Page 1

Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord Algemeen Ontwikkelingen 2007

3 4 4

I

Taalstimuleringsactiviteiten 1.1 Inburgeringstrajecten 1.2 Voorlichting door Bureau Inburgering 2 Taallessen 3 Spreeklessen 4 Logopedielessen 5 Trajectbegeleiding cursisten 5.1 Overzicht trajectbegeleiding 6 Computerlessen 7 Overzicht resultaten taalstimuleringsactiviteiten

6 7 8 8 8 9 10 10 10 11

II

Maatschappelijke activering 8 Project Naar een grotere wereld 8.1 Methodiekkoffer 9 Fietslessen 9.1 Landelijk Steunpunt Fiets 9.2 Project Fietsvriendinnen 9.3 Fietsvriendinnendag IVC 10 TWinkeltje 11 Overzicht resultaten Maatschappelijke Activering

12 13 14 14 14 14 15 16 17

III

Interculturele Ontmoetingen 12 De Huiskamer 13 Wegwijs in de Islam 13.1 Cursus 13.2 Lezing 14 Traditionele feesten 14.1 Internationale Vrouwendag 14.2 Suikerfeest 14.3 Sinterklaas 14.4 Kerstmis 15 Wandelingen 15.1 Wandeling in samenwerking met het Natuurmuseum 15.2 De Marikenwandeling 15.3 Herfstwandeling met lunch na afloop 16 Overige interculturele ontmoetingen 16.1 Bewegen op muziek 16.2 Chinese kookmiddag 16.3 Bezoek aan de Stratemakerstoren 16.4 Excursie naar het Afrikamuseum 17 Overzicht Interculturele Ontmoetingsactiviteiten

18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 25

IV

Organisatie 18 19.1 19.2 19.3 20 21

26 27 27 28 28 28

V

Bestuur Samenstelling team Vrijwilligsters Stagiaires Deskundigheidsbevordering Website en Public Relations

30

Overzicht FinanciĂŤn 22. Staat van baten en lasten

31

2


Voorwoord In woord en beeld vertelt dit jaarverslag over de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten van het IVC in 2007. Illustratief is de omslagfoto: een momentopname van ’de vergrote wereld’ van mevrouw Aiesah, als zij stralend de felicitatie van niemand minder dan de minister van integratie ontvangt. In effectieve samenwerking met andere organisaties heeft het IVC mevrouw Aiesah en tientallen andere allochtone vrouwen toegeleid naar vrijwilligerswerk of een opleiding. Zij zijn toegerust om verder vorm te geven aan hun persoonlijke emancipatie- en participatieproces. De ontwikkelde methodiek en expertise zijn verspreid onder andere organisaties. Het IVC draagt op deze manier in Nijmegen en omgeving en ook daarbuiten succesvol bij aan het bevorderen van de maatschappelijke participatie en emancipatie van allochtone vrouwen en daarmee aan de kwaliteitsverbetering van het

samenleven in diversiteit. Empowerment van vrouwen is een belangrijk, nog tamelijk nieuw ingrediënt in het beproefde ‘recept’ van het IVC. Een recept dat door de bezielende bereiding van medewerkers en vrijwilligers tot een goed product leidt. Het ’smaakt’ de deelnemende allochtone vrouwen ook merkbaar goed en het schept de conditie voor verdere ontwikkeling in emancipatie en maatschappelijke participatie. Empowerment zal steeds meer integraal deel gaan uitmaken van de IVC activiteiten. Veel andere organisaties werken – gestimuleerd en gefaciliteerd door de overheid – aan de maatschappelijke activering en participatie van allochtone vrouwen. Het specifieke van het IVC is dat zij ook vrouwen bereikt en activeert die door specifieke omstandigheden in een isolement (dreigen te) verkeren. Om echt duurzame participatie van allochtone vrouwen te bereiken is de integrale inzet van taalstimulering, taalontwikkeling, thematische voorlichting, empowerment, werkplekleren, interculturele ontmoeting, coaching en dergelijke, nodig. Voor dit langere termijndoel - dat verder reikt dan de middelen die het IVC nu ter beschikking heeft – wil het IVC zich blijven inzetten, in samenwerking met relevante partners en de gemeente Nijmegen. Dit verslag biedt u een blik op ons werk, gegroepeerd naar 4 hoofdactiviteiten: taalstimulering, inburgerings (examen)trajecten, maatschappelijke activering en interculturele ontmoeting.

Professionalisering De eerder ingezette professionalisering van de organisatie is in 2007 voortgezet in versneld tempo, aangestuurd door de nieuwe directeur. Nieuwe activiteiten met bijbehorende ontwikkelingen in infrastructuur en personele formatie, kwaliteitsverbetering en resultaatgerichtheid. Dit alles willen we realiseren met behoud van het eigen karakter van het IVC: • Er blijft ruimte en tijd voor veilig en gezellig samenkomen van vrouwen. • We bewaken dat medewerkers en vrijwilligers hun bezieling en inspiratie behouden. • En het IVC blijft ‘vangnet’ voor vrouwen die uit de boot (dreigen te) vallen op hun weg naar een echt ’thuis’ in Nederland. Mariet Meurs

bestuursvoorzitter IVC Nijmegen

3


Algemeen Het IVC richt zich op allochtone vrouwen, die in een sociaal-economische achterstandspositie of door hun specifieke omstandigheden in een sociaal isolement verkeren of hierin dreigen te geraken. Zij beschouwt het als haar missie om hen te ondersteunen in het ontdekken en activeren van eigen mogelijkheden en het versterken van hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Wij bieden een laagdrempelige voorziening voor vrouwen. Respectvolle omgang en goede sfeer staan voorop, omdat de allochtone deelnemers en de grotendeels autochtone vrijwilligers goed in een veilige en vertrouwde omgeving gedijen. Wij stimuleren vrijwilligerswerk onder allochtone vrouwen opdat zij rolmodellen voor de cursisten kunnen zijn. Onze cursussen onderscheiden zich door maatwerk, zodat cursisten op eigen niveau en tempo de Nederlandse taal eigen kunnen maken. Het IVC werkt aan de emancipatie en participatie van allochtone vrouwen en bevordert multiculturele contacten door het aanbieden van activiteiten op het gebied van taalstimulering, maatschappelijke activering en interculturele ontmoetingen. In 2007 namen in totaal 231 deelneemsters deel aan cursusactiviteiten, waarvan 56 deelneemsters aan meerdere cursussen. De interculturele ontmoetingen bezochten 417 vrouwen in totaal. De cursisten van het IVC komen uit 40 verschillende landen en de leeftijd varieert tussen de 18 en 65 jaar.

Ontwikkelingen in 2007 Met de start van het Chinese Nieuwjaar in februari waaide er een frisse wind door de organisatie met de komst van een nieuwe directeur en de nieuwe NT2 docente. Tegelijkertijd presenteerde de gemeente Nijmegen de nieuwe nota ‘Inburgering 2007- 2009’. Het IVC kreeg een aandeel in de uitvoering voor de inburgeringsbehoeftigen. Het was een uitdaging om de inburgeringstrajecten te ontwikkelen en op te zetten. Per september konden we met de eerste groep inburgeraars starten. De deelneemsters waren allen reeds cursist bij het IVC. De inburgeringstrajecten hadden een behoorlijke impact op de gehele organisatie. We hebben onder andere groepen samengevoegd en een computerlokaal gerealiseerd. Een aantal van onze cursisten, die inburgeringsplichtig waren, moest elders een inburgeringstraject volgen. Het IVC maakt zich grote zorgen over de aanmeldingen voor de inburgeringstrajecten. Na de start van de eerste groep zijn er geen nieuwe aanmeldingen binnengekomen, terwijl het IVC wel een inspanningsverplichting heeft. Zeer trots zijn we op onze nieuwe website, die sinds september 2007 on-line is. Onze nieuwe prmedewerkster heeft deze samen met een computer-deskundige ontwikkeld en vormgegeven. Het adres is: http://www.ivc-nijmegen.nl Halverwege het jaar benaderde het Landelijke Steunpunt Fiets ons om ons actief aan te sluiten bij het project ‘Fietsvriendinnen’. Dit sluit mooi aan op onze fietslessen. Een ervaren fietser maakt een afspraak met een onervaren fietser om samen, wanneer het hen uitkomt, te gaan fietsen. Men leert elkaar zo beter kennen en krijgt daardoor meer begrip voor elkaar. Een keer per jaar wordt door de fietsvriendinnen deelgenomen aan ‘Leontien’s Ladies Ride’. Het is een fietstocht van 35 óf 70 kilometer met meer dan 7000 vrouwen door het Brabantse landschap. Een geweldig evenement! Maar 2007 was ook het laatste jaar van het succesvolle project ‘Naar een Grotere Wereld’. Dit driejarige project was een samenwerking tussen het IVC, Enzovoort en de Vrijwilligerscentrale. Het resultaat van dit project is dat 60 vrouwen actief zijn gaan deelnemen aan de maatschappij o.a. door het doen van vrijwilligerswerk. Samen met Enzovoort, innovatie in emancipatie ontwikkelde het IVC een methodiekkoffer. Deze werd in oktober gepresenteerd aan andere organisaties, die met deze doelgroep werken. In december sloten minister Ella Vogelaar en wethouder Lenie Scholten het project feestelijk af in het stadhuis. (Zie foto op de voorkant.) Ondanks de grote successen die dit project heeft geboekt zijn er nog geen financiële middelen gevonden voor de voortgang. We hopen dit in 2008 alsnog te realiseren.

4


Wij willen in 2008 blijven investeren in de groei en ontwikkeling van het IVC. In dit jaarverslag vindt u een korte beschrijving van al onze activiteiten, die in 2007 hebben plaatsgevonden.

5


I

Taalstimuleringsactiviteiten

6


Het IVC biedt vrouwen activiteiten aan om hun kennis van de Nederlandse taal te verbeteren. Zo kunnen zij zich beter redden in de Nederlandse maatschappij. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het aantal cursisten in 2007 niet gestegen. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat de Unit Inburgering van de Gemeente Nijmegen vrouwen actiever doorstuurt naar andere door de gemeente ingekochte trajecten. Daarnaast is er een grote groep vrouwen die deze cursus niet wil of nog niet kan volgen. Voor hen blijft een passend aanbod om taal en participatie te stimuleren van essentieel belang. 1.1 Inburgeringstrajecten In het voorjaar van 2007 vroeg de gemeente het IVC om de komende drie jaar 60 vrouwen voor te bereiden op het Inburgeringsexamen met het profiel werk. Het betreft onder andere vrouwen met een uitkering die in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Zij vallen onder de categorie ‘inburgeringsbehoeftigen’. In september 2007 startten twaalf cursisten met een inburgeringstraject op het IVC. Hiervoor schafte het IVC actueel lesmateriaal aan dat grotendeels multimediaal is. Deze methode behelst het groepsgewijs oefenen van praktische situaties. Daarnaast biedt het de cursisten de gelegenheid in eigen tempo stof te verwerken via elearning. Met een goede internetverbinding kunnen ze dan thuis verder werken. Omdat computervaardigheid ook voor het inburgeringsexamen een vereiste is, zag het IVC zich daarom genoodzaakt een computerlokaal in te richten. Tot september maakte het IVC gebruik van verouderde (niet digitale) versies van NT2-methoden, waarbij vooral werd aangesloten bij het profiel OGO.

Een ambtenaar vertelt een cursiste over de Stadswinkel

7


In de groep zitten vrouwen met verschillende taalniveaus en onderwijsachtergronden. Veel vrouwen hebben al jarenlang trajecten gevolgd en lijken geen vorderingen meer te maken. Door de praktijkgerichte aanpak van het Inburgeringstraject, hopen we hier verbetering in te brengen. Twee docenten begeleiden een deel van de lessen, waardoor zij veel individuele aandacht kunnen geven en kunnen inspelen op vragen van cursisten. Tijdens de elearningmomenten werken de cursisten zelfstandig en in eigen tempo, zodat de docent de gelegenheid heeft cursisten individueel te begeleiden. De lessen zijn er op gericht de cursisten toe te leiden naar het inburgeringsexamen. De cursisten geven aan dat er sinds de inburgeringstrajecten veel dingen goed gaan en dat het interessant is om nog meer te leren over hoe zaken in Nederland geregeld zijn. Door veel te oefenen in de groep en daarna in de praktijk werken de cursisten stapsgewijs aan het zich zelfstandig redden in cruciale situaties. De inburgeringscursisten hebben drie keer per week een ochtend les en besteden daarnaast nog minimaal een dagdeel aan het oefenen in de praktijk, zoals het verzamelen van bewijzen voor het portfolio. In dit vierde dagdeel oefenen de cursisten de praktijksituaties die zich op werkvloer afspelen, ook tijdens een stage of vrijwilligerswerk. 1.2 Voorlichting door Bureau Inburgering Gemeente Nijmegen In juni 2007 heeft bureau inburgering gemeente Nijmegen in overleg met het IVC voorlichting gegeven aan 22 cursisten verdeeld over twee groepen. Deze vrouwen bleken geschikt te zijn voor de deelname aan de eerste inburgeringstrajecten. De voorlichting was in drie talen: Turks, Marokkaans en Nederlands en deze ging over de nieuwe wet inburgering (WI) en de inburgeringstrajecten. Aan het eind kregen de cursisten ruimte om hierover vragen te stellen.

2 Taallessen Het IVC biedt taallessen aan op verschillend niveau voor analfabeten tot en met gevorderden die aan het Staatsexamen willen gaan deelnemen. Bij de groepsindeling wordt rekening gehouden met het leertempo en het taalniveau van de cursisten. De taallessen richten zich op taalverwerving en/of taalinstandhouding. Het IVC streeft naar verhoging van het taalniveau van de functies lezen, luisteren, schrijven en spreken. Wij maken gebruik van reguliere lesmethoden, die soms worden aangepast en aangevuld met eigen materiaal. Sinds oktober 2007 heeft het IVC voor het eerst een computerlokaal. Cursisten kunnen nu ook gebruik maken van de multimediale cursusmethodes Code en IJsbreker. Hierdoor hebben de cursisten de gelegenheid om zelfstandig in eigen tempo een deel van de lesstof op de computer te verwerken. Daarnaast wordt er in de groepsles geoefend met het toepassen van de taal in praktische situaties. De vrijwillige docenten krijgen ondersteuning van een professionele NT2-docent. In 2007 werd er in acht taallesgroepen les gegeven aan een totaal van ongeveer 90 cursisten. Acht cursisten kregen privĂŠ-les, die door specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld taalniveau of leercapaciteit, niet in een bestaande groep passen. Enerzijds betrof het vrouwen die gedurende het jaar instromen en bijgespijkerd worden, voordat zij naar een reguliere groep kunnen doorstromen. Anderzijds betrof het vrouwen die op verzoek van Unit Inburgering in verband met gezondheidsredenen thuis les krijgen. Vier vrouwen zijn vanuit de privĂŠles doorgestroomd naar een reguliere groep op het IVC.

3 Spreeklessen In de spreeklessen oefenen cursisten met het toepassen van de taal in alledaagse situaties. Het gaat met name om het begrijpen wat de ander zegt en zelf begrepen te worden. Het maken van grammaticaal perfecte zinnen en een perfecte uitspraak zijn hierbij van ondergeschikt belang. We proberen te werken aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en we stimuleren de contacten met Nederlandse mensen in hun directe omgeving. Belangrijke doelstellingen van de spreeklessen bij het IVC zijn: het vergroten van de sociale redzaamheid en het bevorderen van de maatschappelijke participatie. Daarnaast willen we met de spreeklessen de kennis en inzicht in de Nederlandse cultuur vergroten.

8


De spreeklessen worden op drie verschillende niveaus gegeven. Afhankelijk van het niveau zullen de accenten van bovengenoemde doelstellingen verschillen. De thema’s verschillen per groep, maar in grote lijnen kennen de lessen een gemeenschappelijke opbouw. Nieuwe informatie, oefenen met de aangeboden stof, meningsvorming over een bepaald onderwerp en het toewerken naar een opdracht voor de praktijk, maken deel uit van een cyclus spreeklessen. Vanuit een inventarisatie van leerwensen worden er voor het hele jaar een aantal thema’s gekozen. Voorbeelden van behandelde thema’s in 2007 zijn: Kinderen, ouders en school bij de beginners, Gemeentelijke instanties bij de half gevorderden en Samenlevingsvormen in Nederland bij de gevorderden. Cursisten hebben een eigen portfolio. Het portfolio bevat een biografiegedeelte waarin het thema Wie ben ik, wat kan ik al en wat wil ik nog leren is opgenomen. Daarnaast verzamelt de cursist hierin bewijzen van het geleerde, die worden afgetekend. Naast het oefenen van de Nederlandse taal in een veilige omgeving vervullen de spreeklessen voor veel cursisten ook een belangrijke ontmoetingsfunctie. In december 2007 gaf het IVC spreekles aan 64 cursisten.

Raadslid Fatma Ali van GroenLinks leidt een spreeklesgroep rond in het gemeentehuis.

4 Logopedielessen In het najaar van 2006 begon een groep van zestien tweedejaars studenten logopedie van de HAN aan hun stage op het IVC. Deze stageperiode duurde tot eind april 2007. Zij gaven in kleine groepjes uitspraaktraining aan allochtone vrouwen. Veel cursisten hebben immers veel moeite met de uitspraak van de Nederlandse taal. Deze articulatietraining bood de cursisten een extra mogelijkheid om aan hun uitspraak te werken naast hun taal- en/of spreeklessen. Tijdens de evaluatie van de trainingen in april bleek dat veel cursisten erg tevreden waren. Zij merkten dat hun uitspraak verbeterd was door de oefensituaties. Tijdens spontane gesprekken vergaten zij soms echter weer te letten op hun uitspraak. Het IVC wil de samenwerking met de logopedieopleiding aan de HAN in Nijmegen graag voortzetten. Door ontwikkelingen binnen de opleiding kon men in het najaar van 2007 helaas geen studenten aanleveren. Het IVC zal proberen of dit vanaf januari 2008 wel weer mogelijk is. Mocht dit niet lukken

9


dan gaan we op zoek naar een vrijwilligster met een logopedie achtergrond, die onze cursisten in kleine groepjes uitspraaktraining wil geven. Om de deskundigheid op dit gebied van onze cursusleidsters te vergroten heeft het IVC in november 2007 een thema-avond georganiseerd. Een logopediste heeft informatie gegeven over de specifieke problemen met de uitspraak van de Nederlandse taal voor allochtone vrouwen. Zji gaf tips voor het oefenen met de uitspraak. 5 Trajectbegeleiding cursisten Cursisten van het IVC worden individueel begeleid door een decaan. De cursisten van de inburgeringstrajecten krijgen minimaal vier keer per jaar een voortgangsgesprek met de decaan. De overige cursisten krijgen minimaal twee keer per jaar een voortgangsgesprek. Tijdens deze gesprekken wordt aandacht geschonken aan het potentieel van de cursisten, hun huidige leefwereld en hun verwachtingen. Tijdens de gesprekken zorgt de trajectbegeleider dat de vrouwen bewuster nadenken over hun toekomstmogelijkheden en dat ze zich bewuster worden van eigen kansen en belemmeringen. De decaan stimuleert de cursisten tot een actieve houdingen binnen en buiten de lessen. Cursisten kunnen de decaan om advies vragen over hun traject of bij (dreigende) uitval of langdurige afwezigheid. Samen met de decaan kan dan naar een oplossing worden gezocht. Daar waar van toepassing kan de decaan de cursisten informeren over nieuwe ontwikkelingen op gebied van taalaanbod en inburgeringeisen- en trajecten en activiteiten in de wijken. De decaan zal zo nodig de signalen van de cursiste doorgeven aan coĂśrdinatoren IVC en aan de Bureau Inburgering gemeente Nijmegen, die de cliĂŤnt dan verder kunnen helpen. Om bureau inburgering van dienst te zijn, levert de decaan op verzoek voortgangsrapportages. De decaan van het IVC heeft intensief contact met de gemeente Nijmegen. De decaan kan daarnaast goed meedenken over duurzame contacten tussen onze cursisten en autochtone vrouwen en vrouwen zo nodig doorverwijzen, zoals naar Project de Link.

5.1 Overzicht trajectbegeleiding In 2007 heeft de decaan met 90 cursisten gesprekken gevoerd. Er zijn 73 cursisten als gevolg van de nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals de nieuwe Wet Inburgering uit- en doorgestroomd. Van deze groep zijn zeventien cursisten doorgestroomd naar een baan of vrijwilligerswerk en 34 cursisten via Bureau Inburgering in andere trajecten elders geplaatst, zoals bij Capabel en ROC.

6 Computerlessen In samenwerking met Unitas organiseerde het IVC in 2007 drie computercursussen. De twee beginnersgroepen bestonden uit acht cursisten. Zij maakten kennis met de beginselen van Windows, zoals het openen en sluiten van programma’s. Samen met de docenten leerden zij hoe ze informatie op het Internet konden zoeken. Omdat er veel niveauverschillen waren, probeerden de docenten zoveel mogelijk individueel te begeleiden. Daarnaast was er een halfgevorderdengroep van vijf cursisten die de basisvaardigheden al beheerste. Deze cursisten hebben zich verder verdiept in het computergebruik. Een docent van Unitas begeleidde samen met een vrijwilligster van het IVC de lessen. Het doel van de cursussen was dat vrouwen de computer leren gebruiken om zelfstandiger in het dagelijks leven te kunnen functioneren. De lessen vonden plaats op Unitas. Zo konden de dames ook kennis maken maken met dit centrum, waar ze in de toekomst andere cursussen kunnen gaan volgen.

10


De cursisten kunnen sinds 2007 gebruik maken van het nieuwe computerlokaal.

7

Overzicht resultaten taalstimuleringsactiviteiten

Inburgeringscursus, groep 1 Voorlichting door Bureau Inburgering Gemeente Nijmegen Taallessen Spreeklessen

Juni 2007

12 deelneemsters 22 deelneemsters 91 deelneemsters 64 deelneemsters waarvan 35 vrouwen ook taalles hebben Met 90 cursisten gesprekken gevoerd. 2x 8 beginners en 1x5 halfgevorderden

Trajectbegeleiding Computerlessen

11


II

Maatschappelijke Activering

12


Het IVC wil een plek bieden, waar vrouwen van verschillende nationaliteiten elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten, die hun zelfvertrouwen vergroten. Naast taalvaardigheden, biedt het IVC cursussen gericht op sociale redzaamheid en maatschappelijke participatie. 8 Project Naar een Grotere Wereld Het Project Naar een Grotere Wereld is in 2005 gestart in samenwerking met Enzovoort, innovatie in emancipatie en de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Het doel van het project was 60 allochtone vrouwen te activeren. Het betrof vrouwen die soms al jaren taalles volgden, maar die nauwelijks contact met Nederlanders hebben. Ze werden getraind om stappen vooruit te kunnen zetten om meer contacten te leggen of vrijwilligerswerk te doen. Hierbij hoorde een intensieve empowerment-training en maatschappijoriëntatie. Een belangrijk element hierin was de cognitieve gedragstherapie. De vrouwen kregen begeleiding naar een activiteit, zoals vrijwilligerswerk in combinatie met intervisie en intensieve individuele begeleiding. Deze training bleek succesvol, omdat de vrouwen een groter zelfvertrouwen ontwikkelden en velen nu vrijwilligerswerk doen. Er waren vijf cursusgroepen van tien tot twaalf cursisten. De eerste vier groepen kregen een traject van anderhalf jaar en de vijfde groep een traject van een jaar aangeboden dat verdeeld was in drie fasen. Fase A behelsde een intensieve empowermenttraining met oriëntatie op vrijwilligerswerk en wijkactiviteiten. De cursisten bezochten diverse organisaties, die met vrijwilligers werken. In fase B werden de cursisten in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale in tien bijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten begeleid bij het doen van vrijwilligerswerk of een wijkactiviteit. In fase C verzorgde iedere cursist, eventueel in samenwerking met een begeleider of een andere cursist, een bijeenkomst voor de cursusgroep, zoals een les of een excursie. In deze fase was het ook mogelijk begeleiding te krijgen naar een vrijwilligersplek of activiteit. De eerste en de tweede groep hebben hun traject in 2006 afgerond. De derde, vierde en vijfde groep rondden hun traject af in het najaar van 2007. Er ligt een subsidieaanvraag voor een mogelijk vervolg bij de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. Per 31 december 2007 is het nog niet duidelijk of deze wordt toegekend.

Malika Elmouridi interviewt cursisten van het ‘Project Naar een Grotere Wereld’ bij de presentatie van de methodiekkoffer.

13


8.1 Methodiekkoffer Het IVC ontwikkelde de afgelopen drie jaar expertise op het gebied van maatwerk voor het begeleiden van allochtone vrouwen in hun emancipatieproces. De oefeningen die in de training zijn ontwikkeld, uitgetest en bijgesteld, zijn dit najaar onder leiding van Enzovoort, innovatie in emancipatie beschreven en verzameld in de gelijknamige methodiek Naar een Grotere Wereld. Het is een losbladig systeem met ruim 55 oefeningen, verdeeld over zeven thema’s: kennismaking, rust & energie, competenties, gedrag, zelfkennis, informatie & oriëntatie en methodiek. Het bevat geïllustreerde werkbladen en spelvormen.

9 Fietslessen Jaarlijks organiseert het IVC vier fietscursussen, twee in het voorjaar en twee in het najaar. Dit is bedoeld voor vrouwen die nog nooit gefietst hebben en vrouwen die al een beetje kunnen fietsen, maar nog niet zo goed op de fiets het verkeer in durven. Het is bepaald niet makkelijk te anticiperen op het verkeer in een drukke stad als Nijmegen: angst om te vallen, evenwicht houden en vooral het in de praktijk brengen van de verkeersregels zijn factoren die hierbij komen kijken. De lessen vinden een maal per week plaats. Elk cursusblok bestaat uit tien tot twaalf lessen van anderhalf uur. Met behulp van het theorieboek Stap op de fiets, waarbij we veel beeldmateriaal gebruiken, krijgen de deelnemers theorieles. De praktijklessen vinden plaats op de stuwwal in de buurt van het IVC. Het fietsenpark van het IVC biedt lesfietsen in alle maten. Tijdens het fietsen in de wijk moeten cursisten kunnen aantonen dat ze een W.A.-verzekering hebben. Ze kunnen hier ook pas aan meedoen zodra ze voldoende motorische vaardigheden hebben om in het verkeer te fietsen. Tijdens deze vervolglessen wordt er één op één gefietst d.w.z. één cursist met één fietslesdocent. Hierbij draagt de cursist een opvallend hes dat ervoor zorgt dat je in het verkeer goed wordt opgemerkt. In principe fietsen we door de rustige wijken. Zo gewenst wordt de route van de cursist van huis naar de school van de kinderen of werk gefietst en als sluitstuk nemen we uiteraard het fietsobstakel van Nijmegen: de rotonde bij het Keizer Karel Plein. Door te leren fietsen worden vrouwen mobieler en minder afhankelijk. Het leren fietsen als volwassene is geen eenvoudige zaak. Het animo om deel te nemen aan deze lessen blijft daarom groot. Zo deden in het voorjaar 2007 elf vrouwen hieraan mee en in het najaar vijftien. Drie zusjes uit Afganistan kregen een spoedcursus bij het IVC omdat ze regelmatig met de fiets vanuit Groesbeek naar het ISK in Nijmegen moesten. De lessen worden gegeven door een team van vrijwillige docenten. Het certificaat dat de deelnemers aan het einde van een afgeronde cursus krijgen, is de kroon op hun werk. In het kader van de professionalisering wordt er in januari 2008 door het Landelijk Steunpunt Fiets weer een inspiratiedag voor fietslesdocenten gehouden.

9.1 Landelijk Steunpunt Fiets Het Landelijk Steunpunt Fiets (LSF) heeft van het Oranjefonds geld gekregen om organisaties, die aan vrouwen fietsles geven, te ondersteunen. Het LSF stimuleert het fietsen onder Nieuwe Nederlanders door voorlichting te geven, deelnemers voor fietslessen te werven, fietslesdocenten op te leiden en fietslesgevende organisaties te adviseren. In navolging van Tilburg en Den Haag, is het IVC Nijmegen in 2007 met het Project Fietsvriendinnen gestart. Met vier koppels heeft het IVC deelgenomen aan de landelijke Leontien’s Ladies Ride in de omgeving van Den Bosch in September. Uit heel Nederland namen hier fietsvriendinnen aan deel.

9.2 Project Fietsvriendinnen Het IVC wil haar fietslescursisten graag verder laten oefenen in het dagelijkse verkeer buiten de bestaande fietslessen om. Dat biedt de deelnemers veiligheid en geeft zelfvertrouwen. Bij het opdoen van ervaring in het dagelijkse verkeer en bij het vinden van de veiligste fietsroutes, kunnen veel vrouwen een steuntje in de rug gebruiken. Een Fietsvriendin biedt deze steun. Fietsvriendinnen vinden het leuk om het fietsen in het verkeer samen te oefenen en de weg te verkennen. Ze hebben belangstelling voor een vrouw die geboren is in een ander land en/of die een andere culturele bagage heeft. Het IVC richt zich daarom bij het zoeken naar Fietsvriendinnen op ervaren fietsers die als maatje actief willen worden voor een onervaren fietser.

14


Fietsvriendinnen van het IVC bij de start van Leontien’s Ladies Ride in Den Bosch.

9.3 Fietsvriendinnendag IVC Ter introductie van het Project Fietsvriendinnen in Nijmegen hield het IVC op 5 oktober hierover een informatieochtend. Naar aanleiding van een oproep in de Zondagkrant meldden zich een tiental geïnteresseerde fietsmaatjes. De basis was gelegd! De eerste Nijmeegse variant werd op 2 november een feit met elf koppels. Dankzij een artikel in de Brug en een interview met de coördinator en een fietsvriendin voor radio en tv bij Omroep Malden was de opkomst bemoedigend en kunnen we terugzien op een geslaagde dag. Tot nu toe heeft een zevental ervaren fietsers zich al bij het IVC als fietsvriendin aangemeld en één fietsvriendinnenkoppel fietst al rond in Nijmegen. In het voorjaar van 2008 worden er meer koppels gematcht en organiseert het IVC weer een fietsvriendinnentocht.

15


De eerste Nijmeegse fietsvriendinnentocht ging door de Ooijpolder.

10 TWinkeltje TWinkeltje is het tweedehands winkeltje van het IVC, waar onze cursisten ervaring op kunnen doen met vrijwilligerswerk. Met deze ervaring kunnen ze daarna buiten het IVC vrijwilligerswerk of betaald werk gaan zoeken. TWinkeltje is een plek om de taal te oefenen en contacten te leggen met Nederlanders en anderstaligen. Kleding wordt aangeleverd door mensen uit de buurt, medewerksters van het IVC en/of na een oproep in de plaatselijke dag- en weekbladen. De klanten van TWinkeltje zijn vrouwen van binnen en buiten het IVC. De werkzaamheden, die bij TWinkeltje horen zijn: binnengebrachte kleding sorteren volgens bepaalde criteria, de financiële administratie, PR- activiteiten, inrichten en opruimen van de winkel, verkopen en eens per maand kort overleggen. Elke week worden twee uren besteed aan deze werkzaamheden. De opbrengsten van de verkoop worden besteed aan verbetering van het materiaal en komt ten goede aan het jaarlijkse ‘Dagje uit’ van de cursisten. Het afgelopen jaar heeft TWinkeltje wat ruimte moeten inleveren ten gevolge van de verbouwing van het naastgelegen pand aan de Berg en Dalseweg. Daardoor hebben we het leslokaal aan moeten passen om een bruikbare opslagruimte voor de kledingopslag te creëren. In 2007 hebben zeven vrouwen zich ingezet voor TWinkeltje, waarvan er drie het traject Naar een Grotere Wereld volgden. Van deze zeven vrouwen zijn twee vrouwen gestopt: een vanwege lichamelijke problemen en de ander omdat zij een opleiding ging volgen en werk had. De vrouwen die via het project Naar een grotere Wereld meewerkten, werden begeleid door een medewerkster van de Vrijwilligerscentrale. Na afronding van die begeleiding zijn zij bij TWinkeltje blijven werken.

16


11

Overzicht resultaten Maatschappelijke Activering

Project NGW groep 3 Project NGW groep 4 Project NGW groep 5 Fietslessen Deelname IVC aan de Landelijke Fietsvriendinnentocht in Den Bosch Nijmeegse Fietsvriendinnentocht TWinkeltje

3 cursussen voor en najaar. Vervolgcursussen? September 2007

November 2007

10 12 11 29

deelneemsters deelneemsters deelneemsters deelneemsters

8 deelneemsters

22 deelneemsters 7 deelneemsters

17


III

Interculturele ontmoetingen

18


Los van de cursussen organiseert het IVC activiteiten die toegankelijk zijn voor alle vrouwen. Deze activiteiten hebben tot doel de allochtone en autochtone vrouwen de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer. Zo kunnen vrouwen kennis maken met nieuwe activiteiten en nieuwe plaatsen in en rond Nijmegen en met een aantal Nederlandse en buitenlandse feesten.

