__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

sport

kwartalnik społeczno ­‑ kulturalny gmin i powiatu lubelskiego

Panorama P

o

w

i

a

t

u

NR 6/2015(167) issn 1509–0655

Budżet Powiatu Lubelskiego na 2016 rok [4] Bezpieczna+ wsparciem dla nauczycieli, dzieci i rodziców [11] Marlena Polakowska nadal najlepsza [21] NR 6/2015(167)  panorama powiatu 1


W numerze

Pa n o r a m a

kwar taln ik społ eczn o ­‑ kultu

P

o

w

raln y gmin i powi atu lubel skieg o

i

a

t

u

Budżet Powiatu Lubelskiego na 2016 rok  [4] Przybyło dróg w Powiecie Lubelskim…  [6] Dobra współpraca się opłaca  [7] Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”  [7] Starostwo Powiatowe w Lublinie samorządem przyjaznym oświacie  [8] Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Pszczelej Woli  [9] Stypendia Starosty Lubelskiego dla najlepszych uczniów  [10]

Od Redakcji Drodzy Czytelnicy Upłynął kolejny rok. Już niebawem usiądziemy do stołu w gronie najbliższych, by wspólnie świętować Boże Narodzenie. W naszych domach zapalą się lampki na choince, pod którą pojawią się prezenty, dzieci z niecierpliwością oczekiwać będą pierwszej gwiazdki, a gdy ta już się pojawi na niebie podzielimy się opłatkiem i rozpoczniemy wigilię… W tym świątecznym nastroju zachęcamy do lektury Panoramy Powiatu, w którym znajdziecie Państwo informacje dotyczące najciekawszych wydarzeń, które w ostatnim czasie miały miejsce w naszym powiecie. W numerze można przeczytać m.in. o Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej w Pszczelej Woli, o nowej Sali Doświadczania Świata, którą poszczycić się może Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy, czy też o trzeciej już edycji Artystycznej Jesieni w Załuczu. Ponadto zamieściliśmy również informacje na temat planowanych na przyszły rok inwestycji, a także tych zakończonych w roku bieżącym. Świątecznym przesłaniem podzielili się z Czytelnikami Panoramy Powiatu przedstawiciele władz naszego powiatu. Na kartach gazety znajdziecie Państwo życzenia oraz ich świąteczne odpowiedzi na pytanie: Czym są święta Bożego Narodzenia. Zachęcamy do lektury, życząc przy tym zdrowych i spokojnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Bezpieczna+ wsparciem dla nauczycieli, dzieci i rodziców  [11] W Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach…  [12] Sala Doświadczania Świata w SOSW w Bystrzycy  [14] Uczniowie naszych szkół stypendystami Prezesa rady Ministrów  [15] III Artystyczna Jesień w Załuczu  [16] „Właśnie z rzeczywistości rodzi się najdziwniejsza baśń na Świecie” H. Ch. Andersen…  [17] Patriotyczne recytacje w Hubalu  [19] Święto Niepodległości w Lublinie  [19] Spotkania z literaturą polską  [20] Najsilniejszy junior w Polsce mieszkańcem powiatu lubelskiego  [20] Marlena Polakowska nadal najlepsza  [21] Obszary wiejskie wspierane przez Marszałka Województwa Lubelskiego  [22] II Kongres Sołtysów  [22] Rola rodziny w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży – podsumowanie  [23]

Karolina Budoran kwartalnik społeczno­‑kulturalny gmin i powiatu lubelskiego

Panorama P

o

w

i

a

t

u

www.powiat.lublin.pl/panorama

2 

panorama powiatu  NR 6/2015(167)

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, tel. (81) 52 86 606, fax (81) 52 86 601, redaktor@powiat.lublin.pl  Redaktor naczelny: Karolina Budoran  Zespół: Tomasz Banaszek, Anetta Cygan  Korekta i skład: Studio Format  Druk: Arcana Polska, kom. 509 170 015  Zdjęcie na okładce: istockphoto.com Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych oraz zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i zmiany ich tytułów Powiat Lubelski – znajdź nas na facebooku nakład 2000 egz.


Informacje z powiatu

Święta Bożego Narodzenia to czas zadumy, refleksji i zarazem radości w gronie najbliższych osób. Jest to czas, kiedy konflikty odchodzą w zapomnienie, a wszyscy pragną pomagać innym. Przy wigilijnym stole zasiada cała rodzina, łamie się opłatkiem, składa świąteczne życzenia, śpiewa kolędy i z dostojeństwem spożywa wigilijne potrawy. „…To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc, jak silna i piękna jest Miłość, gdy pięści rozwiera To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku…”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2016 Roku proszę przyjąć nasze serdeczne życzenia pomyślności i wszelkiego dobra. Niech radość i pokój tych szczególnych Świąt będą obecne w każdym dniu nadchodzącego roku. Oby był on szczęśliwy, pozwolił spełnić dążenia osobiste i zawodowe oraz przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. przewodni cz ący rady p ow iat u w   lub l in ie

z a r z ą d p ow iatu w lu b li ni e

Antoni Skrabucha

Paweł Pikula Robert Wójcik Dariusz Gajo Anna Grzywaczewska Edward Jarzynka

NR 6/2015(167)  panorama powiatu 3


Budżet Powiatu Lubelskiego na 2016 rok

Zarząd Powiatu w Lublinie opracował projekt budżetu Powiatu Lubelskiego na 2016 rok. Planowana wysokość wydatków zakładana jest na sumę 116 mln zł, zaś dochody obejmują kwotę 113 mln, z czego ponad 20 – to środki przeznaczone na inwestycje. W przyszłorocznym planie finansowym wydatki na poprawę infrastruktury drogowej zamierzono na blisko 17 mln złotych. Ponadto zarezerwowano też oddzielne środki na inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 dla gmin: Borzechów, Bychawa, Niemce oraz na dotacje celowe gminnych zadań inwestycyjnych, prowadzonych przy udziale środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2020. W ramach PRGIPID 2016–2020, będącego kontynuacją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, samorząd powiatu lubelskiego złożył wnioski na dofinansowanie 2 dużych inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola”. Ponadto w budżecie zarezerwowane zostały środki na dofinansowanie inwestycji zaplanowanych w ramach powyższego programu przez gminy. Współpraca powiatu z gminami jest jednym z kryteriów wpływających na wysokość punktacji przy ocenie wniosków, co zwiększy prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania na następujące zadania: »» Przebudowa drogi gminnej nr 107093L wraz z budową ciągu pieszego i ze zjazdami w miejscowości Krężnica Jara, Gmina Niedrzwica Duża. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Niedrzwica Duża. »» Przebudowa drogi gminnej nr 106907L w miejscowościach Halinówka i Szczuczki VI Kolonia wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów. Liderem przedsięwzięcia jest  Gmina Wojciechów. »» Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 107179L w miejscowości Wierciszów. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Jabłonna. »» Przebudowa dróg gminnych nr 107099L i  112439L w miejscowości Kalinówka, Gmina Głusk. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Głusk. »» Przebudowa drogi gminnej nr 107349L w miejscowości Tarnawka Druga. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Zakrzew. »» Przebudowa drogi gminnej nr 103358L w miejscowości Stoczek i Stoczek-Kolonia oraz drogi gminnej nr 106035L Stoczek-Kolonia – Majdan Krasieniński. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Niemce. »» Przebudowa drogi gminnej nr 112458L w miejscowości Biskupie-Kolonia (etap I). Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Wólka.

4 

panorama powiatu  NR 6/2015(167)

»» Przebudowa drogi gminnej nr 107121L w Osmolicach Pierwszych. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Strzyżewice. »» Budowa ciągu dróg gminnych – ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie (drogi nr 107204L, 107205L, 112528L, 112529L, 112530L). Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Bychawa. W związku z tym, że pojawiło się nowe źródło finansowania inwestycji drogowych, jakim jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, władze powiatu lubelskiego zabezpieczyły środki w budżecie i w najbliższym czasie zamierzają złożyć wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska – Majdan Starowiejski – Dębina – Baraki oraz 2306L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawka”. Na nowym PROW powinny skorzystać również gminy Niemce, Bychawa i Borzechów. Dzięki pozyskanym środkom unijnym, dotacji pochodzącej z budżetu powiatu lubelskiego oraz  środkom własnym będą mogły zrealizować następujące zadania: »» „Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka – Nasutów – Dys”. Liderem planowanych zadań jest Gmina Niemce, partnerem zaś Powiat Lubelski. »» „Przebudowa drogi powiatowej nr 2284L Bychawa – Olszowiec – Piotrków – Kolonia i nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków – Kolonia”. Liderem tego zadania jest Gmina Bychawa, partnerem zaś Powiat Lubelski. »» „Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna” na terenie Gminy Niedrzwica Duża. Liderem tego zadania jest Gmina Niedrzwica Duża, partnerem zaś Powiat Lubelski. »» „Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna” na terenie Gminy Borzechów. Liderem tego zadania jest Gmina Borzechów, partnerem zaś Powiat Lubelski. »» „Przebudowa drogi powiatowej nr 2129L Dąbie – Sobieska Wola – Giełczew” na odcinku Giełczew – Radomirka. Liderem tego zadania jest Gmina Wysokie, partnerem zaś Powiat Lubelski. »» „Przebudowa drogi powiatowej nr 2310L Maciejów – Antoniówka – Tokarówka” w miejscowości Antoniówka. Liderem tego zadania jest Gmina Wysokie, partnerem zaś Powiat Lubelski. »» „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy – Żabno – Wierzchowina” na odcinku Maciejów Nowy


