Page 1


Karol Jełowicki


My Gwiezdna Rodzina, Wzniesieni Bogo-ludzie, Istoty Światła Miłości Piątego Wymiaru wyrażamy głęboką wdzięczność Ojcu – Matce Źródło za niepowtarzalną Łaskę i Miłość. Pomni wzlotów i upadków naszych przodków i bardzo wzbogacających w doświadczenie, lecz jak mocno nieharmonijnych przejawień na starej Ziemi - tworzymy ten akt postulatów i deklaracji dla naszej pamięci i dobra naszych następców. Utworzone 108 postulatów przedstawiamy w poniższych punktach. Deklarujemy więc co następuje: {1} Nowa Ziemia jest miejscem doświadczania Boskości i wysoko wibracyjnych Energii Miłości. {2} Nowa Ziemia należy do Stwórcy, jest jego doskonałą manifestacją, a więc wszelkie zasoby i obfitość energii w różnej postaci należy do wszystkich mieszkańców jako również manifestacji Stwórcy. {3} Nikt nie uzurpuje sobie praw własności do czegokolwiek. Każdy ma nieograniczony dostęp do wszystkiego, co znajduje się na Nowej Ziemi. {4} Istota Światła, mieszkaniec Nowej Ziemi może pobierać energię lub zasoby tego świata w sposób nieograniczony, lecz powinien mieć wewnętrzną potrzebę zwrotu pobranej energii w tej samej postaci lub w jej ekwiwalencie. {5} Zwrot energetyczny nie jest traktowany jako dług, lecz raczej jako wymiana energetyczna. Zwrot energii (zasoby, działania) powinien być taki sam lub wyższy w miarę możliwości jednostki. Ta zasada gwarantuje harmonijne gospodarowanie dobrami Nowej Ziemi i ich niewyczerpalności. {6} Ludzka Istota Światła, obywatel Nowej Ziemi jest Bogo-człowiekiem. Oznacza to Boga w ludzkim ciele, lecz w przejawieniu krystalicznym, plazmatycznym i świetlistym. {7} Ludzka Istota Światła, jako Bogo-człowiek jest przejawieniem Stwórcy w działaniu, tak więc zgodnie z Boską Naturą jego aktywnością jest stwarzanie, kreacja dla dobra wszystkich istot. {8} Dobro wszystkich istot rozumiane jest jako harmonijny rozwój, wzrastanie i manifestacja w Boskiej Miłości i Szczęściu. {9} Nowa Ziemia jest własnością Źródła, a panującym porządkiem jest Teokracja. {10} Teokracja oznacza „rządy Boga”, nie jest to doświadczanie trzeciowymiarowej Ziemi, gdzie Boga „reprezentowały” religie, kościoły i manipulujące jednostki wprowadzające swoje reguły. Na Nowej Ziemi nie ma manipulacji.


{11} Każdy mieszkaniec Nowej Ziemi ma dostęp do Źródła, do woli Stwórcy o ile wyrazi taka potrzebę i wolę. Wybór ten prowadzi do harmonijnej egzystencji, więc jest właściwą drogą. {12} Istota manifestująca się w „teokratyczny” sposób ma wewnętrzne przekonanie co czynić, by nie zachwiać Boskiej Harmonii wokół siebie i wysoko wibracyjnej Miłości. Odbywa się to w potrzebie aktywności tylko dla dobra wszystkich istot. {13} W razie wątpliwości, które w procesie doświadczania poprzez Wzrastanie mogą się pojawić, pomocą służą kochający bracia i siostry. {14} Istotami wspomagającymi organizacje mieszkańców Nowej Ziemi są Hierarchie Duchowe, służące radą i pomocą w atmosferze wzajemnego Szacunku, Współodczuwania i Miłości. {15} Mieszkańcy, jeżeli wyrażą taką chęć mogą organizować się w społeczności i o ile zaistnieje potrzeba pod patronatem rad starszych, mędrców, duchowych przewodników. {16} Ważne jest, by funkcja w radzie była cykliczna, okresowa i jej podstawą jest bezinteresowna służba dla dobra wszystkich istot. Takie istoty nikim nie rządzą, lecz są przyjaciółmi i doradcami. {17} Jeżeli poglądy dwóch lub większej ilości istot są różne, podlegają wzajemnej dyskusji w harmonii i zrozumieniu by uniknąć konfliktu. {18} Zawsze powinna dominować chęć i wola służenia innym w zgodzie, więc przeskanowanie sercem przedmiotu dyskusji pozwala uniknąć dysharmonijnych sytuacji. {19} Zasadą obowiązującą w rozwiązywaniu ewentualnych sprzeczności jest wybranie takiej opcji lub połączenie najlepszych rozwiązań tak, by najlepiej służyło wszystkim istotom, mieszkańcom Nowej Ziemi. {20} Jeżeli strony zgodzą się na pomoc rady lokalnej społeczności, grupa ta udzieli pomocy wraz z poleceniem sprawy Stwórcy z intencją Najwyższego Dobra. {21} Imperatywem działania każdej istoty są wartości ludzkie: Prawda, Właściwe Postępowanie, Pokój, Miłość i Niekrzywdzenie. {22} Prawem obowiązującym na Nowej Ziemi jest Wola Stwórcy, ponieważ jest to zasada Teokracji oraz zbiór praw zatytułowany „33 Prawa Uniwersalne”, a także inne dokumenty takie jak ten.


