Page 1

Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: запознавање на уч. со новиот матeријал 2. Наслов на тематската единица: Hello 3. Број/Тип на часот: 1/повторување II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ:  Запознавање на учениците со новиот матeријал III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: дијалошки приод и фронтална настава IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: Учебник, флеш карти, кукла, CD-аудио V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците се поздравуваат со наставникот. Наставникот за да создаде пријатна атмосфера на учениците им посакува успешен почеток на новата учебна година и ги прашува дали се одмориле и како си поминале за време на летниот одмор. ГЛАВЕН ДЕЛ: Потоа следи кратка презентација на учебникот, односно на приказните кои ке се обработуваат во текот на учебната година. Исто така наставникот преку кратка презентација на приказната ги запознава учениците и со определениот вокабулар кој треба да се совлада во текот на учебната година и притоа ги потпрашува на што се секаваат од претходната година. Наставникот им нагласува на учениците дека оваа учебна година ке учат да читаат и да пишуваат на англиски. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците кој неопходен прибор треба да се обезбеди за успешно завршување на предвидените обврски не само во текот на часот туку и предвидените домашните задачи. РЕФЛЕКСИЈА: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

1


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Утврдување претставување, возраст и бои 2. Наслов на наставната единица: Hello 3. Број/Тип на часот: 2/Утврдување II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ:  Претставување Hello, I`m…/ What`s your name?  How old are you? I`m ….  Бои (основни и изведени) III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: дијалошки и комуникативен приод, работа во парови и групи IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD, CD-плеер, топка V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците дека на овој час ќе се потсетат на нешто што го изучувале претходната година. За таа цел учениците се редат во две колони, еден позади друг, па преку игра сите заедно ќе се потсетат. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им ги дава следнива инструкци: ученикот пред да ја подаде топката кон другиот ученик треба да го праша What`s your name?, додека пак ученикот кој ќе ја добие топката треба да одговори Hello, I`m… Истото се повторува со прашањето и одговорот How old are you? I`m …. Следната игра е за повторување на боите, притоа наставникот им кажува: Simon says: touch something (colour)… и секој ученик треба да допре некој предмет во определената боја. ЗАВРШЕН ДЕЛ: На крај наставникот презентира песничка поврзана со боите, а учениците се трудат да ја научат и заеднички да ја испеат: РЕФЛЕКСИЈА: Song: Colours Red and yellow, Red and yellow, Orange, pink and blue, Orange, pink and blue, Colours of the rainbow, Colours of the rainbow, I love you, I love you. I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите A, B, C & D 2


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

2. Наслов на наставната единица: Hello 3. Број/Тип на часот: 3/ презентација 2012 II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите А, В, C & D III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери, автентични матријали V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им објаснува на учениците дека ќе почнат со изучување на буквите од англиската азбука, нагласувајќи дека таа има 26 букви. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот на табла ги презентира редоследно првите 4 букви од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на голема и мала „A a”. Потоа следи презентација на големата и мала буква „B b”, па голема и мала „C C” и „D d”. Следно што треба да направат сите ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква. Наставникот ги мотивира учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и препознатливи од секојдневието како: apple- јаболко, balloon- балон, car- автомобил, cat- маче, dog- куче, dinosaur- диносаурус… ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се што е пишувано на час. РЕФЛЕКСИЈА: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите E, F, G & H 3


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

2. Наслов на наставната единица: Hello 3. Број/Тип на часот: 4/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите Е, F, G & H III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери, автентични матријали V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната задача и заеднички сите ученици ги повторуваат изучените букви од претходниот час. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот на табла ги презентира редоследно следните 4 букви од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на голема и мала „E e”. Потоа следи презентација на големата и мала буква „F f”, па голема и мала „G g” и „H h”. Следно што треба да направат сите ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква. Наставникот ги мотивира учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и препознатливи од секојдневието како: elephant - слон, food -храна , feet - стапала , giraffe - жирафа , hippo – нилски коњ. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се што е пишувано на час. РЕФЛЕКСИЈА: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите I, J & K 4


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

2. Наслов на наставната единица: Hello 3. Број/Тип на часот: 5/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите I, J & K III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери, автентични матријали V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната задача и заеднички сите ученици ги повторуваат изучените букви од претходниот час. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот на табла ги презентира редоследно следните 3 букви од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на голема и мала „I i”. Потоа следи презентација на големата и мала буква „J j”, па голема и мала „K k”. Следно што треба да направат сите ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква. Наставникот ги мотивира учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и препознатливи од секојдневието како: ice cream - , judo - , ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се што е пишувано на час. РЕФЛЕКСИЈА: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите L, M & N 2. Наслов на наставната единица: Hello 5


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

3. Број/Тип на часот: 6/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите L, M & N III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери, автентични матријали V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната задача и заеднички сите ученици ги повторуваат изучените букви од претходниот час. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот на табла ги презентира редоследно следните 3 букви од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на голема и мала „L l”. Потоа следи презентација на големата и мала буква „M m”, па голема и мала „N n”. Следно што треба да направат сите ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква. Наставникот ги мотивира учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и препознатливи од секојдневието како: lemon - лимон , milk - млеко , nose нос, nine - девет. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се што е пишувано на час. РЕФЛЕКСИЈА: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите O, P, Q & R 2. Наслов на наставната единица: Hello 3. Број/Тип на часот: 7/ презентација 6


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите O, P, Q & R III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери, автентични матријали V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната задача и заеднички сите ученици ги повторуваат изучените букви од претходниот час. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот на табла ги презентира редоследно следните 4 букви од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на голема и мала „O o”. Потоа следи презентација на големата и мала буква „P p”, па голема и мала „Q q” и „R r”. Следно што треба да направат сите ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква. Наставникот ги мотивира учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и препознатливи од секојдневието како: orange – портокал, plum- слива, queen - кралица, red – црвена. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се што е пишувано на час. РЕФЛЕКСИЈА: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите S, T, U & V 2. Наслов на наставната единица: Hello 3. Број/Тип на часот: 8/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите S, T, U & V 7


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери, автентични матријали V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната задача и заеднички сите ученици ги повторуваат изучените букви од претходниот час. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот на табла ги презентира редоследно следните 4 букви од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на голема и мала „S s”. Потоа следи презентација на големата и мала буква „T t”, па голема и мала „U u” и „V v”. Следно што треба да направат сите ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква. Наставникот ги мотивира учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и препознатливи од секојдневието како: six - шест, ten десет, umbrella- чадор, violin – виолина. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се што е пишувано на час. РЕФЛЕКСИЈА: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите W, X, Y & Z 2. Наслов на наставната единица: Hello 3. Број/Тип на часот: 9/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите W, X, Y & Z 8


