Page 1

ROVNÉ POSTAVENÍ  MUŽŮ   A  ŽEN  NA  TRHU  PRÁCE Závěrečná  zpráva  z  výzkumu Březen  2018 ©  2018 Ipsos. All  rights  reserved.  Contains   Ipsos'  Confidential   and  Proprietary   information   and  may  not  be  disclosed  or  reproduced   without   the  prior   written   consent   of  I psos.


Pozadí výzkumu  a  metodologie Cílem  výzkumu   pro  Asociaci  společenské  o dpovědnosti bylo  z jistit  n ázory  české  p opulace  týkající  se   tématu  rovnosti  ž en  a  mužů.  Rovnost  ž en  a  mužů  je  jedním  z  cílů  tzv.  Cílů  udržitelného   rozvoje  SDGs,   které  byly  přijaty  v  rámci  Agendy  pro  udržitelný  rozvoj  2030  na  Summitu  Organizace  spojených   národů   (OSN)  o  udržitelném  rozvoji  světa  v  New  Yorku  v  z áří  2015.

Respondentů jsme  se  mimo  jiné  ptali,  zda  jsou   podle  nich  ženy  d ostatečně  z astoupeny  mezi  firemními   manažery,  jestli  se  někdy  setkali  s  p latovou  n espravedlností  nebo  jestli  se  postavení  ž en  u  n ás  p o  roce   1989 zlepšilo  či  naopak   zhoršilo.

Výzkum byl  realizován  na  reprezentativním  vzorku  dospělé  internetové  populace  ČR  ve  věku  18-­‐65  let   (reprezentativní  dle  regionu,   velikosti  místa  bydliště,   pohlaví,   věku  a  vzdělání).  Velikost  výběrového   souboru   byla  1006  respondentů a  sběr  dat  probíhal  od  19.  do  22.  2.  2018.

2

Ipsos pro  A-­‐CSR,  Rovnost  mužů  a  žen,  březen  2 018


Necelá polovina  Čechů  si  myslí,  že  na  řídících  funkcích   ve  firmách   není  dost  žen.  59  %  ale  také  říká,  že  kvóty  to  nevyřeší. ZASTOUPENÍ  ŽEN  VE  VRCHOLOVÝCH   FUNKCÍCH   V  SOUKROMÉM  SEKTORU  JE  PODLE  ČECHŮ:

3%

7% Rozhodně dostatečné 36%

MOHOU NEROVNOMĚRNÉ   ZASTOUPENÍ  ŽEN  VYŘEŠIT   KVÓTY?

43 %

24 %

21%

Spíše ano

Spíše dostatečné 38%

59 %

Spíše nedostatečné 40% Rozhodně  nedostatečné Nevím

46 %

6% 11%

G1. Z astoupení  žen  v e  v rcholových  funkcích  v  podnikatelském  sektoru  v  České  r epublice  je   podle  V ašeho  názoru:

Ipsos pro  A-­‐CSR,  Rovnost  mužů  a  žen,  březen  2 018

21% 17%

N=1006

3

Rozhodně ano

Spíše ne Rozhodně  ne Nevím

N=1006 G2. Mohou  podle  V ás  k vóty  v yřešit  nerovnoměrné  zastoupení  žen  a  mužů  v  podnikatelském   sektoru?


Přesně polovina  populace  se  v  práci  setkala  s  platovými  rozdíly   mezi  muži  a  ženami,  42  %  také  s  diskriminací  matek. JAKÝ  PODÍL  ČECHŮ  SE  SETKAL  S  PLATOVÝMI   ROZDÍLY  MEZI  MUŽI  A  ŽENAMI: Vysokoškoláci se   s  platovými   rozdíly  setkávají   méně  – 40  %   s  nimi   má   zkušenost. U  lidí   starších  55   let  je  tomu   naopak,  mezi  nimi   je  zkušenost   s  platovými   rozdíly  na  úrovni 60  %.

