Rewitalizacja stare polesie

Page 1Opieka merytoryczna:

dr inż. arch. Monika Arczyńska dr inż. arch. Łukasz Pancewicz

Współprowadzący:

mgr inż. arch. Piotr Smolnicki

Opracowanie redakcyjne: inż. arch. Karolina Zarychta

Opracowanie graficzne, skład: inż. arch. Karolina Zarychta inż. arch. Kinga Rzeplińska inż. arch. Zofia Ulman

Korekta:

dr inż. arch. Monika Arczyńska inż. arch. Agnieszka Stobierska Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Gdańsk 2015

Publikacja wydana na Licencji Creative Commons Polska 3.0 Uznanie autorstwa CC-BY Publikacja zawiera prezentację wyników projektu urbanistycznego, realizowanego w ramach zajęć projektowych na pierwszym roku studiów magisterskich, na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w semestrze letnim 2015.SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1 Wstęp.................................................................................1 2-3 Statystyki.......................................................................2-3 4 Jakość życia.......................................................................4 5 Struktura............................................................................5 6-7 Przestrzeń Publiczna...................................................6-7 8-9 Usługi.............................................................................8-9 10-11 Transport..................................................................10-11 12-13 Tereny zielone.........................................................12-13 14-15 Mapa mentalna.......................................................14-15 16 Wizerunek Polesia........................................................16 17 Analiza marketingu.......................................................17 18-19 SWOT........................................................................18-19 2. STRATEGIE 20-21 Sieć działań...............................................................20-21 22-23 Strategia....................................................................22-23 24-25 Schemat działań......................................................24-25 26-27 Działania społeczne...............................................26-27 28-29 Marketing.................................................................28-29 32-33 Bezpieczeństwo......................................................32-33 34-35 Strategia przestrzeni publicznych.......................34-35 3. ZIELONY RYNEK 38-39 Wprowadzenie........................................................38-39 40-41 Przestrzeń publiczna..............................................40-41 42-43 Marketing.................................................................42-43 50-55 Projekt przestrzeni publicznych..........................50-55 44-47 Ulica Zielona............................................................44-47 56-57 Ulica Żeromskiego..................................................56-57 58-59 Ulica Gdańska..........................................................58-59 60-61 Podwórko.................................................................60-61 4. #ARTHUB 62-65 Wprowadzenie........................................................62-65 66-67 Marketing.................................................................66-67 68-71 Kwartał południowy..............................................68-71 72-75 Ulica Więckowskiego............................................72-75 76-77 Ulica Wólczańska...................................................76-77 78-81 Ulica Gdańska..........................................................78-81 82-85 Przestrzeń wspólna................................................82-85 86-89 Kwartał północny...................................................86-89 90-91 Ulica Gdańska..........................................................90-91 92-93 Ulica Wólczańska....................................................92-93 94-95 Ulica 1 Maja.............................................................94-95 96-97 Przestrzeń publiczna..............................................96-97 98-99 Instalacja tymczasowa...........................................98-99 Podwórka........................................................... 100-103

5. KWARTAŁ PÓŁNOCNY Wstęp...................................................................104-107 104-107 Ulica Legionów...................................................108-109 108-109 Ulica Próchnika...................................................110-113 110-113 Przestrzeń Publiczna.........................................114-116 114-116 Instalacja tymczasowa......................................117-119 117-119 Podwórka............................................................120-125 120-125 6. KWARTAŁ CENTRALNY Wstęp...................................................................126-129 126-129 Ulica 6 Sierpnia..................................................130-133 130-133 Ulica Żeromskiego............................................134-135 134-135 Ulica Gdańska....................................................136-139 136-139 Przestrzeń Wspólna..........................................140-141 140-141 Podwórka............................................................142-143 142-143 7. KWARTAŁ POŁUDNIOWY Wstęp...................................................................144-147 144-147 Ulica Żeromskiego.....................................................148 148 Ulica Gdańska.............................................................149 149 Ulica Struga.................................................................150 150 Ulica Skłodowskiej - Curie.......................................151 151 Ulica Kopernika..........................................................152 152 Ulica Zamenhofa........................................................153 153 Przestrzeń Publiczna.........................................156-157 156-157 Instalacja tymczasowa......................................158-159 158-159 Podwórka............................................................160-163 160-163 8. DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE Tanie mieszkania.........................................................164 164 Dobre praktyki remontowe.....................................165 165 Nasze dziedzictwo.............................................166-169 166-169 170-173 Dobre przykłady................................................170-173 Praktyki społeczne............................................174-175 174-175 176-177 Warsztaty podwórkowe..................................176-177 Mapa wydarzeń.................................................178-179 178-179 Dom kultury................................................................180 180 Istniejące wydarzenia.......................................182-183 182-183 Nowe wydarzenia......................................................185 185 Kampanie marketingowe................................186-187 186-187 188-189 Identyfikacja wizualna.....................................188-189 Narzędzia marketingu internetowego..................190 190 191 Charakterystyka strony internetowej...................191 Organizacje, inicjatywy...................................192-193 192-193 9. ZAKOŃCZENIE 195 List do mieszkańców Starego Polesia....................195 Podziękowania............................................................196 196 Bibliografia...................................................................197 197 198-199 Autorzy................................................................198-199


STRESZCZENIE Stare Polesie to dziewiętnastowieczna dzielnica o bogatej historii i dziedzictwie. Aby zachować jej unikatowy charakter, a jednocześnie zaspokoić potrzeby mieszkańców, niezbędne jest działanie na wielu płaszczyznach. Oprócz remontów i inwestycji, należy zadbać o podniesienie jakości życia mieszkańców. Propozycje zmian powinny być z nimi skonsultowane – to oni wiedzą najlepiej, które obszary wymagają najpilniejszych działań. INTEGRACJA STAREGO POLESIA ZE ŚRÓDMIEŚCIEM Głównym założeniem projektu jest symboliczne i przestrzenne zintegrowanie dzielnicy z resztą śródmieścia. Bliskość ul. Piotrkowskiej to z jednej strony ogromny potencjał, z drugiej – niewiele osób decyduje się na wizytę na Starym Polesiu. Celem działań jest usprawnienie połączenia z ul. Piotrkowską poprzez stworzenie serii „bram” i „mostów” oraz poprawę wizerunku ulic łączących oba obszary. Integracja dzielnic i zachęcenie ludzi do odwiedzenia Starego Polesia odbdzie się również za pomocą innego typu działań. Jednym z nich są wydarzenia artystyczne; odbywające się już na Starym Polesiu wydarzenia, takie jak m. in. „Dziady staropoleskie”, święto dzielnicy, odwołujące się do ludowych korzeni mieszkańców, zostaną wzbogacone o nowe wydarzenia, atrakcyjne dla łodzian i turystów. Planowane jest także włączenie dzielnicy w coroczne łódzkie festiwale, m.in. Fashion Week, a także zupełnie nowe inicjatywy, takie jak kino podwórkowe czy warsztaty sadzenia roślin podczas planowanej imprezy (Flower Day) w lipcu. Dodatkowo, oprócz działań miękkich, projekt uzupełniają przekształcenia infrastrukturalne – przebudowy ulic prowadzących do Piotrkowskiej: Zielonej, 6 Sierpnia i Więckowskiego jako nowych łączników. Będą one miały zróżnicowany charakter – od ulic handlowych w powiązaniu z Zielonym Rynkiem, do salonu w ramach kwartałów artystycznych. W projekcie zaproponowano dwa obszary działań strategicznych, mających na celu poprawę jakości życia w dzielnicy i stworzenie przestrzeni rozpoznawalnych w skali całego miasta. Są nimi przebudowany Zielony Rynek oraz kwartał w rejonie Muzeum Sztuki MS i Akademii Muzycznej.

POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA: ZIELONY RYNEK Ważnym miejscem na mapie Starego Polesia jest Zielony Rynek / Plac Barlickiego, dla którego przygotowana została osobna strategia marketingu i projekty. Polega ona na utworzeniu wizytówki całej dzielnicy poprzez promujące to miejsce akcje happeningowe. Uwaga ma być soncentrowana nie tylko na walorach handlowych obszaru Placu Barlickiego, ale także na instytucjach kulturalnych i zabytkach zlokalizowanych w najbliższej okolicy. Planowane jest uporządkowanie placu i uwolnienie jego znaczącej części z zachowaniem funkcji handlowej w części zachodniej, a także zamknięcie ruchu samochodowego na ul. Zielonej oraz na odcinku ul. Małej. Dzięki tym działaniom ulica stałaby się przyjazna i bezpieczna dla pieszych. Cały Zielony Rynek będzie dostępny dla wszystkich grup wiekowych, dla których Plac stanie się miejscem spędzania wolnego czasu, zakupów i rozrywki. Przebudowa Placu Barlickiego wiązałaby się z utworzeniem na uspokojonej ul. Zielonej ulicy handlowej. Większa ilość zieleni oraz ławek na Placu przyczyni się do dopełnienia przestrzeni odpowiadającej faktycznym potrzebom mieszkańców i stanowiącej wizytówkę Starego Polesia. #ARTHUB #Arthub jest jednym z dwóch flagowych projektów odnowy podwórek Starego Polesia. Dzięki obecności Muzeum Sztuki oraz Akademii Muzycznej, #Arthub ma szansę stać się artystyczną przestrzenią dzielnicy. Składające się na niego kwartały, szczegółowo opracowane w ramach projektu, są położone na północ od ulicy Zielonej i na zachód od ulicy Wółczańskiej. Wspólny mianownik w odnowie podwórek #Arthubu to bogaty dorobek artystyczny Starego Polesia i Łodzi. We wszystkich projektach składowych zostały przewidziane interwencje artystyczne, które obok aranżacji przestrzeni nie tylko poprawiają jakość życia mieszkańców, ale będą również budowały wyjątkowy charakter tego miejsca.


STRATEGIE DLA KWARTAŁÓW Ważnym aspektem jest także poprawa przestrzeni podwórek, jako działanie integrujące mieszkańców i poprawiające jakość przestrzeni najbliższej mieszkańcom. Strategia poprawy będzie zaczynała się od drobnych działań, które pozwolą na znaczący, oddolny proces zmian w dzielnicy. Uzupełni to duże projekty infrastrukturalne. W ramach projektu zaproponowaliśmy szczegółowe propozycje działań w ramach kwartałów modelowych. Testowaliśmy w nich różne rozwiązania dla przestrzeni publicznych (m.in. nowe przejścia wewnątrz kwartałów). Wśród działań mających na celu poprawę przestrzeni podwórek wyróżnione zostały zarówno projekty aktywizacji mieszkańców, jak i lokalizacji różnych aktywności zewnętrznych (np. drobnego handlu, aktywności dla dzieci). PROJEKTY DLA ULIC W ramach projektu zaproponowano także warianty kształtowania przestrzeni ulic Starego Polesia. Celem projektu była znacząca poprawa ich zagospodarowania, aby stworzyły one przestrzeń przyjazną dla pieszych przy zachowaniu ich przejezdności. Osiągnięto ten cel dzięki zastosowaniu uspokojenia ruchu, zmniejszenia szerokości pasów jezdni czy nowych nasadzeń. Wprowadzono także rozwiązania typu woonerf. Oprócz uspokajania ruchu ważne jest zachowanie dostępu dla mieszkańców, dlatego ulice na osi północ-południe pełnią rolę dojazdową. Ważną osią transportową pozostaje ul. Gdańska. PODSUMOWANIE Przy wdrożeniu wielu z tych działań, realizowanych przez mieszkańców i władze, Stare Polesie, dzięki wzmocnieniu i wykorzystaniu charakteru miejsca, bogatej historii i dziedzictwa, stanie się przyjaznym miejscem do życia i zamieszkania.1. ANALIZY statystyki jakość życia struktura przestrzeń publiczna usługi transport tereny zielone mapa mentalna wizerunek polesia analiza marketingu analiza SWOTWSTĘP „Projekt Stare Polesie” został opracowany przez 35 studentów I roku studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Grupa pod opieką dr inż. arch. Moniki Arczyńskiej, dra inż. arch. Łukasza Pancewicza oraz mgra inż. arch. Piotra Smolnickiego miała zmierzyć się z wizją Starego Polesia w przyszłości. Praca była działaniem zespołowym, opartym na współpracy poszczególnych sekcji projektowych (marketingu, działań społecznych, projektowania przestrzeni publicznych oraz ulic). Projekt rozpoczął się rozległą analizą obszaru Starego Polesia, obejmującą aspekty funkcjonowania dzielnicy. Jej celem było określenie problemów, z którymi zmaga się ten obszar. Dwudniowa wizja lokalna, wzbogacona o spotkania z przedstawicielami miejscowych organizacji, zajmujących się poprawą jakości życia w Łodzi i na Starym Polesiu, pozwoliła nam na określenie dalszego kierunku działania. Główną ideą naszego projektu jest reorganizacja dzielnicy poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznych oraz działania społeczne, które mogłyby zwiększyć potencjał rozwojowy. Wierzymy, że aspekt społeczny jest ważnym czynnikiem przy walce z depopulacją, będącą jednym z największych problemów Starego Polesia. Przecież nie tylko forma przestrzeni, ale przede wszystkim ludzie definiują dane miejsce. Najważniejsi są dla nas mieszkańcy, dla których chcemy poprawić stan podwórek oraz wprowadzić programy działań społecznych. W projektach ulic, rozumianych jako przestrzenie publiczne, skupiliśmy się przede wszystkim na organizacji komunikacji i terenów zielonych. Wierzymy, że proponowane rozwiązania wpłyną na poprawę wizerunku dzielnicy oraz zachęcą użytkowników ulicy Piotrkowskiej do odwiedzenia Starego Polesia.

Łódź to miasto o charakterze fabrycznym. To unikatowe dziedzictwo widoczne jest niemal na każdym kroku. Ten niepowtarzalny klimat przyciąga studentów i artystów. Sprzyja to również powstawaniu alternatywnych miejsc. To miasto o dużym potencjale, w którym jest miejsce na przemyślane inwestycje. Niestety, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, boryka się z problemem dziedziczenia biedy. Zestawienie tych skrajności sprawiło, że do tematu projektowego musieliśmy podejść ze szczególnym zrozumieniem i wrażliwością. Stare Polesie to śródmiejska dzielnica Łodzi, ekwiwalent małego miasta (36 946 mieszkańców). Pomimo dobrej lokalizacji, o krok od Piotrkowskiej i przy Manufakturze, dzielnica nie jest zintegrowana z resztą miasta. Na obecny stan dzielnicy miało wpływ wiele czynników, zaczynając od problematyki własności prywatnej (prywatyzacja kamienic i brak możliwości utrzymania ich przez nowych właścicieli oraz brak remontów kamienic miejskich), niskiej skuteczności działań związanych z ochroną zabytków i braku finansowania obiektów, a na ubóstwie i niskim kapitale, przeznaczonym na działania publiczne i społeczne kończąc. Realizacja naszej wizji Starego Polesia, przyjaznego mieszkańcom, turystom i potencjalnym inwestorom, jest długotrwałym procesem. Składa się on z różnorodnych elementów, którym przyświeca główna idea utworzenia kontaktu z ulicą Piotrkowską oraz wysokiej jakości życia. Elementy te mogą być wprowadzane stopniowo oraz niezależnie, wzajemnie dopełniając się. Dzięki temu projekt jest elastyczny pod względem akcji, a zarazem spójny pod względem celu. Na poprawę wizerunku dzielnicy duży wpływ mają też ludzie – ich nastawienie i chęć do działania. Dlatego chcemy zaprosić mieszkańców na nowe i przyjazne ulice oraz odnowione podwórka. Chcemy zachęcić do zaangażowania się w przyszłość Starego Polesia. Jesteśmy przekonani, w oparciu o ocenę realnego stanu dzielnicy i odpowiedzi na faktyczne potrzeby, że do celu doprowadzić może tylko wspólne działanie.

1


STATYSTYKI

Stare Polesie to dzielnica Łodzi przemysł i budownictwo jest na pozioo powierzchni ok. 3,81km2, która stanomie 30%, usługi rynkowe - 24,7%, wi 1,3 % całego terenu miasta nierynkowe - 19,7%, a rolnictwo wynosi 36 946 os. (293,25km2). Obszar ten znajduje się 25,6%5. Stare Polesie to dzielnica Łodzi o działalności są usługi rynkowe (45%), za w bezpośrednim sąsiedztwie śródmiepowierzchni ok. 3,81km2, które stanowią nimi przemysł i budownictwo (32%),LICZBA a na POPULACJI ścia oraz blisko ulicy Piotrkowskiej, która Na Starym Polesiu pracownicy DANE Z ATLASU MIASTA ŁODZI 2 1,3 % całego terenu miasta (293,25km ). końcu plasują się usługi nierynkowe pełni funkcję kręgosłupa miasta. zatrudniani są w 78% w sektorze Obszar ten znajdujesię w bezpośrednim (23%). W Stare województwie łódzkim to o działalności są usługi rynkowe (45%), Polesie topublidzielnica za Łodzi prywatnym, a w 22% w sektorze sąsiedztwie śródmieścia oraz blisko ulicy przemysł i budownictwo jest na pozio2 powierzchni ok.mieście 3,81km są , które przemysł i budownictwo (32%), a 51% Liczba mieszkańców Starego czym 3, przy czym w całym to stanowią nimi Piotrkowskiej, która pełnie funkcję mie usługi rynkowe to 24,7%, 2). końcu plasują się usługi nierynkow 1,330%, % całego terenu miasta (293,25km Polesia wynosi 36 946 osób (zob. aż 91% w sektorze prywatnym oraz 49% kręgosłupa miasta. nierynkowe to 19,7%, a rolnictwo 5 Obszar ten znajdujesię diagram). Stanowi ona 5,23 % ludności tylko 9% w sektorze publicznym . w bezpośrednim (23%). W województwie łódzkim za 5 . wynosi 25,6% śródmieścia STRUKTURA PŁCI sąsiedztwie oraz blisko ulicy przemysł i budownictwo jest na poz Łodzi (706004 osób1). Struktura płci DANE Z ATLASU MIASTA ŁODZI Liczba mieszkańców Starego Piotrkowskiej, która pełnie w dzielnicy jest mniej więcej na poziomie Wykształcenie podstawowe ma funkcję mie 30%, usługi rynkowe to 24,7 Polesia wynosi 36 946 osób (zob. Na Starym Polesiu pracownicy kręgosłupa nierynkowe to 19,7%, a rolnictw 50% (zob. diagram), przy czym w skali od 15 do 30% osób namiasta. obszarze 26% diagram). Stanowi ona 5,23 % ludności zatrudniani są w 78% w sektorze prywatwynosi 25,6% 5. miasta przewagę 5 punktów procento- 1 kwartałów, a na 74% ma je już od 30 3 miasta Łodzi (706004 osób ). Struktura nym, a w Liczba 22% w sektorze publiczym , wych ma liczba kobiet 2. do 45 osób. Aż na 88% mieszkańców kwartałów Starego płci w dzielnicy jest mniej więcej na przy czym w całym mieście są to aż 91% Polesia wynosi 946 osób (zob. Na Starym Polesiu pracown wyższe wykształcenie ma od 36 0 do 15% 19% 66%są w 78%17% poziomie 50% (zob. diagram), przy czym w diagram). sektorze prywatnym oraz tylko 9% w Stanowi ona 5,23 zatrudniani w sektorze pryw 3 % ludności Na Starym Polesiu osoby osób, a na 12% ma je od 15 do 30% . 5 . osób1). Struktura w skali miasta przewagę 5 punktów sektorze publicznym STRUKTURA WIEKU nym, a w 22% w sektorze publiczym miasta Łodzi (706004 w wieku przedprodukcyjnym stanowią W całej Łodzi wykształcenie wyższe DANE Z ATLASU MIASTA ŁODZI procentowych ma ilość kobiet 2. płci przy czym w całym mieście są to aż 91 8 w dzielnicy jest mniej więcej na 19%, w wieku produkcyjnym 66%, posiada 29,0% . Wykształcenie podstawowe ma poziomie 50% (zob. diagram), przy czym w sektorze prywatnym oraz tylko 9% a w wieku poprodukcyjnym 17% Na Starym Polesiu osoby w odw15skali do miasta 30% osób na obszarze 26% przewagę 5 punktów sektorze publicznym 5. (zob. diagram)3 wieku - dane te nie odbiegają problemem, zmaktórym przedprodukcyjnym stanowiąWażnym kwartałów, a na 74% je już od 2 30 do . procentowych ma ilość kobiet znacząco od tych w skali 66%, boryka zarówno dzielnica, i całe wyższe 19%,wskaźników w wieku produkcyjnym a wsię 45 osób. Aż na 88% jak kwartałów 15‰ Wykształcenie podstawowe m kraju ani Łodzi (odpowiednio 14,6%, 66%, miasto, jest zanieczyszczone powietrze. wieku poprodukcyjnym 17% (zob. wykształcenie ma od 0 do 15% osób, a Na Starym Polesiu osoby w od 15 do 30% osób na obszarze 26 3 19,4% 2). Przyrost naturalny w 2005 Stężenie PM10 Polesiu 3 -1‰ diagram) nawieku 12% mana je Starym od 15 do 30% 3. W - dane te nieroku odbiegają znaczą- pyłu całej przedprodukcyjnym stanowią kwartałów, a na 74% ma je już od 30 był na poziomie -6‰ diagram). ciągu w przybliżeniu wynosi 62,5 chwali -6‰ -8‰ co od tych(zob. wskaźników w skali w kraju anidoby Łodzi wykształceniem wyższym 19%, w wieku produkcyjnym 66%, a w 45 osób. Aż na 88% kwartałów wyżs Natomiast w całej Łodzi ten poziom μg/m³, czym dopuszczalny poziom 8 . Łodzi (odpowiednio 14,6%, 66%, 19,4%przysię 29,0% wieku poprodukcyjnym 17% (zob. wykształcenie ma od 0 do 15% osób 1 to -3878 w roku2).2014 . naturalny w 2005 roku to 50μg/m³. Szkodliwe dla zdrowia pyły Przyrost był na 2000 diagram) 3 - dane te nie odbiegają znacząna 12% ma je od 152005 do 30% 3. W ca pochodzą głównie z kominów gospo-z którym Ważnym problemem, poziomie -6‰ (zob. diagram). Natomiast co od tych wskaźników w skali kraju ani NATURALNY Łodzi wykształceniem wyższym chw Sytuacjęwzatrudnienia na Starym Skażeniedzielnica PM10jak i PRZYROST boryka zarówno całe Z ATLASU całej Łodzi ten poziom to darstw -3878 w domowych. 8 DANE . Łodzi się (odpowiednio 14,6%, 66%, 19,4% sięMIASTA 29,0%ŁODZI Polesiu możnaroku nazwać w skali miasta jestjest niższe i wynosi 29μ miasto zanieczyszczone powietrze. 20141. dramatyczną. 2 ). Przyrost naturalny w 20056 roku był na Na obszarze 38% kwartałów od 15 g/m³ w ciągu roku przy limicie 20μg/m³ 3 Stężenie pyłu PM10 Starym .Polesiu Ważnym problemem, z który -6‰ (zob.nadiagram). Natomiast poziomie do 30 osób nie ma pracy,Sytuację zaś na obszarze ciągu doby w przybliżeniu wynosi zatrudnienia na Starym w w całej Łodzi ten poziom to -3878 w boryka się zarówno dzielnica jak i ca 63% kwartałówPolesiu aż 30 można do 45nazwać osób jest kwestią na Starym Pole62,5 µg/m³, dramatyczną. NaIstotną miasto jest zanieczyszczone powietr roku 20141. przy czym dopuszczalny bezrobotna4 . Liczba osób pracujących, siu są także złe warunki mieszkaniowe. Szkodliwe dla zdroobszarze 38% kwartałów od 15 do 30 poziom to 50µg/m³. Stężenie pyłu PM10 na Starym Polesi przypadająca naosób 1hanie w ma poszczególnych Większość z budynków realizowanych, pyły pochodzą głównie z kominów pracy, zaś na obszarze 63% wia Sytuację zatrudnienia na Starym w ciągu doby w przybliżeniu wyn częściach Starego Polesia, została zobrana szybko, od początku swojego istnie-Skażenie domowych. kwartałów aż 30 do 45 osób jest bezro- gospodarstw 62,5 µg/m³, przy czym dopuszcza Polesiu można nazwać dramatyczną. Na 100-150os./1ha zowana na diagramie. W skali (pocz.XXPM10 w.) nigdy nie była jest remontow skali miasta niższe i15 wynosi botna 4 . Liczba osóbmiasta pracującychnia przypapoziom to 50µg/m³. Szkodliwe dla zdr obszarze 38% kwartałów od do 30 1 stopa bezrobocia wynosci wana. Warunki mieszkaniowe 26% limicie50-100os./1ha 29µg/m³ dająca na 12,5% 1ha . w poszczególnych wia pyły osób niewmaciągu pracy, roku zaś naprzy obszarze 63% 25-50os./1ha pochodzą głównie z kominó 6 jako złe, 28% jako mieszkań są 20µg/m³ częściach Starego Polesia została zobra- oceniane . aż 30 do 45 osób jest bezro- gospodarstw domowych. Skażen kwartałów 10-25os./1ha Przeważającym rodzajem działalbardzo słabe, 12% jako słabe, 34% jako zowana na diagramie. W skali miasta

botna 4 . Liczba osób pracujących przypa-

PM10 w skali miasta jest niższe i wyn

1 ności są usługi stopa rynkowe (45%),wynosci za nimi12,5% średnie, a tylko 1% uznano za bardzo LICZBA PRACUJĄCYCH . - OSÓB bezrobocia 29µg/m³ w ciągu roku przy limi dająca 4na 1ha w poszczególnych PRZYPADAJĄCA NA 1HA W POSZCZEGÓLNYCH przemysł i budownictwo (32%), dobre (zob. siu diagram) . złe warunki mieszkaniowe. są także 6 20µg/m³ częściach Starego Polesia została zobra. CZĘŚCIACH STAREGO POLESIA a na końcu plasują się usługi nierynkowe Przeważającym rodzajem Większość z budynków budowanych na zowana na diagramie. W skali miasta (23%). W województwie łódzkim za to 1 4

stopa bezrobocia wynosci 12,5% .

2

Przeważającym

rodzajem

siu są także złe warunki mieszkaniow Większość z budynków budowanych


, za na we to zio7%, wo

nicy watm 3, 1% %w

ma 6% do sze b, a ałej wali

ym ałe rze. iu 3 nosi alny droów nie nosi icie

we. na

szybko od początku swojego istnienia (pocz.XX w.) nigdy nie była remontowana. Warunki mieszkaniowe 26% mieszkań oceniane są na złe, 28% na bardzo słabe, 12% na słabe, 34% na średni, a tylko 1% uznano41% za bardzo dobre (zob. Dodatkowo mieszkańców ma do diagram) swojej4.dyspozycji poniżej 15m2 w miesz-

kaniu na osobę. Na 27% mieszkańców Dodatkowo osób do ma przypada od 17,5 41% do 20,2 m2 ma , a 32% 2 swojej dyspozycji poniżejna 15m20,2-23,5m w miesz- 2 4. szczęście mieszkać Zaznaczyć że żadna z grup nie kaniu. Na 27%należy, mieszkańców przypada 2 przekracza średniej powierzchni, przypaod 17,5 do 20,2 m , a 32% ma szczęście 2 4 dającej na jednego mieszkańca dla Łodzi, mieszkać na 20,2-23,5m . Zaznaczyć 2 9 która wynosi prawie 25m na osobę . należy, że żadna z grup nie przekracza Tymczasem standard wykończenia średniej powierzchni przypadającej na mieszkania w skali dla całego miasta oceniajednego mieszkańca miasta Łodzi, 2 ny jest następująco: 56,2% dobrze która wynosi prawie 25m na osobę 9. lub bardzo dobrze, ani wykończenia dobrze ani źle Tymczasem standard i trudno powiedzieć 32,8%, źle lub mieszkania w skali całego miasta ocenia8 bardzo źle 11,0% . ny jest następująco: 56,2% dobrze lub bardzo dobrze, ani dobrze ani źle i trudno za metr kwadratopowiedzieć Średnia 32,8%, cena źle lub bardzo źle wy mieszkania w Łodzi to 4889 zł (rynek 11,0% 8. pierwotny) oraz 3788zł (rynek wtórny)10. Jest to niewysoki wynik w skali kraju. Średnia cena za metr kwadratoNa Starym Polesiu 24% mieszkań koszwy mieszkania w Łodzi to 4889 zł (rynek tuje mniej niż 2500zł/m2, 25% można 10 . pierwotny) oraz 3788zł (rynek wtórny) nabyć za 2501-3000zł/m2, 20% za Jest to niewysoki wynik w skali kraju. Na 3001--3500zł/m2, 13% za 3501Starym Polesiu2 24% mieszkań kosztuje -4500zł/m i tylko po 2% za mieszkania 2 , 25% można mniej niż 2500zł/m 2 w cenie 4501-5000zł/m oraznabyć powyżej 2 za 5001zł/m 2501-3000zł/m , 20% za 30012 4 . -3500zł/m2, 13% za 3501-4500zł/m2, i tylko po 2%Do za mieszkania w ceniewykroczeń 4501 najczęstszych 2 4 -5000zł/m oraz powyżej 5001zł/m2dzielnicy . dokonywanych na obszarze

należy zdecydowanie spożywanie Do wnajczęstszych wykroczeń alkoholu miejscach publicznych (79%), dokonywanych na obszarze zakłócanie porządku to 15%dzielnicy interwencji, należy zdecydowanie spożywanie a odpowiedzialność za zwierzęta 4 alkoholu w miejscach publicznych domowe to 3% (zob. diagram)(79%), . W roku zakłócanie to 15% interwencji, 2014 wporządku wyniku wypadków drogowych a poszkodowanych odpowiedzialnośćzostało za 104 zwierzęta pieszych, 4 domowe to 3% (zob. . W 10 roku 86 pasażerów, 79diagram) kierowców, rowerzystów, 9 motocyklistów i 2 motorowe2014 w wyniku wypadków drogowych 4 rzystów (zob. diagram) . pieszych, poszkodowanych zostało 104 86 pasażerów, 79 kierowców, 10 roweWedług „Analizy kryteriów rzystów, 9 motocyklistów i 2 motorowe4zamieszkania wyboru miejsca przez rzystów (zob. diagram) . mieszkańców Łodzi”, sporządzonej przez Centrum Wiedzy Rewitalizacja, współ-

Według „Analizy kryteriów wyboru miejsca zamieszkania przez mieszkańców Łodzi” sporządzonej przez Centrum Wiedzy Rewitalizacja współczynnik jakości zamieszkania na Starym Polesiu wynosi 3,24. Nie jest to wynik 1% jakości zamieszkania na Starym czynnik zły biorąc pod uwagę, że średnia ocena Polesiu wynosi 3,24. Nie 34% jest to wynik jakości wszystkich dzielnic Łodzi wynosi zły, biorąc pod uwagę, że średnia ocena 12% dzielnic Łodzi wynosi 3,46. Co 1% więcej Stare Polesie plasuje się jakości wszystkich 28%plasuje na 3,46. Co więcej Stare Polesie się9. miejscu w rankingu preferowanych 34% na 9. miejscu w rankingu26% preferowanych osiedli do zamieszkania (3,20% wska12% osiedli do zamieszkania (3,20% wskazań). zań). WARUNKI MIESZKANIOWE 28% DANE Z 2007 R. 4

26%

Źródła:

WARUNKI MIESZKANIOWE

79%

1

dane za Głównym Urzędem Statystycznym z 2014 roku

2

dane za Głównym Urzędem Statystycznym z 2013 roku

3

wg „Atlas miasta Łodzi”, Łódzki Ośrodek Geodezji 2000

4

wg „Badania jakości życia mieszkańców oraz

DANE Z 2007 R. 4

79%

jakości usług publicznych w Łodzi”, Pretendent 2012 dane za Głównym Urzędem Statystycznym z 2007 roku

5 6

dane za Światową Organizację Zdrowia WHO

7

dane za Głównym Urzędem Statystycznym z 2009 roku

8

dane wg „Analizy kryteriów wyboru miejsca zamieszkania

14%

3%

4%

przez mieszkańców Łodzi” Centrum Wiedzy Rewitalizacja

... Żródła:

wg „ Analizy porównawczej największych miast”, Instytut

9

Analiz MNR, 2011 10

14%

wg „ Raportu z rynku nieruchomości”, Bankier.pl, 2015

1

WYKROCZENIA W SKALI ROKU (2014 R.)

3%

4%

dane za Głównym Urzędem Statystycznym z

2014 roku

4

2

dane za Głównym Urzędem Statystycznym z

...

2013 roku 3

36% 30% 27% 3%

3%

W SKALI ROKU (2014 R.)

1% 200

104

4

86

WYKROCZENIA wg „Atlas miasta Łodzi”, Łódzki4 Ośrodek Geodezji

wg „Badania jakości życia mieszkańców oraz

jakości usług publicznych w Łodzi”, Pretendent

36% 30% 27% 3%

2012

79

5

3%

1%

dane za104 Głównym Urzędem Statystycznym z

2007 roku 6

86Organizację Zdrowia WHO dane za Światową

7

dane za Głównym Urzędem Statystycznym z

79

2009 roku

10

9

2

8

dane wg „Analizy kryteriów wyboru miejsca

zamieszkania przez mieszkańców Łodzi” Centrum

Wiedzy Rewitalizacja rowerzyści motocykliści 9 wg „ Analizy porównawczej największych miast”, 2 10 9 motorowerzyściInstytut Analiz MNR, 2011

piesi pasażerowie kierowcy

10 wg „ Raportu z rynku nieruchomości”, Bankier.pl, piesi rowerzyści POSZKODOWANI I OFIARY W WYPADKACH 2015 pasażerowie motocykliści DROGOWYCH NA STARYM POLESIU

W SKALI ROKU (2014 R.)

4

kierowcy

motorowerzyści

POSZKODOWANI I OFIARY W WYPADKACH DROGOWYCH NA STARYM POLESIU 3 W SKALI ROKU (2014 R.)

4


JAKOŚĆ ŻYCIA W badaniu jakości życia mieszkańców oraz usług publicznych w Łodzi z 2012 roku, mieszkańcy miasta ocenili warunki życia jako przeciętne z nieznaczną tendencja negatywną. Warto jednak wspomnieć, że Łódź, jako ogólnie dobre miejsce do życia i mieszkania, najwyżej oceniły osoby młode, pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. Mimo, iż większość mieszkańców ocenia jakość życia w Łodzi neutralnie, niemal połowa z nich nie wyprowadziłaby się, gdyby miała taką możliwość. Najchętniej pozostałyby osoby starsze oraz te o lepszej sytuacji materialnej. Głównymi powodami negatywnego odbioru miasta są problemy społeczne, takie jak bieda, bezrobocie, brak bezpieczeństwa czy brak perspektyw. Mieszkańcy określają swoją sytuację finansową jako słabą. Prawie co dziesiąty przyznaje, że żyje biednie i nie wystarcza mu środków na podstawowe potrzeby, co trzeci żyje skromnie. Sytuacja kształtuje się gorzej wśród mieszkańców kamienic śródmiejskich. Mieszkańcy negatywnie oceniają też możliwość znalezienia dobrej pracy i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie miasta dla bezrobotnych. Wielu łodzian wskazywało też na niską atrakcyjność miasta – brak miejsc do spędzania czasu wolnego, brak bliskości z naturą oraz niską estetykę. Czystość i estetyka w mieście są jednymi z ważniejszych przyczyn chęci wyprowadzenia się z Łodzi. Problem ten najsilniej odbierany jest w okolicy śródmiejskiej oraz przestrzeniach publicznych. Najwyżej ocenionymi przez łodzian dziedzinami życia są edukacja oraz oferta kulturalno-sportowa. Mieszkańcy najchętniej uczestniczą w przedstawieniach, koncertach, występach i projekcjach kinowych, rzadziej w działaniach artystycznych. Zauważalny jest brak aktywności osób starszych oraz samotnych, które często nie znają oferty kulturalnej miasta.

4

Komunikacja miejska jest oceniana pozytywnie. Gorzej postrzegany jest stan dróg, drożność ruchu oraz dostępność parkingów. Mieszkańcy zauważają też brak ścieżek rowerowych i chodników. Łodzianie odczuwają, że nie mają wpływu na to, co dzieje się w mieście. W zdecydowanej większości uważają, że nie decydują o kreowaniu swojej najbliższej przestrzeni. Największy brak poczucia kontroli mają osoby w wieku 65+ oraz o niskim wykształceniu. Obszar kamienic śródmiejskich jest szczególnie negatywnie oceniany przez mieszkańców Łodzi. Ponad 30% z nich nie chciałoby mieszkać w śródmieściu niezależnie od warunków. Podstawowymi potrzebami, które musiałyby zostać spełnione, żeby ludzie chcieli pozostać lub przeprowadzili się do śródmieścia, jest poprawa stanu technicznego budynków, czystości i bezpieczeństwa w tej okolicy. Wśród mieszkańców tego terenu istnieje duża grupa osób szczególnie niezadowolonych z warunków życia. Czują potrzebę remontu budynków, stworzenia zieleni, placów zabaw oraz zmniejszenia ruchu samochodowego w tej okolicy. Wyraźnie widać także potrzebę wprowadzenia miejsc, w których dorośli mogliby spędzać czas poza domem. W skali całego miasta bardzo źle wypada też poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i okolicy.


STRUKTURA struktura przestrzenna zabudowy

Stare Polesie leży w obrębie Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi, która jest najstarszą i najlepiej ukształtowaną urbanistycznie strukturą przestrzenną na terenie miasta, zawierającą wiele okazałych budynków. Występuje tutaj typowy szachownicowy układ z przewagą zabudowy kamienicowej. Struktura ta wynika z gwałtownego rozwoju kwartałów miejskich w latach 1850-1910, kiedy wraz z rozwojem industrialnym realizowano zespoły zabudowy mieszkalnej i fabrycznej w głąb działek oraz wille i pałace. Kwartały zabudowy są różnej wielkości i mają wymiary od ok. 100x200m na północy do 190x340m po stronie południowej. Ulice: 1 Maja, Struga, Skłodowskiej-Curie oraz Kopernika są częściowo lub w całości ukośne w stosunku do prostokreślnej siatki. Ich przebieg jest zgodny z przebiegiem miedz pól staromiejskich. Mieszany układ ulic wynika z faktu, że przez długi czas Łódź rozwijała się całkowicie spontanicznie,

Schemat układu kwartałów zabudowy

bez żadnego planu urbanistycznego. Zespoły zabudowy posiadają głębokie trakty i są częściowo usytuowane ukośnie względem szachownicowej siatki z uwagi na dawne granice własności ziemi. Pomino wyraźnie wydzielonych kwartałów, zabudowa jest chaotyczna, występuje wiele pustych obszarów w pierzejach ulic oraz w narożnikach, co zaburza czytelność układu. Stan techniczny wielu budynków jest zły, w części z nich brakuje podstawowej infrastruktury m.in. kanalizacji, wodociągów. Na terenie Polesia znaczna liczba obiektów znajduje się w rejestrze lub ewidencji zabytków, pod ochroną konserwatorską. Oprócz kamienic na obszarze mieści się kilka historycznych pałaców oraz willi. Cała struktura przestrzenna, w połączeniu z charakterystycznym wyglądem fasad i bogactwem detali, jest unikatowa w skali całego kraju.

Struktura przestrzenna wybranych kwartałów 5


6


PRZESTRZEŃ PUBLICZNA Pojęcie przestrzeni publicznej, przyjęte w niniejszej strategii, oznacza przestrzeń ogólnodostępną, będacą własnością wszystkich mieszkańców. Obejmuje ona przede wszystkim: ulice, place, parki, skwery oraz przestrzenie między blokami zabudowy. Dobrze zagospodarowana i utrzymana przestrzeń publiczna pozytywnie wpływa na postrzeganie całego miasta. Według badań „Jakość życia mieszkanców Łodzi i jej przestrzenne zróznicowanie” (2012) najpoważniejszym problemem centrum Łodzi jest zła jakość przestrzeni publicznych oraz degradacja zabytkowej zabudowy. Prawidłowo, ukształtowana przestrzeń publiczna musi byc zdefiniowana i ograniczona za pomocą pierzei budynków, których partery usługowe wchodzą w dialog z przestrzenią. Place, skwery i pasaże wewnątrz kwartałów stanowią dopełnienie budynków, pełniąc funkcje zgromadzeń i spotkań ludzi. Miarą jakości przestrzeni publicznych są nie tylko walory estetyczne, ale przede wszystkim sposób ich użytkowania – ilość i rodzaj aktywności ludzi w niej się pojawiających. Na terenie Starego Polesia brakuje aktywności ludzi w tych przestrzeniach oraz są one sprowadzone wyłącznie do funkcji komunikacyjnej. Jest to spowodowane głównie złym stanem ulic. Najpoważniejszymi problemami są: - słaby stan pierzei kwartałów, - wyparcie ruchu pieszego i rowerowego przez samochodowy, - powszechna opinia o niebezpieczeństwie ulic, - brak usług w parterach.

legenda

skala: 1:2000

Zasadą porządkowania istniejących i stworzenia nowych przestrzeni jest wprowadzenie w nich funkcji aktywizujących „życie między budynkami” oraz czytelny podział na dostępna dla wszystkich przestrzeń publiczna oraz prywatną - dostępna za zgodą właściciela. Według “Lokalnego programu rewitalizacji Łodzi 2020 +” możemy wyróżnić cztery czynniki, które decydują o sukcesie przestrzeni publicznej: dostępność, poczucie przynależności i współuczestnictwa uzytkowników w jej kształtowaniu oraz ich aktywność. Bardzo ważnym aspektem jest też dobra jakość i funkcjonowanie komponentów przestrzeni. Program funkcjonalny powinien opierać się na zasadzie łączenia punktów węzłowych (plac, ważne skrzyżowanie, dominanta) poprzez uatrakcyjnienie drogi dojścia. Istniejące przestrzenie publiczne oraz nowe, wprowadzone we wnętrzach kwartałów, docelowo powinny stworzyć system przyjazny i atrakcyjny dla ich użytkowników. Z analizy wynika, że głównymi problemami na terenie Starego Polesia są braki w dobrze zagospodarowanej przestrzeni publicznej, podporządkowane ulic ruchowi kołowemu oraz brak dostępu do założeń parkowych (Parku na Zdrowiu, Parku Poniatowskiego), które oddzielone są od niego dużymi traktami komunikacyjnymi m.in. trasa W-Z, al. Włókniarzy. Wyraźnie dostrzega się też brak głównej, centralnie położonej przestrzeni publicznej, której funkcje przyjmuje teraz Zielony Rynek.

Stan istniejący: Znakomity

Niedopuszczalny

Kluczowe przestrzenie publiczne Zielone przestrzenie publiczne Przestrzenie prywatne publiczne

Willa Kindermna, Włóczańska 31

Kamienica, ul. Piotrkowska 68

7


poczta

P

F

8


USŁUGI oferta i rozmieszczenie

Analiza rozlokowania usług i placówek świadczeń publicznych w dzielnicy Starego Polesia posłużyła nam poczynieniu obserwacji co do tego jakie aktywności gospodarcze mają miejsce na tym terenie, jak przedstawia się jego oferta kulturalno - edukacyjna oraz jaki istnieje potencjał zatrudnienia dla lokalnej społeczności. Dane te także okazały się przydatne przy podjęciu decycji o kształtowaniu przestrzeni publicznych w oparciu o to, co ma się w nich dziać i w jakim otoczeniu użytkowym się znajdą. Dzielnica wyposażona jest w gęstą sieć sklepów ogólnospożywczych, dzięki temu nie ma konieczności dalekiego przemieszczania się w poszukiwaniu najpotrzebniejszych produktów. Poza tym przemieszczając się po prostokątnej siatce ulic, odnajdujemy inne użyteczne punkty - małe lokale o podstawowej ofercie. Na terenie dzielnicy można zauważyć duży udział sklepów odzieżowych (second-handy, skromne butiki) i biur o różnym profilu działalności - te szczególnie wzdłuż ulicy Kościuszki.

legenda

skala: 1:2000 sklep ogólnospożywczy sklep spożywczy specjalistyczny sklep monopolowy

Znajduje się tu także wiele placówek edukacyjnych: od przedszkoli po liceum, poza zachodnią granicą terenu opracowania położony jest Uniwersytet Medyczny. Przy ulicy 1 Maja, w zabytkowym budynku otoczonym skromnym założeniem parkowym, usytułowana jest Akademia Muzyczna. Do usług kultury należy głównie Muzeum Sztuki oraz teatry: Teatr Powszechny, Teatr Pinokio, Teatr Nowy. Ich nagromadzenie występuje w okolicach ulicy Kopernika oraz ulic Gdańskiej, Więckowskiego, Legionów. Usługi lokalizowane są głównie wzdłuż ulic w parterach kamienic (część ściany kamienicy „przynależna” do lokalu często jest malowana według upodobań właściciela/najemcy lokalu). Większe budynki (teatr, supermarket) zlokalizowane są w głębi kwartałów. Niektóre działalnności prowadzone są wewnątrz kwartałów lub w kamienicach, do których dojście prowadzi przez bramę lub podwórze. Mamy także do czynienia z zagęszczaniem usług w niektórych rejonach, a zupełnym ich brakiem w innych. biuro / bankowość / ubezpieczenia placówka edukacyjna / biblioteka /księgarnia placówka opieki zdrowotnej / apteka / gabinet lekarski

lokal gastronomiczny

salon urody / fryzjer

artykuły / usługi dla domu

odzież / obuwie i powiązane usługi

elektronika / informatyka

sprzęt sportowy

lokal rozrywkowy

placówka kulturalna / zaopatrzenie artystów jubilerstwo

centrum wielofunkcyjne

warsztat samochodowy

hotelarstwo

9


10


TRANSPORT

uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne Strefę Wielkomiejską Łodzi otaczają drogi krajowe, które zapewniają dogodną komunikację m.in. z Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem. W mieście funkcjonuje 9 dworców i przystanków kolejowych, wśród których najważniejszą rolę odgrywają dworzec Łódź Fabryczna - w Śródmieściu, na zakończeniu linii kolejowej z Koluszek oraz dworzec Łódź Kaliska - położony na zachodnim skraju Śródmieścia. Ponadto funkcjonują dworce o mniejszym znaczeniu m.in. Łódź Widzew oraz Łódź Chojny. Dworzec Fabryczny ma największe znaczenie ze względu na centralne położenie i obsługiwaną ważną relację Łódź Warszawa oraz w kierunku południowym (Kraków, Katowice). Dworzec Kaliski obsługuje relacje głównie w kierunku zachodnim (Wrocław, Poznań) oraz północnym (Bydgoszcz, Gdańsk). Oba dworce mają być połączone koleją podziemną z potencjalnymi przystankami na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Kościuszki oraz przy Manufakturze. Stare Polesie jest otoczone drogami o największym natężeniu ruchu. Od południa tzw. trasą W-Z, łączącą osiedle Widzew Wschód oraz Retkinię na

zachodzie, od zachodu ul. Łąkową i Żeligowskiego oraz od wschodu ul. Kościuszki, która powoduje barierę komunikacyjną między dzielnicą a ul. Piotrkowską. Układ ulic jest szachownicowy i wynika z szybko powstających kwartałów miejskich w XIXw. Układ komunikacyjny jest dostosowany do ruchu samochodowego, nieprzyjazny dla pieszych użytkowników. Ulicami o większym natężeniu ruchu są: w kierunku północ - południe ul. Wólczańska i Żeromskiego, natomiast w kierunku wschód-zachód Aleja 1 maja, ul. Więckowskiego, Zielona, Struga oraz Kopernika. W obrębie dzielnicy, na końcu ul. Struga, znajduje się dworzec kolejowy Łódź Kaliska oraz potencjalny przystanek kolei podziemnej na skrzyżowaniu ul. Zielonej i Kościuszki. Na terenie Polesia funkcjonuje komunikacja tramwajowa oraz autobusowa. Występuje brak infrastruktury rowerowej. Zaobserwowano również niewystarczającą ilość ogólnodostępnych parkingów samochodowych. Za obszary parkingowe służą najczęściej przestrzenie półpubliczne we wnętrzach kwartałów.

legenda stan istniejący skala: 1:2000 ulice główne ulice podrzędne

ulica jednokierunkowa linia tramwajowa linia autobusowa

planowana kolej podziemna potencjalny przystanek kolei podziemnej

legenda stan istniejący kolej główna kolej podrzędna planowana kolej podziemna tramwaj/ kolej miejska autostrada droga krajowa droga wojewódzka historyczne centrum Łodzi projektowany obszar przystanek kolejowy przystanek kolejowy podrzędny (w tym potencjalne kolei podziemnej) ośrodek miejski węzeł komunikacyjny 11


OGRÓDKI DZIAŁKOWE

PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO NA ZDROWIU

PARK IM. J. PONIATOWSKIEGO

12

PARK STAROMIEJSKI


TERENY ZIELONE występowanie i dostępność

Dzięki analizie wytępowania i dostępności zieleni na Starym Polesiu mogliśmy ocenić, w jakim stopniu spełnione jest zapotrzebowanie mieszkańców na kontakt z naturą. Wiedza ta umożliwiła nam przemyślenie kroków, które mogłyby zostać podjęte w celu poprawienia jakości przestrzeni publicznych. Dzielnica widziana z lotu ptaka sprawia wrażenie bardzo zielonej i na pozór niepotrzebującej interwencji w zakresie zieleni. To wrażenie jednak szybko ulega zmianie, gdy przyjrzymy się dostępności terenów zielonych. Znacząca większość zieleńców ogrodzona jest płotem i służy jedynie prywatnym właścicielom albo wspólnotom mieszkaniowym. Pojawiające się razem otwarte ogródki są rzadkością. Wrażenie to potęguje do tego ich słaby stan - zaniedbane trawniki oraz porozrzucane w bezładzie drzewa i krzewy.

powietrzem mogą udać się na północ do ogródków działkowych bądź Parku Staromiejskiego, na zachód do Parku im. J. Piłsudskiego, a także na południe do Parku im. J. Poniatowskiego. Rzadkością są również zadrzewione ulice, jednak zdarzają się takie. Są to m.in.: ul. R. Mielczarskiego, ul. św. Jerzego, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, częściowo ul. Skłodowskiej-Curie oraz ul. 1 Maja. Zanotowaliśmy brak zielonych połączeń istotnych punktów dzielnicy oraz fakt, że niezadbane zieleńce często zamieniają się w tzw. dzikie parkingi.

Kolejnym problemem Starego Polesia jest brak większego terenu zorganizowanego, służącego rekreacji. Mieszkańcy, aby cieszyć się zielenią i świeżym

legenda skala: 1:2000

PARK STRUGA OGRÓDKI DZIAŁKOWE

RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE PARK HELENÓW

Zieleń uporządkowana PARK STAROMIEJSKI

Zieleń słabo/ nie uporządkowana Zieleń niedostępna (odgrodzona) PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO

Zieleń poza obszarem

PARK IM. KILIŃSKIEGO

OGRÓD BOTANICZNY

Duże parki poza obszarem

PARK ŹRÓDLISKA

PARK IM. J. PONIATOWSKIEGO PARK IM. REYMONTA

13


14


MAPA MENTALNA problemy socjalne

Stare Polesie to miejsce magiczne i tajemnicze, nieodkryte, pełne kontrastów. Z jednej strony zrujnowane, choć piękne wielkomiejskie kamienice, z drugiej niebezpieczne fragmenty ulic, „ślepe” ściany często pokryte wielkimi reklamami, powietrze zanieczyszczone dymem z opalania węglem, zaniedbana przestrzeń publiczna, ruiny oraz straszące wyrwy w zabudowie. Brakuje tu zieleni, bo na mieszkańca Starego Polesia – według Systemu Informacji Miejskiej, przypada 2,5 metra kwadratowego zieleni. Jest to najniższy wskaźnik w mieście. Na chodnikach parkuje wiele samochodów, ale ulica Gdańska, na której zdarza się najwięcej wypadków, wcale nie jest najbardziej zatłoczoną ulicą Starego Polesia. Związek liczby niebezpiecznych wypadków z natężeniem ruchu znajduje natomiast potwierdzenie w przypadku ulic Ogrodowej, Kasprzaka czy Struga.

legenda

Z drugiej strony mamy fantastyczną, zwartą zabudowę kamieniczną w różnych stylach historycznych, budzące zachwyt osie widokowe, jak na ulicy Pogonowskiego, zamknięcie jak na Lipowej/Próchnika, charakterystyczne załamanie biegu ulic oraz pełne zieleni ulice Lipową i Strzelców Kaniowskich, które wyglądają jak zielone tunele. Jest to obszar blisko ścisłego centrum, panuje tu spokój jak na peryferyjnym osiedlu. Jest to duży potencjał na fantastyczne zagospodarowanie przestrzeni.

skala: 1:2000

Wypadki

Ruiny

“Ślepe”, niebezpieczne zaułki

Duże natężenie samochodów na chodnikach

“Ślepe” ściany

Średnie natężenie samochodów na chodnikach

Reklamy na budynkach

Natężenie zieleni

Hałas, zanieczyszczenie pow., drgania

15


WIZERUNEK POLESIA Stare Polesie jest świadectwem dynamicznej historii miasta i zmian, jakie zaszły w Łodzi na przełomie ostatnich dwóch stuleci. W XIX wieku był to rozwijający się ośrodek przemysłowy, do sukcesu którego przyczynili się właściciele fabryk i rzesze robotników. Łódź była w tamtych czasach celem podróży tysięcy ludzi, którzy widzieli tam okazję na poprawę swojego życia. Jeszcze w XX wieku miasto stanowiło jeden z większych ośrodków przemysłu włókienniczego na świecie. Jednak przemiany gospodarcze lat dziewięćdziesiątych sprawiły, że po przepełnionych fabrykach i zakładach tekstylnych pozostały jedynie puste budynki i wysokie bezrobocie. Brak natychmiastowego i skutecznego remedium na załamanie gospodarki zapoczątkował proces dezurbanizacji centrum i emigracje z całego obszaru. Problemy ekonomiczne przełożyły się bezpośrednio na problemy społeczne i negatywną opinię o mieście. W znaczącym stopniu dotyczyło to dzielnicy Stare Polesie. XXI wiek zapoczątkował powolny proces rewitalizacji Łodzi i próby poprawy jej wizerunku. Dotychczasowe działania, w większości interwencje obszarowe, takie jak powołanie do życia centrum handlowego Manufaktura lub odnowa ulicy Piotrkowskiej, są korzystne z perspektywy całego miasta. Jednak w naszym odczuciu miały one w pewnym stopniu udział w odizolowaniu Starego Polesia. Nowe inwestycję stały się swego rodzaju granicą pomiędzy tą dzielnicą a centrum.

16

Podczas gdy wizerunek Łodzi jako miasta poprawił się, Polesiu przypięto łatkę getta, dzielnicy biednej i niebezpiecznej. Jest to zarazem jedno z wielu miejsc, które ucierpiały najmocniej w wyniku zubożenia miasta i ucieczki ludności. Dowodem na to jest olbrzymia liczba niszczejących budynków, zaniedbana infrastruktura oraz chaotyczne zagospodarowanie pustych miejsc po wyburzonych kamienicach. Mieszkańcom Polesia brakuje przyjaznych przestrzeni publicznych. Mimo że wielu z nich jest zmuszonych żyć w ciężkich warunkach, m.in. z ograniczonym dostępem do łazienek i wody, w wywiadach bardzo często przytaczanym problemem jest właśnie brak miejsc do spotkań, zieleni i placów zabaw. Stare Polesie wymaga dużego nakładu pracy i przemyślanej strategii rewitalizacji. Pomimo potrzeb ma też wiele do zaoferowania. Dzielnica posiada bogate zaplecze kulturalne w postaci teatrów i muzeów, w tym Muzeum Sztuki, mieszczące się w Pałacu Maurycego Poznańskiego. Architektura Polesia jest kolejną, niezaprzeczalną zaletą dzielnicy. Secesyjne kamienice, mimo widocznego działania czasu, nadal są niezwykle bogate w detale i nadają ulicom niepowtarzalny charakter. Atutem Starego Polesia są także ludzie, mieszkańcy, pragnący zmienić wizerunek swojej dzielnicy. Ich inicjatywy zwiększają przywiązanie reszty społeczności do Starego Polesia i mobilizują ją do działania.

HISTORIA

DUŻY RUCH DROGOWY

LICZNE TEATRY

BRAK ZIELENI

DETALE SECESYJNE

CIĘŻKIE WARUNKI ŻYCIA

MUZEA

PROBLEMY SPOŁECZNE


ANALIZA MARKETINGU

www.mmlodz.pl

Marketing w Łodzi Łódzki marketing terytorialny jest świadomie rozwijany. Elementy unikalne dla tego miasta są wyciągane na plan pierwszy, co pokazuje np. użycie alfabetu Strzemińskiego w logo Łodzi. Marketing miasta odbywa się wielokanałowo internet (strona internetowa, portale społecznościowe), telewizja (spoty reklamowe), gazety (reklamy), bilboardy.

www.mmlodz.pl

Łódź pozdrawia Kampania zrealizowana przez łódzką agencję kreatywną MOSQI.TO w roku 2014. Spójna, obejmująca cztery różne przedsięwzięcia strategia: promocja Łodzi jako ośrodka akademickiego, biznesowego, miejsca, które warto odwiedzić i ośrodka kulturalnego. MOSQI.TO postanowiło, że ideą łączącą te różne obszary staną się pozdrowienia od różnych grup osób, wydarzeń czy miejsc w Łodzi, umieszczane w innych miejscowościach. Elementy kampanii: spot “Łódź na weekend” zachęta dla turystów; “Młodzi w Łodzi” skierowany do studentów wybierających miasto, gdzie będą się uczyć; aplikacja konkursowa „Łódź Pozdrawia” każdy mógł stworzyć swój plakat z pozdrowieniami.

www.mmlodz.pl

www.mmlodz.pl

Stare Polesie Ta dzielnica Łodzi nie odstaje od reszty miasta niesamowitymi, kolorowymi billboardami. Jedyny marketing terytorialny ma miejsce w internecie, gdzie na rozmaitych stronach prywatne osoby dzielą się swoją pasją i miłością do Starego Polesia. Do tego rodzaju marketingu zalicza się promocja detali tej dzielnicy przez Marię Nowakowską, która zrobiła modele detali XIX wiecznych kamienic.

17


SWOT MOCNE STRONY lokalizacja bliskość Manufaktury i ulicy Piotrkowskiej strategiczne położenie między dużymi trasami komunikacyjnymi struktura przestrzenna czytelna prostokreślna siatka ulic ciągłe pierzeje kamienic i przejścia bramne duża gęstość zabudowy rozgraniczenie przestrzeni publicznej i półprywatnej komunikacja dobry dostęp do transportu publicznego unikatowość zachowane budynki z przed II wojny światowej: mieszkalne i postindustrialne obecność miejsc istotnych dla dorobku kulturalnego i pamięci mieszkańców edukacja i kultura teatry i muzea lokalne działania artystyczne bliskość łódzkiej społeczności akademickiej, w tym ASP i Szkoła Filmowa murale

SZANSE lokalizacja bliskość ulicy Piotrkowskiej niewygórowane ceny lokali i działek struktura przestrzenna siatka ulic, która może stać się zróznicowana pod względem funkcji puste narożniki, działki i nieruchomości komunikacja komunikacja publiczna i rozwój dróg rowerowych - czystsze, cichsze miasto ‘dojdziesz tam w 5 minut’ - możliwość rozlokowania usług w przyjaznych dystansach pieszych istniejące plany reorganizacji ulic (Gdańska) kultura napływ artystów poszukujących nowych miejsc i inspiracji aktywizacja społeczna przez tworzenie lokalnych społeczności i wydarzeń przedwojenna spuścizna architektoniczna wydarzenia promujące sztukę i film - udział mieszkańców i studentów turystyka muzea i teatry, unikalne puby i restauracje festiwale i renomowane wydarzenia artystyczno-projektowe napływ inwestorów

18


SŁABE STRONY stan budynków zły stan techniczny i estetyczny części kamienic brak podstawowej infrastruktury technicznej w wielu budynkach zły stan techniczny klatek schodowych stan przestrzeni ulice zaplanowane zostały wyłącznie jako trakty komunikacyjne, nie zapewniają miejsca na interakcje społeczne puste, nieużytkowane, nieestetyczne podwórka często zastawione samochodami pustostany brak otwartych przestrzeni publicznych i zielonych społeczeństwo obecna struktura własności uniemożliwiająca podejmowanie kompleksowych działań ubóstwo i stosunkowo niski poziom wykształcenia mieszkańców, co przekłada się na ich zaangażowanie w starania o zatrudnienie brak wsparcia i proponowanych rozwiązań lokalnych problemów społecznych ze strony władz depopulacja oraz słaba perspektywa zatrudnienia wizerunek niekorzystny obraz dzielnicy - jej zagospodarowania i jej społeczności na tle całego miasta

ZAGROŻENIA stan budynków brak funduszy na renowacje dramatyczny stan techniczny budynków wymagający interwencyjnej, stan przestrzeni ulice przystosowane do komunikacji, nie zapewniają miejsca na interakcje społeczne puste, nieużytkowane, nieestetyczne podwórka często zastawione samochodami nieużytki brak otwartych przestrzeni publicznych i zielonych samochody zastawiające ulice i podwórka społeczeństwo brak inicjatywy ze strony miasta ciągły odpływ ludności i brak chęci powrotu brak mobilizacji społecznej by dokonywać zmian przewaga komunikacji indywidualnej wizerunek niechęć inwestorów trudności w przyciąganiu nowych mieszkańców

192. STRATEGIE sieć działań idea transport zielona sieć ulice tematyczne schemat działań działania społeczne marketing ulice bezpieczeństwo kwartały podział kwartałów


SIEĆ DZIAŁAŃ Stare Polesie

Głównym celem strategii dla Polesia jest poprawienie jakości życia i zapewnienie dobrego miejsca zamieszkania. Jednym z zasadniczych problemów dzielnicy jest stan techniczny budynków: w wielu z nich brakuje podstawowej infrastruktury, m.in. kanalizacji i wodociągów. Są to nadrzędne potrzeby, których zaspokojenie wymaga interwencji w pierwszej kolejności. Działania na Starym Polesiu mają być prowadzone w kilku obszarach i służyć zapewnieniu większej liczby usług w parterach, promowaniu komunikacji pieszej, wprowadzeniu zieleni miejskiej i przeobrażeniu przestrzeni publicznych, a także prowadzenie akcji o charakterze socjalnym i marketingowym. Pierwsze trzy aspekty, oprócz bezpośredniego wpływu na lepszą jakość życia, mają spowodować ożywienie przestrzeni publicznej i wzrost liczby jej użytkowników, co zgodnie z teorią Jane Jacobs zwiększy bezpieczeństwo dzielnicy. Równie ważnymi filarami strategii są działania socjalne i marketingowe. W realizacji wizji istotną rolę odgrywają władze miasta i organizacje pozarządowe, jednak zaangażowanie mieszkańców również jest bardzo znaczące. Prowadzenie warsztatów oraz pojedyncze akcje związane z odnową przestrzeni bliskiej mieszkańcom są rodzajem „punktów zapalnych”, które mają pokazać

20

możliwości i zachęcić innych do dbania o przestrzeń m.in. wewnątrz kwartałów. Działania marketingowe zapewnią spójność estetyczną Starego Polesia oraz podkreślą jego tożsamość. Ponadto, oprócz wspomnianych wyżej czynników, mają one wpłynąć na polepszenie wizerunku dzielnicy. Wymienione działania są kompleksowe i uzupełniają się wzajemnie, starając się wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz użytkowników przestrzeni spoza Starego Polesia. Ważnym elementem strategii jest również fakt, że nie wszystkie działania muszą zostać zrealizowane, aby chociaż częściowo osiągnąć cel. Zaplanowano sieć niezależnych rozwiązań, które wpływają na siebie wzajemnie, ale mogą również istnieć samodzielnie, co pozwala na zachowanie marginesu błędu. Przykładowo, samo powiększenie liczby usług w parterach oraz usprawnienie komunikacji pieszej wpłynie na poprawę stanu dzielnicy. Cel zostanie jednak osiągnięty tylko w pewnym stopniu, a przy działaniu w sposób jednorazowy i w wąskim zakresie istnieje również zagrożenie braku długofalowych zmian. Przy częściowej realizacji założeń ważne jest zatem prowadzenie działań w wielu wymienionych płaszczyznach w sposób kompleksowy i sukcesywny.


POPRAWA STANU PRZESTRZENI

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA

UTRZYMANIE/ NAPŁYW MIESZKAŃCÓW

BEZPIECZEŃSTWO

WIĘCEJ UŻYTKOWNIKÓW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

USŁUGI W PARTERACH

ZIELEŃ MIEJSKA, PRZESTRZENIE PUBLICZNE

KOMUNIKACJA DLA PIESZYCH

DZIAŁANIA MIESZKAŃCÓW

LEPSZY WIZERUNEK DZIELNICY

WARSZTATY, INICJATYWY

MARKETING

ZAPEWNIENIE PODSTAWOWEJ INFRASTRUKTURY

21


IDEA

TRANSPORT

10

ZIELONA SIEĆ

10

22

mi

nu

tp

ies

zo

mi

nu

tp

ies

zo

ULICE TEMATYCZNE


STRATEGIA Głównym elementem strategii rozwoju Starego Polesia jest utworzenie „serca dzielnicy” – centralnej przestrzeni publicznej w miejscu istniejącego rynku. Nowy plac połączony będzie z ulicą Piotrkowską poprzez ulice Zieloną oraz 6 Sierpnia. Zostaną one dostosowane do potrzeb pieszych użytkowników, stając się „mostami”, łączącymi główne przestrzenie publiczne. Proponowany schemat komunikacyjny zakłada wprowadzenie ulic przyjaznych pieszym w kierunku prostopadłym do ul. Piotrkowskiej. Ulica Zielona zostanie całkowicie wyłączona z ruchu samochodowego, z pozostawieniem komunikacji tramwajowej oraz technicznej. Na ulicach Więckowskiego, 6 Sierpnia, Struga oraz Kopernika planujemy wprowadzenie ruchu uspokojonego jednokierunkowego. Intensywny ruch samochodowy zostanie rozprowadzony ulicami o kierunku północ – południe, jedyna ulicą uspokojoną w tej osi będzie ulica Gdańska. Na terenie Starego Polesia wyraźnie brakuje większego terenu zielonego. Nie ma też miejsca na utworzenie nowego parku. Istniejące, zlokalizowane są na obrzeżach dzielnicy, dlatego też uspokojone ulice Zielona oraz Gdańska staną się osiami, które połączą te tereny parkowe z sercem Starego Polesia. Osie zapewnią możliwość komunikacji przyjaznej dla pieszych i rowerzystów. Dodatkowo proponujemy wprowadzenie przejść pomiędzy kwartałami, które połączą zielone podwórka w lokalną sieć skierowaną i użytkowaną głównie przez mieszkańców dzielnicy. Pozwoli ona na wygodniejszą, szybszą i przyjemniejszą komunikację pieszą oraz lepszy dostęp do usług, zlokalizowanych wewnątrz kwartałów. Uzupełnieniem zielonej sieci będą tzw. „pocket-parki” – niewielkie przestrzenie zielone usytuowane wzdłuż ulic. serce dzielnicy

W oparciu o istniejącą na Polesiu działalność usługową wprowadzone zostały strefy/ulice tematyczne. Ich celem jest ożywienie terenu oraz wykorzystanie potencjału okolicy. Wprowadzenie stref polega na zastosowaniu odpowiednich przekształceń infrastrukturalnych oraz zabiegów marketingowych dopasowanych do konkretnych typów usług. Aby zapewnić rozwój stref, początkowa mobilizacja i program będą kontynuowane i rozwijane w czasie, przy pomocy narzędzi promocyjnych i twórczych. Ma to zachęcić potencjalnych inwestorów do lokalizowania swojej działalności w tych miejscach. Naszym celem jest aktywowanie obszaru Polesia poprzez nadanie wyczuwalnego charakteru poszczególnym częściom dzielnicy, dzięki kojarzeniu ich z konkretnymi aktywnościami i ich unikalną jakością. Planowane są cztery strefy: 1. Art Hub (o dominującej funkcji artystycznej) – wykorzystuje działalność Akademii Muzycznej, Muzeum Sztuki, Teatru Lalek Arlekin, Teatru Nowego, 2. Ulica Zielona (o dominującej funkcji usługowej) – wprowadza zieleń, deptak, faworyzuje unikalnych producentów i sprzedawców, 3. Ulica 6 Sierpnia (o dominującej funkcji gastronomicznej) – wprowadza miejsce na ogródki dla lokali gastronomicznych, piwiarni czy kawiarni, 4. Strefa Teatralna – wykorzystuje działalność Teatru Pinokio, Teatru Studyjnego, V6 - potencjał wydarzeń ulicznych;

legenda skala: 1:4000

,,mosty’’ do ul.Piotrkowskiej

zielone ścieżki

przystanek kolei miejskiej

zielone obrzeża

ulica dla pieszych, tramwaj, strefa bez samochodów

ulica o dominującej funkcji usługowej

ulice z ruchem uspokojonym, przyjazne pieszym

ulica o dominującej funkcji sztuki i rękodzieła

główne drogi

ulica o dominującej funkcji gastronomicznej

23


czystość ulic sprzątanie akcje informacyjne drogi remonty chodników uspokojenie ruchu samochodowego miejsca parkingowe ścieżki rowerowe estetyzacja dzielnicy mała architektura zieleń na ulicach sieć małych parków zagospodarowanie podwórek warunki mieszkaniowe instalacje techniczne remonty fasad remonty konstrukcji bezpieczeństwo oświetlenie kamery obserwatorzy ożywienie dzielnicy rozwój Zielonego Rynku ulice tematyczne nowe inwestycje małe sklepy w parterach wydarzenia kulturalne warsztaty, szkolenia promocja dzielnicy identyfikacja dzielnicy promocja wśród mieszkańców promowanie dzielnicy czas 24


SCHEMAT DZIAŁAŃ Projekt zakłada wprowadzenie szeregu działań, które poprawiłyby poziom życia mieszkańców dzielnicy oraz jej wizerunek. Akcje realizowane będą sukcesywnie podczas jego trwania, co umożliwia ich realizację zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz możliwościami. Wykres przedstawia proponowaną kolejność realizowania poszczególnych działań.

Założenia projektu: • Stopniowa poprawa warunków mieszkaniowych. Rozpoczęcie szeregu akcji, dzięki którym mieszkańcy otrzymają pomoc przy remontach budynków i instalacji. Rezultatem będzie znaczna poprawa warunków mieszkaniowych. • Poprawa czystości ulic poprzez regularne ich sprzątnie. Rozpoczęcie akcji informacyjnej wśród mieszkańców, której celem jest zmotywowanie ich do samodzielnego utrzymywania czystości na terenie dzielnicy. Znacznie polepszy to komfort przebywania i mieszkania na tym terenie. • Remonty chodników, wprowadzenie infrastruktury rowerowej, uspokojenie ruchu samochodowego oraz wprowadzenie nowych miejsc parkingowych sprawią, że piesze lub rowerowe poruszanie się po ulicach stanie się łatwiejsze. Zachęci to mieszkańców do częstszego wychodzenia z domu.

