esitteestä neljä sinulle sopivaa rippikoulutoivetta seuraavasti: Huom! Jos käytät kaveriltasi saamaa kaverikoodia - siirry suoraan ohjeen kohtaan 6.

Kun kaverisi merkitsee ilmoittautumiseen kaverikoodisi, ohjelmisto muodostaa teistä automaattisesti kaveriryhmän ja tarjoaa

PALUUPOSTIA VKOLLA 43 Lokakuun lopussa (viikolla 43) saat kirjeen, jossa kerrotaan rippikouluryhmäsi ensimmäisen kokoontumisen aika ja paikka. Rippikoulusi alkaa ensimmäisestä kokoontumisesta. Sen tähden on välttämätöntä, että olet silloin läsnä.

samat ryhmävalinnat molemmille. 5. OLET NYT ILMOITTAUTUNUT RIPPIKOULUUN. KIITOS! Ripari I Skriban 2018 13


SKRIFTSKOLANS ABC

DU ÄR ETT STORT UNDER! Skriftskolan är en unik möjlighet att lära sig mer om tron, livet och bönen. I skriftskolan förundras man över livet, tackar Gud och ber om Guds ledning. Skriftskolan är en tid i livet som framförallt är för den ungas egen skull. Skriftskolan erbjuder rum att fundera på sig själv och sin relation till världsalltets Skapare. Å andra sidan är konfirmationshögmässan och – festen hela familjens gemensamma högtid.

14 Ripari I Skriban 2018


S

kriftskolan

för-

fria alternativ. I de lägerfria alter-

samlingens dopskola.

är

nativen flätas undervisningen och

Under

församlingsintroduktionen ihop.

skriftskoltiden

lär man sig om tron på

den treenige Guden och om hur

Man kan även delta i skriftskolan

man förverkligar nästankärlek

ifall man inte är döpt eller inte hör

i praktiken. Dessutom bygger

till kyrkan. En 15-åring kan skriva

man upp ett förhållande till den

in sig i kyrkan med vårdnadsha-

egna församlingen. Skriftsko-

varnas tillstånd, även om dessa

lans mål är att ge redskap för att

inte är medlemmar i kyrkan. Man

växa i tro; en resa som fortsätter

kan också delta i skriftskolan

resten av livet.

även om man inte vill bli konfirmerad. Deltagande i konfirma-

Skriftskolan ger dig möjlighet att

tionen kräver dock både dop och

rösta i församlingsval och att gifta

medlemskap i kyrkan.

dig i kyrkan. Därtill får du som konfirmerad medlem av kyrkan

Efter skriftskolan firas en kon-

fungera som fadder.

firmationsgudstjänst. I dopet bekänner föräldrarna och faddrarna

I Finland går ungefär 86 procent av

trosbekännelsen i den döptes

årskullen i skriftskolan. Det finns

ställe. Vid konfirmationen bekän-

många olika skriftskolalternativ,

ner konfirmanden trosbekännel-

vilka beskrivs i den här tidningen.

sen själv tillsammans med för-

INFORMATION Skriftskolans mål är att ge redskap för att växa i tro; en resa som fortsätter resten av livet. Skriftskolan ger dig möjlighet att rösta i församlingsval och att gifta dig i kyrkan. Därtill får du som konfirmerad medlem av kyrkan fungera som fadder.

samlingen. MÅNGA OLIKA SLAGS SKRIFSTKOLOR

Faddrarnas närvaro på konfirmationsdagen är viktig. Många

Skriftskolan kan byggas upp

arrangerar en konfirmationsfest,

på olika sätt. I Åbo svenska för-

till vilken släkt och vänner är

samling kommer vi från och

bjudna för att gratulera den ny-

med i år att inleda skriftskolan

konfirmerade ungdomen. Tips för

med

konfirmationsgudstjänsten

följer

lägerperioden.

Därefter

församlingsintroduktio-

nen som innehåller gudstjänst-

“Skriban är en fantastisk grej.”

och

för festarrangemangen hittar du på evl.fi/konfirmation.

besök, församlingsengagemang och undervisningsträffar. Försam-

Församlingens dopundervisning

lingsintroduktionen avslutas med

tar inte slut vid konfirmationen.

konfirmationen. Du kan läsa

Efter skriftskolan bjuder för-

mera om skribaförnyelsen i Åbo

samlingen ungdomarna med i

svenska församling på vår blogg

ungdomsverksamheten, t.ex. kan

projektskriba.blogspot.com. För-

man utbilda sig till hjälpledare el-

samlingen erbjuder också läger-

ler delta i ungdomshappenings.

Ripari I Skriban 2018 15


VAD KRÄVS I SKRIFTSKOLAN?

INLEDNING Skriftskolan omfattar ungefär 80 timmar undervisning och räcker minst ett halvt år. Målet är att skriftskolan är likadan för hela gruppen. Därför förväntas konfirmanden delta i hela skriftskolprogrammet.

D

et är viktigt att för-

räcker till. Det kan också vara

äldrarna intresserar

ett bra alternativ att skjuta fram

sig för den ungas

skriftskolan ifall du upplever att

skriftskola. Vi hop-

livet är mycket svårt just nu, t.ex.

pas att familjen stöder den ung-

om du är svårt sjuk eller om du

as skriftskolgång t.ex. genom

har svår sorg. Då kan du välja att

att ordna tillräckligt med tid för

gå i skriftskolan med nästa års-

skriftskolan. I skriftskolan går

kull eller varför inte som vuxen

man bara en gång i livet.

(t.ex. i privatskriftskola eller under militärtjänstgöringen).

På samfällighetens lägercentrum följs tobakslagen. Det är helt och

Det är möjligt att gå i skriftskolan

hållet förbjudet att röka på läg-

tidigare ifall man har goda skäl,

ren. När man anmäler sig till

t.ex. om man har börjat i skolan

skriftskolan förbinder man sig till

tidigare och vill gå i skriftsko-

att vara rökfri under hela lägret,

lan tillsammans med sina

eftersom alla våra läger sjävklart

skolkamrater. Ta i så

är drogfria.

fall kontakt med din egen församlings

Det kan vara en god idé att skjuta

skriftskolansva-

fram skriftskolan ifall du just nu

riga.

har mycket annat och tiden inte

16 Ripari I Skriban 2018

“I skriftskolan får man fantastiska erfarenheter som kan vara till nytta för hela livet.”


Ripari I Skriban 2018 17


VILKEN SLAGS SKRIFTSKOLA SKA JAG VÄLJA?

“Man kan gå i skriftskola på många olika sätt”

INLEDNING Den största delen av ungdomarna väljer nuförtiden en lägerskriftskola. Men det finns också många andra möjligheter! Kanske du är intresserad av någon idrottsgren, av att knyta internationella kontakter eller kanske du helst vill gå i en skriftskola utan läger. För en del ungdomar är ett lä-

vecka på ett naturskönt läger-

gerfritt skriftskolalternativ det

centrum. Läger ordnas både på

bästa alternativet. Det gäller

sportlovet och på sommarlovet.

En del av församlingarna, bl.a.

framförallt de ungdomar som har

Sportlovslägret passar dig som

Åbo

ar-

mycket program på skolloven el-

har mycket aktiviteter på som-

rangerar kvälls- och/eller dags-

ler som helt enkelt inte kan eller

maren. Du kan bekanta dig med

skriftskolor i stan. De innehåller

vill övernatta på läger. Alla som

våra lägercentrum på leirikeskus.

olika slags samlingar i försam-

väljer ett lägerfritt skriftskolal-

turunseurakunnat.fi.

lingens utrymmen och på andra

ternativ ryms med. Ifall lägerlivet

ställen. Därtill åker man inte på

inte tilltalar dig, välj ett lägerfritt

läger. Kvällsskriftskolans sam-

alternativ!

STADSSKRIFTSKOLOR

svenska

församling,

TEMASKRIFTSKOLOR

lingar ordnas regelbundet under hela skriftskoltiden. Dagsskriftskolan innehåller ett dagsläger

Du kan läsa mer om de finska LÄGERSKRIFTSKOLOR

då man samlas dagligen ungefär 6-8 timmar i gången.

tema- och föreningsskriftskolorna på sidan 10, 22-23.

Till lägerskriftskolorna hör förutom lägret en församlingsintro-

De finska församlingarna erbju-

duktion, som i Åbo svenska för-

der också en gemensam stads-

samling sker efter lägret. Lägren

kriba, som har samlingar under

är i huvudsak 6-7 dygn långa.

hela vinterhalvåret på kvällar och veckoslut.

18 Ripari I Skriban 2018

SPECIALSKRIFTSKOLOR Skriftskolan hör till alla församlingsmedlemmar.