Informacje z powiatu

Zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych, spełnienia marzeń i wszelkich sukcesów w Nowym Roku życzy Artur Walasek – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Rezerwa. Liderem tego zadania jest Gmina Wysokie, partnerem zaś Powiat Lubelski. Dużą szansą na poprawę sieci dróg powiatowych może być też realizacja partnerskiego projektu 20 powiatów województwa lubelskiego pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, w ramach którego powiat lubelski ma rozbudować drogę Bełżyce, ul. Lubelska – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin oraz Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka 837 na odcinku Dominów – Skrzynice. Wiele wskazuje na to, że realizacja projektu rozpocznie się już w przyszłym roku. Wśród pozostałych zamierzeń inwestycyjnych są remonty Domu Dziecka w Przybysławicach oraz Szpitala Powiatowego w Bełżycach. Na tę drugą inwestycję Zarząd Powiatu w Lublinie zabezpieczył środki w kwocie 500 000 zł, za które zmodernizowany ma zostać Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Zakupione zostaną też 3 odśnieżarki wirnikowe dla Zarządu

Dróg Powiatowych oraz sprzęt do konserwacji terenów zielonych ZSR CKP w Pszczelej Woli. Na przyszły rok zaplanowano również początek realizacji projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”. Będzie to kolejne partnerskie przedsięwzięcie realizowane przez powiaty województwa lubelskiego, które pozwoli na poprawę jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz na przekształcenie istniejących baz danych na wersje cyfrowe. Umożliwi to zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Projekt budżetu powiatu lubelskiego na 2016 rok ma zostać zatwierdzony podczas sesji Rady Powiatu w Lublinie zaplanowanej na 17 grudnia 2015 r. Red.

Dochody powiatu lubelskiego zaplanowane na rok 2016

113 371 450,71 zł

3,89%

40%

Dotacje celowe na zadania własne

Subwencja ogólna z budżetu państwa

0,88% 3,53% 2,72% Dochody z majątku powiatu

Dochody z opłat komunika­ cyjnych

4 406 000,00 45 607 632,00 1 000 000,00 4 000 000,00 zł zł zł zł

Przychody

3 087 731,82 zł

41% Inne źródła

0,88% 6,03% Dochody z majątku powiatu

47 439 297,89 1 000 000,00 zł zł

Dotacje na zadania rządowe

6 830 789,00 zł

NR 6/2015(167)  panorama powiatu 5


Przybyło dróg w Powiecie Lubelskim… Z całą pewnością należy przyznać, że jeśli chodzi o zmiany na drogach powiatowych, to rok 2015 zakończył się pełnym sukcesem. Między innymi, dzięki aktywności samorządu w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych i bardzo dobrej współpracy z gminami, udało się wybudować ponad 40 kilometrów nowych dróg, przy prawie 35-milionowym nakładzie pieniężnym. Dzięki środkom z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych całkowicie przebudowany został 7-kilometrowy odcinek drogi Wola Gałęzowska – Majdan Starowiejski – Dębina – Baraki oraz ponad 5-kilometrowy odcinek drogi Garbów – Gutanów. Do największych tegorocznych inwestycji drogowych należała budowa drogi Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński. W ramach projektu przebudowany został prawie 7-kilometrowy odcinek drogi od granic Lublina do połączenia z drogą wojewódzką nr 809. Powstała nowa jezdnia oraz chodnik na prawie całej długości zmodernizowanego odcinka. Wartość inwestycji przekroczyła 18 mln złotych, z czego prawie 15 pochodziło z funduszy unijnych. W tym miejscu należy wspomnieć też, że drogowcy zadbali o bezpieczeństwo pieszych nie tylko przy okazji powyższego przedsięwzięcia. Nowe chodniki powstały też m.in. w Kiełczewicach Dolnych i Górnych, Żabiej Woli, Piotrowicach, Osmolicach i Lipniaku. Z kolei dzięki dotacji, pozyskanej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gruntownie wyremontowana została zniszczona przez wodę droga Krzczonów – Walentynów – Pustelnik oraz droga Majdan Skrzyniecki – Borzechów. Kolejnych kilkanaście inwestycji drogowych powiat zrealizował wspólnie z gminami. Dzięki ich finansowemu wsparciu udało się m.in. wyremontować drogi: »» droga nr 1550L w miejscowości Rudka Kozłowiecka »» Karolin – Borków – Wola Przybysławska

»» »» »» »» »» »» »»

Kłodnica – Sobieszczany Czerniejów Kolonia – Chmiel Nowiny – Osmolice Radawczyk – Czółna Żuków – Krzczonów ul. Grodzany w Bychawie Włóki – Swoboda – Bystrzyca Gruntownie przebudowany został również most na rzece Ciemiędze na drodze powiatowej Jastków – Wygoda. Nowa przeprawa ma prawie 10 metrów długości i tyle samo szerokości. Jezdnia jest szeroka na 6 metrów, a po obu jej stronach znajdują się chodniki. Stary most pilnie wymagał remontu, płyta była popękana, widać było zbrojenia, poręcze zaś zagrażały bezpieczeństwu. Nośność konstrukcji była ograniczona do 15 ton, a po zakończeniu prac zwiększyła się dwukrotnie. Plany na przyszły rok są równie ambitne. Samorząd powiatowy zapowiada aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych i równie aktywne tempo prac drogowych. Wszystko wskazuje też na to, że w 2016 r. rozpocznie się kolejny partnerski wielki projekt drogowy, który swoim zasięgiem obejmie wszystkie powiaty województwa lubelskiego i w znacznym stopniu poprawi infrastrukturę komunikacyjną na jego terenie. Władze powiatu zamierzają też kontynuować ścisłą współpracę z gminami, ponieważ – jak twierdzą – razem można więcej…

Święta Bożonarodzeniowe to taki moment w życiu, kiedy człowiek sobie uświadamia, że wydarzyło się coś bardzo ważnego, niezwykłego. Jednocześnie te właśnie święta, jak żadne inne, skłaniają nas do zadumy, zamyślenia i wspomnień. „Puste miejsca przy stole” przypominają nam o nieuchronności przemijania, przywołują obrazy ukochanych z którymi śpiewaliśmy kolędy, dzieliliśmy się opłatkiem, a których już nie ma wśród nas… Dlatego też święta te przeżywam tak silnie i tak dużo dla mnie znaczą. Cieszy mnie ta cała „krzątanina przedświąteczna” jak ubieranie choinki, sprzątanie domu czy przygotowywanie potraw świątecznych. Potem wspólna rodzinna Wigilia, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń i śpiewanie kolęd. A To wszystko ubogaca mnie wewnętrzne i sprawia, że chcę się tym dzielić z innymi. W związku ze zbliżającymi się Świętami życzę czytelnikom Panoramy Powiatu zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie. Sylwia Pisarek-Piotrowska – Radna Powiatu Lubelskiego

6 

panorama powiatu  NR 6/2015(167)

Red.

Boże Narodzenie jest przeżywaniem radosnego faktu przyjścia Jezusa Chrystusa na Świat. W mojej rodzinie podkreślamy charakter religijny tych świąt. Przed wieczerzą wigilijną odczytywany jest zawsze fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Modlimy się wtedy za naszych bliskich zmarłych, składamy sobie życzenia i dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy, uczestniczymy w nabożeństwach. Święta w mojej rodzinie pozwalają także na bycie razem, wzajemne odwiedzanie się. Właśnie ten wymiar rodzinny jest dla mnie szczególnie istotny, ponieważ daje mi, mam nadzieję, że i moim bliskim, poczucie wspólnoty, co w dzisiejszej rzeczywistości jest bardzo ważne i potrzebne. Życzę Wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt! Ryszard Golec – Radny Powiatu Lubelskiego


Informacje z powiatu

Dobra współpraca się opłaca Wspólne inwestycje drogowe Powiatu Lubelskiego i samorządów gminnych przynoszą efekty, dlatego ta forma współpracy będzie kontynuowana. 27 października, podczas sesji, Rada Powiatu w Lublinie przyjęła uchwały, które umożliwiają realizację kilkunastu nowych zadań. Efektem wieloletniej i bardzo dobrej współpracy z gminami są kilometry nowych dróg, które w znacznym stopniu ułatwiają komunikację w naszym regionie i z których cieszą się mieszkańcy. Jest to bardzo dobry kierunek, który bez wątpienia warto kontynuować. Oprócz środków z  dawnego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dotacje na drogi w wysokości prawie 64% kosztów będzie można pozyskać z  nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego radni zgodzili się na kolejne wspólne projekty, które pozwolą nadal rozwijać zarówno powiatową, jak i gminną sieć komunikacyjną. Dzięki przyjętym uchwałom samorządy będą mogły się starać o fundusze na cztery inwestycje. Chodzi o przebudowę dróg powiatowych: Borzechów – Niedrzwica Kościelna w gminach Borzechów i Niedrzwica Duża; Bychawa – Olszowiec – Piotrków-Kolonia i Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia w gminie Bychawa; Elizówka – Dys, Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn i Kozłówka – Dąbrówka – Nasutów – Dys w gminie Niemce; oraz Wola Gałęzowska

