Page 1


We l c o met oo urs pe c i a l" Re L a unc h"i s s ueo ft heo f f i c i a l UOCMa g a z i ne . I t ' sha r dt obe l i e v ei t sbe e nni nemo nt hs s i nc eo urf i r s ti s s ue ,a nds i xmo nt hss i nc et hel a s t . Af t e ra f e whi c k upsa ndde l a y e da t t e mpt st or e l a unc h,we ' r e f i na l l yba c k . I fy o ur e a dt hepa s t6i s s ue s ,y o u' l lno t i c et he ne wf o r ma ti mme di a t e l y . I fy o u' r ene wt ot hes i t ea ndma g , t he nWE L COME ! I ns i det he s epa g e sy o uwi l lf i nda r t i c l e swr i t t e nb ybo t h S t a f fa ndMe mbe r so ft heUOC. Whe t he ri tbepi e c e so n t heUOC,UF C/MMA,Of f To pi c ,o rt heGI RLOFTHE MONTH-wepr o mi s et obr i ngy o uaf unf i l l e di s s ue e v e r ymo nt h. S t a r t i ngno w.

Of f i c i alUOCMa gaz i ne

Iho pey o ue nj o y . -J a me s" Ho r r o r Go d"S he a r e r S pe a k e ro ft heHo us e He a dWr i t e r&E di t o r I nChi e f

/undi s put e do nl i ne

@UOC_MMA

/undi s put e do nl i ne

S pe c i a lTha nk st o :


I NDE X F e a t ur e dS t o r y

UF C3: Al phaput sF E ARi npl a y e r s -pa g e4

Ar o undt heUOC

Al phaDo g s : F a t e&O. T . B. -pa g e5 UOCCa mpS po t l i g ht#1: Chut eBo x eAc a de my -pa g e8 S F LDr a f tHi g hl i g ht s -pa g e UF CUndi s put e d3: E v e r y t hi ngy o une e dt ok no w -pa g e

UF CUndi s put e dMe di aE v e nt UOCDo e sS a nF r a nc i s c oMe di aE v e nt -pa g e

Mi ddl e E a s yE x c l us i v eCa r e e rMo deUnv e i l i ng -pa g e

MMATa l k

J o na t ha nDwi g htJ o ne sa ndHi sP l a nsf o r2012 -pa g e Be t t e rKno wAF i g ht e r : J i myHe t t e s -pa g e MMADe ba t e : S ho ul dAnde r s o nS i l v ar e t i r ei n 2012? -pa g e

Of fTo pi c Gi r l yS pr e a d


Theda t ei sDe c e mbe r19t h2011. Ia ndt her e s to ft heUOCa r ea nxi o us l ya wa i t i ngt her e l e a s eo ft heUF C3Al pha S e r v e rTe s t . Theho urf i na l l yc o me sa ndt hec o de sa r er e l e a s e d. Onc et hea l phai sdo wnl o a de d,Ic r e a t emyCAFa ndCa mp a ndIj umpr i ghti nt opl a y e rma t c h. Iwi nmyf i r s tf i ghtwi t har e l e nt l e s sa t t a c ko fe l bo wsf r o m ha l fgua r da nds i demo unt . Iwa se c s t a t i ca sIc o nt i nue dt owi n6mo r ei nar o wa l li nt hes a mef a s hi o n. Att hi spo i ntIa mf e e l i ngpr e t t yc o nf i de ntt ha t Ic a nk e e pg e t t i ngt hef i ght st ot hegr o unda nddr o phug ee l bo wsunt i lt her e fi spul l i ngmeo f fo fmybl o o dya ndbr ui s e d o ppo ne nt s . Thi sho we v e rwa sno tt hec a s ea ndIwa sa bo utt ol e a r nt ha tt heha r dwa y . Whe ny o uc o ns i de rt hec ha ng e sa nd i mpr o v e me nt sTHQa dde dt ot hi sg a me , y o uc a nr e a l l yg e ta ni de ao ft hev a s t a mo unt so fdi f f e r e ntf i ght i ngs t y l e st ha t pl a y e r sa r eg o i ngt obea bl et oa da pt . Wi t ha l lt hene wmo v e sa dde da nd s we e psbe i ngbr o ughtba c ka st r a ns i t i o nsa ndno tj us tr e v e r s a l s ,e . g . UF C 2010,y o uc a nr e a l l yc us t o mi z eaCAFt o f i ghta sy o us e ef i t . F o re xa mpl e ,my g o a li nc r e a t i ngmyCAFwa st oma k e hi m pr i ma r i l yaBJ Jf i ght e rwi t he x c e l l e ntbo xi ngs i mi l a rt oaNi c ko rNa t e Di a z . Af t e rf i ght i ngs e v e r a lf i ght sIf o und my s e l fwa l ki ngo utt ot hec e nt e ro ft he c a g ea nd,a f t e rt a unt i ngo fc o ur s e ,g o i ng r i ghtf o rt hes l i di nghe e lho o k. I ft he he e lho o kwa suns uc c e s s f ula ndmy o ppo ne ntwi l lno tbepe r s ua de di nt o j umpi ngi nmygua r d,Iwo ul dg e tup a nda ppl ypr e s s ur ewi t hmyha ndsa nd t r yg e t t i ngmyo wnt a k e do wn. Af t e r f i ght i ngac o upl eo ff i ght sl i k et hi sa nd be i ngs uc c e s s f ul ,i thi tme . Whe nI ’ m c o nt r o l l i ngmyCAF ,If e e ll i k eIa m c o nt r o l l i ngar e a lBJ Jf i ght e r .

