Page 1

MAGAZYN

PRZEDSZKOLA

LUTY

2015

Pr o f e s j ww onalnesal ez w. a t i sarbawdladz pl a ieci

y. pl


KAT AL OG PRZEDSZKOLA -LUTY

2 01 5

Wydawca: MagazynPr zedszkol a T:533495714 www. magazynpr zedszkol a. pl kar ol i na@magazynpr zedszkol a. pl

Ma myz a s z c z y tpoi nf or mowa ći ż P AT RONE M wy da ni aj e s t

T I S AR

na t omi a s tP ART NE RE M wy da ni a

S HAN S e r de c z ni ez a pr a s z a mydo z a poz na ni as i ęzc a ł ąof e r t ą pr e z e nt owa ny c hfir mnał a ma c h k a t a l og u.

OdWydawcy: We wną t r zk a t a l og uz na j dz i e c i e P a ńs t wopr e z e nt a c j ęna j l e ps z y c h fir mi i ns t y t uc j i , k t ór eof e r uj ą z a r ównoz a j ę c i a , j a ki a t r a k c j edl adz i e c i .

MAGAZ YN PRZ E DS Z KOL A


Gadż et ymamyi t at y: but el kas amonagr z ewaj ącas i ępaul ands t el l a

W każ dym mi ej s cu–okaż dej por z e

pr z ygot owani eś wi eż egoml ekadl adz i ecka!

S amonagr z ewaj ącas i ębut el kapaul ands t el l at o wynal az ek,kt ór yuł at wi r odz i com kar mi eni es woj ej poci echy.Ni ez as t ąpi onaz ar ównonas pacer z e, j aki w podr óż ycz yw nocy.J ej pr akt ycz noś ći ł at woś ć wobs ł udz es pr awi ł a,ż edz i śj es tz nananaś wi at owym r ynku. But el kaj es tpr odukowanaw Ni emcz echz godni e znaj wyż s z ymi wymogami bez pi ecz eńs t wa,awi ęcj es t t opr oduktonaj wyż s z ej j akoś ci .

1kl i k

Wys t ar cz yj ednowci ś ni ęci eguz i ka, byuakt ywni ćcał ypr oces nagr z ewani apos i ł ku T yl ecz as upot r z ebuj ebut el kaby nagr z aćpos i ł ekdl adz i eckado i deal nej t emper at ur y36° C

5mi nut 1godz i na

T yl ecz as uut r z ymuj es i ę i deal nat emper at ur a

oś ć l ki 180 mlpboutjeemn J edenz es t aw obej muj e: But el kaoobj et oś ci180ml Wyś wi et l aczt emper at ur y Modułgr z ewcz y S i l i konowys mocz ekant ykol kowy zs z er oką s z yj ką,dopas owany do ż uchwy dz i ecka,r oz mi ar2(324mi es i ęcy)

Z al et ypaul ands t el l a:

Bezpr ądu–bezbat er i i !

F unkcj onowani ebut el ki opar t ej es tnamodul e gr z ewcz ym,kt ór egopr z edkaż dym uż yci em nal eż ynał adowaćz anur z aj ącgowewr z ącej wodz i el ubs t er yl i z at or z e;

-ni ez awi er aBPA -ni emi eckapr ecyz j a -wbudowanyt er momet rzwyś wi et l acz em, kt ór ypokaz uj eakt ual nąt emper at ur ę; -f unkcj onal noś ć,nowocz es noś ć i pr akt ycz noś ć -Koni ecz gadywani a!Ni gdywi ęcej z bytgor ącej l ubz i mnej wody -i deal nanakaż dąpor ęr oku -ni ez awodnanas pacer ach,w podr óż y, w nocyi poz adomem -paul ands t el l aj es tkompat ybi l na z es mocz kami mar ki Nuk


Mi mot o,każ dymoż es t os owaćwkł ady,kt ór e munaj l epi ejodpowi adaj ą.Moż et obyćpi el ucha t et r owa,bądź nawet z wykł e,poci ęt e r ęcz ni ki . Dl at ego pi el uchy j ednocz ęś ci owe moż nakupi ćzwkł adem,bądźbez .Z al et ąt ych pi el uchj es ts z ybki es chni ęci e( oddz i el nywkł ad ir es z t a pi el uchy) ,ef ekt" s uchejpupy"( pr z ez war s t wę pol ar u) , r egul owana chł onnoś ć ( moż nawł oż yćt yl ewkł adów,i l es i ęz mi eś ciiz r óż nychr odz aj ów mat er i ał ów) .

• F ORMOWANE I OT UL ACZ E np. Nat ur e Babi es ,L ul u Nat ur e.Z akł adamy dz i ecku naj pi er w pi el uchę chł onącą s i us i u ( t z w. f or mowaną,z r obi onązmat er i ał umocnopochł ani aj ącego wi l goć np.bambus a,baweł ny) ,a na t o war s t wę ni epr z epus z cz aj ącą wi l goci ( t z w.ot ul acz ,us z yt yzPUL u) .

• S KŁADANE t o pi el us z ki , kt ór e moż es z s kł adać.Z al et a:s z ybci ejs chną,s kł adas zw z al eż noś ciod pot r z eb np.pł cidz i ecka.Wada: t r z ebas kł adać: )cz yl i poś wi ęci ćwi ęcej cz as u na ewent ual ne z ł oż eni e pi el us z ki .Wymagaj ą ot ul acz a!Nowocz es ne pi el us z kis kł adane s ą us z yt eni et yl kozt et r y,al et eżzmuś l i nu,t kani ny bambus owejit kani nybaweł ni anej( t kanejw t aki s pos ób,abybył abar dz ochł onna)

Wz al eż noś ci odwymagańi upodobańmoż es zwybr aćwar i ant naj l eps z ydl aT woj egodz i ecka.

www. k r a i n a p i e l u s z e k . p l


Pol ec a mypr oduk t y

ek ol ogi c z ne L EBENSWERT

bi oml e k omodyk owane+1 0 mNAS T Ę PNE4 7 5 g Ml ek o modyk owa ne pr z ez na c z one dl adz i ec ipowy ż ej10 mi es i ą c aż y c i a . P ol ec a nej a k ok ol ej neml ek opoml ek upoc z ą t k owy m l ubbez poś r edni opo z a k ońc z eni u k a r mi eni a pi er s i ą . Za wi er a z bi l a ns owa ny s k ł a d pok a r mu z a s t ępuj ą c egow na j l eps z ymoż l i wys pos óbml ek oma t k i ,w t y m ni ez będne s k ł a dni k iodż y wc z e:wi t a mi ny ,s k ł a dni k imi ner a l ne,bi a ł k a ,węgl owoda nyi t ł us z c z e.Ml ek o modyk owa ne ni ez a wi er ac uk r u ik ons er wa nt ów,z os t a ł o wz boga c onewi t a mi nąD.

BABYSUN

obi ade k+8 mWARZYWA&KURCZAK220 g. J es tek ol ogi c z ny m bez gl ut enowy m obi a dk i em dl ani emowl ą tpowy ż ej8mi es i ą c aż y c i a . Ws z y s t k i ej egos k ł a dni k i s ąpoc hodz eni aek ol ogi c z nego: woda , ma r c hew*22%, got owa ny br ą z owyr y ż *17%,mi ęs ok ur c z a k a *8%,pr z ec i erpomi dor owy *3%,r y żmą k a *3%,ol ej r z epa k owy *2%,mą k ak uk ur y dz i a na *2%,z i oł a :s z c z y pi or ek ,pi et r us z k a ,ba z y l i a ,k oper , l ubc z y k , t r a wac y t r y nowa *

