Page 1

Letnik 1, številka 2 Datum glasila: Februar 2014

UP Olimpic, d.o.o.

Olimpikove novice! UP Olimpic se predstavi!

MISLI DNEVA:  »Uspeh je, če dobimo to, kar si želimo. Sreča je, da si želimo to, kar dobimo.«  »Umetnik je nekdo, ki izdeluje reči, ki jih ljudje ne potrebujejo.«  »Delaj to, v kar verjameš, in verjemi v to, kar počneš. Vse drugo je tratenje energije in časa. »

V TEJ ŠTEVILKI: Kako do službe?

2

Odločila točka zaposlitve

7

Organigram podjetja in opis poklicev

8

Signirni načrt

12

Vizija in poslanstvo podjetja

15

Zabave Plačilna lista

16, 17 23

Učno podjetje predstavlja učinkovito učno okolje, v katerem lahko opravimo simulacije vseh funkcij pravega podjetja. Učno podjetje je po obliki, organizaciji in funkciji podobno resničnemu podjetju. Zaposleni v učnem podjetju delajo v oddelkih v simuliranem poslovnem okolju. Učna podjetja med seboj trguje-

jo in ustvarjajo virtualne dobičke. Vse je popolnoma enako kot v resničnem svetu, z izjemo tega, da ni resničnih izdelkov in da ne pride do izmenjave pravih sredstev. UP Olimpic d.o.o. je manjše učno podjetje, ki se ukvarja s turizmom. Je turistična agencija, ki organizira potovanja po Sloveniji

in svetu, ob praznikih pa organizira tudi zabave. V UP Olimpic nas je šest zaposlenih. To smo: direktorica Tanja Kobetič, tajnica Urška Gorše, računovodja Nina Banovec, prodajna referentka Tjaša Starešinič, nabavna referentka Urška Lozar in Žak Rozman, ki je zaposlen v kadrovski službi.


STRAN 2

Kako do službe? 1. korak: najprej napišemo življenjepis

OLIMPIKOVE NOVICE!


LETNIK 1, Ĺ TEV ILKA 2

2. korak: sledi prijava na prosto delovno mesto

STRAN 3


STRAN 4

3. korak: po potrebi napišemo prošnjo za delovno mesto v angleščini

OLIMPIKOVE NOVICE!


LETNIK 1, ŠTEV ILKA 2

4. po potrebi napišemo življenjepis v angleščini

STRAN 5


STRAN 6

OLIMPIKOVE NOVICE!

5. poiščemo oglas za prosto delovno mesto in dopise pošljemo na naslov ponudnika prostega mesta


LETNIK 1, ŠTEV ILKA 2

Odločilna točka zaposlitve—razgovor Da nas sprejmejo na prosto delovno mesto v podjetju, moramo najprej na razgovor za službo. Pri razgovoru ima glavno vlogo direktor, sledi izpraševalec in nato zapisnikar. Razgovor poteka po naslednjih točkah:  Direktor pokliče bodočega zaposlenega ter ga posede, nato predstavi podjetje  Po predstavitvi začne izpraševalec spraševati po vnaprej določenih vprašanjih in sproti piše odgovore  Zapisnikar ima pripravljen obrazec, kjer označuje njegove lastnosti

Odločba o zaposlitvi Če prepričamo prisotne na razgovoru, smo povabljeni na delo in dobimo odločbo o zaposlitvi. Na tej odločbi je zapisano delovno mesto, ki ga bomo opravljali, podatki o prejemniku odločbe in čas zaposlitve.

STRAN 7


STRAN 8

OLIMPIKOVE NOVICE!

Organigram podjetja

Delo direktorja Direktor zagotavlja brezhibno poslovanje in delovanje podjetja. Za to poskrbi z ustreznim organiziranjem in vodenjem dela. Pri tem po delovnih načrtih razporeja sodelavče, določa nadomesčanja, skrbi za pravočasne priprave, začetek in nemoten poteka dela. Delo v podjetju tudi nadzoruje. Spremlja sodelavče, kako izvajajo predpisana dela in postopke. Direktor ima glavno besedo pri podjetju,

saj organizira in vodi delo ter poslovanje podjetja. Poleg vodenja tudi predstavlja in zastopa podjetje, pri tem pa odgovarja za zakonitost dela. Njegova naloge je sestavljanje poročil in nadzorovanje zaposlenih pri delu. Pri njegovem delu je pomembno komuničiranje s poslovnimi partnerji, saj s tem skrbi za ugled podjetja.


