Page 1

Szczecin, dnia 18 lipca 2012 r.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

WK-0913-1058/6/K/2012

Szanowny Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina Uprzejmie informuję Szanownego Pana, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), przeprowadziła w okresie od 1 marca do 24 maja 2012 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Karlino. Kontrolą objęto lata 2008 – 2011. Protokół kontroli został podpisany i przekazany Panu w dniu 30 maja 2012 r. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że Gmina Karlino wyeliminowała nieprawidłowości, stwierdzone w trakcie poprzedniej kontroli kompleksowej (WK-0913-840/5/K/2008) i wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 czerwca 2008 r. Z ustaleń zawartych w protokole wynika, że w okresie objętym kontrolą miały miejsce następujące nieprawidłowości i uchybienia: I.

W zakresie spraw organizacyjnych

1.

W 2011 r. nie przeprowadzono kontroli co najmniej 5% wydatków w zakresie przestrzegania przez gminne jednostki organizacyjne (9) procedur kontroli wewnętrznej w zakresie wstępnej celowości wydatków w związku z realizacją zadań oraz sposobu wykorzystywania przez te jednostki wyników kontroli funkcjonalnej, czym naruszono § 9 Instrukcji w sprawie procedur kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Karlino, wprowadzonej do stosowania przez Burmistrza zarządzeniem Nr 1/2004 z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrzne-


2 go instrukcji kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karlino, za co odpowiedzialność ponosi Burmistrz – str. 14 protokołu. Wskazana nieprawidłowość powstała w wyniku braku możliwości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Karlinie na stanowisku finansowego kontrolera gminnego osób spełniających wymagania, określone w ogłoszeniach o naborze na to stanowisko; ostatni nabór zakończony wynikiem negatywnym został przeprowadzony w sierpniu 2011 r. 2.

Przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w badanym okresie nie określono: a) wykazu prowadzonych ksiąg rachunkowych, tj. dzienników częściowych, grupujących zdarzenia według ich rodzajów, b) urządzeń księgowych dla celów ewidencjonowania udzielonych poręczeń oraz gwarancji przyjętych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3b (pkt a) i pkt 3a (pkt b) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), c) stawki amortyzacyjnej dla wartości niematerialnych i prawnych, czym naruszono zasady, określone rozporządzeniami Ministra Finansów: z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) obow. do dnia 31 lipca 2010 r. – § 5 ust. 2, a następnie – z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) – § 6 ust. 2. Ponadto przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w jednostce nie ustalono także: − zasad podejmowania czynności windykacyjnych wobec podmiotów posiadających zaległości podatkowe; − w zakresie należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej – zasad oraz trybu przekazywania z komórki merytorycznej do komórki księgowości „Informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę”, a w przypadku niezłożenia tych informacji przez przedsiębiorców – prawomocnych decyzji właściwego organu w sprawie ustalenia tej opłaty,


3

stanowiących dowody źródłowe i będących podstawą wprowadzenia stosownych zapisów do ksiąg rachunkowych; − w zakresie należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – zasad oraz trybu przekazywania z komórki merytorycznej do komórki księgowości prawomocnych decyzji, ustalających opłaty za zajęcie pasów publicznych dróg gminnych, stanowiących dowody źródłowe i będących podstawą wprowadzenia stosownych zapisów do ksiąg rachunkowych; − zasad i terminów przekazywania pomiędzy właściwymi komórkami dokumentów stwierdzających podwyższenie lub obniżenie udziałów w spółkach gminnych, co było niezgodne: z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – do 31 grudnia 2009 r., a następnie – art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Skarbnik (pkt a-c), który nie przygotował projektów ww. uregulowań oraz w pozostałym zakresie Burmistrz – str. 24, 25, 32, 62, 69, 108 i 126 protokołu. II.

W zakresie rachunkowości

1.

Ewidencję rozrachunków z inkasentami pobranej przez nich opłaty targowej prowadzono w 2010 r. zbiorczo, tj. bez wyodrębnienia kont szczegółowych dla poszczególnych inkasentów, co było niezgodne z § 11 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761), za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik – str. 59 protokołu.

2.

W badanym okresie nie prowadzono ksiąg pomocniczych dla rozrachunków z tytułu opłat: eksploatacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego, zaś przypisy ww. zobowiązań wprowadzano do ksiąg rachunkowych Urzędu (konto 221-Należności z tytułu dochodów budżetowych) w terminie ich zapłaty. Powyższe stanowiło naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik – str. 61, 68 i 69 protokołu.