{23} „33 Prawa Uniwersalne” są kodeksem kosmicznym i Boskim, którym nawet sam Stwórca tworząc je postanowił się podporządkować. {24} Ujmując realia Nowej Ziemi „33 Prawa Uniwersalne” mogą ulec zmianie, modyfikacji – na przykład: Prawo Miłosierdzia w Prawo Współodczuwania. {25} Co do „33 Praw Uniwersalnych” dopuszczalna jest zmiana ich ilości, przez dodanie dodatkowych. Akt ten dzieje się z woli Stwórcy i wszystkie Istoty Światła Nowej Ziemi mają dostęp do tej Najwyższej Wiedzy. {26} Każda Istota Światła ma niczym nieograniczony dostęp do „33 Praw Uniwersalnych”, innych aktów oraz ich wykładni w Źródlanym Aspekcie. Jest to część nowej Wedanty. {27} Mottem, myślą przewodnią organizacji i podstawą funkcjonowania społeczności Nowej Ziemi jest stwierdzenie Bhagavana Sathya Sai Baby: "Jest tylko jedna kasta - ludzkość Jest tylko jedna religia - religia miłości Jest tylko jeden język - język serca Jest tylko jeden Bóg - i jest On wszechobecny."

{28} Cała wiedza na Nowej Ziemi jest darem Stwórcy, poprzez to jest dostępna i niczym nieograniczona dla każdej Istoty Światła. {29} Każdy mieszkaniec Nowej Ziemi ma dostęp do Biblioteki Światła, gdzie przetrzymywane są książki w różnej formie zapisu, twórczość wizualna, dźwiękowa, kody informacyjne, matryce bitów świetlnych … {30} Dzieła zmagazynowane w Bibliotece Światła udostępnione są szkołom i uniwersytetom w postaci kopii holograficznych i innych. {31} Szkoły i uniwersytety są dostępne dla wszystkich istot i ich pracownicy pełnią bezwarunkową służbę dla Najwyższego Dobra. {32} Relacja między uczniem, a nauczycielem (studentem, a wykładowcą) jest oparta na partnerstwie, otwartości, szacunku, harmonii i chęci wzajemnego uczenia się od siebie nawzajem. {33} Na Nowej Ziemi, idąc za ideą wzajemnego uczenia się, granica między nauczycielem a uczniem zaciera się i traci na znaczeniu. {34} Przyjmowanie wiedzy nie tylko polega na rozumieniu, lecz na odczuwaniu, wejściu w rezonans i bezwysiłkowemu oddaniu się kodowaniu matrycom, informacjom, bitom świetlnym lub innej formie odbioru wiedzy na przykład nawet za pomocą zmysłów.