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери, автентични матријали V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната задача и заеднички сите ученици ги повторуваат изучените букви од претходниот час. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот на табла ги презентира редоследно последните 4 букви од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на голема и мала „W w”. Потоа следи презентација на големата и мала буква „X x”, па голема и мала „Y y” и „Z z”. Следно што треба да направат сите ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква. Наставникот ги мотивира учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и препознатливи од секојдневието како: window - прозорец, x-ray – рентген зрак, yellow - жолта , zebra – зебра. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се што е пишувано на час. РЕФЛЕКСИЈА: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Повторување на изучените букви 2. Наслов на наставната единица: Hello 3. Број/Тип на часот: 10/ повторување II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: да се повторат буквите од англиската азбука. 9


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален, дијалошки, работа во групи, индивидуално IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD, CD-плеер V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот прегледува домашната работа. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот ја пишува буквата „A a” на табла и до неа зборчето appleјаболко. Им објаснува на учениците дека еден по еден треба да дојдат да таблата и да ја напишат следната букава од азбуката и зборчето кое е учено со таа буква. Се проследува целата азбука и зборовите учени до сега. Наставникот на таблата црта Hangman-бесилка. Учениците ги поделува на два тима, тим А и тим Б. Им објаснува на учениците дека треба да го погодат зборот со тоа што ќе ги кажуваат буквите од азбуката. За секоја точна буква тимот добива поен, а за секој погоден збор пет поена. Победник е тимот со најмногу поени. Наставникот им објаснува на учениците дека ќе играат Chinese whispersрасипан телефон. Учениците остануваат поделени во двата тима. Наставникот на ливче пишува еден од изучените зборови и го подава ливчето на првиот член од тимот. Ученикот го чита зборчето и му го шепнува на другарчето до него. Се проследува зборот со шепнување до последниот член од тимот кој го кажува на глас зборчето. Доколку е истото зборче кое наставникот го напишал на ливчето добиваат еден поен, доколку не е не добиваат поен. Победник е оној тим кој ќе има најмногу поени на крајот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им задава по една буква од англиската азбука на секој ученик. Им објаснува дека за домашна треба на бел лист А4 да ја напишат големата и малат буква, зборчето кое е учено со таа букава и истите ги обојат. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: Повторување на буквите од англиската азбука, спелување на претходно изучените зборови Активности: 1. Пишување на азбуката и изучените зборови на табла • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: пишување • Наставни средства и помагала: табла, креда 2. Игра Hangman (бесилка) 10


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска • Форма на работа: игра по групи/ тимови • Наставни методи: пишување • Наставни средства и помагала: табла, креда 3. Игра Chinese whispers (расипан телефон) • Форма на работа: игра по групи/ тимови • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: ливчиња со зборчиња Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

11


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Броеви до 100 2. Наслов на наставната единица: Hello 3. Број/Тип на часот: 11/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на броевите од 1-100, повторување на преставување, бои и возраст III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален, аудио-визуелен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, флеш карти V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Се повторуваат броевите од 1-10 со тоа што наставникот ги пишува на табла, а учениците заедно ги кажуваат. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува дека ќе учат броевите од 10 до 100. Наставникот ги презентира еден по еден на таблата, а учениците ги пишуваат во своите тетратки. Учениците ги отвораат учебниците на стр. 3 и ги повторуваат боите: redцрвена, yellow- жолта, blue.- сина .... На таблата наставникот става флеш карта со одредена боја и пишува број од 1-100 до нејзе. Учениците еден по еден ја именуваат бојата и напишаниот број. Учениците повторуваат како се преставува на англиски јазик. Наставникот пишува на табла: Hello, I’m ….(името). I’m .....(години). Учениците го прават истото за нив во своите тетратки. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа да се напишат броевите од 1-100.

12


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Предмети во училница 2. Наслов на наставната единица: Hello 3. Број/Тип на часот: 12/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на броевите од 1-100 и усвојување на презентираните училишни предмети III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален, аудио-визуелен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Се повторуваат броевите од 1-100 така што наставникот ги пишува на табла по измешан редослед. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува дека ќе учат зборови за предмети од училницата. Па наставникот покажува на пенкалото и вели pen, на книга-book, на молив-pencil… Потоа се слуша снимката и учениците покажуваат кон предметите, а потоа и ги повторуваат. Потоа се слуша и снимката со Beth, Harry, Yasmin и учениците покажуваат кон нив во учебникот и ги даваат одговори додека наставникот ја стопира снимката. Наставникот ги прашува учениците „What colour is my pen?“ и го пишува на табла. Учениците подготвуваат слично прашање за еден училишен предмет. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа се пишуваат новите зборови по 5 пати.

13


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Денови на седмицата 2. Наслов на наставната единица: Hello 3. Број/Тип на часот: 13/презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и усвојување на училишните предмети и презентација на деновите на неделата III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален, аудио-визуелен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD, картички со деновите од неделата V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Се повторуваат уч. предмети такашто наставникот крева неколку моливи, па неколку пенкала... а учениците го кажуваат соодведниот предмет ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот ги прашува децата кој им е омилен ден и зошто. Потоа им го кажува како се вика нивниот омилен ден на англиски, а тие да повторат. Се слуша снимката и учениците покажуваат кон деновите. Следниот пат тие ги кажуваат и на крај ги затвораат книгите и заедно со снимката ги кажуваат. Наставникот претходно подготвува картички со деновите од седмицата. Им кажува на учениците “Today is …..(кој ден е неделата е)”. Тие треба да ги кажат следните шест дена од седмицата по редослед. Потоа наставникот избира друг ден и учениците ги повторуваат по редослед. Учениците ја слушаат снимката за Beth (стр. 5, вежба 8), па потоа наставникот прашува поедини ученици. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашно се пишуваат деновите од седмицата и учениците си пишуваат за себе, како се викаат, колку години имаат, омилена боја и омилен ден.

14


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Клучни зборови во стрип дијалог 2. Наслов на наставната единица: Toys 3. Број/Тип на часот: 14/презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентација на нови зборови низ цртан филм III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален, аудио-визуелен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Се повторуваат деновите на неделата и боите ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им покажува сликички на децата и ги прашува дали знаат како се викаат на англиски: spaceman, cowboy, dinosaur. Учениците ја слушаат и ја гледаат цртаната приказна на стр.6. Наставникот прашува што гледаат на сликата. Потоа преку цртањe на таблата голем и мал диносарус им укажува на разликата големо-мало: big – small. Потоа учениците слушаат и повторуваат. Наставникот повикува доброволец на табла и му кажува да нацрта big book-голема книга, потоа повикува друг доброволец и му кажува да нацрта small book-мала книга. Поедини ученици со помош од наставникот го читаат дијалогот со препознавање на зборовите и кратките фрази. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашно учениците го пишуваат текстот од стрипот.

