Page 1

HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·11

ΠPOΛOΓOΣ

Αυτ ε ναι να ακμα βιβλ ο που ασχολε ται με συναισθηματικ προβλματα. Παλιτερα ε χα τον σει πως η κατθλιψη ε ναι μια απ τις πιο οδυνηρς νευρωσικς αντιδρσεις κι ο θυμς πιθαν$ς η πιο συνηθισμνη. Τ$ρα ερχμαστε στο φβο, που πιστεω πως ε ναι να απ τα πιο μακροχρνια νευρωσικ συναισθματα. *χει την ιδιτητα να προσκολλται τσο επ μονα πνω στο τομο, $στε η επ δρασ του ε ναι αισθητ για πολ μεγαλτερες περιδους απ’ ,τι η κατθλιψη  ο θυμς. Kποιος που παθα νει κατθλιψη, αργ  γργορα, θα ξεπερσει αυτ την κατσταση αντικαθιστ$ντας τη μ’ να ουδτερο συνα σθημα  ακμα κι απ να α σθημα αγαλλ ασης. O θυμς, πλι, φουντ$νει γργορα, μα σντομα ξεθυμα νει. Φυσικ, μπορε κποιος να ε ναι οργισμνος  να πσχει απ κατθλιψη για λη του τη ζω, αλλ ακμα και ττε το τομο δεν βι$νει διαρκ$ς αυτ τα συναισθματα. O φβος, ωστσο, που νι$θει νας νθρωπος μπως δεν τα καταφρει καλ μπορε να επηρεσει σχεδν οτιδποτε κνει κθε μρα της ζως του. Μπορε να μην πονει τσο σο η κατθλιψη, να μη φουντ$νει τσο συχν πως ο θυμς, αλλ θα βρ σκεται εκε συνχεια –χρνος μπα νει, χρνος βγα νει– τοιμος να αναστατ$σει αυτν που φοβται. /λλο να χαρακτηριστικ του φβου ε ναι πως δια-

11


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·12

MH ΦOBAΣAI TIΠOTA

θτει μια μοναδικ δναμη να εμποδ ζει τα τομα να εκπληρ$σουν το δυναμικ τους. Μπορε να καταστρψει απ μνος του κποια ιδιοφυ˝α και να καταπν ξει οποιαδποτε ταλντα ενδχεται να χει νας νθρωπος. Η κατθλιψη μπορε , μνο σε σοβαρς περιπτ$σεις, να συγκρατε ντρες και γυνα κες απ το να εκμεταλλεονται τις δυναττητς τους. Αργ  γργορα μως θα καταφρουν να συνεχ σουν κανονικ τη ζω τους, ακμα κι αν χουν κατθλιψη. Το διο μπορε να ειπωθε και για το θυμ. Στη μση ενς συναισθματος οργς επιτυγχνουμε ελχιστα πργματα που ωφελον τους εαυτος μας  τους λλους. Ωστσο, ακμα κι αν εξακολουθομε να αισθανμασθε δυσαρσκεια  ντονη πικρ α, μπορομε να πηγα νουμε στη δουλει μας, να οδηγομε τα αυτοκ νητ μας, να ισοσκελ ζουμε τους λογαριασμος μας κτλ. O φβος μως ε ναι να απ αυτ τα συναισθματα που μπορον να πν ξουν το ταλντο, σο μεγλο κι αν ε ναι,  ακμα και να το εξαφαν σουν παντελ$ς. O τραγουδιστς που υποφρει απ τρακ μπορε να διαθτει φων σαν του Καροζο, αλλ ο κσμος ποτ δεν πρκειται να την ακοσει αν αυτς φοβται να βγει στη σκην. O φοιτητς με την ευφυ˝α του Ισακ Νιοτον ενδχεται να μην πει ποτ στο πανεπιστμιο, γιατ φοβται την αποτυχ α  την ταπε νωση. Εν ολ γοις, ο φβος μπορε να αποδειχτε καταστροφικς μ’ ναν ξεχωριστ τρπο, αντ θετα απ την κατθλιψη και το θυμ. Και, το χειρτερο, πρκειται για να πολ συνηθισμνο συνα σθημα. Μια που λοι μας βι$νουμε φβο, γχος, φοβ ες, νευρικτητα  ανησυχ ες πολλς φορς στη διρκεια της ζως μας, και απ τη στιγμ που αυτ τα συναισθματα μει$νουν το δυναμικ

