Page 1

∫ƒ√¶√Δ∫π¡ ÛÂÏ. - ¢

09-10-09

12:01

™ÂÏ›‰·27

∂π™∞°ø°∏ F

∞ Δ ∞ Δ ∏ ¢ π ∞ ƒ ∫ ∂ π ∞ ÙˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ· Û Ó·ڋ ËÏÈΛ· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™È‚ËÚ›· Î·È ÙË ª·ÓÙ˙Ô˘Ú›·, ‰‡Ô Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ô˘ Ì ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ Ì›· ‹Ù·Ó fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˙Ò· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ‰ÚÈ̇ÙËÙ·˜ ·ÁÒÓ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÌÈ· ·ÓËÏ‹ ʇÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈÔ‰Èο ηٷϋÁÂÈ Û ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û¿ÓÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙÒ Î¿ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Û·. ∏ ¿ÏÏË ‹Ù·Ó fiÙÈ, ·ÎfiÌ· Î·È Û’ ÂΛӘ ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û· Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ˙ÒˆÓ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÓ· Ó· ‰È·ÎÚ›Óˆ –·ÚfiÏÔ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ì fiÏË ÌÔ˘ ÙË ‰‡Ó·ÌË– ÙÔÓ ÈÎÚfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ù· ̤۷ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ˙Ò· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰·Ú‚ÈÓÈÛÙ¤˜ (·Ó Î·È fi¯È ¿ÓÙ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¢·Ú‚›ÓÔ˜) ıˆÚÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Î·È ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∂˘Ú·Û›·˜ Û·ÚÒÓÔ˘Ó ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏϘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi „‡¯Ô˜. Δ· ηÈÚÈο ·˘Ù¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘, fiÙ·Ó fiÏ· Ù· ‰¤ÓÙÚ· Â›Ó·È ·ÓıÈṲ̂ӷ Î·È ·ÓÙÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÌ·. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÚfiˆÚÔÈ ·ÁÂÙÔ› Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÚÈ̇ٷÙ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ, Ô˘ Í·ÊÓÈο ÂÍÔÓÙÒÓÔ˘Ó Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤ÓÙÔÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜ ÓÂÔÛÛÔ‡˜ ÙˆÓ ÙËÓÒÓ ÛÙȘ ÛÙ¤˜. ™ÙȘ ÓÔÙÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÒÓˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÏËÌ̇Ú˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›·, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ‚¿ÏÙÔ˘˜, ÛÙ· ˘„›‰·, ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÛÊÔ‰Ú¤˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ fiÛË Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·‰È¿‚·ÙË ÁÈ· Ù· ÌËڢηÛÙÈο, Ù· ÔÔ›· ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ∞˘Ù¤˜ ‹-


∫ƒ√¶√Δ∫π¡ ÛÂÏ. - ¢

28

09-10-09

12:01

™ÂÏ›‰·28

∞ § § ∏ § √ μ √ ∏ £ ∂ π A – E N A ™ ¶ ∞ ƒ∞ ° √ ¡ Δ∞ ™ Δ ∏ ™ ∂ • ∂ § π • ∏ ™

Ù·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ· Ù· ˙Ò· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ÌfiÚÂÛ· Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Ûˆ ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›˜ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ›¯Â ·˘Ùfi Ô˘ Ô ¢·Ú‚›ÓÔ˜ ÔÓfiÌ·Û «Ê˘ÛÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ˘ÂÚÏËı˘ÛÌÔ‡» ·fi ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ ·ÁÒÓ· ˙ÒˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÈ‚›ˆÛ˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÔÚ·‰Èο Î·È Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤ÎÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÔÎÙ¿ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ˘ÂÚÏËı˘ÛÌÔ‡. √ ˘ÔÏËı˘ÛÌfi˜ –fi¯È Ô ˘ÂÚÏËı˘ÛÌfi˜–, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· ∞Û›·, ÌÔ˘ Á¤ÓÓËÛ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ –ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÌÂϤÙË ·ÏÒ˜ ÂȂ‚·›ˆÛ– ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ˙Ò· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô˜ (ۇ̂ÔÏÔ ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰·Ú‚ÈÓÈÛÙ¤˜), Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó fiÓÙˆ˜ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂȉÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, fiÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÓ· ÔÚÁ·ÛÌfi ˙ˆ‹˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜, fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ›‰Ë Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˙Ò· ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÛÙȘ ·ÔÈ˘ ÙˆÓ ÙÚˆÎÙÈÎÒÓ, ÛÙȘ ·Ô‰Ë̛˜ ÙˆÓ ÙËÓÒÓ ÛÙÔ √˘˙Ô‡ÚÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ Ï·ÙÔÓÈÒÓ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∞ÌÔ‡Ú, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¤Í˘Ó· ˙Ò· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ÌÈ· ·¯·Ó‹ ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ AÌÔ‡Ú ÛÙÔ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ï¢ÛË Ù˘ ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏÏ·˜ – Û fiϘ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È¤ÎÚÈÓ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ٤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ˘Ô„È¿˙ÔÌ·È ÙËÓ ‡·ÚÍË Û ·˘Ù¤˜ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ̤ÁÈÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ οı ›‰Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ËÌÈ¿ÁÚÈ· ¿ÏÔÁ· Î·È ‚ÔÔÂȉ‹ Ù˘ ΔÚ·ÓÛ‚·˚οÏ˘, ÛÙ· ¿ÁÚÈ· ÌËڢηÛÙÈο ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ, ÛÙÔ˘˜ ÛΛԢÚÔ˘˜ ÎÙÏ., ·Ú·Ù‹ÚËÛ· fiÙÈ, fiÙ·Ó Ù· ˙Ò· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û¿Óˆ˜ ÙÚÔÊ‹˜, Ë ÔÔ›· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ ÂͤگÂÙ·È ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙfiÛÔ ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔ Û ÚÒÌË Î·È ˘Á›·, Ô˘ η̛· ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ™˘ÓÂÒ˜, fiÙ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÛÙÚ„· ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙË


∫ƒ√¶√Δ∫π¡ ÛÂÏ. - ¢

09-10-09

12:01

™ÂÏ›‰·29

EI™A°ø°H

29

Û¯¤ÛË ‰·Ú‚ÈÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜, ›‰· fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Û˘ÌʈӋۈ Ì ηӤӷ ·fi Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ ÂÈÊ˘ÏÏ›‰Â˜ Ô˘ ›¯·Ó ÁÚ·ÊÙ› ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·Î·Óı҉˜ ı¤Ì·. ŸÏ· ¿Û¯È˙·Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÓÒÙÂÚ˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ù˘ Â˘Ê˘˝·˜ ÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ ¿Ï˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fiÏ· Â›Û˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ù· ̤۷ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÂÓfi˜ ˙ÒÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Î·È Î¿ı ·ÓıÚÒÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ «ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘». ∞˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙË ‰Â¯ÙÒ, ÁÈ·Ù› ‹ÌÔ˘Ó ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÙÔ Ó· ·Ú·‰Â¯Ù›˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ·ÓÂϤËÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÏË ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜, Î·È Ó· ·Ó·Á¿ÁÂȘ ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Û fiÚÔ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ·Ú·‰¤¯ÂÛ·È Î¿ÙÈ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ·ÎfiÌ·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› ·fi ÂÌÂÈÚÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÌÈ· ‰È¿ÏÂÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1880 Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ˙ˆÔÏfiÁÔ˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ∫¤ÛÏÂÚ (Kessler), ÙfiÙ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, ÊÒÙÈÛ ÙÔ fiÏÔ ˙‹ÙËÌ· ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫¤ÛÏÂÚ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ «ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ·ÏÏËÏÔÛ·Ú·ÁÌÔ‡», ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È Ô «ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜», Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ¿Ï˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂȉÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë –Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ô˘ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¢·Ú‚›ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∫·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ (Descent of Man)– ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠÙfiÛÔ ÔÚı‹ Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜, Ô˘, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ· (ÙÔ 1883), ¿Ú¯ÈÛ· Ó· Û˘ÏϤÁˆ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ÂÌ‚·ı‡Óˆ ÛÙËÓ È‰¤· Ô˘ Ô K¤ÛÏÂÚ Â›¯Â ÌfiÏȘ ı›ÍÂÈ ÛÙË ‰È¿ÏÂÍ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ. ¶¤ı·Ó ÙÔ 1881. ªfiÓÔ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Û·ÛÙÒ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ K¤ÛÏÂÚ. √ K¤ÛÏÂÚ ˘·ÈÓÈÛÛfiÙ·Ó fiÙÈ ËÁ‹ Ù˘ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Â›Ó·È ÙÔ «ÁÔÓÂ˚Îfi ·›ÛıËÌ·» Î·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ (‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ, ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ŒÓ·). ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì fiÛÔ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ·ÈÛı‹Ì·Ù· Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÓÛÙ›ÎÙˆÓ, Î·È fiÛÔ ¿ÏÏ· ¤ÓÛÙÈÎÙ· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È Ôχ ÂÎÙÂÓ¤˜ ˙‹ÙËÌ·, Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÙÔ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ·ÊfiÙÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·


∫ƒ√¶√Δ∫π¡ ÛÂÏ. - ¢

30

09-10-09

12:01

™ÂÏ›‰·30

∞ § § ∏ § √ μ √ ∏ £ ∂ π A – E N A ™ ¶ ∞ ƒ∞ ° √ ¡ Δ∞ ™ Δ ∏ ™ ∂ • ∂ § π • ∏ ™

·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌÔٷ͛˜ ˙ÒˆÓ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍËØ ÙfiÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ· ÛÙ· ÁÔÓÂ˚ο ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙ· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ›Ûˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ «·ÔÈÎÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ». ∂ÈΤÓÙÚˆÛ· ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó· ·ԉ›͈ ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· οÔÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓÛÙ›ÎÙÔ˘ Ù˘ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙË Ê‡ÛË. ∏ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ –«Ì·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷ‰Âȯı› ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘»– ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ Ê˘ÛÈÔ‰ÈÊÈ΋˜ ȉÈÔÊ˘˝·˜ ÙÔ˘ °Î·›ÙÂ. ŸÙ·Ó Ô ŒÎÂÚÌ·Ó (Eckermann) ÙÔ˘ › οÔÙ –‹Ù·Ó ÙÔ 1827– fiÙÈ ‰‡Ô ÌÈÎÚÔ‡˜ ÙÚ˘ÔÊÚ¿¯Ù˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÍÂʇÁÂÈ ÙÔ˘˜ Í·Ó·‚ڋΠÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÙË ÊˆÏÈ¿ ÂÓfi˜ ÎÔÎÎÈÓÔÏ·›ÌË, Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù¿È˙ ̷˙› Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ÌÈÎÚ¿, Ô °Î·›Ù ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. ΔÔ ÂͤϷ‚ ˆ˜ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÂ˚ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È Â›Â: «∞Ó Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·ÚÔ¯‹ ÙÚÔÊ‹˜ ·fi ¤Ó·Ó ͤÓÔ ‰È·Ó¤ÂÈ ÙË Ê‡ÛË ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜, ÙfiÙ ı· ‚ÚÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ÓÈÁÌ·». ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È ·Ú·Î›ÓËÛ ÙÔÓ ŒÎÂÚÌ·Ó (Ô˘, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ‹Ù·Ó ˙ˆÔÏfiÁÔ˜) Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÂÈÛٷ̤ӈ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÔÎfiÌÈ˙ «¤Ó·Ó ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ ıËÛ·˘Úfi ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·».1 ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ù‹ Ë ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔÙ¤, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ô MÚÂÌ (Brehm), Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˙Ò·, ›Ûˆ˜ Ó· ÂÌÓ‡ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ °Î·›ÙÂ. ∞ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÂΉfiıËÎ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 1872 Î·È ÙÔ 1886 Ì ı¤Ì· ÙËÓ Â˘Ê˘˝· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ (·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ˘ÔÛËÌ›ˆÛË ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ŒÓ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘), ÂÓÒ ÙÚ›· ·fi ·˘Ù¿ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‚·ı‡ÙÂÚ· – Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ Les sociétés animales ÙÔ˘ ∂ÛÈÓ¿ (Espinas) (¶·Ú›ÛÈ 1877)Ø Ë ‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ ∑. §. §·ÓÂÛ¿Ó (J. L. Lanessan) La Lutte pour l’existence et l’association pour la lutte (∞Ú›ÏÈÔ˜ 1882)Ø Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ §. ªÔ‡¯ÓÂÚ (L. Büchner) Liebe und Liebes-Leben in der Thierwelt, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1882 ‹ ÙÔ 1883, Î·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË, Â·˘ÍË̤ÓË, ÙÔ 1885. ¶·ÚfiÏÔ fï˜ Ô˘ ηı¤Ó· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¿ÊıÔÓÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›


∫ƒ√¶√Δ∫π¡ ÛÂÏ. - ¢

09-10-09

12:01

™ÂÏ›‰·31

EI™A°ø°H

31

fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ Âȯ›ÚËÌ· ˘¤Ú Ù˘ ‡·Ú͢ ÌÈ·˜ ÚÔ-·ÓıÚÒÈÓ˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ÂÓÛÙ›ÎÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢. √ EÛÈÓ¿ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ÎÔÈӈӛ˜ (fiˆ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÈÛÛÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì˘ÚÌËÁÎÈÒÓ) Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ηٷÌÂÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÏÏ¿, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‚Ú›ıÂÈ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ¤Ó· ¢ڇ ÁÓˆÛÙÈÎfi ‰›Ô, ÁÚ¿ÊÙËΠ۠ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÁÓÒÛË ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∏ ‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ §·ÓÂÛ¿Ó ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓfi˜ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘Ò˜ ηٷÛÙڈ̤ÓÔ˘ Ï¿ÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Âͤٷ˙ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ-˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ‚Ú¿¯È· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·Ó·ÛÎÔÈο ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ, ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ªÔ‡¯ÓÂÚ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÂÌÂÈÚÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘ÌʈӋۈ Ì ÙË ıÂÌÂÏȷ΋ ȉ¤· ÙÔ˘. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÍÂÎÈÓ¿ Ì ¤Ó·Ó ‡ÌÓÔ ÛÙËÓ ·Á¿Ë, Î·È Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÙÔ˘ ÔÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Á¿Ë Î·È Û˘ÌfiÓÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˙Ò·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙË Û˘ÌfiÓÈ· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¢ڇÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ù˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ËıÈ΋ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û˘Ì¿ıÂÈ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔ Á›ÙÔÓ¿ ÌÔ˘ –Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔ‡ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜– Ô˘ Ì ˆı› Ó· ·Ú¿Íˆ ¤Ó·Ó ÎÔ˘‚¿ Ì ÓÂÚfi Î·È Ó· Ùڤ͈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ‚Ϥˆ Ó· η›ÁÂÙ·È. ∂›Ó·È ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ, ·Ó Î·È ÈÔ ·ÊËÚË̤ÓÔ, Û˘Ó·›ÛıËÌ· ‹ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ì ·Ú·ÎÈÓ›. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ ˙Ò·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë, Ô‡ÙÂ Î·Ó Ë Û˘ÌfiÓÈ· ηı·˘Ù‹, Ô˘ ˆı› ¤Ó· ÎÔ¿‰È ÌËڢηÛÙÈÎÒÓ ‹ ÌÈ· ·Á¤ÏË ·ÏfiÁˆÓ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ χΈÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë ·˘Ù‹ Ô˘ ˆı› ÙÔ˘˜ χÎÔ˘˜ Ó· ΢ÓËÁÔ‡Ó Û ·Á¤Ï˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë ·˘Ù‹ Ô˘ ˆı› Ù· Á·Ù¿ÎÈ· ‹ Ù· ·ÚÓÈ¿ Ó· ·›˙Ô˘Ó, ‹ Ó·ڿ ÙËÓ¿ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂȉÒÓ Ó· οÓÔ˘Ó Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡ÙÂ Ë ·Á¿Ë Ô‡ÙÂ Ë ÚÔÛˆÈ΋ Û˘Ì¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ï·ÙfiÓÈ· Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙfiÛÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓË fiÛÔ Ë °·ÏÏ›· Î·È Ù· Ô‰ËÁ› Ó· ‚·‰›ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ. ∂›Ó·È ¤Ó· Û˘Ó·›ÛıËÌ· ·›ڈ˜ ¢ڇÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ‹ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û˘Ì¿ıÂÈ· – ¤Ó· ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·ÚÁ¿ ·-


∫ƒ√¶√Δ∫π¡ ÛÂÏ. - ¢

32

09-10-09

12:01

™ÂÏ›‰·32

∞ § § ∏ § √ μ √ ∏ £ ∂ π A – E N A ™ ¶ ∞ ƒ∞ ° √ ¡ Δ∞ ™ Δ ∏ ™ ∂ • ∂ § π • ∏ ™

Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˙Ò· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Ì·ÎÚ¿˜ ÂͤÏÈ͢. ∞˘Ùfi ‰›‰·Í ٷ ˙Ò· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiÛË ‰‡Ó·ÌË Î·È fiÛ˜ ¯·Ú¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ·ÏÏËÏÔ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ·ÏÏËÏÔ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ˙ÒÓÙ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈο. ŒÓ·˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ‹ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù˘ ËıÈ΋˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘. ∏ ·Á¿Ë, Ë Û˘ÌfiÓÈ· Î·È Ë ·˘ÙÔı˘Û›· ·›˙Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÏÏ¿ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ıÂÌÂÏȈı› ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Á¿Ë Ô‡Ù ¿Óˆ ÛÙË Û˘ÌfiÓÈ·. Œ¯ÂÈ ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜ – ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÂÓÛÙÈÎÙ҉˘. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Û˘Ó›‰ËÙ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÓÙÏ› ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·, ·fi ÙË ÛÙÂÓ‹ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· fiÏˆÓ Î·È ·fi ÙÔ ·›ÛıËÌ· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÈÛfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÙÔÓ Ô‰ËÁ› Ó· ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ›Û· Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘. ¶¿Óˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘Ú›· Î·È ·Ó·Áη›· ‚¿ÛË ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ËıÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù·. ŸÌˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¤ÚÁÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÒ ÛÙÔ Ó· ˘ԉ›͈ ·ÏÒ˜ ÙË ‰È¿ÏÂÍË «¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ËıÈ΋» («Justice and Morality»), Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·¿ÓÙËÛ· ÛÙËÓ ∏ıÈ΋ (Ethics) ÙÔ˘ ÿÍϸ Î·È fiÔ˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÌ·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· οˆ˜ ÂÎÙÂٷ̤ӷ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛΤÊÙËη fiÙÈ ÙÔ ÎÂÓfi ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ˆ˜ ÓfiÌÔ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢. ŸÙ·Ó Ô Ã¿Íϸ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ 1888 ÙÔ «AÁÒÓ·˜-ÁÈ·-˙ˆ‹» Ì·ÓÈʤÛÙÔ ÙÔ˘ («√ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ» – «Struggle for Existence and its Bearing upon Man»), Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘, ‹Ù·Ó ÌÈ· ¿ÙÔË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÎÊ¿ÓÛÂˆÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· ‹ ÛÙ· ‰¿ÛË, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ· Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Nineteenth Century ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹Ûˆ ·Ó ı· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÛÙÔ ¤ÓÙ˘fi ÙÔ˘ ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ·fi„ÂȘ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ‰·Ú‚ÈÓÈÛÙ¤˜. √ Δ˙¤È̘ ¡fiÔ˘Ï˜ (James Knowles) ‰¤¯ÙËÎÂ. ª›ÏËÛ· Â›Û˘ ÛÙÔÓ °. ª¤ÈÙ˜ (W. Bates), Î·È ÂΛÓÔ˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·¿ÓÙËÛË: «¡·È, ·ÛÊ·ÏÒ˜. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ‰·Ú‚ÈÓÈÛÌfi˜. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÎı¤ÛÂÈ ÙÔÓ ¢·Ú‚›ÓÔ Ì ÊÚÈÎÙfi ÙÚfiÔ. °Ú¿„ ٷ ¿ÚıÚ· ηÈ, fiÙ·Ó Ù˘ˆıÔ‡Ó, ı· ÁÚ¿„ˆ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ». ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËη Á‡Úˆ ÛÙ· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·


∫ƒ√¶√Δ∫π¡ ÛÂÏ. - ¢

09-10-09

12:01

™ÂÏ›‰·33

EI™A°ø°H

33

ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ˆ ·˘Ù¿ Ù· ¿ÚıÚ· ηÈ, fiÙ·Ó ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Ô ª¤ÈÙ˜ ‰Â ˙Ô‡Û È·. ∞ÊÔ‡ ·Ó¤Ï˘Û· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌÔٷ͛˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ fiÙÈ ı· ·Ó¤Ï˘· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·˘ÙÔ‡ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞˘Ùfi η٤ÛÙË ·ÎfiÌ· ÈÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Î·ıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ ÂÍÂÏÈÎÙÈÎÔ› Ô˘ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙ· ˙Ò·, ·ÏÏ¿ Ô˘, fiˆ˜ Ô Ã¤ÚÌÂÚÙ ™¤ÓÛÂÚ (Herbert Spencer), ÙËÓ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÙfiÁÔÓÔ ¿ÓıÚˆÔ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÏˆÓ ‹Ù·Ó Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ™Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ ·ÁÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂͤÏÈ͢ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ôχ Úfiı˘Ì· Î·È ¿ÎÚÈÙ· ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ÃÔÌ˜. μϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Â˘Ê˘˝· ·ÁÚ›ˆÓ Î·È ËÌÈ·ÁÚ›ˆÓ Ì·˙ÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ Ê·Ùڛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÎfiÌ· Û ÚÒÈÌÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› Î·È ÛÔ˘‰·›ÔÈ, ηıÒ˜ ¿ÛÎËÛ·Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ Î·ÙÔÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÂÂÎÙ›ӈ ÙȘ ¤Ú¢Ӥ˜ ÌÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ∫˘Ú›ˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹Ûˆ ÙËÓ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·’ ·˘Ù¤˜, ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÂχıÂÚË fiÏË, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌËı› ‰ÂfiÓÙˆ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ‰Â›Íˆ ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ «∫·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜». ∫È fï˜, Ë ·Ú¯‹ ·˘Ù‹ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠԇÙ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈËı›. ªÔÚ› Ó· ÂÈˆı› fiÙÈ ÙÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ˙Ò· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÔÙÈ΋, fiÙÈ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È fiÙÈ ‰Â ı›ÁÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ Ù· ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ·˘ÙÔÂȂ‚·ÈˆÙÈο ¤ÓÛÙÈÎÙ·. ∞˘Ùfi fï˜ ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ «ÛÎÏËÚfi, ·ÓÂϤËÙÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË» ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ Î¿ı ˙ÒÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ˙Ò·, οı ¿ÁÚÈÔ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÚ›Ô˘˜ Î·È Î¿ı ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ – Î·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û‡Ì‚ÔÏÔ ›ÛÙˆ˜. ◊Ù·Ó ÏÔÈfiÓ ·Ó·Áη›Ô ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ó· ·-


