Page 1

OU"Kole Kaninski" Bitola

DO Ministerstvo za obrazovanie i nauka Biro za razvoj na obrazovanieto

Predmet: Barawe soglasnost

Osnovnoto u~ili{te "Kole Kaninski" Bitola vrz osnova na ~len 16 od Pravilnikot za na~inot na izveduvawe na u~eni~ki ekskurzii i drugi slobodni aktivnosti na u~enicite od osnovnite u~ili{ta, Vi dostavuva barawe za odobruvawe na ednodnevna ekskurzija so u~enicite od treto oddelenie. Stru~niot tim na ekskurzijata i drugi aktivnosti go so~inuvaat direktorot na u~ili{teto, rakovoditelot na ekskurzijata-pretsedatelot na sovetot i oddelenskite nastavnici od treto oddelenie. vo Godi{nata programa za rabota na u~ili{teto vo u~ebnata 2012/2013 godina i Godi{nata programa za izveduvawe na ekskurzii vo u~ebnata 2012/2013 godina ja isplanira ekskurzijata i Vi ja ispra}a soglasno ~len 6 od Pravilnikot.

Програма за начинот на изведување на ученичката екскурзија на учениците од treto oddelenie 1


во учебната 2012/13 год. Vo programata zastapeni se podatocite za ekskurzijata i toa; Време на изведување на екскурзијата: oktomvri-noemvri 2012год. Vreme na poa|awe: 7 ~asot i 30 minuti-vra}awe 20 ~asot. Realizatori: oddelenski nastavnici treto oddelenie Aneta Ta{evska Vasileva, Svetlana Gligorova, Zorica Bo{kova, Tawa Nikolova, Valentina Cvetkovska, Liljana Stojkovska i stru~en rabotnik. Еднодневна пролетна екскурзија од научен карактер на релација БитолаСтруга

Воспитно образовни цели: • совладување и проширување на знаењата,примена на вештини и ставови преку непосредното запознавање на појавите , како и односите во природната и општествената средина, културно – историските знаменитости, индустриските и земјоделските капацитети во согласност со воспитно – образовната работа на училиштето.

Задачи: • Изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во општествениот живот; • Развивање интерес за природата и градење еколошки навики; • Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви; • Градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот; • Развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности; • Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; 2


• Социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе;

Содржини и активности  Посета на Охрид Охрид е град со богата традиција, место каде што живееле и твореле Слованските Просветители Свети Климент и Свети Наум. Седиште на Смоиловото Царство со прекрасното природно Охридско езеро. Охрид е познат и како „град на светлината“ што претставува буквален превод на неговото старо име, Лихнидос.  Посета на Стариот Град Лоциран во средината на урбаната зона, а него го чинат Варош, Месокастро и рибарската населба Канео. Во стариот Град Охрид се лоцирани најголем дел од културно историските локалитети на градот, музеите, во него се лоцирани објекти кои ја отсликуваат старата архитектура, а тука се и Заводот и Музеј на Град Охрид и Дебарско Кичевската Митрополија.  Антички театар Античкиот театар е сместен во стариот дел на Охрид. Тој се наоѓа помеѓу Горна Порта и Плаошник. Традиционално, во него се отвора фестивалот Охридско Лето, а на сцената на Античкиот Театар до сега настапиле многу познати уметници.  Плаошник Плаошник или Плаош се нарекува месноста на јужната страна од ридот на кој се наоѓа стариод град Охрид, на околу 250м јужно од централниот дел од Самуиловата тврдина. Плаошник е познат како религиозен локалитет уште од почетоците на христијанството, а веројатно и пред тоа. Пронајдени се неколку големи ранохристијански базилики, како и остатоците од црквата Свети Пантелејмон која ја изградил и во која работел Свети Климент Охридски.  Самоилова тврдина

3


Смоилова Тврдина денес се смета за еден од најпознатите симболи на Охрид. Таа е на врвот на ридот и заедно со ридот е на најголема височина во градот, па е видлива од сите делови на урбаната зона и проградските населби и села. Ручек во Охрид

 Струга -

Посета на Природен Музеј Никола Незлобински

Таму се наоѓаат примероци од разни видови на птици риби инсекти и други примероци од богатата фаула на Струшкиот регион. Предавање за животните - интеграција со Запознавање на Околината кустос Разгледување и прошетка по течението на реката Црни Дрим Црн Дрим истекува од Охридското езеро на 695 метри надморска височина, и ја напушта Македонија во близина на градот Дебар на 476 метри надморска височина

 Вевчански извори Значењето на вевчанскиот карневал Разгледување на вевчанските извори, Предавање: Значењето на Водата - интеграција со проектот ЕКО и Зелениот пакет за Вода Ручек организиран од агенцијата

Раководител, наставници, ученици и стручен работник Одделенски раководители во 3 одделение Ане Василева Светлана Глигорова Зроца Бошкова Тања Николова и сручен работник

Времетраење

4


Еднодневна екскурзија Поаѓање 7.30 часот од Битола - Враќање 20.00 часот

Локации за посета и правци на патување -

Посета на Охрид Посета на Стариот Град Антички театар Плаошник Самоилова тврдина

-

Струга Вевчански извори

Техничката организација ја врши избраната агенција Според член 17 од Правилникот назаљ изведување на екскурзии по добивањето на на Вашето мислење, Совет на Општина и Совет на Родители училиштето ќе спроведе постапка за прибирање на понуди која ја спроведува комисијата за прибирање понуди формирана со Одлука од Училишниот одбор која ја сочинуваат три члена од Советот на Родители и два члена од редот на наставници. Председател е член од Советот на родители. Во барањето ќе бидат наведени содржините и условите за работа според член 6 став 1 од Правилникот. По пристигнувањето и разгледувањетоза реализација на екскурзијата ќе биде избран од страна на комисијата најповолниот понудувач кој ќе ги задоволи сите критериуми од Правилникот.

Начин на финансирање: За изведување на екскурзијата во зависност од понудената цена на најповолниот понудувач родителите на учениците сами ја финансираат истата.

Ве молиме за Ваше мислење,

Со почит 5


ОУ Коле Канински - Битола Септември 2012 година

Председател на стручниот тим Елпида Трпковска ____________________

6

Содржини и активности 3 одделение  
Содржини и активности 3 одделение