12


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·13

ΠPOΛOΓOΣ

μας ως ολοκληρωμνων ανθρ$πινων ντων, σας προτε νω να διαβσετε τις σελ δες που ακολουθον με πολλ προσοχ. Στα επμενα κεφλαια θα βρε τε μια πλρη εξγηση για το τι προκαλε τους φβους μας και τι μπορομε να κνουμε για να τους ξεπερσουμε. Πρκειται για να πρακτικ βιβλ ο που απευθνεται σε ποιον νομ ζει τι μπορε να επωφεληθε απ την ανγνωσ του. Κποιοι θα αποκομ σουν τερστιο φελος, εν$ λλοι ελχιστο= τσι κι αλλι$ς μως θα κατανοσετε τι προκαλε τη νευρικτητα, τη συστολ και λλες μορφς του φβου. Αν, παρ’ λα αυτ, θελσετε να ζητσετε βοθεια απ κποιον ψυχολγο, θα ε στε περισστερο προετοιμασμνοι να ωφεληθε τε απ αυτν. Εμπρς, τολμστε το, αρχ στε το διβασμα. ΠΩΛ ΧΟΚ

13


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·14


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·15

KEΦAΛAIO 1

Μια ματι στους πιο συνηθισμνους φβους μας

O

Ι ΠΙO ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝOI φβοι κι οι ανησυχ0ες που μας απειλο4ν πολ4 συχνD στη ζωR μας δεν ε0ναι ιδια0τερα εντυπωσιακο0. Το να περπατDει κανε0ς πDνω σ’ 8να σχοιν0 στους ΚαταρρDκτες του ΝιαγDρα R να βDζει το κεφDλι του στο στμα ενς λιονταριο4 ε0ναι επικ0νδυνα εγχειρRματα, αλλD οι πιο πολλο0 απ εμDς ε0ναι μDλλον απ0θανο να εκτεθο4με σε τ8τοιους κινδ4νους. Oι πραγματικD τρομακτικ8ς καταστDσεις στη ζωR συνRθως 8χουν να κDνουν με ανθρ#πους, χι με ζ#α R φυσικο4ς κινδ4νους και συνRθως δεν ε0ναι επικ0νδυνες. Ωστσο, συχνD συμπεριφερμαστε, τσο ο 8νας απ8ναντι στον Dλλο σο και στα καθημερινD γεγοντα, με τ8τοιον τρμο #στε χDνουμε μια τερDστια ποστητα απλαυσης στη ζωR μας. Ας εξετDσουμε μερικD παραδε0γματα φυσιολογικ#ν φβων που 8νιωθαν πελDτες τους οπο0ους 8χω συμβουλ8ψει, για να δο4με αν μπορο4με να τους καταλDβουμε.

15


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·16

MH ΦOBAΣAI TIΠOTA

O ΦΟΒOΣ ΤΩΝ ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡOΦΩΝ

Sνας απ τους πιο συνηθισμ8νους φβους των ανθρ#πων ε0ναι ο φβος της κοινωνικRς ζωRς. >ντρες και γυνα0κες που μπορο4ν να αντιμετωπ0σουν Dγρια θηρ0α και να κDνουν 8να σωρ παρDτολμα πρDγματα τρ8μουν ολκληροι ταν πρ8πει να μπουν σ’ 8να δωμDτιο γεμDτο αγν#στους και να πιDσουν κουβ8ντα. ΑυτR η αν#δυνη πρDξη το4ς τρομοκρατε0 επειδR πιστε4ουν τι η απρριψη πονDει. Αν κι εσε0ς σκ8φτεστε μ’ αυτ τον τρπο, ττε θα βι#σετε διDφορα ε0δη πνου, επειδR η ζωR σας θα ε0ναι κενR. O Τζιμ Rταν 8νας τ8τοιος Dνθρωπος. [ταν διαζευγμ8νος και δυσκολευταν να βρει καινο4ργιες φιλενDδες. Sφτασε σε τ8τοια απγνωση, #στε αποπειρDθηκε αρκετ8ς φορ8ς να αυτοκτονRσει. ΤελικD, ζRτησε βοRθεια απ ψυχολγο, για να καταλDβει γιατ0 δεν κατDφερνε να δημιουργRσει φιλ0ες. Φα0νεται πως, ταν Rταν δ#δεκα ετ#ν, οι συμμαθητ8ς του τον κοριδεψαν εν# χρευε σε κDποια εκδRλωση του σχολε0ου του. Απ ττε φοβDται να σηκωθε0 και να αν8βει στην π0στα. Χορε4ει μνο ταν 8χει πιει αρκετD ποτD. Ακμα και ττε ρωτDει την ντDμα του αν χορε4ει υπερβολικD σφιγμ8να R επιμ8νει πως δεν ε0ναι καλς στο χορ και τη ρωτDει αν συμφωνε0. O φβος της απρριψης Rταν τσο ισχυρς μ8σα του, #στε προσ8γγιζε μονDχα κοπ8λες τις οπο0ες

16


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·17

MIA MATIA ΣTOYΣ ΠIO ΣYNHΘIΣMENOYΣ...

θεωρο4σε Dσχημες. Σκεφτταν πως δεν υπRρχε περ0πτωση να τον απορρ0ψουν, μια που δεν ε0χαν και πολλ8ς επιλογ8ς και πιθαν#ς θα χα0ρονταν που τρDβηξαν την προσοχR του. Δεν του π8ρασε ποτ8 απ το μυαλ πως ο λγος που αποτ4γχανε στο παιχν0δι των κοινωνικ#ν συναναστροφ#ν Rταν απλ#ς επειδR θεωρο4σε τον εαυτ του 8να ανεπιθ4μητο Dτομο με το οπο0ο κανε0ς δεν θα ’θελε να κDνει παρ8α. Απ τη στιγμR που ε0χε τ8τοια αρνητικR ιδ8α για τον εαυτ του, Rταν δ4σκολο να τον δουν οι Dλλοι με διαφορετικ τρπο. Αν δ#σετε στους ανθρ#πους την εντ4πωση πως δεν αξ0ζει τον κπο να σας μιλRσουν, εκε0νοι διαισθDνονται τη συστολR σας κι 8χουν την τDση να σας αφRνουν Rσυχους. Κι ε0ναι ακριβ#ς το αντ0θετο απ αυτ που χρειDζεστε και θ8λετε. Αν οι Dλλοι Rταν πιο ευα0σθητοι, αναγνωρ0ζοντας την ανασφDλειD σας, θα 8καναν προσπDθεια να σας μιλRσουν R θα σας προσ8γγιζαν πρ#τοι, αντ0 να αναγκαστε0τε εσε0ς να κDνετε αυτD τα βRματα. Ωστσο, η ανθρ#πινη φ4ση δεν λειτουργε0 8τσι. Oι Dνθρωποι δεν σπε4δουν να σ#σουν τον παρ0α\ τον αφRνουν να κDθεται λη ν4χτα μνος και να υποφ8ρει σιωπηρD. Oι Dνθρωποι δεν καλο4ν τους ντροπαλο4ς να βγουν απ τα σπ0τια τους. Τους αφRνουν να ζRσουν τη ζωR τους μ8σα στη μοναξιD, αφο4 φοβο4νται τσο να την ξεπερDσουν. Oι επιτυχημ8νες κοινωνικ8ς συναναστροφ8ς δεν ε0ναι ποτ8 μνο ζRτημα ομορφιDς, εξυπνDδας R

17 2 – Mη φοβσαι τ ποτα


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·18

MH ΦOBAΣAI TIΠOTA

οικονομικRς Dνεσης. ]λοι μας 8χουμε δει Dτομα που χωρ0ς να διαθ8τουν αυτD τα προσντα, απολαμβDνουν 8ναν ευρ4τατο κοινωνικ κ4κλο. Αυτ συμβα0νει με ανθρ#πους που διαθ8τουν αυτοεκτ0μηση, που δεν νοιDζονται ιδια0τερα αν θα τους αγαπRσουν οι Dλλοι και που ε0ναι πρθυμοι να κDνουν κDθε τσο την πρ#τη κ0νηση. Δεν φοβο4νται την αρχικR απρριψη, επειδR ξ8ρουν πως, αργD R γρRγορα, αν συνεχ0σουν να ζητDνε απ Dλλους να βγο4νε μαζ0 R να τους καλο4νε στα σπ0τια τους, λο και κDποιος θα δεχτε0. ]πως ο Τζιμ προσ8γγιζε μνο Dσχημες κοπ8λες για να ’ναι σ0γουρος πως θα ’χει κDποια επιτυχ0α, 8τσι κι η Μπ8τυ απ8φευγε τους επιθετικο4ς Dντρες, επειδR φοβταν τι δεν θα μπορο4σε να τα βγDλει π8ρα μαζ0 τους σ’ 8να ραντεβο4. Απ τα δεκDξι της χρνια φοβταν μRπως με0νει 8γκυος κι 8τσι 8βγαινε κυρ0ως με παθητικο4ς Dντρες, τους οπο0ους δεν μπορο4σε να ανεχθε0. Τις ελDχιστες φορ8ς που η κρ0ση της για 8ναν Dντρα αποδε0χτηκε εσφαλμ8νη κι αυτς προ8κυψε πιο δυναμικς απ’ σο εκε0νη νμιζε, η Μπ8τυ φρντιζε να χαλDσει τη βραδιD τους απ νωρ0ς, #στε να μειωθε0 το ενδιαφ8ρον του γι’ αυτRν. Τι την πονο4σε περισστερο; Το γεγονς πως 0σως ο Dντρας να την ε0χε πι8σει R το τι κατ8στρεφε μια βραδιD κι 8δινε τ8λος σε μια ενδεχομ8νως ωρα0α σχ8ση; O φβος 8χει συνRθως να κDνει με δ4ο ε0δη πνων: το 8να ε0δος προκαλε0ται ταν κDνετε αυτ που φοβDστε και

18


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·19

MIA MATIA ΣTOYΣ ΠIO ΣYNHΘIΣMENOYΣ...

το Dλλο ταν αποφε4γετε αυτ που φοβDστε. Sτσι κι αλλι#ς, θα αισθανθε0τε Dσχημα. Αυτ δεν θα το αποφ4γετε. Ωστσο, ο πνος που συνδ8εται με την εκτλεση μιας εν8ργειας ε0ναι μακροπρθεσμα μικρτερος απ τον πνο που συνδ8εται με την αποφυγ κDποιας εν8ργειας. Αν η Μπ8τυ το ε0χε καταλDβει αυτ, απλ#ς θα 8βγαινε με περισστερους επιθετικο4ς Dντρες και θα ’χε μDθει π#ς να τους αντιμετωπ0ζει, αντ0 να περνDει λη της τη ζωR προσπαθ#ντας να τους αποφ4γει. Δεν μπορε0τε να μDθετε μια δουλειD R μια τ8χνη αν δεν την εξασκRσετε. ]ταν 8βγαινε με παθητικο4ς Dντρες, απ8φευγε απλ#ς το πρβλημα, δεν μDθαινε π#ς να ζει μ’ αυτ και π#ς να το χειρ0ζεται. ]σο συν8βαιναν λα αυτD, η Μπ8τυ ζRλευε αφDνταστα την τρομερR επιτυχ0α που ε0χε με τους συνοδο4ς της η φ0λη της η Τζο4ντυ. Η Τζο4ντυ Rταν επιθετικς τ4πος, που μπορο4σε να επιδοκιμDσει R να απορρ0ψει 8ναν Dντρα, χωρ0ς αυτ να την ενοχλε0 καθλου. Περνο4σε καλD και την κυνηγο4σαν 8να σωρ θαυμαστ8ς, επειδR η Dποψη που κυκλοφορο4σε γι’ αυτRν Rταν πως ε0χε δυναμικR προσωπικτητα και δεν Rταν ψυχρR, αλλD προσεκτικR και λογικR. Η Μπ8τυ Rξερε τι ακριβ#ς 8πρεπε να κDνει για να απολα4σει την 0δια επιτυχ0α με την Τζο4ντυ, μως δεν το 8κανε. Το τελικ αποτ8λεσμα Rταν πως 8νιωθε μοναξιD, κDθε φορD που η φ0λη της της διηγο4νταν τις περιπ8τει8ς της, εν# εκε0νη δεν ε0χε τ0ποτε ανDλογο να αναφ8ρει.

19


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·20

MH ΦOBAΣAI TIΠOTA

]σο δ4σκολο κι αν ακο4γεται αυτR τη στιγμR, ε ναι δυνατν να μεταβDλετε τους φβους σας σχετικD με τις κοινωνικ8ς συναναστροφ8ς και να ξεπερDσετε τη συστολR σας. Μ0α απ τις πρ#τες σας εν8ργειες θα πρ8πει να ε0ναι η αλλαγR κDποιων απ τις παραδοσιακ8ς σας αντιλRψεις για το τι συνιστD πρ8πουσα συμπεριφορD, ιδια0τερα αν ε0στε γυνα0κα. ^σως ε0ναι απαρα0τητη μια πιο επιθετικR συμπεριφορD, αν θ8λετε να ξεπερDσετε την ντροπαλτητD σας. AλλD για μια πιο 8ντονη κοινωνικR ζωR θα χρειαστε0τε νε4ρο κι επιθετικτητα, κDτι που ποτ8 δεν ε0χατε βι#σει μ8χρι τ#ρα στη ζωR σας. Η Πατ, μια χRρα γ4ρω στα σαρDντα, ε0χε Dμεση ανDγκη απ μια πιο ενδιαφ8ρουσα κοινωνικR ζωR, αλλD δεν Rξερε τι να κDνει για να την αποκτRσει, R φοβταν να κDνει αυτ που 8πρεπε. Τη συμβο4λεψα να διαβDσει το βιβλ0ο του >λμπερτ Sλις, Π$ς να κυνηγτε τους ντρες: *νας οδηγς για ξυπνες γυνα κες. Την επμενη φορD που την ε0δα, η κοινωνικR της ζωR Rταν τσο 8ντονη, #στε 8πρεπε να βρει 8ναν τρπο να τη μετριDσει. «ΒρRκα το κουρDγιο να πDω ραντεβο4 στα τυφλD για πρ#τη φορD στη ζωR μου κι αυτ Rταν που μου Dνοιξε την πρτα. ΜετD απ λ0γο καιρ βγRκα ραντεβο4 με Dλλους τρεις Dντρες». ΚDποια στιγμR, ταν ε0δε 8ναν παλι της φ0λο σ’ 8να εστιατριο, τον πλησ0ασε και τον ρ#τησε: «Πο4 ε0ναι η γυνα0κα σου;» Εκε0νος της απDντησε πως

20


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·21

MIA MATIA ΣTOYΣ ΠIO ΣYNHΘIΣMENOYΣ...

ε0χε χωρ0σει κι η Dμεση αντ0δραση της Πατ Rταν: «ΠDρε με, αν θες, τηλ8φωνο να βγο4με να τα πο4με». Αυτ το ε0δος της αυθρμητης συμπεριφορDς και της επιθετικτητας θα της Rταν αδιανητο, αν δεν ε0χε καταλDβει πσο απαρα0τητο Rταν να γ0νει πιο δυναμικR. ^σως να μην απολαμβDνετε 8ναν τ8τοιο ρλο, αν θ8λετε μως αποτελ8σματα, 8τσι πρ8πει να αντιδρDσετε.

O ΦOBOΣ THΣ ΓEΛOIOΠOIHΣHΣ

Πρκειται για 8ναν ιδια0τερα ενοχλητικ εφιDλτη που προβληματ0ζει πολλο4ς ανθρ#πους. Τους εμποδ0ζει να ολοκληρωθο4ν ως Dτομα και να νι#σουν την ευτυχ0α που θα μπορο4σαν. Η Τνυ Rταν μια μεγαλσωμη κοπ8λα που ε0χε την τDση να κλε0νεται στο σπ0τι της, επειδR φοβταν πως θα την κοριδευαν για τα κιλD της. Ε0χε 8να πολ4 μορφο πρσωπο και το βDρος της Rταν τ8τοιο που πολλο0 Dντρες θα τη θεωρο4σαν χυμ#δη κι ευχDριστα παχουλR. Ωστσο, μισο4σε αυτD τα παραπαν0σια κιλD και δεν αποδεχταν καμιD απ τις πολλ8ς προσκλRσεις που λDβαινε. Τη συμβο4λεψα να βγα0νει 8ξω παρλο που Rταν πιο παχιD απ’ σο θα ’θελε, επειδR μπορε0 8τσι να αισθανταν καλ4τερα. Αυτ, με τη σειρD του, 0σως της 8δινε το κ0νητρο να κDνει δ0αιτα, γιατ0 θα την 8-

21


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·22

MH ΦOBAΣAI TIΠOTA

βγαζε απ την κατDθλιψR της. Ωστσο, π8ρασε τσο απογοητευτικD ταν τελικD βγRκε 8ξω (επειδR σκεφτταν συν8χεια το βDρος της), #στε παραιτRθηκε τελε0ως κι αποφDσισε να μην ξαναβγε0 με κDποιο αγρι R με παρ8α #σπου να χDσει μερικD κιλD. Κι 8τσι 8μεινε καθηλωμ8νη στο προσωπικ της αδι8ξοδο. Δεν 8χασε βDρος, 8παθε κατDθλιψη και δεν 8βγαινε 8ξω. Αν ε0χε πDει σε μερικD ραντεβο4, 0σως να μην την ενοχλο4σαν τα παραπαν0σια κιλD της, R τελικD να αισθανταν τσο καλD #στε να 8βρισκε την ενεργητικτητα να κDνει δ0αιτα. Νμιζε τι, αποφε4γοντας τη γελοιοπο0ηση, γλ4τωνε τον πνο. ΑλλD και πDλι αυτ δεν Rταν αλRθεια. Αποφε4γοντας το φβο, αντικατ8στησε απλ#ς τη δυσφορ0α της γελοιοπο0ησης με τη δυσφορ0α της μοναξιDς. Ποιο θα Rταν ευκολτερο να ανεχθε0, τη μοναξιD R τη γελοιοπο0ηση; Εγ# πιστε4ω πως αυτR την κοπ8λα, απ την πρ#τη στιγμR, δεν θα την κοριδευε κανε0ς. Ακμα μως κι αν την κοριδευαν, θα της Rταν πολ4 πιο ε4κολο να ανεχτε0 κDποια σχλια για το βDρος της και να μDθει να τα αποκρο4ει γελ#ντας, παρD να ε0ναι δυστυχισμ8νη καθημερινD, επ0 μRνες ολκληρους, ζ#ντας κλεισμ8νη στη μοναξιD του σπιτιο4 της. Με το να αποφε4γετε τις καταστDσεις που σας τρομDζουν, δεν εξαλε0φετε τη δυσφορ0α σας. Θα νι#σετε οπωσδRποτε σ4γχιση με τον 8ναν R τον Dλλο

22


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·23

MIA MATIA ΣTOYΣ ΠIO ΣYNHΘIΣMENOYΣ...

τρπο – υπDρχει δυσφορ0α στην αλλαγR και δυσφορ0α ταν δεν γ0νεται καμιD αλλαγR. Ωστσο, η δυσφορ0α που συνδ8εται με την αλλαγR της συμπεριφορDς σας R με το ξεπ8ρασμα των φβων σας κDποτε τελει#νει, εν# η ενχληση που αισθDνεσθε ταν δεν αντιμετωπ0ζετε τους φβους σας μπορε0 να συνεχιστε0 #σπου να πεθDνετε. OI ΔYO ΠIO ΣYNHΘIΣMENOI ΦOBOI

Αν σας ρωτο4σαν τι φοβο4νται πιο πολ4 οι Dνθρωποι, τι θα λ8γατε; Θα Rταν κDποιο απ τα ακλουθα: τα αεροπλDνα, το θDνατο, τις αρρ#στιες, την ανεργ0α, τον πλεμο, τη σωματικR τιμωρ0α. Εγ# κDτι τ8τοιο θα φανταζμουν. Τσο μως απ τις δικ8ς μου παρατηρRσεις, σο κι απ εκε0νες πολλ#ν Dλλων ψυχοθεραπευτ#ν, αποδεικν4εται πως δεν ε0ναι αυτο0 οι μεγαλ4τεροι φβοι που νι#θουν οι Dνθρωποι. Oι δυο πιο συνηθισμ8νοι φβοι ε0ναι ο φβος της απρριψης κι ο φβος της αποτυχ0ας. Εκατομμ4ρια Dνθρωποι νι#θουν αυτο4ς τους φβους 8στω και για περιορισμ8νο χρονικ διDστημα και πDρα πολλο0 απ αυτο4ς τους νι#θουν διαρκ#ς. O φβος της απρριψης ε0ναι 0σως πιο διαδεδομ8νος απ το φβο της αποτυχ0ας, αλλD συνδ8ονται στενD μεταξ4 τους. Oι Dνθρωποι πολ4 συχνD φοβο4νται να αποτ4χουν για τον απλο4στατο λγο πως, σε μια τ8τοια περ0πτωση, οι Dλλοι θα τους απορρ0ψουν.

23


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·24

MH ΦOBAΣAI TIΠOTA

O φβος της απρριψης Rταν που 8κανε τον Τζιμ να τρ8μει κDθε φορD που προσπαθο4σε να κDνει πρταση γDμου στη μνηστR του. ]ποτε ετοιμαζταν να της κDνει την ερ#τηση, τον 8πιανε νευρικτητα και φοβταν τσο πολ4 μRπως του αρνηθε0, #στε δεν 8λεγε κουβ8ντα και γ4ριζε σπ0τι του χωρ0ς να ’χει ξεστομ0σει ο4τε μια ρομαντικR λ8ξη απ τους λγους που προετο0μαζε επ0 μRνες, προκειμ8νου να κDνει τη στιγμR πραγματικD αξ8χαστη. ]ταν μως βρRκε επιτ8λους το κουρDγιο, 4στερα απ κDμποσους μRνες αναμονRς, 8χασε την αυτοκυριαρχ0α του και ξεφο4ρνισε: «Λοιπν, θα παντρευτο4με R χι;» >λλη μια περ0πτωση Rταν η Λου0ζ. Της 8τυχε αυτ που συμβα0νει ταν φοβDστε να πληγ#σετε τα συναισθRματα κDποιου. Η Πατ, η πιο παλιD της φιλενDδα, ε0χε την καλοσ4νη να της κρατDει συχνD το παιδ0. Η Λου0ζ καλο4σε τσο συχνD την Πατ να κDθεται με τον τρ0χρονο γιο της, #στε πριν καλD καλD συνειδητοποιRσει τι συν8βαινε, η Πατ ε0χε αναλDβει το ρλο της μητ8ρας με τον πιο τρομακτικ τρπο. ]ταν η Λου0ζ Rθελε να φορ8σει ο γιος της 8να συγκεκριμ8νο ρο4χο R να πα0ξει με κDποια παιδιD, η Πατ 8φερνε 8ντονες αντιρρRσεις, #σπου η Λου0ζ Dρχισε να συνειδητοποιε0 τι συν8βαινε. Ττε υπερασπ0στηκε τα δικαι#ματD της, παρλο που αυτ θα της κστιζε τη φιλ0α της. Μα δεν 8γινε κDτι τ8τοιο, #σπου η Πατ πρτεινε στη Λου0ζ να υιοθετRσει το παιδ0 της. Ττε πια η μητ8ρα δεν ενδιαφ8ρθηκε πσο θα πλR-

24


HOK - MH FOBASAI - DD

26-04-10

19:18

™ÂÏ›‰·25

MIA MATIA ΣTOYΣ ΠIO ΣYNHΘIΣMENOYΣ...

γωνε τη φ0λη της. Της απαγρευσε να ξαναδε0 το παιδ0 κι 8δωσε τ8ρμα στη φιλ0α τους. Eκε0νο μως που 8φταιγε για το γεγονς τι λη η κατDσταση ξ8φυγε τσο δραστικD απ κDθε 8λεγχο Rταν ο αρχικς φβος της Λου0ζ να μην πληγ#σει την Πατ. O φβος της απρριψης κι ο φβος της αποτυχ0ας συνδυDστηκαν μ’ 8να μοναδικ τρπο στην περ0πτωση της Ρουζ, ταν ο Dντρας της την κοριδεψε σαρκαστικD την #ρα που 8καναν 8ρωτα. ΜετD απ’ αυτ εκε0νη πDγωσε αφDνταστα απ8ναντ0 του και δεν μπορο4σε πια να αντιδρDσει αυθρμητα. O γDμος τους τελικD διαλ4θηκε, αλλD ο φβος της αποτυχ0ας και της απρριψης ρ0ζωσε τσο γερD μ8σα της, #στε δεν μπορο4σε να χαλαρ#σει ο4τε καν με τη συντροφιD Dλλων αντρ#ν, επειδR φοβταν τι 0σως κι εκε0νοι την περιγελο4σαν αν επ8τρεπε στον εαυτ της να μοιραστε0 μαζ0 τους πιο προσωπικ8ς και ρομαντικ8ς στιγμ8ς. Παραξενευταν κι η 0δια που Rταν τσο ψυχρR, μια που λαχταρο4σε να αφεθε0 και να πλησιDσει κDποιους απ τους Dντρες που γν#ριζε. Ωστσο, μνο ταν θυμRθηκε το περιστατικ με τον Dντρα της συνειδητοπο0ησε πσο ε0χε πληγωθε0 και πως ε0χε επιτρ8ψει σ’ αυτR την ανητη απ μ8ρους του συμπεριφορD να την ταρDξει για μια περ0οδο σχεδν δ8κα χρνων. Μλις το κατDλαβε, ο φβος της υποχ#ρησε. O φβος της απρριψης μπορε0 να αποδειχτε0 τσο ισχυρς, #στε κDποιοι Dνθρωποι ε0ναι ικανο0

25

HOK_MH FOBASAI  

Π P O Λ O Γ O Σ M H Φ O B A Σ A I T I Π O T A ΠΩΛ Κ Π P O Λ O Γ O Σ Μια ματιι σττυς πιι συνηθισμμννυς υς μας OΙ ΠΙO ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝOI ι κι ι ανησ...

HOK_MH FOBASAI  

Π P O Λ O Γ O Σ M H Φ O B A Σ A I T I Π O T A ΠΩΛ Κ Π P O Λ O Γ O Σ Μια ματιι σττυς πιι συνηθισμμννυς υς μας OΙ ΠΙO ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝOI ι κι ι ανησ...

Advertisement