A KOLIK  SE  SETKALO  S  DISKRIMINACÍ  MATEK   V  PRACOVNÍM   PROSTŘEDÍ:

42%

50%

N=1006

G3. S etkal(a)  jste  se  při  v ýkonu  svého  zaměstnání  s  platovými  rozdíly  mezi  muži  a  ženami?   Platovými  r ozdíly  máme  na  mysli  r ozdílnou  mzdu  při  v ykonávání  stejné  pracovní  pozice.

4

Ipsos pro  A-­‐CSR,  Rovnost  mužů  a  žen,  březen  2 018

N=1006

G4. S etkal(a)  jste  se  někdy  s  t ím,  že  by  byla  žena  diskriminována  v  pracovním  prostředí  k vůli   tomu,  že  je  matkou?  Diskriminací  myslíme  znevýhodnění  podmínek  oproti  jiným   zaměstnancům,   či  zaměstnankyním,  případně  samotné  znemožnění   výkonu  práce.


Více jak  polovina  Čechů  si  přitom  myslí,  že  postavení  žen  v  české   společnosti  se  po  roce  1989  zlepšilo.   ZMĚNILO  SE  PODLE  ČECHŮ  POSTAVENÍ  ŽEN  PO   ROCE  1989?

13%

Ano, k  l epšímu Ano,  k  horšímu

63 % respondentů   mezi  18  a  24   lety  a  67  % vysokoškoláků si  myslí,   že  došlo  ke  zlepšení.  

20%

52%

Ne, zůstalo  stejné Nevím

31 % lidí  nad  55 let  si  myslí,  že   zůstalo   stejné.

14% N=1006

G5. Domníváte  se,  že  se  postavení  žen  v  české  společnosti  od  r oku  1989  nějak  změnilo?

5

Ipsos pro  A-­‐CSR,  Rovnost  mužů  a  žen,  březen  2 018


Školství a  administrativa  zaznívaly  nejčastěji  jako  prostředí,  kde   jsou  ženy  zvýhodňovány  oproti  mužům.   V  JAKÉM  PROSTŘEDÍ  JSOU  ŽENY  ZVÝHODŇOVÁNY   OPROTI  MUŽŮM? 7%

Školství (i  mateřské  školy,  práce  s  dětmi) Administrativa,   kancelářská  práce

6%

Lékařství, zdravotnictví

4%

Manuální práce  (ženy  mají  úlevy)

4%

Všude, ve  v šech

3%

Při postupu   na  v yšší  pozice,  manažerky

3%

Jsou na  ně  kladeny  nižší  nároky

2%

Sociální práce  a  služby

2%

V práci  obecně

2%

Ženy zvýhodňovány  nikde  nejsou N=1006

„Snad jen  učitelky v  MŠ  a  zdravotní   sestry  v  nemocnicích,  kde  je  100%   zastoupení  žen.“

„Prostředí, které  vyhovuje   ženskému  založení   – školství (zvláště  předškolní),  sociální a  zdravotní služby,   téměř  vše,  co  souvisí   s  módou a  estetikou.“

„V prostředí   poskytování  služeb.   Recepční,  prodavačky,  prodejní   akce,   modeling – kdykoli,  kdy  je  brán  zřetel   na  první  dojem  a  k rásu.“

10%

Nevím

Ipsos pro  A-­‐CSR,  Rovnost  mužů  a  žen,  březen  2 018

„Nemyslím si,  že  j sou  zvýhodňovány.  Je   u  nich  však  větší  ochota  zaměstnavatelů   k  individuálnímu   přístupu a  j inému   pracovnímu  úvazku.“

„Péče o  malé  děti,   školy,  školky.  M už  se  zájmem  o   malé  děti  je  hned  podezřelý.  Personalistika – všude   ve  firmách  je  na  místě  vedení  HR  vždy  žena.“

„Při těžké  manuální   práci.  Nemusejí   tahat  taková  břemena...“

Zobrazeno 9  nejčastějších  oblastí. G6.  V  jakém  prostředí  jsou  podle  V ás  ženy  zvýhodňovány  oproti  mužům?

