Page 1


Centrum - Reaktywacja Warsztat II 20 kwietnia 2012r.


Program dnia • Przypomnienie podstawowych informacji o projekcie „Centrum – Reaktywacja”, w tym – programu spotkań • Warsztatowe określenie wizji rozwoju obszaru Śródmieścia • Uszczegółowienie wizji rozwoju Śródmieścia • Określenie celów przekształceń • Określenie podstawowych działań prowadzących do realizacji zamierzonych celów


1. Czym jest projekt „Centrum – Reaktywacja” • Próbą stworzenia założeń kompleksowej strategii rozwoju obszaru historycznego Śródmieścia Gdańska • Próbą integracji zagadnień przestrzennych, społecznych i gospodarczych • Zaproszeniem do partnerskiej dyskusji – bez wstępnych założeń co do spodziewanego wyniku – wszystkich zainteresowanych przekształceniami obszaru


Główny cel projektu • Wypracowanie spójnej i kompleksowej strategii rozwoju Śródmieścia na miarę oczekiwań gdańszczan i mieszkańców innych miast metropolii, uwzględniającej zarówno potrzeby mieszkańców jak i rangę dzielnicy


Partycypacyjny charakter projektu • Podjęcie prac nad strategią przez grupę planującą otwartą na przedstawicieli wszystkich grup i środowisk • Przyjęcie i realizacja ściśle określonego harmonogramu prac – dyskutujemy nad kolejnymi elementami strategii, nie o wszystkim • Przyjęcie w pracach zasad: otwartości, przejrzystości, konsensusu, braku założeń wstępnych


Współorganizatorzy warsztatów


Instytucje współpracujące


Struktura prac warsztatowych • 17.04 – Warsztat I – określenie diagnozy Śródmieścia, w tym – rodzaju i charakteru konfliktów występujących w tym obszarze • 20.04 – Warsztat II – określenie wizji i celów rozwoju Śródmieścia, wstępne zarysowanie kluczowych projektów i przedsięwzięć do podjęcia w najbliższym czasie


• Maj – czerwiec – 3 dwudniowe warsztaty „dzielnicowe” – określenie uwarunkowań i wizji przekształceń trzech dzielnic Śródmieścia • Październik – Warsztat IV – weryfikacja założeń dotyczących spójnej wizji przestrzennej i społeczno – gospodarczej Śródmieścia, określenie ostatecznej listy projektów i przedsięwzięć do realizacji • Listopad – warsztat V – określenie ostatecznych zapisów Strategii wraz z wnioskami dotyczącymi zmian w polityce planistycznej miasta


Rezultaty projektu • Zestaw analiz dotyczących prezentacji obecnego stanu Śródmieścia • Spójny raport z prac warsztatowych • Rekomendacje dotyczące zmian w polityce miasta w stosunku do przedmiotowego obszaru


2. Określenie wizji rozwoju dzielnicy • Wizją nazywamy docelowy, wymarzony stan dzielnicy • Wizję formułujemy w trakcie tzw. „burzy mózgów” • Każdy z uczestników dyskusji ma prawo do wygłaszania własnych poglądów • PODSTAWOWA ZASAD: NIE KOMENTUJEMY WYPOWIEDZI INNYCH OSÓB


3. Uszczegółowienie wizji rozwoju dzielnicy • Podział na grupy robocze – zajmujące się zagadnieniami – Przestrzennymi, komunikacyjnymi, społecznymi i gospodarczymi

• Wybór liderów grup • Uszczegółowienie wizji rozwoju dzielnicy – w odniesieniu do poszczególnych zagadnień


4. Określenie celów przekształceń Śródmieścia • W grupach określamy podstawowe cele przekształceń • Cele te powinny: – Odpowiadać na zauważone na poprzednich spotkaniach problemy obszaru – Prowadzić do realizacji wizji rozwoju obszaru

Wyniki notujemy na przygotowanych arkuszach


5. Przedstawienie głównych podziałów przestrzennych dzielnicy • Głównych obszarów o historycznej genezie • Głównych koncentracji terenów oczekujących na nowe inwestycje • Głównych koncentracji terenów wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych • Głównych zespołów przestrzeni publicznych


6. Główne obszary o historycznej genezie • • • • • • • • • • •

Główne Miasto Stare Miasto Młode Miasto Stare Przedmieście Dolne Miasto Długie Ogrody Polski Hak Wyspa Spichrzów Biskupia Górka Grodzisko Nowe Ogrody


7. Określenie wytycznych dotyczących kształtowania przestrzeni Śródmieścia • Dla każdego z w/w obszarów określamy w grupach – Wiodące funkcje – Sposoby ukształtowania zabudowy

• Wyniki notujemy na przygotowanych arkuszach


Określenie wiodących funkcji poszczególnych obszarów • Każda z grup otrzymuje ankietę • Dla każdego z obszarów określamy wiodącą funkcję w podziale na: – Mieszkalnictwo – Usługi biurowe – Usługi turystyczne – Rekreacja – Przemysł – Parkingi


Określenie sposobu ukształtowania poszczególnych obszarów • Każda z grup otrzymuje ankietę • Dla każdego z obszarów określamy sposób ukształtowania przestrzennego dzielnicy: – Tradycyjne zwarte kwartały miejskie – Kwartały zabudowy o charakterze rozluźnionym, z dużym udziałem zieleni – Pojedyncze obiekty ulokowane na dużych działkach – Tereny wolne od zabudowy


8. Określenie podstawowych działań do podjęcia • W obrębie każdej z grup określamy główne, niezbędne do podjęcia działania • Działania te powinny prowadzić do realizacji wizji rozwoju śródmieścia • Wyniki notujemy na przygotowanych arkuszach


Podsumowanie spotkania • Kontynuujemy realizację części warsztatowej projektu „Centrum – Reaktywacja” • Określiliśmy wizję rozwoju obszaru Śródmieścia • Określiliśmy główne cele związane z rozwojem obszaru Śródmieścia


Serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszym spotkaniu Zapraszamy na warsztaty poświęcone poszczególnym dzielnicom

centrum-reaktywacja-warsztat-2  
centrum-reaktywacja-warsztat-2  
Advertisement