Page 1

การประเมินพัฒนาการของ นักเรียนประถมศึกษา

โดย ดร. อรพรรณ บุตรกตัญู และดร.ศศิเทพ ปตพ ิ รเทพิน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร feduopb.ku.ac.th และfedustp.ku.ac.th


กิจกรรม “วัยหรรษา”

คําชี้แจง: ภาพใดเปนเปนภาพของเด็กในชวงวัยประถมศึกษา

movie.showded.com

1

music.mthai.com

2

dental108.com

5

movie.showded.com

4

3

soccersuck.com

6

khaosod.co.th

campus.sanook.com

7

thairath.co.th

8


กิจกรรม “วัยหรรษา” (ตอ)

ที่มา:http://www.youtube.com/watc h?v=Po5Y98XIS7s http://www.facebook.com/#!/NerkooTH


นักเรียนประถมศึกษามีพัฒนาการอยางไร พัฒนาทางดานรางกาย

พัฒนาทางดานอารมณและสังคม

krunongkala.blogspot.com

พัฒนาทางดานบุคลิกภาพ

พัฒนาทางดานเชาวปญญา


พัฒนาทางดานรางกายของนักเรียน ระดับประถมศึกษา การเจริญเติบโตคอนขาง ชากวาวัยอนุบาล พัฒนาการของ กลาม เนื้อกระดูก และประสาทจะ เพิ่มขึ้น เด็กชายที่มีความ เจริญเติบโตเร็วกวา เพื่อนรวมวัยมี การปรับตัวไดดี

อายุระหวาง 9 – 10 ป เด็กชายและเด็กหญิง จะมีขนาดเทา ๆ กัน

ระหวางอายุ 12 – 13 ป เด็กหญิงจะโตกวาเด็กชาย

รางกายของนักเรียน ความแตกตางระหวางบุคคล ในความสูงและน้ําหนัก จะเห็นไดชัดในวัยนี้

learners.in.th

การประสานระหวางมือ และตาของเด็กจะดีขึ้น

มักใชเวลาสวนมาก อยูกับเพื่อน


พัฒนาทางดานอารมณและสังคม ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลัวความแตกตาง กับเพื่อน

มีความวิตกกังวล เกี่ยวกับการเรียน

อารมณและสังคมของนักเรียน มีอารมณ เปลี่ยนแปลงงาย

เวลาโกรธอาจมี การตอสูท  าง รางกายหรือ อาจจะดวย วาจา hiclasssociety.com

เต็มไปดวย ความราเริง


พัฒนาทางดานสังคมของนักเรียน ระดับประถมศึกษา เพื่อนมีอิทธิพลมาก ตอนักเรียน ตองการการ ยอมรับจากเพื่อน

นักเรียนสวนใหญ รวมกลุมตามเพศ

บุคลิกภาพของนักเรียน

รูจ กั ผิดถูกโดยใช มาตรฐานจริยธรรม ของผูใหญเปนเกณฑ

เปนวัยวิกฤต สําหรับอัตมโนทัศน

ไมอยูเฉย มีความ คลองที่จะทํา กิจกรรมอยูเสมอ

มีสมรรถภาพที่จะทํา อะไรใหประสบ ความสําเร็จ

หากประสบความ ลมเหลวจะมีปมดอย johnrobertpowers.in.th


พัฒนาทางดานเชาวนปญญาของนักเรียน ระดับประถมศึกษา เขาใจกฎเกณฑตาง ๆ อยางมีเหตุผล สามารถรับรูส ง่ิ แวดลอม ตามความเปนจริง

เชาวปญญาของนักเรียน

สนใจการแกปญ  หา ตาง ๆ ที่แกดวย ความคิด เหตุผล

การใชภาษาและ สัญลักษณ เจริญกาวหนามาก

มีความแตกตางระหวาง บุคคลเกี่ยวกับเชาว ปญญา iamchild.org


นักเรียนระดับประถมศึกษาปจจุบันมีสภาพ อยางไร


การประเมินคืออะไร

http://202.143.148.86/tjk/media_dsgn/cai_design_edu_theory.htm


การประเมินคืออะไร การประเมิน (Assessment) • กระบวนการเก็บขอมูล ตีความ บันทึก • มีการใชวิธีการและเครื่องมือทีห ่ ลากหลาย • ใชขอมูลเกี่ยวกับคําตอบของนักเรียนที่ทําในภาระงานวาเรียนรู อะไร สามารถทําอะไรไดบาง และจะทําตอไปอยางไร

การวัด (Measurement) การประเมินคา (Evaluation)

• การกําหนดตัวเลขใหกับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ ปรากฏการณ หรือ พฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรียน • อาจจะตองใชเครื่องมือวัดเพื่อใหไดตัวเลขเพื่อแทนคุณลักษณะ ตาง ๆของสิ่งที่วัด

• การนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวัดหลาย ๆครั้ง มาเทียบกับ เกณฑที่กําหนด • เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับการประเมิน • เปนการตัดสินโดยใชขอมูลจากกระบวนการของการประเมิน

การวัดและประเมินผลการเรียนรูใ น ชัน ้ เรียน (Classroom assessment)

•กระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห ตีความ บันทึก ขอมูลที่ไดจากการวัดและการประเมินตลอด ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน •โดยใชเครื่องมือที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของ นักเรียนและสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด และนํา ขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว •ผลที่ไดจะสะทอนใหครูผูสอนทราบถึงผลการจัดการ เรียนรูและพัฒนาการของนักเรียน


เปาหมายของการวัดและประเมินผล การเรียนรูของนักเรียนประถมศึกษาคืออะไร หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน ้ ฐาน มาตรฐานการเรียนรู •ภาษาไทย •คณิตศาสตร •วิทยาศาสตร

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค

•ความสามารถในการสือ่ สาร

•รักชาติ ศาสน กษัตริย

•ความสามารถในการคิด

•ซื่อสัตยสุจริต •มีวินัย

•สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

•ความสามารถในการแกไขปญหา

•สุขศึกษาและพลศึกษา

•ความสามารถในการใชทกั ษะชีวติ

•ศิลปะ •ความสามารถในการใชเทคโนโลยี •การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี •ภาษาตางประเทศ

•ใฝเรียนรู •อยูอยางพอเพียง •มุงมั่นในการทํางาน •รักความเปนไทย •มีจติ สาธารณะ


What kind of assessment are you using? •What do you think about the following cartoon? •Do we pay too much attention on scores? •Is the testing the only way to assess students' learning?


