Page 1

Berh@z Herritarrentzat arreta zerbitzua ed4. Zerbitzu eskutizaren hedapen eskuliburua izioa

Ur irakurketea eroaten joan behar naz Berh@z bulegora!

Ama, telefonoz emon zeinke.

Ekarri datuak, Internetetik bialduko doguz eta.

Bermeoko Herritarrentzako @rreta Zerbitzua: Arreta eta Kalidadea. Arreta:

Arreta telefonikoa: 010 zerbitzuaren bidez Internet bidezko arretea: www.bermeo.org Arreta zuzena: Berh@z bulegoaren bidez

Kalidadea:

UNE-EN-ISO 9001/2008 Ziurtagiria UNE 93200/2008 Euskaliteko 5Sen klubeko kide EFQM ereduak lantzen .


1- InformaZINOA

Noiz apuntau naiteke Kultur Etxeko zeramika ikastarora?

Konpromisoak:

Zemendiar en 4tik ikas taroa amaitu ar te da.

Beti eguneratutako datuak jasoko dozuz. Leku bakarrean edo dei bakarrean informazino guztia eukiko dozu.


2- Galdutako gauzak Kalean topau dodan kartera hau dakart, barruan dirua dauka.

Konpromisoak:

Eskerrik asko, urte bi pasauta inork erreklamauko ez baleu, zeuretzako izango litzatekez karterea eta barrukoa.

Jasoten diran objektu guztien % 35, gitxienez, jauberari bueltauko jakoz. Urte bi pasau eta gero jaubea agertu ez bada, topau dauenak dauka horren ganeko jaubetzea.


3- Argitalpenak:

Gabonetan amumari oparitzeko Bermeo eta Guda zibilaren liburua erreserbau gura dot.

Konpromisoak:

Hemen agertzen dans Stubborn Daugther taldea asko gustetan jat.

Udalak argitaratutako produktu guztien ale bana, gitxienez, beti eukiko dozu eskuratzeko moduan Berh@zen, erreserbetako aukera eta guzti.


4- Hitzorduak:

Konpromisoak:

Herritarrakaz udaleko zinegotzi eta teknikariek daukiezan hitzorduak aldatu behar izatekotan, gitxienez 48 ordu arinago jakinarazoko jatzu, beti be, beste aukerarik ez dagoanean, ahalik eta gitxien eragiteko herritarrari.


5- Kexak eta iradokizunak:

Nire etxetik gertuago behar dodaz birzikletako kontainerrak eta‌!

Herritik da autobus txi bilen beharko ge ki bat gure edadekunke herrian zehoek a ibilteko. r

Motorrak aparketako aparkaleku ak...

Konpromisoak:

Egindako kexa eta iradokizun guztiei erantzungo jake, 30 egun baino arinago. Identifiketea ezinbestekoa izango da.


6- BERH@ZEKO HIRU ARRETA BIDEAK ERABILITA EGIN ZEINKEZAN Tramite zehatzak: Tramitea

Epea

Oposizino eta deialdi publiko guztien baldintzak, oinarriak eta parte hartzeko erispideak jaso

Berehala

Herritarrek ekarritako agiriei, dokumentuei zein eskariei sarrera erregistroa emon

Berehala

Alkarbizitza agiria edo errolda agiria eskatu Alkarbizitza edo errolda ziurtagiria eskatu

Berehala 2 lanegun

Heriotza agiria eskatu

Berehala

Erroldako datu aldaketak Erroldako aplikazinoan erregistrau

Berehala

Helbide aldaketak erregistrau

Berehala

Udaleko biztanle-erroldan altea emon Datu estadistikoak eskatu Itzuli (itzulpena egin) beharreko agiri eta dokumentuak jaso

Testuaren arabera

Urtero emoten diran ikastaroen barri euki, edukiak eta egutegia jakin

Berehala

65 urtetik gorakoentzako Gizatrans txartela tramitau

Gehienez 15 egun

Insersoko bidaiei buruzko informazinoa eta inprimakiak jaso

Berehala

Ur hornidurako zerbitzuaren alta eskariak egin

Berehala

Ur abonaduen titularidade aldaketak egin

Berehala

Uren zerbitzuko tasea banketxean helbideratu edo kontu korrontearen aldaketak erregistrau

Berehala

Ur hornidurako zerbitzuaren baja eskaerak egin

Berehala

Herritarren ur irakurketak ekarri

Berehala

Trakzino mekanikoko ibilgailu barrien altarako autokitapena

Berehala

Hilerriko lizentzien, musika eskolako matrikulen eta zergapeko ziurtagirien autokitapenak egin