I

speci-

På lägret får man vara tillsam-

alskriftskolor tar man i under-

mans med sin grupp ungefär en

visningen och i de praktiska


arrangemangen hänsyn till kon-

skriftskolor är gratis för dem som

ger anlitar man vård i första hand

firmandernas olika utgånglägen.

bor i Åbo och S:t Karins. Övriga

på hälsocentralerna. Efter vården

Mer information om finsksprå-

deltagare betalar för mat- och re-

betalar lägerdeltagaren (kontant

kiga specialskriftskolor i Åbo och

sekostnader. Ett lägerdygn kostade

eller genom räkning) avgifterna

S:t Karins kyrkliga samfällighet

2018 17-21€ och eventuella buss-

själv och ansöker därefter om er-

ger omsorgsprästen Perti Arola

transporter tur- och retur kostade

sättning från försäkringen.

050 570 2656, pertti.arola@evl.fi

20€. Lägerdelens mat- och rese-

och diakonen Tarja Muurinen 040

kostnader (7 dygn) blev 2018 sam-

Tilläggsinformation om försam-

341 7280, tarja.muurinen@evl.fi.

manlagt ca. 139-167€. Aktuella

lingarnas försäkringar fås av Jo-

Se också www.sinapinleirikes-

prislistor hittar du på lägercentru-

hanna Hoppela, 040 3417 220, jo-

kus.fi och s. 24.

mens nätsidor www.kunstenniemi.

hanna.hoppela@evl.fi (på finska).

fi. Om du vill gå i specialskriftskola på svenska kan du kontakta om-

Församlingen försäkrar alla kon-

sorgspräst Ben Thilman

050

firmander med en olycksförsäk-

ben.thilman@evl.fi.

ring. Försäkringen är småskalig

Han jobbar på Kyrkans central för

och täcker skribagruppens sam-

det svenska arbetet och ordnar

lingar och lägret. Försäkringen är

skriftskolor i hela Borgå stift.

en standard olycksförsäkring, och

5944

000,

täcker inte t.ex. fysikalisk vård. Vi rekommenderar att man också Åbo och S:t Karins kyrkliga sam-

tecknar egna försäkringar. På Åbo

fällighets stads-, dags- och läger-

och S:t Karins församlingars lä-

“I skriftskolan lär man känna sig själv, andra och Gud.”

Ripari I Skriban 2018 19


INSTRUKTIONER FÖR ANMÄLNINGEN

INLEDNING Till år 2018 skriftskolor anmäler du dig via internet www.turunseurakunnat.fi. Anmälningstiden börjar måndag 28.8. kl 12 och slutar söndag 17.9. kl 23:59.

20 Ripari I Skriban 2018

O

m du inte har tillgång

Alla önskemål kan vi inte uppfyl-

till internet kan du

la. Vi försöker vårt bästa!

komma och anmäla dig till din församling.

Ifall du inte planerar att delta i

Där kan du fråga om råd eller hand-

skriftskolan inkommande år el-

ledning. Se anmälnings-tiderna i din

ler går i skriftskola någon annan-

egen församling på sidan 28 under

stans ber vi dig meddela detta till

rubriken ”En anställd hjälper!”

oss. Det går enkelt via internet www.turunseurakunnat.fi. Då får

Anmälningstiden

börjar

mån-

vi veta att vårt brev nått dig.

dag 28.8. kl 12 och slutar söndag 17.9. kl 23:59. Det har ingen bety-

Om du har frågor, din egen för-

delse vilken tidpunkt du anmäler

samlings

dig, platserna delas ut på basen

kan ge dig information om din

av önskemål så att så många som

församlings skriftskolor. Kon-

möjligt kan delta i någon av de

taktuppgifter till de skriftskolan-

grupper man önskat och med den

svariga hittar du i denna broschyr

kompis man önskat.

på sid 32.

skriftskolan-svariga


TURUNSEURAKUNNAT.FI

- Av de valda alternativen skall 1. GÅ IN PÅ INTERNET PÅ SIDAN

två vara i olika månader.

6. ALTERNATIVT: ANMÄLNING

WWW.TURUNSEURAKUNAT.FI

- Om din församling erbjuder

MED KOMPISKOD

Klicka: Anmäl dig till skriban här.

bara två eller tre skriftskolsgrupper (Patis, Domkyrkoförsamling-

2. NU ÖPPNAS

en och special-skriftskolor) och

Obs! För att anmäla dig på detta

ANMÄLNINGBLANKETTEN

du vill absolut gå i din försam-

sätt behöver du kompiskoden du

- Välj först din församling. Om

lings skriftskola, välj då i blanket-

fått av din vän. Kompiskoden har

du inte kommer ihåg din försam-

tens punkt din församling/ speci-

din vän fått då han/hon anmält

ling ser du den på broschyrens

alskriftskolor alternativet ”tom”.

sig till skriftskolan.

baksida vid dina adressuppgif-

Detta beror på att den elektronis-

- Fyll först i dina personuppgifter

ter. 01=Henrikinsrk, 02=Kaarinan

ka anmälningsblanketten kräver

- Efter det kryssa i rutan: ”Använd

srk, 03=Katariinansrk, 04=Maarian

fyra skriftskolsönskemål.

kompiskoden du fått av din vän”.

srk, 05=Martinsrk, 06=Mikaelins-

Efter detta godkänner du genom

Skriv in eller kopiera och klistra in

rk, 07=Paattisten srk, 08=Piikkiön

att trycka på knappen ”Lägg till

koden här. Efter detta bildar pro-

srk, 09=Tuomiokirkkosrk, 10=Åbo

valda”

grammet automatiskt en kompis-

svenska församlin. Om du inte hör

- Sätt dina önskemål i rätt ord-

grupp av er samt erbjuder samma

till någon församling ska du välja

ning genom att trycka på den blåa

gruppval åt båda. Kompiskoden

punkten annan: befolkningsre-

pilen. Välj ditt främsta önskemål

kan användas bara en gång.

gistret.

till första alternativ, följande till

- Anmäl dig. Då alla personupp-

andra osv.

gifter och skriftskolsönskemål är ifyllda klicka ”Anmäl dig”.

- Fyll omsorgsfullt i uppgifterna tillsammans med dina föräld-

- Anmäl dig. När alla dina person-

rar.

uppgifter och skriftskolsönskemål

7. BEKRÄFTELSE PÅ

är ifyllda klicka ”Anmäl dig”.

ANMÄLNINGEN

Alla

uppgifter

behandlas

konfidentiellt. Punkterna som är

Kommer upp i rutan se punkt 4

märkta med en stjärna är obligatoriska. Till mejl-adressen skickas

4. BEKRÄFTELSE PÅ

bekräftelsen om att anmälningen

ANMÄLNINGEN

lyckats. Om du har ett väl motive-

Bekräftelsen på att anmälningen

rat skäl varför du måste komma

lyckats ser du direkt i rutan och i

med på ett visst läger under som-

mejlet du får.

ma-ren ska du skriva in skälet vid

- Skriv upp kompiskoden. Medde-

punkten argument och feedback.

la kompiskoden till den vän som du vill komma i samma grupp

3. ANMÄLNINGEN

med. Då din vän fyller i kompisko-

Välj ur broschyren fyra

den i anmälnings-blanketten bil-

skriftskols-önskemål följande:

dar programmet auto-matiskt en

Obs! Om du använder kompisko-

kompisgrupp av er samt erbjuder

den du fått av en vän, gå då vidare

samma gruppval åt båda.

direkt till punkt 6. - Minst två av alternativen du väl-

5. NU HAR DU ANMÄLT

jer skall vara din egen försam-

DIG TILL SKRIFTSKOLAN! TACK!

lings skrift-skolor. De andra al-

och 5.

SVARSPOST VECKA 43 Svarspost som gäller skriftskolan kan du vänta dig vecka 43. Då meddelas du brevledes om plats och tid för din grupps första samling. Din skriftskola börjar i och med den första samlingen. Därför är det nödvändigt att du är på plats då.

ternativen kan du välja från någon annan församlings skriftskolor. Ripari I Skriban 2018 21


TEEMARIPPIKOULUT Urheilijat ja muut aktiiviset harrastajat Tämän otsikon alta löydät teemarippikoulut ja lisätietoja yhteisistä rippikouluistamme.

KRISTILLISTEN JÄRJESTÖJEN RIPPIKOULUT Rippikouluja järjestävät myös kristilliset järjestöt. Järjestöripareilla pääset tutustumaan erilaiseen toimintaan ja ihmisiin ympäri Suomea. Järjestöjen rippikouluista saat lisätietoja suoraan järjestöjen sivuilta tai työntekijöiltä.

TIETOA TEEMARIPPIKOULUISTA

Jos harrastat aktiivisesti, muistathan, että rippikoulu on ainutkertainen kokemus elämässäsi. Tämän noin puolen vuoden aikana on säännöllisesti kokoontumisia, jotka ovat pakollisia kaikille rippikoululaisille. Muistathan ottaa tämän huomioon valitessasi rippikoulumuotoa ja sen ajankohtaa, jotta rippikoulu ja harrastus haittaisivat mahdollisimman vähän toisiaan. Kerrothan myös valmentajallesi että käyt rippikoulua. Jalkapalloilijoille ei järjestetä seurakuntayhtymän taholta omia rippileirejä. Koska kesä on jalkapalloilijan aktiivisinta aikaa, sinun kannattaa riparin ajankohtaa miettiessäsi harkita myös talvella järjestettäviä rippikouluvaihtoehtoja. Seuraavalta sivulta löydä musiikin harrastajille tarkoitetun musiikkipainotteisen rippikoulun sekä roolipelirippikoulun.

