Page 1

¨sÀUÀªÁ£ï ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚgÀ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀ 178£ÉAiÀÄ d£À䢣ÉÆÃvÀìªÀ ªÀÄvÀÄÛ

ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ 2013 178th Birthday Celebration of Bhagavan Sri Ramakrishna Paramahamsa and

Annual Celebration 2013

²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ D±ÀæªÀÄ AiÀiÁzÀªÀVj, ªÉÄʸÀÆgÀÄ - 570020.

Phone:- 0821-2417444, 2412424

Sri Ramakrishna Ashrama

Yadavagiri, Mysore - 570 020 e-mail : rkashram@gmail.com web : www.srkmys.org


DwäÃAiÀÄ ¨sÀPÀÛgÉÃ, ¨sÀUÀªÁ£ï ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚgÀ 178£ÉAiÀÄ d£Àä ¢£ÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß D±ÀæªÀÄzÀ°è ªÀiÁZïð 13, 2013 §ÄzsÀªÁgÀzÀAzÀÄ DZÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. D±ÀæªÀÄzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß 14-03-2013 UÀÄgÀĪÁgÀ¢AzÀ 20-03-2013 §ÄzsÀªÁgÀzÀªÀgÉUÉ D±ÀæªÀÄzÀ°è DZÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä §AzsÀÄ«ÄvÀægÉÆA¢UÉ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. ¨sÀUÀªÀvÉìêÉAiÀÄ°è vÀªÀÄäªÀ ¸Áé«Ä ªÀÄÄQÛzÁ£ÀAzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ Dear Devotee, The 178th birthday of Bhagavan Sri Ramakrishna and the Annual Celebration of the Ashrama will be celebrated at the Ashrama premeises on Wednesday 13-03-2013 and from 14-03-2013 to 20-03-2013 respectively. You are cordially invited to participate in the celebration along with your family and friends. Yours in th lord Swami Muktidananda Adhyaksha

§ÄzsÀªÁgÀ 13-03-2013 Wednesday ¨sÀUÀªÁ£ï ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚgÀ 178£ÉAiÀÄ d£Àä ¢£ÉÆÃvÀìªÀ 178th birthday of Bhagavan Sri Ramakrishna PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ Programme

ÉÃzÀ¥ÀoÀ£À, DgÀw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀd£É 5-15 a.m. Vedic Chanting Arati & Bhajans ª ¥ÀÆeÉ 7-00 Puja «µÀÄÚ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ 8-00 Vishnu Sahasranama ¨sÀd£É : gÁªÀÄPÀȵÀÚ «zÁå±Á¯Á 9-45 Bhajans by Students of «zÁåyðUÀ½AzÀ Ramakrishna Vidyashala UÀæAxÀªÁZÀ£À 10-35 Reading DgÀw 10-45 Arati ºÉÆêÀÄ 11-00 Homa ¥Àæ¸ÁzÀ «¤AiÉÆÃUÀ 12-00 noon Prasad Distribution ¨sÀd£É : «ªÉÃPÀ²PÀët ªÀÄPÀ̽AzÀ 04-30 p.m. Bhajans by Students of “Viveka Shikshana’’ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæªÀZÀ£À 06-00 Discourse in Kannada `¨sÀUÀªÁ£ï ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ’ “Bhagavan Sri Ramakrishna‘‘ DgÀw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀd£É 07-00 Arati And Bhajans


ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ - Annual Celebration UÀÄgÀĪÁgÀ 14-03-2013 Thursday ¸ÀAeÉ / p.m. 5.30 to 6.00

¨sÀd£É ªÀÄvÀÄÛ DgÀw Bhajans & Arathi G¥À£Áå¸À : ``gÁªÀÄPÀȵÀÚgÀ - zsÀªÀÄðzÀ DzsÁåwäÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðwæÃPÀgÀt’’ ²æà ªÀiÁ£À¸À, ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï

6.00 to 7.00

Discourse : “Ramakrishnara -Dharmada Adyatmikarana Mattu Sarvatrikarana” Mr. Manasa Former President, Dist Kannada Sahitya Parishat, Mysore