NOMI NAL

k as z k abł y s k awi c z naWI E L OZBOŻ OWA3 0 0 g Wc a ł oś c is k ł a das i ęzz i a r enzpeł negopr z emi a ł u: ps z eni c y , pr os a , j ęc z mi eni a , ż y t a , ows a , k uk ur y dz y . S t a nowi dos k ona ł ypos i ł ekdl ani emowl ą ti ma ł y c hdz i ec i . Moż naj ąpr z y r z ą dz a ćzdoda t k i em ml ek a , bą dźwz boga c a ćni ąda ni awa r z y wne c z yt eż bez ml ec z ne k a s z k iowoc owoz boż owe.Dos k ona ł ar ówni eż do z a gęs z c z a ni as os ówiz up. Ka s z k ani ez a wi er ac uk r u, a nia r oma t ów. S k ł ą d: 15% ps z eni c a ,15% owi es ,15% j ęc z mi eń,15% ż y t o,15% k uk ur y dz a ,10% z a r odk i k uk ur y dz i a ne

BI OPLANET

bi oż e l k i dl adz i e c i MI S I E1 0 0 g T oek ol ogi c z neowoc oweż el k i . Ni ez a wi er a j ąl a k t oz yi ż el a t y ny . Żel k i s t a nowi ądos k ona ł ą pr z ek ą s k ę, z a r ównodl adz i ec i , j a kidor os ł y c h. Ws z y s t k i es k ł a dni k is ąek ol ogi c z neobj ęt e c er t yk a t em k ont r ol i : s y r opk uk ur y dz i a ny * , c uk i ert r z c i nowy( ni er anowa ny ) * , s ubs t a nc j a ż el uj ą c a :pek t y na ,k onc ent r a t yowoc owe( j a bł k owy * ,c y t r y nowy * ,zc z a r nejpor z ec z k i * , poma r a ńc z owy * ,a na na s owy * ,ma l i nowy * ) ,k wa s ek c y t r y nowy ,c y t r y ni a n wa pni a , na t ur a l nea r oma t y( a l gi * ,s z a f r a n* ,k ur k uma * ,c z a r nybez * ) ,ol ejs ł onec z ni k owy * ,wos k

TOPFER

bi ok l e i kk uk ur y dz i any+4 mMARCHE W1 7 5 g Bł y s k a wi c z ny k l ei kk uk ur y dz i a ny z doda t k i em pł a t k ów ma r c hewk owy c h będą c y c hna t ur a l ny mź r ódł em bet a k a r ot enu. Dopr z y got owa ni anawodz i el ub mi es z a nc eml ec z nejodpowi edni ejdl awi ek uni emowl ęc i a .Kl ei kni ez a wi er a gl ut enu,doda t k ów c hemi c z ny c ha niml ek a .S k ł a d:mą k ak uk ur y dz i a na * ,pł a t k i ma r c hwi owe*( ma r c hew, mą k ar y ż owa ) , wi t a mi naB1 *s k ł a dni kpoc hodz eni aek ol ogi c z nego


cot ot aki ego? Dynami cz ni ez mi eni aj ące s i ę war unki s poł ecz nokul t ur owe nas z ych cz as ów det er mi nuj ąpr z emi anys ys t emuwar t oś ci ,pot r z ebi ocz eki wań,at ym s amym wpł ywaj ą na wz r os t ś wi adomoś ci edukacyj nej r odz i ców.J edyną s t ał oś ci ąw t ym z mi ennym ś wi eci ej es tf akt ,ż edl akaż degor odz i canaj waż ni ej s z ej es tdz i ecko,j egor oz wój i pr z ys z ł oś ć. Kompet encj ej ęz ykowe ikomuni kacyj ne s ą obecni e wyj ąt kowo poż ądane,pr z y cz ym z naj omoś ćj ęz yków obcych pr z es t ał a być at ut em,a s t ał as i ęs t andar dem.Wyz wani om ws pół cz es noś ci i pot r z ebom pr acuj ących r odz i ców odpowi ada agencj a Mul t iNi ani a.S woj ą of er t ę adr es uj e do os ób,kt ór echcąz apewni ćs woi m dz i eci om opi ekę z auf anejos obyij ednocz eś ni e pr agną z adbać o i chr oz wój j ęz ykowy. Pomys ł odawcz yni ąi z ał oż yci el kąMul t i Ni ani – j edynejw Pol s ce agencj iof er uj ącejnat ur al ną i bez wys i ł kową f or mę naukij ęz yków obcych –j es t J oanna Ol ej ek, mama s z es nas t omi es i ęcz nego, dwuj ęz ycz negoAl eks a,wł aś ci ci el kaS z koł yJ ęz ykowej Mul t i L i ngua.Mul t i Ni ani az at r udni ani ani eguwer nant ki ,kt ór eopi ekuj ąs i ędz i ećmi ,aj ednocz eś ni e por oz umi ewaj ą s i ę z ni mi w wybr anym pr z ez r odz i ców j ęz yku obcym.Opi ekunkiws pół pr acuj ące z Mul t iNi ani ą,ni es ąz wykł ymini ani amiz pr z ypadku – t o wyks z t ał cone ani mat or ki ,guwer nant ki zkwal i f i kacj ami ps ychol ogi cz nopedagogi cz nymi ,pos ł uguj ąces i ęj ęz ykamiobcymiipos i adaj ącewi edz ęzz akr es umet odyki i chnaucz ani a. Odwoł uj ąc s i ę do i deiguwer nant ek s pr z ed l at , Mul t iNi ani a pot r af ikr eować t wór cz ą akt ywnoś ć dz i ecka, pr oj ekt ować at r akcyj ne z abawy, wyz wal aćj egonat ur al nypot encj ał ,apr z yt ym dbao z as adys avoi r vi vr e’ u.S t anowibez pi ecz nywz órdo naś l adowani a,j es tz aangaż owanaemocj onal ni ei godnaz auf ani a.W pr of es j onal nys pos óbor gani z uj e dz i ecku ś r odowi s ko ws pi er aj ące j ego ws z echs t r onnyr oz wój pr z eznaukęj ęz yków obcych.

?

Dl acz egodwaj ęz yki ? Cz ł owi ekucz ys i ęodnaj mł ods z ychl at ,pos z ukuj ąc, odkr ywaj ąc i z as pokaj aj ąc s woj ą ci ekawoś ć. Gł ównym z aj ęci em dz i ecka j es tz abawa,dz i ęki kt ór ej w nat ur al nys pos óbnabywaws z ys t ki chumi ej ęt noś ci ,w t ym por oz umi ewani as i ę.Nauka mowy wecz es nym dz i eci ńs t wi ej es tj akpodr óż owani epo ni ez nanym kr aj u.Dor oś l is ą pr z ewodni kamiw t ym z dumi ewaj ącym pr oces i eucz eni as i ęj ęz yka,kt ór y j es tz ar ówno kl ucz em do komuni kowani as i ę,j aki bi l et em ws t ępudoś wi at aakt ywnej ni ez al eż noś ci .

Mówi eni edodz i ecij es ts z cz egól ni eważ ne,poni eważnaukaj ęz yków nat ym et api eodbywas i ępr z ez powt ar z ani e i naś l adowni ct wo. Magi a mowy pol ega na t ym,ż e dor oś l ini e ucz ąs woi ch dz i eci mówi ć,t yl komi mowol ni edemons t r uj ąi mt ęumi ej ęt noś ć.Dl a dz i ecka ni e ma wi ęks z ego z nacz eni a, j aki j es tt oj ęz yk. Eks per cini e pot r af i ą naukowo w peł niwyj aś ni ć s kompl i kowanego pr oces u naś l adowani a dź wi ęków,pr z eks z t ał cani ai ch w s ł owa,nadawani ai m z nacz eni aił ącz eni ai ch,ż ebywyr aż aćmyś l i .Mał e dz i eckoodpocz ąt kus woj egoż yci as ł uchai koduj e. J ego chł onnymóz g gr omadz idane na „umys ł owym t war dym dys ku” ,ż ebypot em wykor z ys t ać j e do komuni kowani as i ę.Z ani m opanuj es z t ukę mówi eni a,z upeł ni e ni eś wi adomi ez acz yna r oz umi eć z nacz eni e pos z cz egól nych s ł ów w każ dym j ęz yku, j aki s ł ys z ywokółs i ebi e. Opanowani ej ęz yka oj cz ys t ego wymaga pr akt yki , ci ągł ego powt ar z ani a iobcowani a zni m na co dz i eń.Dl at ego j eś l ichcemy,ż eby w pr z ys z ł oś ci nas z e dz i ecibi egl e pos ł ugi wał ys i ęr ówni eżj ęz yki em obcym,ni ewys t ar cz ąl ekcj edwar az yw t ygodni u.Wi el oj ęz ycz neni ani ebędąucz ył ydz i eckowybr anegopr z ezr odz i ców j ęz ykaobcegonat ur al ni e, wt okuz abaw i akt ywnychz aj ęć. Wyni kibadańt r z yl at ków pot wi er dz aj ą,ż er oz mowy zdz i ećmi wt r akci ecodz i ennychcz ynnoś ci i z abaw z nacz ni ewz bogacaj ąz as óbi chs ł owni ct wai umi ej ęt noś ci j ęz ykowe.Udowodni ono,ż edz i eci w wi eku pr z eds z kol nym iwcz es nos z kol nym z r odz i n dwual bowi ęcej j ęz ycz nychl epi ej r adz ąs obi ezz adani amipoz nawcz ymi ,r obi ąs z ybs z e pos t ępyw nauce cz yt ani a, z apami ęt ywani a ir oz umi eni a t eks t ów pi s anych.