– Majdan Starowiejski – Dębina – Baraki i Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawa w gminie Zakrzew. Korzystając ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, czyli dawnego NPPDL, Gmina Niemce chce przebudować drogę w miejscowości Stoczek i Stoczek-Kolonia oraz trasę Stoczek-Kolonia – Majdan Krasieniński; Gmina Jabłonna – drogę w Wierciszowie; Gmina Wojciechów – trasy w Halinówce i Szczuczkach VI Kolonii; Gmina Głusk – drogę w Kalinówce; Gmina Niedrzwica Duża – trasę w Krężnicy Jarej; Gmina Wólka – drogę w miejscowości Biskupie-Kolonia; Gmina Zakrzew – trasę w Tarnawce Drugiej; Gmina Strzyżewice – drogę w Osmolicach Pierwszych, a Gmina Bychawa – ciąg ulic Dąbrowskiej, Słowackiego, Fredry, Makuszyńskiego i Żeromskiego w Bychawie. Red.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze

Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” 13 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Działania ‘Kraina wokół Lublina’”. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działaniami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014– 2020, za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Grażyna Gwiazda, przekazała zebranym informacje dotyczące form wsparcia dla pracodawców. Ofertę współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, prowadzonego przez szkoły w Powiecie Lubelskim, przedstawiła zaś Beata Janiszewska-Brudzisz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie. Po wysłuchaniu wiadomości dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, przekazanych przez Małgorzatę Olechowską, kierownika biura LGD, przedsiębiorcy biorący udział w konferencji mieli okazję do zasygnalizowania swoich potrzeb w zakresie wsparcia finansowego z funduszy europejskich. W czasie panelu dyskusyjnego wystąpili przedsiębiorcy z terenu powiatu lubelskiego: Elżbieta Wójcik, Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Mariusz Sawicki, właściciel Grill Baru w Bychawie,

Zofia Popławska, Prezes OSM Bychawa oraz Wojciech Golus z ROOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Uczestnicy konferencji mogli skorzystać też z nieodpłatnych porad dotyczących dotacji unijnych, których udzielano w Punkcie Informacyjnym Funduszy Unii Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, zlokalizowanym również w sali konferencyjnej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, które – mamy nadzieję – wkrótce przełoży się na zaangażowanie przedsiębiorców w pozyskiwanie dotacji za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Red.

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

NR 6/2015(167)  panorama powiatu 7


Starostwo Powiatowe w Lublinie samorządem przyjaznym oświacie

W czwartek, 29 października br., Okręg Lubelski Związku Nauczycielstwa Polskiego świętował 110-lecie swojego istnienia. Podczas uroczystości, które miały miejsce w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Elsnera w Lublinie, nagrodzono najbardziej wyróżniających się działaczy oświaty. Rozdano też statuetki liderom rankingu pn. „Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom”, który ZNP ogłosił już po raz szósty.

Podczas uroczystości prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, Adam Sosnowski, poruszył największe problemy ZNP. Znalazły się wśród nich m.in.: potrzeba zwiększenia nakładów finansowych na edukację, zaprzestanie przekazywania szkół publicznych osobom prywatnym i stowarzyszeniom, przywrócenie kompetencji kuratorów oświaty oraz podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli o 10%. Następnie wręczone zostały nagrody dla najbardziej zasłużonych działaczy. Za 50-letnią przynależność do związku

nagrodzono pięciu nauczycieli, szczególnie doświadczeni aktywiści otrzymali Złote Odznaki ZNP, a pięciu nowych związkowców – legitymacje członkowskie. Wyróżniono też laureatów rankingu „Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom” – 7 samorządów wyłonionych spośród 153. Wśród nagrodzonych znalazło się m.in. Starostwo Powiatowe w Lublinie i Urząd Miasta Lublin. Red.

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Święta Bożego Narodzenia to ciepły dom pachnący choinką i wigilijnymi potrawami. To magia świateł i rozlegające się dźwięki kolęd. To wreszcie cała nasza rodzina zasiadająca wspólnie do wigilijnej wieczerzy i biały opłatek, który wnosi pokój do naszego domu. W tym magicznym czasie życzę wszystkim zdrowych i radosnych Świąt! Jan Król – Radny Powiatu Lubelskiego

8 

panorama powiatu  NR 6/2015(167)

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas – w głównej mierze dlatego, że wywołują w nas ogólną życzliwość i wspólne radosne oczekiwanie. To czas, na który życzę wszystkim czytelnikom, tego czego i sam oczekuje, czyli wesołego, rodzinnego spędzenia Świąt i refleksji na cudem narodzin naszego Pana. Konrad Banach – Radny Powiatu

Lubelskiego

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas który sprawia że miłość i miłosierdzie Boże dotyka bezpośrednio nasze rodziny i wszystkich ludzi dobrej woli. Boże Narodzenie to nadzieja na ciągłe trwanie we wzajemnej miłości pokoju i pojednaniu. Niech magia nadchodzących Świąt przyniesie Wam spokój i radość. Krzysztof Chmielik – Radny Powiatu Lubelskiego


Informacje z powiatu

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Pszczelej Woli

16 października br. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. W piątkowe popołudnie do szkoły przybyli liczni goście: Paweł Pikula, Starosta Lubelski, Antoni Skrabucha, Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie, Artur Walasek, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,  Janusz Różycki, Prezes Oddziału Powiatowego Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, radni Powiatu Lubelskiego, pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele i pracownicy ZSR CKP w Pszczelej Woli. Dyrektor szkoły, Mirosław Worobik,  serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych gości, po czym rozpoczęła się część oficjalna, urozmaicona licznymi przemowami okolicznościowymi. Na wstępie o pracy nauczyciela na przestrzeni lat opowiedział Paweł Pikula, Starosta Lubelski, następnie głos zabrali: Artur Walasek, Wicemarszałek Województwa

Lubelskiego, Krzysztof Babisz, Kurator Oświaty w Lublinie, Ewa Suchań, Wiceprezes Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Janusz Różycki, Prezes Oddziału Powiatowego Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podczas uroczystości wręczone zostały również nagrody Starosty Lubelskiego dla zasłużonych nauczycieli oraz nagrody Dyrektora Szkoły dla najlepszych nauczycieli i pracowników administracyjnych. Medale Zasłużony dla Rolnictwa, przyznane na wniosek Polskiego Związku Pszczelarzy przez Ministra Rolnictwa, otrzymali Dariusz Gajo oraz Regina Pastucha. Następnie w ramach części artystycznej młodzież z Pszczelej Woli przygotowała niezwykle ciekawe przedstawienie przybliżające 70-letnią historię szkoły, a później na scenie wystąpił zespół Apis. Red.

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Święta Bożego Narodzenia to czas radości i wesela, czas spędzony w gronie najbliższych nam ludzi. To czas powrotu do tradycji i wspomnień z dzieciństwa, oderwanie się od rzeczywistości…To spokój, harmonia i nadzieja, że Boże Dziecię przyniesie dużo dobrych dni w nowym roku. Zdrowych i spokojnych Świąt! Urszula Zdun – Radna Powiatu Lubelskiego NR 6/2015(167)  panorama powiatu 9


Stypendia Starosty Lubelskiego dla najlepszych uczniów Najlepsi uczniowie i sportowcy ze szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski otrzymali stypendia Starosty Lubelskiego. Uroczystość odbyła się przed sesją Rady Powiatu we wtorek, 27 października. Za pracę w drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015 wyróżniono 16 osób. 10 uczniów zostało nagrodzonych za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły, a kolejnych 6 – za osiągnięcia sportowe. Stypendia naukowe odebrali: Dominika Tarczyńska z Liceum Ogólnokształcącego w  Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, Marcin Dziadosz z Liceum Ogólnokształcącego i Marcin Wolski z Gimnazjum w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Michał Zarosiński z Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. majora H. Dobrzańskiego w Bychawie, Izabela Szymańska z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Bełżycach, Patrycja Mazur z Liceum Ogólnokształcącego i  Marta Wachowska z  Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Tomasz Gołaś z Technikum w Zespole

Dla mnie Święta Bożego Narodzenia to dni, które należy przeżywać uwzględniając dwa wymiary: Jeden to tradycja, rodzina i podniosłość atmosfery tych dni i stanu ducha. Drugi to zrozumienie słów Święta Bożego Narodzenia: Świat ogarnęła noc gospody zapełnione z nieba spłynęła moc. Nadzieje ludzi spełnione Jasnością na świat się zlała Każdy chciały jej doznać… rodzi się dziecina mała jak trudno jej wielkość poznać. Poznali ją tylko pasterze tak wiele cudów się działo Proszę Cię Panie szczerze by nam też się udało. Zdrowych i Spokojnych Świąt! Henryk Krajewski – Radny Powiatu Lubelskiego

10 

panorama powiatu  NR 6/2015(167)

Szkół w Niedrzwicy Dużej, Agata Brzozowska z  Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach oraz Dawid Putowski z Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach. Za osiągnięcia sportowe zostali docenieni: Sylwia Anasiewicz z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, Angelika Powroźnik z Liceum Ogólnokształcącego i Mateusz Wypart z Technikum w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, Konrad Mikuła z Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Dawid Bogusławski z Technikum i Kamil Naborczyk z Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach. Wyróżnienia wręczali Starosta Lubelski, Paweł Pikula i przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie, Antoni Skrabucha, a przed wtorkową uroczystością stypendyści poznawali historię Lublina, spacerując Lubelską Trasą Podziemną. Red.

