Page 1


Birkner Zoltán a Pannon Egyetem nagykanizsai kampuszának oktatási igazgatója

I sm e r d m eg a PEN v il á gát! a h o l a z é r t e l e m é s a z é r z e l e m ta l á l ko z i k

Intézményünkben a jogosult és

Nagykanizsán 2000 óta működik

igénylő hallgatók 100%-ának bizto-

töretlen sikerrel a Pannon Egye-

A mindenkori fejlődés kulcsa a

sítunk kollégiumi elhelyezést.

tem kampusza, ahol két alapsza-

Kanizsa Felsőoktatásáért Alapít-

kon - turizmus-vendéglátás, mérnök

vány, Nagykanizsa város önkormány–

informatikus-, három felsőfokú

zata és az Egyetem példaértékű

szakképzésen - műszaki informa-

együttműködése. Hallgatóink igazi

tikai mérnökasszisztens, logisztikai

baráti­ közös­ségre találnak nálunk,

műszaki menedzserasszisztens,

ahol felkészült tanáraink a legfrissebb

­számviteli szakügyintéző -, valamint

nemzetközi tudása­nyag­gal segítik

két posztgraduális képzésen - projekt

tanulmányaikat. A diplomás vég‑

menedzsment, innovációs-folyamat

zettként távozók, illetve a gyakor‑

szervező szakértő - folyik oktatás.

lati évüket töltő hallgatók hazai

A 2008-as tanévtől ismét bővítjük

és külföldi kapcsola­taink révén talál-

képzési kínálatunkat, megkez­dő­

hatnak munkalehetőségeket, ahol

dik a mechatronikai mérnök a­sszisz­

kamatoztathatják a megszerzett el-

tens képzés, valamint vár­hatóan­

méleti tudást, gyakorlati tapaszta-

további két felső­fokú szakképzés

latot, idegen nyelvi felkészültséget

– idegenforgalmi szakmenedzser

és kreatív képességeiket.

és banki szakügyintéző - oktatása.


Dr. Rédey Ákos a Pannon Egyetem rektora

L e ctori Salutem! T i s z t e l e t t e l é s ö r ö m m e l kö s zö n tö m ,

a Pannon Egyetem nagykanizsai

dése, az oktatás régióhoz történő

Egyetemünk különféle rendezvé-

kampuszán. Egyetemünk a mérnö-

igazítása is. 2004 szeptemberétől

nyek sorát honosította meg, me­

ki, bölcsészettudományi, műszaki

idegenforgalmi és szálloda szakon

lyek ma már a PEN hagyományai­

informatikai, gazdaságtudományi

hallgatóink számára levelező tago-

nak részét képezik, mint például a

és mezőgazdaságtudományi karon,

zaton is lehetőséget biztosítunk ta-

Víz V ­ ilágnapja alkalmából szervezett

több mint 40 alapszakon nyújt

nulmányaik folytatására. Az intéz-

Élő Víz Konferencia, TDK, utazás–

továbbtanulási lehetőséget ­tudásuk

mény fejlődését azonban nemcsak

kiállítások, szakmai kirándulások.

bővítéséhez.

az oktatási paletta és az oktatás

Mindezek együttesen biztosítják

A Pannon Egyetem az elmúlt évek

minősége mutatja meg, hanem a

hallgatóink számára, hogy a diplo-

vonatkozásában lendületes előre­

hallgatók maguk. A hallgatói létszám

ma átvétele után sikeresen megállják

lépést tudhat maga mögött: új

bővülésével egyre intenzívebb egye­

helyüket a munka és magánélet

karok létesültek, új szakok indul-

temi élet alakult ki. A magas szintű

terén, és örömmel gondolhassanak

tak, a képzési formák nagyban át­

szellemi képzés, kulturális programok

vissza az egyetemi élet emlékeire.

alakultak, melynek eredményeként

mellett számos sportolási és szóra-

Bízom abban, hogy rövidesen in-

a PEN fontos, régiós szellemi köz-

kozási lehetőséget biztosítunk hall-

tézményünk hallgatói között üd-

pont szerepét tölti be Pannóniában.

gatóink számára, mely nagyban

vözölhetem. Jó tanulást és sikeres

Az intézmény dinamikus fejlődését

hozzájárul a ­szorosabb baráti és szak-

félévet kívánok!

mutatja a hallgatói létszám emelke-

mai ­kapcsolatok ­kialakulásához is.


É l e t a ka mpuszon kö z é p p o n t b a n a b a r át s ág

A versenyképes tudásbázis meg­

szerzett első sorsdöntő gól, a TVKP-n

Nagykanizsán minden jogosult

szerzése mellett a PEN biztosítja

(Tavaszváró Kondérparti) beka-

igénylő hallgatónak biztosítjuk a

hallgatói számára a felejthetetlen

nalazott első tányér bográcsétel,

kollégiumi elhelyezést jól f­ elszerelt,

élményeket, az egyetemi élet han-

a Karneváli Mulatságon nyert első

2-3-4 ágyas szobákban, belvárosi

gulatát, azt a közösséget, ahol életre

jelmezdíj, a Boszorkánybálon először

kollégiumainkban.

szóló barátságok köttetnek.

viselt drakula jelmez, vagy a bulik

Tartalmas kikapcsolódásra az egye­

Hallgatóink Nagykanizsa életének

első kifulladásig tartó tánca. És ha

tem és a kollégium falain belül is van

is aktív szereplői, köszönhetően a

marad még időd, akkor tánctan-

lehetőség, mégis a PEN minden év-

városi és a saját szervezésű hagyo­

folyamon, színjátszó körben, film-

ben több alkalommal hirdet meg

mányos rendezvényeknek. Min-

klubban, egyetemi filmstúdióban

utazásokat hallgatóinak. Az elmúlt

den gólya végigjárja az egyetemi

vagy fotóklubban tevékenyked-

években több napos kirándulásokat

polgárrá válás lépcsőit, a gólyatá-

hetsz. Esténként a kollégiumban

szerveztünk az Isztriára, Prágá-

bori beavatással, az első vizsga leté-

a minden szobában elérhető In-

ba, Krakkóba, a Velencei Karnevál-

telével. Mindennek feltétele még a

ternet-kapcsolatot nemcsak tanu-

ra, a Villányi-hegységbe, Mohács-

Kocamurin legurítandó első hajnali

lásra, hanem a hajnalokat átívelő

ra, Párizsba, a Francia Riviérára és

pálinka, mely szertartással indul az

hálójáték partikra is használhatod.

Barcelonába, melyek rendkívül

egész napos disznóvágás mulatsá-

A kollégiumi élet szépsége egy fiatal

népszerűek hallgatóink körében.

ga, továbbá a csocsóbajnokságban

életéből sem maradhat ki, hiszen


É l e t a ka mpuszon ta r to z z kö z é n k t e i s !

Akinek pedig a sok tanulás és szóra-

ra segíti az adott karhoz tartozó hall-

csolatokkal rendelkezik különböző

kozás mellett még marad ­felesleges

gatókat tanulmányaik, illetve egye‑

cégekkel, vállalatokkal, szállodákkal

energiája, olyan sportolási lehető­

temi éveik alatt felmerülő egyéni

és gyógyfürdőkkel, melyek segítik

ségeket vehet igénybe, mint az

problémáik megoldásában, valamint

a belföldi munkaerőpiacon történő

úszás, foci, kosárlabda, kézilabda,

figyelmeztetik őket a szak nehézsé-

elhelyezkedést.

aerobik, spinning, testépítés, ping-

geire, buktatóira, későbbiekben pe-

pong, atlétika. Kampuszunk magas

dig segítik a gyakorlati helyek fel-

színvonalú információs adatbázis-

kutatását, illetve a piacon történő

sal segíti a hallgatók felkészülését,

elhelyezkedést. Amikor pedig hall-

tudásának gyarapítását: ingyenes

gatóink kilépnek az Alma Mater ka-

számítógép használattal az egye-

puin kiváló diplomájukkal a zsebük-

tem valamennyi épületében, több

ben, gyakran külföldi munkahelyek

ezer kötetes szakmai folyóirattal és

felé veszik az irányt. De így tesznek

könyvvel rendelkező könyvtárával,

azok a hallgatók is, akik kihasználják

valamint a hallgatótársakból alakult

számos külföldi ösztöndíj- és gya-

önszerveződő tanuló­csoportokkal.

korlati hely lehetőségeink egyikét

Intézményünkben mentorhálózat

Skóciában, Írországban, Német­

működik. Minden szakterület mento-

országban. Egyetemünk kiváló kap­

Lehota János

mentor gazdaságtudományi terület lehota.janos@uni-pen.hu +36 93 502 913

Jaskó Szilárd

mentor informatikai terület jasko.szilard@uni-pen.hu +36 93 502 917


K ol l é giumi élet A ta r ta l m a s s zó r a ko z á s l e h e tő s é g e

A PEN kollégiumai a város szívében,

A Petőfi utcai konditerem, vagy a Zár­

mányzattal és a Kollégiumi Intéző Bi-

ugyanakkor zöldövezetben találha-

dá­ban található Videoklub mind a

zottsággal együtt színházi, és egyéb

tó­ak pár perces sétára az oktatási épü-

PEN büszkeségei közé tartozik. A tár­

kulturális, sport, bulizási, önfej­-

letektől. Mindkét kollégium a hallga-

sal­gók­ban TV-k, valamint egy bili­

lesztő - színjátszás, filmklub - lehe­

tók kényelmét szolgáló közös helyisé-

árdasz­tal került, melyek egy­– egy

tősé­geket kínálnak. Emellett a hallga­

gekkel, TV-szobákkal, társalgókkal ren­-

hangulatos forralt borozós tár­sas­o -­

tói önkéntes csoportok maguk köré

delkezik, és Nagykanizsa Megyei

zás mellett a nyugodt csopor­tos­

gyűjt­hetik a lelkes jelentkezőket, le­

Jogú Város Önkormányzatának támo­

vagy egyéni tanulásnak is színterei. A

gyen szó tánc­ról, sportról vagy bár­-

gatásával évről évre újabb fejlesz-

kol­légiumok közvetlen környe­ze­té­-

mi egyébről, hiszen a PEN kol­légiu­-

tésekre kerül sor. A szobákban az

ben rengeteg sportolási lehető­ség

maiban a sakkcsapattól a me­di­­tá­-

akadé­miai vonalnak köszönhetően a

nyí­lik, melynek feltételei szintén adot­-

ciós ­csoportig bármit kitalálhatsz,biz-­

szélessávú Internet-hozzáférés adott,

tak: foci-, kosár-, gördeszka-, futópá-

tosan találsz barátokat, érdeklődőket.

de ezen túl további számítógépter-

lya. A tartalmas szórakozáshoz a lehe­

mek is rendelkezésre állnak minden

tőséget a kollégiumban szerve­ző-­

hallgató számára. A Zárda utcai kollé-

dő önképző és öntevékeny csopor­

giumban 2-3-4-5 ágyas - részben sa-

tok szolgáltatják. A PEN-Drive a ­hall­-

ját fürdőszobás-, míg a Petőfiben csu­-

gatói élet szer­vezéséért és a prog­ra­-

pa 2 ágyas szobák várják a hallgatókat.

mokért felel. Ők a Hallgatói Önkor­

Veitné Molnár Anikó kollégiumvezető

veitne@uni-pen.hu +36 93 502 922


Tan ulm ányi o sztály a „TO ” a z e g y e t e m l e l k e

A hallgatók egyetemi évei alatt az egyik legfontosabb és legnagyobb figyelmet igénylő feladat a tanulmányi ügyek intézése, mely a beiratkozástól a diploma átvételéig

Dr. Pintérné Grundmann Frida tanulmányi igazgató frida@uni-pen.hu +36 93 502 920

mindent magába foglal. A tanulmányi ügyintézők nyújtanak segítséget abban, hogy az admini­sz­tráció útvesztőiben eltévedt hallgatók megtalálják a kiutat, és világítótoronyként mutatnak utat a sötétben botorkáló fiataloknak. A

Szabó Edina

tanulmányi ügyintéző szabo.edina@uni-pen.hu +36 93 502 900

tantárgyfelvételtől a kre­ditpontok összeszámolásán keresztül a pótzh-kig számos érthetetlen fogalom megértése ügyében fordulhattok hozzájuk, hiszen a „TO” az egyetem lelke.

Orlainé Tauer Andrea tanulmányi ügyintéző

tauer.andrea@uni-pen.hu +36 93 502 900


K ép z é si K ínál atu nk GAZ D ASÁGT U D OMÁNYI KAR

Turizmus-vendéglátás alapszak (BA) Nappali és levelező tagozatos alapképzés, államilag támogatott és költségtérítéses formában. A képzés időtartama: 7 félév

retekből tevődik össze.

­cégek, közlekedési vállalatok, nem-

(6 félév elméleti képzés és 1 félév

Elhelyezkedési lehetőségek: a

turisztikai közép- és nagyvállalatok

szakmai gyakorlat)

szak elvégzése után az elhelyez-

várják a végzett hallgatókat. Emel-

Diploma megnevezése: ­közgazdász

kedési lehetőségek széles köréből

lett a szerzett ismeretek alkalmassá

”turizmus-vendéglátás” alapsza-

lehet válogatni a hazai és a nem-

teszik a hallgatókat saját turisztikai

kon

zetközi munkaerő-piacon egyaránt:

kisvállalkozások indítására és sike­res

A képzés célja: a turizmus-vendég-

szállodák, szállodavállalatok köz-

működtetésére, ill. egyéni vállal­kozói

látás alapszak célja, hogy a turizmust

pontjai és egyéb szálláshelyek,

tevékenység folytatására például

mint komplex jelenséget mutassa

vendég­látóhelyek, utazásszervezők

animátorként, idegenvezetőként,

be a hallgatóknak. A szak áttekin-

és utazási irodák, országos turisz-

szabadidő-menedzserként stb.

ti a turizmus általános és módszer­

tikai irányító szervek, önkormány­

tani kérdéseit, és lehetővé teszi

zatok és egyéb turizmussal foglal­

egy-egy szűkebb területének részle-

kozó regionális vagy helyi szervek,

tesebb ­tanulmányozását. A képzés

természetvédelmi hatóságok és

tartalmilag közgazdasági alapozó

nemzeti parkok, kongresszus- és

ismeretekből, általános társadalom­

rendezvényszervező vállalkozások,

tudományi alapismeretekből, va-

illetve intézmények, kutatóintézetek,

lamint szerteágazó szakmai isme­

tanácsadó ­vállalkozások, ­auditor


K ép zé si K ínál atunk GAZ D ASÁGT U D OMÁNYI KAR

Turizmus-vendéglátás alapszak (BA) A szak elvégzése után az elhelyezkedési lehetőségek széles köréből lehet válogatni a hazai és a nemzetközi munkaerő-piacon egyaránt A képzés sajátosságai: rugalmas­

Továbbtanulási lehetőség: a BA

A turizmus-vendéglátás alapszak

ság – a hallgatóknak lehetősége van

szakon végzett közgazdászok jelent-

elvégzésével a továbbtanulni vá-

az elsajátítandó ismeretek összeté-

kezhetnek az egyetemünk által

gyók egyetemünkön a következő

telének és mélységének rugalmas

­szervezett MA képzésekre. A mester-

mesterszakokat választhatják: veze-

­szabályozására, melyet a kreditrend-

diploma megszerzését elsősorban

tés és szervezés, számvitel, valamint

szer is biztosít. Gyakorlatközpontúság

azoknak a hallgatóinknak ajánljuk,

közgazdasági elemző.

– a képzés nagy hangsúlyt fektet

akik a választott szakterületben

a gyakorlati tapasztalatok szerzé-

­szeretnének jobban elmélyedni.

sére és a gyakorlati alkalmazásra, me­lyet magas gyakorlati óraszámmal és a féléves szakmai gyakorlat­ tal te­remt meg. Előretekintés – a képzés a kirajzolódó nemzetközi turisztikai trendek és tendenciák tükrében készíti fel a hallgatókat ismereteik alkalmazására.

Dr. Keller Krisztina szakmai koordinátor

keller.krisztina@uni-pen.hu +36 93 502 914


K ép z é si K ínál atu nk M Ű SZAKI I n F ORMATIKAI KAR

Mérnök informatikus alapszak (BSc) Nappali tagozatos alapképzés államilag támogatott és költségtérítéses formában.

A képzés időtartama: 7 félév

lomtudományi alapokkal, az angol

tástechnikai eszközeinek mű­

A diploma megnevezése: mérnök

nyelvnek mint az informatika alap-

ködtetése, tervezése, telepítése és

informatikus

nyelvének kellő szintű ismeretével

fejlesztése is mind mérnöki fela-

A képzés célja: a BSc szintű mérnök

és az értelmiségi hivatáshoz szüksé-

dat.

informatikus szakon képzett hallga­

ges általános műveltséggel.

tók tanulmányaik során megszerzik

Elhelyezkedési lehetőségek:

a műszaki informatikai rendszerek,

megfelelő tárgyi, informatikai és

információs infrastrukturális rend-

nyelvi tudással felvértezett mérnök

szerek és szolgáltatások, valamint

informatikusaink elhelyezkedé-

azok adat- és programrendszereinek

si lehetőségei szinte korlátlanok.

kidolgozásához, fejlesztéséhez és

A szakterület állandó fejlődése, a je­

üzemeltetéséhez szükséges infor-

len és a jövő nagy informatikai fej­

matikai és számítástechnikai is-

lesztései, a nagy beruházások miatt

mereteket. Rendelkeznek a szakma

egyre több jól képzett informati-

műveléséhez szükséges műszaki in-

kusra van szükség nem csak a ha­

telligenciával,  természettudományi,

zai de az európai uniós piacokon is.

műszaki tudományi, biztonságtech-

A modern termelő és szolgáltató

nikai, környezetvédelmi és társada­

rendszerek, elektronikai, számí-


K é p zési Kínál atunk M Ű SZAKI NI F ORMATIKAI KAR

Mérnök informatikus alapszak (BSc) Nappali tagozatos alapképzés államilag támogatott és költségtérítéses formában.

Továbbtanulási lehetőség: a BSc szakon végzett mérnök informatikusok jelentkezhetnek az egyetemünk által szervezett MSc képzésre. A mesterdiploma meg­ szerzését elsősorban azoknak a hallgatóinknak ajánljuk, akik mélyebben érdeklődnek a műszaki informatika elmélete és gyakorlata iránt, és egy választott területen szeretnének jobban elmélyedni. A mesterdiploma lehetőséget ad a doktori (PhD) képzésbe történő bekapcsolódásra az Egyetem Informatikai Tudomá­ nyok Doktori Iskolájában.

Dr. Holczinger Tibor szakmai koordinátor

holczinger.tibor@uni-pen.hu +36 93 502 907


K ép z é si K ínál atu nk Felsőfokú szakképzéseink A felsőfokú szakképzés célja, hogy a középiskolai tanulmányokra alapozva, viszonylag rövid, két éves képzés alatt olyan szakembereket képezzen, akik képesek a szakterületüknek megfelelő, elsősorban gyakorlati feladatokat önállóan végrehajtani, illetve a felsőbb szakmai vezetés által megfogalmazott célok végrehajtását koordinálni.

Számviteli szakügyintéző Nappali tagozatos felsőfokú szakképzés államilag támogatott formában

A képzés időtartama: 4 félév

ellenőrzéseket végez, és intézke-

A képzés sajátosságai: a képzés

A képzés célja: olyan szakemberek

déseket kezdeményez. Munkájukat a

időtartama 4 félév.

képzése, akik gyakorlatban képesek

vállalkozásoknál elvi irányítás mellett

A végzők felsőfokú OKJ-s bizo­

alkalmazni a számvitel ­szabályait.

alapvetően önállóan végzik.

nyít­v ányt kapnak. A szám-

A számviteli szakügyintéző munká­

Elhelyezkedési lehetőségek: a

viteli ­szakügy­intéző képzésben

jához tartozik a számviteli feladatok

képzést elvégzők az alábbi munka­

megszerezhető 120 kreditpontból

végrehajtása, számviteli információs

körben helyezkedhetnek el: kis

minimum 30 - maxi­mum 60 kre­

rendszer szabályozása, számviteli

­szervezet vezetője, egyéb funkcioná-

ditpontot a továbbtanulás során

politika kialakítása és különböző

lis tevékenységet folytató részegy-

beszámítanak a szak­iránynak

gazdálkodási feladatok ellátásával

ség vezetője, belső ellenőr, egyéb

megfelelő alapszakon.

és elemzésével kapcsolatos fela-

gazdasági foglalkozás, egyéb ma-

datok végrehajtása. Az ezen a sza-

gasan képzett ügyintéző.

kon végzett hallgató munkája során jogszabályokat alkalmaz, számviteli információt, adatokat gyűjt,

Péter Erzsébet

szakmai koordinátor

nyilvántart és szolgáltat, szervezési szabályozási és elemzési feladatokat végez, önálló döntéseket hoz,

peter.erzsebet@uni-pen.hu +36 93 502 914


K ép zé si K ínál atunk Felsőfokú szakképzéseink

Műszaki informatikai mérnökasszisztens Nappali tagozatos felsőfokú szakképzés államilag támogatott formában

A képzés időtartama: 4 félév

­ismerjék a minőségbiztosításból

kus alap­szakára. A felsőfokú szak-

A képzés célja: a műszaki informa-

és a jogszerű szoftverhasználatból

képzésben elért 120 kreditpontból

tika területén a műszaki informatikai

származó feladatokat.

43 kreditpont a felvételre kerülő

mérnökasszisztens szakképesítést

Elhelyezkedési lehetőségek: a

hallgatóknak a mérnök informa-

szerzett szakembernek a következő

képzést elvégzők az alábbi munka­

tikus alap­szakon folytatott tanul-

feladatoknak kell megfelelnie:

körben helyezkedhetnek el: számító-

mányaiba beszámít. Ez megkönnyíti

Képes az informatikai hardver-szoft-

gép rendszerprogramozó, ipari infor-

az alap­szak elvég­zését - hiszen eze-

ver eszközök önálló telepítésére,

matikai technikus, számítástechnikai

ket a tárgyakat nem kell újra telje-

üzemeltetésére, tesztelésére, kar-

programozó, műszaki számítástech-

síteni -, és bizonyos esetekben le is

bantartására.

nikai technikus, egyéb számítástech-

rövidítheti a tanulmányi időt.

A felsőbb szakmai vezetés által meg-

nikai foglalkozások.

fogalmazott célokat a gyakorlati

A képzés sajátosságai: a képzés

teendőkre lebontja, annak végre-

időtartama 4 félév. A végzők felső­

hajtását megszervezi, koordinálja,

fokú OKJ-s bizonyítványt kapnak.

a szükséges körülményeket biz-

A műszaki informatikai mérnök­

tosítja.

asszisztens végzettséget szerzett

Gondoskodik arról, hogy az infor-

hallgatók jelentkezhetnek a Pan-

matikai rendszereket alkalmazók

non Egyetem mérnök informati-

Dr. Skrop Adrienn szakmai koordinátor

skrop.adrienn@uni-pen.hu +36 93 502 907


K ép z é si K ínál atu nk F ELSŐ F OKÚ SZAKKÉPZÉSEINK

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Nappali tagozatos felsőfokú szakképzés államilag támogatott formában

A képzés időtartama: 4 félév

gazdálkodást. Leltárkészletezést,

A képzés sajátosságai: a képzés

A képzés célja: a logisztikai műszaki

szakmai és üzleti megbeszéléseket

időtartama 4 félév. A végzők felső­

menedzserasszisztens a gazdasági

folytat.

fokú OKJ-s bizonyítványt kapnak.

