Page 1

O

A T R E F

P S W

P L Ó

Y C A R

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ul. Koœciuszki 1, 69-100 S³ubice Tel. 95 759 24 44 lub 95 759 24 78 e-mail: sekretariat@fundacjacp.org


Szanowni Pañstwo

Siêgamy po sprawdzon¹ wiedzê. Fundacja posiada zespó³ doœwiadczonych wspó³pracowników. Razem opracowujemy nowatorskie programy szkoleniowe i jêzykowe odpowiadaj¹ce potrzebom klienta. Pracujemy z pasj¹ Z zaanga¿owaniem robimy to, co innym wydaje siê niemo¿liwe. Nieustannie rozwijamy swoje umiejêtnoœci. Stale zdobywamy nowe doœwiadczenia. Nasze umiejêtnoœci i doœwiadczenia przekazujemy dalej. Uczymy poprzez kursy i szkolenia, aby mieszkañcy naszego regionu ¿yli bez kompleksów w zjednoczonej Europie.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum to jedna z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê organizacji pozarz¹dowych w województwie lubuskim. Swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a w paŸdzierniku 2002 roku opieraj¹c siê na aktywnej wspó³pracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹. Jednym z g³ównych celów Fundacji jest - stworzenie lepszego, bardziej przyjaznego regionu, który daje mieszkañcom mo¿liwoœæ rozwoju. Aby zrealizowaæ zamierzony cel organizujemy miêdzy innymi: · kursy jêzykowe · kursy komputerowe · kursy podwy¿szaj¹ce kwalifikacje zawodowe (np. administracyjno finansowe) · kursy pozyskiwania funduszy zewnêtrznych · konferencje · eventy · spotkania biznesowe · i inne Wiêkszoœæ realizowanych przez nas zadañ ma miejsce w budynku Collegium Polonicum, który wyposa¿ony jest w nowoczesny sprzêt audiowizualny i komputerowy. Posiada klimatyzowane pomieszczenia, specjalistyczne laboratoria, w³asny parking oraz pe³n¹ obs³ugê gastronomiczn¹. Budynek jest przystosowany dla osób niepe³nosprawnych ruchowo.

CO NAS WYRÓ¯NIA ? Nasz¹ misj¹ jest wspieranie rozwoju regionalnego na terenie œrodkowej Odry oraz budowa Spo³eczeñstwa Obywatelskiego. Zysk ze sprzeda¿y naszych us³ug przeznaczamy na cele statutowe Fundacji. Kontakt: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ul. Koœciuszki 1 69-100 S³ubice Tel. 95 759 24 44

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ realizacji powierzonych zadañ w formie i miejscu wskazanym bezpoœrednio przez Pañstwa firmê. Mo¿emy przygotowaæ kurs odpowiadaj¹cy indywidualnym wymaganiom ka¿dego Klienta. Dziêki przedstawieniu przez Pañstwa szczegó³owych oczekiwañ, uzyskujemy informacje potrzebne nam do precyzyjnego zaplanowania programu i profilu konkretnego kursu. Mo¿emy wzbogaciæ naukê o elementy specyficzne dla profilu dzia³alnoœci firmy lub zorganizowaæ atrakcyjne spotkania czy wycieczki bêd¹ce dodatkowa motywacj¹ do poszerzania w³asnych umiejêtnoœci. Zajêcia prowadzone s¹ przez doœwiadczonych lektorów wykorzystuj¹cych nowoczesne metody nauczania, co znacznie wp³ywa na efektywnoœæ nauki.

lub 95 759 24 78 e-mail: sekretariat@fundacjacp.org www.fundacjacp.org

Wysoka jakoœæ organizowanych przez nas kursów i warsztatów jest naszym najwa¿niejszym celem, dlatego pragniemy propagowaæ nie tylko wiedzê, lecz tak¿e sposób jej przekazywania. Zapraszamy do wspó³pracy Z powa¿aniem

Magdalena Tokarska Dyrektor Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

NIP:598-15-31-052 REGON: 211249064 konto bankowe: Bank Zachodni WBK o/S³ubice nr rachunku 34 1090 1115 0000 0000 1111 2654


