A_CSR_Ipsos_Rovne_postaveni_muzu_zen_03_2018

Page 1

ROVNÉ POSTAVENÍ MUŽŮ A ŽEN NA TRHU PRÁCE Závěrečná zpráva z výzkumu Březen 2018 © 2018 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of I psos.


Pozadí výzkumu a metodologie Cílem výzkumu pro Asociaci společenské o dpovědnosti bylo z jistit n ázory české p opulace týkající se tématu rovnosti ž en a mužů. Rovnost ž en a mužů je jedním z cílů tzv. Cílů udržitelného rozvoje SDGs, které byly přijaty v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 na Summitu Organizace spojených národů (OSN) o udržitelném rozvoji světa v New Yorku v z áří 2015.

Respondentů jsme se mimo jiné ptali, zda jsou podle nich ženy d ostatečně z astoupeny mezi firemními manažery, jestli se někdy setkali s p latovou n espravedlností nebo jestli se postavení ž en u n ás p o roce 1989 zlepšilo či naopak zhoršilo.

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace ČR ve věku 18-­‐65 let (reprezentativní dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost výběrového souboru byla 1006 respondentů a sběr dat probíhal od 19. do 22. 2. 2018.

2

Ipsos pro A-­‐CSR, Rovnost mužů a žen, březen 2 018


Necelá polovina Čechů si myslí, že na řídících funkcích ve firmách není dost žen. 59 % ale také říká, že kvóty to nevyřeší. ZASTOUPENÍ ŽEN VE VRCHOLOVÝCH FUNKCÍCH V SOUKROMÉM SEKTORU JE PODLE ČECHŮ:

3%

7% Rozhodně dostatečné 36%

MOHOU NEROVNOMĚRNÉ ZASTOUPENÍ ŽEN VYŘEŠIT KVÓTY?

43 %

24 %

21%

Spíše ano

Spíše dostatečné 38%

59 %

Spíše nedostatečné 40% Rozhodně nedostatečné Nevím

46 %

6% 11%

G1. Z astoupení žen v e v rcholových funkcích v podnikatelském sektoru v České r epublice je podle V ašeho názoru:

Ipsos pro A-­‐CSR, Rovnost mužů a žen, březen 2 018

21% 17%

N=1006

3

Rozhodně ano

Spíše ne Rozhodně ne Nevím

N=1006 G2. Mohou podle V ás k vóty v yřešit nerovnoměrné zastoupení žen a mužů v podnikatelském sektoru?


Přesně polovina populace se v práci setkala s platovými rozdíly mezi muži a ženami, 42 % také s diskriminací matek. JAKÝ PODÍL ČECHŮ SE SETKAL S PLATOVÝMI ROZDÍLY MEZI MUŽI A ŽENAMI: Vysokoškoláci se s platovými rozdíly setkávají méně – 40 % s nimi má zkušenost. U lidí starších 55 let je tomu naopak, mezi nimi je zkušenost s platovými rozdíly na úrovni 60 %.

A KOLIK SE SETKALO S DISKRIMINACÍ MATEK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ:

42%

50%

N=1006

G3. S etkal(a) jste se při v ýkonu svého zaměstnání s platovými rozdíly mezi muži a ženami? Platovými r ozdíly máme na mysli r ozdílnou mzdu při v ykonávání stejné pracovní pozice.

4

Ipsos pro A-­‐CSR, Rovnost mužů a žen, březen 2 018

N=1006

G4. S etkal(a) jste se někdy s t ím, že by byla žena diskriminována v pracovním prostředí k vůli tomu, že je matkou? Diskriminací myslíme znevýhodnění podmínek oproti jiným zaměstnancům, či zaměstnankyním, případně samotné znemožnění výkonu práce.


Více jak polovina Čechů si přitom myslí, že postavení žen v české společnosti se po roce 1989 zlepšilo. ZMĚNILO SE PODLE ČECHŮ POSTAVENÍ ŽEN PO ROCE 1989?

13%

Ano, k l epšímu Ano, k horšímu

63 % respondentů mezi 18 a 24 lety a 67 % vysokoškoláků si myslí, že došlo ke zlepšení.

20%

52%

Ne, zůstalo stejné Nevím

31 % lidí nad 55 let si myslí, že zůstalo stejné.

14% N=1006

G5. Domníváte se, že se postavení žen v české společnosti od r oku 1989 nějak změnilo?

5

Ipsos pro A-­‐CSR, Rovnost mužů a žen, březen 2 018


Školství a administrativa zaznívaly nejčastěji jako prostředí, kde jsou ženy zvýhodňovány oproti mužům. V JAKÉM PROSTŘEDÍ JSOU ŽENY ZVÝHODŇOVÁNY OPROTI MUŽŮM? 7%

Školství (i mateřské školy, práce s dětmi) Administrativa, kancelářská práce

6%

Lékařství, zdravotnictví

4%

Manuální práce (ženy mají úlevy)

4%

Všude, ve v šech

3%

Při postupu na v yšší pozice, manažerky

3%

Jsou na ně kladeny nižší nároky

2%

Sociální práce a služby

2%

V práci obecně

2%

Ženy zvýhodňovány nikde nejsou N=1006

„Snad jen učitelky v MŠ a zdravotní sestry v nemocnicích, kde je 100% zastoupení žen.“

„Prostředí, které vyhovuje ženskému založení – školství (zvláště předškolní), sociální a zdravotní služby, téměř vše, co souvisí s módou a estetikou.“

„V prostředí poskytování služeb. Recepční, prodavačky, prodejní akce, modeling – kdykoli, kdy je brán zřetel na první dojem a k rásu.“

10%

Nevím

Ipsos pro A-­‐CSR, Rovnost mužů a žen, březen 2 018

„Nemyslím si, že j sou zvýhodňovány. Je u nich však větší ochota zaměstnavatelů k individuálnímu přístupu a j inému pracovnímu úvazku.“

„Péče o malé děti, školy, školky. M už se zájmem o malé děti je hned podezřelý. Personalistika – všude ve firmách je na místě vedení HR vždy žena.“

„Při těžké manuální práci. Nemusejí tahat taková břemena...“

Zobrazeno 9 nejčastějších oblastí. G6. V jakém prostředí jsou podle V ás ženy zvýhodňovány oproti mužům?

6

„Ve v ýchově svých dětí a celkově soudní systém j e nakloněn více ženám. M uži se pak musí honit, aby neskončili na ulici.“

45%

„Asistentka v kanceláři, recepce a další podobné práce, kdy je důležitý kontakt s lidmi z venkovního prostředí.“


64 % Čechů by rádo ve vrcholných funkcích vidělo více žen. Taky si ale myslí, že by měly dobře zvládat i roli matek a manželek. „Rolí ženy ve společnosti je být dobrou matkou a manželkou.“

18%

„Jsem přesvědčen(a), že v České republice v současnosti panuje nerovnost mezi ženami a muži, co se týče sociálních, politických a/nebo ekonomických práv.“

16%

„Bylo by lepší, kdyby na řídících pozicích ve vládě i ve firmách pracovalo více žen.“

18%

40%

30%

42%

9% 3%

28%

46%

18%

8% 7%

4%

13% N=1006

Rozhodně s ouhlasím G7. Do jaké míry souhlasíte s následujícími v ýroky?

7

Ipsos pro A-­‐CSR, Rovnost mužů a žen, březen 2 018

Spíše s ouhlasím

Spíše n esouhlasím

Rozhodně n esouhlasím

Nevím


Jak problematiku (ne)rovnosti vnímají samotní muži a ženy? Ve většině případů velmi rozdílně. Věk takový vliv nemá. Muži

Ženy

Zastoupení žen ve vrcholových funkcích v soukromém sektoru je dostatečné

53 %

33 %

42 %

34 %

Nerovnoměrné zastoupení žen mohou vyřešit kvóty

23 %

25 %

20 %

16 %

Setkali se s platovými rozdíly v práci

45 %

56 %

43 %

60 %

Setkali se s diskriminací matek v práci

30 %

54 %

39 %

40 %

Postavení žen v ČR se po roce 1989 zlepšilo

58 %

45 %

63 %

39 %

„Rolí ženy ve společnosti je být dobrou matkou a manželkou.“

66 %

50 %

49 %

63 %

„Jsem přesvědčen(a), že v České r epublice v současnosti panuje nerovnost mezi ženami a muži, co se týče sociálních, politických a/nebo ekonomických práv.“

47 %

68 %

57 %

58 %

„Bylo by lepší, kdyby na ř ídících pozicích ve vládě i ve firmách pracovalo více žen.“

54 %

74 %

64 %

63 %

N=506

N=129

N=235

N=500 Zobrazeny souhlasné odpovědi na dané otázky a v ýroky (rozhodně ano + spíše ano, rozhodně dostatečné + spíše dostatečné atd.)