élet különböző területein mérnöki

Elhelyezkedési lehetőségek: a

A ­logisztikai műszaki menedzser­

felkészültséget még nem igénylő

képzést elvégzők az alábbi munka­

asszisztens képzésben megszerez­

logisztikai tervezési, szervezési,

körben helyezkedhetnek el: anyag-­

hető 120 kreditpontból minimum

irányítási, ellenőrzési feladatokat lát

és áruforgalmi ügyintéző, raktár­

30 - maximum 60 kreditpontot a

el; közreműködik a vállalton belüli,

kezelő, anyaggazdálkodó, anyag­

továbbtanulás során beszámítanak

valamint a vállalat és a beszerzés/

beszerző, raktározási, valamint üze-

a szakiránynak megfelelő alapsza-

értékesítési piacai között integ­

meltetési ügyintéző.

kon.

rált anyag- és információáramlás megvalósításában. Projektek, termékek menedzselésével kapcsolatos feladatokat lát el, rendeléseket állít össze és ütemez, kapcsola-

Vincze Zsuzsa

szakmai koordinátor

tot tart beszállítókkal, előkészíti a beszerzésekkel kapcsolatos döntéseket, szervezi és irányítja a készlet-

vincze.zsuzsa@uni-pen.hu +36 93 502 913


K ép zé si K ínál atunk F ELSŐ F OKÚ SZAKKÉPZÉSEINK

Mechatronikai mérnökasszisztens Nappali tagozatos felsőfokú szakképzés államilag támogatott formában

A képzés időtartama: 4 félév

Elhelyezkedési lehetőségek:

A képzés sajátosságai: a képzés

A képzés célja: olyan általános is-

jármű és járműelektronikai iparban,

időtartama 4 félév. A végzők felső­

meretekkel rendelkező szakem-

auto­matizált műszerek és műszer­

fokú OKJ-s bizonyítványt kapnak.

ber képzése, aki képes az úgyne-

rendszerek gyártásával és üzemelte-

A mechatronikai mérnökasszisztens

vezett mesterséges intelligenciával

tésével foglalkozó vállalatoknál, va-

képzésben megszerezhető kredit-

ellátott gép-, berendezés üzem-

lamint szórakoztató elektro­nikai,

pontok egy részét a továbbtanulás

be helyezésére, alkalmazására és

háztartási gépek gyártásával, or-

során beszámítják a szakiránynak

üzemeltetésére. Közreműködik ter-

vosi műszergyártással, automatizál

megfelelő alapszakon.

melési, üzemeltetési folyamatok

ve­gyipari egységek gyártásával és

előkészítésében, végrehajtásában

üzemeltetésével foglalkozó cé-

és ellenőrzésében, részt vesz mérnö-

geknél.

ki felkészültséget nem igénylő fej­ lesztési részfeladatok elvégzésében, valamint munkavégzése során műszaki dokumentációkat készít és

Schné Tamás

szakmai koordinátor

értelmez, illetve alkalmazza a szakterület szabványait.

schne.tamas@uni-pen.hu +36 93 502 919


K ép z é si K ínál atu nk TER V EZETT SZAKOK A következő két felsőfokú szakképzés várhatóan a 2008-as Felvételi Tájékoztató januári kiegészítő számában fog megjelenni.

Idegenforgalmi szakmenedzser Nappali tagozatos felsőfokú szakképzés államilag támogatott formában

A képzés időtartama: 4 félév

Elhelyezkedési lehetőségek: a

A képzés sajátosságai: a képzés

A képzés célja: a képzés célja o­lyan

felsőfokú képzettséggel rendelkező

időtartama 4 félév. A végzők fel­ső­fo­

szakemberek képzése, akik ren-

idegenforgalmi szakmenedzser kis

kú OKJ-s bizonyítványt kapnak.

delkeznek az általános vállalkozá-

és közepes idegenforgalmi vállal­

A képzésben megszerezhető kredit­

si, gazdasági, kommunikációs, ide-

kozásoknál vezetői, nagy vállalkozá-

pontok egy részét a továbbtanulás

genforgalmi, rendezvényszervezési,

soknál középvezetői és a felsővezető

során beszámítják a szakiránynak

valamint marketing ismeretekkel és

mellett idegenforgalmi szakrefe­

megfelelő alapszakon.

készséggel, hogy képesek legye­

rensi és közigazgatási intézmények-

nek a turisztikai szolgáltatásokat

ben előadói tevékenységet folytat.

igénybevevőkkel való kontaktus

Közreműködik a felső vezetés üzleti,

kialakítására, igényeik felmérésére,

pénzügyi, munkaszervezési, marke­

valamint azok kielégítésére, továb-

ting döntéseit előkészítő elemzések,

bá programszervezésre, piaci kap­

tervek kidolgozásában, ezek végre-

csolatok kialakítására és mened­

hajtásában. A felső vezető munkáját

zselésére.

segítve önállóan készít elő, old meg, irányít és ellenőriz komplex feladatokat.


K ép zé si K ínál atunk TER V EZETT SZAKOK

Banki szakügyintéző Nappali tagozatos felsőfokú szakképzés államilag támogatott formában

A képzés időtartama: 4 félév

Elhelyezkedési lehetőségek: a

A képzés sajátosságai: a képzés

A képzés célja: olyan szakemberek

szakügyintéző-képzés részletes el-

időtartama 4 félév. A végzők felső­

képzése, akik alkalmasak lesznek a

méleti és gyakorlati ismeretekkel

fokú OKJ–s bizonyítványt kapnak.

banki ügyfelek sokoldalú kiszolgá-

ruházza fel a hallgatót. Elsősorban az

A képzésben megszerezhető kredit­

lására, az ügyintézők munkájának

egyre gyorsabb ütemben növekvő

pontok egy részét a továbbtanulás

­szervezésére és irányítására, a bank­

és fejlődő bankszektor számára

során beszámítják a szakiránynak

üzemben adódó feladatok önálló

­bo­csát ­ki megfelelő és alapos el-

megfelelő alapszakon.

végrehajtására, továbbá képesek

méleti és gyakorlati tudással felvér­

lesznek a banki ügyfeleket megfelelő

tezett szakembereket. De a vég­

szakmai tanácsokkal ellátni. Szemé-

zettek ugyanúgy helyt tudnak állni

lyiségükre jellemző, hogy jól tájéko-

a gazdálkodói szféra bármely más

zottak és könnyen eligazodnak a

területein is, így a cégek – nagyságuk-

pénzügyi piac és a termékeinek

tól függetlenül – jól tudják őket al-

útvesztőjében.

kalmazni, de önálló vállalkozóként is kedvező lehetőségeik adódhatnak.


