Page 1

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Raport rocznej działalności Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012 Rok 2009

Jakub Kosmol, Michał Poroszewski, Michał Jaros Styczeń 2010


Spis treści 1. Komitet Organizacyjny – podstawowe informacje a. O Dolnośląskim Komitecie Organizacyjnym Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012………………………………………………………. 4 b. Główne zadania Komitetu…………………………………………………5 c. Struktura organizacyjna Komitetu………………………………………... 7 2. Przygotowania do EURO 2012 na Dolnym Śląsku a. Budowa stadionu miejskiego we Wrocławiu……………………………... 14 i. O spółce „Wrocław 2012”………….…………………………….. 14 ii. Opis przedsięwzięcia……………………………………………… 14 iii. Stan realizacji……………………………………………………... 15 b. Budowa centrów pobytowo-treningowych przez poszczególne gminy…...20 i. Informacje o kaŜdej z gmin……………………………………….. 20 ii. Stan przygotowań kaŜdej z gmin…………………………………. 21 c. Infrastruktura drogowa…………………………………………………….33 i. Inwestycje prowadzone i zrealizowane przez „Wrocławskie Inwestycje” • O spółce „Wrocławskie Inwestycje”.……………………... 33 • Opis realizowanych inwestycji…………………………….33 • Stan realizacji……………………………………………... 34 ii. Inwestycje prowadzone i zrealizowane przez DSDiK……………. 44 • O instytucji DSDiK……………………………………….. 44 • Opis realizowanych inwestycji…………………………….45 • Stan realizacji……………………………………………... 46 iii. Inwestycje prowadzone i zrealizowane przez GDDKiA…………. 48 • O instytucji GDDKiA……………………………………...48 • Opis realizowanych inwestycji…………………………….48 • Stan realizacji……………………………………………... 49 d. Infrastruktura kolejowa…………………………………………………… 52 i. O spółkach PKP PLK S.A. i PKP S.A……………………………. 52 ii. Opis realizowanych inwestycji…………………………………… 52 iii. Stan realizacji……………………………………………………... 54

2


e. Infrastruktura lotnicza…………………………………………………….. 57 i. O spółce „Port lotniczy Wrocław SA”….………………………… 57 ii. Opis przedsięwzięcia……………………………………………… 57 iii. Stan realizacji……………………………………………………... 58 f. Infrastruktura komunikacji publicznej……………………………………. 60 i. O spółce „Wrocławskie Inwestycje”……….……………………... 60 ii. Opis przedsięwzięcia „Tramwaj plus”……………………………. 60 iii. Stan realizacji……………………………………………………... 61 g. Infrastruktura hotelowa…………………………………………………… 66 i. Opis przedsięwzięcia……………………………………………… 66 ii. Stan realizacji……………………………………………………... 66 h. Bezpieczeństwo……………………………………………………………68 i. Harmonogram prac zespołu ds. bezpieczeństwa EURO 2012……. 68 ii. Zrealizowane zamierzenia………………………………………… 69 3. Podsumowanie działań a. ZagroŜenia…………………………………………………………………81 b. Sukcesy…………………………………………………………………… 83

3


1. Komitet organizacyjny – podstawowe informacje a. O Dolnośląskim Komitecie Organizacyjnym Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012 Powstanie: Dolnośląski Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej Euro 2012 został utworzony na mocy Zarządzenia nr 59 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2008 rok. Połączono tym samym w sposób naturalny dotychczas osobno funkcjonujące struktury powołane po przyznaniu Polsce wraz z Ukrainą w kwietniu 2007 roku prawa organizacji turnieju finałowego EURO 2012, a utworzone przez samorząd lokalny oraz administrację rządową w terenie wcześniejsze dwa odrębne komitety, tworząc tym samym jednolitą strukturę. Na mocy Zarządzenia przewodniczącym Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego EURO 2012 został Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, a wiceprzewodniczącymi – Marszałek Województwa oraz Prezydent Miasta Wrocławia. Wojewoda Dolnośląski w trosce o prawidłową realizację i koordynację dolnośląskich przygotowań do organizacji turnieju EURO 2012 ustanowił równieŜ stanowisko Pełnomocnika Wojewody ds. EURO 2012. Pełnomocnik przy wypełnianiu swoich obowiązków współpracuje bezpośrednio z Wojewodą Dolnośląskim. W sprawach bieŜących pracę Pełnomocnika oraz jego kontakty w ramach Komitetu koordynuje wyznaczony pracownik Gabinetu Wojewody. Od dnia 7 marca 2008 roku funkcję Pełnomocnika Wojewody ds. EURO 2012 pełni Pan Michał Jaros. Historia zebrań: 1) 1 lipca 2008: •

Uczestnicy: Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Prezydent Miasta Wrocław Rafał Dutkiewicz, członkowie poszczególnych zespołów roboczych.

Temat: Celem posiedzenia Komitetu była wymiana informacji dotyczących działań wielu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne obszary przygotowań do EURO2012 we Wrocławiu. Dyskutowano zarówno o dotychczasowych postępach prac jak równieŜ planach na przyszłość. Przedstawiciele zespołów roboczych referowali stan przygotowań kluczowych inwestycji, zgłaszano obszary w których mogą pojawić się trudności. Poruszano równieŜ m.in. tematykę bezpieczeństwa, zabezpieczenia medycznego, centrów treningowo - pobytowych, promocji, infrastruktury technicznej, bazy noclegowej oraz wolontariatu. WaŜnym tematem podejmowanym podczas posiedzenia była budowa wrocławskiego stadionu, na którego wykonawcę generalnego został ogłoszony juŜ przetarg.

4


2) 20 kwietnia 2009: •

Uczestnicy: Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Prezydent Miasta Wrocław Rafał Dutkiewicz, wicepremier Grzegorz Schetyna członkowie Komitetu.

Temat: W czasie posiedzenia podsumowano dwa lata jakie minęły od przyznania Polsce i Ukrainie mistrzostw. Zgromadzeni zapoznali się z prezentacją ukazującą postępy prac przy projektach niezbędnych do profesjonalnego przeprowadzenia turnieju. Kluczowe inwestycje we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku przy organizacji EURO 2012 omówione podczas posiedzenia to m.in. budowa stadionu na Maślicach, rozbudowa wrocławskiego lotniska, infrastruktura drogowa i komunikacja publiczna, infrastruktura kolejowa oraz budowa nowych hoteli i centrów treningowo-pobytowych.

3) 9 listopada 2009: •

Uczestnicy: Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Wiceprezydent Miasta Wrocław Maciej Bluj, członkowie zespołów roboczych.

Temat: Przewodniczący zespołów i podzespołów roboczych Komitetu omówili postępy prac kluczowych projektów dla organizacji UEFA Euro 2012 na Dolnym Śląsku. Podczas posiedzenia zmiana Uchwały Dolnośląskiego Komitetu nastąpiła Organizacyjnego UEFA EURO 2012.

b. Główne zadania Komitetu Do głównych zadań Komitetu naleŜy zaliczyć: • opracowanie harmonogramu działań niezbędnych do zorganizowania EURO 2012 na terenie województwa dolnośląskiego przy uwzględnieniu harmonogramu działań Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012 – organu pomocniczego Rady Ministrów; • koordynacja przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012 na terenie Województwa Dolnośląskiego; • koordynacja współpracy z właściwymi ministerstwami i urzędami centralnymi w zakresie przygotowań do EURO 2012; • współdziałanie z samorządami powiatowymi, gminnymi i miejskimi w działaniach niezbędnych do zorganizowania EURO 2012 na terenie województwa dolnośląskiego;

5


• opracowanie strategii działań niezbędnych do wywiązania się z harmonogramu działań, o którym mowa w pkt. 1; • współdziałanie z podmiotami organizującymi EURO wyznaczonymi przez Europejską Unię Piłkarską (UEFA);

2012

• koordynowanie i nadzór nad wykonaniem zadań określonych w dokumentach w pkt. 1 i pkt. 3; • zgłaszanie stanowisk związanych z analizą obowiązującego systemu prawnego pod kątem wprowadzenia nowelizacji prawa pozwalającego na wywiązanie się z procesów inwestycyjnych; • współpraca w zakresie opracowania koncepcji budowy lub rozbudowy bazy sportowej – stadionów słuŜących realizacji EURO 2012 oraz koniecznej infrastruktury towarzyszącej z uwzględnieniem terminowego ich wykonania; •

opracowanie koncepcji działań administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkich sił bezpieczeństwa i słuŜb porządkowych w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, wraz ze wskazaniem szczegółowych zadań i organów za realizację tego zadania odpowiedzialnych;

dokonanie inwentaryzacji istniejących obiektów infrastruktury komunikacyjnej oraz obiektów niezbędnych do wybudowania;

opracowanie i wdroŜenie koncepcji transportu publicznego w czasie odbywania EURO 2012;

opracowanie koncepcji oraz wdraŜanie wszelkich niezbędnych działań organizacyjnych celem zabezpieczenia bazy turystycznej oraz noclegowej;

opracowanie i wdroŜenie wszelkich działań organizacyjnych w zakresie słuŜby zdrowia i słuŜb ratownictwa medycznego wraz z określeniem podmiotów i środków finansowych na realizację tego zadania;

opracowanie i wdroŜenie koncepcji działań promocyjnych województwa dolnośląskiego wraz z imprezami towarzyszącymi EURO 2012;

podejmowanie kaŜdego innego działania niezbędnego do realizacji zadań związanych z EURO 2012.

6


c. Struktura organizacyjna Komitetu Komitet tworzy osiem merytorycznych Zespołów Roboczych, na czele których stoją przewodniczący.

7


Prezydium Komitetu Imię i nazwisko

Funkcja

Stanowisko

Rafał Jurkowlaniec

Przewodniczący

Wojewoda Dolnośląski

Rafał Dutkiewicz

Wiceprzewodniczący

Prezydent Wrocławia

Marek Łapiński

Wiceprzewodniczący

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Michał Jaros

Pełnomocnik Wojewody ds. Euro 2012

Michał Janicki

Pełnomocnik Prezydenta ds. Euro 2012

Dariusz Kowalczyk

Pełnomocnik Marszałka ds. Euro 2012

Zespół ds. bezpieczeństwa Imię i nazwisko

Funkcja

Stanowisko

Józef Rzemień

Przewodniczący Zespołu

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW

Jacek Mazur

Zastępca Przewodniczącego Zespołu

Komenda Wojewódzka Policji

Andrzej Szcześniak

Z-ca Komendanta

Piotr DruŜdŜ Stanisław Kosiarczyk Franciszek Szumiejko

Dolnośląska Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej Sudecki Oddział StraŜy Granicznej Przedstawiciel Prezydenta Wrocławia – Dyrektor WBiZK UM WCZK DUW Przedstawiciel Samorządu – Przewodniczący Konwentu Starostów – Starosta Bolesławiecki Koordynator ds. kontaktów z UEFA

Cezary Przybylski

Bogdan Romanowski

8


Marek Janusz

Kierownik Miejskiego CZK

Zygmunt Ilnicki

Zastępca Komendanta Regionu StraŜy Ochrony Kolei

Marek Multan

Zastępca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu

Janusz Zieliński

Kierownik Zarządu Przejść Granicznych

Robert Korzeniowski

Kierownik WCZK DUW

Zespół ds. infrastruktury technicznej Imię i nazwisko

Funkcja

Stanowisko

Tadeusz Borkowski

Przewodniczący

Dyrektor Wydziału Infrastruktury UW Dyrektora Dolnośląskiej SłuŜby Dróg i Kolei Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej SłuŜby Dróg i Kolei Prezes Portu Lotniczego Wrocław S.A.

Roman Głowaczewski Jacek Baszczyk Dariusz Kuś

Prezes Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. Dyrektor Departamentu Realizacji Inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Paweł Rychel

Bogdan Stanek

Agnieszka Zakęś

Podzespół ds. komunikacji zbiorowej Wojciech Świnder

Przewodniczący Zespołu

Zbigniew Komar

Pełnomocnik Prezydenta ds. rozwoju i transportu

Witold Turzański.

Przedstawiciel MPK Wrocław, Prezes zarządu 9


Przedstawiciel Przewozy Regionalne, Dyrektor Oddz. Regionalnego

Jerzy Dul

Podzespół ds. infrastruktury drogowej Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Dyrektor Przedstawiciel UM Wrocławia – Departament Infrastruktury i Gospodarki, Dyrektor

Robert Radoń

Rafał Guzowski

Zespół ds. budowy obiektów sportowych Podzespół ds. budowy stadionu we Wrocławiu Imię i nazwisko

Funkcja

Stanowisko

Michał Janicki Prezes Zarządu spółki Wrocław Euro 2012

Sławomir Wojtas

Podzespół ds. centrów pobytowo-treningowych Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego WD Wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki NoŜnej

Marcin Przychodny Andrzej Padewski

Specjalista do spraw centrów treningowo-pobytowych

Marcin Dymalski Marcin Orzeszek

Zespół ds. ratownictwa i zabezpieczenia medycznego Imię i nazwisko

Funkcja

Stanowisko

Jarosław Maroszek

Przewodniczący

Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej UMWD Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej DUW

Edward Kostecki 10


Wincenty Mazurec

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

Piotr Pobrotyn

Dyrektor ASK we Wrocławiu Komendant 4 WSK we Wrocławiu Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej UMWD Dyrektor Wydziału Zdrowia UM we Wrocławiu

Grzegorz Stoiński Jerzy Sypuła Anna Szarycz

Zespół ds. promocji i informacji Euro Imię i nazwisko

Funkcja

Stanowisko

Agnieszka Franckiewicz

Przewodnicząca

Dyrektor Wydziału Promocji UMWD

Podzespół ds. informacji Marta Libner

Urząd Marszałkowski – Biuro Prasowe

Dagmara Turek – Samól

Urząd Wojewódzki – Biuro Prasowe Podzespół ds. promocji Urząd Miejski Wałbrzych – Przedstawiciel Wydziału Promocji

Artur Wylandowski Rajmund Papiernik

Dyrektor Biura ds. Euro 2012 UM

Hanna Domagała

Zespół ds. szkoleń i wolontariatu Imię i nazwisko

Funkcja

Dominik Golema

Stanowisko U.M. Wrocławia (DSS)

11


Tomasz Szkwarek

U.M. Wrocławia (WZD)

Beata Pierzchała

U.M. Wrocławia (WZD)

Anna śylińska-Skopiec

U.M. Wrocławia (BPR)

Aldona WiktorskaŚwięcka

U.M. Wrocławia (BPR)

Magdalena Piasecka

Convention Bureau

Paweł Pilski

StraŜ Miejska

Bogdan Dobosz

StraŜ Miejska

Robert Saganowski

Policja (KMP)

Jerzy Cygan

Policja (KMP)

Łukasz Łaskawiec

MłodzieŜowe Centrum Informacji i Rozwoju

Jacek Bednarek

Stowarzyszenie „Nowa Rodzina”

Grzegorz Pyzałka

Pracownik Biura ds. EURO 2012 w UM

Zespół ds. bazy noclegowej i usług gastronomicznych Imię i nazwisko

Funkcja

Stanowisko Dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Wojciech Biliński

Zespół ds. regionalnego rozwoju przedsiębiorczości Imię i nazwisko

Funkcja

Jerzy Tutaj

Przewodniczący

Stanowisko

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

prof. Stanisław Czaja 12


Lucjan Kowalczyk

WWSZiP

prof. Stanisław Urban

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

dr ElŜbieta Nawrocka

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Sławomir Hunek

Prezes DAAR

Tomasz Bogusz

Urząd Marszałkowski

Zbigniew Dynak

Urząd Marszałkowski

Marek Gawroń

Psycholog społeczny

Tomasz Stefanicki

Dział Wspierania Przedsiębiorczości (BRG)

13


2. Przygotowania do EURO 2012 na Dolnym Śląsku a. Budowa stadionu miejskiego we Wrocławiu i. O spółce „Wrocław 2012” Wrocław 2012 Sp. z o.o. jest spółką celową, powołaną 3 grudnia 2007 roku przez Miasto Wrocław do sprawnej realizacji inwestycji, jaką jest budowa stadionu na Maślicach. Spółka została powołana na mocy Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012. Status prawny pozwala spółce na pełnienie roli inwestora zastępczego dla inwestycji związanych z EURO 2012. Działalność Spółki nie obejmuje budowy dróg publicznych oraz linii kolejowych. Do szczegółowych zadań spółki naleŜy: • wykonywanie praw i obowiązków, wynikających z zawartej przez Miasto Wrocław umowy o wykonanie prac projektowych z JSK Architekci Sp. o.o.; • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia Generalnego Wykonawcy, który wybuduje Stadion; • wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego w procesie inwestycyjnym budowy stadionu; • uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, organizowanego przez Miasto w celu wyłonienia operatora stadionu. ii. Opis przedsięwzięcia O Stadionie Stadion miejski we Wrocławiu będzie nowoczesnym obiektem sportowym. Będzie to VI-kondygnacyjny obiekt nadziemny z trybunami przekrytymi dachem. W poziomie przyziemia zlokalizowane zostały strefy wejściowe, dojazdowe, techniczno-uŜytkowe, obsługi stadionu oraz parkingi. Poziom drugiej kondygnacji będzie głównym poziomem wejściowym. Dla kibiców rolę tę będzie spełniać esplanada, która od strony południowej i północnej wprowadzi kibiców na teren stadionu. Kolejne trzy kondygnacje to: w zakresie trybun jednopłaszczyznowa przestrzeń dla kibiców (miejsca wyłącznie siedzące), a w zakresie przestrzeni pod trybunami dwie kondygnacje promenad okalających stadion oraz cztery bryły obiektowe – satelity umieszczone na 4 bokach stadionu mieszczące pomieszczenia funkcjonalnostadionowe. Ostatnia kondygnacja przewidziana będzie dla osób czuwających nad dobrą transmisją telewizyjną oraz dla wszystkich słuŜb, które będą dbać o bezpieczeństwo i komfort kibiców. Dane stadionu Lokalizacja: Powierzchnia działki: Koszt: Ilość miejsc: • EURO 2012: • Liga polska: • Koncerty:

ul. Drzymały (osiedle Maślice) 21 ha 130 mln euro 41737 42871 40778 14


Funkcje stadionu: • sportowa: organizacja 15 meczów ligowych WKS Śląsk, 3 mecze pucharowe, 1 mecz międzynarodowy reprezentacji; • arena imprez masowych: około 12 imprez masowych, w tym imprezy/koncerty o randze międzynarodowej i krajowej oraz festiwale i imprezy masowe organizowane przez Miasto Wrocław; • organizacja targów i wystaw: moŜliwość przykrycia murawy boiska; • przestrzeń konferencyjna: liczne sale konferencyjne w obszarze Biznes Klubu oraz w budynkach satelitarnych; • przestrzeń bankietowa w restauracji Biznes Klubu, umoŜliwiająca organizację spotkań, bankietów, przyjęć weselnych, mniejszych koncertów; • loŜe VIP (20) i Incentive Boxy (10) przeznaczone pod wynajem; • restauracja i Bar Kibica; • muzeum klubu piłkarskiego; • dyskoteka – satelita południowa, poziom +2; • kasyno – satelita południowa, poziom +3; • pomieszczenia na wynajem z przeznaczeniem na klub fitness – satelita północna, poziom +2; • pomieszczenia na wynajem z przeznaczeniem na biura. iii. Stan realizacji Kalendarium budowy •

20 stycznia 2009 – ogłoszenie na Generalnego Wykonawcę stadionu.

