Page 1

©©©òµ«µµ±ò½±³

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ïîë


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ú«²µ»²º®»·» ͽ¸´·¬¦óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéëÚ

Ò±²ó¿®½·²¹ -´±¬¬»¼ -½®»©¼®·ª»®Ì±«®²»ª·- °´¿¬ ¿²¬·ó7¬·²½»´´»Ê±²µª®·¶» -´»«ºó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- °´¿²±- -·² ½¸·-°¿Ù·®¿ª·¬» °»® ª·¬· ½±² ·²¬¿¹´·± ¿²¬·-½·²¬·´´¿

ß®¬òó Ò±ò ïéëÚðìïð ïéëÚðìïë ïéëÚðêïð ïéëÚðêïë ïéëÚðèïë ïéëÚïðîð ïéëÚïðíð

ÝØÚ óðïìîðç óðïìîïê óðïìîîí óðïìîíð óðïìîìé óðïìîëì óðïìîêï

ìôë¨ïðð ìôë¨ïëð êôð¨ïðð êôð¨ïëð èôð¨ïëð ïðôð¨îðð ïðôð¨íðð

ï ï ï ï ï ï ï

êîôðð éîôðð éðôðð ïðîôðð ïîëôðð îïçôðð îèëôðð

Ú«²µ»²º®»·» и·´´·°-óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéëÚÐØ

Ò±²ó¿®½·²¹ °¸·´´·°- -½®»©¼®·ª»®Ì±«®²»ª·- ½®«½·º±®³» ¿²¬·ó7¬·²½»´´»Ê±²µª®·¶» и·´´·°-ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- и·´´·°- -·² ½¸·-°¿Ù·®¿ª·¬» °®±º·´± и·´´·°- ¿²¬·-½·²¬·´´¿

ß®¬òó Ò±ò ïéëÚÐØï ïéëÚÐØî ïéëÚÐØí

ÝØÚ óðïìîéè óðïìîèë óðïìîçî

ÐØï ÐØî ÐØí

ï ï ï

ëèôðð èìôðð ïèëôðð

Ú«²µ»²º®»·» É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

îðïÚ

Ò±²ó¿®½·²¹ ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®Ý´7- ½±«¼7»- ¿²¬·ó7¬·²½»´´»Ê±²µª®·¶» -¬·º¬-´»«¬»´Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- -·² ½¸·-°¿Ý¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ¿²¬·-½·²¬·´´¿

ß®¬òó Ò±ò îðïÚððî îðïÚððí îðïÚððì îðïÚððë îðïÚððê îðïÚððè îðïÚðïð îðïÚðïî îðïÚðïì

ÝØÚ óðïìììë óðïììëî óðïììêç óççéêðï óççéêïè óðïðêëî óççéêîë óççéêíî óðëéïíè

³³

³³

î í ì ë ê è ïð ïî ïì

ëð êí éð èð çð ïðð ïïî ïîë ïìð

ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ìèôðð ìèôðð ìèôðð ìèôðð ëíôðð éðôðð çïôðð ïëðôðð îïçôðð

Ú«²µ»²º®»·» ͽ¸´±--»®¸<³³»®

íìëÚ

Ò±²ó¿®½·²¹ ¾¿´´ °»»² ¸¿³³»®Ó¿®¬»¿«¨ ¼‘ ¿¶«­¬»«® ¿²¬·ó7¬·²½»´´»­ ʱ²µª®·¶» ¾¿²µ¸¿³»®Ó¿®¬·´´±- ¼» ½»®®¿¶»®± -·² ½¸·-°¿Ó¿®¬»´´· °»® ³»½½¿²·½· ¿²¬·-½·²¬·´´¿

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íìëÚðîð íìëÚðíð íìëÚðëð íìëÚïðð ïîê

óððìéîç óððìéíê óððìéìí óççéêìç

îðð íðð ëðð ïððð

ï ï ï ï

ïêðôðð ïèéôðð îíìôðð íéëôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ú«²µ»²º®»·» α´´¹¿¾»´-½¸´$--»´

èíîÚ

Ò±²ó¿®½·²¹ ¿¼¶«-¬¿¾´» ©®»²½¸»Ý´7- @ ³±´»¬¬» ¿²¬·ó7¬·²½»´´»Ê±²µª®·¶» ª»®-¬»´¾¿®» ³±»®-´»«¬»´Ô´¿ª»- ¿¶«-¬¿¾´»- -·² ½¸·-°¿Ý¸·¿ª· ¿ °·²¦¿ ®»¹±´¿¾·´» ¿²¬·-½·²¬·´´¿ Þ»¦·­µ®±©» µ´«½¦» ®±¦­«©¿²» ¹… -©µ±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ èíîÚïëð èíîÚîðð èíîÚîëð èíîÚíðð

óðïìèëè óðïìèêë óðïìèéî óðïìèèç

ïëð îðð îëð íðð

ï ï ï ï

ìïèôðð ìèíôðð êëèôðð ééèôðð

Ú«²µ»²º®»·»® Ú¿---½¸´$--»´

èííÚ

Ò±²ó¿®½·²¹ ¾¿®®»´ µ»§ Ý´7 ±«ª®»ó¾±²¼» ¿²¬·ó7¬·²½»´´»Ê±²µª®·¶» ª¿¬»²-´»«¬»´ Ý¿®®¿½¿ -·² ½¸·-°¿Ý¸·¿ª» ¿ ¬«¾± ¿²¬·-½·²¬·´´¿ Þ»¦·­µ®±©§ µ´«½¦ ¾¿®§… µ±©§ Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ èííÚíèð

óðïìèçê

íèð

ï

ïïèðôðð

Ú«²µ»²º®»·» Õ²¿®®» ïñî“

èíêÚ

Ò±²ó¿®½·²¹ ®¿¬½¸»¬ô ïñî“ Ê±²µª®·¶» ®¿¬»´­´»«¬»´ ïñî“ Ý®·½½¸»¬¬± ¿²¬·­½·²¬·´´¿ ïñî“ Þ»¦·­µ®±©¿ ¹®¦»½¸±¬µ¿ ïñî“ Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ èíêÚïîîë

óðïðéêè

îëð

ï

ïðîðôðð

Ú«²µ»²º®»·» ͬ»½µ­½¸´$­­»´óÛ·²­<¬¦» ïñî“

ïèçéÚ

Ò±²ó¿®½·²¹ ­±½µ»¬ ©®»²½¸ ¼·»­ ïñî“ Ê±²µª®·¶» ¼±°­´»«¬»´­ ïñî“ ×²­»®¬· °»® ½¸·¿ª· ¿ ¾«­­±´¿ ¿²¬·­½·²¬·´´¿ ïñî“ Þ»¦·­µ®±©» ©µ… ¿¼µ· µ´«½¦ ²¿­¿¼±©»¹± ïñî“ ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ïèçéÚïîïð ïèçéÚïîïï ïèçéÚïîïí ïèçéÚïîïì ïèçéÚïîïê ïèçéÚïîïé ïèçéÚïîïè ïèçéÚïîïç ïèçéÚïîîð ïèçéÚïîîï ïèçéÚïîîî ïèçéÚïîîì ïèçéÚïîîé ïèçéÚïîíð ïèçéÚïîíî