Uwaga Mi ł oś ci i z naj omoś ci

j ęz yków obcych

ni gdyni ez awi el e! Z dol noś ć ucz eni a s i ę wi ęcej ni żj ednego j ęz yka j es tnaj wi ęks z a mi ędz ypi er ws z ym a t r z eci m r oki em ż yci a is t opni owo mal ej e po ukończ eni u s i edmi ul at .J eś l iobydwa j ęz ykiuż ywane s ą popr awni e pod wz gl ędem gr amat yki( np.r odz i ce s ą dwuj ęz ycz ni ) ,t odz i eckobezwi ęks z egot r udu,nat ur al ni e,moż e naucz yć s i ę obu iw wi eku t r z ech l at pos ł ugi waćs i ęni mi pł yni e. Pods t awowym cel em Mul t iNi anij es t ,ż ebypol s ki e dz i ecis wobodni e,bezkompl eks ów mówi ł yw j ęz ykach obcych ipokonał y bar i er ę ws t ydu,kt ór a cz ęs t oj es twyni ki em oceni ani anal ekcj ach. Dl at egoj eż el is z ukas zj ednocz eś ni ewykwal i f i kowanej z auf anej opi ekunki i naucz yci el ki j ęz yka obcego,Mul t iNi ani as peł niws z ys t ki eT woj eocz eki wani a.Z apewniopi ekęnowocz es nejguwer nant ki , kt ór a wykor z ys t uj ąc s pr awdz one, s kut ecz ne met ody imat er i ał y,z adba o nat ur al ną naukę j ęz yka obcego T woj ego dz i ecka podcz asz abaw i codz i ennychcz ynnoś ci .


Gadż et ymamyi t at y: but el kas amonagr z ewaj ącas i ępaul ands t el l a

W każ dym mi ej s cu–okaż dej por z e

pr z ygot owani eś wi eż egoml ekadl adz i ecka!

S amonagr z ewaj ącas i ębut el kapaul ands t el l at o wynal az ek,kt ór yuł at wi r odz i com kar mi eni es woj ej poci echy.Ni ez as t ąpi onaz ar ównonas pacer z e, j aki w podr óż ycz yw nocy.J ej pr akt ycz noś ći ł at woś ć wobs ł udz es pr awi ł a,ż edz i śj es tz nananaś wi at owym r ynku. But el kaj es tpr odukowanaw Ni emcz echz godni e znaj wyż s z ymi wymogami bez pi ecz eńs t wa,awi ęcj es t t opr oduktonaj wyż s z ej j akoś ci .

1kl i k

Wys t ar cz yj ednowci ś ni ęci eguz i ka, byuakt ywni ćcał ypr oces nagr z ewani apos i ł ku T yl ecz as upot r z ebuj ebut el kaby nagr z aćpos i ł ekdl adz i eckado i deal nej t emper at ur y36° C

5mi nut 1godz i na

T yl ecz as uut r z ymuj es i ę i deal nat emper at ur a

oś ć l ki 180 mlpboutjeemn J edenz es t aw obej muj e: But el kaoobj et oś ci180ml Wyś wi et l aczt emper at ur y Modułgr z ewcz y S i l i konowys mocz ekant ykol kowy zs z er oką s z yj ką,dopas owany do ż uchwy dz i ecka,r oz mi ar2(324mi es i ęcy)

Z al et ypaul ands t el l a:

Bezpr ądu–bezbat er i i !

F unkcj onowani ebut el ki opar t ej es tnamodul e gr z ewcz ym,kt ór egopr z edkaż dym uż yci em nal eż ynał adowaćz anur z aj ącgowewr z ącej wodz i el ubs t er yl i z at or z e;

-ni ez awi er aBPA -ni emi eckapr ecyz j a -wbudowanyt er momet rzwyś wi et l acz em, kt ór ypokaz uj eakt ual nąt emper at ur ę; -f unkcj onal noś ć,nowocz es noś ć i pr akt ycz noś ć -Koni ecz gadywani a!Ni gdywi ęcej z bytgor ącej l ubz i mnej wody -i deal nanakaż dąpor ęr oku -ni ez awodnanas pacer ach,w podr óż y, w nocyi poz adomem -paul ands t el l aj es tkompat ybi l na z es mocz kami mar ki Nuk


J aki ewybr aćoś wi et l eni e

dopokoj udz i eci ęcego? Nar ynkumamydos t ępnąs z er oką of er t ępr oducent ów ws z el ki ego r odz aj uoś wi et l eni a.Dowybor u mamyl ampys uf i t owe,podł ogowe,ki nki et yor azl ampkina komodęcz yt eżbi ur ko.Zakup oś wi et l eni az al eż yodwi eku dz i ecka.I nneL ampkibędą dl ani emowl akaai nne dl apr z eds z kol aka.

Oś wi et l eni edl a ni emowl aka:

Pods t awowym ź r ódł em ś wi at ł a powi nnabyćl ampas uf i t owa,nat omi as twar t os i ęz aopat r z yćw l ampkę nocną,kt ór apomagapodcz as pr z ewi j ani adz i eckaw nocy.W s kl epachmoż emys pot kaćr óż nel ampki dź wi ękowe.Nadaj ąonenas t r ój w pokoj uat akż es ąpr z yj emnedl a uchadz i eckai r odz i ców.

Oś wi et l eni e

dl apr z eds z kol aka:

T akj akw pr z ypadkudz i ecka mł ods z ego–waż nej es toś wi et l eni e gór ne,zkt ór egodz i eckokor z ys t apodcz aswykonywani ar óż nychcz ynnoś ci w pokoj u,gł ówni ez abawy.Waż nym el ement em w pokoj udz i eckaj es tbi ur ko, kt ór es ł uż ygł ówni edoodr abi ani a l ekcj i .T oonepowi nnobyćnaj l epi ej oś wi et l one.War t oabymi ał or egul owaner ami ę,t akabymoż naj ebył oi deal ni edopas owaćdodz i ecka.Dodat kowym oś wi et l eni em moż ebyćl ampa nocna,kt ór aumi l i każ dąnockę pr z eds z kol aka.

War t ot eżz wr óci ćuwagęzj aki ch mat er i ał ów j es tz budowana l ampa or azcz ybędz i e pas ował a do wys t r oj u pokoj u. Dobr z e dobr ane oś wi et l eni e poz yt ywni ewpł ywani et yl konas amopocz uci e domowni ków al e pr z ede ws z ys t ki m ni emęcz ywz r oku.


www. r oommat es . com. pl RoomMat est oz nakomi t ej j akoś ci nakl ej ki dekor acyj nedowi el kr ot negonakl ej ani a,kt ór ymi w ki l ka chwi l udekor uj es zs wój DOM,bi ur ol ubmi es z kani e.Moż naj ezł at woś ci ąni eus t anni epr z enos i ći umi es z cz aćw nowychmi ej s cachbezpoz os t awi ani aj aki chkol wi ekś l adów.RoomMat esdos konal e pomogąCi oż ywi ćpus t e,monot onneś ci any,w ni cz ym ni eogr ani cz aj ącT woj ej wyobr aź ni . Dekor acj emoż nas t os owaćnakaż dej gł adki ej i cz ys t ej powi er z chni :ś ci anach,mebl ach,oknach, pł yt kachcer ami cz nych,l odówkach,l apt opach… W s z er oki ej gami epr odukt ów z naj dz i es z bez pi ecz nedekor acj edl adz i eci ,mł odz i eż yi dor os ł ych.