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Święta Bożego Narodzenia są dla mnie tradycją obchodów niezwykle ważnego wydarzenia naszej wiary katolickiej, kiedy w stajence betlejemskiej narodził się Jezus – nasz Zbawiciel. Niezwykle ważna w tych dniach jest rodzinna atmosfera wspólnej wieczerzy odbywającej się w blasku światełek choinkowych, kiedy możemy spokojnie porozmawiać i podzielić się opłatkiem. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie dla wszystkich Czytelników Panoramy Powiatu pełen atmosfery radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu. Jan Czubak – Radny Powiatu Lubelskiego


Informacje z powiatu

Bezpieczna+

wsparciem dla nauczycieli, dzieci i rodziców

Projekt „Bezpieczna+” jest realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, w okresie od 15 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Budżet projektu wynosi 108 470 zł, w tym z dotacji – 86 776 zł. W ramach projektu zostało objętych wsparciem 464 uczniów uczęszczających do 4 techników w ramach 3 Zespołów Szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski (Technikum Nr 1 i Technikum Mechanicznym w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Bełżycach oraz Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie). W projekcie bierze udział 95 nauczycieli i 231 rodziców. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Projekt obejmuje przede wszystkim: akcję informacyjno-promocyjną, w  ramach której odbywają się spotkania informacyjne, szkolenia i  warsztaty z  udziałem uczniów, nauczycieli i  rodziców, dotyczące korzyści wynikających z podejmowanych działań w ramach projektu – możliwości podniesienia swoich kompetencji cyfrowych. Działania promocyjne prowadzone są na platformie edukacyjnej, przez radiowęzeł szkolny, plakaty zamieszczone w siedzibie placówki i wnioskodawcy oraz w środowisku lokalnym szkoły. Platforma edukacyjna utworzona została na serwerze Starostwa Powiatowego w Lublinie pod adresem www.bezpiecznaplus.powiat.lublin.pl. Poświęcona została zagadnieniom bezpieczeństwa w sieci, udostępniając przy tym pakiety uniwersalne i materiały edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w dziedzinie nowych technologii. Będzie ona funkcjonować przez rok od momentu zakończenia projektu, tj. do 31 grudnia 2016 r. Na koniec przedsięwzięcia wydana zostanie publikacja z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – broszura „Bezpieczni w sieci”. Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej w Bychawie (w zakresie promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej), Miejska Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach – Filia o Profilu Pedagogicznym (w zakresie opracowania bibliografii dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zamieszczonej m.in. na platformie edukacyjnej) oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne z terenu powiatu lubelskiego (w zakresie profilaktyki i działań naprawczych związanych z uzależnieniem od Internetu i nowych mediów). W ramach projektu organizowane są warsztaty dla uczniów na temat wykorzystania nowych mediów w procesie nauczania – uczenia się, zagrożeń płynących z ryzykownego kontaktu w sieci, uzależnień od Internetu, aspektów prawnych funkcjonowania nieletnich w sieci. Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu powiatu lubelskiego prowadzą zajęcia w zakresie profilaktyki i działań naprawczych, związanych z uzależnieniem od Internetu i nowych mediów.

Wśród korzyści, jakie mogą wynieść uczestnicy warsztatów są: umiejętność rozpoznawania symptomów charakterystycznych dla uzależnienia od Internetu, poznanie zasad funkcjonowania młodzieży w mediach społecznościowych, umiejętność asertywnego reagowania na kontakty niepożądane oraz hejting, czy znajomość instytucji, do których można zgłaszać sytuacje niebezpieczne. Warsztaty dla nauczycieli obejmują zajęcia z zakresu psychologii, prawa oraz środowiska informatycznego. Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące: funkcjonowania uczniów w  sieci – korzystania z  mediów społecznościowych, instytucji wspierających oświatę w edukacji dotyczącej bezpiecznego korzystania z mediów, wizerunku osobistego ucznia i nauczyciela w sieci, symptomów uzależniania od nowych mediów. Zajęcia praktyczne uwzględniają tworzenie scenariuszy zajęć wychowawczych dotyczących zagrożeń płynących z Internetu, kształtowanie w wychowankach postaw asertywnych i  trening umiejętności informacji zwrotnej, dotyczący symptomów uzależnienia u dziecka – rozmowa z trudnym rodzicem. 19, 21 i 26 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty dla rodziców, które prowadzili przedstawiciele Wydziału Prewencji Policji w Lublinie. Podczas wykładów poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące zagrożeń płynących z  korzystania z  Internetu, symptomów uzależnienia od niego, mediów społecznościowych i gier, sposobów i narzędzi służących zabezpieczeniu nieletnich przed cyberprzemocą (programy cenzorskie, narzędzia kontroli rodzicielskiej), kontroli rodzicielskiej nad korzystaniem przez dziecko z urządzeń multimedialnych. Red.

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” NR 6/2015(167)  panorama powiatu 11


W Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach…

„Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień…”. Cieszy nas fakt, że z roku na rok zwiększa się liczba uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach. W bieżącym roku szkolnym naukę w 4 pierwszych klasach rozpoczęło 86 osób, a tym samym liczba uczniów w szkole wzrosła do 280. Naszym sukcesem jest również to, że – po raz pierwszy od pięciu lat – utworzyliśmy samodzielną klasę w zawodzie technik hotelarstwa. Miło jest nam również poinformować, że w Technikum Pojazdów Samochodowych, po raz pierwszy w historii naszej placówki, miejsce w szkolnej ławce zajęła uczennica. Oprócz powyższych kierunków proponujemy również naukę w powstałym przed ponad pięćdziesięcioma laty Technikum Mechanizacji Rolnictwa, a także w Technikum Architektury Krajobrazu. Osobom, które chcą szybciej zdobyć zawód, oferujemy naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Można tu zdobyć kwalifikacje mechanika pojazdów samochodowych i mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych. Od września „pęka w szwach” szkolny internat, w którym mieszka prawie trzydzieści dziewcząt i ponad siedemdziesięciu chłopców. Mieszkańcy internatu na nudę na pewno nie mogą narzekać, każdy znajdzie dla siebie jakieś zajęcie. Podczas wakacji sale mieszkalne i zaplecze kuchenne zostały częściowo odświeżone i odnowione, dokupiono tapczany z wyposażeniem, szafki nocne, a drzwi w całym internacie wymieniono na nowe.

Mimo trwającej przez kilka wakacyjnych tygodni suszy, udało się wypielęgnować trawniki i żwirowe rabaty. Wzdłuż nowego chodnika z kostki brukowej ustawiono ławeczki. Teren za internatem wysypano świeżym żwirem, dzięki czemu uzyskano dobrze utwardzony parking. Do użytku oddano wyremontowany korytarz, który łączy szkołę z siłownią, salą muzyczną i częścią sal lekcyjnych. Na przełomie sierpnia i września b.r. uczniowie szkoły uczestniczyli w Dożynkach Gminnych, Powiatowych i Parafialnych. By uatrakcyjnić naszym uczniom pobyt w szkole, już we wrześniu zorganizowano Lubelskie Sianokosy, następnie akcję Sprzątanie Świata, Dzień Edukacji Narodowej i prawybory do Sejmu 2015. Klub Przedsiębiorczego Ucznia przygotował jesienną dekorację na bazie materiału przyrodniczego, a także uporządkował miejsce upamiętnienia okolicznych mieszkańców

fot. ZSTR W PIOTROWICACH

Święta Bożego Narodzenia to dla mnie wyjątkowe święta. Są pełne magii, piękna, radości i spokoju. Po dniach przygotowań i radosnego wyczekiwania na narodzenie Jezusa, wspaniale jest spotkać się z całą rodziną przy wigilijnym stole. Wtedy łamiemy się opłatkiem, składamy życzenia i rozpakowujemy prezenty. Jednocześnie te właśnie święta, jak żadne inne, skłaniają do zadumy, refleksji i wspomnień. Powracają w pamięci wspomnienia z dzieciństwa…, a puste miejsce przy stole przypomina o nieuchronności przemijania i przywołuje obrazy osób których znaliśmy, dzieliliśmy się opłatkiem, a których nie ma już wśród nas… Zdrowych i Spokojnych Świąt! Urszula Paździor – Radna Powiatu Lubelskiego

12 

panorama powiatu  NR 6/2015(167)

Boże Narodzenie to dla mnie oprócz celebrowania tradycji, czas refleksji nad sobą, swym życiem, także okazja do podsumowań, bo przecież święta symbolizujące narodziny Dzieciątka to koniec roku. Oczywiście tym Świętom towarzyszy radość ze spotkania z bliskimi nam osobami, czemu towarzyszy też ciekawość tego co przyniesie światu Boża Dziecina, czy spełnia się nasze pragnienia, marzenia, oczekiwania. Czy wreszcie my sami odnowimy siebie, czy mały Chrystus narodzi się w naszych sercach na czas dłuższy niż brzmienie kolędy i zjedzenie karpia. Wesołych Świąt! Zbigniew Bernat – Radny Powiatu Lubelskiego