15


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Читање и пишување 2. Наслов на наставната единица: Toys 3. Број/Тип на часот: 15/презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентација на нови зборови и повторување на усвоените називи на играчки III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален, аудио-визуелен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, флеш-карти, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им покажува флеш-карти со слики од веќе изучените играчки, а учениците ги именуваат. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им покажува сликички со други играчки на децата и ги прашува дали знаат како се викаат на англиски: doll, car, ball, teddy bear. Потоа учениците ја слушаат песничката и ја гледаат цртаната слика на стр.7. Наставникот ги прашува и им објаснува што има на сликата. Потоа учениците ја пеат заедно песната со снимката. Поедини ученици ја читаат песничката, а потоа сите заедно се обидуваат да ја пеат. Учениците ги сечат сликичките со играчките. Наставникот им кажува дека ќе ја играат играта “Simon says”. Наставникот им кажува Hold up a (doll), учениците треба да ја покажат соодветната картичка. Доколку наставникот не каже (Simon says) не треба да кренат картичка. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна учениците ги пишуваат новите зборови по 5 пати.

16


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Активности за утврдување 2. Наслов на наставната единица: Toys 3. Број/Тип на часот: 16/утврдување II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоените називи на играчки и боите III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-лингвален, аудио-визуелен, кооперативно учење IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, флеш-карти, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги покажува и ги реди флеш-картите со играчки пред себе, велејќи им: It`s a car. It`s a doll… ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр. 8 и 9, а наставникот им поставува прашања What is it? What colour is it?, а учениците одговараат. Потоа ја слушаат снимката со опис на предметите и самите погодуваат кој предмет се опишува. Потоа следат наредби и прашања: Point to the ball. Is it red? No, it`s… Потоа повторно ја слушаат снимката и повторуваат. Наставникот им кажува на учениците дека ќе играат игра I spy with my little eye- На буква, на буква. Наставникот избира предмет во училницата (еднобоен), учениците се обидуваат да погодат кој е предметот. Учениците ја повторуваат песната за играчките од минатиот час. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна учениците избираат една играчка која треба да ја нацртаат, обојат и опишат. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: Повторување на усвоените називи на играчки и бои Активности: 1. Игра со флеш- картички (играчки) • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: аудио- визуелен, дијалошки • Наставни средства и помагала: флеш- картички 2. Игра I spy with my little eye (на буква на буква) (играчки и бои) • Форма на работа: работа по групи/ тимови 17


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска • Наставни методи: аудио- лингвален, аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: различни предмети во училницата Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

18


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Песничка 2. Наслов на наставната единица: Toys 3. Број/Тип на часот: 17/вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоените називи на играчки III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, аудиолингвален, комуникативен, работа во парови IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, флеш-карти, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ги крие флеш-картите со играчки зад учебникот и по малку ги покажува и потоа ги прашува учениците: Is it a car? No. It`s a doll… ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците гледаат на стр.9 вежба 6 и притоа слушаат снимка и одговараат на поставените прашања со Yes/No. Потоа наставникот им дава опис на еден предмет: It`s green. It isn`t a car. Is it a dinosaur? а учениците одговараат на крајот пак со Yes/No. Учениците во своите тетратки цртаат по еден предмет и го обојуваат а пота меѓусебно си поставуваат прашања и го погодуваат предметот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа учениците ги препишуваат прашањата од вежбата 6 на стр.9 во своите тетратки и ги одговараат со Yes/No.

19


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Активности зборување со акцент на клучни структури 2. Наслов на наставната единица: Toys 3. Број/Тип на часот: 18/вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоениот вокабулар III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, аудиолингвален, комуникативен, работа во парови IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот полека на табла црта една играчка и ги прашува учениците What is it? а тие одговараат. Потоа истото го повторува и со другите играчки. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците гледаат на стр.10, наставникот ги прашува Who`s this?, а учениците одговараат. Потоа ја слушаат снимка и одговараат на поставените прашања со Yes/No. При повторното слушање наставникот ја стопира снимката и учениците ги повторуваат кратките искази. Потоа учениците со помош на наставникот се обидуваат да ги читаат исказите. Децата прво ја цртаат својата омилена играчка и меѓусебно си поставуваат прашања со цел да погодат која е играчката. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашно учениците на бел лист А4 ја цртаат нивната омилена играчка (My favorite toy) и ги дополнуваат речениците It’s ….(big/small). It’s ….. (colour). It’s a ….(name of toy).

20


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Презентирање на дијалози со стрип за проширување на знаења 2. Наслов на наставната единица: Toys 3. Број/Тип на часот: 19/вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоениот вокабулар и негово проширување III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, аудиолингвален, комуникативен, работа во парови IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, флеш- карти V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот повикува доброволец на табла и го врти накај таблата. Избира една од флеш- картите со изучените играчки и им ја покажува на учениците. Доброволецот треба да поставува прашања Is it big/ small? Is is blue/ red?... Is it a car? ..... за да ја погоди играчката а останатите ученици одговараат со Yes/No. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците гледаат на стр. 11, и ги разгледуваат играчките кои се преставени. Наставникот им објаснува дека двете деца ке ја презентираат својата омилена играчка. Наставникот избира двајца доброволци за да ги прочитаат исказите. Потоа другите учениците со помош на наставникот се обидуваат да ги читаат исказите и да погодат за кои две играчки се двата исказа. Наставникот на таблата ги црта и ги потенцира новите 2 играчки: computer game & bike и бара учениците да ги нацртаат и да ги препишат во своите тетратки. Потоа учениците кажуваат која им е нивна омилена играчка. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа учениците ги пишуваат изразите на новите играчки по пет пати.

21


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Дијалози-читање и глумење 2. Наслов на наставната единица: Toys 3. Број/Тип на часот: 20/вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучените работи III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, аудиолингвален, комуникативен, работа во парови IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците ја пеат песничката за бројките ГЛАВЕН ДЕЛ: Потоа учениците отвараат на стр.2 и 3 и ги читаат дијалозите по улоги со помош на наставникот. Истата постапка се повторува со дијалозите на стр. 6, стр. 10, стр. 11. Потоа учениците почнуваат да ги цртаат изучените играчки во своите тетратки и да ги препишат зборовите под сликичките, такашто се подготвуваат за изучување на ортографијата на буквите, а подоцна и на зборовите. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците ги бојат нацртаните играчки ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ:

Цел: Читање и глумење на дијалози Активност: 1. Читање и глумење на дијалозите од стр. 2, 3, 6, 10, 11 по улоги, со цел да се повтори и утврди изучениот материјал • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: работа на текст/ дијалог • Наставни средства и помагала: учебник Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош

РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

22


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Вежби – читање краток текст 2. Наслов на наставната единица: Toys 3. Број/Тип на часот: 21/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоениот матријал III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им покажува флеш-карти со слики од веќе изучените играчки, а учениците ги именуваат. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот бара учениците да повторуваат по него It`s a dog… и да ги редат нивните мали сликички по истиот редослед како што ги повторуваат. Потоа откако ќе го добијат редоследот на сликичките како стиховите во песничката за играчките, почнуваат сите заедно да ја пеат. Следната активност исто е поврзана со сликичките такашто овојпат учениците меѓусебно се прашуваат и одговараат Is it a car?/ Is it big? Is it red? Yes/No. а наставникот кружи околу нив и им помага при изговорот и составувањето на прашањата. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им задава за домашна задача да нацртаат кругчиња и да ги обојат со изучените боички, а потоа под секое кругче да ја препишат соодветната боја од учебникот. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ:

Цел: Повторување на усвоениот материјал со помош на флеш- картички Активности: 1. Пеење на песничката на стр. 7 со помош на флеш- картички • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: аудио- лингвален, аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: ЦД, касетофон, флеш- картички 2. Поставување на прашања (пр. Is it big/small/a car?) и давање одговори (пр. Yes/No) со помош на флеш- картички • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: дијалошки, структурен 23


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска • Наставни средства и помагала: флеш- картички Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

24


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Повторување на целината 2. Наслов на наставната единица: Toys 3. Број/Тип на часот: 22/ повторување II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување на усвоениот материјал III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, структурен, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, флеш- карти V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот зема една од флеш- картите со играчки и вели It’s a (ball). Доколку реченицата е точна учениците ја повторуваат, доколку не е точна не ја повторуваат. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот покажува флеш- карта со една од играчките, на пример car и им вели на учениците It isn’t a ball. It’s a ….. и тие треба да кажат што е. Истото го пишува на табла а учениците го пишуваат во нивните тетратки. Ја повторува истата постапка со неколку играчки. Наставникот црта 4 играчки на табла, 2 мали, 2 големи во различни бои. Опишува една од играчките на следниот начин: It’s big. It’s red. и го поставува прашањето Is it a ball? Yes. Ги опишува останатите играчки, а учениците во своите тетратки ги препишуваат и ги поставуваат и одговараат прашањата како во примерот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа учениците ги повторуваат изучените играчки и се подготвуваат за тест. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ:

Цел: Повторување на усвоениот материјал Активности: 1. Игра со флеш- картички True&False • Форма на работа: фронтална и индивидуална • Наставни методи: аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: флеш- картички 2. Цртање на играчките, нивно опишување, поставување прашања и нивно одговарање 25


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: аудио- визуелен, дијалошки, структурен • Наставни средства и помагала: тетратки, боички Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __

26


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Евалвација на целината- тест 2. Наслов на наставната единица: Toys 3. Број/Тип на часот: 23/ евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: евалвација на усвоениот материјал од целината III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: индивидуална работа IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тест V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги дели тестовите на учениците и ги објаснува вежбите. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците индивидуално ги решаваат вежбите од тестот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

27


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Утврдување на целината 2. Наслов на наставната единица: Toys 3. Број/Тип на часот: 24/ утврдување и евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: утврдување и евалвација на усвоениот материјал од целината III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, работа во парови, индивидуална работа IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, мали флеш- карти V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги враќа прегледаните тестови на учениците и заедно ги разгледуваат. Потоа учениците ги добиваат листовите за самооценување (техника семафор) и индивидуално ги пополнуваат. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот избира поедини ученици за да ги читаат дијалозите од стр. 2, 3, 6, 10 и 11 како и песничката на стр. 7. Наставникот избира доброволци кои треба да се престават себе си, колку години имаат, која им е омилена боја, омилен ден, омилена играчка и истата да ја опишат. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците дека ќе играат „Бинго“, ги групира учениците во парови и им кажува да изберат четири сликички од темата играчки. Потоа именува една од изучените играчки. Доколку учениците ја имаат играчката ја превртуваат. Се повторува истата постапка се додека некои од паровите не ги превртат сите сликички и извикаат „Бинго“. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: Утврдување и евалвација на усвоениот материјал Активности: 1. Самооценување • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: • Наставни средства и помагала: листа за самооценување: техника семафор 2. Читање на дијалози • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: работа на текст/ дијалог 28


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска • Наставни средства и помагала: учебник 3. Претставување (колку години, омилена боја, омилен ден, омилена играчка и опишување на истата) • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: комуникативен • Наставни средства и помагала: нема Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

29


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Презентација на клучни зборови во стрип, дијалози 2. Наслов на наставната единица: Monsters 3. Број/Тип на часот: 25/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентација на нови зборови низ цртан филм III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, флеш- карти, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот со помош на флеш-картите ги прашува учениците на следниот начин: It`s a spaceman. Yes or no? …No. What is it?, а учениците одговараат. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците да отворат на страна бр. 12 во ученикот и ги прашува што е тоа, за што ќе се работи во новата тема. Потоа го објаснува зборот Monster такашто на табла црта едно чудовиште. Потоа му црта црта 3 очи, 2 уши, голема уста и 4 остри заби. Покажува кон неговите карактеристики и ги изговара новите фрази, барајќи притоа од учениците да повторуваат. Потоа следи презентација на снимката од дијалогот на стр.12. Настаникот ги објаснува повторно новите зборови. Учениците со помош на наставникот го читаат дијалогот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците за домашна работа треба да нацртаат свое чудовиште и да го обојат. Наставникот им кажува да ги исечат сликичките со деловите од лицето од нивните книги и да ги донесат на следниот час.

30


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Читање и пишување 2. Наслов на наставната единица: Monsters 3. Број/Тип на часот: 26/ Презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: Продлaбочување и проширување на вокабулар III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD, мали флеш- карти V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната задача. Црта свое чудовиште на таблата и ги прашува учениците да кажат колку очи, уши и заби има. ГЛАВЕН ДЕЛ: Потоа ја слушаат снимката од вежбата бр.2 на стр. 13 и треба да покажат кон соодветниот означен дел од лицето. Потоа наставникот црта делови од лицето на табла, а учениците ги именуваат на англиски. Наставникот им ја објаснува на учениците разликата помеѓу a и an: an се употребува пред зборови кои почнуваат на самогласки, додека а пред зборови кои почнуваат на согласки. Наставникот им кажува на учениците да ги извадат сликичките кои требаа да ги исечат дома. Потоа наставникот им кажува еден збор, а учениците ги креваат своите мали флеш-карти. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашно учениците ги пишуваат новите зборови по пет пати.