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óççéëèè óðïìíðè óððçëíí óðïìíîî óðïìííç óðïìíìê óðïìíëí óðïìíêð óðïìíéé óðïìíèì óðïìíçï óðïììðé óðïììïì óðïììîï óðïììíè

ïð ïï ïí ïì ïê ïé ïè ïç îð îï îî îì îé íð íî

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ïîçôðð ïîçôðð ïîçôðð ïîçôðð ïîçôðð ïîçôðð îìïôðð îìïôðð îìïôðð îìïôðð îìïôðð îìïôðð îìïôðð îìïôðð îìïôðð

ïîé


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ú«²µ»²º®»·» Û·²³¿«´-½¸´$--»´

ïððëÚ

Ò±²ó¿®½·²¹ -·²¹´» ±°»²ó»²¼ ©®»²½¸»Ý´7- °´¿¬»- -·³°´»- ¿²¬·ó7¬·²½»´´»Ê±²µª®·¶» »²µ»´» -¬»»µ-´»«¬»´Ô´¿ª»- º·¶¿- ¼» «²¿ ¾±½¿ -·² ½¸·-°¿Ý¸·¿ª· -»³°´·½· ¿²¬·-½·²¬·´´¿

Ô

ß®¬òó Ò±ò ïððëÚððê ïððëÚððé ïððëÚððè ïððëÚððç ïððëÚðïð ïððëÚðïï ïððëÚðïî ïððëÚðïí ïððëÚðïì ïððëÚðïë ïððëÚðïê ïððëÚðïé ïððëÚðïè ïððëÚðïç ïððëÚðîð ïððëÚðîï ïððëÚðîî ïððëÚðîí ïððëÚðîì ïððëÚðîë ïððëÚðîê ïððëÚðîé ïððëÚðîè ïððëÚðîç ïððëÚðíð ïððëÚðíî ïððëÚðíê ïððëÚðíè ïððëÚðìï ïððëÚðìê ïððëÚðëð ïððëÚðëë ïððëÚðêð ïððëÚðêë ïððëÚðéð ïððëÚðéë

óðïíççè óðïìððï óðïíëèë óðïìðïè óðïììéê óðïììèí óðïììçð óççéîèï óççéîçè óççéíðì óççéíïï óççéíîè óççéííë óççéíìî óðïìêïî óçïìíêí óççéíëç óççéíêê óççéíéí óçïììðð óççéíèð óççéíçé óççéìðí óççéìïð óççéìîé óççéìíì óççéììï óççéìëè óççéìêë óççéìéî óççéìèç óççéìçê óðïìéçé óðïìèðí óðïìèïð óðïìèîé

³³ ê é è ç ïð ïï ïî ïí ïì ïë ïê ïé ïè ïç îð îï îî îí îì îë îê îé îè îç íð íî íê íè ìï ìê ëð ëë êð êë éð éë

³³ éë èð çë ïðð ïðë ïïë ïîë ïíë ïìð ïìë ïëð ïëð ïéð ïéð ïèð ïçë ïçë îðë îïë îîð îíð îìð îëð îêð îêð îéë íðë íïë íìð íèð ìïð ììð ìèð ëïð ëéë êïð

ÝØÚ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

íçôðð ìïôðð ëïôðð ëìôðð ëçôðð ëçôðð éðôðð éðôðð éðôðð èêôðð èêôðð èêôðð ïðéôðð ïðéôðð ïîçôðð ïîçôðð ïîçôðð ïìëôðð ïìëôðð ïééôðð ïééôðð ïééôðð îðìôðð îðìôðð îðìôðð îîðôðð îëêôðð íéðôðð íéðôðð ìëïôðð êêðôðð éêïôðð ïðïçôðð ïîçíôðð ïîçíôðð ïëîèôðð

Ú«²µ»²º®»·» ܱ°°»´óÓ¿«´-½¸´$--»´ øÜ×Ò èçë÷

ïððêÚ

Ò±²ó¿®½·²¹ ±°»² ¶¿© -°¿²²»® øÜ×Ò èçë÷ Ý´7 ³·¨¬» ¼±«¾´» ¿²¬·ó7¬·²½»´´»- øÜ×Ò èçë÷ ʱ²µª®·¶» ¼«¾¾»´» -¬»»µ-´»«¬»´- øÜ×Ò èçë÷ Ô´¿ª» º·¶¿ ¼» ¼±- ¾±½¿- -·² ½¸·-°¿- øÜ×Ò èçë÷ ݸ·¿ª· ¿ ¼±°°·¿ º±®½¸»¬¬¿ ¿²¬·-½·²¬·´´¿ øÜ×Ò èçë÷

Ô

ß®¬òó Ò±ò ïððêÚðêðé ïððêÚðèðç ïððêÚïðïï ïððêÚïðïí ïððêÚïðïì ïððêÚïîïí ïððêÚïìïë ïððêÚïêïé ïððêÚïéïç ïððêÚïèïç ïððêÚîðîî ïððêÚîïîí ïððêÚîîîì ïððêÚîìîé ïððêÚîëîè ïððêÚíðíî ïððêÚíîíê ïððêÚìïìê ïððêÚìêëð ïîè

óðïëèðð óðïëèïé óðïïêìî óðïìèíì óðïëèìè óðïïêêê óðïëèéç óðïëèèê óðïëèçí óðïëçðç óðïïéïð óðïïéîé óðïïéíì óðïëçëì óðïëçêï óðïëçéè óðïëçèë óððïçíí óððïçìð

³³ ê¨é é¨è ïð¨ïï ïð¨ïí ïð¨ïì ïî¨ïí ïì¨ïë ïê¨ïé ïé¨ïç ïè¨ïç îð¨îî îï¨îí îî¨îì îì¨îé îë¨îè íð¨íî íî¨íê ìï¨ìê ìê¨ëð

³³ ïîë ïìð ïìð ïêð ïêð ïêð îðð îðð îîë îîë îîë îîë îìð îéð îéð íð íðð íêð ìîð

ÝØÚ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

éëôðð èðôðð èêôðð çïôðð çïôðð çïôðð çêôðð ïðïôðð ïîíôðð ïîèôðð ïëëôðð ïêïôðð ïéïôðð ïèéôðð ïçèôðð îëéôðð íìèôðð ëìëôðð éëìôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ú«²µ»²º®»·» η²¹óÓ¿«´-½¸´$--»´ øÜ×Ò íïïí÷