ประเภทของการวัดและประเมินผลการ เรียนรูแบงเปนอะไรบาง 1. การประเมินเพื่อจัดวางตําแหนง(Placement assessment) •เปนการประเมินกอนเริ่มเรียน •ตองการขอมูลของนักเรียนที่แสดงความพรอม •นําไปกําหนดวัตถุประสงค วางแผน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

http://www.ehow.com/how_8383577_use-referenced-test-results-classroom.html education.kapook.com


ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 2. การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic assessment) • คนหาวานักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน • หาสาเหตุของปญหาหรืออุปสรรคตอการเรียน • หาวิธป ี รับปรุงเพื่อใหนักเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรูในขั้นตอไป

http://www.edu.cmu.ac.th/detail.php?No=020503395 http://www.edutopia.org/healthier-testing-made-easy


ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3. การประเมินผลยอย (Formative assessment) • นําผลมาปรับปรุงการเรียนรูและการจัดการเรียนรู • มิใชการทดสอบระหวางเรียนเปนระยะๆ เพียงอยางเดียว • ผลทีไ่ ดสามารถสะทอนพัฒนาการตามวัย

http://www.vcharkarn.com/vblog/47896

praphansarn.com


ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 4. การประเมินสรุปผลการเรียนรู (Summative assessment) • ประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู • ประเมินผลกลางภาค ปลายภาค หรือปลายป • เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรูของนักเรียนตามตัวชี้วัด

http://www.ehow.com/how_6921701_use-misconception-analysisformative-assessment.html http://www.bcps.org/offices/lis/models/annefrank/index.htm l


ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู

5. การวัดและประเมินผลแบบอิงกลุม (Norm-referenced assessment) • เพื่อตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน • เปรียบเทียบกันเองภายในกลุมหรือในชัน ้ เรียน • ยืดหยุน  ตามระดับความสามารถของกลุม


ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตัวอยาง การตัดเกรดแบบอิงกลุมชนิด 5 เกรดที่มี คะแนนมัธยฐาน(median) = 60, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd) = 15, คะแนนมาตรฐาน (z) = 1.5

เกรด A B C D F

สูตรคํานวณ

ผลการคํานวณ

median + z(sd) 60 + 1.5(15) = 83 A – sd 83 – 15 = 68 B – sd 68 – 15 = 53 C – sd 53 – 15 = 38 ต่ํากวา D ต่ํากวา 38

ช่ วงคะแนน

ร้ อยละ

83 ขึ้นไป

7%

68 ถึง 82 53 ถึง 67 38 ถึง 52 ต่ํากวา 38

24% 38% 24% 7%


ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 6.การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ (Criterion-referenced assessment)

• เพื่อนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือ ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน • เปรียบเทียบกับเกณฑที่กาํ หนดขึ้น • อาจแบงเกณฑออกเปน 2 ชนิด คือ เกณฑคงตัว และ เกณฑยืดหยุน  • เกณฑคงตัว หมายถึง เมื่อกําหนดเกณฑใดเกณฑ หนึ่งมาแลว ก็ตัดเกรดตามเกณฑนั้น • เกณฑยด ื หยุน  หมายถึง ไมไดกาํ หนดเกณฑมา ลวงหนาแตจะพิจารณาจากความสามารถของกลุม หรือพิจารณาจากความยากงายของขอสอบ

ehow.com

ehsassessment.pbworks.com


share.psu.ac.th


2 เกรด

3 เกรด

5 เกรด

S (ผาน)

G (ดี)

P (ผาน)

สัญลักษณ

ลําดับ

ความหมาย

A

A

4.0

ดีเยี่ยม (excellent)

B

B+

3.5

ดีมาก (very good)

3.0 2.5

ดี (good)

C

B C+ C D+ D

2.0 1.5 1.0

ออน (poor)

F

0.0

ตก (fail)

D U (ไมผาน)

F (ตก)

8 เกรด

F

คอนขางดี (fairly good) พอใช (fair)

ออนมาก (very poor)


ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 7. การวัดและประเมินผลอยางเปนทางการ (Formal assessment) • นิยมใชกันมาตั้งแตดั้งเดิม เชน การจัดสอบ และใชแบบทดสอบหรือแบบวัดที่ครู สรางขึ้น • เพื่อตัดสินมากกวาเพื่อพัฒนาผูเรียน • เพื่อหาจุดบกพรอง • เพื่อนําไปใชปรับปรุงการเรียนรู

women.mthai.com http://202.143.189.19/news/view.php?article_id=530


ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 8.การวัดและประเมินผลอยางไมเปนทางการ (Informal assessment) • เปนการไดมาซึ่งขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล • จากแหลงขอมูลและใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสอบปากเปลา • มีการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตลอดเวลา • ปรับการเรียนรูใหเหมาะสมและแกไขปญหา การเรียนรูของนักเรียน

blog.learningtoday.com


Types of Informal Assessments •Anecdotal Records •Parent Interviews •Event Sampling •Time Sampling •Discussion boards/blogs

ehow.com

amazon.com


ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 9. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) • สะทอนใหเห็นถึงสภาพการทํางานจริง และสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติได จริง • รวมกับการประเมินดวย ประเภทการอื่น ๆ • ออกแบบการจัดการเรียนรู และการประเมินผลไปดวยกัน • กําหนดเกณฑการประเมิน ใหสอดคลองกับชีวิตจริง etc.edu.cn


ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 10. การประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment) • เปนวิธีการประเมินงานหรือ กิจกรรมที่ครูผูสอนมอบหมาย ใหนักเรียนปฏิบัติ • เพื่อใหทราบถึงผลการพัฒนา ของนักเรียน • ครูผูสอนตองเตรียมไดแก ภาระงานที่จะใหนักเรียนปฏิบัติ และเกณฑการใหคะแนน

rightattitudes.com


การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงเปน ประเภทอะไรบาง

11. การประเมินโดยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio assessment) • เปนการเก็บรวบรวมและสราง เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผลงาน ของผูเรียน • บงบอกถึงความสําเร็จเชิง สมรรถนะเฉพาะดานที่ไดมีการคัด สรรมาแลว • เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออก ดวยตนเอง รูจักและเขาใจ หลักเกณฑของผลงานที่ดีเปน อยางไร

efoliointheuk.blogspot.com


ตัวอยางแฟมสะสมผลงานของนักเรียน

oknation.net oknation.net

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/315409

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/315409 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/315409

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/315409


การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงเปน ประเภทอะไรบาง 12. การประเมินตนเองของนักเรียน (Student self-assessment) exchange.smarttech.com

vels.vcaa.vic.edu.au

• ผูที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง • นักเรียนไดคิดใครครวญวาไดเรียนรูอะไร เรียนรูอยางไร และผลงานที่ทํานั้นดีแลว หรือยัง • ควรมีเปาหมายการเรียนรูและกรอบการ ประเมินที่ชัดเจน


การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงเปน ประเภทอะไรบาง 13. การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment) • เปดโอกาสใหนักเรียนเขาถึงคุณลักษณะ ของสิ่งที่จะประเมิน • ตองมีความเขาใจสิ่งที่ประเมินกอน • จําเปนตองสรางสภาพแวดลอม การเรียนรูที่ผอนคลาย เชือ่ ใจกัน และ ไมมีอคติ • เพื่อการใหขอมูลยอนกลับจะไดซื่อตรง และเปนประโยชน

teachersmedia.co.uk

education.scholastic.co.uk


กิจกรรม “จดหมายลับ” คําชี้แจง: อานจดหมายลับดานลาง พรอมใหขอเสนอแนะกับครูสมชาย รักสอน ถึง เพื่อนรวมอาชีพครูทุกทาน กระผมครู สมชาย รั กสอน เปนครูผูสอนวิท ยาศาสตร ระดับประถมศึกษา มาแลวเกือบ 15 ปแลว ตั้งแตทํางานมา ผมจะใช ก ารสอบหลั ง จาการสอนเป น วิ ธี ใ นการวั ด และ ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนที่ผมสอนเทานั้น สิ่งที่ผม พบคือ นัก เรีย นที่ดูเ หมือนเขาใจสิ่ง ทีผ่ มสอนกลับไดค ะแนน จากการสอบนอ ย และบางครั้ง นัก เรีย นที่ไมคอยตั้ง ใจเรีย น กลับไดคะแนนจากการสอบดีมาก เหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นซ้ํา ๆ ในแตละภาคเรียน และทํา ใหกระผมหมดกําลังใจในการประกอบอาชีพ หากเพื่อนครูคน ใดสามารถแนะนํากระผมในเรื่องตอไปนี้จักเปนพระคุณยิ่ง

http:www.guardian.co.uk

สมชาย รักสอน


วิธีการสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 1. การสังเกต • เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ทําไดตลอดเวลา • ควรมีกระบวนการ และจุดประสงคที่ชัดเจนวาตองการประเมินอะไร • ควรสังเกตหลาย ๆ ครั้ง หลาย ๆ สถานการณ หลาย ๆ ชวงเวลา เพื่อ ขจัดความลําเอียง

http://vimeo.com/25663756


วิธีการสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 2. การพูดคุย • เปนวิธท ี ี่มักใชอยางไมเปนทางการ • ตรวจสอบวานักเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใด • ใชเวลา แตมีประโยชนตอการคนหา วินิจฉัยขอปญหา

http://vimeo.com/25663756


วิธีการสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 3. การใชคาํ ถาม • เปนวิธีที่ใชกันมากในชั้นเรียน • ครูเปนผูถาม นักเรียนเปนผูถาม หรือครูและนักเรียนรวมกันถาม • ลักษณะของคําถามที่ดีควรเปนคําถามที่ใหนักเรียนคิด


กิจกรรม “คําถามเกี่ยวกับคําถาม” คําชี้แจง: ใหจบ ั คูคําถามทางซายมือกับประเภทของคําถามที่กําหนดใหดานขวามือ

1. ถาเปดจุกขวดไมออกจะทํา อยางไร 2. รูปหัวกระโหลกกระดูกไขว หมายความวาอยางไร 3. ศีล 5ขอใดสําคัญมากที่สุด 4. เมืองหลวงของเนปาลชื่ออะไร 5. การทดลองเรื่องนี้ ควร เพิม่ เติมอะไรอีกจึงจะมี ประสิทธิภาพ 6. จากหนังสือรามเกียรติ์ พิเภกเปนยักษที่ดีหรือไม

•คําถามความรูค วามจํา •คําถามความเขาใจ •คําถามนําไปใช •คําถามการวิเคราะห •คําถามการสังเคราะห •คําถามการประเมินคา


ไมเจาะจงผูตอบ/ถามใหทั่วถึง เปนกันเอง

ไมถามเองตอบเอง

เทคนิคการใชคําถาม

เปดโอกาสใหตอบ

ใหโอกาสคิด ใชภาษาที่งาย

ใหกําลังใจ/ชื่นชม


วิธีการสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 4. การสัมภาษณ • ทําใหทราบกระบวนการคิด ของนักเรียนเกี่ยวกับ เหตุการณตาง ๆ • ตองวางแผนการสัมภาษณ ใหรัดกุม • ตองมีเทคนิค และมีมนุษย สัมพันธ


ขอดีขอ  เสียของการสัมภาษณ (ระหวางครูกับนักเรียน) ขอดี • ครูไดตด ิ ตอกับนักเรียน โดยตรง • นักเรียนคุนเคยกับครูจึงงาย กวา • ครูสามารถคนหาคําตอบที่ ตองการไดโดยตรง • สามารถทําไดในเวลาเรียน หรือนอกเวลาเรียน  หาไดทน ั ที • ติดตามแกปญ