LETNIK 1, ŠTEV ILKA 2

STRAN 9

Delo tajnice Delo tajnice je potrebno v veliki večini podjetij in ustanov. Tajnica ima široko področje dela in opravlja različne delovne naloge. Redno sprejema pošto, vodi evidenco, jo razvršča in odpošilja. Skrbi za urejenost dokumentacije in pravilno shranjevanje dokumentarnega gradiva. Po navodilu ali samostojno sestavlja, piše in ureja

dopise in drugo dokumentacijo. Tudi tiska ali skenira naročilnice podjetij, račune, dokumente iz CUPS-a. Za vsak sestanek napiše tudi zapisnik. Na začetku leta, ko smo šele začenjali s poslovanjem, je njena naloga pisanje dopisov na CUPS in pisanje evidence za opravljene telefonske klice, poslano in prejeto pošto.

računalnik, skener, tiskalnik in ustrezno programsko opremo. Svinčnik in papir sta nepogrešljiva pripomočka. Dokumente sprejema že v končni obliki ali pa jih pripravi sama, jih razmnožuje in razdeljuje.

Pri delu uporablja

Delo kadrovskega referenta Kadrovski referent izvaja kadrovske politike, pri tem vodi, organizira in planira delo. Kadrovski referent planira potrebna izobraževanja. Njegovo delo je izdelovanje poslovnih in kadrovskih poročil ter priprava zaposlitvenega oglasa. Kadrovik ima pomembno vlogo v

podjetju, saj vodi izbirne postopke za zaposlitev kandidatov. Obvezno delo je tudi priprava in kontroliranje podatkov za obračun plač ter priprava določenih zaposlitvenih pogodb. Njegov cilj je zadovoljstvo in korist posameznika, organizacije in družbe, kjer se integrirano načrtuje-

jo potrebe po kadrih. Kadre ocenjuje, nagrajuje in vrednoti ter vzdržujejo učinkovite odnose med njimi.


STRAN 10

OLIMPIKOVE NOVICE!

Delo računovodje Računovodja sprejema in izstavlja knjigovodske listine. Vsako pregleda in vpiše v ustrezno poslovno knjigo. Pri tem skrbi, da so vpisi pravočasni, časovno zaporedni, popolni in pravilni. Tako spremlja nabavo opreme in drugih osnovnih sredstev. Računovodsko spremlja nabavo in prodajo blaga in storitev,

najem posojil in druge poslovne dogodke. Dela tudi s plačilno listo, kjer izračunava osebne dohodke zaposlenim. Sestavlja bilance stanja, uspeha in denarnih tokov podjetja. Na osnovi podatkov pripravlja računovodska poročila, s katerimi seznanja poslovodstvo podjetja. K delu sodi tudi kontrola

računovodskih podatkov, ki obsega preverjanje pravilnosti in odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti. Preverja tudi usklajenost podatkov med poslovnimi knjigami. Posebno pozornost namenja preverjanju in ocenjevanju učinkovitosti računovodskih programov in zavarovanju pred nedovoljenimi posegi.

Delo prodajnega referenta Naloge prodajnega referenta so, da uspešno nabavlja blago iz drugih podjetji. Svoje podjetje mora čim bolje predstaviti širši javnosti, to dela s različnimi katalogi, prospekti, plakati in reklamami. Potrebno je, da vodi evidenco dobaviteljev. Skrbeti mora za ustrezno kakovost blaga, količino blaga in rok dobave blaga. Prodajni referent mora biti komunikativna oseba. Prodajni referent je glav-

ni člen podjetja, saj je od njega odvisno poslovanje podjetja. Lahko zabrede v minus podjetja ali v velik plus podjetja.


LETNIK 1, ŠTEV ILKA 2

STRAN 11

Delo nabavnega referenta Nabavni referent raziskuje širši trg poslovanja. Skrbi za ugled podjetja. Uspešno mora voditi seznam prodajnih? poslovnih partnerjev. Glavna naloga nabavnega referenta je naročanje blaga od drugih podjetjih. Nabavni referent mora biti komunika-

tivna oseba, ki vzpostavlja stike prek telefona, epošte ter prek klasične pošte. Tako ohranja in širi krog poslovnih partnerjev. Od njih dobi kataloge, ki jih temeljito pregleda in se na podlagi finančnega stanja odloči za najboljšo ponudbo.

