Page 1

โดย นางกาศินันท์ กอเจอ รหัส 60170240 สาขาหลักสู ตรและการสอน


1

ความหมายของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (CAI) คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (Computer Assisted Instruction) หรื อ CAI เป็ นสื่อการ เรียน การสอนที่กาลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากสีสนั ที่สวยงามแล้ว ยังมีลกั ษณะการทางานในรู ปแบบของสื่อประสม (Multimedia) คือใช้ส่ ือร่วมกัน มากกว่า 1 ชนิ ด เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สาคัญคือสามารถ โต้ตอบระหว่างผูเ้ รียนกับ คอมพิวเตอร์ มีการประเมินผลเพื่อสนองตอบให้กบั ผู เ้ รียน อย่างรวดเร็ว จึงเป็ นเรื่ องที่ไม่น่าแปลก ที่คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน จะเป็ นที่นิยมอย่าง รวดเร็วในยุคการศึกษาไร้พรมแดน


2

คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน คืออะไร ? คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI หรื อบาง ตาราอาจเรียกว่า Computer Aided Instruction ) เป็ นกระบวนการเรียน การสอน โดยใช้ส่ ื อคอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอเนื้ อหาเรื่ องราวต่างๆ มี ลัก ษณะเป็ น การเรี ย นโดยตรง และเป็ น การเรี ย น แบบมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ (Interactive) คื อ สามารถโต้ต อบระหว่า งผู เ้ รี ย นกับ คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ไม่ได้หมายความถึง CAI เพียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมถึง คาอื่นๆ ที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกัน คือ – CBT – Computer Based Training หรื อ Computer Based Teaching – CBE – Computer Based Education – CAL – Computer Aided Learning Computer Assisted Learning – CMI – Computer Managed Instruction – IMMCAI – Interactive Multimedia CAI โดยมีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการ ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า 4-I คือ


3

คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน คืออะไร ? สารสนเทศ (Information) หมายถึง เนื้ อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียง ทาให้ผูเ้ รียน เกิดการเรียนรู ้ หรื อได้รับทักษะอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่ผูส้ ร้างได้กาหนด วัตถุประสงค์ไว้ การนาเสนออาจเป็นไปในลักษณะทางตรง หรื อทางอ้อมก็ได้ ทางตรงได้แก่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนประเภทติวเตอร์ เช่นการอ่าน จา ทาความ เข้าใจ ฝึกฝน ตัวอย่าง การนาเสนอในทางอ้อมได้แก่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนประเภท เกมและการจาลอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualized) หมายถึง ต้องตอบสนองความ แตกต่างระหว่างบุคคล การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล คือลักษณะ สาคัญของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทางการ เรียนรู ้ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เป็นสื่อประเภทหนึ่ งจึงต้องได้รับการออกแบบให้มี ลักษณะที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากที่สุด การโต้ตอบ (Interactive) คือการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รียนกับคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนการเรียน การสอนรู ปแบบที่ดที ่ สี ุ ดก็คือเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้มปี ฏิสมั พันธ์ กับผูส้ อนได้มากที่สุด การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ผลป้อนกลับหรื อการให้ คาตอบนี้ถือเป็นการ เสริ มแรงอย่างหนึ่ ง การให้ผลป้อนกลับแก่ผูเ้ รียนในทันทีหมาย รวมไปถึงการที่คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนที่สมบูรณ์จะต้องมีการ ทดสอบหรื อประเมิน ความเข้าใจของผูเ้ รียนในเนื้ อหาหรื อทักษะต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ กี าหนดไว้


4

ประวัติความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ปี ค.ศ. 1950 ศูนย์วิจยั ของ IBM ได้พฒั นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยงาน ด้าน จิตวิทยา นับเป็นจุดเริ่ มต้นของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ปี ค.ศ. 1958 มหาวิทยาลัยฟลอริ ดา สหรัฐอเมริ กา พัฒนา คอมพิวเตอร์ชว่ ย สอน ช่วยทบทวนวิชาฟิสิกส์ และสถิติ พร้อมๆ กับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ นาคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน มาใช้ในวิชาคณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สาหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปี ค.ศ. 1960 มหาวิทยาลัยอิลินอย จัดทา คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ด้านจิตวิทยา การศึกษา และวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้ช่ ือ PLATA CAI – Programmed Learning for Automated Teaching Operations CAI ปี ค.ศ. 1970 มีการนาคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน มาใช้ในทวีปยุโรป โดยฝรั่งเศส และอังกฤษ เป็นผูเ้ ริ่ มต้น ปี ค.ศ. 1671 มหาวิทยาลัย Taxas และ Brigcam Young ร่วมกันพัฒนา คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน กับมินิคอมพิวเตอร์ โดยผสมผสานคอมพิวเตอร์กบั โทรทัศน์ ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิ ตศาสตร์ ภายใต้โครงการ TICCIT – Time-shared Interactive Computer Controlled Information Television ปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะเทคโนโลยี มัลติมเี ดีย