Edukacyj neidekor acyj ne!

EvocadoMagdal enaZi el i ńs ka 02496War s z awa Bi ur oHandl owe: Gal er i aGawr a ul .War s z aws ka58cl ok. 30

T el . / F ax.224785600 T el .kom.504050052

bi ur o@r oommat es . com. pl


D

z i ęki nas z ej f i r mi ez ami eni ą

Pańs t wokaż dąś ci anęw kr ai nę

zdz i eci ęcychmar z eń. F ot ot apet y,nakl ej ki ,pas kidekor acyj ne ipoz os t ał e el ement y wypos aż eni a poz wol ąs t wor z yć w pokoj u dz i eci ęcym cz ydowol nejs al igdz i epr z ebywaj ą dz i eci ni es pot ykany kl i mat j ak z baj ki . Będz i e wes oł oi kol or owo.

Nas z e pr odukt y pochodz ą od r enomowanychpr oducent ów i s ąwys oki ej j akoś ci .W pr z ypadkunakl ej ekś ci ennychr ewel acyj nym r oz wi ąz ani em j es t s ys t em pr z ykl ej odkl ej .Na dodat ek nakl ej kini e poz os t awi aj ąś l adów is ął at wew uż yci u. T apet yi f ot ot apet ys ąnar óż nym podł oż u. Naj wi ęks z ym powodz eni em ci es z ą s i ę wz or yzbohat er amizbaj ekDi s neya.


Mi mot o,każ dymoż es t os owaćwkł ady,kt ór e munaj l epi ejodpowi adaj ą.Moż et obyćpi el ucha t et r owa,bądź nawet z wykł e,poci ęt e r ęcz ni ki . Dl at ego pi el uchy j ednocz ęś ci owe moż nakupi ćzwkł adem,bądźbez .Z al et ąt ych pi el uchj es ts z ybki es chni ęci e( oddz i el nywkł ad ir es z t a pi el uchy) ,ef ekt" s uchejpupy"( pr z ez war s t wę pol ar u) , r egul owana chł onnoś ć ( moż nawł oż yćt yl ewkł adów,i l es i ęz mi eś ciiz r óż nychr odz aj ów mat er i ał ów) .

• F ORMOWANE I OT UL ACZ E np. Nat ur e Babi es ,L ul u Nat ur e.Z akł adamy dz i ecku naj pi er w pi el uchę chł onącą s i us i u ( t z w. f or mowaną,z r obi onązmat er i ał umocnopochł ani aj ącego wi l goć np.bambus a,baweł ny) ,a na t o war s t wę ni epr z epus z cz aj ącą wi l goci ( t z w.ot ul acz ,us z yt yzPUL u) .

• S KŁADANE t o pi el us z ki , kt ór e moż es z s kł adać.Z al et a:s z ybci ejs chną,s kł adas zw z al eż noś ciod pot r z eb np.pł cidz i ecka.Wada: t r z ebas kł adać: )cz yl i poś wi ęci ćwi ęcej cz as u na ewent ual ne z ł oż eni e pi el us z ki .Wymagaj ą ot ul acz a!Nowocz es ne pi el us z kis kł adane s ą us z yt eni et yl kozt et r y,al et eżzmuś l i nu,t kani ny bambus owejit kani nybaweł ni anej( t kanejw t aki s pos ób,abybył abar dz ochł onna)

Wz al eż noś ci odwymagańi upodobańmoż es zwybr aćwar i ant naj l eps z ydl aT woj egodz i ecka.

www. k r a i n a p i e l u s z e k . p l


Z ADBAJO Z DROWY KRĘGOS ŁUPDZ I ECKA

Schor z eni akr ęgos ł upas ąj ednymiz naj cz ęs t s z ychchor óbwi ekudz i eci ęcego. Sz acuj es i ę,ż eci er pinani ebl i s ko90%1 dz i eciimł odz i eż y,ai chpr z ycz ynąj es t m. i n.z ł apos t awapodcz ass i edz eni a. W er z eI nt er net uduż odz i eci z ami eni a r uchnapr z ebywani epr z edkomput er em. Pr z ybi ur ku,wł ącz ni ezcz as em s pędz onym ws z kol e,pr z es i aduj ąbl i s ko9godz i ndz i enni e.Ni es t et ypr z ybi er aj ąpr z yt ym ni epr awi dł owąpos t awę,kt ór az ami eni as i ęw t r udnydoz wal cz eni anawyk.Ci ągł epow t ar z ani e„s i edźpr os t o”l ub„ni egar bs i ę” ni enaucz ydz i eckapr awi dł owej pos t awy. Z dani em wi el us pecj al i s t ów oz dr owy kr ęgos ł upnaj mł ods z ychpowi nni ś my z adbaćj użw momenci epr oj ekt owani a i chpokoj uipr z es t r z enipr acy.

T egot ypuus t awi eni apos i adaj ąmebl e Mol l ,gdz i epeł enz akr esr egul acj i bi ur ka i dz i ew par z ezj egouni wer s al nym wz or ni ct wem i t echnol ogi cz nymi r oz wi ąz ani ami . Mebl eMol l ,s peł ni aj ąpods t awowe z as adyer gonomi i ,at akż epoz wal aj ądz i eci om naz abawękol or ami ,poni eważw s t andar dz i epos i adaj ąs i edmi okol or owe el ement ywykończ eń.

KRZ ES ŁO

Ni emni ej waż nym el ement em wypos aż eni aj akbi ur ko,j es tkr z es ł o.Wybi er aj ąckr z es ł o,nal eż yz wr óci ćuwagęnar egul acj ewys okoś ciigł ębokoś cis i edz i s kaa t akż ewys okoś ciinachyl eni aopar ci a. S z cz egól ni eważ naj es tmoż l i woś ćus t awi eni awys okoś ci powi er z chni s i edz eni a.J eś l i kr z es ł oj es tz bytwys oki e,dz i eckoni es i ęga nogami dopodł ogi at ymcz as em s t opy powi nnymocnos i ęnani ej opi er ać.Naj cz ęs t s z ebł ędyr odz i ców t okupowani e mebl i nawyr os ti pods uwani emal uchom „dor os ł ego”kr z es ł a.W of er ci emebl i mol l pos i adamykr z es ł aMax i moi S coot er, kt ór es peł ni aj ąws z ys t ki eomówi one powyż ej z agadni eni a.

Or gani z acj a

pr acyw

dobr ym Mebl es z yt enami ar ę

Nas z cz ęś ci es ąmebl eMol l ,kt ór e” r os ną”r az em zdz i ecki em i umoż l i wi aj ą z mi anęus t awi eńwys okoś ci or azkąt anachyl eni abl at u.Dobr z ej es tdopas ować wys okoś ćbl at udos yl wet ki at akż eus t awi ćj egonachyl eni ew z al eż noś ci odwykonywanej cz ynnoś ci .

Opt ymal nykątnachyl eni a: docz yt ani a-30s t opni , dopi s ani a15s t opni , dor ys owani a5s t opni .

ś wi et l e

Codooś wi et l eni as z t ucz nego,t opowi nnoonobyćdwupunkt owe,oś wi et l eni e bi ur kapowi nnobyćus t awi oneponi ż ej ocz udz i eckai padaćnami ej s cepr acy, or azdodat kowopokój powi ni enbyćoś wi et l onyś wi at ł em r oz pr os z onym np.zl ampy s uf i t owej .L ampybi ur koweof er uj emy t akż ew nas z ym s kl epi e:

www. mebl emol l . pl Pr z ygot owuj ącNas z emuDz i eckumi ej s cedonauki war t os t os owaćs i ędoz as ad er gonomi i i dokonywaćnapr awdępr z emyś l anychwybor ów,anaj l eps z ąz at o nagr odąbędz i ez dr owi eir adoś ćNas z ych Dz i eci .


