Page 1


Günaydı nSayı nOkur , Kar şı tİ l mk’ n knc sayı sı nıel ndet ut uyor sun.Bubzm çn nedenlmut l ul ukverc bl emezsn.Busayıl eTür kedebyat ı nı nengüçl ükal eml ernngençkençı kar dı kl ar ıder gnn knc sayı sıol mahedefmzger çekl eştryor uz.Busayıt ı pkıbrncsayıgb yadahenüzçı kmamı ş ol anüçüncüsayıgb çoköneml .Çünküynevarol masancı mı zı nbrf adesol ar akkar şı naçı kı yor uz.Dünyayagel dğmzçnüzgünüzvebununt el afsneyazı kkyok. Ancakbzbrnebze mut l uedenşey ,buşekl desennkar şı naçı kmak,sanabrşeyl eranl at mak. Brgünbel kbusat ı r l ar daTür kedebyat ı nı nyen brakı mı nı ndekl ar eedl şneşahtol acaksı n.Çünküevvel akaf at okuşt ur mak,cabı ndakaf at ut makder dndeyz.Gör ünür deenbüyük düşmanı mı zkendmzz.Bzbz yener sekedebyat ı mı zdadünyayıyenecektr ,nanı yor uz. Dedm yadünyayagel dğmzçnüzgünüz.İ şt ebzm dünyadanöçal maşekl mzbusayı l arve şar etet tğ t ür l üoyunl ar dı r . SevglSayı nOkur ,peşndekoşt uğumuzbusoyt ar ı l ı kl ar ı nasl ı ndapekf azl acddyeal ı nası ol mayanbuhayat abrpencer eol duğunadkkatn çekerm.Bzbupencer edenbakı yor uzve sendebunadavetedyor uz.Gel bak,bur adanmanzar amüt hşköt ügör ünüyor .Zor unl uol ar ak duyduğumuzbrpar çaümtdı şı ndaheryerf el aketgör ünüyor .Gel bak,gör eceksnt ümüyl ene psl kçndekal dı ğı mı zı . Hernekadarf azl ası yl aköt üdur umdaol anyumuşakayr ı ml ar l aböl ünmüşTür kedebyat ı nı n düzel mes veevr ensel l ğ açı l masıkonusundakar amsarol sakdabunun mkansı zol madı ğı nı bl yor uz.Bzegör edünyayaaçı l manı nyol udünya nsanol makt an,kendndenol anadeğlde hert ür l ünsanakucakaçmakt angeçyor .Brmevzdendeğl dehermevzdensavaşmakt angeçyor .Savaşmakvekucakaçmakoksmor on f adel erol duf ar kı ndayı m.Ancaksavaşmakkel mesnnyal nı zcaşddetçer meyen hyat ekl fn kar şı l adı ğıbrdünya,zat enanl at mayıst edğmz.Tüm çabamı zl mk l mkör eceğmz hyat ekl fnnt emel l ern at makvebusayıat t ı ğı mı z knc l mkol acak. Sayı nokur ,bu ddal ıl af l ar ıgevezel kol sundyesöyl emyor um.Sonugenşzamankp l e btrl enf adel eryabl g çerkl dryadakbr .Şüpheszveçokşükürkkbr l enecekbryer dedeğl z.Yan bu yazdı kl ar ı m t arhn bzl er e göst er dğ vakı al ar ı n gel ecekt ek t ekr ar ı nıhaber ver mek çndr .Ol urdat arht eker r üreder sebzmaksadı mı z,edebyat ı mı zdahaket tğ yer e ul aşmı şol acakt ı r . Kar şı tİ l mkol ar akbz,f ar kl ısesveyapı l ar ı yl a,f ar kl ıdünyagör üşl eryl e,f ar kl ıeğl m veal anl ar ı yl abrar ayagel dk,kncsayı mı zı nmut l ul uğunuyaşı yor uz.Vebumut l ul uğudasayıl ebr l kt esanahedyeedyor uz. Oku. . .Okut t ur . . .

EnesYusuf


S a b a hY a r a t ı l a nBi rDü n y a Ga l pŞ İ MŞ E K

1 2 3 1 1 Ab d u l l a hDE Mİ R

Kı r ı l a nHe rŞ e y eAr a b e s k Bi rY a k l a ş ı m Ut k u c a nY AZ I CI

Ka r aE l ma s B u r a kMu s t a f aADA

Or t a d o ğ u Hü s e ynHAK AN

Ko mş uKı z ı

Öl ü mü nE ş i ğ i n d e

Y o l a n d aAİ MÉ E

Sn a nAK B AL

Y a z g ı E bh aAB AK

Ha s ı l a

An n eY o r u l ma

Ş e y ma n u r GÜNGÖR

E n e s Y US UF

F o t o ğ r aa r ı mı z Be y t ü ’ l Ma k d i s R u me y s aİ L İ T E R


E me ğ i Ge ç e n l e r Büş r aBAYAR-Çz er Abdul l ahDEMİ R-Şar Bur akMus t af aADA-Yaz ar EbhaABAK-Şar EnesYUSUF-Şar Gal pŞmş ek-Şar Hüs eynHAKAN-Yaz ar Rumey s aİ Lİ TER-Yaz ar Şey manurGÜNGÖR-Şar SnanAKBAL-Yaz ar Sümey y eİ Lİ TER-Şar Yol andaAİ MÉE-Şar Ut k uc anYaz ı c ı -Şar Sümey y enurKARAKOÇ-Fot oğr af çı SenaTURGUT-Fot oğr af çı Sel ç ukHas anKARAKUŞ-Fot oğr af çı Rı dv anAKDAĞ-T asar ı mcı Rumey s anurYÜCEL-Çz er


S ABAHY ARA TI L ANDÜNY A Bus abaher k enuy andı m, Ens ev dğm ç or apl ar ı mıgy dm hemen. Gök y üz ünüar ş ı nl amı şgünı ş ı ğı nıs el aml amakçn, Ot ur dum penc er emnt oz l umer merne. Camıar al adı ms onr a, Dahaç oky üz gözol dukböy l ec e. Dol du çmehuz ur , İ yc edol du. Şak ak l ar ı mdandök ül enek adark al k madı my ermden. T anr ı m, Negüz el brgün, Dedm k end k endme. Çayk oy dum s onr a, Kendm as madı m. Ser ç el erk ondupenc er emepeşs ı r a, Kov madı m. Dur dum v eş öy l ededm: ‘ Ser ç ek ar deş , Sen dem T anr ıgönder d?’ Öy l egüz el d kt üy l er, Er k endenuy anı p, Günı ş ı ğı nıs ı r t ı ndat aş ı y anoy dus ank. Kanat l ar ıday umuş ac ı kos ı r a, Yenc euy anmı şr uhum gb. Vey enc et aş ı mı şgb,brdemetgünı ş ı ğı nı . T anr ı m, Negüz el brgündedm yne. Ynegüz el brgün. Ac aba, Sabahv ak tm y ar at t ı nı zbudüny ay ı ? Yas er ç el er ,y agünı ş ı ğı ? Düny anı nbuhoş l uğubugüz el l ğ, Ny edrbuv akt t eT anr ı m? Ah, Çaydagüz el ol muş ; El nz es ağl ı kT anr ı m. Engüz el y ar at ı l ı ş l ar ıat mı ş ı m gb deml ğe, Hamdol s unT anr ı m. Çay ı mıy uduml adı m; Br azy er y üz ü,br azgök y üz ü. Şek er szv ebol c adem. Hay k ı r ı y ordudak l ar ı mç ay ı mıy uduml ar k en: “ Keş k ebr azöl mes em. ”


