Ebook anywhere apr 17

Page 1
contents

28

TRAVEL FEATURE Chumphon Finding Your Hidden Treasure

APRIL 2017

76 Photo Anuwat Seneewong Na Ayuthaya

TRAVEL FEATURE The Strand Cruise

Every Issue 06

EDITOR’S NOTE

60

HOTEL REVIEW The Naka Island, A Luxury Collection Resort & Spa

Update 10

MIRRORS เรือ่ งใหม่ๆ สถานที่ ผูค้ น กิจกรรมส�ำหรับนักเดินทาง 14 BOARDING PASS บอกต่อข่าวสารจากแอร์ไลน์สต่างๆ 16 DEALS OF THE MONTH โปรโมชัน่ ส�ำหรับคนช่างกิน 20 30 DAYS ปฏิทนิ กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 26 SAID & DONE

2

August

2016

a ny w h e r e m a g a z i n e40

HOTEL REVIEW TUSITA WELLNESS RESORT

4

Travel

Lifestyle

50

18

TRAVEL FEATURE Ranong & Chumphon where the sky touches the sea

50

TRAVEL FEATURE Ranong & Chumphon

4

August

2016

a ny w h e r e m a g a z i n e

LOBBY LOUNGE อัพเดทโรงแรมใหม่ทงั้ ไทยและเทศ 22 ASSORTED WORLD High Tech Life 24 READ หนอนหนังสือไม่ควรพลาด 82 HOTEL REVIEW • The Slate • Amari Samui • Peggy’s Cove Resort • Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi • Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport 94 SPA REVIEW Let’s Relax 96 EAT OUT • Jamies’ • My Grill 98 FYI ข่าวสารน่ารู้ 104 LAST SHOT True or Dareeditor’s note

เดือนเมษายน ส�ำหรับชาวไทยเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองวันหยุดยาวติดต่อกันนับจากวันที่ 13 -15 เมษายน ของทุกปี เป็นผลจากนโยบายวันขึน้ ปีใหม่ทเี่ คยนับแบบจันทรคติบวกกับนโยบาย “วันครอบครัว” ในสมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ตัง้ แต่ปพี .ศ.2533 เป็นต้นมา แต่โดยคามเป็นจริงแล้ว การหยุดยาวในเดือนเมษายน ของทุกปีมคี วามหมายมากกว่าการเป็นแค่วนั พักผ่อน และการได้อยูก่ บั ครอบครัว เพราะในทุกๆ ปีทผี่ า่ นมา เดือนเมษายนเป็นทัง้ เทศกาลท่องเทีย่ วเดินทางทัง้ ในประเทศ และการเดินทางไปต่างประเทศของคนไทย อีกทัง้ ยังเป็นช่วงปิดเทอมประจ�ำปีของนักเรียนนักศึกษา จึงเป็นโอกาสที่ จะอ้างถึง “การหลบร้อน” ไปสัมผัสกับอากาศเย็นและบรรยากาศในแหล่งธรรมชาติตา่ งๆ ทีเ่ รียกกันว่า “สถานทีท่ อ่ ง เทีย่ วยอดนิยม” การหยุดยาวในเดือนเมษายน ในความเป็นจริง จึงมักจะมีการลาหยุดพ่วงหัวท้ายเข้าไปอีกนับรวม เป็นสัปดาห์ถงึ สิบวัน..... ความสุข ความสนุกสนาน ของแต่ละคนแต่ละครอบครัว ทีถ่ กู ออกแบบไว้ให้เป็น “วันครอบครัว” “วันสงกรานต์” “วันเถลิงศกใหม่” ได้ถูกกิจกรรมและนโยบายเศรษฐกิจเข้ามายึดครอง วันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ ประเทศไทยจึงเป็นเทศกาลหยุดยาวแห่งเดียวในโลก ทีว่ ดั สัมฤทธิผลด้วย เม็ดเงินจากการท่องเทีย่ ว และจ�ำนวนผู้ เสียชีวติ กับผูบ้ าดเจ็บในช่วงสิบวันอันตราย ....ทีม่ กี ารตายมากกว่าการยิงจรวดโทมาฮอล์คของอเมริกาทีป่ ระเทศ ซีเรียเมือ่ เดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมาเสียอีก การทีน่ ำ� การท่องเทีย่ วไปพ่วงติดกับวันหยุดยาว และน�ำชีวติ ทางเศรษฐกิจการงานในระบบวันหยุดมาใช้ เป็น ผลพวงของการปฎิวตั อิ ตุ สาหกรรมและการก�ำเนิดของระบบราชการแบบตะวันตกมากว่า 3 ศตวรรษ จนท�ำให้ระบบ เศรษฐกิจโลกกลายเป็นระบบเดียวกัน ทีม่ วี นั หยุด เสาร์-อาทิตย์ การหยุดตามเทศกาล วันส�ำคัญของชาตินนั้ ๆ สิง่ ที่ ตามมาทางระบบการนับวันหยุด จึงกลายมาเป็น “วันท่องเทีย่ วพักผ่อน” และ “วันครอบครัว” ทีมกั จะเป็นวันเสาร์และ หรือวันอาทิตย์ และวันหยุดยาวทางเทศกาล..... ท�ำอย่างไรทีจ่ ะให้ทกุ วันคือ “วันครอบครัว” และท�ำให้ “วันท�ำงานกับวันหยุด” ยังมีความสัมพันธ์กนั เป็นทุกวัน ทีม่ ชี วี ติ อย่างมีความหมายต่อครอบครัว ตนเองและการงานได้...โดยไม่ตอ้ งแย่งชิง “วันหยุด” กันแบบโกลาหล และ กลับมาในสภาพคล้ายออกไปสนามรบแล้วรอดกลับมาได้ การท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ น่าจะเป็นนิยามทีอ่ ยากจะเชิญชวนพวกเรามาช่วยกันก�ำหนด อย่างน้อยจะได้มพี นื้ ที่ และลดความหนาแน่น และกระจายการเดินทางท่องเทีย่ วตลอดปี น่าจะส่งผลและสร้างอานิสงส์ ต่ออุตสาหกรรมการ ท่องเทีย่ วได้อย่างยัง่ ยืนมากกว่า anywhere ฉบับทีท่ า่ นถืออยูใ่ นมือ อาจเป็นหนึง่ ในนิยาม การท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ ทีน่ า่ จะไปเทีย่ วกันได้โดย ไม่ตอ้ งรอวันหยุดหรือรอเทศกาลระดับชาติ

6

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n eEDITOR IN CHIEF Panprapha Intrawityanunt ASSISTANT EDITOR Ploenpan Lertlamsakulsap

The Naka Island

A Luxury Collection Resort & Spa, Phuket

Amazing Idyllic Luxury Escape

EDITORIAL STAFF Theeratorn Siriwat PHOTOGRAPHERS Anuwat Seneewong Na Ayuthaya Chatchai Matayapootol ART DIRECTOR Kasipsak Sukarasebya ADVERTISING SALES MANAGER Niramol Suwandee MEMBER RELATIONS Panumart Sayamprakhon

MAGIC PRODUCTIONS CO.,LTD. PRESIDENT Panprapha Intrawityanunt PUBLISHER Pimmara Intrawityanunt MANAGING DIRECTOR Pimmara Intrawityanunt SECRETARY Panumart Sayamprakhon Magic Productions Co., Ltd. 121/40 9th Fl. RS Tower Building, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Tel : 02-641-2696-7 Fax : 02-641-2695 E-mail : editor.anywhere@gmail.com anywhereweb@gmail.com sale.anywhere@gmail.com COLOR SEPERATED BY 71 INTERSCAN CO.,LTD. Tel. 0-2631-7171 PRINTED BY PIMDEE CO.,LTD. Tel. 0-2401-9401 DISTRIBUTED BY AMARIN BOOK CENTER CO.,LTD Tel. 0-2423-9999 www.anywheremagazine.com www.facebook.com/anywhere.magazine @anywheremag @anywhere_mag

8

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n emirrors Story

อินทิรา พันธ์เมธาฤทธิ์, ปฏิพล ประสิทธิ์พร

Iron Man Experience เปิดตัวครัง้ แรกอย่างยิง่ ใหญ่แห่งแรกและแห่งเดียว ทีฮ่ อ่ งกงดิสนียแ์ ลนด์ กับเครือ่ งเล่นชิน้ ล่าสุดภายใน ธีม Iron Man ด้วยการใช้ทวิ ทัศน์เกาะฮ่องกงเป็นฉาก ส�ำหรับการบินท่องเวหา ใส่แว่นตา StarkVision และ ขึน้ ยาน Iron Wing รุน่ Expo ซึง่ ออกแบบโดย Stark Industries ! รองรับผูโ้ ดยสารได้ถงึ 45 ท่าน ผูเ้ ล่นจะ ได้เหินฟ้าไปยัง Hong Kong Stark Tower ใช้พลังงาน เตาปฏิกรณ์อาร์ค เคียงข้างไปกับไอรอน แมน ผ่าน ย่านเกาลูนตะวันตก และย่าน การค้า ไปจนถึงสถาน ที่ ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ อาทิ สะพานซิงหม่า อ่าว วิคตอเรีย และแนว ทิวเขาทีส่ วยงามของ เกาะฮ่องกง www. hongkongdisneyland.com

Luxberths

Clinton Street Baking Company เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วส�ำหรับ Clinton Street Baking Company พร้อมเสิรฟ์ อาหารสไตล์ คลาสสิก อเมริกนั โด่งดังด้วยเมนูอาหารเช้า และบรันช์แสนอร่อย การันตี โดยนิวยอร์คเกอร์ นักชิม และสือ่ ต่างๆ ระดับโลกมากมาย อาทิ “Best Pancake” โดย New York Magazine หรือ “New York’s NO.1 Breakfast Spot” โดย Lonely Planet หน้าร้านเปิดโล่ง ภายในตกแต่งสไตล์โมเดิรน์ เน้นสีขาว – แดงดูสะอาดตา มุมน่านัง่ เก้าอี้ บาร์หน้าเคาเตอร์ทำ� ขนมสามารถมองเห็นวิธกี ารตกแต่งขนมสุดน่ารับประทาน www. clintonstreetbangkok.com

มิตใิ หม่ของการอ�ำนวยความสะดวกเพือ่ การท่องเทีย่ วกับ ลักซ์เบิรธ์ ส์ รวบรวมท่าเรือทัว่ โลกกว่า 500 แห่ง เปิดแพลตฟอร์มระบบ การจองท่าเทียบเรือส�ำหรับซุปเปอร์ยอชต์ ตอบโจทย์สำ� หรับกัปตัน และเจ้าของเรือได้เป็นอย่างดี การท�ำงานบนเว็บไซต์สามารถ อ�ำนวยความสะดวก ลดเวลาในการค้นหา ประหยัดงบประมาณใน การจองได้มากกว่าเมือ่ เทียบกับการจองผ่านระบบดัง้ เดิม ให้ขอ้ มูลที่ เป็นปัจจุบัน ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับเรือซุปเปอร์ยอชต์ ติดตามต่อเนื่องในเดือนเมษายนนี้ ลักซ์เบิรธ์ ส์จะเปิดตัวแอพพลิเคชัน่ การ จองท่าเรือ ทีร่ องรับทัง้ android และ iSO www.luxberths.com

10

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n eStanley Miniventure ย่อโลกทัง้ ใบไว้ที่ Stanley Miniventure เมืองจ�ำลองขนาด 1:87 ฝีมอื คนไทย ใหญ่ทสี่ ดุ ใน เอเชีย พร้อมเนรมิต 11 โซน อาทิ เมืองแห่งทรัพยากร ต้นก�ำเนิดของชีวติ (Resource Town) เป็นจุดเริม่ ต้นของชีวติ รวมทรัพยากรต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นมาอยูใ่ นทีแ่ ห่งนี้ เมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ และอารยธรรม (Residential and Historical Town) แบ่งออกเป็นสองฝัง่ คือเมืองอเมริกา และยุโรปดีไซน์แตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ถ�้ำแห่งกาลเวลา (Cave) สถานทีแ่ ห่งจินตนาการ เพลิดเพลินไปกับมนุษย์ถำ�้ ยุคหิน สัตว์เทพนิยายต่างๆ เมืองท่าสีขาว (port) ปกคลุมไปด้วย หิมะทัว่ ทัง้ เมือง สัตว์ขวั้ โลกน่ารักอย่าง เพนกวิน หมีโพลาร์ ย่านธุรกิจพันล้าน (CBD) ก้าว เข้าสูค่ วามรุง่ เรืองของย่านธุรกิจ เต็มไปด้วยตึกทีโ่ ด่งดัง เช่น Chrysler Building, Oakaland Tower เป็นต้น สะท้อนให้เห็นชุมนุมทีแ่ ออัด ความเป็นอยูข่ องคนเมืองได้อย่างชัดเจน ร่วมไป ผจญภัยกับแสตนลียก์ นั ได้ที่ ชัน้ 2 เกตเวย์ เอกมัย ราคาเข้าชม เด็ก (ความสูง 80 – 130 CM) 450 บาท ผูใ้ หญ่ 650 บาท ส�ำหรับคนไทยติดตามโปรโมชัน่ ต่างๆ ได้ที่ www.stanleyminiventure.com Facebook & Instagram : StanleyMiNiVenture สอบถามข้อมูลและส�ำรอง ทีน่ งั่ ได้ที่ 02-048-9924

12 STARBUCKS TOUCH the Drip

Ferrari Land, PortAventura World คนทีเ่ คยเดินทางไปประเทศสเปน คงจะคุน้ ชือ่ กับ PortAventura World ซึง่ เป็น Entertainment Resort ชือ่ ดังระดับโลก ภายในมีทงั้ สวนน�ำ้ สวนสนุก และทีพ่ กั โดยจัดสรรปันส่วนตามธีมในแต่ละโซน และในปีนี้ PortAventura World จะเปิด ตัวสวนสนุกเพิม่ อีก 1 แห่งในชือ่ Ferrari Land สวนสนุกในธีมรถสปอร์ตสายพันธุ์ อิตาลีอย่าง Ferrari แบบเดียวกับทีอ่ าบูดาบี Ferrari World ประกอบไปด้วยห้อง พักถึง 250 ห้อง และมีพนื้ ทีข่ องสวนสนุกมากถึง 75,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีเครือ่ งเล่นรถไฟเหาะทีเ่ ร็วและสูงทีส่ ดุ ในยุโรปอีกด้วย กับความสูง 112 เมตร รายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.portaventuraworld.com 12

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

ประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อ ในเรื่องของความเร่ง รีบ ทุกอย่างก็ต้องแข่ง กับเวลา สิ่งของที่ช่วยให้เราเสีย เวลาน้อยลงจึงมีให้เห็นอยูม่ ากมายในญีป่ นุ่ ทาง Starbucks ญี่ปุ่นจึงร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นชื่อ ดังอย่าง Beams ผลิตพวงกุญแจหนังสุดเก๋ โดยท�ำ หน้าทีเ่ ป็น Starbucks Card ใบหนึง่ สามารถเติมเงิน และใช้แตะเพือ่ จ่ายค่ากาแฟได้ทนั ที ไม่ตอ้ งเสียเวลาเปิด กระเป๋าเพือ่ หาบัตรหรือหยิบมือถือมาเปิดแอพ แถมยังได้พวง กุญแจดีไซน์เก๋ อีกด้วย สนนราคาชิน้ ละ 4,240 เยน ใครอยาก ครอบครองคลิกไปดูสถานทีซ่ อื้ ได้ที่ www.starbuckstouch. jp/beamsboarding pass Story

วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ

Hot Promotion

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟคิ จัดโปรโมชัน่ บัตรโดยสารชัน้ ประหยัดราคาพิเศษ ในเส้นทางกรุงเทพฯฮ่องกง เริม่ ต้น 4,700 บาท* เดินทางไป-กลับประเทศสิงคโปร์ เริม่ ต้น 3,500 บาท* บัตรโดยสาร ไป-กลับประเทศญีป่ นุ่ เริม่ ต้น 11,700 บาท* ส�ำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว และเมืองอืน่ ๆ ได้แก่ โอซาก้า ฟุกโุ อกะ นาโกย่า และโอกินาวา เส้นทางกรุงเทพฯ-ซัปโปโร 15,500 บาท* นอกจากนี้ เทีย่ วบินไป-กลับ กรุงเทพฯ สูเ่ มืองไทเป เกาสง และไทชุง เริม่ ต้นที่ 7,190 บาท* หรือบินประเทศ เกาหลีใต้ ได้แก่ โซล ปูซาน และเชจู เริม่ ต้นที่ 11,880 บาท* ส�ำรองทีน่ งั่ ได้ตงั้ แต่วนั นี้ - 30 เมษายน 60 และออกเดินทาง 18 มีนาคม - 28 ธันวาคม 60 โทร. 02-787-3366 (*ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษีและ ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ และเงือ่ นไขเป็นไปตามทีส่ ายการบินก�ำหนด)

Phuket – Chiang Rai

สายการบินไทยเวียตเจ็ท เพิ่มบริการเที่ยวบินตรง ทุ ก วั น ในเส้ น ทาง ภู เ ก็ ต - เชี ย งราย ตั้ ง แต่ วั น นี้ เป็นต้นไป ซึง่ ปัจจุบนั สายการบินฯ ได้ให้บริการเทีย่ วบิน ภายในประเทศไทย 3 เส้นทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ทุกวัน) กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (เพิม่ เป็น 3 เทีย่ วต่อวัน) และ ภูเก็ต - เชียงราย ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการเดินทาง ด้วยเที่ยวบินราคาประหยัด โดยสามารถจองบัตร โดยสารได้ที่ www.vietjetair.com หรือ จองผ่าน www.facebook.com/vietjetthailand (คลิกที่แถบ “จองเลย”)

New Route to Chittagong

สายการบิ น ไทยสมายล์ ชวนเปิ ด ประสบการณ์ ในบังกลาเทศ กับเที่ยวบินตรงสู่เมืองจิตตะกอง เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ซึง่ เป็นทัง้ เมืองท่าและศูนย์กลาง การค้าและอุตสาหกรรม โดยสายการบินไทยสมายล์ ให้บริการ จ�ำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (พุธ ศุกร์ อาทิตย์) และจะเพิ่มเป็น 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์) ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 60 ราคาเริม่ ต้นที่ 4,045 บาท/ท่าน/เทีย่ ว (รวมทุกอย่างแล้ว) ส�ำรองบัตรโดยสารได้ที่ www.thaismileair.com Smile Call Center 1181 หรือ 02-118-8888 Smile Service Center และตั ว แทนจ� ำ หน่ า ย บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์

New Service by A380

14

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป สายการบินลุฟท์ฮันซ่าจะให้ บริการเส้นทางบิน กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต ทุกวัน ด้วยเครื่องบิน แอร์บสั เอ380 แทนเครือ่ งบินโบอิง้ 747-400 ทัง้ นีส้ ามารถรองรับที่ นั่งผู้โดยสารจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยประกอบด้วยที่นั่งทั้งหมด 509 ทีน่ งั่ ได้แก่ ชัน้ หนึง่ จ�ำนวน 8 ทีน่ งั่ ชัน้ ธุรกิจจ�ำนวน 78 ทีน่ งั่ ชัน้ ประ หยัดพรีเมีย่ ม จ�ำนวน 52 ทีน่ งั่ และชัน้ ประหยัด จ�ำนวน 371 ทีน่ งั่ นอกจากนีส้ ายการบินลุฟท์ฮนั ซ่ายังเป็นสายการบินเดียวในโลกทีใ่ ห้ บริการทีน่ งั่ ทีม่ รี ปู แบบเหมือนกันหมดในแต่ละชัน้ โดยสารบนเครือ่ งบิน a ny w h e r e m a z i nกeล�ำ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ฟลายเน็ต (FlyNet) พิสaยั gไกลทุ

14 April

2017deals of the month Story

วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ

So Spa

ตลอดเดือนพฤษภาคม - มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 โซ สปา ชัน้ 11 โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก เสนอโปรโมชั่นเพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า และความเครียด จากการท�ำงาน “SO Urban Retreat” เริ่มต้นทรีตเมนท์ด้วยการขัดหลังผลัด เซลล์ผวิ (30 นาที) ต่อด้วยการนวดตัว คอ บ่า ไหล่ และหลัง (60 นาที) และ ปิดท้ายด้วยทรีตเมนท์นวดหน้าช่วยฟื้นฟู และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้า ทัง้ หมดนีใ้ นราคาพิเศษ 4,200 บาทสุทธิ ต่อท่าน จากราคาปกติ 6,000 บาทสุทธิ ต่อท่าน ส�ำรองทรีตเมนท์ลว่ งหน้าที่ 02-624-0000 หรือ H6835-TH2@Sofitel.com

DON’T MISS

HO PROMTO

Shintaro

ห้องอาหารญี่ปุ่นชินทาโร่ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดโปรโมชั่นพิเศษ ทุกวันพุธ มือ้ ค�ำ่ เวลา 17.00 - 22.30 น. สัง่ 1 ได้ 2 ตัง้ แต่วนั นี้ - 31 พฤษภาคม 2560 โดยเชฟซาโตชิ ซาวาดะ บรรจงคัดสรรเมนูโรลและซูชิ ปรุงสดอย่างพิถพี ถิ นั จากวัตถุดบิ ชัน้ เลิศ อาทิ ข้าวปัน้ หน้าไข่หอยเม่น ข้าวปัน้ หน้าท้องปลาทูนา่ ข้าวปัน้ หน้าปลาชิมาอะจิ ข้าวปัน้ หน้าหอยเชลล์ โรลไส้ปลาไหลกับกุง้ แต่งหน้าด้วยสไปซีท่ นู า่ แคลิฟอร์เนียโรล และอีกมากมาย เพียงสัง่ 1 จาน จะเสิรฟ์ ให้ถงึ 2 จาน และหม�ำ่ คูก่ บั เบียร์ซปั โปโร ได้แบบไม่จำ� กัด ในราคาเพียงท่านละ 750++ บาท (ราคาไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ และ ค่าบริการ) ส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 02-126-8866 ต่อ ชินทาโร่ หรือ shintaro.asia@anantara.com Amatara Resort & Wellness

เดิ น ทางขึ้ น เหนื อ ไปสถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขาง สั ม ผั ส ประสบการณ์ แ ละชม ความงดงามของแปลงเกษตรที่ปลูกพืชพรรณและดอกไม้นานาชนิด รวมถึง นกสายพันธุห์ ายาก ส�ำรวจและเรียนรูว้ ฒ ั นธรรมท้องถิน่ ของชนเผ่าต่างๆ ในหมูบ่ า้ น โดยรอบ เมือ่ มาพักผ่อนทีร่ สี อร์ทธรรมชาติอา่ งขาง ราคาเริม่ ต้นคืนละ 2,370 บาท ++ ส�ำหรับเข้าพักตัง้ แต่ 2 คืนขึน้ ไป ราคานีร้ วมอาหารเช้าส�ำหรับ 2 ท่าน บัตรเข้าชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มและบริการซักรีด รวมถึงคุกกี้โฮมเมด เข้าพักตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 ข้อมูลเพิ่มเติมและ ส�ำรองห้องพักได้ที่ www.mosaic-collection.com/angkhang/hotelpackage/ angkhang-super-saver-package_195.aspx

BOO NOWK

U Inchantree Kanchanaburi

โรงแรม ยู อินจันทรี กาญจนบุรี ชวนมาเที่ยวดับร้อน สนุกไปกับกิจกรรมและ พักผ่อนในบรรยากาศ ด้วยข้อเสนอ Flat Sales มอบราคาพิเศษส�ำหรับการเข้าพัก ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 ห้องซูพเี รีย คืนละ 1,999 บาท และ ห้องดีลกั ซ์ คืนละ 2,799 บาท ราคาเท่ากันทุกวัน รวมอาหารเช้าส�ำหรับ 2 ท่าน (ยังไม่รวมภาษี และค่าบริการ) ส�ำรองห้องพักได้แล้วตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป โทร. 034-521-584 หรือ reserve@ukanchanaburi.com และที่ www.ukanchanaburi.com

16

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n elobby lounge Story

อานันท์ นฤพันธาวาทย์

18

PARK HYATT BANGKOK ความหรูหราระดับ 5 ดาวภายใต้แบรนด์ PARK HYATT บนท�ำเลที่ดีที่สุด เซ็นทรัลแอมบาสซี่ ชั้น 24 ใจกลางย่านช็อปปิง้ ธุรกิจ และความบันเทิงของกรุงเทพฯ ชูจดุ เด่นด้วยไอเดีย home-away-from-home ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากบ้านของคุณเอง PARK HYATT เปิดให้บริการห้องพักทั้งหมด 222 ห้องพัก เป็นห้องพักแบบ Premier Suites 32 ห้อง ประทับใจกับทิวทัศน์กลางเมืองผ่านหน้าต่างบานกว้าง ที่ตั้งสระว่ายน�้ำสามารถชื่นชมวิวพาโนรามาของมหานครกรุงเทพฯ ยามค�่ำคืน รายละเอียดเพิ่มเติม bangkok.park.hyatt.com

Il Sereno, Lake Como ​หย่อนใจกับธรรมชาติ ณ ทะเลสาบโคโม ประเทศอิตาลี ด้วยการออกแบบ สไตล์ทันสมัยเน้นความเรียบง่าย เน้นวัสดุตกแต่งส่วนใหญ่จากธรรมชาติ อาทิ ไม้ หิน ผ้าขนสัตว์ ให้บริการห้องพักทั้งหมด 30 ห้อง ซึ่งเป็นห้องสวีท ทั้งหมด กับพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางตั้งแต่ 65 ตารางเมตร ไปจนถึงเพนท์เฮ้าส์ ขนาดพื้นที่ 200 ตารางเมตร พร้อมทัศนียภาพของริมน�้ำอันเงียบสงบชวน หลงใหล สระว่ายน�้ำขนาด 60 ฟุต ลานอาบแดดเพื่อเติมเต็มการพักผ่อน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้บริการสปาของโรงแรมที่มีเมนูทรีตเมนท์ให้ เลือกมากมาย รายละเอียดเพิม่ เติมคลิก www.ilsereno.com/the-hotel.html

U Nimman Chiang Mai โรงแรมใหม่สไตล์รสี อร์ท ในเครือ U Hotel & Resort บนถนน นิมมานเหมินทร์ ภายใต้ชื่อ U Nimman Chiang Mai ตกแต่งสไตล์ร่วมสมัยผสมผสานความเป็นล้านนา เพื่อ ให้แขกผู้เข้าพักได้ซึบซับบรรยากาศของวัฒนธรรมอันเป็น เอกลักษณ์ ทั้งสะดวกสบายใกล้ย่านฮิป สถานที่ช็อปปี้ง และแหล่งบันเทิง ห้องพักทั้งหมด 150 ห้องแบ่งเป็นห้อง ดีลักซ์และห้องสวีท พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการ พักผ่อน ได้แก่ ไวน์บาร์ สระว่ายน�้ำ ห้องออกก�ำลังกาย ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั่วโรงแรม นอกจากนี้ โรงแรมฯ ยังมีพื้นที่ส�ำหรับจัดงานเลี้ยงและการประชุม ขนาดย่อมบนพื้นที่ 780 ตารางเมตร และสนามหญ้า 300 ตารางเมตร www.uhotelsresorts.com 18

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e30 days Story

MAY

ปฏิพล ประสิทธิ์พร

METAL EMBROIDERY ARTS เวิร์คช็อปส�ำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้น และ สนใจงานปั ก โลหะ โดยไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ประสบการณ์มาก่อนก็ได้ เพราะเวิรค์ ช็อปนี้ เริ่มต้นตั้งแต่ท�ำความรู้จักกับเทคนิคการใช้ วัสดุโลหะชิน้ ต่างๆ กัน เช่น ดิน้ โปร่ง ดิน้ ข้อ เลือ่ มโลหะ เพือ่ ปักลงไปในชิน้ งาน ต่อด้วย เตรียมอุปกรณ์ การตัดเส้น การถมลายด้วย วัสดุ โลหะในแบบต่างๆ ซึ่งทุกคนสามารถ น�ำเอาความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสาน การเรียนรูง้ านปักสนุกๆ ทีห่ ลากหลายจนได้ ชิน้ งานของตัวเอง เวิรค์ ช็อปจัดขึน้ ในวันที่ 29 และ 30 เมษายนนี้ ที่ The Cave Workshop Studio More info : www.facebook.com/ thecaveworkshopstudio

CROSSING THE DATELINE นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินไทยและต่างประเทศ 9 คน และศิลปิน ร่วมอีก 1 คน ทีม่ โี อกาสเดินทางไปแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทัศนคติเกีย่ วกับชีวติ และศิลปะ ณ Vermont Studio Center รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเกิดความคิดทีต่ อ้ งการ น�ำเสนอบทสนทนาข้ามวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ โดยสื่อสารผ่านแนวคิด “ความจริง-ความลวงเวลาจริง-เวลาเสมือนโลกจริง-โลกเสมือน” อันเป็นเรือ่ งราวของการบิดเพีย้ นของความคิดและความจริง ซึง่ จัดขึน้ ทีห่ อ้ งนิทรรศการหลัก ชัน้ 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่วนั นี้ - 4 มิถนุ ายน 2560 More info : www.facebook.com/baccpage

20

THE ASIA INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL AND COMPETITION 2017 เทศกาลของผูห้ ลงใหลในเครือ่ งดนตรีสดุ คลาสสิกอย่าง “กีตาร์” เป็นการรวมตัวของนักกีตาร์ ช่างท�ำกีตาร์ และบุคคลทีป่ ระสบ ความส�ำเร็จระดับนานาชาติจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งบรรยากาศ ภายในงานอบอวลไปด้วยเสียงขับกล่อมของกีตาร์ พร้อมกับ กิจกรรมอื่นๆ ตลอดงาน อาทิ การสอนเทคนิคการเล่นกีตาร์ จากอาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ พบปะกับช่างท�ำกีตาร์ฝมี อื ระดับโลก ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชมการแข่งขันกีตาร์คลาสสิก และคอนเสิรต์ จากนักกีตาร์ชอื่ ดัง โดยงานจัดขึน้ ในวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 ณ ห้องกมลมาศ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ สอบถามรายละเอียดและส�ำรองบัตร โทร. 02-247-0123 ต่อ 1916-18 อีเมล tsb.prd@sukosolhotels.com More info : www.facebook.com/AIGFfest http://aigf.weebly.com/assorted Story

ปฏิพล ประสิทธิ์พร

Huawei P10 & P10 Plus สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดจาก Huawei ภาคต่อของ P Series ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างถล่มทลายในปี ทีท่ ผี่ า่ นมา โดยปีนี้ Huawei สานต่อความส�ำเร็จด้วย สมาร์ทโฟน Huawei P10 และ P10 Plus ชูจดุ แข็งด้าน กล้องถ่ายภาพ ใช้เลนส์ LEICA ทั้งกล้องหน้าและ กล้องหลังพร้อมระบบป้องกันการสั่นไหว และจับมือ กับ PANTONE ออกแบบตัวเครือ่ งสีใหม่ลา่ สุดอย่างสี เขียว Greenery และสีนำ�้ เงิน Dazzling Blue นอกจาก นี้ตัวเครื่องยังเคลือบ Nano-Coating ป้องกันละออง น�ำ้ ส่วนในรุน่ P10 Plus ยังสามารถกันน�ำ้ และกันฝุน่ ได้ในมาตรฐาน IPX3 ทัง้ นี้ Huawei P10 มีสองความจุ ให้เลือก ได้แก่ 32 GB ราคา 17,900 บาท และ 64 GB ราคา 19,900 บาท ส่วน Huawei P10 Plus วางจ�ำหน่าย เฉพาะความจุ 64 GB ราคา 23,900 บาท รายละเอียด เพิม่ เติมที่ http://consumer.huawei.com/th

22

Selfie มือโปรด้วย Lumix GF9 ทริปไหนๆ ก็ได้รปู สวยกลับมาแน่นอน ด้วยกล้องพานาโซนิค Lumix GF9 Mirrorless ส�ำหรับ Selfie มือโปรทีอ่ ดั แน่นด้วยฟีเจอร์ระดับมืออาชีพ และเป็น กล้องตัวแรกทีม่ ฟี งั ก์ชนั่ 4K Selfie สามารถถ่ายภาพได้สงู สุด 30 เฟรมต่อวินาที คุณจึงไม่พลาดช็อตเด็ดทุกโมเมนท์ และPanorama Selfie ทีเ่ ปิดมุมมองใหม่ ของการ Selfie ให้กว้างยิง่ ขึน้ เก็บครบทัง้ วิวและคน พร้อมฟังก์ชนั่ เด็ด Post Focus ทีส่ ามารถถ่ายก่อนแล้วค่อยเลือกโฟกัสทีหลัง Lumix GF9 มีให้เลือก 4 สี ส้ม ด�ำ เงิน และชมพูซากุระ เริม่ ต้นตัง้ แต่ราคาที่ 23,990 - 29,990 บาท มาถอยกล้องใหม่แล้วออกไปเทีย่ วกัน!

High Tech Life

Lomo’Instant Automat Glass สายฮิปไม่ควรพลาด กับกล้อง Instant รุน่ ใหม่จาก Lomography ซึง่ ใช้เลนส์แก้วมุมกว้างถึง 38 มม. พร้อมระบบ วัดแสงอัตโนมัติ ท�ำให้เก็บภาพได้ทกุ รายละเอียดอย่างคมชัด และถ่ายได้ดใี นสภาพแสงน้อยโดยไม่ตอ้ งใช้แฟลช ส่วนฟังก์ชนั่ เอกลักษณ์ของกล้อง Lomo อย่างการถ่ายภาพซ้อนได้ไม่จ�ำกัด หรือโหมด Long Exposure ก็ยงั คงมี อยู่อย่างครบถ้วน ให้ทุกการถ่ายภาพเต็มไปด้วยความสนุกและจินตนาการไร้ขีดจ�ำกัด Lomo’Instant Automat Glass เปิดตัวทีร่ าคา 189 USD หรือประมาณ 6,980 บาท (ยังไม่รวมภาษีและค่าส่ง) ดูรายละเอียดและสัง่ ซือ้ ได้ที่ http://shop.lomography.com/thread Story

วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ

เจ็ดอาถรรพ์ Seven Rings

โดย ชิงชิว ผูแ้ ปล มิราทิพย์ ราคา 395 บาท ISBN 978-616-043-087-1 โจวเจวีย๋ ได้พบหนังสือเล่มหนึง่ ชือ่ “เจ็ด อาถรรพ์” จากห้องสมุดโดยบังเอิญ นับจาก วันนัน้ เขาก็เจอเรือ่ งราวแปลกประหลาดไม่ หยุดหย่อน เริ่มจากถูกฝันร้ายตามหลอก หลอน ต่อด้วยเพือ่ นร่วมหอพักกระโดดตึก ฆ่าตัวตายอย่างปริศนา ไม่นานเขาก็พบว่า โครงเรือ่ งพิศดารในหนังสือค่อยๆ ซ้อนทับ กับชีวติ จริงทีละน้อย และเมือ่ เพือ่ นของเขา คนอืน่ ได้อา่ น อันตรายมืดด�ำก็คบื คลานสู่ ชีวติ ของเพือ่ นเขาเช่นกัน

24 รอยสักชีวติ

โดย ส. แม่ปงิ ราคา 145 บาท ISBN 978-616-042-705-5 ชีวติ ของเหล่านักโทษประหารหลังก�ำแพงคุกบางขวาง ทีถ่ กู คุมขังด้วยคดีอกุ ฉกรรจ์ เช่น ฆ่า ฆ่าข่มขืน ค้ายาเสพติด เป็นต้น คุณจะได้รบั อุทาหรณ์เตือนใจว่า “ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ” และ “ดีชวั่ อยูท่ ตี่ วั ท�ำ สูงต�ำ่ อยูท่ ที่ ำ� ตัว” ไม่มใี คร หนีพน้ ผลกรรมทีต่ วั เองก่อไว้ เช่นเดียวกับทีเ่ หล่านักโทษ ประหารเหล่านี้ต้องสิ้นอิสรภาพ ถูกจองจ�ำอยู่ในพื้นที่ ทีไ่ ด้ชอื่ ว่านรกบนดินกลายเป็นตราบาปเสมือน “รอยสัก” ทีจ่ ารึกลงใน “ชีวติ ” ทีแ่ ม้จะพยายามลบยังไงก็ยงั เหลือ รอยแผลเป็นอยู่

เจาะจิตฆาตกร 2 ตอน ฆาตกรรมบ�ำบัด

24

โดย เหลยหมี่ ผูแ้ ปล ประเทืองพร วิรชั โภคี ราคา 295 บาท ISBN 978-616-043-175-5 ฟังมู่ต้องเผชิญกับคดีฆาตกรรมปริศนา หลายคดีซึ่งดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง กั น เลย สิ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น มี เ พี ย งกลิ่ น อาย “พิธกี รรม” เข้มข้น ทีส่ ะท้อนให้เห็นจากสถาน ทีพ่ บศพ ยิง่ ฟังมูส่ บื สวนลึกเท่าไหร่กย็ งิ่ ซับ ซ้อน เมือ่ อาชญากรอาจไม่ได้มแี ค่คนเดียว แต่คือกลุ่มองค์กรฆ่าคนที่วางแผนอย่าง รัดกุมและอาศัยฆาตกรรมเป็นดั่ง “ละคร จิตบ�ำบัด” ฟังมูจ่ ะหยุดยัง้ การเยียวยาจิตโดย พรากชีวติ ผูค้ น และเปิดโปงโฉมหน้ามือมืด ผู้วางแผนเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคน อืน่ ได้หรือไม่

August

2016

a ny w h e r e m a g a z i n e

อยูว่ งั สระปทุม

โดย สุมาลี ภาพประกอบ หมาจ๋า ราคา 175 บาท ISBN 978-616-043-444-2 เรื่องราวสนุกๆ ของบรรดาแมว ทีไ่ ม่ได้รบั เชิญทีพ่ ากันตบเท้าเข้ามา อยูใ่ นรัว้ วังสระปทุม จนได้ถวายตัว เป็นแมวทรงเลี้ยง และชวนกันมา เล่าเรือ่ งสนุกๆ ของเหล่าสุนขั แมว งู หนู กระรอก แม้แต่ปลาชะโด และ สั ต ว์ อื่ น ๆ ที่ แ อบและไม่ ไ ด้ แ อบ เข้ามาอยูใ่ นวังเพือ่ พึง่ พิงอาศัย ด้วย พระเมตตาขององค์สมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงให้อยู่ร่วมกันในรั้ววังอย่าง อบอุน่ และปลอดภัย


บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบไทยริมฝั่งแม่นำ�้ แม่กลอง เป็นหนึง่ ในเสน่ห์ ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ หยุดวันเวลาอันเร่งรีบ แล้วผ่อนคลายไปกับธรรมชาติอันงดงาม

บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา มีบริการห้องพักทั้งหมด 59 ห้อง ท่านสามารถเลือกพักผ่อนในเรือนไทย หรือบ้านพักแบบไทยร่วมสมัย ในบรรยากาศใกล้ชดิ กับธรรมชาติดว้ ยพรรณไม้ ไทยทีห่ ายาก ภายในห้องพัก ทั้งหมดประกอบไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน

สิง่ อ�ำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ท รวมถึง ห้องอาหาร ริมแม่น�้ำ บริการสปา ห้องสัมมนารองรับ 10-150 ท่าน สระว่ายน�ำ้ ห้องออกก�ำลังกาย จักรยานชมสวน นอกจากนี้ เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ตลาดน�ำ้ อัมพวา ตลาดน�้ำด�ำเนินสะดวก บริการล่องเรือในแม่น�้ำแม่กลอง เพื่อชมวิถีชีวิตและชมหิ่งห้อย

บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 22 ถ.บางกะพ้อม-แก้วฟ้า ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ประเทศไทย โทร. 034-752-222 แฟกซ์ 034-752-229 อีเมล reservations@baanamphawa.comIngrid Bergman นักแสดงหญิงฮอลลีวูดมากความสามารถชาวสวีเดน เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 1915 ที่สต็อคโฮล์มเจ้าของรางวัลออสการ์ รางวัลเอมมี และ อื่นๆ อีกมากมาย ได้รับการจัดอันดับเป็นนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมอันดับที่ 4 ในรอบ 100 ปี โดยสถาบันภาพยนตร์อเมริกัน (AFI) ในปี 1942 ภาพยนตร์เรือ่ ง Casablanca ท�ำให้องิ กริดได้รบั ความนิยมและมีชอื่ เสียงเป็นอย่างมาก และภาพยนตร์เรือ่ ง For Whom the Bell Tolls ปี 1943 ได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครัง้ แรก และอิงกริดก็คว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงน�ำหญิงยอดเยีย่ มจาก Gaslight ในปี 1944 a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

27


travel feature

Finding Yur Hidden Treasure

Chumphon Story เพลินพรรณ เลิศล�ำ ้ สกุลทรัพย์ Photos อนุวฒ ั เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

28

แสงแดดร�ำไรทอดตัวงามในสวนปาล์มทีก่ นิ พืน้ ทีไ่ ม่สนิ้ สุดในขณะทีร่ ถของเราก�ำลังขับ เคลือ่ นเข้าสูจ่ งั หวัดชุมพร จังหวัดทีม่ ชี อื่ ปรากฏมาตัง้ แต่ป ี พ.ศ. 1098 พร้อมด้วย ความหมายสุดประเสริฐ ตามข้อสันนิษฐาน ตรงกับค�ำว่า “ชุมนุมพร” หรือ “ประชุมพร” รวมถึงเรือ่ งราวผูกพันกับผูส้ ร้างคุณปู การ มากมายให้แก่ประเทศ พลเรือเอกพระเจ้าบรม วงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรม หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถือเป็นสิรมิ งคล ยิง่ นักส�ำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะสาวๆ ที่ ต้องการวันพักผ่อนเปีย่ มคุณค่าให้แก่ตนเอง ในเส้นทางประตูหน้าแห่งแดนใต้

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


29 a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

29


เราตั้ ง ใจเช็ ค อิ น ในสถานที่ แ รกที่ วั ด พระบรมธาตุ ส วี สิ่ ง ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ก่าแก่คบู่ า้ นคูเ่ มืองชุมพรมาตัง้ แต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยาเป็น ราชธานี มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระบรมธาตุเจดีย์ของจังหวัด นครศรีธรรมราช ทั้งองค์เจดีย์ก็มีความคล้ายกันเพียงแต่เล็กกว่า งดงามด้วยองค์เจดีย์สีทองอร่าม ตามต�ำนานเล่าว่า พระเจ้าศรี ธรรมาโศกราช เสด็จยกทัพมาพักพลอยู่ในเขตอ�ำเภอสวี ได้พบ เหตุการณ์ประหลาด คือ มีกาเผือกและกาด�ำจับกลุ่มส่งเสียงร้อง เหนือกองอิฐปรักหักพังเป็นจ�ำนวนมาก ด้วยสงสัยจึงรับสั่งให้รื้อ ออก ปรากฏเป็นร่องรอยฐานพระเจดียข์ นาดใหญ่ เมือ่ ขุดลึกลงไป พบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงโปรดให้สร้างเจดีย์แทนองค์ เดิม และโปรดให้จัดงานสมโภชเจดีย์ถึง 7 วัน 7 คืน พระราชทาน นามว่า “พระบรมธาตุกาวีปีก” ต่อมาค�ำว่า “ปีก” ถูกตัดเป็น “พระ ธาตุกาวี” จนเพี้ยนเป็น “พระธาตุสวี” ด้านหน้าองค์พระธาตุ เป็น ที่ตั้งของศาลเพียงตาขนาดเท่าคนจริง เรียกกันว่า “ศาลพระเสื้อ เมือง” ท�ำหน้าทีเ่ ฝ้าดูแลองค์พระธาตุ และเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล อันสูงสุด อย่าลืมแวะไปสักการะ “พระสุพรรณรังศรี” พระพุทธ รูปหินทราย ตั้งแต่สมัยอยุธยา ฝีมือช่างขอม ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ เดียวกัน บรรยากาศภายในเงียบสงบ ท�ำให้จิตใจร่มเย็นยิ่งนัก

วัดพระบรมธาตุสวี สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ก่าแก่คบู่ า้ นคูเ่ มือง

30

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

กองทัพเดินด้วยท้องฉันใด สาวๆ อย่างเราก็ตอ้ งหาจุดเช็คอิน ด้วยอาหารเมนูเด็ดและถ่ายรูปต้องเก๋ไก๋เช่นกัน “ผัดไทถาดหมอ แต๋ว” ได้รับความนิยมในหมู่โซเชียลจนท�ำให้เราต้องไปขอลองดู สักตั้ง เพราะอยู่ในเส้นทางที่จะไปกราบกรมหลวงชุมพรฯ พอดี ด้วยความสงสัยว่า ท�ำไมต้องหมอแต๋ว พอเจอหมอแต๋วตัวจริง ถึงได้รวู้ า่ เป็นคุณหมอด้านจัดกระดูก ส่วนลูกสาวเป็นคนประกอบ อาหาร โดยหมอแต๋วเล่าว่า ตั้งใจจะสืบสานเรื่องต�ำรายาของหมอ พร ซึ่งชาวชุมพรรู้กันดีว่า เป็นพระนามของเสด็จเตี่ย ซึ่งช่วงออก ประจ�ำการชั่วคราวระหว่างปี พ.ศ. 2454-2459 พระองค์ทรงได้ ศึกษาต�ำรายาอย่างจริงจัง ทรงทดลองค้นคว้าสูตรยาสมุนไพร รักษาโรคต่างๆ ปรุงยาจนได้ผลดี ออกรักษาโรคภัยให้ชาวบ้าน


ภาพชีวติ ชาวบ้านตากปลาหมึกแถบอ่าวทุง่ มหา

a ny w h e r e m a g a z i n e

ความสมบูรู ณ์ทางธรรมชาติอย่างเต็มเปีย่ ม

April

2017

31


ธนาคารปูบนเกาะยอ

32 Old time cafe ร้านกาแฟใจกลางเมือง ผัดไทถาดและต้มย�ำจากร้านหมอแต๋ว

32

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ไม่วา่ ยากดีมจี น โดยเสด็จในกรมฯทรงตัง้ ชือ่ พระองค์เองว่า หมอพร เนือ่ งจากไม่อยากเปิดเผยพระนามทีแ่ ท้จริง จากการศึกษาต�ำรายา ของ “หมอพร” และความตั้ ง ใจดี ใ นการเผยแพร่ คุ ณ ความดี ของท่าน ท�ำให้หมอแต๋วตัง้ ใจจะใช้พนื้ ทีน่ เี้ พือ่ รักษา รวมถึงเปิดคอร์ส สอนคน โดยมีอาหารไว้ให้บริการ แต่ตอนนีก้ ลายเป็นว่า เรือ่ งอาหาร กลับมีชื่อเสียงโด่งดัง พูดถึงรสชาติอาหารที่ขาย เราว่า อาหารที่นี่ ติดรสหวานกับเผ็ดแบบสูสีกันส่วนที่ชื่นชมเลยคือเนื้อซีฟู้ดสดเด้ง ดีจัง หลังจากฟังเรือ่ งพระปรีชาสามารถของพระองค์มานาน รวมถึง ความศักดิส์ ทิ ธิเ์ รือ่ งการขอพร โดยเฉพาะของหายมักได้คนื รวมถึง ใครอยากสอบเข้ า รั บ ราชการมั ก มาขอพรกั น ที่ ศ าลเสด็ จ ใน กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณหาดทรายรี เสียงประทัดดังสนัน่ เป็นจังหวะแบบไม่ขาดสาย บ่งบอกถึงพรอันส�ำเร็จที่เสด็จเตี่ยได้ มอบให้แด่คนทุกข์ยาก เรือ่ งเล่าล่าสุดคือชาวประมงทีใ่ ช้อวนขนาด เล็กแต่สามารถจับปลาขนาดใหญ่ได้อย่างไม่มีติดขัด จนท�ำราย ได้เกือบสองล้านบาท ข่าวนี้ยังคงตอกย�้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ พระองค์อย่างต่อเนื่อง โดยบริเวณที่ตั้งศาลฯนี้ เคยเป็นที่ประทับ ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ ตัวศาลด้านบนตั้งอยู่บนเนินเขา ทางทิศเหนือของหาดทรายรี อีกหนึ่งจุดชมวิวที่ควรมาเก็บภาพ

วิวสวยส่วนตัวบนเกาะยอ

เสียงประทัดดังสนัน่ เป็นจังหวะแบบไม่ขาดสาย บ่งบอกถึงพรอันส�ำเร็จทีเ่ สด็จเตีย่ ได้มอบให้แด่ คนทุกข์ยาก เรือ่ งเล่าล่าสุดคือชาวประมงทีใ่ ช้ อวนขนาดเล็กแต่สามารถจับปลาขนาดใหญ่ ได้อย่างไม่มตี ดิ ขัด จนท�ำรายได้เกือบสองล้านบาท a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

33


34

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


แม้หาดทุง่ วัวแล่น จะเป็นชายหาดงดงามยามพระอาทิตย์ขนึ้ แต่ชว่ งยามเย็นก็มกี จิ กรรมให้นา่ แวะไปเทีย่ วเล่น ทัง้ ยังเต็มไปด้วย ร้านค้าและรีสอร์ทเพือ่ เอาใจนักท่องเทีย่ ว ผูค้ นมาท�ำกิจกรรม เล่นกีฬาริมชายหาด โดยเฉพาะฟุตบอล หนุม่ ๆ เล่นกันน่าสนุก จนสาวๆ อย่างเราอยากจะรวมกลุม่ ดูบา้ ง