Muista teemarippikouluista löydät parhaiten tietoa liikuntajärjestöjen ja urheiluopistojen verkkosivuita mm. osoitteesta www.urheiluopistot.fi. Ainakin Kuortaneen- ja Vierumäen urheiluopistot järjestävät urheilurippikouluja.

ENGLANNINKIELINEN RIPPIKOULU Nuorten keskus järjestää kansainvälisiä rippikouluja, joiden opetuskielenä on suomi ja englanti. Rippikoulujen leiriosuus pidetään Partaharjun

toimintakeskuksessa

Pieksämäellä

Lisätietoja löydät osoitteesta www.nuorikirkko. fi/kansainvaliset-rippikoulut/

HUOMIOI TÄMÄ! Vaikka kävisitkin jonkin muun tahon järjestämän

NMKY:n toimintapainotteiset rippikoulut (001-002) MAKSULLINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun NMKY järjestävät yhteistyössä kaksi toimintapainotteista rippikoululeiriä. Leirijaksot toteutetaan NMKY:n leirikeskuksessa Harvan saaressa. Leirin aikana toteutetaan mm. retkiä saaristoon. NMKY:n rippikoulun hinta on turkulaisilta ja kaarinalaisilta nuorilta 195 € (sisältää mm. saaristoretken ja runsaasti muuta toiminnallista ohjelmaa). Muiden paikkakuntien osallistujilta laskutetaan leiririppikoulussa lisäksi ruokakustannukset. Ks. esite s. 9. Turun NMKY on v. 1893 perustettu kristillinen nuorisojärjestö, joka on osa kansainvälistä YMCA -liikettä. Lisätietoja NMKY:stä/YMCA:sta: www.tunmky.fi, www.ymca.int . Lisätietoja antaa Ilpo Lahdenkauppi, 050 344 7720, ilpo.lahdenkauppi@tunmky.fi. NMKY:n rippikouluryhmät aloittavat kokoontumalla marras-joulukuussa. Ryhmät kokoontuvat kevään aikana noin kerran kuukaudessa.

rippikoulun, kokonaisuuteen sisältyy seurakuntayhteysjakso (8-16 tuntia) omassa seurakunnassa. Täytä siis ilmoittautumislomakkeemme netissä ja valitse kohta “ilmoittaudun muualle”.

Nro 001 002

Aika 4.-11.6. 25.6.-2.7

Paikka Harvan saaren leirikeskus Harvan saaren leirikeskus

Konfirmaatio Tuomiokirkossa La 16.6. klo 11 La 7.7. klo 11

Ole yhteydessä oman seurakuntasi rippikouluvastaavan kun rippikoulupaikkasi varmistuu.

Partiorippileiri (003) MAKSULLINEN

“Järjestöjen ja urheiluopistojen rippikoulut eivät ole ilmaisia.”

Turun Partiolaiset toteuttavat yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän partiorippileirin vaellusriparina 11.-20.6.2018 Saariselällä, UKK-kansallispuistossa. Rippikoulun hinta on 225 € ja se sisältää vaelluksen, ruoan ja vakuutukset. Kuljetukset lisätään hintaan, riippuen toteutuvasta kuljetustavasta. Partiorippileiri on avoin kaikille vaelluksesta ja eräretkeilystä kiinnostuneille nuorille. Lisätietoja antavat Ari Suominen 0400 822 527 ari.suominen@mil.fi tai partiotoimisto puhelinnumerosta 050 31 29 420 ja www.ripari.turunpartiolaiset.fi (sivu päivittyy alkusyksystä). Nro Aika 003 11.-20.6.

Paikka Saariselkä

Konfirmaatio La 7.7.2018 Turun alueella

Huomioi tämä ilmoittautuessasi Partiorippikouluun! Sähköinen ilmoittautumislomake vaatii neljä rippikoulutoivetta. Laitathan ilmoittautumislomakkeeseen toiveidesi jälkeen alla olevasta kohdasta ”tyhjä” vaihtoehto ts. numerot 004, 005 ja 006.

Tyhjä vaihtoehto

ILMOITTAUDU NETISSÄ OSOITTEESSA: www.turunseurakunnat.fi -> rippikoulu

22 Ripari I Skriban 2018

Nro 004 005 006

Selite Partiorippikoulun tyhjä vaihtoehto Partiorippikoulun tyhjä vaihtoehto Partiorippikoulun tyhjä vaihtoehto


TEEMARIPPIKOULUT Pienryhmärippikoulu (007) U U T U

US!

Henrikin-, Martin- ja Tuomiokirkkoseurakunta järjestävät yhdessä pienryhmärippikoulun. Ryhmässä on korkeintaan 12 rippikoululaista. Tämä rippikoulu sisältää kaksi leirijaksoa sekä ilta- ja viikonloppukokoontumisia Henrikinkirkolla (Peltolantie 2).

Tämän otsikon alta löydät lisätietoja yhteisistä rippikouluista.

Pienryhmäripari sopii sinulle joka viihdyt, opit ja olet parhaimmillasi pienemmässä porukassa. Sisältää alkutapaamisen oman vanhemman kanssa. Lisätietoja pienryhmärippikoulusta Hannele Lundilta hannele.lund@evl.fi, 040 3417386, Marko Mäenpäältä, marko.maenpaa@evl.fi, 040 3417587 tai Mirka Simoselta, mirka.simonen@evl.fi, 040 3417565. Nro 007

Leirijaksot 13.-14.1. 10.-13.5.

Paikka Sinappi Kunstenniemi

Konfirmaatio Su 27.5. Henrikinkirkko

Talvilomaleirijakson sisältävä laskettelurippikoulu (203) MAKSULLINEN Tämä ripari on maksullinen. Leiriosuus pidetään Lapiosalmen Matkailukeskuksessa Posiolla. Leirin hinta matkoineen, majoituksineen ja ruokailuineen on 500 €. Leirillä on kaksi laskettelupäivää. Rippikoululaisten osuus rinnelippujen hinnoista on 2 x 50 €. Omat tai lainatut lasketteluvarusteet mukaan! Leirillä on myös kaksi muuta retkipäivää.

a i m l e n n u t 017 #ripari2 018 i2 r a #rip

www.ripari.fi Instagram ja twitter #ripari2017 ja #ripari2018 Tägää itsesi mukaan!

Aloitamme vanhempaintapaamisella lokakuussa Vimmassa, Turussa. Kokoonnumme nuorten kanssa syksyllä ja keväällä aloitusjakson tapaamisiin Vimmassa. Lisätietoja: Henri Kesti, henri.kesti@evl.fi, 040 3417434 ja www.lapiosalmi.fi. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 203 16.-23.2. Lapiosalmen leirikeskus To 10.5. klo 13 Kaarinan kirkko

Maarian seurakunnan musiikkipainoitteinen rippikoulu (404) Rippikoulu on tarkoitettu ensisijaisesti musiikin harrastajille ja musiikista innostuneille. Kerro musiikkiharrastuksestasi (esim. soitatko jotain soitinta, miten kauan olet soittanut, laulatko kuorossa) ilmoittautumislomakkeen ”Perustelut ja palautteeni” kohdassa. Nro 404

Aika 3.-9.6.

Paikka Konfirmaatio Heinänokka, Eriksgården Su 17.6. klo 10

“Rippikoulun voi käydä monella eri tavalla.”

Martinseurakunnan roolipelirippikoulu (509) Martinseurakunta järjestää roolipelirippikoulun. Tämä on muuten tavallinen rippikoulu, mutta oppimisessa käytetään runsaammin toiminnallisia menetelmiä, erityisesti liveroolipelimenetelmiä. Tässä rippikoulussa painottuvat eläytyminen ja toiminnallisuus. Osallistuaksesi tähän rippikouluun sinulla EI TARVITSE OLLA KOKEMUSTA roolipeleistä tms. Nro 509

Aika 20.-27.7.

Paikka Konfirmaatio Kunstenniemi, Eräkämppä Su 29.7. klo 14

Yhteinen leiritön rippikoulu (901) Tämä rippikoulu ei sisällä leirijaksoa. Kokoontumiset ovat yleensä joka toinen keskiviikkoilta tai joinakin lauantai- tai sunnuntaipäivinä Mikonmökissä (Puutarhakatu 24), Nuortentalolla (Eerikinkatu 1), Mikaelinkirkossa tai Tuomiokirkossa. Aloitus on su 19.11. klo 10 Tuomiokirkossa, jossa jumalanpalvelus sekä infotilaisuus. Yhteisen leirittömän rippikoulun järjestävät Henrikin-, Katariinan, Mikaelin-, Paattisten- ja Tuomiokirkkoseurakunta. Lisätietoja Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaajalta Mirka Simoselta, mirka.simonen@evl.fi, puh. 040 3417565 Nro 901

Aika Talvi 2017-2018

Paikka Mikonmökki/Nuortentalo

Konfirmaatio Su 27.5. klo 10 Tuomiokirkko

ILMOITTAUDU NETISSÄ OSOITTEESSA: www.turunseurakunnat.fi -> rippikoulu

Ripari I Skriban 2018 23


ERITYISRIPPIKOULUT Rippikoulu kuuluu kaikille. Erityisrippikouluissa pyritään opetuksessa ja käytännön järjestelyissä huomioimaan rippikoululaisten erilaiset lähtökohdat ja oppimisen haasteet. Rippikoulut alkavat yhteisillä kokoontumisilla noin puolta vuotta ennen konfirmaatiota. Rippikouluopetuksesta vastaa kehitysvammaistyön pappi Pertti Arola ja käytännön järjestelyistä vammaistyön diakoni Tarja Muurinen.

lu kou u i p “Rip kuulu .” ille k i a k

LISÄTIETOJA Tarja Muurinen 040 341 7280, tarja.muurinen@evl.fi Pertti Arola 050 570 2656, pertti.arola@evl.fi

24 Ripari I Skriban 2018

Kesäleirin sisältävä rippikoulu turkulaisille ja kaarinalaisille Nro 008

Aika 4.-8.6.

Paikka Sinapin leirikeskus

Konfirmaatio La 9.6. klo 13 Henrikinkirkko

Kesäleirin sisältävä rippikoulu Turun ympäristökuntien nuorille Nro Aika Paikka Konfirmaatio 009 7.-11.8. Rantalan leirikeskus, Paimio La 11.8. klo 13 Paimion kirkko (paikka ja aika vielä alustavia)

Vaikeasti kehitysvammaisten päivärippikoulu Tähän rippikouluun kuuluu leiripäivä Sinapissa la 7.4., joka on tarkoitettu myös vanhemmille ja muille perheenjäsenille. Pääosa opetuksesta järjestetään yhteistyössä erityiskoulujen kanssa. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 010 Kevät 2018 Avoin/Sinappi Su 27.5. klo 13 Maarian kirkko

Päivärippikoulu Rippikouluun sisältyy leiripäiviä Sinapin leirikeskuksessa 19.6., 20.6. ja 21.6. Leiripäivien aikana yöpyminen kotona. Syksyn ja talven aikana on iltakokokoontumisia Turussa sekä mahdollisesti viikonloppuleiri. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 011 Leiripvt 19.-21.6. Avoin/Sinappi Su 3.2.2019 klo 13 Maarian kko Huomioi tämä ilmoittautuessasi! Erityisrippikouluissa tänä vuonna neljä rippikouluryhmää tarjolla. Laitathan ilm. lomakkeeseen toiveidesi jälkeen alla olevasta kohdasta ”tyhjä” vaihtoehto. Tämä johtuu siitä, että sähköinen ilm. lomake vaatii neljä toivetta.

Tyhjä vaihtoehto Nro 012 013 014

Selite Erityisrippikoulun tyhjä vaihtoehto Erityisrippikoulun tyhjä vaihtoehto Erityisrippikoulun tyhjä vaihtoehto


HENRIKINSEURAKUNTA Yhteinen leiritön rippikoulu Tämä rippikoulu ei sisällä leirijaksoa. Kokoontumiset ovat yleensä joka toinen keskiviikkoilta tai joinakin lauantai- tai sunnuntaipäivinä Mikonmökissä (Puutarhakatu 24), Nuortentalolla (Eerikinkatu 1), Mikaelinkirkossa tai Tuomiokirkossa. Aloitus on su 19.11. klo 10 Tuomiokirkossa, jossa jumalanpalvelus sekä infotilaisuus. Yhteisen leirittömän rippikoulun järjestävät Henrikin-, Katariinan, Mikaelin-, Paattisten- ja Tuomiokirkkoseurakunta. Lisätietoja Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaajalta Mirka Simoselta, mirka.simonen@evl.fi, puh. 040 3417565 Nro Aika Paikka Konfirmaatio 901 Talvi 2017-2018 Mikonmökki/Nuortentalo Su 27.5. klo 10 Tuomiokirkko

Tervetuloa rippikouluun! Henrikinseurakunnan rippikoulut alkavat yhteisellä kokoontumisella ke 8.11.2017. Ilmoittautuneet ja heidän huoltajansa kutsutaan tilaisuuteen kirjeellä. Kaikkiin rippikouluihimme kuuluu talven ja kevään kestävä tutustumisjakso, joka koostuu rippikouluryhmien kokoontumisista ja osallistumisesta seurakunnan toimintaan. Rippikoulun leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka ovat

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka Konfirmaatio 102 16.-23.2. Heinänokka, Eriksgården Su 6.5. Leirijakso on talvilomalla. 103 9.-16.6. Kunstenniemi, Eräkämppä Su 17.6. 104 25.-30.6. Heinänokka, Eriksgården Su 1.7. 105 30.6.-6.7. Heinänokka, Eriksgården Su 8.7. 106 6.-13.7. Heinänokka, Eriksgården Su 15.7. 107 13.-20.7. Kunstenniemi, Kunstenkari Su 22.7.

suorittaneet tutustumisjakson.

TYÖNTEKIJÄ JEESAA! Sähköiseen ilmoittautumiseen on mahdollisuus työntekijän avustuksella ti 29.8. klo 16–19 Henrikinkirkon alakerrassa nuorten tiloissa, Peltolantie 2.

Pienryhmärippikoulu Katso lisätiedot s. 23. Nro Leirijaksot Paikka Konfirmaatio 007 13.-14.1. ja Sinappi Su 27.5. 10.-13.5. Kunstenniemi Henrikinkirkko

LISÄTIETOJA Henrikinseurakunnan rippikouluista Marko Mäenpää 040 341 7587 marko.maenpaa@evl.fi

KAARINAN SEURAKUNTA Leiritön rippikoulu yhdessä Piikkiön seurakunnan kanssa Aloitus jo koulujen syysloman aikana muutaman päivän intensiivijaksolla! Nro Aika Paikka Konfirmaatio 201 Talvikausi Pääasiassa Kaarinan To 10.5. klo 10 Ei sis. leirijaksoa kirkolla ja Piikkiön srk-taloilla Kaarinan kirkko

Talvilomaleirijakson sisältävä ilmainen rippikoulu Nro Aika Paikka Konfirmaatio 202 16.-23.2. Kunstenniemi Su 22.4. klo 10 Piikkiön kirkko

Talvilomaleirijakson sisältävä laskettelurippikoulu MAKSULLINEN

Nro Aika Paikka Konfirmaatio 203 16.-23.2. Lapiosalmen leirikeskus, To 10.5. klo 13 Posio. Katso lisätiedot s. 23 Kaarinan kirkko

Kaikki rippikoulumme sisältävät kokoontumisia ja seurakunnan toimintaan osallistumisia jo talven ja kevään aikana. Leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka suorittavat tutustumisjakson hyväksytysti. Lue rippikouluesite huolellisesti. Valitessasi rippikouluvaihtoehtoja (4) muista, että et välttämättä pääse ensimmäiseen valitsemaasi ryhmään. Lisäksi, muutama ryhmä jää aina toteutumatta! Katso siis tarkkaan, että muutkin valitsemasi vaihtoehdot sopivat aikatauluusi. Muista kaverikoodi!

Pienryhmärippikoulu Katso lisätiedot s. 23. Nro Leirijaksot Paikka Konfirmaatio 007 13.-14.1. ja Sinappi Su 27.5. 10.-13.5. Kunstenniemi Henrikinkirkko Kesäleirijakson sisältävät rippikoulut

Nro Aika Paikka Konfirmaatio 204 3.-9.6. Kunstenniemi Su 10.6. klo 10 205 9.-15.6. Heinänokka Su 17.6. klo 10 206 9.-15.6. Heinänokka Su 17.6. klo 13 207 25.-30.6. Kunstenniemi Su 1.7. klo 10 208 30.6.-6.7. Kunstenniemi Su 8.7. klo 10 209 30.6.-6.7. Kunstenniemi Su 8.7. klo 13 210 20.-27.7. Kunstenniemi Su 29.7. klo 10 211 27.7.-3.8. Heinänokka Su 5.8. klo 10 212 27.7.-3.8. Heinänokka Su 5.8. klo 13 213 3.-10.8. Heinänokka Su 12.8. klo 10

LISÄTIETOJA Kaarinan seurakunnan rippikouluista Henri Kesti 040 341 7434 henri.kesti@evl.fi

Ripari I Skriban 2018 25


KATARIINANSEURAKUNTA Yhteinen leiritön rippikoulu Kaikki rippikoulut alkavat noin puoli vuotta ennen konfirmaatiota kaupunkijakson tapaamisilla. Leirimuotoiseen rippikouluun sisältyy myös kaupunkijakso, jonka suorittaminen on osa rippikoulua. Tiedot ryhmästä ja ensimmäisestä tapaamisesta tulee kirjeitse lokakuun lopulla. Mikäli haluatte lisätietoa rippikoulusta, tulkaa rippikouluinfoon to 7.9. klo 18 Varissuon kirkolle. Tilaisuuden jälkeen on mahdollista täyttää sähköinen ilmoittautumislomake yhdessä työntekijän kanssa.