6

„Ve v ýchově  svých  dětí  a  celkově  soudní   systém  j e  nakloněn   více  ženám.  M uži  se   pak  musí  honit,   aby  neskončili  na  ulici.“

45%

„Asistentka v  kanceláři,   recepce a  další   podobné  práce,  kdy  je  důležitý  kontakt  s   lidmi  z  venkovního   prostředí.“


64 %  Čechů  by  rádo  ve  vrcholných  funkcích   vidělo  více  žen.  Taky   si  ale  myslí,  že  by  měly  dobře  zvládat  i  roli  matek  a  manželek. „Rolí  ženy  ve  společnosti   je  být  dobrou   matkou  a   manželkou.“

18%

„Jsem přesvědčen(a),  že  v  České  republice   v  současnosti   panuje   nerovnost   mezi  ženami  a  muži,  co  se  týče   sociálních,   politických   a/nebo   ekonomických  práv.“

16%

„Bylo by  lepší,  kdyby  na  řídících   pozicích   ve  vládě  i  ve   firmách  pracovalo  více  žen.“

18%

40%

30%

42%

9% 3%

28%

46%

18%

8% 7%

4%

13% N=1006

Rozhodně s ouhlasím G7.  Do  jaké  míry  souhlasíte  s  následujícími  v ýroky?

7

Ipsos pro  A-­‐CSR,  Rovnost  mužů  a  žen,  březen  2 018

Spíše s ouhlasím

Spíše n esouhlasím

Rozhodně n esouhlasím

Nevím


Jak problematiku  (ne)rovnosti  vnímají  samotní  muži  a  ženy?   Ve  většině  případů  velmi  rozdílně.  Věk  takový  vliv  nemá. Muži

Ženy

Zastoupení žen  ve  vrcholových  funkcích   v  soukromém  sektoru  je  dostatečné

53 %

33 %

42 %

34 %

Nerovnoměrné zastoupení   žen  mohou vyřešit  kvóty

23 %

25 %

20 %

16 %

Setkali se s  platovými   rozdíly  v  práci

45 %

56 %

43 %

60 %

Setkali se s  diskriminací   matek  v  práci

30 %

54 %

39 %

40 %

Postavení žen  v  ČR  se  po  roce  1989  zlepšilo

58 %

45 %

63 %

39 %

„Rolí ženy  ve  společnosti   je  být  dobrou   matkou  a  manželkou.“

66 %

50 %

49 %

63 %

„Jsem přesvědčen(a),  že  v  České  r epublice   v  současnosti   panuje  nerovnost  mezi   ženami  a  muži,  co  se  týče  sociálních,   politických   a/nebo  ekonomických   práv.“

47 %

68 %

57 %

58 %

„Bylo by  lepší,   kdyby  na  ř ídících   pozicích   ve  vládě  i  ve  firmách  pracovalo  více  žen.“

54 %

74 %

64 %

63 %

N=506

N=129

N=235

N=500 Zobrazeny souhlasné   odpovědi   na  dané   otázky  a  v ýroky  (rozhodně  ano  +  spíše  ano,   rozhodně   dostatečné  +  spíše  dostatečné  atd.)  

8

Ipsos pro  A-­‐CSR,  Rovnost  mužů  a  žen,  březen  2 018

18-­‐24 let 55-­‐65  let

Indikuje statisticky  v ýznamný  r ozdíl  oproti  mužům.


V případě  dotazů  nás  kontaktujte: Tomáš  Macků

Research &  Communication  Director tomas.macku@ipsos.com GSM:  +420   774  646  799

Michal Kormaňák

Associate Director   Ipsos  Public  Affairs michal.kormanak@ipsos.com GSM:  +420   739  472  302