Berehala

Honeei buruzko informazinoa jaso: udal tramiteak, udaletik kanpo egiten diran tramiteak, udal zerbitzuak, erakunde autonomoak, dirulaguntzak, bekak, iragarkiak‌

Berehala

Udalak daukazan inprimaki eta dokumentuak jaso

Berehala

Eusko Jaurlaritzara bialdu beharreko dokumentazinoa erregistrau

Berehala

ENA eta EHNA atarateko eskariak hartu eta bialdu, tramitetako

Berehala

Txinberaren eta antzeko arma txikien lizentzia eskariak jaso

5 lanegun

Konpultsak DOAN Kopuru handien kasuan

Berehala Egun erdi

Katastro zenbakiaren eskaria

2 lanegun

Heriotza ziurtagiria

2 lanegun

Ezkontza zibiletarako eskarien erregistroa

Berehala

Txartel bidezko ordainketak: tributuak eta udal isunak

Berehala

Espedienteen kopia eskatu

Astebete

E-mailez

On-line

6/10 lanegun

Oinezkoen gunean sartzeko txartel eskaria

Astebete

Ona txartela

hilabete

Konpromisoak:

Telefonoz

Berehala Berehala/ 10 egun konplexuak

Obra Txikien lizentzia

Aurrez aurre

Tramite horreetan guztietan ipinitako epeak beti bete behar dira, eta finkatutako bideen bitartez egiteko modua bermaturik egon behar da (telefonoz, internet bidez, arreta zuzen bidez). E-mail zein web orriaren bidez bideratzen diran kexa eta iradokizunak jagokon sailari bialtzen jakoz, erantzun daian, eta herritarrari mezua bideratu dala jakinarazoten jako sail horretako telefono zuzena be adierazota.


UDAL KONPROMISOAK 2010erako:

2009ko bagilaren 17an, Zuzendaritzaren berrikuspen batzarra egin eban alkateak Kalidade Taldeagaz, herritarrei eskaintzen jaken arreta zerbitzua zelan egiten dan aztertu, hobetu beharrekoak finkatu eta 2009-2011n jorratuko diran ekimen eta helburuak finkatu ziran, ingurumen arloari, langileen segurtasunari jagokon arloari eta udal guztiko funtzionamenduari begira hainbat erabagi hartzeko. Haor hemen hurrengo hileetarako, herritarraren arreteagaz lotuta, udalak bere gain hartzen dauzan konpromisoak: On-line tramitazinoa: ONA txartelaren banaketeagaz hasiko da proiektu hau, herritarrek identifiketako eta digitalki izenpetzeko aukerea eukita errolda agiria zein alkarbizitza agiria web gunetik eskuratu daiezan. On-line puntu barri bat Berh@z bulegoan, web gunetik ez ezik, ilarak itxaron behar barik, ONA txartela eukita bulegoan bertan tramiteak egiteko. Bluetooth gunea, herriko kirol ekintzak, kultur egitaraua, zein profesionalen gidea eskuko telefonora deskargau ahal izateko, herritarrak zein bisitariak uneoro informauta egotea dalako udalaren helburua. Bermeoko Udala, kalidadean lan egiten daben erakunde eta administrazino publikoen elkarteagaz bat egiteko lanean dabil, eta Q-Epea elkarteko kide izateko udalaren funtzionamendua aztertuko da eta sail guztietako arduradunekaz auto-ebaluaketa edo udalaren auto-azterketa bat egingo da 2010ean. Azterketa horren helburua udal funtzionamendua hobetzea da, barne funtzionamendua hobetuta kanpora begirako zerbitzuan be islea euki daian.

Udal konpromisoak 2010erako:


LORTUTAKOAK 2009AN: 010 zerbitzuaren erabiltzaile kopurua igo (% 10ean), Honeek izan dira aurtengo datuak aurreko urteagaz alderatuta: udaldiko eta Gabonetako hileetan beherako jokerea egon da urte bietan, udabarriko hileetan, ostera, nabarmen igo dira aurten 010eko erabiltzaileak. Beste alde batetik, kanpaina bat behar dala igarri da 2010erako, informazinoa eskatu ez eze, tramite gehiago be egin daitezan telefono bidez.

2007-2008 2008-2009

Berh@zeko hiru arreta bideen bitartez egin leitekezan tramite guztien barri eukitea, beharrizanen arabera herritarrek gura dabena edo ondoen jatorken arreta bidea erabili daien, informaturik egonda. Gogobetetasun-inkestek bulegoaren ezagupen maila handia dala erakutsi dabe, interneteko erabiltzaileek be badakie zer egin leikien web gunearen bidez; halanda be, 010 zerbitzuaren erronkeak hortxe jarraitzen dau, eta horren berri egin leitekezan tramiteen barri zabaldu behar da. Erantzun bako kexarik ez daitela egon eta ipinitako epearen konpromisoa bete daitela. Epez kanpo erantzundako kopurua jaisten joan da 2009. urtean, eta aztertutako azken hiruhilekoan (bagilagaragarrila-abuztua) kexa guztiak epearen barruan erantzun dira, hau da, lehenengoz lortu da % 100eko helburua betetea. Udal funtzionamendua aztertzeko eta hobetzeko kalidadearen zabalpena egitea, eredu jakin batzuen bidez, onartuta dago daborduko.

Lortutakoak 2009an:


KONTAKTUAN:

Zelan, Non eta Noiz erabili neike arretarako, zein udalagaz hartu emonean jarteko nire eskubidea?

UDALETXEA

Bidebarrieta

Goiko Plaza

Sta. Maria Eleiza

Ertzilla

Aros

tegi

Arrantzale Museoa

Berh@z

Erremedio

López Díaz de

Andra Mari

Intxausti

Aurrekoetxea

Talaranzko

Areilza

Arreta telefonikoa: 010 (Bermeotik deitu ezkero) 94 617 91 00 (Herritik kanpo deitzen bada) 94 688 23 12 (Faxa) Doniene

Arreta zuzena: Berh@z Bulegoa Ertzilla 6-8 48370 Bermeo

Internet bidezko arretea: www..bermeo.org antolakuntza@bermeo.org Zein da hiru arreta bideen ordutegia? 8:30-14:30 Egunero 10:00-13:00 Zapatuetan 16:30-19:00 Martitzenetan eta eguenetan (udan izan ezik)

Haro

UDALAGAZ BETI KONTAKTUAN.

Zure ahotsa behar dogu, zure eretxia jakin gura dogu, horregaitik urtero galdetzen deutsuegu udalaren arpegia dan Berh@zi buruz daukazuen eretxia zein dan, balioztatu eta funtzionamendua hobetzeko. Bestalde, Berh@z bulegoan zure kexak eta iradokizunak aurkeztu zeinkez, horretarako dagoan postontzian; telefonoz be bai, 010 zerbitzura deituta eta web orria erabilita: “Galderak” deitzen dan ataletik. Jasotakoa izapidetu egingo da eta erantzulea dan teknikari edo sailari bideratuko jako. Eskuliburu honetan herritarrentzat interesgarrienak izan leitekezan datuak jasoten dira, beti be, 2008ko apirileko UNE 93200/2008 araudiaren betekizunak aintzat hartuta. Bestalde, Zerbitzu Eskutitzaren testu garatua jaso gura dauenak Berh@zeko zerbitzu guztien zaintzailea eta bermatzailea dan Antolakuntza eta Teknologi Barriak Sailean (Ertzilla 6-8, 48370 Bermeo) egin leike: adierazleak ezagutu, aplikagarriak diran araudiez jaubetu, erabiltzaileak daukazan eskubide eta betebeharrak kontsultau zein beteten ez diran konpromisoen inguruan, PR 07.25 prozesuaren arabera hartzen diran neurri zuzentzaileak, zeintzuk diran jakiteko. Eskuliburu honetan jasoten diran zerbitzu gehienak bulegoa zabaldu zanetik emoten dira, hau da, 2004ko irailaren 27tik. Urtez urte eguneratu, hobetu eta eraginkorragoak izan daitezan beharrezko baliabide eta jarduerak martxan jarri dira, etengabeko hobakuntza sustatzeko. Azken ale hau laugarren edizinoa da, 2009ko zemendiaren 18 Tokiko Gobernu Batzarrak erabagi eban eta argitalpendatatik urte beteko indarraldia dauka: 2009ko zemenditik – 2010eko abendura.

Guia de servicios Ayuntamiento Bermeo 2010  
Guia de servicios Ayuntamiento Bermeo 2010  

Diseño de la carta de servicios y trámites municipales para el año 2010 que ofrece la oficina de antención ciudadana Berh@z del Ayuntamiento...

Advertisement