1 2 3 1 1 Ağaç l ar ıöl dür dükgı r t l ağı mı z da. Büt üngaz et el ernüz ern, ns anl ar l aör t t ük . Kağı t l ary et med, İ ns anl ar ay az dı kac ı mı z ı . Ac ı mı z ı ,enac ı nas ıhal y l e. Gec ey,hçs abahı nhal y l ev ur madı m! Vur ul madı m el l erm k al emç el y k en. Gök y üz ünegöz ümühçk ı r pmadı m Yür eğmdek el mel ern t aş ı r k endudak l ar ı nı n. Unut madı m! Brk en damar ı mda. Yür eğm, abdes tal ı r k endahabrdur ul adı m. Dök ül ür k engec enny ı l dı z l ar ış ehr e Şehrt opr ağak endm nak ı ş l adı m. Gec enn,av c undabüy üy orç oc uk l ar ! Gec enn,av c undabüy üy k enç oc uk l ar , düş l er k en,aş k ıs ür urs ı nı r ı nda Tut ul uy oraş k l ar ıgec ey e! Aş k l ar ı ,eş k -t ahas s ür .


KARAE L MAS Brül k eyt anı maks t y or s anı z , oül k edens anl ar ı nnas ı l öl düğünebak ı n. Al ber t Camus 09. 00Soma’ dabrev ‘ ‘ Hayd,bençı kı yor um Topr ak.SudasendeAl l ah’ aemanet snz,ybakyavr uma.Bengel ene kadarsakı ndoğur maha! ’ ’ ded çokdakul l anmadı ğışakacıüsl ubuyl a.Bukonubahsol uncahaff uzamı şkr lsakal l ar ı nı nal t ı ndakçukur cukl arkendnbel ledyor du.El nsunt adanyapı l mı ş,al t ı nda dör t ,üst ündeüçküçükdol abıol anor t ası ndadabrpasl anmı şüçaskı sıbul unanpor t mant oya uzat t ıveceketnal dı .Küçükdol apl ar danal t t ak ksneTopr ak,bakl yatvemsafr l erçnkr aml ı kl ar ı nıkoyuyor du,msafrçokgel mezd zat en.Dğerdol apl arseboşt u,zaval l ıpor t mant onundaha f azl ayükükal dı r amayacağıdüşünül üyor du.Tam çı kı yor duk ‘ ‘ Mehmet !Han znal acakt ı nşefnden?Dokt or ,kar ı nıevdet ekbı r akmademed m?Senyokkenbrşeyol sakm yetştr ecekben?’ ’ Busözl er ştnceel ndekceketpasl ıaskı yabı r akt ı ,pasl ıaskıt ut amadıceket,yer edüşür dü. Al dı r madanbr kaçadı m mesaf edek sal onagr d,eşnnyanı naot ur du.‘ ‘ Topr ak’ ı m,benhâl mden çokmumemnunum sanı yor sun?Şefol acakouğur suzsur at l ı yasöyl edm,aysonunakadarkt on kömüryetştrl ecek,ancaondansonr a znverrm dyorpuşt . Brşeyol ur saar abzm Gökhan’ ıkadı mcı kmesaf edezat en,yetştrrsen. ’ ’ Topr akmağr ur ,kocası dahamağr urgözl er l ebakt ı .Yendenkapı yayönel d,ceketn kal dı r ı pkapı yıar al ar ken‘ ‘ Hem senn t el nezar argel sebenm or adanbl eyür eğm sı zl ar . ’ ’ ded.Haffdol ugözl er l eyanı nagel enkar ı sı nı öpüpkapı yıkapat t ı . Ocağagder kenynegöğüskaf esndeoağı r l ı kveyne çndeoal evvar dı .Neyapsı ndı ?Maden ocağı ndaçal ı şmakzor undaydı .Soma’ dabaşka şm var dıhem?Onsekzndenel lüçünekadar ner edeyseher kesor adaçal ı şı yor du.Hayat akı r ı kdşl eryl et ut unmayaçal ı şanl ar ı nyeryd or ası , umudunçokedl dğ amahçuğr amadı ğıbryer . . .Tüt ündesenpar aet myor du,tcar et ,hayvancı l ı k desenhakgetr e.Topr ak’ ı navedoğacakol anSuyunabakmakçnTanr ı nı nsankyer yüzününcehennem ol masıçnyar at t ı ğıbuyer deçal ı şmakzor undaydı . Topr ağagdyor du. 09. 30SomaHol dngşr ketnebağl ıbrmadennsoyunmaodası Mehmet ,neol dusennçocuk,dahavarmıdoğuma? Ab elkul ağı ndaval l a,bugünyar ı nyanı mda nşal l ahSuyum. Eoğl um ne şnvarozamanbur ada?Kar ı nı nyanı ndaol sana. Snr lgözl eryl e çgeçr d: İ znveryormunamussuz? Dol abı nıser t çekapat ı pçı kt ı . 10. 30Ev Topr ak,Mehmetgt tkt ensonr a,herzamank gb,saçmaol duğunubl dğ hâl deokadı npr ogr aml ar ı nızl emeyekoyul du.Topr akkanal dankanal aat l ar kenf ar kl ıdünyal arar ası ndagdpgel yor muşgb hssedyor du.Büt çel er ebağl ıevl l kl er ,brt ür l üçözül emeyencnayet l er ,ensestbr l kt el kl er … Oysaodabuvasat l ı ğı nar ası ndaboğul anmağdurevkadı nl ar ı ndanbryd,bu,t el evzyon zl er kenkı r pı l mayanvedur madansul anandı şar ısar kmı şgözl erndenanl aşı l abl r d. 10. 30SomaHol dngşr ketnebağl ıbrmadennasansör ü Aşağıgdyor l ar dı .Topr ağa… Bl nmezl kmyd bugt tkl eryeryoksaumut l ar ı nıdrt ut makçn bryol mu?Getrl er … Gel dkbrker e,bzesor madı l ar .Madem öyl eher kesbrşl euğr aşmakzor undaydı .Brl ereşekt ençokçal ı şı pmadençı kar acakt ıyerndbnden,brl ereşekyüküyl epar akazanacakt ıüzer l ernden.


