Page 1

Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA opracowane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ.U Nr 83, poz.562, z późn. zm.)

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o ;systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572,, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

1


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

Spis treści: ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE ..........................................................................................................3 ROZDZIAŁ 2 OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW ............................................3 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY ..................................................................................................................11 EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE .................................................................................................................13 EGZAMIN POPRAWKOWY ....................................................................................................................16 ROZDZIAŁ 3 SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ ...............................................................................................................................18

2


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

Rozdział 1 Przepisy ogólne §1 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w Szkole Podstawowej nr 3 w Libiążu.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów §2 1. Ocenianiu podlegają: a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; b) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów uwzględniających tę podstawę.

nauczycieli w stosunku określonej nauczania,

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. §3 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

3


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole; d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3; f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. §4 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. §5 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). §6

4


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. §7 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. §8 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". §9 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym w statucie szkoły. 5


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali. 7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 8. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły. § 10 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. § 11 1. W klasach I-III bieżące ocenianie uczniów odbywa się w punktach wg skali: a) 6 punktów z adnotacj a na pracy ucznia „wspaniale” zapis w dzienniku 6p b) 5 punktów z adnotacja na pracy ucznia „bardzo dobrze”, zapis w dzienniku 5p c) 4 punkty z adnotacja na pracy ucznia ”dobrze”, zapis w dzienniku 4p 6


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

d) 3 punkty z adnotacja na pracy ucznia ”musisz jeszcze popracować”, zapis w dzienniku 3p e) 2 punkty z adnotacja na pracy ucznia „słabo, musisz pracować więcej”, zapis w dzienniku 2p 1.1 Dopuszcza się stosowanie „+”, „-„ 1.2 Ustala się następujące kryteria punktów: a) 6 punktów (wspaniale) otrzymuje uczeń który posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza określony, obowiązkowy zakres nauczania. Bierze udział w konkursach i zawodach. Reprezentuje klasę i szkołę na zewnątrz. b) 5 punktów („bardzo dobrze”) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności w praktyce c) 4 punkty („dobrze”) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy. Rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne d) 3 punkty („musisz jeszcze popracować”) otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się. Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela. e) 2 punkty („słabo, musisz pracować więcej”) otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności. Rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności. 1.3 W II półroczu klas trzecich bieżące ocenianie uczniów odbywa się według skali obowiązującej w klasach IV-VI 1.4 Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 1.5 Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 1.6 Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 2. W klasach IV-VI bieżące ocenianie uczniów odbywa się w wg skali: 1) stopień celujący - 6; 2) stopień bardzo dobry - 5; 3) stopień dobry - 4; 4) stopień dostateczny - 3; 5) stopień dopuszczający - 2; 6) stopień niedostateczny - 1, 7


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

2.1 Dopuszcza się stosowanie „+”, „-„ 2.2 Ustala się następujące kryteria stopni: a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu w zakresie znacznie przekraczającym wymagania programowe tej klasy; systematycznie pogłębia wiedzę, a dodatkowe wiadomości są owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń; proponuje indywidualne, nietypowe rozwiązania; rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; podejmuje pracę w grupie, uczestniczy w niej, prezentuje wynik pracy grupy; uczestniczy i osiąga sukcesy w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, a jego umiejętności wskazują na wyraźne uzdolnienia w danej dziedzinie wiedzy. b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidziany w programie danej klasy; sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, a także potrafi dotrzeć do innych źródeł informacji; wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji; samodzielnie i sprawnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami; wykonuje dobrowolnie dodatkowe zadania; potrafi zastosować posiadaną wiedze do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; wykorzystując wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin, uczestniczy w szkolnych i klasowych konkursach i zawodach. c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości mniej przystępneo stopniu trudniejszym niż podstawowy; umie samodzielnie wykonać typowe zadania, a zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; jest aktywny w czasie lekcji; umiejętnie korzysta z różnych źródeł informacji d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości, które są stosunkowo łatwe do opanowania przez wszystkich uczniów; potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji; potrafi i wykonuje proste zadania; zdobyte wiadomości i umiejętności umie zastosować w życiu codziennym; w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości absolutnie konieczne do kontynuowania dalszej nauki; przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności; jego wiedza posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dalszym procesie kształcenia. f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, u którego braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela; nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności 3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 3.1

Klasyfikowanie śródroczne polega na wypełnieniu przez nauczyciela i dostarczeniu rodzicom (prawnym opiekunom) karty osiągnięć edukacyjnych i zachowania. 8