Logotip podjetja

Logotip je osnovni prepoznavni znak vsakega podjetja, prireditve ali izdelka oziroma blagovne znamke. Ravno zaradi tega mora biti profesionalno izdelan tako po željah naročnika kot tudi po grafičnih zakonitostih. Logotip sporoča s čim se podjetje ukvarja.


STRAN 12

OLIMPIKOVE NOVICE!

Sledi delo direktorja—signirni načrt Signirni načrt je eden izmed obveznih šifrantov, ki jih potrebujemo pri poslovanju z dokumentarnim gradivom. Signirni načrt je sestavljen iz signirnega znaka, ki je po navadi dvomestna ali enomestna številka, opis delovnega mesta in ime osebe, ki dela na določenem delovnem mestu. Lahko je dodan tudi datum začetka zaposlitve.

Nato še količniki delovnih mest

V tabeli, kjer so predstavljeni količniki delovnih mest je navedena osnovna plača. Zahtevnost dela, psihofizična obremenitev, vodenje in dodatki za delovno dobo v količnikih. te količnike računovodja pot-


LETNIK 1, ŠTEV ILKA 2

Potreben pa je tudi kodeks etike Etična načela in pravila obnašanja v podjetju so osnova za dobro sodelovanje in sožitje med ljudmi. S pravim odnosom do dela, spoštovanjem sodelavcev, poslovnih partnerjev ter njihovih navad in običajev lahko postane delo v podjetju prijetnejše in dosegamo boljše delovne rezultate.

Učna podjetja in register Na spletni strani centrale učnih podjetij smo našli register učnih podjetij. Najprej kadrovski referent vnese vsa učna podjetja v računalniški program Minimax, nato pa tajnica napiše pošto podjetjem, v katerem napiše pozdravni dopis.

STRAN 13


STRAN 14

OLIMPIKOVE NOVICE!

Ni poslovanja brez poslovnega načrta Poslovni načrt je dokument, v katerem podjetnik pripravi vse elemente bodočega podjetja, opredeli njegovo vizijo, poslanstvo in cilje ter podrobno opiše strategijo za njihovo uresničenje. Dober poslovni načrt mora vsebovati naslednja poglavja:  povzetek poslovnega načrta  predstavitev proizvoda oz. storitve, podjetja in panoge  raziskava in analiza trga  načrt trženja  kadri in organizacija  razvoj izdelka ali storitve  poslovni proces in proizvodni viri  terminski načrt  kritična tveganja in problemi  finančni načrt  pridobitev finančnih sredstev.

Privlačna spletna stran

Prava izbira http:// olimpic1doo.wix.co m/olimpicdoo


LETNIK 1, ŠTEV ILKA 2

STRAN 15

Vizija in poslanstvo podjetja Vizija podjetja: Želimo postati ena izmed vodilnih agencij v Evropi in izven nje. Za uresničevanje te vizije bo agencija širila svojo prodajno mrežo po Sloveniji in svetu. Poslovanje bo teme -ljilo na dolgoročnem sodelovanju s slovenskimi in tujimi partnerji.

Poslanstvo: Naše poslanstvo je produkcija in prodaja kakovostnih počitnic in potovanj. Ob tem upoštevamo najvišje standarde kakovosti, tako da uresničujemo pričakovanja naših potnikov in poslovnih partnerjev, zagotavljamo

V UP imamo tudi ...

uspešnost poslovanja podjetja, zagotavljamo delovni standard zaposlenim ter ustvarjamo vzpodbudne delovne razmere.


STRAN 16

OLIMPIKOVE NOVICE!

Narejenih je bilo že več katalogov


LETNIK 1, Ĺ TEV ILKA 2

Organizirali smo tudi zabave

STRAN 17


STRAN 18

OLIMPIKOVE NOVICE!

Naša naročilnica


LETNIK 1, ŠTEV ILKA 2

Naš račun

STRAN 19


STRAN 20

OLIMPIKOVE NOVICE!

Primer prejetega računa


LETNIK 1, ŠTEV ILKA 1

Primer izpolnjene naročilnice

STRAN 21


STRAN 22

OLIMPIKOVE NOVICE!

Zelo uporaben program v poslovanju-MiniMAX

MiniMAX je najbolj priljubljen spletni poslovno računovodski program za vodenje poslovanja in računovodstva podjetij po sistemu

e-računovodstva. V UP ga uporabljamo za izdajanje računov, vnos prejetih računov in naročilnic, obračunavanje plač… Pred poslovanjem pa kadrovski referent v program vnese vse potrebno za nadaljevanje uporabe, t.j. šifre in cene artiklov, delavce ...

