Page 1

VIVAMO

L26 Vivamo, asemakaavan muutos ja asemakaava, Rakennusinventointi ja alueanalyysi Syksy 2017 (Karolína Kopecká)


KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT: Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys/kaavoitus PL 71, 08101 Lohja p. 019 3690 (vaihde) Käyntiosoite: Kaupungintalo Monkola Karstuntie 4 08100 LOHJA Sähköposti: etunimi.sukunimi@lohja. Yleiskaavasuunnittelija Teija Liuska-Eloranta, puh. 044 374 4418 Kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku, puh. 044 374 0147 Inventoinnin laatinut: Karolína Kopecká, Lohjan kaupunki(engl.) (suom. Teija Liuska-Eloranta)


SISÄLLYSLUETTELO

I. ALUEEN KUVAUS • Tietolähteet • Rakennusinventointi, lista • Rakennusinventointi, kartta 2017 • Alueen kehitys 1960-luvulta 1990-luvulle (Kartat, sisältyvät asemakaavanmuutoksen suunnittelun lähtökohta-aineistoihin)

II. ALUEANALYYSI Arviontimetodin kuvaus • Rakennusten arviointi, kartta • Kohdekohtainen arviointi • Maisema, biodiversiteetti • Rakennusten käyttö - Kävijöiden jakautuminen • Liikennevirrat • Rakennetun ympäristön piirteet, laajeneminen •

III. TAVOITTEET • Maisema, biodiversiteetti • Rakennusten käyttö - Kävijöiden jakautuminen • Liikennevirrat • Rakennetun ympäristön piirteet, laajeneminen (Teksti, kaavan tavoitteet esitty asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa)

IV. EHDOTUKSIA (kaavaluonnoksen valmistelun pohjaksi) • Asemakaavaluonnos, kartta 11/2017 • Esimerkki 1 (Kartta, laskelmat, katupro ilit) • Esimerkki 2 (Kartta, laskelmat, katupro ilit) • Esimerkki 3 (Kartta, laskelmat, katupro ilit)

Lähteet •

• Vierailu, kuvat (elokuussa 2017) Rakennus- ja huoneistorekisteri (Facta) • Rakennusluvat (Facta) • Vanhat kartat (FactaGIS) • Kaupungin arkisto (rakennusluvat)

• •

Vivamon arkisto (piirustukset, kuvat ja dokumentit) ARK‐527‐01 aluesuunnitelma (kaupunginarkisto) ja lista rakennuksista • Rakkaudella Vivamosta (kirja) • L26 Vivamo, Suunnittelun lähtökohdat


RAKENNUSINVENTOINTI


ALUEKUVAUS RAKENNUSINVENTOINTI (2017)

Rakennukset (2017) Muut kohteet

Kaavamuutosalue on suuruudeltaan noin 266165 m². Suunnittelualue sijaitsee Lohjan Vappulan kaupunginosassa Lohjanjärven rannalla, noin 4 km päässä Lohjan keskustasta, ja n. 1 km päässä Ojamon alakeskuksesta. Pohjoisessa ja luoteessa alue rajautuu järveen, idässä Kaivosrenginkujan omakotitontteihin, lännessä Huvilatiehen ja etelässä Vappulantiehen. Vivamontien itäpuolinen alue on pääosin ennestään kaavoittamatonta. Kaava-alueen itäpuolella sijaitsee Ojamon asuinalue ja länsipuolella Volsinniementien-Huvilatien-Stråhlenkujan omakotialue. Alueella sijaitsee kolme rakennusta, jotka on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty ”kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus” -merkinnällä. Kaava-alueen lopullinen rajaus voi tarkentua kaavoitusprosessin aikana.


RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KEHITTYMINEN

* Kaikkien Vivamon rakennusten ääriviivat, väritys kertoo olemassaolosta tiettynä ajanjaksona (ajanjakso karttojen vasemmassa yl äkulmassa.

ALKUPERÄISET KARTAT


KUVAILUKARTAT Peruskartta

Pinnanmuodostus


Maaperäkartta

MaankayttĂśmuodot 2000


Maankayttรถmuodot 2006

Maankayttรถmuodot 2012


Maaomaisuus

Maankayttรถmuodot 2012


Maiseman vyöhykejako ja vesisuhteet

Ympäristöhäiriöt


Kasvillisuusvyรถhykkeet

Luontokohteet


Kulttuurihistoria

Muinaishistoria


Muinaishistoria

Maisemarakenne


Maisematila

Rakennettavuusvyรถhykkeet


Kunninkaan kartasto 1783

Luontoselvitykset


Maisema ja virkistys

Vesiensuojelu pintavesi


Vesientarkkailu ja huolto

Pohjavesi


Vedenottamot

Ympäristöriskit ja häiriöt


Melu, päivä

Melu, yö


KOHDEARVIOINTI ARVIOINTIMENETELMÄ MALLI Kohteen ID (tunniste kartoilla)

Merkittynä kartalle tästä pvm eteenpäin

Ei merkittynä kartalla tästä pvm lähtien

Punaisella merkitty tieto ristiriidassa mun tietolähteen kanssa

päiväys

päiväys

päiväys

Olemassa 2017

01 NIMI Kartat:

2017

Aikajana Päiväys dokumentti / muutoksen kuvaus D ............ I ............ V ............ E ............. 1

2

Kuvat pääosin 2017 (tai Vivamon arkisto, ei sis. pvm)

Kuvaukset ja huomiot perustuvat pääosin DIVE analyysimenetelmään.