{35} Wiedza czy postęp w nauce nie podlega ocenie. Uczący się sam wie, co jeszcze mu jest potrzebne, czego potrzebuje się nauczyć (doświadczyć). {36} Nauka jako doświadczenie i kreowanie przepełniona jest Boską Ciekawością, Zachwytem, Radością, Miłością i Spełnieniem. {37} Nauczycielami są bracia z Kosmicznej Rodziny, Nauczyciele Miłości, Istoty Światła – mieszkańcy Nowej Ziemi, specjalizujący się w różnych dziedzinach kreacji i manifestacji, lecz bez ograniczania się do jakiejś jednej aktywności. {38} Celem edukacji na Nowe Ziemi jest poznanie Wiedzy Najwyższej, o sobie jako Najwyższej Jaźni, Praw Uniwersalnych, Świętej Geometrii, Telepatii Miłości, czucia i współodczuwania, wiedzy o energiach i Świetle oraz wiedzy interdyscyplinarnej, w tym o stwarzaniu i uzdrawianiu… {39} Technologia kosmiczna i jej adaptacja dla rzeczywistości Nowej Ziemi jest dostępna dla wszystkich jej mieszkańców. {40} Inspiratorem i inicjatorem rozwoju technologicznego oraz innowacji na planecie, która „Perłą galaktyk się stała” jest Wielki Kosmiczny Rozum. {41} O ile stara Ziemia była „biblioteką DNA”, o tyle Nowa, Wzniesiona Ziemia jest miejscem wdrażania Kosmicznych Technologii Światła naszych galaktycznych i kosmicznych braci. {42} Dostarczycielami rozwiązań technicznych są ujawnione kosmiczne rasy zgodnie z ich specjalizacją – członkowie Galaktycznej Federacji Światła oraz nasze kosmiczne rodzeństwo, które ma najczystszą intencję wobec Nowej Ziemi i jej obywateli. {43} Technologia Światła zakłada możliwość tworzenia portali międzywymiarowych i kosmicznych na obszarze całej Nowej Ziemi. Mają one charakter stały lub tymczasowy. {44} Za pomocą tych portali mogą odbywać się podróże, ekspedycje badawcze i misje dla dobra istot z innych przestrzeni i planów zlecanych przez Ojca – Matkę Źródło. {45} Podczas tych podróży towarzyszą nam sam Stwórca, Nauczyciele Miłości, Świetliste Hierarchie Duchowe lub przedstawiciele bratnich ras kosmicznych. Są oni naszym wsparciem i przewodnikami. {46} Doświadczenie i wiedza zdobyta w trakcie misji oraz o użytkowaniu Technologii Światła jest powszechnie dostępna dla Obywateli Nowej Ziemi. Korzystanie z niej gwarantują Uniwersytety, Biblioteka Światła oraz Kronika Akaszy Nowej Ziemi.


{47} Obywatele Nowej Ziemi, o ile wyrażą taką potrzebę, mają dostęp do kodowania Boską Wiedzą z poziomu Świadomości Zbiorowej Istot Międzywymiarowych, jak i kosmicznej rodziny, ras Galaktycznej Federacji Światła. {48} Jakikolwiek związek ma się zamanifestować między mieszkańcami Nowej Ziemi - Istotami Światła należy go traktować jako Boską Misję. {49} Partnerstwo Istot Światła Nowej Ziemi charakteryzuje się Harmonią, Szacunkiem, Niekrzywdzeniem, wzajemnym Wzrostem we wszystkich sferach, a przede wszystkim MIŁOŚCIĄ. {50} Partnerzy są ze sobą w Miłości, z Miłością i dla Miłości. Partnerzy kochają się Uniwersalną Źródlaną Miłością bez zazdrości, podejrzliwości, układu coś za coś, bez kłamstwa i innych nisko-wibracyjnych cech będących niechlubnym reliktem starej Ziemi. {51} Małżeństwo jest możliwe na Nowej Ziemi, o ile Świadome Istoty Światła zdecydują, że wejdą w ten związek. Partnerzy są świadomi, że ta forma bycia ze sobą niesie ze sobą pewne konsekwencje, zgodnie z 33 Prawami Uniwersalnymi, a przede wszystkim z Prawem Karmy. {52} Małżeństwo ma być dobrem nie tylko dla współmałżonków, ale też dla dobra społeczności i dalej – wszystkich istot. {53} Żadna relacja, obojętnie czy jest to partnerstwo, małżeństwo, czy inna, nie podlega przymusowi społecznemu, ocenie, pochwale lub naganie. {54} Relacją duchową dwóch Istot Światła Nowej Ziemi o głębokim wymiarze jest Bliźniaczy Płomień. {55} Bliźniaczy Płomień to relacja z odczuwaniem Jedności w Boskiej Miłości, gdzie dwie istoty podsycają Płomień Miłości w jego najdoskonalszym, Źródlanym aspekcie do siebie nawzajem, jak i do wszystkich istot w całej Boskiej Manifestacji jednocześnie. {56} Bliźniaczy Płomień to JAM JEST Miłością, w Miłości, z Miłością i dla Miłości. {57} Ten aspekt Miłości nie był znany na starej Ziemi ze względu na zbyt niska świadomość, ograniczenia i programy, które sami ludzie sobie sami nałożyli.