Informacje z powiatu pochodzenia żydowskiego, zamordowanych przez hitlerowców w latach czterdziestych ubiegłego wieku. W minionych tygodniach zorganizowano szereg wyjazdów o charakterze edukacyjnym i integracyjnym, np.: wyjazd na strzelnicę „Snajper” w Lublinie, do lubelskich hoteli Victoria, Vanilla, Focus, Piano, do SPA, na paintball. Uczniowie uczestniczyli w Targach „Agro Show” w Bednarach, pokazach „Valtra Demo Tour” w Obszy oraz w Międzynarodowych Targach Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA® w Krakowie. Tradycyjnie, jak co roku, maturzyści odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę. Szkolna młodzież brała udział również w Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im. Wincentego Witosa w  Różańcu, w  V Powiatowych Biegach Ulicznych w Krzczonowie, a u siebie gościła szkoły z całego województwa podczas zorganizowanych 22 października Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych i Ponadgimnazjalnych LZS w tenisie stołowym. Wielkim sukcesem naszej szkoły jest zajęcie przez Sylwię Żydek, uczennicę klasy IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, pierwszego miejsca w Powiatowej Licealiadzie w tenisie stołowym. Sześcioosobowa grupa uczniów wraz z nauczycielem wychowania fizycznego wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS w Zakopanem, gdzie wspólnie z innym szkołami zajęła pierwsze miejsce pośród wszystkich województw biorących udział w rywalizacji. W celu zintegrowania młodzieży i zagospodarowania czasu wolnego, w internacie zorganizowano „otrzęsiny” wychowanków klas pierwszych, połączone z grillowaniem na świeżym

Boże Narodzenie to jedno z dwóch najważniejszych świąt chrześcijańskich w roku. Jest ono okazją do ponownego przeżycia faktu przyjścia na świat Mesjasza, Syna Bożego. Słowo Boże przepowiedziane przez Proroków stało się ciałem. To źródło naszej wiary i naszej religii. Każde narodziny dziecka to powód do radości szczególnie w rodzinie. Dlatego te święta są świętami rodzinnymi, to najlepszy czas na wielopokoleniowe spotkania i kultywowania naszej bogatej tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia wśród naszych dzieci i wnuków. Wszystkim mieszkańcom powiatu lubelskiego życzę zdrowych i spokojnych Świąt! Zdzisław Antoń – Radny Powiatu Lubelskiego

powietrzu, turniej „Słowne potyczki”, a także uroczystości wynikające z kalendarza: Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Dzień Chłopaka, Dzień Papieski. Miłośnicy sportu uczestniczyli w  XVI Interdyscyplinarnym Turnieju Burs i Internatów o puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. Nasi uczniowie nie tylko bawią się, ale też ciężko pracują. Na szczególną uwagę zasługują Weronika Sadło, uczennica IV klasy Technikum w zawodzie technik hotelarstwa oraz Sebastian Bartnik, uczeń III klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa, którzy 21 października br. otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia edukacyjne. 27 października 2015 roku po raz kolejny wręczone zostały stypendia Starosty Lubelskiego dla najzdolniejszych uczniów ze szkół powiatu lubelskiego. Miło nam poinformować, że otrzymali je także wychowankowie naszej szkoły: Dawid Putowski, uczeń Technikum Mechanizacji Rolnictwa, za osiągnięcia naukowe, natomiast za osiągnięcia sportowe Konrad Mikuła, uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Dawid Bogusławski, uczeń Technikum w zawodzie technik hotelarstwa oraz Kamil Naborczyk, uczeń Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Poszerzeniem oferty edukacyjnej dla naszych uczniów (dwóch osiemnastoosobowych grup) są staże zawodowe w Portugalii i we Włoszech, które zaplanowano na kwiecień – maj 2016 r. Więcej informacji o naszej szkole znajduje się na stronie internetowej www.zstrpiotrowice.pl, do odwiedzania której serdecznie zapraszamy. Nauczyciele ZSTR w Piotrowicach

Jako dziecko bardzo przeżywałem okres Świąt Bożego Narodzenia …lubiłem gdy cała rodzina w blasku choinki zasiadała do stołu, wspólne śpiewanie kolęd i tradycyjne potrawy wigilijne nadawały i nadal nadają im ciepłego, pełnego spokoju klimatu. Dzisiaj sens i religijny charakter Świąt jest wypaczany przez media i kampanie handlowe, jednak dla mnie najważniejszy jest ich tradycyjny wymiar. Jest to czas, który spędzam z najbliższymi… dzielimy się opłatkiem, wymieniamy wspomnienia z najmłodszych lat, śpiewamy kolędy i wspólnie wybieramy się na Pasterkę… Wesołych Świąt! Edward Jarzynka – Radny Powiatu Lubelskiego NR 6/2015(167)  panorama powiatu 13


Sala Doświadczania

Świata

w SOSW w Bystrzycy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy, jako jedna z nielicznych placówek tego typu w regionie, ma nową Salę Doświadczania Świata. Pomieszczenie to pozwala na prowadzenie terapii poprzez stymulację wielozmysłową dzieci, które z powodu niepełnosprawności lub choroby mają problemy z odbieraniem bodźców z otoczenia. W nowej sali znajdują się, m.in.: kolorowy projektor, kolumny wodne z bąbelkami i basen z piłeczkami. Dzięki nim wychowankowie SOSW w Bystrzycy mogą poczuć, dotknąć, zobaczyć lub po prostu wyobrazić sobie otaczający ich świat. – Przygotowanie pomieszczenia kosztowało prawie 20 tysięcy złotych, które pozyskaliśmy w ramach konkursu Telewizji Polskiej „Reklama dzieciom” oraz od Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Ponad podziałami”, działającego przy naszym ośrodku – mówi dyrektor SOSW w Bystrzycy, Bożena Filipek. Wraz z nią, podczas uroczystego otwarcia Sali Doświadczania Świata, które miało miejsce w mijającym tygodniu, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Lubelski, Paweł Pikula oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie, Beata Janiszewska-Brudzisz. SOSW w Bystrzycy jest placówką wspomagania rodziny, przeznaczoną dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży, w tym osób z autyzmem. Placówka zapewnia im możliwość nauki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy, jak również terapii w kilku pracowniach oraz zakwaterowanie we własnym internacie. Najmłodsi podopieczni uczestniczą w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, natomiast zwykłych czynności życiowych podopieczni ośrodka uczą się w pracowniach gospodarstwa domowego, komputerowych, zieleni, garncarskiej i stolarskiej. Do dyspozycji mają również salę gimnastyczną oraz gabinet rewalidacyjny. Od ubiegłego roku korzystają również z sali integracji sensorycznej. SOSW otacza opieką grupę około 60 osób w wieku od 7 do 24 lat z Lublina oraz powiatów lubelskiego i łęczyńskiego. Red.

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Święta Bożego Narodzenia to wielkie przeżycie związane z narodzeniem się Dzieciątka Jezus. To czas na ubieranie choinki. W radosnej atmosferze w gronie rodziny przy blasku światełek i bombek łamiemy się opłatkiem składając sobie życzenia. To czas na śpiewanie pięknych kolęd i pastorałek. Jednocześnie wielka nadzieja na to by nowo narodzone Dziecię wspomagało nas w siły i zdrowie na lepszy Nowy nadchodzący Rok, byśmy mogli spełnić marzenia i to czego nie udało nam się dotychczas dokonać. Wszystkim Czytelnikom Panoramy Powiatu życzę aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery. Anna Rynkowska – Radna Powiatu Lubelskiego

14 

panorama powiatu  NR 6/2015(167)


Informacje z powiatu

Uczniowie naszych szkół stypendystami Prezesa rady Ministrów

21 października 2015 roku w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2014/2015. Dyplomy i podziękowania uczniowie odebrali z rąk Mariana Starownika, Wicewojewody Lubelskiego oraz Krzysztofa Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświaty. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości, na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. W gronie 300 uczniów, którzy odebrali stypendia, znalazło się 13 osób uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski: »» Bartnik Sebastian, uczeń klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa – Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach, »» Bork Jarosław, uczeń klasy IV Technikum Agrobiznesu – Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej, »» Brewczak Weronika, uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego – Zespół Szkól im. M. Kopernika w Bełżycach, »» Jasik Justyna, uczennica klasy II Technikum Kelnerskiego – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, »» Kobyłka Agnieszka, uczennica klasy II Technikum Architektury Krajobrazu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, »» Majkowska Justyna, uczennica klasy IV Technikum – Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach, »» Mazurek Paulina, uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, »» Popławska Emilia, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego – Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, »» Powroźnik Angelika, uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, »» Sadło Weronika, uczennica klasy IV w zawodzie technik hotelarstwa – Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach,

»» Sawa Ewa, uczennica klasy III Technikum Informatycznego – Zespoł Szkół Zawodowych Nr 1 im. majora H. Dobrzańskiego w Bychawie, »» Stanewicz Daria, uczennica klasy III Technikum Pszczelarskiego – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, »» Węglińska Patrycja, uczennica klasy III Technikum – Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dalszych sukcesów! Red.