IPSOS s.r.o. Na  Příkopě  2 2   Slovanský  dům 110  0 0 Praha  1

9

www.ipsos.cz

www.ipsos.com


GAME CHANGERS Prezentace  společnosti


Ipsos celosvětově největší  nezávislá  výzkumná  agentura

88 zemí  s  Ipsos  zastoupením 47+  milionů  rozhovorů za  rok

5 000+  klientů  po  celém  světě

16 450  zaměstnanců

1975 rok založení 11


Ipsos v  České  republice

#1

Vývoj obratu  v  ČR výzkumná  agentura 500

397 mil. Kč

400

250+ analytiků, statistiků,  psychologů,   sociologů  a  konzultantů

100+ regionálních koordinátorů 1  000+ tazatelů  pro  všechny  typy  výzkumu 1  500+  mystery shopperů 65  000+  členů  on-­‐line  p anelu  Populace.cz 12

300 200 100 0

2007

spojení Ipsos  a  Tambor


Ipsos Central  Europe  Cluster Ipsos  Central   Europe  Cluster  je   řízen  z  Prahy.

Pobočka v  Rakousku   založena   v  říjnu  2016.

#1 v ČR

#3 na Slovensku  

#2 v Maďarsku  

V roce  2016  vznikl  v  P raze  celosvětový  Ipsos  Mystery  Shopping  Global  Support  Centre pro  88  zemí. 13


Jsme komplexní  agentura OBLASTI  VÝZKUMU VÝZKUMNÉ  SPECIALIZACE

Státní správa FMCG   Healthcare

11%

5% 15%

Služby

U&A study,  positioning,   potenciál  trhu,   segmentace

8% Finance

16% 12%

10% 13%

Média, telco,  IT

Retail – obchodní   sítě,  c entra

15%

21%

Utility

10%

Testování i novací,   konceptů/  produktů

9% Mystery Shopping

18%

16% 21%

Automotive

14

In-­‐store Monitoring

Výzkum spokojenosti,   loajality,  zákaznická  zkušenost

Výzkum reklamy,   komunikace


Specializované divize  Ipsos Ipsos   Marketing

Ipsos Connect

Ipsos Loyalty

Ipsos UU

Ipsos ERM

Vývoj, nastavení   a  optimalizace   produktů/   služeb

Výzkum značky,   komunikace a  médií

Výzkum zákaznické   zkušenosti,   spokojenosti   a  loajality

Kvalitativní a  etnografický   výzkum,  kreativní   workshopy

Výzkumy zaměstnanců   a  jejich   implementace

Ipsos MarketQuest™ Ipsos  InnoQuest™

Strategy Solutions Execution  Solutions Evaluation  Solutions

Loyalty Knowledge   Center™

Censydiam Institute™ Etnography  Center  of   Excellence™

Representative Employee  Data

Ipsos Healthcare

Ipsos PA

Ipsos CEM

Ipsos Observer

Výzkum v oblasti   farmaceutického   marketingu   a  zdravotnictví

Výzkum veřejného   mínění

Řízení zákaznické   zkušenosti,   service  design, mystery  shopping

Mezinárodní studie Sběr  dat   (field  &  tabs) Digitalizace  dat

Ipsos MORI Ipsos  Global  @dvisor™

Ipsos Business   Consulting™

Ipsos Global  Studies

Healthcare Rx/OTC™

15


Proč Ipsos Klademe   důraz  na   porozumění  vaší  situace  a  potřeb. V   rámci  Ipsos  Group   sdílíme  regionální  i  globální  zkušenosti. Velmi  dobře  známe   lokální  trh. Soustředíme  se  na   přidanou   hodnotu   a   implikace  vyplývající  z  výzkumu.   Snažíme  se  být  vždy  co  nejflexibilnější. Garantujeme   dodržování  nejvyšších  standardů   kvality  dat   i  naší  práce.. Zajímáme   se  o  dění  okolo   nás,  podporujeme  CSR  a  udržitelnost.

16

Profile for Karolina Gumulcova

A_CSR_Ipsos_Rovne_postaveni_muzu_zen_03_2018  

Cílem výzkumu pro Asociaci společenské odpovědnosti bylo zjistit názory české populace týkající se tématu rovnosti žen a mužů...

A_CSR_Ipsos_Rovne_postaveni_muzu_zen_03_2018  

Cílem výzkumu pro Asociaci společenské odpovědnosti bylo zjistit názory české populace týkající se tématu rovnosti žen a mužů...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded