Page 1

adwokat (noun) w sądzie barrister, lawyer : adwokat z urzędu a court-appointed lawyer; doradca solicitor: poradzić się adwokata to consult a solicitor akt 1 (noun) czyn, działanie act: akt zemsty/skruchy/wiary an act of revenge/contrition/faith; 2 dokument a urzędowy certificate: akt ślubu/urodzenia/zgonu a marriage/birth/death certificate; b prawny deed: akt darowizny/kupna a deed of gift/purchase; c legislacyjny document: podpisać/sporządzić akt to sign/draw up a document/dee; 3 (pl noun) akta; zbiór dokumentów records, iles: akta

miejskie/sądowemunicipal/court records wyciąg z akt an extract from the records dołączyć/wpisać coś do akt to place/put sth on file kara (noun) konsekwencje złego czynu punishment, penalty: kara śmierci the death penalty wymierzyć komuś karę to punish sb zasłużyć na karę to deserve to be punished; kara pozbawienia wolności a prison sentence; kara więzienia imprisonment: kara dożywotniego więzienia life imprisonment; kara grzywny a fine: kara pieniężna w wysokości 1000 złotych a fine of one thousand zloty poprawka (noun) zmiana alteration, amendment: projekt ustawy przeszedł bez poprawek the bill passed without (any) amendments; powtórny egzamin retake, resit: mieć poprawkę z geografii to retake (one’s) geography pozwać (verb) to sue: pozwać kogoś do sądu to sue sb pozwać kogoś za coś to sue sb for sth prawo (noun) ogół przepisów law: prawo nowożytne modern law normy prawa legal norms/ principles rządy prawa the rule of law zgodnie z prawem in accordance with zgodnie z polskim prawem under Polish law prokurator (noun) prosecutor: mowa prokuratora the prosecutor’s speech złożyć doniesienie do prokuratora przeciwko komuś/w sprawie czegoś to lay an information against sb/in connection with sthprokurator żąda kary śmierci the prosecution calls for the death penalty; przestępstwo (noun) crime, offence: przestępstwo karne a criminal offence przestępstwo gospodarcze business fraud przestępstwa wojenne war crimes rozprawa (noun) w sądzie trial; praca naukowa dissertation, thesis; bitwa batlle szantaż (noun) blackmail: szantaż emocjonalny emotional blackmail szantaż

gospodarczy/polityczny economic/political blackmail stosować szantaż wobec kogoś to use blackmail on sb, to blackmail sb zmusić kogoś szantażem do (zrobienia) czegoś to blackmail sb into (doing) sth

słownik PL_EN praktyki mLingua  
słownik PL_EN praktyki mLingua  

Słwonik wybarnych terminów z dziedziny prawa zrobiony na podstawie PWN Oxford Dictionary

Advertisement