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

NR 6/2015(167)  panorama powiatu 15


III Artystyczna Jesień w Załuczu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu w powiecie lubelskim był przez trzy dni centrum artystycznym dla osób niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników. Od wtorku do czwartku (6 – 8 października) placówka gościła wokalistów, aktorów i plastyków, którzy wzięli udział w przeglądzie pod hasłem „Artystyczna jesień”. Pogoda była znakomita, poziom wydarzenia bardzo wysoki, na frekwencję organizatorzy również nie mogli narzekać. W  ciągu trzech dni SOSW w Załuczu odwiedziło ponad stu artystów z powiatów lubelskiego i kraśnickiego. Przygotowane prezentacje, zarówno teatralne, muzyczne, jak i plastyczne, charakteryzowały się niezwykłą oryginalnością, starannością w przygotowaniu i pomysłowością. Zgodnie z tradycją, w przeglądzie uczestniczyli przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów pomocy społecznej i szkół podstawowych z Gminy Niedrzwica Duża, co sprzyjało integracji, nawiązaniu nowych znajomości i przyjaźni. Artyści mogli liczyć na życzliwość i ciepłe przyjęcie publiczności oraz jurorów, a także na dyplomy, wyróżnienia i specjalnie przygotowane statuetki (z kluczem wiolinowym, maską teatralną i pędzlem). Nagrody otrzymały zespoły wokalne ze Szkół Podstawowych w Mariance i Niedrzwicy Dużej, zespół „Bemolki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy i zespół „Fantazja” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu. Pięknym wykonaniem utworu „Kiedy byłem małym chłopcem” ujął serca widzów solista z Zespołu Szkół Specjalnych w Matczynie. Statuetkami zostały również nagrodzone zespoły teatralne ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, „Teatrzyk malucha”

i teatr „Kulfon” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy, Teatr „Wojtuś” z Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku (za niezwykłą pantomimę pod tytułem „W drodze”) oraz teatr „Tacy sami” z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu, który wyróżniono za spektakl „Od ziarenka do bochenka”. Uznanie jury zdobyli też artyści-plastycy z Fundacji „Między nami” w  Krężnicy Jarej i  ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie, grupa plastyków z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy oraz twórczy uczniowie gospodarzy. Wśród widzów byli przedstawiciele władz samorządowych: Członek Zarządu Powiatu, Dariusz Gajo i Wójt Gminy Niedrzwica Duża, Adam Kuna, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń oraz placówek gminnych i powiatowych. Organizatorem III Artystycznej Jesieni w Załuczu było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu. Impreza odbyła się dzięki dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu Lubelskiego w ramach konkursu z zakresu kultury i sportu. SOSW w Załuczu

fot. SOSW w Załuczu

16 

panorama powiatu  NR 6/2015(167)


Informacje z powiatu

„Właśnie z rzeczywistości rodzi się najdziwniejsza baśń na Świecie” H. Ch. Andersen… To tytuł zadania publicznego zrealizowanego przez Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzenie Umysłowym „OLIGUS” w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie. Dofinansowane było przez Województwo Lubelskie, reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Uczestnikami wydarzenia byli podopieczni Stowarzyszenia „OLIGUS” (a zarazem uczniowie Zespołu Szkół), Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie oraz Dziennego Centrum Aktywizacji (DCA) przy DPS w Matczynie. Przedsięwzięcie realizowane było od początku roku szkolnego do 14 października 2015 r., składało się z kilku zadań i przebiegało wieloetapowo. Realizacja rozpoczęła się od wspólnego czytania baśni H. Ch. Andersena, co było wprowadzeniem do zaplanowanego konkursu plastycznego. Opracowano jego regulamin i podano do wiadomości zainteresowanym. Tematyka konkursu to ulubione baśnie naszego patrona – H. Ch. Andersena. Podopieczni mieli także możliwość bezpośredniego kontaktu ze sztuką w  czasie oglądania spektaklu teatralnego „Alicja w krainie czarów” w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie oraz spotkania z aktorami po przedstawieniu, podczas lekcji teatralnej. Finał tego projektu nastąpił podczas corocznej uroczystości Święta Szkoły, 14 października 2015 r. Wydarzenie uświetniło przedstawienie „Jaś i Małgosia”, wystawione w naszej placówce

przez Teatr Lalek „Bajka” z Nowego Sącza, zaproszony dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Województwa Lubelskiego. Święto przypadające na Dzień Nauczyciela nie obyło się bez ślubowania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy, a także złożenia życzeń pracownikom szkoły przez uczniów i wręczeniu im „cukierkowych kwiatków”. Na konkurs plastyczny wykonano: 40 prac z ZSS przy DPS, 10 z Ośrodka Wparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i 8 z DCA przy DPS w Matczynie. Komisja konkursowa zwracała uwagę na twórczą interpretację tematu, walory artystyczne pracy i jej kompozycję. Po burzliwych obradach wyłoniła następujących laureatów: I miejsce – Wioletta Łopion – praca „Calineczka” – Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, pod kierunkiem p. Marceliny Sitarz, II miejsce – Iwona Kochańska – praca „Mała Syrenka” – Zespół Szkół Specjalnych przy DPS, pod kierunkiem p. Joanny Chwaszczewskiej,

fot. DPS w Matczynie

NR 6/2015(167)  panorama powiatu 17


III miejsce – Estera Błaziak – praca „Brzydkie kaczątko” – Dom Pomocy Społecznej, pod kierunkiem p. Anna Ziółkowskiej-Leśnej. Przyznano też 10 wyróżnień: 1. Monika Mazurek – praca „Świniopas” – Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, pod kierunkiem p. Marceliny Sitarz, 2. Aneta Szabelska – praca „Imbryk” – Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, pod kierunkiem p. Marceliny Sitarz, 3. Magdalena Kłosowska – praca „Choinka” – Dom Pomocy Społecznej, pod kierunkiem p. Anny Ziółkowskiej – Leśnej, 4. Agnieszka Nowicka – praca „Księżniczka na ziarnku grochu” – Dom Pomocy Społecznej, pod kierunkiem p. Małgorzaty Makuch, 5. Malwina Jagitka – praca „Brzydkie kaczątko” – Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej, pod kierunkiem p. Agnieszki Borowiec i Justyny Bieleckiej, 6. Żaneta Pyska – praca „Dziewczynka z zapałkami” – Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej, pod kierunkiem p. Agnieszki Borowiec, 7. Justyna Pietras – praca „Dziewczynka z zapałkami” – Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej, pod kierunkiem p. Joanny Chwaszczewskiej, 8. Justyna Jędrasik – praca „Brzydkie kaczątko” – Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej, pod kierunkiem p. Katarzyny Orzeł, 9. Karolina Capała – praca „Królowa śniegu” – Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej, oddział w Kiełczewicach Maryjskich, pod kierunkiem p. Anety Frąk-Tuziemskiej, 10. Piotr Grajewski – praca „Dzielny ołowiany żołnierzyk” – Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej, pod kierunkiem p. Agnieszki Borowiec. Wszystkie dostarczone prace zaprezentowano na wystawie w czasie uroczystości. Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali gratulacje, zostali nagrodzeni brawami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Prowadzona była dokumentacja fotograficzna realizacji poszczególnych zadań. Ze środków przeznaczonych na projekt zakupiono: 12 krzeseł, zestaw – stół i dwie ławki, 2 sztalugi, niezbędne materiały plastyczne i dekoracyjne, artykuły spożywcze, tort, naczynia jednorazowego użytku oraz nagrody dla uczestników konkursu plastycznego. Opłacono także przejazd i bilety do teatru oraz występ grupy teatralnej podczas uroczystości. Realizacja zadania umożliwiła podopiecznym uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych w rolach twórcy i odbiorcy, uczyła wrażliwości, wyrażania swoich uczuć i emocji. Przybliżyła twórczość H. CH. Andersena oraz integrowała środowisko w  czasie wspólnego oglądania przedstawienia i świętowania. M. Mieczkowska i A. Frąk-Tuziemska

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

18 

panorama powiatu  NR 6/2015(167)


Informacje z gmin

Patriotyczne recytacje w Hubalu

Ponad 20 uczniów z 7 placówek oświatowych powiatu lubelskiego przyjechało w środę, 18 listopada, do Bychawy, by wziąć udział w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej pod hasłem „Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie od Ojczyzny”. Sceniczną rywalizację już po raz szósty zorganizował Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Podobnie jak w poprzednich edycjach, większość wykonawców prezentowała wiersze, ale kilkoro z nich zdecydowało się na recytacje tekstów piosenek. Usłyszeć można było utwory: „Taki kraj”, „Czterdziesty czwarty”, czy „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, które są trudne do recytowania, ale młodzi wykonawcy doskonale sobie z nimi poradzili, czym zaskoczyli jurorów – jak podsumowała jedna z organizatorek konkursu, Jolanta Szpytma z Zespołu Szkół Zawodowych w Bychawie. Prezentacje oceniano w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród gimnazjalistów największe uznanie jury zdobył Oskar Mituła z Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie. Drugie miejsce zajęła Kinga Wierzbicka z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie, a trzecie – Paulina Wieczorkiewicz z Gimnazjum nr 1 w Bychawie. Wyróżnienie jurorzy przyznali Aleksandrze Zdybel z Gimnazjum w Tarnawce. W kategorii

uczniów szkół ponadgimnazjalnych pierwsza nagroda trafiła do Klaudii Dadej z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, drugą otrzymała Weronika Witek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, a trzecią odebrała Anna Stanicka z Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie. Na wyróżnienie zasłużyła Ewa Sawa z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie. Recytatorów oceniali redaktor naczelna „Głosu Ziemi Bychawskiej”, Monika Głazik, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie, Barbara Cywińska i emerytowana nauczycielka j. polskiego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w  Bychawie, Jadwiga Grzesiak. Honorowymi patronami konkursu byli Starosta Lubelski, Paweł Pikula i Burmistrz Bychawy, Janusz Urban. Red.

