Page 1

amnesty /ˈ æm.nɪ .sti/ (noun) 1 a decision by a government that allows political prisoners to be free amnestia: Most political prisoners were freed under the terms of the amnesty. Większość więźniów została uwolniona dzięki amnestii.; 2 a limited-time opportunity for a specified group of taxpayers to pay a defined amount abolicja: Tax amnesty was granted to more than 14,700

delinquent taxpayers. Abolicja została zastosowana wobec ponad 14 700 zalegających podatników.

bank /bæŋk/ (noun) 1 an organization where people and businesses can invest or borrow money bank: I had to take out a bank loan to start my own business. Musiałem wziąć pożyczkę bankową, żeby otworzyć swój biznes.; 2 sloping raised land, especially along the sides of a river brzeg: These flowers generally grow on river banks and near streams. Te kwiaty zazwyczaj rosną na

brzegach rzek i w okolicach strumieni.

bureau /ˈ bj ʊ ә.rәʊ / (noun) 1 an organization or a business that collects or provides information biuro: He works in a Missing Persons Bureau. On pracuje w biurze osób zaginionych.; 2 a piece of furniture with a lid that opens to form a writing surface biurko:

You should do your homework on the bureau. Powinieneś odrabiać prace domowe przy biurku.

bureaucratic /ˌ bj ʊ ә.rәˈ kræt. ɪ k/ (adjective) 1 relating to a system of controlling or managing a country, company or organization biurokratyczny: The company was inefficient because it was highly bureaucratic. Firma była niefektywna, ponieważ była bardzo

biurokratyczna.

customer /ˈ k ʌ s.tә.mә/ (noun) 1 a person who buys goods or a service klient: He is one of our regular customers. On jest jednym

z naszych stałych klientów.

engaged /ɪ nˈ geɪ dʒ d/ (adjective) 1 involved in something zaangażowany: They've been engaged in a legal battle with the council for several months. Oni od kilku miesięcy sa zaangażowani w walką prawną z radnymi.; 2 busy doing something zajęty:

I'm afraid I cannot meet you tomorrow because I'm engaged. Obawiam się, że nie mogę się  jutro z tobą  spotkać, poniewaz jestem zajęty.; 3 having formally agreed to marry zaręczony: She was engaged to some guy in the army. Była zaręczona z jakimś  żołnierzem.

entrepreneur /ˌ ɒ ntɹ әpɹ әˈ nɜ ː/ (noun) 1 someone who starts their own business przedsiębiorca: He is one of the entrepreneurs

who make fortunes on real estate. Jest jednym z przedsiębiorcó, którzy zrobili fortunę na nieruchomościach.

increase /ɪ nˈ kri ːs/ 1 (verb) become larger in amount or size zwiększyć, wzrosnąć: Gradually increase the temperature to boiling point. Stopniowo zwiększaj temperaturę aż  do wrzenia.; 2 (noun) a rise in the amount or size of something wzrost: Any

increase in production would be helpful. Każdy wzrost produkcji będzie pomocny.

staff //st ɑ ːf/ 1 (noun) the group of people who work for an organization personel: There are over a hundred staff in the company. Personel firmy obejmuje ponad 100 osób.; 2 (noun) a long strong stick held in the hand laska: Many elderly people use a staff when walking. Wiele starszych osób używa laski przy chodzeniu.; 3 (verb) to be or provide the people who work for an organization obsadzać : Many charity organisations in Britain are staffed with volunteers. Wiele organizacji charytatywnych w Wielkiej

Brytanii jest obsadzonych wolontariuszami.

trade union /tɹ eɪ d ˈ juːnjәn/ (noun) 1 an organization that represents the people who work in a particular industry związek zawodowy: The rally was organized by local trade union officials. Protest został zorganizowany przez przestawicieli lokalnego

związku zawodowego. Created with www.PDFonFly.com

Słownik English-Polish  
Słownik English-Polish  

Przy tworzeniu tego słownika korzystałam ze słownictwa ekonomicznego jako punktu wyjscia, ale korzystałam z okazji, żeby rozbudować poszczeg...

Advertisement