My Gwiezdne Dzieci, Wielowymiarowe Istoty Światła odrzuciliśmy to wszystko na śmietnik historii. Dlatego Bliźniaczy Płomień wymaga troski i wspierania. {58} Bez względu na to, w jakich relacjach przebywają Istoty Światła; mężczyzna traktuje partnerkę jako kobiecy aspekt Boskiej Manifestacji – Boginię, a kobieta partnera jaki męski aspekt Źródlanej Manifestacji – Boga. {59} Istoty Światła decydując się na potomstwo są świadomi podjęcia się Boskiej Misji pełnej Miłości, Poświęcenia i Bezinteresownej Służby. {60} Dziecko rodzące się lub w inny sposób manifestujące się wśród Istot Światła Nowej Ziemi jest zstępującym Mistrzem posiadającym konkretną misję do wypełnienia. Narodziny są w związku z tym Boskim Zniebazstąpieniem. {61} Dziecko nie jest niczyją własnością, a tym bardziej rodziców. Zadaniem matki i ojca jest pomoc w przygotowaniu dziecka do misji jaką będzie pełnić. {62} Odpowiedzialność za rozwój i pomoc w przygotowaniach młodej Istoty Światła leży na całej społeczności Nowej Ziemi, Nowych Ludzi, wzniesionych planów minerałów, roślin i zwierząt. {63} Wychowanie to wspieranie kreatywności, naturalnych zdolności i umiejętności Nowej Istoty Światła. {64} Zwierzęta, które przyjaźnią się z Istotami Światła, Bogo-ludźmi z radością bawią się i uczą z dziećmi Ludzi Świetlistych Nowej Ziemi. {65} Tak jak w wysokorozwiniętych cywilizacjach opieką, uczeniem i wychowaniem dziecka na początku zajmują się dziadkowie, ewentualnie współuczestniczą rady starszych. Dziecko otrzymuje cenną wiedzę i umiejętności, a rodzice również uczą się przez to, jak być odpowiedzialnymi w swojej niezwykłej misji. {66} Dziecko Istoty Światła, które ma wysoką świadomość wie kiedy ma się przygotowywać do misji i uczyć się na wyższym poziome – w szkole i na uniwersytecie, o ile to będzie potrzebne. {67} Dziecko jest dla rodziców niezaprzeczalną wartością. Rodzice są dla dziecka nauczycielami, ale dziecko jest nauczycielem dla rodziców. {68} Minerały, rośliny i zwierzęta, które wspierały ludzi w wyniesieniu są wśród nas na Nowej Ziemi jako istoty o wzniesionej świadomości i reprezentują wymiar o szczebel wyżej. {69} Istoty dawnego pierwszego wymiaru manifestują obecnie drugi, dawne istoty drugiego wymiaru – trzeci wymiar, trzeciego wymiaru – czwarty i piąty.


{70} Istoty towarzyszące Bogo-ludziom Nowej Ziemi są ich braćmi, siostrami i przyjaciółmi. Nowi ludzie komunikują się z nimi przez ich Świadomość Zbiorową lub indywidualnie. {71} Przestrzeń, na której żyją Obywatele Nowej Ziemi wraz z towarzyszami ze światów minerałów, flory i fauny jest niczym nieograniczona a ich życie charakteryzuje się Miłością, Harmonią, Szacunkiem, Szczęściem i Przyjaźnią w Źródlanej Manifestacji. {72} Wzniesieni towarzysze uczestniczą w kreatywnej egzystencji Bogo-ludzi za obopólną zgodą i w niewymuszonej formie. {73} Relacja między istotami z „niższych” planów jest oparta na identycznych wartościach jak wartości ludzkie: Prawda, Właściwe Postępowanie, Pokój, Miłość i Niekrzywdzenie. {74} Obywatel Nowej Ziemi nie krzywdzi i nie spożywa zwierzęcych braci i sióstr. {75} Spożywanie towarzyszy z planu fauny jest możliwe, lecz jest efektem umowy, by gatunek nie wyginął. Tyle ile roślin zostanie zjedzonych tyle zostanie zasadzone. Ścięcie roślin w jakiejkolwiek manifestacji poprzedzone jest przeproszeniem, błogosławieństwem i podziękowaniem za poświęcenie się dla dobra wszystkich istot. {76} Miłość, szacunek i przyjaźń jaką obdarzani są towarzysze obywateli Nowej Ziemi z niższych wymiarów, ale będący we wzniesionej świadomości, pozwala im rozwijać się duchowo dalej. {77} Minerały, rośliny i zwierzęta towarzyszą mieszkańcom Nowej Ziemi w podróżach, misjach i ekspedycjach. Przez to również zyskują doświadczenie. {78} Ekonomia Nowej Ziemi opiera się na obfitości Źródła, a więc istnieją tylko dobra nieograniczone. {79} Podaż dóbr, usług, energii jest w pełni zaspakajana i dzielona sprawiedliwe zgodnie z uczciwym popytem – dla dobra wszystkich istot. {80} Na Nowej Ziemi istnieje wymiana towar za towar, usługa za towar, usługa za usługę, energia za towar, energia za usługę i energia za energię. Na starej Ziemi ta wymiana była nazywana wymianą barterową i była uznana za najprymitywniejszą metodę dokonywania transakcji. {81} Taka wymiana jest rzeczywistością tymczasową, dopóki Nowi Ludzie nie uzyskają w pełni świadomości JAM JEST Boską Obfitością i nie będą w stanie po prostu stwarzać tego, co jest im potrzebne.


{82} Podstawową „walutą”, czy wartością w ekonomii Nowej Ziemi jest niemierzalna Energia Miłości, a więc wymiana dóbr, usług czy energetyczna jest czysto umowna – bez zgłębiania się w pojęcie „rzeczywistej wartości” czegokolwiek – jest to niemożliwe. {83} W początkowym okresie organizacji Nowej Ludzkości istnieje termin pracy, ale jest to bardziej twórcza aktywność, a nie przymus w celu zdobycia środków do życia. {84} Relacja między pracodawcą i pracownikiem oparta jest na harmonii, zrozumieniu, przyjaźni i współodczuwaniu. {85} Pracodawca dzieli się sprawiedliwie z pracownikami efektami ich pracy, twórczej manifestacji, ale również ze społecznością, gdzie miejsce pracy jest usytuowane. {86} Na Nowej Ziemi nie ma istot bezdomnych, bezrobotnych, cierpiących głód, niedostatek i nędzę. Te programy istniały na starej Ziemi, ponieważ istniał w tamtej rzeczywistości niesprawiedliwy podział dóbr i iluzja ograniczoności zasobów. {87} Obywatele Nowej Ziemi wyrzekają się wyzysku, ponieważ ten archaiczny program był związany z ego i miał kod informacyjny typu: „WY pracujecie ponad siły, a ja czerpię z tego ZYSK”. {88} Żadna Istota Światła nie ma przymusowego obowiązku pracy. Cała aktywność przejawia się w spontanicznej radości - w Energii Miłości. {89} Istoty medytujące, błogosławiące, czy modlące się są wartościowe dla wszystkich istot, ponieważ utrzymują poziom wysokiej wibracji planety. {90} Istota Światła Nowej Ziemi jest Stwórcą, więc wykonuje tyle pracy ile jest konieczne, resztę „czasu” poświęca na twórczość dla dobra wszystkich istot. {91} Bez względu na to jaką aktywnością zajmuje się Istota Światła Nowej Ziemi jej głównym pracodawcą jest Ojciec – Matka Źródło. {92} Żadna Istota Światła Nowej Ziemi nie przypisuje sobie efektów pracy , ani nie przywiązuje się do nich. Wykonana praca, aktywność, twórczość należy do Stwórcy, bo Stwórca to wykonuje. {93} Nowa Ziemia jest nie tylko planetą rozwoju świadomości, ale też miejscem odpoczynku, regeneracji energetycznej oraz zdrowienia istot, dusz które są po ciężkich i traumatycznych doświadczeniach trzeciego wymiaru i innych planów.


{94} Istoty Światła z radością, troską i Miłością zajmują się rehabilitującymi się istotami. {95} Podstawową medycyną na Nowej Ziemi jest Medycyna Światła. {96} Technologię Medycyny Światła wdraża Galaktyczna Federacja Światła, a Hierarchą Duchową szkolącą w tej dziedzinie medycyny są Kosmiczni Lekarze i Chirurdzy. {97} Miejscami gdzie przeprowadzane są operacje i zabiegi świetlne na Nowej Ziemi są Świątynie Światła oraz Lecznice przyległe do Świątyń. Istnieją też miejsca, gdzie gromadzą się Istoty Światła w celu prowadzenia zbiorowych prac duchowych i medytacyjnych. Pole wytworzone przez medytacje wspiera regenerację. Leczenie Medycyną Światła jest osobnym działem, ale jednocześnie obydwie aktywności nie wykluczają się wzajemnie. {98} Każdy obywatel Nowej Ziemi ma nieograniczony i nieuwarunkowany dostęp do Medycyny Światła. Lekarze Światła pełnią z Miłością bezwarunkową służbę. {99} Wszyscy mieszkańcy Nowej Ziemi, jako Istoty Światła są obeznani i posiadają podstawowe umiejętności z Medycyny Światła. {100} Dyplomacja Nowej Ziemi oparta jest na Miłości, Harmonii, Pokoju i ogólnym Szacunku do innych istot – partnerów dyplomatycznych. {101} Nowa Ziemia jest planetą neutralną z nastawieniem pokojowym. Nie angażuje się w żadne misje, gdzie stosowana byłaby przemoc na jej terenie, jak i poza planetą. {102} Nowa Ziemia jest strefą zdemilitaryzowaną i ten status jest niezmienny, o ile nie zadecyduje inaczej Stwórca. Takie sytuacje przyjęte są za bardzo specjalne i nadzwyczajne. {103} Nowa Ziemia zostaje przyjęta do Galaktycznej Federacji Światła, która jest największą frakcją Unii Gwiezdnej. {104} Mistrzami kosmicznej dyplomacji w Galaktycznej Federacji Światła są rasy Centaurianie, a także Pegazanie i oni wspierają mieszkańców Nowej Ziemi w działaniach dyplomatycznych. {105} Nowa Ziemia otoczona jest polem Energii Miłości, która jest ochronnym polem Stwórcy, a każda Istota Światła utrzymuje je Światłem Miłości wypływającym z ich serc. W razie zagrożenia Galaktyczna Federacja Światła będzie wspierać planetę obroną.


{106} Istota Światła starszego współtowarzysza na Nowej Ziemi traktuje jak starszą siostrę lub brata, ojca lub matkę. {107} Istota Światła młodszego współtowarzysza na Nowej Ziemi traktuje jak młodszą siostrę lub młodszego brata, syna lub córkę. {108} My, mieszkańcy Nowej Ziemi wyrażamy wdzięczność Ojcu – Matce Stwórcy za Rzeczywistość Miłości, w której możemy wyrażać Świadomość JAM JEST oraz przejawiać się we wszystkich manifestacjach dobra i 33 Praw Uniwersalnych od Prawa Samorealizacji do Prawa Jedności. My, Gwiezdne Rodzeństwo, Istoty Światła Miłości, Piątowymiarowi Bogo-ludzie pieczętujemy ten akt naszymi Boskimi Sercami dla naszej Świetlanej Przyszłości i dla dobra wszystkich istot…

Profile for Karol Jełowicki

108 Postulatów i deklaracji Nowej Ziemi  

Zegar Mistrzów jest wielopoziomową i wielowymiarową strukturą. Tak należałoby go rozumieć. Każdy element, każda godzina na Zegarze Mistrzów...

108 Postulatów i deklaracji Nowej Ziemi  

Zegar Mistrzów jest wielopoziomową i wielowymiarową strukturą. Tak należałoby go rozumieć. Każdy element, każda godzina na Zegarze Mistrzów...

Advertisement