ïððéÚ

ݱ³¾·²¿¬·±² -°¿²²»®- øÜ×Ò íïïí÷ Ý´7- ³·¨¬»- øÜ×Ò íïïí÷ ͬ»»µ®·²¹-´»«¬»´- øÜ×Ò íïïí÷ô ª±²µª®·¶ Ô´¿ª»- ½±³¾·²¿¼¿- øÜ×Ò íïïí÷ ݸ·¿ª· ½±³¾·²¿¬» ¿ º±®½¸»¬¬¿ » °±´·¹±²¿´· ¿²¬·-½·²¬·´´¿ øÜ×Ò íïïí÷

Ô

ß®¬òó Ò±ò ïððéÚðê ïððéÚðé ïððéÚðè ïððéÚðç ïððéÚïð ïððéÚïï ïððéÚïî ïððéÚïí ïððéÚïì ïððéÚïë ïððéÚïê ïððéÚïé ïððéÚïè ïððéÚïç ïððéÚîð ïððéÚîï ïððéÚîî ïððéÚîì ïððéÚîé ïððéÚíð ïððéÚíî ïððéÚíê ïððéÚìï ïððéÚìê ïððéÚëð ïððéÚëë ïððéÚêð

³³

³³

ê é è ç ïð ïï ïî ïí ïì ïë ïê ïé ïè ïç îð îï îî îì îé íð íî íê ìï ìê ëð ëë êð

ïíë ïíë ïíë ïëð ïëð ïëð ïçð ïçð ïçð îïð îïð îïð îíð îíð îíð îëð îëð îéð îèð íðð íðð ííð ìïð ìïð ìíë ìëë ìéë

óðïïèðî óððïçêì óççéëðî óççéëïç óççéëîê óççéëíí óððîðïë óççéëìð óççéëëé óççéëêì óççéëéï óððêéçî óððêèðè óððêèïë óððêèîî óððêèíç óððêèìê óððêèëí óððêèêð óððêèéé óððêèèì óððêèçï óðïìïëë óðïìïêî óðïìïéç óðïìïèê óðïìïçí

ÝØÚ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

çïôðð çïôðð çïôðð çïôðð çïôðð çêôðð ïîíôðð ïîíôðð ïîèôðð ïììôðð ïììôðð ïììôðð ïëëôðð ïëëôðð ïéìôðð ïéìôðð ïèîôðð ïçèôðð îìêôðð îçíôðð íîêôðð ìèïôðð êéíôðð êèêôðð éçëôðð èççôðð çìéôðð

Ú«²µ»²º®»·» Õ±³¾·²¿¬·±²-¦¿²¹»²

éîëÚ

Ò±²ó¿®½·²¹ ½±³¾·²¿¬·±² °´·»®Ð·²½»- «²·ª»®-»´´»- ¿²¬·ó7¬·²½»´´»Ê±²µª®·¶» ½±³¾·²¿¬·»¬¿²¹»² ß´·½¿¬»- ½±³¾·²¿¼±- -·² ½¸·-°¿Ð·²¦» «²·ª»®-¿´· ¿²¬·-½·²¬·´´¿ Þ»¦·-µ®±©» -¦½¦§°½» µ±³¾·²±©¿²» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éîëÚîðð

óðïðéëï

îðð

ï

ìîéôðð

Ú«²µ»²º®»·» É¿--»®°«³°»²¦¿²¹»²

éîïÚ

Ò±²ó¿®½·²¹ ©¿¬»® °«³° ©®»²½¸»Ð·²½»- ³«´¬·°®·-» ¿²¬·ó7¬·²½»´´»Ê±²µª®·¶» ©¿¬»®°±³°¬¿²¹»² Í¿®¹»²¬± -·² ½¸·-°¿Ð·²¦» ®»¹±´¿¾·´· ¿²¬·-½·²¬·´´¿ Þ»¦·-µ®±©» -¦½¦§°½» ¼± °±³° ©±¼²§½¸ Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éîïÚîëð éîïÚíðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óðïðéíé óççéêëê

îëð íðð

ï ï

ëíìôðð éîçôðð

ïîç


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ø¿²¼º»·´µ´±¾»²

ïðï

Ó¿²«¿´ ¸¿²¼ ª·-» W¬¿« @ ³¿·² Ø¿²¼µ´»³-½¸®±»ª»² ̱®²·´´± ¼» ³¿²± Ó±®-»¬¬· ¿ ³¿²±

Ô

ß®¬òó Ò±ò ³³ ïðïóïðð ïðïóïîð ïðïóïíð ïðïóïìë ïðïóïêð ïðïóïèð ïðïóîðð ïðïóïðï ïðïóïíï ïðïóïìê ïðïóïèï ïðïóîðï

óëíëðìç óëíëïîì óëíëîðç óëíëíèì óëíëìêç óëíëëíé óëíëêïî óêéðííé óêéðëèð óêéðêêë óêéðèîë óêéðçðð

³³

ÝØÚ

³³

ïè ìð ïðð îî ìë ïîð îë ìè ïíð îè ëî ïìë íë ëè ïêð ìð êð ïèð ìë êë îðð Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ º$® ïðïóïððô ïðïóïîð Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ º$® ïðïóïíð Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ º$® ïðïóïìëô ïðïóïêð Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ º$® ïðïóïèð Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ º$® ïðïóîðð

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

íêôðð ìïôðð ìéôðð ëêôðð êëôðð ïððôðð ïíîôðð ïìôðð ïéôðð îðôðð îëôðð íðôðð

Í°·¬¦º»·´µ´±¾»²

ïðî

Ø¿²¼ ª·½» ©·¬¸ °±·²¬»¼ ¶¿©W¬¿«¨ @ ³¿·² »ºº·´7 Í°·¬-» ¸¿²¼µ´»³-½¸®±»º ̱®²·´´± ¼» ³¿²± °«²¬·¿¹«¼± Ó±®-»¬¬± ¿ ³¿²± ¿ ¾±½½¿ ¿°°«²¬·¬¿ Ì®¦§³¿¼»… µ± ­°·½¦¿­¬» Ô

ß®¬òó Ò±ò ïðîóïîð

óëîéêïé

³³

³³

³³

îð

ïí

ïîð

ÝØÚ ï

ìíôðð

Ø¿²¼-°¿²²µ´±¾»² ³·¬ ͽ¸´$--»´

ïðí

Ø¿²¼ ª·½»- ©·¬¸ ©®»²½¸ Û¬¿«¨ @ ³¿·² ¿ª»½ ½´7 Ø¿²¼µ´»³-½¸®±»ª»² ³»¬ -´»«¬»´ ̱®²·´´±- ¼» ³¿²± ½±² ´´¿ª» Ó±®-»¬¬· ¿ ³¿²± ½±² ½¸·¿ª»