Thi si swhe nt hef e a rf i r s thi tmel i k e ape r f e c tl e f the a dki c kf r o m Cr oCo p . Yo us e e ,Ipl a y e dt hea l phae v e r y da yi t wa sa v a i l a bl ef o ra sl o nga smyba b y’ s Mo m wo ul dl e tme . Ir a ni nt oa l ls o r t s o fdi f f e r e ntf i ght e r swi t hdi f f e r e nt s t y l e s . If o ughts o mer e a l l yt o ughguy s o nl i net ha twe r ea bl et of i gur eo utho w t oma k eaCAFt ha tbe s tf i t st he i runi que s t y l eo fpl a ya ndl e tmet e l ly o u,t ho s e o ppo ne nt swe r ee xt r e me l yda ng e r o us . I c a nho ne s t l ys a yho we v e rt ha tno neo f t hef i ght e r sIf a c e di npl a y e rma t c he so r r a nk e dwo ul de v e rpr e pa r e mef o rt hec o mpe t i t i o nI wo ul df a c ei nt heUOC.

Ir e a l l yf e e lt ha tt hi supc o mi ng UOCs e a s o ni sg o i ngt obet hemo s t i nt e ns ea ndc ha l l e ngi ngs e a s o nt o da t e . I nc l o s i ng ,Iwo ul dl i k et oo f f e r s o mea dv i c et opl a y e r st ha tma ybe ne wt ot heUOCo rdi dno tg e tt o t e s tt hea l pha . J o i naf i ghtc a mpa nd s pa rr e gul a r l ywi t hy o urt e a m. Be c o mef a mi l i a rwi t ha l lt hene w f e a t ur e s ,e s pe c i a l l yt hene ws ubmi s s i o ns y s t e m. Mo s ti mpo r t a nt l y ,be pa t i e nt . Yo uwi l lno tbe c o meaUOC s upe r s t a ro v e r ni ght . Tha tmy f r i e nds ,wi l lt a k ede t e r mi na t i o na nd t r a i ni ng . S e ey o uguy si nt he c a g e


OnDe c e mbe r20t h,2011,TheUOCputt o g e t he rt heAl phaTo ur na me nt . The“ H2Be a u”360Al phaTo ur na me nt f e a t ur e do v e r40f i ght e r s . Thi se pi ct o ur na me ntha sundo ubt e dl ys e tt het o nef o rt heupc o mi ngs e a s o n. Amo ngt he40 c o mpe t i t o r swe r es o meo ft hemo s tda ng e r o usf i ght e r st oe v e rs t e pi nt ot hec a g e . Onemo nt hl a t e rc a met heP S 3Al phaTo ur na me nt . TheP S 3To ur na me nts ho wc a s e do v e r20o ft hebe s tf i ght e r si nt he wo r l d. Thi st o ur na me ntbr e a t he dl i f ei nt ot heP S 3c o mmuni t y . Co mpe t i t o r swe r edy i ngf r o mt hea nt i c i pa t i o no ft heAl pha To ur na me nt . Whe nt het i mec a me ,t hef i ght swe r ef o ught ,t hebl o o dwa ss pi l l e d,t hewi nne r sr a i s e dt he i rha ndsa ndt he de f e a t e dhungt he i rhe a ds . I nt hee ndho we v e r ,t he r ewe r et wome nt ha te me r g e df r o mt hea s he st oc l a i mt het i t l eo f" Al phaTo ur na me ntCha mpi o n. "Iwa sf o r t una t ee no ught os i tdo wnwi t ht he s et wowa r r i o r sa ndg e tt he i rt ho ught so nt he i ra ma z i ngf e a t s . He r ei swha tt he" Al phaDo gs "ha dt os a y .


Thi si st hef i r s tc ha pt e ri no urne ws po t l i ghts e r i e s . E v e r yi s s uewewi l ls po t l i ghtaUOCc a mp ,t he i rhi s t o r y , a c hi e v e me nt s ,a ndi nt e r v i e waf e wo ft he i rme mbe r s . Thi smo nt hwel e a r na bo ut" Chut eBo x eAc a de my " Chut eBo x eAc a de my ,t hec a mp a c qui r e dapr o mi s i ngf r e ea g e ntb yt he na meo fBo bb y _Bo ul de r s . Thi swa sv i t a l a shewo ul dpr o v et obet hebe s t r e c r ui t e rt heUOCha ds e e n. Bo ul de r s t o o ka na c t i v er o l ei nt hec a mpr i ght f r o mt hes t a r t ,a r r a ngi ngda i l ys pa r r i ng s e s s i o nsa ndr e c r ui t i nghe a v i l yi nt he l e a guea ndo nr a nk e d. Twoo ft hef i r s t pl a y e r shebr o ughti nwe r eCa r i bbe a nKni ghta ndTa t a nkaS o l di e r . Tho s e a c qui s i t i o nswo ul ds o o npa yo f f ,a sbo t h o ft ho s eguy swo ul dg oo nt owi nUOC g o l d. De s pi t eChut eBo x eAc a de my ' sde t e r mi ne dwo r ke t hi ca ndhumbl e de me a no r ,t hec a mpwa ss t i l lno tt a k e n s e r i o us l yb yt he i rUOCpe e r s . Unt i lt ha t po i nt ,CBha dy e tt opr o duc eac ha mpi o no re v e nal e gi tnumbe ro nec o nt e nde r . Tha two ul ds o o nc ha ng e AtUOC21,Ca r i bbe a nKni ghtwo ul d ma k eUOChi s t o r yb ys ubmi t t i ngL HW c ha mp ,E z e k e l Ra g e ,a ndbr i ngi ngCB' s f i r s te v e rUOCbe l t . Twoe v e nt ' sl a t e r , Dr Ze ng awo ul dde f e a tTa po uTt og a i n t heL Ws t r a p . Tha ts a mewe e k,CB r e c r ui t e dt hene wl y c r o wne dMW c ha mpi o n,Ar c a di uM,f r e s ho f fhi s v i c t o r yo v e rF y 8Ny 8. Chut eBo x e

Ac a de myha dwe ntf r o m ne v e rha v i nga UOCc ha mpi o nt os i mul t a ne o us l y ha v i ng3/5c ha mpi o ns hi pbe l t si nj us ta f e wwe e ks . The r ewa snodo ubti n a ny o ne ' smi ndno wt ha tt hi sc a mpwa s f o rr e a l . Thi ss uc c e s swa se v e nmo r ebe ne f i c i a lt oCB' sgr o wt ha ndde v e l o pme nta s ac a mp . I tg a v et hec a mppubl i cl e gi t i ma c yi nt heUOC. Ha v i ngc ha mps wi t hi nt hec a mpr e a l l yf ue l e dt he c o mpe t i t i v ef i r e sa mo ngs ta l lt heme mbe r s . I ta l s oma det hec a mpt hemo s t a ppe a l i ngc ho i c ea mo ngs tf r e ea g e nt s . Thi swo ul dpr o v et obehug e ,a sCBha d nopr o bl e mr e c r ui t i ngs o meo ft he MMAg a mi ngwo r l d' st o ppr o s pe c t s s uc ha sTa z 19,ThaP r e mi e r e ,a nd I mmo r t a l Kr o p . Af t e ra nupa nddo wnr i de ,t he09' s e a s o nwo ul de ndwi t hChut eBo x e Ac a de mybe i ngt heunque s t i o ne dki ngs o ft heUOCmo unt a i n. The2010s e a s o nwo ul dbemo r ec o mpe t i t i v e ,a sCBwa st hec a mpe v e r y o ne wa sl o o ki ngt ot a k eo ut . E a r l yi ns e a s o n o ne ,CBwa sa bl et ogr a bt wobe l t s whe nCa r i bbe a nKni ghtde f e a t e dBr i z z o


OnJ a nua r y12t hIs t a r t e dmyt r a v e lt oS a nF r a nc s i c oo na Af t e rIa c c e ptaf i ght ,Ii me di a t e l y F o rac hunko ft heda y ,Ihung i nv i t a t i o nt oTHQ’ sc a r e e rmo deunv i e l i ngme di ae v e nt ,whi c hg oi nt ot hema t c hups c r e e nt os e eo utwi t ha ndt a ughtTJDi l l a wo ul dt a k eupmye nt i r eThur s da ybutwa ss owo r t hi ti nt he wha tIs ho ul dus emya c t i o nst o s ha wa ndJ o s e phBe na v i de z e nd. t r a i ns t a twi s ea ndt oba s emy s o memo r ea dv a nc e dmo v e sa nd Af t e rwha twa sapr e t t ymuc hs l e e pl e s sni ght ,f o l l o wi nga s t r a t g e yo nhi spr i v i o usf i ght c o nt r o l si nt heg a me ,Ic a ns e e f o ur t e e nho urda yt r a v e l i ng ,Iwa sa nxi o usa ndr e a dyt og e tt o r e s ul t s ; i fIs e eF i t c hwo nhi sl a s t3 TJbe i ngama j o rt hr e a to nt he myha ndso nUF CUndi s put e d3. Wa l ki ngi nt oc l ubMi ght y f i ghtb yKO,I ’ l lg a me pl a nas t i c k g a mi nge ndi fhewa nt e dt o . wa so neo ft hemo s ta wwi ns pi r e dmo me nt so ft het r i p ,f o ra a ndmo mv es t r a t g e y . Ic a meho meS unda ywi t h g a me rl i k emy s e l f ,j us ts e e i ngl i ne so fc o ns o l e sl o a de da nd Wi t hs omuc ha v a i l a bl ea nds o me mo r i e so ft hebe s twe e k e nd r e a dyt opl a yUF C3. F o rt hef i r s tf e who ur so ft heda ywe ma nype o pl et he r e ,Ic o ul dn’ t o fmyl i f ea ndpr i z e sf r o mt wo we r ef r e et opr e t t ydoa ndpl a ywha te v e rwewa nt e da ndI c o nt a i nmy s e l ft oc a r e e rt og e t t o ur na me nt so nt het r i p . e xpl o r e dmo s tg a memo de sbutt hi swa sae v e ntf o rCa r e e rs o de e pe ri nbutIc a n’ twa i tt og o Is t a r t e dt he r e . t hr o ughaf ul lc a r e e rwhe nIha v e Tha nky o uTHQ S t a r t i ngwi t hs o mek e yg a me pl a yde t a i l s ; be f o r es e l e c t i nga t hef ul lg a mei nF e br ua r y . di f f i c ul t yt opl a yt hr o ughc a r e e rmo dey o uha v et heo ppur t uni t yt owa t c hat ut o r i a lv i de oo ne a c hs pa r r i ngma t c hy o ua r e a bo utt opl a y ,t he r ei sa : S t a ndups pa r ,Cl i nc hs pa r ,a nda Gr o undgr a ppl i ngs pa r . The s es pa r r i ngs e s s i o nsa r et i me da nd s o me wha tg o a lo r i e nt e dwi t ht her e wa r dbe i ngas t a tbo nus f o rc o r r i s po ndi ngs t a t sa nd, pe ndi ngo nho wy o udi d,a s ugg e s t e ddi f f i c ul t yf o ry o ut opl a yt hr o ughc a r e e rmo dewi t h. The nf o ry o urf i r s tf e wwe e ksy o uwi l lbewa l k e dt hr o ugh e a c ha c t i o ny o uha v ea v a i l a bl et oy o ube f o r ey o urne xtf i ght . I be l i e v ef o rt hef i r s t3we e ksy o uo nl yha v eo nea c t i o na v a i l a bl ea ndi ti sa l r e a dypr e pi c k e df o ry o u: We e k1-Tr a i ni ng g a me ,We e k2-Go i ngt oagy m,We e k3-Us i ngag a me pl a n. Oneo fmyf a v o r i t ede t a i l st ho ughi st hema t c hups c r e e n, a si tgi v e sy o upr e t t ymuc he v e r y t hi ngy o une e dt okno w a bo uty o uro ppo ne ntc o mpa r e dt oy o ur s e l f .

9 Of f i c i a lUOCMa g a z i ne/Undi s put e do nl i ne . ne t/F e br ua r y2012


Myhe a df e l tl i k ei twa s2006a ndha dj us twa ki ngupwi t hi t . Out s i deal i ghtf o g f a mi l i a rwi t ht heg a mepl a ywhi c hi ss o r e c e i v e daCr oCo pl e f tl e gki c k. Ipl a y e ds o c o v e r e dMa r k e ts t r e e twhe r emy s e l f ,a ndt he i mpr o v e do v e rl a s ty e a ry o upr o ba bl y muc hUF CUndi s put e d3t hi swe e k e ndmy c o l l e c t e dme di ac o r psc o v e r i ngt hi sUndi s - wo n' te v e nbe l i e v emewhe nIpr a i s ei t . br a i nwa sbe ggi ngf o rme r c y . Asas e l f put e dc a r e e rmo der e v e a l ,pa t i e nt l ywa i t e d I t ' si mpo r t a ntt opo i nto utho wmuc hI pr o c l a i me dha r dc o r eg a me rIus ua l l ydo n' t t obepi l e di nt oamus t ys me l l i ngv a n. l o v e dE AMMAa ndho wmuc hIl o a t he d g e ts pl i t t i nghe a da c he s . I nf a c t ,If e e lmy E v e nt ua l l ywewe r et r a ns po r t e dt oa n UF C2010,bute v e nwi t ht ha ts a i dIs t i l l br a i nha sagr e a tt o l e r a nc et of l a s hi ngl i ght si nc o ns pi c uo usl o o ki ngbr i c kbui l di ng . pl a y e dUF C2010l i k eac he a ppi a no . I a ndl o udno i s e s ,butIj us tpl a y e da l mo s t300 AsIs t e ppe di ns i det hedr e a mo fe v e r y we ntt hr o ugh2010' sc a r e e rmo dei n ma t c he so fUndi s put e d3i nal i t t l eo v e r36 g a me rwa sr e a l i z e d: r o wso fmo ni t o r sha d f o urwe i ghtc l a s s e s ,s oIha da ni de ao f ho ur s ,a ndi tf e l tl i k emygr a yma t t e rwa s t hef ul lbui l do ft heg a mer e a dya ndwa i t i ng wha tho r r o rImi ghtbeg e t t i ngi nt oi n bo unc i nga r o undi ns i demys kul ll i k eCl a y f o rust opl a y ,a l lwhi l eagi a ntpr o j e c t i o n t hi sda r kS a nF r a nc i s c oc l ub . Gui daa f t e rado ubl ee s pr e s s o . E v e nt ua l l yI s c r e e ns ho we dr e pl a y so ft hebe s tkno c k o ut s mus t e r e dt hec o ur a g et oo pe nmye y e s . i nUF Chi s t o r y . I twa sbo t ha we s o mea nd Thec e i l i ngt or o o m 1026o fS a nF r a n- s t r a ng e l yc o mf o r t i ng ,a st hi si se s s e nt i a l l y c i s c o ' sWe s t i nho t e lgr e e t e dmet hr o ugha ho wIs pe ndmyda i l yl i f ea tho me ; g a mi ng bl ur . Ther o o ml o o k e dl i k el i k ehe l l ; a ndwa t c hi ngf i ght s ,o nl yt hi st i meIwa so n c r umbl e dups c r a pso fpa pe rwi t hv a r i o us t hewe s tc o a s ta nda l lt hebr e a kf a s tpa s t r i e sI c r y pt i cno t e so nt heupc o mi ngUF C3c a r e e rc o ul dha ndl ewe r eo nTHQ' st a b . Iwa st o l d mo dewe r es t r e wna bo utt her o o m. Ic ur s e d t os i tdo wna ndha v ea ti t ,t hene xtni ne my s e l fqui e t l yt he ng o to nmyha ndsa nd ho ur swo ul dbemy s e l fa ndt heUF CUndi s kne e st oc o l l e c tmyno t e s . Iha dt oma k e put e dc a r e e rmo de . Iwi pe dmymo ut hwi t h Myf e a r swe r equi c kl ys o o t he d,but s e ns eo fj us twha te xa c t l ywe ntdo wnt hi s t heba c ko fmyha nd,di daqui c ks t r e t c h f i r s t ,t hec o nt r o l s . UF C3i sb ynome a ns we e k e ndi nS a nF r a nc i s c o . F o rt hel a s t20 a ndpi c k e dupt hec o nt r o l l e r . a ne a s yg a me . E v e nwi t ht he' Ama t e ur ' mo nt hsI ' v ebe e nac a r dc a r r y i ng ,f l a g c o nt r o l s . Whe ny o uwa t c hma t c he s wa v i nga dv o c a t eo fE AMMA,butwi t ht ha t be t we e npl a y e r swhoa r ej us ts t a r t i ng f r a nc hi s el o o ki ngde a d,Iha dt odos o me o uto nt heg a me ,f i ght swi l ll o o kr e mi ma j o rs o uls e a r c hi ngt ode c i deo fTHQ' s ni s c e nto ft hepr e v i o usi ns t a l l me nt s : I E l a t e s tUF Co f f e r i ngwa sr e a l l ya l lt he ywe r e Ro c ke mS o c ke m Ro bo t s . I t ' so nl ya f t e r hy pi ngi tupt obe . Is t e ppe do v e rt omy af e who ur st ha ty o uwi l lt r ul ybea bl e wi ndo wa ndpa r t e dt hes ha de s ,i twa sr e a l l y t ounde r s t a ndt henua nc e so ft heg a me , br i ghto ut . us i ngf e i nt sa nds wa y s ,gr i ndi ngy o ur I ta l lbe g a no nF r i da yt he13t h. Weha d o ppo ne nti nt ot hec a g e ,a ndi t ' sbe c a us e s pe c i f i ci ns t r uc t i o nst owa k eupe a r l y ,wa y o ft hi ss o me wha tdi f f i c ul tl e a r ni ng t o oe a r l y ,a tl e a s tf o ra nyMi ddl e E a s y c ur v eIf o undt heg a mepl a yv e r y e mpl o y e e . Wea r emo r ea c c us t o me dt og o i ng Ia l r e a dyha dal e ngt hypl a ys e s s i o ni nt he r e wa r di ng ,e v e nt ho ughIwa sa wa r eo f t obe da st hes unc o me supr a t he rt ha n Undi s put e dAl phal a s tmo nt h,s oIwa s ho wpo l a r i z i ngi tc o ul dbet oano v i c e .


Thec a r e e rmo des t a r t sa ndf o o t a g eo f Tha t ' sf i net ho ugh,pl e nt yo ff i ght e r s Ro y c eGr a c i ei nt heS E Gda y so ft heUF C ha v eha v el o s tt he i rf i r s tpr of i ght . Af t e r f l a s he supo nt hes c r e e n. It hi nkt omy s e l f af e w' t uneup' f i ght sIg o62o v e ra ndI ' t ha nky o u' . Wi t hi nt hef i r s tha l fho uro f g e tt hec a l lI ' v ebe e nwa i t i ngf o r : my t heg a meIf e l tl i k et hi sg a mewa sma de t i t l es ho ti nt heWF A. Be t we e ne a c h f o rme ,f o rt heE AMMAf a ns ,f o rt hef a ns f i ghty o uha v et wowe e kst ot r a i na nd o ft hes po r tt ha tha v eha v et a k e nt het i me bui l dups t a t so rl e a r nne wmo v e s . Il i k e t ol e a r nt hehi s t o r yi ft he ywe r e n' tt he r et o mys ki l ls e t ,s oIi mpr o v emyc a r di oa nd l i v ei t . Andi fy o ua r eane wf a n,t hi sg a me t he nt a k eal o o ka tmyo ppo ne nt ,he ' sa ha saCl i f f ' sno t e so ft hes po r tt ha tf e e l s wr e s t l e ra ndIha v eho r r i bl eTDde f e ns e . mo r eg e nui net ha ne v e nE AMMA' s Thi si sat o ughde c i s i o n. a dmi r a bl ej o b . E s pe c i a l l yduet oa l lo ft he Ide c i deas t i f fdr i nkwi l lhe l pme l i c e ns e sZuf f ao wns . F o o t a g eo fRa mpa g e , f i gur ei to ut . AsIma k emywa yo v e rt o Ri c hF r a nkl i na ndo t he r sf i ght i ngi nt he t heba rI ' m mul l i ngo v e rmyt wo WF Aa sy o us t a r to uti sa we s o me ,i tg a v e o pt i o ns ; Ic o ul dg a mepl a nf o rha v i ngt o meaf e e l i ngo fpur po s ea ndIr e v e l e di ni t .f i ghto f fmyba c k,gi v i ngmeabo o s tt o Ic o ul dn' twa i tt oc r e a t emydi gi t a lMMA a l lne c e s s a r ys t a t sf o rt ha tf i ght ,o rI f i ght e ra ndg e ti nt he r e . c o ul dha v emo r ec o nf i de nc ei nmy s e l f Thec ha r a c t e rc r e a t i o ni sal o tl i k e2010 a ndj us tt r a i ni nmyt a k edo wnde f e ns e butwi t hmuc h,muc hmo r et odo . Ido n' t o rf i ght i ngo f fmyba c k. Il e a no v e rt he t hi nkIha v et og ot o ode e pi nt oi t ,i f ba rt o p ,de e pi nt ho ught . y o u' v epl a y e dt hepr e v i o usg a me sy o ug e t t hei de a . Ic r e a t eawe l t e r we i ghtf i ght e r who ' sma i ns c ho o li sKa r a t e ,de c i det o t r a i na tBl a c kHo us e( mur a lo nt hewa l l a nde v e r y t hi ng)t he nhe a di nt omyf i r s t WF Af i ghti nwhi c hIg e tc ho k e do uti nt he f i r s tr o und. Da mn. Iputt heg a meo na ha r de rs e t t i ngt ha ns ugg e s t e dwhe nIwa s f i r s tc a l i br a t i ngmyc a r e e rmo dewi t ht he Imus tha v el o o k e dt r o ubl e da st he bui l ti nt ut o r i a l . ba r t e nde rs ho tmeac o nc e r ne dg l a nc e a shewi pe ddr ys o mene wl yc l e a ne d pi ntg l a s s e s . Het hr o wshi sr a go v e rhi s s ho ul de ra ndt a l ksmet hr o ughmy de c i s i o n. Heunde r s t a ndswha t ' so nt he l i ne ,a nde v e nt ho ughI ' mi nS a nF r a nc i s c ohet o l dmet hr o ughat hi c kBo s t o n a c c e ntt ha tpr e pa r a t i o ni st hek e yt o e v e r y t hi ngi nl i f e . Tha ts e t t l e si t ,I de c i det og a mepl a nf o rf i ght i ngo f fmy ba c k. I fIg o tt hi sWF Abe l tt heguy sa t


Ima k emywa yo uta sL e nneHa r dts c r e a msmy na me . Iba t t l emywa yt hr o ught hel e g e nda r yP r i de t o ur na me nt ,e v e nt ua l l ykno c ki ngo utMa r kMuno z wi t hag l o r i o uss o c c e rki c ki nt hef i na lr o unda ndI ' m a wa s hi nc o nf e t t iwi t ht hea dul a t i o no ft ho us a ndso f J a pa ne s ef i ghtf a nspo ur i ngo v e rme . Al lt ha twhi l e ho l di ngagi g a nt i ct r o phy . L i f ei sg o o d. The nIl o s emy ne xtf o urf i ght si nar o w. I ' m no taguywhobl a me st he i rc a mpo ra ny t hi ng , butIt hi nkt hewe i ghtc utwa sg e t t i ngt omyc ha r a c t e r . Bl a c kHo us ewa si ns i s t i ngt ha tIs ho ul df i ghta t170, whe nIkne wmymo ne ywe i ghtwa sa t85. S o r r y Ande r s o n,y o u' r e42no wa ndno te v e nt hec ha mpi o n. Yo us e e ,a f t e ral o ngwi nni ngo rl o s i ngs t r e a ky o uha v e t heo pt i o no fmo v i ngupo rdo wnawe i ghtc l a s s ,s oI mo v eupt o185f o rt hel a s tf i v ey e a r so fmyc a r e e r wi t hmi x e dr e s ul t s . Iwo ul dg oo nt owi nt heP r i deGP o nemo r et i me ,buta l s ol o s ei nt heo pe ni ngr o und a no t he ry e a r . Af t e rf i f t yf i ght sIha dt oc a l li tac a r e e r , f i ni s hi ng6t hi nt hemi ddl e we i ghtdi v i s i o n. Iwo ul d ne v e rwi naUF Ct i t l e ,butno wt ha ti t ' so v e rIf e e lg o o d a bo utmyc a r e e r ,a ndI ' l lbea bl et or e l i v ei tt hr o ught he i ng a mehi ghl i ghtr e e lmo de . Thes e ns eo fo wne r s hi po v e ry o urc ha r a c t e ri nt hi s r e j uv e na t e dc a r e e rmo def o rUF C3i sha r dt ode ny . Co upl e dwi t hbe t t e rgr a phi c s ,amo r er e s po ns i v e c o nt r o ls c he me ,de e pc ha r a c t e rc us t o mi z a t i o na ndj us t o v e r a l ls mo o t he rg a me pl a y ,Ic a n' the l pbutputt hi s r i ghtupt he r ewi t hE AMMAa ndl i ghty e a r sbe y o nd t hepr e v i o usi ns t a l l me nt s . Idi dn' twa nt t obe l i e v er e s i de ntMi ddl e E a s yv i de o g a mee xpe r t ThaP r e mi e r ewhe nhet o l dmeho wi mpr o v e d a nds a t i s f y i ngt hi sg a mewa s ,buta f t e ral o ng we e k e ndwi t hi tIbe l i e v ehi m. No whe r eIa mi nt hi sda r kho t e lr o o m af e whundr e dma t c he sa f t e rIf i ni s he d myc a r e e rmo de . Co ul dt hi sg a me a c t ua l l ybebe t t e rt ha nE AMMA? I tc e r t a i nl yha smo r ec us t o mi z a t i o n, mo r el i c e ns i nga no neo ft hemo s t i nde pt hc a r e e rmo de se v e rs e e ni n a nMMAg a me . I tdo e s n' to f f e ndmy i nt e l l i g e nc ea sa nMMAf a n. I tma y no tbet hemo s ta c c e s s i bl eg a mei n t hewo r l d,butt ha t ' sf i ne ,Ido n' twa nt t ha t . Asa nMMAf a nIwa ntt heMa dde n o fMMAt oc o meo ut ,no tt heBl i t z . I wa nti ta l l ,a ndf i ght i nga sRy oCho na n Vs . Ande r s o nS i l v ai nt heP r i der i ngj us t f e e l sg o o d. I t ' swha tt heGa r yL a P l a nt e ' so f t hewo r l dha v ea l wa y swa nt e d. Thi si s wha tt het r ues uc c e s s o rt oUF C2009 s ho ul dha v ebe e n,a ne xt r e mes t e pi nt he r i ghtdi r e c t i o n. I nf a c t ,i t ' smo r et ha na s t e p ,i t ' sag l o bec r o s s i ngl e a p . UF C3i s wi t ho utado ubtt hebe s to ft hes e r i e s , a nde v e nwi t ht hi she a da c het ha t do e s n' twa ntt og oa wa y ,I ' mt hi nki ng Imi m ghtputi ns o mee y edr o ps ,po pa c o upl ea s pi r i na ndg oups t a i r st opl a y mo r ewhi l eIs t i l lc a n. I t ' st ha tg o o d. Al s ol i k eUF CUndi s put e d3o nF a c e bo o k a ndg e tOv e r e e mf o rf r e e


UOC Mag 7 test  
UOC Mag 7 test  

test test test

Advertisement