7.00 to 8.00

¨sÀd£É : `±ÀÈw ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀiÁd, ªÉÄʸÀÆgÀÄ Bhajans - “Shruthi Mahila Samaja, Mysore

5.30 to 7.00

±ÀÄPÀæªÁgÀ 15-03-2013 Friday

UÁ£À ¥ÀæªÀZÀ£À “ Gana Pravachana” ¸Áé«Ä ¸ÁévÁägÁªÀiÁ£ÀAzÀf, ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ «zÁåyðªÀÄA¢gÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

Swami Swatmaramanandaji, Incharge, Sri Ramkrishna Vidyarthimandira, B’lore

7.00 to 8.00

PÉƼÀ®ÄªÁzÀ£À : ²æà gÀ«±ÀAPÀgï«Ä±Àæ, ¥Àæ¹zÀÞ PÉƼÀ®ÄªÁzÀPÀgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.

Flute Recital: Ravishankar Mishra, Renowned Flutist, Mysore.

5.30 to 6.00 6.00 to 7.00

±À¤ªÁgÀ 16-03-2013 Saturday

¨sÀd£É ªÀÄvÀÄÛ DgÀw Bhajans & Arathi G¥À£Áå¸À: ``±ÁgÀzÁzÉë-PËlÄA©PÀ fêÀ£ÀzÀ°è DzsÁåwäPÀ ¸ÁzsÀ£É’’ qÁ|| «dAiÀĨsÁgÀw Dr. Vijayabharathi

7.00 to 8.00

¨sÀd£É ¸ÉêÉ: ²æà ¸ÀAdAiÀiï eÉ. Qt ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀªÀjAzÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

5.30 to 6.00 6.00 to 7.00

Discourse : “Sharada Devi - Koutimbika Jeevanadalli Adyatmika Sadhane”

Bhajana Seva: Sri Sanjay J Kini & Party, Bangalore.

¨sÁ£ÀĪÁgÀ 17-03-2013 Sunday ¨sÀd£É ªÀÄvÀÄÛ DgÀw Bhajans & Arathi G¥À£Áå¸À : ``£ÀªÄÀ ä ¸ÀªiÀ ÁdzÀ KPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄgÀ¸åÀ -¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ zÀȶ֒’ qÁ|| JZï.J£ï. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï, PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¹zÀÞ ¨sÁµÀtPÁgÀgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

Discourse : “Unity & Harmony - Swami Vivekananda’s perspective’’ Dr. H.N. Muralidhar, Kannada Professor & Renowned Speaker, Bangalore

7.00 to 8.30

ºÀjPÀxÉ : `¨sÀzÀæ¨ÁºÀÄ ªÉÆÃPÀë’ - «zÀĶ ¨sÁ£ÀĪÀÄw, ªÉÄʸÀÆgÀÄ

Harikatha : ‘Bhadrabahu Moksha’ Vidushi Bhanumathi, Mysore


¸ÉÆêÀĪÁgÀ 18-03-2013 Monday ¸ÀAeÉ / p.m.

5.30 to 6.00 6.00 to 7.00

¨sÀd£É ªÀÄvÀÄÛ DgÀw Bhajans & Arathi G¥À£Áå¸À : “¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ CzÀÄãvÀ ªÀåQÛvÀé” ¸Áé«Ä dUÀzÁvÀä£ÀAzÀf ªÀĺÁgÁeï, ¥ÉÆ£ÀßA¥ÉÃmÉ

Discourse : “Swami Vivekananda - A Great Personality’’ Swami Jagadatmanandaji Maharaj, Ponnampet

7.00 to 8.00

AiÀÄPÀëUÁ£À - vÁ¼ÀªÀÄzÀÝ¼É ‘¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ’

Yakshagana - Tala Maddale on Swami Vivekananda

²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sÁUÀªÀvï ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀ, ºÉƸÀvÉÆÃl Sri Manjunath Bhagavath & Party, Hosathota

ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ 19-03-2013 Tuesday 5.30 to 6.00 6.00 to 7.00