Ô

ß®¬òó Ò±ò ³³ ïðíóïêð ïðíóïèð ïðíóîðð ïðíóïêï ïðíóïèï ïðíóîïï ïðíóïèî ïðíóîðî ïðíóïêî

ïíð

óçðçèíí óëîéçëî óëîèðíì óèïðèéð óêéïîìî óêéïíîé óëîéðìì óëîéïîç óçðçïðç

³³

ÝØÚ

³³

íë ëè ïêð ìð êð ïèð ìë êë îðð Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ º$® ïðíóïêð Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ º$® ïðíóïèð Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ º$® ïðíóîðð ͽ¸´$--»´ º$® ïðíóïèð ͽ¸´$--»´ º$® ïðíóîðð ͽ¸´$--»´ º$® ïðíóïêð

ï ï ï ï ï ï ï ï ï

èìôðð ïîëôðð ïêïôðð îïôðð îëôðð íðôðð îëôðð íðôðð îïôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ø¿²¼-°¿²²µ´±¾»²ô ¼±°°»´¬ -¬¿®µ

ïðê

Ø¿²¼ ª·½»-ô ¼±«¾´» -¬®±²¹ W¬¿«¨ @ ³¿·²ô º±®½» ¼±«¾´» Ø¿²¼µ´»³-½¸®±»ª»²ô ¼«¾¾»´» ¦©¿¿® ̱®²·´´±- ¼» ³¿²± ¼» ¼±¾´» »-°»-±® Ó±®-»¬¬· ¿ ³¿²±ô º±®¦¿ ¼±°°·¿

Ô

ß®¬òó Ò±ò ³³ ïðêóïìë ïðêóïèð ïðêóîðð ïðêóîðï ïðêóîðî

óëîèëîî óëîèéèî óëîèèêé óêéïççð óëîéîðì

³³

ÝØÚ

³³

íð ëè ïìë ìð êè ïèð ìë éð îðð Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ º$® ïðêóîððô ïðçóïêð ͽ¸´$--»´ º$® ïðêóîðð

ï ï ï ï ï

ïðëôðð ïìèôðð ïçîôðð íêôðð íêôðð

Ø¿²¼-°¿²²µ´±¾»² º$® ײ-¬¿´´¿¬»«®»

ïðé

Ø¿²¼ ª·-»- º±® ·²-¬¿´´»®W¬¿«¨ @ ³¿·² ¿ª»½ ½´7 °±«® ·²-¬¿´´¿¬»«®×²-¬¿´´¿¬»«®- ¸¿²¼µ´»³-½¸®±»ª»² ̱®²·´´± ¼» ³¿²± °¿®¿ ·²-¬¿´¿¼±®»Ó±®-»¬¬· ¿ ³¿²± °»® ·²-¬¿´´¿¬±®·

Ô

ß®¬òó Ò±ò ïðéóîðð

óëîèçìî

³³

³³

³³

ëð

èë

îðð

ÝØÚ ï

îëïôðð

Ó¿-½¸·²»²-°¿²²µ´±¾»²

ïðç

Ø¿²¼ ª·½»- º±® ³¿½¸·²»W¬¿«¨ @ ³¿·² °±«® ³¿½¸·²»Ó¿½¸·²»²µ´»³-½¸®±»ª»² ̱®²·´´±- ¼» ³¿²± °¿®¿ ³?¯«·²¿Ó±®-»¬¬· °»® ³¿½½¸·²»

Ô

ß®¬òó Ò±ò ³³ ïðçóïêð ïðçóïèð ïðçóîðð ïðçóîëð ïðêóîðï ïðçóïèï ïðçóîëï ïðçóïêî ïðçóïèî ïðçóîëî

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óëîçðîì óëîçïðç óëîçîèì óëîçíêç óêéïççð óêéîîíî óêéîìçî óëîéíèç óëîéìêì óëîéëíî

³³

ÝØÚ

³³

ìð êë ïêð ìð éð ïèð ëð èð îðð êð çð îëð Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ º$® ïðêóîððô ïðçóïêð Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ º$® ïðçóïèðô ïðçóîðð Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ º$® ïðçóîëð ͽ¸´$--»´ º$® ïðçóïêð ͽ¸´$--»´ º$® ïðçóïèðô ïðçóîðð ͽ¸´$--»´ º$® ïðçóîëð

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ïêïôðð ïçìôðð îììôðð ìðìôðð íêôðð ìðôðð êíôðð íêôðð ìðôðð êíôðð

ïíï


©©©òµ«µµ±ò½±³ λ·ºó «²¼ Í<¹»²-½¸<®ºµ´±¾»²

ïïî

Ì·®» ¿²¼ -¿© -¸¿®°»²·²¹ ª·-»W¬¿«¨ ¼» ¬±²²»´·»® Þ¿²¼µ´»³-½¸®±»ª»² ̱®²·´´±- ¼» ³¿²± ·²½´·²¿¼±- § ¼» ¿º·´¿® -·»®®¿Ó±®-»¬¬± ¿ -»¦·±²» ½·®½±´¿®» » °»® ¿ºº·´¿®» ´¿³» ¼· -»¹¸»¬¬·

Ô

ß®¬òó Ò±ò ïïîóïîë ïïîóïëð

³³

³³

³³

íð íë

íð ìð

ïîë ïëð

óëîçììì óëîçëïî

ÝØÚ ï ï

éìôðð çéôðð

ͬ·»´º»·´µ´*¾½¸»²

ïïí

ͳ¿´´ -¬»³ º·´» ª·-»Ð»¬·¬- 7¬¿«¨ @ ³¿²½¸» ͬ»»´¸¿²¼µ´»³-½¸®±»ª»² ̱®²·´´±- ¼» ³¿²± °»¯«»/±- ½±² ³¿²¹± Ó±®-»¬¬· ¿ ³¿²± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿

Ô

ß®¬òó Ò±ò ³³ ïïíóïïë ïïíóïïê ïïíóïíð ïïíóïíï ïïíóïïé

ÝØÚ

³³

óëççîíî ïê ïïë óëèçéìë é ïïë óëççíïé îð ïíð óëèçèîð ïð ïíð óëççìçî Í°·²¼»´ô µ±³°´»¬¬ ïïíóïïëô ïïíóïïêô ïïíóïíðô ïïíóïíï

ï ï ï ï ï

ëêôðð ëêôðð êëôðð êëôðð ïðôðð

É»®µ-¬¿¬¬óͽ¸´·¬¦óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéð

Û²¹·²»»®‘ ­ ­½®»©¼®·ª»® Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð ̱«®²»ª·­ ¼‘ ¿¬»´·»® Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð É»®µ°´¿¿¬-ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð ³»¬ îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¼» ·²¹»²·»®± Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð Ù·®¿ª·¬» °»® ª·¬· ½±² ·²¬¿¹´·± ¼¿ ±ºº·½·²¿ Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ïéðóðéë ïéðóïðð ïéðóïîë ïéðóïëð ïéðóïéë ïéðóîðð ïéðóîëð

ÝØÚ óðëïìïç óðëïìîê óðëïìíí óðëïììð óðëïìëé óðëïìêì óðëïìéï

³³

³³

³³

³³

ïôð ïôî ïôî ïôî ïôî ïôê îôð

ëôë êôë êôë è è ïð ïî

ïðð ïîë ïëð ïëð ïéë îðð îëð

ïèë îîð îëë îêë íðð íîë íéë

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

éôðð ïíôðð ïíôðð ïëôðð ïçôðð îìôðð ííôðð

Û´»µ¬®·µ»® ͽ¸´·¬¦óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéðóÛ

ͽ®»©¼®·ª»® »´»½¬®·½·¿² Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð ̱«®²»ª·- »´»½¬®·½·7² Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- »´»½¬®·½·»²- Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð ³»¬ îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® »´»½¬®·-¬¿ Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð Ù·®¿ª·¬» °»® ª·¬· ½±² ·²¬¿¹´·± °»® »´»¬¬®·½·-¬· Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ïéðóÛðêð ïéðóÛðéë ïéðóÛïðð ïéðóÛïîë ïéðóÛíðì ïéðóÛïëð ïéðóÛîðð ïéðóÛíðê ïíî

ÝØÚ óðëïìçë óðëïëðï óðëïëïè óðëïëîë óðëïëëê óðëïëíî óðëïëìç óðëïëêí

³³

³³

³³

³³

ðôì ðôë ðôê ðôè ðôè ïôð ïôð ïôð

îôë íôð íôë ìôð ìôë ëôë ëôë êôð

êð éë ïðð ïîë íðð ïëð îðð íðð

ïìë ïêð ïèë îïð íçë îìë îçë íçë

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

éôðð éôðð çôðð ïìôðð ïìôðð ïìôðð ïëôðð ïéôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ и·´´·°-óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ èéêì ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéðóÐØ

и·´´·°- -½®»©¼®·ª»® ×ÍÑ èéêì ̱«®²»ª·- ÐØ ×ÍÑ èéêì ÐØ µ®«·-µ±°ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ×ÍÑ èéêì ³»¬ îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ÐØ ×ÍÑ èéêì Ù·®¿ª·¬» ¿ ½®±½» ×ÍÑ èéêì ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ïéðóÐØððê ïéðóÐØïðè ïéðóÐØïíð ïéðóÐØîïð ïéðóÐØîíð ïéðóÐØíïë

ÝØÚ óðìîðêê óðìîðéí óðìîðèð óðëëèëï óðëëèêè óðëëèèî

ÐØð ÐØï ÐØï ÐØî ÐØî ÐØí

³³

³³

êð èð íðð ïðð íðð ïëð

ïìë ïéë íçë îðë ìðë îêë

ïî ïî ïî ïî ïî ïî

çôðð ïïôðð ïêôðð ïëôðð ïçôðð îïôðð

б¦·¼®·ªóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ èéêì ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéðóÐÆ

б¦·¼®·ª -½®»©¼®·ª»® ×ÍÑ èéêì ̱«®²»ª·- ×ÍÑ èéêì ÐÆ µ®«·-µ±°ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ×ÍÑ èéêì ³»¬ îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ×ÍÑ èéêì Ù·®¿ª·¬» °®±º·´± б¦·¼®·ª ×ÍÑ èéêì ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ïéðóÐÆððê ïéðóÐÆïðè ïéðóÐÆïíð ïéðóÐÆîïð ïéðóÐÆîíð ïéðóÐÆíïë

ÝØÚ óðëëèçç óðëëçðë óðëëçïî óðëëçîç óðëëçíê óðëëçìí

ÐÆð ÐÆï ÐÆï ÐÆî ÐÆî ÐÆí

³³

³³

êð èð íðð ïðð íðð ïëð

ïìë ïéë íçë îðë ìðë îêë

³³

³³

êð êð êð êð èð èð ïðð ïðð ïîð ïîð ïíð ïíð

ïìë ïìë ïìë ïìë ïêë ïêë ïèë ïçë îïë îîë îìë îìë

ïî ïî ïî ïî ïî ïî

ïðôðð ïíôðð ïéôðð ïëôðð îîôðð îîôðð

ÌÈóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéðóÌ

ÌÈ -½®»©¼®·ª»® ̱«®²»ª·- ÌÈ ÌÈó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ³»¬ îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ÌÈ Ù·®¿ª·¬» ÌÈ ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ïéðóÌðê ïéðóÌðé ïéðóÌðè ïéðóÌðç ïéðóÌïð ïéðóÌïë ïéðóÌîð ïéðóÌîë ïéðóÌîé ïéðóÌíð ïéðóÌìð ïéðóÌìë

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óðëêïðð óðëêïîì óðëêïíï óðëêïìè óðëêïëë óðëçêèî óðëçêçç óðîëèêï óðîëèéè óðîëèèë óðîëèçî óðîëçðè

ÌÈðê ÌÈðé ÌÈðè ÌÈðç ÌÈïð ÌÈïë ÌÈîð ÌÈîë ÌÈîé ÌÈíð ÌÈìð ÌÈìë

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

çôðð çôðð çôðð çôðð ïïôðð ïïôðð ïïôðð ïîôðð ïîôðð ïíôðð ïíôðð ïëôðð

ïíí


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ì¿³°»®óÌÈóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéðóÌï

Ì¿³°»®óÌÈó-½®»©¼®·ª»® ̱«®²»ª·- Ì¿³°»®óÌÈ Ì¿³°»®óÌÈó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ³»¬ îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® Ì¿³°»®óÌÈ Ù·®¿ª·¬» ÌÈ Ì¿³°»® ®»-·-¬¿²¬ ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ïéðóÌîðç ïéðóÌîïð ïéðóÌîïë ïéðóÌîîð ïéðóÌîîë ïéðóÌîîé ïéðóÌîíð ïéðóÌîìð ïéðóÌîìë