Święto Niepodległości w Lublinie 11 listopada w Polsce obchodziliśmy Narodowy Dzień Niepodległości. Uroczystości, które upamiętniły odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, odbyły się tradycyjnie na Placu Litewskim w Lublinie. Powiat Lubelski na lubelskich obchodach reprezentowali Członek Zarządu, Dariusz Gajo oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie, Antoni Skrabucha. Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w  Lublinie rozpoczęły się o godzinie 9:00 uroczystą sesją Rady Miasta Lublin. Następnie w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny, po której zebrani przeszli na Plac Litewski. Tam o godzinie 11:45 rozpoczęła się cześć oficjalna z meldunkami, hymnem narodowym, podniesieniem flagi państwowej, salwą honorową, pokazem musztry paradnej i złożeniem wieńców pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego oraz pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Mimo niesprzyjającej pogody na Plac Litewski przyszły setki mieszkańców Lublina. Wśród tłumu powiewały biało-czerwone flagi, a dzieci z niecierpliwością oczekiwały momentu zbierania łusek po salwie honorowej. Z pewnością

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

NR 6/2015(167)  panorama powiatu 19


Narodowe Święto Niepodległości sprzyja refleksji nad patriotyzmem, jak w swoim przemówieniu wspomniał Marian Starownik, Wojewoda Lubelski. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór dnia 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej, dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dniach – 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Red.

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Spotkania z literaturą polską Szaruga i ponury nastrój listopadowych dni w powiecie lubelskim po raz kolejny zostały pokonane, tym razem przez inicjatywę, jaką było Spotkanie z literaturą polską – debiuty i przepisywanie historii. To kulturalne wydarzenie, organizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, miało miejsce 9 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie. Podczas spotkania omawiano publikacje w  dwóch kategoriach: Debiuty do czytania i Przepisywanie historii, na wybranych przykładach z najnowszej prozy polskiej. Wykłady prowadziła Anna Marchewka – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, krytyczka literacka. Jej publikacje zamieszczane były m.in. na łamach „Lampy”, „Chimery”, „Znaku”, „Tygodnika Powszechnego”, „Zadry”, współprowadziła też programy literackie w TVP Kultura i Radiu Kraków. W trakcie wykładów analizowano publikacje takie jak: Przypadek Alicji Aleksandry Zielińskie, Portret trumienny Kuby Wojtaszczyka, Najdroższa Wandy Żółcińskiej, Matka Makryna Jacka Dehnela, Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, Mała Zagłada Anny Janko i inne.

Z pewnością Spotkanie z literaturą… miało szansę zachęcić uczestników do sięgnięcia po dobrą lekturę na długie jesienne wieczory. Red.

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Najsilniejszy junior w Polsce mieszkańcem powiatu lubelskiego

Patryk Dziuba, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, zawodnik GULKS Niemce, na Mistrzostwach Polski (rozegranych w dniach 08–11 października 2015 r. w Burzeninie) zdobył złoty medal, a tym samym tytuł Mistrza Polski w podnoszeniu ciężarów do lat 15. Młody mistrz uzyskał  w dwuboju wynik 214 kg w kategorii wagowej + 85 kg.  To zarówno dla klubu, jak i dla całej Gminy Niemce pierwszy, historyczny złoty medal w Mistrzostwach Polski. Sukces Patryka jest również wyróżnieniem dla jego trenerów – Wiesława Sokołowskiego oraz znakomitego byłego rekordzisty i reprezentanta Polski w podnoszeniu ciężarów, Zbigniewa Cękały. Nasz młody medalista trenuje w klubie GULKS Niemce, w którym prezesem i kierownikiem sekcji jest Ryszard Sosnowski, nauczyciel ZSP w Niemcach. Antoni Kawałek

20 

panorama powiatu  NR 6/2015(167)

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE


Czytelnicy piszą

Marlena Polakowska nadal najlepsza Marlena Polakowska – wielokrotna medalistka w podnoszeniu ciężarów, mieszkanka powiatu lubelskiego, to bez wątpienia mistrzyni w swojej sportowej dziedzinie. Jest absolwentką Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, zawodniczką GLKS POM-ISKRA, a na swoim koncie ma już niejedno zwycięstwo. W październiku br. litewska Kłajpeda gościła najlepsze sztangistki i najlepszych sztangistów w kategoriach do lat 20 i 23. Właśnie tam Marlena Polakowska zdobyła brązowy medal w rwaniu ciężarów za wynik 74 kg. W drugiej dyscyplinie, jaką jest podrzut, 80 kg zapewniło jej 6 miejsce, a w efekcie – 4 miejsce w Europie. Brązowy medal naszej zawodniczce przyniosły też XXII Mistrzostwa Kobiet w podnoszeniu ciężarów w Makowie Mazowieckim. Był to pierwszy medal Marleny w mistrzostwach seniorek. Po osiągnięciach w zawodach juniorskich przyszedł czas na sukcesy w doborowym towarzystwie i wejście na stałe do kadry seniorek. Ogólnopolski Puchar Roztocza w Podnoszeniu Ciężarów 2015 również zakończył się jej zwycięstwem. Tym razem Marlena wystartowała w kategorii 58 kg i z wynikiem 155 kg w dwuboju (73 kg – rwanie, 82 kg – podrzut), zostawiając w pokonanym polu Rak Katarzynę z LKS Znicz Biłgoraj (131 kg) i Klaudię Luterek z Agrosu Zamość (110 kg). W punktacji na najlepszą zawodniczkę Marlena Polakowska ze swoimi 230,7 pkt. uległa tylko Ewie Mizdal (olimpijce z Londynu i brązowej medalistce Mistrzostw Europy sprzed dwóch lat), która uzyskała 234,1 pkt. Podczas Pucharu Roztocza mężczyźni też pokazali lwi pazur, bijąc rekordy życiowe. W  kategorii 77 kg zwyciężył Rafał Siek z wynikiem 248 kg, wyprzedzając drugiego w zawodach Karola Juchimiuka z MULKS Terespol o 27 kg. W kategorii 85 kg wystąpili kolejni zawodnicy POM-ISKRY. Brązowy medal zdobył Konrad Mikuła z wynikiem 234 kg, zaś Karol Warda z wynikiem 144 kg zajął szóste miejsce. Mateusz Jarocki, występujący w kategorii do 94 kilogramów, był piąty z wynikiem 175 kg. Bardzo dobrze w kategorii + 105 kg, ustanawiając jednocześnie rekordy życiowe, wystartował Dawid Bogusławski. W dwuboju uzyskał 245 kg i uległ tylko Szymonowi Wójtowiczowi z Agrosu  Zamość (345 kg). Antoni Kawałek Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE

Dla mnie Boże Narodzenie jest czasem rodzinnych chwil spędzonych w gronie najbliższych mi osób. Wspólnie z rodziną zasiadamy do uroczystej kolacji wigilijnej, rozważamy fragmenty Pisma Świętego, łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, obdarowujemy prezentami i śpiewamy kolędy. Święta Bożego Narodzenia to dla minie czas wyjątkowy. Są one niewątpliwym przeżyciem i ogromną radością z narodzin Jezusa Chrystusa – Bożego Syna, który dla zbawienia każdego człowieka przyszedł na świat jako bezbronne dziecko. To czas pogłębiania wiary i oderwanie się od rutyny dnia codziennego. Mają one również drugą stronę, kiedy w pięknej scenerii spotykamy się z bliskimi i chociaż na te kilka dni zapominamy o troskach i zmartwieniach. To bardzo dobry czas na wzmacnianie swojej miłości do Boga – Słowa Wcielonego i otaczających nas ludzi. Wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu życzę błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego, przeżytych w rodzinnej atmosferze. Artur Markowski– Radny Powiatu Lubelskiego NR 6/2015(167)  panorama powiatu 21