TYÖNTEKIJÄ JEESAA! Mahdollisuus ilmoittautumiseen 7.9. info-illan jälkeen.

Tämä rippikoulu ei sisällä leirijaksoa. Kokoontumiset ovat yleensä joka toinen keskiviikkoilta tai joinakin lauantai- tai sunnuntaipäivinä Mikonmökissä (Puutarhakatu 24), Nuortentalolla (Eerikinkatu 1), Mikaelinkirkossa tai Tuomiokirkossa. Aloitus on su 19.11. klo 10 Tuomiokirkossa, jossa jumalanpalvelus sekä infotilaisuus. Yhteisen leirittömän rippikoulun järjestävät Henrikin-, Katariinan, Mikaelin-, Paattisten- ja Tuomiokirkkoseurakunta. Lisätietoja Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaajalta Mirka Simoselta, mirka.simonen@evl.fi, puh. 040 3417565 Nro Aika Paikka Konfirmaatio 901 Talvi 2017-2018 Mikonmökki/Nuortentalo Su 27.5. klo 10 Tuomiokirkko

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka Konfirmaatio 302 16.-23.2. Heinänokka, Eriksgården Su 6.5. Henrikinkirkko 303 9.-16.6. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 17.6. Pyhän Katariinan kko 304 15.-21.6. Heinänokka, Eriksgården Su 1.7. Varissuon kko (lisäksi 1 kaupunkipäivä leirijakson jälkeen) 305 6.-13.7. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 15.7. Pyhän Katariinan kko 306 13.-20.7. Kunstenniemi, Kunstenmaja Su 22.7. Varissuon kko 307 20.-27.7. Heinänokka, Mänty Su 29.7. Pyhän Katariinan kko 308 20.-27.7. Heinänokka, Kallio Su 29.7. Varissuon kko

Pienryhmärippikoulu Katso lisätiedot s. 23.

LISÄTIETOJA Katariinanseurakunnan rippikouluista Taru Heikkonen

Nro 007

Leirijaksot 13.-14.1. ja 10.-13.5.

Paikka Sinappi Kunstenniemi

Konfirmaatio Su 27.5. Henrikinkirkko

040 341 7482 taru.heikkonen@evl.fi

MAARIAN SEURAKUNTA Rippikoulut alkavat jo loppuvuodesta ja saatte rippikoulun alkamisesta kirjeen marraskuun alkupuolella. Kaikkiin rippikouluihin sisältyy kokoontumisia kaupungissa ja tutustumista seurakuntaan. Leirijakson sisältävissä rippikouluissa on näkyvillä vain leirin ajankohta. HUOM! Leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka suorittavat hyväksytysti seurakuntaan tutustumisjakson, eli kevätkauden tapaamiset on hyvä kirjata kalenteriin muistiin. Rippikoulujemme suuren määrän vuoksi emme voi luvata 1. tai 2. vaihtoehdon toteutumista. Siksi on syytä täyttää kaikki vaihtoehdot ja tarkistaa, että ajankohdat ovat itselle mahdollisia. Rippileirien lisäksi järjestetään kesän alussa viikolla 23 päivärippikoulu, mihin ei sisälly leirijaksoa. Konfirmaatiot järjestetään Maarian kirkossa.

TYÖNTEKIJÄ JEESAA! Kysy rohkeasti, jos on tarve! Rippikoulun nettiilmoittautuminen on mahdollista työntekijän avustuksella Halisten seurakuntakeskuksessa (Gregorius IX:n tie 8) pe 8.9. klo 18-20.

LISÄTIETOJA Maarian seurakunnan rippikouluista Henri Röytiö 040 341 7672 henri.roytio@evl.fi

26 Ripari I Skriban 2018

Päivärippikoulu (ei sisällä leirijaksoa)

Nro Aika Paikka Konfirmaatio 400 Päiväripari, vk 23 Avoin La 9.6. klo 12

Talvilomaleirijakson sisältävä ilmainen rippikoulu

Nro Aika Paikka Konfirmaatio 401 17.-23.2. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 25.2. klo 10

Talvilomaleirin sisältävä laskettelurippikoulu MAKSULLINEN

Nro Aika Paikka Konfirmaatio 203 16.-23.2. Lapiosalmen leirikeskus, To 10.5. klo 13 Posio. Katso lisätiedot s. 23 Kaarinan kirkko

Leirijakson sisältävät rippikoulut

Nro Aika Paikka Konfirmaatio 402 3.-9.6. Heinänokka, Mänty Su 10.6. klo 10 403 3.-9.6. Heinänokka, Kallio Su 10.6. klo 14 404 3.-9.6. Heinänokka, Eriksgården Su 17.6. klo 10 Musiikkipainotteinen lisätiedot. s. 23 405 11.-18.6. Harvan saari Su 24.6. klo 10 406 30.6.-6.7. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 8.7. klo 10 407 2.-9.7. Harvan saari Su 15.7. klo 10 408 8.-13.7. Kunstenniemi, Eräkämppä Su 15.7. klo 14 409 15.-20.7. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 22.7. klo 10 410 15.-20.7. Heinänokka, Mänty Su 22.7. klo 14 411 15.-20.7. Heinänokka, Kallio Su 29.7. klo 10 412 22.-27.7. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 29.7. klo 14

Pienryhmärippikoulu Katso lisätiedot s. 23.

Nro 007

Leirijaksot 13.-14.1. ja 10.-13.5.

Paikka Sinappi Kunstenniemi

Konfirmaatio Su 27.5. Henrikinkirkko

Jos aiot käydä rippikoulusi muualla (esim. järjestö), muistathan ilmoittaa siitä meille. Rippikouluusi sisältyy seurakuntayhteysjakso (8-16 tuntia) omassa seurakunnassa. Täytä siis ilmoittautumislomake netissä ja valitse kohta “ilmoittaudun muualle”. Lähetämme sinulle kutsun ensimmäiseen tapaamiseen, saat rippikoulupassin ja yhteyshenkilön.


MARTINSEURAKUNTA Kaupunkirippikoulu Nro Aika Paikka Konfirmaatio 501 Talvi 2017-2018 Martti, Intensiivijakso 19.-25.2. Su 20.5. klo 14

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka Konfirmaatio 503 3.-9.6. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 10.6. klo 14 504 9.-15.6. Heinänokka, Eriksgården Su 17.6. klo 14 505 11.-13.5. ja 25.-30.6. Heinänokka, Mäntykallio Su 1.7. klo 10 506 6.-13.7. Kunstenniemi, Kunstenkari Su 15.7. klo 14 507 6.-13.7. Kunstenniemi, Kunstenmaja Su 15.7. klo 10 508 20.-27.7. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 29.7. klo 10 509 20.-27.7. Kunstenniemi, Eräkämppä: Su 29.7. klo 14 ROOLIPELIRIPPIKOULU 510 27.7.-3.8. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 5.8. klo 14

Pienryhmärippikoulu Katso lisätiedot s. 23. Nro Leirijaksot Paikka Konfirmaatio 007 13.-14.1. ja Sinappi Su 27.5. 10.-13.5. Kunstenniemi Henrikinkirkko ROOLIPELIRIPPIKOULU: Järjestämme myös ROOLIPELIRIPPIKOULUN. Tämä on muuten tavallinen rippikoulu, mutta oppimisessa käytetään runsaammin toiminnallisia menetelmiä, erityisesti liveroolipelimenetelmiä. Tässä rippikoulussa painottuvat eläytyminen ja toiminnallisuus. Osallistuaksesi tähän rippikouluun sinulla EI TARVITSE OLLA KOKEMUSTA roolipeleistä tms. Roolipelirippikoulu on numero 509.

Martinseurakunnan kaikki rippikoulut alkavat marrasjoulukuun aikana rippikoululaisten ja vanhempien yhteisellä kokoontumisella. Tämän tilaisuuden ajankohta kerrotaan kirjeessä, jonka saat marraskuun alussa. Leirijakson sisältävien rippikoulujen lisäksi Martinseurakunta järjestää myös kaupunkirippikoulun. Kaupunkirippikoulu sisältää intensiivijakson viikolla 8. Tuolla viikolla on yksi retkipäivä aamusta iltaan ja sen lisäksi kaikkina muina päivinä kokoonnutaan seurakuntatalolla ja kirkossa klo 10 ja 16 välillä. Lisäksi tähän vaihtoehtoon kuuluu ilta- ja viikonloppukokoontumisia samalla tavalla kuin leirijakson sisältävissäkin rippikouluissa. Tämä vaihtoehto sopii erityisesti sinulle, jos et pidä leirielämästä tai et muuten voi irrottaa viikkoa vuorokauden ympäri leiriä varten. Kaikista rippikouluista lisätietoja saat Martinseurakunnan rippikouluvastaavalta. Kysy rohkeasti. Helpointa on tavoittaa sähköpostitse. Jos haluat olla yhteydessä puhelimitse, jätä vastaajaan nimesi, puhelinnumerosi ja tieto, että asiasi koskee rippikouluja. Konfirmaatiot järjestetään Martinkirkossa.