OFERTA FUNDACJI NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM JÊZYKI OBCE Kursy jêzykowe realizowane s¹ na ró¿nych poziomach zaawansowania. Zajêcia prowadzone s¹ przez lektorów i native - speakerów z doœwiadczeniem, wykorzystuj¹cych nowoczesne metody nauczania. System nauczania jêzyków obcych w FCP oparty jest na wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kszta³cenia Jêzykowego. Dysponujemy kadr¹ zapewniaj¹c¹ wysoki standard nauczania jêzyków obcych oraz jêzyka polskiego dla obcokrajowców. W przyjêtych przez nas za³o¿eniach, od Pañstwa zale¿y wielkoœæ grupy nauczania. Terminy przeprowadzenia kursów dostosowane s¹ do Pañstwa potrzeb. Istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania kursów w systemie dziennym, wieczorowym lub weekendowym. JÊZYKOWE KURSY ZAWODOWE I KONWERSACYJNE Skierowane s¹ do osób z min. podstawow¹ znajomoœci¹ jêzyka obcego. Kursy zawodowe (w tym dla wysoko wyspecjalizowanej kadry, np. z bran¿y medycznej, transportowej czy motoryzacyjnej) s¹ krótsze od standardowych. Podczas kursu uczestnicy æwicz¹ dialogi typowe dla swojej bran¿y. Oferujemy równie¿ kursy dla kadry zarz¹dzaj¹cej przedsiêbiorstwami i korporacjami poszerzone m.in. o negocjacje w jêzyku obcym. KURSY KOMPUTEROWE Fundacja organizuje zajêcia komputerowe na kilku poziomach zaawansowania. W naszej ofercie znajduj¹ siê:

s Ogólny kurs komputerowy I stopnia (32h) obejmuj¹cy podstawy obs³ugi komputera, podstawy pracy z systemem operacyjnym, podstawy pracy z edytorem tekstu, podstawy pracy w internecie - dostosowany pod potrzeby grupy.

s Ogólny kurs komputerowy II stopnia (32h) obejmuj¹cy rozwijanie podstawowych umiejêtnoœci komputerowych, MS Word, MS Excel, komunikacja za pomoc¹ internetu, obs³uga programów pocztowych, obs³uga komunikatorów, wyszukiwanie informacji w internecie.

s Kursy dedykowane ucz¹ce obs³ugi wybranych elementów komputerowego rzemios³a oraz specjalistycznych programów, np. Autocad - podstawy projektowania; MS Excel - dla zaawansowanych; MS PowerPoint - tworzenie prezentacji multimedialnych; grafika komputerowa; oraz inne wg Pañstwa potrzeb i sugestii.


KONFERENCJE, EVENTY, SPOTKANIA BIZNESOWE Kompleksowo organizujemy konferencje dla klientów z ca³ej Polski i Niemiec. Zajmujemy siê obs³ug¹ ca³ej infrastruktury konferencyjnej: sale, noclegi, wy¿ywienie, obs³uga techniczna i t³umaczenia. Miejsce i data imprezy zale¿y od Pañstwa - na miejscu mamy jednak do dyspozycji jeden z najnowoczeœniejszych oœrodków akademickich w Polsce Collegium Polonicum. Collegium Polonicum po³o¿one jest przy granicy polsko-niemieckiej, w jednym z najnowoczeœniejszych budynków w województwie, gdzie odbywaj¹ siê miêdzynarodowe spotkania przedstawicieli wysokiej rangi. CP jest doskona³ym miejscem do przeprowadzania: · · · · ·

konferencji, seminariów, szkoleñ; wystaw, targów, promocji; polsko-niemieckich spotkañ integracyjnych; bankietów, koktajlów; wszelkiego rodzaju imprez towarzysz¹cych.

Collegium Polonicum dysponuje szeregiem sal, w tym m.in.: · · · ·

sala o uk³adzie teatralnym; sala o uk³adzie forum; szeregiem mniejszych sal wyk³adowych; wyj¹tkow¹ sal¹ bankietow¹.

Sale konferencyjne Collegium Polonicum: · · ·

daj¹ mo¿liwoœæ t³umaczenia kabinowego; s¹ pomieszczeniami klimatyzowanymi; wyposa¿one s¹ w najnowszy sprzêt audiowizualny i komputerowy.

Dodatkowym atutem Collegium Polonicum jest: atrium z fontann¹; w³asny parking; taras widokowy z widokiem na Frankfurt i S³ubice; obs³uga gastronomiczna; obs³uga techniczna, administracyjna i t³umaczeniowa. Ponadto Fundacja mo¿e zapewniæ Pañstwu rezerwacjê noclegów w hotelach po obu stronach granicy, b¹dŸ w nowych domach studenckich. Nasza oferta odci¹¿y Pañstwa od szeregu uci¹¿liwych czynnoœci zwi¹zanych z organizacj¹ imprez. Pozwoli to Pañstwu skupiæ siê na merytorycznej czêœci przedsiêwziêcia. · · · · ·

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY!


Fundacja na rzecz Collegium Polonicum jest uznanym partnerem spo³ecznym i biznesowym wielu instytucji oraz jednostek samorz¹dowych. Jako oœrodek szkoleniowy otrzymaliœmy wiele pochlebnych opinii, m.in.:

·

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w S³ubicach

·

Firma Steinpol z Rzepina

·

Powiatowy Urz¹d Pracy w S³ubicach

·

Urz¹d Miasta Gubin

s

Orodek Pomocy Spolecznej w S³ubicach

·

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Lubuskiego

·

Przedstawicielstwo UE-ocena pracy ksiêgowoœci fundacji

·

Towarzystwo Integracji Spo³ecznej

Oferta Fundacji na rzecz Collegium Polonicum  

Oferta kierowana do przedsiębiorstw