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

35


สะพานไม้ธนาคารปู

เมฆเทาหอบกลิ่นฝนมาแต่ไกล ได้บรรยากาศทิ้งตัวที่คาเฟ่ กลางเมือง Old Time Café บรรยากาศแบบอินดรัสเทรียลชิค ดึงดูด ให้วยั รุน่ ในเมืองมารวมตัวกัน ข้าวของตกแต่งใช้จากร้านขายของเก่า ในจังหวัด อาทิ ถังน�้ำมัน เครื่องพิมพ์ดีด จักรยาน ฟังเพลงเพลิน สบายหู ชวนจิบกาแฟนัง่ เล่าเคล้าความหลัง ซึง่ เจ้าของร้านต้องการ ให้ที่นี่เป็นที่รวมตัวกันของเหล่าบรรดาเพื่อนๆ โดยมีเมนูอาหาร ของคาวหวานจัดเต็ม และดนตรีสดทุกวันในช่วงค�่ำ แม้หาดทุ่งวัวแล่น จะเป็นชายหาดงดงามยามพระอาทิตย์ ขึน้ แต่ชว่ งยามเย็นก็มกี จิ กรรมให้นา่ แวะไปเทีย่ วเล่น ทัง้ ยังเต็มไป ด้วยร้านค้าและรีสอร์ทเพือ่ เอาใจนักท่องเทีย่ ว ผูค้ นมาท�ำกิจกรรม เล่นกีฬาริมชายหาด โดยเฉพาะฟุตบอล หนุม่ ๆ เล่นกันน่าสนุก จน สาวๆ อย่างเราอยากจะรวมกลุ่มดูบ้าง ขับจากทุ่งวัวแล่นมาราว 20 นาที มีร้านอาหารซีฟู้ดรสเด็ด ตั้งอยู่ที่อ่าวพนังตัก ยามเย็นมองเห็นวิวเรือไดหมึกส่งแสงสีเขียว ไปทั่วท้องอ่าว พนังตักซีฟู้ดตั้งตัวหลังผ่านพ้นวิกฤตพายุเกย์ใน ปีพ.ศ. 2532 คุณสมเดช รัตนเลิศ ตั้งตัวด้วยร้านพร้อมเสิร์ฟเมนู อาหารทะเลสดๆ ที่ได้จากชาวประมง อาทิ เมี่ยงปลาทู ปลาทอด กรอบขี้เมา แกงกะทิปู หมี่ลวกมัดใจด้วยปูม้าหวานสด กับเครื่อง แกงและกะทิอย่างดี ส่วนปลาทอดกรอบขีเ้ มาลิม้ รสจนเผ็ดหูชาแต่ ยิ่งกินยิ่งเจริญอาหาร ที่ชอบคือหอยชักตีนรสหวานจิ้มกับน�้ำจิ้มซี ฟู้ดสุดแซ่บ อร่อยถึงทรวงไปเลยมือนี้ 36

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

สถานีทงุ่ คา


37

อร่อยเด็ดจากพนังตักซีฟดู้ วิวจากเกาะยอ

หาดอรุโณทัย

Cera Garden ร้านคาเฟ่ขวัญใจสาวๆ

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

37


ไข่ปลาหมึก

ควายเผือกใกล้รา้ น Cera Garden

เกาะร้านเป็ด

ดอกไม้ทะเลยามหุบตัวช่วงเดือนมีนาคม

38

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

ความสมบูรณ์ท างทะเลของชุมพรก�ำลังเป็นที่จับตาของ นักด�ำน�ำ้ ยิง่ ตอนนีก้ ระแสธนาคารปูบนเกาะยอมีโลเคชัน่ สวยงาม มีสะพานยืน่ ออกไปในน�ำ้ ชวนเดินเล่นถ่ายรูปประหนึง่ มัลดีฟส์เมือง ไทย เกิดเป็นแรงดึงดูดสู่อ�ำเภอปะทิวมากขึ้น เราออกทะเลวันเดย์ ทริปไปกับบริษัท กรีน น�ำเที่ยว ด�ำน�้ำเกาะเวียง ซึ่งเกิดจากความ ตั้งใจดีของพี่เขียว หรือทนายเจียมจิตร สมสอน ในฐานะเกิดและ เติบโตในแถบอ่าวทุง่ มหาและออกไปด�ำน�ำ้ กับพ่อตัง้ แต่ยงั เล็ก จน เมื่อสองปีก่อน พีเ่ ขียวได้คิดหาอาชีพช่วยคนในหมู่บ้านปากคลอง ซึ่งประกอบอาชีพชาวประมงและมีรายได้ค่อนข้างฝืดเคือง เมื่อ ขุมทรัพย์แห่งอ่าวทุ่งมหาคือการด�ำน�้ำที่สวยสดงดงามกว่าที่ใดๆ พี่เขียวจึงคิดท�ำทัวร์ด�ำน�้ำโดยใช้เรือของชาวบ้านเพื่อสร้างรายได้ ร่วมกัน ไฮไลท์เด็ดคือ เกาะร้านเป็ด ร้านไก่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ถึง ขั้นมีฉลามวาฬแวะเวียนมาหาทุกปี โดยเฉพาะทะเลหลังมรสุม มีนาคม – มิถุนายน ในเวลา 4 เดือนเท่านั้นที่คลื่นสงบ น�้ำนิ่ง ช่วง เดือนมีนาคมเหล่าดอกไม้ทะเลจะอยู่ในลักษณะห่อหุ้มตัวราวกับ ดีไซน์ดว้ ยแจกันสวย ทัง้ ปลาซาดีน ปลาหมอครก ปลาเหลืองหินฝูง ใหญ่ เม่นทะเลสีขาวทีห่ าดูยาก เราออกทะเลด้วยสปีดโบ้ทใช้เวลา ราว 20 นาที น�้ำทะเลใสแจ๋วรอเราอยู่ ด้วยความที่อยู่ในเขตทะเล น�ำ้ ลึก เราทุกคนจึงอยูใ่ นชุดชูชพี อย่างรัดกุม และสต๊าฟแสนสุภาพ ก็ดูแลทุกคนให้อยู่ในความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง ดังนั้นไม่ว่าคุณจะ มาเทีย่ วกับครอบครัวตัง้ แต่รนุ่ เด็กจนถึงผูส้ งู วัยก็สามารถมาทัวร์นี้ ได้ทั้งนั้น ตามประวัติเล่ากันว่า ทั้งสองเกาะมีนกนางนวลมาท�ำรัง จนออกไข่ ชาวบ้านจึงมาอาศัยเก็บไข่กนิ เรียกกันเล่นๆ ว่า เล้าเป็ด เล้าไก่จนเพี้ยนผิดเป็นร้านเป็ดร้านไก่


39

เผชิญหน้ากับฉลามวาฬ

ในช่วงที่ทุกคนก�ำลังสนุกกับการเซลฟีใต้น�้ำ ดูปลากระบอก แสนร่าเริงกระโดดเด้งไปมา และรอคอยการมาเยือนของพี่ยักษ์ ใหญ่แห่งท้องสมุทร ในวินาทีที่ไม่นานเกินรอ สต๊าฟส่งเสียงให้ ทุกคนตีน�้ำเบาๆ และว่ายตามไปหาพี่ฉลามวาฬยักษ์ ลูกทัวร์ทุก คนท�ำตามกติกาอย่างว่าง่าย ว่ายตามเจ้าท้องทะเลอย่างเงียบๆ ปล่อยให้เขาอวดตัวผ่านเราไปมาราวสองนาที เราจดจ�ำทุกจุดขาว บนตัวสีน�้ำเงินได้ทุกเม็ด ครีบที่นักล่าวาฬทั้งหลายเอาไปขึ้นเหลา ช่างงดงามเมื่ออยู่บนตัวยิ่งนัก เราอยากจะหยุดเวลาให้ได้ชื่นชม พีว่ าฬนานๆ เพราะนีค่ อื ประสบการณ์ดำ� น�ำ้ ทีด่ ที สี่ ดุ ในชีวติ จนฟิน สุดท้ายกับมือ้ จัดหนักทีท่ างกรีนด�ำน�ำ้ รอเสิรฟ์ ด้วยปิน่ โตแบบรักษ์ โลกที่ธนาคารปูบนเกาะยอ ทุกคนได้กินปูห้อยขาสมใจ เมนูเด่น คือปูม้าต้ม หมึกทอดกระเทียมพริกไทย และข้าวผัดปูจัดให้เต็มที่ ก่อนจากชุมพร เราทิ้งเวลาไว้ที่ Cera Garden ร้านคาเฟ่ใน สวนแสนรื่นรมย์บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร้านน่านั่ง ตกแต่งด้วย หมอนลายดอกไม้จุ๋มจิ๋ม มีวิวทุ่งนาและน้องควายเผือกเดินเคี้ยว เอื้องประหนึ่งเป็นพระเอกอยู่แถวนั้น ขนมเค้กรสชาติใช้ได้ แต่ที่ เด็ดสุดคือโรตีกรอบ เครื่องดื่มแนะน�ำน�้ำชาส้มจี๊ดและชาไทยรส เข้มข้น เข้ากันดีนักแล เป็นเพียงระยะเวลาไม่นานที่ได้เที่ยวชุมพร แต่พูดเลยว่า จังหวัดที่ใครหลายคนมองผ่าน มีสมบัติล�้ำค่ามากมายให้ต้องค้น ต้องคว้า เราจากชุมพรด้วยความคิดถึงบรรยากาศแสนสงบ วิถี ผู้คนเรียบง่ายและแฝงด้วยรอยยิ้มอันจริงใจ ภาพสิ่งมีชีวิตอัน ยิ่งใหญ่และสีสันแห่งท้องทะเลอ่าวไทยเนรมิตให้วันหยุดของเรา งดงามสมบูรณ์ดีแล้ว

SPECIAL THANKS

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานชุมพร โทร. 077-501831, 077-502775-6 Facebook : TATChumphonRanong www.tourismthailand.org

INFO

ติดต่อทริปด�ำน�ำ้ FB :กรีน น�ำเทีย่ ว ด�ำน�ำ้ เกาะเวียง ทีอ่ ยู:่ ต�ำบล ปากคลอง อ�ำเภอ ปะทิว ชุมพร โทรศัพท์: 081 396 3043

WHERE TO EAT

• พนังตักซีฟดู้ โทร.083-312-1472 55 หมู7่ ต.นาทุง่ อ.เมือง ชุมพร 66000 (9.00-21.30 น.) • Old Time Café 116/70 ซ.สุขเสมอ 9 ถ.แยกทางหลวงหมายเลข 101 (สวรรคโลก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ดอนชัย) ต.นาทุง่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทร. 085-060-6064 ร้านเปิดทุกวัน: 10:00 - 23:59 น. • Cera Garden Coffee 3180 ต.นาทุง่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง ชุมพร 86000 โทรศัพท์: 089 683 6927 ร้านเปิดทุกวัน: 8:00 - 20:00 น.

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

39


travel feature

Southern Charm Retreat

Tusita Wellness Resort Story ธีระธร ศิรว ิฒ ั น์ Photos อนุวตั เสนีวงค์ ณ อยุธยา

ชุมพร … ประตูสแู่ ดนใต้ทแี่ วดล้อมไปด้วยวิถชี วี ติ อันเรียบง่าย ป่าไม้อนั เขียวชอุม่ และเรือ่ งราวแห่งโลกท้องทะเลทีย่ งั คอย การมาเยือน รวมถึง รีสอร์ททีร่ งั สรรค์ขนึ้ เพือ่ ปรนนิบตั ผิ ู้ใส่ใจ สุขภาพผ่านหลากหลายกิจกรรม พร้อมสัมผัสศาสตร์ลบั แห่งสปาทีส่ ง่ ต่อให้คณ ุ ได้เข้าถึงมนต์เสน่หแ์ ห่งการพักผ่อน อันทรงคุณค่า

40

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

41


Tusita Wellness Resort

About Tusita Wellness Resort

จากกรุงเทพมหานครด้วยระยะทางประมาณ 6 ชั่วโมงก่อน เข้าสู่ดินแดนส�ำหรับคนรักสุขภาพนามว่า ธูษิฏา เวลเนส รีสอร์ท (TUSITA WELLNESS RESORT) ด้วยระยะทางก่อนถึงสถานที่ แห่งนี้ รู้สึกสบายตากับสีเขียวของต้นไม้ตัดกับดอกกัลปพฤกษ์ สีชมพูคล้ายดอกซากูระยืนเรียงรายอยู่ระหว่างทาง ลงจากรถได้สักครู่พนักงานใบหน้ายิ้มแย้มยืนต้อนรับพร้อม น�้ ำ ดอกอั ญ ชั ญ สี ม ่ ว งรสชาติ ห วานก� ำ ลั ง ดี ที่ ป ลดเปลื้ อ งความ เหนื่อยล้า ออกเดินส�ำรวจบรรยากาศอันแสนสงบ ที่เหมือนสวรรค์ของ ผู้ที่อยากดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงกับหลากกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟู ร่างกายให้หายจากการความเหนื่อยล้า รวมถึงโปรแกรมชวนให้ ผ่อนคลาย และที่พิเศษไปกว่านั้นคือชุดเมนูอาหารที่ปรับสมดุล ต่อร่างกาย ทั้งนี้เพื่อมอบสุขภาพที่ดีและสถานที่พักผ่อนอันเป็น ส่วนตัวแก่ผู้ที่เข้ามาพัก

สบายๆ ริมทะเล

42

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

สระว่ายน�้ำกลางรีสอร์ท


ห้องน�้ำท่ามกลางธรรมชาติ

ทางเข้าล็อบบี้ตกแต่งด้วยดอกลีลาวดีสีขาวส่งกลิ่นหอม อ่อนๆ สบายอารมณ์ ส่วนด้านหลังคือสระว่ายน�ำ้ สีฟา้ รายล้อมด้วย รูปปัน้ ช้างต้อนรับทัง้ 2 ข้าง แวดล้อมด้วยห้องพักจ�ำนวน 17 หลังโดย มีให้เลือกสรรตามความต้องการของแขกที่มาเข้าพักดังนี้ ดีลักซ์ วิลล่าจ�ำนวน 10 หลัง ถัดมาเป็นแกรนด์ ดีลกั ซ์ วิลล่าจ�ำนวน 5 หลัง ตามด้วย การ์เด้น สวีท 1 หลัง และแฟมิลี่สวีท 1 หลังใหญ่ ส�ำหรับ เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัว การตกแต่งเน้นความเป็นไทยเรียบง่าย แวดล้อมไปด้วยกลิน่ อายของธรรมชาติเห็นได้จากตัวอาคารที่สร้างด้วยไม้ ท่ามกลาง ต้นไม้นานาพันธุ์ เพลิดเพลินเหมือนได้พกั ผ่อนอยูส่ วรรค์เมืองร้อน รี แ ลกซ์ กั บ รี ส อร์ ท กลางสวนสวยกั น ไปแล้ ว ทาง ธู ษิ ฏ า เวลเนส รีสอร์ท ก็จูงมือเราไปแวะชมรีสอร์ทโซนริมทะเลผ่าน สถาปัตยกรรมกลิ่นอายเมดิเตอร์เรเนียน กับบรรยากาศเสียงคลื่น กระทบชายหาดสีขาว มีห้องพักคอยต้อนรับแขกไว้ถึง 5 ห้อง โดยแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทดังนี้ บีชฟร้อนท์ จากุซซี่ 2 ห้อง บีชฟร้อนท์ จากุซซี่สูท 2 ห้อง และบีชฟร้อนท์จากุซซี่ พูลวิลล่า 1 ห้องที่มาพร้อมกับวิวริมหาดแบบ 180 องศา หากสนใจแบบโฮมสเตย์ ธูษฏิ า เวลเนส รีสอร์ท ยังมีกระท่อม จ�ำนวน 2 หลังไว้รองรับให้ไปเปิดประสบการณ์ที่ใกล้ชิดวิถีชีวิต ริมทะเล ในครัง้ นีร้ สู้ กึ ว่าได้พาตัวเองมาแอบอิงกับธรรมชาติอย่างมาก ทั้งยังครบครันด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อาทิ อ่างอาบน�้ำพร้อม รอกระโจนลงไปให้ชื่นฉ�่ำใจ โทรทัศน์แอลซีดีส่งความบันเทิง ให้ ทุ ก เวลา และสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ายพร้ อ มอั พ เดท สถานการณ์ไม่ให้ตกเทรนด์กัน หาดทรายน�้ำใสที่เกาะลังกาจิว

43

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

43


ธูษิฏา เวลเนส รีสอร์ทโซนริมทะเล

ปั่นจักรยานชมตะวันยามเช้า

Music & Retreat เดินชิลล์ชมรีสอร์ทอยู่พักใหญ่ รู้ตัวอีกทีก็ยืนอยู่ท่ามกลาง สวนสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆของตระไคร้ลอยมาแตะจมูกให้ ประสาทสัมผัสได้ท�ำงานอีกครั้ง และอาคารหลังใหญ่ตั้งอยู่ตรงนี้ เราเร่งฝีเท้าเพื่อไปหาค�ำตอบ ให้สมกับที่ ธูษิฏา เวลเนส รีสอร์ท ขึ้นชื่อเรื่องการส่งมอบ สุ ข ภาพที่ ดี แ ก่ ทุ ก คน ที่ นี่ จึ ง ครี เ อทหลากหลายกิ จ กรรม อาทิ ฤาษีดัดตน ปั่นจักรยาน จี้กง และแอโรบิกในน�้ำ เป็นต้น พนั ก งานหน้ า ตาสวยคมเข้ ม พาเราเริ่ ม ต้ น กั บ พิ ล าทิ ส ที่ ม าพร้ อ มยางยื ด ออกก� ำ ลั ง กายอี ก หนึ่ ง ไอเท็ ม ซึ่ ง สามารถใช้ แทนการยกเวทได้ ท�ำให้ต้นแขนกลับมากระชับกระชากใจหนุ่มๆ ได้อย่างแน่นอน พิลาทิส เหมาะมากส�ำหรับสาวๆที่อยากมีหน้า ท้ อ งแบนราบ และน่ อ งเรี ย วสวย ถื อ เป็ น การบริ ห ารร่ า งกาย ที่ปลอดภัยสูง จากนั้นตามด้วยลูกบอลกลมโต ไว้ประกอบท่า ในการฝึกระหว่างกิจกรรม ขณะก�ำลังเพลินๆกับการทรงตัวบน ลูกกลมๆสีน�้ำเงิน ก็ได้ยินจังหวะดนตรี ชวนให้ผ่อนคลายคล้าย 44

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

มุมท�ำงานกลางรีสอร์ทสวย


45 Tusita Wellness Resort

ชุดอาหารตามธาตุ

สระว่ายน�้ำกลางธูษิฏา เวลเนส รีสอร์ทโซนริมทะเล

ก�ำลังด�ำดิ่งอยู่ในห้วงนิทรา จนท�ำให้เราหยุดพักจาก พิลาทิส เพือ่ เดินหาเสียงทีเ่ ข้าใกล้มาทุกที เมือ่ มาหยุดอยูห่ น้าห้อง เราค่อยๆ เปิดประตูออก เพื่อพบเห็นการบริหารร่างกายโดยเคลื่อนไหวไป ตามเสียงเพลง เราค่อยๆ เคลื่อนตัวไปช้าๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของดนตรีบ�ำบัด ช่วยผ่อนคลายจากความเครียด ได้เป็นอย่างดี ซึง่ ความรูส้ กึ ในขณะนัน้ ท�ำให้ฉนั ลืมทุกสิง่ ทุกอย่าง พร้อมมีความสุข ไปกับทุกจังหวะของดนตรีที่ก�ำลังขับกล่อม

ผ่อนคลายกับพิลาทิส

From farm to table

หลังจากเหน็ดเหนือ่ ยกับกิจกรรมมาทัง้ วัน ก็ถงึ เวลาหาส�ำรับ เติมพลังกันแล้ว ซึ่งห้องอาหารแห่งเดียวของรีสอร์ทมีเมนูอาหาร ที่จัดเตรียมเพื่อให้แขกทุกท่านกลับไปแบบมีสุขภาพดีที่สุด โดย จัดเตรียมชุดอาหาร ที่ปรับสมดุลของธาตุทั้งสี่ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ เมนูรสชาติสุดประทับใจที่ขนขบวน มาให้ ลิ้ ม ลองได้ แ ก่ ไก่ ผั ด เม็ ด มะม่ ว ง รสหวานเล็ ก น้ อ ยของ a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

45


ซ่อนตัวในธรรมชาติ

Tusita Wellness Resort 46

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

รับแสงตะวัน

น�้ำหอมระเหยและครีมกล้วยผสมน�้ำผึ้ง


สบายอารมณ์ในสวนสมุนไพร

พริกหยวก บวกกับความนุ่มของเนื้อไก่ที่แสนละมุนลิ้น แถมยัง เข้ากันดีกบั เม็ดมะม่วงทีใ่ ห้รสชาติได้อย่างลงตัว ถัดมาอีกจาน คือ ต้มย�ำปลากะพง รสชาติเปรี้ยวน�ำเล็กน้อยให้กลิ่นหอมของตะไคร้ อ่อนๆ กับเนือ้ ปลาแสนนุม่ ทีค่ ดั มาแล้วเป็นอย่างดี จากนัน้ ต่อด้วย ย�ำมะม่วง ทีไ่ ด้รสเปรีย้ วนิดๆ ของเส้นมะม่วงกรุบกรอบ ปิดท้ายด้วย ของหวาน รสชาติหวานอมเปรี้ยวของสละลอยแก้วชวนสดชื่น ต่ออีกนิดกับน�้ำแตงโมปั่น รสชาติหวานฉ�่ำมาเติมอาหารให้มื้อนี้ ได้สมบูรณ์

Time to body therapy

ตืน่ เช้ามาสวัสดีพระอาทิตย์ดว้ ยกันกับโปรแกรมทีท่ าง ธูษฏิ า เวลเนส รีสอร์ท จัดให้เพื่อเพิ่มพลังแห่งความสุขด้วยการปรนนิบัติ ทั้งกาย และใจ เสียงจังหวะของดนตรีไทยที่ค่อยๆบรรเลงขึ้นในส่วนสปา พนักงานใบหน้ายิม้ แย้มตามเคย เสิรฟ์ น�ำ้ อัญชันอุน่ ๆ ผสมมะนาว รสชาติกลมกล่อม ผ่อนคลายจนอยากเอนกายลงตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ทรีตเม้นท์ ที่นี่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆ เพราะก่อนจะเข้าคอร์ส สปาแต่ละคอร์ส ต้องท�ำการตรวจวัดความดันก่อน หากใคร ความดันสูงเกินไป ทางรีสอร์ทจะงดให้บริการเนื่องจากจะไป กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้นไปอีก

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

47


เธอราพิสต์ใส่ใจข้อมูลของผู้มาใช้บริการด้วยการซักถาม วัน เดือน ปีเกิด ซึ่งเป็นการเช็คว่าอยู่ธาตุไหน เพื่อที่จะได้เตรียม น�้ำมันหอมระเหยให้เหมาะสมกับธาตุนั้นๆ ประเดิมด้วยประสบการณ์นา่ ค้นหาสไตล์อนิ เดียและถือเป็น ซิกเนเจอร์ คือ GLORY MORNING OF BANANA LEAF BATHING เริ่มขั้นตอนด้วยการประโลมน�้ำมันหอมระเหย ที่มาพร้อม กับกลิ่นหอมหวนของความหวาน ชวนให้นึกถึงขนมไทยท�ำใหม่ๆ เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวได้สักพัก ก็ชโลมกล้วยผสมน�้ำผึ้งลงบนผิว กาย ต่อด้วยน�ำเอาใบตองสีเขียวมาวางบนกาย เพื่อเป็นการดูด รับแสงแดดให้ร่างกายได้วิตามินดีอย่างเต็มที่ แถมยังมีส่วนช่วย ให้กระดูกแข็งแรง ต่อด้วย TUSITA ENCHANTING TRIO 3 พลังในการบ�ำบัด ซึ่งเป็นโปรแกรมนวดหน้า นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และนวดคอ บ่า ไหล ไปพร้อมๆกัน ถึงเวลาเอนกายาให้คลายความอ่อนล้า โดยเริ่มการสครับหน้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรถึง 17 ชนิด อาทิ ใบเตย ว่านหางจระเข้ และผงมังคุด ซึ่งช่วยให้หน้ากระจ่างใสขึ้น ผลัดเซลล์ผิว ให้เนียนนุ่ม ไปพร้อมกับจังหวะนวดกดจุดสะท้อน ฝ่าเท้าแต่ละจุด ด้วยน�ำ้ นมผสมสมุนไพรคลายเส้นกลิน่ หอมอ่อนๆ เคล้าคลอกับเพลงบรรเลงสบายอารมณ์ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น กระตุ้นเส้นประสาทตื่นตัว และยังช่วยอวัยวะภายในให้ท�ำงาน ดีขึ้นตามแบบต้นต�ำรับของแพทย์แผนจีน ปิดท้ายด้วยการนวด คอ บ่า ไหล่ ในทุกจังหวะท�ำให้เราเคลิ้มจนอยากต่อเวลาไปอีก ส�ำหรับใครทีห่ ลงรักการนวดอโรมาด้วยน�ำ้ มันต้องลองสัมผัส TUSITA LEGENDARY DUO MASSAGE ความพิเศษของ โปรแกรมนีค้ อื การให้เลือกกลิน่ น�ำ้ มันทีใ่ ช้นวด และ สครับตามธาตุ ของแต่ละคนทัง้ ธาตุดนิ ธาตุนำ�้ ธาตุลม และธาตุไฟ โดยไฮไลท์คอื การนวดที่มีเธอราพิสต์ถึง 2 คนซึ่งช่วยให้อาการออฟฟิศซินโดรม บรรเทาลงไปได้เยอะ ห้องพักกลางสวนสวยแบบส่วนตัว