ขอเสีย • ใชเวลามาก • อาจตองใชเครื่องมือ บันทึกเสียงชวย • สวนมากคอนขางยากที่ นักเรียนเล็กๆจะแสดง ความคิด ความรูสึก


ขอดีขอเสียของการสัมภาษณ (ระหวางนักเรียนกับนักเรียน) ขอดี • นักเรียนจะเปดเผยซึ่งกัน และกันมากกวา • ทําใหครูมีเวลาเปนอิสระ • ทําไดระหวางเวลาเรียน • อาจเกิดมุมมองที่ไมคาดคิด

gotoknow.org

ขอเสีย • นักเรียนอาจรูส ึกวาไม คุนเคยกับกิจกรรมนี้ • อาจมีการสอดแทรก • ตองมีการบันทึกเสียงไว ใหครู


วิธีการสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 5. การสอบปากเปลา • เปนการใหนักเรียนไดแสดงออกดวยการพูด • ตอบประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียนรูต ามมาตรฐาน

tinyzone.tv http://5qkids.blogspot.com/2010_07_12_archive.html


วิธีการสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 6. การใชแบบทดสอบ

• เปนการประเมินดานความรู • ควรเลือกใชแบบทดสอบใหตรงตามวัตถุประสงค • แบบทดสอบมีหลายประเภท เชน แบบทดสอบแบบเติมคํา แบบทดสอบแบบจับคู แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบทดสอบแบบ ถูก-ผิด

ehow.com

dailynews.co.th


คุณคิดอยางไรกับเหตุการณนี้ ครูคนหนึ่งตั้งคําถามในขอสอบปลายภาควา ถานักเรียนมีเงินอยู 10 บาท ซือ้ ของ 3 บาท จะไดรับเงินทอนเทาไร ก. 7 บาท

ข. 2 บาท

ค. 1 บาท

ง. ไมตองทอน

สิ่งที่พบ เด็กสวนใหญตอบวา 7 บาท แตมีเด็ก 3 คนที่ตอบไมเหมือนกับคนอื่น คนหนึ่งตอบ วา 2 บาท อีกคนหนึง่ ตอบวา ไมตอ งทอน และคนสุดทายไดเงินทอน 1 บาท และสิ่งที่ครูคนนี้ เฉลยคือ ก.

bansuanporpeang.com

news.nipa.co.th


วิธีการสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 7. การใชแบบสอบถาม • เปนการประเมินดานความรูสึก คุณลักษณะอันพึงประสงค หรือทักษะการปฏิบัติงาน • สามารถใชกับกลุมนักเรียนขนาดใหญได

psychologyface.com

moodle.org


วิธีการสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู 8. Card Sorting • ใหขอมูล • แจก CARD ใหแตละคนเขียนวา เห็นดวย ไมเห็นดวย กับขอมูลเพราะอะไร • รวบรวม CARD • อาน CARD • จัดกลุม CARD ที่มีความเห็นคลายกันไวดวยกัน แลว ประมวลเหตุผล


http:www. softwareontology.wordpress.com

modelmeld.com


วิธีการสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู 9. Minutes papers • ครูผูสอนใชเวลา 1-2 นาที กอนหมดคาบเรียนใหนักเรียนตอบ คําถามสั้น ๆ 1-2 คําถาม • คําถามเชน นักเรียนไดเรียนรูอะไรในคาบนี้ มีอะไรบางที่นักเรียนยัง ไมเขาใจ

http://istudy.psu.edu/FirstYearModules/TestingAssessment/AssessmentInformal.html


วิธีการสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 9. การตรวจสอบตัวอยางชิ้นงาน • แสดงใหเห็นถึงผลการเรียนรูของนักเรียนอยางเปน รูปธรรมจากผลผลิต • ครูผูสอนอาจเก็บรวบรวมงานที่ดี และไมดีเพือ่ เปน แบบอยางใหนักเรียน ไซโทพลาซึม √ เซนติเมตร √ เปอร์ เซนต์ √

ไซโตพลาสซึม

เซ็นติเมตร X เปอร์ เซ็นต์ X


ตัวอยางชิ้นงานของนักเรียน • ผลผลิตของนักเรียน เชน ตัวเลมรายงาน ภาพวาด สิ่งประดิษฐ โครงงาน แฟมสะสมผลงาน เปนตน


ตัวอยางผลงานการสรางภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุด


วิธีการสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 9. การเขียนสะทอนการเรียนรู

• เปนวิธีที่ทําใหครูผูสอนทราบ ความกาวหนาในการเรียนรูผานการ เขียน • อาจอยูในรูปแบบความเรียง แผนผัง ความคิด แผนผังแนวคิด เปนตน • เปนเครื่องมือในการประเมินทักษะการ เขียนของนักเรียนไดอีกดวย


เครื่องมือสําหรับวัดและประเมินผล การเรียนรู มีอะไรบาง คําชี้แจง: ใหเสนอเครื่องมือที่ใชสําหรับวัดและประเมินผลการ เรียนการรูนักเรียนระดับประถมศึกษาจากวีดิทัศนดานลาง

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=hE4q2m-ICNg&feature=related


เครื่องมือสําหรับวัดและประเมินผล การเรียนรู มีอะไรบาง

http://www.informationliteracy.org/builder/view/1622


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 1. ขอทดสอบ ขอทดสอบแบงเปน 5 ประเภทหลัก ไดแก 1) ขอทดสอบประเภทอัตนัย เหมาะสําหรับการวัดเกี่ยวกับการบูรณาการทางความคิด การแกไขปญหา การใชภาษา และความสามารถในการเขียน เปนตน “จงกล่าวถึงพระราช กรณียกิจของรัชกาลที่ 5 มาโดยสังเขป” http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2056634


http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNeU9UY3dOekl6TVE9PQ==&sectionid=


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 2) ขอทดสอบประเภทตอบสั้น/เติมคํา • เหมาะสําหรับการวัดเกี่ยวกับคําศัพท นิยาม สูตร สัญลักษณ การคํานวณ 1.ครูใหนักเรียนคัดลายมือดวยตัว........................เต็มบรรทัด (บรรจง , บันจง ,บรรคจง) 2. ..................................ของงานเลื้ยงวันนี้ดูคึกคักเปนพิเศษ (บรรยากาส , บรรยากาศ,บันยากาศ) 3.คนโบราณเชือ่ วาเทวดาเปนผู........................ใหฝนตกลงมา (บันดาร , บันดาล ,บรรดาล)

คางคาวเปนสัตว………………...(บินได, เลี้ยงลูกดวยนม, หอยหัวนอน, มีปก)


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 3) ขอทดสอบประเภทถูกผิด • เหมาะสําหรับขอมูลที่ตองการคําตอบถูกตอง ทัศนคติ ความเชื่อ ความเขาใจทีผ่ ิด และความรูดานเหตุผล ..........“ไมมีตํารวจกลุมไหนที่จะไมมีใครไมคอรัปชั่น” .....โดยทั่วไปแลวกบเปนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 4) ขอทดสอบประเภทจับคู • เหมาะสําหรับขอมูลที่เกี่ยวของกับความสัมพันธ การ ติดตามรายละเอียด และนิยาม

trueplookpanya.com


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 5) ขอทดสอบประเภทเลือกตอบ • เปนขอสอบที่เหมาะสําหรับการเรียนรูงาย ๆ ไมซับซอน 1.แรมีมากในภาคใด ก. ภาคกลาง ข. ภาคเหนือ ค. ภาคใต ง. ภาคอีสาน 2.ขอใดไมเขาพวก ก. ชาง ข. มา ค. วัว ง. มะเขือ

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2056634


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 1) กําหนดจุดประสงคของ การวัด 2) พิจารณาขอบเขตของ การตอบ ในดานเนือ้ หา ความยาวของการตอบ เวลา ทรัพยากรที่ใช และรูปแบบของการ ตอบ


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 3) เขียนคําถามใหชัดเจนและบรรยายสิ่งที่ตองการใหนักเรียน ตอบอยางชัดเจน 4) สรางรูปแบบของคําถามและคําเฉลย โดยรูปแบบของคําถาม เชน -แบบคําถามเดี่ยว -แบบคําตอบถูก -แบบเรียงลําดับ -แบบตอบรวม - แบบตัวเลือกคงที่ - แบบสถานการณ


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง แบบคําถามเดี่ยว: แบบคําตอบถูก

th.wikipedia.org


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง แบบคําถามเดี่ยว: แบบเรียงลําดับ

mlmonlineschools-recommend.com


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง แบบคําถามเดี่ยว: แบบตอบรวม

dna-of-humancapital.blogspot.com


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง แบบตัวเลือกคงที่

blog.surveymonkey.com


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง แบบสถานการณ


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง คําเฉลยตองเปนประโยชนตอการตัดสินการใหคะแนน


โปรแกรมที่ชวยในการสรางแบบทดสอบ


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 2. มาตรวัดตามวิธี ไลเกอรท (Likert scale) • ไลเกอรท เปนผู เสนอแนะ • ลักษณะของมาตร ประกอบดวยขอความ ที่เห็นดวย และ ขอความที่ไมเห็นดวย • นักเรียนแสดง ความรูสึกตอขอความ นั้น imronteem.blogspot.com


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 1) รวบรวมขอความ โดย ขอความที่นาํ มาอาจเขียน ขึ้นเองหรือนํามาจากที่อื่น โดยมีทั้งขอความทางบวก และทางลบ หลีกเลี่ยง ขอความที่เปนความจริง กํากวม หรือมีความหมาย เปน 2 นัย

ตัวอย่างข้อความ •การสังเกตเปนทักษะอยางหนึ่งใน วิชาวิทยาศาสตร

2) ตรวจสอบขอความ เพือ่ ใหแนใจวา เหมาะสมกับการใหตอบดวยระดับ ความคิดเห็น


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 3) กําหนดคะแนน โดยคะแนนของขอความที่เปนบวกจะตรง ขามกับขอความทางลบ ขอความทางบวก : วิชาภาษาไทยเปนวิชาที่นาเรียน เห็นดวยอยางยิ่ง 5 คะแนน ขอความทางลบ : ขาพเจางวงนอนทุกครั้งที่เรียน เห็นดวย 4 คะแนน ภาษาไทย ไมแนใจ 3 คะแนน เห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน ไมเห็นดวย 2 คะแนน เห็นดวย 2 คะแนน ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน ไมแนใจ 3 คะแนน ไมเห็นดวย 4 คะแนน ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 5 คะแนน


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 4) การแปลความหมายของคะแนน ใหเอาคะแนนแตละขอมา รวมกันแลวหาคาเฉลี่ย หากไดคาเฉลี่ยเขาใกลคะแนนของที่ กําหนดไวทางดานบวก แสดงวานักเรียนมีเจตคติที่ดี

betterworldgreen.com

gotoknow.org


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 3. มาตรวัดการจําแนกความหมายของภาษา (Semantic differential) • เปนเครื่องมือใชวัดเจตคติโดยใชความหมายของภาษา โดยใน ประกอบดวย คําแสดงคุณลักษณะเปนคู ๆ ที่มีความหมายตรงขาม

fao.org

surveygizmo.com


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง มีขั้นตอนในการสรางดังนี้

1) เลือกสิ่งเราที่จะใหนักเรียนจัดอันดับคุณภาพ 2) เลือกคําคุณศัพทที่เหมาะสมมาอธิบายสิ่งเราประมาณ 10 คู 3) เขียนสิ่งเรา ซึ่งอยากเปนคําหรือกลุมคําไวตอนบน แลวกําหนดวา คําคุณศัพทใดจะอยูดานซายหรือขวาของมาตรา 4) เขียนคําชี้แจงวิธีการตอบใหชัดเจน 5) การใหคะแนน หากมาตรามี 7 ชองให 1 คะแนนกับนักเรียนที่ตอบ ชองทางดานลบมากที่สุดและให 7 คะแนนกับนักเรียนที่ตอบชอง ดานบวกมาที่สุด หากนักเรียนไดคาเฉลีย่ เขาใกล 7 กําหนดไว ทางดานบวก แสดงวานักเรียนมีเจตคติที่ดีในเรื่องนั้น


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 4. มาตรจัดอันดับคุณภาพ (Rating scale)

• เปนเครื่องมือใชวัดความรูส กึ คุณลักษณะอันพึงประสงค ทักษะ การปฏิบัติงาน และกระบวนการตาง ๆ • มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนกับมาตรฐานที่ตั้งไว • มีขอดีคอื สามารถเปรียบเทียบระหวางกลุมไดเพราะใชผูประมาณคา คนเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกัน

health.ny.gov


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มาตรจัดอันดับคุณภาพ (Rating scale) แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 1) แบบตัวเลข (Numerical rating scale) • • •

จะทําเครื่องหมายบนตัวเลขที่แทน ระดับพฤติกรรมตามปกติ มีขอความอธิบายความหมายตัวเลขไว กอน ใช 3-9 ระดับ มักใชเลขคี่เพื่อใหคาตรงกลางแทน คาเฉลี่ยของมาตรนั้น

physiotherapy-treatment.com

ncpainmanagement.com


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู

ahrq.gov

2) แบบพรรณนา (Descriptive rating scale) • มีคําบรรยายบอกระดับของ คุณลักษณะนั้น ๆ วาเปน อยางไร • เมื่อเลือกวาคุณลักษณะของสิ่ง นั้นตรงกับระดับใดก็บันทึก เครื่องหมายลงที่ระดับนั้น


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง 3) มาตราสวนประมาณคาแบบกราฟ (Graphic rating scale) • เมื่อจะถามคุณลักษณะใดก็เขียนคุณลักษณะนั้นไว • มีระดับความเขม ความถี่ โดยแบงเปนชวงระดับ • มีคําบรรยายประกอบดวย เพื่อใหนักเรียนทําเครื่องหมายลง บนจุดใดก็ไดบนเสนแนวนอนซึ่งแสดงระดับความคิดเห็น

datagraphics.com


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 5. แบบสํารวจรายการ(Checklist) • เปนเครือ่ งมือที่บอกวามีพฤติกรรมที่ กําหนดเกิดขึน ้ หรือไม • ประกอบดวยรายการที่แสดงขั้นตอน การปฏิบัติงาน หรือพฤติกรรมตาง ๆ ที่ครูผูสอนบันทึกเมื่อเห็นวารายการ นั้นเกิดขึน ้ petcharawadee4.blogspot.com


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู มีอะไรบาง

มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 1) ระบุการกระทําหรือผลงานที่ตองการจะ วัดใหชัดเจนและเหมาะสม 2) เขียนรายการพฤติกรรมหรืออุปนิสัย สําคัญ ๆ ที่จะเปนแบบอยางของนักเรียน 3) จัดเรียงพฤติกรรมหรืออุปนิสัยที่เขียนไว ที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามลําดับกอนหลัง 4) เขียนคําสั่งวิธีการใช 5) การใหคะแนน ในแตละขอหากนักเรียน ทําไดอยางสมบูรณให 1 คะแนน ถาปฏิบัติ ในระดับต่ําได ½ คะแนน หากทําไมไดให 0 คะแนน ซึ่งคะแนนรวมทั้งหมดจะใชเปน เครื่องมือตัดสินครั้งสุดทาย


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 6. แบบวัดเชิงสถานการณ (Situation test) • เปนเครื่องมือใชวัดระดับของพฤติกรรมที่นักเรียนมีอยูออกมาใน รูปของการใหเหตุผล หรือการตัดสินใจ เลือกปฏิบัติ ในขณะที่มี สถานการณบังคับ • จําเปนตองมีเกณฑของระดับพฤติกรรมเปนหลักยึดถือ

http://www.riclib.nrct.go.th/ej/pdf/41-2-14.pdf


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 7. แบบสอบถาม • เปนวิธีการที่รวดเร็วและงายใน การเก็บรวบรวมขอมูล • ไดขอมูลที่กวางและสมบูรณจาก นักเรียน โดยใชคําถามเฉพาะ เกี่ยวกับชั้นเรียน หลักสูตร หรือ วิธีการสอน • สรางแบบสอบถามที่มีตัวเลือก นอยลง หรือใชภาพการตูนแสดง ความรูสึกแทนตัวเลือกสําหรับเด็ก เล็ก sk-nrru.exteen.com


ขอดีขอ  เสียของแบบสอบถาม ขอดี • งายในการจัดการ • งายในการติดตาม • ใหการเปรียบเทียบโดยตรงของ กลุม และรายบุคคล • ใหขอมูลที่นับได • ใหขอมูลยอนกลับในเรือ่ งเจตคติ แหลงความรู การชวยเหลือของครู การเตรียมสําหรับบทตอไป และ การสรุปปลายภาค

ขอเสีย • ใชเวลามากในการวิเคราะห • ตองเตรียมคําถามใหชัดเจน ถูกตอง • ยากที่จะใชคําถามที่ไดขอมูล เชิงลึก • ขึ้นกับความสามารถในการอาน และความเขาใจของนักเรียน • นักเรียนอาจกลัวการตอบคําถาม อยางเปดเผย • นักเรียนพยายามใหคาํ ตอบที่ “ถูก”