∫ƒ√¶√Δ∫π¡ ÛÂÏ. - ¢

34

09-10-09

12:01

™ÂÏ›‰·34

∞ § § ∏ § √ μ √ ∏ £ ∂ π A – E N A ™ ¶ ∞ ƒ∞ ° √ ¡ Δ∞ ™ Δ ∏ ™ ∂ • ∂ § π • ∏ ™

ÓÙÈ·Ú·ÙÂı› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÎÔÈ¿, Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜ ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ŒÚÂ ӷ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ù· ˙Ò· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÙÚÔÊ‹ (¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ, ·Ô‰Ë̛˜ ÎÙÏ.), Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚfiÛıÂÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÈηÓÔ‡˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË Ê‡ÛË Î·È Ó· ÚÔԉ‡ÛÔ˘Ó, ·Ú’ fiÏ· Ù· ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂͤÏÈÍË˜Ø fi¯È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜. ŒÚÂ ӷ ÁÚ·ÊÙ› ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ¿Óˆ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋, ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘. ™›ÁÔ˘Ú· ı· Â›Ì·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ı· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·˘ÙÔÂȂ‚·›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ··ÈÙ›, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ‚·ı‡ÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Ë ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÂȂ‚·›ˆÛË ‹Ù·Ó Û˘¯Ó¿ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ¢ڇÙÂÚÔ Î·È ‚·ı‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ÌÈÎÚÔÚÂ‹ Î·È ‚Ï·ÎÒ‰Ë ÛÙÂÓÔÌ˘·ÏÈ¿, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÏÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· «·ÙÔÌÈÛÌfi» Î·È Ù¿ÛË ÚÔ˜ ·˘ÙÔÂȂ‚·›ˆÛË. √‡ÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ˆ˜ ‹ÚˆÂ˜. ∏ ÚfiıÂÛ‹ ÌÔ˘ ›ӷÈ, ·Ó ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜, Ó· ·Ó·Ï‡Ûˆ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË Ù¿ÛË ÁÈ· ·˘ÙÔÂȂ‚·›ˆÛË ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ı· οӈ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi Û¯fiÏÈÔ. ŸÙ·Ó ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· –Ë Ê˘Ï‹, Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÔÈ Û˘ÓÙ¯ӛ˜, ÔÈ ÌÂ۷ȈÓÈΤ˜ fiÏÂȘ-ÎÚ¿ÙË– ¿Ú¯ÈÛ·Ó, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ú¯¤ÁÔÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜, Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ·Ú·ÛÈÙÈÎÒÓ ÌÔÚʈ̿وÓ, Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘, Ë ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ÌÔÚʤ˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÍÂÛËÎÒÓÔÓÙ·Ó ¿Ï¢·Ó ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÁÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÔÏÈÙ›· ÈÔ ÚÔËÁ̤ÓË, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ›‰È˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ¶ÚÔ-


∫ƒ√¶√Δ∫π¡ ÛÂÏ. - ¢

09-10-09

12:01

™ÂÏ›‰·35

EI™A°ø°H

35

Û¿ıËÛ·Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·ÓÙ› ÙÔ˘ lex talionis, Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, ‹ ÙÔ ·ÎfiÌ· ˘„ËÏfiÙÂÚÔ È‰·ÓÈÎfi Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Û˘Ó›‰ËÛË ·ÓÙ› Ù˘ «·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘» ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÂÚ›‰· Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ηٷχÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÔ-˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÚfiıÂÛË Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ ‰È·¿ÏË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ηÙÂÛÙË̤Ó˘ Ù¿Í˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. °È· Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹Ûˆ fï˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ηıÂÌÈ¿˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËη ÁÈ· Ó· Û˘ÁÁÚ¿„ˆ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÔÚÈṲ̂ӷ ¤ÚÁ· Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ÂΉfiıËÎ·Ó ·ÊfiÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ¿ÚıÚ· ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˙Ò·: ΔÔ The Lowell Lectures on the Ascent of Man ÙÔ˘ äÓÚ˘ ¡ÙÚ¿ÌÔÓÙ (Henry Drummond) (§ÔÓ‰›ÓÔ 1894) Î·È ÙÔ The Origin and Growth of the Moral Instinct ÙÔ˘ ∞. ™¿‰ÂÚÏ·ÓÙ (A. Sutherland) (§ÔÓ‰›ÓÔ 1898). ∫·È Ù· ‰‡Ô ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ Liebe und Liebes-Leben in der Thierwelt ÙÔ˘ ªÔ‡¯ÓÂÚ, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÂÎÙÂٷ̤ӷ Ì ÙÔ ÁÔÓÂ˚Îfi Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·›ÛıËÌ· ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ŒÓ· ÙÚ›ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ì ÙȘ ›‰È˜ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È ÙÔ The Principles oh Sociology ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ º. ∞. °Î›ÓÙÈÓÁΘ (F. A Giddings), Ô˘ ÚˆÙÔÂΉfiıËΠÙÔ 1896 ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛ ÙȘ ıÂÌÂÏȷΤ˜ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ Û οÔÈÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ 1894. OÊ›ψ fï˜ Ó· ·Ê‹Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ Î·È ·fiÎÏÈÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ¤ÚÁ· Î·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘. Δ· ‰È¿ÊÔÚ· ÎÂÊ¿Ï·È· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÚˆÙÔ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Nineteenth Century. ∏ «∞ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ» ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1890, Ë «∞ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ ·ÁÚ›ˆÓ» ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1891, Ë «∞ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ» ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1892, Ë «∞ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ fiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜» ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1894, Î·È Ë «∞ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜» ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1896.


∫ƒ√¶√Δ∫π¡ ÛÂÏ. - ¢

36

09-10-09

12:01

™ÂÏ›‰·36

∞ § § ∏ § √ μ √ ∏ £ ∂ π A – E N A ™ ¶ ∞ ƒ∞ ° √ ¡ Δ∞ ™ Δ ∏ ™ ∂ • ∂ § π • ∏ ™

÷›ÚÔÌ·È Ô˘ ¤¯ˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Nineteenth Century Δ˙¤È̘ ¡fiÔ˘Ï˜ ÙȘ ıÂÚÌfiÙÂÚ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÌÔ˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ·Ú›¯Â ÙÔ ¤ÓÙ˘fi ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ¿ÚıÚ· ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· Ù· Â·ÓÂΉÒÛˆ. ªÚfiÌÏÂ˚, ∫ÂÓÙ 1902


∫ƒ√¶√Δ∫π¡ ÛÂÏ. - ¢

09-10-09

12:01

™ÂÏ›‰·37

∫∂º∞§∞π√

∂¡∞

F

∏ ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞ ™Δπ™ ∫√π¡ø¡π∂™ Δø¡ ∑øø¡ ∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË – ∞ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·, ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ – ∞ÛfiÓ‰˘Ï· – ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ· Î·È Ì¤ÏÈÛÛ˜ – ¶ÙËÓ¿: ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î˘ÓËÁÈÔ‡ Î·È „·Ú¤Ì·ÙÔ˜ – ∫ÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· – ∞ÏÏËÏÔÚÔÛÙ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙËÓ¿ – ¶ÂÏ·ÚÁÔ›, ··Á¿ÏÔÈ

fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢, fiˆ˜ ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛ·Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ô ¢·Ú‚›ÓÔ˜ Î·È Ô °Ô˘¿Ï·˜ (Wallace), Ì·˜ Â¤ÙÚ„ ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ¿ÌÔÏÏ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Û ¤Ó· ÁÂÓÈ΢ÙÈÎfi ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ¤ÁÈÓÂ Ë ‚¿ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ, ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛˆÓ. ŒÓ· Â˘Ú‡Ù·ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ –Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ‰ÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜, Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ Î·È ·Ó·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂͤÏÈÍË, Ë ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Ô˜ Î·È Ë ËıÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË–, Ô˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Èٛ˜, ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ¢·Ú‚›ÓÔ Û ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ·. Δ· ıˆڋ۷Ì ·‰È¿ÎÔ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ –¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜– ÙˆÓ ÂȉÒÓ, ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó, ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ı· η٤ÏËÁ·Ó ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÏËÚfiÙËÙ·, ÔÈÎÈÏ›· Î·È ¿ÓıËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¢·Ú‚›ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ Â›¯Â ÂÍ·Ú¯‹˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ·˘Ùfi˜ ÚÒÙÔ˜ ÂÈηϤÛÙËΠÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜. ∞ÏÏ¿ ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ Ô fiÚÔ˜ Ô˘ ÂÈÛ‹Á·Á ı· ¤¯·Ó ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiËÌ· ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ Ì ÙË ÛÙÂÓ‹ ÙÔ˘ ¤ÓÓÔÈ· – ·˘Ù‹Ó ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ù· ̤۷ ÂÈ‚›ˆÛ˘. ŒÙÛÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÂÈÒ‰Ô˘˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ Ô fiÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË «ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ Î·È Â˘Ú›· ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘, ∞¡ΔI§∏æ∏


∫ƒ√¶√Δ∫π¡ ÛÂÏ. - ¢

38

09-10-09

12:01

™ÂÏ›‰·38

∞ § § ∏ § √ μ √ ∏ £ ∂ π A – E N A ™ ¶ ∞ ƒ∞ ° √ ¡ Δ∞ ™ Δ ∏ ™ ∂ • ∂ § π • ∏ ™

Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ‰ËÏ·‰‹ ˘fi„Ë ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ÌÈ·˜ ‡·Ú͢ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È –ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ– fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·ÈÒÓÈÛË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ».1 ∂ÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ΢ڛˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙÔÓ fiÚÔ Ì ÙË ÛÙÂÓ‹ ÙÔ˘ ¤ÓÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÎÔfi, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Û¿ÛÙËÎ·Ó ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ Ó· ÌË ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ (Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ÔÙ ‰È¤Ú·ÍÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜) Ó· ˘ÂÚÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÂÓ‹ ¤ÓÓÔÈ·. ™ÙËÓ ∫·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÊȤڈÛ ÌÂÚÈΤ˜ ı·˘Ì¿ÛȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹, ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. ∫·Ù¤‰ÂÈÍ Ò˜, Û ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ ˙ˆÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, Ô ·ÁÒÓ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ù· ̤۷ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÂÍ·Ï›ÊÂÙ·È, Ò˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Î·È Ò˜ ·˘Ù‹ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰È·ÓÔËÙÈÎÒÓ Î·È ËıÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙȘ ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË. ∂Í‹ÁËÛ fiÙÈ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÈηÓfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÛˆÌ·ÙÈο ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ Î·È ÔÈ ÈÔ ·ÓÔ‡ÚÁÔÈ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÒÛÙ ӷ ·ÏÏËÏÔ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ Ì·˙›, ‰˘Ó·ÙÔ› Î·È ·‰‡Ó·ÌÔÈ, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. «√È ÎÔÈӈӛ˜», ¤ÁÚ·„Â, «Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ÌÂÏÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¢‰ÔÎÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜».2 μϤÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ô fiÚÔ˜, Ô˘ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙË ÛÙÂÓ‹ Ì·ÏıÔ˘ÛÈ·Ó‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ηıÂÓfi˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiψÓ, ¤¯·Û ÙË ÛÙÂÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ÛΤ„Ë ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ ÙË Ê‡ÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË Ôχ ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, ÂÈÛÎÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÂÓfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ¢·Ú‚›ÓÔ˜ ‰ÂÓ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚ· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô fi„ÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, Î·È Ô‡ÙÂ Î·È ¤ÁÚ·„ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ›¯Â ηٿ ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ˘ÂÚÏËı˘ÛÌÔ‡, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ¤·È˙Â Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. øÛÙfiÛÔ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ÌÓËÌfiÓÂ˘Û·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·Ó·Û΢¿˙Ô˘Ó ÙË Ì·ÏıÔ˘ÛÈ·Ó‹ ÛÙÂÓ‹ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ·ÏÈfi˜ Ì·ÏıÔ˘ÛÈ·Ófi˜ «ÛfiÚÔ˜». ∞ӷʤÚÔÌ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û˘ÓÙ‹-

Αλληλοβοήθεια  

http://kastaniotis.com/book/978-960-03-5009-8

Αλληλοβοήθεια  

http://kastaniotis.com/book/978-960-03-5009-8

Advertisement