Dodatkowo remonty chodników ułatwią komunikację osobom o utrudnionej możliwości poruszania się. • Wprowadzenie dodatkowego oświetlenia wraz ze wzmożoną obecnością ludzi na ulicach przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. • Estetyzacja dzielnicy poprzez wprowadzenie małej architektury, zieleni oraz zagospodarowanie podwórek przyczyni się do większej aktywności mieszkańców w przestrzeni miejskiej. Poprawi też, negatywne do tej pory, postrzeganie Starego Polesia. • Rozwój Zielonego Rynku oraz ulic tematycznych wraz z licznymi wydarzeniami kulturalnymi i warsztatami w przestrzeni miejskiej spowodują ożywienie dzielnicy w sferze społecznej i inwestycyjnej. Proces ten wpłynie pozytywnie na budowanie wspólnoty. Nowe usługi uzupełnią istniejącą sieć poprawiając komfort życia oraz powodując pojawienie się użytkowników spoza dzielnicy. • Wprowadzenie identyfikacji oraz dodatkowa promocja zarówno wśród mieszkańców, jak i na zewnątrz, spowoduje poprawę wizerunku Starego Polesia. Nawet częściowa realizacji założeń projektowych przyniesie pozytywne skutki i sprawi, że Stare Polesie zacznie lepiej funkcjonować.

legenda: działania miasta działania mieszkańców i organizacji społecznych działania inwestorów

25


DZIAŁANIA SPOŁECZNE dlaczego potrzebujemy rewitalizacji społecznej?

“Tworzenie miasta nie polega na budowaniu z betonu, cegły i stali, ale na jego zamieszkiwaniu.”* Odtwarzanie wartości starych dzielnic, pośród ludzi, których łączy wspólna kultura i historia, to szansa na stworzenie społeczeństwa, w którym nie działa się pojedynczo jako JA, ale jako MY, czyli grupa ludzi, połączonych chęcią zmiany. Dziś przestrzeń miejska Starego Polesia następuje zanik więzi społecznych, utrata tożsamości miejsca i wyobcowanie oraz poczucie braku bezpieczeństwa. Przyczyny takiej sytuacji leżą nie tylko w wymiarze przestrzennym - spora ich część ma źródła w sferze społecznej i psychologicznej. Wzrastająca liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do grup dziecięcych i młodzieżowych, jest przejawem starzenia się mieszkańców tej dzielnicy. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi już 17% ludności, podczas gdy grupa przedprodukcyjna-18% (dane z 2005r.) i wciąż się zmniejsza. Liczba ludności Łodzi w najbliższym czasie nie wzrośnie, natomiast potrzeba poprawy warunków mieszkaniowych w Śródmieściu jest ogromna i będzie się zwiększać - podniesienie jakości życia w istniejącej tkance powstrzyma emigrację ludności z dzielnicy. W rejonie zdiagnozowaliśmy następujące problemy społeczne: wysoki poziom bierności zawodowej i bezrobocia mieszkańców, niski poziom przedsiębiorczości, wysoki stopień wykluczenia społecznego, dużą liczba wykroczeń i brak poczucia bezpieczeństwa, zanieczyszczone środowisko, dużą liczbę obiektów o wartości historycznej, będących w złym stanie technicznym, niski poziom korzystania z dóbr kultury oraz potrzeb w zakresie estetyki otoczenia. Bezrobocie przechodzi stopniowo w bierność zawodową - to zjawisko staje się na przestrzeni ostatnich kilku lat poważnym problemem w skali całego kraju,

*Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 26

a w największym stopniu dotyka duże miasta - osoby bierne zawodowo to głównie pozostający na wcześniejszej emeryturze i rencie, absolwenci szkół oraz osoby pozostające w domu ze względu na obowiązki rodzinne, bezrobotni, zniechęceni bezskutecznym poszukiwaniem pracy oraz ci poszukujący pracy, ale niegotowi do jej podjęcia. Duża liczba osób długotrwale biernych zawodowo lub bezrobotnych (głównie wśród ludzi młodych), znajdujących jedynie dorywcze zajęcie, jest zagrożona marginalizacją społeczną. Celem głównym zmian społecznych powinno być stworzenie warunków dla integracji społecznej, poprawiającej jakość życia wszystkich grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rewitalizacja społeczna powinna obejmować liczne działania, omówione dokładniej w kolejnych częściach opracowania: - przygotowanie i uchwalenie programu opartego o konsultacje społeczne i wnioski mieszkańców, z którego wynikać będą kolejne, szczegółowe projekty - taki plan stanie się tez podstawą określenia kosztów rewitalizacji, - renowację budynków – w tym adaptację na cele gospodarcze, społeczne, kulturalne itp., przyczyniające się do wzrostu ilości miejsc pracy i integracji mieszkańców, umożliwienie tworzenia miejsc pracy, m.in. w skupiskach powiązanych ze sobą funkcji, - stworzenie nowych miejsc pracy przez wspieranie drobnej przedsiębiorczości, - odnowienie przestrzeni publicznych: ulic, placów, parków i skwerów, tworzenie placów zabaw dla dzieci, - poprawę stanu małej architektury, - porządkowanie podwórek, dziedzińców, będących otoczeniem zabudowy mieszkaniowej, - budowę monitoringu oraz remont i modernizację oświetlenia we wskazanych obszarach, - zmianę sposobu ogrzewania budynków - likwidację indywidualnego ogrzewania piecami węglowymi,


- tworzenie warunków dla wydłużania aktywności zawodowej oraz powrotów na rynek pracy osób starszych.

- inwestowanie w miejsca kultury ważne dla społeczności, które pomagają w aktywny sposób spędzić czas mieszkańcom, głównie dzieciom i młodzieży, - projekty szkoleniowe, skierowane do osób dotkniętych lub zagrożonych bezrobociem lub biernością zawodową, - projekty promujące i stymulujące politykę samozatrudnienia poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe, doradcze, w tym również poprzez wspieranie centrów integracji społecznej, inkubatorów przedsiębiorczości czy spółdzielni społecznych. Inicjatorzy rewitalizacji są różni: od władz miasta, poprzez organizacje pozarządowe, lokalnych liderów, ośrodki kultury i grupy mieszkańców. Działania odgórne, prowadzone z ramienia władz miasta, powinny obejmować: - aktywne formy wspomagania wzrostu zatrudnienia; wspieranie przedsiębiorczości, np. promowanie pracy na odległość;

Wszystkie cele powinny być skrojone na miarę możliwości i potrzeb danej społeczności - np. jeśli budżet pozwala na budowę krytego obiektu sportowego, środki należy najpierw przeznaczyć na to, aby pojawiło się zrozumienie dla obowiązku odpowiedniego zarządzania tym obiektem. Brak tego posunięcia może skutkować przypadkami wandalizmu. Próbą powiązania różnorodnych aspektów przemiany środowiska naszego życia codziennego może być traktowanie przestrzeni półpublicznej jako “sąsiedzkiej” przestrzeni, budującej poczucie tożsamości i wspólnoty. Np. podwórko jest przestrzenią do nawiązywania relacji sąsiedzkich, a powszechna “niczyjość” przestrzeni wynika zazwyczaj z braku gospodarza - zadeklarowanej osoby lub grupy opiekującej się miejscem. Wejście w przestrzeń podwórkową jest naturalnym krokiem na drodze do budowy lokalnej społeczności poprzez partycypację społeczną, wyrażaną pracą rąk. Praca w przestrzeniach półpublicznych na granicy własności “mojej” i “naszej”, towarzyszące im warsztaty edukacyjne, czy kampania edukacyjna pozwolą na odświeżenie niezwykłych miejsc, a zmiana dokona się nie tylko w przestrzeni fizycznej, ale i w mentalności mieszkańców. 27


MARKETING pola działania Identyfikacja wizualna Stworzyliśmy nowa identyfkację Starego Polesia, składającą się z logo, jego wariacji, propozycji gadżetów, materiałów graficznych. Logo Starego Polesia odwołuje się do unikalnej dla tej dzielnicy konstrukcji tkanki urbanistycznej. Na szybko rozwijającą się w XIX wieku dzielnicę została nałożona prostokątna siatka kwartałów, jednak ich wnętrza naśladują kierunek pól własnościowych. Stąd w logo ukośna linia podkreślająca ten właśnie kierunek zachowany na staropoleskich podwórkach. Eventy Miasto żyje, jeśli spotykają się w nim ludzie, stąd bardzo istotnym elementem działań marketingowych jest zaplanowanie wydarzeń, które staną się nieodłącznym elementem kultury dzielnicy. Działające już na Starym Polesiu eventy, takie jak m. in. ,,Dziady staropoleskie’’ - święto dzielnicy odwołujące się do ludowych korzeni mieszkańców - zostaną wzbogacone o nowe, atrakcyjne wydarzenia. Planujemy także włączenie dzielnicy w coroczne łódzkie festiwale, m. in. Fashion Week, a także zupełnie nowe inicjatywy, takie jak kino podwórkowe, warsztaty sadzenia roślin podczas Flower Day w lipcu. Strona WWW / Facebook W dzisiejszych czasach istnienie w sieci jest niemal równie ważne jak rzeczywisty kontakt. Dlatego najważniejszym produktem naszej pracy, który przekazujemy jako narzędzie działania lokalnym aktywistom, będzie strona internetowa Starego Polesia. Na portalu oprócz części dotyczącej historii dzielnicy, map ze ścieżkami po lokalnych zabytkach, atrakcjach kulturalnych można zasięgnąć informacji dotyczących strategii poprawy jakości życia i aktualnych wydarzeń. Współpraca z lokalnymi organizacjami / NGO Jesteśmy w stałym kontakcie z organizacją pozarządową Społecznie Zaangażowani, której przewodniczy Agnieszka Reiske. Współpraca polega na czerpaniu informacji, weryfikacji podjętych przez nas kroków i próby realizacji projektów. 28

sp spec pecia a ize ze e art st qu qu uarter art

on o nn nn ne ec io e on p otrr. (L Lodz dz)

ex xa


MARKETING MIEJSCA Analiza SWOT Marketingu

Możliwości poprawy

Strengths - mocne strony Kwartały Starego Polesia są pełne historii oraz unikalnego dziedzictwa. Tak jak mieszkańcy są to cechy autentyczne oraz szczere. W dzielnicy znajduje się wiele budynków kultury, takich jak muzea czy teatry. Architektura jest bardzo zróżnicowana i posiada wiele różnorodnych funkcji.

mieszkańcy

Weaknesses - słabe strony Mieszkańcy Starego Polesia są zróżnicowani pod względem wieku, dlatego potrzebne będą różne kanały komunikacji, aby móc dotrzeć do każdej grupy społecznej. Dodatkowo Stare Polesie nie jest znane wsród mieszkańców Łodzi i nie posiada wyrazistego wizerunku. Opportunities - możliwości Prawie każdy mieszkaniec ma dostęp do wewnętrznych dziedzińców kamienic, co oznacza, że każda zmiana będzie miała wpływ na wszystkich mieszkańców. Ponadto istnieje duże zainteresowanie, aby ulepszać wizerunek sąsiedztwa. Na Starym Polesiu jest wiele nadal nieodkrytych miejsc, które nie są znane mieszkańcom Łodzi oraz turystom. Ogromną możliwością jest zaangażowanie studentów uczelni wyższych do aktywizowania terenu poprzez akcje artystyczne czy zakładanie własnych działalności gospodarczych. Stare Polesie posiada bogatą historię filmową oraz artystyczną czego dowodem może być obecność grup społecznych takich jak Stowarzyszenie Artystów św. Jerzego czy kluby sportowe. Threats - zagożenia Zagrożeniem może być stworzenie identyfikacji wizualnej, która nie będzie odpowiadać mieszkańcom tej dzielnicy. Wybór niewłaściwych materiałów oraz kanałów komunikacji może nie zadziałać pozytywnie.

inwestorzy

goście zagraniczni

gmina

MIASTO dz ielnica

urzędy państwowe

turyści

petenci

Podstawy teoretyczne Opinie i postawy mieszkańców, stanowiących najważniejszą grupę użytkowników danej części miasta, są decydujące dla wyznaczania celów i zadań działalności władz samorządowych. Warte uwzględnienia są również poglądy i interesy pozostałych podmiotów współtworzących realia lokalne. Główne założenia: - współpraca z lokalnymi organizacjami - tworzenie i organizacja wydarzeń - stworzenie kanałów informacyjnych takich jak: lokalna gazeta, strona internetowa, kampanie promujące wydarzenia kulturowe - poszerzenie działalności na nowe kanały social media takie jak Instagram, Twitter czy Snapchat - współpraca z ASP Łódź oraz Łódzką Szkołą Filmową przy artystycznych przedsięwzięciach na terenie Starego Polesia. Utworzenie miejsca, gdzie artyści mogliby spędzać wspólnie czas oraz organizować warsztaty dla osób niepełnosprawnych. - wykorzystanie wizerunku najważniejszych miejsc na Starym Polesiu, które zachęciłyby osoby spoza dzielnicy do zwiedzania 29


STRATEGIA transportu

legenda ulica trasa tramwajowa trasa autobusowa kierunek ruchu

30


STRATEGIA uspokojenia ruchu

legenda

ulica zamknięta dla ruchu samochodowego

ulica o ograniczonym ruchu samochodowym ulica o niezmienionym ruchu samochodowym projektowane wejścia do dzielnicy

31


32


BEZPIECZEŃSTWO ruch pieszy:

ruch samochodowy:

- podświetlone przejścia dla pieszych

- próg zwalniający

- podwieszane światła

- podwyższone skrzyżowanie - sygnalizacja świetlna

- światła w jezdni

- podwyższone przejście dla pieszych

środki zmniejszające przestępczość: - patrole policji w godzinach nocnych, szczególnie w weekendy, - monitoring, - zamykanie dziedzińców lub podświetlenie bram, - Intensywne oświetlenie nocą: - lampy w jezdni - punktowe lub liniowe - oświetlenie sklepów/witryn całą noc - podświetlone podwórka

legenda 1:2000 lampy w jezdni/chodniku, iluminacje

podwyższone skrzyżowania, dodatkowa sygnalizacja świetlna

dodatkowa sygnalizacja świetlna intensywne oświetlenie nocą, zmiana organizacji przejścia dla pieszych progi zwalniające

środki zmniejszające przestępczość

oświetlenie punktowe przejść dla pieszych 33


STRATEGIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Strategia rewitalizacji dzielnicy polega na szeregu mniejszych projektów składających się na trzy główne działania: stworzenie Zielonego Rynku, #arthub oraz interwencje w trzech wybranych kwartałach. Zielony Rynek Jednym z najważniejszych punktów dzielnicy jest Zielony Rynek wraz z ulicą Zieloną. Ma on zapewnić połączenie całej dzielnicy z ulicą Piorkowską poprzez stworzenie na ulicy Zielonej przestrzeni przyjaznej pieszym oraz wypromowanie transportu publicznego poprzez wyeliminowanie samochodów, uniemożliwiających szybkie poruszanie się tramwajem. Kwartał, na terenie którego znajduje się Zielony Rynek, mógłby być postrzegany jako reprezentacyjny, funkcjonalny i służyć jako główna przestrzeń publiczna. Co więcej, jest jednym z nielicznych kwartałów, które nie są zdominowane przez funkcją mieszkaniową. Został on jednak niemal całkowicie zabudowany pawilonami handlowymi. Rynek Starego Polesia Ponadto istotnym problemem w tej części, jest również brak spójności pomiędzy jego poszczególnymi składowymi, chaos dotyczący funkcjonowania i wyglądu Rynku oraz utrudniony ruch pieszych. Parkowane na tym terenie samochody zajęły wszelkie wolne przestrzenie, tym samym pozbawiając okolicznych mieszkańców miejsca, w którym mogliby wypocząć i spotkać się. Ponadto wpływając negatywnie na jakość powietrza, jak i poziom hałasu w obrębie kwartału. Celem wprowadzanych zmian na tym terenie jest stworzenie charakterystycznego miejsca, stanowiącego wizytówkę nie tylko samego kwartału, ale i dzielnicy.

34

Ulice

Jednym z najważniejszych aspektów przebudowy jest nowa aranżacja ulic otaczających kwartał, przede wszystkim tych zapewniających połączenie z Manufakturą i Piotrkowską. Ulica Zielona została zaprojektowana z myślą głównie o pieszych i transporcie publicznym takim jak tramwaje. Ulica Stefana Żeromskiego jest natomiast przeznaczona dla ruchu kołowego, dzięki czemu może być ona użytkowana przez linie autobusowe, zapewniające połączenie z Manufakturą. Zielony Rynek jest bardzo ważnym punktem dla mieszkańców, jednak jego obecna forma uniemożliwia korzystanie z niego jako pełnowartościowej przestrzeni publicznej. Aby to umożliwić, targ zostanie przeniesiony na część Rynku od strony ulicy Żeromskiego, zapewniając barierę od hałasu i uwalniając płytę Rynku dla mieszkańców. Część stanowisk przeniesiona zostanie także na przyczółki wzdłuż ulicy Zielonej, reaktywując na niej handel, tak, aby w przyszłości ze sklepami i stanowiskami sprzedaży mogła stać się ona prawdziwą ulicą handlową w wolnych przestrzeniach i parterach stojących wzdłuż niej budynków. Ze względu na szerokość ulicy Zielonej, może się stać pasażem Starego Polesia, tworząc przy tym atrakcyjną i wielofunkcyjną przestrzeń publiczną. Dzięki interwencjom Zielony Rynek wraz ulicą Zieloną może stać się jedną z najważniejszych przestrzeni w dzielnicy, będącą miejscem spotkań mieszkańców i osób odwiedzających Stare Polesie.


#Arthub #Arthub jest jednym z dwóch flagowych projektów odnowy podwórek Starego Polesia. Dzięki obecności Muzeum Sztuki oraz Akademii Muzycznej, #Arthub posiada silną podstawę, by stać się artystyczną przestrzenią dzielnicy. Składające się na niego kwartały, których zagospodarowanie zaproponowano w ramach projektu, są położone na północ od ulicy Zielonej i na zachód od ulicy Wółczańskiej. Ideą #Arthubu w odnowie podwórek jest ich wspólny mianownik - bogaty dorobek artystyczny starego Polesia i Łodzi. We wszystkich projektach składowych zostały przewidziane interwencje artystyczne, które obok aranżacji przestrzeni nie tylko poprawiają jakość życia mieszkańców, ale także zbudują wyjątkowy charakter tego miejsca. Interwencje Dzięki muralom, miejscom wystawowym, instalacjom artystycznym czy scenom plenerowym, obecni i przyszli mieszkańcy kwartałów położonych w #Arthubie będą mogli na każdym kroku spotykać się ze sztuką tworzoną na Starym Polesiu. Nowe lokale, ulokowane w odnowionych podwórzach, bliskość ul. Zielonej, ulicy Kościuszki, ulicy Piotrkowskiej czy planowanego przystanku kolei aglomeracyjnej, staną w połączeniu z ofertą skierowaną dla młodych artystów. Mają zachęcić młodych, kreatywnych ludzi do wprowadzenia się do dzielnicy. Planowany pasaż, prowadzący przez Południowy Kwartał (patrz strona 103) zapewniać będzie świetne połączenie z ulicą Zieloną, zachęcając mieszkańców do odwiedzania tego miejsca i tworząc przestrzeń przyjazną pieszym i rowerzystom.

Kwartały przykładowe Ostatnią z trzech strategii są projekty o mniejszej skali, rozsiane pomiędzy trzema reprezentacyjnymi dla Starego Polesia kwartałami: Północnym, Centralnym i Południowym. Kwartał Północny Stanowi model dla pozostałych, bardzo ciasno zabudowanych kwartałów z dominującymi funkcjami w ich obrębie, takimi jak szkoła, dyskont, boisko. W ramach tego kwartału opracowane zostały przykłady przestrzeni publicznej, instalacji tymczasowej i niskobudżetowego oraz wysokobudżetowego podwórka. Kwartał Centralny Ten przykład ma rzadszą zabudowę z przeważającą funkcją mieszkaniową. Dzięki otwartym przestrzeniom wewnątrzkwartałowym możliwe jest stworzenie wspólnych przestrzeni dla mieszkańców. Opracowane zostały przestrzeń wspólna mieszkańców oraz podwórko niskobudżetowe. Kwartał Południowy Kwartał cechujący się małą gęstością zabudowy, jednak dużym nagromadzeniem funkcji o bardzo lokalnym charakterze, takim jak sklepy, warsztaty czy biura. Wyzwaniem było stworzenie przestrzeni funkcjonalnej, będącej jednak także przestrzenią dostępną dla mieszkańców. Zostało to osiągnięte poprzez bardzo spójny charakter przestrzeni i dbałość o szczegóły projektowe. Opracowane zostały podwórko niskobudżetowe oraz wysokobudżetowe, przestrzeń publiczna oraz instalacja tymczasowa.

35


PODZIAŁ podwórek

legenda 1:2000 Kwartały Kwartały przykładowe odpowiadające Zielony Rynek #Arthub Kwartał Północny Kwartał Centralny Kwartał Południowy

36


OPRACOWANE kwartały

373. ZIELONY RYNEK

wprowadzenie przestrzeń publiczna plac Norberta Barlickiego marketing ulica zielona zagospodarowanie rynku ulica żeromskiego ulica gdańska podwórko


ZIELONA / RYNEK Znaczenie dla dzielnicy Kwartał, na terenie którego znajduje się targ, mógłby być postrzegany jako reprezentacyjny, funkcjonalny i służyć jako przestrzeń publiczna. Co więcej jest jednym z nielicznych miejsc na Starym Polesiu, które nie są zdominowane przez funkcję mieszkaniową. Został on jednak zabudowany niemal całkowicie pawilonami handlowymi, uniemożliwiającymi postrzeganie jego głównej części jako placu. Rynek Istotny problem stanowi brak spójności pomiędzy jego poszczególnymi składowymi, chaos dotyczący funkcjonowania i wyglądu targu oraz utrudniony ruch pieszych. Parkowane na tym terenie samochody zajęły wszelkie wolne przestrzenie, tym samym pozbawiając okolicznych mieszkańców miejsc, w których mogliby wypocząć i zintegrować się. Wpływają także negatywnie zarówno na czystość powietrza, jak i poziom hałasu w obrębie kwartału. Celem wprowadzanych na tym terenie zmian jest stworzenie miejsca charakterystycznego, będącego wizytówką nie tylko kwartału, ale i całej dzielnicy. Proponowane zmiany Planowane jest uporządkowanie placu z funkcją targu, zamknięcie ruchu samochodowego na ulicy Zielonej oraz na odcinku ul. Małej, tym samym stworzenie ulicy przyjaznej i bezpiecznej dla pieszych. Zapewnienie wolnej przestrzeni na placu

01

02

03

38


może przyczynić się do wytworzenia potrzebnej tu przestrzeni publicznej, które mógłaby być adaptowana do różnych potrzeb. Sąsiadujące podwórka mają być również poddane modyfikacjom, aby umożliwić mieszkańcom spędzanie wolnego czasu na wolnym powietrzu, na terenie niezdominowanym przez samochody. Zmiany te mają wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców i przywrócenie przywilejów dla pieszych. Głównym założeniem jest wykreowanie strefy atrakcyjnej, spójnej, stwarzającej możliwości rozwoju, integrującej społecznie oraz kulturę jako czynnik edukujący.

04

Ulice Zapewnienie ulic przyjaznych pieszym czy uporządkowanie marketu ma służyć wytworzeniu brakującej w tej części dzielnicy przestrzeni publicznej. Powstały plac przy ul. Zielonej i ul. Malej ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców, być przestrzenią rekreacji i odpoczynku. Poprzez zachowanie części targu w tym miejscu, plac ten ma być żywym środowiskiem miejskim, w którym można nabyć i zjeść zdrowe, lokalne produkty. Przestrzeń ta ma być przyjazna dla wszystkich grup wiekowych, które przyjmą plac jako przestrzeń do realizacji ich potrzeb, zabawy i aktywnego spędzania wolnego czasu.

05

Zieleń Wprowadzona będzie tu większa ilość zieleni, uzupełniona o ławki, których aktualnie brakuje w całym kwartale. Ma to na celu wykreowanie przestrzeni odpowiadającej faktycznym potrzebom mieszkańców i stanowiącej reprezentacyjne miejsce widoczne na tle dzielnicy. Pozbycie się części samochodów, które zajmowały wolną przestrzeń, wpłynie na zdobycie dodatkowego miejsca, które może być wykorzystane przez mieszkańców, skutkując większym komfortem przemieszczania się pieszych. Projektowana przestrzeń może być wykorzystywana przez lokalnych artystów, adaptowana pod zróżnicowaną ofertę wydarzeń kulturalnych, mogących procentować pozyskaniem dodatkowych funduszy na rozwój dzielnicy, intensywniejszym ruchem turystycznym i korzystnym wpływem dla pobliskich sprzedawców. STRONA 40-41 PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

STRONA 50-55 PROJEKT RYNKU

STRONA 44-47 ULICA ZIELONA

STRONA 56-57 ULICA ŻEROMSKIEGO

STRONA 48-49 PROJEKTY NAROŻNIKÓW ULIC

STRONA 58-59 ULICA GDAŃSKA STRONA 60-61 PROJEKTPODWÓRKA

06

2,5 m

01 Historyczny widok Zielonego Rynku z lotu ptaka oraz jego otoczenia 02 Cotygodniowe spotkania na Rynku 03 Historyczne zdjęcie ulicy Zielonej jako ważnego połączenia ze wschodnią częścią Łodzi - historyczne zdjęcie 04 Widok obecnego Zielonego Rynku z góry

13 m

07

05 Perspektywa ulicy Zielonej, wąskie przejścia utrudniające mieszkańcom korzystanie z niej 06 Perspektywa Zielonego Rynku, chaotyczna sytuacja parkingu oraz nielegalne stoiska 07 Przekrój przez ulicę Zieloną, zbyt ciasna jak na ilość osób, samochodów, tramwajów oraz autobusów, które z niej korzystają

39


PRZESTRZEŃ PUBLICZNA projekt przestrzeni publicznej dla Zielonego Rynku i ulicy Zielonej

01

02

pedestrian- tram- bike- retail mixed zone

p p p

p

03 40

WSKA PIOTRKO

KTURA

MANUFA

01 PRZEKRÓJ PRZEZ ULICĘ ZIELONĄ ulica o spójnej powierzchni bez różnic w wysokości. Użytkowanie wspólne dla pieszych rowerów i tramwajów. 02 PLAC BARLICKIEGO idea połączenia z Manufaturą i ulicą Piotrkowską dla stworzenia nowego centrum Starego Polesia. 03 ZIELONY RYNEK otwarty Rynek z funkcją handlową i zorganizowany miejscami do parkowania. nowe przyczółki z funcją handlu na Zielonej i miejscami dla parkowania. Istniejące usługi moga się przyczynić do zwiększenia oferty w parterach.

Ulice Główną ideą jest stworzenie przestrzeni w sercu Starego Polesia, publicznej zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających dzielnicę, w której mogliby się spotykać i spędzać razem czas. Tą przestrzenią powinien stać się Zielony Rynek, po tym, jak uporządkowane zostaną jego dotychczas główne funkcje, takie jak nieuporządkowany handel i parkowanie. Jednym z najważniejszych aspektów przebudowy jest nowa aranżacja ulic otaczających kwartał, przede wszystkim tych zapewniających połączenie z Manufakturą i Piotrkowską. Ulica Zielona została zaprojektowana z myślą głównie o pieszych i transporcie publicznym, takim jak tramwaje.


04

“ZDROWE SERCA POTRZEBUJA ŚWIEŻEGO POWIETRZA” Ulica Stefana Żeromskiego pozostanie przeznaczona dla ruchu kołowego, dzięki czemu mu może być ona użytkowana przez linie autobusowe, zapewniające połączenie z Manufakturą. Zielony Rynek jest bardzo ważnym punktem dla mieszkańców, jednak jego obecna forma uniemożliwia korzystanie z niego jako z prawdziwej przestrzeni publicznej. Aby to umożliwić, targ zostanie przeniesiony na część Rynku od strony ulicy Żeromskiego, zapewniając barierę od hałasu i uwalniając płytę Rynku dla mieszkańców. Część stanowisk przeniesiona zostanie także na przyczółki wzdłuż ulicy Zielonej, reaktywując na niej handel tak, aby w przyszłości mogła stać się ona prawdziwą ulicą handlową ze sklepami i stanowiskami sprzedaży w wolnych przestrzeniach i parterze budynków wzdłuż niej stojących. Ze względu na szerokość ulicy może na stać się pasażem Starego Polesia. tworząc przy tym atrakcyjną i wielofunkcyjną przestrzeń publiczną.

e

miejsce spotkania

05

04 Nowe tereny handlowe

06

05 Otwarta przestrzeń publiczna 06 Potencjalne aktywowane funkcje w parterach.

41


MAPA MIEJSCA

I

II

I

Połączenie do ulicy Piotrkowskiej

III

Rynek Zielony

W najbliższej okolicy Zilelonego Rynku znajduje się kilka zabytkowych i wartościowych obiektów kulturowych. Są to nie tylko pałace i wille, bardzo powszechnie spotykane w historycznej części miasta Łodzi. Znależć można także teatr, bibliotekę czy parafię rzymskokataolicką. Poniżej opisano cenne budynki znajdujące się relatywnie w bezpośredniej odległości od marketu.

Willa Leopolda Kindermanna

Wybudowana w 1903 r. według projektu Gustawa Landau-Gutentegera, jest jedną z najpiękniejszych willi secesyjnych w Polsce. Malownicza fasada pokryta jest bogatą dekoracją nawiązującą do motywów roślinno-animalistycznych. Wnętrza zostały ozdobione równie bogatymi dekoracjami stiukowymi, wśród których dominują motywy liści kasztanowca, kwiatów róży, jabłoni, irysów i maków. Dopełnieniem są imponujące witraże oraz wejście osłonięte portykiem w kształcie drzew jabłoni. Budynek miał charakter typowo mieszkalny z pomieszczeniami reprezentacyjnymi usytuowanymi na parterze. Obecnie willę zajmuje Miejska Galeria Sztuki.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Starania o utworzenie w Łodzi wyższej uczelni medycznej sięgają okresu II Rzeczypospolitej. W 1938 roku z inicjatywy grupy wybitnych lekarzy łódzkich z prof. dr. Wincentym Tomaszewiczem na czele, powołano stowarzyszenie społeczne pod nazwą "Wyższa Uczelnia Lekarska w Łodzi". Inaugurację pierwszego roku akademickiego uczelni przewidziano na 1 października 1940 r.

Ambasada Club

Ambasada to prestiżowy lokal znajdujący sie w centrum miasta, na rogu ulicy Zielonej i Al.Kościuszki. Klub Ambasada jest jednym z największych miejsc na mapie klubowej Łodzi. Na całkowitej powierzchni pow. 1000m2 może pomieścić ok. 1,5 tys. osób. Klub zaprojektowany został przez jednego z najlepszych architektów w kraju. Klimat i wystrój lokalu przenoszą Gości w zupełnie nowy świat elegancji, smaku i dobrego stylu. Ambasada to styl i klasa dla prawdziwego konesera rozrywki ceniącego sobie klasykę i klubowy styl.

Stereo Krogs. Klub muzyczny

Klub Muzyczny Stereo Krogs stał się w krótkim czasie legendą wśród fanów żywej muzyki. W pierwszej fazie był nastawiony tylko na blues'a - aktualnie na scenie występuje wiele zespołów prezentujących rożne gatunki muzyki. Stylistyczny kierunek ukierunkowuje się w stronę szeroko pojętej muzyki rockowej i alternatywnej.

Pizzeria Da Grasso Łódź Centrum Pizzeria 54 Dietetyczna Jadłodajnia Kawiarnia "Za szybą"

42


MARKETING Strategia

ul. zielona + market Courtyard #art hub Stare Polesie

Aby stworzyć połączenie pomiędzy Starym Polesiem a resztą Łodzi, powstać musi skrzyżowanie z ruchliwą ulicą Kościuszki. Najlepszym miejscem do skrzyżowania jest ulica Zielona, zamknięta na stałe dla ruchu kołowego. Poprzez wprowadzenie Foodtruck Festival, oferta restauracyjna z ulicy Piotrkowskiej może być rozszerzona, zwiększając pozytywny zasięg swojego działania i kierując bezpośrednio ludzi na obszar Starego Polesia. Co więcej, tworząc z targowiska (Zielony Rynek) otwartą przestrzeń publiczną, która może stać się tłem dla różnorodnych wydarzeń, pojawia się też kolejny argument, aby nowi ludzie odwiedzali dzielnicę. Warto również postawić kreować Zielony Rynek jako miejsce, gdzie można kupić zdrową, lokalną żywność w niższej cenie, niż proponują to supermarkety w Manufakturze. ,,Most’’ do ulicy Piotrkowskiej jest swoistym połączeniem Starego Polesa z resztą miasta. Jest to część ogólnej strategii, która razem z resztą interwencji ma sprawić, że cała dzielnica stanie się bardziej atrakcyjna i tym samym lepiej połączona z miastem.

Wydarzenia Foodtruck Festiwal Ideą tego wydarzenia jest zaproszenie ludzi do skosztowania niecodziennej kuchni. Bardzo popularne na świecie foodtrucki posiadają w swojej ofercie liczne potrawy z całego świata. Jedną z najważniejszych idei jest kooperacja między Zielonym Rynkiem a restauratorami, którzy mogliby swoje potrawy przygotowywać na podstawie lokalnego, zdrowego jedzenia. Dzięki temu festiwalowi jednocześnie mogłyby odbywać się różnego rodzaje zabawy dla dzieci oraz zorganizowanie miejsca wypoczynkowego, złożonego z drewnianych palet. Pozwoli to na utrzymanie na Starym Polesiu niepowtarzalnego, nieformalnego klimatu. Festyn Roślinny Jedną z propozycji jest zorganizowanie dla lokalnej społeczności Festynu Roślinnego na terenie Rynku. Osoby zajmujące się na co dzień kwiatami mogłyby poprowadzić różnego rodzaju warsztaty dla najmłodszych, zorganizować spotkanie dla osób chcących upiększyć swój ogródek wewnątrz kwartału albo zobaczyć nietypowe gatunki kwiatów i roślin z innych części Europy. Festiwal miałby za zadanie wesprzeć lokalnych sprzedawców a także zachęcić mieszkańców Starego Polesia do zadbania o własną działkę. Light Move Festiwal Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła to wydarzenie kulturalne organizowane w Łodzi od 2011 roku. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest łódzka Fundacja pozarządkowa LUX PRO MONUMENTIS, a samo wydarzenie należy do największych imprez plenerowych w Polsce. W ciągu trzech dni festiwalowych łódzkie przestrzenie miejskie Łodzi przemieniają się w niezwykłą scenę, na której swe dzieła prezentowali najwięksi artyści z Polski i Europy. Light Move Festival dowodzi, że nowoczesne technologie audiowizualne potrafią wydobyć piękno architektury i wykreować zupełnie nowy wizerunek postindustrialnego miasta.

43


PRODUCED BY AN AUTOD

ZIELONA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ulica handlowa prowadząca do zielonego rynku

44


DESK EDUCATIONAL PRODUCT

ULICA ZIELONA POWINNA BYĆ POŁĄCZENIEM RYNKU Z PIOTRKOWSKĄ DLA PIESZYCH I TRAMWAJU. STWORZENIE MIEJSC DLA KUPCÓW WZDŁUŻ ULICY ZIELONEJ POZWOLI NA JEJ REAKTYWACJĘ ORAZ SPRAWI, ŻE BĘDZIE ONA BARDZIEJ ATRAKCYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. KONCEPCJA PRZEKSZTAŁCEŃ ULICY ZIELONEJ JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANA Z ZIELONYM RYNKIEM, KTÓRY ZOSTAŁ ZMNIEJSZONY, A NA JEGO MIEJSCU POWSTAŁA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA MIESZKAŃCÓW, KUPUJĄCYCH ORAZ SPACEROWICZÓW. NIE BYŁO NASZĄ INTENCJĄ ABY CAŁKOWICIE LIKWIDOWAĆ RYNEK, ALE BY GO PODZIELIĆ I CZĘŚĆ Z MIEJSC DLA KUPCÓW PRZENIEŚĆ NA TRZY SKRZYŻOWANIA PRZY ULICY ZIELONEJ.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA ZIELEŃ STREFA PARKOWANIA LINIA TRAMWAJOWA LINIA AUTOBUSOWA USŁUGI W PARTERACH BUDYNKÓW PUSTE LOKALE USŁUGOWE

ABY ZAMKNĄĆ I PODKREŚLIĆ POZIOMĄ OŚ ULICY ZIELONEJ, W KAŻDYM UBYTKU W PIERZEI ZOSTAŁ ZAPROPONOWANY SZPALER DRZEW. ZAPROJEKTOWANE ZOSTAŁY TEŻ DWIE MAŁE ZATOCZKI WZDŁUŻ ULICY ZIELONEJ, GDZIE MOŻNA PRZYCUPNĄĆ W CZASIE SPACERU.

45


ZIELONA ulica handlowa prowadząca do zielonego rynku

2.5m

8m

STREFA TRANSPORTU PUB.

2.5m STAN ISTNIEJĄCY

STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

13m STAN PROJEKTOWANY

46


47


ZIELEŃ NISKA

STRAGANY ZIELEŃ WYSOKA

NAWIERZCHNIA BETONOWA

NAWIERZCHNIA BETONOWA

ZIELEŃ NISKA ZIELEŃ WYSOKA

48

ŁAWKA


STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

WSZYSTKIE ONE SĄ DOSTĘPNE ZARÓWNO DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ SAMOCHODAMI, TRAMWAJEM ORAZ PIESZO. WSZYSTKIE STANOWISKA POSIADAJĄ ODPOWIEDNIĄ DLA KUPCÓW I KUPUJĄCYCH, I SĄ USYTUOWANE ZARAZ OBOK ISTNIEJĄCYCH PARKINGÓW. ABY ODDZIELIĆ STOISKA OD SAMOCHODÓW, ZAPROJEKTOWANO PLAMY ZIELENI.

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

49


e parking

RYNEK STAN OBECNY

50

Zielony Rynek

zieleń

parking

zaniedbane miejsca

pawilony

budynki


przestrzeń publiczna

ścieżki

ogród

kwiaty / zieleń

ławki

tymczasowa funkcja

plac zabaw

parking

zieleń publiczna

rekreacja dla osób starszych

miejsce interwencji

zieleń prywatna

RYNEK PROJEKT

51


PRZESTRZEŃ PUBLICZNA projekt przestrzeni publicznej dla Zielonego Rynku i ulicy Zielonej

STARE POLESIE, RYNEK PRZEKRÓJ PIONOWY PRZEZ PAWILON HANDLOWY I ZADASZENIE

52


STARE POLESIE, RYNEK PAWILON HANDLOWY / WEJŚCIE GŁÓWNE

STARE POLESIE, RYNEK ZADASZENIE

STARE POLESIE, RYNEK SCHEMAT DZIAŁANIA ZADASZENIA ROZKŁADANEGO

53


STARE POLESIE, RYNEK PRZESTRZEŃ WIELOFUNKCYJNA - KINO LETNIE

STARE POLESIE, RYNEK PRZESTRZEŃ WIELOFUNKCYJNA

54


STARE POLESIE, RYNEK PRZESTRZEŃ WIELOFUNKCYJNA SCHEMAT

STARE POLESIE, RYNEK PRZESTRZEŃ WIELOFUNKCYJNA / WIZUALIZACJA

55


ŻEROMSKIEGO

4m

13m

4m

7m

STAN ISTNIEJĄCY

4m

13m

5m STAN PROJEKTOWANY

STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

56


STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

57


GDAŃSKA

3.5m

2m

6m

2m

3.5m STAN ISTNIEJĄCY

3.5m

2.5m

5m

2.5m

3.5m

STAN PROJEKTOWANY STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

58


STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

59


PODWÓRKO projekt podwórka kamienicy przy Zielonym Rynku

Idea Projekt obejmuje podwórko, stanowiące połączenie między ul. Gdańska a ul. Małą. Poprzez projektowane otwarcie może ułatwić integrację mieszkańców otaczających budynków, wykreować przestrzeń ułatwiającą dotarcie do placu, a tym samym ożywić ten obszar. Planowane interwencje mają charakter niskobudżetowy i wymagają niewielkich zmian. Polegają one na wytworzeniu ścieżek w obrębie tego podwórka, implementacją niskiej zieleni oraz kwietnika. Zakłada się również wydzielenie przestrzeni odpoczynku dla mieszkańców, stanowiącej siedziska zbudowane z niskobudżetowych materiałów. Zamiarem tych działań jest przede wszystkim ułatwienie komunikacji w obrębie kwartału, stworzenie wspólnej przestrzeni dla mieszkańców, miejsca będącego odpowiedzią na brak wydzielonych miejsc odpoczynku i integracji. 60

Realizacja W realizacji projektu mogą włączyć się mieszkańcy i okoliczna młodzież. Poprzez wspólną pracę i uzyskane rezultaty, będą czuć się bardziej odpowiedzialni za powstałą przestrzeń, a także może to skutkować nawiązaniem nowych kontaktów. Czynności te mogą zaprocentować wzrostem bezpieczeństwa czy umocnienia relacji międzyludzkich, wytworzeniem wspólnoty czującej się odpowiedzialnej za miejsce, w którym mieszkają. Projekt Podwórko zlokalizowane przy ul. 6 sierpnia i ul. Małej. Działka blisko marketu powinna zmienić się w przestrzeń przyjazną mieszkańcom oraz swym wyglądem dorównywać do jakości przedstawianej w tym kwartale. Ma zachęcać do spędzania w nim czasu, czy wspólnej integracji mieszkańców. Miejsce to ma być pozytywnie kojarzone zarówno przez mieszkańców, jak i okolicznych użytkowników placu i marketu. Strefa najbliżej ulicy traktowana jest jako przestrzeń półprywatna, natomiast ta położona głębiej, zaprojektowana jako miejsce odpoczynku dla mieszkańców. Przestrzeń podzielono na strefy- kwietnik, trawnik, strefę odpoczynku. Dziedziniec przeznaczono dla całego zespołu otaczających go budynków, pozbyto się barier na rzecz wspólnoty i znalezienia tożsamości miejsca. Sercem tego podwórka ma być miejsce odpoczynku długa ławka otaczająca drzewa chroniące przed nadmiernym słońcem. Projekt ma na celu wyznaczenie przestrzeni służącej ludziom, a nie samochodom.


STARE POLESIE, RYNEK PODWÓRKO PRZY ULICY MAŁEJ / PROJEKT

614. #ARTHUB wprowadzenie marketing kwartał południowy ulica więckowskiego ulica wólczańska ulica gdańska przestrzeń wspólna kwartał północny ulica gdańska ulica wólczańska ulica 1. maja przestrzeń publiczna instalacja tymczasowa podwórko


# ARTHUB artystyczne kwartały

#Arthub jest jednym z dwóch flagowych projektów odnowy podwórek Starego Polesia. Dzięki obecności Muzeum Sztuki oraz Akademii Muzycznej, #Arthub posiada silną podstawę, by stać się artystyczną przestrzenią dzielnicy. Składające się na #Arthub kwartały, które zostały opracowane w ramach projektu, są położone na północ od ulicy Zielonej i na zachód od ulicy Wółczańskiej. Ideą #Arthubu w odnowie podwórek jest ich wspólny mianownik bogaty dorobek artystyczny starego Polesia i Łodzi. We wszystkich projektach składowych zostały przewidziane interwencje artystyczne, które obok aranżacji przestrzeni nie tylko poprawiają jakość życia mieszkańców, ale także budują wyjątkowy charakter tego miejsca. Dzięki muralom, miejscom wystawowym, instalacjom artystycznym czy

62

scenom plenerowym, obecni i przyszli mieszkańcy kwartałów położonych w #Arthubie będą mogli na każdym kroku spotykać się ze sztuką tworzoną na Starym Polesiu. Ulokowane w odnowionych podwórzach nowe lokale, bliskość ul. Zielonej, ulicy Kościuszki, ulicy Piotrkowskiej czy planowanego przystanku kolei aglomeracyjnej w połączeniu z ofertą skierowaną dla młodych artystów mają zachęcić do wprowadzania się młodych kreatywnych ludzi. Planowany pasaż prowadzący przez Południowy Kwartał (patrz strona 144) zapewniać będzie świetne połączenie z ulicą Zieloną, zachęcając mieszkańców do odwiedzania tego miejsca i tworząc przestrzeń przyjazną pieszym i rowerzystom.


STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

63


#ARTHUB #Arthub to pomysł na miejsce dla organizacji non-profit, poświęconej sztuce i szeroko pojętemu tworzeniu. Jako mediator między przestrzenią miejską a artystami, wprowadzałaby ich prace w przestrzeń ulicy “Sztuki i Rzemiosła” oraz proponowanego kwartału #ARTHUB, w postaci warsztatów, wystaw, konkursów, specjalnych wydarzeń, w tym edukacyjnych. Przestrzeń ulicy zgromadzi pomysły, które są zbyt niekonwencjonalne dla przestrzeni muzeów sztuka może zostać wyeksponowana w zaimprowizowanych przestrzeniach w narożnikach ulic, w lokalach należących do miasta, kawiarniach, ale też wzdłuż samej ulicy, szczególnie podczas większych imprez, kiedy ulica byłaby częściowo zamknięta. Ideą “ulicy dla artystów” jest wynajmowanie lokali należących do miasta pod warsztaty artystyczne i inne towarzyszące im usługi, w niższych cenach szczególnie dla młodych artystów, którzy po studiach często opuszczają Łódź. Dodatkowo w jednym z nich mieściłby się wspomniany warsztat Arthub - siedziba organizacji która byłaby początkiem ulicy “Sztuki i Rzemiosła”, - oferujący przestrzeń np. do wyrobu produktów z gliny, obróbki drewna, tworzenia obrazów, farbowania tkanin czy ciemnię do wywoływania zdjęć i prasę do linorytu.

ULICA “SZTUKI I RZEMIOSŁA” WEJŚCIE OD ULICY PIOTRKOWSKIEJ

64


#ARTHUB Cała ulica wraz z czasowo zamykaną jezdnią to 3883 m² otwartej przestrzeni wystawowej, czyli tyle, ile powierzchnia średniego rozmiaru muzeum, które może pomieścić kilka wystaw jednocześnie. Na świecie instytucje podobne do #arthub istnieją bez konkretnej siedziby, są organizowane przez małe zespoły, które gromadzą szerokie grona artystów. PROJEKT LOGO ARTHUB’U

Również zlokalizowany niedaleko “Dom Kultury” organizacji pozarządowej Współ-dzielnia, mógłby korzystać ze wspólnej przestrzeni wystawowej, np. w ramach warsztatów dla mieszkańców.

65


MAPA MIEJSCA Teatr Powszechny

Scena przy ulicy Legionów zaczęła działać pod szyldem Teatr Powszechny w maju 1945 roku. Usamodzielnił się dopiero w sezonie 1948/49 pod dyrekcją Karola Adwentowicza. Od 1995 roku sceną przy ul. Legionów kieruje Ewa Pilawska.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Muzeum przy ulicy Gdańskiej w Łodzi, przechowuje ponad 45000 różnego rodzaju eksponatów. Archiwalia, ikonografia, muzealia, zbierane od 1960 roku, dotyczące społeczeństwa od XVIII wieku.

Scenografia

Klub Scenografia jest projektem ludzi, którzy mieli pasje, wizję i marzenia o stworzeniu miejsca, które namaszczone duchem starej Łodzi. Scenografia jest miejscem twórczych spotkań ludzi z pasją, miłośników wysublimowanej muzyki i koneserów dobrych drinków.

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów

Główną siedzibą Uczelni jest zabytkowy pałac przy ul. Gdańskiej 32, wzniesiony w latach 1904-08 dla syna słynnego łódzkiego fabrykanta Izraela Kalmanowicza Poznańskiego - Karola Poznańskiego, jednego z dyrektorów spółki akcyjnej wyrobów bawełnianych.

Teatr Lalek Arlekin

Teatr "Arlekin" dąży do tego, by jak najpełniej zaspokoić oczekiwania wielbicieli sztuki lalkowej - tych najmłodszych, ale również i tych dorosłych. Dba o to, by przybliżać dzieciom powszechnie znane bajki, a zarazem stara się mówić o otaczającej nas rzeczywistości w sposób nowoczesny.

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka

Scena powstała z inicjatywy młodych wychowanków łódzkiej szkoły teatralnej Leona Schillera, którzy za cel postawili sobie stworzenie współczesnego wojującego teatru politycznego. 14 stycznia 2008 teatr otrzymał imię swojego pierwszego dyrektora – Kazimierza Dejmka.

Muzeum Sztuki

I

Misją Muzeum jest kreowanie warunków umożliwiających współczesnemu odbiorcy komunikację z twórczością artystyczną minionych i obecnych pokoleń, a poprzez to rozbudzanie w nim umiejętności samodzielnego widzenia, rozumienia i odczuwania otaczającej go rzeczywistości. Muzeum promuje sztukę jako istotny element społecznego życia zdolny czynić ludzką egzystencję pełniejszą i bardziej wartościową.

Stereo Krogs. Klub muzyczny

Klub Muzyczny Stereo Krogs stał się w krótkim czasie legendą wśród fanów żywej muzyki. W pierwszej fazie był nastawiony tylko na blues'a - aktualnie na scenie występuje wiele zespołów prezentujących rożne gatunki muzyki. Stylistyczny kierunek ukierunkowuje się w stronę szeroko pojętej muzyki rockowej i alternatywnej.

Matejko. Sklep

Matejko. sklep zapewnia materiały dla artystów, architektów, konserwatorów oraz ouczniów szkół artystycznych od 2002 roku i oferuje produkty najwyższej jakości i zatrudnia profesjonalistów, którzy są w stanie udzielić cennych rad.

II

Willa z filmu “Kingsajz”

II

kwartał artystyczny

66

Posesja przy ul. Wólczańskiej 17 jest szczególna na mapie łódzkich zabytków. Juliusz Machulski wykorzystał ją w filmie "Kingsajz" polska komedia fantasy z 1987.

III

Pałac Rudolfa Kellera

Architekt Hilary Majewski na zlecenie Rudolfa Kellera zaprojektował luksusową willę w Łodzi przy ul. Gdańskiej 49/53. Wykonawcą projektu była firma Ottona Gehlinga z Łodzi, która w 1890 r. rozpoczęła budowę, a ukończyła ją w 1892 r. Wnętrze jak i elewacje willi przyozdobiono przepiękną sztukaterią. Budynek zbudowano w stylu neorenesansu północnego z wpływami francuskimi.


MARKETING Strategia

ul. zielona + market Courtyard #art hub Stare Polesie

Aby na Starym Polesiu wprowadzić nową funkcję #arthub, czyli artystycznej dzielnicy, konieczne jest zainicjowanie i koordynowanie różnych programów, które mogą być wdrażane razem i wzajemnie się uzupełniać. Działania te powinny mieć na celu ułatwienie warunków życia i działalności twórczej dla społeczności artystycznej, osiedlającej się na północnych terenach Starego Polesia. Przykładowym rozwiązaniem mogłoby być obniżenie czynszu w lokalach komunalnych. Obszar #arthub jest jasno określony, co wpływa pozytywnie na nową tożsamość miejsca. Jest on umiejscowiony blisko najważniejszych miejsc publicznych w Łodzi - Manufaktury oraz ulicy Piotrkowskiej. Może być również łącznikiem pomiędzy dwiema siedzibami Muzeum Sztuki w Łodzi. Ponadto planowane i istniejące wydarzenia w obszarze #arthub mogą stworzyć nowe centrum kreatywności. #Arthub byłby miejscem przeznaczonym głównie dla lokalnych artystów, którzy chcieliby stworzyć unikatowe miejsce na mapie Łodzi. Jednym z kluczowych działań byłoby zaproszenie artystów ze Stowarzyszenia św. Jerzego, którzy od wielu lat prowadzą działalność artystyczną na Starym Polesiu. Aktualnie nie posiadają rozbudowanej współpracy i integracji z mieszkańcami, ale przy pomocy Organizacji NGO oraz kanałów Social Media, mogliby na terenie #arthub wystawiać swoje prace malarskie, prowadzić warsztaty czy spotykać się w artystycznym gronie, aby wymienić się spostrzeżeniami.

Wydarzenia Outline Colour Festiwal Festiwal Graffiti rozgrywałby się pomiędzy Starym Polesiem oraz resztą Łodzi. Budynki zostałyby wybrane z obszaru #arthub. Dzięki tej akcji teren uatrakcyjniłby się dla lokalnych artystów. Festiwal ma się skupić na tworzeniu wspomnianego wcześniej „nowego centrum kreatywności”, który mógłby konkurować z Off Piotrkowska. Design Festiwal Stare Polesie, szczególnie #arthub, doskonale nadawałaby się jako lokalizacja Festiwalu Designu w Łodzi i tym samym wzmocnionoby jego tożsamość jako „nowego centrum kreatywności”. Również budynki z obszaru #arthub mogłyby zostać wykorzystane jako powierzchnia wystawiennicza. Fashion Week Obszar #arthub, razem z resztą dzielnicy jest także miejscem, w którym można organizować wydarzenia takie jak Fashion Week w Łodzi. Niektóre drogi z obszaru bez większych problemów mogłyby zostać czasowo zamknięte dla ruchu i służyć jako wybiegi modowe. Tego typu wydarzenie przyciągnęłoby wiele osób spoza Łodzi do Starego Polesia. Light Move Festiwal Również w tym wydarzeniu #arthub może odgrywać większą rolę w przyszłości. Lokalni artyści mieliby okazję zintegrować się, aby stworzyć program festiwalu i odpowiednie warunki do jego realizacji. Wiele z okolicznych budynków posiada interesujące fasady, które świetnie nadawałaby się pod animacje.

67


#ARTHUB KWARTAŁ POŁUDNIOWY Jednym z najbardziej widocznych problemów tego kwartału jest niedostatek przestrzeni publicznych, w których ludzie mogliby się spotykać z sąsiadami, odpoczywać lub spacerować. Brak wytworzonej wspólnoty jest również odczuwalny, a niesprecyzowane kwestie własnościowe potęgują ten stan. Wnętrza kwartałów mają charakter zamkniętych przestrzeni, a podwórka są od siebie odgrodzone. To samo dotyczy całego kwartału, w którym brakuje spójności powiązań. Teren jest zróżnicowany i podzielony, przez co nie jest postrzegany jako integralny. Większość budynków sąsiaduje z dziedzińcami, na których zamiast przestrzeni dla mieszkańców istnieje głównie miejsce dla ich samochodów. Te strefy powinny być zaprojektowane jako przyjazne ludziom, mające charakter prywatny. Aktywność w sąsiedztwie może przyczynić się do wzrostu świadomości dotyczącej przestrzeni publicznych oraz do przywiązania się do tego miejsca i utożsamiania się z nim. Kluczowym zagadnieniem jest to, jak wytworzyć połączenie pomiędzy wewnętrznymi dziedzińcami, aby umożliwić zetknięcie się tych przestrzeni, z przestrzeniami zewnętrznymi- ulicami i sąsiedztwem. Kolejną kwestią jest także zapewnienie atrakcyjnych przestrzeni publicznych dla mieszkańców oraz wydzielenie terenów prywatnych.

68

STRONA 72-75 ULICA WIĘCKOWSKIEGO

STRONA 78-79 ULICA GDAŃSKA

STRONA 76-77 ULICA WÓLCZAŃSKA

STRONA 82-85 PRZESTRZEŃ WSPÓLNA


#Arthub KWARTAŁ POŁUDNIOWY STAN OBECNY

parking

dziedziniec prywatny

plac zabaw

zieleń istniejąca

zabudowa

zieleń wspólna

69


P P

#Arthub KWARTAŁ POŁUDNIOWY ROZMIESZCZENIE FUNKCJI

70

parking

dziedziniec prywatny

plac zabaw

zieleń istniejąca

zabudowa

zieleń wspólna


ścieżki

ogród wspólny

lawki

funkcja tymczasowa

parking

zieleń publiczna

specjalne interwencje

zieleń prywatna

#Arthub KWARTAŁ POŁUDNIOWY PROJEKT

71


WIĘCKOWSKIEGO #ARTHUB

STAN ISTNIEJĄCY ŁÓDŹ JAKO MIASTO JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM KULTURA I SZTUKA ODGRYWA ZNACZĄCĄ ROLĘ. ISTNIEJĄ TUTAJ BOGATE TRADYCJE ZWIĄZANE Z MODĄ ORAZ FILMEM. WSZYSTKO TO, POŁĄCZONE Z SOBĄ, BĘDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ PRZY UL. WIĘCKOWSKIEGO. BĘDĄ TAM MOGLI ZAMIESZKAĆ, TWORZYĆ I WYSTAWIAĆ SWOJE DZIEŁA DESIGNERZY I ARTYŚCI. RUCH NA ULICY MA ZOSTAĆ ZMNIEJSZONY, A JEGO MIEJSCE ZAJMIE PRZESTRZEŃ PUBLICZNO-WYSTAWOWA. NA BUDYNKACH BĘDZIE ZAMOCOWANA STALOWA KRATOWNICA, WYKORZYSTYWANA PODCZAS RÓŻNYCH WYDARZEŃ DO TWORZENIA DEKORACJI. NA WEJŚCIU DO ULICY BĘDZIE WSZYSTKICH WITAŁ DUŻY NEON Z NAPISEM: “#ARTHUB”.

72


PRZESTRZEŃ PUBLICZNA ZIELEŃ STREFA PARKOWANIA LINIA TRAMWAJOWA LINIA AUTOBUSOWA USŁUGI W PARTERACH BUDYNKÓW PUSTE LOKALE USŁUGOWE

STAN PROJEKTOWANY ULICA JEST W CAŁOŚCI JEDNOKIERUNKOWA. PROJEKT ZAKŁADA OGRANICZENIE PRZEKROJU JEZDNI, CO POZWALA NA STWORZENIE WIĘKSZEJ POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ DLA PIESZYCH. PROJEKTOWANA JEST TAM ZIELEŃ I SPECJALNE MEBLE MIEJSKIE. STANOWISKA POSTOJOWE POZOSTANĄ W OBECNYM MIEJSCU

73


WIĘCKOWSKIEGO 2.9m

3.0m

2.5m

2.9m

2.5m

STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

74

#ARTHUB

2.5m

4.0m

4.5m

6.0m

4.0m

2.4m

STAN ISTNIEJĄCY

4.5m STAN PROJEKTOWANY


STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

75


NAL PRODUCT

3.6m

5.0m

2.5m 1.5m

WÓLCZAŃSKA PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.2m

7.5m

2.7m 2.0m STAN ISTNIEJĄCY

STREFA TRANSPORTU PUB.

STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI

STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

3.6m

2.5m 1.5m

STAN PROJEKTOWANY

2.2m

76

5.0m

7.5m

2.7m 2.0m

STAN PROJEKTOWANY


PROJEKTOWANA JEST TU ŚCIEŻKA ROWEROWA, BĘDĄCA KONTYNUACJĄ ISTNIEJĄCEJ JUŻ TRASY. W TYM CELU ZAKŁADA SIĘ ZMNIEJSZENIE PRZEKROJU JEZDNI POPRZEZ USUNIĘCIE JEDNEGO PASA RUCHU. MIEJSCA POSTOJOWE BĘDĄ NADAL OBECNE. PROJEKTOWANA ZIELEŃ TO MIĘDZY INNYMI AKACJE, NAWIĄZUJĄCE DO ISTNIEJĄCEGO CHARAKTERU ZIELENI.

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY 77


GDAŃSKA 2.6m

3.0m

6.4m

3.0m 2.1m

STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO

3.2m

11.0m

2.9m

STAN ISTNIEJĄCY

STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

2.6m

3.0m

6.4m

3.0m 2.1m

STAN PROJEKTOWANY

3.2m

78

11.0m

2.9m

STAN PROJEKTOWANY


ULICA CHARAKTERYZUJE SIĘ ISTNIENIEM NA NIEJ LINII TRAMWAJOWEJ I UTRZYMANIEM JAKO KORYTARZA TRANSPORTU ZBIOROWEGO. PROJEKT PRZEWIDUJE WYŁĄCZENIE Z RUCHU SAMOCHODOWEGO PASÓW ŚRODKOWYCH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ SZYNY. USPRAWNI TO KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ. ULICA POZOSTANIE DWUKIERUNKOWA.

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY 79


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

NIEZAGOSPODAROWANY OBECNIE RÓG ULIC GDAŃSKIEJ I ZIELONEJ STANOWIĆ BĘDZIE NOWĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ. DOSTĘP DO OBIEKTÓW MAŁEJ GASTRONOMII ZAPEWNIONY BĘDZIE ZARÓWNO OD STRONY CHODNIKA, JAK I UTWORZONEGO PODWÓRKA. SKORZYSTAJĄ NA TYM PRZECHODNIE ORAZ OSOBY CHCĄCE SPĘDZIĆ CZAS W CIEKAWYM MIEJSCU. DO DYSPOZYCJI BĘDĄ STOLIKI NA ZEWNĄTRZ LOKALI, ŚCIANKA WSPINACZKOWA ORAZ PLAC ZABAW DLA DZIECI. PROJEKTOWANA JEST TAM RÓWNIEŻ ZIELEŃ MIEJSKA.

ŚCIANA ZIELONA ZABUDOWA TYMCZASOWA ŚCIANA ZIELONA ŚCIANKA WSPINACZKOWA

80

ZIELEŃ WYSOKA


STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

81


PRZESTRZEŃ WSPÓLNA projekt wspólnej przestrzeni wewnątrzkwartałowej Wewnątrz kwartału zauważalny jest silny podział na prywatne tereny. Proces ten w połączeniu z próbami wizualnego odgrodzenia poprzez odgradzanie się murami, skutkuje silną parcelacją wnętrza kwartału i jego niespójnym charakterem. Projekt zakłada stworzenie kompozycji, która mógłby stanowić i wytworzyć przestrzeń publiczną, miejsce integracji mieszkańców. To miejsce projektowane jest przede wszystkim dla mieszkańców, jednak służyć może również jako drugorzędna ulica dla pieszych. i wspólna przestrzeń, której brakuje w okolicy. Ten zielony korytarz wytworzyłby połączenie pomiędzy ulicami Wieckowskiego i Zieloną. Aby tego dokonać, należałoby przeznaczyć przestrzeń parteru jednego z budynków ul. Wieckowskiego jako otwartą i ogólnodostępną. Do tej pory, służyła ona jako półpubliczne połączenie dla mieszkańców tego budynku.

82

Wykorzystując korzyści płynące ze statusu dzielnicy artystycznej, ten zielony korytarz może być postrzegany jako jeden ze szlaków spacerów kulturalnych po dzielnicy. Przestrzeń posłużyć jako miejsce przechadzek, spacerów, spotkań czy odpoczynku. Miejsce może funkcjonować jako przestrzeń tymczasowych wydarzeń kulturalnych kina letniego, wystaw. Dzięki wprowadzanych zmianom, co sezon może stawać się tłem dla rozmaitych wydarzeń, dzięki czemu, przez co każdy rok odznaczałby się czymś nowym. Te przestrzenie wykorzystywane byłyby tymczasowo, natomiast projektowana kawiarnia stanowiłaby ofertę całoroczną, podobnie jak plac zabaw dla dzieci. Ten kwartał charakteryzuje się dużą ilością zieleni i drzew.


#Arthub STARE POLESIE, KWARTAŁ POŁUDNIOWY PRZESTRZEŃ WSPÓLNA

83


#Arthub STARE POLESIE, KWARTAŁ POŁUDNIOWY PROJEKT WEWNĄTRZKWARTAŁOWEJ PRZESTRZENI WSPÓLNOTOWEJ

84


Aby stworzyć przestrzenie prywatne dla mieszkańców, które będą odznaczać się ciepłym, przytulnym charakterem, założono powstanie jednego parkingu, mogącego pomieścić wszystkie samochody. Metodą pozyskania miejsca potrzebnego na teren parkingu jest wyburzenie niewielkiego budynku. Dzięki tym zabiegom, dziedzińce mają szansę na pozyskanie prywatnych ogródków, w których będą mogli odpoczywać.

#Arthub STARE POLESIE, KWARTAŁ POŁUDNIOWY PROJEKT WEWNĄTRZKWARTAŁOWEJ PRZESTRZENI WSPÓLNOTOWEJ

85


#ARTHUB KWARTAŁ PÓŁNOCNY Głównym problemem całego kwartału jest brak przestrzeni publicznych i prywatnych, bogatych w zieleń i sprzyjających aktywnościom ludzkim. Mieszkańcom brakuje miejsc, w których mogą spędzić czas, odpocząć, zintegrować się z sąsiadami. Brakuje tam poczucia wspólnoty między mieszkańcami i przynależności do miejsca. Celem planowanych działań jest aktywizacja tych przestrzeni, wypracowanie rozpoznawalności i ożywienie miejsca. Kwartał, z racji lokalizacji w pobliżu kilku ważnych kulturowych ośrodków, zostanie Artystycznym Centrum dzielnicy. Planowane jest zamknięcie ruchu kołowego na końcowym odcinku ulicy 1. Maja. Ten fragment ulicy przecina w środku projektowany kwartał i jest doskonałym miejscem do wprowadzenia różnego rodzaju interwencji artystycznych. Ulica stanie się miejscem publicznym, prowadzącym do zaprojektowanych przestrzeni przy ulicy Wółczańskiej, budując wspólnie z nimi artystyczny charakter kwartału. Najlepiej zagospodarowaną, zieloną przestrzenią w obrębie kwartału, jest ogród należący do Akademii Muzycznej. Niestety aktualnie jest to ogrodzony teren i korzystają z niego głównie studenci i pracownicy Akademii. Planowane jest otwarcie tych przestrzeni dla ludzi z zewnątrz, w określonych godzinach w ciągu dnia. Otwarcie bram akademickiego ogrodu na zamkniętą od ruchu ul. 1. Maja pozwoli stworzyć spójną przestrzeń publiczną dla mieszkańców.

STRONA 90-91 ULICA GDAŃSKA

STRONA 96-97 PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

STRONA 92-93 ULICA WÓLCZAŃSKA

STRONA 98-99 INSTALACJA TYMCZASOWA

STRONA 94-95 ULICA 1. MAJA

STRONA 100-101 PROJEKT NISKOBUDŻETOWY STRONA 102-103 PROJEKT WYSOKOBUDŻETOWY

86


#Arthub KWARTAŁ PÓŁNOCNY STAN OBECNY

zieleń istniejąca

ośrodek kultury

przestrzeń zaniedbana

parking

zabudowa

87


#Arthub KWARTAŁ PÓŁNOCNY ROZMIESZCZENIE FUNKCJI

88

projekt wysokobudżetowy

zieleń wspólnotowa

zabudowa

projekt niskobudżetowy

zieleń prywatna

instalacja tymczasowa

przestrzeń publiczna

zieleń publiczna

ośrodek kultury


przestrzeń publiczna

ścieżki

ogród wspólnotowy

kwietnik

lawki

funkcja tymczasowa

plac zabaw

parking

zieleń publiczna

funkcja specjalna

specjalne interwencje

zieleń prywatna

#Arthub KWARTAŁ PÓŁNOCNY PROJEKT

89


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

GDAŃSKA

STREFA TRANSPORTU PUB.

3.6m

3m

5m

3m

3.1m

STAN ISTNIEJĄCY

STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

3.6m

3m

5m

3m

3.1m

STAN PROJEKTOWANY STAN PROJEKTOWANY

90


STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

STAN ISTNIEJĄCY

91


WÓLCZAŃSKA PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

6,0m

2,6m 3,2m

STAN ISTNIEJĄCY

8,5m

3,5m

6,8m

6,8m

8,5m

2,2m

STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

0,5m

8,5m

2,2m

STAN PROJEKTOWANY

92

STAN PROJEKTOWANY


ODCINEK ULICY WÓLCZAŃSKIEJ, ZNAJDUJĄCY SIĘ PRZY ULICY 1 MAJA, MA PIĘKNE ZAKOŃCZENIE I MOŻLIWOŚĆ POSZERZENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. NA TEJ ULICY POSTARALIŚMY SIĘ STWORZYĆ MINIPARK, KTÓRY JEST POWIĄZANY Z ULICĄ 1 MAJA, PRZEDŁUŻENIEM ZIELONEGO CIĄGU PARKU. CIĄG TEN MA ZACHĘCAĆ MIESZKAŃCÓW I STUDENTÓW DO SPACERÓW I ODPOCZYNKU.

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY 93


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1 MAJA

ULICA ZOSTAŁA UWOLNIONA OD ZAPARKOWANYCH SAMOCHODÓW I OTWARTA DLA LUDZI. RUCH ZOSTAŁ ZMNIEJSZONY, A MIEJSCA PARKINGOWE ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA INNE ULICE. NA UZYSKANYM MIEJSCU PLANOWANY JEST ZIELONY CIĄG DRZEW, KTÓRY STWORZY ATRAKCYJNĄ ULICĘ DLA SPACERÓW.

STAN ISTNIEJĄCY

3.2 1.6

7.2

3.7

STAN ISTNIEJĄCY

0.6

STAN PROJEKTOWANY

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 4m

3m

4m

1,9m

3,6m

STAN PROJEKTOWANY STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

94


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

STAN PROJEKTOWANY ZIELEŃ WYSOKA WYSTAWA CZASOWA

NAWIERZCHNIA GRANITOWA

ZIELEŃ NISKA

95

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

STAN ISTNIEJĄCY


PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

projekt aranżacji przestrzeni publicznej dla kwartału północnego #Arthub przy ulicy Wółczańskiej

Wykorzystując otwarcie od strony ulicy Wólczańskiej, na której dodatkowo zostanie uspokojony ruch samochodowy, została zaprojektowana przestrzeń publiczna. Projekt przewiduje przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców okolicy i z dalszych części miasta, wzbogaconą o mieszkania dla artystów. Dotychczas teren ten był odgrodzony od strony ulicy płotem i cały zastawiony samochodami. Mieszkańcy potrzebują przestrzeni, w której mogliby aktywnie spędzić czas, odpocząć na świeżym powietrzu i nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Zastana zieleń zostanie wzbogacona o różne typy roślin - krzewy, kwiaty, pnącza, trawniki. Zostaną również wprowadzone ławki, których aktualnie brakuje w całym kwartale. Taka przestrzeń będzie zapraszać ludzi, których obecność ożywi okolicę. W całym kwartale i okolicy nie ma placów zabaw, dlatego tutaj zostanie wydzielony fragment przestrzeni dedykowany dzieciom. Ze względów na bliskość zabudowy oraz ulicy nie może się tam pojawić typowy plac zabaw, jednak zostaną wprowadzone drewniane, kolorowe rampy i podesty, pełniące jednocześnie dwie funkcje – instalację artystyczną

96

zgodną z duchem całego kwartału oraz atrakcyjne miejsce do zabawy dla młodych mieszkańców. Zostaną zagospodarowane dachy znajdujących się tam garaży i oficyn. Powstaną mieszkania dla artystów i atelier, w którym będą organizowane warsztaty artystyczne dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych. Obiekty te zostaną wykonane z niskobudżetowych materiałów np. kontenerów transportowych. Łódź jest idealnym miejscem do wdrożenia tego programu, gdyż znajduje się tu sławna „filmówka”, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna. Mieszkają i pracują tu artyści sztuk wizualnych, kompozytorzy, aktorzy i filmowcy. Łódzki program opierałby się głównie na warsztatach dla mieszkańców, organizowanych przez zaproszonych artystów. Pobyt artysty byłby zakończony wystawą bądź performance’m i dzięki zaangażowaniu okolicznych mieszkańców całe wydarzenie pomogłoby w promocji artystycznego kwartału i całej dzielnicy. Projektowana przestrzeń znajduje się w bliskim sąsiedztwie planowanej sceny letniej i oba miejsca będą ze sobą silnie powiązane, spodziewany jest w okresie wiosenno-letnim wzmożony ruch ludzi pomiędzy tymi punktami.