9 kwietnia 2009 – zaparafowano umowę z Generalnym Wykonawcą stadionu.

14 kwietnia 2009 – Prezydent Miasta Wrocław Rafał Dutkiewicz podpisał uroczyście umowę z Generalnym Wykonawcą stadionu.

28 kwietnia 2009 – wykonanie prac na placu budowy związanych z zagospodarowaniem zaplecza (podbudowa pod kontenery).

6 maja 2009 – prowadzone są prace ziemne pod koronę stadionu oraz parking wielopoziomowy.

22 maja 2009 – wykonano część wykopu na terenie parkingu wielopoziomowego oraz na terenie przyszłej korony stadionu. Rozpoczęto takŜe pierwsze wylewki tzw. „chudego betonu", który zabezpiecza grunt pod trybunami stadionu i będzie stanowił część konstrukcji Ŝelbetowej, która tam powstanie.

5 czerwca 2009 – wmurowano kamień węgielny. Rozpoczęto takŜe rozprowadzanie linii średniego napięcia oraz zamontowano dwie stacje transformatorowe na placu budowy. Na Maślicach stanął równieŜ pierwszy Ŝuraw wieŜowy.

15

wyników

przetargu


19 czerwca 2009 – wykonano juŜ połowę prac ziemnych, które w całości wynoszą aŜ 100 tysięcy metrów sześciennych. W dalszym ciągu wylewany jest beton podkładowy pod stopami fundamentowymi w obrębie korony stadionu i garaŜu wielopoziomowego.

10 lipca 2009 – trwają prace nad częścią konstrukcyjną, które będą jednymi z elementów nośnych areny. Powstają stopy fundamentowe w zachodniej części stadionu, w rejonie głównego wejścia na stadion. Te elementy konstrukcyjne podtrzymywać będą trybuny stadionu.

31 lipca 2009 – ostatni tydzień obfitował w wydarzenia waŜne dla realizacji budowy stadionu. W poniedziałek na terenie budowy wizytę złoŜył Michael Platini, we wtorek zapadła decyzja lokalizacyjna dla mostu tymczasowego, powstają fundamenty pod koronę stadionu, a do końca tygodnia zostanie postawionych ponad 30 słupów Ŝelbetowych.

7 sierpnia 2009 – Trwa betonowanie ścian zbiornika na wodę do zasilania instalacji przeciwpoŜarowej tryskaczowej. Ściany pną się na wysokość pięciu i pół metra, a na ich szczycie połoŜony zostanie strop, który będzie docelowo stanowił poziom 0 stadionu. Powstaje takŜe las słupów w poziomie 0 na koronie stadionu. Prace rozciągają się na kilku hektarach i poza budową stadionu obejmują parking wielopoziomowy, wzorcownię i most tymczasowy.

4 września 2009 – powstaje esplanada okalająca stadion, która umoŜliwi dogodne i bezkolizyjne dotarcie na stadion dla osób pieszych oraz zmotoryzowanych.

2 października 2009 – na budowie stadionu rozpoczęło się betonowanie pierwszych ścian areny. Generalny Wykonawca rozpoczął takŜe próbę szczelności zbiornika przeciwpoŜarowego.

23 października 2009 – gotowa jest juŜ niemal połowa ścian parteru stadionu. GaraŜ wielopoziomowy przy stadionie sięga juŜ trzeciego piętra.

30 października 2009 – nowa faza w budowie stadionu – budowniczowie zaczęli ustawiać gotowe elementy konstrukcji czyli prefabrykaty, dzięki którym budowa nabiera jeszcze większego tempa.

6 listopada 2009 – ruszyła budowa stropów wrocławskiej areny.

20 listopada 2009 – rozpoczęły się roboty, przygotowujące przyszłe boisko piłkarskie, mające na celu utwardzenie gruntu pod przyszłą murawę.

4 grudnia 2009 – przy budowie stadionu ruszyło betonowanie pierwszego kawałka stropu. Lada dzień będzie juŜ moŜna wejść na pierwsze piętro areny. Wokół murawy stawiane są juŜ pierwsze charakterystyczne, ząbkowate rygle pod trybuny. 16


19 grudnia 2009 – zabezpieczenie placu budowy wrocławskiej areny na mroźne dni.

30 grudnia 2009 – spółka Wrocław 2012 odstępuje od kontraktu na „Wykonanie projektów wykonawczych dla nowego stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu oraz budowę stadionu" podpisanego 14 kwietnia 2009 roku z konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa S.A., J&P Avax, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 „Wrobis" S.A oraz Modern Construction Design Sp. z o.o. Po upływie 40% czasu przeznaczonego na realizację inwestycji, generalny wykonawca wykonał nieco ponad 7% prac. Pełną winę za rozwiązanie kontraktu i czasowe wstrzymanie prac ponosi Wykonawca robót. Nowy generalny Wykonawca zostanie wyłoniony w trybie „Zamówienia z wolnej ręki". Spółka Wrocław 2012 zapewnia, Ŝe wrocławski stadion będzie gotowy wiosną 2011 roku.

17


Obecny etap realizacji Numer przetargu:

WROCLAW 2012 – 1/PO/2008

Termin zakończenia:

30 czerwca 2011 roku

Koszt:

729 mln zł

Co zrealizowano w 2009 roku

Korona stadionu: • Wykonano wszystkie fundamenty;

Poziom zaawansowania

Wykonano wszystkie słupy poziomu 0;

Wykonano juŜ prawie wszystkie ściany • poziomu 0; Trwają prace nad stropem kondygnacji 0 (zabetonowywano ułoŜone belki i płyty stropowe na części sekcji);

Trwa układanie instalacji sanitarnych i wod-kan;

Wykonywane są zewnętrzne sieci (teletechniczne, wod-kan, sanitarne);

Wykonano 9 rygli trybun (powinno być 148);

Brak stopni trybun (powinny być wszystkie);

Poziom 0 nieskończony (powinien być zakończony poziom 1 i rozpoczęta budowa słupów na poziomie 2);

Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej i sieci kablowej;

Zabetenowanie stropów na poziomie 0 – 15% (powinno być 100%);

Opóźnienia: Pozostałe obiekty: • Wykonywane są ostatnie fundamenty garaŜu wielopoziomowego;

ZagroŜenia

Co jest, a co powinno: • Konstrukcja Ŝelbetowa garaŜu – 23% (01.01.2010 powinien był nastąpić odbiór);

Plany na 2010 rok

Projekt techniczny grzewczej i chłodniczej – 75 dni;

Projekt instalacji klimatyzacji 18

Nowy Generalny Wykonawca, 14 dni po podpisaniu umowy, przedstawi nowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, w którym zawarte będą najwaŜniejsze terminy realizacji inwestycji.

Ewentualne problemy z poprzednim wykonawcą (ryzyko minimalne z uwagi na chęć podpisania ugody);

Czasowe wstrzymanie prac na zewnątrz w okresie zimowym;

Trudności komunikacyjne związane z inwestycjami drogowymi w obszarze stadionu


i wentylacji – 75 dni;

Trwa ustawianie prefabrykowanych słupów garaŜu wielopoziomowego;

Trwa betonowanie pozostałych stóp garaŜu i esplanady oraz betonowane są słupy esplanady;

Trwa rozbiórka hal po firmie Kobiga (z wyjątkiem pomieszczeń wykorzystywanych przez Generalnego Wykonawcę);

Przygotowano zbrojenia do pierwszych słupów monolitycznych poziomu 1.

Projekt kanalizacji teletechnicznej – 75 dni

PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości spółki „Wrocław 2012 Sp. z o.o.”.

19


b. Budowa centrów pobytowo-treningowych Zespół ds. weryfikacji centrów treningowo–pobytowych powołany przez Ministra Sportu i Turystyki jako potencjalne miejsca, w których mogło by się znajdować CTP zarekomendował: • Brzeg Dolny • DzierŜoniów • Jelenia Góra • Krośnice • Legnica • Lubin • Oława • Polkowice • Sobótka • Trzebnica • Wołów Przez spółkę PL.2012 brane są pod uwagę jeszcze 3 ośrodki, które nie znalazły się na liście ministerialnej, a są to: • Świdnica • Wałbrzych • Milicz W 2009 roku wycofały się Brzeg Dolny i Wołów uznając, Ŝe nie są w stanie spełnić wszystkich kryteriów.

DzierŜoniów i. Informacje o gminie DzierŜoniów leŜy w województwie dolnośląskim u stóp atrakcyjnych krajobrazowo i turystycznie Gór Sowich. Cechują się one bogactwem minerałów, unikatowymi elementami fauny i flory oraz nierozwikłanymi tajemnicami podziemi z czasów II wojny światowej. Na północ od miasta wznosi się Góra ŚlęŜa (zwana śląskim Olimpem) będąca w przeszłości miejscem obrzędów religijnych wielu kultur. Początki grodu to XIII wiek, a znajdują się tu pamiątki po okresie panowania Piastów, władców czeskich, rodu Habsburgów czy wreszcie narodów niemieckiego i polskiego. Liczba mieszkańców: Powierzchnia: Odległość ośrodka od stadionu: Czas dojazdu samochodem:

20

35,5 tys. 20 km2 63 km 70 min


ii. Stan przygotowań Koszt:

24,631 mln zł (Ośrodek Sportu) 24,383 mln zł (Stadion Miejski) brak danych (inf.. hotelowa) Infrastruktura pobytowa

Co zrealizowano w 2009 roku

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

ZagroŜenia

Prowadzone są rozmowy z nowym inwestorem, poniewaŜ poprzedni inwestor, który zadeklarował wybudowanie hotelu wycofał się, gdyŜ, mimo referencji wystawionych przez Gminę Miejską DzierŜoniów, nie otrzymał kredytu.

Infrastruktura treningowa Co zrealizowano w 2009 roku

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

ZagroŜenia

Ośrodek Sportu i Rekreacji Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Przygotowanie i złoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przygotowanie i załoŜenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji lokalizacyjnej Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji lokalizacyjnej Opracowanie studium wykonalności projektu lub innych koncepcji, programów, itp. Rozpoczęcie procedury wyboru projektanta projektu budowlanego (w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej)

Podpisanie umowy z projektantem

100%

Uzyskano

100%

Styczeń 2009

100%

4 czerwiec 2009

90%

1 lipiec 2009

14 lipiec 2009 100%

16 maj 2009

100%

5 czerwiec 2008

100%

19 sierpień 2008

21

PoniewaŜ wartość kosztorysowa projektów związanych z EURO wynosi ok. 43 mln PLN, co stanowi ok. 50% budŜetu miasta, dlatego gmina nie jest w stanie zrealizować ich z własnych środków. Jedynym zagroŜeniem w tym projekcie jest nie uzyskanie dofinansowania.


Opracowanie projektu budowlanego ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wniosek o współfinansowanie z funduszy UE Zapewnienie finansowania (np. podpisanie umów bankowych, umów o współfinansowanie, zatwierdzenie budŜetu)

100%

1 lipiec 2009

100%

1 lipiec 2009

100%

18 wrzesień 2009

100%

1 czerwiec 2009

0%

10 listopad 2009

Stadion Miejski Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Przygotowanie i złoŜenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przygotowanie i załoŜenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji lokalizacyjnej Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji lokalizacyjnej Opracowanie studium wykonalności projektu lub innych koncepcji, programów, itp. Rozpoczęcie procedury wyboru projektanta projektu budowlanego (w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej)

Podpisanie umowy z projektantem Opracowanie projektu budowl. ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

100%

Uzyskano

Nie dotyczy

Przedsięwzięcie nie wymagało decyzji środowiskowej

Nie dotyczy

Przedsięwzięcie nie wymagało decyzji środowiskowej

100%

23 październik 2007

100%

11 listopad 2007

Nie dotyczy

Nie jest wymagane

100%

16 maj 2007

100%

18 czerwiec 2007

100%

26 luty 2008

100%

26 luty 2008

22

W dniu 12 marca 2009 roku projekt był zgłoszony do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2009 – 2011”. Niestety do dnia dzisiejszego nie została podjęta decyzja w sprawie dofinansowania. W dniu 14 grudnia 2009 roku został ponownie zgłoszony do tego programu. Jedynym zagroŜeniem dla projektu będzie nie uzyskanie dofinansowania.


Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

100%

21 kwiecień 2008

Wniosek o współfinansowanie z funduszy UE

100%

12 marzec 2009

0%

Listopad 2009

Zapewnienie finansowania (np. Podpisanie umów bankowych, umów o współfinansowanie, zatwierdzenie budŜetu) Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy/dostawcy (w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej)

0%

1 miesiąc od otrzymania decyzji o dofinansowaniu 2 miesiące po rozstrzygnięciu przetargu 1 miesiąc po podpisaniu umowy

Podpisanie umowy z wykonawcą/dostawcą

0%

Rozpoczęcie robót/wydanie polecenia rozpoczęcia robót

0%

Wykonywanie robót/dostaw

0%

Lipiec 2011

Testy końcowe/odbiorowe

0%

Sierpień 2011

0%

Sierpień 2011

0%

Sierpień 2011

0%

Październik 2011

Podpisanie protokołu odbioru/świadectwa wykonania ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie Wydanie decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie

PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędowi Miasta w DzierŜoniowie. Jelenia Góra i. Informacje o gminie Jelenia Góra połoŜona jest w południowo-zachodniej części Polski w centrum śródgórskiej kotliny. Od zachodu otaczają miasto Góry Izerskie, od północy Kaczawskie, od wschodu Rudawy Janowickie, a od południa najwyŜsze pasmo Sudetów - Karkonosze z najwyŜszym szczytem ŚnieŜką. Jelenia Góra jest głównym ośrodkiem komunikacyjno-usługowym dla przybywających do kotliny i pobliskich ośrodków górskich. Miasto graniczy bezpośrednio z Czechami, od granicy z Niemcami dzieli Jelenią Górę 70 km. Przez Jelenią Górę prowadzą drogi komunikacyjne do: Wiednia (429 km), Berlina (303 km) i Pragi (156 km). Liczba mieszkańców: Powierzchnia: Odległość ośrodka od stadionu: Czas dojazdu samochodem: 23

85 tys. 109 km2 120 km 110 min


ii. Stan przygotowań Prezydent Miasta Jelenia Góra poinformował, Ŝe zarówno infrastrukturą pobytową (hotel Wojanów) jak i infrastrukturą treningową (Ośrodek Paulinum w Jeleniej Górze, Stadion Miejski w Jeleniej Górze) zajmują się ich prywatni właściciele. Stąd nie otrzymano ze strony Gminy Ŝadnych raportów dotyczących stanu przygotowań. Jednocześnie Prezydent dodał, Ŝe przebudowa kompleksu boisk sportowych zgłoszona została do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2010-2012. Prace w zakresie modernizacji ww. stadionu i jego dostosowanie do standardów określonych przez UEFA będą mogły być rozpoczęte dopiero z chwilą otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości Pana Prezydenta Miasta Jelenia Góra. Krośnice i. Informacje o gminie Miejscowość jest malowniczo połoŜona pośród lasów i stawów rybnych. Obszar wokół Krośnic to dla miłośników ptaków miejsce wyjątkowe zarówno w skali Polski, jak i Europy. Stwierdzono tu ponad 280 gatunków ptaków, w tym 169 lęgowych. Występują tutaj rzadko spotykane łabędzie nieme. Krośnice wymieniane są w dokumentach z XIV w. jako Kraśnice (prawdopodobnie od słowa "krasny" – piękny lub "krasić" – zdobić). Nazwa wywodzi się z podania ludowego, które mówi, Ŝe na terenie dzisiejszych Krośnic istniała Kraina RóŜ. W tym baśniowym świecie stał RóŜany Pałac, którego zdobienia na kolumnach, balustradach i sufitach wykonane były na kształt pąków róŜ. Liczba mieszkańców: Odległość ośrodka od stadionu: Czas dojazdu samochodem: ii.