4 Począwszy od 2011 r. w Urzędzie Miejskim prowadzone są księgi pomocnicze dla rozrachunków z tytułu opłat za zajęcie pasów gminnych dróg publicznych (str. 70 protokołu). 3.

Wprowadzone do ksiąg rachunkowych opisy operacji, dotyczące wpłat z tytułu opłat: eksploatacyjnej oraz za zajecie pasa drogowego nie zawierały w badanym okresie wskazania podmiotu oraz tytułu jego zobowiązania (oznaczenia pozwalającego na identyfikację stosownej decyzji), co było niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik – str. 60 i 68 protokołu.

4.

Przychody należne jednostce samorządu terytorialnego i wniesione z tytułu opłat: − eksploatacyjnej za III kwartał 2010 r. w kwocie 5.310,40 zł w dniu 18 stycznia 2011 r. − za zajęcie pasa drogowego, ustalonych decyzjami 46/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. i Nr 47/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w łącznej kwocie 9.125,72 zł w dniu 8 stycznia 2010 r. zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego jako przychody lat odpowiednio: 2011, zamiast 2010 oraz 2010, zamiast 2009, czym naruszono zasady memoriału i współmierności, określone art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Zastępca Skarbnika, a z nadzoru Skarbnik – str. 62 i 69 protokołu.

5.

Do konta 221-Należności z tytułu dochodów budżetowych założono konta analityczne, na których w 2010 r. zaewidencjonowano zwroty dokonane przez: − dzierżawców miejsc targowych tytułem poniesionych przez Gminę kosztów zużycia energii i wody na terenie targowiska miejskiego w Karlinie (ogółem 282,67 zł) – konto 221-01-245 i 221-01-246; − pracowników Urzędu Miejskiego tytułem poniesionych przez Gminę kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, przeprowadzonych przez ww. przy użyciu aparatów służbowych (ogółem 650,33 zł) – konto 221-01-385 i 221-01-2256. Powyższe operacje – zgodnie z zasadami ich ewidencjonowania, określonymi Zakładowym planem kont dla budżetu Gminy i jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie, wprowadzonym do stosowania przez Burmistrza zarządzeniem Nr 92/09 z dnia 30 listopada 2009 r. – powinny były zostać ujęte jako zmniejszenie kosztów objętych w księgach rachunkowych


5

Urzędu Miejskiego ewidencją księgową na odpowiednich kontach zespołu czwartego. Wskutek powyższego dochody jednostki samorządu terytorialnego zostały zawyżone o łączną kwotę 933,00 zł. Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialność ponoszą Inspektorzy: ds. księgowości, podatków i opłat lokalnych oraz ds. księgowości budżetowej, a z nadzoru Skarbnik – str. 29 protokołu. 6.

W latach 2009 – 2011 nierzetelnie prowadzono księgi rachunkowe, ponieważ nie ujęto w nich: a) zobowiązania (...)1 z tytułu opłaty eksploatacyjnej za IV kwartał 2009 r. w kwocie 6.580,80 zł, wynikającej z decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r.; powyższe spowodowało, że wobec dłużnika, który nie uregulował ww. zobowiązania nie podjęto czynności windykacyjnych; b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 423/5 o pow. 0,2016 ha o wartości 39.291,84, nabytej przez Gminę nieodpłatnie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Płyta”, na podstawie aktu notarialnego nr 5244/2010 z dnia 16 września 2010 r.; c) zbycia prawa użytkowania wieczystego (do 2030 r.) nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr 423/5 o pow. 0,2016 ha oraz prawa własności nieruchomości, oznaczonej nr 289 o pow. 0,4445 ha, wniesionych aportem do Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie, w wyniku czego wartość udziałów Gminy w tej Spółce wzrosła z kwoty 6.945.780,00 zł do wartości 7.041.228,00 zł, tj. o 95.448,00 zł. czym naruszono art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą: Inspektor ds. księgowości podatków i opłat (pkt a) oraz Zastępca Skarbnika (pkt b i pkt c), a z nadzoru Skarbnik – str. 61, 86 i 87, 105-107 protokołu. W wyniku ustaleń kontroli: − wystąpiono do dłużnika (...)2 o uregulowanie zobowiązania w kwocie 6.580,80 zł, które wraz z odsetkami w wysokości 1.793,00 zł (łącznie 8.373,80 zł) zostało zapłacone w dniu 24 kwietnia 2012 r.; − do ksiąg rachunkowych wprowadzono stosowne zapisy, dotyczące zwiększenia wartości udziałów jednostki samorządu terytorialnego

1

- wyłączono dane na podstawie przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), 2 - jak wyżej.