12 De Huiskamer De Huiskamer is een vaste groep van oudere allochtone vrouwen van diverse nationaliteiten die wekelijks bij elkaar komen. De Huiskamer biedt deze vrouwen, die al langere tijd Nederlandse taalles gevolgd hebben maar door hun leeftijd en vaak zwakke gezondheid niet in staat zijn om veel bij te leren, een veilige plek om elkaar te ontmoeten. Door het opdoen van nieuwe ervaringen en elkaar wekelijks te ontmoeten wordt voorkomen dat ze in een isolement terecht komen. Centraal staat bewegen, doen en gezelligheid. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de actualiteit. Zo werd er met Sinterklaas pepernoten gebakken en met Kerstmis kerstballen gemaakt. Maar we staan ook stil bij de alledaagse situatie van de deelneemsters. We oefenen de Nederlandse taal met behulp van spelletjes, luisteroefeningen, navertellen en in rollenspelen die betrekking hebben op alledaagse situaties. Wekelijks wordt er een thema aangeboden en soms besteden we een aantal weken aandacht aan hetzelfde thema. Een aantal thema’s die het afgelopen jaar aan bod zijn gekomen zijn: gezondheid, medicijngebruik, hobby’s en vrije tijd, telefoneren. Aan het einde van het jaar zijn we gestart met het thema ouder worden en wonen in Nederland. De deelneemsters hebben hiervoor onder andere foto’s gemaakt van hun eigen huis. Een bezoek aan de huurappartementen voor allochtonen van de Globe in Bottendaal staat gepland voor komend jaar. In het kader van ontmoeting zijn de Turkse deelneemsters op bezoek gegaan bij de open dag van de nieuw opgezette Turkse dagopvang van het SWON. Voor deze vrouwen was dit echter niet de club waar ze zich op dit moment bij aan willen sluiten. De Huiskamer is ook een creatieve werkplek waar we dingen doen die aansluiten bij andere activiteiten die plaatsvinden op het IVC, zoals de herfstwandeling van oktober 2007. Een aantal vrouwen die niet mee konden wandelen vanwege lichamelijke beperkingen hebben samen soep gemaakt voor de wandelaars. Van tevoren is een recept uitgekozen en zijn alle ingrediënten benoemd. Bewegen is belangrijk en neemt een centrale plaats in tijdens de wekelijkse bijeenkomst. Vaak geeft dit ook weer aanleiding om wat meer te praten. Door de ontspannen sfeer voelen de vrouwen zich vrijer waardoor het spreken in de Nederlandse taal hen makkelijker afgaat.

13 Wegwijs in de Islam Wegwijs in de Islam betreft een korte inleiding op achtergronden en inhoud van de Islam. De cursus is interessant voor Nederlanders die met moslims werken, een relatie of vriendschap met moslims opbouwen en voor wie geïnteresseerd is in bijvoorbeeld de islamitische buurtbewoners. Als centrum voor emancipatie staan wij natuurlijk extra stil bij de betekenis van de Islam in het dagelijks leven van vrouwen. Bij deze activiteit zijn mannen ook welkom. 13.1 Cursus In 2007 zijn er drie cursussen gegeven. Tijdens de lessen ging de docent in op de ontstaansgeschiedenis, het leven van Mohammed, geloofsinhouden, stromingen en het fundamentalisme. Zij gebruikte daarbij onder andere documentaires over Mekka en de vrouw in de islam. Cursisten werden aangemoedigd te discussiëren over de lesstof, maar ook over eigen geloofsachtergronden, verschil tussen religie en cultuur, de actuele problematiek van de islam in Nederland, vergelijking met andere geloofsrichtingen, en islam in de dagelijkse praktijk. De groep deelnemers bestond voornamelijk uit vrouwen. Aan de cursussen namen drie mannen deel. De gemiddelde leeftijd lag tussen de 50 en 55 jaar. Zij kwamen uit: de gezondheidszorg, welzijnswerk, studenten van de Radbouduniversteit, vrijwilligsters van IVC en Home-start, docenten NT2.

19


Een aantal deelnemers schreven zich voor deze cursus in omdat zij ‘nu wel eens wilden weten hoe dat zit met de islam’, zoals zij het zelf uitdrukten. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat de cursus als stimulerend en verrijkend werd ervaren. De cursisten hadden na de cursus een genuanceerder beeld over moslims. Zij voelden zich gestimuleerd om meer te gaan lezen en kunnen de berichten in de media beter plaatsen.

13.2 Lezing Op basis van vragen van medewerkers van de Vrijwilligerscentrale gaf de docent een lezing over de Islam voor de Vrijwilligerscentrale. Ook daar kwam veel discussie los. Uit de reacties kwam naar voren dat men deze lezing leerzaam heeft gevonden. Deelnemers van zowel de cursus als de lezing gaven aan dat de ruimte om vragen te stellen zeer gewaardeerd werd.

De moskee van Isfahan

14 Traditionele feesten Het IVC organiseert traditionele Nederlandse en buitenlandse feesten om cursisten en medewerkers met deze feesten en met elkaar kennis te laten maken.

14.1 Internationale Vrouwendag Op 8 maart werd weer de Internationale Vrouwendag gevierd. Medewerksters van het IVC hadden voor deze dag tal van typisch Hollandse gerechten bereid zoals erwtensoep en bruine bonensoep, zuurkool, pannenkoeken en poffertjes. Deze gerechten werden in een receptenboekje aangeboden aan de deelneemsters van deze dag. Na een inleidend verhaal over de historie van Internationale Vrouwendag door de directeur van het IVC werd er samen gegeten. Na het eten werden de vrouwen verdeeld in tweetallen om aan een quiz met vragen over de vrouwendag en het IVC deel te nemen. De bedoeling van dit spel was uitdrukkelijk om allochtone én Nederlandse vrouwen met elkaar in

20


contact en gesprek te brengen. Gezien de enthousiaste reacties van de deelneemsters kon het IVC constateren dat het een geslaagde dag was. Aan de viering werd deelgenomen door maar liefst 90 vrouwen, waarvan 15 autochtone vrouwen van buiten het IVC.

14.2 Suikerfeest Op woensdag 17 oktober aan het einde van de Ramadan werd er op het IVC het jaarlijkse suikerfeest gevierd. Het programma begon met een optreden van het zangduo Heleen en Fer. Onder begeleiding van gitaarmuziek zongen zij vier liederen uit verschillende landen. Ondertussen deden de deelneemsters zich tegoed aan allerlei zoete hapjes die zij voor een groot deel zelf meebrachten. Na het muzikale optreden werd er flink gedanst. Een Marokkaanse cursiste gaf een presentatie buikdansen, waarna ook veel andere vrouwen zich op de dansvloer waagden. Voor deze middag had het IVC contact gezocht met Project de Link in Nijmegen. Dit project koppelt allochtone mensen aan een autochtoon maatje. Tijdens deze middag bezochten zo’n 60 deelneemsters het IVC waarvan ongeveer 5 mensen via Project de Link binnenkwamen.

21


14.3 Sinterklaas Traditiegetrouw bezocht Sinterklaas dit jaar op 5 december het IVC. Terwijl 55 vrouwen en twee kinderen in de huiskamer sinterklaasliedjes zongen kwamen Sint, gespeeld door onze directeur, en zijn Piet, gespeeld door een Chinese cursiste, binnen. Sinterklaas kreeg van de cursisten uit de huiskamer een grote schaal zelfgebakken pepernoten en er was voor iedereen warme chocomel. Een aantal cursisten en medewerksters werden deze ochtend bij Sinterklaas geroepen.

14.4 Kerstmis De kerstviering op donderdag 20 december werd helaas door weinig cursisten bezocht. Een belangrijke reden hiervoor was dat het kerstfeest dit jaar samenviel met het offerfeest van de moslims. Hierdoor waren er weinig vrouwen aanwezig. De viering werd bezocht door ongeveer achttien deelneemsters. Er was kerstbrood, chocomel en kerstkransjes. De medewerksters van het IVC zongen een aantal traditionele kerstliederen.

15 Wandelingen Om het bewegen te stimuleren en omdat veel cursisten het leuk vinden samen te wandelen, organiseert het IVC wandelingen voor vrouwen van het IVC en andere belangstellenden. De vrouwen doen op deze manier nieuwe contacten op en leren mooie plekken in en rondom Nijmegen kennen.

15.1 Wandeling in samenwerking met het Natuurmuseum Om meer allochtonen naar het natuurmuseum te trekken, bedachten het IVC en het Natuurmuseum het project Meer kleur in groen museum. Voor het IVC paste deze activiteit goed in ons voornemen om vaker samen te wandelen. Op deze manier leren de cursisten meer mooie plekken in en om de stad kennen. De wandeling startte bij het Natuurmuseum. De groep liep naar de Ooijpolder richting Waalstrand. Onderweg heeft een medewerker van het Natuurmuseum nog een aantal

22


wetenswaardigheden verteld, onder andere over de geschiedenis van de stadsmuur, het ontstaan van de Ooijpolder en de dieren in de Stadswaard. De cursisten vonden de informatie erg interessant en waren verbaasd over de aanwezigheid van zo’n mooi natuurgebied op loopafstand van de stad. Er waren achttien deelneemsters voor deze wandeling.

15.2 De Marikenwandeling Net als vorig jaar organiseerde het IVC ook in 2007 een Marikenwandeling op dezelfde dag als de befaamde Marikenloop in mei. Na de wandeling van ongeveer vijf kilometer was er een picknick in park Brakkenstein. Tijdens de picknick ontvingen alle 25 deelneemsters een alternatieve medaille. Sommige wandelaarsters overwegen om volgend jaar mee te gaan rennen samen met een aantal medewerksters van het IVC.

15.3 Herfstwandeling met lunch na afloop Ongeveer 20 deelneemsters deden mee aan de herfstwandeling van vier kilometer. Tijdens de wandeling hadden cursisten van de huiskamer een heerlijke Marokkaanse linzensoep gemaakt. Na afloop genoten de wandelaars van soep met brood op het IVC.

23


16

Overige interculturele ontmoetingen

16.1 Bewegen op Muziek Veel allochtone vrouwen zijn niet gewend om deel te nemen aan sportactiviteiten, maar ze geven aan dat ze meer behoefte hebben aan beweging. Bij bestaande sportclubs haken ze snel af: de bewegingseisen sluiten niet altijd aan bij hun motorische ontwikkeling. Daarom geeft het IVC al jaren lessen Bewegen Op Muziek. Deze lessen worden gegeven in een informele sfeer. Onze Surinaamse docente past de oefeningen en het tempo zoveel mogelijk aan, aan de behoeften en wensen van de cursisten. Vrouwen kunnen zich telkens voor tien lessen inschrijven; gemiddeld doen er zo’n zes vrouwen mee. Een vaste kern van vier vrouwen doet buiten deze sportgroep ook samen andere leuke dingen. Naast Bewegen Op Muziek worden er in de taalgroepen van het laagste niveau in toenemende mate bewegingsoefeningen als onderdeel van de lessen ingelast met als doel het bewegen te stimuleren. 16.2

Chinese kookmiddag

Zes cursisten, afkomstig uit Hong Kong, China en Singapore bereidden gerechten uit de Aziatische keuken voor. De huiskamer van het IVC werd ingericht als proeflokaal en was passend versierd met Chinese voorwerpen. Ook hadden de cursisten muziek meegebracht. In totaal hebben 32 vrouwen, waarvan acht autochtone vrouwen van buiten het IVC, deze middag kunnen proeven en genieten van de Chinese keuken. Voor de cursisten was dit een leuke en ontspannen manier om iets van de eigen cultuur te laten zien en hiervoor waardering te krijgen. De Chinese kookmiddag vond in februari plaats. 16.3 Bezoek aan De Stratemakerstoren In maart 2007 was er in Museum De Stratemakerstoren een expositie van het werk van zeven allochtone kunstenaars te bewonderen. De zoon van een van onze Afghaanse cursisten was een van de kunstenaars. Helaas zijn er slechts negen vrouwen mee geweest naar het museum. Mogelijk was de busstaking van Novio mede oorzaak van deze geringe opkomst. De reacties van de deelneemsters op de tentoongestelde kunst waren matig enthousiast.

24


16.4 Excursie naar het Afrikamuseum Ter afsluiting van het cursusjaar 2006-2007 is er in juni 2007 een excursie naar het Afrikamuseum in Berg en Dal georganiseerd voor cursisten en medewerkers van het IVC. Het doel van deze dag was elkaar ontmoeten in een andere omgeving en proeven van de Afrikaanse cultuur middels een workshop Afrikaanse muziek en oog voor kralen. De deelneemsters konden door middel van een IVCspeurtocht het museum verkennen. Aan het einde van de dag kregen de winnaars van de zoektocht een prijs.

17

Overzicht Interculturele ontmoetingsactiviteiten

Interculturele ontmoetingen De Huiskamer Wegwijs in de Islam Lezing wegwijs in de Islam Viering Internationale Vrouwendag Viering Suikerfeest Sinterklaasviering Kerstviering Wandeling Waalstrandje & picknick i.s.m. het Natuurmuseum Marikenwandeling Herfstwandeling met lunch na afloop Bewegen op muziek Chinese kookmiddag Bezoek aan Museum de Statemakerstoren Excursie naar het Afrikamuseum

Resultaten 2007

3 cursussen 1 lezing Maart 2007

10 25 15 90

deelneemsters deelnemers deelnemers deelneemsters

Oktober 2007 December 2007 December 2007 April 2007

60 57 18 18

deelneemsters deelnemers deelneemsters deelneemsters

Mei 2007 Oktober 2007

25 deelneemsters 20 deelneemsters

Februari 2007 Maart 2007

6 deelneemsters 32 deelneemsters 9 deelneemsters

Juni 2007

36 deelneemsters

25


IV Organisatie

26


18. Bestuur Het IVC is rechtspositioneel een stichting geleid door een stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat per 31/12/2007 uit de volgende personen: mw. drs. M. Meurs, opleider/adviseur , voorzitter mw. dr. J. Ben Michael, reïntegratie-specialist, secretaris mw. drs. M. Sivirsky, studie-adviseur, algemeen bestuurslid mw. drs. M. van der Berg, docente Nederlands, algemeen bestuurslid De functie penningmeester is vacant. Mevrouw N. Brus is als adviseur beschikbaar voor juridische vragen op het gebied van personeelszaken.