K ép z é si K ínál atu nk POSZTGRA D UÁLIS KÉPZÉSEINK

Projektmenedzser / Projektmenedzsment szakértő Költségtérítéses képzés távoktatási formában

A képzés időtartama: 5 félév

Kezelni tudják a projektek kapcsán

A felvételi jelentkezés feltétele:

Diploma megnevezése: a 7/1999

felmerülő bizonytalanságokat és

felsőfokú tanintézetben szerzett

(II.1.) rendelet értelmében az oklevél­

kockázatokat. Szervezési-ve­ze­té­si,

egyetemi/főiskolai diploma. Felvé-

ben szereplő szakképzettség meg-

mű­sza­ki-tech­nikai,­valamint gaz­da­

teli nincs, az elbírálás a jelentkezés

nevezése: közgazdasági egyetemi/

sá­gi ­isme­re­te­ik segítségével meg­

sorrendjében történik.

főiskolai diplomával rendelkezők

oldást találnak a projektekkel kap­

esetén egyetemi/főiskolai szakköz-

csolatos problémákra.

gazdász projektmenedzser szakon.

Hatékonyan és eredményesen képe­

Nem közgazdász egyetemi/főiskolai

sek irányítani projekt-csapatukat.

diplomával rendelkezők esetén: ­projekt menedzsment szakértő. A képzés célja: olyan szakembe­ rek képzése, akik az alábbi kihívásoknak maradéktalanul meg tudnak felelni.

Fehérvölgyi Beáta szakmai koordinátor

Képesek lesznek különböző céllal megfogalmazott projektek stratégia-orientált megvalósítására.

fehervolgyi.beata@uni-pen.hu +36 93 502 914


K ép zé si K ínál atunk POSZTGRA D UÁLIS KÉPZÉSEINK

Innovációsfolyamat–szervező szakértő/szakközgazdász Költségtérítéses képzés levelező formában

Képzés időtartama: 4 félév

Az innovációsfolyamat-szervező

Felvételi vizsga: nincs, a jelent-

Diploma megnevezése: közgazdász

szakemberek a különböző intézmé-

kezés feltétele felsőfokú tanintézet-

oklevéllel rendelkezők esetén: szak-

nyeknél, gazdálkodó szervezeteknél

ben szerzett egyetemi/főiskolai

közgazdász, innovációsfolyamat-

(vállalkozások, kis- és multinacioná-

diploma. Elbírálás a jelentkezés sor-

szervező szakirányú továbbkép­zési

lis vállalatok, innovációs központok,

rendjében.

szakon; közgazdász oklevéllel­nem

inkubátorházak, vállalkozásfejlesz-

rendelkezők esetén: innovációs­

tési alapítványok, területfejlesztési

folyamat-szervező szakértő

ügynökségek) képesek hozzájárulni

A képzés célja: olyan szakemberek

egy-egy térség innováció vezérelt

képzése, akik széles körű, az Európai

politikájának megvalósításához.

Unióban is használható ismeretekkel rendelkeznek az innováció, valamint az innováció-orientált gazdaságfej­ lesztés és vállalkozásfejlesztés terü­ letén. Vezetőként és szervezőként

Fehérvölgyi Beáta szakmai koordinátor

képesek felfedezni és felkarolni az új ötleteket, valamint elősegíteni azok gyakorlati megvalósítását.

fehervolgyi.beata@uni-pen.hu +36 93 502 914


Pa nnon Nye lvvizsga K özpont a h a s z n á l h ató n y e lv t ud á s

2004. decemberétől akkreditált

Az elmúlt év folyamán több mint

nyelvvizsgaközpont működik a

300 vizsgázó választotta közpon-

Pannon Egyetem nagykanizsai

tunkat és tett nyelvvizsgát.

kampuszán. A Pannon Nyelvvizsgát a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének országos és nemzetközi hírnévnek örvendő

Szabó Edina

tanulmányi ügyintéző

munkatársai dolgozták ki. 2002-ben az Oktatási Minisztérium Akkre­ ditáló Testülete a Pannon Nyelv-

szabo.edina@uni-pen.hu +36 93 502 900

vizsgát ­államilag elismert nyelvvizsgaként fogadta el. A Pannon Nyelvvizsgarendszer kiemelt mó-

Bővebb információért keresd a www.pannon-nyelvvizsga.hu

don méri a nyelvi kreativitást, a

weboldalt vagy a nagykanizsai kam­pusz nyelvvizsgaközpontjában

használható nyelvtudást, a nyel-

Szabó Edinát személyesen (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18. ”B” okta-

vi találé­konyságot. Nyelvvizsga

tási épület) illetve a következő elérhetőségek valamelyikén:

tehető: angol és német nyelvből

E-mail: szabo.edina@uni-pen.hu

alap- közép- és felsőfokon.

Telefon/Fax.: + 36 93 502 900


K u tatá s é s fe j le sztés a j ö v ő h o r i zo n tj a

Oktatóink és kollégáink jelenleg fo­

mivel itt kerül megrendezésre a

rencia és nyári egyetem segíti a tu-

lyamatosan részt vesznek különböző

rendkívül sikeres és színvonalas

dományos gondolkodás fejlődését,

pályázatokban és projektekben.

Pannon Tudományos Nap, mely

amelyeknek tanár kollégáink is rend-

Ezek egy része infrastrukturális fej­

a Magyar Tudományos Akadémia

szeres előadói és résztvevői.

lesztések megvalósítására irányul

(MTA) két dunántúli bizottságának

Ezen kívül különösen fontosnak

az egyre jobb és korszerűbb fel-

kutatóit vonultatja fel. E konferen-

tartjuk a határokon átívelő szak-

tételek biztosításához. Ugyancsak

cia a Dunántúl egy napos Minden-

mai kapcsolatok kialakítását és

fontos téma, ezért nagy hangsúlyt

tudás Egyeteme, ahol a cél a régióban

fenntartását. Ennek szellemében a

fektetünk a hallgatók oktatását és ta-

elért legújabb és legérdekesebb tu-

szomszédos országokkal szorosan

nulmányait megkönnyítő e-lear­ning

dományos eredmények bemutatá-

együttműködve munkálkodunk egy

programok kidolgozására. Önálló

sa, mellyel a tudományt közelebb

közös turisztikai és kulturális térség

pályázati tevékenységünk mellett

hozzák a hétköznapi emberekhez,

létrehozásán.

oktatóink aktívan bekap­csolódnak

illetve a piac szereplőihez. Ugyanak-

az egyetem Műszaki ­Informatikai és

kor Nagykanizsa az MTA Veszprémi

Gazdaságtudományi Karán folyta-

Területi Bizottság Kommunikáció

tott kutatásokba.

Munkabizottságának központja.

Intézményünk több országosan

Ennek köszönhetően minden év-

is jelentős rendezvény színhelye,

ben a témához kapcsolódó konfe­


M i i s a z a Bolo g na -f olya m at? a z e u r ó pa i f e l s ő o k tatá s h a r m o n i z ác i ó j a

A Bologna-folyamat célja az eu-

Miért jó ez?

rópai felsőoktatás ésszerű harmo-

tén -, mely alapszaktól függően 6-8 félév időtartamú és a bolog‑

Az új rendszer három egymásra

nai rendszerben a felső­oktatás

épülő képzési ciklusból áll, mely

főbejáratát jelenti.

A Bolognai Nyilatkozatot aláíró

keve­sebb bemenetet, de több át-

Az alapképzés a munkaerőpi­acon

országok - 1999-ben 29 és később

meneti lehetőséget tartalmaz, és

használható szakmai ismerete­-

újabb 16 ország - önként vállalták,

ez által több időt biztosít a saját

ket, valamint egyúttal megfelelő

hogy a felsőoktatás-politikáikat

képességek felismerésére.

elméleti alapozást nyújt az adott

összehangolják. E folyamat ered-

Emellett sokkal rugalmasabb a ko-

szakterü­leten a tanulmányok

ményeképpen az egyes országok

rábbinál, az ­Európai Unióban és

folytatásához, a mesterfokozat

felsőoktatási rendszerei egy nagy

más országokban megszerezhető

megszerzéséhez.

európai rendszer, az Európai Felső­

ismeretekkel és végzettségekkel

A mesterképzés – MA vagy ­Msc

oktatási Térség részeivé válhatnak.

könnyebben összehasonlítható,

– 2-4, illetve tanárképzés eseté­-

Ezt a nyilatkozatot Magyarország

és alkalmazkodik a munkaerőpiac

ben 5 félév időtartamú és szintén

is aláírta, melynek következtében

igényeihez.

két kimenete van: a munkaerő

a felsőoktatási rendszer a koráb-

Az első képzési szint az alapképzés -

piac vagy a doktori képzés, mely­

bi duális rendszerből - egyetem és

BA vagy BSc, társadalomtudományok

a t­ udományos fo­kozat megszer­

főiskola - lineárissá alakult.

vagy természettudományok ese-

zésére készít fel (PhD és DLA).

nizációja.


M i i s az a Bolo gna-folya m at? a z e u r ó pa i f e l s ő o k tatá s h a r m o n i z ác i ó j a

Nem ehhez a rendszerhez ­illeszkedik, de a felsőoktatás részét képezi a felsőfokú szakképzés is, mely felsőfokú végzettséget nem ad ­ugyan, de a hallgatók az egye­ tem által kiadott szakképesítéssel,­ oklevéllel kerülnek a munkaerő piacra, illetve ha tanulmányaikat folytatni kívánják, az itt megszerzett eredmények beszámíthatók az alapképzésbe. A Bologna-folyamat bevezetésé­ nek következtében a rendszer egy­ szerűsödött és ésszerűsödött, sok­ a korábbi rendszerben létező szak egy-egy alapszak szakirányává vált.


J e l e n t ke zé s a PEN-r e A z ú j p o n t s z á m í tá s i r e n d s z e r

Az új pontozási rendszer 2008.

A 2008-as felvételi eljárásban az

összesen maximum 480 pont sze­

január elsejétől kerül bevezetésre,

alapképzésre történő jelentkezés

rezhető. A két számítási mód közül

melynek köszönhetően a 2008-ban

esetében a pontokat a következő

automatikusan a jelentkező számára

érettségízők felvételi pontjait már

kétféle módon lehet számítani:

kedvezőbb pontszámítást alkal-

az új számítások alapján állapítják meg.

tanulmányi pontok (max. 200)

+

érettségi pontok (max. 200) összege (max. 400)

+

többletpontok (max. 80) vagy az érettségi pontok kétszerese (max. 400)

+

többletpontok (max. 80) Tehát az új pontszámítási rendszerben többletpontokkal együtt

mazzák, természetesen attól függetlenül, hogy a felvételiző mikor érettségizett. tanulmányi pontok számítása

A tanulmányi pontokat a korábbi évekhez hasonlóan a következő tantárgyakból számítják: ma­gyar nyelv ­és irodalom átlaga, történelem, ma­ tematika, egy idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) ­és ­egy vá­lasz­tott ­tárgy­ u­tol­só két ta­ nult év végi érdemjegyeinek


J e l entke zé s a PEN-r e A z ú j p o n t s z á m í tá s i r e n d s z e r

(legfeljebb 25-25 pont) összegének

vizsgatárgy százalékos eredményé-

két ­tárgy vizsga­eredményének

kétszerese (legfeljebb 100 pont). A

nek átlagát egész számra kerekítve

százalékos teljesítményéből számít­

továbbiakban a fenti pontokhoz ad-

(legfeljebb 100 pont).

ják. Az érettségi pontok száma tehát

Érettségi pontok számítása

szinten érettségizők esetben egyen-­

ják hozzá az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező - magyar nyelv

Az érettségi pontokat az adott képzé-

és irodalom, történelem, matemati-

si területen felvételiként meg­ha­tá­

ka, egy idegen nyelv -, valamint az

ro­zott tantárgyak közül a je­lent­

egy szabadon választott érettségi

kező számára a leginkább kedvező

mind a közép-, mind pedig az emelt lő az érettségi vizsgán elért százalé­ kos eredménnyel. A kétszintű érett­ ségi­rendszer bevezetése előtt­, azaz ­a 2005 előtt érettségizők pont­ számításá­nál is a százalékos számítás érvényesül. Mivel az érettségi bizo-­

Érettségi eredménye

százalék

érettségi pont

nyít­ványukban csak érdemjegyek

5

100%

100

és nem százalékos eredmé­nyek szere-

4

79%

79

pel­nek, ezért egy külön, 2007-ben

3

59%

59

is alkalmazott átszámító táblázat

2

39%

39

alap­ján határoz­zák meg a pontszámaikat.


J e l e n t ke zé s a PEN-r e A z ú j p o n t s z á m í tá s i r e n d s z e r

Többletpontok

Az új pontszámítási rendszerben különböző módon összesen 80 több­letpont szerezhető, melyeket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak hozzá. Azonban a jelentkező akkor is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt ­meghaladná. Leggyakoribb többletpontszerzési lehetőségek

Emelt szintű érettségi vizsgáért 40 többletpont adható, amennyiben a jelentkező pontjait az emelt szinten

teljesített vizsga alapján számolják,

emelt vagy felsőfokú szakképesí-

és ha a vizsgán a jelentkező legalább

tésért, amennyiben a szakiránynak

30 %-os eredményt ér el.

megfelelő továbbtanulásnak minő­

Középfokú államilag elismert C tí-

sül, illetve szakirányú technikusi ok-

pusú nyelvvizsga-bizonyítványért

levélért (30 pont).

35, míg felsőfokú államilag elismert C típusú nyelvvizsga-bizonyítvány

Előnyben részesítés

birtokában 50 többletpont jár. A nyelvvizsgákért összesen legfeljebb 50 pont szerezhető, akkor is, ha az elérhető pontszám összege ezt ­meghaladná. Továbbá többletpontok szerezhetők még tanulmányi versenyen elért eredményekért (15-25 pont), sportteljesítményért (10-20 pont), szakirányú végzettségért – az országos képzési jegyzékben szereplő

A korábbi évekhez képest minden­ képpen újdonságnak szá­mít az előnyben részesítés. Erre a­ ked­vez­ ményre az jogosult, aki a fel­vételi eljárásban meghirde­tett dokumentumpótlás határidejéig meg­ fe­lel a jogosító feltételeknek, és ezt megfelelően igazolni is tudja ­(legfeljebb 50 pont).


J e l entke zé s a PEN-r e A z ú j p o n t s z á m í tá s i r e n d s z e r

Turizmus-vendéglátás alapszak (BA) – felvételiként meghatáro-

Pontszámítás a felsőfokú szakképzések esetén

zott tantárgyak csoportja: a fel­

ségi vizsgáért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül nem

vételizőknek a felsorolt tantár­gyak

A felsőfokú szakképzésre történő

ér el 140 pontot. Ez az eredmény

közül kell kettőt választania, mely

jelentkezés esetén is 400+80 pon-

35 %-os középszintű érettségi­vel

közül nem lehet mindkettő idegen-

tos rendszerben kell értékelni a

érhető el.

nyelv. Ezek: matematika, idegen-

jelentkezők teljesítményét.

nyelv (angol, német, francia, spa­nyol,

A tanulmányi pontok kétszerezé-

olasz, orosz), történelem, gazdasá-

sével vagy a tanulmányi és érett-

gi ismeretek, szakmai tárgy pléldául

ségi pontok összeadásával vagy

idegenforgalmi ismeretek.

az érettségi pontok kétszerezésé­ vel állapítják meg a felsőfokú szak-

Mérnök informatikus alapszak

képzésre jelentkezők pontszámát,

(BSc) – felvételiként meghatá­ro­

amihez mindhárom esetben hozzá-

zott tantárgyak csoportja: a fel­

adják a jelentkező által elért többlet-

vételizőknek a felsorolt tantárgyak

pontokat. A három lehetőség közül

közül kell kettőt választania. Ezek:

azt kell alkalmazni, ami a jelentkező

PR koordinátor

matematika, fizika, informatika, szak-

számára kedvezőbb. Nem lehet fel-

mai tárgy – informatikai vagy elek­-

venni felsőfokú szakképzésre azt a

t­ronikai alapismeretek.

jelentkezőt, aki az emelt szintű érett-

szolvik.edit@uni-pen.hu +36 93 502 902 +36 30 635 0817

Lehota–Szolvik Edit

Főbb partnereink: T-Mobile Magyarország Rt., OTP Bank Rt., GE Hungary Rt., Danubius Hotel Group, Hotel Karos Spa **** superior Zalakaros, MenDan Thermal Hotel**** & Spa Aqualand, Aquaprofit Rt., Gránit Gyógyfürdő Rt., Kanizsa Trend Kft., KÖGÁZ Rt, Rotary Fúrási Rt.


Felvételi jelentkezési határidő 2008. február 15.

Nyílt Nap 2007. november 28. (szerda) 10 óra 2008. január 16. (szerda) 10 óra PEN, B épület, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 18. Telefon: +36 93 502 900

Szülői Nyílt Nap 2007. december 5. (szerda) 17 óra 2008. január 9. (szerda) 17 óra PEN, A épület 106-os terem, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33. Telefon: +36 93 502 900 Internet: www.uni-pen.hu


Univeristy of Pannon  

Annual 2008, more info: http://www.krop.com/eduard

Univeristy of Pannon  

Annual 2008, more info: http://www.krop.com/eduard

Advertisement