6 w Karlińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie, III.

W zakresie podatków i opłat

1.

Na mocy decyzji (4) Burmistrz zwolnił w 2010 r. z podatku od gruntów rolnych nieruchomości, nad którymi trwały zarząd sprawowały gminne jednostki oświatowe oraz będące w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie pomimo, że ww. podmioty korzystały z ustawowego zwolnienia od tego podatku, co wynikało z art. 12 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi Burmistrz – str. 57 protokołu.

2.

Sprawdzeniem prawidłowości ustalenia oraz poboru opłat za zajęcie pasów gminnych dróg publicznych objęto 50 decyzji wydanych w 2009 r., stwierdzając co następuje: − w 13 przypadkach (wartość ustalonych opłat 15.140,12 zł) nie określono czasu zajęcia pasa drogowego, czym naruszono § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481); − w 30 decyzjach zamieszczono zapis „(…) kwotę należy uiścić przed przystąpieniem do prac (…)”, co było sprzeczne z art. 40 ust. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.), z którego wynika obowiązek wniesienia opłaty w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna; − w 4 przypadkach opłaty za umieszczenie w pasach dróg urządzeń niezwiązanych z ich funkcjonowaniem, zajmujących powierzchnię poniżej 1 m2 ustalono, przyjmując do wyliczenia ich wartości metry kwadratowe zajętych powierzchni, zamiast wielkości co najmniej 1 m2, co było niezgodne z art. 40 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; w wyniku powyższego od zobowiązanych pobrano w 2009 r. opłaty w łącznej kwocie 28,64 zł, zamiast w wysokości ogółem 72,44 zł (różnica 43,80 zł) oraz ustalono je na lata następne w łącznej kwocie 107,72 zł, zamiast w wysokości ogółem 200,00 zł rocznie (różnica 92,28 zł); − w 2 przypadkach ustalono opłaty na 2009 r. w łącznej kwocie 1.467,50 zł oraz na lata następne ogółem w wysokości 1.051,99 zł rocznie pomimo, że urządzenia niezwiązane z funkcjonowaniem dróg zostały


7

umieszczone w pasach dróg wewnętrznych, które w momencie wydania decyzji zezwalających na ich zajęcie nie stanowiły gminnych dróg publicznych, czym naruszono art. 40 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Burmistrz – str. 66 i 67, 70-75 protokołu. IV.

W zakresie spraw finansowych, gospodarki nieruchomościami oraz przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych

1.

W 2010 r. Gmina zaciągnęła zobowiązania pieniężne w wysokości ogółem 187.195,75 zł na podstawie umów na wykonanie usług geodezyjnokartograficznych oraz przeprowadzenie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych i wznowienie granic, które nie zostały opatrzone kontrasygnatą Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej, co było niezgodne z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Ponadto umowy z dnia 26 lutego 2010 r. (2) o łącznej wartości 38.064,00 zł, którymi zlecono przeprowadzenie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych i wznowienie granic nie posiadały podpisu zleceniobiorcy, nie określały terminu wykonania prac oraz zasad rozliczenia się z wykonawcą w przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania zadania, co świadczy o niezabezpieczeniu interesu Gminy i możliwości wyegzekwowania odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zleconych prac, czym naruszono zasady szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem i ochroną, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą odpowiednio Zastępca Burmistrza i Burmistrz – str. 100 i 101 protokołu.

2.

W wyniku nieprawidłowego obliczenia dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wypłacone pracodawcom w 2008 r.: a) w czerech przypadkach zawyżono o łączną kwotę 3.072,03 zł, b) w pięciu przypadkach zaniżono o kwotę ogółem 267,60 zł, co było niezgodne z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. W wyniku powyższego w 2008 r. jednostka samorządu terytorialnego pobrała z budżetu państwa dotację przeznaczoną na sfinansowanie ww. wydatków w kwocie o 2.804,43 zł wyższej niż niezbędna na realizację przedmiotowego zadania. Projekty ww. decyzji w sprawie przyznania pracodawcom dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zostały sporządzone przez Inspektora


8 ds. ogólnoorganizacyjnych i osobowych. Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Burmistrz – str. 49 i 50 protokołu. 3.

Uchwałą Nr XLVIII/421/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zaplanował wydatki na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego, w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł, przeznaczonej na zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki w Szczecinie. Ww. dotację przekazano wojewódzkiej jednostce samorządu terytorialnego w dniu 16 czerwca 2010 r., w oparciu o umowę Nr WKEiS/II/1/G/2010 zawartą między jednostkami dnia 2 czerwca 2010 r., bez odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Karlinie, będącej podstawą udzielenia pomocy tego rodzaju, czym naruszono art. 220 ust. 1 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Burmistrz, który nie przygotował i nie przedłożył Radzie Miejskiej do uchwalenia projektu ww. uchwały – str. 112 i 113 protokołu.

4.

Zatrudnionemu w Urzędzie Miejskim (...)3, wykonującemu w okresie od 1 września 2008 r. do 30 czerwca 2011 r. obowiązki pracownicze w wymiarze 4/5 etatu (80% pełnego wymiaru czasu pracy), ustalono wynagrodzenie: a) od dnia 1 września 2008 r. w wysokości 2.940,00 zł, tj. 89,10% maksymalnej stawki wynagrodzenia miesięcznego dla XV grupy zaszeregowania, określonej § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) w kwocie 3.300,00 zł, b) od dnia 1 stycznia 2009 r. w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100% maksymalnej stawki wynagrodzenia miesięcznego dla XVII grupy zaszeregowania, określonej ww. regulacjami, c) od dnia 1 stycznia 2010 r. w wysokości 4.200,00 zł, tj. 100% maksymalnej stawki wynagrodzenia miesięcznego dla XV grupy zaszeregowania, określonej Regulaminem wynagradzania, wprowadzonym przez Burmistrza zarządzeniem Nr 50/09 z dnia 19 czerwca 2009 r.;

3

- wyłączono dane na podstawie przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),


9

d) od dnia 1 stycznia 2011 r. w wysokości 4.410,00 zł, tj. 98% maksymalnej stawki wynagrodzenia miesięcznego dla XVI grupy zaszeregowania, określonej ww. Regulaminem w kwocie 4.500,00 zł, co było niezgodne z obowiązującą zasadą wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, określonego w umowie o pracę, wynikającą z regulacji: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich – do dnia 31 marca 2009 r., a następnie – § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.). W wyniku wskazanej nieprawidłowości ww. pracownikowi wypłacono w podanym okresie wynagrodzenie w łącznej kwocie o 27.230,00 zł wyższej od należnego, ustalonego zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym zakresie. Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Burmistrz – str. 91 i 92 protokołu. 5.

Nieprawidłowo stosowano klasyfikację budżetową: a) wpływy w kwocie 3.600,00 zł uzyskane w 2009 r. za świadczenie usług reklamowych na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. sklasyfikowano w § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zamiast w § 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; b) wydatki poniesione w 2010 r. na: − utrzymanie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w łącznej kwocie 135.740,82 zł ujęto w rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, zamiast w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami; − zapewnienie przewozów mieszkańców Gminy przez prywatne przedsiębiorstwa w łącznej kwocie 18.843,58 zł sklasyfikowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zamiast w dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy; stwierdzono, że w budżecie Gminy na 2010 r. nie przewidziano wydatków w tym rozdziale, − wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w łącznej kwocie 12.842,80 zł ujęto w rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, zamiast w rozdz. 71004 – Plany


10 zagospodarowania przestrzennego; stwierdzono, że w budżecie Gminy na 2010 r. nie przewidziano wydatków w tym rozdziale, czym naruszono zasady klasyfikowania dochodów i wydatków ustalone § 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) – do 31 grudnia 2009 r., a następnie – z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik – str. 67, 90, 100 i 101 protokołu. 6.

W 2009 r., na swój wniosek, Gmina dokonała podziału będącej jej własnością nieruchomości, oznaczonej w ewidencji Nr 431. W wyniku tego podziału powstała działka Nr 431/2, którą – na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej – sprzedano właścicielowi działki oznaczonej Nr 367, obciążając ww. również kosztami podziału geodezyjnego nieruchomości Nr 431 (1.342,00 zł), co było niezgodne z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Burmistrz – str. 80 i 81 protokołu.

7.