3

4

Arkkitehtoinen arvo

1

2

3

4

1

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

2

3

4

Säilyneisyys

1

2

3

4

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

LISÄTIEDOT NUMEERINEN ARVIOINTI Arkkitehtooninen arvo (A)

Säilyneisyys (S)

4Arkkitehtuuri on yksityiskohtineen erittäin harkittua ja viimeisteltyä / alueella on edustavia esimerkkejä tietyistä rakennustyypeistä 3 Alueen rakennukset edustavat hyvää rakentamistapaa / ovat toiminnallisesti ja rakennustaiteellisesti tasapainoinen kokonaisuus 2 Arkkitehtonen arvo on vähäinen, käytettävyys heikentynty - functionality has decreased - rakenne tai laatu eivät soveltuvia nykykäyttöön 1 Ei erityistä arkkitehtonista arvoa

4 Alueen rakennukset ovat säilyneet alkuperäisessä asussaan / tehdyt muutostyöt on onnistuneesti sopeutettu rakennusten alkuperäisasuun 3 Rakennukset ovat osittain säilyneet alkuperäisessä asussaan / rakenteet ovat hyvässä kunnossa 2 Alueella on tehty runsaasti muutoksia / kohteet ovat huonossa kunnossa 1 Alkuperäisasu on tuhoutunut / kohde ei sovellu jatkokäyttöön tai entistämiseen

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo (M) Historiallinen ja kulttuurihistoriallinen arvo (H) 4 Liittyy merkittävällä tavalla alueen kulttuuriin ja historiaan 3 Paikallishistorian kannalta merkittävä alue 2 Liittyy paikallishistoriaan 1 Ei erityistä kulttuurihistoriallista tai paikallishistoriallista arvoa

4 Kaupunkikuvan tai maiseman kannalta olennainen kohde / tärkeä maamerkki 3 Ympäristöön hvyin soveltuva alue 2 Neutraali vaikutus ympäristöön 1 Ei sovellu lähiympäristöönsä

DIVE ANALYYSIMENETELMÄ D: Kuvaus (Historiallinen luonne)

V: Arvottaminen (Arvot ja potentiaali)

Alueen historiallista kehitystä koskevan tiedon kokoaminen, jäsentäminen, historiallisen luonteen kuvaaminen ja havainnollistaminen.

Arvojen määrittely, kehittämispotentiaalin, haavoittuvuuden ja sietokyvyn arviointi, kulttuuriympäristön muutoskapasiteetin arviointi.

I: Tulkinta (Historialliset merkitykset)

E: Toteutus (Aktiivinen ohjaus)

Alueen historiallisten kontekstien ja yhteyksien selvittäminen, kohteen autenttisuuden ja ingegriteetin määrittely sekä kohteen merkittävyyden kokonaiskuvan muodostaminen.

Määritellään kulttuuriperintöresurssien toimenpidemahdollisuudet, kulttuuriperintöarvojen säilyttämistä ja ylläpitoa koskevia strategioita ja periaate-ehdotuksia ja laaditaan käyttöä, hoitoa ja kehittämistä koskeva käytännön ohjeistus.


EVALUATION OF THE AREA RAKENNUSTEN ARVIOINTI Yhteenveto

43 12

27 8 25 23 18

Suojelu

Rakennukset, jotka ovat merkittäviä alueen identiteetin ja ulkoasun säilyttämisessä.

Säilyttäminen Muutos

Käytössä olevat rakennukset, jotka soveltuvat paikallisympäristöön. (Huom.: teatterirakennelmat, joilla ei erityistä arkkitehtoonista arvoa, mutta jotka ovat tärkeitä alueen kulttuurisen ja uskonnollisen identiteetin säilyttämisessä. Toiminto tulisi säilyttää, mutta sen fyysinen sijainti voi muuttua. Muutokset mahdollisia kun: alkuperäinen käyttötarkoitus hävinnyt (8, 12, 27), rakenteellisia syitä (18,23,25), rakennuslupa tai turvallisuustekijät (43)


RAKENNUSTEN ARVIOINTI Yksittäiset rakennukset 01 RANTAMAJA VUORELA Kartat 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1950 rakenettu (ARK-527-01 aluepiirustus) 1982 GIS Rakennukset (jälleenrakennus ?) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) V: Volyymi, perinteinen puna-valkoinen puurakenteinen tyyli ja virkistyksellinen käyttötarkoitus tukevat alueen identiteettiä. E: Uudelleen rakentaminen on mahdollista arvot säilytettäessä.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

02 BIRGITAN KIVIKAPPELI Kartat: 1959 1963 1972 1984 1990

2017

Aikajana: 1996 GIS Rakennusluvat (96-00118-R) 1996 ja 2002 piirustus 2003 GIS Rakennukset (rakenettu) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) I: Paikallisen yhteisöllisyyden hengen symboli V: Eclecticism combining the medievalish stone walls and modern organically shape of roo ng needs some time-distance for proper evaluation. Selkeä kulttuurinen ja uskonnollinen merkitys jo havaittavissa. E: Ei lisärakennuksia (penkit, kaiteet, roskakorit, infotaulut ym. rakenteet sallittavia)

Uusi rakennus Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo


03 RANTASAUNA MIEHET Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1954 rakennettu (ARK-527-01 aluepiirustus) ? 1958 (piirustus) 1961 rakenettu (GIS Rakennukset ) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) E: Rakennuksen korjaus ja mukavuustasoa parantavat pienet toimenpiteet sallittuja, mutta saunan ulkoasu ja käyttötarkoitus säilytettäviä.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

04 METSÄKAPPELI Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1930 rakennettu/siirretty Vivamoon muualta (GIS Rakennukset , ARK-527-01 aluepiirustus) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) V: Korjaus- ja ylläpitotoimenpiteissä tulisi välttää moderneja tekniikoita ja materiaaleja, jota saattaisivat tuhota tai heikentää alkuperäisen rakennuksen arvoja.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

05 RANTASAUNA NAISET Kartat: 1959 1963 1972 1984 1990

2017

Aikajana: 1954 rakennettu (GIS Rakennukset ) 1961 rakennettu (ARK-527-01 aluepiirustus) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) E: Rakennuksen korjaus ja mukavuustasoa parantavat pienet toimenpiteet sallittuja, mutta saunan ulkoasu ja käyttötarkoitus säilytettäviä.


Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

06 LEIRIKARTANO Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1958 rakennettu (GIS Rakennusluvat,ARK-527-01 piirustus) 1958, 1959, 1960 piirustus 2008 GIS Rakennusluvat (08-0501-R) 2009 jälleenrakennus (GIS Rakennusluvat) V: Virkistyksellistä käyttötarkoitusta (lastenleirit ym.) ei tulisi muuttaa pysyvään asumiseen.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

07 LEIRIKARTANONKATOS Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1982 rakennettu (GIS Rakennukset ) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017)

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

08 JÄTEVEDENPUHDISTAMO Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1964 rakennettu (GIS Rakennukset, ARK-527-01 piirustus) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) E: Ei enää tarkoituksenmukaista käyttöä, voidaan purkaa.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo


09 APUKARTANO Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1960 (piirustus) 1961 rakennettu (GIS Rakennukset, ARK-527-01 piirustus ) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) V: Virkistyksellistä käyttötarkoitusta (lastenleirit ym.) ei tulisi muuttaa pysyvään asumiseen. E: Toisen kerroksen lisäys sallittavaa (”Ala-Leirikartano”)

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

10 OPISTOKARTANO Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1973 (piirustus) 1974 rakennettu (GIS Rakennukset, ARK-527-01 piirustus), liite 1990 kartta (liitetty Apukartanoon) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) V: Virkistyksellistä käyttötarkoitusta (lastenleirit ym.) ei tulisi muuttaa pysyvään asumiseen. E: Toisen kerroksen lisäys sallittavaa (”Ala-Leirikartano”)

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

11 ÖLJYSÄILIÖHUONE Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1980 rakennettu (GIS Rakennukset , ARK-527-01 piirustus)

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo


12 PUMPPUHUONE Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1953 rakenettu (ARK-527-01 piirustus) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) E: Ei enää tarkoituksenmukaista käyttöä, voidaan purkaa.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

13 TORPPA Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1959 rakennettu (GIS Rakennukset) 1960 rakennettu (ARK-527-01 piirustus) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) V: Volyymi, perinteinen puna-valkoinen puurakenteinen tyyli ja virkistyksellinen käyttötarkoitus tukevat alueen identiteettiä.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

14 LÄMPÖKESKUS Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 2008 GIS Rakennusluvat (08-0180-R) 2008 rakenettu (GIS Rakennukset , ARK-527-01 piirustus) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) Uusi rakennus

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo


15 HUOLTOHALLI Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 2007 GIS Rakennusluvat (07-0448-R) 2009 rakennettu (ARK-527-01 aluepiirustus) 2012 rakennettu (GIS Rakennukset) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) Uusi rakennus Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

16 BEETEL JA KIRKKO Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1939 kirkko rakennettu (GIS Rakennukset , ARK-527-01 piirustus) 1956 Rakennusluvat (no. 118/56) 1957 jälleenrakennus tulipalon jälkeen 1957 ja 1961 piirustus, 1960 piirustus (sisäosat) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) D: Sijoittuu keskelle alueen maisemaa/asutusta - yhteisön ydin käsittäen kokoontumispaikan, kirkon ja museon toiminnot V: Merkittävä kulttuuris-uskonnollinen arvo. E: Toimenpiteet harkittava tarkoin.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

17 NAVETTA Kartat: 1961 1975 1981 1990 Aikajana: 1953 rakennettu (ARK-527-01 aluepiirustus)

2017


1982 jälleenrakennus ? (GIS Rakennukset) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) V: Volyymi, perinteinen puna-valkoinen puurakenteinen tyyli tukevat alueen identiteettiä, hyvä rakennustyylinsä edustaja.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

18 TOIMISTOKARTANO Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1974. 1975, 1976, 1977 piirustus 1977 rakennettu (ARK-527-01 piirustus, GIS Rakennukset) 2000 Rakennusluvat (00-0342-R), jälleenrakennus ? 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) D: Entinen toimistorakennus V: Sijoittuminen ideaalinen palveluille ja yhteistiloille, mutta omistajan mukaan nykyinen huono kunto tekee rakennuksen hyödyntämisestä vaikeaa. E: Uudisrakentaminen; palvelut ja muut niihin yhdistetyt käyttötarkoitukset alueelle mahdollisia.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

19 PYHÄN LAPSEN KIRKKO Kar-

1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 2013 GIS Rakennusluvat (13-0026-R) 2015 rakenettu (GIS Rakennusluvat) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) I: Paikallisen yhteisöllisyyden ja uskonnollisten arvojen fyysinen symboli. V: Tärkeä julkinen tila sen yhteisöllisten ja uskonnollisten arvojen kautta. E: Pienet täydennykset mahdollisia (penkit, kaiteet, roskakorit, infotaulut ym.) Uusi rakennus Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo


20 ILMESTYSVAJA Kartat: 1961

1972 1984 1990

2017

Aikajana: 1953 rakennettu- siirretty muualta (ARK-527-01 piirustus) 1960 jälleenrakennus ? (GIS Rakennukset) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) V: Volyymi, perinteinen punavalkoinen puurakentaminen tukee alueen identiteettia ja on esimerkki rakennustyypistä. E: Pienimuotoinen kahvilatoiminta hyvä esimerkki rakennukseen soveltuvasta käytöstä.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

21 MUMMOLA Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1953 rakennettu (ARK-527-01 aluepiirustus) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) V: Volyymi ja perinteinen punavalkoinen puurakentamistyyli tukee alueen identiteettiä. E: Muutokset tulee harkita tarkasti.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

22 AITTA Kar-

1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1953 rakennettu(ARK-527-01 aluepiirustus) 1956 rakenettu (GIS Rakennukset) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) V: Volyymi ja perinteinen punavalkoinen puurakentaminen tukevat alueen identiteettiä, esimerkki rakennustyylistä. E: Muutokset tulee harkita tarkasti.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo


23 KYLÄKARTANO Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1978 piirustus (no. 3089) 1979 rakennettu (ARK-527-01 piirustus) 1981 rakenettu (GIS Rakennukset) 2010 GIS Rakennusluvat (10-0212-T) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) V: Sijoittuminen ideaalinen palveluille ja yhteistiloille, mutta omistajan mukaan nykyinen huono kunto tekee rakennuksen hyödyntämisestä vaikeaa. E: Uudisrakentaminen; palvelut ja muut niihin yhdistetyt käyttötarkoitukset alueelle mahdollisia.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

24 BETANIA JA SIILOA Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1934 Päärakennus and laajennusosa (36) rakennettu (GIS Rakennukset) 1959 piirustus 1961 Laajennusosa (ARK-527-01 piirustus ja karta) 1962 ja 1975 piirustus 1982 jälleenrakennus (GIS Rakennukset) 2008 GIS Rakennusluvat (08-0017-T) 2017 Valokuvat (Elokuusssa 2017) D: Vanhempaan rakennukseen (2 kerrosta) liitetty 1 kerroksinen rakennus V: Väriä ja puumateriaalia lukuunottamatta laajennusosan tyyli ei heijasta alkuperäistä tyyliä. E: Alkuperäinen osa tulisi säilyttää, mutta laajennusosa mahdollista korjata tai korvata nykyistä paremmalla ehdotuksella.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo


25 EVÄSKARTANO Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1978 piirustus (no. 3089) 1981 rakennettu (GIS Rakennukset, ARK-527-01 piirustus) 2010 GIS Rakennusluvat (10-0159-T)terassi rakenettu 2012 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) D: Ravintola/kahvila ja myymälä V: Sijoittuminen ideaalinen palveluille ja yhteistiloille, mutta omistajan mukaan nykyinen huono kunto tekee rakennuksen hyödyntämisestä vaikeaa. E: Uudisrakentaminen; palvelut ja muut niihin yhdistetyt käyttötarkoitukset alueelle mahdollisia.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

26 TUOVISEN PAPPILA Kartat: 1959 1963 1972 1984 1990

2017

Aikajana: 1973 rakennettu (GIS Rakennukset) 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017)

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

27 RIVITALO Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1975 rakennettu (GIS Rakennukset) 1980, 1989, 1990, 2003 piirustus 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017) D: Rivitalo, ei enää käytössä. V: Omistajan mukaan korjaaminen/uudelleenhyödyntäminen vaikeaa. E: Rakennuksen korvaaminen mahdollista.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo


28 MAJAT Vivamon maja: 1956 rakennettu (ARK-527-01 aluepiirustus) Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Seuratupa: 1961rakennettu (GIS Rakennukset, ARK-527-01 piirustus) Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Kesämaja Lepola: 1965 rakennettu (GIS Rakennukset, ARK-527-01 piirustus) Kartat: 1961 1975 1981 1990 Koivula: 200 rakennettu (ARK-527-01 aluepiirustus) Kartat: 1961 1975 1981 1990

Arkkitehtoinen arvo

V: Buildings themselfs are not signi cant, 2017 but the volume, classic read-white wooden style and recreational function support area identity. 2017 E: Rebuilding is possible if it keeps this values.

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

29 MAAKELLARI Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Aikajana: 1961 kartalla 2017 Valokuvat (Elokuussa 2017)

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

.... PURETTU Kohde 31: Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Kohteet 32, 33: Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Kohde 34: Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Kohde 35: Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017

Kohde 36: Kartat: 1961 1975 1981 1990

2017


40 NÄKÖALA- JA GRILLIPAIKKA D: Osa metsäpolkua.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

41 NÄKÖALAPAIKKA JA RISTI Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

42 LAAVU D: Osa metsäpolkua.

Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

43 TORNI D: Neljän tukijalan (puunrunkoja) varassa oleva rakennelma. Perustuksista ei tietoa. I: Rakennelma näyttää vakaalta, mutta sen korkeudesta ja teknisten piirustusten ja laskelmien sekä luvan puutteesta johtuen jatkoarviointi tarpeen pikaisesti turvallisuuskysymysten varmistamiseksi. E: Jos jatkoarvioinnissa ilmenee turvallisuusriskejä, uudelleen rakentaminen tai purkaminen voi olla tarpeen.

Uusi rakennus Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo


44 TEATTERIRAKENNELMAT D- Kevyitä ja helposti siirrettäviä rakennelmia eri puolilla aluetta. Mielenkiintoinen yhdistelmä kulttuuriisiin ja uskonnollisiin tarkoituksiin. V: Pyhiinvaellus-esitykset ikonisia ja uniikkeja paikallisia kulttuuritapahtumia. E: Kulttuurisen yksikön olemassaoloa tulee tukea. Vaikkei ympäristön aluetta suunnitella rakennettavaksi, kevytrakenteiset siirrettävät aktiviteetit ovat sallittuja.

Arkkitehtoinen arvo

C

D

E

G

G

H

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

45 KELLO Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

46 KAIVO Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

Säilyneisyys

A

B

B

C

F

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo


47 TELTTAKENTTÄ Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

48 PELIKENTÄT E. Liikunnallinen käyttötarkoitus soveltuu leiritoimintaan, mahdollista täydentää liikuntavälineillä (myös pysyvillä).

HILJAISUUDEN PUUTARHA, 49 GAZEBO Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

50 PUISTOMUUNTAJA Arkkitehtoinen arvo

Historiallinen ja kulttuurihitoriallinen arvo arvo

Säilyneisyys

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo

A

B


EVALUATION OF THE AREA MAISEMAN LUONNE, BIODIVERSITEETTI, MAANKÄYTTÖ

Ranta

Metsä

Niityt/kentät Puutarhat Pysäköinti, tiet

Metsä Tulvakartoitettu

Maiseman luonne on selvästi jakautunut eri osioihin ja luonnollisesti vaihettuu luonnonrannasta lähes kaupunkimaiseen tilaan, jossa lähellä päärakennuksia on nurmikkoa, teitä ja paikoitusta. Eliölajien suojelusta, luonnon monimuotoisuudesta, luonnonvaroista ja tulvavaaran minimoimisesta johtuen ranta-alueen metsät ja pellot/niityt tulisi säilyttää nykytilassa ilman suurempia muutoksia (ei uutta rakentamista, vain nykyisten rakennusten ylläpitoa ja kevyitä teatterirakennelmia). Puutarha-alue soveltuu sulaville muutoksille kaupunkimaisempaan suuntaan rakennusten ympärillä. Puutarha-alueen ominaispiirteet tulisi kuitenkin säilyttää (ei muuttaa sitä esimerkiksi paikoitusalueiksi). Vivamon alueen ja keskustastasta tulevan tien (Vappulantie) välinen metsä on arvokas melueste. Metsä voidaan osittain muuttaa kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi, mutta sen suojaava merkitys myös rajana tulisi säilyttää.


TILAN JA RAKENNUSTEN KÄYTTÖ VIERAILIJOIDEN JAKAUTUMINEN

Yksityinen Julkinen Puolijulkinen Yksityinen

VYÖHYKKEET

RAKENNUKSET Yksityinen käyttö

Lyhytaikaiset vierailijat

Pitkäaikaiset vierailijat tai säätiön jäsenet

Uskonnollinen toiminta

Säätiön käytössä/ ei erityistä kayttöä


EVALUATION OF THE AREA LIIKENNEVIRRAT AJONEUVOJEN KUMULOITUMINEN

TIET (liikenne) Ajoneuvot: alueen pääliikenneyhteydet Kevyt liikenne: minimaalinen Ajoneuvot: satunnainen (säätiön jäsenet) Kevyt liikenne: päivittäinen käyttö

PYSÄKÖINTI Ajoneuvot: minimaalinen (huoltoajo) Kevyt liikenne: päivittäinen käyttö Mainly used by pedestrians, not suitable for daily use by vehicles

Soveltuu pitkäiaikaiseen paikoitukseen, asukas- ja vieraspysäköinti Satunnainen (tapahtumat) tai lyhytaikainen pysäköinti


RAKENNETUN ALUEEN LUONNE LAAJENEMISSUUNNAT

Kaupunkimainen Maaseutumainen Luonnontilainen

Todennäköisin laajenemissuunta Nykyinen rakennuskanta Raja luonnontilaisen ja kaupunkimaisen alueen välillä

Rakennukset ovat järjestäytyneet U-muotoisesti avoimin järvinäkymin. Sisempi ”piha” on puutarhamainen ja kirkkorakennus dominoi U-muotoisen alueen keskusta. Ranta-alueella on luonnontilaista metsää (muutama pieni rakennus). Rantametsikön ja kaupunkimaisen alueen välistä eroa pehmentää niitty/kenttäalueet näiden välissä.


TAVOITTEET MAISEMAN LUONNE BIODIVERSITEETTI, MAANKÄYTTÖ

Ranta Metsä

Niityt/kentät Puutarhamainen

Paikoitus, tiet

Puutarhamainen Metsä Tulvakartoitettu

Ranta-alue ja niityt/kentät ilman muutoksia. (Alueeseen ei sisälly erikseen erityisesti suojeltua osaa, mutta maiseman luonne on tärkeä osa Vivamon identiteettiä ja sillä on ratkaiseva merkitys myös virkistystoiminnalle). Päärakennusten ympäristö tulee täydentymään ja käyttö lisääntymään uusien vierailijoiden/asukkaiden myötä. Puutarha-alue laajenee metsäalueelle. Alueelle on muodostumassa matalaa senioriasumista (vaihtoehtoisesti korkeampaa rakennuskantaa erityisasumiselle tai hoivakodille). Asumisen lisääntymisen myötä metsäalueen on odotettavissa muuttuvan puutarhamaisemmaksi. Vivamon ja kaupunkiin johtavan tien (Vappulantie) väliin on kuitenkin jäämässä metsäaluetta meluesteeksi.


TILAN JA RAKENNUSTEN KÄYTTÖ VIERAILIJOIDEN JAKAUTUMINEN

Yksityinen

Julkinen Puolijulkinen Yksityinen

Yksityinen

VYÖHYKKEET

RAKENNUKSET Yksyinen käyttö/asukkaat

Lyhytaikaiset vierailijat

Pitkäaikaiset vierailijat tai säätiön jäsenet

Uskonnollinen tarkoitus

Säätiön käytössä/ ei erityistä käyttöä

Yksityisten tai vuokra-asuntojen määrän oletetaan kasvavan. Uusien palveluiden tai nykyisten palveluiden kapasiteetin lisääminen ydinalueella tulee harkittavaksi.


EVALUATION OF THE AREA LIIKENNEVIRRAT AJONEUVOJEN KUMULOITUMINEN

TIET (liikenne)

PYSÄKÖINTI

Ajoneuvot: alueen pääliiAjoneuvot: minimaalinen Soveltuu pitkäaikaikenneyhteydet (huoltoajo) seen asukas- ja vieraiKevyt liikenne: minimaaKevyt liikenne: päivittäinen lijapysäköintiin linen käyttö Ajoneuvot: satunnaiPääasiassa kevyen liikenteen Satunnainen (tapahtunen käyttö (säätiön mat) tai lyhytaikainen käytössä, ei sovelias päivitjäsenet) pysäköinti täiseen ajoneuvokäyttöön. Kevyt liikenne: päivittäinen käyttö Liikenteen ja tarvittavien pysäköintipaikkojen oletetaan lisääntyvä kasvavan asukasmäärän myötä.


RAKENNETUN ALUEEN LUONNE LAAJENEMISSUUNNAT

Kaupunkimainen Maaseutumainen Luonnontilainen

Todennäköisin rakennuskannan laajenemissuunta Rakennetun ympäristön raja Luonnontilaisen ja kaupunkimaisen alueen raja

Rakennetun ympäristön U-muoto sekä sen sisäpihan puutarhamaisuus, jota kirkko dominoi, tulee säilyttää. U-muodon keskiosien täydennysrakentaminen on toivottavaa (palvelutarkoituksiin). Uusi senioreille suunnattu rakentaminen tulisi suunnitella uusille laajennusalueille, mutta ei yhtä tiiviinä kuin U-muodon keskiosien täydennysrakentaminen.


TAVOITTEET VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET Valtioneuvoston päätös (13.11.2008) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta on tullut voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Lohjaa koskevat kokonaisuudet: 1.) toimiva aluerakenne, 2.) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3.) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat ja 4.) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto MAAKUNTAKAAVA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntakaavasta vastaa Lohjan osalta Uudenmaan liitto. Lohjan alueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu Ympäristöministeriössä 8.11.2006) ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (vahvistettu Ympäristöministeriössä 30.10.2014). Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on ollut luonnoksena nähtävillä alkuvuodesta 2015. Maakuntakaavassa asemakaavan muutosalue on taajamatoimintojen aluetta. Alue on myös pohjavesialuetta lukuunottamatta Hiljaisenniemeä. MAANKÄYTÖN RAKENNE 2013-2037 Lohjan kaupunginvaltuuston 14.5.2015 hyväksymä Lohjan maankäytön rakenne 2013-2037 kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä lohjalla vuosien 2013-2037 välillä. Rakennemallissa kaava-alue, poislukien Hiljainenniemi, sijaitsee Lohjan nauhataajamassa, joka on monimuotoisen ja viihtyisän kaupunkitaajama..asumisen alue, joka tarjoaa asukkaille hyvin saavuteltavat julkiset ja yksityiset lähipalvelut, lähivirkistysalueet sekä hyvät joukkoliikenneyhteydet erityisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa laatu käytävässä. Alueen vetovoimalsuus perustuu hyvään sujuvaan arkeen. Tavoitteena on, että asukasmäärä kasvaa noin 14000 asukkaalla vuoteen 2037 mennessä. Hiljainenniemi sijaitsee alueella Sininen Lohja. Lohjanjärvi saaristoineen muodostaa omaleimaisen luonnon- ja kulttuuriympäristöitään arvokkaan vapaa-ajan alueen. Alueen asukasmäärän kasvun tulee suuntautua sinisten kylien alueelle. Vappulantie on kuntarakenteen kannalta merkittävä tieyhteys. TAAJAMAOSAYLEISKAAVA Yleispiirteisen osayleiskaavan tarkoitus on ohjata asemakaavan laatimista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lohjan taajamaosayleiskaavan 10.10.2012. Taajamaosayleiskaava tuli voimaan kuulutuksella .3.2016. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta. Alue on tarkoitettu pääasiassa julkisille opetus-, sivistys-, urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toiminnoille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille.


Alueen itäosa on erillispientalojen asuntoaluetta, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääasiassa erillispientalojen rakentamiseen. Asemakaavoituksen yhteydessä on varmistettava riittävät viheralueet ja- yhteydet sekä toimivat kevyen liikenteen yhteydet joukkoliikennepainotteiselle kadulle/tielle. Etelä- ja lounaisreuna on lähivirkistysaluetta, joka on tarkoitettu päivittäiseen lähiliikuntaan ja virkistäytymiseen. Alueelle voi sijoittaa ulkoilureittejä ja kevyitä ulkoilua tukevia rakennelmia. Alueita on suositeltavaa käyttää myös hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on osoitettava ulkoilureittien jatkuvuus. Alueen sisään jääviä olemassa olevia rakennettuja yksityisiä rakennuspaikkoja ei ole tarkoitus sisällyttää lähivirkistysalueeseen. Olemassa olevilla yksityisillä rakennuspaikoilla sallitaan asuin- ja lomarakennusten laajentaminen ja niihin liittyvien talousrakennusten rakentaminen. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyttö-ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitettua lupaa. Suurin osa alueesta, poislukien Hiljainenniemi, on tärkeällä pohjavesialueella, joka on pohjavesialue, joka on erityisen merkittävä veden hankinnan ja veden käyttökelpoisuuden säilyttämisen kannalta. Alueella ei ole sallittua sellainen toiminta tai rakentaminen, joka saattaa vaarantaa maaperän laadun tai pohjaveden laadun ja määrän. Vappulantie on joukkoliikennepainotteinen katu/tie, joka on tarkoitettu koko taajamaosayleiskaavan alueen kattavaksi joukkoliikenneyhteydeksi. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa sekä kadun/tien suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen tilatarve ja järjestelyt. Vappulantien linjausta seuraa kevyen liikenteen reitti. Reitin sijainti osoitetaan tarkemmin yksityiskohtaisemmassa kaavassa. ASEMAKAAVAT Vivamontien länsipuolella on voimassa asemakaava vuodelta 2008. RAKENTAMISTAPAOHJEET Alueella ei ole rakentamistapaohjeita. RAKENNUSJÄRJESTYS Lohjan rakennusjärjestys astui voimaan 1.5.2015. RAKENNUSKIELLOT Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. POHJAKARTTA Pohjakartan ylläpidosta vastaa ympäristötoimen kiinteistö- ja kartastopalvelut. MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2014 Lohjan kaupungin maapoliittisen ohjelman yhtenä tavoitteena on: uusien asemakaavojen laatiminen yleiskaavan mukaisesti ensisijaisesti kaupungin omistamille alueille ja toissijaisesti muille alueille. Vivamontien itäpuolinen, ennestään kaavoittamaton alue on yksityisessä omistuksessa Kansan Raamattuseuran säätiö). Suunniteltu käyttötarkoitus ei kuitenkaan aiheuta ristiriitaa kaupungin intressien kanssa. SELVITYKSET Kaavoitettava alue sijaitsee Lohjan taajamaosayleiskaavan kaava-alueella, jonka laatimisen yhteydessä on tehty useita aluetta koskevia selvityksiä.


YHTEENVETO ASEMAKAAVAMUUTOS Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle erityisesti senioriasumiseen soveltuva ja Vivamon palveluihin tukeutuva asuinrakentaminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on ltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistysalueeseen soveltuvia alueita. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Vaikutusten arviointi kaavoituksessa perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä asetukseen: aikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa MRL 9 §: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, osiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa MRA 1 §: Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät vä littömät ja välilliset vaikutukset 1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, 4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, 5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.


EHDOTUKSIA ASEMAKAAVALUONNOS 2017 KAAVALUONNOKSEN VALMISTELUN POHJAKSI LAADITTUJA ESIMERKKEJÄ ALUEEN KÄYTÖSTÄ


ESIMERKKI 1 Kartta

D

A

C E B

Ei muutosta Virkistyskäyttö Asuminen Palvelut, hallinto

A - Mahdollisuus lisätä toinen kerros B - Uusia rivitaloja (senioriasuminen) C - Uusia rakennuksia - palvelut D - Omakotialoja - asuminen E - Uusia rivitaloja (senioriasuminen), kulkuyhteys etelän puolelta, puutarha-/järvinäköala, tiejärjestelyt - yksisuuntaiset tiesilmukat


Laskelmat Zone ID area m2 built m2 e

6 5 P

4

1 10575 1376 0,130

2 1126 376 0,334

Now 3 4 17200 7824 0 0 -

5 7765 0 -

6 5465 105 0,019

7 8259 1361 0,0165

315

1850

0,155

0,058

0,224

1020 0,131 15 asunnon senioririvitalo

210 1830 0,038 0,222 2 erillis- 3 2-kertaloa roksista palvelurakennusta

Proposed asemakaava 2500 1200 1200

max built 1500 m2

600

e

0,142

0.533

built m2 e note

1224 376 0,116 0,334 18 asunnon senioririvitalo

0,145

0,153

7 1 2

P

3

Example 1 1972 1020 0,115 0,130 29 15 asun- asunnon non seniori senioririvitalo rivitalo

Katupro ilit 1/2 I.

1/2 I.

I.

Yksisuuntainen katu Ulkopuolinen pysäköinti

I.

Yksisuuntainen katu Ulkopuolinen pysäköinti


ESIMERKKI 2 Kartta

D

A

C E B

Ei muutosta Virkistys Asuminen Palvelut, hallinto

A - Mahdollisuus toiseen kerrokseen B - Uudet rakennukset - useita käyttötarkoituksia (palvelut ja/tai asunnot) C - Uudelleen rakennetut - palvelut D - Omakotitalot E - Uudet rivitalot (senioriasuminen), kulku etelästä (ylämäki), puutarha-/järvinäköalasuuntautuneet, tiejärjestelmä - päättyvät kujat


Laskelmat Zone ID area m2 built m2 e

6 5 P

4

1 10575 1376 0,130

2 1126 376 0,334

Now 3 4 17200 7824 0 0 -

5 7765 0 -

6 5465 105 0,019

7 8259 1361 0,0165

315

1850

0,155

0,058

0,224

1200 0,155 15 asunnon senioririvitalot

210 1850 0,038 0,224 2 erillis- 3 2-kertaloa roksista palvelurakennusta

Proposed asemakaava 2500 1200 1200

max built 1500 m2

600

e

0,142

0.533

built m2 e note

1220 0,115

376 0,334 -

0,145

0,153

7 1 2

P

3

2 2-kerroksista rakennusta (eri käyttötarkoituksia)

D

Example 1 2200 1200 0,128 0,153 29 15 asun- asunnon non seniro- senioririvitalot rivitalot

Katupro ilit 1/2 I.

II.

II.

A

C

1/2 I.

E

B

Kaksisuuntainen päättyvä kuja Sisäpysäköinti

Kaksisuuntainen päättyvä kuja Ulkopuolinen pysäköinti


ESIMERKKI 3 Kartta

D

A

C E B

Ei muutosta Virkistys Asuminen Palvelut, hallinto

A - Mahdollisuus lisätä toinen kerros B - Uudet rakennukset- useita käyttötarkoituksia (palveluita ja/tai senioriasumista) C - Vanhojen ja uusien rakennusten uudelleenrakennus - palvelut D - Pientalot E - Uudet rivitalot (senioriasuminen), kulku molemmin puolin, yksisuuntaiset tiesilmukat


Laskelmat Zone ID area m2 built m2 e

6 5 P

4

1 10575 1376 0,130

2 1126 376 0,334

Now 3 4 17200 7824 0 0 -

5 7765 0 -

6 5465 105 0,019

7 8259 1361 0,0165

315

1850

0,155

0,058

0,224

910 0,117 20 asunnon senioririvitalot

315 0,058 3erillistaloa

1830 0,222 3 2-kerroksista palvelurakennusta

Proposed asemakaava 2500 1200 1200

max built 1500 m2

600

e

0,142

0.533

built m2 e note

1220 0,115

376 0,334 -

0,145

0,153

7 1 2

P

3

2 2-kerroksista rakennusta (eri käyttötarkoituksia)

Example 1 2500 910 0,145 0,116 50 20 asun- asunnon non seniori- senioririvitalot rivitalot

Katupro ilit 1/2 I.

II. 1/2 I.

Yksisuuntainen katu Ulkopuolinen pysäköinti

Kaksisuuntainen päättyvä kuja Ulkopuolinen pysäköinti

Rakennusinventointi (L26, Vivamo, Lohja)  

Officially released documents linked to the Vivamo asemakaava draft which I was working on during my internship at Lohjan urban planning dep...

Rakennusinventointi (L26, Vivamo, Lohja)  

Officially released documents linked to the Vivamo asemakaava draft which I was working on during my internship at Lohjan urban planning dep...

Advertisement