8 tys. 60 km 70 min

Stan przygotowań – Gmina nie podała danych

Legnica i. Informacje o gminie Legnica połoŜona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej. Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce – średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C. Siedzibę mają tu władze powiatu grodzkiego i ziemskiego, a takŜe diecezja kościoła rzymskokatolickiego. Tutaj krzyŜują się waŜne drogi o znaczeniu międzynarodowym: autostrada A4 (wschód–zachód) i droga krajowa nr 3 łącząca północ Polski z południem Europy. Przez Legnicę wiedzie równieŜ waŜny szlak komunikacji kolejowej z zachodu na wschód. WaŜny wpływ na rozwój regionu miało powołanie w 1997r. Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 105 tys. 56 km2

Liczba mieszkańców: Powierzchnia: 24


Odległość ośrodka od stadionu: Czas dojazdu samochodem: ii.

84 km 65 min

Stan przygotowań Infrastruktura pobytowa

Poziom Termin ZagroŜenia zaawansowania zakończenia Hotele wskazywane jako miejsca pobytowe dla druŜyny: • QUBUS ul. Skarbka – hotel 4 gwiazdkowy, klasy biznes, spełniający obecne kryteria, czas dojazdu do stadionu 5-7 min; • Nowodworski ul. Jaworzyńska – w trakcie budowy, obecnie 3-gwiazdkowy, docelowo 5-gwiazdkowy, czas dojazdu do stadionu 5-7 min. Co zrealizowano w 2009 roku

Hotele dla osób towarzyszących oraz gości: • KsiąŜęcy – w bezpośredniej bliskości dworca PKP, PKS, pieszo 10 min od stadionu; • Kamieniczka – usytuowanie w centrum miasta, ok. 5 min. pieszo stadionu; • Hotelik Parkowy – usytuowany w centrum miasta, w odległości ok. 5 min. pieszo stadionu; • Motel połoŜony przy autostradzie A4 – ok. 5 km od centrum miasta w kierunku na Wrocław. Infrastruktura treningowa Co zrealizowano w 2009 roku Stadion sportowy im. Orła Białego Park Miejski zrealizowana ze środków własnych przez gminę Legnica

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

ZagroŜenia

Zrealizowano

12.2009

Brak

PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędowi Miasta w Legnicy. Lubin i. Informacje o gminie Lubin to miasto, którego początki sięgają średniowiecza, zawdzięcza swój status dogodnemu połoŜeniu – na skrzyŜowaniu szlaków handlowych z Kijowa do Magdeburga. Jest jednym z ośmiu na Dolnym Śląsku miast "prezydenckich" o nowoczesnej strukturze urbanistycznej z duŜymi rezerwami wolnych terenów pod inwestycje przemysłowe i budownictwo mieszkaniowe. PołoŜony jest w południowo-zachodniej części Polski, na obszarze Wysoczyzny Lubińskiej. Lubin połoŜony jest w centrum LegnickoGłogowskiego Okręgu Miedziowego LGOM, w obrębie którego pracują trzy kopalnie rud miedzi: „Lubin”, „Polkowice – Sieroszowice”, „Rudna” oraz trzy huty miedzi: „Legnica”, „Głogów”, „Cedynia” oraz przedsiębiorstwa przetwórstwa rudy miedzi i usług im towarzyszących. Dzięki swojej lokalizacji Lubin znajduje się na osi transportowej łączącej w/w zakłady.

25


Liczba mieszkańców: Powierzchnia: Odległość ośrodka od stadionu: Czas dojazdu samochodem: ii.

80 tys. 41 km2 67 km 65 min

Stan przygotowań – Gmina nie podała danych

Milicz i. Informacje o gminie Miasto połoŜone wśród pięknych lasów i stawów parku krajobrazowego Doliny Baryczy, siedziba urzędu miejskiego i starostwa powiatowego. Wzmiankowany po raz pierwszy w 1136, prawa miejskie ok. 1300, siedziba kasztelanii naleŜącej do 1358 do biskupstwa wrocławskiego. Od 1494 siedziba wolnego państwa stanowego naleŜącego do Kurzbachów, a od 1590 do Maltzanów. Zachowany średniowieczny układ miasta zbliŜony do owalu, z rynkiem i ulicami zbiegającymi się przy dawnych bramach miejskich. Liczba mieszkańców: Powierzchnia: Odległość ośrodka od stadionu: Czas dojazdu samochodem: ii.

13 tys. 13 km2 60 km 60 min

Stan przygotowań – Gmina nie podała danych

Oława i. Informacje o gminie Miasto powiatowe, waŜny ośrodek gospodarczy, społeczny i kulturalny dla regionu, w którym znajduje się specjalna strefa ekonomiczna w Jelczu Laskowicach (m.in. fabryka Toyoty w pobliŜu znanych zakładów samochodowych) . Oława leŜy na głównym szlaku komunikacyjnym Szczecin – Wrocław – Kraków: drogowym, kolejowym i rzecznym (port na Odrze) i w bezpośrednim sąsiedztwie połączeń drogowych granic z Niemcami i Czechami z centrum kraju. Miasto połoŜone jest między dwiema rzekami – Odrą i Oławą, w bliskim sąsiedztwie terenów leśnych z dwoma rezerwatami przyrody i rezerwatem przyrodniczo archeologicznym w Ryczynie (początek XII w.) Samo miasto, o blisko 800 letniej tradycji, posiada kilka cennych zabytków architektury średniowiecznej i późniejszej, zwłaszcza z okresu największej świetności Oławy, początku XVIII wieku, gdy władali nią synowie Jana III Sobieskiego. Stąd wywodzi się błogosławiony Bernard Lichtenberg, ofiara nazizmu hitlerowskiego. Liczba mieszkańców: Powierzchnia: Odległość ośrodka od stadionu: Czas dojazdu samochodem: ii.

32 tys. 27 km2 37 km 40 min

Stan przygotowań – Gmina nie podała danych

26


Polkowice i. Informacje o gminie Miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie polkowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Polkowice. PołoŜone przy trasie E65 (droga krajowa nr 3), na południowo-wschodnim skraju Wzgórz Dalkowskich w kierunku Doliny Szprotawy. Stanowi jeden z głównych ośrodków przemysłowych LegnickoGłogowskiego Okręgu Miedziowego. Miasto znajduje się w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W mieście zlokalizowany jest Aquapark Polkowice, który składa się z zespołu basenów, 5 zjeŜdŜalń, spa, sauny, siłownię, kręgielnię, bilard, salę fitness, jaskinię solną, solarium, kriokomorę. Liczba mieszkańców: Powierzchnia: Odległość ośrodka od stadionu: Czas dojazdu samochodem: ii.

22 tys. 32 km2 83 km 80 min

Stan przygotowań Koszt:

3,6 mln zł (infr. treningowa) 1,2 mln zł (infr.. hotelowa)

Infrastruktura pobytowa – „Aqua Hotel” Co zrealizowano w 2009 roku

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

ZagroŜenia

W 2010 roku planowana jest renowacja pokoi i korytarzy oraz doposaŜanie Aqua Hotelu

Infrastruktura treningowa Co zrealizowano w 2009 roku Opracowano projekt techniczny budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią, przebudowy istniejącego boiska treningowego oraz zagospodarowania terenu wokół stadionu miejskiego. ZłoŜono wniosek o pozwolenie na budowę.

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia • Zakończenie budowy boisk – III kwartał 2010 r.

W terminie

• Zakończenie zagospodarowania terenu – IV kwartał 2010 r.

ZagroŜenia

Nie przewiduje się zagroŜeń chyba, Ŝe wystąpią problemy na etapie przetargu lub wykonastwa.

PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędowi Gminy w Polkowicach.

27


Sobótka i. Informacje o gminie Miasto połoŜone na płaskim terenie majestatycznego masywu ŚlęŜy, naleŜącego do najciekawszych pod względem krajoznawczym terenów Dolnego Śląska. DuŜe urozmaicenie rzeźby terenu, unikatowe wartości ŚlęŜańskiego Parku Krajobrazowego, staroŜytne rzeźby kultowe i czakram na szczycie ŚlęŜy, to atuty tego terenu, które przyciągają turystów i inwestorów. Sobótka posiada bardzo dogodne połoŜenie komunikacyjne względem autostrady A4 Warszawa–Wrocław oraz dróg krajowych: Wrocław– Kłodzko i Wrocław–Jelenia Góra. Zaledwie 35 km od Sobótki jest międzynarodowe lotnisko we Wrocławiu, a w bezpośrednim sąsiedztwie w Mirosławicach funkcjonuje lotnisko Aeroklubu Dolnośląskiego. Liczba mieszkańców: Powierzchnia: Odległość ośrodka od stadionu: Czas dojazdu samochodem: ii.

7 tys. 32 km2 40 km 50 min

Stan przygotowań Koszt:

2,623 mln zł (infr. treningowa) brak danych (infr.. hotelowa)

Infrastruktura pobytowa Poziom Termin zaawansowania zakończenia Baza pobytowa realizowana jest przez prywatnych inwestorów: • Erabud Sp. z o.o. w Warszawie • SOBOTEL Co zrealizowano w 2009 roku

ZagroŜenia

Infrastruktura treningowa Co zrealizowano w 2009 roku • Powstała koncepcja tworzenia centrum Sportu i Turystyki w Sobótce, w skład którego wchodzą obiekty sportowe naleŜące do gminy, baza noclegowa i gastronomiczna będąca w posiadaniu inwestorów prywatnych;

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

ZagroŜenia

31 grudzień 2011

Dla realizacji warunków treningowych piłkarzy – brak zagroŜeń. Jednak cała koncepcja budowy centrum sportu i turystyki zostanie zrealizowana w znacznie dłuŜszym czasie niŜ planowano. Obecnie będą zrealizowane tylko te elementy, które warunkują pobyt piłkarzy.

W terminie

• W zakresie tworzenia warunków treningowych dla sportowców na Euro 2012 utworzono koncepcję modernizacji 28


istniejącego OSiR w Sobótce. Na realizację kompleksowej modernizacji i rozbudowę OSiR gmina złoŜyła wniosek do UMWD, zabiegając o środki unijne z PRO. Wniosek nasz został odrzucony ze względów formalnych. Obecnie odwołanie od decyzji UMWD znajduje się w NSA w Warszawie; • Gmina rozpoczęła prace remontowe we własnym zakresie, które nie wymagają pozwolenia na budowę (wymieniono dach na budynku, który będzie zapleczem szatniowo-sanitarnym); • Trwa modernizacja jednego pełnowymiarowego treningowego boiska piłkarskiego; • Gmina przystąpiła do pozyskania środków finansowych na realizację programu „Orlik 2012”; • Gmina wystąpiła o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację bazy treningowej celem dofinansowania modernizacji drugiej pełnowymiarowej płyty boiska piłkarskiego z trawy naturalnej (boisko główne) wraz z okalającą boisko bieŜnią lekkoatletyczną i urządzeniami lekkoatletycznymi. Dodatkowo z tych środków mają zostać przebudowane trybuny, powstanie parking i WC dla kibiców. PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędowi Miasta i Gminy w Sobótce. Świdnica i. Informacje o gminie Świdnica leŜy w sercu Europy, w południowo-zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 będącej częścią europejskiego szlaku komunikacyjnego E-18 (Hamburg-Odessa). Świdnica to ponad 700-letnie historyczne miasto kupieckie, jedna ze stolic dawnego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, a dziś miasto o bogatej kulturze i rozwijającej się gospodarce, stolica Diecezji Świdnickiej. Miasto, którego 29


nazwa, dzięki 350-letniemu Kościołowi Pokoju wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jest miastem o charakterystycznej, zwartej zabudowie, której jądro stanowi zapoczątkowane w średniowieczu i kształtowane przez kolejne wieki stare miasto. Centrum oraz peryferie miasta otacza 11 malowniczych parków, powstałych głównie na bazie XVIII-wiecznych fortyfikacji. Liczba mieszkańców: Powierzchnia: Odległość ośrodka od stadionu: Czas dojazdu samochodem:

61 tys. 22 km2 58 km 60 min

Stan przygotowań – Gmina nie podała danych

ii.

Trzebnica i. Informacje o gminie Miasto połoŜone jest wśród Pasma Wzgórz Trzebnickich, przy krajowej trasie nr 5. Bogata historia uzdrowiskowa przeplata się ze współczesnym, rekreacyjnym charakterem miasta. Trzebnica to takŜe miasto Ŝycia i działalności św. Jadwigi. Wraz ze swoim męŜem – księciem Henrykiem Brodatym ufundowali Klasztor i Bazylikę. Trzebnickie Sanktuarium, które w ostatnim czasie zyskało status Sanktuarium Międzynarodowego, nie tylko jest jedną z największych tego typu budowli w Europie Środkowej, ale przede wszystkim stanowi najznamienitszą wizytówkę miasta i jest powodem do dumy Trzebniczan. Wśród Wzgórz Trzebnickich odkryto najstarsze ślady funkcjonowania człowieka w Polsce. Ok. 500 000 lat temu w okolicach Winnej Góry grupa ludzi Homo erectus prowadziła tu zbieracko – myśliwski tryb Ŝycia. Pozostałości świadczące o ich obecności moŜna obejrzeć w Trzebnickim Muzeum Regionalnym. Liczba mieszkańców: Powierzchnia: Odległość ośrodka od stadionu: Czas dojazdu samochodem: ii.

12 tys. 8 km2 29 km 35 min

Stan przygotowań

Koszt:

4,2 mln zł (infr. treningowa) 17 mln zł (infr.. hotelowa)

Infrastruktura pobytowa – „Hotel Trzebnica” Co zrealizowano w 2009 roku Wymurowano budynek hotelu oraz restauracji hotelowej, rozpoczęto montaŜ instalacji elektrycznej.

Poziom zaawansowania Nieznaczne opóźnienie w stosunku do załoŜonego wcześniej harmonogramu.

30

Termin zakończenia

ZagroŜenia

grudzień 2010 lub styczeń 2011

Opóźnienie terminu zakończenia inwestycji z powodu protestów właściciela sąsiedniej działki.


Infrastruktura treningowa Poziom zaawansowania Nieznaczne opóźnienie w stosunku do załoŜonego wcześniej harmonogramu.

Co zrealizowano w 2009 roku 30.12.2009 podpisano umowy z wykonawcą przebudowy Stadionu Miejskiego. Przekazano wykonawcy teren budowy

Termin zakończenia

30 październik 2010

ZagroŜenia

Niekorzystne warunki pogodowe.

PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędowi Miasta w Trzebnicy. Wałbrzych i. Informacje o gminie Wałbrzych, istniejący od 1305 roku, połoŜony jest w południowozachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych, w pobliŜu granic z Czechami i Niemcami. Miasto leŜy w malowniczej kotlinie, nad którą rozciągają się lesiste pasma Gór Wałbrzyskich w niedalekim sąsiedztwie Gór Kamiennych i Sowich. Do niedawna duŜy ośrodek przemysłowy, centrum administracyjne województwa wałbrzyskiego oraz ośrodek górnictwa, obecnie gmina miejska o funkcjach przemysłowo-handlowo-usługowych z rozwijającymi się funkcjami ośrodka turystycznego. Wałbrzych posiada bardzo korzystne połoŜenie komunikacyjne leŜy w pobliŜu skrzyŜowania autostrad – A4 i planowanej A3. Przez Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Golińsku. Liczba mieszkańców: Powierzchnia: Odległość ośrodka od stadionu: Czas dojazdu samochodem: ii.

122 tys. 85 km2 79 km 85 min

Stan przygotowań Koszt:

91 mln zł (infrastruktura treningowo-pobytowa)

Infrastruktura pobytowa – „Aqua Zdrój”, „Maria” Co zrealizowano w 2009 roku

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

Hotel 3-gwiazdkowy „Maria”, spełnia wymogi hotelu 4gwiazdkowego. Stąd teŜ nic nie uczyniono w 2009 roku, poniewaŜ W terminie 2011 hotel juŜ stoi i konieczna jest tylko zmiana formalna. W 2010 roku planowana jest rozbudowa. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę hotelu „Aqua Zdrój” 31

ZagroŜenia

Brak


Infrastruktura treningowa Co zrealizowano w 2009 roku

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

ZagroŜenia

80%

Czerwiec 2011 (boiska treningowe – wrzesień/październik 2010)

Brak

Boiska treningowe z naturalną oraz sztuczną nawierzchnią: • Nie uzyskano jeszcze prawa dysponowania nieruchomościami; •

Opracowano projekt budowlany „roboczy” tzn. bez uzgodnień i decyzji;

Nie złoŜono wniosku na pozwolenie na budowę. PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędowi Miasta w Wałbrzychu oraz spółce „Aqua-Zdrój”.