คอร์ส TUSITA LEGENDARY DUO MASSAGE

48

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

พักผ่อนกายกลางรีสอร์ทโซนริมทะเล


Tusita Wellness Resort ด�ำน�้ำชมความงามโลกใต้ทะเล

ท้ า ยสุ ด นี้ ม าตื่ น เต้ น กั บ RAIN SHOWER FOR DEEP CLEANING OF BACK SCRUB หรือวารีบ�ำบัดที่ได้รับพลัง จากน�้ำ เริ่มต้นที่ต้องเอนลงให้เธอราพิสต์ น�ำเกลือเดดซีค่อยๆ ขัดไปทั่วแผ่นหลัง ตามด้วยจังหวะการนวดชวนเคลิบเคลิ้ม ผ่าน ไปไม่ทนั ไรก็สมั ผัสถึงความอุน่ จากสายน�ำ้ ค่อยๆ โปรยลงมาช�ำระ บนร่างกาย ต่อด้วยน�้ำเย็นฉ�่ำ ปลุกให้กระปี้กระเปร่าขึ้นมาอีกครั้ง

Discovery the world of sea

หลั ง จากหลงเสน่ห์แห่งการผ่อ นคลายอย่ า งเต็ มอิ่ มแล้ ว ธูษฏิ า เวลเนส รีสอร์ท ยังน�ำเสนอแพ็คเก็จความสนุกพาเราออกไป ท่องเที่ยวชุมพร โดยครั้งนี้ทางรีสอร์ทจะพาเราบุกโลกใต้ทะเล กับ เรือสยาม คาตามารัน ที่จะพาไปตะลุยถึง 4 จุดด�ำน�้ำหลัก จุดแรกคือ เกาะมาตราเต็มไปด้วยฝูงปลา ว่ายแหวกเล่นกันอย่าง สนุกสนาน พร้อมท่องโลกปะการังน�้ำตื้นสีสันสวยงาม จนได้ สมญานามว่าเป็น “อุทยานหอยมือเสือ” จากนั้นมาต่อที่เกาะ หลักแรด เป็นที่รวมตัวของปะการังครกขนาดมหึมา และฝูงปลา ทีเ่ พ่นพ่านไปมาสนุกสายตาดีจริง ถัดมาอีกเกาะสัมผัสได้ถงึ ความ ใสของน�้ำทะเล หาดทรายสีขาวเม็ดละเอียดทอดยาวมาแต่ไกล คือเกาะ ลังกาจิว แถมยังซ่อนเรื่องราวในอดีตที่รัชกาลที่ 5 เคย เสด็จประพาสถึง 3 ครัง้ อีกทัง้ ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ของพระองค์ไว้ ปิดท้ายความสนุกกับปลาการ์ตนู อินเดียนแดงแสน น่ารักที่ก�ำลังว่ายแหวกท่ามกลางดอกไม้ทะเลที่เกาะละวะ นอกจาก 4 เกาะสุดหรรษาที่เราได้ตะลุยความสนุกสุดๆ ไปแล้ว ครั้งหน้าหน้าเราตั้งใจไปเช็คอินต่อที่ เกาะง่ามน้อย เกาะ ง่ามใหญ่ เกาะกะโหลก และเกาะทะลุ และทัง้ หมดนีค้ อื ทีส่ ดุ ของความประทับใจเมือ่ มาเยือน ธูษฏิ า เวลเนส รีสอร์ท ช่วยเปิดประสบการณ์ทสี่ ดุ แห่งการพักผ่อน สัมผัส ช่วงเวลาแห่งความสุข และเก็บทุกเรือ่ งความทรงจ�ำกลับไปมิรลู้ มื

สีสันสดใสแห่งท้องทะเล

CONTACT

TUSITA WELLNESS RESORT 259/9 หมู่ 1 ปากตะโก อ�ำเภอทุง่ ตะโก จังหวัดชุมพร 86220 โทร +66 7757 9151, +66 7763 0920 E-Mail: info@tusitaresort.com, reservation@tusitaresort.com www.tusitawellness.com a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

49


travel feature

50

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


“ชูวดี วู า จะพาเธอไปด�ำน�ำ ้ ดูปลาการ์ตนู ชูวดี วู า อาบแดด ให้จนผิวกลายเป็นสีแทน” นัง่ ฮัมเพลงช่วยให้จนิ ตนาการไปถึง ท้องทะเลสีฟา้ ครามสดใส ตัดเส้นขอบ ฟ้าปุยเมฆสีขาวนวลลอยเด่น เข้ากับ บรรยากาศฤดูรอ้ นชวนรับลมทะเล อย่ามัวแต่นกึ อยูเ่ ลย ออกเดินทางไปหา ทีเ่ ทีย่ วสนุกๆ แอบลุยนิดๆ ตัว๋ พร้อมแล้ว จะรออะไร ลากกระเป๋าใบเก๋ ไปกันเลย!

Ranong & Chumphon

where the sky touches the sea Story&Photos

ภัทรียา ดวงเพียอ้ม

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

51


ระนอง เมืองขนาดจิ๋วแอบซ่อนเร้นภายในขุนเขา มีเพื่อนบ้านเป็นชาวพม่าและ ยังเป็นเมืองผลิตกาแฟชั้นเลิศโรบัสต้า สัมผัสโลกละมุนของคอกาแฟที่ก้องวัลเลย์ หรือ ก้องคอฟฟี่ ฮิปสเตอร์ทั้งหลายที่ชื่นชอบกาแฟอาราบิก้าจากบนดอยรสสัมผัสนุ่มนวล ส่วนฮิปปี้รุ่นลายครามอย่างคุณก้องชวนให้สัมผัสความหนักแน่นแบบกระบุรี จังหวัด ระนอง ว่าแล้วก็ตงั้ กาชงสด คัว่ เอง บดเอง กะน�ำ้ หนักปริมาณกาแฟบนก�ำมือ สุดท้ายได้ชมิ พร้อมพูดคุยเรือ่ งราวของกาแฟอย่างไม่รจู้ บ ถ้ามีความลุม่ หลงรสนิยมคล้ายคลึงกัน ไม่ใช่มีแค่กาแฟชั้นดีที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่องจนชนะแชมป์เก่าชาวเอกวาดอร์ เมือ่ ปีทแี่ ล้ว ยังน�ำดอกกาแฟทีจ่ ะมีให้ชมแค่สวี่ นั ต่อหนึง่ การผลิดอก ออกมาท�ำเป็นชาดอกไม้ กลิ่นหอม ชวนหลงรักโลกแห่งกาแฟเข้าไปอีก แต่การเที่ยวพักผ่อนคงไม่ใช่แค่แวะมา ดื่มกาแฟแล้วเดินทางกลับ หากแต่เราจะล่องเรือชมความงดงามของท้องทะเลระนอง ข้ามไปยังเกาะของประเทศเพื่อนบ้านที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความอุดมสมบรูณ์ ของธรรมชาติ ทัศนียภาพแปลกตา อาหารซีฟดู้ สดสะอาด ลงตัวไปเสียทุกเรือ่ งเช่นนี้ สวรรค์ ของนักเดินทางชัดๆ เป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า เสี ย ดายอย่ า งมาก หากคุ ณ ไม่ พ กอุ ป กรณ์ ก ล้ อ งใต้ น�้ ำ ส� ำ หรั บ บันทึกภาพโลกใต้ทะเลของพม่า เพราะสีสันนั้นช่างงดงามจนอยากพิทักษ์ให้อยู่กับ โลกใบนีไ้ ปอีกแสนนาน การเดินทางนั้นจะต้องนั่งเรือนานเกือบ 2 ชั่วโมงก่อนจะถึงหมู่เกาะมังกรของพม่า ซึง่ นักท่องเทีย่ วควรเตรียมเอกสารให้พร้อมเพือ่ ท�ำเรือ่ งผ่านแดนไปยังเกาะสอง เกาะใต้สดุ ในแผนที่ประเทศพม่า สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลย คือ บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต พร้อมยืน่ เอกสารทีท่ า่ เรือประภาคารของระนอง ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีในการนัง่ เรือ มายัง ตม.จังหวัดเกาะสอง เพือ่ มายืน่ เอกสารตรวจคนเข้าเมือง

52

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


53 แต่เดิมแล้ว เกาะสองทีว่ า่ มีชอื่ เรียกในภาษาพม่าว่า ก่อต๊อง (Kawthaung) สมัยก่อน ในยุคล่าอาณานิคม อังกฤษได้เข้ายึดและปกครองพม่า แล้วเรียกเขตแดนแถบนี้ว่า วิกตอเรีย พอยต์ (Victoria Point) จากเกาะสองเดินทางราวๆ 2 ชัว่ โมง ผ่านเกาะขนาดใหญ่มชี อื่ เรียกว่า เกาะยานเชือก ขนาดเท่าๆ กับภูเก็ตของไทย แต่นา่ เสียดายเพราะยังเป็นเกาะปิดทีท่ างรัฐบาลพม่าสงวนไว้ เป็นพืน้ ทีข่ องเขตทหาร หากโชคเข้าข้าง สภาพอากาศเป็นใจทะเลสงบนักท่องเทีย่ วจะสามารถ พบเจอเหล่าฝูงปลาโลมาจ�ำนวน 10 - 20 ตัวว่ายกันเป็นกลุม่ ให้เห็น น่าเสียดายจังทีโ่ ชค ไม่เข้าข้างเราในวันนี ้ ใครอยากเทีย่ วทะเลพม่า เริม่ มากันได้ตงั้ แต่ 1 ตุลาคม - 15 พฤษภาคมนี้ เท่านัน้ ช่วงสวยสุดคือเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม หมูเ่ กาะมังกร หรือ ชือ่ ในแผนทีเ่ รียกว่า เกาะลอร์ด โลโบโร่ (Lord Loughborough Island) คล้ายมังกรนอนทอดตัวอยู่ในทะเล ด้านบนของเกาะ ณ จุดชมวิวพอยต์ชื่อ มังกรนิทรา (Sleeping Dragon) ต้องเดินเท้าขึน้ บันไดประมาณ 84 ขัน้ ด้านบนเป็นอ่าว มีหาดทรายขาวทอดตัวโค้งรับกับน�้ำทะเลใสแจ๋วที่ค่อยๆ ไล่โทนเฉดสีจากสีเขียวอ่อน ไปสู่สีน�้ำเงินเข้ม และด้านหลังของเกาะที่เป็นแนวแหลมหน้าผาหิน ทอดตัวโค้งยาว ไปในทะเลแลดูมหัศจรรย์ยงิ่ นัก หมูเ่ กาะมังกร มี 3 เกาะหลักๆ คือ 1.เกาะลอร์ด โลโบโร่ (Lord Loughborough) 2. เกาะลอร์ด เฮฟเว่น (Lord Heaven Island) และ เกาะเวสมิน เตอร์ (Wesminter Island) มีกจิ กรรมและสัมผัสความงดงามกันอย่างจุใจ อาทิ ด�ำน�ำ้ ตืน้ ดูฝงู ปลาทะเล ดูแถบปะการังน้อยใหญ่ ฯลฯ แตกต่างกันแล้วแต่ทริปและสภาพอากาศ a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

53


จุดด�ำน�ำ้ โตเมโต้พอยท์ (Tomato Point) ใกล้ฟาร์มหอยมุกแต่ไม่ควรว่ายเข้าไปหาและ ไม่ควรเข้าเกาะโดนไม่จำ� เป็น ได้แค่ดำ� น�ำ้ เท่านัน้ ไฮไลท์คอื ดอกไม้ทะเลสีแดงกอโต ไม่ได้ มีแค่ปะการังสวยๆเท่านัน้ ยังมีปลานีโมตัวจิว๋ แหวกว่ายแอบซ่อนตามดอกไม้ทะเล หอยเม่น ปลาดาว ปลาไหลมอเรย์ กระทัง่ เจ้างูทะเลก็อาจว่ายมาให้เห็น จากจุดนี้เราจะล่องเรือกันต่อไปยัง อ่าวดราก้อนเนสท์ (Dragon Nest) บนเกาะ เวสมินเตอร์ รับประทานอาหารมือ้ กลางวันบนเกาะ แต่แอบเซ็งนิดหน่อยเพราะไม่มหี อ้ งน�ำ้ บนเกาะ แขกส่วนใหญ่จึงใช้ห้องน�้ำบนเรือ บรรยากาศตัวเกาะร่มรื่น มีหาดทรายยาว ขาวเม็ดละเอียดเนียนตา น�ำ้ ทะเลใสๆ ไว้รอให้ลงเล่นหลังจากอิม่ ท้อง หลังจากนัน้ มุง่ หน้า ไปยังจุดด�ำน�ำ้ อีกแห่ง ทีไ่ ฮการ์เดน (High Garden) ซึง่ อุดมสมบูรณ์มาก ตัวปะการังเกาะ กลุม่ กันแผ่อาณาเขต ส�ำหรับคนทีช่ นื่ ชอบโลกใต้ทอ้ งทะเลจะเพลิดเพลินราวกับวิง่ อยูบ่ น ทุง่ ดอกไม้ สนุกสนานตืน่ ตาตืน่ ใจ ด้วยปะการังเขากวางขนาดใหญ่ ปะการังสมอง ปะการัง ผักกาด กัลปังหาทีโ่ บกช่อของตัวเองพลิว้ ไหวสวยงามไปตามกระแสน�ำ้ พูดได้วา่ มหัศจรรย์ มากๆ สุดท้ายก่อนปิดฉากทริปทะเลประเทศพม่า แวะมาทีเ่ กาะขนาดเล็ก เกาะลอร์ด เฮฟเว่น โดดเด่นไปด้วยแนวหาดทรายยาวละเอียดนุม่ เท้า มีนำ�้ ทะเลสวยใสแจ๋ว เวิง้ ทะเลไล่ระดับ เฉดโทนสีเขียว ฟ้าคราม น�ำ้ เงินเข้ม เป็นชายหาดทีง่ ามชวนตะลึง คล้ายฉากในหนังโจรสลัด ติดเกาะร้าง ถึงจะมีขนาดที่เล็กแต่พิเศษและแปลกตามากกว่าที่อื่นคือ อ่าวครีบฉลาม (Shark Fin Bay) แนวหาดทราย โขดหิน จุดเด่นคือมีหินขนาดใหญ่ผุดขึ้น มีรูปทรง เป็ น สามเหลี่ ย มคล้ า ยครี บ ฉลามยั ก ษ์ ริ ม ทะเล ยื น อึ้ ง อยู ่ พั ก ใหญ่ จ วนเวลากลั บ เข้ า ตัวระนองพักเอาแรงเพือ่ ท�ำกิจกรรมกันต่อในวันรุง่ ขึน้

54

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


เช้าของอีกวันทีอ่ ากาศดี อัดครีมกันแดดจนหน้านวลขาวดัง่ สาวแรกรุน่ แม้จะมีฝนโปรย ในช่วงกลางคืนบ้างเล็กน้อยแต่ไม่หวัน่ เลย วันก่อนเทีย่ วทะเลเพือ่ นบ้านอย่างพม่าไปแล้ว วันนี้เราไปลุยกันต่อที่ท่าเทียบเรือบางเบน อุทยานแห่งชาติแหลมสน นั่งเรือหางยาวเข้า เกาะก�ำ เกาะค้างคาว และเกาะญีป่ นุ่ นอกจากจะเป็นท่าเทียบเรือไปยังเกาะอืน่ ๆ นัง่ เรือ หางยาวประมาณ 20 - 30นาทีถึงที่หมายในเกาะแรก เกาะค้างคาวน�้ำทะเลใสมองเห็น พืน้ ทรายทีเ่ กิดจากการย่อยสลายของเศษปะการังตามธรรมชาติจนกลายเป็นหาดทรายสวย เรียบเนียนเดินสบายเท้า ถือได้ว่าเป็นเกาะที่น่าประทับอีกแห่งในเมืองไทย บริเวณหัว เกาะค้างคาวมีจดุ ด�ำน�ำ้ ตืน้ แม้ปะการังและปลาจะไม่มากมาย แต่กม็ ใี ห้ชมกันพอสมควร โดยเฉพาะปลาการ์ตนู นีโม่นา่ เอ็นดู เป็นสีสนั ประดับให้เกาะค้างคาวมีเสน่หย์ งิ่ ขึน้ อีกด้านหนึง่ ของเกาะเป็นหาดหิน ก้อนหินมนกลมเรียวตัดกับสีของท้องทะเล เดินย�ำ่ เท้าเก็บภาพยืนมอง ทะเลให้ลมโชยกระทบหน้าคือช่วงเวลาทีร่ สู้ กึ ดีของชีวติ วัยรุน่ ตอนปลาย เข้าสูเ่ กาะทีส่ อง เกาะก�ำตก อ่าวเขาควาย หนึง่ ในกลุม่ เกาะก�ำต่างๆ อาทิ เกาะก�ำใหญ่ ก�ำนุย้ ก�ำใต้ ก�ำกลาง (เกาะญีป่ นุ่ ) ใช้เวลาแล่นเรือมาเกาะก�ำตก 20 นาทีเศษๆ ครัง้ หนึง่ เคย ถูกคลืน่ สึนามิพดั ขาดจากกัน แยกอ่าวเขาควาย-เกาะก�ำตกออกเป็นสองส่วน แต่ภายหลัง ธรรมชาติได้ฟน้ื ฟูตวั เอง พัดพาเนินทรายมารวมกันเชือ่ มต่อเกาะก�ำตกเป็นหนึง่ เดียวอีกครัง้

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

55


56

56

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


ปัจจุบันทางอุทยานฯแหลมสนได้ไปปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ในการพักผ่อนแก่นักท่องเที่ยว และยังสามารถน�ำอาหารไปรับประทานบนเกาะได้ แต่ตอ้ งน�ำกลับมาทิง้ บนฝัง่ ห้ามทิง้ ขยะ บนเกาะเด็ดขาด นอกจากนีบ้ นเกาะยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดินชมวิวอ่าวเขาควาย ที่มีทั้งในส่วนของจุดชมวิวผาตะวันตก และจุดชมวิวเวิ้งอ่าวเขาควายให้เดินขึ้นไปชม ความสวยงามในคนละมุมฝัง่ ของเกาะ เดินเล่นถ่ายภาพกันจุใจ อิ่มท้องด้วยอาหารกลางวันแบบง่ายๆด้วยข้าวแกงที่ซื้อ ขึน้ มาจากฝัง่ ในตอนเช้า เรามุง่ หน้าขึน้ เรือไปยังจุดหมายต่อไปทีเ่ กาะญีป่ นุ่ หรือ เกาะก�ำกลาง ที่มาของชื่อนั้นสันนิษฐานว่าในสมัยสงครามโลกญี่ปุ่นเคยมาตั้งฐานทัพฐานเสบียงที่นี่ มีชายหาดเล็กๆน�ำ้ ใสๆ ชวนให้อยากเล่นแบบเด็ก มีรม่ เงาจากต้นสนอันร่มรืน่ จากนั้นเรานั่งเรือกลับขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางไปยังแหลมประภาคารระนองเพื่อล่องเรือ ตามรอยเสด็จประพาสรัชกาลที่ 5 รศ.109 เส้นทางเดินเรือนั้นมุ่งหน้าสู่ปากน�้ำระนอง ผ่านเกาะผี จนปี พ.ศ. 2510 สมเด็จย่าทรงตั้งชื่อใหม่ให้ว่า เกาะสะระนีย์ และจะผ่าน เกาะคณฑี ในบันทึกเล่าว่า รัชกาลที ่ 5 เคยเสด็จมายังเกาะแห่งนีเ้ มือ่ 100 กว่าปีทผี่ า่ นมา ทางทัวร์จดั เต็มให้สาวๆหนุม่ ๆ แปลงกายเป็นคนท้องถิน่ ด้วยชุดย่าหยา บาบ๋าสีสนั จัดจ้าน มีทงั้ มงกุฎ และสร้อยคอสร้างความครืน้ เครงให้กบั ผูร้ ว่ มทริป เรือลอยล�ำไปเรือ่ ยๆ ดูฝงู เหยีย่ วปากแดงบริเวณสะพานปลาทีม่ าร่อนถลารอโฉบบิน กินเหยื่อเก็บตกจากเรือประมง บริกรสาวบรรยายเรื่องราวต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ได้ฟังตลอดเส้นทาง ชอบสุดเห็นจะเป็นบริการอาหารทะเลสดๆ กินกับน�้ำจิ้มรสเด็ด และมีอาหารโบราณหารับประทานยาก อาทิ ข้าวมันลอกอย่อ คล้ายข้าวมันส้มต�ำ แต่เป็น มะละกอที่ต�ำกับกะปิระนอง มีปลาเค็มแกล้ม เสิร์ฟพร้อมใบมะยมให้ห่อกินคล้ายเมี่ยง ลอหมีป่ ู เป็นราดหน้าบะหมีป่ รู สกลมกล่อม ขนมน�ำ้ หอม หรือลอดช่องแก้วปิดท้าย ก่อนเรือ จะแล่นกลับเข้าฝัง่ ท�ำกิจกรรม “ลอยพรกพร้าว” ประเพณีโบราณของชาวเลระนอง ใช้กะลา มะพร้าวใส่ดอกดาวเรือง แล้วจุดเทียน ปล่อยล่องลอยไปในผืนน�ำ้ เป็นการขอบคุณพระแม่ คงคา พระอาทิตย์อสั ดงสวยงามอัศจรรย์ใจ ยามแสงของอาทิตย์จะหมดลง ท้องทะเลเป็น สีทองผ่องใส ดวงอาทิตย์ดวงโตหายลับตา สร้างบรรยากาศสุดโรแมนซ์ได้ดอี ย่างบอกใคร แถมยังฟินกับอาหารทะเลสดๆบนเรือเดอะรอยัลอันดามัน (The Royal Andaman) กินจนตัวปริ เซลฟีก่ ระจาย ใช้ชวี ติ สโลว์ไลฟ์ คุม้ ค่ามากค่ะทีจ่ ะลุยเดีย่ วเทีย่ วสะบัด เรือทีล่ อ่ งลอย ล�ำนีแ้ ต่เดิมเป็นเรือโบราณเก่าแก่ยคุ เหมืองแร่ระนอง สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2485 เดิมเป็น เรือโดยสารวิง่ รับ-ส่ง ผูโ้ ดยสารจากตะกัว่ ป่า-กระบุร-ี ระนอง สมัยก่อน หลังจากนัน้ บทบาท ได้ลดลงตามกาลเวลา

พระอาทิตย์อัสดงสวยงามอัศจรรย์ใจ ยามแสงของอาทิตย์จะหมดลง ท้องทะเล เป็นสีทองผ่องใส ดวงอาทิตย์ดวงโต หายลับตา สร้างบรรยากาศสุดโรแมนซ์ ได้ดอี ย่างบอกใคร

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

57


58

ก่อนจบทริปเราแวะไปล่องแพพะโต๊ะทีอ่ .พะโต๊ะ จ.ชุมพร ในบรรยากาศร่มรืน่ สัมผัส ความเย็นชุม่ ฉ�ำ่ ล่องลอยตามล�ำน�ำ้ ประมาณ 3-4 กิโลเมตร หากมาเทีย่ วตามฤดูกาลทีแ่ ตก ต่างกันคงได้สมั ผัสกับธรรมชาติตลอดสองข้างล�ำน�ำ้ ในช่วงเวลา 2 ชัว่ โมง รับรองว่าคุม้ ค่าที่ ได้มาแน่ ทัง้ ได้เก็บผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ มะพร้าว ทุเรียน เงาะ มังคุด ฯลฯ กินกันสดๆ เก็บ จากต้น แฮปปีเ้ ว่อร์ ชีช้ วนชมนกชมไม้แกล้งแหย่ให้ดงู ปู ล้องทองทีข่ ดตัวนอนพาดหลับยาม บ่ายบนกิ่งต้นไม้ สร้างความตื่นเต้นหวาดเสียว บางจุดยังสามารถลงเล่นน�้ำลอยคอเกาะ แพลอยตัวบนสายน�ำ้ เย็นสบาย แพหนึง่ ล�ำสามารถรองรับคนได้ประมาณ 4-6 คน ใช้ทอ่ พีวซี มี าต่อลูกบวบแผ่นใหญ่ มีความทนทานดีกว่าแพไม้ไผ่ในสมัยก่อน และไม่ตอ้ งท�ำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ เล่นน�ำ้ เหนือ่ ยจนหิว ทางแพพะโต๊ะจัดส�ำรับอาหารท้องถิน่ ไว้คอ่ ยให้บริการ อาทิเมนู ข้าวห่อใบคลัง แกงหยวกกล้วยป่า ไข่เจียวใบตอง แกงเลียง ใบเหลียงผัดไข่ น�ำ้ พริกกะปิ-ปลาทู และผักกูดผัดกะทิ เมนูพื้นถิ่นหากินยาก หลังจากเหตุน�้ำท่วมใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา การให้บริการล่องแพพะโต๊ะชุมพร ได้ซอ่ มแซมสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ ทีส่ ญ ู เสียไปกับสายน�ำ้ ได้ ในเวลารวดเร็ว ด้วยความเข้มแข็งของชาวบ้านท้องถิน่ ทีพ่ งึ่ พาตนเองก่อนเป็นล�ำดับแรก จึงกลับมาฟืน้ คืนสภาพตามเดิม เรียกได้วา่ แกร่งทัง้ หัวใจ แกร่งทัง้ จิตวิญญาณ เพราะการ ท่องเที่ยวนั้นถือเป็นการกระจายรายได้ที่ส�ำคัญ นักท่องเที่ยวอย่างเราควรช่วยเหลือและ ส่งเสริมบอกเล่าต่อให้คนได้มาสัมผัสกันเยอะๆ มาพักผ่อนสร้างอิสระให้แก่ชีวิต ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองเพื่อกลับไปท�ำงาน ตามเดิม แต่ก็ไม่ควรหลงลืมเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่ ทะเลไทย แถบระนองและพม่ายังคงอุดมสมบรูณแ์ ปลกตาต่อนักท่องเทีย่ ว หากแต่นานวันไปธุรกิจ เชิงท่องเทีย่ วมีมากเกินไปจะถูกท�ำลายหรือสูญเสียความสงบของธรรมชาติไปหรือเปล่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั เราทุกคนว่าจะอยากให้เป็นแบบไหน จริงไหมคะ

