Page 1

บริษท ั วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอรเนชัน ่ แนล จํากัด 653/14 ถนน นราธิวาสราชนครินทร ทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 Phone: 02-677-5520 Fax: 02-677-5590 www.ylgbullion.com

กลุม บริษทั วายแอลจี กลุม บริษัท วายแอลจี ประกอบดวยบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด โดยบริ ษัท วายแอลจี บูล เลี่ ยน อิน เตอรเนชั่นแนล จํา กัด เปนผู นําเขาและสงออกทองคําแทงรายใหญ อัน ดับตน ๆ ของประเทศ โดยนําเขาทองคําแทง ความบริสุท ธิ์ 99.99% รับประกันโดยสมาคมคา ทองคําแหง ลอนดอน ประเทศ อังกฤษ (London Bullion Market Association: LBMA) ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับ การยอมรับ ของตลาดการลงทุนทองคําแทงทั่ว โลก สําหรับบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด ปจจุบันมีทุน จดทะเบียน 120 ลานบาท กอตั้งขึ้น เพื่อ รองรับ การเปน ตัวแทน (Broker) ซื้อขายสั ญญาซื้อ ขายทองคําลวงหนา (Gold Futures) และเป น สมาชิกของตลาดตราสารอนุ พัน ธ (TFEX) ซึ่งเปนการขยายโอกาสการดําเนินธุรกิจดานทองคําใหกับ กลุมวายแอลจี ทําใหมีธุรกรรมด านการซื้อขายและลงทุนใน ทองคําอยางครบวงจร แกกลุมลูกค าและนักลงทุนทั่วไปไดมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับ การลงทุนทั้งกลุมลูกคารายใหญ ไปจนถึง รานคาปลีกทองคําในดานการบริหารจัดการดานความเสี่ยงของธุรกิจ จากการที่ราคาทองคําในตลาดโลกมีความผันผวนได รวมถึง เปนการเพิ่มทางเลือกใหกบั นักลงทุนรายยอย ใหสามารถลงทุนกับ สัญญาซื ้อขายทองคําลวงหนาดวยขนาดการลงทุนที่ไมสูงมาก เมี่อเทียบกับการลงทุนซื้อทองคําแทงโดยตรง ทั้งนี้กลุม บริษัท วายแอลจี ยังมีทีมงานมือ อาชีพดานการลงทุนที่พ รอมใหคําแนะนําการลงทุนและแนวโนมของตลาด ทองคํา ที่มคี วามรวดเร็วและทันตอเหตุการณเพื่อเผยแพรใหนักลงทุน ดวยระบบออนไลนที่ทนั สมัยและมีการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส นอกจากที่กลาวกลุมวายแอลจีเชื่อวาประสบการณในการซื้อขายทองคําที่มมี ายาวนาน ตลอดจนความพรอ มของระบบการบริหาร จัดการและทีมงานที่จะใหบริการ เปนจุดศูนยรวมอยางครบวงจรในดานการซื้อขายและลงทุนในทองคํา (one-stop solution for gold trading and investment) ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งตอนักลงทุนและผูคา ทองคํา


บริษท ั วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอรเนชัน ่ แนล จํากัด 653/14 ถนน นราธิวาสราชนครินทร ทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 Phone: 02-677-5520 Fax: 02-677-5590 www.ylgbullion.com

ทองคําแทง (Gold Bullion) Ø รูจกั กับทองคําแทง ทองคําแทงความบริสทุ ธิ์ 99.99% เปนทองคําแทงที่เนื้อดีที่สุด เปนที่นยิ มทั่วโลกและเปนมาตรฐานสากล โดยมีการซื้อ ขายเปนหนวยกิโลกรัม มีขนาดน้ําหนักแทงละ 1 กิโลกรัม ราคาที่ใชซ้ือ ขายจะเปนราคาทองคําตาม Gold Spot ซึ่งเปนราคาที่ใช อางอิงกัน ทั่วโลก มีหน วยเปน ดอลลารตอ ทรอยออนซ จึงมี ราคาจากการแปลงหน วยทรอยออนซมาเปน กิโลกรั ม และใชอั ตรา แลกเปลี่ยนเพื่อทําใหราคาซือ้ ขายหนวยเปนบาทตอกิโลกรัม ทองคําแทงความบริสุทธิ์ 96.5% เปนทองคําที่นิยมในประเทศไทย สามารถหาซื้อไดตามร านขายทองคําที่เชื่อถือได ทั่วไป มีหนวยการซื้อขายเปนบาททองคํา มีขนาดน้ําหนักแทงละ 10 บาท โดยจะใชราคาของสมาคมคาทองคําที่ประกาศออกมา ในแตละวัน

Ø การติดตอซื้อขาย 1. ตกลงซื้อขายที่สํานักงานบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 2. ตกลงซื้อขายผานทางโทรศัพท เบอรตดิ ตอ จันทร - ศุกร จันทร - ศุกร เสาร อาทิตย

เวลา 09.00 - 17.30 น. เวลา 17.30 - 09.00 น. เวลา 09.00 - 14.30 น. เวลา 09.00 - 14.30 น.

Tel. 02-677-5520 Tel. 02-2873500 Tel. 02-677-5520 Tel. 02-2873500

ext. 0 หรือเบอรตอเจาหนาที่ผูดแู ล ext. 102 – 103 , 109 - 132 ext. 0 หรือเบอรตอเจาหนาที่ผูดแู ล ext. 102 – 103 , 109 - 132

หมายเหตุ : วันจันทรสามารถ Trade ไดตั้งแต เวลา 05.00 น จนถึง วัน ศุก ร เวลา 02.00 น. และวันเสาร – อาทิตย ตามเวลาที่ระบุ ( หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบอีกครั้ง )

การวางเงินประกัน *การวางเงินประกัน

100,000

รานทอง

บุคคล

99.99 (kg.)

96.50 (Baht)

99.99 (kg.)

96.50 (Baht)

5

300

2

120

* หมายเหตุ บริษทั สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้โดยไมตองแจงลวงหนา


บริษท ั วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอรเนชัน ่ แนล จํากัด 653/14 ถนน นราธิวาสราชนครินทร ทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 Phone: 02-677-5520 Fax: 02-677-5590 www.ylgbullion.com

เปดบัญชีกับ YLG เอกสารทางลูกคา บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 1. สําเนาบัตรประชาชน 2. สําเนาทะเบียนบาน 3. สําเนาใบจดทะเบียนการคา ภ.พ.20 (สําหรับรานทอง) 4. สําเนาหนา Book Bank ( ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ) ( กรุงเทพ , ไทยพาณิชย , ทหารไทย ) 5. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารยอนหลัง 3-6 เดือน ( เอกสารขอ 1-5 เซ็นตรบั รองสําเนาถูกตอง ) นิตบิ ุคคล 1. สําเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ ) 2. สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยออกใหไมเกิน 1 เดือน 3. สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ 4. บัญชีรายชื่อผูถอื หุน ซึ่งมีอายุยอ นหลังไมเกิน 1 ป 5. รายงานการประชุมบริษทั โดยมีมติใหเปดบัญชีกับบริษทั 6. งบการเงินยอนหลัง 2 ป 7. ตัวอยางลายมือชื่อคณะกรรมการบริษัท 8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการที่มอี ํานาจ 9. สําเนาทะเบียนบานของกรรมการที่มอี ํานาจ 10. กรณีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาน แบบหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาบริหารกองทุนและหนังสือมอบอํานาจกองทุน

เอกสารจากทางบริษัท 1.หนังสือใบคําขอเปดบัญชีและสัญญาซือ้ ขายทองคําแทง 2.หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก ( เซ็นตลายเซ็นตเดียวกับที่ใหไวกับธนาคาร )


บริษท ั วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอรเนชัน ่ แนล จํากัด 653/14 ถนน นราธิวาสราชนครินทร ทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 Phone: 02-677-5520 Fax: 02-677-5590 www.ylgbullion.com

Ø วิธีการซื้อขายทองคําแทง รายละเอียด

การสั่งซื้อขายทองคํา

หลักประกัน

เงินวางประกันขั้นต่ํา 100,000 บาท ตอทองคําแทง 99.99% 2 กิโลกรัม (ซื้อ-ขาย ขั้นต่ํา 1 Kg.) และทองคําแทง 96.5% 120 บาท (ซื้อ-ขาย ขั้น ต่ํา 20 บาท) หมายเหตุ :สําหรับลูก คาบุคคล

สินคา

ทองคําแทง 99.99%(kg) และ ทองคําแทง 96.5%(บาท)

เมื่อลูกคามีการสั่งซื้อ -ขายทองคําแทงแลวจะตองชําระเงินภายในวันทําการที่สองนับ จากวันที่สั่งซื้อ (T+2) โดยมีชองทางการชําระเงิน ดังนี้ การชําระราคา 1. เงินสด 2. โอนเงิน (ATM หรือ Pay-in) 3. ATS (การหักบัญชีเงินฝาก )

เวลาทําการ

วันจันทร - วัน ศุกร

9.00 - 09.00 น.

วันเสาร – อาทิตย

9.30 - 14.00 น.

หมายเหตุ: การตั้งคําสั่งซื้อ-ขาย สามารถตั้งไดตั้งแต เวลา 16.30 - 17.30 น. มีผลจนกวาตลาด New York ปดทําการ ( การตั้ง คําสั่งซื้อ-ขาย ขั้นต่ํา ทองคํา 99.99% อยูที่ 1 kg )

การรับมอบ สินคา

เมื่อแจงรับมอบทองคําแลว หากแจงกอน 12.00 น. จะไดรับทองคําแทงในวันทําการถัดไป (T+1) หากแจงหลัง 12.00 น. จะไดรบั ทองคําแทงในสองวันทําการถัดไป (T+2)

สถานที่รบั มอบสินคา

1. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 2. ลูกคาสามารถนัดรับ-สง ทองคําไดท่ี ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารอื่นๆ สาขาในกรุงเทพฯ เทานั้น หมายเหตุ : รบกวนสอบถามสาขาของธนาคารที่สะดวกในการใชพื้นที่รบั -สงทองคํา จาก เจาหนาที่ผูดแู ลกอนทุกครั้ง


บริษท ั วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอรเนชัน ่ แนล จํากัด 653/14 ถนน นราธิวาสราชนครินทร ทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 Phone: 02-677-5520 Fax: 02-677-5590 www.ylgbullion.com

Ø การชําระคาสินคา ขั้นตอนการชําระคาสินคา • เจาหนาที่ปรึกษาการลงทุน นัดหมายนักลงทุนในการชําระคาสินคาภายใน T+2 นับจากวันยืนยันคําสั่งซื้อขาย • นักลงทุนโอนเงินชําระเขาบัญชีธนาคารของบริษัท วายแอลจี • นักลงทุนสงแฟกซใบ pay in ที่หมายเลขแฟกซ 0-2677-5590 เพื่อยืนยันการชําระเงิน • การสงมอบสินคาจะดําเนินการเมื่อชําระคาสินคาเรียบรอ ยแลว

ชองทางการชําระคาสินคา 1. โอนเงินผานธนาคาร (ATM หรือ Pay-in) 2. ตัด ATS กับธนาคารพาณิชย 3. เงินสด

Ø

การฝาก-ถอนทองคํา • ลูกคาสามารถแจงความจํานงในการฝากทองคําแทงกับบริษัทฯ โดยไมเสียคาใชจา ยใดๆ • ในกรณีถอนทองคําแทง ลูกคาจะตองแจงถอนทองคําแทง ภายในเวลา 12.00 น. แจงภายใน 12.00 น. รับสินคาวันถัดไป แจงหลัง 12.00 น. รับสินคาภายใน T+2


บริษท ั วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอรเนชัน ่ แนล จํากัด 653/14 ถนน นราธิวาสราชนครินทร ทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 Phone: 02-677-5520 Fax: 02-677-5590 www.ylgbullion.com

ชื่อบัญชี บจก.วายแอลจี บูลเลี่ยน อิน เตอรเนชั่นแนล YLG Bullion International CO.LTD. ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บญ ั ชี

เบอรโทรศัพท

กรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิช ย กรุงศรีอ ยุธ ยา ทหารไทย

BBL K bank SCB BAY TMB

สีลม สีลม ตากสิน สามแยก บางรัก

กรุงเทพ

BBL

สีลม

118-3-25858-9

0-2233-6081-9

กสิกรไทย

K bank

สีลม

001-1-30910-0

0-22347050 # 5241-3

ไทยพาณิช ย

SCB

ตากสิน

055-3-02662-8

0-2437-4994

กรุงศรีอ ยุธ ยา

BAY

สามแยก

046-0-16015-1

ทหารไทย

TMB

บางรัก

072-1-05200-9

0-2237-2620-1

กรุงไทย ธนชาตธนชาต (นครหลวงไทยเดิม)

KTB

สีลม

022-6-05079-3

0-2233-2383-4

SCIB

สีลม

218-3-06007-8

0-2237-9317-20

ยูโอบี

UOB

บางรัก

029-1-02238-2

0-2237-5050

ซิตี้แบงค

CTB

สาทร

055-1-35800-3

0-2232-2000

ธนชาต

TNC

สวนพลู

114-3-00044-4

ออมทรัพย

กระแสรายวัน

118-4-97404-4 001-2-77333-3 055-2-38783-5 046-1-29074-4 072-2-12244-7

หมายเหตุ ใชในการเปด Port วางเงินประกัน (ไดดอกเบี้ยออมทรัพย BBL) หลังจากวางเงินประกัน 1 เดือน ขึ้น ไป

ใชในการจายคาทอง

หมายเหตุ : ทางบริษัทเพิ่มชองทางการโอนเงินดวยระบบอัตโนมัติ ( ATS ) กับธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย ,ไทยพาณิชย , ทหารไทย

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำ (YLG)  

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำ (YLG)