Page 1

Kantoren in de

T

e s s e l s c h a d e k e r k


1. De Tesselschadekerk 2. Locatie + bereikbaarheid 3. De kantoorruimtes 4. Plattegronden 5. Projectinformatie 6. Technische Omschrijving 7. Colofon

I

n h o u d s o p g a v e


De kerk met klokkentoren, pastorie, kosterswoning, catechisatielokaal en bestuurskamer van de Nederlandse Protestantenbond is gebouwd in 1927, naar ontwerp van het Hilversumse architectenbureau Bakker en Bunders. De kerk is ingebruik geweest door de Nederlandse Protestantenbond (NPD), alsmede door de Vereniging Vrijzinnig hervormden en de Remonstrantse Broederschap. Sinds 1988 staat de Tesselschadekerk aan de Tesselschadelaan te Hilversum leeg. De kerk werd opgekocht door een projectontwikkelaar, met de intentie de kerk te slopen en nieuwbouwappartementen te bouwen. Na jaren van procederen door de buurt ging de sloop niet door en werd de kerk verkocht aan een particulier. Mede door zijn inspanningen is de kerk bestempeld als gemeentelijk monument, waardoor sloop in de toekomst is uitgesloten. Het geheel is vervolgens gesplitst in drie eenheden: De kosterswoning, de voormalig pastorie en het kerkgebouw met klokkentoren. De nieuwe eigenaar had de intenties om het kerkgebouw te verbouwen tot zijn eigen woning. Wegens omstandigheden is het hier niet van gekomen. De kerk heeft nog vrijwel volledig de schitterende detaillering van de jaren ‘20. Door de glas in lood ramen komt er prachtig licht binnen in de hoge ruimte. Vanuit de klokkentoren ligt het lommerrijke Hilversum letterlijk aan je voeten. Door het karakteristieke plafond, vormt de kerk een fantastische werkplek.

D

e

T

e s s e l s c h a d e k e r k


Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 September 1927.

“Gisterenmiddag is op plechtige wijze te Hilversum een gedenksteen geplaatst in de in aanbouw zijnde kerk van de afdeeling Hilversum van den Ned. Protestantenbond. Dr. G. Blokhuys, de voorzitter, heette de talrijke aanwezigen welkom. Het verwonderde spreker niet dat zoovelen waren opgekomen om met blijdschap te getuigen bij deze kerk, een bolwerk van vrije vroomheid. Gaarne had het bestuur de leden opgeroepen bij de eerste steenlegging, doch door omstandigheden is dit niet geschied. Dit gebouw mocht echter niet voltooid worden zonder dat een symbolische handeling had plaats gehad. De predikant van de afdeeling, ds. G. van Duyl, gewaagde van de groote dankbaarheid, die hem, het bestuur en de leden vervulden, omdat de rijzende kerk reeds een schoone gelofte inhoudt. Dankbaarheid was er in spreker jegens God, Die het — aldus spr. — ons gegeven heeft te bouwen voor de verheerlijking van Zijn naam. Want voor Hem is het dat dit gebouw verrijst opdat hier klinken moge de boodschap van eeuwige Liefde en Vadertrouw.”

I

n

d e n

b e g i n n e

...


De Tesselschadekerk bevind zich aan de Tesselschadelaan te Hilversum, in het groene Raadhuiskwartier. Het Raadhuiskwartier dankt haar naam aan het feit dat in de wijk ook het Raadhuis, naar het ontwerp van Dudok, van Hilversum gevestigd is. Het Raadhuiskwartier bestaat voornamelijk uit grote vrijstaande villa’s waarin zowel gewoond als gewerkt wordt. Zo staan hier bijvoorbeeld de kantoorvilla’s van bedrijven als Radio 538, Juice FM en Radio 10 Gold, daarnaast staat er een hotel van Tulip Inn om de hoek. Ondanks het feit dat de Tesselschadekerk in een schitterende villa wijk staat, bevindt het centrum van Hilversum zich op steenworp afstand. Op het eigen terrein zullen 12 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast is er ruimte voor parkeren in de wijk (betaald/parkeervergunning).

L

o c a t i e


Met de auto: • Binnen 15 minuten op de A27 richting Utrecht/Almere • Binnen 10 minuten op de A1 richting Amsterdam/Amersfoort

Met de trein: • van/naar Utrecht CS: 4x in het uur • van/naar Amersfoort CS: 6x in het uur • van/naar Amsterdam CS: 4x in het uur 10 minuten lopen vanaf station Hilversum CS Op steenworp afstand van het centrum

B

e r e i k b a a r h e i d


D

e

K

a n t o o r r u i m t e s


B

e g a n e

G

r o n d


B

e g a n e

G

r o n d


V

e r d i e p i n g


V

e r d i e p i n g


D

a k


D

a k


Tuin


Verhuurder: Kastanje Projecten B.V. of diens rechtsopvolger. Locatie: Hilversum, Tesselschadelaan (Voormalige Tesselschadekerk) Ligging: Centrum. Parkeren: 12 plekken op eigen terrein. 2 per unit. Bestemming: Kantoorruimte: huurder zal het gehuurde enkel gebruiken conform de activiteiten, zoals deze omschreven in uittreksel Kamer van Koophandel op het moment van aanhuur. Oplevering: 1 juli 2012. De exacte datum van oplevering wordt uiterlijk 2 maanden voor de opleveringsdatum door verhuurder aan huurder kenbaar gemaakt. Eventuele vertraging in de oplevering leidt niet tot enige vorm van compensatie aan huurder. Onderhuur: Onderhuur aan derden is niet toegestaan. Vloeroppervlakte: Circa 700 m2 Begane grond: circa 420 m2 Eerste verdieping: circa 280 m2 In totaal 6 units van circa 100 m2 (aanpassingen mogelijk) Staat van oplevering: Zie technische omschrijving. Verhuurder zal een proces-verbaal van de staat van oplevering opstellen bij aanvang van de huurperiode. Dit proces-verbaal zal door beide partijen worden getekend en zal onlosmakelijk deel uitmaken van de huurovereenkomst. Oplevering bij einde huurtermijn: Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik van het gehuurde, aan verhuurder opleveren in de staat die bij aanvang van de huur in het proces-verbaal van oplevering is beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering.

P

r o j e c t

I

n f o r m a t i e


Huurtermijn: n.t.b. Huurcontract: ROZ 2003, bedrijfsruimte 7: 230a BW Betaaltermijn: Per kwartaal vooruit te voldoen. Zekerheidsstelling: Bankgarantie ter grootte van ĂŠĂŠn betaaltermijn, inclusief BTW. Huuringangsdatum: De huuringangsdatum is de datum van bouwkundige oplevering van het kantoor aan huurder of in opdracht van huurder gestart wordt met de afbouwwerkzaamheden in het gehuurde. Aanpassingen in het gehuurde: Het aanbrengen van wijzigingen in het casco door of in opdracht van huurder door derden is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.

P

r o j e c t

I

n f o r m a t i e


De kantoorunits worden opgeleverd volgens de algemene bepalingen ROZ 2003, bedrijfsruimte 7:230a, zonder plafondafwerking en inrichting, tenzij anders omschreven in deze Technische Omschrijving. Constructie De draagconstructie van het gebouw is uitgevoerd in staal en metselwerk. In de vloer worden kruipluiken aangebracht. De betonconstructies blijven onbehandeld. De in het zicht blijvende constructies van staal worden voorzien van een verfsysteem in een door de architect te bepalen kleur. Vloerconstructie De begane grondvloer wordt uitgevoerd als ge誰soleerde betonvloer met een RC waarde van 3.5. De maximale veranderlijke vloerbelasting bedraagt 400 kg/m族. Het dak wordt ge誰soleerd uitgevoerd met een RC waarde van 3.5 Hieraan mogen geen leidingen en andere zaken worden aangebracht zonder toestemming van verhuurder. De huurder moet vooraf in overleg treden met de verhuurder voor de aan te brengen voorzieningen aan dak, tussenvloer en draagconstructie. De begane grondvloer zal met afwerkvloer opgeleverd worden. Voor de dikte van de afwerkvloer is in het ontwerp rekening gehouden met 80 mm. Afwerking conform afwerkstaat. Het is niet toegestaan in de vloeren te boren. Gevel De bestaande gevels blijven zoveel mogelijk gehandhaafd incl. glas in lood in de spitsbogen. Plafond Er wordt geen systeemplafond aangebracht. De plafondafwerking zal bestaan uit een onafgewerkte systeemvloer voor de verdiepingsvloer. De ge誰soleerde kap wordt geschilderd in kleur te bepalen door architect. De sanitaire ruimtes en aanwezige vergaderruimtes zullen van een n.t.b. plafond worden voorzien. Toilet en pantry Deze voorzieningen zullen aanwezig zijn en behoren tot de algemene ruimtes. Op de begane grond wordt een pantry (kantine) gerealiseerd. Meterkast De kerk wordt voorzien van een standaard meterkast (technische kast), hier bevinden zich de meters van alle units. Per unit zal er een verdeelkast aanwezig zijn. Er worden loze leidingen/goten aangebracht om extra aansluitingen die de huurder zelf aanvraagt mogelijk te maken. Elektra Elke unit krijgt een separate elektra meter.

Technische Omschrijving


Gas en water Hier worden voorzieningen voor getroffen. Kosten gas en water worden in de servicekosten door gerekend. Verwarming Verwarming zal zoveel mogelijk geschieden door vloerverwarming. Waar nodig zal de vloerverwarming worden versterkt met wand radiatoren. Ventilatie Ventilatie van de kerk geschied door zowel mechanische als natuurlijke ventilatie. Koeling geschied middels nacht ventilatie. Verlichting Voor het ontwerp van de verlichtingsinstallatie dient, met inachtneming van de overheidseisen hieromtrent en NEN 1890, uitgegaan worden van de volgende eisen: Kantoren: Vergaderruimte: Algemene ruimte: Sanitaire ruimte: Technische ruimte:

200 lux 200 lux 200 lux 150 lux 200 lux

Extra eisen aan verlichting worden tot huurdervoorziening gerekend. Geluid en geur De huurder moet ervoor zorgen dat er voor de medehuurders op geen enkele wijze overlast/hinder ontstaat door geur, geluid, trilling etc. Dit ter beoordeling van de verhuurder. Wijzigingsbevoegdheid verhuurder De verhuurder is tijdens de bouwfase gemachtigd om wijzigingen door te voeren in het ontwerp van het gehuurde, indien de constructieve en overheidseisen (waaronder nutsbedrijven) deze wijzigingen noodzakelijk achtten. Vrijblijvende informatie: Deze informatie is geheel vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend zonder dat sprake is van een rechtsgeldig ondertekende huurovereenkomst door zowel huurder als verhuurder. Een door beide partijen ondertekende huurovereenkomst (incl. bijlagen) vervangt alle eerdere verstrekte huurinformatie inclusief deze basis huurvoorwaarden. De inhoud van deze huuraanbieding is bovendien op geen enkele wijze overdraagbaar aan een derde.

Technische Omschrijving


Geen misverstanden: Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of belanghebbende/betrokken partijen en/of ontwikkelaars van plannen in de directe omgeving, ook na ondertekening van de aannemingsovereenkomst.


Ontwikkelaar:

Kastanje projecten

Witte Kruislaan 55 1217 AM Hilversum 035 - 642 21 32 www.kastanjevastgoed.nl

Architect:

Aannemer: Terminalweg 13 Postbus 2570 3800 GC Amersfoort T: 033 - 455 38 38 F: 033 - 455 44 48 www.huurdeman.nl

Colofon


Tesselschadekerk  
Tesselschadekerk  

Kantoren in de Tesselschadekerk

Advertisement