32


c. Infrastruktura drogowa i. Inwestycje prowadzone i zrealizowane przez „Wrocławskie Inwestycje” 1) O spółce „Wrocławskie Inwestycje” „Wrocławskie Inwestycje” są spółką prawa handlowego będącą w 100% własnością gminy Wrocław. Spółka została powołana w celu nadzorowania, przeprowadzania i przekazywania projektów z zakresu infrastruktury drogowej. Do zadań, oprócz infrastruktury drogowej, naleŜą: • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; • Roboty związane z budową obiektów inŜynierii lądowej i wodnej; • Roboty budowlane specjalistyczne; • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi; • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; • Działalność w zakresie architektury; • Działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne; • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; • Pozostałe badania i analizy techniczne; • Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; • Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; • Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych; • Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. 2) Opis realizowanych inwestycji W ramach realizowanych przez spółkę „Wrocławskie inwestycje”, inwestycji drogowych, wyróŜnia się: a) Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (etapy I, II): • Koszt inwestycji: 223,3 mln zł • Termin zakończenia: październik 2011 r. b) Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu: • Koszt inwestycji: 130,057 mln zł • Termin zakończenia: grudzień 2011 r.

33


c) Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu: • Koszt inwestycji: 326,8 mln zł • Termin zakończenia: marzec 2012 r. d) Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej Lotniczym we Wrocławiu (etapy I, II, III): • Koszt inwestycji: 177,5 mln zł marzec 2011 r. • Termin zakończenia:

z

Portem

e) Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu (etap I): • Koszt inwestycji: 278,2 mln zł październik 2011 r. • Termin zakończenia: f) Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu: • Koszt inwestycji: 49,414 mln zł • Termin zakończenia: grudzień 2010 r.

Stadionu

g) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 – węzeł Stadion EURO 2012: • Koszt inwestycji: 24,4 mln zł • Termin zakończenia: kwiecień 2011 r. h) Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem na południe od drogi krajowej nr 94 pomiędzy rzeką Ślęzą a linią kolejową: • Koszt inwestycji: 10,2 mln zł • Termin zakończenia: 2011 r. i) Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładek: • Koszt inwestycji: 17,9 mln zł • Termin zakończenia: grudzień 2010 r. 3) Stan realizacji Koszt: •

Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego Euro i Budowa skrzyŜowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką – 23,9 mln zł brutto;

Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od ul. Królewieckiej do północnej łącznicy węzła z drogą krajową nr 94 – 8,7 mln zł brutto;

Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (etap II). Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajową nr 94. Szacunkowy koszt – 160,0 mln zł brutto. NajniŜsza oferta Wykonawcy – 69,0 mln zł brutto;

Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego – 12,6 mln zł brutto;

Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód - Południowy Zachód - stacja prostownikowa - Fiołkowa – 7,6 mln zł brutto;

34


Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu (etap I) – 278 mln zł brutto;

Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (w tym budowa „Alei Stabłowickiej” i „Osi Inkubacji 2”) – 326,0 mln zł brutto;

Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu (etap I) – 56,65 mln zł brutto;

Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – 19,8 mln zł brutto.

35


Przedsięwzięcie

Wykonawca

Co zrealizowano w 2009

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

Ogłoszenie przetargu na dokumentację i realizację robót

Zrealizowano

I kw. 2009

Otwarcie ofert przetargu na dokumentację i realizację robót

Zrealizowano

II kw. 2009

Przebudowa ul. Lider Konsorcjum – Ziajka Podpisanie umowy Królewieckiej wraz z Zbigniew Przedsiębiorstwo zagospodarowaniem terenu Drogowe, po północnej stronie Partner Konsorcjum – Uzyskanie decyzji środowiskowej Stadionu Piłkarskiego Euro „Euromosty” Maciej 2012. Wdowiak

Zrealizowano

III kw. 2009

Zrealizowano

I kw. 2009

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej

Zrealizowano

I kw. 2009

ZłoŜenie wniosku o pozwolenie na budowę

-

Zaplanowane na rok 2010

Uzyskanie pozwolenia na budowę

-

Zaplanowane na rok 2010

Zrealizowano

I kw. 2009

Lider Konsorcjum – Ziajka Ogłoszenie przetargu na dokumentację Budowa ul. Drzymały Zbigniew Przedsiębiorstwo i realizację robót w nowym przebiegu od ul. Drogowe, 36

ZagroŜenia

Przed Inwestorem postępowanie egzekucyjne dla nieruchomości Państwa Krzywdy (moŜliwe utrudnienia co spowoduje przesunięcie terminu realizacji)

Nie odnotowuje się szczególnych zagroŜeń


Królewieckiej do północnej Partner Konsorcjum – łącznicy węzła z drogą „Euromosty” Maciej krajową nr 94. Wdowiak

Budowa skrzyŜowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką.

Otwarcie ofert przetargu na dokumentację i realizację robót

Zrealizowano

II kw. 2009

Podpisanie umowy

Zrealizowano

III kw. 2009

Uzyskanie decyzji środowiskowej

Zrealizowano

I kw. 2009

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej

Zrealizowano

I kw. 2009

ZłoŜenie wniosku o pozwolenie na budowę

Zrealizowano

I kw. 2009

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Zrealizowano

II kw. 2009

Ogłoszenie przetargu na dokumentację i realizację robót

Zrealizowano

I kw. 2009

Lider Konsorcjum – Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, Otwarcie ofert przetargu na dokumentację Partner Konsorcjum – i realizację robót „Euromosty” Maciej Wdowiak Podpisanie decyzji

37

Zrealizowano

II kw. 2009

Zrealizowano

III kw. 2009

Przed Inwestorem postępowanie egzekucyjne dla nieruchomości Państwa Krzywdy (moŜliwe utrudnienia co spowoduje przesunięcie terminu realizacji)


Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II. Budowa ul. Drzymały W trakcie wyboru w nowym przebiegu wykonawcy na odcinku pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajową nr 94.

Uzyskanie decyzji środowiskowej

Zrealizowano

I kw. 2009

Uzyskanie decyzji lokalizacyjne

Zrealizowano

I kw. 2009

ZłoŜenie wniosku o pozwolenie na budowę

-

-

Uzyskanie pozwolenia na budowę

-

-

Uzyskanie decyzji środowiskowej (02050)

Zrealizowano

III kw. 2009

Uzyskanie decyzji środowiskowej (01022)

Zrealizowano

I kw. 2009 Nie odnotowuje się szczególnych zagroŜeń

ZłoŜenie wniosku o ZRID

Zrealizowano

III kw. 2009

Ogłoszenie przetargu

Zrealizowano

III kw. 2009

Otwarcie ofert

Zrealizowano

IV kw. 2009

38


Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego

Konsorcjum firm: Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. Bickhardt Bau AG POLDRÓG Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Oleśnica S.A. Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.

Zatwierdzenie KPP

Ogłoszenie przetargu Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby Trasy Średnicowej Wschód Zakład Sieci i Zasilania Sp. Otwarcie ofert Południowy Zachód z o.o., stacja prostownikowa Fiołkowa Podpisanie umowy

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej SKANSKA S.A., we Wrocławiu – etap I

• Uzyskano pozwolenia na budowę oraz uzyskano stosowne decyzje dla I i II odcinka Obwodnicy Północnej od Mostu Milenijnego do ulicy Obornickiej oraz od ulicy Obornickiej do ulicy Poświęckiej) oraz zakresu związanego z przebudową ulicy Irysowej”, prowadzono lobbing za moŜliwie szybkim uzyskaniem wymaganych decyzji; • Zorganizowano główne zaplecze inwestycji na dawnym terenie 39

Zrealizowano

30.11.2009

Zrealizowano

IV kw. 2009

Zrealizowano

IV kw. 2009

Zrealizowano

IV kw. 2009

Zrealizowano

W terminie

Brak

Brak

Brak


• •

• • • • •

• •

Targpiastu, oraz zaplecza przyobiektowe w rejonie WD3 i WD1; Przeprowadzono wycinkę drzew, dokonano odhumusowania terenu; Zrealizowano prace związane z remontem doprowadzalnika ścieków na pola irygacyjnej (na podstawie osobnego pozwolenia na budowę), dokonano odbioru tej części inwestycji; Kontynuowano realizację prac na I i II odcinku Obwodnicy na mocy uzyskanych pozwoleń na budowę; Zakończono prace związane z opracowaniem projektów budowlanych i wykonawczych; Przeprowadzono rozbiórkę obiektów kubaturowych na terenie inwestycji; Zakończono rozbiórkę obiektów kubaturowych (ulica Poświęcka, ulica Irysowa, dawny teren Targpiastu); Zasypano część stawu w rejonie ulicy Irysowej i odtworzono nowy w najbliŜszym sąsiedztwie, zgodnie z zapisami dotyczącymi kompensacji przyrodniczej zawartymi w decyzji środowiskowej; Zakończone zostały prace związane ze skablowaniem linii 110 kV, odbiór prac przez EnergiaPro – 16.12.2009; Prowadzono rozmowy z EnergiaPro, Operatorem Systemu Przesyłowego – PGE SA, firmą EXATEL w sprawie 40


• •

moŜliwości wyłączenia sieci WN i światłowodów telekomunikacyjnych; Zrealizowano budowę małych obiektów inŜynierskich na I i II odcinku Obwodnicy, 11 obiektów PDZ; Uregulowano ostatecznie kwestię zakresu MSRK, przeprowadzono negocjacje z Wykonawca, podpisano umowę dodatkową; Rozpoczęto projektowanie budowy sięgacza ulicy Lekarskiej, uzyskano odstąpienie od decyzji środowiskowej, złoŜono wniosek o uzyskanie ZRID przygotowano przetarg, ogłoszono postępowanie przetargowe – 11.12.2009; Rozpoczęto prace przy budowie obiektów WD-1 (obecnie trwa zbrojenie płyty pomostu), TK-1 (obecnie trwa betonowanie płyty pomostu), WD-2 (obecnie trwa wykonywanie oczepów), WD-3 (obecnie trwa betonowanie korpusu podpór, przygotowanie terenu pod ustawienie rusztowania); Wybudowano obiekty PT 1-4, wykonywane są prace związane z budową murów oporowych; Prowadzone są prace przy usuwaniu kolizji z istniejącą infrastrukturą, naleŜącą do m.in. MPWIK, FORTUM, 41


• • •

Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (w tym budowa „Alei BIPROGEO PROJEKT Stabłowickiej” i „Osi Inkubacji 2”)

GAZSYSTEM, ENERGIAPRO SN i NN, PKP, TP SA, DIALOG; Trwa wykonywanie nasypów drogi – stan zaawansowania 70%; Trwa wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz układanie masy – stan zaawansowanie 65%; WdroŜono organizację ruchu zastępczego w rejonie ulicy śmigrodzkiej (komunikacją odbywa się po docelowej jezdni zachodniej ulicy śmigrodzkiej); Rozpoczęto prace związane z budową ronda w ciągu ulicy Obornickiej

Ogłoszenie przetargu na dokumentację

Zrealizowano

I kw. 2009

Otwarcie ofert przetargu na dokumentację

Zrealizowano

II kw. 2009

Podpisanie umowy

Zrealizowano

II kw. 2009

Zaplanowane na rok 2010

-

Uzyskanie decyzji środowiskowej

42

Występuje zagroŜenie przesunięcia terminu ze względu na zmianę wariantu trasy i związane z tym faktem protesty mieszkańców, ze względu liczną ilość nieruchomości prywatnych istnieje moŜliwość problemów na etapie wywłaszczeń (egzekucji). Występuje opóźnienie w projektowaniu spowodowane zmianą wariantu trasy poprzez wykrycie przez ekologów obszaru Natura 2000


Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej SKANSKA S.A., z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I

Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu

Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót

Zrealizowano

I kw. 2009

Otwarcie ofert przetargu na wykonawcę robót

Zrealizowano

II kw. 2009

Podpisanie umowy

Zrealizowano

III kw. 2009

Zatwierdzenie KPP

Zrealizowano

I kw. 2009

Uzyskanie decyzji środowiskowej

Zrealizowano

IV kw. 2009

ZłoŜenie wniosku o ZRID

Zrealizowano

IV kw. 2009

Brak

Nie odnotowuje się szczególnych zagroŜeń

Przetarg w trakcie Ogłoszenie przetargu na realizację

Zrealizowano

IV kw. 2009

Uzyskanie ZRID

Zaplanowane na rok 2010

-

Otwarcie ofert

Zaplanowane na rok 2010

-

PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości spółki „Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.”.

43


ii. Inwestycje prowadzone i zrealizowane przez DSDiK 1) O instytucji DSDiK Dolnośląska SłuŜba Dróg i Kolei wykonuje z upowaŜnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy drogi dróg wojewódzkich w zakresie: • planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogami; • planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony obiektów inŜynierskich na drogach określonych w punkcie 1; • inŜynierii ruchu drogowego. Do zadań DSDiK naleŜy w szczególności: • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i infrastruktury kolejowej; • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inŜynierskich, a takŜe infrastruktury kolejowej; • pełnienie funkcji inwestora; • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inŜynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; • realizacja zadań w zakresie inŜynierii ruchu; • przygotowanie infrastruktury drogowej i kolejowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju; • koordynacja robót w pasie drogowym; • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pienięŜnych; • prowadzenie ewidencji infrastruktury kolejowej, dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na Ŝądanie uprawnionym organom; • sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad; • sporządzanie informacji o infrastrukturze kolejowej oraz przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego; • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu infrastruktury kolejowej, dróg i drogowych obiektów inŜynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu kolejowego; • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; • przeciwdziałanie niszczeniu dróg i linii kolejowych przez ich uŜytkowników; 44


• • • •

przeciwdziałanie niekorzystnym przeobraŜeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg oraz budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej; dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; utrzymywanie zieleni przydroŜnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i infrastrukturę kolejową oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości; określanie szczegółowych warunków budowy, przebudowy i remontu dróg spowodowanych inwestycją niedrogową lub remontem infrastruktury niedrogowej.

2) Opis realizowanych inwestycji W ramach realizowanych przez instytucję DSDiK, inwestycji drogowych, wyróŜnia się: a) Budowa Łącznik Aglomeracyjnego A-4 – S-8: • Koszt inwestycji: 784,8 mln zł • Termin zakończenia: 31 styczeń 2013 r. b) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku DzierŜoniówŁagiewniki: • Koszt inwestycji: 95 mln zł • Termin zakończenia: 2012 r. c) Rewitalizacja linii kolejowej Wrocław Zakrzów-Trzebnica: • Koszt inwestycji: 14 mln zł • Termin zakończenia: lipiec 2009 r. d) Przebudowa DW 296 od DK 30 do A-4 wraz z obejściem Godzieszowa: • Koszt inwestycji: ponad 3 mln zł • Termin zakończenia: 2011 r. e) Przebudowa DW 352 na odcinku Radomierzyce-Zgorzelec wraz z obwodnicą Zgorzelca: • Koszt inwestycji: ponad 50 mln zł • Termin zakończenia: 2008 r. f) Przebudowa DW 352 na odcinku od Radomierzyc do Zatonia: • Koszt inwestycji: 40 mln zł • Termin zakończenia: 2012 r. g) Budowa drogi między Zittau a Hradek wraz z włączeniem do polskiej sieci drogowej: • Koszt inwestycji: 39,6 mln zł • Termin zakończenia: 28 marzec 2011 r.

nad

Nisou

h) Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340: • Koszt inwestycji: 10 mln zł IV kwartał 2011 r. • Termin zakończenia: 45


3) Stan realizacji Przedsięwzięcie

Co zrealizowano w 2009

Wykonawca

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

ZagroŜenia

Zadanie w realizacji Budowa Łącznika Aglomeracyjnego A-4 – S-8

Skanska S.A.

Zadanie na odcinku od Siechnic do Łanów, wraz z nowymi mostami na Odrze i Oławie, estakadami nad terenami zalewowymi. (prace budowlane)

20%

31.01.2013r (wykonawca zapewnia, Ŝe skończy prace 6 miesięcy przed terminem)

Brak

Zadanie w przetargu. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku DzierŜoniów – Łagiewniki Rewitalizacja linii kolejowej Wrocław Zakrzów - Trzebnica

Trwają prace projektowe-rozpoczęcie robót IIIkw.2010r. Konsorcjum firm: Dołkom Sp. z o.o. Wrocław, UNITOR – B Sp. z o.o.

Przebudowa DW 296 od DK 30 do A-4 Skanska S.A. wraz z obejściem Godzieszowa Przebudowa DW 352 na odcinku Radomierzyce – Zgorzelec wraz z obwodnicą Zgorzelca Przebudowa DW 352 na odcinku od Radomierzyc do Zatonia

Zrealizowana jest przebudowa odcinka drogi od Godzieszowa do Henrykowa Lubańskiego o długości około 2,5 km, -

100%

Zadanie zakończone w lipcu 2009 roku I przejazd szynobusu 20 września 2009 r.

Brak

50%

Pozostałe odcinki – planowany termin realizacji w latach 2010-2011

Brak

100%

18.11.2009 r. – wszczęcie postępowania przetargowego

46

-

Zadanie zakończone w 2008 roku. Pozwolenie na uŜytkowanie luty 2009 rok. 24 miesiące od podpisania umowy na wykonanie prac budowlanych

Brak

Brak


Budowa drogi między Zittau a Hradek nad Nisou Budimex-S.A. wraz z włączeniem do polskiej sieci drogowej

Trwają prace budowlane – odcinek drogowy na terytorium Polski

30%

28.03.2011r.