58

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

SPECIAL THANKS

• ภูมภิ าคภาคเหนือ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย • ททท. ส�ำนักงานชุมพร พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบชุมพร,ระนอง เลขที ่ 111/11-12 ถ.ทวีสนิ ค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร. 077-502-775-6, 077-501-831hotel review

The Naka Island

A Luxury Collection Resort & Spa, Phuket

Amazing Idyllic Luxury Escape Story เพลินพรรณ เลิศล�้ำสกุลทรัพย์ Photos อนุวัฒ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

คลื่นผุดพรายสีขาวนวลวิ่งตามสปีดโบ๊ทโยกย้าย ไปตามจังหวะหางเสือ หัวเรือพุ่งฉิวสู่เกาะนาคาใหญ่ ที่พลขับชี้เป้าหมายซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกล แว่นกันแดดสวมเข้าหมับลดทอนแสงจ้า กลิ่นอายทะเลหอบโอโซนบริสุทธิ์ปลุกให้ ร่างกายสดชื่นหลังรอนแรมมาไกล ในชั่วพริบตาเดียว วิลล่าส่วนตัวหลังใหม่ ในวันพักผ่อนบนเกาะสวรรค์ ก็ปรากฏตรงหน้า ณ The Naka Island

60

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

61


รถบักกี้จอดสง่าตรงปลายสะพานไม้กลางน�้ำเพื่อรอรับแขก เช็คอินบนท่าเรือ คอนเซียจสาวผมหยักศกในตาคมกริบยินดีตอ้ นรับ พร้อมเล่าขานต�ำนานเกาะแห่งนาคราช ชีใ้ ห้เห็นสามเกาะทีเ่ คยเป็น ถิ่นที่อยู่ ถูกแบ่งออกเป็นส่วนศีรษะตรงเกาะแรด ส่วนตัวคือเกาะ นาคาใหญ่ที่เรายืนอยู่ และส่วนหางอยู่ที่เกาะนาคาน้อย วางตัว กระจายออกไป แสงแดดสาดไสวไปทัว่ ริมหาด ส่องให้นำ�้ ทะเลกลายเป็นสีเขียว มรกตสะกดสายตาและกระทบใจเข้าอย่างจัง ช่างเข้ากับเรือ่ งราวที่ เพิง่ ผ่านหู หรือนีค่ อื มนตราของพญานาคราช ทีเ่ สกให้เราได้ชนื่ ชม ความงดงามของโลกบาดาลในบัดดล รีสอร์ทของ Luxury Collection ล้วนมีเรือ่ งราวพิเศษพร้อมสร้าง วิมานให้แขกทีเ่ ข้าพัก ประสบการณ์อนั วิเศษสุดเริม่ ขึน้ เมือ่ ฆ้องวง ใหญ่ถูกตีถึงสองครั้งเพื่อปลุกพญานาคให้ตื่นขึ้นมาเพื่อรับฟังค�ำ ขอพรจากแขกคนส�ำคัญ

62

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


63

45

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

63


64

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


Tropical Pool Villa ห้องพักชิลล์ชมทะเล แสนกว้างใหญ่ Sea View Pool Villa Beach Front Villa และ Beach Front Pool Villa พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน วิลล่าทัง้ หมด 67 หลัง วางหลัน่ ตัวตามแนวผา โดยเริม่ ต้นที่ ห้องพักในสวน Tropical Villa ขนาด 350 ตารางเมตร ได้ยนิ เสียง นกร้องเป็นเพือ่ นทุกเช้า นอกจากนัน้ คือ Tropical Pool Villa ห้องพัก ชิลล์ชมทะเลแสนกว้างใหญ่ Sea View Pool Villa, Beach Front Villa และ Beach Front Pool Villa ซึง่ กว้างขวางขนาด 550 ตารางเมตร มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก ไม่วา่ จะเป็นศาลาพักด้านนอก มาพร้อม กระดานหมากรุก สระว่ายน�้ำและสวนขนาดย่อม ห้องอาบน�้ำ ปรับเปลี่ยนเป็นสตรีมได้หากต้องการ มีเครื่องประทินผิวจาก แบรนด์สปาระดับโลก THANN ห้องแต่งตัวแยกออกมาจากห้อง นอนชัดเจน จัดเป็นสัดส่วนเดินเข้าออกกันจนเพลินเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ประดามีทงั้ เครือ่ งชงกาแฟ ตูเ้ ย็น ทีวจี อแบน เครือ่ งเสียง BOSE และ ไอพอดครบเซ็ท ทุกอย่างพรัง่ พร้อม สมดังกับเป็น “บ้านหลังใหม่” ทีเ่ ราฝันถึง

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

65


66 66

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

หากกระเป๋าหนักพร้อมจ่าย เช็คอินไปเลยที่ Royal Horizon Pool Villa วิลล่าสุดยอดแห่งความปรารถนาเพียงหนึง่ เดียว มีอาณา บริเวณราวอาณาจักรของตัวเองด้วยขนาด 1,600 ตารางเมตร แบ่ง พืน้ ทีอ่ อกเป็นสองห้องนอน ห้องนัง่ เล่น ห้องรับประทานอาหารพร้อม ห้องครัว สระว่ายน�ำ้ แบบอินฟินติ เี้ ปิดรับวิวเกาะเล็กเกาะน้อยของ อ่าวพังงาอันโด่งดัง ทุกอย่างล้วนลงตัว สวยงามสง่า รองรับแขก ระดับซูเปอร์วไี อพีระดับโลกได้อย่างสมฐานะ ไม่ตอ้ งห่วงว่า ชีวติ บนเกาะจะน่าเบือ่ เพราะเกาะนาคาใหญ่มี พืน้ ทีใ่ ห้คณ ุ พร้อมออกไปส�ำรวจทัง้ สวนยาง ชุมชนมุสลิมทีอ่ ยูห่ า่ ง จากรีสอร์ทไม่ไกล รวมถึงหาดทับโป๊ะ หรือจะออกก�ำลังกายด้วย กิจกรรมกลางแจ้งอย่างพายเรือคายัก ซึ่งใช้เวลาราวสองชั่วโมง ในการพายรอบเกาะ ทะเลรอบเกาะค่อนข้างสงบพายสนุก และเมือ่ คุณ สามารถพิ ชิ ต เส้ น ทางนี้ ไ ด้ คุ ณ ก็ จ ะได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รประกาศ ความแกร่งเช่นเดียวกับเรา


สระว่ายน�ำ้ แบบอินฟินติ ี้ เปิดรับวิวเกาะเล็กเกาะน้อย ของอ่าวพังงาอันโด่งดัง ทุกอย่างล้วนลงตัว สวยงามสง่า

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

67


68

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

69


น่าปลืม้ ยิง่ กว่า เมือ่ มาถึง กลางทะเลเรายังได้กนิ สเต็กชัน้ ดี นัน่ คือห้องอาหาร My grill รับลมทะเลโชยชืน่ อยากชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็น ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ทะเลคลื่นสงบ เราคว้าแพดเดิ้ลบอร์ดมาทรงตัวใช้พายวาด ว่ายไปในสายน�ำ้ หน้าหาด หนุม่ สาวฮันนีมนู ควงคูม่ านอนปิง้ แดด จนตัวแดง น้องๆหนูๆ เล่นในสระน�ำ้ กลางแจ้งขนาดใหญ่ตดิ กับห้อง อาหารต้นไทร และทุกคนสามารถมาเติมพลังหลบร้อนด้วยไอศครีม ฟรีตงั้ แต่เวลาหลังบ่ายสองเป็นต้นไป นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมสนุกๆ ส�ำหรับคุณผูห้ ญิงเช่น การเพนท์ผา้ บาติก ท�ำอาหารไทย กระทัง่ ถึง กิจกรรมเพื่อเรียกเหงื่อส�ำหรับนักสปอร์ตแมนตัวจริงเช่น พีลาทีส โยคะ มวยไทย เป็นอาทิ ย�ำ้ ว่าทุกกิจกรรมเราสามารถร่วมเข้าท�ำได้ แบบไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งค่าใช้จา่ ย ได้พกั ผ่อนและสนุกกับทุกกิจกรรม ได้อย่างเต็มที่ กินดืม่ มาครบครัน ตัง้ แต่หอ้ งอาหารต้นไทร เสิรฟ์ อาหารไทย และนานาชาติ เมนูแนะน�ำคือปลากะพงนึ่งมะนาวและเป็ดพะโล้ ทอดผัดโหระพา รสชาติไทยแท้รบั ประทานกับข้าวสวยร้อนๆ โดย เชฟนฤชิต รักเพชร ผูเ้ น้นว่า รสชาติตอ้ งเข้าถึงแบบไทย ไซส์วตั ถุดบิ ต้องใหญ่ ปิดท้ายด้วยข้าวเหนียวมะม่วงของโปรด มองข้ามเรื่อง ไดเอ็ทไปอีกหนึ่งวัน ด้านข้างคือไวน์เซลลาร์ตั้งอยู่ คัดสรรไวน์ทั่ว โลกโดยแดนเนียล พินโต (Daniele Pinto) ซอมเมอลิเยร์ชาวอิตาลี ผูส้ ามารถแนะน�ำอาหารแบบ 5 คอร์สจับคูก่ บั ไวน์รสเลิศได้เข้ากัน อย่างน่าประทับใจ น่าปลืม้ ยิง่ กว่า เมือ่ มาถึงกลางทะเลเรายังได้กนิ สเต็กชัน้ ดี นัน่ คือห้องอาหาร My grill รับลมทะเลโชยชืน่ อยากชมวิวพระอาทิตย์ตก ยามเย็นในบรรยากาศแสนโรแมนติก อย่าลืมจองโต๊ะที่ Z Bar และ จิบเครือ่ งดืม่ ซิกเนเจอร์ของ Luxury Collection นาม The Last Cocktail มีสว่ นประกอบของเหล้ายิน มะนาว โรสแมรี่ กานพลูและสาลีส่ ด ก่อนเสิรฟ์ ราดด้วยแชมเปญให้เกิดฟองพราย เครือ่ งดืม่ หวานหอม ชวนจดจ�ำช่วงเวลานีต้ ลอดไป

70

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

71


72

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


บริการสปาหรูระดับ 5 ดาวและใหญ่ทสี่ ดุ ในภูเก็ต Spa Naka มีพนื้ ทีข่ นาด 770 ตารางเมตร มีทรีตเมนท์บำ� บัดด้วยน�ำ้ คือ Watsu Treatment ที่ออกแบบโดยชาวตะวันตกแต่คิดค้นขึ้นในประเทศ ญีป่ นุ่ ให้เราลอยตัวเนือ้ ผิวน�ำ้ ตามแรงโน้มถ่วงโลก ในสระน�ำ้ ซึง่ มี อุณหภูมเิ ท่ากับร่างกาย เชือ่ ใจในเทอราพิสต์ผชู้ ำ� นาญ ซึง่ ระหว่างท�ำ ทรีตเมนท์จะมีการกดจุดช่วยผ่อนคลาย และยืดกล้ามเนือ้ เป็นการ บ�ำบัดทีม่ เี พียงแห่งเดียวในแดนใต้ โมงยามแห่งความสุขมักผ่านไปไวราวเหมือนฝัน เราตีฆอ้ งอีก ครัง้ ก่อนลาจากเดอะนาคา ไอแลนด์ พรสุดท้ายทีว่ าดหวังว่าจะส�ำเร็จ คงไม่มอี ะไรดีเกินกว่า ขอให้ได้กลับมาใช้ชว่ งเวลาพิเศษ ณ รีสอร์ท ระดับโลกนีอ้ กี ครา

CONTACT

32 หมู่ 5 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 076-371-400 www.luxurycollection.com/naka naka.reservations@luxurycollection.com, www.facebook.com/thenakaisland

RATE

เริม่ ต้นทีป่ ระมาณ 12,500 บาทต่อคืน ส�ำหรับ Tropical Pool Villa รวมอาหารเช้าส�ำหรับ 2 ท่าน และเรือสปีดโบ๊ทรับ-ส่งจากท่าเรืออ่าวปอ มารีนา่

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

73


special interview

Finding the Best Guest Experience

ERICH FRANZ FRIEDL General Manager, The Naka Island, A Luxury Collection Resort & Spa

ท�ำงานในต�ำแหน่งผูจ้ ดั การทัว่ ไป (General Manager) ของ The Naka Island, A Luxury Collection Resort & Spa มาตลอดระยะเวลาห้าปี อีกทัง้ เก็บเกีย่ วประสบการณ์การท�ำงานในโรงแรมห้าดาวในเครือสตาร์วดู มาแล้วเป็นเวลา 17 ปี ท�ำให้ คุณเอริค ฟรานส์ ฟรีเดิล มัน่ ใจในบริการที่ เดอะนาคาไอแลนด์ จะมอบให้แก่แขกคนไทยในแบบครบถ้วนทุกความต้องการ “ครอบครัวของผมเป็นเจ้าของเกสท์เฮาส์เล็กๆ ในออสเตรีย สิ่งนี้เป็นแรงจูงใจให้ผมสนใจงานด้านการบริการ เริ่มจากงาน โรงแรมโดยไต่เต้าจากงานเล็กๆ ซึ่งเป็นงานที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี อีกทัง้ งานในเรือส�ำราญซึง่ เปิดโลกกว้างให้แก่ผม จนในทีส่ ดุ ก็มา ท�ำงานทีภ่ เู ก็ต สถานทีพ่ กั ผ่อนระดับโลก “The Naka Island, A Luxury Collection Resort & Spa มีทุกอย่างที่แขกผู้รักการพักผ่อนปรารถนา เริ่มต้นการเดินทาง มายังรีสอร์ทด้วยเรือสปีดโบ๊ท เช็คอินแบบเป็นส่วนตัวในพูลวิลล่า ดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือคู่รักฮันนีมูนก็ล้วนแต่ชอบ ประสบการณ์พิเศษที่เราออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะส�ำหรับ ลูกค้าแต่ละท่าน ซึง่ โดดเด่นไม่เหมือนใคร และเนื่องจากเราเป็นเกาะ การตกแต่งย่อมซ่อนความเป็น ท้องถิน่ ไว้ แต่เรือ่ งการบริการเรามอบความหรูหราอย่างเต็มเปีย่ ม ไม่วา่ จะเป็นอาหารรสเลิศ ไวน์ชนั้ ดีจากทัว่ โลกคัดโดยซอมเมอลิเยร์ (Sommelier) ชาวอิตาลี คุณแดนเนียล พินโต (Daniele Pinto) ผู้จับคู่อาหารและไวน์เพื่ออรรถรสในการกินดื่ม เราพร้อมสร้าง แรงจูงใจให้แขกคนพิเศษได้กล้าออกไปท�ำกิจกรรมใหม่ๆ เช่น พายเรือคายักวนรอบเกาะนาคา ซึ่งใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึง สองชัว่ โมง ท�ำให้ได้เห็นวิถชี วี ติ ชาวเกาะ เปิดมุมมองทัศนียภาพใหม่ๆ และแน่นอนทีส่ ดุ ร่างกายคุณจะฟิตแอนด์เฟิรม์ ใครทีพ่ ชิ ติ รอบเกาะนี้ ได้จะได้รับประกาศนียบัตรจากเรา ซึ่งกลายเป็นธรรมเนียมที่ แขกส่วนใหญ่รสู้ กึ สนุก นอกจากนีผ้ มยังสัง่ สแตนด์อพั แพดเดิล้ บอร์ด (Stand up paddle board) มาจากยุโรป ซึง่ เราถือเป็นเจ้าแรกๆ ที่น�ำมาเล่นในภูเก็ต หาดของเราปลอดภัยจากคลื่นสูง แขกจึง สามารถว่ายน�ำ้ ได้ตลอดปี

74

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

เรามีสถานที่ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากที่ Z Bar พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มพิเศษ “The Naka Coco Rum” เราดีไซน์ ให้เข้ากับรัมท้องถิน่ อย่างฉลองเบย์รมั ดืม่ คูก่ บั ทาปาสลูกผสมเอเชีย นและเวสเทิรน์ ทัง้ เบียร์อกี 20 ชนิด เช่น จากเยอรมนี และเบลเยีย่ ม ซึง่ เสิรฟ์ ทีห่ อ้ งอาหารต้นไทร จับคูก่ บั อาหารไทยชนิดต่างๆ แน่นอน ว่าเป็นสิง่ ทีน่ กั ดืม่ ไทยชืน่ ชมกันอย่างมาก ยังไม่รวมถึงบริการต่างๆ ทีจ่ ดั ให้แขกได้เข้าร่วมแบบไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย เช่น พีลาทีส โยคะ ท�ำอาหารไทย เพนท์ผา้ บาติกและกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมาย ในส่วนของสปาเรามี Watsu ซึง่ เป็นการนวดแบบชิอตั สุในน�ำ้ มีเพียงแห่งเดียวในภาคใต้ของประเทศไทย มีคุณสมบัติพิเศษ ท�ำให้ร้สู ึกผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก ทัง้ หมดเป็น ประสบการณ์ทคี่ ณ ุ จะพบได้ทเี่ ดอะนาคาไอร์แลนด์” ก่อนจากกันไป คุณเอริคให้เหตุผลของการท�ำงานในแวดวง โรงแรมมาเนิน่ นานกว่า 25 ปีวา่ “ผมชอบการท�ำงานแบบทีมเวิรค์ สิ่งที่ดีที่สุดคือการได้ช่วยให้พนักงานมีพัฒนาการและส่งเสริม ศักยภาพให้เขาก้าวสูร่ ะดับทีด่ ขี นึ้ ผมชอบเฝ้าดูพวกเขาเติบโตและ ร่วมยินดีไปกับเขาเหล่านัน้ ด้วย” หากเปรียบโรงแรมเป็นบ้าน เราเชือ่ ว่า ด้วยหัวหน้าครอบครัว ทีด่ แู ลพนักงานอย่างดี จะส่งผลให้แขกของเดอะนาคา ไอแลนด์จะ ได้รบั การดูแลจากพนักงานด้วยมิตรไมตรีอนั จริงใจอย่างแน่นอน


a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

75

Story เพลินพรรณ เลิศล�้ำสกุลทรัพย์ Photos อนุวัฒ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา


travel feature

The Strand Cruise Takes You on a Lavish Journey Story&Photos

วัชรียา เจริญชูเกียรติกจิ

จากโรงแรมหรูเก่าแก่ในเมืองย่างกุง้ เดอะ สแตรนด์ สบโอกาสเปิดตัว เดอะ สแตรนด์ ครูซ เมื่อต้นปี 2016 เรือส�ำราญระดับลักซ์ชัวรี่ พาคุณล่องไปตามล�ำน�้ำอิรวดี หรือเอยาวดี จากอดีตเมืองหลวงเก่ามัณฑะเลย์ถึงเมืองมรดกโลกพุกาม ปรนเปรอวันพักผ่อน แสนส�ำราญ เรียนรู้วิถีถิ่น สัมผัสศิลปวัฒนธรรมของชาวเมียนมาไปตามกระแสธารา ที่ห้วงเวลาแห่งอดีตแทบไม่เคยพัดผ่าน

76

76

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

77


เจดียช์ นิ พิวมิน ทัชมาฮาลแห่งลุม่ อิรวดี

78

78

April

2017

เรือส�ำราญเดอะ สแตรนด์ ครูซ ทัง้ 4 ชัน้ เรียงล�ำดับจากชัน้ ล่างสุดขึน้ ไปยังชัน้ ดาดฟ้า ประกอบด้วย ชัน้ Below Main Deck ชัน้ Main Deck หรือล็อบบีค้ อยต้อนรับแขกทุกท่าน และส่วนห้องพัก ต่อมาเป็นชั้น Upper Deck ที่ตั้งห้องอาหารหลัก และส่วนของ ห้องพัก ก่อนขึ้นไปชั้นบนสุดหรือดาดฟ้าเรือ Sundeck ที่ได้รับ ความนิยมทีส่ ดุ เพราะเป็นส่วนสันทนาการพักผ่อน ทัง้ เลานจ์ สปา และสระว่ายน�ำ้ ครบครันด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ภายในทุกห้องพักทั้งหมด 27 เคบินได้รับการออกแบบและ ตกแต่งอย่างเรียบหรู คุมโทนด้วยสีครีมและสีเขียวชวนสบายตา พืน้ ไม้มนั วาวปูดว้ ยไม้สกั อย่างดี ผนังประดับด้วยผลงานศิลป์ทำ� มือจาก ชาวเมียนมา มีหน้าต่างบานโตที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แบบ พาโนรามาของริมฟากฝัง่ แม่นำ�้ อิรวดี ซึง่ ค่อยๆ เลือ่ นเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ราวกับเปลีย่ นฉากหนัง เตียงนอนขนาดคิงไซส์ท�ำให้วนั หยุดบนเรือ ยังคงสะดวกสบายเหมือนอยู่ในโรงแรมหรู ที่นอนหนานุ่มและ ชุดผลิตภัณฑ์อาบน�้ำก็สมราคาเรือส�ำราญ ด้วยเลือกใช้แบรนด์ Molton Brown จากอังกฤษ ห้องอาหารThe Strand Restaurant ให้บริการความอิม่ อร่อย ทั้งเมนูคาวและหวานทุกมื้อ การันตีด้วยหัวหน้าเชฟคนไทยมาก ประสบการณ์ที่พร้อมรังสรรค์ทุกมื้ออาหารแสนประทับใจ ไม่ว่า

a ny w h e r e m a g a z i n e

พักผ่อนเหมือนนอนในโรมแรมหรู

มิงกะลาบาหนุม่ น้อยเมียนมา


นัง่ รถม้าท่องอังวะ

จะเป็นอาหารตะวันตก อาหารพื้นเมือง เรือส�ำราญ เดอะ สแตรนด์ ครูซ เดิน ้ น�ำ้ อิยวดีจากมัณฑะเลย์ เมียนมา ยามอัสดงชวนไปชิลล์ทบี่ าร์บนชัน้ ทางเหนือพืน Sundeck ฟังเสียงเพลงขับกล่อมพร้อมจิบ – พุกาม ใช้เวลา 3 คืน และจาก เครือ่ งดืม่ ดับกระหาย พุกาม–มัณฑะเลย์ ใช้เวลา 4 คืน กินอิ่มนอนสบายแล้ว ก็ยังสามารถ ฟิตร่างกายให้เป๊ะปังได้ทชี่ นั้ Below Main เนื่องจากต้องทวนกระแสน�้ำ ทริปนี้ Deck มีหอ้ งออกก�ำลังกายพร้อมอุปกรณ์ เราล่องจากมัณฑะเลย์ไปพุกาม ซึ่ง ทันสมัย จะวิ่งหรือปั่นจักรยาน เลือกได้ ปกติชว่ งกลางปีเป็นฤดูนำ�้ หลากของ ตามชอบใจ ร้ อ นๆ ออกไปกระโจนน�้ ำ แม่นำ�้ อิรวดี ทัพน�ำ้ จึงทะลักท่วมพืน้ ที่ เรียกความสดชื่นที่สระว่ายน�้ำกลางแจ้ง บนชัน้ Sundeck เสร็จแล้วพักทีเ่ ตียงนอน การเกษตรและบ้านเรือนริมชายฝั่ง อาบแดด รวมไปถึงบริการสปาเพื่อผ่อน ชาวบ้านต่างอพยพขึ้นมาอาศัยอยู่ คลายร่างกาย บนพืน้ ถนนเป็นการชัว่ คราว ระหว่าง เริม่ ต้นทีแ่ รก ณ เมืองมินกุน ชมเจดีย์ ู เรือท่อง มินกุน (Mingun Pagoda) หรือทีช่ าวเมียนมา ทางเรือส�ำราญได้หยุดให้ลก เรียกกันว่า ปาโตดอจี (Pahtodawgyi) มี เที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมียนมา ความหมายว่า เจดียท์ สี่ ร้างไม่เสร็จ ตัง้ อยู่ บริเวณชายฝัง่ ของแม่นำ�้ อิรวดี ความมหัศจรรย์ทพี่ บคือ แม้วา่ จะเป็น เจดียท์ ยี่ งั สร้างไม่เสร็จ แต่กย็ งั ได้ขนึ้ ชือ่ ว่า เป็นสิง่ ก่อสร้างจากอิฐที่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ไม่ไกลกัน เราเดินต่อไปยังวัดมิงกุน ทีป่ ระดิษฐาน ระฆังของวัด เชือ่ ว่าเป็นระฆังยักษ์ทสี่ ง่ เสียงก้องกังวาลได้จริง ลองเอา ตัวเองเข้าไปวัดขนาดกับระฆังดูสิ จะเห็นได้ถงึ ความใหญ่โตมโหฬาร

วัดเก่ากลางเมืองอังวะ

เต็มอิม่ เมนูอร่อยทีห่ อ้ งอาหารบนเรือ สระว่ายน�ำ้ บนดาดฟ้า The Strand Cruise

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

79


พระพุทธรูปในเจดียอ์ นันดา ช็อปปิง้ บนเรือ The Strand Cruise

80

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

เจดียใ์ นเมืองพุกาม จิตรกรรมฝาผนังทีพ ่ กุ าม


ส่วนสิ่งก่อสร้างตระการตาตรึงใจ ของวันนี้ ส่วนตัวยกให้แก่เจดียช์ นิ พิวมิน (The Hsinbyume Pagoda) หรือเมียะ เต็งดาน เจดีย์แห่งความรักที่พระเจ้า บากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง มีต่อมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัย ก่อนเวลาอันควร จนได้รบั สมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุม่ อิรวดี เจดียอ์ งค์ใหญ่สี ขาวตัง้ ตระหง่านรายล้อมด้วยหมูเ่ จดียเ์ ล็ก เปรียบเหมือนอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุที่ รายล้อมด้วยขุนเขาและมหาสมุทร เช้าวันรุ่งขึ้น เรากระโจนขึ้นรถม้า ท่องกรุงอังวะ แวะวัดบากะยา ชื่นชม ความงดงามของวัดไม้สกั แกะสลักทัง้ หลัง สร้างตามแบบศิลปะพม่า ประกอบด้วย เสาทัง้ หมด 267 ต้น ต้นทีส่ งู ทีส่ ดุ มีความ ยาวถึง 60 เมตร ลัดเลาะไปตามถนนใน หมู่บ้าน ผ่านทุ่งนาสีเขียว มุ่งหน้าสู่วัด มหาอองมเยบองซาน หรือวัดมนุออกจอง สร้างขึ้นด้วยปูนตามแบบโครงสร้างไม้ ดัง้ เดิม เนือ่ งจากเกิดแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2381 ท�ำให้วดั เก่าพังครืนลงมา แต่ความ อลังการของวัดก็ยงั โดดเด่น ท�ำให้เรากด ชัตเตอร์ไม่ยงั้ ๆ เก็บรายละเอียดความงาม ของสถาปัตยกรรมเอาไว้ ต่อจากนัน้ ครึง่ วันบ่ายก็เตรียมพักผ่อนบน เรือส�ำราญ เพือ่ เดินทางมุง่ หน้าสูพ่ กุ าม ฉายาเมืองเจดีย์ 4,000 องค์ ผลิตภัณฑ์ขนึ้ ชือ่ ของพุกามคือ เครือ่ งเขิน ทีน่ จี่ งึ เป็นหมูบ่ า้ น ผลิตเครื่องเขิน ท�ำจากตอกไม้ไผ่จักสาน น�ำตอกมาขดต่อกัน ขึ้นรูปทรงเป็นภาชนะต่างๆ แล้วน�ำไปขัดให้ผิวเรียบปิดทองและ ลงสีลงรักตกแต่งลายให้สวยงาม เหมาะแก่การซื้อเป็นของฝาก ของทีร่ ะลึกติดไม้ตดิ มือกลับ ปิดท้ายค�่ำคืนสุดท้ายแสนพิเศษด้วยการแสดงหุ่นกระบอก ทักษะของศิลปินในการเชิดหุน่ ประกอบเสียงดนตรีสด ไม่วา่ จะเป็น ฆ้อง ระนาด ฉิง่ เหมือนดนตรีไทย ตัวหุน่ บอกเล่าเรือ่ งราวตามความเชือ่ ของชาวเมียนมา อาทิ หนุม่ สาวจีบกัน ชายหญิงทะเลาะกัน เรียก รอยยิม้ และเสียงหัวเราะให้ครึกครืน้ ก่อนหม�ำ่ มือ้ ค�ำ่ อันแสนพึงใจ ตลอดระยะเวลาสามวันบนเรือส�ำราญ เดอะ สแตรนด์ ครูซ มอบความส�ำราญระดับลักซ์ชวั รีแ่ ละประสบการณ์รมิ ฝัง่ ลุม่ แม่นำ�้ อิรวดี ท้าทายให้นกั เดินทางผูต้ อ้ งการแสวงหาสีสนั ใหม่ให้กบั ชีวติ ได้กอบเก็บเป็นความทรงจ�ำรูปแบบใหม่อนั มิอาจลืม

ด้วยพลังศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา ชาวเมียนมาก่อสร้างเจดีย์ “ให้เยอะ ให้สวย ให้ยิ่งใหญ่” สถาปัตยกรรม เมื่อสมัยศตวรรษที่ 11 บ่งบอกถึง ความฉลาดของมนุษย์ที่คิดออกแบบ ลักษณะเจดียม์ ลี กั ษณะเด่นต่างกัน จน ถูกเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลก เจดียท์ ี่ โด่งดังสุดคือเจดียอ์ นันดา (Ananda Pahto) ภายในมีพระพุทธรูปยืนอยูส่ มี่ มุ ซึ่ ง แต่ ล ะมุ ม จะมี ป างที่ แ ตกต่ า งกั น ส่วนเจดียส์ ที องลักษณะคล้ายชเวดากอง แต่ลักษณะกว้างกว่าและขนาดของ ทุกอย่างย่อลงมาคือ เจดีย์ชเวสิกอง (ShwezigonPaya) มี ค วามสู ง 160 เมตร ตามความเชือ่ ทีส่ บื ต่อกันมา ว่ากันว่า เจดีย์องค์นี้บรรจุพระบรม สารีรกิ ธาตุสำ� คัญ 3 ส่วน ได้มากราบไหว้ สักการะถือเป็นมงคลยิ่งนัก

วิหารสุลามณี

GETTING THERE

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้บริการเทีย่ วบินตรง กรุงเทพฯ (สุววรณภูม)ิ – มัณฑะเลย์ ตรวจสอบตารางบินและส�ำรองทีน่ งั่ www.bangkokair.com หรือโทร. 1771 ตลอด 24 ชัว่ โมง

MORE INFO

รายละเอียดเพิม่ เติม www.thestrandcruise.com a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

81


hotel review

The Slate Stay Unique จาก Indigo Pearl สู่ The Slate และยังคงไว้ซงึ่ เป็นหนึง่ ในสมาชิกของ ดีไซน์โฮเทล (Design Hotels™) ภาย ใต้การออกแบบของ “บิลล์ เบนสเลย์” (Bill Bensley) สถาปนิกชาวอเมริกนั ชื่อดัง สู่ความกล้าด้วยรูปแบบสุด ล�ำ้ อาว็อง-การ์ด หนึง่ เดียวในภูเก็ต โดยได้แรงบันดาลใจจากเรือ่ งราวและ ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานของจังหวัด ภูเก็ตในยุคเหมืองแร่บวก สู่รูปแบบ วันพักผ่อนทีม่ เี อกลักษณ์เปีย่ มดีไซน์ ร่วมสมัย

82

April

80 2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

บริเวณหาดในยางอันเงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติทเี่ ต็มไปด้วยพรรณไม้เขตร้อน ถูก ปรับแต่งให้กลายเป็นสวรรค์วนั พักผ่อน บรรดามีดว้ ยสระว่ายน�ำ้ และสระบัวธรรมชาติสอด แทรกด้วยประติมากรรมร่วมสมัยอันเกิดจากข้าวของเครือ่ งใช้ในเหมืองแร่ให้ออกมาได้อย่าง เก๋ไก๋ลงตัว ห้องพักแบ่งเป็นห้องสวีททัง้ หมด 177 ห้อง และพูลวิลล่าอีกจ�ำนวน 7 หลัง ทุกหลังใช้ ไม้เป็นวัสดุหลักและแต่งเติมด้วยเหล็ก ห้องพักแบบพูล วิลล่า เหมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับทุกท่าน ทีต่ อ้ งการหลีกหนีความวุน่ วายมาผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศหรูหราประดับประดาด้วย ศิลปะทันสมัย เบนสเลย์ สวีท ทีส่ ดุ ของการพักผ่อนอย่างมีระดับ ภายในห้องประดับประดา ด้วยการจัดดอกไม้สสี วย ๆ ตัดกันอย่างมีสไตล์กบั สีของเฟอร์นเิ จอร์ไม้ คุณสามารถใช้เวลา ส่วนตัวในสวน แช่ตวั ในสระว่ายน�ำ้ และไพรเวท พูล วิลล่า (Private Pool Villas) วิลล่าสุด หรูทจี่ ะให้คณ ุ รูส้ กึ เหมือนก้าวสูโ่ ลกอีกหนึง่ ประกอบด้วยเตียงเดีย่ วขนาดใหญ่ เปิดโล่งมอง เห็นความงามของป่าไม้เขียวชอุม่ ตรงหน้าจนคุณได้ยนิ เสียงของนกนา ๆ ชนิด ผ่อนคลายกับ การว่ายน�ำ้ ในสระ แช่ตวั ในจากุซซี่ หรือนอนอาบแดดบนโซฟาตรงบริเวณเทอเรซ มอบความ สะดวกสบายให้กบั คุณยิง่ ขึน้ ด้วยบริการบัตเลอร์ตลอด 24 ชม. และคุณยังเลือกให้ความสุข กับตัวเองด้วยการท�ำสปาภายในวิลล่าได้อกี ด้วย ห้องอาหารและบาร์รวม 8 แห่ง ที่รังสรรค์ทั้งอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศมากมาย ทัง้ อาหารไทยแต่ละภูมภิ าค อาหารทะเล สดใหม่ สเต๊กเนือ้ นุม่ ค็อกเทลและไวน์จากทัว่ โลก โดยเฉพาะแบล็ค จินเจอร์ (Black Ginger) บริการอาหารไทยดัง้ เดิมของภูเก็ต รวมถึง อาหารท้องถิน่ ทีห่ ารับประทานได้ยาก ปรุงจากวัตถุดบิ พืน้ บ้านสดใหม่ บนเรือนไทยอยุธยา กลางน�ำ้ ทีถ่ กู ออกแบบอย่างประณีต รีเวทและรีบาร์ (Rivet & Rebar) ตกแต่งโดยใช้เก้าอีท้ ี่ ประยุกต์จากเครือ่ งจักรในโรงงานเหมืองแร่ บริการคุณด้วยอาหารสไตล์เอเชียร่วมสมัย เน้น การผสมผสานรสชาติและเครือ่ งเทศได้อย่างน่าสนใจ ทิน ไมน์ (Tin Mine) บริการอาหารปิง้


ย่าง และอาหารนานาชาติ รวมถึงบุฟเฟ่ตอ์ าหารเช้า และมุมอาหารปรุงสด ๆ ในบรรยากาศ การตกแต่งทีใ่ ห้อารมณ์เหมือนได้ยอ้ นกลับไปสูย่ คุ แห่งความรุง่ เรืองของโรงงานอุตสาหกรรม ทุง่ คาทินซินดิเคท (Tongkah Tin Syndicate) ตกแต่งสไตล์โพสโมเดิรน์ ให้ความรูส้ กึ เหมือน กลับไปสูย่ คุ ประวัตศิ าสตร์ของภูเก็ต ภายในมีทงั้ โต๊ะสนุก๊ เกอร์และบาร์ รวบรวมวิสกีห้ ายาก จากหลายมุมของโลกมาไว้บริการ อันเดอร์กราวนด์ คาเฟ่ (Underground) ผ่อนคลายกับ บรรยากาศกลางแจ้งริมสระน�ำ้ บริการคุณด้วยเมนูเพือ่ สุขภาพไร้สารปรุงแต่ง อาทิ สลัดผัก สด, น�ำ้ ผลไม้คนั้ สด และผลไม้ ทุกเมนู ชอร์ ธิง (Shore Thing) เสิรฟ์ พิซซ่าเตาถ่านแป้งบาง กรอบ และค็อกเทลนา ๆ ชนิดยามพระอาทิตย์ตก และเดอร์ตี้ มอนส์เตร่า (Dirty Monstera) บริการอาหารกลางวัน, กาแฟสด และขนมหวานแสนอร่อย พร้อมฉายภาพยนตร์คลาสสิก ให้ชมอย่างเพลิดเพลิน ตบท้ายชวนผ่อนคลายในสปาเจ้าของรางวัลดีไซน์ระดับโลก โคคูนสปา (Coqoon Spa) ซ่อนตัวอยูท่ า่ มกลางแมกไม้เขียวขจี ห้องทรีทเมนต์สวีทแต่ละห้อง บริการคุณด้วยทรีทเมนต์ และการนวดหลากหลาย ในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ ให้คณ ุ พบสวรรค์ของการผ่อน คลายอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิง่ The Nest ทีถ่ อื เป็นซิกเนเจอร์ของโคคูนสปา โดดเด่น ด้านการดีไซน์ โครงสร้างภายนอกสร้างจากหวายเทียมท�ำด้วยมือ ถูกออกแบบเป็นลักษณะ เหมือนรังนกบนต้นไม้กลางแมกไม้นานาพรรณ The Slate เกิดขึน้ จากการผ่านกระบวนการคิดของคุณวิจติ ร และคุณประกายแก้ว ณ ระนองผูเ้ ป็นเจ้าของเหมืองแร่ในอดีต จนถ่ายทอดออกมาสูก่ ระบวนการออกแบบทีเ่ รายกย่อง ให้เป็นมือวางอันดับต้นของเมืองไทย เช่นนีแ้ ล้ว การันตีได้วา่ ผูต้ อ้ งการวันพักผ่อนส่วนตัวใน ภูเก็ตแบบประสบการณ์สดุ พิเศษทัง้ บริการและบรรยากาศ จะไม่ผดิ หวังบนสวรรค์เมืองร้อน ณ หาดในยางแห่งนีอ้ ย่างแน่นอน

CONTACT

เลขที่ 116 หมู่ 1 หาดในยาง ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์: 076-327-006 www.theslatephuket.com

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

83


hotel review

84

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


Amari Samui

DISCOVER SAMUI WITH AMARI Story& Photos

พลอยจันทร์ สุขคง

หาดทรายสีขาวเม็ดนวลละเอียดทอดตัวตัดกับท้องฟ้าและผืนน�ำ้ สีคราม คลอเคลีย ด้วยเสียงเกลียวคลื่นไม่ห่างหู หากนี่คือสูตรส�ำเร็จของท้องทะเลชวนฝันของ นักเดินทางหลายคน ยิง่ บวกกับการบริการสุดพิเศษจาก Amari Samui ด้วยแล้ว ทริปพักผ่อน 3 วัน 2 คืน บนเกาะมีชื่อ ย่อมสร้างความประทับใจให้ฉัน ร้อยเปอร์เซ็นต์

น�้ำมะพร้าวเย็นฉ�่ำเสิร์ฟสดจากลูก เรียกความประทับใจแรกได้ดี พอๆ กับ ส่วนต้อนรับแบบกึง่ กลางแจ้งทีห่ ยิบยกเอา กลิน่ อายของท้องทะเลมาเรียกความสดชืน่ ให้คลายเหนื่อย การปิดปรับปรุงยาวนาน ถึงหนึ่งปีเต็ม พลิกโฉม Amari Samui ให้ ดูเก๋และร่วมสมัยมากขึน้ มีการผสมผสาน กลิน่ อายท้องถิน่ เข้ากับคอนเซ็ปต์หลักของ แบรนด์ Colours & Rhythms ห้องพัก จ�ำนวน 193 ห้อง แบ่งเป็น 3 บริเวณ ได้แก่ Thai Village Wing, Garden Wing และ Beach Wing ทุกห้องตกแต่งแบบไทยร่วมสมัย โดยใช้สีเอิร์ธโทน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ จากเกาะสมุยเป็นหลัก ห้องพักประเภท Superior และ Deluxe มาพร้อมระเบียง ส่วนตัวไว้นั่งเอกเขนก Junior Suite ตอบ โจทย์ได้ดสี ำ� หรับผูท้ มี่ องหาห้องพืน้ ทีก่ ว้าง ขวางมากขึ้น ทริปแบบครอบครัว แนะน�ำ

ห้องพักแบบ Family Duplex ห้องพักเก๋ใน บรรยากาศล้านนา เพิ่มเติมด้วยอุปกรณ์ และเตียงส�ำหรับคุณหนู ไม่ว่าจะเป็นชุด อาบน�้ำ รองเท้าสลิปเปอร์ รวมถึงของเล่น และตุ๊กตาแสนน่ารัก Amaya Food Gallery ห้องอาหาร ซิกเนเจอร์ของ Amari เปิดให้บริการอาหาร เอเชียและนานาชาติตลอดวัน ออกแบบ พิ เ ศษโดยได้ แ รงบั น ดาลใจจากอาหาร แนวสตรีท ฟู้ด เพิ่มโอกาสให้นักพักผ่อน สัมผัสความเป็นพื้นถิ่นมากขึ้น พื้นที่ครัว เปิดโล่ง อวดกรรมวิธีก ารปรุงแบบสดๆ มื้อเช้าเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่ต์ มื้อกลางวันและ เย็นเสิร์ฟเป็นแบบ A-la-carte ยามบ่าย ระหว่างวัน แวะจิบกาแฟและชิมขนมอบ ใหม่ๆ ได้ที่ Amaya Bar ก่อนไปจบวัน ด้ ว ยเครื่ อ งดื่ ม แก้ ว โปรดพร้ อ มอาทิ ต ย์ อัสดง ณ Amaya Bar a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

85


86 ส�ำหรับมือ้ เย็นคืนแรก ฉันเลือกจบวัน ด้วยอาหารอร่อยจาก Prego ห้องอาหาร อิตาเลียนที่อยู่คู่เกาะสมุยมานานนับสิบปี “มาร์โค บอสคาอินี่” เชฟสัญชาติเดียวกัน บรรจงสร้ า งสรรค์ Prego ด้ ว ยความ พิถพี ถิ นั เขาคัดสรรวัตถุดบิ สดๆ ส่งตรงจาก ประเทศอิตาลี เพราะเชื่อว่าวัตถุดิบจาก อิตาลีแท้ย่อมสะท้อนความเป็นอิตาเลียน ได้ดที สี่ ดุ ทุกเมนูปรุงสุกสดใหม่สง่ ตรงสูโ่ ต๊ะ พิ ซ ซ่า อบจากเตาอบไม้ ฟ ื น แบบดั้ ง เดิ ม สลัดผักสดจากโครงการหลวง ผนังก�ำแพง ประดับด้วยอิฐบล็อกให้บรรยากาศสบายๆ ราวกับอยูบ่ า้ น ด้านหน้ามีบาร์เล็กๆ พร้อม ดนตรีจังหวัดชวนแด๊นซ์ ออกก�ำลังสนุกๆ หลังมื้ออาหารรอบดึก หลั ง จากผ่ อ นคลายกั บ สิ่ ง อ� ำ นวย ความสะดวกต่ า งๆ ในโรงแรม ตลอด 1 คืนเต็ม เช้านี้เรามีนัดล่องเรือรอบเกาะ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมจาก Discover Amari บริการจัดการน�ำเที่ยว และแนะน�ำ ที่กิน ที่ช็อป ในเขตท้องถิ่น พิเศษส�ำหรับ ลูกค้า Amari เท่านั้น เรือยอชต์ล�ำโตออก จากท่าเรือเพชรรัตน์ในช่วงสาย แล่นฉิวบน ผิวน�ำ้ ไปรอบๆ เกาะ ฉันมาสมุยเป็นครัง้ ที่ 2 แต่ เ ป็ น ครั้ ง แรกที่ นั่ ง เรื อ ชมบรรยากาศ แบบนี้ พืน้ น�ำ้ พืน้ ทรายตามเกาะแก่งต่างๆ รอบสมุย สวยงามน่าสัมผัสไม่ต่างจาก ฝั ่ ง อั น ดามั น บางเกาะทรายนุ ่ ม เสี ย จน เดินปวดเท้า โลกใต้น�้ำเต็มไปด้วยสัตว์น�้ำ นานาพันธุ์ ฉันเห็นทั้งหอยมือเสือ ปลา ลายเสือ ปลาไหลมอเรย์ ปลามังกร และ 86

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


ลู ก ฉลามตั ว เล็ ก ๆ ที่ แ วะหลงมาให้ ย ล อย่างคาดไม่ถึง ช่วงบ่ายเรือจอดยังเกาะ มัดสุม หนึ่งในเกาะส่วนตัวที่เปิดให้นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาพั ก ผ่ อ นตามอั ธ ยาศั ย เป็ น บางส่ ว น เปลี่ ย นอิ ริ ย าบถเอนกาย บนเม็ ด ทรายนวลละเอี ย ดแทนไม้ ฝ า จากดาดฟ้าเรือ ฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่ง เป็นระยะ ไม่นานพระอาทิตย์เริม่ คล้อยต�ำ่ ท้องฟ้าใสกระจ่างถูกย้อมด้วยสีส้มแสด ของดวงอาทิตย์ยามเย็น เรือล�ำเดิมพาเรา ออกจากฝั่งอีกครั้ง พร้อมปาร์ตี้ค็อกเทล เล็กๆ ท่ามกลางแสงอัสดง บรรยากาศ โรแมนติกและสวยงามมากทีเดียว

โปรแกรม Discovery Samui ยัง ไม่หมดอยู่แค่นั้น ก่อนโบกมืออ�ำลาวัน หยุด พนักงานแนะน�ำให้เราลิ้มลอง BBQ อร่ อ ยๆ ที่ Stacked ห้ อ งอาหารสไตล์ อเมริ ก าของ Ozo Chaweng Samui ซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยแม้แต่น้อย การเข้าพัก ที่ Amari Samui นอกจากจะได้การบริการ ระดับ 5 ดาว ห้องพักคุณภาพที่พร้อมให้ เอนกายพักผ่อน ฯลฯ บริการ Discover Amari ยังท�ำให้การเทีย่ วเกาะสมุยของฉันง่าย และสนุกขึน้ ไม่รจู้ ะไปไหน นึกอะไรไม่ออก แค่เดินไปปรึกษากับส่วนต้อนรับ วันพักผ่อน เรียบง่ายก็สมบูรณ์ขึ้นมาทันตา

CONTACT

Amari Samui 14/3 หมู่ 2 ถ.เฉวง- เชิงมน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎธานี โทร. 077-300-306-9 www.amari.com

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

87


hotel review

A Maritime Welcome PEGGY’S COVE RESORT

Story รรรรยา บุญกลั่น Photos Peggy’s Cove Resort

88

April

88 2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิตเป็นถนนเลียบ ชายหาดลัดเลาะไปตามแนวเขา เส้นทาง ที่ผสานความสวยงามสองข้างทางไว้ด้วย กันทั้งทะเลและภูเขา ผ่านหาดคุ้งวิมาน ในจังหวัดจันทบุรี จนได้ชื่อว่าถนนที่สวย ทีส่ ดุ ของภาคตะวันออก ด้วยวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม เงียบสงบ จึงเป็นที่ตั้งของที่พัก น่ารักๆ สีสนั สดใสเป๊กกี้ โคฟ รีสอร์ททีร่ อ ต้อนรับและมอบความสุขในวันพักผ่อน ของคุณ ด้วยความประทับใจในหมู่บ้านชาว ประมง ณ อ่าวเซนต์ มาร์กาเร็ต แห่งโนวา สกอตเทียร์ ประเทศแคนาดา จากการเดินทาง ไปท่องเที่ยวของสองพี่น้องเจ้าของรีสอร์ท คุ ณ อนุ ส รณ์ แ ละคุ ณ อนุ สิ ท ธิ์ สหะโชค จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ สถานที่ พั ก ผ่ อ นอั น สะดุ ด ตา อาคารไม้ หลังคาจั่วทรงสูงหลากสีสัน แต่ละอาคาร ล้อมรอบด้วยธารน�ำ้ ไหล มีสะพานไม้ทที่ ำ� จากหมอนรถไฟเป็นทางเดินเชื่อมถึงกัน โดดเด่นด้วยประภาคารสีแดง ให้กลิน่ อาย หมูบ่ า้ นชาวประมงตะวันตก

นอกเหนื อ จากความสวยงามของ สถาปัตยกรรมและบรรยากาศภายนอกแล้ว ห้องพักจ�ำนวน 38 ห้อง ได้รบั การตกแต่ง อย่างใส่ใจด้วยโทนสีสบายตา ดูอบอุ่น น่านอน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เหมือน พักอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงจริงๆ อีกทั้ง มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยกว้ า งขวางทั้ ง ในรู ป แบบ ห้องดีลกั ซ์ ดีลกั ซ์ พูล แอกเซส ดีลกั ซ์ จากุซซี่ วิลล่า และแกรนด์ ดีลกั ซ์ พูล วิลล่าทีพ่ ร้อม รองรับทุกจุดประสงค์การเดินทางไม่ว่า จะเป็นการพักผ่อนกับครอบครัวไปจนถึง การพักผ่อนของคูร่ กั


ผ่อนคลายกันเต็มอิม่ แล้ว หากิจกรรม เบาๆ ท�ำกันต่อ อาทิ ท�ำเสือ้ มัดย้อมด้วยการ ออกแบบเอง ท�ำเสร็จแล้วใส่กลับบ้าน ได้เลย กลายเป็นที่ระลึกจากทางรีสอร์ท หรือจะเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปก็มีชุด ชาวประมงตะวันตกเตรียมไว้ให้เสร็จสรรพ แต่กจิ กรรมทีเ่ ราไม่อยากให้พลาด คือ ล่องเรือ ชมวิ ถี ชี วิ ต ชาวประมงท้ อ งถิ่ น ในอ่ า ว คุ ้ ง กระเบนเรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมริ ม สายน�้ ำ ไปพร้อมๆ กับการท่องเทีย่ ว

ด้วยบริการทีค่ รบครัน ไม่เพียงแค่ทพี่ กั เท่านัน้ เป๊กกี้ โคฟ รีสอร์ท ยังมีรา้ นอาหาร ที่เปิดให้บริการทั้งแขกที่มา เข้าพักและ ลูกค้าจากภายนอก ไลท์เฮ้าส์ บาร์ แอนด์ กริลล์ห้องอาหารบรรยากาศโปร่งสบาย พร้อมเสิรฟ์ อาหารยุโรปนานาชนิด อาหาร ทะเลไปจนถึงอาหารพืน้ เมืองจันทบุรี ครบรส ตลอดทัง้ วัน เมนูแนะน�ำเราขอเสนอพิซซ่า บางกรอบกินเพลินทีเดียวแหละหมดตอนไหน ไม่รตู้ วั เลย และสุดท้าย คอฟฟี่ โคฟ คาเฟ่ น่ารักๆ ที่รอเสิร์ฟเบเกอรี่อบอร่อยคู่กับ เครื่องดื่มหลากหลายเมนู ให้คุณเลือกได้ ตามใจโปรด ไม่มอี ะไรดีไปกว่า การได้ปลีกตัวจาก ความวุน่ วายในเมืองหลวงแล้วออกเดินทาง สู่การพักผ่อนในบรรยากาศสบายๆ ใกล้ ชิดธรรมชาติ หาดทรายขาวสะอาดและ ท้องทะเลสีฟา้ สดใส วันหยุดสัน้ ๆ ทีจ่ ะถึงนี้ เป๊กกี้ โคฟรีสอร์ท จะตอบโจทย์วนั พักผ่อน ให้กบั คุณ

นอกเหนือจากความสวยงาม ของสถาปัตยกรรมและ บรรยากาศภายนอกแล้ว ห้องพักจ�ำนวน 38 ห้อง ได้รบั การตกแต่งอย่างใส่ใจ ด้วยโทนสีสบายตา อบอุน่ น่านอน

CONTACT

Peggy’s Cove Resort 44 หมู่ 7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 2217 โทร. 039-460345, 061-4054499 www.peggyscoveresort.com

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

89


hotel review

Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi

Perfect Relaxation in Krabi Story&Photos

สรุตา สิริศรีสัมพันธ์

ไม่ไกลจากปากซอยอ่าวนาง 11 จังหวัดกระบีม่ ากนัก เป็นทีต่ งั้ ของรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแห่งที่ 3 เปิดใหม่ ล่าสุดเมือ่ เดือนตุลาคม 2559 เซ็นทรา บายเซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่ ตัง้ อยูใ่ นท�ำเลดีเยีย่ ม ใกล้ชดิ ทัง้ ภูเขาและทะเล ให้คณ ุ ดืม่ ด�ำ่ บรรยากาศสองแบบ ได้ในเวลาเดียวกัน ถือเป็นสวรรค์ยอ่ มๆ ทีน่ กั พักผ่อน ควรจับตามองเมือ่ ปักหมุดเยือนกระบี่ 90

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

ค�ำว่า ภู มาจาก ภูเขา ส่วน พาโน คือ วิวพาโนรามา รวมกัน กลายเป็นชือ่ ของรีสอร์ททีม่ วี วิ ทิวทัศน์โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนแสน สงบ บรรยากาศเป็นส่วนตัว เดินเข้ามาสะดุดตากับรูปปัน้ หนุมาน บริเวณน�้ำพุด้านหน้า และลวดลายหนุมานที่ใช้ในการตกแต่ง ทั่วล็อบบี้ รวมถึงห้องพักทุกห้อง ได้แรงบันดาลใจมาจากต�ำนาน ของหนุมาน แม่ทัพวานรผู้ภักดีแห่งกองทัพของพระราม หนึ่งใน ตัวละครวรรณกรรมเลื่องชื่อตลอดกาล “รามเกียรติ์” ชื่อหนุมาน ที่เราเรียกกันนั้น แท้จริงแล้วมีที่มาจากชื่อชายฝั่งทะเลอันดามัน อั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของจั ง หวั ด กระบี่ เชื่ อ มโยงวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น กั บ ความทันสมัยในการออกแบบตกแต่งเข้ากันได้พอดี


เซ็นทรา บายเซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่ มีหอ้ งพักรองรับ นักพักผ่อนทุกเพศทุกวัย เปิดให้บริการทั้งหมด 158 ห้องขนาด 24 - 49 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นห้อง Superior โทนสีทองขาว ในห้องสบายตาและเรียบง่าย เตียงคิงไซส์นมุ่ สบาย เหมาะส�ำหรับ คู่รักมาพักผ่อนส่วนตัวท่ามกลางวิวห้องพักที่มีทั้งวิวสระว่ายน�้ำ และภูเขา ส่วนอีกห้องคือ Family Residence ส�ำหรับครอบครัว ประกอบด้วยห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ และห้องนั่งเล่นที่มี เตียง 2 ชั้นของคุณหนูๆ จัดเป็นสัดส่วน ภายในตกแต่งเหมือน ห้องพัก Superior เรียบง่ายสบายตา และทีส่ ำ� คัญบนหัวเตียงของทัง้ สองประเภทตกแต่งรูปหนุมานขนาดใหญ่เอาไว้อย่างอลังการงดงาม สระว่ายน�้ำขนาดใหญ่บนชั้น 2 คอยให้บริการท่ามกลาง วิวภูเขาหินปูนโอบล้อม จรรโลงใจในบรรยากาศพักผ่อนชั้นดี หากท้องร้องเชิญเลยที่ห้องอาหารมิกซ์ บิสโทร (Mix Bistro) ริมสระว่ายน�ำ้ พร้อมเสิรฟ์ เมนูสไตล์เอเชียน และอินเตอร์เนชัน่ แนล ทัง้ 3 มือ้ อาทิ ขนมจีนน�ำ้ ยาปูสตู รปักษ์ใต้ สปาเก็ตตีส้ ไปซีโ่ อลิโอ เสิร์ฟพร้อมเบคอนทอดกรอบ หมูย่างสไตล์กรีกห่อแป้ง และอื่นๆ ชวนน�้ำลายสอ นอกจากนี้ยังมีเซ็นฟิต ฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้คุณ ออกก�ำลังกายเสริมสุขภาพอันดี รวมถึงมีห้องประชุมสัมมนา และจัดเลี้ยงส�ำหรับหมู่คณะ หากใครอยากไปดื่มด�่ำวิวยามเช้า ทีอ่ า่ วนาง รีสอร์ทจะมีรถรับ-ส่งคอยให้บริการตามรอบใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านัน้

สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วติดดาวของกระบี่ อยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกลจากรีสอร์ท ทัง้ ล่องเรือเทีย่ วเขาขนาบน�ำ้ เยือนชุมชนบ้านเกาะกลาง ดูการสาธิต เพนท์ผา้ บาติก บุกแหล่งปลูกข้าวสังข์หยดพันธุพ์ นื้ เมือง หม�ำ่ ขนมจีน แววสายไทยเจ้ า อร่ อ ย เช็ ค อิ น ที่ เ ที่ ย วใหม่ อ ย่ า งหนองทะเล เติมอรรถรสการพักผ่อนของคุณให้สมบูรณ์แบบยิง่ ขึน้ CONTACT

เซ็นทรา บายเซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่ 879 ม.2 ซ.อ่าวนาง 11 จ.กระบี ่ 81180 โทร. 075-607-888 - 9 อีเมล cpp@chr.co.th เว็บไซต์ www.centarahotelsresorts.com/th/centra/cpp/ a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

91


hotel review

NOVOTEL BANGKOK SUVARNABHUMI AIRPORT

TIME IS YOURS

Story พลอยจันทร์ สุขคง Photos อนุวัฒ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ด้วยต�ำแหน่งทีต่ งั้ อยูภ่ ายในรอบรัว้ สนามบิน โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ จึงมุง่ ต้อนรับแขกเมืองแบบขาจรเป็นหลัก ไม่วา่ จะเป็นนักเดินทางผูต้ อ้ งการหาสถานทีค่ ลายเหนือ่ ยระหว่างรอเครือ่ งบิน หรือทริปธุรกิจแบบปัจจุบนั ทันด่วนทีถ่ กู ตีกรอบด้วยระยะเวลา ทัง้ หมดน�ำไปสูเ่ งือ่ นไขการให้บริการคุณภาพ ทีเ่ ปิดโอกาสให้คณ ุ บริหารจัดการเวลาพักผ่อนเองได้ตามใจฉันตลอดการเข้าพัก ไม่ต้องจ�ำเวลาเช็คอิน เช็คเอาท์ หรือแม้กระทั่งอาหารเช้า เพราะแค่ลากกระเป๋ามาที่ส่วนต้อบรับ คุณก็สามารถเช็คอิน เข้าพักได้ทันทีและต่อเนื่องอีก 24 ชั่วโมงนับจากเวลาเข้าพัก โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมประจ�ำ สนามบินอย่างเป็นทางการแห่งเดียวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 โรงแรมประจ�ำสนามบิน ทีด่ ที สี่ ดุ ของของโลก ประจ�ำปีพ.ศ. 2554 โดย สกายแทรกซ์ ล่าสุด ได้รบั คัดเลือกจากส�ำนักข่าวซีเอ็นเอ็นให้เป็น 1 ใน 10 โรงแรมสนามบิน ทีม่ คี วามหรูหราทีส่ ดุ ในโลก เปิดให้บริการ 612 ห้องพักได้แก่ Superior 360 ห้อง Deluxe 94 ห้อง Executive 128 ห้อง Junior Suite 23 ห้อง และ Executive Suite 7 ห้อง ทัง้ หมดตัง้ อยูบ่ นอาคาร 5 ชัน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝัง่ ห้องพักฝั่งตะวันตกจะได้ทิวทัศน์สระว่ายน�้ำ ล้อมรอบไปด้วย สวนเขี ย วชอุ ่ ม ในขณะที่ฝ ั่งตะวันออกเป็นสวนสวยแบบไทย มีเรือนไม้ ชานไทย และทีน่ งั่ เอกเขนกกลางธรรมชาติ ทุกห้องตกแต่ง แบบไทยร่วมสมัยเน้นสีเอิร์ธโทนเป็นหลัก ด้านในครบครันด้วย

45 92

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


GETTING THERE

• ใช้เวลาเพียง 40 นาที โดยรถยนต์ ผ่านเส้นทางสายด่วนมอเตอร์เวย์ หรือด้วยระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ • ระหว่างโรงแรมฯกับสนามบินฯ มีบริการรถตูบ้ ริการรับ – ส่ง (Shuttle Van) ฟรีตลอด 24 ชัว่ โมง ในระยะเวลา เดินทาง 5 นาที หรือใช้เวลาเดินเท้า 5 นาทีผา่ นทางเดินใต้ดนิ ปรับอากาศ ทีเ่ ชือ่ มสูต่ วั อาคารผูโ้ ดยสาร

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก อาทิ เครื่องปรับอากาศแบบแยกระบบ ควบคุมการท�ำงาน ผนังกัน้ ห้องแบบเก็บเสียง กระจกเคลือบสองชัน้ ป้องกันเสียงจากภายนอก ม่านบังแดดพิเศษ (Dark Curtain) ทีส่ ามารถเปลีย่ นจากกลางวันเป็นกลางคืนได้เพียงพริบตา โทรทัศน์ ระบบดาวเทียม ฯลฯ โดยทุกห้องพัก เป็นห้องปลอดบุหรี่ นอกจากนี้ ยังมีห้องพักส�ำหรับผู้พิการอีกด้วย เพียงแจ้งความจ�ำนงก่อนการ เข้าพักเพียงเท่านั้น พื้นที่ระหว่างฝั่งตะวันออกและตกเป็นล็อบบี้ ขนาดใหญ่ สถานที่ตั้งของส่วนต้อนรับและห้องอาหารมากมาย

ทัง้ ห้องอาหารจีน อาหารญี่ปุ่น บาร์น�้ำ รวมไปถึงอาหารไทยและ อาหารนานาชาติ นอกจากมื้ออาหารเช้าที่คุณสามารถเลือกอิ่มได้ตามใจฉัน ไม่ว่าจะเช้า สาย บ่ายหรือเย็น ที่นี่ยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ไว้บริการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้องออกก�ำลังกายขนาดใหญ่ พร้อมผู้เชี่ยวชาญชนิดยิมใหญ่ในเมืองยังต้องอาย สปาคุณภาพ มาตรฐานโลกระดับเดียวกับ Spa Resort 5 ดาว สระว่ายน�้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่ แวดล้อมด้วยสวนสีเขียว บรรยากาศเงียบสงบ และเป็นส่วนตัว จนเกือบลืมไปว่าถัดจากโรงแรมเพียง 5 นาที คือสนามบินนานาชาติอนั ดับ 1 ของประเทศ สิง่ ทีเ่ ราชืน่ ชอบมากทีส่ ดุ ส�ำหรับ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ คือ แพ็คเกจ Freshen Up! ที่ให้นักเดินทางผ่อนปรนความเมื่อยล้าระหว่างรอเครื่อง ด้วยห้องซูพีเรียร์ พร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโรงแรม ทั้ ง สระว่ า ยน�้ ำ และห้ องออกก� ำ ลั ง กาย ในราคาย่ อมเยาเพียง 2,600 บาท+++ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและพร้อมให้บริการ แก่นกั เดินทางขาจรอย่างเต็มก�ำลัง CONTACT

999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมู่ 1 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-131-1111 www.novotelairportbkk.com a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

93


spa review

LET’S RELAX ONSEN & SPA THONG LOR

Let’s Onsen Purify Your Body, Mind & Sprit Story

94

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

พลอยจันทร์ สุขคง

จากรุน่ สูร่ นุ่ ทีค่ นญีป่ นุ่ ใช้นำ�้ แร่รอ้ นใน การรักษาความงาม ผ่อนปรนความเครียดขึง ของร่างกายจากการท�ำงานหนัก ชาวแดน อาทิตย์อุทัยรู้ดีว่าน�้ำแร่ร้อนแต่ละแหล่ง ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างชนิดกัน น�ำมา ซึ่งคุณประโยชน์มากมายนานับประการ ด้วยทราบถึงประโยชน์ดงั กล่าว Let’s Relax จึงน�ำศาสตร์แห่งการบ�ำบัดของไทยมาผสาน เข้ากับคุณประโยชน์ของน�้ำแร่ กลายเป็น จุดหมายปลายทางของการพักผ่อนทีส่ มบูรณ์ ทีส่ ดุ ในกรุงเทพมหานคร Let’s Relax Onsen & Spa Thong Lor คือ ออนเซ็นสปาแห่งแรกในประเทศไทยที่ ใช้นำ�้ แร่รอ้ นส่งตรงจากญีป่ นุ่ โดยเลือกสรร น�ำ้ แร่จาก Gero Onsen เมือง Takayama จังหวัด Gifu แหล่งน�้ำแร่ที่ได้ชื่อว่าดีที่สุด


ติด 1 ใน 3 ของประเทศญีป่ นุ่ มาให้บริการ ขั้นตอนก็เหมือนแดนปลาดิบ เริ่มต้นด้วย การรับกุญแจที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ถอดรองเท้า เลือกชุดล�ำลอง ผลัดเสือ้ ผ้าให้ เปลือยแล้วเก็บของเข้าล็อกเกอร์ อาบน�ำ้ ให้ สะอาด และเลือกแช่ตามอัธยาศัย ออนเซ็นของทีน่ ี่ มีให้แช่ทงั้ หมด 5 บ่อ ได้แก่ Soda Bath มีความร้อนประมาณ 38 อาศาเซลเซียส ช่วยเรือ่ งระบบหมุนเวียน เลื อ ดและน�้ ำ เหลื อ ง Whirlpool Bath อุณหภูมปิ ระมาณ 39 องศา ใช้ประโยชน์ จากแรงดั น น�้ ำ ในการกดจุ ด ผ่ อ นปรน กล้ า มเนื้ อ ให้ ค ลายลง Silk Bath ร้ อ น ประมาณ 40 องศา พายฟองละเอียดสีขาวขุน่ อัดแน่นด้วยออกซิเจน ช่วยให้ผวิ ชุม่ ชืน้ ต้าน อนุมลู อิสระ Gero Hot Spring มีความร้อน สู ง สุ ด ที่ 42 องศา ช่ ว ยเรื่ อ งผิ ว พรรณ เปล่งปลัง่ ลดอาการคันจากผดผืน่ Cold Bath เป็นบ่อน�ำ้ เย็น ระดับอุณหภูมิ 17 องศา ช่วย ท�ำให้หลอดเลือดหดตัว ผิวกระชับ เต่งตึง ทางสปามี ป ้ า ยแนะน� ำ ให้ แ ช่ ต าม ล�ำดับขั้นตอนส�ำหรับนักแช่มือใหม่ โดย เริม่ จาก Silk Bath ประมาณ 10-15 นาที ตามด้วย Whirlpool Bath สลับกับห้องอบ ไอน�ำ้ ซาวน่า Soda Bath อาบน�ำ้ เย็น วนจน ครบทุกบ่อ ปิดท้ายด้วย Gero ตามใจฉัน การอาบน�้ำร้อนและเย็นสลับกันส่งผลให้ ร่างกายถูกกระตุ้น ช่วยให้เกิดการท�ำงาน ของระบบประสาทอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

เซลล์ประสาทมีความนิง่ เสถียร สภาพจิตใจ ได้รับการผ่อนคลาย แช่ออนเซ็นจนพอใจ แล้ว แนะน�ำให้สดู ไอเกลือหิมาลายันทีห่ อ้ ง หินร้อน อุดมด้วยแร่ธาตุมากถึง 84 ชนิด เหมาะส�ำหรับคนเป็นภูมแิ พ้ หากรูส้ กึ ร้อน เกินไปให้ไปนั่งยังห้อง Cool Down เพื่อ ปรับอุณหภูมิ การใช้บริการออนเซ็นสปา สนนราคา อยูท่ ี่ 650 บาท ต่อคน เป็นแบบ Day Pass ใช้ได้ทั้งวัน ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งและระยะ เวลา คุณสามารถแช่ออนเซ็นได้ตามความ พอใจ ถ้าหิวหน่อยก็แวะไปส่วนต้อนรับ มีคาเฟ่ขนาดย่อมไว้ให้บริการ จ�ำหน่าย ขนม เครื่องดื่มและอาหารจ�ำพวกโฮมเมดง่ายๆ นอกจากนี้ Let’s Relax ยังจัดแพ็คเกจ ส�ำหรับคนชอบนวด สามารถเลือกโปรแกรม ออนเซ็นและสปาได้ในราคาย่อมเยา ตรวจดู ราคาได้ทเี่ ว็บไซต์ ด้วยบรรยากาศและการ บริการทัง้ หมด Let’s Relax Onsen & Spa Thong Lor จึ ง เปรี ย บได้ กั บ จุ ด หมาย ปลายทางแห่งการพักผ่อน มากกว่าสปา ดาษดืน่ ทีห่ าได้ทวั่ ไป CONTACT

Let’s Relax Spa & Onsen Thong Lor ชัน้ 5 โรงแรม Grand Centre Point Hotel ซอยสุขมุ วิท 55 กรุงเทพฯ โทร. 02-042-8045-6 www.letsrelaxspaonsen.com เปิดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.00 – 24.00 น.

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

95


eatout

Jamie’s Italian

SIMPLE ITALIAN CUISINE WITH A TWIST Story เพลินพรรณ เลิศล�้ำสกุลทรัพย์ Photos ฉัตรชัย,ปฏิพล

ชือ่ เสียงของเจมี่ โอลิเวอร์คอื ใบเบิกทางส�ำคัญทีท่ ำ� ให้คนรักอาหาร ต่างอยากลิม้ ลองทักษะของเซเลบริตเี้ ชฟชาวอังกฤษนีด้ สู กั ครัง้ และ แล้วการเดินทางของร้านอาหารชือ่ ดังก็มาถึง Jamie’s Italian สาขา แรกในเมืองไทยพร้อมให้บริการอาหารอิตาเลียนแบบทวิสต์ทเี่ น้นกิน ง่ายแต่ได้รสชาติแบบถึงแก่น ความประทับใจในรากเง้าอาหารอิตาเลียนที่แม้คนในประเทศจะ ก้าวล�ำ้ เรือ่ งแฟชัน่ แต่ไม่เคยลืมอาหารแบบรสมือแม่ จึงเป็นแรงบันดาล ใจในการสร้างสรรค์ทกุ เมนู ออร์เดิรฟ์ จานแรก Antipasti Planks เสิรฟ์ มา บนถาดไม้ มีกระป๋องซอสมะเขือเทศเป็นฐานรอง วางเรียงรายด้วยแฮม สามรสชาติรวมถึงเนือ้ วากิวแห้ง ชีส ผัก และเครือ่ งเคียงดอง เหมาะส�ำหรับ สัง่ มาแชร์เรียกน�ำ้ ย่อยร่วมกัน ลิม้ รสพาสต้าเส้นสดทีท่ ำ� วันต่อวันผ่านการปรุงด้วยสูตรแป้งดับเบิล้ ซี โร่ (00 flour) ท�ำให้พาสต้าทีไ่ ด้จงึ เหนียวนุม่ ถูกใจ แนะน�ำ Prawn Linguine ซึง่ คนไทยน่าจะถูกใจด้วยรสชาติจดั จ้านไม่เลีย่ น ใช้ซอสมะเขือเทศผัดกับ กระเทียมและกุง้ ตัวโต เป็นจานคลาสสิกทีล่ กู ค้าของเจมีส่ ์ อิตาเลียนทัว่ โลก ต่างยกย่องให้เป็นเมนูประจ�ำร้าน จานหลักทีไ่ ม่ควรพลาดคือ Chicken Al Mattone อาหารจากแคว้นทัสกานี ทีผ่ า่ นกรรมวิธยี า่ งด้วยเหล็กร้อน ซึง่ น�ำ้ หนักของเหล็กจะช่วยกดหนังไก่ดา้ นนอกให้กรอบส่วนด้านในเนือ้ ชุม่ ฉ�ำ่ น�ำ มาราดด้วยซอสครีมเห็ดสูตรเข้มข้น เชือ่ ได้วา่ ร้อยทัง้ ร้อยทีส่ งั่ เมนูนลี้ ว้ น แต่ตดิ ใจจนต้องกลับมาอุดหนุนอีกอย่างแน่นอน คนรักสุขภาพ Classic Super Food Salad พาเราหลีกหนีความจ�ำเจเดิมๆ จากการผสมผสาน 96

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

แบบใหม่ ใช้วตั ถุดบิ ชัน้ ดีทงั้ อะโวคาโด หัวบีตอบ ถัว่ และธัญพืช บร็อค โคลินี ผักชีลอ้ ม ทับทิม และเมล็ดพืชรสเผ็ดร้อน ราดด้วยน�้ำสลัดฮาริส ซาและชีสริคอตต้าแบบท�ำมือด้วยกรรมวิธดี งั้ เดิม กินคาวต่อหวานด้วยบราวนี่ ใช้ส่วนผสมของเหล้ารัมชัดเจน ออ นท็อปมาด้วยไอศกรีม เชื่อได้ว่า แฟนบราวนี่ตัวจริงจะต้องถูกจริตกับ รสชาติแสนเข้มข้นแบบนี้แน่นอน แต่ส�ำหรับเราขอเชียร์แค่พานาคอต ต้านวลนุม่ ลิน้ ราดซอสเบอร์รแี่ ละผลเบอร์รสี่ ด สร้างความสดชืน่ หลังมือ้ อาหารได้เยีย่ มทีส่ ดุ ตั้งแต่ก้าวเข้าร้าน สิ่งที่ชอบคือเสียงเพลงแสนคึกคัก เข้ากับ บรรยากาศโต๊ะสังกะสีสไตล์อนิ ดัสเตรียลชิคท�ำให้การกินสนุกยิง่ ขึน้ เจมี่ ส์อติ าเลียนจึงเหมาะกับเป็นสถานทีแ่ ฮงเอาท์ ทีท่ กุ คนจะสามารถมาใช้ ช่วงเวลาแห่งความสุขนีร้ ว่ มกัน CONTACT

ชัน้ G Siam Discovery โทร. 02-255-5222 เว็บไซต์ www.jamiesitalian.co.th Facebook: /jamiesitalianbkk Instagram: /jamiesitalianbkk Twitter: /jamiesitalianth


My grill

A Delightful Dinner Story เพลินพรรณ เลิศล�้ำสกุลทรัพย์ Photos อนุวัฒ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

อาทิตย์ส่องแสงสุดท้ายลงที่หน้าหาดของ The Naka Island รีสอร์ทบนเกาะเพียงแห่งเดียวของเกาะนาคาใหญ่ ด้วยบรรยากาศ กลางแจ้งรับลมเย็นแสนสดชื่น ช่วงเวลาเหมาะๆ กับการรังสรรค์ ดินเนอร์ ให้กลายเป็นมื้อที่น่าจดจ�ำด้วยอาหารสุดหรูคู่กับไวน์ชั้นดี บ่อน�้ำสีเขียววางตัวคดโค้งรายรอบโต๊ะ ดินเนอร์สำ� หรับสองคูร่ กั สุดพิเศษ แสงเทียน คู่แสงดาวแต่งแต้มให้ค�่ำคืนนี้กลายเป็น ช่ ว งเวลาแสนหวาน พนั ก งานแนะน� ำ โปรโมชั่นสุดคุ้ม ด้วยเมนูซีฟู้ดจานใหญ่ Andaman Mixed Seafood ประกอบ ไปด้วยกุง้ ล็อบสเตอร์ ปลาหมึก กุง้ ลายเสือ ปลากะพง และหอยเชลล์ชิ้นโต เสิร์ฟคู่ ซอสซี ฟู ้ ด รสแซบและบั ต เตอร์ ซ อสรส นวล ซีฟดู้ เนือ้ หวานสดใหม่เต็มปากเต็มค�ำ คุม้ ค่าในราคา 1,590 บาท++ คนรักเนื้อเราเชียร์ใ ห้สั่งจานเด่น สเต็ก Tomahawk เนือ้ น�ำเขาจากออสเตรเลีย ชิน้ ใหญ่ มีลกั ษณะคล้ายขวาน เป็นส่วนของ เนื้ อ เซอรอยด์ ติ ด กระดู ก ที่ นุ ่ ม ได้ ใ จ เสิร์ฟมาในระดับมีเดียมแรร์ (Medium rare) เนื้อด้านนอกเป็นสีน�้ำตาลสวย เนื้อด้านในเป็นสีชมพู โรยคู่กับ เกลือTerrazas อบควันไวน์ เพือ่ ดึงความหวานของเนือ้ อันแสนนุม่ ชุม่ ฉ�ำ่ มี เ ฟรนช์ ฟ รายด์ ชิ้ น โตให้ กิ น แกล้ ม พร้ อ มกั บ ไวน์ Malbec 2014 สายพันธุ์องุ่นที่ก�ำลังดังในอาร์เจนตินา ตั ด ความเลี่ ย นได้ อ ย่ า งเยี่ ย มยอด เมนู อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ค วรพลาดคื อ ราวิ โ อลี่ ในซุ ป ต้ ม ย� ำ รสแซบถึ ง ทรวง ท้ า ให้ คุณลอง ด้วยการการันตีจากผลชนะ จากคู ่ แ ข่ ง ที่ เ ป็ น ถึ ง เชฟกระทะเหล็ ก เป็นอีกหนึ่งมื้อที่เอมโอษฐ์ด้วยอาหาร รสเลิศ และบรรยากาศแสนเป็นใจ จึง ไม่แปลกใจเลยว่า My Grill จะคลาคล�ำ่ ด้วยแขกผู้มีรสนิยมเรื่องการกินดื่มใน แทบทุกวัน CONTACT

32 หมู่ 5 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 076-371-400 www.luxurycollection.com/naka naka.reservations@luxurycollection.com, www.facebook.com/thenakaisland

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

97


fyi

Story

วัชรียา, อินทิรา

U Inchantree Kanchanaburi

โรงแรม ยู อินจันทรี กาจนบุรี บูทีค รีสอร์ทริมแม่น�้ำแคว ห่างจากสะพานข้ า ม แม่ น�้ ำ แควเพี ย ง 400 เมตร ให้ ความ รูส้ กึ เหมือนพักผ่อน ณ บ้านพักริมน�ำ้ เปิ ด โซนห้ อ งดี ลั ก ซ์ ใหม่ เ พื่ อ ตอบรั บ ไลฟ์ สไตล์และความต้องการของนักท่องเทีย่ วที่ ต้องการความเป็นส่วนตัว และสะดวกสบาย จ�ำนวน 26 ห้อง บนอาคาร low-rise 2 ชัน้ รูป ตัว U ทีส่ ร้างขึน้ ส�ำหรับห้องดีลกั ซ์โดยเฉพาะ โอบล้อมสวนเขียวขจี โดยแต่ละห้องมีขนาด กว้าง 30 ตารางเมตร นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งพัก ประเภทอืน่ ให้เลือก ไม่วา่ จะเป็นห้องซูพเี รีย 20 ห้อง และห้องสวีท 4 ห้อง โดยทุกห้องพักมาพร้อมสิง่ อ�ำนวยความ สะดวกครบครัน อาทิ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์พร้อมสัญญาณดาวเทียม ตูเ้ ย็น มิ นิบาร์ เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ เสือ้ คลุมอาบน�ำ้ ไดร์ เป่าผม สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่นั่งเล่นภายในห้องพัก และเตียงนอนนุ่ม สบายพิเศษในแบบ U และบริการแสนพิเศษ ได้แก่ อาหารเช้าบริการทุกที่ทุกเวลาในรูป เมนูแบบ A la Cart หรือมารับประทานทีห่ อ้ ง อาหารเปปเปอร์ เทอเรสบาร์ สระว่ายน�ำ้ วิว แม่นำ�้ ห้องออกก�ำลังกาย การใช้หอ้ งพักได้ 24 ชม. ฟรี Wi-fi และ U Choose Programme ทีค่ ณ ุ สามารถเลือกเครือ่ งใช้ภายในห้องพัก

อย่าง เมนูหมอนชา กลิน่ สบู่ เพลง ก่อนเข้า พักได้ ส่วนกิจกรรมสันทนาการห้ามพลาด ทาง โรงแรมยังมีจกั รยานให้เช่าปัน่ ไปเทีย่ วชมตัว เมืองกาญจนบุรไี ด้สบาย หรือเดินเล่นเพลินๆ ไปชมพระอาทิตย์ตกแสนโรแมนติกทีส่ ะพาน ข้ามแม่น�้ำแควก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่า สนใจ

CONTACT

98

April

98 2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

โทร. 034-521-584 อีเมลล์ reserve@ukanchanaburi.com หรือจองออนไลน์ที่ www.ukanchanaburi.com


Thailand Tourism: The Early Day

ดุสติ อินเตอร์เนชัน่ แนล หรือ บริษทั ดุสติ ธานี จ�ำกัด (มหาชน) โดยคุณชนินทธ์ โทณวณิก ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงเทพ กลุม่ บริษทั เซ็นทรัล ชีวาศรม อินเตอร์ เนชัน่ แนล เฮล รีสอร์ท จิม ทอมป์สนั สยามพิวรรธน์ การบินไทย และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย จัดท�ำ หนังสือที่รวบรวมรายละเอียดประวัติศาสตร์ของ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยและผู ้ บุกเบิกที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาในยุคเริ่มแรก ซึ่ง มุง่ หวังให้หนังสือเล่มนีเ้ ป็นสือ่ ในการอนุรกั ษ์เรือ่ งราว ของผู ้ บุ ก เบิ ก ด้ า นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วใน ประเทศไทยในช่วงเริม่ ต้น และช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้ ค นรุ ่ น ใหม่ ที่ ท� ำ งานด้ า นนี้ ไ ด้ ด� ำ เนิ น รอยตาม สามารถดาวน์โหลด e-Book ฉบับภาษาอังกฤษและ ภาษาไทยได้ฟรีที่ www.thailandtourismtheearly daysbook.com ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป หนังสือ Thailand Tourism – the Early Days วาง จ�ำหน่ายทีร่ า้ นหนังสือเอเชียบุก๊ ส์และโรงแรมในเครือ ดุสติ ในประเทศไทย ราคาเล่มละ 1,500 บาท ทัง้ นี้ เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายได้ทั้งหมด จากการขายหนังสือเล่มนีห้ ลังจากหักค่าใช้จา่ ยจะน�ำ ไปบริจาคให้มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งจะช่วยในการ ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนตามชนบทของ ประเทศไทย

TITF 20

สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว (TTAA) โดยคุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว ร่วมกับ ผูส้ นับสนุนหลัก ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (TCEB) บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) (KTC) และ บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด (Amadeus)แถลงข่าว จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวแห่งปี “เที่ยวทั่วไทย ไปทัว่ โลก ครัง้ ที่ 20” ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิรกิ ติ ิ์ ซึง่ ภายในงานพบกับสินค้าและบริการด้าน การเดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศ อาทิ แพ็คเกจทัวร์ โรงแรม บัตรโดยสารสายการบิน และรถเช่า ส�ำหรับสมาชิกเคทีซที ใี่ ช้จา่ ยผ่านบัตร เครดิตภายในงาน รับของสมนาคุณรวมมูลค่า กว่า 10 ล้านบาท เพียงมียอดใช้จา่ ย 5,000 บาท ขึน้ ไป คะแนนสะสม KTC Forever Rewards 999 คะแนนขึน้ ไป สามารถแลกรับของรางวัล มากมาย พร้อมรับสิทธิพิเศษและส่วนลดเต็ม พิกัดที่บูธเคทีซีเวิลด์ และส�ำหรับผู้ที่ซื้อสินค้า และบริการภายในงานครบทุก 1,000 บาท มีสทิ ธิ์ ลุน้ รับรถยนต์ MG จ�ำนวน 2 คัน อีกด้วย

COSTA ITALY AT SEA

คอสตา ครุยส์ กลุม่ บริษทั ผูใ้ ห้บริการท่องเทีย่ ว สัญชาติอิตาลีที่ใหญ่ที่สุดและเป็นบริษัทเดิน เรือส�ำราญอันดับหนึ่งในยุโรป น�ำเรือคอสตา วิกตอเรีย เรือส�ำราญขนาด 5,200 ตัน สามารถ บรรทุกผู้โดยสารได้ 2,394 คน เข้าเทียบท่าที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ให้สื่อมวลชนได้ชมความ หรูหราอลังการ ก่อนจะออกเดินเรือไปยังปลาย ทางต่างๆ ต่อไป อันได้แก่ สีหนุวลิ ในกัมพูชา ฟุกว๊ ก ในเวียดนาม เกาะสมุย ประเทศไทย หนานซา ประเทศจีน และสิงคโปร์ ซึง่ ภายในเรือมีกจิ กรรม ความบันเทิงหลากหลายที่จะท�ำให้นักเดินทาง เพลิดเพลินไปกับวันพักผ่อน อาทิ สระว่ายน�ำ้ ทัง้ ทีด่ าดฟ้าและภายในร่ม ห้องออกก�ำลังกาย ห้อง โชว์การแสดงต่างๆ ทีใ่ นแต่ละวันมีการแสดงไม่ ซ�ำ้ กัน คาสิโน ช็อปปิง้ ทีด่ วิ ตีฟ้ รี ห้องอาหารและ ภัตตาคารสุดหรู เป็นต้น More info : www.costaasia.com

New Honda City

Banyan Tree Holdings

บันยันทรี โฮลดิง้ ประกาศความร่วมมือในข้อตกลงครัง้ ใหญ่ กับแอคคอร์โฮเทล เพือ่ พัฒนาและร่วมบริหารโรงแรมภายใต้ แบรนด์บันยันทรีทั่วโลก โดยบันยันทรีจะได้ประโยชน์ ในการเข้าถึงระบบการส�ำรองห้องพักครอบคลุมทั่วโลก (Global Reservations) และเครือข่ายทางการขาย รวมถึง โปรแกรมสะสมคะแนน เลอคลับ แอคคอร์โฮเทลด้วย

บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดตัว ฮอนด้า ซิตี้ ใหม่ ยนตรกรรมซับคอมแพคท์ที่มา พร้อมความเป็นทีส่ ดุ ในทุกด้าน ทัง้ ดีไซน์ทมี่ คี วาม สปอร์ตและหรูหรายิ่งขึ้น ด้วยระบบไฟหน้าแบบ LED กระจังหน้าและกันชนหน้า-หลังดีไซน์ใหม่ พร้อมการออกแบบภายในใหม่ด้วยแผงคอนโซล สีกันเมทัลลิก ทั้งยังครบครันด้วยอุปกรณ์อ�ำนวย ความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร และ มาตรฐานความปลอดภั ย ระดั บ สู ง ตอกย�้ำความเป็นที่สุดในตลาด รถยนต์นงั่ ด้วยยอดขายอันดับ หนึง่ ในปี 2559 พบกับฮอนด้า ซิตี้ ใหม่ ได้ทโี่ ชว์รมู ฮอนด้า ทัว่ ประเทศ หรือ www.honda.co.th/city

a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

99


100 Beyond Seafood

Booking.com

Booking.com เปิดตัวศูนย์บริการลูกค้า สัมพันธ์แห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็น ทางการ พร้อมด้วยทีมงานทีพ่ ดู ได้อย่างน้อย 2 ภาษา เพือ่ รองรับการให้บริการผูเ้ ข้าพักและ พันธมิตรคูค่ า้ กว่า 1.1 ล้านแห่งด้วยภาษา อังกฤษ ไทยและภาษาอาเซียนอื่นๆ และ เนือ่ งจากอัตราการจองทีพ่ กั ผ่าน Booking. com มากกว่า 1.2 ล้านครัง้ ใน 24 ชัว่ โมง ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์จงึ มีสว่ นช่วยเสริม สร้างความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของ บริ ษั ท ในการให้ บ ริ ก ารในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉียงใต้

100

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

Wedding Fair @ Cape Dara Resort Pattaya

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา จัดเตรียมทีส่ ดุ ของการ แต่งงานไว้ให้คณ ุ ได้เลือกมากมายในงาน Wedding Fair ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งประดับ การ์ด ของทีร่ ะลึก แพ็คเกจสถานทีจ่ ดั งาน ธีมการตกแต่ง การดูแล ตัวเองก่อนแต่งและหลังแต่งและหัวใจส�ำคัญ ของเจ้าสาว คือชุดแต่งงานที่จะท�ำให้งานแต่ง ริมทะเลสวยดัง่ ฝัน พบกับคอลเล็คชัน่ พิเศษจาก Nhoo Matthews Atelier ทุกชุดมีเทคนิคการปัก มุกเลือ่ ม Swarovski ลูกไม้ ซึง่ ได้รบั แรงบันดาลใจ จากแชนเดอเลียร์ของห้อง Vela Grand Ballroom เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา สอบถามรายระเอียด เพิม่ เติม 038-933-888 หรือ Line @capedara

กะตะกรุป๊ รีสอร์ท ประเทศไทย (Kata Group Thailand) เปิ ด ตั ว “บิ ย อนด์ ซี ฟู ้ ด ” (Beyond Seafood) อาณาจักรอาหารทะเลสดๆ ในราคาสบายกระเป๋า อร่อยล�ำ้ เลิศ และใหญ่ทสี่ ดุ บนหาดป่าตอง จังหวัด ภูเก็ต และ “เดอะบีน” (The Bean) บาร์สดุ ชิค ใน บรรยากาศสุดชิลล์ ตั้งอยู่ภายในโครงการบิยอนด์ ป่าตอง (Beyond Patong) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของภูเก็ต ทีร่ วมเอาโรงแรม ร้านอาหาร และช็อปปิง้ พลาซ่า ทีแ่ ฮงค์เอาท์ของคนรุน่ ใหม่ ภายใต้แนวคิด เสน่ห์แห่งโลกใต้ทะเล (Deep Blue Sea) โดดเด่น ด้วยลวดลายเส้นสายเกลียวคลืน่ ทะเล ให้ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย เหมือนแหวกว่ายอยู่ใต้มหาสมุทร เปิด บริการทุกวัน 13.00 – 23.00 น. www.facebook.com/ beyondpatong, www.beyondpatong.com โทร. 097-323-6356

Bangkok’s 2017 Kings Cup Elephant Polo

กลุ่มโรงแรมอนันตรา เชิญผู้สนใจเข้า ร่วมงาน การแข่งขันโปโลช้างชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครัง้ ที่ 15 ในวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2560 ณ สนาม โปโลชัว่ คราวริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา ใกล้กบั โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีเกมการแข่งขันโปโลเพื่อการกุศล พร้อมกิจกรรมความรูเ้ กีย่ วกับช้างไทยที่ เหมาะส�ำหรับทุกเพศทุกวัยตลอด 4 วัน ของการจัดงาน ซึง่ ในปีนี้ มีชา้ งทีเ่ คยเร่รอ่ น ตามท้องถนนกว่า 30 เชือก เข้าร่วมการ แข่งขัน ผูส้ นใจสามารถซือ้ บัตรเข้าชมงาน แบบวันเดียว ราคา 200 บาท ต่อใบ/ต่อท่าน โดยรายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรทั้งหมด น�ำไปสนับสนุนมูลนิธโิ กลเด้นไทรแองเกิล้ เอเชียนเอเลเฟนท์ เพือ่ ช่วยเหลือช้างไทย ต่อไป ติดต่อซือ้ บัตรได้ทโี่ รงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โทร. 02-476-0022 หรือซือ้ บัตรได้ทหี่ น้างาน ดูตารางกิจกรรม และข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.anantaraelephantpolo.com


“แอ่วน่าน” สักการะพระธาตุแช่แห้ง ไหว้พระเสริมดวง แก้ชง ต้อนรับปีระกา 2560 พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจ�ำปีเถาะ วัด ชเวดากองจ�ำลอง เจดียส์ ขี าวองค์ใหญ่ ตัง้ สง่าอยู่ ส�ำคัญประจ�ำจังหวัดน่าน ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเดินทาง มาสักการะมากมายแม้วา่ จะไม่ได้เกิดปีเถาะก็ตาม ซึ่งภายในวัดพระธาตุแช่แห้งประกอบด้วยสถานที่ น่าสนใจทางประวัตศิ าสตร์และความศักดิส์ ทิ ธิท์ ชี่ าว เมืองน่านเลือ่ มใสกันมาอย่างช้านาน จึงมีลำ� ดับและ วิธกี ารไหว้ดงั นี้ จุดแรก คือ พญานาค ทางขึน้ ของพระบรมธาตุ แช่แห้งนี้ จะมีพญานาค 2 ตนขนาบคู่ทางขึ้นอยู่ นามว่า ท้าวศรสุนโธ และแม่ศรีปทุมมา เปรียบเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาพระธาตุแช่แห้งไว้ ดังนัน้ ก่อนเข้าชมวัดพระธาตุ ควรกราบขอขมาองค์ พญานาคทัง้ สองฝัง่ เพือ่ แสดงถึงการขออนุญาตเข้าไป รับบุญกุศลภายในสถานที่ จุดทีส่ อง คือ องค์พระธาตุ แช่แห้ง เจดียท์ รงระฆังสีเหลืองอร่ามด้วยบุแผ่นทอง เหลือง จุดทีส่ าม คือ วิหารพระเจ้าทันใจ จุดทีส่ ี่ คือ พระวิหารพระเจ้าอุน่ เมือง หรือเรียกว่าพระวิหารหลวง ตัง้ อยูท่ างด้านทิศใต้ของเจดียอ์ งค์พระธาตุ จุดทีห่ า้ คือ วิหารพุทธไสยาสน์ จุดที่หก คือ พระมหาเจดีย์

นอกระเบียงทีล่ อ้ มองค์พระธาตุแช่แห้ง ซึง่ ทางวัด จัดสร้างขึน้ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กิดในปีมะเมียได้สกั การะ จุดทีเ่ จ็ด พระอุโบสถมหาอุตม์ พระอุโบสถประดับ ด้วยลายหม้อดอกปูรณะฆฏะ มีอายุมากกว่า 400 กว่าปี จุดทีแ่ ปด ลานพระประจ�ำวันเกิด อยูบ่ ริเวณ พื้นที่ส�ำหรับการท�ำบุญ มีบริจาคกระเบื้องที่ดิน บูชาดอกไม้ธปู เทียน ฯลฯ จุดทีเ่ ก้า คือ ลานลูกนิมติ การท�ำบุญปิดทองลูกนิมติ ช่วยเสริมสิรมิ งคล สร้าง บุญบารมีแก่ชวี ติ นอกจากวัดพระธาตุแช่แห้งจะเป็นจุดสักการะ ขอพรจากผู้ที่เกิดปีเถาะแล้ว ทางวัดยังได้จัดท�ำ “เหรียญดวงดีรบั ปีชง” เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กิดปีเถาะและ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เช่าบูชาไว้ติดตัวเพื่อ สะเดาะเคราะห์ หลีกเคราะห์ และรับโชค โดย เหรียญหนึง่ ชุดจะมี 3 แบบ คือ เหรียญเนือ้ เงิน เนือ้ ทองเหลือง และเนือ้ ทองแดง ติดต่อสอบถามได้ทวี่ ดั พระธาตุแช่แห้ง โทร. 054-751-846 หรือ www.facebook.com/watphrathatchaehaeng

“Best of All, It’s in Hong Kong”

การท่องเทีย่ วฮ่องกงเปิดตัวแบรนด์แคมเปญตัวใหม่ “Best of All, It’s in Hong Kong” ในประเทศไทย ชูประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย และมีคณ ุ ภาพ ซึง่ แคมเปญภาพยนตร์ทงั้ 4 เรือ่ ง น�ำแสดงโดยบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงของฮ่องกง อาทิ ไมเคิล หว่อง ฌอน เลา (หลิว ชิงหลิน) นักแสดงชือ่ ดังชาวฮ่องกง เชฟคริสเตียน หยาง เชฟผูร้ กั และส่งเสริมวัฒนธรรมฮ่องกง เผยภาพทิวทัศน์อนั งดงามและวิวตึกระฟ้าสุดตระการตาของมหานครแห่ง เอเชีย พร้อมบอกเล่าสุดยอดมนต์เสน่หข์ องฮ่องกงในมุมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น อาหารรสเลิศ แฟชัน่ และความบันเทิงอันทันสมัย ความสนุกสนานผจญภัย แบบยกครอบครัวทัง้ บนบก บนน�ำ้ และบนฟ้า รวมไปถึงการท่องเทีย่ วสัมผัส ธรรมชาติอนั สดชืน่ แปลกใหม่ ทัง้ หมดนีไ้ ด้รบั การคัดสรรและแนะน�ำมาแล้ว โดยคนฮ่องกงทีร่ ลู้ กึ รูจ้ ริง a ny w h e r e m a g a z i n e

April

2017

101


บริษทั เมจิก โปรดักชัน่ ส์ จ�ำกัด เลขที่ 121/40 ชัน้ 9 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02-641-2696-7 แฟกซ์ 02-641-2695last shot Story

เพลินพรรณ เลิศล�้ำสกุลทรัพย์

True or Dare! ในช่ ว งเดื อ นมี นาคมที่ เ ราเดิ น ทางลงไปเก็ บ ข้ อ มู ล จั ง หวั ด ชุ ม พร เป็ น ช่ วงจั งหวะ เวลาเดียวกันกับทีม่ ขี า่ วใหญ่โต พบฉลามวาฬยาวกว่า 5 เมตรโผล่ทเี่ กาะเต่า และกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝัง่ ก็ออกมาเตือนนักท่องเทีย่ วว่า “อย่าว่ายน�ำ้ เข้าใกล้!” หากเราเป็นเพียงผู้เสพย์ข่าวฝ่ายเดียว ข้อความดังกล่าว อาจจะชวนให้รู้สึกสยอง ถึงอันตรายของสัตว์ใหญ่แห่งท้องทะเล แต่เมือ่ การออกเรือด�ำน�ำ้ ในวันนัน้ ไกด์ทวั ร์ของเราบอก ว่า มีสทิ ธิอ์ าจจะเจอฉลามวาฬเช่นเดียวกัน เพราะเป็นช่วงเวลาอพยพมาทุกปี ตามประสาไกด์ทดี่ ี ลูกทัวร์ทุกคนถูกเตือนว่า ห้ามเข้าใกล้เพราะอาจได้รับอันตราย ตามที่ทางการได้ประกาศ แจ้งไว้ แต่เชือ่ ไหมว่า ทัง้ คณะทีม่ ที งั้ เด็กและผูส้ งู อายุ ไม่มใี ครสักคนแสดงอาการประหวัน่ พรัน่ พรึงพีบ่ กิ๊ แห่งท้องทะเลแต่อย่างใด ในทางกลับกันทุกคนต่างสวดอ้อนวอนให้เราโชคดีได้เจอ ฉลามวาฬสักครัง้ วินาทีทเี่ จ้าสมุทรสีฟา้ ลายจุดขาวปรากฏ ทุกคนต่างตืน่ เต้นและขอให้ได้ชนื่ ชม อย่างใกล้ทสี่ ดุ โดยเชือ่ ฟังไกด์อย่างเคร่งครัดไม่มใี ครเข้าไปรังแก ส่งเสียงโวยวาย หรือพยายาม ท�ำร้าย ใช้เพียงสายตาชืน่ ชมและบันทึกความทรงจ�ำนีด้ ว้ ยกล้องถ่ายภาพใต้นำ�้ เท่านัน้ ไกด์เล่าว่า เขาเจอกับฉลามวาฬทุกปี และดูเหมือนพวกมันก็จำ� เขาได้ ประสบการณ์ครัง้ นีไ้ ม่ใช่เกม True or Dare ทีเ่ ราต้องเลือก แต่คอื ความจริงทีเ่ ราค้นพบ ด้วยตัวเองว่า ฉลามวาฬไม่นา่ กลัวอย่างทีค่ ดิ และความกล้าเท่านัน้ ล่ะ ถึงจะพิชติ ความกลัว!

104

April

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e