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

3.2 Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym w formie świadectwa promocyjnego ucznia. 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według skali ocen bieżących: § 12 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach IV-VI uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; c) dbałość o honor i tradycje szkoły; d) dbałość o piękno mowy ojczystej; e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; g) okazywanie szacunku innym osobom. 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali: a) wzorowe; b) bardzo dobre; c) dobre; d) poprawne; e) nieodpowiednie; f) naganne. 4. Ustala się następujące kryteria oceny z zachowania: 4.1 Wzorowe Pod każdym względem jest wzorem dla innych uczniów; przejawia własną inicjatywę i angażuje się w życie szkoły i społeczności szkolnej, reprezentuje szkołę i instytucje pozaszkolne w środowisku, dba o honor i tradycje szkoły; wyróżnia się na tle klasy dbałością o piękno mowy ojczystej; zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, reaguje na złe postępowanie kolegów (agresja, używki); jest wzorem godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; zawsze okazuje szacunek innym osobom; zawsze przeciwstawia się przejawom przemocy, wulgarności i agresji. 4.2 Bardzo dobre Jest uczniem godnym naśladowania; wyróżnia się na tle klasy solidnym wywiązywaniem się z obowiązków ucznia; chętny do pracy społecznej, troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; dba o piękno mowy ojczystej; zawsze dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz innych osób, reaguje na złe postępowanie kolegów; godnie i kulturalnie 9


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

zachowuje się w szkole i poza nią; okazuje szacunek innym osobom; przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 4.3 Dobre Właściwie wywiązuje się z obowiązków ucznia. Ma dobre kontakty z rówieśnikami i pracownikami szkoły; postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, mało zainteresowany pracami na rzecz szkoły; dba o piękno mowy ojczystej; dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; okazuje szacunek innym osobom; przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności; 4.4 Poprawne Zachowuje się poprawnie, sporadycznie zdarzają się uchybienia w wywiązywaniu się z obowiązków ucznia; dba o honor i tradycje szkoły, nie podejmuje samodzielnie prac na rzecz szkolnej społeczności; sporadycznie zdarzają mu się uchybienia w dbałości o piękno mowy ojczystej; stara się dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; okazuje szacunek innym osobom; przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 4.5 Nieodpowiednie Często nie wywiązuje się z obowiązków (wagaruje, spóźnia się, nie uczy się), nie dba o dobro szkolnej społeczności, honor i tradycje szkoły; nie dba o piękno mowy ojczystej, używa brzydkich słów; nie dba o bezpieczeństwo, o zdrowie własne oraz innych osób, jest niekulturalny, nieodpowiednio zachowuje się w szkole i poza nią; nie okazuje szacunku innym osobom, zdarzają się zachowania agresywne i stosowanie przemocy. 4.6 Naganne Ma negatywny stosunek do nauki, do nauczycieli, do obowiązków szkolnych (ucieczki, wagary, spóźnienia) postawa aspołeczna; wywiera zły wpływ na innych, często używa brzydkich słów, nie dba o piękno mowy ojczystej; zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz innych osób; zachowuje się nagannie w szkole i poza nią, w środowisku nie jest akceptowany, wywiera zły wpływ na innych; znieważa, lekceważy, obraża inne osoby; stosuje przemoc, agresję, jest wulgarny.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

10


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 13 Egzamin klasyfikacyjny 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2,nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 6. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z jego rodzicami (prawnymi opiekunami), 10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

11


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia skład komisji; b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. ( z zastrzeżeniem § 14) 18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego ( z zastrzeżeniem §14) 19. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna (z zastrzeżeniem §14)

12


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

§ 14 Egzaminy sprawdzające I. Ocena wystawiona niezgodnie z prawem: 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa zawartymi w statucie szkoły, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 3. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 4. W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej szkoły, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, c) wychowawca klasy, d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, e) pedagog, g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, h) przedstawiciel rady rodziców. 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 13


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, c) zadania (pytania) sprawdzające, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

II. Ocena niezadowalająca dla ucznia lub rodziców: 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została zaniżona. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej, w terminie do 4 dni przed konferencją klasyfikacyjną. 2. Na prośbę pisemną ucznia lub rodzica dyrektor szkoły powołuje komisję, która: a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 3. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 4. W skład komisji wchodzą:

14


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) jeden nauczyciel z danej szkoły, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, c) wychowawca klasy, d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, e) pedagog, g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, c) zadania (pytania) sprawdzające, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 8. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. § 15 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 8.

15


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4, i § 16 ust. 10. 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz oceny nie niższe niż dobre, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 4. Uczniowi, który uczęszczał na religię/etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 19 ust. 10. 8. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. § 16 Egzamin poprawkowy 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 16


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) skład komisji; b) termin egzaminu poprawkowego; c) pytania egzaminacyjne; d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9. 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. § 17 1. Uczeń kończy szkołę podstawową: a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3; b) przystąpił do sprawdzianu po klasie szóstej. 2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz oceny nie niższe niż dobre. 3.

O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

17


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

Rozdział 3 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej § 18 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "sprawdzianem". § 19 1. Sprawdzian w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną". § 20 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że: 1) w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej; 4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

18


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. § 21 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu. 2.

Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły. § 22

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 37 ust. 1. 2. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. § 23 1. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

Zatwierdzone do realizacji Uchwałą nr 4/2010/2011 Rady Pedagogicznej w dniu 22.11.2010 r.

19

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania  
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania  

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Advertisement