8

Ipsos pro A-­‐CSR, Rovnost mužů a žen, březen 2 018

18-­‐24 let 55-­‐65 let

Indikuje statisticky v ýznamný r ozdíl oproti mužům.


V případě dotazů nás kontaktujte: Tomáš Macků

Research & Communication Director tomas.macku@ipsos.com GSM: +420 774 646 799

Michal Kormaňák

Associate Director Ipsos Public Affairs michal.kormanak@ipsos.com GSM: +420 739 472 302

IPSOS s.r.o. Na Příkopě 2 2 Slovanský dům 110 0 0 Praha 1

9

www.ipsos.cz

www.ipsos.com


GAME CHANGERS Prezentace společnosti


Ipsos celosvětově největší nezávislá výzkumná agentura

88 zemí s Ipsos zastoupením 47+ milionů rozhovorů za rok

5 000+ klientů po celém světě

16 450 zaměstnanců

1975 rok založení 11


Ipsos v České republice

#1

Vývoj obratu v ČR výzkumná agentura 500

397 mil. Kč

400

250+ analytiků, statistiků, psychologů, sociologů a konzultantů

100+ regionálních koordinátorů 1 000+ tazatelů pro všechny typy výzkumu 1 500+ mystery shopperů 65 000+ členů on-­‐line p anelu Populace.cz 12

300 200 100 0

2007

spojení Ipsos a Tambor


Ipsos Central Europe Cluster Ipsos Central Europe Cluster je řízen z Prahy.

Pobočka v Rakousku založena v říjnu 2016.

#1 v ČR

#3 na Slovensku

#2 v Maďarsku

V roce 2016 vznikl v P raze celosvětový Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre pro 88 zemí. 13


Jsme komplexní agentura OBLASTI VÝZKUMU VÝZKUMNÉ SPECIALIZACE

Státní správa FMCG Healthcare

11%

5% 15%

Služby

U&A study, positioning, potenciál trhu, segmentace

8% Finance

16% 12%

10% 13%

Média, telco, IT

Retail – obchodní sítě, c entra

15%

21%

Utility

10%

Testování i novací, konceptů/ produktů

9% Mystery Shopping

18%

16% 21%

Automotive

14

In-­‐store Monitoring

Výzkum spokojenosti, loajality, zákaznická zkušenost

Výzkum reklamy, komunikace


Specializované divize Ipsos Ipsos Marketing

Ipsos Connect

Ipsos Loyalty

Ipsos UU

Ipsos ERM

Vývoj, nastavení a optimalizace produktů/ služeb

Výzkum značky, komunikace a médií

Výzkum zákaznické zkušenosti, spokojenosti a loajality

Kvalitativní a etnografický výzkum, kreativní workshopy

Výzkumy zaměstnanců a jejich implementace

Ipsos MarketQuest™ Ipsos InnoQuest™

Strategy Solutions Execution Solutions Evaluation Solutions

Loyalty Knowledge Center™

Censydiam Institute™ Etnography Center of Excellence™

Representative Employee Data

Ipsos Healthcare

Ipsos PA

Ipsos CEM

Ipsos Observer

Výzkum v oblasti farmaceutického marketingu a zdravotnictví

Výzkum veřejného mínění

Řízení zákaznické zkušenosti, service design, mystery shopping

Mezinárodní studie Sběr dat (field & tabs) Digitalizace dat

Ipsos MORI Ipsos Global @dvisor™

Ipsos Business Consulting™

Ipsos Global Studies

Healthcare Rx/OTC™

15


Proč Ipsos Klademe důraz na porozumění vaší situace a potřeb. V rámci Ipsos Group sdílíme regionální i globální zkušenosti. Velmi dobře známe lokální trh. Soustředíme se na přidanou hodnotu a implikace vyplývající z výzkumu. Snažíme se být vždy co nejflexibilnější. Garantujeme dodržování nejvyšších standardů kvality dat i naší práce.. Zajímáme se o dění okolo nás, podporujeme CSR a udržitelnost.

16