19. Samenstelling team Het dienstverband van de medewerksters varieert van vrijwilligster, stagiaire, gesubsidieerde arbeid, op projectbasis, detachering of vaste aanstelling. In 2007 zijn totaal 55 vrouwen werkzaam bij het IVC, waarvan de werktijden variëren van twee uur per week tot maximaal 32 uur per week. 19.1 Team Per 31-12-2007 bestond het team van het IVC uit: - directeur - coördinator spreeklessen en ontmoeting - coördinator taallessen en inburgering - decaan - projectleider “Naar een grotere wereld” - activiteitenmedewerker - activiteitenmedewerker - activiteitenmedewerker - activiteitenmedewerter - p.r. medewerker - receptionist/gastvrouw - administratief medewerker - administratief medewerker - medewerker beheer

26 uur (per 01 februari) 19 uur 20 uur 25 uur 30 uur 18 uur 20 uur 20 uur 24 uur 32 uur (per 01 mei) 28 uur 24 uur 8 uur 24 uur

Organigram IVC Nijmegen

Bestuur

Directeur

Ondersteunende dienst: administratie - beheer

Structurele activiteiten

Projecten

27

Public Relations (o.a. website)


19.2 Vrijwilligsters Het grootste deel van het uitvoerende werk wordt verricht door vrijwilligsters. We kunnen rekenen op een groep van ruim 40 vrijwilligsters waarvan een belangrijk deel al jaren betrokken is bij het IVC. Voor het merendeel zijn dit autochtone vrouwen, maar we zien een toename van allochtone vrouwen. Voor hen is het een eerste stap en kennismaking met vrijwilligerswerk. Na enige ervaring hierin opgedaan te hebben is de drempel voor hen lager om door te stromen naar het reguliere vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd vormen zij rolmodellen voor de cursisten, waarvoor het doen van onbetaalde arbeid een onbekende zaak is. Wij zijn er trots op dat het IVC een proeftuin is voor deze vrouwen en dat zoveel vrijwilligsters zich onbetaald inzetten voor onze doelgroep. De beschikbare tijdsinvestering van vrijwilligsters stelt echter grenzen aan wat er met de inzet van vrijwilligers aan methodische ontwikkeling mogelijk is. Het vraagt om een grote inzet van professionele krachten bij de ontwikkeling en voorbereiding van lesmateriaal en de ondersteuning van vrijwilligsters. Het spanningsveld tussen deze beleidsontwikkelingen en verdere professionalisering van het aanbod van het IVC in relatie tot het werken met vrijwilligsters in de uitvoering zal de komende jaren onze aandacht blijven hebben. 19.3 Stagiaires Het IVC biedt de mogelijkheid aan stagiaires vanuit verschillende opleidingen om de theorie van de opleiding te kunnen combineren met het opdoen van praktijkervaringen. De stagiaires worden begeleid door een van de coördinatoren. In 2007 liepen de volgende mensen bij ons stage: Vanaf januari tot en met april 2007: 16 2e jaars stagiaires van de HAN, richting logopedie. Zij gaven in tweetallen articulatietraining aan kleine groepjes cursisten. Vanaf eind augustus 2006 tot juli 2007: een 3e jaars stagiaire van de HAN, richting CMV (Culturele en maatschappelijke vorming). Zij werkte 4 dagen per week op het IVC. Vanaf september 2007 tot juli 2008: een 1e jaars stagiaire van de HAN, richting deeltijdopleiding MWD (Maatschappelijk werk en dienstverlening). Zij werkt 8 uur per week op het IVC. Vanaf februari 2007 tot juli 2008: een 3e jaars stagiaire van het ROC, richting SCW (Sociaal cultureel werk) niveau 4. Zij werkt 4 dagen per week op het IVC. In december 2007 heeft het IVC 2 scholieren van het Kandinsky college in Nijmegen de mogelijkheid geboden om hier 2 dagen mee te lopen in het kader van hun maatschappelijke stage.

Per 31-12-2006 Reguliere banen Medewerkster op detacheringsbasis Medewerkster op projectbasis Gesubsidieerde banen (WEB, WIW, I/D, Participatiebanen) Stagiaires Vrijwilligsters

Aantal personen 5 1

Totaal FTE 3 0,5

1 6

0,8 4.4

23 40

1 6.0

20 Deskundigheidsbevordering Het IVC heeft voor de nieuwe inburgeringstrajecten in 2007 extra geld uitgegeven voor lesmaterialen en deskundigheidsbevordering bij de medewerksters. We hebben het e-learning programma ‘Nederlands aan het werk’ voor de inburgeraars aangeschaft. De medewerksters kregen een training om met dit programma te werken door IT Preneurs. Een logopediste hielp de medewerksters hun lesprogramma voor uitspraaktrainingen te verbeteren. Zij gaf een workshop over specifieke problemen met de uitspraak van de Nederlandse taal voor allochtone vrouwen. Omdat er ook in 2008 nieuwe programma’s komen zal er in 2008 meer aandacht moeten komen voor deskundigheidsbevordering. Naast het verbeteren van ons aanbod, is het ook de bedoeling dat de bedrijfsstructuur geprofessionaliseerd wordt.

28


21 Website en Public Relations Vanaf 1 september 2007 heeft het IVC een website. Deze presenteerde het IVC tijdens de vrijwilligersmarkt naast een alternatief inburgeringsspel, waar bezoekers aan mee konden doen. De website is bedoeld voor organisaties en individuen, die met het IVC samenwerken of die gewoon meer van het IVC af willen weten. Op de website staat informatie over de organisatie, het activiteitenaanbod, de nieuwsbrief en een activiteitenagenda. De teksten voor de website zijn geschreven door een PR-medewerker, die sinds 1 mei 2007 in dienst van het IVC is getreden. Naast het onderhouden van de teksten op de website, redigeert zij het jaarverslag, schrijft zij de nieuwsbrief, persberichten en folders. Zij onderhoudt tevens de contacten met de pers en externe organisaties. De PR-medewerker denkt ook mee met het organiseren van activiteiten, die het IVC op een positieve manier bij de mensen onder de aandacht brengt.

29


V

Overzicht FinanciĂŤn

30


22

Staat van baten en lasten

2007 €

2007 €

2006 €

2006 €

BATEN Reguliere activiteiten

278.723

160.044

Projecten

111.358

160.649

Overige baten

21.164

40.941 411.245

361.634

LASTEN Reguliere activiteiten

283.280

202.413

Projecten

115.695

166.789

Overige lasten

15.390

0

414.365

369.202

-3.120

-7.568

Rentebaten

3.120

4.342

Rentelasten

0

37

Financiële baten en lasten

3.120

Batig saldo

0

31

4.305

-3.263

IVC jaarverslag  

Het Nijmeegs IVC jaarverslag van 2007.