ÝØÚ óðëçéðë óðëçéïî óðëçéîç óðëçéíê óðîëèðç óðîëèïê óðîëèîí óðîëèíð óðîëèëì

ÌÈç ÌÈïð ÌÈïë ÌÈîð ÌÈîë ÌÈîé ÌÈíð ÌÈìð ÌÈìë

³³

³³

êð èð èð ïðð ïðð ïîð ïîð ïíð ïíð

ïìë ïêë ïêë ïèð ïçð îïë îîë îìë îìë

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

ïëôðð ïëôðð ïëôðð ïëôðð ïêôðð ïêôðð ïèôðð ïçôðð ïçôðð

ÌÈóÕ«¹»´µ±°ºóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéðóÌî

ÌÈ󾿴´¸»¿¼ ÌÈ @ ¬6¬» -°¸7®·¯«» ÌÈóµ±¹»´µ±° -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ³»¬ îóÕ ¹®»»° ÌÈ ¼» °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ Ù·®¿ª·¬» ÌÈ ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ïéðóÌïðç ïéðóÌïïð ïéðóÌïïë ïéðóÌïîð ïéðóÌïîë ïéðóÌïîé ïéðóÌïíð ïéðóÌïìð

ÝØÚ óðëêïêî óðëçêðê óðëçêïí óðëçêîð óðëçêíé óðëçêìì óðëçêëï óðëçêêè

ÌÈç ÌÈïð ÌÈïë ÌÈîð ÌÈîë ÌÈîé ÌÈíð ÌÈìð

³³

³³

êð èð èð ïðð ïðð ïîð ïîð ïíð

ïìë ïêë ïêë ïèë ïçë îïë îîë îìë

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

ïïôðð ïîôðð ïíôðð ïíôðð ïìôðð ïìôðð ïêôðð ïçôðð

Õ«¹»´µ±°ºóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéðóÕ

Þ¿´´¸»¿¼ -½®»©¼®·ª»® ̱«®²»ª·- @ ¬6¬» -°¸7®·¯«» ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ³»¬ µ±¹»´µ±° »² îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¼» °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ Ù·®¿ª·¬» ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ïéðóÕððî ïéðóÕððí ïéðóÕððì ïéðóÕððë ïéðóÕððê ïéðóÕððè ïéðóÕðïð

ïíì

ÝØÚ óðëïêïé óðëïêîì óðëïêíï óðëïêìè óðëïêêî óðëïêéç óðëïêèê

³³

³³

³³

î í ì ë ê è ïð

ïðð ïðð ïðð ïëð ïëð ïëð ïëð

ïèë ïèë ïèë îëë îëë îêë îêë

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

êôðð éôðð éôðð çôðð ïðôðð ïíôðð ïéôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Í»½¸-µ¿²¬óͬ»½µ-½¸´$--»´ ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéðóÍ

Ò«¬ ¼®·ª»®Ý´7 @ ¼±«·´´» ê °¿²Æ»-µ¿²¬ó¼±°-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ³»¬ îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ª¿-± ¸»¨¿¹±²¿´ ݸ·¿ª» ¿ ¾«--±´¿ »-¿¹±²¿´» ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ïéðóÍðíë ïéðóÍðìð ïéðóÍðìë ïéðóÍðëð ïéðóÍðëë ïéðóÍðêð ïéðóÍðéð ïéðóÍðèð ïéðóÍðçð ïéðóÍïðð ïéðóÍïïð ïéðóÍïîð ïéðóÍïíð ïéðóÍïìð ïéðóÍïéð

ÝØÚ óðëëçëð óðëëçêé óðëëçéì óðëëçèï óðëëççè óðëêððï óïïéíîð óðëêðïè óðëêðîë óðëêðìç óðëêðëê óðëêðêí óðëêðéð óðëêðèé óðëêðçì

íôë ìôð ìôë ëôð ëôë êôð éôð èôð çôð ïðôð ïïôð ïîôð ïí ïì ïéôð

³³

³³

ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë

îîð îîð îîð îîð îîð îíð îíð îíð îíð îìð îìð îìð îìð îìð îìð

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

ïíôðð ïíôðð ïíôðð ïíôðð ïíôðð ïíôðð ïêôðð ïêôðð ïéôðð ïéôðð îïôðð îíôðð îìôðð îìôðð íðôðð

ͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ ײ²»²ª·»®µ¿²¬ ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéðó×Ê

ͽ®»©¼®·ª»®ô ·²²»® -¯«¿®» øα¾»®¬-±²÷ ̱«®²»ª·- ½¿®®7 º»³»´´» ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»® ³»¬ ¾·²²»²ª·»®µ¿²¬ »² îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® °±®¬¿ª¿-±Ù·®¿ª·¬» ½±² ·³°®±²¬¿ ¯«¿¼®¿ » ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ïéðó×Êï ïéðó×Êî ïéðó×Êí

óðëïëèé óðëïëçì óðëïêðð

ìôë ìôë êôð

ï î í

³³

³³

ïðð ïðð ïîë

ïèë ïèë îîð

ïî ïî ïî

ïíôðð ïíôðð ïìôðð

ÌÉ Í½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéðóÌÉ

ÌÉ -½®»©¼®·ª»® ̱«®²»ª·- ÌÉ ÌÉ -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ³»¬ îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ÌÉ Ù·®¿ª·¬» ÌÉ ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ïéðóÌÉî ïéðóÌÉí ïéðóÌÉì ïéðóÌÉë

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óðîëçïë óðîëçíç óðîëçìê óðîëçëí

ÌÉî ÌÉí ÌÉì ÌÉë

³³

³³

èð èð èð èð

ïêë ïéë ïèë ïçë

ïî ïî ïî ïî

ïçôðð ïçôðð îíôðð îíôðð

ïíë


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®-<¬¦» ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº ·² Õ¿®¬±²ª»®°¿½µ«²¹

ïéð

ͽ®»©¼®·ª»® -»¬- ©·¬¸ îÕ ½±³º±®¬ ¹®·°ô ·² ½¿®¼¾±¿®¼ °¿½µ¿¹» Ö»«¨ ¼» ¬±«®²»ª·- @ °±·¹²7» ½±²º±®¬ îÕ »² »³¾¿´´¿¹» ½¿®¬±² ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®-»¬- ³»¬ îóÕ ¹®»»° ·² µ¿®¬±²²»² ¼±±Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ½±² ³¿²¹± ½-³±¼± ¾·½±³°±²»²¬» »² ½¿¶¿ ¼» ½¿®¬-² Í»¬ ¼· ¹·®¿ª·¬» ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ ·² ·³¾¿´´¿¹¹·± ¼· ½¿®¬±²»

ß®¬òó Ò±ò

ïéðóððë

ïéðóððê

ïéðóðïð

ͬ$½µ °·»½»íôð¨ éë íôë¨ïðð ìôð¨ïîë íôë¨ïðð óðëïíèç ìôð¨ïîë ëôë¨ïëð êôë¨ïëð íôð¨ éë ìôð¨ïîë óðëïíçê ëôë¨ïðð êôë¨ïîë èôð¨ïëð îîðóîíðÊ óðëïíéî

