Page 4

KONFERENCJE, EVENTY, SPOTKANIA BIZNESOWE Kompleksowo organizujemy konferencje dla klientów z ca³ej Polski i Niemiec. Zajmujemy siê obs³ug¹ ca³ej infrastruktury konferencyjnej: sale, noclegi, wy¿ywienie, obs³uga techniczna i t³umaczenia. Miejsce i data imprezy zale¿y od Pañstwa - na miejscu mamy jednak do dyspozycji jeden z najnowoczeœniejszych oœrodków akademickich w Polsce Collegium Polonicum. Collegium Polonicum po³o¿one jest przy granicy polsko-niemieckiej, w jednym z najnowoczeœniejszych budynków w województwie, gdzie odbywaj¹ siê miêdzynarodowe spotkania przedstawicieli wysokiej rangi. CP jest doskona³ym miejscem do przeprowadzania: · · · · ·

konferencji, seminariów, szkoleñ; wystaw, targów, promocji; polsko-niemieckich spotkañ integracyjnych; bankietów, koktajlów; wszelkiego rodzaju imprez towarzysz¹cych.

Collegium Polonicum dysponuje szeregiem sal, w tym m.in.: · · · ·

sala o uk³adzie teatralnym; sala o uk³adzie forum; szeregiem mniejszych sal wyk³adowych; wyj¹tkow¹ sal¹ bankietow¹.

Sale konferencyjne Collegium Polonicum: · · ·

daj¹ mo¿liwoœæ t³umaczenia kabinowego; s¹ pomieszczeniami klimatyzowanymi; wyposa¿one s¹ w najnowszy sprzêt audiowizualny i komputerowy.

Dodatkowym atutem Collegium Polonicum jest: atrium z fontann¹; w³asny parking; taras widokowy z widokiem na Frankfurt i S³ubice; obs³uga gastronomiczna; obs³uga techniczna, administracyjna i t³umaczeniowa. Ponadto Fundacja mo¿e zapewniæ Pañstwu rezerwacjê noclegów w hotelach po obu stronach granicy, b¹dŸ w nowych domach studenckich. Nasza oferta odci¹¿y Pañstwa od szeregu uci¹¿liwych czynnoœci zwi¹zanych z organizacj¹ imprez. Pozwoli to Pañstwu skupiæ siê na merytorycznej czêœci przedsiêwziêcia. · · · · ·

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY!

Oferta Fundacji na rzecz Collegium Polonicum  

Oferta kierowana do przedsiębiorstw

Advertisement