Ni e p o wt a r z a l nep u f y … Mebl er el aks acyj nemar ki :

POLSKIE PUFY t os t ar anni eopr acowanepr odukt y:

f ot el e/s of y/puf y/wor ki s ako. S t wor z onez os t ał yzmyś l ąowypocz ynkui r el aks i e.Każ dyzpr odukt ów j es ts pr awdz anypodkąt em j akoś ci wykonani a.Wys ył amyt yl kopr odukt ys peł ni aj ącenas z e wys oki enor mypr odukcyj ne. Pr z eds t awi onapr z eznasof er t a,t owygodnei s t yl owemebl er el aks acyj ne. S woj epr odukt yki er uj emydows z ys t ki ch os ób,kt ór emaj ądoś ćni ewygodnego s i edz eni anat war dychi ni ez dr owychkr z es ł ach,cz yt abor et ach.F ot el e,kt ór e of er uj emys t anowi ąr ewol ucj ęw dot ych cz as owym ( ni ez dr owym)s t yl uż yci a. Pr z eds t awi amyal t er nat ywędl ani ewygodnychi ci ęż ki chmebl i ,j aki emoż na s pot kaćw domachi s kl epach. Pr ecyz j awykonani aiuż yt emat er i ał ydecyduj ąowyj ąt kowychwal or aches t et ycz nychs er i ior azs pr awi aj ą,ż ecał oś ćni e t yl kopr ez ent uj es i ęi mponuj ąco,al ei gwar ant uj es ol i dnoś ćit r wał oś ć.

Cel : Wnęt r z e,t odl anaswi ęcejni żś ci anyi pr z edmi ot y. T o nas z e ś r odowi s ko, pr z es t r z eń,do kt ór ejz aws z e chcemywr acać. T u ni c ni e moż e być pr z ypadkowe ini epr z emyś l ane,dl at egowł aś ni es t wor z yl i ś my POL S KI EPUF Y. Dom,t o ni ez wykł e mi ej s ce dl a każ dego z nas .T opr z ys t ańs pokoj ui bez pi ecz eńs t wa. Dom,t ooaz a,w kt ór ej moż emyodpocz ąć popr acowi t ym dni u.T ot us pot ykaj ąs i ęna końcudni aś ci eż kikaż degozcz ł onków r odz i ny.Nas zdom,dbamyo ni ego it ęs kni my,ki edyj es t eś mydal eko.A ki edywr acamyzpr acyiwr es z ci es i adamyna ul ubi onym s i edz i s ku,kt o znasni e wes t chni e ul gą" Nar es z ci ew domu! "

Wz or ni ct wo: J akoś ćnas z egowz or ni ct waopi er as i ę na wi el ol et ni m doś wi adcz eni ur ynkowym, pr of es j onal nym z es pol e or azs t ał ejobs er wacj it r endów w eur opej s ki ejiś wi at owej modz i e mebl ar s ki ej .Waż ną r ol ę w nas z ej dz i ał al noś cis peł ni awł as nyDz i ałPr z ygot owani a Pr odukcj i ,z at r udni aj ący z awodo wych pr oj ekt ant ów.Dz i ałt en z aj muj es i ę t wor z eni em kol ekcj i pufi f ot el i or azj ej pr z ygot owani em do pr odukcj i . Aby l epi ej poz naćt r endypanuj ącew modz i eś wi at owej ,pr oj ekt ancis ys t emat ycz ni e ucz es t ni cz ą w mi ędz ynar odowych t ar gach mebl ar s ki ch.

T echnol ogi a: Wys okaj akoś ćnas z ychpr odukt ów j es t nas z ym pr i or yt et em,poni eważ ma ona ogr omnywpł yw nakońcowyef ekt .Dl at ego t eż ,każ dego dni ar eal i z uj emyi nwes t ycj ez wi ąz ane zpr oces amiudos konal ani a t echnol ogi iw nas z ejf i r mi e a co z at ym i dz i ej akoś ci nas z ychpr odukt ów.

www. pol s ki ePUF Y. pl


Of i r mi e F i r maHapej es tj ednym znaj wi ęks z ych na ś wi eci e pr oducent ów z abawek,kt ór e s ąwyt war z anezmat er i ał ów ni enar us z aj ących r ównowagi bi ol ogi cz nej .Z abawki Hape s ąz ar ówno kr eat ywne,j ak Ipr z yj az ne ś r odowi s ku,a r óż ni ce j ęz ykowe cz y kul t ur oweni es ąpr z es z kodamidoz abawy ni mi ,gdyż j es tona i nt ui cyj na.Ws z ys t ki e pr odukt ys ąz godnel ubwr ęczpr z ewyż s z aj ą naj bar dz i ejwymagaj ące ir es t r ykcyj ne mi ędz ynar odowe s t andar dyj akoś ciibez pi ecz eńs t wa.Dodat kowo,z ai nnowacyj nymipr oj ekt amiis t ar annąj akoś ci ąwykonani akr yj es i ęs i l nyet osmar ki Hape. Od pocz ąt kupr oces upr oj ekt owani a,popr z ezpr odukcj ęiwys ył kę,ażdof i nal nego r oz pakowani a pr z ez Kl i ent a, Hape t o poł ącz eni egl obal negomyś l eni ai odpowi edz i al noś ci z aekol ogi ę. Opr óczwykor z ys t ani as pecj al nych mat er i ał ów imet od,Hape s t awi a na os oby, kt ór ewnos z ąnowąwr aż l i woś ćdocał ego pr oces u wyt war z ani a. Ws pół pr aca mi ędz ynar odowych pr acowni ków zl okal nymit wor z y gr upę o gl obal nejkul t ur z ei s z cz egól nym z r oz umi eni u is z acunku dl a ś wi at a,w kt ór ym ż yj emy.Z r ównoważ ony r oz wój ,edukacj a,i nnowacj a iz abawa. Mar kaHaper epr ez ent uj enowepokol eni e s z t uki z abawy.

Nas z ami s j a Hapewi er z y,ż epr z ys z ł oś ćz acz ynas i ę od dz i eciIdo ni ch nal eż y.Dl at ego t eż nas z ym obowi ąz ki em j es t ,z apewni ći m ni eogr ani cz onemoż l i woś ciini ez os t awi ać zni er oz wi ąz ywal nymipr obl emami .Nas z e z abawkis ą s t wor z one t ak,byi ns pi r ować do z abawy,naukiiodkr ywani aś wi at a,w kt ór ym ż yj emy.Popr z ez odpowi edz i al ne s t r at egi ebi z nes owedąż ymydot ego,aby poz os t awi ćs wi atw l eps z ejkondycj ini żt ej , w kt ór ej goz as t al i ś my.

Nas z af i l oz of i a Z abawkiHapes ąt wor z onepr z edews z ys t ki m zmyś l ąodz i eci ach.Każ dypr oduktj es t t wor z ony t ak,aby ws pi er ać umi ej ęt noś ci r oz woj owedz i ecka.Róż ni cekul t ur owecz y j ęz ykowe ni e maj ą wpł ywu na wz or ce z abaw,kt ór es ąi nt ui cyj ne.T o,co dz i eci uważ aj ąz az abawę,r odz i cei wychowawcy pos t r z egaj ąj ako pods t awy do nauki : umi ej ęt noś cis poł ecz ne,cz uci owe,f i z ycz neor azemocj onal ne.Uż yci enat ur al nych mat er i ał ow iwodnych f ar b,j ednocz eś ni e ś ci ś l e pr z es t r z egaj ąc z as ad j akoś ci owych or azbez pi ecz eńs t was pr awi a,ż ekaż daz abawka Hape j es ti nwes t ycj ą,kt ór ą dz i eci pokochaj ą,ar odz i ceobdar z ąz auf ani em.

Bez pi ecz eńs t wo

j akoś ć &

Nas z e pr odukt ys peł ni aj ąs t andar dy bez pi ecz eńs t wai j akoś ci EN71( eur opej s ki e nor myz abawek)or azAS T M( Amer ykańs ki e S t owar z ys z eni e Badań iMat er i ał ów)wymaganew kr aj ach,dl akt ór ychs ąpr z ez nacz one.