ïéðóÌÌÈê óéçïïêî

ó

ÝØÚ

ÐÆï ÐÆî

ó

ó

ë

ï

êïôðð

ó

ÐØï¨èð ÐØî¨ïðð

ó

ê

ï

èðôðð

ÐÆï ÐÆî

ÐØï ÐØî

ó

ïð

ï

ïïìôðð

ó

ó

ïðå ïëå îðå îëå îéå íð

ê

ï

èéôðð

ͽ¸´·¬¦óЮ<¦·-·±²--½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéï

ͽ®»©¼®·ª»® -´±¬ ̱«®²»ª·Í½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¾±½¿ °´¿²¿ Ù·®¿ª·¬» ¼· °®»½·-·±²» °»® ª·¬· ½±² ·²¬¿¹´·±

ß®¬òó Ò±ò ïéïóðèðê ïéïóïîðê ïéïóïëðê ïéïóïèðê ïéïóîððê ïéïóîëðê ïéïóîëðé ïéïóíðïð ïéïóíðïë ïéïóíðîì ïéïóíëïð ïéïóíëïë ïéïóìðïð ïéïóìðïë

ÝØÚ óîèðëëç óîèðëêê óîèðëéí óîèðëèð óððëìêé óðîëçêð óðîëçéé óðîëçèì óðîëççï óðîêðïï óðîêðîè óðîêðíë óðîêðìî óðîêðëç

³³

³³

³³

³³

ðôî ðôî ðôîë ðôí ðôì ðôì ðôì ðôë ðôë ðôë ðôê ðôê ðôè ðôè

ðôè ïôî ïôë ïôè îôð îôë îôë íôð íôð íôð íôë íôë ìôð ìôð

êð êð êð êð êð êð éë ïðð ïëð îìð ïðð ïëð ïðð ïëð

ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïëë ïèð îíð íîð ïèð îíð ïèð îíð

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

ïíôðð ïðôðð çôðð çôðð èôðð éôðð èôðð çôðð çôðð çôðð èôðð çôðð çôðð çôðð

и·´´·°-óЮ<¦·-·±²--½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéïóÐØ

ͽ®»©¼®·ª»® ÐØ Ì±«®²»ª·- ÐØ Í½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ÐØ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ÐØ Ù·®¿ª·¬» ¼· °®»½·-·±²» °®±º·´± и·´´·°-

ß®¬òó Ò±ò ïéïóÐØððð ïéïóÐØðð ïéïóÐØð ïéïóÐØïðè ïéïóÐØïïè ïéïóÐØïîè

ïíê

ÝØÚ óðîêðèð óðîêðéí óðîêðêê óðîêðçé óðîêïðí óðîêïïð

ÐØððð ÐØðð ÐØð ÐØï ÐØï ÐØï

³³

³³

êð êð êð èð ïèë îèë

ïìð ïìð ïìð ïêð îêë íêë

ïî ïî ïî ïî ïî ïî

ïëôðð ïïôðð èôðð ïðôðð ïîôðð ïìôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ б¦·¼®·ªóЮ<¦·-·±²--½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéïóÐÆ

ͽ®»©¼®·ª»® ÐÆ Ì±«®²»ª·- ÐÆ Í½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ÐÆ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ÐÆ Ù·®¿ª·¬» ¼· °®»½·-·±²» °®±º·´± б¦·¼®·ª

ß®¬òó Ò±ò ïéïóÐÆð ïéïóÐÆï

ÝØÚ óððîêìð óððîêêì

ÐÆð ÐÆï

³³

³³

êð èð

ïìð ïêð

ïî ïî

çôðð ïðôðð

ÌÈóЮ<¦·-·±²--½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéïóÌ

ͽ®»©¼®·ª»® ÌÈ Ì±«®²»ª·- ÌÈ Í½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ÌÈ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ÌÈ Ù·®¿ª·¬» ¼· °®»½·-·±²» ÌÈ

ß®¬òó Ò±ò ïéïóÌðï ïéïóÌðî ïéïóÌðí ïéïóÌðì ïéïóÌðë ïéïóÌðê ïéïóÌðé ïéïóÌðè ïéïóÌðç ïéïóÌïð ïéïóÌïë ïéïóÌîð

ÝØÚ óððîèçí óððîçðç óððîçïê óððîçîí óððîçíð óððîçìé óççèéïì óççèéîï óççèéíè óççèéìë óççèéëî óððïìïì

Ìðï Ìðî Ìðí Ìðì Ìðë Ìðê Ìðé Ìðè Ìðç Ìïð Ìïë Ìîð

³³ êð êð êð êð êð êð êð êð êð èð èð ïðð

³³ ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïêð ïêð ïèð

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

ïéôðð ïéôðð ïéôðð ïéôðð ïëôðð ïïôðð ïïôðð ïïôðð ïïôðð ïïôðð ïîôðð ïîôðð

Í»½¸-µ¿²¬óЮ<¦·-·±²--½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéïóÍ

Ø»¨¿¹±² °®»½·-·±² -½®»©¼®·ª»® ̱«®²»ª·- ¼» °®7½·-·±² @ -·¨ °¿²- ½®»«¨ Æ»-µ¿²¬ °®»½·-·»ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»® Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¼» °®»½·-·-² ¸»¨¿¹±²¿´ Ù·®¿ª·¬» ¼· °®»½·-·±²» »-¿¹±²¿´»

ß®¬òó Ò±ò ïéïóÍðé ïéïóÍðç ïéïóÍïí ïéïóÍïë ïéïóÍîð ïéïóÍîë ïéïóÍíð

ÝØÚ óððëðïê óððëðîí óíïìííð óèçëðêè óððëðëì óççèêëí óççèêêð

ðôé ðôç ïôí ïôë îôð îôë íôð

³³

³³

êð êð êð êð êð êð êð

ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

ïïôðð ïðôðð çôðð çôðð èôðð èôðð éôðð

Í»½¸-µ¿²¬óÕ«¹»´µ±°ºóЮ<¦·-·±²--½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéïóÍÕ

Ø»¨¿¹±² °®»½·-·±² -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ ̱«®²»ª·- ¼» °®7½·-·±² @ ¬6¬» -°¸7®·¯«» @ -·¨ °¿²- ½®»«¨ Æ»-µ¿²¬óµ±¹»´µ±° °®»½·-·»ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»® Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¼» °®»½·-·-² ¸»¨¿¹±²¿´ ½±² °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ Ù·®¿ª·¬» ¼· °®»½·-·±²» »-¿¹±²¿´» ½±² ¬»-¬¿ ¿ -º»®¿