Obszary wiejskie wspierane przez Marszałka Województwa Lubelskiego

W tym roku mija sześć lat, od kiedy Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wspiera rozwój polskiej wsi. To dzięki działalności KSOW mamy możliwość organizacji szeregu imprez promujących przedsiębiorczość na terenach wiejskich. Dorobek kulturowy naszych przodków jest na tyle bogaty, że z dumą chwalimy się dziedzictwem wsi, tradycją, obyczajami oraz całą gamą produktów, które składają się na niezwykle ciekawą ofertę dla potencjalnych konsumentów. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego to jednostka regionalna, która (poprzez realizację dwuletnich planów działania) od 2008 roku z dużym sukcesem finalizuje projekty w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W ramach PROW 2007–2013 zorganizowaliśmy wiele interesujących przedsięwzięć służących integracji środowisk wiejskich, co przełożyło się m.in. na podniesienie poziomu aktywności mieszkańców wsi, ich świadomości i wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska oraz inicjowania koncepcji społeczno-gospodarczych. W ciągu 6 lat zrealizowaliśmy m.in.: 32 konferencje, 24 wyjazdy na targi krajowe i zagraniczne (Petersburg, Kijów, Berlin i inne), 11 konkursów, 41 wyjazdów studyjno-szkoleniowych dla rolników i Lokalnych Grup Działania, w tym do słynącej z produkcji sera Szwajcarii, przodującej w hodowli trzody chlewnej Danii, doskonale zorganizowanej pod względem struktur LGD Irlandii, kultywującej tradycyjne sposoby

produkcji i spożycia produktów regionalnych Francji, wspierających model produkcji zdecentralizowanej Włoch, a także wiele innych imprez tematycznych. Te przedsięwzięcia przyczyniły się do pobudzenia aktywności społeczności wiejskiej. W rezultacie z dumą promowaliśmy dziedzictwo kulturowe i turystyczne naszego województwa. Oprócz tego ułatwiliśmy lubelskim przedsiębiorcom możliwość nawiązania kontaktów handlowych z przedstawicielami największych sieci sprzedaży poza granicami kraju. Cieszymy się, że sieć staje się coraz bardziej popularną platformą promocji obszarów wiejskich. Mamy obecnie aż 178 partnerów, z którymi chętnie współpracujemy. Ta liczba cały czas wzrasta. Mamy nadzieję, że w nowym okresie programowym nasza współpraca będzie kontynuacją wcześniejszych działań. Serdecznie zachęcamy do partnerstwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Pracownicy Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego

II Kongres Sołtysów Świetlice, place zabaw, czy zwiększone bezpieczeństwo na wsi, to często zasługa sołtysów, którzy 28 listopada licznie zjawili się na swoim kongresie w Lublinie. II Kongres Sołtysów odbył się w Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie aktywni przedstawiciele wsi mieli okazję by omówić kwestie związane z rozwojem oraz podnoszeniem ich walorów turystycznych, a co za tym idzie – z aktywizacją zawodową mieszkańców.  W ramach kongresu miała miejsce konferencja na temat roli sołectw we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Zaproszeni goście oraz zwiedzający skansen mogli wziąć udział w degustacji produktów regionalnych i tradycyjnych na specjalnie przygotowanym stoisku promocyjnym. Podczas trwania kongresu zorganizowano też dwa konkursy kulinarne z nagrodami w kategoriach „Przekąski podawane na zimno” oraz „Ciasta i desery”. Red. Okres Świąt Bożego Narodzenia jest dla mnie czasem refleksji nad tym co było w kontekście tego co będzie i co bym chciał aby było. Czas, gdzie w blasku światełek choinkowych, migocących bombek i innych ozdób można dostrzec tych co w minionym czasie zasiadali obok przy stole wigilijnym, tych których już niestety z nami nie ma…Chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom powiatu lubelskiego ciepłej i rodzinnej atmosfery podczas nadchodzących świątecznych dni. Marek Peciak– Radny Powiatu Lubelskiego

22 

panorama powiatu  NR 6/2015(167)


Czytelnicy piszą

Rola rodziny w wychowaniu fizycznym

dzieci– podsumowanie i młodzieży

Fot. freepik.com

Aktywność fizyczna jest bardzo ważna w rozwoju każdego młodego człowieka. Istotną rolę w zapewnieniu warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży spełnia rodzina. W związku z tym podejmuje się różne działania mające na celu zainteresowanie dorosłych poziomem sprawności młodzieży i ich uczestnictwo w organizowaniu uczniom obowiązkowych i dobrowolnych zajęć wychowania fizycznego i sportu. Jednym z problemów jest obojętność rodziców wobec procesu wychowania fizycznego oraz brak ich współpracy ze szkołą w tym zakresie. Taki stan rzeczy skutkuje między innymi coraz częstszymi wadami postawy ciała wśród dzieci, co już od dawna jest sygnalizowane przez lekarzy-ortopedów, higienistów i nauczycieli w.f. Spora liczba rodziców zauważa ten problem, jednak niewielu z nich próbuje rzeczywiście z nim walczyć, ponieważ nie mają świadomości, jak duży wpływ na dziecko ma wychowanie fizyczne. Z przeprowadzonych badań nad rolą rodziny w procesie wychowania fizycznego dzieci można wyciągnąć szereg wniosków, mających istotną wartość poznawczą i praktyczną: »» Rodzice nie są w pełni przygotowani do współpracy ze szkołą w procesie wychowania fizycznego, a stymulatorem działalności na rzecz zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności ruchowej dzieci powinna być wiedza »» Wiedza o wychowaniu fizycznym rzutuje na aktywność rodziców w rozwijaniu czynnych zainteresowań ruchowych swoich dzieci, zachęcaniu do systematycznych ćwiczeń, wspólnej rekreacji ruchowej, brania udziału w szkolnych i pozaszkolnych imprezach sportowych »» W szkołach powinny zostać wprowadzone zajęcia o charakterze korektywnym w celu ograniczenia wad postawy »» Kolonie letnie i zimowe oraz obozy młodzieżowe w równym stopniu winny przyczyniać się do podtrzymywania zdrowia fizycznego i psychicznego »» Rodzice uprawiający sport w znacznie większym stopniu angażują się w zajęcia ruchowe wspólnie z dziećmi »» Szkoła ma duży wpływ na rozbudzanie i  rozwijanie zainteresowań społeczeństwa działalnością rekreacyjno-ruchową dzieci i  dorosłych, a  sprzyjającym temu czynnikiem jest ścisła współpraca z szerokim aktywem rodzicielskim

»» Niewystarczająca jest współpraca szkoły z rodzicami w procesie wychowania fizycznego, a szkoła nie spełnia swojego obowiązku w zakresie pedagogizacji rodziców dotyczącej tej problematyki Współpraca będzie dawała wyniki, jeśli zostaną wyraźnie sprecyzowane role szkoły i  rodziców w  wychowaniu fizycznym. Można to osiągnąć przez gruntowne przeszkolenie pedagogiczne rodziców przy pomocy zebrań, seminariów, wykładów, spotkań indywidualnych i zbiorowych. Efekty przyniesie też angażowanie do współpracy rodziców-byłych sportowców, tworzenie przez komitety rodzicielskie sekcji sportowych, powierzanie funkcji opiekuńczych nad szkolnymi klubami sportowymi, wskazywanie pozytywnych postaw rodziców jako przykłady konkretnej współpracy oraz proponowanie form i metod samokształcenia. Inicjatorem współpracy powinna być szkoła jako instytucja dydaktyczno-wychowawcza, a nie tylko sam nauczyciel w.f. Zatem rola rodziny w procesie wychowania fizycznego dzieci sprowadza się do wszechstronnej współpracy ze szkołą, instytucjami państwowymi i  społecznymi, organizacjami młodzieżowymi i klubami sportowymi. Integracja oddziaływania wychowawczego wszystkich powołanych do tego instytucji, przy pomocy środków masowego przekazu, rokuje nadzieje na uzyskanie pozytywnych wyników w procesie wszechstronnego wychowania młodego pokolenia. Tak jak w powszechnym odczuciu społecznym przekształcanie się modelu rodziny, treści jej życia wewnętrznego, jest procesem naturalnym, tak konieczność jej uczestniczenia w zintegrowanym procesie wychowawczym dzieci i młodzieży jest nakazem współczesnych przeobrażeń społecznych. Stanisław Lis Kierownik Studium Wychowania Fizycznego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie NR 6/2015(167)  panorama powiatu 23


Powiat lubelski cały rok

2016 Luty

Styczeń N P W Ś 3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

C P 1 7 8 14 15 21 22 28 29

S 2 9 16 23 30

N P W Ś 7

3

4

5

6

S

4

6

2

8

9 10 11 12 13

5

N P W Ś 6

7

S

3

5

1

2

8

9 10 11 12

4

13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27

20 21 22 23 24 25 26

28 29

27 28 29 30 31 Czerwiec

Maj

C P

S

N P W Ś

C P

S

N P W Ś

1

2

1

2

5

7

8

9

8

9 10 11 12 13 14

7

C P

14 15 16 17 18 19 20

3

4

6

5

6

7

C P

S

1

2

4

8

9 10 11

3

10 11 12 13 14 15 16

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30

29 30 31

26 27 28 29 30

Lipiec N P W Ś 3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

C P 1 7 8 14 15 21 22 28 29

N P W Ś

C P

2 9 16 23 30

6 13 20 27

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

panorama powiatu  NR 6/2015(167)

wrzesień

Sierpień S 2 9 16 23 30

N P W Ś 7

7 14 21 28

3

C P

S

4

6

1

2

8

9 10 11 12 13

5

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

N P W Ś 4 11 18 25

5 12 19 26

S 1 8 15 22 29

N P W Ś 6

7

6 13 20 27

7 14 21 28

C 1 8 15 22 29

P 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24

C P

S

1

2

3

8

9 10

Grudzień

Listopad

Październik

24 

C P

1

Kwiecień N P W Ś

3

Marzec

C P

S

3

5

1

2

4

8

9 10 11 12

N P W Ś 4

5

6

7

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

Profile for Karolina Budoran

Panorama Powiatu nr 6/2015  

Panorama Powiatu nr 6/2015  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded