Page 1

                                                                                   Steen Blicher division                                                                                        Beretninger   2009 - 2010


Steen Blicher Division 

Dagsorden for det ordinære divisionsrådsmøde 2010:    a. Valg af dirigent og referent.  b. Beretning fra divisionsledelsen  c. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse  d. Behandling af indkommende forslag  e. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid:  Forelæggelse af planer for indeværende år og  Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.  f. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af divisionskontingent for det følgende år.  g. Fastlæggelse af antallet af divisionsmedlemmer   h. Valg af 1‐2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen.  i.

Valg af revisor og revisorsuppleant.  

j.

Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps´  kredsrepræsentanter i Friluftsrådet. 

k. Eventuelt.  

Orientering fra Korpsledelsen.  En af korpsets udviklingskonsulenter, Leon Träger, orienterer om igangværende projekter og  udviklinger i Det Danske Spejderkorps.   

Med venlig spejderhilsen og håbet om et godt møde  Divisionsledelsen 


Divisionsledelsen beretning    DC andel.  DIV ledelsen  Kort efter DIV rådsmødet havde vi første møde i den nye divisions ledelse (DIVLED). Vi konstaterede at der  var et frafald og lidt usikkerhed om en af de andre, så vi endte i første omgang med følgende  sammensætning:  DC:  Svend Aage og Christian  DIVLED:  Malene, Susanne, Mia, Martin, Kasper  Kasserer:  Nopper  I august tilbyder Bodil og Ole fra Waingunga at indtræde i DIVLED og arbejde med troppen. De bliver hilst  hjerteligt velkommen ☺ I januar meldte Ove fra Bavnehøj på banen som juniorleder og blev hilst lige så  velkommen. Så samlet set har vi p.t. en rimelig størrelse DIVLED, dog mangler der repræsentanter for  mikrogrenen.     Vores kasserer (Nopper) har desværre valgt at trække sig, så vi skal ha fundet en erstatning, det bliver nok  ikke nemt ☺      Grupperne  Steen Blicher Division har desværre været på skrump i årets løb. 1. & 3. Viborg  var  så reduceret, at de ikke længere selv kunne holde gruppen i gang. De er nu  sammenlagt med Waingunga. På trods af lukningen har der dog været en lille  fremgang i det samlede medlemstal, så det er meget positivt.  Der har været afholdt 2 møder med gruppelederne. Måske ikke mange, men håbet  er at kunne få lagt disse møder i mere faste rammer. Derved kan der måske  komme et større fagligt/planlægning/beslutnings indhold, så det bare er et møde  man skal til som gruppeleder. Jeg ved godt, at det også er DC der ikke har været  god til at få gang i møderne, men håber det bliver meget bedre fremover.            Aktiviteter  Der har været afholdt de fleste faste ture/weekender med et generelt godt  fremmøde og gode aktiviteter. De enkelte grene orienterer selv nærmere  om aktiviteterne. Som noget ”nyt” genoptog man Skovmandsprøven.  DIVLED fik en kort gennemgang af den og synes det lød rigtig spændende.  Der var 9 deltagere og 9 bestod den endelige prøve. Det er bare godt gået.  Vi havde planer om at starte en lederskole op på divisionsplan. På grund af  manglende resurser valgte vi at droppe det i år, men arbejder med planer  om afholdelse i 2010‐11.   Blå sommer var der jo rigtig mange med på, men som division havde vi ikke  nogen opgaver, derfor ikke mere om den.   PÅ Korpsrådsmødet 2009 var der en mindre flok af sted fra divisionen. Vi  havde et rigtig godt møde, og som du sikkert har læst blev der både  vedtaget en masse lovændringer, planer for fremtidens arbejde og ikke  mindst valgt 2 nye spejderchefer.   


Økonomi Generelt har divisionen en god økonomi. Det har vist sig at der nok på nogen lejre  har været for stor deltagerbetaling, hvilket har medført et stort (unødvendigt)  overskud. Der arbejdes på et forslag til DIVRÅD om hvordan man kan ændre på  betaling.    Hjemmeside  Der er ved at blive opbygget en hjemmeside for divisionen  http://www.steenblicher.dk/  Hvordan funktionaliteten bliver (hvad I kan gøre/bruge den til) og tidshorisont  kender jeg ikke i skrivende stund. I bliver selvfølgelig orienteret når der er noget  mere konkret.    Fremtiden  Som skrevet længere oppe er 1 gruppe ”forsvundet” og måske en mere på vej. Vi arbejder selvfølgelig  videre i den gode spejderånd og er sikre på at spejderideen kan holdes i gang. Der blev vedtaget forskellige  tiltag og snakket ideer på korpsrådsmødet. Måske vi kan få input derfra til at holde fuld gang i  spejderarbejdet.    Jeg forventer at de fleste ”sædvanlige” aktiviteter gennemføres og vi derved kan fastholde det gode  spejderarbejde der udføres af alle de frivillige spejderledere og bestyrelser.   


Beretning for mikogrenen 2009 – 2010 I år har mikrogrenen haft to arrangementer. Nemlig mikro-træf d. 20. – 21. november og Divisionsturneringen.

Jeg har lovet at være divisionens kontakt til mikrogrenen, og det har været et forholdsvis nemt job, da mikroledere er et både selvstændigt og hårdtarbejdende folkefærd. Min indsats i indeværende år, har mest været at sørge for koordinationen til resten af divisionen. Mikrogrenens arrangementer klarer lederne på flotteste vis selv. Spejderhilsen Malene


Beretning for Minigrenen 2009 - 2010. I år har minispejderne haft to større arrangementer. Nemlig divisionsturneringen d. 15. 17. maj 2009 og mini-træffet d. 29. – 30. januar 2010.

Divisionsturneringen var planlagt af minilederne i fællesskab. Fredag aften blev brugt på at etablere lejrplads. Lørdag formiddag var der fuld gang i tovtrækningskonkurrencen, og da den sluttede fik minispejdere og ledere fælles middagsmad, der bestod af kyllinger og grøntsager, stegt i en kæmpestor wok-gryde. Nogen af børnene så ud som de syntes, at der var lige vel mange grøntsager i retten. Efter middagsmaden, skulle spejderne på løb, og alle minierne slap helskindet fra deres møde med sørøverne. Efter løbet spiste alle minierne fælles aftensmad, og herefter var der lejrbål for hele divisionen. Det var et fantastisk lejrbål, som seniorerne havde organiseret. Man følte sig fuldstændig hensat til ønskeøen, og forventede hvert øjeblik at møde Jack Sparrow. Søndagen gik med finalen i tovtrækning og nedbrydning af lejrpladsen. Når man tager hjem fra en veloverstået divisionsturnering, tænker man altid: det her kan kun lade sig gøre fordi vi alle trækker på samme hammel. Det er dejligt at samarbejde med en flok miniledere, der arbejder godt og seriøst for at give deres spejdere mange gode spejderoplevelser..


Foruden divisionsturneringen, har minispejderne også været til mini-træf på Løgstrup skole. 50 glade minispejdere indtog skolen, hvor de var på refleksløb i mørket, havde indendørs lejrbål, sov på gulvet i musiklokalet, lavede tacklemænd, rispapirslamper og legede i sneen. Mange nye venskaber blev knyttet, og børnene glædede sig til at møde hinanden igen på divisionsturneringen. Efter sommerferien har vi holdt 3 miniledermøder. Et i forbindelse med divisionens planlægningsmøde, hvor vi bestemte, hvem der skulle planlægge minitræf, og hvem der skulle planlægge divisionsturneringen. Så holdt vi et grenmøde i januar, hvor vi gik i gang med grovplanlægningen af begge arrangementer. På lederweek-enden i marts finpudsede vi så divisionsturneringen og evaluerede træffet..

Spejderhilsen Susanne og Malene


Årsberetning fra tropsgrenen…. 2009 er omme og et nyt spejder-år er i fuld gang. Ralop 2009 var årets første aktivitet og endnu engang en stor succes. Omkring 100 spejdere var samlet på Poulholm til et væld af space-aktiviteter. Alle spejdere og ledere levede sig ind i temaet og det hele kulminerede i et brag af et space-party lørdag aften.

I maj måned blev den årlige divisionsturnering afviklet. I år i piraternes tegn. Der blev dystet i forskellige pirat-aktiviteter og lørdag aften blev der serveret helstegt pattegris for alle spejderne. I løbet af lørdag skulle hver patrulje lave en flytbar bænk samt løse en række koder og opgaver, som skulle være del i bedømmelsen af, hvem der vandt divisionsturneringen 2009.

Tømmerflådesejladsen blev desværre ikke afholdt i 2009 på grund af problemer med at skaffe tilladelser til sejlads med tømmerflåde på områdets åer og floder.

For alle stor-spejdere i divisionen var årets højdepunkt, uden tvivl Blå Sommer. På trods af problemer på PLAN- dagen, som skulle have været én af de store dage for tropsspejderne forsøgte vi i fællesskab i divisionen at gøre dagen til en god dag trods alt. Der blev lavet nogle blandede patruljer og vi ledere gjorde vores bedste for at spejderne skulle få en god dag sammen med andre spejdere fra hele landet.