5

ลักษณะของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเป็ นการเรี ยนการสอนแบบรายบุ คคลที่นาเอา หลักการของบทเรี ยนโปรแกรมและเครื่ องช่วยสอนมาผสมผสานกัน โดยมีจุดมุง่ หมายที่จะตอบสนองในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคลของ ผูเ้ รียนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการศึกษาเป็นรายบุคคล

องค์ประกอบสาคัญของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน 1. เสนอสิ่งเร้าให้กบั ผูเ้ รียน ได้แก่ เนื้ อหา ภาพนิ่ ง คาถาม ภาพเคลื่อนไหว 2. ประเมินการตอบสนองของผูเ้ รียน ได้แก่ การตัดสินคาตอบ 3. ให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อการเสริ มแรง ได้แก่ การให้รางวัล หรื อ คะแนน 4. ให้ผูเ้ รียนเลือกสิ่งเร้าในลาดับต่อไป


6

ประเภทของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน 1. บทเรียน (Tutorial) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาในลักษณะของบทเรียนโปรแกรมที่ เสนอเนื้ อหาความรู เ้ ป็นส่วนย่อย ๆเลียนแบบการสอนของครู 2. ฝึกทักษะและปฏิบตั ิ (Drill and Practice) ส่วนใหญ่ใช้เสริ มการสอน ลักษณะที่ นิ ยมกันมากคือ การจับคู ่ ถูก-ผิด เลือกข้อถูกจากตัวเลือก 3. จาลองแบบ (Simulation) นิ ยมใช้กบั บทเรียนที่ไม่สามารถทาให้เห็นจริ งได้ 4. เกมทางการศึกษา (Educational Game) 5. การสาธิต (Demonstration) นิ ยมใช้ในวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6. การทดสอบ (Testing) เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน 7. การไต่ถาม (Inquiry) ใช้เพื่อการค้นหาข้อเท็จจริ ง ความคิดรวบยอด 8. การแก้ปัญหา (Problem Solving) เน้นการให้ฝึกการคิดการตัดสินใจ 9. แบบรวมวิธตี า่ ง ๆ เข้าด้วย (Combination) ประยุกต์เอาวิธสี อนหลายแบบมา รวมกันตามวัตถุประสงค์ท่ ตี อ้ งการ


7

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน 1. ช่วยให้ผูเ้ รียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง โดยคานึ งถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 2. นักเรียนได้เรียนเป็นขัน้ ตอนจากง่ายไปหายากอย่างเป็นระบบ 3. มีความสะดวกในการทบทวนบทเรียน 4. ไม่มขี อ้ จากัดในเรื่ องของเวลาเรียน นักเรียนสามารถศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ขณะที่อยูท่ ่ บี า้ นหรื ออยูท่ ่ โี รงเรียน 5. ลดเวลาในการเรียนการสอน เนื่ องจากเป็นการเรียนการสอนแบบเอกัตบุคคล ซึ่ง นักเรียนสามารถเรียนรู ไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีการวัดผลและประเมินผลไปพร้อมๆ กัน และยัง ช่วยนักเรียนที่มปี ัญหาในการเรียน โดยการจัดโปรแกรมเสริ มในส่วนที่เป็นปัญหาหรื อใช้ เสริ มความรู ใ้ ห้กบั นักเรียน ที่เรียนรู ไ้ ด้เร็ว โดยไม่ตอ้ งคอยเพื่อนในชัน้ เรียน 6. สร้างทัศนคติท่ ดี ใี ห้แก่นักเรียน โดยนักเรียนต้องฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการ เรียนและสร้างทัศนคติท่ ดี ใี นการเรียนด้วย


