Page 1


Centrum - Reaktywacja Warsztat I 17 kwietnia 2012r.


Program dnia • Przedstawienie się uczestników spotkania, w tym – zespołu prowadzącego warsztaty • Przedstawienie projektu „Centrum – Reaktywacja”, w tym – programu spotkań • Przedstawienie zakładanych efektów spotkań warsztatowych • Warsztatowe określenie uwarunkowań i wizji rozwoju obszaru Śródmieścia • Określenie problematyki kolejnego spotkania


1. Przedstawienie zespołu realizującego projekt • Zespół Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej • Prowadzący spotkania warsztatowe • Przedstawiciele instytucji współpracujących


2. Przedstawienie się uczestników spotkania • Nazywam się … • Reprezentuję … • Jestem tu, gdyż …

Wszyscy jesteśmy tu z uwagi na dobro wspólne jakim jest przestrzeń śródmieścia miasta


3. Wstępna diagnoza stanu dzielnicy • Podział na grupy robocze • Wybór liderów grup • Określenie w grupach zapisów analizy SWOT dla dzielnicy • Określenie w grupach głównych problemów rozwoju dzielnicy


Warsztatowe określenie zapisów Analizy SWOT dla dzielnicy • Analiza ta pozwala na szybkie określenie uwarunkowań przekształceń • W ankiecie prosimy określić, jakie są – Państwa SUBIEKTYWNYM zdaniem – najważniejsze: – Siły (silne strony – obecnie obserwowane, wewnętrzne) – Słabości (słabe strony – obecnie obserwowane, wewnętrzne) – Szanse (mogące wystąpić w przyszłości, zewnętrzne) – Zagrożenia (mogące wystąpić w przyszłości, zewnętrzne)


Warsztatowe określenie głównych problemów rozwoju dzielnicy • Każda z grup uczestników otrzymuje ankietę • Na bazie wyników poprzedniej sesji proszę określić w niej 6 najważniejszych problemów rozwoju dzielnicy


4. Czym jest projekt „Centrum – Reaktywacja” • Próbą stworzenia założeń kompleksowej strategii rozwoju obszaru historycznego Śródmieścia Gdańska • Próbą integracji zagadnień przestrzennych, społecznych i gospodarczych • Zaproszeniem do partnerskiej dyskusji – bez wstępnych założeń co do spodziewanego wyniku – wszystkich zainteresowanych przekształceniami obszaru


Geneza projektu • Marginalizacja historycznego Śródmieścia względem reszty metropolii • Pogłębiające się kontrasty pomiędzy obszarami zaniedbanymi a „wyspami rozwoju” • Pojawiające się poważne „konflikty o przestrzeń” • Brak wieloaspektowej wizji rozwoju obszaru – obowiązują jedynie plany miejscowe


Główny cel projektu • Wypracowanie spójnej i kompleksowej strategii rozwoju Śródmieścia na miarę oczekiwań gdańszczan i mieszkańców innych miast metropolii, uwzględniającej zarówno potrzeby mieszkańców jak i rangę dzielnicy


Cele szczegółowe projektu • Opracowanie spójnej i kompletnej diagnozy i wizji rozwoju obszaru Śródmieścia metodami partycypacyjnymi • Zaproszenie do partnerskiej dyskusji nad wizją rozwoju Śródmieścia wszystkich zainteresowanych • Zaprezentowanie rzadko stosowanej metody dyskusji o polityce rozwoju miasta


Realizacja celów możliwa dzięki: • Wyprzedzającemu zebraniu danych o obecnej sytuacji Śródmieścia i zaprezentowanie ich w sposób przystępny dla wszystkich zainteresowanych • Przygotowaniu i przeprowadzeniu serii spotkań warsztatowych, w tym zarówno dotyczących całego obszaru Śródmieścia jak i jego poszczególnych dzielnic • Podsumowanie wyników w postaci spójnego dokumentu


Spójność i kompletność strategii • Odwołanie się do zagadnień przestrzennych, społecznych i gospodarczych • Określenie uwarunkowań i wizji przekształceń, a następnie zdefiniowanie projektów i przedsięwzięć do realizacji • Przygotowanie wniosków do zmian w zapisach dokumentów „strategicznych” miasta, w tym – polityki planistycznej


Partycypacyjny charakter projektu • Podjęcie prac nad strategią przez grupę planującą otwartą na przedstawicieli wszystkich grup i środowisk • Przyjęcie i realizacja ściśle określonego harmonogramu prac – dyskutujemy nad kolejnymi elementami strategii, nie o wszystkim • Przyjęcie w pracach zasad: otwartości, przejrzystości, konsensusu, braku założeń wstępnych


Osoby i instytucje zaproszone do udziału w pracach warsztatowych • Mieszkańcy miasta i dzielnicy • Przedstawiciele lokalnego biznesu • Przedstawiciele władz lokalnych – miasta i dzielnicy – oraz wszelkie jednostki i instytucje im podległe • Organizacje pozarządowe • Instytucje kultury


Współorganizatorzy warsztatów


Instytucje współpracujące


Struktura prac w ramach projektu • Zebranie informacji o obecnej sytuacji Śródmieścia • Prace warsztatowe • Opracowanie spójnego dokumentu końcowego – na bazie wyników warsztatów • Przekazanie wyników prac władzom miasta – do wykorzystania przy modyfikacji dokumentów „strategicznych” oraz polityki planistycznej


Zebranie informacji o obecnej sytuacji Śródmieścia


Struktura prac warsztatowych • 17.04 – Warsztat I – określenie diagnozy Śródmieścia, w tym – rodzaju i charakteru konfliktów występujących w tym obszarze • 20.04 – Warsztat II – określenie wizji i celów rozwoju Śródmieścia, wstępne zarysowanie kluczowych projektów i przedsięwzięć do podjęcia w najbliższym czasie


• Maj – czerwiec – 3 dwudniowe warsztaty „dzielnicowe” – określenie uwarunkowań i wizji przekształceń trzech dzielnic Śródmieścia • Październik – Warsztat IV – weryfikacja założeń dotyczących spójnej wizji przestrzennej i społeczno – gospodarczej Śródmieścia, określenie ostatecznej listy projektów i przedsięwzięć do realizacji • Listopad – warsztat V – określenie ostatecznych zapisów Strategii wraz z wnioskami dotyczącymi zmian w polityce planistycznej miasta


Rezultaty projektu • Zestaw analiz dotyczących prezentacji obecnego stanu Śródmieścia • Spójny raport z prac warsztatowych • Rekomendacje dotyczące zmian w polityce miasta w stosunku do przedmiotowego obszaru


5. Zidentyfikowanie uwarunkowań rozwoju Śródmieścia w odniesieniu do poszczególnych grup zagadnień • Prezentacja 4 głównych grup zagadnień przygotowanych przez zespół Projektu • Dyskusja w grupach nad kluczowymi uwarunkowaniami rozwoju w odniesieniu do poszczególnych zagadnień • Zanotowanie wyników na przygotowanych arkuszach


• Śródmieście w strukturze miasta i metropolii • Obecna struktura Śródmieścia i uwarunkowania wpływające na jej przekształcenia • Obecna sytuacja społeczna i ekonomiczna Śródmieścia • Planowane procesy rozwoju miasta i Śródmieścia


Śródmieście w strukturze miasta i metropolii • Każda z grup uczestników otrzymuje ankietę • Prosimy określić w niej, jakie są najważniejsze uwarunkowania rozwoju dzielnicy w odniesieniu do: – Położenia w strukturze metropolii i miasta – Powiązań komunikacyjnych – Planowanych i realizowanych znaczących zamierzeń infrastrukturalnych


Obecna struktura Śródmieścia i uwarunkowania wpływające na jej przekształcenia • Każda z grup uczestników otrzymuje ankietę • Prosimy określić w niej, jakie są najważniejsze uwarunkowania rozwoju dzielnicy w odniesieniu do – Struktury przestrzennej dzielnicy (funkcje, sposób zabudowy) – Układu przestrzeni publicznych – Układu komunikacyjnego


Obecna sytuacja społeczna i ekonomiczna Śródmieścia • Każda z grup uczestników otrzymuje ankietę • Prosimy określić w niej, jakie są najważniejsze uwarunkowania rozwoju dzielnicy w odniesieniu do: – Sytuacji społecznej – Sytuacji ekonomicznej – Istniejących i potencjalnych konfliktów pomiędzy poszczególnymi grupami


Planowane procesy rozwoju miasta i Śródmieścia • Każda z grup uczestników otrzymuje ankietę • Prosimy określić w niej, jakie są najważniejsze uwarunkowania rozwoju dzielnicy w odniesieniu do planowanych procesów rozwoju: – Metropolii – Miasta – Dzielnicy


5. Określenie głównych wyzwań stojących przed obszarem Śródmieścia • Prezentacje wprowadzające dotyczące 3 wybranych grup zagadnień • Dyskusja w grupach nad głównymi wyzwaniami w ramach danej problematyki • Zanotowanie wyników na przygotowanych arkuszach


• Główne koncentracje terenów oczekujących na nowe inwestycje • Główne koncentracje terenów wymagających podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych • Główne obszary i pola konfliktów przestrzennych


Główne koncentracje terenów oczekujących na nowe inwestycje • Każda z grup uczestników otrzymuje uproszczoną mapkę obszaru • Po dyskusji lider grupy lub inna wybrana osoba zaznacza na niej główne koncentracje terenów oczekujących na nowe inwestycje


Główne koncentracje terenów wymagających podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych • Każda z grup uczestników otrzymuje uproszczoną mapkę obszaru • Po dyskusji lider grupy lub inna wybrana osoba zaznacza na niej główne koncentracje terenów wymagających podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych


Podsumowanie spotkania • Rozpoczęliśmy realizację części warsztatowej projektu „Centrum – Reaktywacja” • Uformowaliśmy grupę planującą i grupy robocze • Określiliśmy społeczną diagnozę obszaru Śródmieścia • Określiliśmy główne wyzwania stojące przed obszarem Śródmieścia


Serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszym spotkaniu Zapraszamy ponownie w piątek, 20.04 o godz. 18.00

centrum-reaktywacja-warsztat-1  
centrum-reaktywacja-warsztat-1  
Advertisement