I efteråret 2009 meldte vi os til at blive en del af divisionsledelsen. Siden oktober har vi holdt 2 tropsledermøder, hvor vi har planlagt dette års spejderaktiviteter. Tropsledergruppen besluttede, at forsøge med at afholde Ralop i efteråret frem for i januar, blandt andet

fordi Ralop er en aktivitet, som kræver utrolig meget planlægning. Derfor kunne vi med fordel forsøge at ligge den i efteråret, hvor der ikke i forvejen er nogle divisionsaktiviteter for tropsgrenen. Dog er det senere besluttet, at vi simpelthen udskyder arrangementet til januar 2011. Divisionsturneringen er næsten færdig-planlagt og det bliver et brag af en turnering som agenter. I 2010 vil vi forsøge at gennemføre tømmerflådesejladsen – vi har dog endnu ikke fundet et sted, hvor vi må afvikle den. Så det kan være vi må lave alternative planer for turen. Vi håber alle får et godt spejder-år 2010. Ole og Bodil


Årsberetning Divisions Klanerne  Endnu  et  spejderår  er  gået,  og  det  bragte  naturligvis  nye  spændende  udfordringer  for  divisionens  klaner,  både  hjemme  i  klanerne  og  i  divisionens  fællesskab.  Steen  Blicher  Division  kan  heldigvis  bryste  sig  af  at  have  mange aktive seniorer.        Det  første  arrangement  siden  sidst  var  divisionsturneringen, der denne gang stod på  beskøjter  og  søslag.  Fredag  aften  mødtes  vi  ved  Vester  Vandet  og  fandt  vores  plet  på  lejrpladsen,  vi  var  så  heldige  at  det  var  samme sted som containeren var placeret, så der var ikke langt med skraldet. :D   Under aftenens  trops natløb var der posteret et par klanspejdere rundt omkring til at holde gang i løjerne. Lørdag  gik  som  sædvanligt  med  at  få  bygget  en  scene  til  aftenens  spektakulære  forestilling.  Vi  havde  heldigvis  kunnet  låne  os  en  flydende  scene,  så  det  var  bare  om  at  få  den  søsat  og  planlagt  underholdningen. Showet indeholdt både dykkere, store søslag, en karamelkanon og naturligvis en  masse pirater og sædvanen tro underholdning fra tropsspejdernes side.      Resten af foråret gik med forskellige projekter rundt om i grupperne inden vi jo mødtes på Blå  Sommer.         I efteråret blev det tid til årets planlægningsmøde, hvor vi diskuterede klanernes program frem  efter, og der blev her fremlagt visioner  fra  Jens  Langkniv  klan  fra  Karup  om  et  kommende  tropsspejderløb,  hvor  de  manglede  et  par  hænder  til  at  hjælpe.  Efter  planlægningsmødet  nåede  vi  til  årets  Sølvøkseløb,  hvor  De  Knirkende  Sko fra Waingunga Stammen vanen tro  havde  inviteret  resten  af  divisionens  klaner til at give en hånd med. I år var 


temaet Jorden  rundt  i  60  dage,  hvor  spejderne  kom  hele  verden  rundt,  og  løste  mange  forskellige  problemer.  Eksempelvis 

stod

der

klatring,

forhindringsbane og  kanosejlads  på  programmet.  Det  lød  til  at  alle  havde  haft  et  godt  løb,  både  seniorer  og  tropsspejder.        I starten af januar blev det tid til en  genopfølgning på sidste års julefrokost. Det var i år en kæmpe succes med omkring 40 deltagere  mod sidste års ca. 15. Det var en super god aften med strandtema som alle overlevede på trods af  den ekstreme kulde. Så lad os da gentage succesen næste år.   Skovmandsløbet (et løb for divisionens ledere og seniorer) blev i år genoptaget, men desværre kun  med  8  gennemførende  seniorer  (alle  fra  Waingunga),  og  en  enkelt  leder  hvilket  forhåbentligt  bliver bedre næste år. Vi vil gerne opfordre folk til at deltage. (:  Vi glæder os til et nyt og spændende år med forhåbentligt mange nye spændende oplevelser på  tværs af klanerne.  Spejder Hilsen   Klanens repræsentanter i Divisionen  Rolle og Martin  

Steen Blicher Division årsberetning  

årsberetningerne 2009/2010

Steen Blicher Division årsberetning  

årsberetningerne 2009/2010

Advertisement