W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zamieszczono ogłoszeń o udzieleniu w 2010 r. zamówień publicznych na wykonanie w latach 2010 – 2011 usług geodezyjno-kartograficznych oraz remontu i przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej pomimo, że z wybranymi wykonawcami – w dniach odpowiednio 1 marca i 21 grudnia 2010 r. – zawarte zostały umowy o wykonanie ww. prac. Powyższe stanowiło naruszenie art. 95 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a odpowiedzialność za wskazaną nieprawidłowość ponosi Burmistrz – str. 100 i 104 protokołu. W wyniku ustaleń kontroli w maju 2012 r. ww. ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych. Oprócz wyżej wymienionych nieprawidłowości w trakcie kontroli ustalono inne drobniejsze uchybienia, które zostały wskazane w protokole kontroli, ale nie ujęte w niniejszym wystąpieniu z uwagi na ich mniejszy ciężar gatunkowy. W celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w protokole kontroli oraz usprawnienia pracy Urzędu Miejskiego niezbędne jest podjęcie następujących działań:


11

I.

W zakresie spraw organizacyjnych

1.

Podjęcie skutecznych czynności dla wypełnienia obowiązku procedurami wewnętrznymi w zakresie corocznego przeprowadzania kontroli co najmniej 5% wydatków, w tym przestrzegania przez gminne jednostki organizacyjne procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej celowości wydatków w związku z realizacją zadań oraz sposobu wykorzystywania przez te jednostki wyników kontroli funkcjonalnej.

2.

Określenie przepisami wewnętrznymi wykazu prowadzonych ksiąg rachunkowych, urządzeń księgowych dla celów ewidencjonowania udzielonych poręczeń oraz gwarancji przyjętych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów, usunięcia wad i usterek oraz stawki amortyzacyjnej dla wartości niematerialnych i prawnych.

3.

Ustalenie zasad sprawnego przepływu informacji, a w szczególności w zakresie podejmowania czynności windykacyjnych wobec podmiotów posiadających zaległości podatkowe, przekazywania z komórki merytorycznej do komórki księgowości danych niezbędnych do objęcia ewidencją księgową zobowiązań z tytułu opłat: eksploatacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego, a także dokumentów stwierdzających podwyższenie lub obniżenie udziałów w spółkach gminnych.

II.

W zakresie rachunkowości

1.

Prowadzenie ewidencji rozrachunków z inkasentami opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.

Przestrzeganie obowiązku prowadzenia ksiąg pomocniczych dla rozrachunków z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

3.

Wprowadzanie do ksiąg rachunkowych opisów operacji w sposób pozwalający na identyfikację podmiotu oraz tytułu jego zobowiązania.

4.

Przestrzegania obowiązku ujęcia w księgach rachunkowych jednostki wszystkich przypadających na jej rzecz przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami, dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

5.

Ewidencjonowanie operacji zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązującego Zakładowego planu kont.

6.

Rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

III.

W zakresie podatków i opłat


12 1.

Zaniechanie wydawania decyzji w sprawie zwolnień od podatku rolnego podmiotów, którym zwolnienie podmiotowe od tego podatku przysługuje z mocy przepisów obowiązujących w tym zakresie.

2.

Wydawanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa gminnych dróg publicznych zawierających elementy i zapisy wskazane w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a także pobieranie opłaty za to zajęcie w prawidłowo określonej wysokości.

IV.

W zakresie spraw finansowych oraz gospodarki nieruchomościami

1.

Zaciąganie zobowiązań pieniężnych na podstawie umów opatrzonych kontrasygnatą Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

2.

Wypłacanie pracodawcom dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w prawidłowo obliczonej wysokości.

3.

Udzielanie pomocy w formie dotacji celowej na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

4.

Ustalanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy z zachowaniem zasad obowiązujących w tym zakresie oraz rozważenie możliwości wyegzekwowania od osoby pełniącej funkcję (...)4 wypłaconego wynagrodzenia w kwocie wyższej od należnej.

5.

Prawidłowe klasyfikowanie dochodów i wydatków budżetowych.

6.

Zaniechanie obciążania nabywców działek kosztami podziałów geodezyjnych nieruchomości, przeprowadzonych na swój wniosek w celu zbycia działek powstałych w wyniku tego podziału.

Wyrażam przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne oraz powyższe wnioski przyczynią się do poprawy pracy Gminy. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium Izby, za moim pośrednictwem, zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych, dotyczących zarzutów naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie w niniejszym wystąpieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wystąpienia.

4

- wyłączono dane na podstawie przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),


13

Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych byłbym wdzięczny za powiadomienie mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie mgr Józef Chodarcewicz Do wiadomości : Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie

NR!  
NR!  

kontrola UM finanse publiczne

Advertisement