Page 1

POR TFO LIO


CURRI CUL UM

VI TAE

W

Y

K

S

Z

T

A

L

C

E

N

I E

:

200920052009 J

Ę

L OI M. MARI IKONOPNI CKI E JW KATOWI CACH KL ASADWUJE ZYCZNAZJE ZYKI E MHI SZPAŃSKI M Z

Y

K

I

:

ANGI E L SKI : HI SZPAŃSKI :

BARDZODOBRAZNAJOMOŚ Ć( CE RTYF I KAT: CAE) BARDZODOBRAZNAJOMOŚ Ć ( MATURA ROZSZE RZONA Z J. HI SZPANSKI E GO, UKONCZONA KL ASADWUJĘZYCZNAORAZ KURS JE ZYKOWY W BARCE L ONI E )

ROSYJSKI :

PODSTAWOWA ZNAJOMOŚ Ć ( ROZUMI E NI E ZE SL UCHU, PI SANI E , CZYTANI E ) B. PODSTAWOWA ZNAJOMOŚ Ć

NI E MI E CKI :

DODATKOWE V201 2 I V201 1 I I I 201 1 I201 1 X201 0 o d201 0 V2009

KURSY

I

WARSZTATY:

WARSZTATYULWORK/ SHOPW RONDZI ESZTUKI W KATOWI CACH.PROWADZE NI E M. I N. Ma r l e n a Ha p p a c h , Ag a t a Sa n d e r ,Tr o n d Ni c h o l a s Pe r r y KURS PROJE KTOWANI A PARAME TRYCZNE GO ORAZ GENERATYW NEGO WARSZTATY' OGRODYDE SI GNU'W KATOWI CACH, TUTOR: MI CHAL GDAK WARSZTATY RE WI TAL I ZACYJNE ' MARI ACKA TYL NA' W KATOWI CACH, TUTOR:PE TE K E R C H E R WARSZTATY ' MI ASTO PRZE MI AN' W KATO WI CACH. PROWADZACY: TOM UCZE STNI CTWO W KOL E NAUKOWYM + i KAWA WARSZTATY NA POL I TE CHNI CE SL ASKI E J POD CZASNOCY NAUKOWCOW

UM I EJETNOSCI ZNAJOMOSCPROGRAMOW:

:


SPI STRE SCI DOM JE DNORODZI NNYZABUDOWASZE RE GOWA PRZE DSZKOL E-BUDYNE K E NE RGOOSZCZE DNY MODE RNI ZACJA/ ADAPT ACJADAWNE GODWORCA OSI E DL EWI E L ORODZI NNE MODUL Y DOPASOWANE OBI E KTUSL UGOWYOGOL NOMI E JSKI DOMKUL TURY URBANI STYKA-PARKI , OSI E DL A WSPOL PRACA-KONKURSY , WARSZT A TY I NNE-MAKI E TY , PL AKA TY . PROJE KTY UCZE L NI ANE WSPOL PRACA KONKURS


pr oj ekt owanyt er enzi el ony

a ogr óddl

spa

wszyst ki ch

bi ur a

b a s e n y

zagł ębi e

H2O

wodne

centrum nurkowe

cent r um zegl ar st wa

usł ugi

r ekr eacj a

ZAGOSPODAROWANI E TE RE NU 1 : 500


1 6 00

400

1 6 00

400

1 6 00

400

1 6 00

N O WYJ O R K

L O N D YN

2025 2050

WA R S Z A WA

ODULARNOSC

EKOLOGIA ROZWOJ

201 2

UNIWERSALNSC

NI W ERSALNOSC

N E R G O O S Z C Z E D N O S C

MATERI ALY

400

PRZEKROJ PRZEZ OSI EDLESKALA1:100

ZALETYOSI EDLA:

LOKALNE

1 6 00

MOZLI WOSC ROZBUDOWY

400

FORMA

OTWARTA KAZDY KLI ENTI NDYWI DUALNI EDOSTOSOWUJE MI ESZKANI E DO SWOI CH POTRZEB


BASE N

PARKI NG PODZI E MNY

RZUT KONDYGNACJI3

RZUT KONDYGNACJI2

RZUT KONDYGNACJI1

I DE AKSZTAL TOWANI A

BL OK T YP OWY E L E WACJAWSCHODNI A

RE-F ORMA

E L E WACJAPOL UDNI OWA


1 2 mi e s z k a n i a ‘ o p a t u l o n e ’ mo d u l a mi e n e r g o o s z c z e d n y mi s t r e f az e wn e t r z n a mi e s z k a n i a mo d u l y e n e r g o o s z c z e d n e

SPOSÓB

KSZTAŁTOWANI A

MI ESZKANI A: ETAP1

WYBORSEGMENTU

ETAP2 PRZEZNACZENI E POSZCZEGOLNYCHMODULOW

ETAP3 DECYZJA O DOBORZE ATRYBUTOW ENERGOOSZCZEDNOSCI

ETAP4

DOPASOWANI EJEDNOSTKI DOSTYLUZYCI AORAZLI CZEBNOSCI MI ESZKANCOW

s t r e f a d z i e n n a

s t r e f a n o c n a

4

/ 4


emot i onalbui l di ng

0412711

l aboca

basi ccol our s

wat erdi f f usi on

f acadel ayer s

SURPRI SE CONT R OV E R S Y

ME L A NCHOL YRE F L E CT I ON

emot i ons

ar tbr i ngsout


PORTFOLIO_KATARZYNA_PAWLIK  

portfolio _portfolio _portfolio _portfolio _portfolio _portfolio _portfolio _portfolio _portfolio _portfolio_portfolio _portfolio_portfolio...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you