Wył ącz nym dys t r ybut or em pr odukt ów Hapej es tf i r ma

T oyPl anetS p.zo. o. w w w .toyplanet.pl


DUPL O cz yj użCi t y?

Wi ęcmoż eJ UNI ORS ? J akor odz i czwi el ol et ni ms t aż em mam j użt oz as obą,al ecz ęs t owi dz ę r odz i ców,kt ór z ypodej muj ącdecyz j ę odnoś ni epr z ej ś ci azkl ocków s uger uj ąs i ę oz nacz eni em napudeł ku.Cz yt oź l e?Ni e, al enal eż ypami ęt ać,ż et ot yl kos uges t i a. Z naci es woj edz i eci naj l epi ej , pami ęt aj ci e,ż emus i ci ebyćabs ol ut ni e pewni ,ż edz i eckoj es tnat yl eś wi adome, ż eni ez adł awi s i ęmał ym el ement em,al e t oni ej es tj edynapr z ycz ynaj akapowi nna w Waswz budz i ćr ef l eks j ę.Dz i eci aki uwi el bi aj ąbawi ćs i ęDUPL O –z auważ yl i ś ci e,ż e t ekl ocki pr z ezs woj ąs kal ęi br akdokł adnegoodwz or owani ar z ecz ywi s t oś ci wymus z aj ąnaWasw wi ęks z ym s t opni u uż yci ewyobr aź ni ,apr z ezt ochęćodej ś ci aodi ns t r ukcj i ?Apr z eci eżot ow t ym chodz i .Dodat kowos ąoneł at wi ej s z ew mont aż udl amni ej s z ychdz i eci ,coni e powoduj euni chf r us t r acj i pr z ypomył kach,kt ór epr z eci eżmus z ąs i ęz dar z ać. Ocz ywi ś ci ekl ocki s ys t emowes ąnat ur al nym kol ej nym et apem,al emus i t obyćw peł ni ś wi adomadecyz j a–z achęcam do t egoabyni eoz nacz ał aonawyr okudl a pudeł ka( 25)–moż eWam j es z cz e pos ł uż yćdows pól nej z abawyconaj mni ej pr z ezki l kami es i ęcyanawetl at .Pi er ws z e kr oki wś wi at„dor os ł ych”kl ocków mogą byćci ęż ki e–pami ęt aj ci e,ż el epi ej s chowaćnowokupi onyz es t aw naki l ka mi es i ęcyi wr óci ćdoDUPL O ni żz ni echęci ć dz i eckodoz abawy.L EGO wychodz ąc napr z eci wt aki m dyl emat om wpr owadz i ł o dos pr z edaż yl i ni ękl ocków dedykowaną pi er ws z ym kr okom w ś wi eci ekl ocków s ys t emowych.

S uger owanym wi eki em j es t4+,co t r akt ował bym bar dz i ejw kat egor i achogól ni e poj ęt egopr z eds z kol a–t ocoj ewyr óż ni at o opr óczz godnoś cizkl ockamikl as ycz nymi ( Ci t y,Cr eat or ) ,t oel ement y,kt ór euł at wi aj ą mł odym kons t r ukt or om budowani ew s z ybkis pos ób s t abi l nych budowl iipo j az dów,kt ór e pr z et r waj ąz ar ówno i nt ens ywnąz abawęj akis kr ócąt r ochęcz asdoj ś ci aodr oz pocz ęci at wor z eni adof i nal nego model u.W pr z ypadku budynku będą t o np.got oweś ci anyj akw model uL EGO J uni or s10675Cz ypodwoz i e iel ement ywywr ot ki wz es t awi eL EGO J uni or s10680

W moj ejoceni ez es t awy t e powi nny być ki er owane do dz i eciwykaz uj ących s z ybko oz nakiz ni echęceni a,maj ące pr obl emyr uchowe,ni e pot r af i ące na dł ugo s kupi ćuwagi .J eś l iWas z edz i eciuwi el bi aj ą pr z ebudowywaći wychodz i ćpoz as z abl on s t ar aj mys i ęni ez abi j aći chi nwencj iw budowi es woj ej ś mi eci ar ki bezpr ef abr ykowanychel ement ów.Bowt edynapewnocz uj emy,ż es pr awi ai mt o pr z yj emnoś ć ipr owadz idoz adowol eni azwykonanejpr acy –nawetj eś l ief ektkońcowyt akz nacz ąco odbi egaodz awar t ejw z es t awi ei ns t r ukcj i . Bo i ns t r ukcj at ot yl ko kawał ekpapi er ka pr awdz i wa moc dr z emi ew i chdł oni achi ot war t ych umys ł ach – kt ór e my ni es t et y cz as ami j użz amknęl i ś my. Maci ej Kał us z ka Yel l owHead. pl


P l u s z a k i i nneni żws z ys t ki e. Cz yz naci edz i ecko,kt ór eni emi ał obys woj ejul ubi onejpr z yt ul anki ? Każ dyr odz i cwi e,ż eukochana mas kot kamoż ecz as em l epi ej popr awi ć humormal uchani żnaj wyś mi eni t s z agr a, z abawka,cz ynawetcz ass pędz onyz r ówi eś ni kami .Duż y,cz ymał y,zf ut r a, baweł ny,cz ypol ar u,pl us z akt oni ez będny t owar z ys znas z egodz i ecka. Mywychodz i myzz ał oż eni a,ż e mi ł egoi mi ękki egodopr z yt ul ani ani gdy ni ez awi el e,az at em i m wi ęks z ypl us z ak, t ym l eps z y!Podt ym wz gl ędem mał okt ór a pr z yt ul ankamoż ekonkur owaćzwi el ki mi podus z kowcami Endo. Mar kaj użod ponad20l att wor z yor ygi nal nel i ni edz i eci ęcychubr ańi akces or i ów,kt ór es t anowi ąj edynew s woi mr odz aj upoł ącz eni ewygody,f unkcj onal noś ci i z abawyz e s z t uką.Podus z kowceEndos ąt egodos konał ym pr z ykł adem.

Mi er z ąceod0, 5donawet1met r az wi er z aki cudakis ąwi el ceor ygi nal nąipr z yj emnądl aokaoz dobądz i eci ęcego pokoj u,s pr awdz ąs i ęj ednakr ówni edos konal ej akopodus z kait owar z ys z popoł udni owejdr z emki ,cz ynocnegos nu. Us z yt ezmi ękki ego,pr z yj emnegopol ar u,z mi ękki m wypeł ni eni em,odpi er ws z ego dot ykuz apr as z aj ą,byj epr z yt ul i ćl ub poł oż yćnani chgł owę. Odpi er ws z egowej r z eni anat omi as tdopomi naj ąs i ęws pól nej z abawy.Każ dedz i eckozł at woś ci ąz naj dz i et us woj egopr z yj aci el a,mogącwybi er aći pr z ebi er ać wś r ódf ant az yj nychz wi er z ąti bohat er ów wyj ęt ychpr os t ozbaj kowychkol ekcj i ubr anekEndo.Wś r ódEndowych pl us z aków mogl i ś myj użs pot kaćna pr z ykł ad:t ęcz owekamel eonyi mr ówkoj ady,z abawneni et oper z e,wes oł el emur y, ś ni eż nepant er y,ur ocz ewi l cz ki ,s ympat ycz nes moki ,uś mi echni ęt edi noz aur y,a nawetkol or owekoni ki mor s ki e. Pokaź ner oz mi ar ypodus z kowców Endo cz yni ąj egr at kąni et yl kodl adz i eci ,al e t akż edor os ł ych.Powi t aj ci et aki egow domu,as ami s i ępr z ekonaci e,ż eukł adaj ącs i ęnał óż ku,cz yw f ot el udoogl ądani a ul ubi onegof i l mu,cz ycz yt ani aci ekawej ks i ąż ki ,cor azcz ęś ci ej r oz gl ądaci es i ę– z ami as tz apodus z ką–z aduż ym,mi ękki mi wygodnym pl us z aki em Endo.