8

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน 7. ทาในสิ่งที่ส่ ืออื่น ๆ ทาไม่ได้ เช่น การตัดสินใจเสนอเนื้ อหาใหม่ ๆ หรื อการตัดสินใจ เรียนซา้ ในเนื้ อหาเดิม 8. ลดเวลาในการสอนของครู ในการเรียนวิชาที่มกี ารฝึกทักษะ ครู จะเสียเวลาในช่วงนี้ มาก เพราะแต่ละคนมี ความสามารถแตกต่างกัน ครู สามารถให้นักเรียนแต่ละคนได้ฝึก ทักษะจากคอมพิวเตอร์แทน 9. ทาให้ครู ได้มกี ารพัฒนาความรู ใ้ หม่ ๆ อยูเ่ สมอ และมีการนาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้ ในการเรียนการสอนมากขึ้น 10. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนแม้จะมีประโยชน์หลาย ๆ ด้านก็ตาม แต่ในการนาเอา บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน มาใช้ในการ เรียนการสอนนั้น จะต้องคานึ งถึงปัญหาที่ อาจเกิดขึ้นด้วย เพราะคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนไม่สามารถ ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เนื่ อง จาก คอมพิวเตอร์เป็นเพียงอุปกรณ์ชนิ ดหนึ่ งที่ชว่ ยในการเรียนการสอนเท่านั้น การใช้ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนให้มปี ระสิทธิภาพสู งนั้นจะต้องอาศัย บุคลากร ที่มคี วามรู ้ ความสามารถเฉพาะด้าน


9

คุณค่าของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน การนาคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนมาใช้ในการเรียนการสอนพบว่า คอมพิวเตอร์ชว่ ย สอนมีคุณค่าทาง การสอน คือ 1. ให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างรวดเร็ว เมื่อนักเรียนมีปัญหา หรื อไม่เข้าใจในบทเรียน หรื อเมื่อนักเรียนตอบคาถามได้ถูกต้องเครื่ องจะรายงาน ผลให้ทราบทันที ซึ่งเป็น การกระตุน้ ให้ผูเ้ รียนมีความต้องการ ที่จะเรียนต่อไป 2. ลดปัญหาระหว่างครู กบั นักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียน เพราะเป็น การเรียน แบบ เอกัตบุคคลผูเ้ รียนสามารถเรียนรู ท้ นั กันได้ 3. ผูเ้ รียนที่เรียนดี จะเรียนได้เร็วกว่าการสอนปกติ และช่วยเหลือเด็กที่มปี ัญหา โดยการจัด โปรแกรมเสริ มในส่วนที่ยงั ไม่เข้าใจและยังเป็นอุปกรณ์เสริ มสาหรับ นักเรียนที่ เรียนเก่งให้สามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง 4. เป็นสื่อการสอนที่ดี เพราะสื่อการสอนชนิ ดอื่นไม่สามารถทาได้ เช่น การ สร้างสถานการณ์จาลอง การเลียนแบบของจริ ง ตลอดจนการช่วยตัดสินใจการ เสนอเนื้ อหาใหม่ ๆ หรื อจะให้ผูเ้ รียนศึกษาเนื้ อหาเดิมอีก ก็ได้


10

คุณค่าของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน 5. ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับปรุ งเนื้ อหาบทเรียน สามารถทาได้รวดเร็ว 6. ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์จะช่วยให้ส่ ือน่าสนใจยิ่งขึ้น 7. สามารถใช้ส่ ืออื่น ๆ ร่วมกันได้ เช่น เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 8. สามารถสื่อสาร และถ่ายโอนข้อมูลในระบบสารสนเทศได้ดี จากคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนดังกล่าว ทาให้แตกต่าง ไปจากสื่ อการสอนอื่น ๆ คือ สามารถโต้ตอบ และแสดงผลลัพธ์ บางอย่างให้ ผู เ้ รียนดูได้ทนั ที ทาให้น่าตื่นเต้น สนุ กสนาน เร้าความสนใจให้ อยากเรียน ด้วย เหตุน้ ี จึงมีการศึกษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ซึ่งพอสรุ ปได้วา่ การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีสว่ นเสริ มให้มกี ารเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดีกว่าการสอนแบบอื่น