caml ar ı ndapar ampar çaceset l eruçar ken dünyayıt üket enncanıcehenneme Şükr üEr baş Asansör debrgr upadamı nsesszl ğ hâkmd. Aşağıgdyor l ar dı . Topr ağa… 1 1. 30Ev Sancı l ar … Sugel yor .Bnl er ce nsant opl anmı şdakar nı nahı nçl abı çaksokuyor l ar mı şgb hssedyorTopr ak. Al nıboncukboncukt er l yor ,gözkapakl ar ı nayağmurt anesol uyor .Bağı r mayaçal ı şı yoramabağı r amı yor ,bağı r sa,sankkar nıor t adanor t ayaayr ı l acakmı şgb hssedyor . SabahMehmet ’ nsöyl edkl erkar makar ı şı kyankı l anı yorkul akl ar ı nda‘ ‘ . . . brşeyol ur saar abzm Gökhan’ ıkadı mcı kmesaf edezat en,yetştrrsen. ’ ’ Komdnnüzerndekt el ef onaul aşmakçnayağakal kı yor .Sankt abanl ar ı nıkar ı ncal aremyorda kanı ndanbesl enyor .Ar ı yorsonunda.Açanyok.Yal nı zl ı ğı nçar eszl ğn sonunakadarhssedyor . Tel l erbul utol ankaşl ar ıçat ı l ı yor ,akl ı naMehmetgel yor .Onubudur umadüşür düğü çnsuçl uyor , yanı ndaol madı ğıçnkı zı yorona.Brkezdahaar ı yorGökhan’ ı : Al o! Gö… Gökh… Yenge,ymsn? Tel ef onel ndenkayı yor ,Topr ak,düşüpkaf ası nısal onunor t ası nda,Mehmetgt tğndenbert opar l anmamı şkahval t ıyapt ı kl ar ımasayaçar pı yor . Tel evzyondakkadı npr ogr aml ar ıevdeyankı l anmayadevam edyor . 1 1. 30SomaHol dngşr ketnebağl ıbrmadenocağı Mehmet … Yür eğndebrsı zı ,anl ı yorbrşeyl erol duğunu,yerdel pçı kmakstyor .Çokgeç. Yerdel pkar ael masçı kar t masıger ek.


12. 30Ev Gök han,dok uzay l ı kbrk adı nı nonuar ay ı pbr dens esnnk esl mesndent er sgdenbrş ey l erol duğunuanl ı y or .Kapı y ık ı r ı pç ergr dğndeT opr ak ’ ı nboy l uboy unc ay at t ı ğı nıgör üy or . Ambul ansgel dğndeT opr ak ’ ık al dı r ı y or l ar . Or t adaT opr ak ’ ı nk af as ı nıv ur duğu,br k açs aatönc eMehmet l ek ahv al t ıy apt ı ğımas a,k adı npr ogr aml ar ı nı ns esv ey er dekk anl ark al ı y or . 15. 10Madenoc ağı Dumanl ar ,k ar ak ar a… Hepsöl üm bul ut uol muş .Ses l er … Ac ıac ıs es l erduy uy orMehmet .T anı dı kgel y or ,ar k adaş l ar ı nı nheps.Lafbuy a,y erndbndebaş k akmns esn şt ebl r ?Ol mas ıger ek endenf az l as ı c ak .Buı s ı nmanı nk ömürı s ı nmas ı ndank ay nak l andı ğı nıdüş ünüy or l arönc e.Çünk ü k ömüry anmal ar ı ndas ens ör l ernk azv er memes çns ens ör l er es t m hav as ıv erl dğnbumadende ç al ı ş anher k esbl y or .Dahas onr abar et l erndekı ş ı k l ar ı y l abr br l ernebak ı y or l arv ebrt er s l kol duğunuanl ı y or l ar .Aç ı k ı ş ı ndany ar dı m gel ec eğn s öy l üy or l ar .Mehmety ar dı m gel enek adary at ı y or dernbruy k uy a.Dahaf az l ak ar bonmonok st eday anamı y orcğer l er,dğerar k adaş l ar ıgb.T opr a ğı nal t ı ndat ekdüş ündüğüT opr akv eSuol uy or . 15. 10Has t ane Faz l ak anamadanv eT opr ak ’ ı nbaş ı naal dı ğıdar beden ksn dek ur t ar amı y ordok t or l ar . Yak l aş ı küçs aats ür enmüc adel edeny enkç ı k ı y orT opr akv eSu. Dönüş … Herş eybaş l adı ğıy er de,y enden.


KI RI L ANHE RŞ E YEARABE S K Bİ RY AKL AŞ I M kanı mt opl andıvücudumunent enhası na el l erm heykelol du,el l erm buzgb yüzünübl mem gözünü,bur nunuf al an sl kbrf ot oğr af sı nsenşmd geceykar al ayan brgüzel l ğnkal madışt ebunusenyapt ı n el l erm yont anust a,çzkl erçndebakt ı nyüzüme uzat t ı ğı m nevar sasana,kı r dı n,bunusenyapt ı n heykel l er dengeçtçmncn vesyahl andıkadı n sl ahl andıadam vevur dul arçmncnn kı r ı l anherheykel debr azdaal ı ndı m asl ı nda kı r ı l anherşeyml eot ur dum ağl adı m brgüzel l ğnkal madışt eveçöpeat t ı m anı l ar ı kanı mı nt opl andı ğıyer denkanadıcnm el l erm buzgbyd,buzgb yal nı zkal dı m bunusenyapt ı n,duvar l ar a pl ersenast ı n boynumaveboyunl ar ı masenast ı nbu pl er brhtl al d bubrhtmal d bubrhmal d de benhçbrşeyst emedm vedüşünmedm ası l madedm boynumaası l ıpnbrucunadasen brgüzel l ğnkal madışt eve pl ert ekt ekkestm kestm,düşt ün,derndüşt ündüşebl eceğnkadar uzat acakbrşeym kal madı ,uzat acakbrşey brgüzel l ğnkal madışt ebunusenyapt ı n kanı mı nt opl andı ğıt enhadanevrl dm ben el l ermnyont ul duğuyer deneğtl dm el l ermdenbrnehrgb geçmşneakt ı n geçmşmebakt ı m,or adabaşl ayanaşkı ma mut l ul ukdedm el betbul urben el betama brgüzel l ğnkal madışt ebunusenyapt ı n vekal madıhevesm kal madıkı r ı l madı kyerm or adabaşl ayanaşkı m or adasür üyorşmd amasanaherşeyyl euzananvücutbendeğl m derndüşt ün,el l erm t aşkesl d uzanamadı m.


ORTADOĞU " Szdedkkatm çekenşey , " demekst er dm, " ahl âksı zl ı ğı nı zı nküst ahl ı ğı dı r Or t adoğuBey . " Ahl âksı zl ı ğıküst ahl ı kl a,küst ahl ı ğıahl âksı zl ı kl abudenlust acahar manl ayanbrbaşkacoğr af yayadahaşaht l ket medm.Avamıbrkenar abı r akı r sakkkankusar akkabul l endkl eraçı k,st er gönül l ü st erker henakt ör l erol sunf ar ket mez,geryekal anbüt ünunsur l ar ı nkrzmühendsl ğl ebl nçlbrhtl alt opol oj s çzdğ al en brsı r dı r .Or t adoğu,kunf eyekûnal anı dı r ,kul amnnetedl en al andı r ,krz dar eedemeyenl ernherneol ması nıst emyor l ar saonl ar ı nol acağıal andı r . Or t adoğu' nunSyasalSosyol oj s' nnFr ansı zcaorj nalhazı r l anı r kenböl geveböl gedek ol an bt enl erüzerneol anöngör ül ernuzunvadedeakt ar ı l masıt asar l anı yor du.Fakathenüzmür ekkeb kur umadan,bryı l gb kı sabrsür esonundaöngör ül enhernevar sahepsnnhar fyenyaşandı ğı nı daacıbrşekl det ecr übeet t.But ecr übenn zdüşümünüsonbaskı yıednenl erönsözdehakkı yl a okuyacakt ı r .Or t adoğu' yuanl amak çnmümkünmer t ebebr' htl alt opol oj sn'bl mekger ekl l ğn, domnool gusununr utneyl em sl sl esnnt aktğ ol duğunu,bunar ağmendomnonunbazıağı rt aşl ar ı nı nçoğukezbekl enendendahaçabukdevrl dğn kbundagönül l üve/ veyaker henakt ör l ern r ol ünün ol duğunu,krzn t etkl eycl er değşse bl e' kaynayan'brt opl umun krze dönüşeceğn suskun sahal ar ı n müj del edğn kt apt a zyadesyl e bul abl rz.Fakatöncel ğ sı kça zkr et tğmz hâl demut abı kkal amadı ğı mı z' Or t adoğu' yaayı r mamı zger ekecek.Nedr' Or t adoğu?' Ner esdr ? Peşnensöyl emekger ekr se,Or t adoğudyebl eceğmzbel r lbrcoğr af yayok.Hart ayıpar sel l eypşur asıOr t adoğudyebl eceğmzher hangverlbrböl gedeyok.Sözünüet tğmzböl ge,t arhsel ,dönemsel ,güçl el ntldnamkbrcoğr af ya.Pol tkanı nr azıet mekt enzyademar uzbı r akt ı ğı , syasetnher hang brsabahher hang brkmseyl eaynıyat akt auyandı ğıveasl at uhaf samadı ğı beşervefzkbral an.Sözet tğmzyerbur al ar .Dol ayı sı yl at ı pkıKı zı l derl l ernözyur t l ar ı ndaayakt akı mıol mal ar ıgb,kend st eğyl edeğl dekankusar akkabul l enmennbrbaşkacoğr af yadakver syonuüzernden l er l yorkt abı nbüt ünder d. Kt ap,dör tkı r ı l manokt asıüzerndenel eal dı ğıkanl amühür l enmşt arhn zn ar ı yor .I l k,I . DünyaSavaşısonr ası ndaOsmanl ıI mpar at or l uğununel ndekAr apt opr akl ar ı nı nFr ansaveBüyük Brt anyaar ası nda çedl mes;kncs,1948yı l ı ndaİ sr aldevl etnnkur ul ması( kur ul uşunu' Nakba! f el aket ! -dyent el eyenAr apl ar ı n syanıt apt azedur uyor ) ;sonr ak dönem SSCB' nnAf ganst an’ ı şgalveİ r anDevrm;sonol ar akda198090’ dakböl gesel savaşl arve1 1Eyl ül gar abetnnböl geye hr açet tğ kt l eselöl üm t aktğ dönem.Tab beşnc sür ec 201 1vesonr ası“ vekâl etsavaşl ar ı dönem"dyent el esem deşmdl kbuzah,HamtBozar sl an' ı nt espt l erkar şı sı ndaancakdnl emeyemazharol acakcnst en.Ner eyekaçar sakkaçal ı m,1918’ dentbar enşekl l enenbrböl gedensöz edyor uz.


Fi zi kibi rcoğr af yai ken,har i t adat ı pkıMi ssi ssi ppigi bi ,Sahr aÇöl ügi bial el adebi rböl gei ken kaşl agözar ası ndabeşer îbi rol guyadönenOr t adoğu’ dabor usuöt enpar adi gmal arbul unuyor . Ki t apt abupar adi gmal aransi kl opedi kbi rt i t i zl i kl eanl at ı l ı yor .Bi z,şi mdi l i k,moder nl eşmeci par adi gmanı nbor usununöt t üğünühâl âöt t üğünüsöyl eyer ekdevam edel i m.Özneci akı l cı ,bi l i meve kent e,ul usdevl et eönem ver enmoder nl eşmeci par adi gma,Or t adoğu’ daol anbi t eni ni f şaedi ci si , t uzakkavr amı dı r .Descar t es' t enber i di r“ Bat ı ”Kar t ezyenFel sef eyiuygul amakt anusanmazken bununekmeği ni deyemeyedevam edi yor .Günümüzdeul usdevl et l erser mayedar l ar ı nel i ndeher nekadarbi r erul usşi r ket edönüşsel erdemoder nl eşmeci par adi gmadaor yant al i stpar adi gmada hâl âr evaçt a.Tı pkısondönemdepeydaol upi f l ahol madı ğıgi bii f l ahet meyenİ sl amcıpar adi gma gi bi .Or t adoğu’ yuokumaki çi nşi mdi l i kkr i t i kt eor i l erbunl ar . Bi rde' mesaf e' ,' kar t el ' ,' devl et ' ,' t ot al i t er i zm'gi bit eor i l ervarf akatuzunuzadı yabunl ar ıaçı p cansı kmayacağı m.Ki t ap,f azl ası yl at i t i zbi ri r del emeyl eböl geyikr onol oj i kokunmayahazı rhâl e get i r mi ş.Bi zi m yapacağı mı z,ar al ar ıust aca dol dur ul an bi rmesel eni n kaba t asl ak spoi l er ı nı ver mek.Mesel a“ devl et i n. " Or t adoğu’ dadevl et ,yaot or i t er i zm yadat ot al i t er i zm üzer i ndeokunur .Başka?Başkadayol u yok.Ot or i t erdevl etaygı t ı nı nbaskı yl ai dar eet t i ği böl gedet ot al i t erdevl etaygı t ıdahakapsayı cıve nüf uzedi ci di r .Kal dıkiOr t adoğu,l i der l er i n,akt ör l er i n,' r ei s've' baba' l ar ı nal anı dı rveol mazsa ol mazi kibekl ent ide' i nanç've' bi at ' t ı r .Mukayeseedi l mesiaçı sı ndandünyadakimevcutdevl et t opol oj i l er i niör nek ver el i m kiOr t adoğu’ nun güvenl i k ve i st i hbar atmer kezl idevl ett opol oj i si ayyukaçı ksı n:bi r i ncit i pdevl etmodel ipekt abikiçağı nhi zmet i ndekişi r ketoyuncağıdevl et l er : ABD,Kanadaveİ ngi l t er ei l ket apt aör nekver i l ebi l i r .İ ki nci t i pdevl et l er ,şi r ket l er dengüçl üol an,şi r ket l er l egüçl üol andevl et l er di r .Al manyabaşatbi rör nekt i r .Üçüncüt i pdevl et l eri sebüt ünüyl e ' devl et ' kont r ol l üdevl et l er di r .I st i kr ar danmünezzehdevl et l er . Tür ki ye,Suudi Ar abi st an,Sur i ye,vs. El bet t edönem vegüçbukat egor i l er i deği şt i r ebi l i r ,akt ör l er i konum at l at ı pal aşağıdaedebi l i r .Bâki ol an,büt ünhi kâyeni n“ ar t ıdeğer e”sahi pol maüzer i neyür üdüğüdür .Ar t ıdeğer ,r ahat l ı kl amet al aşt ı r ı l abi l ecekherşeydi r .Dahası ,ar t ıdeğer ,si st emi nsür dür ül mesi ni nt akendi si di r .Ami yane t abi r l epar ayıt aki pedeni n,cevabıbul duğuyer di r . “ Fal ancaakt örhâl âdevr i l medi ! ” “ Xül kesikaosar ağmenayakt a. ” “ Bekl enmedi kşeki l deaakt ör üyönet i miel i negeçi r di . ” " I ht i l al i nsonuçver meyeceğibekl enmedi kbi rdur umdu. " " Suskunsahal ar ı ni syanıt eksef er depüskür t ül dü! " ( . . . )


Senar yol arçoğal t ı l abi l i r .Hepsi ni nal amet if ar i kası ,sapasağl am bi rbur j uvası nı f ı nasahi pol mal ar ı dı r .Böl gesi ndeakt i fhal deyüzl er ceör güt ünMehdî l i koynadı ğıül kedekibaşkent i nayakt akal ması nı nda,bekl enmedi kbi rşeki l dehal kı nı nayakl ar ıal t ı ndacanver enl i der i nakı bet ideser maye sı nı f ı yl aol anmünasebet i ndesakl ı dı r .Dol ayı sı yl aI r ak’ t ada,Sur i ye’ dede,Lübnan,Yemen,Tür ki ye veyahangi' Or t adoğul ul aşt ı r ı l mı ş'ül keyebakar sakbakal ı m,büt ünhi kâyear t ıdeğer denki ml er i n nasi pl eneceği ni nkavgası dı r .Yanit epedeki l er i nmeşr ui yett el aşı nasokakl ar daneyi nneol duğunu gör enl er i n( hal kı n)ver di ği çözümsüzvesonuçsuzmücadel eni nkavgası .I ht i l al “ t i pol oj i si ”dedi ği mi z dur um dabudur . Or t adoğu’ daüst esi ndengel mekzor undaol unankr i t i kgör ev ,kr i zmühendi si ol makt ı r . Akt öri ken l i der e,l i deri kenkaçı nı l mazşeki l deot or i t ervesonr ası ndat ot al i t erol mayaul aşandöngüde“ kar t el ” ol mamakbüyükmahar eti st er .Ancak,kol onl ar ı nıadal etveevr ensel l i küzer i deyüksel t meyenher ül kegi bi ,i st i hbar atvegüvenl i kt el aşı nakapı l ı p“ mesaf eyi ”yaçokger gi nyadaçokesnekt ut anl ar kr i zanl ar ı nda ( dar be,muht ı r a,i çsavaşveya dı şmüdahal e)i l kt ekmeyiyakı nl ar dan yemeye mahkûm kal ı r l ar .Kr i zii dar e edemeyen akt ör l erhayal idüşmanl ari cateder ek hayal ikor kul ar peşi ndei l er l eyi pacı ması zbi r ert i r anadönüşür l erki Machi avel l i bur adadahakl ıçı kar .Kemal eer en heri kt i darçökmeyeyüzt ut ardi yenI bnHal dundaöyl e. Ki t apbukabai şl eyi şi ni çer i ği nibi hakkı ndol dur mayıf azl ası yl abaşar makl akal mamı ş,i syanı n kökeni nivesosyol oj i kar kapl anı nıdagüngi bior t ayaser mekt enger idedur mamı ş.Bur adaanl at t ı kl ar ı mı zt amaml anmayaf azl ası yl amuht açaçı kl amal ar danveki t abıokumayayar ayacakbasi tbi r ker t er i zol makt anbaşkabi rşeydeği l di r .


KOMŞ UKI Z I Hat ı r ı mdabi ry erv ar . İ k i t onuy eş i l i n. . Koş anboy al ıç oc uk l ar Av uçi ç l er i c anl ı , Vey ı r t ı kav az l ık adı nl ar : Hal l eşbenl ek omş uk ı z ı , İ k i par mağı nar as ı ndan Üf l ergi bi s ar ı Kol t uk t ak i ac ı y a. Bubel dey ebi r Zamanv ar dıbi r i l er i . Kuc k l adı l ark ı z ar ı kbedenl er i . Ok ı z ar ı k bedenl erk adar Güz el di y ür ek l er i . Geç t ibi rv ak i tdaha. Hi ç gi t medi bur al ar danac ı . Dör tnal aç am k ok ul ar ı , Beyazbi rk ür s üdeni ç r et ür k ül er , Yer y üz üne bı r ak ı l mı şel i ç l er i , Ac ı y ai l i ş i k … Zer af et i n eni y di di r eni ş t e.


ÖL ÜMÜNE Ş İ Ğİ NDE Güneşdoğmamı şt ıgözl ernaçt ı ğı nda.Şöyl ebrodayabakt ıçersgrkar anl ı kt ı .Sonr ael nnt er syl ebrkolmesaf edeksobayıyokl adı .Yat madanevvelyakt ı ğısobayenl mştgecekser tsoğuğa. Kol l ar ıyor ganı nüzerndeol duğuhal deduvar ayasl andı .Kal çayakadarsı cakt ıdası r t ıvekol l ar ı çokt anhaberver mştbl esoğukl uğuyaşl ıadama. Yat akt ançı kmakhççndengel med. Ynedet opl adıbüt ün r adesn,at t ıyor ganıüzernden.Dahat asçndeyüzendşl ernebakmadansobanı nüzerndek brğeavucunun çyl edokundu.Suabdestal acakkadarı l ı kt ı . Al dıbrğ veabdestal makçn mut f ağı nduvar ı nabtşkçanakşekl ndekbet onayönel d. İ htyaradam sobası nıdol dur ur ken çerst amamenaydı nl anmı şt ı .Br kaçdakkasonr ayanansobanı nçı kar dı ğıseshtyar dası cakbrgül ümsemebı r akt ı .Hemensudol ut estl er dençaydanl ı ğasu koydu.Sonr abrt epsyebr azt er eyağı ,br azçökel ekbrde ncet andı rekmeğ koydu.Hepsdesoğukt ant aşkesl mşt.I sı nı pçözünsündyeonl ar ısobanı nkenar ı nabı r akt ı .Kendsdesukaynayı ncayakadaryat akl ar ıt opl ar ,üst ünügyer d.Böyl ecebaşl adıat eşt eksu l eyar ı şmaya. İ htyarşl ern hal l edpdesobanı nbaşı navar dı ğı ndasuyunf okur damasısobanı ngümbür t üsüne çokt ankar ı şmı şt ıbl e.Deml emekçnçayıgetr d hemen.Çaydanl ı ğaokadarçokdem at t ıksank dı şar dak beyazl ı ğa natçn ı sı t ançayı nkat r anol ması nıstyor du.Ekmeğn desobanı nüzerne koyupyumuşayant er eyağı nıekmeğnt üm sat hı ndagezdr d.Ekmekl et er eyağı nı nkokusubr l eşnce odayaöyl esnel ezzbrkokuyayı l dık htyarçndebaharmut l ul uğuhsset t.Yağl ıekmeğnede küf l üçökel eğnser pştr dtt r eyenel l eryl e.çayı nıdol dur duvet am ekmeğnkeyf l esar ar kendı şkapı nı ndemrsesgel dkul ağı na.“ Budakm?”dyemı r ı l dandıhoşnut suzl ukl a.Zevknnyar ı m kal mı şl ı ğı nıal ar aksur at ı nakapı yagt t.Kapı yıaçt ı ğı nda,muht ar ı nküçükoğl unueşkt egör dü: HasanAmcababam ded k;“ köyyol uaçı l mı şbrsaat ehazı r l ansı n”çocukl ar ıokul agöt ür ecekmşsn. İ htyar“ ol ur ”dergb başı nısal l adısesszce.Çocukhem htyar ı nsoğukt avı r l ar ı ndansı kı l ar ak hem desabahı nyüzyakanayazı ndankor unmakçnbaşı nımont unagömüpyavaşyavaşgt t.İ htyardadonukbakı şl ar l akapı yıhaff çekapat t ı . Yakl aşı kbrsaatsonr ahtyarveçocukl arkı zağı net r af ı ndaydı l ar.Muht ardagel mştonl ar ıyol cu et mek çn.İ htyarçocukl arüşümesndyekı zağı nüst ünükal ı nbrbat t anye l ekapat mı şt ı .Kends çndemnderkoymuşt u.Her kesyerneyer l eştkt ensonr amuht argül eçbryüzl e htyar ayakl aşı p: buar adasanasöyl emeyunut t um. ney? bzm köyeokulyapı l acakbubahar bubaharmı ? Tab yabubahar .Neysear t ı ksanada htyaçkal madı . Hçbrşeydemeden htyarmuht ar abakt ı .Sonr adaar kası nıdönüpgözl eryl eçocukl ar ıyokl adı : yüzünüzü ycekapat ı n.Br brnz desı kıt ut un.Ded.Kend yüzünüdekapat ı p“ deh”dyesesl end emekt arr ahvanı na. Br kaçsaatsonr aİ htyarel l erveayakl ar ıbuzt ut muşşekl deevegr d.Hemensobayakoşup


Mangal dak közl ersönmeyeyüzt ut muş,sonnef esn dever meküzer eyd adet a.İ htyarbr koşuevnal t ı ndak odunl ukt andör todunpar çasıgetr d.Közat eş günl er drhçbrşeyyemeden asl anmsalkucağı nadüşennmetsar ı pyut mayabaşl adı . Azsonr asobasabahk htşamı nakavuşmuşver dğı sı yl at üm odayahâkm ol muşt u.İ htyarse sobanı nkenar ı ndaot ur muş,dernderndüşünüyor du.Azevvel k soğukl uğuhçyaşamamı şgb nesobanı nsı cakl ı ğı nınedeot ur duğumndernr ahat l ı ğı nıumur suyor du.O bugünmuht ar ı nbahset tğ okul ubrde“ Ar t ı ksana htyaçyok”sözünüdüşünüyor du.Canıçoksı kı şmı şt ıbusöze.“ Ne demekar t ı kbanahtyaçyokbumuht arnekadareşeknekadarboşboğazbradam.Sül al esnden benm gb kaçadam çı kmı şk.Zat enTopal ağaal eshepböyl edüşünceszdr .Babasıdasal ağı n saf ı nt ekdeğlmyd?Yahuakı l l ıbradam yağmur l ugündet ar l asür meyegderm hç?Sonr ane ol du?Yı l dı r ı m çar pt ıöl dü.Haket mştzat en. ”Bunudüşünür kenhaff çegül ümsed.Muht ar danntkam al manı nver dğ mut l ul ukl amnderne yceyayı l ı payakl ar ı nıüstüst eat t ı .Tüt ününüsar dıve yapı l acakokul l al glt asavvur l arkur maya başl adı .“ Acaba ner eye yapı l acakbu okul ? Köyün dı şı nabryer deyapı l sabanayne htyaçvar .Amadur .Yakı nl ar damuht ar ı nt ar l asıvar .İ nşaal l ah or ayayapar l ardaodaeşekt endüşmüşkabakgbkal ı ror t ada”Sonr abununpekpar l akbrfkrol madı ğı nıf ar ket t.“ Or ayayapar l ar sabanahtyaçkal mazk!Keşkebar aj yapsal ardahayol ur du. ” Amabuda y brfkrdeğl d“ Ol mazk!Nehrnhemenkenar ı ndamezar l ı kvar .Bar ajyapar l ar sa hafzanal l ahbüt ünmezar l arsual t ı ndakal ı r .Sadecesual t ı ndakal say.Hepsyı kı l ı rdağı t ı l ı r .Kazmayl akür ekl e,duayl agömdükl ermzkepçeyl e,şçl ernküf ür bağr ı şmal ar ıar ası ndaçı kar ı l ı r . ”Dernbrofçekpst emkâryumr uğunudznevur du.“ Ner edençı kt ıbuokulş?Senbuncayı l yapmayapma,gel şmdbenm baht ı mayap.Okul yapı l ı r saben neyapacağı m?Büt ünköybenm ger ekszbrol duğumudüşünecek.Bundansonr akmsenesel am verrbananedekapı mı çal ar .Hem nyeçal sı nl ark?Şmd enazı ndanonl ar ı nçocukl a r ı nıokul agöt ür üyor um.Onudayapamazsam neşeyar ayacam k.Hç.Bel k dear t ı köl üm vaktm gel mştr . ”Soncüml eağzı ndangayr htyarçı kmı şt ı .İ çn andenhüzünl ekar ı şı kbrkor ku sar dı .Rahat l amak çnbrsgar ayakmasıger ektğn düşündü. Tabakası ndant üt ünçı kar dıhemen.Sgar ası nısar ar kengözl er st emszceel l erneveayakl ar ı nakaydı .Nası l davur ul muşnası l da ncel mşl er d.El l erkur ukayı sıgb pör süyüpkal mı şt ı .Oysa eskdenböyl el ermyd?Buel l ert aşısı ksasuyunuçı kar ı r dı .El l erne ycebakt ı .Sonr akaf ası nıkal dı r ı pbüt ünodayagözgezdr d.Duvar dakhal ı ,yer dekmnder l er ,koçpost undanyapı l mı ş beyazseccades,hat t ademngümbürgümbüryanankuznesobabl esesszl ğebür ünmüşt ü.Bu öyl ebrsesszl k,öyl ebrdur gunl ukt ukkor kuhtyar ı nbüt ünvücudunakağı t t akmür ekkepdaml asıgbyayı l ı yor du. Annesnnüçgünseker at t akal dı ğıdvanl agözgözegel danden. Annesöl medenbr kaçhaf t aevvelyandak ahı r danhergecedefses gel dğn söyl emşt.Babasıannesn gömdüğüakşam ol ayı nf ar kı navar mı şgb odefçal anı nAzr al ol duğunusöyl emşt.Kend öl ümü gel d akl ı na.“ AcababanaAzr al nası l gel ecek?”Bunuöyl esesszsöyl ed kkendsbl ezorduya-


bl d.Şüphedol ugözl er l esağı nasol unabakt ı .Tam busı r adakapıçal ı ndı .Yür eğ boğazı nakadar çı kan htyar ı nelayağıçı ngı r akgb tt r emeyebaşl adı .“ İ şt esonundakapı mıçal dı ”ded endşeyl e. Kapıbrdahaçal ı ndı .İ htyar ı nkapı yıaçmayahçnyetyokt u.Ancakkapı dak ı sr ar l ı ydı .Kapı yıbr daha,brdahaçal dı .Nhayetöyl eser tvur dukkapı ya,htyar ı nt edr gnl ğar t makl aber aber ,öl üml e yüzl eşmekzor undaol duğunuveondankaçı şı nol amayacağı nıkabul l ener ek,cesar et lbrşekl de t esl m ol manı nkuvvetn bul du çnde.Yerndenkal kar kenkapıbrdahaçal ı ndı .İ htyarst emszce “ t amam t amam pat l ama!Br azsabr et ! ”dyebağı r dı .Öl ümeböyl eçı kı şmakhoşunagt mşt.“ Br dahaçal ar saküf r edeceğm”dyekend kendnesözver d.Amakapıçal ı nmadı . İ htyarkapı yıaçt ı ğı ndakı r kkı r kbeşyaşl ar ı ndadahaevvelgör medğ bradam çı kt ıkar şı sı na. Par l akt ı r aşıt er t emzpal t osunuvef öt rşapkası yl at am brşehr lhavasıestryor du.İ htyarönceşaşı r dı .Hat t aöl ümekar şıcesar etnbukadart opl amı şkenkar şı sı namoder ngyml ,et t envekemkt en brçı kı ncahayal kı r ı kl ı ğı nadahuğr adı . Amasonr açndemüt hşbrsevnçhsset t.Kapı dakadam başpar mağıl ear kası nışar eteder ek: –Dı şar ıçoksoğuk.EvneAl l ahmsafrkabuleder sen. . . –Tab t ab başı mı nüst ündeyernvar . İ htyarbüt ün çt enl ğl emsafr eyolver d evegr mes çn.Msafrbusammyetkar şı sı ndat ebessüm eder ekçergr d.İ htyarmsafrnendamı nabrdear kadanbakt ı .“ Busakı nmuht ar ı nbahset tğ okulş çngel mşol ması n?Eğeröyl eyse l knmuht ar adeğldebanagel mşol masıAl l ah’ ı n büyükbrl üt f udur .Bel kder dm anl ardabanader manol ur .Nhayetndeokumuşgör müşadam. ”O budüşüncel er l ekapı yıkapat ı r kenmsafrsobanı nkenar ı naçokt ançömel mştbl e.İ htyarmsafr e doğr uyönel r kençaydanl ı ğıgöst er er ek: –Çayvarbeym sabaht an.İ st er senbrbar dakdol dur ayı m sana.İ çn ı sı t ı r . –Ger ekyok. I sr aret med htyar .Yerneot ur ur kensor dubr denakl ı nagel mşçesne –Adı nı zneyd beym? –Azr al .Ded msafrt üm soğukl uğuyl a Öyl ecansı z,öyl ekor kut ucubrşekl desöyl ed kdı şar ı dakzemhersankodadaesmeyebaşl amı şt ı .İ htyarkor kunçbrür per tyl e“ AcabaAzr al m bu?”Dyegözl ernn çnebakt ı . Adamı ngözl er öyl esneduyar sı zdık.Hanbaşkasıol sa“ Neonyebukadarşaşı r dı n?”dyesor ar dı . Amabuadam htyar ı nşaşı r ması nhçyadı r gamı yor ,aksnegayett ab kar şı l ı yor du.İ çmekar şıkonul amazbrbr kor kudüşen htyar ı nsadecekal b değlenses debrt okmakgb çar pmayabaşl adı .Bakı şl ar ı nı hemenyer endr d.Gözl erbeyazyünçor apl ar danbaşkaşeygör müyor du. Akl ıhayat adarbranı sı yokmuşgbboşl ukt adol aşı yor du.Konuşmayaçal ı şı yoramabrt ür l übaşar amı yor du. Ar t ı kkaderne r azıol muşbrkoyungbyd.Tam oesnadakapıçal ı ndı .İ htyarl kçal ı şıduymadıbl e.Amasonr ak çal ı şt akapı nı nkker eçal dı ğı nıf ar ket t.Gözl erumut l aı şı l dayar akkapı yabakt ı .Sonr amahcupbakı şl ar ı nızn styor muşçası naAzr aleyönet t.AncakAzr alhçbrşeydemedğ gb yüzündende her hangbranl am çı kar ı l amı yor du.Kapıt ekr arçal ı ndı .Busef erAzr al dekapı yadoğr ubakt ı .İ htyar Azr alnbuhar eketn kapı yabakmasıçnonaverl mşbrznol ar akyor uml adı .Ynedeyavaşve t emknlbrşekl degözününbrAzr al ' dedğerkapı daol duğuhal deyerndendoğr ul du.Br kaçadı m at t ı kt ansonr adur du. Ar kası nabakmayaokadarkor kuyor dukdönsesankor acı kt acanver ecekmş gb hssedyor du.Ür per tl ett r eypkal anyol udakoşaradı ml ar l aal dı .


Kapı daesmeryüzl ü,uzunboyl uzarfbrkı zvar dı .Yazması nı nyeşlr engyl euyum çndeol an el agözl ernsanayaşamasevncveryor du.El ndekkul psuzt encer eybeyazbrbezl et ut muş,htyar agül ümseyer ekuzat ı yor du: –Hasanamcaannem ezogel nyapt ı .Br azdasanagetr dm. İ htyardal gı ndal gı nkı zı nel ndekt encer eyeuzandı .Kı zondakdur gunl uğuf ar ket mşt: –Hayr ol aHasanamcahast amı sı n? –Yoodeğl m. Kı zhtyar aşüphelşüphelbakar kengözl er çerdekmsafr el şt.Sesnebr azdamahcubyet kat ar ak –AhHasanamcamsafrnm var dı ?Bl sem dahaf azl agetrr dm. Şaşkı nl ı kt annedyeceğn bl emeyen htyarbrar kası na,sesszceot ur anmsafr ebrdekı za bakt ı .Şaşkı nveşüphelbrşekl de,başpar mağı nıhaff çedoğr ul t ar aksor du: –Senşur adakadamıgör ül ebl yormusun? –Eveetnyek? htyarknaol mamı şt ıbucevaba.Or adabrnnol mamasıger ektğn bel r trgb t ekr arar kası nabakt ı .Kı znedensehem br azmer akt anhem de htyar ınandı r makçn: –Hasanamcakm buadam?Akr abanfl anmı ? Busor u htyar ımüt hşbrsevncegar ket t.Gözl ern kı sar akgül ümseyenyüzünükı zaal aycıbr şekl deuzat ı p: –O mu?O üşüyenAzr al .Ded Kı zmuhat abı nı nt uhaf l ı kl ar ı nadahaf azl adayanamayacağı nıanl ayar ak: –NeyseHasanamca.Akşam t encer eyal mayagel rm.Sakı nzahmetedpyı kama Kı zgder ken htyardaneşelbrşekl dekapı yıkapat t ı . AndenAzr all egözgözegel d.İ çnden: “ Bunor malbradam.Azr alol amaz.Yan adıbel k Azr al ' dramabuöl üm mel eğ değl dr .Hem Mkal ,Cebr al dye sm ol uyordaAzr al nyeol ması nk.Tab yabaşkaneol acakkbukesnl kl ebr nsan.Benboşyer e. . . ”dyegeçr d.İ çbr denbr esevnçl edol du.Sankkendsneyenbrömürbahsedl mşt.El ndekt encer eyneşedol ugül üşl er l esobanı nüzernekoyar kenonabumut l ul uğuyaşat ankı zıövmeger eksnm duydu: –Gör dünmübeym nası l dagüzel nası l daal ı ml ıbrkı z?Genceck.Tapt aze.Öl üm nekadarda uzakona. –Öl üm hepyakı nl ar dadı r .Ded msafrt okbrsesl e Yaşl ıadam başı yl aonayl adıveneşesn kaybet memekst er cesnegül ümseyer ek: –Durbenşur ayabrkur ayı m dabr ert assı cakçor ba çel m.Ded Msafrnşt ahı nıkabar t makçnt encer ennkapağı nıaçar akçor banı nbuhar ı nıkeyf l eçneçekt. Ar dı ndanmuzpbrçocukgb sı r ı t ar akmut f ağagt t. İ htyarbrel ndet andı rekmeğ,öbürel ndesof r abezyl esal onagr dğndemsafrnkapı yıkapat ar akdı şar ıçı kt ı ğı nıgör dü.“ Ner eye”dyesesl endamakapıçokt ankapanmı şt ı .Şaşkı nl ı kvemer ak çersndeel ndekl eryer ef ı r l at ar akkoşaradı ml ar l akapı yagt t.Kapıaçt ı .Sağasol abakı nı r ken gözümer dvenneşğnet akı l dı .Dehşet edüşmüşt ü.Çor bagetr enkı zbaşıkanl arçndeyer deuzanı yor du.Hemenkı zı nyanı na nd.Yüzünüçevr d.Başı nı ngömül düğüyerkı pkı r mı zıkesl mşt.İ htyarkı zı nbaşı nıel l ernnar ası naal ı paçı kgözünebakt ı .Azöncepı r ı lpı r ı lpar l ayangözl er deşmd öl ümünsoğukl uğuvar dı .


Y AZ GI İ st esem debrar ayagetr emedğm par çal ar ı ndoygunf ı r t ı nal ar ı ndansesl enyor um sesl enyorveyüksel yor um, brkordoraceml ğndet ı r nakl ar ı mdan nyorbuşr . anl aşı l ması ndyeyazdı m, sor unşuk bendeanl amamal ı ydı m. brağaç,brdalvebrgövde süt unl aşar akkapıol uyorözl em. Dkl enyorveşaht abrat Öncegergdyor Başar makçnar dı nabakmakşar t Sonr abradı m vet ekert ekerdökül üyornal l ar ı Han hal çt ekı zı l Han gözdamar l ar ı mdakan, Hepsdökül üyorkı sr ağı nser çepar mağı ndan Mümkünmü Nçnol ması n Bnpar çadür üpgetr dm ; “ aşkânebeytüsef ayıntzar dan! ” Güzkr pkl erdökül üyor , mesaf ededğnhepzhnnuyl ukl ar ı nda Şahl anı yorvenef esal ı yorkı sr ak Dör tyür eğ deol sat aşı namayacakkadaryükl ükor kudan Fı r t ı nadyorşar Latnnf ur t unadypyazgıel edğ r üzgar Brkı sr akbrdalvef ur t una Şahl anı yor ,önceger Ve kncyür eğndenal ar aknef es Fur t unayakar şıör ül müşyel l ervedal l art tf ak Mümkünmü Nçnol ması n Bryür ekkı sr akol upveyüksel yor sasahr a Mümkünmü Nçnsol ması n Henüzt ohum at ı l madanyeşer mşset opr ak


Fur t una, kı sr ağı nkabur gası ndaytk Ağı ramahı zl ıyüksel yort tf ak İ kt er sbryüzsüzgb kı sr akt ahül ya ÇetnveAr aphddetndebr az El l erkabur gal ar ı ndansar kı p, Ahkı l ı cı nıçekenAşk’ ısar mı şHüsndek mthan. han brağaç,brdalvebrgövde süt unl aşar akkapıol anözl em O atvedalveHüsn şt e; Hepsyekvücut t abüt ünl eşmşFur t una. Şmd nedyor sundyorsahr a İ çmde İ çmdekabur gal ar ıbat anbrat Yı l l ar ı nyor gunudesendeğl m, Değl m nan engüzelt abrel l ermnf al ı ndaşahl anan: Fur t una. Latnl ernyazgıdedğ t oyf ur t una. Brat ,brdalvehüsn. Kabul l enar t ı kgüzer gn! El l ercepl erndebryazgıgel yorşt e, göml ekl ermdendökül er ek. Kabul l en, K değşmezbrkader drbu acı yımı hgb al ı nl ar ı ndat aşı yanl ar a. Değşmezbrf er man: Kı sr ağıduyan Fur t unayıgeçt.


HAS I L A Saat nk açol duğunaal dı r madan Sı r al anmı ş l ars oğuky üz l ümas al ar a, Kahobahsk ahş ubahsder k en Ser mş l ert üm has ı l at l ar ı nıav uççder gahı na Ağı r l aş anel l ernn çn Gör mez l ernet c eehl nnak ı bet n Bl mez l erkav uççaç ,av uççk örv eav uççdl sz İ ndr gemeybek l edk l err uhany et es oy unukv es es sz .


ANNEY ORUL MA Ramazanol ur du,gündüzdenevegel dğm Haber szm evmzdekkar al ar dan Akşam ol uyor ,kor kuyor um çer de Aşağınyor um, Akşaml ar ıMahmutab evnönünde,dükkanda Evdekmseyokt ab,kor kuyor um Bekl yor um sengeldye gözüm,dol muşyol unda Uykum var ,uyuyamam Evegr sem,kor kuyor um Ot ur muşum kal dı r ı mda Mahmutab boşsohbet l er debl mem kmnl e Bensen bekl yor um,uykum varküçüğüm Ahanne,soğukakşaml ar dasen bekl emekzor İ nankgeçmşm sevgsndenneynden Geldegrpuyuyal ı m,uykum varkor kuyor um. Gelde,akşam dokuzbuçukyemekyapyyel m Kar nı m açbr az,amaçokdeğl ,senyor ul ma Hemenbrsal at ayapyor ul ma Pşr mebrşeysendehalyok Abm çer deuyuyor ,yemekyemeden Bendeuyur um sabahyerm,yor ul ma Yor ul maannegel ,boşunayor ul ma Anneyor ul ma,buyor gunl uksanayet er Al l ah,doğar kenver mşherşeydenbet er .


HAY A T


S ONKUÅž L AR


Bİ Z İ MKÖY


YÜKS E KUÇ UŞ


KADİ RŞ İ NAS


E ME K


KAP ANMAY ANP E RDE L E R


MÜC AHE DE


TE KE RRÜR


KE DÄ°


BE YTÜ’ L MAKDİ S


Bi l gi sayar da,Tabl et t e,Tel ef onda ht t p: //karsi t i l mi k. bl ogspot . com hi zmet i ni zde. . . “ Sözümüzmecl i st eni çer i ”

/ Ka r st İ l mk k a r s i t i l mi k @g ma i l . c o m


/ Ka r st Ä° l mk

www. k a r stl mk . bl ogs pot . c om

/ Ka r st F ot ogr a f

Profile for Karşıt İlmik

KARŞIT İLMİK DERGİSİ İKİNCİ BAHAR SAYISI  

Karşıt İlmik Dergisi İkinci Bahar Sayısı sizlerle ! Bu sayıda da sizler harika şiirler ve müthiş hikayelerle karşılıyoruz sayın okur. Keyifl...

KARŞIT İLMİK DERGİSİ İKİNCİ BAHAR SAYISI  

Karşıt İlmik Dergisi İkinci Bahar Sayısı sizlerle ! Bu sayıda da sizler harika şiirler ve müthiş hikayelerle karşılıyoruz sayın okur. Keyifl...

Advertisement