P

P

P

#Arthub STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY PROJEKT ARANŻACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ULICY WÓŁCZAŃSKIEJ

97


INSTALACJA TYMCZASOWA

projekt instalacji tymczasowej dla kwartału północnego #Arthub

#Arthub STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA PRZY ULICY WÓLCZAŃSKIEJ / STAN OBECNY

Koncepcja Projekt obejmuje wprowadzenie tymczasowej letniej sceny z zadaszeniem oraz kafejki. Przestrzeń ta pełni kluczową rolę w aktywacji całego kwartału – Artystycznego Centrum. Celem jest wykorzystanie potencjału miejsca, jakim jest bliskość wielu, artystycznych ośrodków, takich jak Akademia Muzyczna, Muzeum Sztuki Współczesnej, Teatr Lalek „Arlekin”, szkoła tańca oraz I LO w Łodzi. Wymienione instytucje mają zostać zaangażowane w promowanie dzielnicy poprzez przygotowanie i zaprezentowanie na wspomnianej letniej scenie swoich własnych programów artystycznych i wystaw. Takie działania mają szansę zainteresować i przyciągnąć najbliższych mieszkańców, jak również ludzi z całej dzielnicy. Dzięki takim działaniom kwartał stanie się rozpoznawalny i wzrośnie jego znaczenie w mieście. Planowana kawiarenka będzie wyposażona z drewniane stołki, które klienci mogą wykorzystać jako siedzenie bądź jako stolik, gdy zdecydują się usiąść na trawie. Takie „meble” mogą się okazać bardzo praktyczne podczas wszelkich występów odbywających się na scenie letniej.

98


#Arthub STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY PROJEKT ZADASZENIA DLA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

99


PODWÓRKO niskobudżetowy projekt podwórka kamienicy przy ulicy Próchnika

Projekt obejmuje podwórko, które będzie stanowić przestrzeń prywatną dla najbliższych mieszkańców. Wszystkie założone interwencje mają charakter niskobudżetowy. Część ścian, wymagających prac remontowych, zostanie pokryta wielkoformatowym muralem. Ożywi on przestrzeń i nada artystyczny wyraz podwórku. Zostaną również wydzielone trawniki oraz wprowadzona zieleń, taka jak krzewy i drzewa. W głębi podwórka pojawią się siedziska zbudowane z niskobudżetowych materiałów, natomiast z przodu przewidziano wydzielone miejsca parkingowe oraz stojaki na rowery. Celem opisanych działań jest stworzenie przestrzeni dla mieszkańców, w którym będą mogli spędzać czas wolny i integrować się z sąsiada-

100

mi. Poprawa estetyki tego miejsca oraz wprowadzenie miejsc do siedzenia ma zachęcić mieszkańców do wyjścia z domu i nawiązania kontaktów międzyludzkich oraz umocnienia wspólnoty mieszkańców. W realizacji projektu powinni uczestniczyć mieszkańcy, a do wykonania muralu zostaną poproszeni o pomoc studenci Łódzkiej Akademii Sztuk pięknych. Proponowane niskobudżetowe zmiany mają poprawić poczucie przywiązania do miejsca mieszkańców i zapobiec zastawianiu całej powierzchni podwórka samochodami, które zniechęcały do spędzenia tam czasu wolnego. Dzięki zastosowanemu działaniu artystycznemu podwórko będzie nawiązywało do charakteru całego kwartału zabudowy.


#Arthub STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY PROJEKT MEBLI / ZRÓB TO SAM PROJEKT ARANŻACJI PODWÓRKA

101


PODWÓRKO wysokobudżetowy projekt podwórka kamienicy przy ulicy Próchnika

1:200 #Arthub STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY STAN ISTNIEJĄCY WYSOKOBUDŻETOWY PROJEKT PODWÓRKA

Projekt obejmuje podwórko, które będzie stanowić przestrzeń prywatną dla najbliższych mieszkańców. Tak jak w całym kwartale brakuje tu odpowiedniego miejsca do jakichkolwiek aktywności zewnętrznych. Proponowane są tu rozwiązania wymagający większego budżetu niż poprzednim przypadku. Planowane jest wydzielenie konkretnego miejsca na zieleń – trawnik, kwiaty, krzewy oraz na miejsca postojowe dla samochodów i rowerów. Celem wprowadzenia artystycznej atmosfery ścieżki wewnątrz podwórka zostaną pokryte kolorową żywicą epoksydową. Fantazyjne, barwne wzory 102

ożywią miejsce i zachęcą do wyjścia na zewnątrz. Tak jak w wielu przypadkach podwórek tego kwartału, naprzeciwko bramy zlokalizowana jest oficyna. Zostanie ona najatrakcyjniejszym miejscem wewnątrz podwórka. Na jej dachu powstanie ogród dla mieszkańców - pojawią się tam siedziska, rośliny i częściowe zadaszenie. Na górę będą prowadzić stalowe schody zewnętrzne. Projekt obejmuje również odrestaurowanie całej oficyny i zagospodarowanie jej wnętrza na użytek mieszkańców.


#Arthub STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY WYSOKOBUDŻETOWY PROJEKT PODWÓRKA

1035. KWARTAŁ PÓŁNOCNY wprowadzenie ulica legionów ulica próchnika przestrzeń publiczna instalacja tymczasowa podwórka


KWARTAŁ PÓŁNOCNY Dużym utrudnieniem w zagospodarowaniu kwartału jest umieszczenie w centralnej części kwartału Szkoły Podstawowej nr 23, która z racji swojego położenia, jest otoczona wysokimi, pustymi ścianami. Mimo wysokiego płotu, który otacza szkołę, takie sąsiedztwo nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Szczególnie niebezpieczne jest samo dojście do szkoły, pomiędzy dwiema kamienicami - wąskie, z dużą liczbą wysokich drzew oraz bez odpowiedniego oświetlenia. Następnym problemem szkoły jest brak odpowiedniej komunikacji. Do szkoły prowadzi tylko jedna wąska droga, brakuje w okolicy odpowiednich miejsc parkingowych. Ogólna zabudowa kwartału jest bardzo gęsta co nie sprzyja powstawaniu wysokiej jakości przestrzeni prywatnych. Obecnie wnętrza kwartałów służą mieszkańcom głównie za parking, a nie przestrzeń rekreacyjna, która mogłaby być miejscem spotkań dla sąsiadów. Głównym celem projektowym dla tego kwartału jest podniesienie jakości dojścia do szkoły, wraz ze stworzeniem atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz prywatnej. Jednym z rozwiązań może być otwarcie dla mieszkańców placów zabaw i boisk przyszkolnych w czasie wolnym od zajęć. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w Szkole Podstawowej nr 26. Został tam zatrudniony trener osiedlowy, który po zajęciach opiekuje się zarówno młodzieżą znajdującą się na terenie szkoły, jak i jej mieniem.

STRONA 108-109 ULICA LEGIONÓW

STRONA 117-119 INSTALACJA TYMCZASOWA

STRONA 110-111 ULICA PRÓCHNIKA

STRONA 120-121 PROJEKT NISKOBUDŻETOWY

STRONA 114 - 116 PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

STRONA 122-125 PROJEKT WYSOKOBUDŻETOWY

104


KWARTAŁ PÓŁNOCNY STAN OBECNY

zieleń istniejąca

szkoła

przestrzeń zaniedbana

parking

zabudowa

ścieżki

105


P P

KWARTAŁ PÓŁNOCNY ROZMIESZCZENIE FUNKCJI

106

projekt w. budżetowy

zieleń /szkoła

projekt n. budżetowy

zieleń prywatna

przestrzeń publiczna

zieleń publiczna

zabudowa

parking


KWARTAŁ PÓŁNOCNY PROJEKT

przestrzeń publiczna

ścieżki

ogród wspólnotowy

kwietnik

lawki

funkcja tymczasowa

plac zabaw

parking

zieleń publiczna

funkcja specjalna

specjalne interwencje

zieleń prywatna

107


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LEGIONÓW

LEGIONÓW ISTNIEJĄCY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA ZIELEŃ STREFA PARKOWANIA LINIA TRAMWAJOWA USŁUGI W PARTERACH BUDYNKÓW PUSTE LOKALE USŁUGOWE

STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO

LEGIONÓW PROJEKTOWANY 3.3m 1.0m

STREFA ZABUDOWANA

8.0m

1.0m 2.7m STAN ISTNIEJĄCY

2.7m 0.6 2.0m

8.0m

2.7m

STAN PROJEKTOWANY 108

STAN PROJEKTOWANY


STAN PROJEKTOWANY ULICA LEGIONÓW ZOSTAŁA PRZEPROJEKTOWANA TAK, ABY USPRAWNIĆ RUCH SAMOCHODÓW. ZOSTAŁO TO OSIĄGNIĘTE DZIĘKI ZORGANIZOWANIU MIEJSC PARKINGOWYCH, KTÓRE AKTUALNIE NIE ISTNIEJĄ I KIEROWCY PARKUJĄ NA CHODNIKACH. STAN PROJEKTOWANY ZAKŁADA MIEJSCA POSTOJOWE PO JEDNEJ STRONIE ULICY.

STAN ISTNIEJĄCY

STAN ISTNIEJĄCY 109


UCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRÓCHNIKA

PRÓCHNIKA ISTNIEJĄCY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA ZIELEŃ STREFA PARKOWANIA LINIA TRAMWAJOWA USŁUGI W PARTERACH BUDYNKÓW PUSTE LOKALE USŁUGOWE

STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO

PRÓCHNIKA PROJEKTOWANY

STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO

2.5m

7.0m

2.0m 2.5m

STREFA ZABUDOWANA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT STAN ISTNIEJĄCY

2.9m 0.6

7.0m

2.0m 1.5m STAN PROJEKTOWANY

110

STAN PROJEKTOWANY


STAN PROJEKTOWANY ULICA ADAMA PRÓCHNIKA ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA TAK, ABY USPOKOIĆ RUCH SAMOCHODOWY. OBSZAR TEN STAŁ SIĘ BARDZIEJ PRZYJAZNY PIESZYM, DZIĘKI WPROWADZENIU ZIELENI. ZOSTAŁY ZAPROPONOWANE TAKŻE WYDZIELONE MIEJSCA PARKINGOWE, TAK ABY ROZWIĄZAĆ TEN DOTYCHCZASOWY PROBLEM, GDZIE TAKIE MIEJSCA SĄ ULOKOWANE W NIEPRZEMYŚLANY SPOSÓB.

STAN ISTNIEJĄCY

STAN ISTNIEJĄCY 111


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

TRAMPOLINY DLA DZIECI SZACHY PLENEROWE

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT NAWIERZCHNIA GUMOWA

NAWIERZCHNIA GRANITOWA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ZIELEŃ WYSOKA

ZIELEŃ NISKA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

112

ZIELEŃ NISKA ŁAWKI NAWIERZCHNIA GRANITOWA

TRAWNIK

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRO

ED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ŁAWKI


STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

SKRZYŻOWANIE ULIC LEGIONÓW I GDAŃSKIEJ JEST ZLOKALIZOWANE W POBLIŻU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 NIEOPODAL ZNAJDUJE SIĘ TAKŻE TEATR POWSZECHNY ORAZ MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH. JEST TO TEŻ JEDNO Z MIEJSC PRZESIADKOWYCH, DLATEGO TEREN TEN PEŁNI WAŻNĄ ROLĘ. ABY ZACHĘCIĆ MIESZKAŃCÓW DO PRZEBYWANIA W TYM MIEJSCU, ZAPROJEKTOWANO PRZESTRZEŃ, GDZIE MOGĄ SIĘ SPOTKAĆ RÓŻNE POKOLENIA- DZIECI, RODZICE ORAZ SENIORZY. NA ROGU ULIC ZNAJDUJĄ SIĘ SZACHY PLENEROWE ORAZ TRAMPOLINY, A TAKŻE ŁAWKI WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ ZIELENIĄ. TEREN ZOSTAŁ UPORZĄDKOWANY PRZY ZACHOWANIU ISTNIEJĄCYCH DRZEW ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY, KTÓRA MOGŁABY FUNKCJONOWAĆ JAKO KIOSK BĄDŹ MAŁA GASTRONOMIA.

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

113


PRZESTRZEŃ PUBLICZNA projekt aranżacji przestrzeni publicznej dla kwartału północnego przy ulicy Legionów

Jednym z częściej odwiedzanych miejsc kwartału jest supermarket przy ulicy Legionów, który znajduję się w jego północnej części. Zdecydowano, że niezabudowane tereny sąsiadujące ze sklepem będą idealną przestrzenią do zaprojektowania zielonej przestrzeni publicznej dla mieszkańców. Działania projektowe przed sklepem obejmują zmniejszenie liczby miejsc parkingowych, umieszczenie stojaków na rowery oraz stworzenie niewielkiej przestrzeni zielonej. Projekt przewiduje też usunięcie budki z warzywami, która zostanie przeniesiona do nowo projektowanego podwórka handlowego, sąsiadującego ze sklepem. Podwórko to jest otwarte od strony wschodniej i oprócz sklepu z warzywami i owocami mogłyby się tam znajdować piekarnie, cukiernie, sklep mięsny i sklep ze zdrową żywnością. Miałyby one dopełniać ofertę marketu i razem z nim tworzyć 114

centrum zakupów codziennych dla okolicy. Przestrzeń od strony wschodniej podwórka (znajdująca się za sklepem), miałaby zostać zieloną przestrzenią publiczną z wydzielonym miejscem na trawniki, ścieżki, krzewy i drzewa, a także przestrzenią rekreacyjną dla seniorów z zewnętrzną siłownią, stołami do gry w szachy i brydża. Miałoby to popularyzować wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu wśród mieszkańców, a także uzupełnić ofertę rekreacyjną szkoły, w której znajduje się boisko i plac zabaw. Przestrzeń przed i za sklepem miałaby być połączona istniejącym już przejściem. Głównym działaniem projektowym w tej przestrzeni jest podwyższenie jakości ciągów pieszych i likwidacje części miejsc parkingowych na rzecz przestrzeni zielonych.


P

STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY PROJEKT ARANŻACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ULICY LEGIONÓW

115


STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY PROJEKT ARANŻACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ULICY LEGIONÓW WIZUALIZACJE DETALI

116


INSTALACJA TYMCZASOWA projekt instalacji tymczasowej dla kwartału północnego

Projekt dojścia do szkoły, oprócz podniesienia jego jakości i bezpieczeństwa, przewiduje również stworzenie tymczasowej instalacji, która miałaby być tworzona przy współpracy z wychowankami szkoły. Mogłaby to być przestrzeń wystawowa dla twórczości dzieci, jak i niewielki tymczasowy plac zabaw, wykonany z palet, płyt OSB i starych opon, zaprojektowany przy współpracy z dziećmi i wykonany przez rodziców, nauczycieli szkoły oraz osiedlowych działaczy.

Dodatkowo na jednej z pustych ścian przy dojściu miałyby się pojawić mural w intensywnych kolorach, bardzo lubianych przez dzieci. Mógłby zostać stworzony na przykład przez Łódzką Szkołę Muralu. Wyżej wymienione akcje, oprócz przyczynienia się do podniesienia bezpieczeństwa samego dojścia, mają również na celu zwiększenie atrakcyjności tej przestrzeni wśród mieszkańców i jej aktywizacje.

117


STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY PROJEKT INSTALACJI TYMCZASOWEJ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WIZUALIZACJE DETALI

118


119


PODWÓRKO niskobudżetowy projekt podwórka kamienicy przy ulicy Próchnika

Przedstawiony projekt jest przykładem niskobudżetowej rewitalizacji podwórka, które jest najbardziej charakterystyczne dla danego kwartału i jego okolicy. Najczęściej spotykanym typem podwórka jest wąska przestrzeń otoczona z trzech lub czterech stron budynkami mieszkalnymi. Nie znajdują się w nim garażami i inne budynki gospodarcze. Obecnie całą wolną przestrzeń stanowią miejsca parkingowe. Projekt przewiduje niskobudżetowe działania przestrzenne, które z łatwością mogą być wykonane przez mieszkańców, a miałyby one podwyższyć

120

jakość podwórka, jak i stworzyć ciekawą przestrzeń, która pozwalałaby mieszkańcom na identyfikację z nią. Projekt przewiduje zmniejszenie ilości miejsc parkingowych (w tym konkretnym przypadku do 4) oraz wprowadzenie stojaków na rowery. Pozostała przestrzeń miałaby zostać przestrzenią zieloną z wydzielonymi trawnikami, ścieżkami, miejscem na niskobudżetowe meble ogrodowe wykonane przez mieszkańców z płyt OSB lub europalet. Przewidziana została również przestrzeń na niewielki ogródek ziołowy i kwiatowy.


STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY NISKOBUDŻETOWY PROJEKT PODWÓRKA IZOMETRIA

P

121


STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY NISKOBUDŻETOWY PROJEKT PODWÓRKA DETAL

122


PODWÓRKO wysokobudżetowy projekt podwórka kamienicy przy ulicy Legionów

Podwórko, które zostało zaproponowane do rewitalizacji wysokobudżetowej, różni się znacznie od wersji niskobudżetowych. Główną różnicą są liczne budynki gospodarcze i garaże, które nie stanowią spójnej zabudowy z budynkami mieszkaniowymi, stojącymi na tej działce. Tak jak w podwórkach niskobudżetowych i tutaj całą wolną przestrzeń zajmują samochody. W tym projekcie rewitalizacji podwórka przewiduje się wyburzenie wszystkich budynków gospodarczych i garaży. Zamiast nich mają powstać zadaszone miejsca par-

kingowe, wraz z altanką śmietnikową i miejscami na rowery. Zadaszenie jest zaprojektowane jako dach zielony, który ma być przestrzenią rekreacyjną z ławkami i altanką dla mieszkańców. Pozostała przestrzeń ma być przestrzenią zieloną z niewielkim placem zabaw dla dzieci i ogródkiem ziołowym dla mieszkańców. Całość ma stanowić spójną przestrzeń, nie jak dotychczas dla samochodów, a do spędzania wolnego czasu oraz nawiązywania kontaktów z sąsiadami.

123


STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY WYSOKOBUDŻETOWY PROJEKT PODWÓRKA

124


STARE POLESIE, KWARTAŁ PÓŁNOCNY WYSOKOBUDŻETOWY PROJEKT PODWÓRKA IZOMETRIA

1256. KWARTAŁ CENTRALNY wprowadzenie ulica 6. siepnia ulica żeromskiego ulica gdańska przestrzeń wspólna podwórko


KWARTAŁ CENTRALNY Kwartał cechuje się dużym zróżnicowaniem struktury urbanistycznej, w której ulokowane są różne funkcje. Przeważa w nim funkcja mieszkalna oraz usługowa, zlokalizowana zazwyczaj w parterze. To, co rzuca się w oczy najbardziej, to chaotyczność przestrzeni, która otacza budynki. W kwartale nie ma jasno wydzielonych przestrzeni parkingowych, brakuje zieleni zarówno w formie ogródków prywatnych, jak i ogólnodostępnych parków. Większość przestrzeni między budynkami zajmują samochody. Znajdują się tu również opuszczone place porośnięte dziką roślinnością. W tym kwartale nie ma dobrze zagospodarowanych przestrzeni publicznych, ani prywatnych. Mieszkańcom brakuje zieleni, placów zabaw oraz bardziej intymnych i prywatnych zakątków. Nie ma tu miejsca na wypoczynek na świeżym powietrzu czy spotkanie z sąsiadami. Taki stan rzeczy powoduje brak poczucia wspólnoty oraz odpowiedzialności za otaczający nas teren. Głównym celem proponowanych zmian jest uporządkowanie przestrzeni i wzbogacenie jej w zieleń. Te działania prowadzą do poprawy jakości życia i aktywizacji lokalnej społeczności.

STRONA 130-133 ULICA 6. SIERPNIA

STRONA 138-139 RÓG ULIC STRUGA I ŻEROMSKIEGO

STRONA 134-135 ULICA ŻEROMSKIEGO

STRONA 140-141 PRZESTRZEŃ WSPÓLNA

STRONA 136-137 ULICA GDAŃSKA

STRONA 142-143 PROJEKT NISKOBUDŻETOWY

126


zieleń istniejąca KWARTAŁ CENTRALNY STAN OBECNY

przestrzeń zaniedbana zabudowa istniejąca

127


P

P

KWARTAŁ CENTRALNY ROZMIESZCZENIE FUNKCJI

128

projekt n. budżetowy

zieleń wspólnotowa

parking

zieleń prywatna

zabudowa

zieleń publiczna


przestrzeń publiczna

ścieżki

kwietnik

lawki

plac zabaw

parking

rekreacja / seniorzy

specjalne interwencje

KWARTAŁ CENTRALNY PROJEKT

129


6 SIERPNIA ulica z restauracjami i ogr贸dkami

KONCEPCJA SKWERU PUBLICZNEGO 130

DUCATIONAL PRODUCT


SKWER PUBLICZNY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA ZIELEŃ STREFA PARKOWANIA LINIA TRAMWAJOWA LINIA AUTOBUSOWA USŁUGI W PARTERACH BUDYNKÓW PUSTE LOKALE USŁUGOWE

ZAŁOŻENIAMI PROJEKTOWYMI DLA ULICY JEST USPOKOJENIE RUCHU SAMOCHODOWEGO, POPRAWA JAKOŚCI ULICY W KONTEKŚCIE RUCH PIESZEGO ORAZ KONTYNUACJA LOKALIZACJI USŁUG W PARTERACH KAMIENIC. JAKO NARZĘDZIE DO REALIZACJI ZAMIERZEŃ ZOSTAŁA WYKORZYSTANA IDEA WOONERFU. PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE MIEJSCA PARKINGOWE ZOSTAŁY UMIESZCZONE NA PRZEMIAN Z ZIELONYMI MIEJSCAMI DO WYPOCZYNKU, NIEWIELKIM PLACEM ZABAW ORAZ PRZESTRZENIĄ NALEŻĄCĄ DO POTENCJALNYCH USŁUG. CHODNIKI ZOSTAŁY POSZERZONE KOSZTEM ZWĘŻENIA SZEROKOŚCI

ULICY. PUSTY PLAC PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC 6 SIERPNIA I GDAŃSKIEJ ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY JAKO WSPÓLNA PRZESTRZEŃ MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM PRZEZNACZONYM NA LOKALNE WYDARZENIA I IMPREZY. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW ULEGNIE ZMIANIE I BĘDZIE RÓWNIEŻ PRZECINAĆ UL ZACHODNIĄ TAK, ABY SUGEROWAĆ TURYSTOM I MIESZKAŃCOM ŁODZI KONTYNUACJĘ CIEKAWEJ PRZESTRZENI I ZAPROSIĆ ICH DO SKORZYSTANIA Z OFERTY ULICY GŁĘBIEJ W DZIELNICY, A NIE TYLKO PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ.

131

PRODUCED BY AN AUTODESK


6 SIERPNIA ulica z restauracjami i ogródkami

2m 2.5m

STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO

8.5m

2.2m STAN ISTNIEJĄCY

STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

126

2.5m

4.7m

2.5m

2.8m

STAN PROJEKTOWANY

132


STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

133


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ŻEROMSKIEGO

8.7m

2.5m

3m

STAN ISTNIEJĄCY

STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

3m

2.8m

7.6m

2.5m 2.3m

STAN PROJEKTOWANY

STAN PROJEKTOWANY

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

134

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4m


STAN PROJEKTOWANY NAJWAŻNIEJSZĄ ZMIANĄ JEST ZAGOSPODAROWANIE CHAOTYCZNYCH MIEJSC PARKINGOWYCH I WKOMPONOWANIE ICH W SPÓJNĄ KOMPOZYCJĘ UKŁADU ULICY. WYSTĘPUJĄ ONE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, PO OBYDWÓCH STRONACH NA PRZEMIAN Z ZIELONYMI MIEJSCAMI WYPOCZYNKU ORAZ ISTNIEJĄCYMI I PROJEKTOWANĄ ZIELENIĄ WYSOKĄ.

STAN ISTNIEJĄCY

STAN ISTNIEJĄCY 135


RODUCT

GDAŃSKA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

136

3.6m

3m

5m

3m

3.1m

STAN ISTNIEJĄCY

STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

2,9m 0,7 2,5m

5,1m

2,5m 0,7 2,4m 2,5m

STAN PROJEKTOWANY

STAN PROJEKTOWANY


STAN PROJEKTOWANY PRZY ULICY GDAŃSKIEJ GŁÓWNĄ INTERWENCJĄ JEST ZMIANA UKŁADU ULICY, LINIE TRAMWAJOWE SĄ ODSEPAROWANE OD CIĄGU SAMOCHODÓW, CO POWODUJE USPOKOJENIE RUCHU ORAZ POPRAWĘ JAKOŚCI UŻYTKOWEJ ULICY. DOTYCHCZAS NIEZAGOSPODAROWANE PRZESTRZENIE ZOSTAJĄ PRZEPROJEKTOWANE JAKO WSPÓLNE MIEJSCA WYPOCZYNKU. NAROŻNIK SKRZYŻOWAŃ ULIC GDAŃSKIEJ I STRUGA, GDZIE ZNAJDOWAŁ SIĘ CHAOTYCZNY PARKING ZOSTAJE POWIĘKSZONY I ZAGOSPODAROWANY NA MIEJSKI WYBIEG DLA PSÓW.

STAN ISTNIEJĄCY

STAN ISTNIEJĄCY 137


ZIELEŃ WYSOKA

ŁAWKA

ZABUDOWA TYMCZASOWA NAWIERZCHNIA BETONOWA

NAWIERZCHNIA BETONOWA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LATARNIA

ZIELEŃ NISKA

PIASEK ŁAWKA LATARNIA

138

NAWIERZCHNIA BETONOWA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

nary(all)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY RÓG ULIC ŻEROMSKIEGO I STRUGA ZOSTAJE POSZERZONY DZIĘKI USUNIĘCIU PASA JEZDNI UL. STRUGA. MIESZKAŃCY UZYSKALI W TEN SPOSÓB MIEJSCE PRZEZNACZONE NA WYBIEG DLA PSÓW, JEDNOCZEŚNIE NIE TRACĄC ROGU ULICY, KTÓRY DZIĘKI WIELKOŚCI MOŻE PEŁNIĆ SWOJĄ FUNKCJĘ- BYĆ MIEJSCEM SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW. DO PARKU PROWADZĄ 2 WEJŚCIA: OD ULICY GDAŃSKIEJ ORAZ STRUGA. CAŁOŚĆ ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA W SPOSÓB UŁATWIAJĄCY WYPOCZYNEK NIE TYLKO CZWORONOGOM, ALE I RÓWNIEŻ ICH WŁAŚCICIELOM. PLAC, PEŁNIĄCY DOTYCHCZAS FUNKCJĘ PARKINGU, ZOSTAJE ZAPROJEKTOWANY JAKO WSPÓLNA PRZESTRZEŃ MIESZKAŃCÓW. WOKÓŁ ZNAJDUJĄ SIĘ LOKALNE SKLEPIKI, KTÓRE GENERUJĄ CODZIENNY RUCH W TYM MIEJSCU. PLAC PODZIELONO NA DWIE CZĘŚCI- ELEMENTY STAŁE, CZYLI SIEDZISKA WKOMPONOWANE W LINIE KSZTAŁTU DRZEW, ORAZ TYMCZASOWE KONTENERY BĄDŹ FOODTRUCKI PEŁNIĄCE FUNKCJE USŁUGOWE.

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

139


PRZESTRZEŃ WSPÓLNA projekt wspólnej przestrzeni wewnątrzkwartałowej

W obecnej formie w kwartale nie występują ani publiczne przestrzenie rekreacyjne, ani wyznaczone miejsca postojowe. Jest on podzielony na wiele mniejszych działek, wykorzystywanych jedynie na parkowanie samochodów. Z połączenia pustej działki w południowej części kwartału, od ulicy Żeromskiego oraz kolejnych przylegających do siebie działek, w kierunku wschodnim, powstanie park. Na działce przylegającej do ulicy pojawi się parking, co uwolni podwórka od samochodów. Park będzie zieloną enklawą kwartału. Jest on tak zaprojektowany, że powstanie piesze połączenie między ulicą Żeromskiego a Gdańską. Geometria ścieżek sugeruje, że nie jest to skrót dla spieszących się mieszkańców, ale przestrzeń do spaceru i odpoczynku.

140

Zastana zieleń zostanie zachowana. Planowane jest dosadzenie drzew, krzewów oraz stworzenie trawników. W wyznaczonych miejscach pojawią się ławki, a w najbardziej osłoniętej części mały plac zabaw. Całość ma się płynnie łączyć z prywatnymi ogródkami w tzw. studniach kamienic. W środkowej części kwartału powstanie kolejna przestrzeń publiczna, łącząca ulicę Żeromskiego i Gdańską. Od zachodu, na terenie obecnej pustej działki, powstanie duży plac zabaw. Przestrzeń ta zostanie również wzbogacona o tymczasową kawiarnię, która może stanowić sezonowe miejsce integracji dla lokalnej społeczności. W całym kwartale planowane jest stworzenie trzech parkingów, co pozwoli na lepsze zagospodarowanie przestrzeni między budynkami.


STARE POLESIE, KWARTAŁ CENTRALNY IZOMETRIA / PRZESTRZEŃ WSPÓLNOTOWA WIZUALIZACJA / PRZESTRZEŃ WSPÓLNOTOWA

141


PODWÓRKO niskobudżetowy projekt podwórka kamienicy przy ulicy Struga

STARE POLESIE, KWARTAŁ ZACHODNI STAN OBECNY

Koncept Projekt całego kwartału przewiduje stworzenie prywatnych ogródków dla mieszkańców kamienic. Mają się one pojawić w każdej tzw. studni pomiędzy budynkami. Podwórko niskobudżetowe to przykład zagospodarowania jednej z tych przestrzeni. Projekt zakłada przeniesienie samochodów na wcześniej wyznaczone parkingi i zagospodarowanie całego terenu na funkcje rekreacyjne. Powstaną tu kwietniki, zostaną zasadzone krzewy oraz nieliczne małe drzewa. W wyznaczonych miejscach będzie możliwa uprawa ziół czy warzyw. W części centralnej podwórka pojawi się placyk z ławkami oraz drewnianą altaną. Stworzona przestrzeń ma być cichą enklawą w ruchliwym mieście. Poprawa estetyki przestrzeni, wprowadzenie miejsc do siedzenia oraz do pracy w ogródku, ma zachęcić mieszkańców do korzystania z przestrzeni, nawiązywania kontaktów we wspólnocie sąsiedzkiej i wzbudzenie poczucia przynależności do tego miejsca. 142


STARE POLESIE, KWARTAŁ CENTRALNY ISOMETRIA / PROJEKT NISKOBUDŻETOWY

STARE POLESIE, KWARTAŁ CENTRALNY RZUT / PROJEKT NISKOBUDŻETOWY

1437. KWARTAŁ POŁUDNIOWY wprowadzenie ulica żeromskiego ulica gdańska ulica skłodowskiej-curie ulica struga ulica kopernika ulica zamenhofa przestrzeń publiczna instalacja tymczasowa podwórka


KWARTAŁ POŁUDNIOWY Omawiany kwartał jest typowym przykładem zabudowy oraz zagospodarowania przestrzeni uzupełniającej na Starym Polesiu, gdzie widoczne jest przejście z tkanki zwięzłej do bardziej rozluźnionej. Po za wyraźnymi pierzejami na ulicach L. Zamenhofa, M. Kopernika oraz A. Struga, kwartał przejawia bardziej nieregularny układ budynków, podporządkowany prawdopodobnie wcześniejszym budynkom, które z tych pierzei zostały usunięte. Nie jest to jednak głównym problemem, ponieważ wycofane budynki, z dobrze zagospodarowanymi podwórkami od strony ulicy, też posiadają swój urok. Problemem jest brak zagospodarowania nie tylko w części widocznej dla przechodnia, ale i pomiędzy poszczególnymi kamienicami. Tereny, które mogłyby pretendować do miana dobrze zorganizowanych, jak park przy Pałacyku Elektrowni Łódzkiej, są szczelnie odgrodzone. Pozostałe tereny w mniejszym bądź większym stopniu zostały zaniedbane co w wielu przypadkach spowodowało przekształcenie ich w lokalne parkingi. Mimo iż na tym terenie znajduje się Teatr Lalki i Aktora Pinokio oraz kino Przedwiośnie, brakuje przestrzeni zewnętrznych, otwartych dla ludzi. Należy jednak zwrócić uwagę na potencjał tego miejsca ze względu na mniej regularną zabudowę, która tworzy możliwość przeprowadzenia wielu ścieżek łączących poszczególne podwórka. Plac zabaw, otoczony największą przestrzenią zieloną w kwartale, może pretendować do miana bazy wypadowej dla pozostałych aktywizacji terenu.

144

STRONA 148 ULICA ŻEROMSKIEGO

STRONA 153 ULICA ZAMENHOFA

STRONA 149 ULICA GDAŃSKA

STRONA 156-157 PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

STRONA 150 ULICA STRUGA

STRONA 158-159 INSTALACJA TYMCZASOWA

STRONA 151 ULICA SKŁODOWSKIEJ-CURIE

STRONA 160-161 PROJEKT NISKOBUDŻETOWY

STRONA 152 ULICA KOPERNIKA

STRONA 162-163 PROJEKT WYSOKOBUDŻETOWY


CARS

EXISTING PUBLIC G R E E N S PAC E

A B A D O N E D S PAC E

E X I S T I N G P R I VAT E G R E E N S PAC E

BUILDINGS

zieleń wspólnotowa KWARTAŁ POŁUDNIOWY STAN OBECNY

zieleń prywatna zieleń publiczna

145


P U B L I C P L AC E

P U B L I C G R E E N S PAC E

PA R K I N G

D E - LU X B AC KYA R D

P R I VAT E G R E E N S PAC E

BUILDINGS

T E M P O RA RY I N T E RV E N T I O N

S E M I - P U B L I C G R E E N S PAC E

P

KWARTAŁ POŁUDNIOWY ROZMIESZCZENIE FUNKCJI

146

projekt w. budżetowy

zieleń wspólnotowa

plac zabaw

projekt n. budżetowy

zieleń prywatna

instalacja tymczasowa

przestrzeń publiczna

zieleń publiczna


P U B L I C G R E E N S PAC E

PAT H S

R E C R E AT I O N A R E A

PA R K I N G

PUBLIC GARDEN

C A F E / T E M P O RA RY F O O D S E RV I N G

P L AY G R O U N D

przestrzeń publiczna

ścieżki

funkcja tymczasowa

kwietnik

rekreacja / seniorzy

zieleń publiczna

plac zabaw

parking

zieleń prywatna

KWARTAŁ POŁUDNIOWY PROJEKT

147


ŻEROMSKIEGO STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

5m

10

5m

STAN ISTNIEJĄCY

5m

10m

JEDNA Z GŁÓWNYCH ULIC STAREGO POLESIA, BIEGNĄCA NA OSI PÓŁNOC – POŁUDNIE. ABY ZACHOWAĆ PŁYNNOŚĆ RUCHU I NIE GENEROWAĆ DODATKOWYCH KORKÓW NA TYM KIERUNKU, LICZBA PASÓW DROGI NIE ZOSTAJE ZMIENIONA. DO ULICY ŻEROMSKIEGO DODANE SĄ SZPALERY DRZEW, PODWYŻSZAJĄCE WALORY ESTETYCZNE I ŚRODOWISKOWE ULICY. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI WYDZIELONE ZOSTAJĄ MIEJSCA POSTOJOWE WZDŁUŻ DROGI, A TAKŻE DODANE DONICE KWIATOWE. OŚWIETLENIE ZOSTAJE ZMODERNIZOWANE.

5m

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY 148


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 4.2m

4m

GDAŃSKA STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

8.8m

4m

STAN ISTNIEJĄCY

10m

ULICA O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU PÓŁNOC – POŁUDNIE, Z KURSUJĄCĄ LINIĄ TRAMWAJOWĄ. PODOBNIE JAK NA ULICY ŻEROMSKIEGO, ILOŚĆ PASÓW RUCHU NIE ZOSTAJE ZREDUKOWANA, ALE PRZEKRÓJ ULICY SIĘ ZMIENIA. ABY RUCH TRAMWAJOWY STAŁ SIĘ BARDZIEJ EFEKTYWNY I TABOR MÓGŁ PORUSZAĆ SIĘ Z WIĘKSZA PRĘDKOŚCIĄ, TOROWISKO ZOSTAJE ODDZIELONE OD PASÓW RUCHU SAMOCHODOWEGO. POZOSTAJE PO JEDNEJ LINII DLA AUT W DWÓCH KIERUNKACH. POJAWIAJĄ SIĘ DONICE KWIATOWE NA STYKU JEZDNIA - CHODNIK, A TAKŻE SZPALER DRZEW. OŚWIETLENIE ZOSTAJE ZMODERNIZOWANE.

2.5m

STAN PROJEKTOWANY

149


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

STRUGA

STAN ISTNIEJĄCY

2.5

2

STREFA TRANSPORTU PUB.

STAN PROJEKTOWANY

6m

2.5

4

3.7m

2.3

3.5

STAN ISTNIEJĄCY

STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

ULICA JEDNOKIERUNKOWA Z FRAGMENTAMI O ŚCISŁEJ PIERZEI, TWORZONEJ PRZEZ ZABYTKOWE ELEWACJE KAMIENIC Z ZAPLECZEM USŁUGOWYM W PARTERACH. W CELU UATRAKCYJNIENIA JEJ DLA PIESZYCH, ZMINIMALIZOWANIA RUCHU SAMOCHODOWEGO I STWORZENIA KORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU LOKALNYCH USŁUG, CHODNIKI ZOSTAJĄ POSZERZONE. SKUTKUJE TO LIKWIDACJĄ JEDNEGO PASA RUCHU, A JEDNOCZEŚNIE UMOŻLIWIA INTENSYWNIEJSZY I BEZPIECZNIEJSZY PRZEPŁYW PIESZYCH. DAJE TO RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ USYTUŁOWANIA OGRÓDKÓW KAWIARNIANYCH PRZED LOKALAMI GASTRONOMICZNYMI. JEDNA STRONA JEZDNI PEŁNI FUNKCJĘ PASA PARKINGOWEGO. DROGA ODDZIELONA JEST OD CHODNIKA PASAMI ZIELNI Z NASADZENIAMI KWIATOWYMI, CO PODKREŚLA JEJ UROK, UNIEMOŻLIWIA SAMOCHODOM PARKOWANIE NA TRAKTACH PIESZYCH I ZACHĘCA DO SPACEROWANIA. OŚWIETLENIE ZOSTAJE ZMODERNIZOWANE.

150

STAN PROJEKTOWANY


CT

O DU

SKŁODOWSKIEJ-CURIE

STREFA TRANSPORTU PUB.

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

2.5

5.3m

2.7

2.5m 2.3m

5m

2.7m

STAN ISTNIEJĄCY

DUC T

WZDŁUŻ TEJ JEDNOKIERUNKOWEJ ULICY NAPOTYKAMY BUDYNKI O PRZEWAŻAJĄCEJ FUNKCJI USŁUGOWO – BIZNESOWEJ, NIETWORZĄCE ZWARTEJ PIERZEI. WOLNE PRZESTRZENIE WYPEŁNIONE SĄ PARKUJĄCYMI SAMOCHODAMI. ABY TEMU ZAPOWIEDŹ I W PRZYSZŁOŚCI DAĆ MOŻLIWOŚĆ POWSTANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH, OBSZARÓW ZIELONYCH ORAZ NOWEJ ZABUDOWY, JEDEN Z TRZECH PASÓW JEZDNI ZOSTAJE WYDZIELONY NA MIEJSCA POSTOJOWE. POSZERZANE SĄ CHODNIKI. ODDZIELONE SĄ RÓWNIEŻ OD DROGI PASAMI ZIELENI Z KWIATAMI. RUCH JEST USPOKOJONY, A NA SKRZYŻOWANIU Z ULICĄ ŻEROMSKIEGO, W MIEJSCU DUŻEJ PUSTEJ PARCELI, POWSTAJE ZAGOSPODAROWANY TEREN ZIELONY. CZĘŚĆ BLIŻSZA UL. ŻEROMSKIEGO STAJE SIĘ MAŁYM PARKIEM Z PLACEM ZABAW, BĘDĄCYM ENKLAWĄ ZIELNI W OKOLICY. POZOSTAŁY OBSZAR PRZEZNACZONY ZOSTAJE DLA TYMCZASOWYCH AKTYWNOŚCI MIEJSKICH (WYDARZENIA KULTURALNO – SPOŁECZNE, MAŁA GASTRONOMIA), A W PRZYSZŁOŚCI SUGEROWANE JEST POWSTANIE TU ZABUDOWY USŁUGOWO – MIESZKALNEJ.

2

STAN PROJEKTOWANY 151


KOPERNIKA

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

2.5

10m

2.5

2.5m

DU

CE D

PR O

B

YA N

ES

A

UTO D

UC

KE D

152

2.5m

STAN ISTNIEJĄCY

A

A T I ON

OD

LP R

JEDNOKIERUNKOWA ULICA Z LINIĄ TRAMWAJOWĄ JEST ISTOTNA ZE WZGLĘDU NA KURSUJĄCY TU TRANSPORT PUBLICZNY ZE WSCHODU NA ZACHÓD POLESIA. ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ TECHNICZNĄ LINII TRAMWAJOWEJ, PRZEKRÓJ ULICY NIE ZOSTAJE ZNACZNIE ZMIENIONY. WARTO OBNIŻYĆ DOZWOLONĄ PRĘDKOŚĆ W TYM OBSZARZE. DODANE SĄ DRZEWA UZUPEŁNIAJĄCE ISTNIEJĄCY SZCZĄTKOWY SZPALER. POJAWIAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ DONICE KWIATOWE, UNIEMOŻLIWIAJĄCE PARKOWANIE NA CHODNIKACH. ZASTĘPUJĄ ONE WYSTĘPUJĄCE SŁUPKI STALOWE, A JEDNOCZEŚNIE UATRAKCYJNIAJĄ PRZEŻYJĘ. POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY LICZYMY NA ZACHĘCENIE DO POWSTANIA NOWYCH LOKALI USŁUGOWYCH W PARTERACH, NIEKIEDY ZABYTKOWYCH I CENNYCH, KAMIENIC. ZWARTA PIERZEJA Z JEDNYM OTWARCIEM NA TEREN ZIELONY ZACHĘCA DO ODWIEDZANIA TEJ ULICY I KORZYSTANIA Z JEJ UROKÓW, KTÓRE ZOSTANĄ PODKREŚLONE DZIĘKI POWYŻSZYM DZIAŁANIOM. DWA TEATRY ŚWIADCZĄ O ZNACZENIU ULICY ORAZ KONIECZNOŚCI RENOWACJI I PRZEKSZTAŁCEŃ UKIERUNKOWANYCH NA DOSTĘPNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO ORAZ KOMFORT PIESZYCH. OŚWIETLENIE ZOSTAJE ZMODERNIZOWANE.

10m

STAN PROJEKTOWANY


ZAMENHOFA

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT STREFA TRANSPORTU PUB. STREFA RUCHU KOŁOWEGO STREFA PARKOWANIA STREFA ZIELENI STEFA RUCHU PIESZEGO STREFA ZABUDOWANA

2.5

2

6,5m

2.5

2.5

2.5

3.7m

4.7

ULICA O NIEREGULARNEJ PIERZEI, JEDNAK DUŻYM POTENCJALE POWSTANIA TU MAŁYCH TERENÓW ZIELONYCH ORAZ PLACÓW MIEJSKICH. W CELU ZMINIMALIZOWANIA PRZEPŁYWU SAMOCHODÓW I PROMOCJI JAZDY ROWEREM ORAZ RUCHU PIESZEGO, JEDEN Z PASÓW RUCHU ZOSTAJE USUNIĘTY NA RZECZ POSZERZENIA CHODNIKA. TRAKT JEST ODDZIELONY OD JEZDNI DONICAMI KWIATOWYMI I SZPALEREM DRZEW. WYDZIELONY JEST RÓWNIEŻ PAS POSTOJOWY. OŚWIETLENIE ZOSTAJE ZMODERNIZOWANE.

153 STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

NAWIERZCHNIA KAMIENNA ŁAWKA BETONOWA

NASADZENIA KWIATOWE

ELEMNTY TYMCZASOWEGO WYPOSAŻENIA (FOODTRUCKI, INSTLACJE ATYSTYCZNE, PODES/ SCENA)

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA UTWARDZONA W OBRZEŻACH STALOWCYH

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT ŁAWKA DREWNIANA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PLAC ZABAW

154

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ŁAWKA DREWNIANA


STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC STRUGA I ŻEROMSKIEGO W JEDNYM Z NAROŻNIKÓW POWSTAJE MAŁY PLAC MIEJSKI. ZAGOSPODAROWANA ZIELEŃ ODGRADZAJĄCA GO OD ULICY MA DAĆ MOŻLIWOŚĆ ODPOCZYNKU, SPOTKANIA I INTEGRACJI OKOLICZNYM MIESZKAŃCOM. DO GŁÓWNEJ CZĘŚCI PLACU PROWADZĄ DWIE ŚCIEŻKI OD WSPOMNIANYCH ULIC. WZDŁUŻ ALEJEK UMIESZCZONE ZOSTAŁY ŁAWKI, A NA OBSZARZE BĘDĄCYM ICH SKRZYŻOWANIE ZLOKALIZOWANE SĄ KOPCOWANE DO FORMY PLACU MURKI. MOGĄ ONE SŁUŻYĆ JAKO SIEDZISKO LUB ELEMENT ZABAW DLA DZIECI. OBSZERNY TEREN ZIELONY PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC ŻEROMSKIEGO I SKŁODOWSKIEJ ZOSTAJE ZAGOSPODAROWANY. CZĘŚĆ BLIŻSZA UL. ŻEROMSKIEGO STAJE SIĘ MAŁYM PARKIEM Z PLACEM ZABAW, BĘDĄCYM ENKLAWĄ ZIELNI W OKOLICY. POZOSTAŁY OBSZAR PRZEZNACZONY ZOSTAJE DLA TYMCZASOWYCH AKTYWNOŚCI MIEJSKICH (WYDARZANIA KULTURALNO – SPOŁECZNE, MAŁA GASTRONOMIA), A W PRZYSZŁOŚCI SUGEROWANE JEST POWSTANIE TU ZABUDOWY USŁUGOWO – MIESZKALNEJ.

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

155


PRZESTRZEŃ PUBLICZNA projekt aranżacji przestrzeni publicznej dla kwartału wielofunkcyjnego południowego

Koncepcja Dotychczasowa przestrzeń publiczna znajdująca się na rogu ulic Mikołaja Kopernika oraz Gdańskiej, od strony budynku Caritas, pełni funkcję zarówno otwartej przestrzeni zielonej, jak i placu zabaw dla młodszych mieszkańców obszaru. W relacji do pobliskiej ulicy Mari Składowskiej-Curie o charakterze biznesowym, niewielkich podwórek wewnątrz kwartałów oraz braku zagospodarowanej zieleni, stanowi ona w pobliskim rejonie ciekawe i rozpoznawalne miejsce. Dzięki temu posiada największy potencjał spośród pobliskich przestrzeni publicznych. Realizacja Propozycja reorganizacji i polepszenia stanu istniejącego „Parku Za Rogiem” zawiera w sobie trzy podstawowe etapy: 1 Zielony: Wytyczenie nowych ścieżek, zasadzenie krzewów i kwiatów, posianie traw, dosadzenie drzew kolorowych, uprzątniecie murków i ścian. 2 Żółty: Zakup i zamontowanie mebli miejskich 156

oraz elementów placu zabaw, wykonanie ścianki, wyposażenie otwartej siłowni w podstawowy sprzęt, zagospodarowanie punktu rowerowego. 3 Czerwony: Zorganizowanie zajęć, spotkań i wydarzeń dla mieszkańców oraz promocja parku. Trzy kolejne etapy prac mają za zadanie stworzyć przestrzeń przyjazną, ciekawą i uczęszczaną przez ludzi z różnych grup wiekowych. Etap „Zielony” jest odpowiedzią na stan istniejący nie tylko przestrzeni publicznej, ale i całego kwartału, w którym większość otwartej zieleni jest zaniedbana lub przeznaczona na parkingi. Etap „Żółty” to wprowadzenie nowych ciekawych elementów w środowisko ludzi tam żyjących. Tworzą one bazę potrzebną do przeprowadzenia etapu „Czerwonego” oraz do dalszego rozwijania przez mieszkańców placu zabaw, kwietników, czy otwartej siłowni. Etap „Czerwony” ma za zadanie pokazać mieszkańcom, że warto nie tylko w ciekawy i możliwe, że dla nich nietypowy sposób, korzystać z przestrzeni publicznej, ale również dbać o nią i ją rozwijać.


KWARTAŁ POŁUDNIOWY PROJEKT ARANŻACJI KWARTAŁOWEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

157


INSTALACJA TYMCZASOWA projekt instalacji tymczasowej dla kwartału południowego

W przestrzeni Starego Polesia znajdujemy wiele miejsc otoczonych przez wysokie ściany bez okien. Tego typu otwartym na ulice podwórkiem jest przestrzeń przy skrzyżowaniu ulic A. Struga i Gdańskiej. Odgrodzone siatką i bramą obecnie użytkowane jest jako parking, z planami uzupełnienia zabudowy na obu jej końcach. Wysokie ściany oraz trzy większe i trzy mniejsze drzewa tworzą ciekawy klimat cichego i spokojnego zakątka. Tymczasowe zagospodarowanie terenu, do momentu przeznaczenia go pod zabudowę, polega na wprowadzeniu takich etapów rozwoju, jak przy Przestrzeni Publicznej. W tym wypadku doprowadzą one do powstania targu staroci lub inaczej „Marketu niedzielnego”. Ze względu na niedalekie sąsiedztwo Zielonego Rynku nie ma potrzeby tworzenia konkurencyjnej przestrzeni handlowej, dlatego jest tu brany pod uwagę inny rodzaj produktów.

158

Zmiana na przestrzeń tymczasową polega po pierwsze na uprzątnięciu zastanego terenu, wytyczeniu miejsc dla samochodów, z których może odbywać się sprzedaż, przeznaczeniu miejsca pod zieleń zagospodarowaną, kawiarnię/minibar mleczny oraz przejście dla mieszkańców. Po drugie, wprowadzenie elementów takich jak murale na ogromnej powierzchni ścian (w formie zegarów, starych mebli, monet, dawnych przedmiotów codziennego użytku, utrzymanych w jednej tonacji kolorystycznej), mebli miejskich w przestrzeni zielonej, wzniesienia tymczasowego budynku kawiarni/małego baru mlecznego. Trzecim i ostatnim etapem będzie zainicjowanie działania „Marketu niedzielnego” wraz z kawiarnią/małym barem mlecznym służącym nie tylko temu obszarowi ale i przechodniom na ulicy Gdańskiej.


STARE POLESIE, KWARTAŁ POŁUDNIOWY PROJEKT INSTALACJI TYMCZASOWEJ

PRZY ULICY GDAŃSKIEJ

159


PODWÓRKO niskobudżetowy projekt podwórka kamienicy przy ulicy Kopernika

Projekt obejmuje zagospodarowanie prywatnego podwórka, obsługującego potrzeby najbliższych mieszkańców. Dużą zaletą są istniejące drzewa, które pozostają w zastanej formie. Przestrzeń, uprzednio przeznaczona pod parking, została podzielona na obszar zielony/rekreacji oraz pieszy/ jezdny. Aby nie pozbawiać mieszkańców miejsc postojowych, istniejące komórki zostały zagospodarowane na cztery zamknięte garaże, zaś ostatnia z nich na miejsce do przechowywania rowerów oraz sprzętu do pielęgnacji podwórka. Na dachu tak powstałej kubatury przeznaczono miejsce na wy-

160

poczynek i spotkania ze względu na dobre nasłonecznienie w godzinach popołudniowych. Pośrodku zaprojektowano ogródek sąsiedzki do ogólnego użytku, przez który prowadzi ścieżka do przestrzeni wypoczynkowej zacienionej pod największymi drzewami. Dodatkowo nieużytkowaną ścianę zachodnią podwórka przeznaczono na miniściankę wspinaczkową dla dzieci. Obszar pod oknami zagospodarowano jako klomby kwiatowe, zaś drzewo znajdujące się w północno-wschodniej części podwórka na miejsce na domek na drzewie.


STARE POLESIE, KWARTAŁ POŁUDNIOWY

WYSOKOBUDŻETOWY PROJEKT PODWÓRKA PRZY ULICY KOPERNIKA IZOMETRIA / WIZUALIZACJA

161


PODWÓRKO projekt specjalny / niskobudżetowy projekt podwórka kamienicy przy alei 1 maja

Projekt specjalny dotyczy podwórka przy alei 1-ego Maja na Starym Polesiu. Zaprojektowane podwórko jest dużym, widnym podwórkiem, które spełnia szereg funkcji, takich jak parking dla mieszkańców, miniogródek, miejsce dla komórek mieszkańców (w budynku niepodpiwniczonym bez poddasza) Głównym celem projektu była poprawa jakości podwórka porzez małe i niedrogie interwencje. Pierwszą z nich jest wytyczenie jasnych granic powierzchni dostępnej dla samochodów. Mimo wyłożenia kostką części podwórka część

162

mieszkańców często porusza się po trawniku. Z tego powodu jest on w bardzo złym stanie - zaproponowanym rozwiązaniem jest obsadzenie brzegów powierzchni dla samochodów roślinnością krzaczastą. Zaplanowane zostały także miejsca wypoczynku wykonane z materiałów wtórnych takich jak palety czy folia ETFE. Dzięki zagospodarowaniu części miejsca na warzywnik miejszkańcy będą mieli więcej powodów aby spędzać czas na świeżym powietrzu. Mur odgradzajądzy podwórko od sąsiedniej firmy pokryty ma być muralem, co nada podwórku niepowtarzalny charakter.


grupa

miejsce

pozycja

szt.

cena koszt

rośliny

plac

mieszanka traw

1

20zł

20zł

komórki

tawuła

12

6zł

72zł

klomb

trawa ozdobna

12

6zł

72zł

klomb

kwiaty rabatowe

25

10zł

250zł 414zł

wyposażenie

P

plac

farba kolor

1

50zł

50zł

garaże

farba biała (ok 75m²)

5

25zł

125zł

garaże

sznurek

1

35zł

35zł

plac

sznur

1

50zł

50zł

plac

zadaszenie

1 750zł

750zł

warzywnik

paleta

10

15zł

150zł

siedziska

paleta

4

15zł

60zł 1 220zł

ziemia

warzywnik

1,8 150zł

270zł

klomb

1,2 150zł

180zł

2 150zł

300zł

trawnik

750zł razem

2 384zł

1638. PROJEKTY SZCZEGÓŁOWE tanie mieszkania dobre praktyki remontowe nasze dziedzictwo dobre przykłady przestrzeni praktyki społeczne warsztaty podwórkowe wydarzenia dom kultury kampanie marketingowe identyfikacja wizualna narzędzia marketingu organizacje i inicjatywy


TANIE MIESZKANIA W ukazanej obok mapce oznaczono działki / budynki należące do miasta. Kolory odpowiadają skali wartości mieszkań z uwzględnieniem nowego planu terenów publicznych dla mieszkańców. Kolor ciemno bordowy nałożono na obiekty szacowane na najbardziej wartościowe, natomiast bladym różowym - najmniej korzystne. Propozycja obejmuje wprowadzenie dla młodych małżeństw, studentów, czy osób starszych, tanich miejsc zamieszkania, nie ingerując jednocześnie znacznie we wpływy, jakie miasto posiada z wynajmu mieszkań. Dlatego proponujemy zagospodarować na ten cel obiekty oznaczone jasnym kolorem. Tym sposobem zarówno mieszkańcy, jak i miasto będą zadowoleni. Osoby wynajmujące za niską cenę otrzymają mieszkanie w dobrym standardzie, natomiast miasto zatrzyma młodych ludzi przed wyprowadzką z miasta i zachęci do dłuższego pozostania w Łodzi.

Skala wartości mieszkań wg nowego zagospodarowania terenu od najbardziej wartościowych

164


DOBRE PRAKTYKI REMONTOWE TO ZBIÓR WARTOŚCIOWYCH CECH ARCHITEKTURY STAREGO POLESIA I PORAD, JAK ZACHOWAĆ JEJ CHARAKTER PODCZAS NIEZBĘDNYCH REMONTÓW - CAŁOŚĆ JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ (...)

NASZE DZIEDZICTWO Czy wiesz, że w Łodzi zachowało się najwięcej z pięknych, secesyjnych kamienic? XIX i XX-wieczny dynamiczny rozwój miasta przypadł właśnie na okres tworzenia w tym dekoracyjnym stylu, ale nie tylko one godne są uwagi. Łódź to centrum ceglanej zabudowy post-industrialnej, której renowacje służą za przykład dla innych miast w Polsce i na świecie. I chociaż możemy być dumni z tak rzadkiej w naszym kraju ilości oryginalnych budynków – to przecież czas nie jest dla nich obojętny. Aby nie stracić naszych unikatowych walorów, musimy zadbać o stan i wygląd tego dziedzictwa. Wizerunek miasta zależy także od nas i to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co zastanie w Łodzi kolejne pokolenie. ODCZUWANIE PRZESTRZENI W MIEŚCIE Otoczenie ma na nas większy wpływ niż mogło by się wydawać. Na co zwracamy uwagę i co rzuca nam się w oczy? Co sprawia, że do niektórych miejsc chcemy przyjechać jeszcze raz, a z niektórych czym prędzej uciec? MATERIAŁY ŁODZI Cegła i kamień, ciemny tynk i sztukaterie, metalowe ornamenty i balustrady – to jedne z najczęściej występujących, tradycyjnie używanych materiałów w Łodzi, tworzących jej niepowtarzalny klimat i nadający jej urok.

NAPRAW TO SAM Myślisz o wymianie okien? Chcesz odświeżyć lub upiększyć wygląd swojego domu lub podwórka? Czasem proste i tanie rozwiązania okazują się być najlepsze, a poprawa warunków w których żyjesz nie musi się wiązać z dużymi kosztami czy uciążliwymi pracami. W wielu wypadkach nieprzemyślane remonty skutkują zepsuciem spójnego wyglądu ulicy, czy nawet i pojedynczego budynku (wyobraź sobie kamienicę, w której wszystkie okna są różne). Nierzadko właśnie przez nie traci się unikatowy charakter miejsca, a przecież często można je zastąpić prostą i tanią alternatywą. Może warto pomyśleć o naprawianiu zamiast o kupowaniu? OKNA I DRZWI Często wymieniając okna i drzwi wyrzuca się stare, które przetrwały nawet i sto lat, zastępując je zbyt szczelnymi i mniej trwałymi modelami. Stare okna w wielu przypadkach po naprawieniu, uzupełnieniu ubytków i odmalowaniu – mogą okazać się bardziej wytrzymałą i tańszą alternatywą, która nie popsuje wyglądu budynku. DROBNE NAPRAWY Żeby nie wydawać pieniędzy na drogie naprawy i remonty należy odpowiednio dbać o budynek w którym się mieszka. Zapchane rynny mogą doprowadzić do zawilgocenia ścian i rozwoju grzyba, a przecież wyczyszczenie ich, czy przeprowadzanie innych, drobnych konserwacji nie wymaga od nas zbyt wiele.

HISTORIA ZABUDOWY Od niewielkiej 800-osobowej miejscowości rolniczej do 715-tysięcznego miasta, Łódź przeszła wiele transformacji i okres wyjątkowo dynamicznego rozwoju. Kształt tych zmian pozostawił niezatarte ślady, które ciekawskie oko będzie potrafiło dostrzec w ułożeniu ulic, nastroju poszczególnych dzielnic i wyglądzie budynków. 165


NASZE DZIEDZICTWO KAMIENICA PRZY ULICY PIOTRKOWSKIEJ 54 STAN PRZED ODMALOWANIEM, KOLORY PARTERU RÓŻNIĄ SIĘ OD PIERWOTNEGO ORAZ OD TYCH, KTÓRE SĄ UŻYWANE W OKOLICY fotografia dzięku uprzejmości portalu http://commons.wikimedia.org/

KAMIENICA PRZY ULICY PIOTRKOWSKIEJ 54 STAN PO ODMALOWANIU, KOLOR ZBLIŻONY DO ORYGINALNEGO I W TONACJI, KTÓRA NIE ODBIEGA OD SPOTYKANEJ W SĄSIEDZTWIE fotografia dzięku uprzejmości portalu http://commons.wikimedia.org/

CZY WIESZ, ŻE W ŁODZI ZACHOWAŁO SIĘ NAJWIĘCEJ Z PIĘKNYCH, SECESYJNYCH KAMIENIC? XIX I XX-WIECZNY DYNAMICZNY ROZWÓJ MIASTA PRZYPADŁ WŁAŚNIE NA OKRES TWORZENIA W TYM DEKORACYJNYM STYLU, ALE NIE TYLKO ONE GODNE SĄ UWAGI. ŁÓDŹ TO CENTRUM CEGLANEJ ZABUDOWY POST-INDUSTRIALNEJ, KTÓREJ RENOWACJE SŁUŻĄ ZA PRZYKŁAD DLA INNYCH MIAST W POLSCE I NA ŚWIECIE. I CHOCIAŻ MOŻEMY BYĆ DUMNI Z TAK RZADKIEJ W NASZYM KRAJU ILOŚCI ORYGINALNYCH BUDYNKÓW – TO PRZECIEŻ CZAS NIE JEST DLA NICH OBOJĘTNY. ABY NIE STRACIĆ NASZYCH UNIKATOWYCH WALORÓW, MUSIMY ZADBAĆ O STAN I WYGLĄD TEGO DZIEDZICTWA. WIZERUNEK MIASTA ZALEŻY TAKŻE OD NAS I TO MY JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA TO, CO ZASTANIE W ŁODZI KOLEJNE POKOLENIE. Pierwsze wzmianki o Łodzi pochodzą już z 1332 roku, a zaledwie 90 lat później król Władysław Jagiełło nadał Łodzi prawa miejskie. Niestety te czasy nie pozostawiły po sobie zbyt wielu śladów. Energiczny rozwój miasta rozpoczął się dopiero w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy charakter Łodzi został zdeterminowany jako „miasto fabryczne” - i do wybuchu I Wojny Światowej to właśnie przeznaczenie wypełniało się w sposób wyjątkowo żwawy przyciągając osadników i inwestorów z całej Europy, z Czech, Niemiec, Rosji, czy Francji. W tej multikulturowej mieszance odnalazło się też sporo Żydów, a ślady, które po sobie pozostawili można znaleźć jeszcze dziś. Czasy tej energicznej ekspansji miasta zdominowała czerwona cegła i przemysł włókienniczy. (Łódź była nawet znana jako „Manchester Wschodu” ze względu na podobny charakter!) Ale pozostawmy na chwilę historię naszego miasta i zastanówmy się co sprawia, że miasto staje się przyjemnym miejscem do życia dla nas i dla naszych dzieci. Obok ciekawych wydarzeń i różnego rodzaju atrakcji jest to oczywiście przyjemne, harmonijne otoczenie i zadbana przestrzeń. Spójrz proszę na górne i środkowe zdjęcie obok, Czy „odremontowany” parter rzeczywiście poprawia wygląd tej kamienicy? To naturalne, że każdy z nas chce się w jakiś sposób wyróżniać, często myślimy też, że wprowadzając do naszego otoczenia kolor lub nowy materiał wniesiemy tym trochę radości, ale prawda jest niestety taka, że nierzadko kończy się na niepotrzebnej pstrokaciźnie i zatraceniu niepowtarzalnego charakteru, jaki kiedyś miał dany budynek, czy ulica. Właśnie po to warto znać naszą historię – używając tradycyjnych materiałów, dbając o zachowanie historycznych detali, czy przynajmniej dopasowywanie się do stylu tego, co już powstało – jesteśmy w stanie zachować ducha naszego miasta i zbudować razem miejsce, które nie tylko będzie miało swój niepowtarzalny klimat, ale też bogactwem swojej historii będzie w stanie przyciągnąć zarówno nowych mieszkańców jak i turystów. DOBRZE ZACHOWANE BUDYNKI STAJĄ SIĘ ATRAKCJĄ PRZYCIĄGAJĄCĄ TURYSTÓW SKANSEN ŁÓDZKIEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ - DREWNIANE DOMY ROBOTNICZE - “DOM PAPIERNIKA” Z ULICY ŻEROMSKIEGO 68 I“DOM TKACZA” Z ULICY WÓLCZAŃSKIEJ 68, PONIŻEJ WILLA LETNISKOWA ŻYDOWSKIEGO PRZEMYSŁOWCA PRZY UL. SCALENIOWEJ 18 fotografia dzięku uprzejmości portalu http://www.skanseny.net/ UDANA REWITALIZACJA POPRZEMYSŁOWEGO BUDYNKU - HOTEL ANDEL’S NA TERENIE MANUFAKTURY górna fotografia dzięki uprzejmości portalu http://commons.wikimedia.org/ dolna fotografia dzięki uprzejmości portalu http://www.ronet.pl/ autorka: Urszula Tarasiewicz

166


NASZE DZIEDZICTWO budynki Łodzi

CEGŁA I KAMIEŃ, DREWNO, CIEMNY TYNK I SZTUKATERIE, METALOWE ORNAMENTY I BALUSTRADY – TO JEDNE Z NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH, TRADYCYJNIE UŻYWANYCH MATERIAŁÓW W ŁODZI. PAŁACE I WILLE, FABRYKI I SKŁADY, DOMY I KAMIENICE ROBOTNICZE – W ŁODZI MOŻEMY CIESZYĆ SIĘ BOGATĄ GAMĄ HISTORYCZNYCH ZABUDOWAŃ, KTÓRE, JEŚLI O NIE ZADBAMY BĘDĄ CIESZYĆ NASZE OCZY I PRZYCIĄGAĆ DO ŁODZI WIELU TURYSTÓW. CZAR DAWNEGO BUDOWNICTWA ŁODZI ZOSTAŁ UWIECZNIONY W LITERATURZE. „... po obu stronach ulicy, ciągnącej się olbrzymią linią aż do Balut, stały zbitą masą domy, pałace podobne do zamków włoskich, w których były składy bawełny; zwykłe pudła murowane o trzech piętrach, poobdzierane z tynków; domy zupełnie stylowe o złoconych balkonach żelaznych barocco, powyginane wdzięczące się, pełne amorków we fryzach i nad oknami, przez które widać było szeregi warsztatów tkackich. Malutkie, drewniane, pogięte domki o zielonych, omszonych dachach, za którymi wznosiły się w dziedzińcach potężne kominy i korpusy fabryk, tuliły się do boku pałacu o ciężkim, renesansowo - berlińskim stylu, z czerwonej modelowej cegły i wszystkich odrzwiach i futrynach z kamienia, z wielką płaskorzeźbą na frontonie, przedstawiającą przemysł, o dwóch bocznych pawilonach zakończonych wieżami, a rozdzielonych od głównego korpusu prześliczną żelazną kratą, za którą w głębi wznosiły się kolosalne mury fabryki.”

CEGLANE FABRYKI U GÓRY POPULARNA “MANUFAKTURA” W DAWNYM KOMPLEKSIE FABRYCZNYM IZRAELA POZNAŃSKIEGO PONIŻEJ DAWNA FABRYKA SILBERSTEINA górna fotografia dzięku uprzejmości portalu https://martinkralik.wordpress.com/ dolna fotografia dzięki uprzejmości portalu http://baedekerlodz.blogspot.com/

- Władysław Raymont, “Ziemia Obiecana” CEGLANE FABRYKI To właśnie one są swego rodzaju wizytówką Łodzi. Wielkie, ceglane budynki, stylem wzorowane na średniowiecznej architekturze obronnej, które powstały w XIXw. Niczym zamki – łódzkie fabryki często zdobione były na rogach wieżyczkami, jako motyw wieńczący. Nietynkowana cegła, długie, regularne rzędy okien zakończonych łukami, piętra oddzielone gzymsami i wyraźnie wystający gzyms zaznaczający linię dachu – to elementy, które nadają tak fantastyczny, trochę bajkowy charakter tym budynkom. Po odrestaurowaniu służą jako hotele, muzea, czy popularne lofty. Drugie życie łódzkich fabryk zyskało uznanie w kraju i na świecie, sama „Manufaktura” zgarnęła w latach 2007-2010 sporą ilość nagród i wyróżnień – także w konkursach międzynarodowych.

DREWNIANE BUDOWNICTWO Drewno jako materiał budowlany nie przechodzi próby czasu tak dobrze, jak inne materiały. Przez jego nietrwałość dawną architekturą drewnianą Łodzi możemy się cieszyć głównie na terenie skansenu przy muzeum włókienniczym. Znajdują się tam obiekty typowe dla łódzkiej architektury z przełomu XIX/XXw. Drewniane budynki zostały rozebrane i przeniesione na teren skansenu z różnych części miasta i jego okolic. Architektura drewniana w Łodzi nie ograniczała się tylko do domów robotniczych i rzemieślniczych – chociaż to ich było najwięcej. W samym skansenie można prócz nich zobaczyć jeszcze willę, kościół i przystanek tramwajowy. Drewniana architektura charakteryzowała się prostotą – zarówno konstrukcji jak i formy, ale do teraz urzeka nieskomplikowanymi detalami.

ARCHITEKTURA DREWNIANA DETALE I DOM RZEMIEŚLNICZY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE ŁÓDZKIEGO SKANSENU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ górna fotografia dzięku uprzejmości portalu http://www.skanseny.net/ dolna fotografia dzięki uprzejmości portalu http://www.polskiekrajobrazy.pl/

167


NASZE DZIEDZICTWO

budynki Łodzi c.d.

WILLE U GÓRY SECESYJNE OKNO Z WILLI LEOPOLDA KINDERMANA POD NIM ZDJĘCIE WILLI JULIUSZA LANGEGO - WYKORZYSTYWANEJ TERAZ JAKO SIEDZIBA POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO górna fotografia dzięki uprzejmości portalu http://city-residence.pl/ dolna fotografia dzięki uprzejmości portalu http://polskaniezwykla.pl/

WILLE I PAŁACE

KAMIENICE

Wraz z rozrostem przemysłu rozrastały się także fortuny łódzkich przemysłowców. Do teraz w Łodzi można zobaczyć ponad 200 fabrykanckich rezydencji, które używane są jako siedziby urzędów, instytucji, czy muzeów. Unikatową cechą łódzkich pałaców jest ich ścisłe powiązanie z z kompleksami fabrycznymi w jedną całość, wille natomiast często stawiane były przy głównych ulicach. Formą – łódzkie wille i pałace odwołują się do włoskiego renesansu, ale nie unikają barkowych i secesyjnych detali. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj willa Leopolda Kindermana – która jest klasycznym przykładem architektury secesyjnej, pełnej nieregularnych linii i roślinnych ornamentów. Fabrykanckie rezydencje stawiane były jako wizytówka bogactwa właścicieli, cieszą więc wyjątkowo bogatą formą i ilością dekoracji.

Dzięki niewielkim zniszczeniom podczas drugiej wojny światowej w łodzi zachowało się wiele XIX i XX-wiecznych kamienic, jest ot unikatowa ilość na skalę kraju. Nawet mimo zaniedbania potrafią dalej wprowadzać do otoczenia wartość historyczną i cieszyć przechodniów oryginalnymi detalami. Ostatnio ich wartość zaczyna być coraz bardziej doceniana, wprowadzane w życie są akcje takie jak „mia100 kamienic” mające na celu rewitalizację i przywrócenie dawnego blasku zabytkowym Łódzkim kamienicom. Po drugiej stronie spektrum podejścia znajdują się niestety źle przeprowadzone remonty. Budynki niszczone są nieświadomie przez właścicieli, którzy chcą poprawić ich wygląd i swój komfort. Wstawianie nowych okien o innych wymiarach, malowanie elewacji na dzikie kolory i zakrywanie oryginalnych detali to jedne z najczęściej popełnianych błędów, a przecież te same cele da się osiągnąć nie tracąc charakteru zabytkowej Łodzi.

KAMIENICE U GÓRY WIDOCZNA ODRESTAUROWANA KAMIENICA PRZY ULICY KOPERNIKA 33 - REMONT ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY W RAMACH AKCJI “MIA100 KAMIENIC” ŚRODKOWA FOTOGRAFIA PRZEDSTAWIA ZRUJNOWANĄ KAMIENICĘ - MIMO TAKIEGO STANU NADAL WIDOCZNY JEST ORYGINALNY KSZTAŁT I UROKLIWE DETALE DOLNE FOTOGRAFIE POKAZUJĄ DETALE ŁÓDZKICH KAMIENIC - PO LEWEJ STRONIE - ORNAMENTYKA W STYLU KLASYCYSTYCZNYM, PO PRAWEJ CZĘSTO SPOTYKANA ORNAMENTYKA ZWIERZĘCA górna fotografia dzięki uprzejmości portalu: http://lodz.fotopolska.eu/ środkowa fotografia dzięki uprzejmości portalu http://www.polskaniezwykla.pl/ dolna fotografia po lewej stronie dzięki uprzejmości portalu: http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/ dolna fotografia po prawej stronie dzięki uprzejmości portalu: http://www.firkowski.com/

168


NASZE DZIEDZICTWO odczuwanie przestrzeni w mieście

OTOCZENIE MA NA NAS WIĘKSZY WPŁYW, NIŻ MOGŁOBY SIĘ WYDAWAĆ. NA CO ZWRACAMY UWAGĘ I CO RZUCA NAM SIĘ W OCZY? CO SPRAWIA, ŻE DO NIEKTÓRYCH MIEJSC CHCEMY PRZYJECHAĆ JESZCZE RAZ, A Z NIEKTÓRYCH CZYM PRĘDZEJ UCIEC?

To, co nas otacza, wpływa na nasze samopoczucie. Może nas relaksować, sprawiać, że będziemy przyjaźniej nastawieni do otaczających nas ludzi albo wręcz przeciwnie – powodować u nas poczucie zagrożenia, czy wzmagać agresję. Współcześnie uważa się, że około 80% bodźców, które do nas dochodzą, odbieramy przez wzrok. Składają się na to kształty, kolory i ruch. Kiedy mówimy o kształcie w architekturze, najważniejsza dla tego, jak będziemy się czuć, są skala i harmonia. Od skali, czyli inaczej mówiąc, odczuwanej wielkości, zależy to, czy dane otoczenie będzie bardziej swojskie i przytulne, czy monumentalne, wzbudzające w nas szacunek i podziw. Historycznie to właśnie budynki takie jak ratusze i kościoły górowały wielkością nad przeciętnymi domami. Dzisiaj są to również muzea czy teatry. Harmonia odnosi się zarówno do kształtów jak i kolorów. Harmonię tworzą prostota i powtarzalność – to one odpowiada za spokój i relaksujące działanie przestrzeni, w której jesteśmy. Zbyt duża ilość lub niewłaściwie dobranie różnych kolorów czy elementów mogą nas przytłaczać. Inaczej czujemy się w czystym mieszkaniu, inaczej, gdy otacza nas bałagan.

DRUNK TANK PINK TEORIA ,,DRUNK TANK PINK’’ WYJAŚNIA, JAKI WPŁYW MOŻE MIEĆ NA NAS OTOCZENIE. WEDŁUG NIEKTÓRYCH NAUKOWCÓW, PRAKTYCZNIE UNIEMOŻLIWIA ON AGRESYWNE ZACHOWANIA, SPOWALNIAJĄC AKCJĘ SERCA I „WYCIĄGAJĄC ENERGIĘ”. TEORIĘ WCIELONO W ŻYCIE W KILKU WIĘZIENIACH I W SZATNIACH fotografia szatni dzięki uprzejmości portalu www.colormatters.com fotografia więzienia dzięki uprzejmości portalu https://edkdolce.wordpress.com

Co można więc zrobić, żeby nie bałaganić w przestrzeni miasta? Najważniejszą zasadą jest szanowanie otoczenia. Należy minimalnie ingerować w istniejący porządek. Przy wymianie okna, zadbaj o to, żeby miało te same wymiary i podziały, co jego starsza wersja. W razie wątpliwości, postaw na naturalne barwy o raczej jasnych odcieniach. Nie znaczy to, że za wszelką cenę należy unikać żywych kolorów, ale te najlepiej sprawdzają się w naturalnej postaci – kwiatów czy innych roślin.

BAŁAGAN W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KAMIENICA PRZY ULICY CHOPINA W GDAŃSKU; PO LEWEJ STRONIE CHAOS RÓŻNYCH OKIEN, PO PRAWEJ KOMPUTEROWO POPRAWIONY STAN RZECZY. fotografia dzięki uprzejmości portalu fritzek-neufahrwasser.blogspot.com WPROWADZANIE KOLORU DO OTOCZENIA POPRZEZ MALOWANIE ELEWACJI (PARTER KAMIENICY W GDAŃSKU, W DZIELNICY NOWY PORT) I W BARDZIEJ NATURALNY SPOSÓB (KWIATY W OKNIE JEDNEGO Z GDAŃSKICH MIESZKAŃ). górna fotografia dzięki uprzejmości portalu fritzek-neufahrwasser.blogspot.com dolna fotografia dzięki uprzejmości portalu https://2headedturtle.wordpress.com

169


DOBRE PRZYKŁADY przestrzeń miasta

WYSTARCZY ODROBINA ZAANGAŻOWANIA I NAPRAWDĘ NIEWIELKI NAKŁAD ŚRODKÓW, ŻEBY MIASTO ZNACZĄCO POPRAWIŁO SWÓJ WYGLĄD, A MIESZKAŃCY - SAMOPOCZUCIE. NIE TYLKO WŁADZE MIASTA, MY TEŻ WPŁYWAMY NA WYGLĄD ULIC I OD NASZEGO ZAANGAŻOWANIA ZALEŻY, JAK PRZYJEMNIE BĘDZIE NAM SPĘDZAĆ CZAS W ICH PRZESTRZENI. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA I ZDJĘCIA OBRAZUJĄCE, JAK NIEWIELKIE Z POZORU ZMIANY POZYTYWNIE WPŁYWAJĄ NA WYGLĄD MIASTA. WIĘCEJ WCALE NIE ZNACZY LEPIEJ CHAOS KOLORÓW I FORMATÓW MOŻNA ZASTĄPIĆ ELEGANCKĄ PROSTOTĄ. WIĘCEJ DOBRYCH PRZYKŁADÓW SZYLDÓW MOŻNA ZNALEŹĆ NA PORTALU WWW.BRYLA.PL,KTÓRY PRZEPROWADZA KONKURS O NAZWIE “WZORCOWY SZYLD” górna fotografia dzięki uprzejmości portalu http://www.newsweek.pl/ dolna fotografia dzięku uprzejmości portalu http://idp.org.pl/ NEONY POWRACAJĄCE DO ŁASK FORMA REKLAMY STANOWI STYLOWY I ORYGINALNY ZAMIENNIK DLA TRADYCYJNEGO SZYLDU fotografia dzięki uprzejmości portalu http://cdn4.archirama.smcloud.net/ TRAWNIKI NAJCZĘŚCIEJ TO WŁAŚNIE ONE STAJĄ SIĘ ŚMIETNIKIEM I PSIĄ TOALETĄ A PRZECIEŻ W ZAŁOŻENIU MAJĄ POPRAWIAĆ WYGLĄD OTOCZENIA. fotografia dzięki uprzejmości portalu http://info.elblag.pl/ ZANIEDBANE KIOSKI PSTROKATE KOLORY, ODPADAJĄCA FARBĄ, POWYKRZYWIANE ELEMENTY I KIEPSKI STAN TECHNICZNY TO NAJCZĘSTRSZE BŁĘDY. DBANIE O ODPOWIEDNI STAN TECHNICZNY KIOSKÓW I DROBNE POPRAWY MOGĄ ZNACZĄCO ZMIENIĆ WYGLĄD NASZYCH ULIC. fotografia dzięki uprzejmości portalu http://szczecin.gazeta.pl/ ZMIANA KIOSKÓW WE WROCŁAWIU WIELE MIAST ZACZYNA ZWRACAĆ WIĘKSZĄ UWAGĘ NA WYGLĄD MAŁEJ ARCHITEKTURY. WARSZAWSKIE KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE I WROCŁAW SĄ PRZYKŁADEM TEGO, JAK POPRAWIAJĄC WYGLĄD KIOSKÓW ZNACZĄCO WPŁYWA SIĘ NA ESTETYKĘ OTOCZENIA. fotografia dzięki uprzejmości portalu http://miastowroclaw.blox.pl/

170

SZYLDY

Pstrokate szyldy być może zwracają na siebie uwagę, ale w bardzo negatywny sposób. Wybierając szyld należy za każdym razem dopasować go indywidualnie do budynku, na którym będzie zawieszony, zwracając uwagę na jego wielkość , kształt i kolorystykę. Należy zwrócić uwagę na charakter budynku i to, żeby szyld nie przeszkadzał w jego wygodnym użytkowaniu. CZYSTOŚĆ Ważnym czynnikiem wpływającym na wrażenie wywierane przez otoczenie i rzeczą na którą mamy największy wpływ jako mieszkańcy, jest czystość przestrzeni publicznych. Nawet najładniejsza ulica traci swój urok, kiedy na chodniku leżą śmieci. Pamiętajmy o tym, żeby wyrzucać swoje odpadki do koszy, ale także, żeby sprzątać po swoich psach. Warto pamiętać o odśnieżeniu chodnika przed naszym budynkiem, albo zbieraniu opadłych liści. KIOSKI

Mała architektura w znacznym stopniu wpływa na estetykę miasta. Zadbanie o stan istniejących kiosków i niewielkich, wolno stojących obiektów sprzedaży, to ważny aspekt w walce o wygląd miasta.


DOBRE PRZYKŁADY przestrzeń miasta

REKLAMY Natłok treści i form relkamy negatywnie wpływa na estetykę budynków, ulic i miasta. Warto zastanowić się, czy reklamy nie wprowadzają swymi zwykle przyciągającymi uwagę kolorami zbyt wiele chaosu w naszym otoczeniu. Niestety często można zauważyć wielkie pstrokate plakaty, billboardy na starych, pięknie zdobionych kamienicach. Oczywiście zdarzają się puste, „ślepe” ściany, ale dlaczego trzeba je zapełniać reklamami? Jest na ich zagospodarowanie rewelacyjny pomysł! Aby nie było nudno, a jednocześnie, by puste fragmenty w zabudowie były czymś udekorowane, można stworzyć przy niewielkim wysiłku i świetnej zabawie mural. Mural z pewnością przyozdobi kamienicę, a jednocześnie będzie dopasowany do stylu otoczenia. ZIELEŃ Zdecydowanie brakuje zieleni w polskich miastach. Większość przestrzeni publicznych ze względów czysto praktycznych usłana jest asfaltem lub brukiem. Jednak ma to ogromny wpływ na estetykę i „atmosferę” miasta. Aby poprawić efekt wizualny otoczenia można samemu zadbać o „odrobinę” zieleni wokół nas. Podwórko jest idealnym miejscem do takiej praktyki. Czasami wystarczy doniczka z kwiatami, drzewko, czy nawet uporządkowanie nieużywanej przestrzeni i zasianie trawnika. Niewielkie zmiany mogą przynieść wielkie efekty. NAWIERZCHNIE Nawierzchnie chodników są przez nas regularnie uczęszczane. Nie zawsze są w idealnym stanie, ale też nie zawsze wymaga to generalnego remontu. Zgrabienie suchych liści, zmiecenie piasku lub nawet umycie nawierzchni z pewnością odświerzy wizerunek otoczenia, miasta. Natomiast piaszczyste ścieżki, które często są przez nas uczęszczane można w łatwy i efektowny sposób utwardzić, aby nie przeprawiać się przez błoto. Istnieje mnóstwo rozwiązań, w których powstają ciekawe połączenia różnych materiałów.

www.wykop.pl

www.ipreferparis.net

www.ogrodniktomek.pl

171


DOBRE PRZYKŁADY podwórka

NAWET PRZY UŻYCIU NIEWIELKICH ŚRODKÓW MOŻNA ZADBAĆ O PRZESTRZEŃ DOOKOŁA. PRZYDOMOWE PODWÓRKA MOGĄ STAĆ SIĘ TERENEM ZIELONYM, CIESZĄCYM OKO ORAZ FUNKCJONUJĄCYM JAKO MIEJSCE WYPOCZYNKU. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA I KONKRETNE ZREALIZOWANE PROJEKTY, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ODKRYCIU POTENCJAŁU MIEJSCA I STWORZENIU PRZYJEMNEJ PRZYDOPRZEMIANA PODWÓRKA, SZCZECIN

ZIELEŃ Nawet niewielka ilość zieleni może wpłynąć korzystnie na odbiór otoczenia. Dysponujemy wieloma możliwościami wprowadzenia naturalnych elementów do przestrzeni podwórka: trawnik, krzewy, drzewa, sadzenie w ziemi, w donicach albo przy użyciu materiałów z recyklingu. Planując zasadzenie krzewów i drzew, trzeba wziąć poduwagę, że za parę lat urosną i należy uniknąć sadzenia ich tuż pod oknami.

URBAN FARMING Na świecie popularny jest urban farming, czyli uprawianie własnych warzyw. W Polsce powstał program „Nasz ogród społeczny”, którego celem jest pobudzenie lokalnej gospodarki i promocja zdrowej żywności. W przypadku sukcesów w działaniach partycypacy-jnych istnieje możliwość skorzystania z programu świadczeń materialnych dla mieszkańców. KWIATY Przy doborze kwiatów warto zwrócić uwagę na wymagania danego gatunku co do gleby, nasłonecznienia, odporności na mróz oraz wiatr. Kolejnymi aspektami może być okres kwitnienia i wymagana pielęgnacja. Można zdecydować się na różne zestawienia kolorystyczne oraz kompozycje monochromatyczne, sadzenie w ziemi lub w donicach. 172

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄCE PODWÓRKO PRZED I PO REWITALIZACJI W RAMACH PROGRAMU „ZIELONE PODWÓRKA SZCZECINA”.

podworka.pl/spoleczny-program-zielone -podworka-szczecina/

URBAN FARMING W 2015 ROKU RUSZYŁ PROGRAM „NASZ OGRÓD SPOŁECZNY”. CELEM JEST ZWIĘKSZENIE TERENÓW ZIELONYCH W POLSKICH MIASTACH http://samorzady.pb.pl//

ZIELEŃ MOŻEMY ZNALEŹĆ WIELE INSPIRACJI DO OGRODU, ZARÓWNO W KSIĄŻKACH, GAZETACH, JAK I W INTERNECIE https://www.pinterest.com/


DOBRE PRZYKŁADY podwórka

NAWIERZCHNIE Utwardzenie głównych ścieżek pozwoli na uniknięcie przeprawiania się przez błoto. Trzeba uwzględnić, jak będzie użytkowana dana nawierzchnia. Ścieżki można wykonać z różnych materiałów lub łączyć kilka z nich. Możemy wybierać spośród wielu możliwości. Poniżej kilka przykładów: płyty betonowe, kamień, drewno, kostka brukowa, cegła, żwir, MAŁA ARCHITEKTURA Ławki, stoły, altany, donice pozwolą na zagospodarowanie przestrzeni. Mogą pomóc w jej zorganizowaniu i wydzieleniu w niej stref. REKREACJA Oprócz typowej piaskownicy dla dzieci, można zawiesić huśtawki lub stworzyć górki do jazdy na rowerach. Warto zaangażować dzieci, aby poznać ich zainteresowania i stworzyć z nimi przestrzeń, z której będą chciały korzystać. ŚCIANY Przykładowym rozwiązaniem dla ścian oprócz zwykłego malowania może być stworzenie muralu, albo np. zawieszenia na nich własnoręcznie wykonanych donic, stworzonych z palet, z zasadzonymi kwiatami lub ziołami. OŚWIETLENIE Oświetlenie, w zależności od wybranego systemu, może podnieść poziom bezpieczeństwa, jak i stworzyć przyjemną atmosferę. W ofercie sklepów znajdziemy światła z czujnikiem ruchu, lampy solarne LED oraz tradycyjne. Oświetlenie może być umieszczone na poziomie ziemi, na elewacji budynku, rozwieszone pomiędzy ścianami czy ustawione jak lampa na różnych wysokościach. Zachęcamy do kreatywnego podejścia i wykorzystania np. – lampek na sznurkach lub lampek choinkowych.

GDAŃSK ORUNIA PRZEMIANA PODWÓRKA Z INICJATYWY DOMU SĄSIEDZKIEGO GOŚCINNA PRZYSTAŃ, WE WSPÓŁPRACY Z MIESZKAŃCAMI trojmiasto.pl/wiadomosci/Dobrze-jest-zadbac-o-wlasne-podworko-n58507.html

MAŁA ARCHITEKTURA, GDAŃSK ORUNIA PODWÓRKO PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW W RAMACH AKCJI „PODWÓRKOWE REWOLUCJE” https://www.facebook.com/media/set/?set=a. 499219170143751.1073741872.29308874 7423462&type=1

REKREACJA, GDAŃSK ORUNIA PODWÓRKO PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW W RAMACH AKCJI „PODWÓRKOWE REWOLUCJE” https://www.facebook.com/media/set/?set=a. 499219170143751.1073741872.29308874 7423462&type=1

INSPIRACJE - ŚCIANY PRZYKŁAD PRZEKSZTAŁCENIA ZANIEDBANEJ ULICY PRZY UŻYCIU MATERIAŁÓW Z RECYKLINGU stealmag.com/diy/150371.html

173


PRAKTYKI SPOŁECZNE MIASTA OBFITUJĄ W ORGANIZACJE, KTÓRE ZA CEL STAWIAJĄ SOBIE POPRAWĘ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. STWORZYLIŚMY ZBIÓR INTERESUJĄCYCH PROPOZYCJI Z INNYCH MIAST, KTÓRYCH WPROWADZENIE W ŁODZI PRZY WSPÓŁUDZIALE LOKALNYCH OPERATORÓW MOŻE OKAZAĆ SIĘ KOLEJNYM KROKIEM W KIERUNKU REWITALIZACJI ŁODZI. WIĘCEJ INFORMACJI NA ICH TEMAT ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW . S TA R EW PO L E S I E . COM INTEGRACJA SZTUCE TEATR T3 Cykl rocznych warsztatów artystycznych To inicjatywa w stu procentach oddolna. dla dzieci i młodzieży. Są prowadzone przez artystów Grupa powstała przy związku Niewidomych w Białymi specjalistów mających doświadczenie w pracy stoku. Po rozwinięciu skrót brzmi: Terapia Tańcem i Teatrem. Ich sztuki są wystawiane w różnych teatrach z dziećmi jak i z osobami niepełnosprawnymi. na terenie miasta, a sale są zawsze pełne. Sami o sobie - koszt przeznaczony przez miasto: 250.000zł (5 lat) mówią, że najważniejsza jest wartość kulturowa, - Fundacja Kolonia Artystów (Gdańsk) a działania edukacyjne i nauka otwartości, to efekt uboczny ich działań. NUDO WARSZTATY LINGWISTYCZNO-TANECZNE Ich zasadniczym celem jest stworzenie dzieci- - Teatr T3 przy Polskim Związku Niewidomych, Okręg om warunków do rozwoju twórczości, podniesienia ich Podlaski samooceny, szacunku do siebie, a przy okazji podniesienie ich zdolności lingwistycznych i wyrównanie szans KINO PODWÓRKOWE Wakacyjne kino na trzepaku (dosłownie). edukacyjnych. Projekt wychodzi do ludzi mieszkających w starej - koszt przeznaczony przez miasto: 30.000zł (3 lata) dzielnicy i korzysta z minimalnej pomocy (prąd, pomoc - Stowarzyszenie Praktyków Kultury (Gdańsk) przy wieszaniu ekranu), a w zamian organizuje kino, zabawy podwórkowe i poczęstunek. “PORT SZTUKI” Równe szanse w edukacji artystycznej dzieci - Fundacja Generacja(Gdańsk) i młodzieży. Działanie ma na celu wyrównanie szans w dostępie do pozalekcyjnych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci i młodzieży. - koszt przeznaczony przez miasto: 50.000zł - Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki (Gdańsk)

PROJEKT GRAFFITI - WIEM NIE NISZCZĘ -TWORZĘ Działania aktywizujące i edukacyjne w oparciu o sztukę mające na celu rozwój młodych mieszkańców dzielnicy. -koszt przeznaczony przez miasto:160.000zł (4 lata) - Centrum Sztuki Współczesnej “Łaźnia’’ (Gdańsk) ŚWIETLICA UCZNIA Program dla dzieci w wieku 6-12 lat to szereg zajęć pozalekcyjnych. Realizowany przez kwalifikowanych wychowawców ma charakter opiekuńczo-wychowawczy w powiązaniu z elementami edukacyjnymi. Działalność Świetlicy rozwija umiejętności i zainteresowania dzieci w dziedzinie sportu, rekreacji, turystyki, kultury. - koszt przeznaczony przez miasto: 1.500.000zł (4 lata) - Caritas Archidiecezji Gdańskiej

174

OPOWIADACZE HISTORII To przewodnicy po dzielnicach, które nie mają najlepszej opinii wśród turystów i inwestorów, stąd już krótka droga do wykluczenia ich mieszkańców z życia społecznego miasta. Mieszkańcy- opowiadacze podczas spacerów odkrywają tajemnice, jednocześnie obalając mity i weryfikując stereotypy. - Opowiadacze Historii (Gdańsk) PODWÓRKOWA REWOLUCJA Pięć podwórek na gdańskiej Orunii zostało wyremontowanych przez mieszkańców. Nie chodzi tylko o to, aby za kogoś “zrobić” jego przestrzeń. W rewitalizacji społecznej również mieszkańcy mają ją zmieniać z pomocą ekspertów i wolontariuszy. - koszt 60.000zł - Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej WARSZTATY ZOBACZYĆ NA NOWO Program uwrażliwiający na unikatowość starych dzielnic miasta. Pobudza wyczucie smaku i świadomość własnej odpowiedzialności za estetykę swojego otoczenia u dorosłych i dzieci. W ramach warsztatów mieszkańcy współprojektują przestrzeń publiczną swojego otoczenia. - grupa Zobaczyć Na Nowo (Trójmiasto)


ODKRYWCY TALENTÓW Program staży organizowany przez Urząd Pracy. Chętny do udziału w programie pracodawca przyjmuje stażystę na okres do 3 miesięcy. Przez ten czas wynagrodzenie w postaci stypendium pokrywa urząd, który następnie zajmuje się doborem najlepszych kandydatów. - Urząd Pracy w Gdańsku ODPRACOWYWANIE DŁUGÓW CZYNSZOWYCH W niektórych polskich miastach, np. Sandomierzu i Świnoujściu, lokatorzy mieszkań komunalnych i socjalnych mogą odpracować swoje długi w robotach porządkowych i remontowych, za określoną z góry stawkę godzinową. POMORSKA FABRYKA DESIGNU / 100 PALCÓW To nowatorski model aktywizacji zawodowej osób 50+. Najpierw prowadzone są warsztaty manualne i szkolenie z podstaw prowadzenia własnego biznesu (prowadzenie finansów, sprzedaż etc.). Na uczestników czeka też indywidualne doradztwo marketingowe i prawne. Uczestnicy projektu wyrabiają finalnie produkty, które są sprzedawane (również przez internet) pod wspólną marką Fabryki Designu. - projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej - Urząd Pracy w Gdańsku SO STAY HOTEL Pierwszy w Polsce hotel odpowiedzialności społecznej. Mieści się w budynku użyczonym przez miasto, koszty remontu ponieśli sponsorzy w postaci prywatnych firm. To inwestycja w rozwój umiejętności młodych ludzi, której przychody reinwestowane będą w programy społeczne i edukacyjne. Pracę w hotelu w formie stażu i praktyk znajdują ci, którzy potrzebują wsparcia w osiągnięciu niezależności. - Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

kursy, które często są drogie i przekraczają możliwości finansowe wielu firm. Niezbędnym wymogiem jest udzielenie przez pracodawcę gwarancji zatrudnienia osób, które ukończą kurs z powodzeniem. - Urząd Pracy w Gdańsku ROBOTY PUBLICZNE To zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiat. Starosta powiatu zwraca organizatorowi robót publicznych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia takich osób. - Urząd Pracy w Gdańsku INNE POMYSŁY realizowane głównie w trakcie długoterminowych programów rewitalizacji: Darmowa komunikacja miejska dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w okresie poszukiwania pracy i trzy miesiące po jej znalezieniu. - Miasto Gdańsk Konkurs na projekty “na dobry start” dla młodzieży - wybrane idee (nie tylko związane z pracą i biznesem) są finansowane przez Miasto (koszt do 10.000zł). - Miasto Gdańsk Przebudowa, adaptacja i modernizacja budynków mieszkalnych od ścian nośnych, przez stropy, więźby dachowe po stolarkę i instalacje techniczne, likwidację pieców i wyposażenie w ogrzewania gazowe, w celu uzyskania energooszczędnych budynków mieszkalnych. - koszt przeznaczony przez miasto: 31.000.000zł (29 budynków przez 4 lata) - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne - osoba prywatna może otrzymać 4000zł od Miasta na wymianę (pełna cena to 6000-8000zł). Na ogrzewanie bloku przypada dofinansowanie 10000zł, na inne budynki 20000zł.

SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ Program umożliwia pracodawcy zorganizowanie bezpłatnego szkolenia dla nowych pracowników. To odpowiedź na specjalistyczne 175


WARSZTATY PODWÓRKOWE

interAKCJE

Podwórka stanowią niedoceniane serca kwartałów miejskich. Panuje przekonanie, że ważniejszy jest wygląd budynku od ulicy. Ponadto, podczas gdy mieszkania są postrzegane jako własność “moja”/“nasza”, podwórza są na granicy przestrzeni publicznej i prywatnej - mieszkańcy często nie chcą się nimi zajmować. Przez zaniedbanie te tereny źle wpływają na odbiór całej dzielnic. Już widziane z ulicy podwórza wydają się opustoszałe; brak elementów, które zachęciłyby mieszkańców do spędzania czasu na zewnątrz. Nasz projekt ma sprowokować do tworzenia małych oaz zieleni kwartały na Starym Polesiu tworzą przestrzeń o dużym potencjale ich wnętrza mogłyby łączyć sąsiadów, dając im spokojne miejsce do codziennych spotkań. Wierzymy że projekt pomoże nam zwrócić uwagę na problem zaniedbania wspólnej własności. Naszym najważniejszym celem jest zachęcenie innych mieszkańców i udowodnienie im, że można to zrobić wspólnymi siłami, często niskim kosztem, a za to, pracą własnych rąk i że możliwe jest uzyskanie dofinansowania w konkursach, czy innych projektach rewitalizacyjnych. Wystarczy docenienie, że to, co jest “nasze”, jest też “moje”. Działania mają wpłynąć na polepszenie estetyki przestrzeni półpublicznej nie tylko przez działania terenowe, ale też przez zwiększenie świadomości o możliwościach mieszkańców jako grupy. Mają stanowić dobry przykład dobry przykład aktywizacji i zachęcić do organizacji podobnych miejsc przez sąsiadów z innych kamienic. Podobne działania będą wpływały korzystnie na budowanie więzi w społeczności Starego Polesia.

176

W przypadku Starego Polesia trudność w organizacji i zaangażowaniu jest spowodowana małym wsparciem dla inicjatyw społecznych. Dominuje widzenie miejsca bardziej w kategorii infrastrukturalnej niż “społecznej” - wspierane są najsilniej takie działania, jak budowa dróg. Jednak to polityka społeczna ukierunkowuje miejsce w kategorii jego rozwoju gospodarczego. Odbiorcą rewitalizacji jest społeczność, a celem odpowiedzialność za miejsce, w którym żyje, solidarność, która ma połączyć ludzi tam mieszkających. Proponowana przez nas forma aktywizacji ma charakter angażujący. Zaczyna się od spotkania z mieszkańcami, które ma na celu pobudzenie do myślenia i zadania sobie pytań: w jakim kierunku rozwija się społeczność; co tworzy jej mocne strony; co stanowi największe wady. Wspólna praca jest nie tylko pretekstem do przeobrażenia codziennych miejsc w zadbane podwórka, ale także zaczątkiem budowania trwałych więzi. Starterem rozwoju aktywności społecznej może być lider lub grupa liderów (zarówno na poziomie miejskim, jak i lokalnym). Sposobem na zorganizowanie spotkania z mieszkańcami może być podejście warsztatowe - zorganizowanie małego wydarzenia, które będzie stanowiło dla nich okazję do wypowiedzi, a dla organizatorów - szansę na przekazanie im spostrzeżeń projektowych i dobrych praktyk znanych z podobnych projektów. Podczas takiego spotkania, poza zrozumieniem potrzeb mieszkańców powinien być poruszony temat zespołu wykonawczego i budżetu - praca z realnym budżetem i świadomością własnych możliwości motywuje do działania i daje wiarę w realność projektu. Kolejnym krokiem może być akcja promocyjna i informacyjna - nagłośnienie małej akcji przez plakaty, w internecie, np. na portalach społecznościowych


może zaowocować zainteresowaniem osób niezwiązanych wcześniej z tematem rewitalizacji, które nie tylko będą zainteresowane przebiegiem prac, ale być może w przyszłości wezmą udział w podobnym projekcie w swojej okolicy. Konkretne spotkania planistyczne to krok , do którego wraz z mieszkańcami powinni przystąpić eksperci, również ci lokalni: znajomy ogrodnik, zapalony historyk, grafik komputerowy czy inni zainteresowani swoją dzielnicą mieszkańcy mogą wiele zdziałać dla swojej lokalnej społeczności. Spotkania (lub spotkanie w przypadku małego obszaru działania) rozwiąże zarówno zagadnienia ideowe, ale też te bardziej szczegółowe i wykonawcze projektu mieszkańców i działaczy społecznych. Wspólne projektowanie może się odbyć na wiele sposobów. Efektownym jest praca na zdjęciach istniejącego zagospodarowania przy pomocy programów komputerowych, kolaży czy szkiców. Jednak kada decyzja powinna być poprzedzona rozmową na temat istoty miejsca - czy rzeczywiście musimy zabudować niechciany kąt, czy wystarczy obsadzić go roślinnością? Czy nasza elewacja wymaga generalnego remontu, czy wystarczy ozdobić ją donicami z kwiatami? Innymi słowy: dlaczego nie podoba nam się przestrzeń w której żyjemy i jak zmienić ją najmniejszym kosztem? Czy to kwiestia złego projektu, czy tylko zaniedbania? Wartościowe też może okazać się dyskutowanie na stworzonym modelu: papierowym, komputerowym czy z klocków: warto spojrzeć na swoją przestrzeń z różnych perspektyw, żeby ją docenić.

Prace podwórkowe to zwieńczenie naszego modelu warsztatowo-wykonawczego: wspólna praca mieszkańców w celu wcielenia w życie zaplanowanych zmian. Powinny się odbyć w czasie, który pozwolił na uprzedni zakup materiałów zaplanowanych w budżecie, ale nie za długim, ponieważ warto wykorzystać zapał zaistniały podczas części warsztatowej. Działania na podwórku zwykle zaczynają się od sprzątania. Czasem niezbędna jest rozbiórka elementów małej architektury (np. komórki i stare garaże w złym stanie technicznym). Należy pamiętać jednak, że aby warsztaty odniosły sukces na poziomie “sąsiedzkim”, należy je wciąż traktować jak spotkanie. Być może warto zaprosić też osoby z okolicznych podwórek. Warto zapytać czy przyłączą się na jakiś czas, czy podobają im się zmiany. Warto wysłuchać również głosów krytyki i zapytać mieszkańców czy byli na spotkaniu planistycznym. Nie ma tu miejsca dla “kierownika”, który patrzy z dystansu - mieszkańcy angażują się w bezpośrednią pracę. Wysiłek, decyzyjność i wspólne działanie budują w ludziach świadomość posiadania, bycia gospodarzem, opiekunem. Dobrze jest oczywiście przy większej grupie podzielić się na zespoły z przydzielonymi rejonami lub zadaniami. Jednym z elementów udanej pracy jest harmonogram, ustalony podczas określania budżetu i osób zaangażowanych. Należy brać pod uwagę że prace, nawet jeśli dają przyjemny efekt, powinny być przerywane co 2-3 godziny. Warto też zastanowić się o pomocy z zewnątrz: być może ślepa ściana kamienicy mogłaby być ozdobiona muralem? Jakiekolwiek nie będą pomysły mieszkańców, warto żeby zakończyło się wspólnym spotkaniem i zaproszeniem okolicznych “podwórek”.

177


178


Wydarzenia są najlepszym sposobem na poprawę wizerunku dzielnicy. Są również okazją do odkrycia tej części Łodzi dla osób spoza miasta, ale przede wszystkim dla jego mieszkańców.

Oczywiście również ważne są miejsca publiczne, takie jak rynek lub muzeum i także mogą być doinwestowane pod kątem wydarzeń kulturalnych czy promujących dzielnicę.

Tkanka miejska w tej części Łodzi nie oferuje wiele oczywistych przestrzeni do organizowania wydarzeń. Celem tej mapy jest zaproponowanie gdzie byłaby możliwa ich organizacja.

Ulice również mają niemały potencjał. W szczególności, że można je wyłączyć z ruchu kołowego podczas niektórych specjalnych okazji. Może to sprowokować ludzi, aby czasem przemieszczali się przez dzielnicę pieszo i poznawali ją lepiej.

Tak naprawdę Stare Polesie oferuje wiele potencjalnych przestrzeni do “wydarzeń”, ale są poszatkowane, nie współgrają ze sobą, ze względu na rozplanowanie urbanistyczne. Najbardziej oczywistymi są parkingi i puste działki po nieistniejących budynkach. Te place są na tyle duże, aby ugościć tłum odwiedzających.

Przy podobnych wydarzeniach, prywatne dziedzińce również mogą ugościć wymagające otwartej przestrzeni zdarzenia. Te umieszczone wzdłuż deptaków są szczególnie ciekawym przedłużeniem przestrzeni ulicznych. Stanowią również wielką okazję do zachęcenia mieszkańców do poprawy stanu ich podwórek, a tym samym - poprawienia okolicy.

legenda skala 1:2000 Puste przestrzenie między budynkami festiwal światła, lokalne wydarzenia muzyczne, festiwale mobilne, foodtruck’i

Ważne przestrzenie publiczne (rynek, muzea) festiwal światła, festiwale wzornictwa i mody

Parkingi festiwal światła, lokalne wydarzenia muzyczne, festiwale mobilne, foodtruck’i

Ulice piesze festiwale wzornictwa i mody, “urban forms”, lokalne wydarzenia muzyczne, festiwale mobilne, foodtruck’i

Prywatne podwórka festiwale podwórkowe, dni kwiatów, kino podwórkowe

179


Podstawowym celem działalności punktu “Domu Kultury” będzie tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Do podstawowych zadań idei, jaką jest SPDK, należy edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, wychowanie przez sztukę, a także tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz pobudzanie zainteresowania wiedzą i sztuką. Zajęcia, które będą się tam odbywały, będą również zwrócone w stronę osób dorosłych, chcących pogłębić swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju kursach zawodowych. Zadania realizowane będą poprzez: 1. Zajęcia indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze (np. dziecięcy teatrzyk amatorski, zajęcia wokalne, pracownia plastyczna, zajęcia taneczne...) 2. Organizowanie imprez artystycznych oraz kulturalno-edukacyjnych 3. Promocję twórców z różnych dziedzin sztuki (m.in. wieczory autorskie, wystawiennictwo itd.).

180

Imprezami organizowanymi przez taką organizację będą: konkursy plastyczne, historyczne, plenery malarskie - głównie w przestrzeni Starego Polesia, czy konkursy związane z modą: prezentowanie swoich projektów odzieżowych. To również miejsce na edukację dla dzieci i młodzieży, czasem i dorosłych: nauka angielskiego od podstaw, matematyka dla uczniów, zajęcia logopedyczne. Dodatkowym atutem punktu kultury jest możliwość wynajęcia sal na potrzeby własne mieszkańców i realizowanie ich pomysłów: np. jako salę prób, salę na organizację własnych eventów, przedstawień oraz koncertów i tym podobne. Proponowane do tej pory 3 lokalizacje to budynek przy ulicy Pogonowskiego 34, 1 Maja 25 z wejściem od ulicy Żeromskiego oraz przy Komuny Paryskiej 5A.


proponowane miejsca na punkty kultury

obszar braku wpływu domu kultury na otoczenie (1km)

szkoły i przedszkola

obszar braku wpływu szkół i przedszkoli na otoczenie (1km) obszar braku wpływu bibliotek, teatrów i muzeów (1km)

biblioteki, teatry, muzea ulica przy kwartale artystów - ARTHUB

STARE POLESIE - PROPONOWANE PUNKTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ ANALIZA OBSZARÓW OBJĘTYCH DZIAŁANIEM PUNKTÓW PROPAGUJĄCYCH KULTURĘ PRZY ZAŁOŻENIU MAKSYMALNEJ ODLEGŁOŚCI 1KM DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKÓW

Pierwsza propozycja, najbardziej elastyczna, to duży budynek po gimnazjum, w którym zmieściłoby się wiele funkcji, nie tylko Dom Kultury, ale również punkt ekonomii społecznej, punkt wsparcia seniorów, a nawet hostel i tym podobne. Druga zachęca swoją lokalizacją, ponieważ znajduje się w pobliżu szkół, Muzeum Sztuki oraz Regionalnego Ośrodka Kultury. Ostatnia znajduje się poza obszarem Starego Polesia, lecz na tyle blisko, że swoim zasięgiem oddziaływania obejmuje większość jego obszaru. Obecnie znajduje się tam Teatr No To Tu - grupa, która działa na rzecz szerzenia kultury w starych dzielnicach Łodzi. Niezależnie od wyboru budynku, należy zadbać nie tylko o organizację zajęć, lecz również o wygląd na zewnątrz obiektu. Warto odświeżyć jego ogólny wizerunek oraz zapewnić możliwość prowadzenia niektórych zajęć na powietrzu, w przypadku sprzyjających warunków pogodowych. W przypadku budynku przy ul. 1 Maja niektóre będą mogły się odbywać na podwórzu, lub na rogu ulic: Więckowskiego i Żeromskiego. 181


II

specialize sp spec pecia a ize e

artist a rt st q qu quarter uart u arter

I

connection co onnection on onn o nn nn ne ec io e on to p piotr. otrr. (L (Lodz) Lodz dz)

Festival

III

improve housing

examples ex xa pl

182


istniejące WYDARZENIA Strategia

Opis

Na terenie Starego Polesia działają dwa ugrupowania społeczne, które przeprowadzają wiele akcji promocyjnych i aktywizacyjnych w dzielnicy: tzw. Grupa Pewnych Osób i stowarzyszenie „Społecznie Zaangażowani”.

Łódź Fashion Week Fashion Philosophy Fashion Week Poland to polski tydzień mody odbywający się dwa razy w roku w Łodzi. Jest to największa impreza modowa o zasięgu międzynarodowym, organizowana w Polsce. Wydarzenie to przyciąga szerokie spektrum odbiorców, zarówno artystów, handlowców ,jak i liczne media. Ostatnia, dwunasta edycja Łódź Fashion Week odbyła się w dniach 16-19 kwietnia 2015 r. Celem Fashion Week Poland jest promocja polskich projektantów w kraju i zagranicą oraz budowa trwałych relacji biznesowych między uczestnikami wydarzenia.

Jesienią 2008 roku Grupa Pewnych Osób zainicjowała akcję „Lipowa odNowa”. Był to projekt mający na celu dokonanie aktywizacji społecznej mieszkańców jednej z ulic Starego Polesia – Lipowej. Idea polegała przede wszystkim na poprawie komunikacji pomiędzy mieszkańcami a miejskimi władzami, a także pokazaniu lokalnej społeczności, iż warto dbać o własną okolicę. Projekt „Lipowa odNowa”, obok projektu „ARTeria Gdańska”, został ujęty w ramy opracowania wytycznych dla „Parku Kulturowego Wiązowa”, projektu mającego na celu ochronę krajobrazu kulturowego, przy tworzeniu którego wspólnie współpracowali przedstawiciele Muzeum Sztuki w Łodzi, Fundacji Ulicy Piotrkowskiej i Grupy Pewnych Osób. Z kolei jedną z inicjatyw Społecznie Zaangażowanych są odbywające się od 2011 roku na Starym Polesiu cykliczne imprezy związane z nadejściem lata – „Czerwcówki” oraz „Majówki Staropoleskie”. Są one wynikiem współpracy Szkoły Podstawowej nr 26 ze stowarzyszeniem. W lipcu 2013 przy ulicy Legionów powstała kawiarnia społeczna „Kogle-Mogle”, która stała się miejscem spotkań mieszkańców i aktywistów oraz nieformalnym centrum działań w zakresie rewitalizacji społecznej osiedla. Współpraca Szkoły Podstawowej nr 26, stowarzyszenia „Społecznie Zaangażowani”, kawiarni „Kogle-Mogle” oraz Teatru Pinokio zaowocowała powstaniem nieformalnej grupy „Współ-dzielnia Staropoleska”, mającej na celu zrzeszenie lokalnych podmiotów aktywnych w sferze rewitalizacji osiedla.

Light Move Festival Light Move Festival, z angielskiego Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła, to festiwal kulturalny organizowany w Łodzi od 2011 roku. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest łódzka Fundacja pozarządkowa LUX PRO MONUMENTIS, a samo wydarzenie należy do największych imprez plenerowych w Polsce. W ciągu trzech dni festiwalowych łódzkie przestrzenie miejskie Łodzi przemieniają w niezwykłą scenę, na której swe dzieła prezentowali najwięksi artyści z Polski i Europy. Light.Move.Festival. dowodzi, że nowoczesne technologie audiowizualne potrafią wydobyć piękno architektury. Łódź Design Festival Łódź Design Festival to przedsięwzięcie zapoczątkowane w 2007 roku, przyjmujące za formułę przegląd osiągnięć polskiego wzornictwa. Obecnie jest to najważniejsze w Europie Środkowo – Wschodniej wydarzenie związane z projektowaniem o randze międzynarodowej. Prezentuje design w różnych jego odsłonach, od wzornictwa przemysłowego, poprzez art i craft design, projektowanie graficzne, architekturę, aż po modę. Majówka Staropoleska Tegoroczna edycja tego wydarzenia miała miejsce 23 maja. Organizowane ono jest w formie pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Armii „Łódź” na ulicy Pogonowskiego 25 w Łodzi. Wydarzenie rozpoczyna się w południe, a kończy we wczesnych godzinach wieczornych. Przewidziane są atrakcje dla wszystkich uczestników, bez względu na ich wiek. W programie znalazły się warsztaty fotograficzne, plastyczne, turnieje gry w boule, koszykówkę, kapsle, pokazy sztuk walki, galerie rzemiosła. 183


184


nowe WYDARZENIA Strategia Generalna strategia Strategia polega na poprawie ogólnego obrazu dzielnicy i jakości życia, z jednej strony wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, z drugiej otwierając obszar na turystów. Celem nadrzędnym jest również poprawa komunikacji pomiędzy Starym Polesiem a resztą Łodzi. Trzy główne cele Po pierwsze zauważona została potrzeba stworzenia połączenia z ulicą Piotrkowską, aby zintegrować Stare Polesie z resztą Łodzi i rozszerzyć pozytywny wpływ, jaki wnosi do miasta rewitalizacja najpopularniejszej ulicy w mieście. Taki cel osiągnąć można poprzez rozszerzenie na dzielnicę wydarzeń, mających miejsce na ulicy Piotrkowskiej, np. „Light Move Festival”. Po drugie, planuje się ustanowienie nowej funkcji Starego Polesia jako dzielnicy dla artystów. Idea ta zostałaby zrealizowana poprzez wprowadzenie na obszarze takich wydarzeń jak Łódź Fashion Week, Design Festival czy festiwal graffiti. Po trzecie stworzona zostałaby identyfikacja, wprowadzająca szereg wydarzeń połączonych razem w Courtyard Festival, promowanym na obszarze całej dzielnicy Stare Polesie.

Opis Courtyard Festival Aby poprawić jakość życia mieszkańców, a tym samym obraz Starego Polesia, chcielibyśmy wprowadzić rywalizację pomiędzy podwórkami. Rywalizacja przeprowadzana byłaby w każdym z podwórek, jednocześnie lub jeden po drugim. Sam festiwal podzielony zostałby na trzy części. Flowersday Jest to część, w trakcie której mieszkańcy biorą aktywny udział w warsztatach. W ich trakcie uczą się sadzić oraz pielęgnować kwiaty i warzywa, a także odnawiać przestrzeń wewnątrz kwartałów mieszkaniowych. Po zdobyciu wiedzy przychodzi czas na praktykę i pracę mieszkańców nad swoimi podwórkami. Na tym etapie sadzone są rośliny, malowane ściany i odnawiane stare meble. Jako zakończenie planowana jest prezentacja, a specjalnie wybrane jury ocenia pracę mieszkańców. Po wręczeniu nagród rozpoczyna się świętowanie. Muzyka Lokalna Mieszkańcy mają wolną rękę, jeśli chodzi o wybór sposobu, w jaki chcą świętować Courtyard Festival. Aby jednak dać szansę młodym lokalnymi zespołom zaistnieć w społeczności, festiwal muzyczny staje się jedną z naszych propozycji. Courtyard cinema Wspólne oglądanie filmów jest kolejną proponowaną przez nas opcją. Niewątpliwie jest to świetny sposób na integrację mieszkańców i relaks w najbliższym otoczeniu. Filmy wyświetlane byłyby przez projektor rzutujący na wybrane ściany w podwórzach. Festiwal Foodtruck Aby wspomóc działania mające na celu sprowadzenie jak największej ilości ludzi do Starego Polesia oraz stworzenie trwałych połączeń dzielnicy z resztą Łodzi, proponujemy Foodtruck Festival. Tymczasowe zamknięcie ulicy Zielonej dla ruchu samochodowego pozwoliłoby na utworzenie idealnego terenu pod wjazd foodtruck’ów. Ulica Zielona to swoiste serce dzielnicy i naturalna brama do ulicy Piotrkowskiej.

185


KAMPANIE MARKETINGOWE Zazieleń rynek Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd wzięła się nazwa największego targowiska w Twojej dzielnicy? To miejsce tętniło życiem natury, było skrawkiem zieleni w tak gęstej tkance miejskiej. Kampania “Zazieleń rynek” ma na celu sprowokowanie mieszkańców do spojrzenia na Zielony Rynek z innej perspektywy - przecież Stare Polesie nie musi być szare! Zauważyliśmy potencjał Zielonego Rynku jako miejsca unikalnego w przestrzeni miasta. Większość przestrzeni handlowych to galerie sklepowe, duże centra o narzuconych przez korporacje cenach. Brakuje w Łodzi miejsca handlu dla małych, lokalnych przedsiębiorców czy też większych dyskontów oferujących w takich miejscach niższe ceny. Polesie Kultury Kampania marketingowa mająca na celu zwiększenie rozpoznawalności miejsc, które można uznać za atrakcyjne na Starym Polesiu. Główny nacisk jest kładzony na ciekawą architekturę związaną z kulturą, taką jak: Muzeum Sztuki, Lecznica dla zwierząt, Teatr Pinokio oraz kilkanaście innych obiektów, które warto promować w dzielnicy oraz na terenie całej Łodzi. Promocja odbywałaby się głównie za pomocą plakatów, takich jak citylighty oraz billboardy. Głównym założeniem kampanii jest nałożenie na czarno-białe zdjęcię jednego z czterech podstawowych kolorów z opracowanej identyfikacji wizualnej. Do tego dokładane jest hasło ,,Polesie Kultury’’ oraz ikona miejsca. Kampania ma za zadanie zwiększyć świadomość odbiorcy oraz zachęcić do zwiedzania tych miejsc. Równolegle działałaby interaktywna mapa na stronie internetowej, gdzie osoba zainteresowana może skorzystać z czterech różnych szlaków na mapie, aby zwiedzić najciekawsze miejsca na Stary Polesiu. Opracowane szlaki to: industrialna, mieszkalna (pałace) oraz kultura.

186


Portrety Starego Polesia Najważniejszą kampanią jest aktywizowanie miejsca przez ich mieszkańców. Jako jedna z największych dzielnic Łodzi, Stare Polesie ma wiele do zaoferowania, co może być wykorzystane przez lokalnych artystów. Poza osobami związanymi z kulturą lub sztuką, warto pytać o opinię lokalnych działaczy NGO, pracowników instytucji państwowych, zwykłych mieszkańców, a także dzieci. Każda z tych osób może wypowiedzieć się o Starym Polesiu, wyrazić swoje niezadowolenie, nadzieję lub zachęcić mieszkańców Łodzi do odwiedzenia tej dzielnicy. Jedną z ważnych inicjatyw jest stworzenie portretów osób, które w sposób aktywny mogą promować dzielnicę #arthub jako kwartał kreatywny. Stowarzyszenie św. Jerzego, w której artyści tworzą swoje dzieła, mogliby stworzyć serię portretów, gdzie każdy opowiada swoją historię związaną z Polesiem.

Pub Rozgrywka

“Czas lubimy spędzać u siebie, nie widzę ładnych miejsc na Starym Polesiu.”

Dominik

“Dzieciaki tutaj mogą być ciężkie, ale pozory mylą. Jak odpowiednio się do nich podejdzie to nawet łobuz pomoże ci posprzątać”

Kuba

“Lubię kopać z kolegami piłkę na dworze. Chciałbym mieć na podwórku jakiś dom do zabawy i więcej miejsca.”

187


koszulki

naklejki

pieczÄ…tka

188

przypinki

torby


Charakterystycznym elementem na siatce urbanistycznej Starego Polesia są ukośne ulice i ścięte dziedzińce, których kierunek wynika z dawnych podziałów ruralistycznych.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA LOGO

x

x

POLE OCHRONNE 2x

2x

TYPOGRAFIA UŻYTA W LOGO

ZABRANIA SIĘ DEFORMACJI TAKICH JAK:

JAAPOKKI

- Rozciąganie znaku - Nieproporcjonalne skalowanie znaku

TYPOGRAFIA UŻYTKOWA

- Zmiany grubości elementów znaku

Lato Thin Lato Regular Lato Bold Lato Black

- Zmiany wielkości i położenia elementów znaku - Zmiany kolorystyki znaku

KOLORYSTYKA KOLORY PODSTAWOWE

#FDE448

KOLORY WYKORZYSTANE W MAPACH #54B47A

#904240

#000000

60% 40%

189


NARZĘDZIA MARKETINGU INTERNETOWEGO Marketing internetowy jest obecnie jedną z najskuteczniejszych form marketingu, wykorzystującą internet do promowania produktów i usług. Marketing internetowy jest powszechnie stosowany również przy kreowaniu wizerunku miejsc, różnego rodzaju instytucji oraz miast. Najbardziej powszechnymi narzędziami używanymi w tej formie marketingu są strony internetowe oraz portale społecznościowe, takie jak Facebook lub Instagram. STRONA WWW Strona internetowa jest podstawowym narzędziem informacji i komunikacji marketingowej. Sprawnie działająca strona nie tylko promuje dany produkt, ale także buduje jego wizerunek. Jest to przede wszystkim rodzaj wizytówki, umożliwiającej dostęp do informacji o produkcie i kontakt z właścicielem strony. W przypadku serwisów internetowych ważnym elementem jest estetyka strony, czyli jej wygląd i przystępny system nawigacji. Kolejnym istotnym punktem jest sposób przekazania informacji, który powinien być zoptymalizowany pod względem wyszukiwarek i odbiorców. Przy tworzeniu strony WWW trzeba również pamiętać o pozycjonowaniu, czyli metodzie, dzięki której nasza strona jest umieszczona na samej górze wyników w wyszukiwarkach. FACEBOOK Serwis społecznościowy, który umożliwia integrację użytkowników, dzielenie się informacjami i zdjęciami oraz dostęp do różnego rodzaju aplikacji. Użytkownicy mają możliwość ingerencji w treść strony poprzez ocenianie, komentowanie, publikowanie wiadomości, zdjęć czy plików wideo, tym samym biorąc udział w kreowaniu społeczności internetowej. Facebook, jako narzędzie komunikacji marketingowej, w przeciwieństwie do większości tradycyjnych stron internetowych, umożliwia bezpośrednią, szybką interakcję z odbiorcami, oraz kontrolę nad tym, jaka grupa ludzi odwiedza stronę. Ogranicza jednak powierzchnię, którą można dostosować wizualnie. Mimo to Facebook,dzięki swojemu zasięgowi, jest uznawany za jedno z najbardziej efektywnych narzędzi marketingu.

INSTAGRAM Kolejny serwis społecznościowy, który skupia się na udostępnianiu własnych zdjęć oraz krótkich plików wideo. Jednym z jego najważniejszych elementów jest aplikacja dostępna dla urządzeń mobilnych, umożliwiająca bezpośrednią edycję zrobionych zdjęć lub filmów, oznaczenie ich i natychmiastowe udostępnienie w serwisie. Charakterystyczną cechą jest kwadratowy format zdjęć i oznaczanie ich hasztagami, umożliwiającymi zwiększenie zasięgu i dotarcie do odbiorców. Podobnie jak Facebook Instagram umożliwia śledzenie danego profilu i interakcję z innymi użytkownikami, przede wszystkim z poziomu urządzeń mobilnych. 190


CHARAKTERYSTYKA STRONY INTERNETOWEJ Strona internetowa www.starepolesie.com jest skierowana przede wszystkim do mieszkańców Starego Polesia oraz osób zainteresowanych tym rejonem Łodzi. Jej celem jest dostarczenie informacji na temat Starego Polesia oraz wyeksponowanie pozytywnych cech dzielnicy, a więc wykreowanie wizerunku miejsca. Strona została zaprojektowana w sposób, który zapewnia odbiorcy łatwy dostęp do informacji oraz szybkie poruszanie się po serwisie. W naszym projekcie skupiliśmy uwagę głównie na trzech aspektach: - na treści związanej z historią dzielnicy i całego miasta, - na przedstawieniu atrakcyjnych, wartościowych miejsc w postaci szlaków, - oraz na dostarczeniu mieszkańcom informacji i poradników zachęcających do działania na rzecz dzielnicy. Strona składa się z sześciu głównych podstron, z których każda jest poświęcona różnym zagadnieniom oraz ze strony głównej, zawierającej krótki opis dzielnicy i serwisu. Treści zostały w miarę możliwości wzbogacone w zdjęcia, ilustracje, a także grafiki. Jednym z istotnych elementów naszego projektu jest opracowanie szlaków po najważniejszych miejscach Starego Polesia.

Przedstawiono je na dostosowanych do potrzeb strony mapach. Najważniejsze obiekty na szlakach zostały zaopatrzone w graficzne ikony oraz rozbudowany opis. Najbardziej obszerna część serwisu jest poświęcona akcjom społecznym i poradnikom dla mieszkańców. Informacje zamieszczone w tym dziale skupiają się przede wszystkim na takich zagadnieniach jak: - porady remontowe, - informacje o źródłach finansowania, - przykłady małych, prosperujących przedsiębiorstw w innych częściach Polski, - pomysły na zagospodarowanie najbliższego otoczenia. Naszym celem było stworzenie strony o przejrzystej grafice, która będzie dopełnieniem zamieszczonych w raporcie treści. Wygląd wizualny jest oparty przede wszystkim na przyjętych przez nas zasadach identyfikacji. Ważnym elementem są w tym przypadku zdjęcia charakterystycznych miejsc lub detali Starego Polesia oraz powtarzający się w układzie graficznym kąt dwudziestu pięciu stopni, będący nawiązaniem do historycznego, urbanistycznego układu kwartałów wraz z częścią ulic dzielnicy. www.starepolesie.com

SCREEN

191


ORGANIZACJE, INICJATYWY Zarówno na terenie Starego Polesia, jak i całej Łodzi, zlokalizowane są liczne organizacje pozarządowe, działające na rzecz miasta i jego mieszkańców. Ich działalność przejawia się w postaci blogów i publikacji oraz różnorodnych inicjatyw o charakterze nie tylko społecznym, ale także sportowym i kulturalnym. Stoją one za wieloma wydarzeniami wzbogacającymi ofertę miasta. Przykładem są „Dziady Staropoleskie”,

192

będące świętem dzielnicy i jedną z unikalnych atrakcji dla jej mieszkańców, a także okazją do poznania historii tego miejsca. Organizacje Starego Polesia i Łodzi stawiają sobie różne cele, jednak większość z nich dąży przede wszystkim do aktywizacji mieszkańców. Poniżej prezentujemy listę wybranych organizacji i inicjatyw.

Społecznie Zaangażowani

Współ-dzielnia Staropoleska

Stowarzyszenie zajmujące się promocją i wsparciem wszystkich przejawów aktywności, której rezultatem są korzyści społeczne. Jego praca opiera się na inicjatywach lokalnych. Stowarzyszenie ma na celu pomaganie wszystkim zainteresowanym w umożliwieniu realizacji własnych projektów.

Inicjatywa stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani, polegająca na budowaniu sieci współpracy podmiotów, na przykład NGO lub urzędów, zlokalizowanych na terenie Starego Polesia. Do celów inicjatywy należy m.in. wspieranie rozwoju i aktywności społecznej mieszkańców.

www.spoleczniezaangazowani.eu

www.facebook.com/wspoldzielniastaropoleska

Ulice Starego Polesia

Detale Starego Polesia

Inicjatywa mieszkańców Starego Polesia oraz osób związanych z tą częścią Łodzi, której głównym celem jest skupienie jak największej ilości ludzi, zainteresowanych poprawą organizacji przestrzeni publicznej oraz jakości życia na obszarze Starego Polesia.

Inicjatywa poświęcona prezentacji niezwykłych detali architektonicznych Starego Polesia. W ramach inicjatywy powstały między innymi tematyczne szlaki detali opublikowane w formie map oraz fanpage z bogatą galerią zdjęć, dostępny na stronie:

www.ulicestaregopolesia.wordpress.com

www.facebook.com/DetaleStaregoPolesia


Łódź w Kulturze

Miej Miejsce

Blog poświęcony życiu kulturalnemu Łodzi. Autorzy, członkowie Społecznie Zaangażowanych, poruszają tematy dotyczące nie tylko sztuki, literatury czy historii, ale również nawiązują do przestrzeni miejskiej i społeczności łódzkiej.

Portal kulturalno-społeczny, skupiający uwagę na Łodzi i łódzkim środowisku artystycznym. Portal Miej Miejsce zajmuje się promocją sztuki oraz wspieraniem tutejszych artystów. Do jego celów należy także reagowanie na zmiany zachodzące w Łodzi.

www.lodzwkulturze.wordpress.com

www.miejmiejsce.com

Łódź hipsterem miast

Urban Explorers Łódź

Blog oraz fanpage wielbicieli Łodzi. Zajmuje się zbieraniem najciekawszych informacji dotyczących miasta. ,,Łódź hipsterem miast’’ to inicjatywa, której twórcy chcą zaproponować inne spojrzenie na niezwykłe miejsce, jakim jest Łódź.

Urban Explorers Łódź to grupa pasjonatów dzielących się wrażeniami z wycieczek po zdewastowanych i zniszczonych budynkach Łodzi. Zdjęcia z ich wypraw są dostępne na fanpage’u wraz z relacjami i informacjami na temat historii odwiedzanych miejsc.

www.lodzhipsteremmiast.wordpress.com

www.facebook.com/UrbanExplorersLodz

Urban Forms

Historie Łódzkie

Fundacja zajmująca się organizacją, promocją oraz wspieraniem niezależnych inicjatyw artystycznych, sportowych i społecznych. Dzięki fundacji do Łodzi, w tym także do Starego Polesia, zawitały murale.

Portal poświęcony historii Łodzi i jej mieszkańców. Historie Łódzkie to bogata baza dawnych zdjęć, filmów, map oraz niezwykłych historii znanych łodzian. Portal udostępnia nie tylko bogaty zasób informacji poświęcony wydarzeniom historycznym, ale również przykłady łódzkiego żargonu. www.historialodzi.obraz.com.pl

www.urbanforms.org

1939. ZAKOŃCZENIE list do mieszkańców Starego Polesia podziękowania bibliografia autorzy


194


LIST Drodzy Mieszkańcy Starego Polesia,

Jako autorzy projektu dla Starego Polesia chcielibyśmy zaoferować wyniki naszej pracy w ramach zajęć semestralnych. Zależy nam bardzo, aby nasz projekt został potraktowany jako inspiracja i propozycja dla dalszych prac realizowanych w ramach rewitalizacji dzielnicy i kontynuowany przez władze miasta oraz mieszkańców dzielnicy. Choć to projekt studencki, realizowaliśmy go jak profesjonalny zespół projektowy, opracowując strategię obejmującą zarówno przekształcenia przestrzenne, jak i strategie marketingowe oraz działania społeczne i zachęty dla aktywizacji mieszkańców. Zaproponowane działania mogłyby przyczynić się do rozwoju Starego Polesia. Odległość między Gdańskiej a Łodzią nie stanowiła przeszkody dla naszych działań. Przeprowadziliśmy wizje lokalne, współpracowaliśmy blisko z aktywistami, mieszkańcami i specjalistami z łódzkich urzędów. Byliśmy w stałym kontakcie i na bieżąco weryfikowaliśmy słuszność przyjętych rozwiązań. Dla zilustrowania naszych pomysłów posłużyliśmy się przykładami działań, które już sprawdziły się w innych miastach, również w Trójmieście. Powstała strategia, która może być wdrożona stopniowo – od małych, niskobudżetowych działań mieszkańców, aż po znaczne przekształcenia przy udziale miasta. Wszystkie z nich mogą prowadzić do stopniowej poprawy jakości życia dzielnicy. Mamy nadzieję, że przyjmiecie nasze pomysły jako ważny głos w dyskusji o przyszłości Waszej dzielnicy.

Autorzy

195


PODZIĘKOWANIA Niniejszy raport, nie mógłby zostać opracowany, gdyby nie pomoc wielu osób. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Agnieszki Reiske ze Stowarzyszenia Współ-dzielnia w Łodzi, która poświęciła swój czas, aby przekazać nam więdzę na temat Starego Polesia - jego zalet, wad oraz możliwości rozwoju. Kolejne podziękowania kierujemy do Pani Anny Sokołowskiej z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, która wprowadziła nas w temat Starego Polesia - zarysowała jego historię, strukturę oraz nakierowała na najważniejsze problemy dzielnicy. Pani Natalii Cyrzan z Instytutu Kultury Miejskiej, która dzięki swojemu dużemu doświadczeniu w organizacji wydarzeń publicznych, była w stanie pomóc grupie marketingowej w rozpisaniu strategii oraz rozplanowaniu ich na mapie Starego Polesia. Dziękujemy pani Iwonie Całej za poprowadzenie wykładu na temat przestrzeni publicznych, przekazanie swojej wiedzy na temat Łodzi oraz za wnikliwe uwagi, które pomogł w dopracowaniu projektu. Ogromne podziękowanie kierujemy również do wszystkich mieszkańców Łodzi, którzy dzielili się z nami swoją wiedzą na temat tego miasta: pomagali nam definiować jego potrzeby, problemy i zalety, informowali nas o istniejących źródłach i projektach. Dziękujemy za wszystkie opowiedziane historie, za cierpliwość i gotowość do wdrażania naszych pomysłów. Bez tej pomocy i poświęconego czasu nie bylibyśmy w stanie zrozumieć codzienności Starego Polesia, która definiuje plan rewitalizacji społecznej tego miejsca. Na końcu duże podziękowania kierujemy w stronę prowadzących - dr inż. arch. Łukasza Pancewicza oraz dr inż. arch. Moniki Arczyńskiej za wielogodzinne rozmowy i dyskusje na temat projektu. Dziękujemy za możliwość brania udziału w tym nietuzinkowym projekcie akademickim.

196


BIBLIOGRAFIA Literatura: “Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie” (2012) “Lokalny program rewitalizacji Łodzi 2020 +” “Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+”, zespół autorski: Marek Janiak, Magdalena Wiśniewska, Bartosz Poniatowski “Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku - Lokalny Program Rewitalizacji - 2009”, zespół autorów, koordynator zespołu ds. Rewitalizacji Grzegorz Sulikowski. “Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk - tom IV”, Wydawnictwo Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Strony Internetowe: www.mapa.lodz.pl www.turystyczna.lodz.pl www.zobaczlodz.pl www.spoleczniezaangazowani.eu www.fashionweek.pl www.lodz.naszemiasto.pl www.lmf.com.pl www.lightmovefestival.pl www.lodzartcenter.com www.lodzdesign.com www.urbanforms.org www.gdansk.pl www.uml.lodz.pl www.pup.gda.pl www.pup-lodz.pl www.dobryremont.gdansk.pl www.blog.cityspk.com/category/architecture/lang/en-us/?m=2008 www.fponsollearchitecte.wordpress.com/2012/09/08/cour-parisienne-vegetalisee/ www.bacsimagein.blogspot.com www.miresparis.com/cour-pavee-parisienne-c0092 www.pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Powszechny_w_ Łodzi www.muzeumtradycji.pl/ www.klubscenografia.pl/ www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/ www.teatrarlekin.pl/ www.pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Nowy_w_ Łodzi www.msl.org.pl/pl/strony/muzeum/ www.stereokrogs.com/ www.sklepmatejko.pl/ www.dzienniklodzki.pl/ www.polskaniezwykla.pl/ 197


AUTORZY

198

Natalia Podejko

Aleksandra Talko

Małgorzata Werdon

Agata Bonisławska

Agnieszka Jeleniewska

Anna Wieczorkowska

Agnieszka Stobierska

Paulina Maścianica

Marta Marszałek

Inès Mouelhi

Magdalena Derdowska

Monika Wons

Justyna Król

Alicja Walkusz

Hanna Kurlovich

Witali Suchan

Przemysław Wróbel

Julita Żuk

Danuta Kiedrowska

Anna Królikowska

Grupa koordynująca Zespół działający jako Glue Team to bardzo specyficzna grupa. Nie zajmowaliśmy się projektowaniem, lecz przenoszeniem idei na projekt. Jesteśmy zespołem, który dbał o dobrą komunikację między pozostałymi grupami i sklejał wszystko w całość tak, abyśmy jak najlepiej mogli ze sobą współpracować i podążali w ustalonym kierunku. To bardzo ważne zadanie, które dobrze wykonane pozwala na osiągnięcie maksymalnej efektywności i trafnych odpowiedzi na postawione zadania projektowe. Grupa zadań społecznych Zajmuje się szeroko rozumianą kwestią mieszkania na Starym Polesiu - analizą problemów z którymi spotykają się jej użytkownicy, w tym bezpieczeństwem i poprawieniem sytuacji mieszkaniowej młodych ludzi; kulturą i wydarzeniami dla mieszkańców Łodzi. Szuka inspiracji na projekty partycypacyjne i gromadzi je wraz z poradami dotyczącymi wyglądu wspólnej przestrzeni na ogólnodostępnej stronie internetowej. Część z pomysłów chce zastosować podczas planowanych warsztatów na terenie Starego Polesia, podczas których poruszy tematy wartości tej dzielnicy i jej przestrzeni półpublicznej; pomoże zrewitalizować jedno ze staropoleskich podwórek. Grupa projektowa - ulice Grupa Street Design jest grupą projektową, której zadanie skupiało się na ulicach w obrębie opracowania projektu na Starym Polesiu. Głównym jej zadaniem była poprawa funkcjonowania ulic tak, aby były bardziej przyjazne pieszym i rowerzystom, ale również odpowiednio odpowiadały na zapotrzebowanie na miejsca postojowe i płynne funkcjonowanie transportu publicznego. Analizy ruchu, sposobu funkcjonowania ulic oraz ich wymiarów zaowocowały strategią na poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz projektami, które na pierwszym miejscu stawiają dobro mieszkańców. Wspólnie z grupą Public Spaces zadbała o wprowadzenie nowych przestrzeni publicznych oraz zieleni w tkankę miejską.


Grupa projektowa - przestrzenie publiczne Grupa zajmująca się przestrzeniami publicznymi, wpisując się w ogólną strategię rewitalizacji dzielnicy rozwinęła plan przestrzennych interwencji. Opracowanych zostało 6 kwartałów. Trzy z nich reprezentują kwartały znajdujące się w strefach specjalnych interwencji: kwartał, na którym znajduje się Zielony Rynek - główny plac Starego Polesia będący częścią planu rewitalizacji ulicy Zielonej oraz dwa kwartały w obrębie Artistic Hub’u. Druga połowa podzielona została na trzy rodzaje uznane za reprezentatywne dla dzielnicy: kwartał z przewagą funkcji mieszkaniowej, kwartał z funkcją mieszaną, kwartał z przewagą funkcji usługowej. Dla każdego z kwartałów opracowane zostały analizy oraz plany użytkowania wnętrza kwartału starające się rozwiązać problem parcelacji wnętrz kwartałów, a przy tym zwiększyć ilość zieleni, zarówno tej prywatnej, jak i ogólnodostępnej. Na tej podstawie w każdym z kwartałów wybrane zostały 4 miejsca, dla których opracowano cztery detale projektowe: nisko- i wysokobudżetowe podwórko, instalacja tymczasowa oraz przestrzeń publiczna. Detale zostały dobrane w ten sposób, by pokazać, iż nie wielkimi kosztami można znacząco poprawić jakość przestrzeni publicznej i prywatnej w dzielnicy, a dzięki temu poprawić także jakość życia jej mieszkańców.

Michał Bainka

Ewa Kozłowska

Olga Nowakowska

Małgorzata Machaj

Sarah Galhardo

Katarzyna Kupczyk

Mateusz Kozłowski

Grupa marketingowa Zespół marketingowy składa się z sześciu osób o różnych doświadczeniach związanych z marketingiem i obszarem kreatywnym. W swoich zadaniach grupa podejmuje się przeanalizowania aktualnego wizerunku, istniejących organizacji oraz inicjatyw marketingowych na terenie Starego Polesia. Głównym celem naszych działań jest stworzenie nowych narzędzi komunikacji dla lokalnego społeczeństwa, aby w sposób spójny i zorganizowany komunikować zmiany w dzielnicy. Jednym z najważniejszych projektów jest stworzenie strony internetowej, jako głównego medium informacyjnego na temat Starego Polesia. Dodatkowo, grupa marketingowa odpowiedzialna jest za krótko i długotrwałe kampanie zmieniające wizerunek dzielnicy, opracowanie wydarzeń kulturowo - społecznych pod względem promocji oraz generalną strategię komunikowania dzielnicy na tle miasta. W ramach naszych działań opracowany został zestaw identyfikacji wizualnej. Wszystkie koncepcje zostały związane spójną, nową szatą graficzną, aby wszystkie grupy w sposób jednolity mogły zaprezentować swoje projekty. Po zakończeniu projektu akademickiego, wszystkie narzędzia komunikacyjne oraz związana z nimi szata graficzna zostaną przekazane lokalnej organizacji do swojego użytku.

Prowadzący Dzięki ich doświadczeniu, metodzie pracy oraz zaangażowaniu stworzyliśmy ten projekt.

dr inż. arch. Łukasz Pancewicz

Karolina Zarychta

Agnieszka Chromiec

Kinga Rzeplińska

Zofia Ulman

Martyna Ceglińska

Adrian Golab

dr inż. arch. Monika Arczyńska

mgr inż. arch. Piotr Smolnicki

199