¨sÀd£É ªÀÄvÀÄÛ DgÀw Bhajans & Arathi G¥À£Áå¸À : `²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚgÀÄ’ ¸Áé«Ä CªÀÄÆvÁð£ÀAzÀf ªÀĺÁgÁeï CzsÀåPÀëgÀÄ, ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀÄoÀ, ªÀÄ°èAiÀÄAPÀgÀuÉÊ

Discourse : “Sri Ramakrishnaru’’ Swami Amurtanandaji Maharaj, Adyaksha, Sri Ramakrishna Matt, Malliankaranai

7.00 to 8.00

ZÀ®£ÀavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À: ‘«ªÉÃPÀ ¸ÀAVÃvÀ £ÀªÀÄ£À’

Video Show - ‘Viveka Sangeeta Namana-1’

§ÄzsÀªÁgÀ 20-03-2013 Wednesday 5.30 to 6.00 6.00 to 7.00

¨sÀd£É ªÀÄvÀÄÛ DgÀw Bhajans & Arathi G¥À£Áå¸À : ‘¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ ªÀåQÛvÀé-ªÀĺÀvÀé’ qÁ|| azÁ£ÀAzÀUËqÀ, ¤ªÀÈvÀÛ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ

Discourse : “Greatness of Swami Vivekananda’s Personality” Dr. Chidananda Gowda, Former Vice Chancellor, Kuvempu University

7.00 to 8.00

ZÀ®£ÀavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À: ‘«ªÉÃPÀ ¸ÀAVÃvÀ £ÀªÀÄ£À’

Video Show - ‘Viveka Sangeeta Namana-2’


¨ÉùUÉ ²©gÀ - Summer Camp

ªÀ¸ÀAvÀ «ºÁgÀ

Summer Camp 2013

ªÀåQÛvÀé «PÁ¸À£À ²©gÀ

Personality Development programme

2013 April 17 jAzÀ 24 gÀªÀgÉUÉ (JAlÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ)

¥ÀæªÉñÁºÀðvÉ : 8, 9 ªÀÄvÀÄÛ 10 £Éà vÀgÀUÀwUÀ¼À°è F ¥ÀjÃPÉë §gÉ¢gÀĪÀ «zÁåyð / «zÁåyð¤AiÀÄjUÉ MlÄÖ ¸ÀASÉå : 100 (ªÉÆzÀ®Ä £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀªÀjUÉ DzÀåvÉ) ªÀiÁzsÀåªÀÄ : PÀ£ÀßqÀ £ÉÆÃAzÁªÀtÂPÉAiÀÄ ±ÀÄ®Ì : 100 gÀÆ £ÉÆÃAzÁtÂPÉAiÀÄ «¢ü : «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß (ºÉ¸ÀgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì, «¼Á¸À, ±Á¯É, vÀgÀUÀw) MAzÀÄ ¥ÀvÀæzÀ°è §gÉzÀÄ ¥ÉÆõÀPÀgÀ CxÀªÁ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ CzsÁå¥ÀPÀgÀ ¸À»AiÉÆA¢UÉ K¦æ¯ï 15 £Éà vÁjÃT£ÉƼÀUÉ D±ÀæªÀÄzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ £ÉÆÃAzÁtÂPÉAiÀÄ ªÉÃ¼É : ¨É½îUÉÎ 9.00 - 12.00 & ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 - 6.00

¥Àæw¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀuÉ ¨É½îUÉÎ 7.50 8.00 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 9.50

DUÀªÀÄ£À AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸À VÃvÁ¥ÁoÀ, zsÁå£À, ¨sÀd£É ±ÀæªÀÄzÁ£À

9.50 - 10.10 10.10 - 10.55 10.55 - 11.40 11.40 - 11.50

®WÀÄ G¥ÀºÁgÀ vÀgÀUÀw ZÀ®£ÀavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¸ÀézÉñÀªÀÄAvÀæ

«.¸ÀÆ. : F ²©gÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ «zÁåyð / «zÁåyð¤AiÀÄjUÉ ®WÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß GavÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ²©gÀzÀ J®è ¢£ÀUÀ¼À®Æè ¨sÁUÀªÀ»¹zÀªÀjUÉ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.


ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ - Maha Shivaratri ¨sÁ£ÀĪÁgÀ 10-03-2013 Sunday PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ Programme 6-00 p.m. ªÉÃzÀ¥ÀoÀ£À, ¥ÀÆeÉ

Vedic Chanting Puja

Arati & Bhajans

DgÀw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀd£É

J°èAiÀĪÀgUÉ É zÉêÀgÄÀ zÀÆgÀz° À èzÁÝ£É JAzÀÄ vÉÆÃgÀĪÀÅzÉÆÃ, C°èAiÀĪÀgU É É CeÁÕ£« À gÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ zÉêÀg£ À ÄÀ ß CAvÀgA À UÀz° À è PÀAqÁUÀ, ¤dªÁzÀ eÁÕ£« À zÉ. AiÀiÁjUÉ zÉêÀgÄÀ E°ègÄÀ ªÀ£Æ É Ã, CªÀjUÉ zÉêÀgÄÀ ºÉÆgÀUÆ À EgÀĪÀ£ÄÀ . ¥ÀqAÉ iÀÄĪÀÅzÀPÌÉ C¸ÁzsåÀ ªÁzÀ ªÀiÁ£Àªd À £À䪣 À ÄÀ ß ¥Àqz É ÄÀ F d£Àäz¯ À èÃÉ zÉêÀg£ À ÄÀ ß £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀA æ iÀÄw߸Àzª À £ À À ¨Á¼ÀÄ ªÀåxÀð. ªÀÄ£ÀĵÀå GzÁj, ¸Àg¼À À DUÀ¢zÀÝgÉ ¨sUÀ ª À A À vÀ£À ¸ÁPÁëvÁÌgª À £ À ÄÀ ß ¥ÀqA É iÀįÁgÀ. PÀ¥n À UÀ½UÉ DvÀ£ÄÀ §ºÀ¼À zÀÆgÀ. AiÀiÁgÀ®Æè vÀ¥ÄÀ à PÀAqÀÄ»rAiÀĨÉÃqÀ - MAzÀÄ Qæ«ÄAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ. ¨sQÀ ÛUÁV ¨sU À ª À A À vÀ££ À ÄÀ ß ¥Áæxð À £É ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀÄ®è, ºÁUÉAiÉÄà AiÀiÁgÀ®Æè vÀ¥ÄÀ à PÀAqÀÄ»rAiÀÄzÉ EgÀĪÀÅzÀPÁÌVAiÀÄÆ ¥Áæxð À £É ªÀiÁqÀÄ. - ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥Àgª À ÄÀ ºÀA¸ÀgÄÀ

1. GvÀìªÀPÉÌ PÁtÂPÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÈvÀdÕvÁ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2. gÁªÀÄPÀȵÀÚ D±ÀæªÀÄzÀ ºÉ¸Àj£À°è ¤ÃrzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£ÀPÉÌ 80G PÁ¬ÄzÉAiÀÄ C£ÀéAiÀÄ DzÁAiÀÄ vÉjUÉ jAiÀiÁ¬Äw EzÉ. 3. vÀªÀÄä «¼Á¸ÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ EzÀÝ°è, MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ DºÁé£À¥ÀwæPÉ §gÀÄwÛzÀÝ°è zÀAiÀÄ«lÄÖ w½¹. 4. F GvÀìªÀ ¢£ÀUÀ¼À°è D±ÀæªÀÄzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «±ÉõÀ jAiÀiÁ¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 1. Donations will be thankfully accepted and acknowledged. 2. Donations to the Ashrama are exempted from Income Tax under Sec. 80G. 3. Please intimate change / correction of address if any. Please inform us if you are receiving more than one invitation. 4. During the celebrations, there will be Special Discount on Mysore Ashrama Publications.

rk-jayanti  

ramakrishna jayanti

rk-jayanti  

ramakrishna jayanti

Advertisement