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 8. บันทึกภาคสนาม (Field Notes) • วิธีการเขียนรายงานสิ่งที่สังเกตได • เนนประเด็นเฉพาะอยาง หรือพฤติกรรมการ สอนในชวงเวลาหนึง่ • สะทอนความรูส กึ บรรยากาศ และเหตุการณ ที่เกิดขึ้นในหองเรียน • ใชในการศึกษาเปนรายกรณี (Case Study) โดยบรรยายเกี่ยวกับนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ตอเนื่องไปจนถึงการตีความ

sethkimball.com


ขอดีและขอเสียของการบันทึกภาคสนาม ขอดี • งายในการเก็บ ไมตองใชคน ภายนอก • ใชบันทึกความตอเนื่องไดดี • ศึกษาขอมูลไดสะดวกโดยตรง โดยใชเวลาของครูเอง • เปนเหมือนผูชวยจํา • ชวยเชื่อมโยงเหตุการณ และ สํารวจ แนวโนมที่ปรากฏ • มีประโยชนมากในการศึกษาราย กรณี

ขอเสีย • ตองใชเครื่องมือชวย เชน แบบวิเคราะหคําถาม เทป และการถอดความ • ไมสามารถบันทึกคําพูดได • เหมาะกับกลุมเล็ก ไมใชทั้งชั้น • ใชเวลามากในตอนแรก • อาจเปนอัตนัยสูง


เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 9. สังคมมิติ (Sociometry) • เปนเครื่องมือในการวินิจฉัยในเรื่อง ความรูสึกใกลชิดสนิทสนม ความเมิน เฉย และการปฏิเสธจากกลุม ที่ เกิดขึ้นภายในกลุม หรือระหวาง สมาชิกในกลุม • คนหานักเรียนที่ทิ้งใหอยูโดดเดี่ยวใน สังคมเพื่อชวยเหลือ • เปนกระบวนการที่นําไปสูการ ปรับปรุงเจตคติและความสัมพันธกัน ของนักเรียน และชวยสงเสริม บรรยากาศในหองเรียนใหดขี ึ้น

evl.uic.edu

obinguar.blogspot.com


ขอดีขอเสียของสังคมมิติ ขอดี

• วิธีที่งายที่จะศึกษา ความสัมพันธทางสังคม ในหองเรียน • ใหแนวทางในการสอน • สามารถบูรณาการเขาไป ในกิจกรรมของหอง

ขอเสีย

• อาจทําใหนักเรียนบางคนโดด เดี่ยวมากขึ้น


การตรวจสอบคุณภาพของเครือ ่ งมือ ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนอยางไร

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=starlightarchery&date=11-04-2007&group=1&gblog=1


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู ความสอดคลองของ เครื่องมือกับ วัตถุประสงคที่ตั้งไว

การตรวจสอบความ เหมาะสมของเครื่องมือเชิง ประจักษ

ดานความตรงของ เครื่องมือ ดานความเชือ่ มั่นของ เครื่องมือ

การตรวจสอบความ เหมาะสมของ เครื่องมือเชิงเหตุผล ความเหมาะสม ของภาษา

การตรวจสอบ คุณภาพของ เครื่องมือ

ความยาก อํานาจจําแนก


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู ความตรงของเครือ ่ งมือ • คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการ


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู ความตรงของเครื่องมือ 1) ความตรงตามเนื้อหา

• คุณสมบัติของเครือ่ งมือที่ใชวัด เนื้อหาไดครบตามขอบเขตที่กําหนดไว • วิธีหาความตรงตามเนือ้ หาที่ไมใชสถิติ ใชการตรวจสอบความครอบคลุมของขอคําถาม ภาษาที่ใชเขียน หรือ ภาษาที่พูด • วิธีที่หาความตรงเชิงเนือ้ หาที่ใชสถิติ ใชผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลอง แลวนําผลการตรวจสอบมาคํานวณหาคา ความสอดคลองระหวาง ขอคําถามกับ วัตถุประสงคหรือนิยาม niponfarmaichon.com


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู 2) ความตรงตามเกณฑสม ั พันธ

• เปนการหาความตรงของเครือ่ งมือโดยการหา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนทีไ่ ดจากการ นําเครือ่ งมือกับเกณฑมาตรฐานไปทดลองใช • แบงเปน 2 ประเภท คือ ความตรงตามสภาพการณ และความตรงเชิงพยากรณ • ความตรงตามสภาพการณ เปนการหา ความสัมพันธระหวางเครื่องมือกับเกณฑมาตรฐาน โดยทดลองใชในเวลาเดียวกัน • ความตรงเชิงพยากรณ เปนการหาความสัมพันธ ระหวางเครือ่ งมือกับเกณฑมาตรฐานภายหลังนํา เครื่องมือไปทดลองใช nattapon.com


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู 3) ความตรงตามทฤษฎี • คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถ วัดหรืออธิบายพฤติกรรมหรือสิ่งที่ ตองการวัดไดตรงตามทฤษฎี • ใชวัดสิ่งทีเ่ ปนนามธรรมและวัด โดยตรงไดยาก เชน สติปญญา ความคิดสรางสรรค ความกระวน กระวาย บุคลิกภาพ เปนตน

sites.google.com

board.palungjit.com


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู ความเที่ยง หรือความเชื่อมั่น • เปนลักษณะที่แสดงวาเครื่องมือนั้นมีความคงที่เพียงใด • ไมวาจะวัดกี่ครั้งก็ไดคา ตรงกัน หรือใกลเคียงกัน


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู วิธีการตรวจสอบความเทีย่ งสามารถทําได 3 วิธี ไดแก 1) การประมาณคาความเที่ยงแบบสอบซ้ําโดยเครื่องมือชุด เดิม

thai-school.net


amkasorn.wordpress.com

http://www.ipecp.ac.th/ipecp.ac.th/cgi-binn/research/program/unit8/content4.htm


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู 2) การประมาณคาความเที่ยงแบบคูขนาน

gotoknow.org


learners.in.th


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู 3) การประมาณคาความเที่ยงแบบความสอดคลองภายใน 3.1) วิธีการประมาณคาความเที่ยงแบบแบงครึง่ สอบ (splithalf)


