Page 1


Centrum - Reaktywacja Warsztat III Warsztaty dzielnicowe


Terminy i zakres warsztatów dzielnicowych 1. Główne Miasto, Młode Miasto, Stare Miasto, Grodzisko, Nowe Ogrody - 8 maja 2012r. 2. Biskupia Górka, Stare Przedmieście , Wyspa Spichrzów - 16 maja 2012r. 3. Dolne Miasto, Długie Ogrody, Polski Hak - 21 maja 2012r.


Program dnia • Przypomnienie podstawowych informacji o projekcie „Centrum – Reaktywacja”, w tym – programu spotkań • Warsztatowe określenie roli obszaru w strukturze Śródmieścia, miasta i aglomeracji • Określenie uwarunkowań rozwoju obszaru • Wstępne sformułowanie wizji rozwoju obszaru • Uszczegółowienie wizji rozwoju obszaru w odniesieniu do wybranych sfer


1. Czym jest projekt „Centrum – Reaktywacja” • Próbą stworzenia założeń kompleksowej strategii rozwoju obszaru historycznego Śródmieścia Gdańska • Próbą integracji zagadnień przestrzennych, społecznych i gospodarczych • Zaproszeniem do partnerskiej dyskusji – bez wstępnych założeń co do spodziewanego wyniku – wszystkich zainteresowanych przekształceniami obszaru


Główny cel projektu • Wypracowanie spójnej i kompleksowej strategii rozwoju Śródmieścia na miarę oczekiwań gdańszczan i mieszkańców innych miast metropolii, uwzględniającej zarówno potrzeby mieszkańców jak i rangę dzielnicy


Partycypacyjny charakter projektu • Podjęcie prac nad strategią przez grupę planującą otwartą na przedstawicieli wszystkich grup i środowisk • Przyjęcie i realizacja ściśle określonego harmonogramu prac – dyskutujemy nad kolejnymi elementami strategii, nie o wszystkim • Przyjęcie w pracach zasad: otwartości, przejrzystości, konsensusu, braku założeń wstępnych


Współorganizatorzy warsztatów


Instytucje współpracujące


Struktura prac warsztatowych • 17.04 – Warsztat I – określenie diagnozy Śródmieścia, w tym – rodzaju i charakteru konfliktów występujących w tym obszarze • 20.04 – Warsztat II – określenie wizji i celów rozwoju Śródmieścia, wstępne zarysowanie kluczowych projektów i przedsięwzięć do podjęcia w najbliższym czasie


• Maj – czerwiec – 3 dwudniowe warsztaty „dzielnicowe” – określenie uwarunkowań i wizji przekształceń trzech dzielnic Śródmieścia • Październik – Warsztat IV – weryfikacja założeń dotyczących spójnej wizji przestrzennej i społeczno – gospodarczej Śródmieścia, określenie ostatecznej listy projektów i przedsięwzięć do realizacji • Listopad – warsztat V – określenie ostatecznych zapisów Strategii wraz z wnioskami dotyczącymi zmian w polityce planistycznej miasta


Rezultaty projektu • Zestaw analiz dotyczących prezentacji obecnego stanu Śródmieścia • Spójny raport z prac warsztatowych • Rekomendacje dotyczące zmian w polityce miasta w stosunku do przedmiotowego obszaru


2. Warsztatowe określenie roli obszaru • Dzielimy się na grupy robocze • Każda z grup uczestników otrzymuje ankietę • Prosimy określić w niej, jak można scharakteryzować rolę obszaru w: – strukturze metropolii i miasta – strukturze całego obszaru Śródmieścia – strukturze powiązań komunikacyjnych


3. Określenie uwarunkowań rozwoju obszaru • Każda z grup uczestników otrzymuje ankietę • Prosimy określić w niej, jakie są najważniejsze uwarunkowania rozwoju obszaru w odniesieniu do: – Sytuacji przestrzennej – Sytuacji społecznej – Sytuacji ekonomicznej – Istniejących i potencjalnych konfliktów pomiędzy poszczególnymi grupami


4. Określenie wizji rozwoju obszaru • Wizją nazywamy docelowy, wymarzony stan obszaru • Wizję formułujemy w trakcie tzw. „burzy mózgów” • Każdy z uczestników dyskusji ma prawo do wygłaszania własnych poglądów • PODSTAWOWA ZASAD: NIE KOMENTUJEMY WYPOWIEDZI INNYCH OSÓB


5. Uszczegółowienie wizji rozwoju obszaru • Podział na grupy robocze – zajmujące się zagadnieniami – Przestrzennymi, komunikacyjnymi, społecznymi i gospodarczymi

• Wybór liderów grup • Uszczegółowienie wizji rozwoju obszaru – w odniesieniu do poszczególnych zagadnień


Podsumowanie spotkania • Kontynuujemy realizację części warsztatowej projektu „Centrum – Reaktywacja” • Zapoznaliśmy się z wynikami poprzednich spotkań • Określiliśmy uwarunkowania i wizję rozwoju pierwszego z wybranych obszarów Śródmieścia


Serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszym spotkaniu Zapraszamy na kolejne warsztaty poświęcone naszemu obszarowi

centrum-reaktywacja-warsztat-345  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you