Page 1

Rapor tzdwóc hl a tpr ac ypos el s ki ej Mi nęł ydwal at amoj ej kadenc j i pos el s ki ej . Os t at ni e24 mi es i ąc epoś wi ęc i ł empr ac ywKomi s j ac hSej mowy c h, bi ur z e pos el s ki m, nadz or owani u pr oj ek t ów z wi ąz any c h z EURO 2012 or az s pot kani om z mi es z kańc ami Wr oc ł a wi ai ok ol i c .W t y mc z as i e: oż y ł e mponad60i nt e r pe l ac j i nar ę c eMar s z ał k aS e j mu 1)Zł k i e r ował e m24z apy t ani adopos z c z e gól ny c hmi ni s t e r s t w 2)S az yi nt e r we ni ował e mwi nt e r e s i ewy bor c ów 3)43r az ywy s t ę pował e mnaf or umS e j mu 4)14r ac ował e m nadnowy mi pr oj e k t ami us t aww4Komi s j ac h 5)Pr S e j mowy c h –F i nans ów Publ i c z ny c h,Kul t ur yF i z y c z ne j , S por t ui T ur y s t y k i , Rol ni c t wai Roz woj uWs i or azGos podar k i 6)Odmar c a2008r .pe ł ni ęf unk c j ęPeł nomoc ni k aWoj ewody Dol noś l ąs ki egods . EURO2012 7)Odby ł e m ponad90s pot k ańzwy bor c ami , ot wi e r aj ącm. i n. 11boi s kbudowany c hwr amac hpr ogr amu„ Or l i k2012” 8)Moni t or ował e ms t an pr z y got owań Wr oc ł awi a ic ał e go Dol ne goŚ l ąs k adoE URO2012,wi z y t uj ącwi e l eobi e k t ów ni e z bę dny c hdoor gani z ac j it e ji mpr e z y( s t adi onpi ł k ar s k i , por tl ot ni c z y ,i nf r as t r uk t ur a dr ogowa,a t ak ż e oś r odk i s z k ol e ni owo–poby t owe )


Pr ac awKomi s j ac hSej mowyc h W Komi s j a c hS ej mowy c h odby was i ęwi ęk s z oś ćpr a c ymer y t or y c z nej . Pr a k t y c z ni ews z y s t k i eobowi ą z uj ą c eus t a wyz a wdz i ęc z a j ąs wójk s z t a ł ti c h obr a dom. Mi c ha ł J a r osj a k opr z e ds t a wi c i e l Pl a t f or myOby wa t e l s k i e j z a s i a da wKomi s j i Kul t ur yF i z y c z nej , S por t ui T ur y s t y k i or a zKomi s j i Gos poda r k i . a t apr a c ypos ł az a owoc owa ł ywej ś c i em w ż y c i ewi el u nowy c h Dwal r oz wi ą z a ń. Dz i ę k i ni m naE ur o2 0 1 2z a s i ą dz i e mynabe z pi e c z ny c hs t a di ona c h ( us t a wa o Bez pi ec z eńs t wi e I mpr ez Ma s owy c h) . Pr z eds i ębi or c yz pewnoś c i ądoc eni ąupr os z c z eni eor dy na c j ipoda t k owej ,as poł ec z noś c i wi ej s k i e -ut wor z eni eF undus z uS oł ec k i ego.S poś r ód wi el ui nny c h pr oj ek t ów wa r t o pr z y woł a ć wpr owa dz eni e do na ns ów publ i c z ny c h el ement ów budż et uz a da ni owego,dz i ęk ik t ór y m na s z epi eni ą dz ebędą Pos eł pr z eds t a wi az ał oż eni aus t a wy oBez pi ec z eńs t wi eI mpr ezMas owy c h

wy da wa ner a c j ona l ni ej .

I nt er pel ac j ei z apyt ani a Mi c ha łJ a r os wc i ą gu dwóc hl a t pr a c y pos el s k i ej r egul a r ni ez gł a s z a łi nt er pel a c j eiz a py t a ni a .Dot y c z y ł y oner ówni eżk wes t i iuj ęt y c hw pr ogr a mi ewy bor c z y m pos ł a , dz i ęk i c z emuj użnapół met k uk a denc j i uda ł os i ę go z r ea l i z owa ćw z na c z nejc z ęś c i .Mi c ha łJ a r osni e z a pomi na ,ż ez os t a łwy br a ny pr z ez mi es z k a ńc ów Wr oc ł a wi a ij ego ok ol i c . Dz i ęk ii nt er pel a c j om s i er owa ny m doMa r s z a ł k aS ej muuda ł os i ępomy ś l ni e k r oz wi ą z a ćna s t ępuj ą c es pr a wy .

Konf er enc j apr as owapowi z y c i ewGr uz j i

■ Roz poc z ęc i ebudowyws c hodni ej obwodni c yWr oc ł a wi a( Bi el a ny-Ł a ny-Dł ugoł ęk a ) ■ Upr os z c z eni epr oc edurna by wa ni ani er uc homoś c i i budowydr ógk l uc z owy c hdl aor ga ni z a c j i E URO2012 ■ Wpr owa dz eni ez ni ż k owegobi l et us emes t r a l negodl as t udent ówz a oc z ny c hweWr oc ł a wi u Pos eł i nt er weni owa ł r ówni eżws pr a wi e: ■ Pows t a ni anowy c ha k a demi k ówweWr oc ł a wi u ■ Zwi ęk s z eni aul gnapr z ej a z dyPKPdl as t udent ów ■ Rez er wa c j i t er enówpodbudowęk ol ei duż y c hpr ędk oś c i ■ Moder ni z a c j i dr ogi k r a j owej nr8( Wr oc ł a wWa r s z a wa ) ■ Budowyz i nt egr owa negopr z y s t a nk ut r a mwa j owegoi k ol ej owegoWr oc ł a w–S t a di on ■ Zni es i eni aopoda t k owa ni aubez pi ec z eńz dr owot ny c hpł a c ony c hpr z ezpr a c oda wc ę ■ Upr os z c z eni ak s i ęgowoś c i ws t owa r z y s z eni a c h


Mi s t r z os t waEur o2012 Ni ez wy k l ei s t ot ny m obs z a r em dz i a ł a ń pos ł a Mi c ha ł a J a r os as ąpr z y got owa ni adoor ga ni z a c j i E ur o2012. J es tt o na t ur a l nadz i edz i naj egoz a i nt er es owa ń-odk ą dpa mi ęt a gr aw pi ł k ęnoż nąij es tz a pa l ony mk i bi c em pi ł k a r s k i m. W ma r c u 2008r .z os t a łPeł nomoc ni ki em Woj ewody Dol noś l ąs ki egods . Eur o2012.

Pos eł ot wor z y ł j uż11Or l i ków-powy ż ej ot war c i e nowegoboi s kawŚwi er z a wi e

Nabudowi enowegot er mi nal a wr oc ł a ws ki egol ot ni s ka

E ur o2012t owi el k i pr oj ek t . Wy ma gawy t ęż onej pr a c y , c z ęs t ok os z t em s nui ż y c i aos obi s t ego. Pos eł peł ni ą c s woj eobowi ą z k imoni t or uj er oz wójdol noś l ą s k i c hi nwes t y c j iipr owa dz ik ons ul t a c j ezpr z eds t a wi c i el a mi s a mor z ą dówor a zpr z eds i ębi or c a mi . Dz i ęk i pr z y got owa ny mek s per t y z omj es tws t a ni et wor z y ćwk omi s j a c h dobr epr a wo, k t ór es pr a wi , ż eor ga ni z a c j at ur ni e j ubę dz i epr z e bi e ga ćj e s z c z es pr a wni e j . Pos t ę pypr z y got owa ń doE ur o2012weWr oc ł a wi uopi s uj enas woi m bl ogu( www. mi c ha l j a r os . pl / bl og) .

Ur oc z y s t er oz poc z ęc i ebudowyt r as yBi el any-Łany-Dł ugoł ękaws c hodni ej obwodni c yWr oc ł a wi a

Nabudowi ewr oc ł a ws ki egos t adi onu


Dz i a ł a l noś ćmi ę dz y na r odowa Pos ełMi c ha łJ a r osod wi el ul a ta nga ż uj es i ę we ws pi er a ni edemok r a c j inaUk r a i ni eiBi a ł or us i .J użw c z a s a c h dz i a ł a l noś c i w Ni ez a l eż ny m Zr z es z eni u S t udent ów or ga ni z owa łm. i n.wi ec e popa r c i a dl a uk r a i ńs k i ej„ poma r a ńc z owejr ewol uc j i ” ,c z y pr ot es t y pr z ec i wł a ma ni upr a wc z ł owi ek a . J a k opos ełj es tc z ł onk i em Zes poł uPa r l a ment a r nego dos pr a wBi a ł or us i . Dz i a ł ar ówni eżwP ol s k oGr uz i ńs k i e j Gr upi eP a r l a me nt a r ne j .W r a ma c hj ejpr a codwi edz i ł T i bl i s iiwi el ei nny c h mi a s t ,z ni s z c z ony c hw t r a k c i e os t a t ni egok on i k t u. Dz i ęk i j egoa k t y wnoś c i r oz wi nęł a s i ęws pół pr a c apol s k ogr uz i ńs k a , pr z edews z y s t k i m na poz i omi es a mor z ą dów na s z y c hpa ńs t w.S z c z egól ni e wi da ćt onapr z y k ł a dz i eDz i er ż oni owa ,k t ór ez y s k a ł o nowy c hpa r t ner ówwGr uz j i . Zambas ador em Gr uz j i , Kons t ant i nem Ka wt ar adz e, naur oc z y s t oś c i ac hwDz i er ż oni owi e

Bi ur oPor adPr awnyc h

Mi c ha ł J a r osut wor z y ł pr z ys woi m bi ur z epos el s k i m bez pł a t neBi ur oPor a dPr a wny c h. Dot ej por ys k or z y s t a ł oz ni egopona d800mi es z k a ńc ówWr oc ł a wi ai ok ol i c .

Dot r z y muj es ł owa Kont akt Bi ur oPos el s k i eMi c ha ł aJ a r os a ul . Oł a ws k a2, 50123Wr oc ł a w t el . 0713430146 ema i l . Mi c ha l . J a r os @s ej m. pl

Michał Jaros - raport z dwóch lat pracy poselskiej  

Krótkie podsumowanie 24 miesiecy pracy jako Posła na Sejm RP