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู 3.2) วิธีการประมาณคาความเที่ยงโดยใชสูตรของ KuderRichardson

nattapon.com


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู 3.3) วิธีการประมาณคาความเที่ยงโดยใชสัมประสิทธิ์อลั ฟา ของ Cronbach

niceresearch.com


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู การตรวจสอบความยากของแบบทดสอบ • เปนการวิเคราะหรายขอใชสูตรการคํานวณ ดังนี้

oklampang.com

เกณฑความยากงายที่ยอมรับไดมีคาอยูร ะหวาง 0.20 – 0.80 ถาคา P มีคานอกเกณฑที่กําหนด จะตองปรับปรุงขอสอบขอนั้น หรือตัดทิ้งไป http://panchalee.wordpress.com/2009/04/18/programinstructional2/


ตัวอยางการหาคาความยากงายแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร นําแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตรไปทดลองใชเพือ่ หาประสิทธิภาพของ แบบทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 10 คน แบบทดสอบมี 5 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน ไดผลดังนี้


การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวัดวัดและประเมินผลการเรียนรู

การตรวจสอบอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ

• เปนการพิจารณาความเหมาะสมของรายขอวาขอคําถามสามารถจําแนก กลุมเกงและกลุมออนไดจริงหรือ


จากตารางขอมูลตัวอยางแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ซึ่งจะเห็นวาขอมูลใน ตารางไดเรียงลําดับคะแนนของนักเรียนจากมากไปหานอย แลว ดังนั้น กลุม สูง (รอยละ 25) คือนักเรียนคนที่ 1-3 และกลุมต่ํา (รอยละ 25) คือนักเรียน คนที่ 8-10

http://panchalee.wordpress.com/2009/04/18/programinstructional2


แนวโนมการประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรูของ นักเรียนประถมศึกษาเปนอยางไร ครูผูสอนเปนผู ตัดสินผล

วัดวานักเรียนรูอะไร

วัดเพื่อตัดสิน ได –ตก หรือ ผาน –ไมผาน

แนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลแบบ ดั้งเดิม

วัดผลเมื่อสิ้นสุด การเรียน ครูใช คะแนนตัดสินผล

วัดในสิ่งที่สรางและ ตรวจสอบไดงาย ถามในสิ่งที่คิดวา นักเรียนตอบไมได และพยายามหาที่ หักคะแนน

วัดเฉพาะความรูที่เปน อิสระจากบริบท


atiqahjeffry.blogspot.com


แนวโนมการประเมินผลพัฒนาการและการ เรียนรูของนักเรียนประถมศึกษาเปนอยางไร วัดวานักเรียนเรียนรู และทําอะไรไดบา ง

วัดผลตอเนื่อง นักเรียน ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการ เรียนรูของตน เพือ่ ใช ปรับปรุงการเรียนรู อยางตอเนื่อง

วัดความรูที่สัมพันธกับบริบท รอบ ๆ เชือ่ มโยงกับความรูเ ดิม และกระบวนการ

แนวปฏิบัติใหมในการ วัดและประเมินผล หลายฝายรวมมือกัน นอกจาก ประเมินผลการเรียนแลว มีการ ประเมินหลักสูตร การสอนของครู การจัดการของโรงเรียนในวิชานัน ้ ๆ

ประเมินวานักเรียนรู

อะไรและเขาใจอยางไร

วัดผลเพื่อตรวจหาจุดแข็ง จุดออน ความเขาใจ คลาดเคลือ่ น การเขาใจถึง กระบวนการหาความรูของ นักเรียน


แนวโนมการประเมินผลพัฒนาการและการ เรียนรูของนักเรียนประถมศึกษาเปนอยางไร การวัดผล

ผูเรียน

การวัดผล ความรู เนื้อหา/ครู

แนวปฏิบัติแบบเดิม

เนื้อหา

ผูเรียน วิธกี าร เรียน แนวปฏิบัติแบบใหม


แนวโนมการประเมินผลพัฒนาการและการ เรียนรูของนักเรียนประถมศึกษาเปนอยางไร การประเมินการ แสดงออกถึง ความสามารถ

การประเมินความรู และทักษะที่เปนของ จริงที่ใชไดในโลกจริง ๆ

การประเมิน ความรูจริง รูไดโดยตรงวานักเรียน ใชความรู สราง คําอธิบาย แกไขปญหา ได หรือไม

คําตอบที่ตางกันอาจได คะแนนเหมือนกัน ขึ้นอยูกับเหตุผลที่ นักเรียนใชซงึ่ อาจ แตกตางกัน

มีการตั้งเปาหมายไวกอนวา ตองการใหนักเรียนมีลักษณะ อยางไร และทําอะไรไดกอน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

โรงเรียนตองเปดโอกาสใหนักเรียน แสดงใหเห็นวาสามารถปฏิบัตภิ าระ ที่เลียนแบบความทาทายที่นักเรียน จะเผชิญชีวิตจริงได


ตัวอย่ างการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจาก การจัดการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ โดยใช้ สวนสัตว์ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้


แหล่งรวบรวมพันธุส์ ตั ว์


วิธีการสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู


กิจกรรมขั้นนําเข้าสู่บทเรี ยน


กิจกรรมคาดเดาพฤติกรรมของสัตว์และถามคําถาม


ตัวอย่างคําตอบของนักเรี ยน


กิจกรรมวางแผนการสํารวจพฤติกรรมของสัตว์


ตัวอย่างคําตอบของนักเรี ยน


ภาพการสํารวจพฤติกรรมของสัตว์ของนักเรี ยน


ภาพนักเรี ยนหลังสํารวจพฤติกรรมสัตว์เสร็ จ


ตัวอย่างพฤติกรรมที่ตอบสนองต่ออาหาร


ตัวอย่างพฤติกรรมที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิ


ตัวอย่างพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อเสี ยง


ตัวอย่างพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อแสง


กิจกรรมขั้นนําความรู ้ไปปฏิบตั ิ


ตัวอย่างผลงานของนักเรี ยน


ตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สวนสัตว์


http://www.takepart.com/article/2012/09/14/growing-through-phases-what-first-year-teachers-face-and-how-mentor-can-help?cmpid=tp-ad-demand-2012-08-27-RSS+

การประเมินพัฒนาการระดับประถมศึกษา  
การประเมินพัฒนาการระดับประถมศึกษา  
Advertisement