Vse kar je potrebno pri obračunu plač


LETNIK 1, ŠTEV ILKA 1

Voditi pa je treba tudi evidenco prisotnosti

Plačilna lista

STRAN 23


STRAN 24

OLIMPIKOVE NOVICE!

Knjiga prejete pošte


LETNIK 1, Ĺ TEV ILKA 1

Evidenca prihodkov in izdatkov

STRAN 25


STRAN 26

OLIMPIKOVE NOVICE!

Tehniški dnevi Od oktobra 2013 do januarja 2014 so obiskale podjetniško delavnico štiri osnovne šole, in sicer OŠ Mirana Jarca, OŠ Vinica, OŠ Loka in OŠ Metlika. V učnem podjetju sta jih sprejela direktorja učnih podjetij Tanja Kobetič, direktorica UP Olimpic d.o.o., in Iv Simić, direktor Up Extrem d.o.o., ki sta jim tudi na kratko predstavila podjetja. Vsako podjetje je predstavilo potek

razgovora v podjetju, v katerem se je lahko tudi izkusil eden od osnovnošolcev in si s tem pridobil izkušnje. Po razgovoru so si osnovnošolci vzeli nekaj časa za reševanje vprašalnikov. Potem so se razdelili v dve skupini. Obe skupini sta izbrali dejavnost, s katero se bosta ukvarjali in tudi ime podjetja. Nato so se razdelili v različne sektorje, kot so direktor, tajništvo, računovodstvo… Ko so končali s formalnostmi, so začeli z delom. Naučili

so se izdelave vizitk, ki so si jih lahko vzeli s seboj za spomin in katalogov. Vsaka skupina je tudi ustvarila lasten logotip. V računovodstvu so tudi za vsakega obračunali plačo. Za konec so ustvarili spletno stran podjetja, ki so jih predstavili svojim sošolcem. Ko se je delavnica približevala koncu, so dobili anketo, v kateri so ocenili potek delavnice in nas.


LETNIK 1, ŠTEV ILKA 1

STRAN 27

Zaposlitveni sejem 28. 11. 2013, sta se Tanja Kobetičdirektorica podjetja in Tjaša Starešiničprodajni referent udeležili Kariernega sejma - Priložnosti in izzivi v lokalnem okolju v Črnomlju, ki je potekal na naši šoli v športni dvorani. Na sejmu sva predstavljali program ekonomski tehnik. .

V dvorani so bile postavljene stojnice, kjer se je predstavilo veliko podjetij. Na naši stojnici sva pripravili življenjepise ter jih izročale mimoidočim. Na stojnici sva bili prisotni od 10. do 16. Ure. Prav tako sta na isti dan imeli predstavitev programa ekonomski tehnik za učence osnovnih šol Dragatuš in Loka.

Priredili bomo tudi


UP Olimpic, d.o.o.

V 3. letniku opravljamo praktični pouk v obliki

Srednja šola Črnomelj Kidričeva ulica 18a 8340 Črnomelj

učnih podjetij. Našo skupina sestavljamo Tanja kot direktor, Urška kot tajnica, Nina kot računo-

Tel: 07 305 16 67 Fax: 07 305 10 92

vodja, Tjaša kot prodajni referent, Urška kot nabavni referent in Žak kot kadrovski referent.

E-pošta: olimpic1.doo@gmail.com Spletni naslov: olimpic1doo.wix.com/olimpicdoo

Pod imenom UP Olimpic d.o.o. organiziramo različna potovanja po svetu, po Sloveniji in prelepi Beli krajini. V prvi vrsti zagotavljamo, da smo pri svojem delu nadvse uspešni, kreativni, polni novih idej, predvsem pa delavni in ustrežljivi. V bodoče pa želimo postati ena vodilnih turističnih agencij, kar nam bo s časom in z več izkušnjami tudi uspelo, saj nas vodi odlična direktorica.

Naj ti potovanje piše spomine! … in še nekaj za zabavo! 1 7 8

6

2

9

6

2

5

9

6

3

1

2

4 4

7 2

1 4

8

6 2

4

9

5 6

5

8

3 3

1

7

5

8

9

8 3

Olimpikove novice, št 2  
Olimpikove novice, št 2  
Advertisement