31


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Песничка 2. Наслов на наставната единица: Monsters 3. Број/Тип на часот: 27/ презентација и вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар,изучување на песнички III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, ТПР, структурен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците ги повторуваат деловите од лицето според инструкциите што ги добиваат од наставникот Point to a nose/ eyes... ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците да отворат на стр. 13 и да ја погледнат сликичката во вежбата бр. 4. Ги прашува дали маската што ја има детето е scaryстрашна. Потоа учениците ја слушаат песничката и ја следат во своите книги. Потоа учениците ги затвораат своите книги и наставникот повторно ја пушта песничката а учениците покажуваат кон различните делови од лицето. Се слуша песничката уште еднаш е сега учениците се обидуваат да ја кажуваат на глас заедно. Учениците ги отвораат книгите на стр. 14 и 15 и ја разгледуваат сликата. После 1 минута ги затвараат книгите и кажуваат што виделе. Наставникот прашува: How many monstres? What colour?... Учениците ги отвораат книгите и ги проверуваат одговорите. Потоа учениците ја гледаат сликата и ја слушаат вежбата бр.5 на стр. 14 која ги објаснува чудовиштата. Откако ќе ислушаат наставникот ги прашува колку чудовишта не се објаснети. Потоа наставникот објаснува едно од чудовиштата (кое не е споменато на снимката) а учениците се обидуваат да откријат за кое чудовиште се работи, одговарајќи на пример, Its’ brown. Наставникот повикува еден доброволец да објасни едно од трите чудовишта а другите ученици погодуваат. Учениците ја продолжуваат активноста работејќи во парови, наставникот ги надгледува и понудува помош каде е потребно. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашно учениците ја препишуваат песничката во своите тетратки и цртаат страшна маска според нејзе. 32


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар Активности: 1. Следење на инструкции од страна на наставникот од видот на Point to your nose/ eyes… со цел да се повторат деловите од лицето • Форма на работа: работа со цело одделение • Наставни методи: ТПР • Наставни средства и помагала: деловите од лицето на самите ученици 2. Опишување на чудовишта на стр. 14, 15 од страна на доброволци, останатите ученици погодуваат за кое чудовиште станува збор • Форма на работа: работа со цело одделение, индивидуална • Наставни методи: аудио- лингвален, структурен • Наставни средства и помагала: учебник Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

33


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Активности за утврдување 2. Наслов на наставната единица: Monsters 3. Број/Тип на часот: 28/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, структурен, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот проверува домашна работа. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ја гледаат сликата од вежбата 7 на стр. 15, наставникот ја чита реченицата и прашува Right?- Точно? Wrong?- Погрешно? а учениците одговараат. Наставникот покажува кон себе и вели: I haven’t got green teeth. Right? Wrong?учениците одговараат- Right. Потоа вели: I haven’t got two eyes. Right? Wrong?Wrong. Наставникот ги пишува двете конструкции на табла I’ve got- Јас имам и I haven’t got- Јас немам. Потоа вели: blue eyes и потврдува дека точната конструкција е I haven’t got и пишува под неа I haven’t got blue eyes. Се повторува истата процедура со I’ve got и two ears. Потоа пишува уште по еден пример со истите конструкции. Учениците препишуваат во нивните тетратки. Потоа се слуша вежбата 7 а учениците покажуваат кон чудовиштата кои се опишани. Наставникот ги дели учениците во помали групи. Еден по еден кажуваат по една реченица за нив- I’ve got brown hair. I’ve got two ears. I’ve got blue eyes.- без да повторат иста реченица. Потоа се проследува истата процедура со I haven’t got. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашно учениците избираат по две сликички од флеш- картите и пишуваат по една реченици со I’ve got- Јас имам и I haven’t got- Јас немам за секоја од сликичките. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар и граматички конструкции 34


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска Активности: 1. Учениците работат во групи и еден по еден кажуваат по една реченица за нив (конструкции I’ve got/ I haven’t got) без да се повтори истата реченица • Форма на работа: работа во групи • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: самите ученици Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

35


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Презентирање дијалози со стрип за проширување на знаењата 2. Наслов на наставната единица: Monsters 3. Број/Тип на часот: 29/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, структурен, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD, лист од блок, фломастери, ножички V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот кажува реченици за себе со конструкциите I’ve got- и I haven’t got- а учениците одговараат со Right. Wrong. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците го разгледуваат стрипот на стр. 16 и опишуваат што се случува. Потоа ја слушаат вежбата 9 и ја следат во нивните книги. Наставникот избира неколку доброволци да го читаат стрипот со помош на наставникот. За вежбата 10 учениците прават свои маски и ги бојат. Откако ќе ги направат ја креваат маската и ја опишуваат како во примерот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците да ги потпишат своите маски и ги собира за следниот час. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ:

Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар, граматички конструкции и нивно проширување Активности: 1. Правење ма маски и нивно опишување • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: материјал за правење маски (лист од блок, ножиќки, лепак, фломасери) Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош 36


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

37


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Дијалози- читање и глумење по улоги 2. Наслов на наставната единица: Monsters 3. Број/Тип на часот: 30/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, структурен, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD, маски V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ги става маските на клупата. Секој од учениците ја опишува својата маска. Откако ќе ја опише маската другарчето до него доаѓа до масата ја избира точната маска и ја носи кај неговиот сопственик. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците дека денес ќе се запознаат со некои митски чудовишта и им кажува да се обидат да препознаат некои од нив на стр. 17. Учениците ја слушаат вежбата 11 со тоа што наставникот ја паузира снимката после секое опишување за да учениците погодат за кое чудовиште се работи. Учениците ја слушаат снимката уште еднаш а потоа доброволци ги читаат опишувањата со помош на наставникот. Учениците ја гледаат сликата од вежбата 12, го читаат почетокот од текстот и кажуваат неколку реченици како пример како може да се продолжи. Потоа пишуваат свое опишување на диносаурусот во нивните тетратки. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа учениците ги опишуваат своите лица употребувајќи ги конструкциите I’ve got/ I haven’t got. Наставникот им кажува дека можат да ја употребат и својата имагинација и да употребат речениците како на пример: I haven’t got a blue nose, I haven’t got 9 heads. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ:

Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар, граматички конструкции и нивно проширување Активности: 1. Опишување на маските од страна на учениците (воведен дел) • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен 38


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска • Наставни средства и помагала: направени маски Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

39


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Ноќ на вештерки- Halloween 2. Наслов на наставната единица: Monsters 3. Број/Тип на часот: 31/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: проширување на изучениот вокабулар и презентација на вокабулар поврзан со празникот Ноќ на вештерки- Halloween III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја проверува домашната работа. Наставникот црта вештерка на табла и ги прашува учениците What is it? Учениците одговараат и наставникот го пишува зборот witch под сликата. Се повторува истата постапка со зборчето ghostдух. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците отвораат на стр. 62 и ја разгледуваат сликата. Наставникот им објаснува дека децата ја играат играта “Bobbing for apples”- традиционална игра за време на празникот Ноќ на вештерки. Учениците ја слушаат вежбата 1 и покажуваат кон споменатите предмети. Наставникот им кажува дека ќе ги слушната шесте деца од сликата како зборуваат и треба да покажат на сликата за кое дете се работи и да одговорат на прашањето со Yes/ No. Наставникот бара доброволец да ја прочита првата реченица од вежбата 3, а другите учениците ја гледаат сликата и се обидуваат да погодат за кое дете се работи. Пота учениците ја работат вежбата во парови. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа учениците цртаат еден од карактерите во рамка и пишуваат што е.