Podus z kowceEndodos t ępnet yl konawww. endo. pl


od1 2 . 99z ł od1 9. 99z ł

KONTAKT: tel .696988982/566926932 emai l :s kl ep. muns t ert oys @ gmai l . com


Z abawki .Al ej aki e? Nar ynkudz i eci ęcym poj awi as i ęcor az wi ęcej s kl epów of er uj ącychz abawki dl a dz i eci .Nam r odz i com nas uwas i ęwi ęc t aki epyt ani ej akąz abawkękupi ćs woj emudz i ecku?Mamydowybor ut r adycyj nez abawki dr ewni ane,pl us z owe,kons t r ukcyj ne( kl ocki )popr z eznowocz es ne i nt er akt ywner obot ycz yel ekt r oni cz ni e s t er owanes amochody.

Należyrównieżzabawkędopasować

odpowi edni odowi ekudz i ecka.Dl a mł ods z egodz i eckat r af i onym pr ez ent em będąz abawki dź wi ękowe,kol or oweo wyr az i s t ej f akt ur z e,kt ór eodegr aj ąduż ą r ol ęw r oz woj upoz nawcz ym.Nas zmal uch popr z ezz abawęmoż enaucz yćs i ęr oz r óż ni ani aks z t ał t ów cz ykol or ów.S t ar s z e dz i eckonat omi as tnapewnouci es z ys i ęz z abaweks ł uż ącychdoodgr ywani a r óż nychr ól s poł ecz nych.Dz i ęki ni m,nas z mal uchnaucz ys i ęz awodów,pr z edmi ot ów zni mi z wi ąz anychor azwz bogaci s woj eemocj e.Pr z eds z kol aki r ówni eżuwi el bi aj ąmal ować,l epi ć,wyci naćcz ykl ei ć wi ęcś mi ał omoż nadz i eckowypos aż yć r ówni eżw ar t ykuł ypl as t ycz ne.

Przedewszystkim przyzakupie,każdej

z abawki war t oz wr óci ćnaj akoś ćj ej wykonani aor azcer t yf i kat ,kt ór yz apewni nas , ż edanaz abawkaj es tbez pi ecz nadl adz i ecka.S z cz egól ni ej eś l i chodz i oni emowl aka.Dz i eckopoz naj eś wi atpopr z ezz mys ł s maku,dot ykudl at egoważ nej es taby był yonez budowanezodpowi edni ch mat er i ał ów ( ni et oks ycz nych) ,kt ór eni e będąz agr aż ał yz dr owi udz i ecka.

Ci ekawer oz wi ąz ani a of er uj es kl epi nt er net owy

www. pant i n. pl Z naj dz i emyw ni m mnós t wo z abawekedukacyj nych dopas owanychdowi ekudz i ecka or azj egopot r z eb.


I N T E R B E R G u l . K r z y wa1 0 4 3 3 6 5Wi l k o wi c e

3 3 8 2 8 9 8 8 6

7 2 7 6 3 3 9 7 0

s k l e p @j a s n o c i e mn o . p l


J akmogękor z ys t aćz pr z ycz epkir ower owej? Wz al eż noś ci odpr oducent aor az of er owanychakces or i i ,pr z ycz epki r ower owemoż nawykor z ys t ywaćw r óż ny s pos ób.Cz ęs t oj ednapr z ycz epkaj es t wi el of unkcyj nai poz wal anaakt ywne s pędz ani ewol negocz as uz es woi mi dz i ećmi ,w r óż nychf or machi pr z ezcał yr ok.

Z apomocądodat kowychakces or i ów w pos t aci z amont owanychzpr z odumał ych kół eks pacer owych,moż nani ez wykl e ł at wos t er owaćwóz ki em.J es tonbar dz o pr z yj emnyw pr owadz eni ui obr acani ugo naweto360s t opni .Dos pacer uw mi eś ci e j es tt odos konał awer s j a.

3.J ogger

Ot omoż l i wez as t os owani epr z ycz epek:

1.Pr z ycz epkar ower owa

J użodpi er ws z egor okuż yci amoż nabez obaw z abi er aćdz i eci nawyci ecz kęr ower ową,kor z ys t aj ączul ubi onej opcj i nas z ychkl i ent ów –pr z ycz epki dor ower u. J es tt ower s j aopt ymal nanawyci ecz ki z a mi as t o,pr z ewoż eni adz i eci dopr z eds z kol a,naz akupyi t p.Dz i ęki r óż nym r odz aj om z acz epów z es t aw pas uj eni emal do ws z ys t ki chr ower ów i j es tnaj bez pi ecz ni ej s z ym ś r odki em pr z ewoż eni adz i eckar ower em.

2.Wóz eks pacer owy

J es tt owóz ekumoż l i wi aj ącyupr awi ani e j oggi nguzdz i ecki em w wóz ecz ku.S z ybki e i ł at wez amocowani eduż egokoł az pr z oduwóz kaumoż l i wi abi egani ezdz i ecki em pogł adki chpowi er z chni achor az s pacer owani epomni ej pr z yj az nym t er eni epi as z cz ys t ym l ubbł ot nym.Duż ekoł a uł at wi ąs t er owani ewóz ki em i z apobi egnom ewent ual nemuugr z ęź ni ęci u. Uwaga:Nas z emodel es por t oweot r z ymał ybar dz owys oki eocenyw t es t ach por ównawcz ychwóz ków dz i eci ęcychdo bi egani a.

4.Z es t aw t r ekki ngowy Wyci ecz kaw gór yzdz i ećmi i z es t awem t r eki ngowym s t aj es i ępr awdz i wąpr z yj emnoś ci ą.Dz i eci w każ dej chwi l i mogą odpocz ąći nawetpr z es paćs i ęw wygodnej i pr z es t r onnej pr z ycz epceni ebędąc nar aż onymi nabez poś r edni eoddz i ał ywani ecz ynni ków at mos f er ycz nych.A Pańs t woz ami as tni eś ćdz i eci i bagaż e, mogąci ągnąćj ew pr z ycz epcez aos z cz ędz aj ącs i ł yi kr ęgos ł up( dz i ęki s pecj anej kons t r ukcj i r egul owanychpas ów na r ami onai bi odr a) .Z es t aw t enj es ti deal ny t akż enas t r omeodci nki dr ogi .


J aki ewybr aćoś wi et l eni e

dopokoj udz i eci ęcego? Nar ynkumamydos t ępnąs z er oką of er t ępr oducent ów ws z el ki ego r odz aj uoś wi et l eni a.Dowybor u mamyl ampys uf i t owe,podł ogowe,ki nki et yor azl ampkina komodęcz yt eżbi ur ko.Zakup oś wi et l eni az al eż yodwi eku dz i ecka.I nneL ampkibędą dl ani emowl akaai nne dl apr z eds z kol aka.

Oś wi et l eni edl a ni emowl aka:

Pods t awowym ź r ódł em ś wi at ł a powi nnabyćl ampas uf i t owa,nat omi as twar t os i ęz aopat r z yćw l ampkę nocną,kt ór apomagapodcz as pr z ewi j ani adz i eckaw nocy.W s kl epachmoż emys pot kaćr óż nel ampki dź wi ękowe.Nadaj ąonenas t r ój w pokoj uat akż es ąpr z yj emnedl a uchadz i eckai r odz i ców.

Oś wi et l eni e

dl apr z eds z kol aka:

T akj akw pr z ypadkudz i ecka mł ods z ego–waż nej es toś wi et l eni e gór ne,zkt ór egodz i eckokor z ys t apodcz aswykonywani ar óż nychcz ynnoś ci w pokoj u,gł ówni ez abawy.Waż nym el ement em w pokoj udz i eckaj es tbi ur ko, kt ór es ł uż ygł ówni edoodr abi ani a l ekcj i .T oonepowi nnobyćnaj l epi ej oś wi et l one.War t oabymi ał or egul owaner ami ę,t akabymoż naj ebył oi deal ni edopas owaćdodz i ecka.Dodat kowym oś wi et l eni em moż ebyćl ampa nocna,kt ór aumi l i każ dąnockę pr z eds z kol aka.