Brak

Termin uzyskania ZRID 16.03.2010 Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340

-

Zakończenie prac projektowych 21.12.2009 r.

-

Planowany termin zakończenia prac budowlanych IV kwartał 2011r.

PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości instytucji „Dolnośląska SłuŜba Dróg i Kolei”.

47

Brak


iii. Inwestycje prowadzone i zrealizowane przez GDDKiA 1) O instytucji GDDKiA Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budŜet państwa w zakresie dróg krajowych. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad naleŜy równieŜ: • współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg; • gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych; • nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa; • wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych; • współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi; • współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej; • zarządzanie ruchem na drogach krajowych; • ochrona zabytków drogownictwa; • wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych; • pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Realizuje on swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów w województwach. Podstawowe zadania zarządu w terenie pełnią podległe poszczególnym Oddziałom GDDKiA rejony dróg krajowych. 2) Opis realizowanych inwestycji Inwestycje drogowe istotne z punktu widzenia przeprowadzenia turnieju finałowego ME EURO 2012 prowadzone przez GDDKiA to: a) Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8: • Koszt inwestycji: 3414,201 mln zł • Termin zakończenia: czerwiec 2011 r. b) Autostrada A-4 Zgorzelec – KrzyŜowa: • Koszt inwestycji: 6,6 mln euro • Termin zakończenia: oddana do uŜytku 14.08.2009 c) Droga ekspresowa S-8 Wrocław – Syców: • Koszt inwestycji: 1250 mln zł kwiecień 2012 r. • Termin zakończenia:

48


d) Droga ekspresowa S-3 Legnica – Lubawka: • Koszt inwestycji: 1170 mln zł • Termin zakończenia: 2011 r. e) Droga ekspresowa S-5 Korzeńsko – Wrocław: • Koszt inwestycji: • Termin zakończenia: IV kw. 2012 r. 3) Stan realizacji Koszt: • Budowa autostrady A4 Zgorzelec-KrzyŜowa o Odcinek A: Zgorzelec - Wykroty – 87,3 mln € o Odcinek B: Wykroty – KrzyŜowa – 158,5 mln € • Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia o Zadanie I – 779 312 370, 20 zł brutto o Zadanie IIA – 576 781 702,11 zł brutto o Zadanie IIB – 2 058 107 021,34 zł brutto • Budowa drogi ekspresowej S8 Wrocław-Syców o Odcinek Oleśnica – 468mln zł o Odcinek Wrocław-Oleśnica – 448mln zł

49


Przedsięwzięcie

Wykonawca

Odcinek A Zgorzelec-Wykroty: DTP Terrassement S.A. Budowa autostrady A4 Zgorzelec-KrzyŜowa składająca (Francja), Bouygues Travaux Publics (Francja), VSL SA się z dwóch etapów: (Szwajcaria) • Budowa odcinka od granicy do miejscowości Wykroty Odcinek B Wykroty-KrzyŜowa: (22 km); Strabag Sp. z o.o. (Polska), • Budowa odcinka Strabag AG (Austria), od miejscowości Wykroty Heilit+Woerner bau GmbH do miejscowości KrzyŜowa (Niemcy), Mota-Engil, (29,4km) Engenharia E Construcao S.A. (Portugalia)

Budowa Autostradowej Zadanie I Budimex Dromex S.A. Obwodnicy Wrocławia Realizacja przedsięwzięcia podzielona została na 3 odrębne Zadanie IIA zadania: Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. • zadanie I (Część 1) – odcinek od km 1+603 do km Acciona Infraestructuras S.A. 13+500 + łącznik Zadanie IIB Kobierzyce od km 0+000 Konsorcjum firm: do km 2+489; Lider: Strabag Sp. z o.o. • zadanie IIA (Część 2a) – budowa mostu przez rzekę HEILIT + WORNER

Co zrealizowano w 2009

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

ZagroŜenia

-

Zrealizowano

Oddanie do ruchu 14 sierpień 2009r.

Brak

• Odhumusowanie (na wszystkich częściach AOW); • Zaawansowana budowa nasypów (cz. I i II); • UłoŜenie podbudowy z asfaltu na łączniku Kobierzyce – Długołęka; • Budowa obiektów mostowych (cz. I i II); • Usunięcie kolizji sieciowych 50

ZADANIE IIa Estakada lewobrzeŜna MA-21’I: • ustrój nośny nitka prawa - stan zaawansowania 11,2% • ustrój nośny nitka lewa - stan zaawansowania 5,3% Most główny przez rzekę Odrę MA-21’II: • ustrój nośny nitka prawa - stan zaawansowania 14,7% • ustrój nośny nitka lewa - stan zaawansowania 16,6%

Zadanie I 05.XII.2010r. Zadanie IIA 19.XI.2010r. Zadanie IIB 15.VI.2011r.

Opóźnienia przy budowie pylonu do ok. 120 dni


Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do km 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 • zadanie IIB (Część 2) – odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 oraz od km 19+960,00 do km 28+368,75 odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500,00 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długołęka” od km 0+575,00 do km 6+235,85

Budowa drogi ekspresowej S8 Wrocław-Syców:

Budowlana Sp. z o.o.Wrocław DYWIDAG Bau GmbH, Monachium, Niemcy Mostostal Warszawa S.A.

(na wszystkich częściach); • podpora 14 (pylon) - stan zaawansowania 47,2% • Rozpoczęcie procesu kompensacji przyrodniczej Estakada prawobrzeŜna MA-21’(nasadzenia leśne, koszenie III: łąk); • ustrój nośny nitka prawa - stan • Budowa pylonu - zbrojenie, zaawansowania 54,6% deskowanie, betonowanie • ustrój nośny nitka lewa - stan (Most); zaawansowania 0% • Budowa obu estakad

05.11.09 podpisano umowę Odcinek Oleśnica-Syców na odcinek Oleśnica-Syców Prace na obu odcinkach rozpoczną Termin realizacji Skanska się wiosną b.r. – 30 m-cy Odcinek Wrocław-Oleśnica 18.11.09 podpisano umowę Mota-Engil na odcinek Wrocław-Oleśnica

PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości instytucji „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad”.

51

W terminie


d. Infrastruktura kolejowa i. O spółkach PKP PLK S.A. i PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej. Podstawowym produktem jest rozkład jazdy ułoŜony na zamówienie klienta – przewoźnika kolejowego, pasaŜerskiego bądź towarowego, sprzedawany na podstawie umowy w formie wyznaczonej trasy przejazdu. Podstawowe zadania spółki: • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom z zachowaniem zasady równego ich traktowania; • modernizacja linii kolejowych dostosowująca je do standardów UE; • opracowywanie rozkładów jazdy pociągów; • prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych; • utrzymanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego; • współpraca z sąsiednimi zarządcami infrastruktury kolejowej. PKP PLK S.A. naleŜy do grupy kapitałowej PKP S.A. Owa spółka posiada majątek w postaci 101,3 tysięcy działek gruntowych o ogólnej powierzchni 106 tysięcy ha oraz ponad 40 tysięcy budynków o ogólnej powierzchni uŜytkowej przekraczającej 6 milionów m2. Gospodarowanie tym majątkiem realizuje Biuro Nieruchomości i Biuro Nieruchomości Strategicznych oraz Oddziały Gospodarowania Nieruchomościami. W zasobie majątku PKP znajduje się ponad 2700 budynków dworcowych w tym blisko 1000, które spełniają nadal funkcje w obsłudze podróŜnych. W ostatnim okresie zmodernizowano budynki dworcowe w Lublinie, Sosnowcu, Bielsku Białej, Częstochowie, Białogardzie, Gdańsku a takŜe w Kramsku, Kostrzynie Wlkp., Rzepinie, Skierniewicach oraz Białymstoku. Ponadto prowadzone są projekty mające na celu pozyskanie inwestorów zewnętrznych dla modernizacji obiektów dworcowych oraz innych inwestycji komercyjnych m.in. w Katowicach, Warszawie, Poznaniu. ii. Opis realizowanych inwestycji Wśród realizowanych przez spółki PKP PLK S.A. i PKP S.A. inwestycji kolejowych w obrębie Dolnego Śląska, znajdują się: a) modernizacja dworca głównego Wrocław Główny: • Wykonawca: PKP S.A. • Koszt inwestycji: 45,5 mln zł • Termin zakończenia: I kw. 2012 r. b) budowa przystanku kolejowego w rejonie nowego stadionu EURO 2012 na osiedlu wrocławskich Maślic: • Wykonawca: Gmina Wrocław • Koszt inwestycji: 13,3 mln zł • Termin zakończenia: II kw. 2011 r. c) budowa połączenia kolejowego Wrocław śerniki – Nowy Port Lotniczy: • Wykonawca: PKP PLK S.A. • Koszt inwestycji: 46,5 mln zł • Termin zakończenia: III kw. 2011 r. 52


d) modernizacja stacji i przystanków kolejowych w obrębie aglomeracji wrocławskiej na potrzeby EURO 2012: • Oleśnica; • Borowa; • Długołęka; • Wrocław Psie Pole; • Wrocław Sołtysowice; • Wrocław Brochów; • Jelcz Laskowice; • Jelcz Miłoszyce; • Czernica Wrocławska; • Zakrzów Kotowice; • Siechnice: •

Koszt inwestycji:

16,5 mln zł

e) modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław – Poznań: • Wykonawca: PKP PLK S.A. • Koszt inwestycji: 1522,366 mln zł • Termin zakończenia: 2014 r. f) modernizacja linii kolejowej E30 Zgorzelec – Medyka: • Wykonawca: PKP PLK S.A. • Koszt inwestycji: 2840,0 mln zł • Termin zakończenia: maj 2012 r. (wraz z odcinkiem Rzeszów – granica państwa)

53


iii. Stan realizacji Przedsięwzięcie

Wykonawca

Co zrealizowano w 2009

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

ZagroŜenia

Koszt (zł)

Luty 2010

Brak porozumienia między PKP PLK SA a Gminą Wrocław, brak finansowania

13,3 mln

Maj 2012

Nieuregulowana kwestia wykupów działek pod budowę linii kolejowej, nieuregulowana kwestia geometrii linii kolejowej w stosunku do prowadzonych inwestycji drogowych

50,5 mln

PKP PLK S.A.

Budowa przystanku kolejowego wraz z przebudową infrastruktury w zakresie niezbędnym do obsługi ruchu pasaŜerskiego w ramach projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie stadionu EURO”

ARCADIS Sp. z o.o. ul. Puławska 182 Warszawa

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa

W terminie

• Opracowanie SW wraz z materiałami przetargowymi na wyłonienie wykonawcy robót projektowo – budowlanych Budowa połączenia kolejowego Wrocław śerniki – Nowy Port Lotniczy

Rail Projekt Sp. z o.o.

• Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót projektowo – budowlanych

ul. Chłopickiego 50 • ZłoŜenie wniosku Warszawa o umieszczenie projektu na wykazie indywidualnych projektów kluczowych RPO województwa dolnośląskiego 54

W terminie


Modernizacja układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK SA na stacji Wrocław Gł.

Modernizacja stacji i przystanków w obrębie aglomeracji wrocławskiej

ARCADIS Sp. z o.o. ul. Puławska 182 Warszawa

Brak Wykonawcy

Wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej

Wysłany został wniosek do Centrali z prośbą o realizację przedsięwzięcia ze środków własnych

Dokumentacja przetargowa przekazana do MI do kontroli końcowej, po jej zakończeniu zostanie podpisana umowa

-

Marzec 2012

Brak dokumentacji projektowej (którą ma przygotować firma ARCADIS) spowoduje, Ŝe nie rozpoczną się w marcu na peronach stacji Wrocław Gł.

30,6 mln

Maj 2012

Brak finansowania

14,5 mln

PKP S.A. Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej

Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego

Grupa 5 Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa

Dokumentacja projektowa została wykonana W terminie

Studium wykonalności

Ove Arup& Partners International Limited, Wielka Brytania, reprezentowana

Studium Wykonalności zostało wykonane

55

30.03.2012

Brak

293,5 mln


przez Ove Arup& Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce Nadzór inwestorski

Postępowanie w toku

Wykonanie robót budowlano-montaŜowych

Postępowanie w toku

PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości spółek „PKP PLK S.A.” oraz „PKP S.A.”.

56


e. Infrastruktura lotnicza i. O spółce „Port Lotniczy Wrocław S.A.” Przedmiotem działalności spółki jest rozbudowa, modernizacja i eksploatacja Portu Lotniczego Wrocław S.A. oraz obsługa lotniczego ruchu pasaŜerskiego i towarowego, w tym międzynarodowego przejścia granicznego na terenie portu. Ponad to moŜna wymienić świadczenie usług poza lotniskowych takich jak wynajem pomieszczeń, dzierŜawę terenu czy wynajem powierzchni reklamowej. Port Lotniczy Wrocław S.A. jest spółką akcyjną, w której akcjonariuszami są Miasto Wrocław (47,82% akcji), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (27,16% akcji) oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (25,02% akcji). ii. Opis przedsięwzięcia Przebudowa i rozbudowa wrocławskiego portu lotniczego im. Mikołaja Kopernika to niezbędny warunek sprawnego przepływu pasaŜerów, gości i kibiców podczas UEFA EURO 2012™. Modernizacja lotniska podzielona została na 4 etapy: a) Rozbudowa i przebudowa istniejącego terminala pasaŜerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław – Strachowice: • Koszt inwestycji: 12 mln zł • Termin zakończenia: styczeń 2008 r. b) Terminal pasaŜerski Międzynarodowego Wrocławiu wraz z infrastrukturą: • Koszt inwestycji: 245 mln zł • Termin zakończenia: IV kw. 2010 r.

Portu

Lotniczego

we

c) Budowa płyty postojowej samolotów „zachodnia” na lotnisku Wrocław – Strachowice: • Koszt inwestycji: 80 mln zł • Termin zakończenia: IV kw. 2010 r. d) Rozbudowa części lotniczej lotniska Wrocław – Strachowice: • Koszt inwestycji: 40 mln zł • Termin zakończenia: II kw. 2010 r. – IV kw. 2011 r. Budowa terminala pasaŜerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu wraz z infrastrukturą w nowej lokalizacji i wyposaŜeniem, w ramach projektu „Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. Projekt moŜe być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POI i Ś) na lata 2007-2013; CPV: 45000000-7, 45213331-2.

57


iii. Stan realizacji Przedsięwzięcie

Budowa nowego terminala pasaŜerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa nowej płyty postojowej – Etap I

Budowa nowej płyty postojowej – Etap II

Wykonawca

Co zrealizowano w 2009

Wybór wykonawcy Hochtief Polska / robót i podpisanie Hochtief Construction umowy, rozpoczęcie AG robót budowlanych

Budimex Dromex Oddział Warszawa

Inwestycja zakończona w 2007 roku

Wybór wykonawcy Przetarg planowany – projektu i podpisanie II kw. 2010 umowy; rozpoczęcie prac projektowych

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

W terminie

I kw. 2011

Zrealizowano

IV kw. 2007

W terminie

58

I kw. 2011

ZagroŜenia • Opóźnienia z winy Wykonawcy; • Pogorszenie warunków pogodowych w czasie realizacji inwestycji; • Odchylenia w realizacji projektu budowlanego; • PrzedłuŜony termin odbioru inwestycji

-

• Opóźnienie w uzyskaniu dokumentacji projektowej; • Protesty w toku przetargu na Wykonawcę robót; • Wady dokumentacji projektowej; • Opóźnienia w budowie z winy Wykonawców; • Pogorszenie warunków pogodowych w czasie budowy; • Odchylenia w realizacji projektu budowlanego; • PrzedłuŜony termin odbioru inwestycji

Koszt (zł)

296 mln

20 mln

60 mln


Rozbudowa części lotniczej lotniska

Wybór wykonawcy Przetarg planowany – projektu i podpisanie III kw. 2010 umowy; rozpoczęcie prac projektowych

W terminie

III kw. 2011

• Opóźnienie w uzyskaniu dokumentacji projektowej; • Protesty w toku przetargu na Wykonawcę robót; • Wady dokumentacji projektowej; • Opóźnienia w budowie z winy Wykonawców; • Pogorszenie warunków pogodowych w czasie budowy; • Odchylenia w realizacji projektu budowlanego; • PrzedłuŜony termin odbioru inwestycji

PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości spółki „Port Lotniczy Wrocław S.A.”.

59

44,2 mln


f. Infrastruktura komunikacji publicznej i. O spółce „Wrocławskie inwestycje” Wrocławskie Inwestycje są spółką prawa handlowego będącą w 100% własnością gminy Wrocław. Spółka została powołana w celu nadzorowania, przeprowadzania i przekazywania projektów z zakresu infrastruktury drogowej. Do zadań, oprócz infrastruktury drogowej, naleŜą: • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; • Roboty związane z budową obiektów inŜynierii lądowej i wodnej; • Roboty budowlane specjalistyczne; • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi; • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; • Działalność w zakresie architektury; • Działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne; • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; • Pozostałe badania i analizy techniczne; • Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; • Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; • Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych; • Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. ii. Opis przedsięwzięcia „Tramwaj Plus” Projekt obejmuje szereg przedsięwzięć składowych związanych z budową nowych odcinków linii tramwajowych, modernizacją istniejącej infrastruktury, zakupem nowoczesnego taboru tramwajowego, budową systemu obszarowego zarządzania i sterowania ruchem zapewniającego priorytet dla tramwajów oraz budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych. • Koszt inwestycji: 797,5 mln zł • Termin zakończenia: II kw. 2011 r. Terminowe i efektywne wykonanie projektu „Tramwaj plus” wymaga spełnienia 7 zadań: • budowa i modernizacja trasy tramwajowej łączącej osiedle Gaj ze stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów w celu wykreowania pierwszej linii systemu Tramwaj Plus;

60


• • • • •

modernizacja trasy tramwajowej łączącej osiedle Leśnica z Wielką Wyspą w celu wykreowania drugiej linii systemu Tramwaj Plus; modernizacja trasy tramwajowej łączącej Wielką Wyspę z osiedlem Oporów w celu wykreowania Trasy Średnicowej Wschód – Południowy Zachód; zakup taboru tramwajowego dla obsługi dwóch pierwszych linii systemu Tramwaj Plus oraz Trasy Średnicowej Wschód – Południowy Zachód; System Obszarowego Sterowania i Zarządzania Ruchem we Wrocławiu dla istniejących i planowanych Tras Średnicowych oraz linii systemu Tramwaj Plus; rozbudowa węzłów przesiadkowych oraz innych elementów słuŜących integracji systemu szynowego z innymi systemami transportu – węzeł Dworzec Południe oraz węzeł Stadion EURO 2012.

iii. Stan realizacji Koszt: • Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyŜowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów (odcinek od przecięcia ul. Pilczyckiej do krańcówki przy planowanym Stadionie) – 8,8 mln zł brutto; • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012 węzeł Stadion EURO 2012 – 39,6 mln zł netto; • Budowa torowiska tramwajowego wzdłuŜ ul. Świeradowskiej (na odcinku krańcówki tramwajowej w rejonie ul. Działkowej do ul. Krynickiej) wraz z zasilaniem: o Torowisko – 7,7 mln zł brutto o Stacja zasilania „Bardzka” – 13,7 mln zł brutto; • Budowa połączenia tramwajowego skrzyŜowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów - Stacja zasilania "Milenijna" i Stacja zasilania "Dworska”: o Zakres Gminy Wrocław – 99,1 mln zł brutto o Zakres MPK Sp. z o.o. – 22,8 mln zł brutto

61


Przedsięwzięcie

Wykonawca

Co zrealizowano w 2009

Poziom zaawansowania

Termin zakończenia

Zrealizowano

I kw. 2009

Zrealizowano

II kw. 2009

Zrealizowano

III kw. 2009

Uzyskanie decyzji środowiskowej

Zrealizowano

I kw. 2009

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej

Zrealizowano

I kw. 2009

ZłoŜenie wniosku o pozwolenie na budowę

Przed terminem

Zaplanowane na 31.11.2010

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Przed terminem

Zaplanowane na 31.11.2010

Ogłoszenie przetargu na dokumentację i realizację robót

Otwarcie ofert przetargu na dokumentację i realizację robót Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyŜowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów - odcinek od przecięcia ul. Pilczyckiej do krańcówki przy planowanym Stadionie.

Lider Konsorcjum – Podpisanie umowy Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, Partner Konsorcjum – „Euromosty” Maciej Wdowiak

62

ZagroŜenia

Przed Inwestorem postępowanie egzekucyjne dla nieruchomości Państwa Feszczuk (nie przewiduje się jednak szczególnych utrudnień)


Lider konsorcjum: ARCADIS Sp. zo.o., Budowa zintegrowanego węzła Zakład Nowych przesiadkowego w rejonie Technologii i WdroŜeń Stadionu EURO 2012 - węzeł „INMOST-PROJEKT” Stadion EURO 2012. Sp. z o.o., Studio Architektoniczne OZONE CZAUS, BERNARDI Sp. jawna

Budowa torowiska tramwajowego wzdłuŜ ul. Hubskiej i ul. Suchej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Borowskiej

Budowa torowiska tramwajowego wzdłuŜ ul. Świeradowskiej (na odcinku

Otwarcie ofert przetargu na dokumentację projektową

Zrealizowano

I kw. 2009

Podpisanie umowy

Zrealizowano

II kw. 2009

Zatwierdzenie KPP

Zrealizowano

III kw. 2009 Nie odnotowuje się szczególnych zagroŜeń

Uzyskanie decyzji środowiskowej

Zrealizowano

III kw. 2009

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej

W terminie

Zaplanowane na 08.2011

ZłoŜenie wniosku o pozwolenie na budowę

W terminie

Zaplanowane na 08.2011

Projekt zawieszony. Nie realizowany (ograniczenie zadań przez Gminę Wrocław)

Dla stacji zasilania „Bardzka”: Konsorcjum firm: ELMONT-TORPOL:

Zatwierdzenie KPP

Zrealizowano

I kw. 2009 Brak

Uzyskanie decyzji środowiskowej 63

Zrealizowano

II kw. 2009


krańcówki tramwajowej ELMONT-KOSTRZYN w rejonie ul. Działkowej do ul. WLKP Sp. z o.o.,TORPOL Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej Krynickiej) wraz z zasilaniem Sp. z o.o., Dla torowiska: Konsorcjum firm: Heilit+Werner Budowlana Sp. z o.o. STRABAG Sp. z o.o. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „BieŜanów”

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Dworców PKP-PKS - węzeł „Dworzec Południe”

Budowa połączenia tramwajowego skrzyŜowania

Zrealizowano

II kw. 2009

ZłoŜenie wniosku o pozwolenie na budowę

Zrealizowano

II kw. 2009

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę

Zrealizowano

III kw. 2009

Ogłoszenie przetargu na Wykonawcę robót

Zrealizowano

III kw. 2009

Otwarcie ofert

Zrealizowano

IV kw. 2009

Podpisanie umowy

Zrealizowano

IV kw. 2009

Projekt zawieszony. Nie realizowany (ograniczenie zadań przez Gminę Wrocław)

Biprogeo Projekt Sp. z o.o. Ogłoszenie przetargu

Zrealizowano

64

III kw. 2009

Pozyskanie fragmentu nieruchomości naleŜących do Spółdzielni


ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO przez osiedle Kozanów -Stacja zasilania "Milenijna" i Stacja zasilania "Dworska”

Budowa nowej stacji zasilania na potrzeby drugiej linii Tramwaju Plus - stacja prostownikowa „Złotniki”

Otwarcie ofert

Zrealizowano

III kw. 2009

Podpisanie umowy

Zrealizowano

IV kw. 2009

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej

Zrealizowano

II kw. 2009

Projekt zawieszony. Nie realizowany (ograniczenie zadań przez Gminę Wrocław)

PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości spółki „Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.”.

65

Mieszkaniowych (nie przewiduje się jednak szczególnych utrudnień)


g. Infrastruktura hotelowa i. Opis przedsięwzięcia Według wymogów stawianych przez ekspertów UEFA baza noclegowa na finały Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej w 2012 roku nie ogranicza się wyłącznie do Wrocławia – pod uwagę naleŜy wziąć równieŜ teren do 2 godzin jazdy od stadionu do danego obiektu. Obszar całego województwa mieści się w podanym promieniu i podlega weryfikacji. Za aktualizację informacji o bazie hotelowej na terenie Dolnego Śląska odpowiada Convention Bureau – Wrocław. Działalność na tym polu realizowana jest takŜe poprzez uczestnictwo grupy ekspertów w pracach Zespołu Roboczego ds. gastronomii i bazy hotelowej Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej Euro 2012. Nawiązano równieŜ współpracę z Wydziałem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. NaleŜy podkreślić, Ŝe pełna weryfikacja zgromadzonych danych jest moŜliwa dzięki wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zaangaŜowanymi instytucjami. Obecny stan hoteli we Wrocławiu prezentuje się następująco: Ilość 4 8 22 4 3 41

ZAKWATEROWANIE we WROCŁAWIU Standard Pokoje Miejsca noclegowe ***** 535 1038 **** 984 1896 *** 1377 2577 ** 340 653 * 247 498 Łącznie 3483 6662

Po zrealizowaniu wszystkich inwestycji hotelowych do roku 2012 we Wrocławiu będzie 8 hoteli 5* (łącznie 964 pokoje) oraz 11 hoteli 4* (łącznie 1554 pokoi). Według wymogów stawianych przez UEFA we Wrocławiu powinno być 1220 pokoi w hotelach 5* oraz 1315 pokoi w hotelach 4*. ii. Stan realizacji Działania Miasta na polu wspierania nowych inwestycji hotelowych i rozbudowy bazy noclegowej przynoszą wymierne efekty. W rezultacie, obecnie potwierdzonych jest 14 nowych inwestycji hotelowych. Obok obecności 4 hoteli o najwyŜszym 5-gwiazdkowym standardzie, warta podkreślenia jest obecność bazy noclegowej o 2- i 3-gwiazdkowym standardzie, przygotowywanej z myślą o gościach dysponujących mniej zasobnymi portfelami. Ilość 4 5 4 1 14

NOWE INWESTYCJE HOTELOWE Standard Pokoje Miejsca noclegowe ***** 430 752 **** 857 1476 *** 605 945 ** 150 300 Łącznie 2042 3473

66


DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD BUDOWĘ HOTELI Lokalizacja Powierzchnia (m2) Cena (w PLN) Łazienna 4 / Rzeźnicza 14 844 9 900 000 Ofiar Oświęcimskich 17 586 5 000 000 Swobodna / Borowska 10362 4 800 000 Metalowców 40539 10 952 000 Oporowska 60 5235 7 500 000 Szczytnicka 9 5756 8 960 000 Heleny Modrzejewskiej 2337 5 370 000 DZIAŁKI PRZYGOTOWANE POD BUDOWĘ HOTELI Lokalizacja Powierzchnia (m2) Włodkowica 4 1988 Maślicka 12887 Wyspa Słodowa 7-7a 1469 DANE NOWYCH INWESTYCJI HOTELOWYCH Nazwa Standard Adres Pokoje Miejsca Hilton ***** Podwale 250 400 Platinum Palace ***** Powstańców Śląskich 48 98 Hotel Rialto ***** Pl. Katedralny 120 242 The Grappe ***** Parkowa 12 12 Hilton Garden Inn **** Piłsudskiego 120 240 Łaciarska / Oławska **** Łaciarska / Oławska 91 150 Justin Center **** Krawiecka 164 220 Wróblewskiego **** Wróblewskiego 276 566 Hotel Park INN **** Zwycięska 3 206 300 Zwycięska *** Zwycięska 5 187 300 Włodkowica *** Włodkowica 6 102 201 Hotel Margott *** Św. Antoniego 24 36 64 Borowska / Sieradzka *** / ** Borowska / Sieradzka 280 380 Piotra Skargi 24-28 ** Piotra Skargi 24-28 150 300

Data ukończenia 2012 2010 niepewna 2011 2011 / 2012 niepewna niepewna 2012 2012 2012 2011 2010 / 2011 2012 2012

PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości instytucji „Convention Bureau - Wrocław”.

67


h. Bezpieczeństwo i. Harmonogram prac zespołu ds. bezpieczeństwa EURO 2012

Przedsięwzięcie

Odpowiedzialny za realizację

Sformalizowanie obiegu informacji dotyczących przygotowań do EURO i włączenie w obieg informowania przez Biuro ds. EURO 2012 Wojewódzkiego Zespołu ds. bezpieczeństwa.

Szef zespołu ds. bezpieczeństwa

Termin realizacji

Uwagi

Styczeń 2009

Przedstawienie wniosków ze spotkania Wojewodzie Dolnośląskiemu.

Przedstawienie wniosków ze spotkania Wojewodzie Dolnośląskiemu – w tym moŜliwości wsparcia finansowania szkolenia ze środków budŜetu państwa.

Określenie potrzeb w zakresie szkoleń językowych słuŜb (Policji, StraŜy Miejskiej, StraŜy Granicznej) oraz pracowników Wojewódzkiego Biura Zarządzania Kryzysowego DUW.

Szef zespołu ds. bezpieczeństwa

Marzec 2009

Ocena stanu przygotowania słuŜb i straŜy, miasta Wrocławia, administracji samorządowej i elementów zarządzania kryzysowego administracji rządowej województwa do reagowania i podejmowania działań na zasadnicze rodzaje zagroŜeń: • podkładanie ładunków wybuchowych; • zagroŜenia uŜyciem środków biologicznych; • zagroŜenia uŜyciem Toksycznych Środków Pirotechnicznych; • zagroŜenia wystąpieniem powodzi.

Szef zespołu ds. bezpieczeństwa

Czerwiec 2009

Przedstawienie wniosków ze spotkania Wojewodzie Dolnośląskiemu

Wrzesień 2009

Przedstawienie wniosków ze spotkania Pełnomocnikowi Wojewody Dolnośląskiego ds. EURO2012.

Przegląd procedur postępowania słuŜb (Policji, śandarmerii Wojskowej, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej, Wojewódzkiego Centrum

Szef zespołu ds. bezpieczeństwa

68


Zarządzania Kryzysowego , Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia, StraŜy Miejskiej Wrocławia) pod kątem zapewnienia bezpiecznej organizacji i przebiegu EURO2012 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Wnioski i propozycje do uaktualnienia „Harmonogramu zadań prac zespołu ds. bezpieczeństwa EURO-2012” na lata 2010 – 2012”.

Podsumowanie działań podjętych przez zespół ds. bezpieczeństwa w 2009 r. Określenie stanu realizacji zadań określonych w harmonogramie działań. Uaktualnienie zadań zespołu na lata 2009 -2012.

Szef zespołu ds. bezpieczeństwa

Szef zespołu ds. bezpieczeństwa

Październik 2009

Zapoznanie Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. EURO-2012 z harmonogramem prac zespołu ds. bezpieczeństwa.

listopad 2009

Przedstawienie planowanych zadań zespołu na lata 2010 - 2012 Pełnomocnikowi Wojewody Dolnośląskiego ds. EURO2012.

ii. Zrealizowane zamierzenia PoniŜej zaprezentowane zostały zrealizowane zamierzenia w 2009 roku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa do EURO 2012 we Wrocławiu przez: • • • • •

Policję; Państwową StraŜ PoŜarną; StraŜ Graniczną; SłuŜbę Celną; Miasto Wrocław.

iii. POLICJA • Przygotowano załoŜenia do kalkulacji sił policyjnych na potrzeby prowadzonej podoperacji „Wrocław 2012”. Przedmiotowy dokument zawiera m.in. scenariusz działań na terenie Wrocławia i woj. dolnośląskiego, przewidywany podział podoperacji „Wrocław 2012” na odcinki oraz wstępną kalkulację sił i środków niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia „EURO 2012”. • Rozpoczęto modernizację pomieszczeń dla osób zatrzymanych w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie działania KMP we Wrocławiu – zakończono budowę PDOZ w siedzibie KMP we Wrocławiu, w fazie przygotowań (obecnie na etapie procedury zamówień publicznych) jest modernizacja PDOZ w KP Wrocław Krzyki. • Przygotowano oraz zrealizowano projekt pt. „Bezpieczne EURO 2012 – wymiana najlepszych praktyk”. Projekt realizowany był w ramach umowy z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” – 69


• • • •

Program Leonardo da Vinci – jedna wizyta studyjna w Portugali, w Lizbonie (Komenda Stołeczna Policji w Lizbonie) 10 osobowej grupy funkcjonariuszy / pracowników cywilnych Policji reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji: we Wrocławiu, w Poznaniu, Krakowie oraz Szkołę Policji w Katowicach – termin realizacji: 15 ÷ 21.03.2009 r. Przygotowano oraz zrealizowano projekt pt. „Bezpieczeństwo Państwa w kontekście zagroŜeń terrorystycznych – wymiana najlepszych praktyk”. Projekt realizowany był w ramach umowy z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” – Program Leonardo da Vinci – jedna wizyta studyjna w Hiszpanii, w Madrycie 10 osobowej grupy funkcjonariuszy Policji reprezentujących Komendę Wojewódzką Policji: we Wrocławiu – termin realizacji: 25 ÷ 31.10.2009 r. Dokonano oceny propozycji lokalizacji Zintegrowanego Stanowiska Dowodzenia działaniami Policji na terenie woj. dolnośląskiego. Opracowano potrzeby logistyczne związane z organizacją i funkcjonowaniem Zintegrowanego Stanowiska Dowodzenia działaniami Policji na terenie woj. dolnośląskiego. Opiniowano projekt monitoringu stadionowego oraz wyposaŜenia pomieszczeń przeznaczonych dla Policji na nowo budowanym stadionie „Sky Box” i Komisariat Policji - w sprzęt teleinformatyczny. Opiniowano rozwiązania organizacyjno – techniczne przewidywane do zastosowania na nowo budowanym stadionie – arenie Euro 2012, udzielono wielu propozycji rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa stadionowego, w tym wykorzystania obiektu w rozgrywkach ligowych po przeprowadzeniu Euro 2012.

Ponadto, policjanci z garnizonu dolnośląskiego uczestniczyli w organizowanych przez: • Główny Sztab Policji KGP i WyŜszą Szkołę Policji w Szczytnie – kursach specjalizacyjnych dla policjantów wyznaczonych do dowodzenia w ramach operacji/podoperacji lub akcji policyjnej, a takŜe dla policjantów komórek sztabowych w zakresie pracy sztabu. • Biuro Kryminalne KGP – warsztatach szkoleniowych dotyczących rozpoznawania i zwalczania przestępczości pseudokibiców oraz policjantów pełniących funkcję spottersa. • Wojewodę Dolnośląskiego – posiedzeniach Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej – „EURO 2012”. • Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – spotkaniach roboczych Zespołu ds. bezpieczeństwa „EURO 2012” – opiniowano projekt planu podziału kompetencji i odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa „EURO 2012” na terenie woj. dolnośląskiego. • Komendę Główną Policji – Pełnomocnika ds. koordynacji „EURO 2012” – spotkaniach Zespołu Zarządzającego do spraw przygotowania policyjnego zabezpieczenia.

70


Obecnie kontynuowane są następujące przedsięwzięcia, których proces realizacji rozpoczął się w 2009 roku: • Rozbudowa systemów teleinformacyjnych i łączności oraz baz danych do wymiany informacji. • Przebudowa i modernizacja zaplecza transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. • Adaptacja budynku przeznaczonego na nową siedzibę KMP we Wrocławiu. • Zakup i wymiana sprzętu transportowego, środków ochrony osobistej, sprzętu, uzbrojenia i wyposaŜenia techniki specjalnej, umundurowania – dostawy centralne – stopień ich realizacji uzaleŜniony jest od środków finansowych. • Projekt przygotowany przez KWP we Wrocławiu pn. „Wsparcie instytucji publicznych w przygotowaniach do EURO 2012” – kurs językowy – j. angielski i niemiecki połączony z zajęciami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, techniki i taktyki interwencji, praw i obowiązków obywateli UE w kontekście obowiązującego prawa (2 semestry), w którym bierze udział 350 policjantów i pracowników Policji na terenie woj. dolnośląskiego. • Projekt przygotowany przez KWP we Wrocławiu pn. „Podniesienie kompetencji językowych drogą do wzmocnienia bezpieczeństwa na EURO 2012” – kurs j. angielski (4 semestry), w którym weźmie udział 504 policjantów z jednostek i komórek organizacyjnych podległych KWP we Wrocławiu i 72 funkcjonariuszy Sudeckiego Oddziału StraŜy Granicznej – rozpoczęcie kursu – luty 2010. • Udział w projekcie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pn. „Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012”. w którym udział weźmie łącznie 120 policjantów (2 semestry) – rozpoczęcie kursu – luty 2010. Ponadto, dąŜąc do stabilnego i niezakłóconego przygotowania zabezpieczenia „EURO 2012”, w grudniu 2009 roku przedstawiciel KWP we Wrocławiu, w oczekiwaniu na ostateczne dyspozycje KGP, przeprowadził wstępne rozmowy z władzami WyŜszej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk InŜynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu oraz 10 Pułkiem Dowodzenia sondujące moŜliwości alternatywnego stacjonowania podczas „EURO 2012”, w obiektach będących pod ich zarządem, sił i środków wsparcia z kraju.

71


iv. PAŃSTWOWA STRAś POśARNA Przedsięwzięciem związanym z zabezpieczeniem Euro-2012 jest budowa Zintegrowanego Centrum SłuŜb Ratowniczych - Bielany Wrocławskie. Inwestycja ta została ujęta w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. Nr 192 poz. 1385 ze zm.), jednak obecnie jest zagroŜona ze względu na brak wskazania źródeł jej finansowania. Przedsięwzięciem ujętym w załączniku do wyŜej wspomnianego rozporządzenia jest budowa wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. Prace związane z budową Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu objęły opracowanie „Koncepcji Systemu Powiadamiania Ratunkowego dla województwa dolnośląskiego" a takŜe opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budynku, w którym będzie zlokalizowany WCPR. Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Szczęśniak, bierze udział w pracach Zespołu ds. koordynacji działań jednostek organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej Euro 2012 (zespół powołany przez Komendanta Głównego PSP), a takŜe w cyklicznych spotkaniach Zespołu ds. bezpieczeństwa Euro 2012 działającego w ramach Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej Euro 2012. W ramach działania zespołu powołanego przez Komendanta głównego PSP, st. bryg. Andrzej Szczęśniak uczestniczył w wizycie studyjnej w Niemczech, której cel związany był z opracowaniem koncepcji zabezpieczenia turnieju. Na szczeblu Komendy Wojewódzkiej PSP funkcjonuje powołany przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zespół do opracowania koncepcji funkcjonowania podmiotów skarg w czasie Euro 2012. Członek tego zespołu, w ramach przygotowań do Euro 2012, brał udział w konferencji „Terroryzm -skutki, zarządzanie i reagowanie", która odbyła się 10 grudnia 2009 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Zakres przygotowań Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu do Euro 2012 objął równieŜ szereg przedsięwzięć szkoleniowych. W grudniu 2009 r. zakończyła się realizacja projektu szkoleniowego „Pali się". Projekt ten był finansowany z budŜetu Unii Europejskiej i obejmował szkolenia specjalistyczne straŜaków z komend powiatowych i miejskich PSP, których celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych, równieŜ w kontekście Euro 2012. W czasie trwania projektu (luty-grudzień 2009 r.) przeszkolonych zostało 255 straŜaków. Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu od listopada 2009 r. realizuje pięciomiesięczne szkolenie językowe (języki: angielski niemiecki) dla pracowników Komendy, w tym dyŜurnych WSKR, których jednym z celów programowych jest obsługa zgłoszeń obcojęzycznych. Szkolenie jest przeprowadzone i finansowane (85 %) w ramach unijnego projektu „Ratownictwo bez granic", realizowanego przez PSP i THW. W 2009 r. przygotowane zostały do złoŜenia w przyszłym roku kolejne projekty szkoleniowe Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu: w zakresie nauki języka angielskiego, w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz będący kontynuacją zrealizowanego projektu „Pali się". Projekty będą finansowane z budŜetu Unii Europejskiej. Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu przygotowała równieŜ dwa projekty inwestycyjne na zakup pojazdów poŜarniczych, finansowane w 85% 72


z budŜetu Unii Europejskiej: „Bezpieczne Południe", który dotyczy zakupu 4 samochodów oraz „Bezpieczny Dolny Śląsk" - dot. zakupu 21 samochodów. Pierwszy z projektów jest na etapie postępowania przetargowego, drugi – na etapie oceny dokumentacji. Realizacja projektów pozwoli na znaczne zwiększenie moŜliwości operacyjno-taktycznych jednostek PSP województwa dolnośląskiego, równieŜ w kontekście zabezpieczenia Euro 2012. Ponadto planowane jest pozyskanie samochodu rozpoznania chemicznego (projekt „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego") oraz kontenera socjalnego (rezerwa celowa z budŜetu państwa związana z Prezydencją Polski w Radzie UE). WaŜną inwestycją związaną z przygotowaniami do Euro 2012 jest budowa nowej straŜnicy JRG PSP na ulicy Kosmonautów, w okolicy budowanego wrocławskiego stadionu. Pozyskano grunt pod budowę obiektu. Prowadzone są prace projektowe. Inwestycja ma być finansowana z budŜetu miasta. W trakcie realizacji jest przygotowanie (trwa wyposaŜanie) Centrum Zarządzania Kryzysowego, organizowanego na bazie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia i obejmującego CPR. Do Centrum przeniesione zostaną stanowiska kierowania Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej, Pogotowia Ratunkowego, StraŜy Miejskiej oraz DyŜurnego Prezydenta. Termin realizacji inwestycji to koniec 2010 roku. Przedsięwzięciem Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu związanym z przygotowaniami do EURO 2012 jest równieŜ wprowadzenie systemu łączności ściśle powiązanego z funkcjonowaniem CPR na terenie miasta. Od kilku lat wprowadzany jest rezerwowy system łączności TETRA wykorzystywany przez słuŜby ratownicze jak i komunikację miejską. Obecnie komenda Miejska PSP we Wrocławiu wyposaŜona jest w 11 radiotelefonów bazowych, 25 przewoźnych i 13 przenośnych ww. systemu łączności. Przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu uczestniczą równieŜ w cyklicznych spotkaniach wrocławskiego Zespołu ds. ratownictwa i zabezpieczenia medycznego EURO 2012. v. STRAś GRANICZNA •

W ramach przedmiotowych działań przewiduje się przywrócenie kontroli granicznej na odcinku granicy wewnętrznej w oparciu o art. 23 Kodeksu granicznego Schengen. W tym celu na odcinku słuŜbowej odpowiedzialności Sudeckiego Oddziału SG: o Określono przejścia graniczne/inne miejsca, w których zostanie przywrócona kontrola graniczna prowadzona w oparciu o mobilne urządzenia do kontroli. o Ustalono dokładne miejsca realizacji przywrócenia kontroli granicznej w ww. przejściach/innych miejscach. o Dokonano podziału ww. przejść granicznych/innych miejsc na kategorie, w zaleŜności od nasilenia zagroŜeń stanowiących ewentualny powód przywrócenia kontroli. o Określono siły i środki niezbędne do właściwej realizacji przywrócenia kontroli granicznej, tj. ilość funkcjonariuszy, pojazdów i mobilnych urządzeń do kontroli. 73


o Przystąpiono do sporządzenia szczegółowych planów kontroli granicznej dla poszczególnych przejść granicznych/innych miejsc, które będą min. zawierały szczegółowe schematy zmiany oznakowania w celu bezpiecznego prowadzenia kontroli granicznej. PowyŜsze ustalenia po zatwierdzeniu przez Komendę Główną SG będą stanowić podstawę do realizacji przywrócenia kontroli granicznej oraz nawiązania współdziałania z innymi słuŜbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo w województwie dolnośląskim oraz Policją ds. Cudzoziemców RCz. •

Komendant Sudeckiego Oddziału StraŜy Granicznej w dniu 31.07.2009 r. wydał Decyzję nr 108 powołującą zespół ds. współpracy z inwestorem w związku z rozbudową Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław – Strachowice. Do zadań zespołu naleŜy min.: o opiniowanie zasięgu strefy ogólnodostępnej i zastrzeŜonej, planu ewakuacji i procedur bezpieczeństwa a takŜe proponowanych rozwiązań organizacyjnych w zakresie przepływu osób i towarów w kontekście powstania nowego portu lotniczego Wrocław – Strachowice (czynności realizowane są na bieŜąco).

Wychodząc naprzeciw zadaniom stawianym Sudeckiemu Oddziałowi StraŜy Granicznej odnośnie zabezpieczenia organizacji EURO 2012, w 2009 roku realizowano szkolenia i kursy doskonalące w oparciu o środki własne oraz środki instytucji zewnętrznych: o 98 funkcjonariuszy SOSG ukończyło szkolenie z zakresu języka angielskiego w ramach projektu „Szkolenia językowe dla funkcjonariuszy StraŜy Granicznej” współfinansowanego ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych Unii Europejskiej; o rozpoczęto proces rekrutacji funkcjonariuszy SOSG na szkolenie z zakresu języka angielskiego realizowane wspólnie z KWP we Wrocławiu w ramach POKL (poddziałanie 5.2.3.), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; o 53 funkcjonariuszy SOSG odbyło przeszkolenie w Centrum Szkolenia StraŜy Granicznej w Kętrzynie oraz Regionalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa przy PSG Poznań Ławica i uzyskało certyfikat operatorów kontroli bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej „SCREENER”. Przedmiotowe certyfikaty zgodnie z przepisami prawa UE i krajowego będą od 2011 r. niezbędne do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa przedmiotów, przesyłek i bagaŜu; o podjęto współpracę w zakresie wspólnych szkoleń z zakresu działań pirotechnicznych i specjalnych funkcjonariuszy SOSG oraz funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP we Wrocławiu; o 3 funkcjonariusze SOSG wzięli udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu rozpoznania pirotechnicznego zorganizowanego przez Morski Oddział StraŜy Granicznej 74


w Gdańsku oraz Centrum Wyszkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. vi. IZBA CELNA •

Trwa weryfikacja przepisów celnych pod kątem ułatwienia odpraw celnych dla podróŜnych (szczególnie pod kątem tzw. Ograniczeń pozataryfowych) – realizacja gwarancji Ministra Finansów – do końca 2009 r. Trwa opracowywanie kompleksowej instrukcji dotyczącej odpraw celnych VIPów, druŜyn, mediów w uzgodnieniu ze SłuŜbą Celną Ukrainy – wstępny projekt do lutego 2010 – pełne uzgodnienie do końca 2010. Utrzymuje się stałą współpracę ze słuŜbą celną Ukrainy – spotkanie Pełnomocników – raz na kwartał – weryfikacja realizacji wspólnych działań.

Planuje się: • Zorganizowanie konferencji z udziałem przedstawicieli administracji celnych Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Ukrainy – wymiana doświadczeń – II/III kwartał 2010 • Sporządzanie potrzeb kadrowych, szkoleniowych i sprzętowych – do 30 kwietnia 2010 • Sporządzanie planu finansowego potrzeb SłuŜby Celnej warunkującą jej optymalne przygotowanie i działalność w czasie trwania Mistrzostw – 15 czerwca 2010 • Wyznaczanie „Korpusu Euro 2012” tj. funkcjonariuszy bezpośrednio zaangaŜowanych w przygotowanie Mistrzostw w tym dokonywanie odpraw celnych podróŜnych przekraczających granicę w związku z EURO – II/III kwartał 2010 • Organizacja szkoleń językowych, merytorycznych, pomocy przedmedycznej, staŜy zagranicznych – od IV kwartał 2010 do 2012 • Przygotowanie planu działania grup kontrolnych (równieŜ w pobliŜu wewnętrznych granic UE) – IV kwartał 2011 • Przywrócenie kontroli granicznej • Przeszkolenie funkcjonariuszy celnych przenoszonych z innych IC lub UC na przewidywanych dla nich stanowiskach na przejściach granicznych – I kwartał 2012 • WdroŜenie wszystkich uzgodnionych ze stroną ukraińską oraz MSWiA i StraŜą Graniczną ułatwień w odprawach granicznych • Utworzenie w MF sztabu szybkiego reagowania – EURO 2012 oraz punktu konsultacyjnego dla funkcjonariuszy celnych. W dniu 9 grudnia 2009 r. w ODZKCiS w Świdrze/Otwocka odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich zespołów przygotowujących i realizujących zadania wynikające z przygotowania SłuŜby Celnej do EURO 2012, na którym zaprezentowano harmonogramy działań poszczególnych zespołów oraz omówiono stan przygotowań SłuŜby Celnej do Mistrzostw Europy w oparciu o Harmonogram realizacji zadań strategicznych dla SłuŜby 75


Celnej w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012. W ramach przygotowań i realizacji zadań określonych w „Planie działań wynikających z Harmonogramu Zadań Strategicznych dla SłuŜby Celnej w związku z Organizacją Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012 Zespół Lotniczych i Morskich Przejść Granicznych spotkał się w pełnym składzie w następujących terminach: 1. 05 czerwca 2008 r. 2. 08 października 2008 r. Ponadto w dniach 17-18 listopada 2009 r. funkcjonariusze Izby Celnej we Wrocławiu powołani przez Wojewodę Dolnośląskiego w skład Zespołu Roboczego ds. bezpieczeństwa Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO 2012 złoŜyli oficjalną wizytę na dwóch berlińskich lotniskach Tegel i Schonefeld. Celem wizyty było zapoznanie się z technologią odpraw oraz systemem i organizacją odpraw celnych podczas imprez masowych w kontekście wykorzystania doświadczeń niemieckiej administracji celnej podczas organizacji Mistrzostw Świata w Piłce NoŜnej w 2006 r. W ramach rewizyty przedstawiciele niemieckiej administracji celnej gościli we Wrocławiu w dniach 11/12 stycznia 2010 r. uczestnicząc w obradach Zespołu Lotniczych i Morskich Przejść Granicznych, podczas których przedstawili rolę funkcjonariuszy celnych i zasady współdziałania z innymi słuŜbami w zabezpieczeniu organizacji Mistrzostw Świata w Piłce NoŜnej w 2006 r. W spotkaniu tym uczestniczyli ponadto ; Pełnomocnik Szefa SłuŜby Celnej Pan Tadeusz Senda, Prezes Portu Lotniczego Wrocław – Strachowice Pan Dariusz Kuś, przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego oraz funkcjonariusze celni pełniący słuŜbę w oddziałach celnych i grupach mobilnych Izb Celnych zaangaŜowanych w organizację EURO 2012. Przygotowania funkcjonariuszy celnych do organizacji i obsługi Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej w 2012 r. Izbie Celnej we Wrocławiu udało się zakwalifikować swoich funkcjonariuszy do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ukierunkowanego na szkolenia w następujących obszarach: 1. kurs języka angielskiego 2. kurs języka niemieckiego 3. szkolenie z zakresu praw i obowiązków obywateli Unii Europejskiej w kontekście obowiązującego prawa 4. szkolenie z zakresu technik i taktyki interwencji 5. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej W szkoleniach tych uczestniczy obecnie ok. 300 funkcjonariuszy / pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Działania podejmowane na szczeblu Urzędu Wojewódzkiego: • Poszerzono skład zespołu o przedstawicieli SOK i Izby Celnej. Powołano koordynatora miejskiego w zakresie bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Wrocławia. • Opracowano i wdroŜono „Plan Zabezpieczenia EURO 2012 na Dolnym Śląsku” pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa mistrzostw Europy; 76


Określono nowe zadania dla Zespołu ds. bezpieczeństwa w zakresie realizacji „Planu Zabezpieczenia EURO 2012 na Dolnym Śląsku w tym szczególnie dla: o SłuŜb mundurowych (Policji, StraŜy PoŜarnej, StraŜy Granicznej) w zakresie sił i środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa na: 1. na stadionie; 2. w miejscach pobytowych; 3. dworcach PKP, PKS; 4. na drogach przemieszczania się kibiców i druŜyn piłkarskich; 5. na drogach przemieszczania się VIP; Przystąpiono do zbierania danych szczegółowych do opracowywania ww. planów: o SłuŜby przygotowują się do opracowania wstępnego projektu „Planu zabezpieczenia VIP”. o Przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego uczestniczyli w międzynarodowej wymianie doświadczeń dotyczącej organizacji Mistrzostw Europy w piłce noŜnej – w ramach wyjazdu słuŜbowego do Hanoweru w Dolnej Saksonii gdzie szczegółowo zapoznano się min. z funkcjonowaniem ośrodków pobytowo – treningowych, organizacją infrastruktury stadionowej pod kątem przygotowania takiej infrastruktury w na Dolnym Śląsku. o W Ministerstwie MSWiA powołano Wydział ds. EURO 2012 i Bezpieczeństwa Imprez Masowych, który jako zadania główne określił sobie koordynację działań w zakresie bezpieczeństwa ME na obszarze kraju. PowyŜszy wydział przygotowuje „Zintegrowaną Koncepcję Bezpieczeństwa EURO 2012”. W dniu 22 września przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego uczestniczył w pierwszym spotkaniu roboczym. uczestniczył Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego w spotkaniu roboczym „Zespołu Lotniczych i Morskich Przejść Granicznych” działającego w ramach przygotowania SłuŜby Celnej do zadań wynikających z organizacji przez Polskę Mistrzostw Europy w piłce noŜnej EURO – 2012. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele niemieckiej słuŜby celnej, którzy brali udział w organizacji Mistrzostw Świata w piłce noŜnej w Niemczech w 2006r.

vii. MIASTO WROCŁAW Prowadzi działania w kierunku zmiany siedziby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Zarządzania Kryzysowego z ul. G. Zapolskiej 2/4 na ul. Strzegomską 148 • Udział w konsultacjach wykonawczych nowej sali dyspozytorskiej CZK na ul. Strzegomskiej 148. • Udział w spotkaniach i prezentacjach firm tematycznie związanych z przygotowywaniem i opracowaniem SIWZ do postępowania o zamówienie publiczne na system integracji środków łączności (do czerwca 2009). 77


Urząd Miejski Wrocławia podjął decyzję o budowie zintegrowanego centrum ratowniczego dla miasta Wrocławia, które będzie zlokalizowane przy ul. Strzegomskiej 148. Przyszłe Centrum będzie wspólną siedzibą dotychczasowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego działających przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Centrum Sterowania Ruchem oraz Centrum Monitoringu Wrocławia. Będzie tam równieŜ zlokalizowana część Wydziału Informatyki zajmująca się elektroniczną bazą danych Wrocławia. Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie wspólnym miejscem pracy dyspozytorów Policji, StraŜy PoŜarnej, Pogotowia Ratunkowego, StraŜy Miejskiej oraz słuŜb miejskich (dyspozytorzy Prezydenta Wrocławia) z moŜliwością włączenia do pracy dyspozytorów słuŜb, inspekcji i straŜy niezbędnych do reagowania podczas wystąpienia potencjalnego zagroŜenia na terenie miasta. Na co dzień centrum będzie pełniło rolę koordynacyjną dla wysyłania samochodów i patroli słuŜb ratowniczych do miejsc gdzie zaistniało zagroŜenie Ŝycia i zdrowia mieszkańców Wrocławia. Władze Wrocławia, aby skutecznie zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia podjęły decyzję o budowie nowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którym będą pracowali dyspozytorzy wszystkich słuŜb – Policja, Państwowa StraŜ PoŜarna, Pogotowie Ratunkowe, StraŜ Miejska oraz Dyspozytorzy Prezydenta. Do Centrum zostaną podłączone wszystkie numery alarmowe 997, 998, 999, 986 oraz wspólny numer 112. Obecnie odbywa się odbiór sali dyspozytorskiej. Jednak, aby dyspozytorzy mogli skutecznie dysponować podległymi słuŜbami musi być stworzona do tego celu niezawodna łączność! Dlatego teŜ musi być wybudowana wieŜa antenowa. Będzie ona miała zasięg pozwalający na skuteczne komunikowanie się słuŜb nie tylko na terenie Wrocławia, ale równieŜ Powiatu Wrocławskiego. Na wieŜy antenowej znajdą się wszystkie systemy łączności, jakie są obecnie wykorzystywane przez słuŜby, łącznie z systemem łączności cyfrowej TETRA. WieŜę antenową zbuduje Konsorcjum firm SiM Spółka InŜynierów Sp.z o. z Lublina i Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe z Krotoszyna. Wysokość wieŜy antenowej wyniesie 90 m. Lokalizacja to ul. Strzegomska między nasypem kolejowym a Gondowianką. WieŜa zostanie zbudowana w terminie 10 miesięcy (do końca października br.). W związku z inwestycjami opisanymi powyŜej doszło do szeregu spotkań z wszystkimi słuŜbami ratowniczymi – Policją, Państwową StraŜą PoŜarną, StraŜą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym oraz słuŜbami miejskimi, które będą miały swoich przedstawicieli w centrum powiadamiania ratunkowego. W efekcie wspólnych uzgodnień została stworzona „Koncepcja Systemu Powiadamiania Ratunkowego dla powiatów: m. Wrocław, wrocławskiego i średzkiego” obejmująca rozplanowanie sali dyspozytorskiej pod kątem ilości stanowisk, wskazanie zaplecza socjalnego oraz systemów informatycznych obsługujących centrum. Koncepcja została przekazana do zatwierdzenia do Komendy Wojewódzkiej PSP

78


Monitoring prewencyjny Wrocławia W roku 2009 przystąpiono do realizacji inwestycji związanej z Budową monitoringu prewencyjnego Wrocławia. W ramach tego przedsięwzięcia: • przygotowano i przekazano dokumentację do projektu "Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na Obszarze Wsparcia" na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, • uruchomiono I etap monitoringu CCTV miasta Wrocławia - Stare Miasto obejmującego budowę Stacji Bazowej na kominie Elektrociepłowni przy ul. Łowieckiej , budowę Lokalnego Centrum Monitoringu w Komisariacie Policji przy ul. Trzemeskiej , Głównego Centrum Monitoringu (ul. Zapolskiej 2/4), Centrum Przetwarzania Danych (ul. Świdnicka 53) oraz uruchomienie 35 kamer w newralgicznych punktach dzielnicy Stare Miasto. Program Monitoring Prewencyjny Wrocławia to przedsięwzięcie inwestycyjne, polegające na budowie I etapu systemu monitorowania wizyjnego miasta Wrocławia. System monitorowania wizyjnego przeznaczony jest do monitorowania newralgicznych punktów miasta pod kątem bezpieczeństwa za pomocą kamer wraz z realizacją rejestracji obrazu z tych kamer. System umoŜliwia monitorowanie zagroŜeń, naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego takich jak przestępczość, klęski Ŝywiołowe, katastrofy, wypadki komunikacyjne itp. Program ma na celu wybudowanie nowoczesnej platformy systemu monitoringu wizyjnego pozwalającej na jego dalszą rozbudowę w elastyczny sposób (rozbudowa systemu o następne kamery w innych dzielnicach miasta Wrocławia). Na przedmiot zamówienia składało się wykonanie i uruchomienie: • nowoczesnego systemu zarządzania i składowania strumieni wideo z kamer rozlokowanych na terenie miasta, • Głównego Centrum Monitorowania pełniącego funkcję nadrzędną w systemie, • Lokalnego Centrum Monitorowana wraz z 32 kamerami będącego systemem monitorowania dzielnicy Stare Miasto we Wrocławiu, • systemu radiowego punkt-punkt pracującego w pasmach koncesjonowanych, pozwalającego na transmisję strumieni wideo i innych sygnałów pomiędzy systemem kamer a Centrum Przetwarzania Danych oraz pomiędzy CPD a LCM.oraz przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb Głównego Centrum Monitoringu (wrzesień 2009), nadzór nad techniczną częścią instalacji GCM (do grudnia 2009). Obecnie jest system jest wdroŜony i testowany W następnych etapach planowane jest uruchomienie kilkuset kamer zlokalizowanych na terenie całego miasta Wrocławia.

79


Bezpieczeństwo publiczne Realizując „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009 - 2012” (przyjęty Uchwałą nr XXV/902/08 Rady Miejskiej Wrocławia dnia 16 października 2008 r.) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w roku 2009 podjął działania, wynikające z Programu, a mające istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Wrocławia, jak równieŜ osób odwiedzających miasto – organizacja UEFA EURO 2012. Ze środków Gminy Wrocław dofinansowano zakup sprzętu komputerowego oraz samochodów marki Fiat Ducato. Zakończono adaptację budynku przy ul. Średzkiej 42 na Komisariat Policji Wrocław Leśnica. Dokonano niezbędnych remontów i kontynuowano prace nad: • budową nowego Komisariatu Wrocław-Krzyki, • w czterech wrocławskich komisariatach dokonano wydzielenia stref obsługi mieszkańca, mających na celu polepszenie kontaktu z osobami odwiedzającymi komisariaty, • kontynuowano prace nad inwestycją dotycząca budowy hali sportowej dla policji. • w celu zapewnienia odpowiedniej gotowości bojowej oraz prawidłowego i szybkiego reagowania podczas zdarzeń kryzysowych słuŜb ratownictwa specjalistycznego Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu została wyposaŜona w radiotelefony i urządzenia GPS, • przygotowano, opracowano i wydrukowano ulotki prewencyjne związane z prawidłowym posługiwaniem się numerem alarmowym 112. Stadion oraz inne oficjalne miejsca oglądania UEFA EURO 2012 W 2009 roku zostało przeprowadzonych szereg spotkań pomiędzy słuŜbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo poczyniono wstępne uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa na stadionie – z Policją, z Państwową StraŜą PoŜarną, Ratownictwem Medycznym (powołano koordynatora ds. zabezpieczenia medycznego stadionu) stały kontakt i uzgodnienie ze spółką PL2012 w sprawie bezpieczeństwa – stworzono Zintegrowaną koncepcję bezpieczeństwa – przekazana w czerwcu do UEFA. Na chwilę obecną nie ma realnych zagroŜeń w zakresie realizacji przyjętego i zatwierdzonego przez Pana Wojewodę „Harmonogramu zamierzeń i prac zespołu ds. bezpieczeństwa EURO 2012”. PowyŜsze informacje uzyskano dzięki uprzejmości Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

80


3. Podsumowanie działań a. ZagroŜenia i. Budowa stadionu miejskiego we Wrocławiu Według oficjalnych informacji wysyłanych przez spółkę Wrocław 2012 budowa Stadionu Miejskiego aŜ do 30 grudnia 2009 roku przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem prac. W rzeczywistości po upływie 40% czasu przeznaczonego na realizację inwestycji wykonano nieco ponad 7% robót. W efekcie Urząd Miasta zerwał umowę z konsorcjum wykonującym prace i 16. stycznia podpisano umowę z nowym wykonawcą, niemiecką firmą Max Boegl, posiadającą duŜe doświadczenie w branŜy. Dotychczasowe opóźnienia zsumowane z czasem potrzebnym na przejęcie przez nowego wykonawcę placu budowy powaŜnie zagraŜają terminowemu oddaniu stadionu do uŜytku w czerwcu 2011. Media od ogłoszenia decyzji o zerwaniu umowy z generalnym wykonawcą spekulują o przeniesieniu do innego miasta meczów Euro 2012, które miały odbyć się we Wrocławiu. Odbija się to negatywnie na wizerunku miasta, równieŜ w kręgach decydujących o losach Mistrzostw Europy. ii. Budowa centrów treningowo-pobytowych ZagroŜone opóźnieniami są inwestycje w bazę hotelową dla centrów treningowo-pobytowych. Ich realizacja pozostaje poza moŜliwościami lokalnych samorządów, które mogą tylko tworzyć pozytywny klimat, zachęcający do inwestowania. Z tego powodu budowa zaplecza hotelowego zaleŜy przede wszystkim od strategii inwestycyjnych kapitału prywatnego. Pozytywnie wyróŜniają się gminy Legnica i Wałbrzych, które albo dysponują juŜ odpowiednimi kompleksami albo potrzebna jest tylko zmiana formalno-prawna. Budowa centrów treningowych jest realizowana w głównej mierze terminowo. Brak jednak informacji o postępach przygotowań w gminach Jelenia Góra, Krośnice, Lubin, Milicz, Oława, Świdnica. Mimo ponagleń nie nadesłały one terminowo odpowiednich raportów, dlatego trudno jest ocenić rzeczywistą gotowość regionu do spełnienia wymogów UEFA. Konieczna jest poprawa wymiany informacji. iii. Infrastruktura drogowa Poza opóźnieniami związanymi z postępowaniem egzekucyjnym nieruchomości Państwa Krzywdów (tereny na północ od Stadionu Miejskiego oraz przebudowa ulicy Królewieckiej) modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Wrocławia nie jest obarczona Ŝadnym powaŜnym ryzykiem. W dziedzinie infrastruktury drogowej spółka Wrocławskie Inwestycje skutecznie wypełnia swoje zadania.

81


Natomiast jeśli chodzi o przedsięwzięcia realizowane na skalę krajową przez instytucję GDDKiA, to przy budowie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia pojawiły się opóźnienia. Dotyczą one budowy pylonu i do tej pory sięgają one około 120 dni, co z kolei moŜe wpłynąć na przekroczenie terminu zakończenia. Reszta przedsięwzięć jednak jest bądź na ukończeniu bądź realizowana zgodnie z harmonogramem. Opóźnieniami zagroŜona jest budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8), nadzorowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dziś sięgają 120 dni i dotyczą budowy Mostu Rędzińskiego. Opóźnienia zostały spowodowane przez wprowadzone zmiany w technicznych aspektach budowy głównego elementu konstrukcyjnego mostu – Ŝelbetonowego pylonu. Instytucja DSDiK nie udostępniła Ŝadnych informacji, nie moŜna zatem obiektywnie ocenić stanu przygotowań. iv. Infrastruktura kolejowa O ile w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez spółkę PKP S.A. („Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”), wszystko jest realizowane w terminie, o tyle tego samego nie moŜna powiedzieć o inwestycjach spółki PKP PLK S.A. Wprawdzie budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie stadionu EURO oraz budowa połączenia Wrocław śerniki – Nowy Port Lotniczy odbywają się zgodnie z planem, jednak większość przedsięwzięć (modernizacja układu torowego czy modernizacja stacji i przystanków w obrębie aglomeracji wrocławskiej) jest opóźniona i zagroŜona. Opóźnienia są spowodowane przepływem odpowiednich dokumentacji projektowych pomiędzy kolejnymi instytucjami bądź brakiem finansowania poszczególnych przedsięwzięć. v. Infrastruktura komunikacji publicznej ZagroŜona jest realizacja projektu Tramwaj Plus. W roku 2009 spółka Wrocławskie Inwestycje zawiesiła realizację trzech przedsięwzięć: •

budowa torowiska tramwajowego wzdłuŜ ul. Hubskiej i ul. Suchej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Borowskiej;

budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Dworców PKP-PKS – węzeł „Dworzec Południe” (zaleŜne od PKP);

budowa nowej stacji zasilania na potrzeby drugiej linii Tramwaju Plus – stacja prostownikowa „Złotniki”

To oznacza Ŝe szybkie tramwaje, specjalnie przygotowywane na turniej finałowy, nie będą kursować według zamierzonej wcześniej trasy. Pozostałe przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z wyznaczonym planem. 82


b. Sukcesy Choć wiele inwestycji jest realizowanych i tylko w niektórych przypadkach zagroŜenia są dosyć powaŜne (Stadion Miejski we Wrocławiu), to do chwili obecnej brakuje spektakularnych sukcesów. MoŜna jednak wymienić trzy płaszczyzny, w których zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Są to: • Infrastruktura lotnicza; • Infrastruktura hotelowa; • Bezpieczeństwo. ZagroŜenia z nimi związane wynikają głównie z przyczyn niezaleŜnych od wykonawcy czy inwestora. Dotyczą one np. pogorszenia się warunków pogodowych w czasie budowy, tak jak w przypadku inwestycji na wrocławskim lotnisku. Takie zagroŜenia tyczą się wszystkich przedsięwzięć na kaŜdym kroku postępowania. Na szczególną pochwałę zasługują przedsięwzięcia z jakŜe waŜnym tematem – bezpieczeństwa. Na chwilę obecną bowiem nie ma realnych zagroŜeń w zakresie realizacji przyjętego i zatwierdzonego przez Pana Wojewodę „Harmonogramu zamierzeń i prac zespołu ds. bezpieczeństwa EURO 2012”.

83

Raport o stanie przygotowań Dolnego Śląska do Euro 2012  

Co udało nam się zrobić, gdzie występują niedociągnięcia, oraz z czym możemy nie zdążyć na Mistrzostwa Europy przedstawi opracowany przez mo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you