Page 1

Lippukuntajohtajien perehdytysopas Versio 3.0 Laura Kajala ja Henri Kesti, Kaarinan seurakunta 2013


YK:n lastenoikeuksien sopimuksen mukaan kaikki 0-18-vuotiaat ovat lapsia.


Partioliike ja hengellisyys

P

artio-ohjelma tukee partiolaisen psyykkistä, fyysistä, älyllistä ja hengellistä kasvua. Hengellisyys ja jumalasuhteen kehittäminen on jokaisen partiolaisen oikeus. On tärkeää turvata mahdollisuus toteuttaa tätä

itsensä kehittämistä lippukunnan arjessa. Johtajan on hyvä ottaa huomioon partiossa käyvien perinteet ja oikeudet ja turvata osallistujien hengelliset kokemukset ja uskonnollisten erityispiirteiden (rukoukset, pyhäpäivien tavat yms.) toteuttaminen. Partiolaisilla on erilaisia hengellisiä ja uskonnollisia taustoja. Näitä tulee kunnioittaa. Avoin partiotoiminta tukee eri taustoista tulevia ja hyvä johtaja toteuttaa ryhmässään sellaista hengellistä ohjelmaa, joka sopii kaikille ryhmän jäsenille. Partiolaisilla ikäkaudesta riippumatta on oikeus tarvittaessa ottaa osaa hengellisen/uskonnollisen hetken suunnitteluun ja toteutukseen ja ennen kaikkea sen purkuun. Keskustelua, kohtaamisia ja pohdiskelua hengellisen hetken yhteydessä tulee tukea johtajien toimesta. Vaihtoehtona on hiljentymisen tai hiljaisen hetken toteuttaminen.

”Hengellisyys ja jumalasuhteen kehittäminen on jokaisen partiolaisen oikeus.”


Suomen Partiolaisten peruskirjasta

P

artiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen

Partiolainen haluaa sitoutua osaksi yhteisöään ja yhteiskun-

(WAGGGS ja WOSM) määrittelemä arvopohja. Sen

taa. Partiolainen tuntee ja viljelee omaa kulttuuriaan ja on kiin-

lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on vel-

nostunut myös muista kulttuureista ja arvostaa niitä.

vollisuuksia suhteessa Jumalaan, omaan itseen,

muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on solminut yhteistyösopimuksen Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen

Suhde Jumalaan merkitsee myönteistä asennetta uskontoon,

ortodoksisen kirkon kanssa. Sopimuksen tarkoitus on edistää

hengellisyyden etsimistä ja elämistä oman hengellisen va-

uskontokasvatuksen asemaa osana Suomen Partiolaiset –

kaumuksen ja yhteisön mukaisesti.

Finlands Scouter ry:n tarjoamaa partiokasvatusta sekä sopia yhteistyön periaatteista. Lippukunnat, joiden taustayhteisönä

Partiossa saa aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuk-

on tunnustuksellinen uskontokunta, antavat sen tunnustuksen

sen ja jumalasuhteen rakentamiseen. Partiolaiselle muodos-

mukaista uskontokasvatusta. Lippukunnat, joilla ei ole uskon-

tuu käsitys eettisesti oikeasta ja väärästä sekä kyky ja halu

nollista taustayhteisöä, tukevat jäsentensä uskonnollista ke-

toimia oikeaksi pitämiensä asioiden puolesta.

hitystä sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhteisöön jäsenet kuuluvat.

Partiolainen arvostaa erilaisuutta ja ymmärtää, että on monenlaisia ihmisiä ja maailmankatsomuksia. Partiolainen osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Hän osaa ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään tilanteeseen sopivalla tavalla.

”Partiossa saa aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja jumalasuhteen rakentamiseen.”


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja sen alueella toimivat lippukunnat

L

ippukunnat toimivat yhteistyössä paikallisseurakuntien, seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskuksen, seurakuntatilojen vahtimestareiden ja suntioiden, seurakuntasihteereiden sekä yksittäisten seurakun-

tien työntekijöiden kanssa.

Seppo Seurakunnan partioyhteistyöstä vastaava työntekijä. Yleensä nuorisotyönohjaaja tai nuorisopastori.

Kasvatusasiain keskus eli Kasvis

On tärkeää tavata ja jutella seurakunnan partiotyöntekijän

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osasto, joka tukee pai-

kanssa säännöllisesti, jotta ennaltaehkäistään ongelmia, saa-

kallisseurakunnissa tehtävää lapsi- ja nuorisotyötä.

daan kysymyksiin vastauksia ja edesautetaan mutkatonta yhteistyötä lippukuntien ja seurakunnan eri toimintojen välillä. Voitte myös välillä käydä työntekijäkokouksissa tai seurakuntaneuvostossa kertomassa lippukuntanne ja partioliikkeen kuulumisia. Unohda siis kymmenen vuoden takaiset sotkut ja epämiellyttävät toimintatavat ja ryhdy toimeen paremman yhteistyön puolesta!