War t ot eżz wr óci ćuwagęzj aki ch mat er i ał ów j es tz budowana l ampa or azcz ybędz i e pas ował a do wys t r oj u pokoj u. Dobr z e dobr ane oś wi et l eni e poz yt ywni ewpł ywani et yl konas amopocz uci e domowni ków al e pr z ede ws z ys t ki m ni emęcz ywz r oku.


Pomoce dydaktyczne Zapraszamydo naszego sklepuE-DUKO eż ni w ó r emy Y j u z i T an g ZTA IA Or S R WA OLEN K ISZ

Of er t as k i er owa naj es tdl at er a peut ów, l og opedów, neur ol og opedów, peda g og ów, na uc z y c i el i pr z eds z k ol ny c h i wc z es nos z k ol ny c h, at a k ż edl ar odz i c ówc hc ą c y c hpomóc wł a s ny m dz i ec i om, k t ór ebor y k a j ąs i ęzr óż ny mi z a bur z eni a mi r oz woj owy mi t j . dy s l ek s j a , a f a z j adz i ec i ęc a , a l a l i a , a ut y z m, z es pół As pr eg er a , wa dawy mowy . Pomoc edy da k t y c z ne, k t ór epos i a da mys ł uż ąmi ędz yi nny mi dowc z es nej na uk i c z y t a ni a , opa nowa ni aumi ej ę t noś c i pr owa dz eni adi a l og u, pr og r a mowa ni aj ę z y k a . Pr z y da t nes ąt a k ż e wt er a pi i peda g og i c z nej i l og opedy c z nej , ws t y mul a c j i og ól nor oz woj owej .

W oferci e posi adamy : Stal e współ pracuj emy :

-Pomoc edy da k t y c z ni e -Ks i ą ż k i i por a dni k i s pe c j a l i s t y c z ne -Z a ba wk i e duk a c y j ne -Pr z y bor ys z k ol nedl al e wor ę c z ny c h

Poradni ą neurol ogopedyczną EDULOGMED, W ydawni ctwo ARSON, W ydawni ctwo Metody Krakowski ej , W ydawni ctwo Harmoni a,W ydawni ctwo Edukacyj ne, W ydawni ctwo Koml ogo,W ydawni ctwo ES,W ydawni ctwo Uni kat2

w w w. e-duko. pl

e-duko@wp. pl 608647779


www. r oommat es . com. pl RoomMat est oz nakomi t ej j akoś ci nakl ej ki dekor acyj nedowi el kr ot negonakl ej ani a,kt ór ymi w ki l ka chwi l udekor uj es zs wój DOM,bi ur ol ubmi es z kani e.Moż naj ezł at woś ci ąni eus t anni epr z enos i ći umi es z cz aćw nowychmi ej s cachbezpoz os t awi ani aj aki chkol wi ekś l adów.RoomMat esdos konal e pomogąCi oż ywi ćpus t e,monot onneś ci any,w ni cz ym ni eogr ani cz aj ącT woj ej wyobr aź ni . Dekor acj emoż nas t os owaćnakaż dej gł adki ej i cz ys t ej powi er z chni :ś ci anach,mebl ach,oknach, pł yt kachcer ami cz nych,l odówkach,l apt opach… W s z er oki ej gami epr odukt ów z naj dz i es z bez pi ecz nedekor acj edl adz i eci ,mł odz i eż yi dor os ł ych.

Edukacyj neidekor acyj ne!

EvocadoMagdal enaZi el i ńs ka 02496War s z awa Bi ur oHandl owe: Gal er i aGawr a ul .War s z aws ka58cl ok. 30

T el . / F ax.224785600 T el .kom.504050052

bi ur o@r oommat es . com. pl


C

or azcz ęś ci ejr odz i cepos z ukuj ą or ygi nal negos t yl udl as woi chpoci ech. J akwi adomo,komf or tiwygodat okwes t i enadr z ędne,ws z aks wobodaw z abawi e t opods t awa,z ar ównow pr z eds z kol u,w s z kol e,j akiw domucz ynapl acuz abaw. Al e,cot ukr yć,l i cz ys i ęt eżwygl ądubr ani a-j es tons z cz egól ni eważ nydl a s t ar s z ychdz i eci .

Z as t anówmys i ę,coj es z cz e,opr óczor ygi nal negowygl ądui f unkcj onal noś ci ,z wr óci uwagęwymagaj ącegor odz i ca?Ocz ywi ś ci e,wys okogat unkowymat er i ał !T aki wybórpodykt owanyj es tt r os kąoz dr owi ei dobr es amopocz uci enaj mł ods z ych,a t akż ekwes t i ami pr akt ycz nymi ;moż emy mi ećpewnoś ć,i żodz i eżwypr odukowana znaj l eps z ychj akoś ci owomat er i ał ów dł uż ej pos ł uż ynas z ym dz i eci om.

Wychodz ącnapr z eci wt akwys oki m( i wci ążr os nącym)wymagani om pr oj ekt ant kaubr ańdz i eci ęcychAnet aPor ębs ka z ał oż ył amar kęMeMol a–t wor z onepr z ez ni ąubr ankat omał edz i eł as z t uki ,j ak s amapodkr eś l a–pr oj ekt uj ewyj ąt kową

odz i eżdl awyj ąt kowychdz i eci .Pr oj ekt y Por ębs ki ej wyr óż ni a,pr z edews z ys t ki m,or ygi nal noś ć,pr os t ef or myi s t onowanakol or ys t yka.Domi nuj ąw ni chkol or ynat ur y.Dl a pr oj ekt ant ki waż nej es t ,bypopr z ezubr ani apokaz aćdz i eci om,ż eś wi atmar óż ne bar wyi odci eni e,ni et yl kot ew r odz aj u s ł odki egor óż u.

Poni eważmyś l ąpr z ewodni ąmar ki MeMol a j es tż yci ew z godz i e ihar moni iznat ur ą, dz i ani ny wykor z ys t ywane do pr odukcj i ubr anekpos i adaj ą cer t yf i katConf i dence i nt ext i l es .S ąt ogł ówni e100% dz i ani nybaweł ni ane l ub zmał ą domi es z ką el as t anu, kt ór yj es tt ak i s t ot ny np. w pr z ypadku s podni ,kt ór e podcz asakt ywnejz abawy dopas owuj ąs i ę do ci ał a ini e kr ępuj ą r uchów dz i ecka.

Ubr ani a t e s ą dedykowane akt ywnym dz i eci om,dl akt ór ychwygodaj es tpr i or yt et em,a co naj waż ni ej s z e -r os ną r az em z ni mi !PaniAnet a dos konal ez daj es obi e s pr awę,j akważ na w ż yci umal uchów j es t akt ywnoś ćf i z ycz na ipocz uci e bez t r os ki , gdyżpr ywat ni ej es tmamą5l et ni egos yna. Ceni s obi ef akt ,ż ej ej dz i eckodobr z ecz uj e s i ęw z apr oj ekt owanych pr z ezni ą ubr ani ach,a z ar az em pot r af is i ę wyci s z yć,poni eważi chs t onowana kol or ys t yka ni e dos t ar cz a mu ni epot r z ebnych,dodat kowo r oz pr as z aj ącychbodź ców.


Hal low een

BOGATA OFERTA ZABAWEK ORAZ KOSTI UMÓW DLA DZI ECINA KAŻDĄ OKAZJĘ Boze enie N arodz

Jasełka

super bohateriow ie Ry c ip erze ira ci

Tel506087585 t el690493979 E-m ai l :bok@epi noki o. pl Łukasz Arm at ys NETLUK www. epi noki o. pl Grzegórzecka 10 31-530 Kraków

ł karnaw a

Ponadt ow of er ci e: puz z l e3d l al ki i akces or i a koni ki nabi egunach j eź dz i ki ,r ower ki ł óż kadl adz i eci z abawki muz ycz ne z abawki edukacyj ne l at awce


Profile for Karolina

Magazyn przedszkola luty 2015  

Magazyn przedszkola luty 2015  

Profile for karolina2
Advertisement