11

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน การนาคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน มาใช้งาน สามารถกระทาได้หลายลักษณะ ได้แก่ 1. ใช้สอนแทนผูส้ อน ทัง้ ในและนอกห้องเรียน ทัง้ ระบบสอนแทน, บททบทวน และ สอนเสริ ม 2. ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อโทรคมนาคม เช่น ผ่านดาวเทียม เป็นต้น 3. ใช้สอนเนื้ อหาที่ซบั ซ้อน ไม่สามารถแสดงข้องจริ งได้ เช่น โครงสร้างของ โมเลกุลของสาร 4. เป็นสื่อช่วยสอน วิชาที่อนั ตราย โดยการสร้างสถานการณ์จาลอง เช่น การ สอนขับเครื่ องบิน การควบคุมเครื่ องจักรกลขนาดใหญ่ 5. เป็นสื่อแสดงลาดับขัน้ ของเหตุการณ์ท่ ตี อ้ งการให้เห็นผลอย่างชัดเจน และช้า เช่น การทางานของมอเตอร์รถยนต์ หรื อหัวเทียน 6. เป็นสื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่ โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาสอนซา้ หลายๆ หน 7. สร้างมาตรฐานการสอน


12

ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ควรมีลกั ษณะการนาเสนอเป็ น ตอน ตอนสัน้ ๆ ที่เรียกว่า เฟรม หรื อ กรอบ เรียงลาดับไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ผูเ้ รียน สามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง (Self Learning) และควรจัดทาปุ่ มควบคุม หรื อ รายการควบคุมการทางาน เพื่อให้ผูเ้ รียนสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่น มีส่ว นที่เ ป็ น บททบทวน หรื อ แบบฝึ ก ปฏิ บ ตั ิ แบบทดสอบ หลัง จากที่มีก าร นาเสนอไปแต่ละตอน หรื อแต่ละช่วง ควรตัง้ คาถาม เพื่อเป็ นการทบทวน หรื อ เพื่ อตรวจสอบความเข้า ใจ ในเนื้ อหาใหม่ท่ ีน าเสนอแก่ผู เ้ รี ย น ส าหรับ การ ตอบสนองต่อการตอบคาถาม ควรใช้เสียง หรื อคาบรรยาย หรื อภาพกราฟิ ก เพื่อสร้างแรงจู งใจ ความมัน่ ใจในการเรียนรู ้ โดยเฉพาะเนื้ อหาสาหรับเด็กเล็ก นอกจากนี้ควรมีสว่ นที่เสริ มความเข้าใจ ในกรณีท่ ผี ู เ้ รียนตอบคาถามผิด ไม่ควร ข้ามเนื้ อหา โดยไม่ช้ แี นะแนวทางที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่ องเวลาในการเรียน ควรให้ อิสระต่อผูเ้ รียน ไม่ควรจากัดเวลา เพื่อเปิ ดโอกาสให้เรียนตามความต้องการของ ผู เ้ รียนเอง เนื้ อหาบทเรียนควรมีทางเลือกหลากหลาย เช่น ถ้าผู เ้ รียนรับรู ไ้ ด้เร็ว ก็สามารถข้ามเนื้ อหาบางช่วงได้ เป็นต้น


13

ลักษณะของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนที่ดี 1. สร้างขึ้นตามจุดประสงค์ของการสอน 2. เหมาะสมกับลักษณะของผูเ้ รียน 3. มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียนให้มากที่สุด 4. มีลกั ษณะเป็นการสอนรายบุคคล 5. คานึ งถึงความสนใจของผูเ้ รียน 6. สร้างความรู ส้ ึกในทางบวกกับผูเ้ รียน 7. จัดทาบทเรียนให้สามารถแสดงผลย้อนกลับไปยังผูเ้ รียนให้มาก ๆ 8. เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน 9. มีวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูเ้ รียนอย่างเหมาะสม 10. ใช้สมรรถนะของเครื่ องคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ และหลีกเลี่ยงข้อจากัด


14

เอกสารอ้างอิง

ความรู เ้ บื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (ออนไลน์). (ม.ป.ป.). http://www.bus.rmutt.ac.th/~boons/cai/intro_tocai.htm. สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2558. นิ รามัย ไชยรัตน์. 2552. คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (Computer Assisted Instruction) CAI (ออนไลน์) .http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=449. สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2558.

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
Advertisement