”Ryhdy toimeen paremman yhteistyön puolesta!”

Seurakuntavaalit Joka neljäs vuosi järjestettävät vaalit, joissa valitaan seurakuntaneuvostojen ja –valtuustojen kokoonpano. Näissä toimielimissä päätetään mm. budjetista ja työntekijävalinnoista. Äänestysikäraja on 16 vuotta. Seuraavat vaalit järjestetään vuonna 2014. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän useissa seurakunnissa on Partiotyön ystävillä oma lista.

Termejä


Kuka vastaa? Tilat, varastot, jumalanpalvelusyhteistyö, raportointi Seurakunnan partiovastaava (Seppo), vahtimestari, suntio, papit, nuorisotyönohjaaja

Tilojen varaukset Vahtimestari, srk-sihteeri

Meripartioyhteistyö Kasvatusasiainkeskus

Partio-ohjelman toteuttaminen Seppo, muut yksittäiset työntekijät (papit ja nuorisotyönohjaajat)

Koulutukset Seppo, Kasvatusasiainkeskus

Yhteistyö ja yhteydenpito lippukuntien kanssa Lippukunnanjohtajat, ikäkausijohtajat, muut aktiiviset lippukuntalaiset, alueohjaaja, Lounais-Suomen Partiopiirin työntekijät ja luottamushenkilöt


Yhteistyön muotoja

T

urun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella seurakunnat tarjoavat lippukunnille mm. rahallista avustusta, kokoontumis-, varasto-, leirikeskustiloja hieman edullisemmin, partiovenetukea sekä työn-

tekijätukea. Seurakunnasta pitäisi löytyä työntekijä, jonka vastuulla partiotyö ja sen tukeminen on. Partiolippukuntien varusteet ja tarvikkeet ovat useimmiten

Tapahtumat ja tempaukset.

Jotkin

lippukunnat tekevät seurakunnan kanssa yhteistyötä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Esimerkiksi Kuusiston Linnanyrjänät ovat olleet apuna Kuusiston kirkkopäivillä toteuttamassa partiomaista ohjelmaa lapsille ja nuorille. Tämä yhteistyön muoto on koettu hedelmälliseksi.

lippukuntien omia, eikä seurakunnan omistuksessa tai sen

Partiomessut. Joissain seurakunnissa on järjes-

varoilla hankittuja. Neuvoteltaessa seurakunnan edustajan

tetty erityisiä partiomessuja, joissa lauletaan mm. partiomes-

kanssa voi lisävarusteiden lainaaminen olla mahdollista.

sun lauluja sekä nuorten veisuja. Partiomessun voi järjestää esimerkiksi toimintakauden alkaessa sekä joulun alla.

Useat lippukunnat tekevät seurakunnan kanssa myös käytännön yhteistyötä. Seurakunnan edustaja saattaa vierailla esimerkiksi lupauksenantotilaisuudessa ja lippukuntalaiset saattavat avustaa esimerkiksi jumalanpalvelusten toteuttamisessa. Lippukunnalla on oikeus saada apua ja tukea toimintaan seurakunnan työntekijältä. Erityisesti mitä tulee partio-

Koulutukset ja tuki.

Seppo-työntekijältä voi

pyytää apua koulutusten tukemiseen ja kertomaan hengellisyydestä partioliikkeessä sekä partio-ohjelman hengellisistä aktiviteeteista vaikkapa ROK- tai PJ-kurssille.

ohjelman hengellisen sisällön toteuttamiseen.

”Lippukunnalla on oikeus saada apua ja tukea toimintaan seurakunnan työntekijältä.”


Taustasopimukset

P

artiolippukuntien ja niiden taustayhteisöseurakuntien välille on tehty taustayhteisösopimus. Sopimuksessa määritellään yhteistyön muodot ja tavoitteet sekä lippukuntien ja seurakunnan vastuualueet, kuten myös

kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Taustayhteisösopimuksia on hyvä päivittää säännöllisesti yhteistyössä seppotyöntekijän ja kirkkoherran kanssa. Apua taustayhteisösopimuksen päivittämiseen saat seurakunnan partiotyöstä vastaavalta työntekijältä. Mitä lukee oman lippukuntasi ja taustayhteisöseurakunnan sopimuksessa? Ota selvää!


Tilastointi

Varmista käytännöt seurakuntasi partiotyöntekijältä

Y

ksi tapa tehdä ulkopuolisellekin tarkastelijalle seurakunnan toimintaa helpommin hahmotettavaksi on koota tilastotietoa seurakunnan toiminnasta sekä kirjoittaa rapotteja toiminnasta.

Seurakunnan ollessa lippukunnan taustayhteisönä kerää se

31.12. mennessä

lippukunnat toimittavat

seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion seurakunnan partiovastaavalle.

vuosittain tilastotietoja lippukunnan toiminnasta.

Seurakunnan partiovastaava huolehtii avustuksien maksa-

Tammikuun 1.viikolla

mittanut edellisen vuoden paperit ohjeiden mukaisesti, jotta

partiolaiset toimit-

tavat seurakunnan partiovastaavalle lippukunnan jäsenmäärän (maksaneet 31.12.) - TÄRKEÄÄ! Moni seurakunta toimii useamman kuin yhden lippukunnan taustayhteisönä, eikä partiovastaava voi laskea kunkin lippukunnnan osuutta seurakunnan kokonaisavustuksesta ennen kaikkien lippukuntien jäsenmäärien toimitusta. VAIHTOEHTO: Seurakunnan partiovastaava voi myös soittaa Lounais-Suomen Partiopiiriin ja pyytää jäsenmääriä suoraan piirin edustajalta.

30.4. mennessä

tukset lippukuntien tileille. Huom! Lippukunnan tulee olla toiavustus voidaan maksaa.

Seurakunnalla on myös velvollisuus raportoida toiminnastaan

kirkkohallitukselle toimittamalla tilastotietoja toiminnastaan.

Seurakunnan partiovastaavan edellytetään toimittavan

tiedot eteenpäin niiden lippukuntien osalta, joiden taustayhteisönä seurakunta toimii. Seuraavat tiedot tarvitaan edelliseltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä: Jäsenmäärä, Ryhmiä, Johtajat: Miehiä/Naisia, Jäsenet (ei johtajat): Poikia/ Tyttöjä, Erityistilaisuuksien määrät: (lupauksenannot, vuosijuhlat, tapahtumat ja tempaukset), Erityistilaisuuksiin osal-

lippukunnat toimittavat edel-

listuneiden ihmisten määrä (noin), Retket kotimaassa (kirk-

lisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen seurakun-

kohallitus laskee retkeksi päiväretketkin), Retkivuorokaudet,

nan partiovastaavalle (huom! lippukunnan kevätkokous on

Retkille osallistuneiden lukumäärä, Leirit kotimaassa (kirkko-

järjestettävä niin ajoissa ja ko. asiakirjat laadittava niin

hallitus laskee retkeksi yhdenkin yön yöpymisen), Leirivuoro-

huolellisesti, että tätä pykälää pystyy noudattamaan.

kaudet, Leireille osallistuneiden lukumäärä Nämä tiedot saatetaan kysyä erillisellä lomakkeella.


Käytännön vinkit Iltahartaudet Iltahartauden pohdinnoissa voi käyttää apuna seuraavia kysymyksiä ja etsiä niiden pohjalta vaikkapa biisejä, tekstejä, blogipostauksia tai raamatunkohtia: Mikä on elämän/elämäni tarkoitus? Kuka olen, miksi olen täällä? Mitä tulevaisuuteni pitää sisällään? Mikä on oikein ja mikä väärin? Miksi minun pitäisi toimia oikein? Miksi maailmassa on niin paljon pahaa? Mitä hyvää maailmassa

Iltahartauden järjestäminen ja toteuttaminen voi lähteä ja hoitua vain johtajien toimesta. On kuitenkin tärkeää, että ikäkauden partiolaiset osallistetaan iltahartauteen keskustelun, pienryhmäpohdinnan tai hiljaisuuteen osallistumisen kautta. On tärkeää, että ryhmällä on yhteisiä hengellisiä hetkiä. Leirillä iltahartaudet ja iltanuotiot hyötyvät erityisestä luontokokemuksesta, joka kannattaa aina hyödyntää. Vaikkapa öinen kynttilämeri, hiljentyminen meren rannalla tai partiomessu metsän keskellä jättävät hienoja muistoja partiolaiselle.

on? Mikä on minun roolini parempaa maailmaa rakennettaessa?

Hengelliset aktiviteetit

Käytä iltahartauden toteutuksessa partiomenetelmää. Se voi si-

viteetteja. Kysy tarvittaessa toteutusapua seurakunnan työn-

sältää tekstien lukemista ja niistä jatkettavaa kaikkien yhteistä keskustelua, musiikkia, hiljaisen hetken, osallistujien omia ajatuksia eri teemoista, luontokokemusten hyödyntämistä.

Partio-ohjelmassa on joka ikäkaudelle omia hengellisiä aktitekijältä.

Uskonnolliset aktiviteetit Partio-ohjelmassa on joka ikäkaudelle omia uskonnollisia, kristinuskoon liittyviä, aktiviteetteja. Kysy tarvittaessa toteu-

”Käytä iltahartauden toteutuksessa partiomenetelmää.”

tusapua seurakunnan työntekijältä.


Termejä Usko Usko johonkin jumaluuteen tai pyhyyteen, suhde johonkin arvopohjaan, uskontunnustuksiin ja/tai organisoituneen uskonnon toimituksiin ja tapoihin. Hengellisyys Hengellisyyden voi nähdä eri tavoin: 1. Uskonto hengellisyytenä 2. Hengellisyys henkilön kehittymisenä uskonnollisessa viitekehyksessä 3. Hengellisyys eksistentiaalisena kehityksenä 4. Hengellisyys siten, että henkilö etsii merkitystä asioille ja kokemuksille itsenäisesti. Uskonnon harjoittaminen on hengellisyyttä, mutta myös uskonnottomat voivat olla hengellisiä. Uskonto Termiä käytetään monin eri tavoin. Maailmassa on useita eri uskontoja, jotka määrittelevät sanan omin termein. Tärkeintä on muistaa, että partioliike toivottaa eri uskontokuntien edustajat tervetulleiksi ja täysivaltaisiksi jäseniksi. Partioliikkeellä ja sen eri tapahtumilla on velvollisuus tukea heitä heidän uskossaan ja hengellisessä kasvatuksessaan.


Tärkeitä yhteystietoja Partio-Intra Partio-intrasta löytyy Partiolippukuntien, joiden taustayhteisönä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, yhteystietoja sekä muuta yleistä tietoa yhtymästä, leirikeskuksista ym. Jokainen lippukunta on saanut oman tunnuksen ja salasanan, jolla pääsee muuttamaan oman lippukuntansa yhdyshenkilöiden tietoja. Jokaisen lippukunnan tulisikin itse pitää huoli siitä, että tiedot ovat oikein. Jos tunnus ja salasana on joutunut hukkaan, voi niitä tiedustella kasvatusasiain keskuksesta Johanna Hoppelalta p. 040 3417 220 tai johanna.hoppela@evl.fi.

Seurakuntayhtymän yhteystietoja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, PL 922, 20101 TURKU Vaihde puh. 02 261 7111 Kasvatusasiain keskus • Toimisto puh. 040 341 7220, johanna.hoppela@evl.fi • Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme puh. 040 341 7250, hannu.hurme@evl.fi • Nuorisosihteeri Leena Lähde puh. 040 341 7348, leena.lahde@evl.fi

Linkkiosoite sivustolle

Kiinteistöosasto

http://vulcan.vhoy.fi/turunseurakunnat/partiointra/index.

Toimitilaa koskevat asiat:

php?action=ohje • Antti Helle 040 3417695, antti.helle@evl.fi Tutustumista varten (näillä ei tietoja voi muuttaa): Tunnus: luku Salasana: luku9876

(Mikaelinsrk, Henrikinsrk, Maarian srk, Paatttisten srk) • Antti Lehtikankare 040 3417243, antti.lehtikankare@evl.fi (Tuomiokirkkosrk) • Minna Mänikkö 040 3417295 minna.mannikkö@evl.fi (Martinsrk, Katariinansrk, Kaarinan srk, Piikiön srk, Åbo svenska f.)


Leirikeskukset • Heinänokka puh. 040 3417790, turku.heinanokka@evl.fi www.heinanokka.fi • Kunstenniemi puh. 040 3417750, turku.kunstenniemi@evl.fi www.kunstenniemi.fi • Sinappi puh. 040 3417795, turku.sinappi@evl.fi www.sinapinleirikeskus.fi •

Pyölinranta, tiedustelut p. 040 3417790, turku.heinanokka@evl.fi

Lounais-Suomen Partiopiiri Lounais-Suomen Partiopiiri Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku 0503129420 partiotoimisto.turku@partio.fi www.lounaissuomenpartiopiiri.fi

Perehdytysopas Teksti Valokuvat Ilme Painettu Julkaisija

Laura Kajala ja Henri Kesti Laura Kajala Jani Käsmä www.kasma.fi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän monistamossa 2013 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä


L

ippukunnat toimivat yhteistyössä paikallisseurakuntien, seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskuksen, seurakuntatilojen vahtimestareiden ja suntioiden, seurakuntasihteereiden sekä yksittäis-

ten seurakuntien työntekijöiden kanssa. Tähän oppaaseen on kerätty paljon tärkeää tietoa yhteistyötä varten!

Lippukuntajohtajien perehdytysopas  
Lippukuntajohtajien perehdytysopas  

Lippukuntajohtajien perehdytysopas

Advertisement