40


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Гледање на ДВД- I like monsters! 2. Наслов на наставната единица: Monsters 3. Број/Тип на часот: 32/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: гледање на ДВД со цел да се рециклира изучениот материјал во нови ситуации III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, работа во група IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: ДВД V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците дека ќе гледаат ДВД на тема I like monsters! ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ја гледаат целата епизода и откако ќе ја изгледаат наставникот ги прашува дали го знаат филмот. Се преставуваат непознатите зборови. Потоа учениците го гледаат првиот дел, Fun Time, и наставникот го запира пред да почне филмот. Се гледа овој дел повторно и децата се обидуваат да ја следат песничката преку дејствата и се обидуваат да ги запаметат зборовите. Потоа наставникот го пушта филмот и откако повторно го гледаат ги прашува кои се карактерите, кој што вели и се нагласуваат клучните зборови. Пота учениците се обидуваат да одговорат на прашањата од филмот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците дека следниот час ќе прават наставно ливче поврзано со епизодата која денес ја гледаат.

41


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Изработка на наставен лист 2. Наслов на наставната единица: Monsters 3. Број/Тип на часот: 33/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, структурен, групна, и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: наставно ливче V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната работа од часот бр. 31. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот ги дели наставните ливчиња на учениците и им објаснува дека се поврзани си епизодата што ја гледаа претходниот час I like monsters! Наставникот избира доброволци да ја прочитаат песничката од епизодата. Им објаснува на учениците дека треба да го нацртаат лицето според песничката. Учениците го цртаа а потоа и го бојат. Наставникот им помага на учениците. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците ја пеат хорски песничката. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар, граматички конструкции и нивно проширување Активности: 1. Наставни ливчиња поврзани со епизодата гледана на ДВД претходниот час • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: наставно ливче Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 42


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Повторување на целината 2. Наслов на наставната единица: Monsters 3. Број/Тип на часот: 34/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- лингвален, аудио-визуелен, структурен, ТПР, групна, индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, тетратки V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот го прегледува домашната работа. Наставникот избира доброволци за да се прочитаат дијалозите од стр. 12, 16 и 17. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги вадат своите тетратки без линии, наставникот им кажува дека ќе треба да нацртаат чудовиште според инструкциите кои ќе ги добија. Прво цртаат голем круг во своите тетратки. Тогаш наставникот им дава инструкции што треба да нацртаат: Big- teeth, six small- eyes, big- mouth, three big- ears, big- nose. Учениците ги следат инструкциите на наставникот и го цртаат чудовиштето во своите тетратки. Наставникот им кажува на учениците дека ќе играат Simon says употребувајќи ги сите зборови со деловите од лицето давајќи им инструкцииSimon says touch your chin. Наставникот вклучува и броеви давајќи инструкции како на пример: Simon says touch three noses, а учениците ќе мора да ги „позајмат“ носовите на своите другарчиња. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците што да повторат за тестот следниот час. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ:

Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар, граматички конструкции и нивно проширување Активности: 1. Цртање на чудовишта според инструкции од стана на наставникот (делови од лицето, броеви) • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: аудио- лингвален, аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: тетратки, боички 43


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска 2. Игра Simon says (делови од лицето, броеви) • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: ТПР • Наставни средства и помагала: деловите од лицето на учениците Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

44


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Евалвација на целината- тест 2. Наслов на наставната единица: Monsters 3. Број/Тип на часот: 35/ евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: евалвација на усвоениот материјал од целината III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: индивидуална работа IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тест V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги дели тестовите на учениците и ги објаснува вежбите. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците индивидуално ги решаваат вежбите од тестот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

45


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Утврдување на целината 2. Наслов на наставната единица: Monsters 3. Број/Тип на часот: 36/ утврдување и евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: утврдување и евалвација на усвоениот материјал од целината III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: работа на текст/дијалог, пишување, индивидуална работа IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: ливчиња за самооценување, учебник, табла, креда V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги враќа прегледаните тестови на учениците и заедно ги разгледуваат. Потоа учениците ги пополнуваат ливчињата за самооценување (техника семафор). ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот избира поедини ученици за да ги читаат дијалозите од стр. 12, 16, и 17 како и песничката на стр. 13. Наставникот избира доброволци да ги опишат чудовиштата на стр. 14 и 15. Наставникот избира доброволци кои треба да се опишат себе си. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот пишува неколку од изучените играчки на табла со измешани букви, а учениците се обидуваат да ги погодат. Истото се повторува со деловите од лицето. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: утврдување и евалвација на усвоениот материјал од целината Активности: 1. Самооценување на учениците • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: • Наставни средства и помагала: листа за самооценување: техника семафор 2. Читање на дијалози (тема чудовишта) стр. 12, 16, 17 • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: работа на текст/ дијалог 46


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска • Наставни средства и помагала: учебник 3. Игра Scrambled letters- измешани букви (играчки, и делови од лицето) • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: пишување • Наставни средства и помагала: табла, креда Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

47


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Презентација на клучни зборови со стрип дијалози 2. Наслов на наставната единица: Everyone’s different 3. Број/Тип на часот: 37/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентација на нови зборови низ цртан филм III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, работа во парови, индивидуална работа IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ги дели учениците во два тима и секој ученик кажува по една реченица со конструкциите I’ve got/ I haven’t got. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот црта на таблата големи чизми и вели: big boots. Потоа црта мали нозе и вели: small feet. Потоа црта голема капа и вели: big hat, а до нејзе мала глава и вели: small head. Наставникот црта долга линија на таблата и под неа пишува: long, а потоа кратка линија и пишува: short. Наведува по неколку примера (hair, pencil, ruler). Учениците ги отвораат учебниците на стр. 20 и го разгледуваат стрипот. Наставникот ги прашува од кој цртан филм се карактерите (Beauty and the Beast). Потоа наставникот ја пушта снимката од вежбата 1 а учениците ја следат во книгите. Учениците го слушаат повторно текстот а наставникот паузира после секоја реченица и ги мотивира учениците да повторуваат. Наставникот избира четворица доброволци за карактерите во текстот и го читаат додека другите ученици следат во нивните книги. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот ги пишува зборовите ball, house, ruler, snake и им објаснува дека за домашно треба да нацртаат по два примера со секој збор употребувајќи ги придавките big-small, short-long. Наставникот има кажува на учениците да ги исечат малите флеш- карти од нивните книги и да ги донесат на следниот час. 48


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Читање, пишување и песничка 2. Наслов на наставната единица: Everyone’s different 3. Број/Тип на часот: 38/ Презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: Презентирање на нов вокабулар, читање, пишување и пеење III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD, мали флеш- карти V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја проверува домашната работа. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот ги црта човечко тело на табла и ги обележува деловите од телото, учениците ги препишуваат во своите тетратки. Учениците ги отвораат книгите на стр. 21 и ги разгледуваат сликичките. Наставникот им објаснува дека денеска ќе учат песничка која ќе им помогне полесно да ги научат деловите од телото. Учениците ја слушаат првата строфа од песничката (од книгата). Наставникот ја пушта повторно таа строфа а сега учениците се придружуваат со движење и повторување на стиховите од строфата. Потоа наставникот ги воведува другите два збора toe/ foot преку втората строфа, а учениците ги повторуваат стиховите од строфата и се придружуваат со движењата. Се повторува истата постапка за arm/ leg и на крај за body/ head. Потоа учениците ја пеат целата песничка хорски заедно. Учениците ги вадат нивните мали флеш- карти, наставникот именува различни делови од телото а учениците ги креваат соодветните сликички. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа учениците ги пишуваат новите зборови од деловите од телото по 5 пати.

49


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Активности за утврдување на вокабуларот со разбирање при слушање 2. Наслов на наставната единица: Everyone’s different 3. Број/Тип на часот: 39/ презентација и вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентација на конструкциите She’s got/ He’s got, вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- лингвален, ТПР, структурен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ги поставува следните прашања за повторување на досега изучениот материјал: What day is it? What’s your favorite day? What’s your name? How old are you? What’s your favorite color? What’s your favorite toy? ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ја играат играта Simon says за да се повтори вокабуларот за делови од лицето и телото. Наставникот повикува момче и девојче да излезе на табла. Покажува кон девојчето и вели: She’s got two arms. Right? Wrong?- Right. Потоа покажува кон момчето и вели: He’s got three legs. Right? Wrong?- Wrong. Наставникот наведува уште по еден пример со конструкциите: She’s got/ He’s got. Наставникот ги пишува конструкциите на табла со соодветните примери а учениците ги препишуваат во своите тетратки. Учениците ги отвораат книгите на стр. 22 и 23 и ја разгледуваат сликата. Потоа ја слушаат вежбата 4, наставникот паузира после секое прашање и учениците одговараат со Right/ Wrong. Учениците во парови пишуваат по три неточни реченици за ѕверот. Наставникот ги групира паровите во помали групи и ги читаат заедно речениците а другите групи ги коригираат речениците. ЗАВРШЕН ДЕЛ: 50


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

За домашна работа учениците пишуваат по три неточни реченици за девојчето. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот материјал Активности: 1. Одговарање на прашања (повторување на досега изучениот материјал) • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: нема 2. Игра Simon says (делови од лицето и телото) • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: ТПР • Наставни средства и помагала: деловите од лицето и телото на учениците Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

51


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Активности за зборување 2. Наслов на наставната единица: Everyone’s different 3. Број/Тип на часот: 40/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот повикува момче и девојче пред таблата и прави реченици: He’s got brown hair. He’s got brown eyes. She’s got blond hair. She’s got blue eyes. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот застанува до ученик и кажува неточна реченица: She’s got blue eyes- Wrong. Повторно застанува до друг ученик и кажува неточна реченица. На таблата ја пишува реченицата She hasn’t got blue eyes. Потоа ги пишува конструкциите: has got и hasn’t got на табла и наведува по два примера под секоја конструкција, на пример: He’s got brown hair. He hasn’t got green eyes. Учениците препишуваат во своите тетратки. Потоа учениците смислуваат по две реченици со конструкцијата hasn’t got за другарчето до нив. Учениците ја слушаат вежбата 6 на стр. 23, наставникот паузира после секоја реченица а учениците кажуваат Right/ Wrong. Учениците ја слушаат вежбата 7. Потоа наставникот кажува уште една неточна реченица She’s got short hair. a потоа ја поправа No, she’s got long hair. Учениците меѓу себе кажуваат по една неточна реченица за ѕверот и девојчето и потоа ја коригираат. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа учениците пишуваат по три реченици со конструкциите has got/ hasn’t got за својот најдобар другар/ другарка.

52


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Презентирање дијалози со стрип за проширување на знаењата 2. Наслов на наставната единица: Everyone’s different 3. Број/Тип на часот: 41/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, структурен, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците стануваат. Секој од нив кажува по една реченица со конструкцијата hasn’t got за другарчето до него и потоа седнува. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр. 24 и ги разгледуваат двете слики од вежбата 8. Наставникот ги прашува кои се децата на сликата и објаснува дека тие се гледаат себе си во искривено огледало. Потоа наставникот ја пушта снимката, а учениците покажуваат кон споменатите делови од тело. Ја слушаат повторно снимката а наставникот паузира после секоја реченица а учениците ја повторуваат. Потоа избира 4 доброволци кои го читаат текстот по улоги со помош на наставникот. Наставникот ги дели учениците во две групи. На табла запишува две табели. Во првата пишува: He’s got big eyes. He hasn’t got a nose. He’s got big mouth. He hasn’t got ears. Во втората пишува: She’s got big hands. She hasn’t got hair. She’s got long legs. She hasn’t got feet. Едната група го црта момчето, другата група го црта девојчето според објаснувањата на таблата, а потоа ги препишуваат речениците под цртежот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа учениците ги бојат своите цртежи. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: 53


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот материјал и граматички конструкции Активности: 1. Реченици со конструкцијата hasn’t got за другарчето до него • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: самите ученици 2. Цртање на момче/девојче според дадени реченици на табла • Форма на работа: работа во група, индивидуална • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: табла, креда, тетратки Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

54


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Дијалози- читање и глумење по улоги 2. Наслов на наставната единица: Everyone’s different 3. Број/Тип на часот: 42/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, структурен, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, тетратки V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот избира неколку доброволци за да го читаат дијалогот од стр. 24. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот црта смешен човек на табла, без коса, големи уши, долги раце, кратки нозе, големи стапала. Потоа ги прашува учениците што не чини со сликата а тие набројуваат: He’s got long arms. He hasn’t got hair….. Наставникот ги потсетува учениците за насловот на темата Everyone’s different- Сите се различни и ги поттикнува да разговараат за децата во нивното одделение, школо, дома, надвор како сите се различни и уникатни. Потоа учениците ги гледаат сликите на стр. 25 а наставникот именува различни детели за луѓето од сликите а учениците покажуваат кон сликите. Наставникот ја чита првата реченица а учениците покажуваат кон соодветната слика. Учениците ја завршуваат вежбата индивидуално. Наставникот ги пишува следните зборови на табла: hair, body, arms, hands, fingers, legs, feet и им кажува на учениците дека треба да нацртаат другар од одделението и да ги поврзат со стрелки зборовите од таблата. Учениците го цртаат и бојат цртежот при тоа ги пишуваат и поврзуваат деловите од телото. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа учениците пишуваат реченици за цртежот од другарчето. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: 55


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот материјал и граматички конструкции Активности: 1. Наставник црта смешен човек на табла, учениците кажуваат што не чини • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: табла, креда 2. Цртање на другар од одделението и бележење на деловите од телото • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: тетратки Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

56


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Утврдување Миленичиња (Pets) 2. Наслов на наставната единица: Everyone’s different 3. Број/Тип на часот: 43/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната работа. Им кажува на учениците дека денеска ќе учат специјална лекција на нова тема Миленичиња – Pets. Ги прашува дали знаат некои зборови за миленичиња на англиски јазик, а учениците ги именуваат. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот ги црта и ги именува поимите за миленичиња на табла: horse, dog, cat, fish, hamster, bird, rabbit, snake, mouse а учениците ги цртаат во своите тетратки. Потоа учениците ги отвораат учебниците на стр. 66 и ја разгледуваат сликата од вежбата 1. Наставникот им објаснува дека луѓето се наоѓаат кај ветеринарот со своите миленичиња. Наставникот покажува кон соодветните луѓе на сликата и поставува прашања: Has he got a dog? Has she got a cat?....а учениците одговараат. Наставникот прашува: What’s your favorite pet? и неколку доброволци одговараат на прашањето. Потоа наставникот го проширува прашањето и прашува: Have you got a pet? What is it? What’s its name? а учениците одговараат. Учениците ги разгледуваат сликичките од вежбата 2 и ги поврзуваат со миленичињата. Наставникот го пишува прашањето: Have you got a pet? What is it? и табелата од вежбата 3 на табла, а учениците ја препишуваат во своите тетратки. Потоа наставникот го поставува прашањето на секој од учениците а ученикот/ученичката 57


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

кажува дали има милениче и што е, притоа го забележува на табелата, а учениците го прават истото во своите тетратки. Откако ќе завршат сите ученици, избројуваат кое милениче е најзастапено. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа учениците ги цртаат своите милиеничиња. I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Повторување на целината 2. Наслов на наставната единица: Everyone’s different 3. Број/Тип на часот: 44/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, ТПР, групна, во парови и индивидуална

структурен,

IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им објаснува на учениците дека ќе играат игра Mirror-огледало и ги спојува учениците во парови и им доделува броеви No. 1 и 2. Учениците стојат свртени еден кон друг, а наставникот им објаснува дека се гледаат во огледало. Наставникот кажува No. 1: arm! и во секој од паровите ученикот со бр. 1 ја крева раката, а ученикот со бр. 2 го копира движењето. Потоа наставникот кажува No.2: head! И во секој од паровите ученикот со бр. 2 ја мрда главата а ученикот со бр. 1 го копира движењето. Се повторува истата постапка со останатите делови од телото. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците отвораат на стр. 23 и ја гледаат сликата со девојчето и ѕверот. Во тетратките пишуваат две реченици со She’s got/ She hasn’t got и две реченици со He’s got/ He hasn’t got. Наставникот ги дели учениците во групи по 6. Им кажува дека ќе цртаат човек заедно: бр.1 црта лице, бр.2 црта две раце, бр. 3 црта две нозе, бр. 4 црта тело, бр. 5 црта две стапала, бр. 6 црта две дланки. Наставникот ја дели таблата на онолку дела колку што има групи. Прво ги повикува учениците со бр.4 а потоа ги повикува другите броеви измешано, а секој од учениците го црта неговиот дел. Кога ќе завршат со цртањето, учениците ги опишуваат цртежите. 58


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува што да повторат за тестот за следниот час. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ:

Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот материјал и граматички конструкции Активности: 1. Игра Mirror- огледало (делови од телото) • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: ТПР • Наставни средства и помагала: самите ученици 2. Цртање на човек на табла и негово опишување • Форма на работа: работа во група, индивидуална • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: табла, креда Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош

РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

59


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Евалвација на целината- тест 2. Наслов на наставната единица: Everyone’s different 3. Број/Тип на часот: 45/ евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: евалвација на усвоениот материјал од целината III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: индивидуална работа IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тест V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги дели тестовите на учениците и ги објаснува вежбите. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците индивидуално ги решаваат вежбите од тестот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

60


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Утврдување на целината 2. Наслов на наставната единица: Everyone’s different 3. Број/Тип на часот: 46/ утврдување и евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: утврдување и евалвација на усвоениот материјал од целината III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, работа во парови, индивидуална работа IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, мали флеш- карти V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги враќа прегледаните тестови на учениците и заедно ги разгледуваат. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот избира поедини ученици за да ги читаат дијалозите од стр. 20 и 24. Наставникот избира доброволци да ги опишат луѓето на стр. 25. Наставникот ги дели учениците во групи по 3. Им објаснува дека ќе цртаат смешен човек на следниот начин: им дава бел лист хартија свиткан трипати како лепеза на првиот член од групата. Наставникот им кажува дека мора да ги нацртаат деловите од телото но истите можат да бидат големи/мали, долги/ кратки. Им кажува: Draw a head, hair, eyes, nose, ears, mouth and a short neck. Првиот член од групата ги црта деловите од лицето. Потоа го подава листот на другарчето и наставникот вели: Draw the body, arms and fingers. Откако ќе завршат со цртањето го дава листот на третиот член и наставникот вели: Draw the legs and feet. Кога и последниот член ќе заврши со цртањето сите групи ги покажуваат своите смешни цртежи. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците хорски ја пеат песничката од стр. 21. 61


Дневни подготовки III одделение Каролина Неделковска

ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ:

Цел: утврдување и евалвација на усвоениот материјал Активности: 1. Самооценување на учениците • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: • Наставни средства и помагала: листа за самооценување: техника семафор 2. Цртање на смешен човек на лист хартија според инструкции на наставникот • Форма на работа: работа во групи од 3 ученика, индивидуална • Наставни методи: аудио- лингвален, аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: лист хартија Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено совладува со голема помош

РЕФЛЕКСИЈА:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Чек листа наменета за часот при оценување на компјутерските изработки

Три реченици

☺ ☺

Правилно изговара реченица

Име на ученикот

Две реченици

збор

Една реченица

Игра и активно учествува

62

Dnevni 3_prvo_polugodie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you