LISÄTIETOJA Martinseurakunnan rippikouluista Hannele Lund hannele.lund@evl.fi 040 341 7386

MIKAELINSEURAKUNTA Yhteinen leiritön rippikoulu Tämä rippikoulu ei sisällä leirijaksoa. Kokoontumiset ovat yleensä joka toinen keskiviikkoilta tai joinakin lauantai- tai sunnuntaipäivinä Mikonmökissä (Puutarhakatu 24), Nuortentalolla (Eerikinkatu 1), Mikaelinkirkossa tai Tuomiokirkossa. Aloitus on su 19.11. klo 10 Tuomiokirkossa, jossa jumalanpalvelus sekä infotilaisuus. Yhteisen leirittömän rippikoulun järjestävät Henrikin-, Katariinan, Mikaelin-, Paattisten- ja Tuomiokirkkoseurakunta. Lisätietoja Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaajalta Mirka Simoselta, mirka.simonen@evl.fi, puh. 040 3417565 Nro Aika Paikka Konfirmaatio 901 Talvi 2017-2018 Mikonmökki/Nuortentalo Su 27.5. klo 10 Tuomiokirkko

Mikaelinseurakunnan rippikoulut alkavat ryhmästä riippuen nuorten ja vanhempien yhteisellä tapaamisella joko 16.11. klo 18 tai 23.11. klo 18. Tähän aloitustapaamiseen osallistuminen on välttämätön. Rippikoulu on kokonaisuus johon kuuluu kokoontumisia Mikaelin seurakuntakodilla sekä seurakunnan toimintaan osallistumista talven ja kevään aikana. Leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti kaupunkijakson ja seurakuntaan tutustumisosion. Huomioi, että

Leirijakson sisältävät rippikoulut Nro Aika Paikka ja opettajat Konfirmaatio 603 3.-9.6. Kunstenniemi, Eräkämppä Su 10.6. klo 10 604 9.-16.6. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 17.6. klo 10 605 15.-21.6. Heinänokka, Mänty Su 1.7. klo 13 606 15.-21.6. Heinänokka, Kallio Su 1.7. klo 13 607 25.-30.6. Kunstenniemi, Kunstenkari Su 1.7. klo 10 + vkl 9.-11.2. 608 27.7.-3.8. Heinänokka, Eriksgården Su 5.8. klo 13

ryhmällä 607 on kesäleirin lisäksi myös viikonloppuleiri helmikuussa. Jos et halua lainkaan leirille, tule mukaan neljän seurakunnan yhteiseen kaupunkiripariin.

TYÖNTEKIJÄ JEESAA! Yhteystiedot alla.

Pienryhmärippikoulu Katso lisätiedot s. 23. Nro Leirijaksot Paikka Konfirmaatio 007 13.-14.1. ja Sinappi Su 27.5. 10.-13.5. Kunstenniemi Henrikinkirkko

LISÄTIETOJA Mikaelinseurakunnan rippikouluista Arno Heinonen 040 341 7403 arno.heinonen@evl.fi

Ripari I Skriban 2018 27


PAATTISTEN SEURAKUNTA Yhteinen leiritön rippikoulu

TYÖNTEKIJÄ JEESAA! 14.9. klo 15.30-17.00 pappila.

Tämä rippikoulu ei sisällä leirijaksoa. Kokoontumiset ovat yleensä joka toinen keskiviikkoilta tai joinakin lauantai- tai sunnuntaipäivinä Mikonmökissä (Puutarhakatu 24), Nuortentalolla (Eerikinkatu 1), Mikaelinkirkossa tai Tuomiokirkossa. Aloitus on su 19.11. klo 10 Tuomiokirkossa. Katso lisätiedot s. 23. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 901 Talvi 2017-2018 Mikonmökki/Nuortentalo Su 27.5. klo 10 Tuomiokirkko

Leirijakson sisältävä rippikoulu Nro Aika Paikka Konfirmaatio 703 13.-15.4. ja Kunstenniemi, Kunstenkari (alkuleiri) 30.6.-6.7. Kunstenniemi, Kunstenkari (leiri) Su 8.7. klo 12

Pienryhmärippikoulu Katso lisätiedot s. 23. Nro Leirijaksot Paikka Konfirmaatio 007 13.-14.1. ja Sinappi Su 27.5. 10.-13.5. Kunstenniemi Henrikinkirkko Huomioi tämä ilmoittautuessasi! Kotiseurakunnassasi on vain kaksi rippikouluryhmää tarjolla. Laitathan ilmoittautumislomakkeeseen toiveidesi jälkeen kotiseurakuntasi kohdasta “tyhjä” vaihtoehto ts. numerot 704, 705 ja 706. Tämä johtuu siitä, että sähköinen ilmoittautumislomake vaatii neljä rippikoulutoivetta.

LISÄTIETOJA Paattisten seurakunnan rippikouluista Menni Heikkinen 040 341 7637 menni.heikkinen@evl.fi

Tyhjä vaihtoehto Nro Selite 704 Paattisten seurakunnan tyhjä vaihtoehto 705 Paattisten seurakunnan tyhjä vaihtoehto 706 Paattisten seurakunnan tyhjä vaihtoehto

PIIKKIÖN SEURAKUNTA Piikkiön seurakunnan rippikoulut alkavat su 26.11. klo 16 jumalanpalveluksella Piikkiön kirkossa; vanhemmat, tulkaahan myös mukaan! Ryhmien opettajat ovat tällöin tavattavissa. Kaikki rippikoulumme sisältävät kokoontumisia ja seurakunnan toimintaan osallistumisia jo talven ja kevään aikana. Leirijaksolle voivat osallistua vain ne, jotka suorittavat tutustumisjakson hyväksytysti. Heinänokassa pidettävä leiri on ns. tupla, eli kaksi ryhmää on leirillä samaan aikaan, samassa rakennuksessa. Lue rippikouluesite huolellisesti. Valitessasi rippikouluvaihtoehtoja muista, että et ehkä pääse ensimmäiseen valitsemaasi ryhmään. Pidä siis huolta, että muutkin vaihtoehdot sopivat aika-

Leiritön rippikoulu yhdessä Kaarinan seurakunnan kanssa Ei sisällä leirijaksoa. Rippikoulu alkaa koulujen syysloman aikaan muutaman päivän intensiivijaksolla. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 201 Talvikausi Pääasiassa Kaarinan kirkolla To 6.5. klo 10 ja Piikkiön srk-talolla. Kaarinan kirkossa

Talvilomaleirijakson sisältävä rippikoulu Talvirippikoulu alkaa jo marraskuun puolessa välissä. Aika ilmoitetaan myöhemmin. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 202 16.-23.2. Kunstenniemi, Kunstenkari Su 22.4. klo 10 (yhdessä Kaarinan kanssa) Piikkiön kirkossa

Pienryhmärippikoulu Katso lisätiedot s. 23. Nro Leirijaksot Paikka Konfirmaatio 007 13.-14.1. ja Sinappi Su 27.5. 10.-13.5. Kunstenniemi Henrikinkirkko

tauluusi.

Kesäleirijakson sisältävät rippikoulut

TYÖNTEKIJÄ JEESAA! Yhteystiedot alla.

LISÄTIETOJA Piikkiön seurakunnan rippikouluista Mikko Nieminen 040 341 7727 mikko.nieminen@evl.fi

28 Ripari I Skriban 2018

Nro Aika Paikka Konfirmaatio 803 9.-16.6. Kunstenniemi, Kunstenmaja Su 17.6. klo 12 804 30.6.-6.7. Heinänokka, Mänty Su 8.7. klo 10 805 30.6.-6.7. Heinänokka, Kallio Su 8.7. klo 14 806 3.-10.8. Kunstenniemi, Kunstenpää Su 12.8. klo 10


TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA Yhteinen leiritön rippikoulu Tämä rippikoulu ei sisällä leirijaksoa. Kokoontumiset ovat yleensä joka toinen keskiviikkoilta tai joinakin lauantai- tai sunnuntaipäivinä Mikonmökissä (Puutarhakatu 24), Nuortentalolla (Eerikinkatu 1), Mikaelinkirkossa tai Tuomiokirkossa. Aloitus on su 19.11. klo 10 Tuomiokirkossa. Katso lisätiedot s. 23. Nro Aika Paikka Konfirmaatio 901 Talvi 2017-2018 Mikonmökki/Nuortentalo Su 27.5. klo 10 Tuomiokirkko

Aika Paikka 9.-11.2. ja 7.-13.7. Heinänokka, MäntyKallio

Tuomiokirkkoseurakunnan leiririppikoulu on tavallista suurempi rippikouluryhmä. Muita mahdollisuuksia ovat kaupunkirippikoulu sekä leirijakson sisältävä pienryhmärippikoulu. Rippikoulun aloitus on su 19.11. klo 10 Tuomio-

Leirijakson sisältävä rippikoulu Nro 903

Tervetuloa rippikouluun!

Konfirmaatio Su 15.7. klo 10 Tuomiokirkko

Huomioi tämä ilmoittautuessasi! Kotiseurakunnassasi on vain yksi tavallinen leiririppikouluryhmä tarjolla. Sähköinen ilmoittautuminen vaatii neljä rippikoulutoivetta. Jos et toivo pääseväsi toisen seurakunnan leirille niin laita toiveesi jälkeen kotiseurakuntasi ”tyhjä” vaihtoehto 904, 905, 906.

Pienryhmärippikoulu Katso lisätiedot s. 23. Nro Leirijaksot Paikka Konfirmaatio 007 13.-14.1. ja Sinappi Su 27.5. 10.-13.5. Kunstenniemi Henrikinkirkko

Tyhjä vaihtoehto

kirkossa. Aloitamme jumalanpalveluksella ja sen jälkeen jatkamme infoasioilla. Ilmoittautuneet ja heidän huoltajansa kutsutaan tilaisuuteen kirjeellä. Rippikoulussa on kokoontumisia ja seurakunnan toimintaan osallistumista talven ja kevään aikana, myös leirimuotoisessa rippikoulussa. Tarkemman ohjelman saat ensimmäisessä rippikoulutapaamisessa.

TYÖNTEKIJÄ JEESAA! Työntekijä jeesaa sähköisen ilmoittautumislomakkeen täytössä Nuortentalolla (Eerikinkatu 1) ti 5.8. klo 18-21.

LISÄTIETOJA

Nro Selite 904 Tuomiokirkkoseurakunnan tyhjä vaihtoehto 905 Tuomiokirkkoseurakunnan tyhjä vaihtoehto 906 Tuomiokirkkoseurakunnan tyhjä vaihtoehto

Tuomiokirkkoseurakunnan rippikouluista Mirka Simonen 040 3417565 mirka.simonen@evl.fi

ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING Dagsskriban Dagsskriftskolan inleds med en festhögmässa i februari 2018. På sportlovet deltar man i ett sju dagar långt dagsläger. Dagslägret pågår dagligen mellan kl. 9-17.30 och konfirmanderna sover hemma. Efter lägret fortsätter församlingsintroduktionen med gruppträffar, gudstjänstbesök och församlingsverksamhet. Dagsskribans deltagare konfirmeras i september 2018 i Åbo domkyrka. Nr 1001

Tid 17.-23.2.2018

Plats Heinänokka, Mänty

Konfirmation Sö 2.9.2018 kl 12

Lägerskriborna Lägerskriftskolan inleds med en festhögmässa i februari eller maj 2018. På sportlovet eller på sommaren deltar man i ett sju dagar långt läger. Efter lägret fortsätter församlingsintroduktionen med gruppträffar, gudstjänstbesök och församlingsverksamhet. Lägerskriftskolornas deltagare konfirmeras i september 2018 eller januari 2019 i Åbo domkyrka.

Du är välkommen att delta i Åbo svenska församlings skriftskola! Om du vill gå i skriftskola på svenska ska du anmäla dig till någon av de skriftskolor som Åbo svenska församling ordnar. Om du vill bli konfirmerad 2018 ska du välja sportlovslägret eller dagslägret (som pågår samtidigt). I slutet av oktober meddelas i vilken grupp du fått plats. Om du behöver hjälp med anmälningen kan du vända dig till Mia Bäck.

Nr Tid Plats Antal Konfirmation 1002 17.-23.2.2018 Heinänokka, Mänty Max 24 Sö 2.9.2018 kl. 12 1003 3.-9.6.2018 Kunstenniemi, K-maja Max 24 Sö 13.1.2019 kl. 13 1004 28.7.-3.8.2018 Kunstenniemi, Kunstenkari Max 24 Sö 20.1.2019 kl. 12 1005 4.-10.8.2018 Kunstenniemi, Kunstenkari Max 24 Sö 27.1.2019 kl. 12

TILLÄGGSINFO Åbo svenska församlings skriftskolor Mia Bäck tfn 040 341 7466 mia.back@evl.fi

Ripari I Skriban 2018 29


ILMOITTAUTUMISOHJE WWW.TURUNSEURAKUNNAT.FI OSOITTEESEEN. Klikkaa: Ilmoittaudu riparille tästä! 1. SIIRRY WWW.SEITSEMASTAIVAS.FI OSOITTEESEEN Jos käytössäsi ei ole nettiä voit ilmoittautua seurakuntasi tiloissa katso esitteestä oman seurakuntasi riparitiedot kohdasta Työntekijä jeesaa! (sivut (sivut 25-29). 24-28).

2. ETEESI AVAUTUU ILMOITTAUTUMISLOMAKE VALITSE ENSIN KOTISEURAKUNTASI

Rippikoululainen/Konfirmande - Valitse -

Muu:

>

Kotiseurakunta:

>

Jos et kuulu mihinkään seurakuntaan, kirjoita kohtaan muu: väestörekisteri.

Ilmoittautumislomake Rippikoulut 2018 2014, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Muu:

- Valitse - - - - Seurakunnat - - - - Aapelin seurakunta - - - - Bertan seurakunta - - - - Cecilian seurakunta - - - - Doriksen seurakunta - - - - Elmerin seurakunta - - - - Filip svenska församling

TÄYTÄ TIEDOT HUOLELLISESTI yhdessä vanhempiesi kanssa. Tähdellä merkityt ovat pakollisia.

- - - - Gaudin seurakunta - - - - Harrin seurakunta - - - - Ilmarin seurakunta - - - - Jaanan seurakunta

Rippikoululainen/Konfirmande Kotiseurakunta:

Etunimet * :

VARMISTUS ILMOITTAUTUMISEN ONNISTUMISESTA Tähän s-postiosoitteeseen lähetetään varmistus ilmoittautumisen onnistumisesta.

PERUSTELUT JA PALAUTTEENI Mikäli sinulla on hyvin perusteltu syy päästä leirille tiettyyn aikaan kesästä, voit kirjoittaa perustelusi tähän.

- Cecilian seurakunta

Risto Reipas

Sukunimi * :

Riparilainen

Henkilötunnus * :

010202A1235 010199-123A

Katuosoite * :

Riparikatu 1 A 2

Postinumero * :

20100

Postitoimipaikka * :

TURKU

Matkapuhelin * :

040 12345678

Sähköpostiosoite * :

äiti.reipas@gmail.com

Asiakkaan erityisruokavaliot, jotka asiakas on halunnut tapahtuman järjestäjän huomioivan omassa toiminnassaan:

Perustelut ja palautteeni/ Argument och feedback:

Muut kaverikoodiin liittyvät kaveritoiveet tulee kirjata tähän.

Seuraavat ajankohdat ei sovi: 24.6.-3.7. olemme matkalla Ruotsissa. 30.7. on sukulaisten häät. Paras vaihtoehto riparin käymiseen on nro 305.

3. ILMOITTAUTUMINEN Huom! Jos käytät kaveriltasi saamaasi kaverikoodia - siirry suoraan ohjeen kohtaan 6. Valinnan vaihtoehdoista ja paikoista

VALITSE NELJÄ RIPPIKOULUTOIVETTA Vähintään kahden tulee olla kotiseurakuntasi rippikouluja.

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

>

30 Ripari I Skriban 2018

-

>

Tämän jälkeen hyväksy valinnat painamalla näppäintä “Lisää valitut”.

11.04.2014 18.04.2014 11.04.2014 18.04.2014 11.04.2014 18.04.2014 06.06.2014 12.06.2014 18.06.2014 24.06.2014 02.07.2014 09.07.2014 09.07.2014 16.07.2014 22.07.2014 28.07.2014 09.07.2014 16.07.2014 22.07.2014 28.07.2014

>

TÄMÄN JÄLKEEN LISÄÄ VALITUT

0201 Bertan seurakunta, rippileiri (konf. 11.4.) Heinänokan leirikeskus, Kallio 0202 Bertan seurakunta, rippileiri (konf. 13.6.) Heinänokan leirikeskus 0301 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 11.4.) Heinänokan leirikeskus 0302 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 13.6.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenmaja 0303 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 4.7.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenpää 0304 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 11.7) Heinänokan leirikeskus, Mänty 0305 Cecilian seurakunta, rippileiri (18.7.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenpää 0306 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 1.8.) Harvan saari 0401 Doriksen seurakunta, rippileiri (18.7.) Pyölinranta 0402 Doriksen seurakunta, rippileiri (konf. 1.8.) Harvan saari

>

Mikäli kotiseurakunnassasi (Paattinen ja Tuomiokirkkoseurakunta) on tarjolla ryhmiä vähemmän kuin neljä, niin laita lomakkeeseen oman kotiseurakuntasi kohdasta “tyhjä” vaihtoehto. Sähköinen ilmoittautumislomake vaatii neljä rippikoulutoivetta.

Aseta vaihtoehdot toivomaasi järjestykseen. Valitse vähintään 4 ja enintään 6. Valinta tapahtuu listalla oikealla olevista lisää-painikkeista. Valitse mieluisin ensimmäiseksi, toiseksi mieluisin sitten jne. Voit muuttaa järjestystä myös jälkikäteen nuolikuvioista ja poistaa valinnan poista-painikkeesta.

LISÄÄ

-

LISÄÄ

-

LISÄÄ

LISÄÄ VALITUT

LISÄÄ KAIKKI


WWW. SEITSEMASTAIVAS.FI WWW.TURUNSEURAKUNNAT.FI LAITA TOIVEESI JÄRJESTYKSEEN Sinisiä nuolia klikkailemalla aseta vaihtoehdot toivomaasi järjestykseen. Valitse mieluisin ensimmäiseksi, toiseksi mieluisin toiseksi jne.

Valitut (1) (2) (3) (4)

0305 Cecilian seurakunta, rippileiri (18.7.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenpää 0301 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 11.4.) Heinänokan leirikeskus 0303 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 4.7.) Kunstenniemen leirikeskus, Kunstenpää 0306 Cecilian seurakunta, rippileiri (konf. 1.8.) Harvan saari

09.07.2014 16.07.2014 11.04.2014 18.04.2014 18.06.2014 24.06.2014 22.07.2014 28.07.2014

-

POISTA POISTA POISTA POISTA

ILMOITTAUDU Kun kaikki henkilötietosi ja rippikoulutoiveesi ovat kunnossa klikkaa “ilmoittaudu”.

<< PALAA

ILMOITTAUDU >>

4. VAHVISTUS ILMOITTAUTUMISESTA Saat heti ruudulle ja antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen ilmoittautumisen onnistumisesta.

OTA YLÖS KAVERIKOODI Ilmoita kaverikoodi kaverillesi, jonka kanssa haluat samaan ryhmään. Kun kaverisi merkitsee ilmoittautumiseen kaverikoodisi, ohjelmisto muodostaa teistä automaattisesti kaveriryhmän ja tarjoaa automaattisesti samat ryhmävalinnat molemmille.

Olet ilmoittautunut tapahtumaan Rippikoulut 2014. Valitut tapahtumat : (1) 0305 Cecilian seurakunta, (2) 0301 Cecilian seurakunta, (3) 0303 Cecilian seurakunta, (4) 0306 Cecilian seurakunta,

rippileiri rippileiri rippileiri rippileiri

(konf. (konf. (konf. (konf.

18.7.) 11.4.) 4.7.) 1.8.)

09.07.2014-16.07.2014 11.04.2014-18.04.2014 18.06.2014-24.06.2014 22.07.2014-28.07.2014

Kaverikoodi: 3NXWK62FOW2T Ryhmän henkilöiden lukumäärä: 1 Ryhmään voi ilmoittautua vielä 1 henkilöä. Jos haluat kaverisi ilmoittautuvan samaan ryhmään kanssasi, anna hänelle yllä oleva kaverikoodi. Ilmoittautumislomakkeella on kaverikoodi-kohta, johon koodin voi syöttää.

5. OLET NYT ILMOITTAUTUNUT RIPPIKOULUUN. KIITOS! 6. VAIHTOEHTOISESTI: ILMOITTAUTUMINEN KAVERIKOODIA KÄYTTÄEN Huom! Tarvitset tätä ilmoittautumista varten ystävältäsi saaman kaverikoodin. Koodin kaverisi on saanut ilmoittauduttuaan rippikouluun.

LAITA RASTI RUUTUUN “Käytä kaverilta saamasi kaverikoodi” Kirjoita koodi tai “kopio ja liitä” se tähän. Tämän jälkeen ohjelmisto muodostaa teistä kaveriryhmän ja tarjoaa automaattisesti samat ryhmävalinnat molemmille. Kaverikoodia voi käyttää vain kerran. Kaksi nuorta muodostaa ryhmän.

Ryhmäilmoittautuminen Uusi kaveriryhmä: Jos haluat tehdä uuden ryhmän, et voi käyttää seuraavassa kohdassa kaverilta saamaasi kaverikoodia. Ilmoittautumisen jälkeen saat perustamasi ryhmän kaverikoodin, jonka voit antaa kavereillesi. Kaverikoodilla ilmoittautuminen: Mikäli haluat ilmoittautua samaan kaveriryhmään kaverisi kanssa, ilmoita kaverisi saama koodi tässä. Tällöin et voi valita tilaisuuksia, vaan ne ovat samat kuin kaverillasi. X Käytä kaverilta saamasi kaverikoodi (rasti ruutuun) Kaverikoodi: 3NXWK62FOW2T

Muut kaveritoiveet tulee lisätä lomakkeen kohtaan ”Perustelut ja palautteeni.”

ILMOITTAUDU Kun kaikki tietosi ovat kunnossa klikkaa “ilmoittaudu”.

<< PALAA

ILMOITTAUDU >>

7. VAHVISTUS ILMOITTAUTUMISESTA Saat heti ruudulle ja sähköpostiisi vahvistuksen ilmoittautumisen onnistumisesta ks. kohta 4.

8. OLET NYT ILMOITTAUTUNUT RIPPIKOULUUN. KIITOS! Ripari I Skriban 2018 31


Kädessäsi on Riparille 2018 -esite. Tästä esitteestä saat kaiken haluamasi tiedon Turun ja Kaarinan seurakuntien järjestämistä rippikouluista. Mukana on ilta-, päivä- ja leiripainotteisia rippikouluja, joista varmasti löydät mieleisesi vaihtoehdon.

Detta är en broschyr om Skriban 2018, där du hittar all den information du behöver om skriftskolorna vid Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Vi erbjuder kvälls- och lägerskriftskolor. Du hittar säkert ett alternativ som passar dig bäst.

YHTEYSHENKILÖT KONTAKTPERSONER RYHMÄJAOT, OSALLISTUMISET JA KÄYTÄNNÖN ASIAT RIPPIKOULUVASTAAVILTA Information om gruppindelningar, deltagande och praktiska arrangemang fås av de skriftskolansvariga Henrikinseurakunta

Mäenpää Marko, johtava nuorisotyönohjaaja 040 341 7587 marko.maenpaa@evl.fi

Kaarinan seurakunta

Paattisten seurakunta

Heikkinen Menni, seurakuntapastori 040 341 7637 menni.heikkinen@evl.fi

Piikkiön seurakunta

Kesti Henri, seurakuntapastori 040 341 7434 henri.kesti@evl.fi

Nieminen Mikko, seurakuntapastori 040 341 7727 mikko.nieminen@evl.fi

Heikkonen Taru, johtava nuorisotyönohjaaja 040 341 7482 taru.heikkonen@evl.fi

Simonen Mirka, nuorisotyönohjaaja 040 3417565 mirka.simonen@evl.fi

Katariinanseurakunta

Maarian seurakunta

Röytiö Henri, seurakuntapastori 040 341 7672 henri.roytio@evl.fi

Martin seurakunta

Lund Hannele, johtava nuorisotyönohjaaja 040 341 7386 hannele.lund@evl.fi

Mikaelinseurakunta

Heinonen Arno, nuorisotyönohjaaja 040 341 7403 arno.heinonen@evl.fi

YHTEISTYÖJÄRJESTÖJEN YHTEYSTIEDOT NMKY

Tietoa toiminnasta: www.tunmky.fi Lahdenkauppi Ilpo, järjestötoiminnanjohtaja 050 344 7720 ilpo.lahdenkauppi@tunmky.fi

PARTIOTOIMISTO

Tietoa partiorippileiristä: www.ripari.turunpartiolaiset.fi (sivu päivittyy alkusyksystä) Läntinen pitkäkatu 13, 20100 TURKU 050 312 9420

Tuomiokirkkoseurakunta

Åbo svenska församling

Bäck Mia, pastor 040 341 7466 mia.back@evl.fi

Erityisrippikoulut

Arola Pertti, kehitysvammaistyön pappi 050 570 2656 pertti.arola@evl.fi Muurinen Tarja, kehitysvammaistyön diakoni 040 341 7280 tarja.muurinen@evl.fi

ILMOITTAUTUMISEEN LIITTYVÄT ASIAT Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Kasvatusasiain keskus Hoppela Johanna, toimistonhoitaja johanna.hoppela@evl.fi 040 341 7220 (virastoaikana) Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 A, 5. kerros Postiosoite: PL 922, 20101 TURKU

WWW.TURUNSEURAKUNNAT.FI 32 Ripari I Skriban 2018

“Riparilla pääsee pohtimaan elämän suuria kysymyksiä”

Riparivihko2018  

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut ja ilmoittautuminen 2018

Riparivihko2018  

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut ja ilmoittautuminen 2018

Advertisement