ß®¬òó Ò±ò ïéïóÍÕïë ïéïóÍÕîð ïéïóÍÕîë ïéïóÍÕíð ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óððëïëí óððëïêð óððëïéé óððëïèì

³³

³³

³³

ïôë îôð îôë íôð

êð êð êð êð

ïìð ïìð ïìð ïìð

ïî ïî ïî ïî

ïíôðð ïïôðð ïïôðð ïðôðð ïíé


©©©òµ«µµ±ò½±³ Í»½¸-µ¿²¬óͬ»½µ-½¸´$--»´

ïéïóÍÌ

Ø»¨¿¹±² -±½µ»¬ ©®»²½¸ Ý´7- »² ¬«¾» ¼®±·¬»- @ -·¨ °¿²- ½®»«¨ Æ»-µ¿²¬ ¼±°-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»® Ô´¿ª» ¼» ¬«¾± ¸»¨¿¹±²¿´ ݸ·¿ª· ¿ ¾«--±´» »-¿¹±²¿´·

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

ïéïóÍÌïë ïéïóÍÌîð ïéïóÍÌîë ïéïóÍÌíð ïéïóÍÌíî ïéïóÍÌíë ïéïóÍÌìð ïéïóÍÌìë ïéïóÍÌëð ïéïóÍÌëë

óððîéèé óððîéçì óððîèðð óççèêéé óððîèíï óððîèìè óççèêèì óççèêçï óççèéðé óððîèèê

ïôë îôð îôë íôð íôî íôë ìôð ìôë ëôð ëôë

³³

³³

êð êð êð êð êð êð êð êð êð êð

ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð ïìð

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

ïèôðð ïéôðð ïëôðð ïëôðð ïëôðð ïêôðð ïêôðð ïêôðð ïêôðð ïêôðð

Ю<¦·-·±²--½¸®¿«¾»²¼®»¸»® Í<¬¦» ·² α´´¬¿-½¸»

ïéïóÎ

Ю»½·-·±² -½®»©¼®·ª»® -»¬-ô ·² ®±´´·²¹ ½¿-» Ö»«¨ ¼» ¬±«®²»ª·- ¼» °®7½·-·±² »² ¬®±«--» Ю»½·-·»ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»® -»¬- ·² ®±´¬¿Ö«»¹±- ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±® ¼» °®»½·-·-² »² ¾±´-¿ »²®±´´¿¾´» Í»¬ ¼· ¹·®¿ª·¬» ¼· °®»½·-·±²» ·² ¾±®-¿ ¿ªª±´¹·¾·´»

ß®¬òó Ò±ò

ͬ$½µ °·»½»-

ÝØÚ

ïéïóÎððê óðïèïïë

ïôë¨êð îôð¨êð îôë¨éë

ÐØðð¨êð ÐØð¨êð ÐØï¨êð

ó

ó

ê

ï

ëêôðð

ïéïóÎïðê óðïèïîî

ó

ó

ÌÈðìå ÌÈðë ÌÈðêå ÌÈðé ÌÈðèå ÌÈïð

ó

ê

ï

ééôðð

ïéïóÎîðê óðïèïíç

ó

ó

ó

îôëå íôð íôëå ìôð ëôðå ëôë

ê

ï

çêôðð

É»®µ-¬¿¬¬óͽ¸´·¬¦óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® Ü×Ò ëîêì ×ÍÑ îíèð ³·¬ ر´¦¹®·ºº

ïéî

Û²¹·²»»®‘ ­ ­½®»©¼®·ª»® Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð ̱«®²»ª·­ ¼‘ ¿¬»´·»® Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð É»®µ°´¿¿¬-ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð ³»¬ ¸±«¬»² ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¼» ·²¹»²·»®± Ü×Ò ëîêë ×ÍÑ îíèð Ù·®¿ª·¬» ¼¿ ±ºº·½·²¿ °»® ª·¬· ½±² ·²¬¿¹´·± Ü×Ò ëîêì ×ÍÑ îíèð ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ·² ´»¹²±

ß®¬òó Ò±ò ïéîóðéë ïéîóðçð ïéîóïðð ïéîóïîë ïéîóïëð ïéîóïéë ïéîóîðð ïéîóîëð

ïíè

ÝØÚ óççèéêç óççèééê óççèéèí óççèéçð óççèèðê óççèèïí óççèèîð óççèèíé

³³

³³

³³

³³

ðôê ðôè ïôð ïôî ïôî ïôê îôð îôë

íôë ìôë ëôë êôë èôð ïðôð ïîôð ïìôð

éë çð ïðð ïîë ïëð ïéë îðð îëð

ïéë ïçð îðð îíë îêð íðð íîë íéë

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

ïðôðð ïïôðð ïíôðð ïëôðð ïéôðð îðôðð îêôðð íìôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ и·´´·°-óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ èéêì ³·¬ ر´¦¹®·ºº

ïéîóÐØ

и·´´·°- -½®»©¼®·ª»® ×ÍÑ èéêì ©·¬¸ ©±±¼ ¸¿²¼´» ̱«®²»ª·- ½®«½·º±®³» ×ÍÑ èéêì @ °±·¹²7» »² ¾±·Ð¸·´´·°- -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ×ÍÑ èéêë ³»¬ ¸±«¬»² ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® и·´´·°- ×ÍÑ èéêì ½±² ³¿²¹± ¼» ³¿¼»®¿ Ù·®¿ª·¬» и·´´·°- ×ÍÑ èéêì ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ·² ´»¹²±

ß®¬òó Ò±ò ïéîóÐØï ïéîóÐØî ïéîóÐØí ïéîóÐØì

ÝØÚ óççèèìì óççèèëï óççèèêè óççèèéë

ÐØï ÐØî ÐØí ÐØì

³³

³³

èð ïðð ïëð îðð

ïèð îïð îéë íîë

ïî ïî ïî ïî

ïîôðð ïìôðð ïçôðð îêôðð

б¦·¼®·ªóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ èéêì ³·¬ ر´¦¹®·ºº

ïéîóÐÆ

б¦·¼®·ª -½®»©¼®·ª»® ×ÍÑ èéêì ©·¬¸ ©±±¼ ¸¿²¼´» ̱«®²»ª·- б¦·¼®·ª ×ÍÑ èéêì @ °±·¹²7» »² ¾±·Ð±¦·¼®·ª -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ×ÍÑ èéêë ³»¬ ¸±«¬»² ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® б¦·¼®·ª ×ÍÑ èéêì ½±² ³¿²¹± ¼» ³¿¼»®¿ Ù·®¿ª·¬» б¦·¼®·ª ×ÍÑ èéêì ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ·² ´»¹²±

ß®¬òó Ò±ò ïéîóÐÆï ïéîóÐÆî ïéîóÐÆí ïéîóÐÆì

ÝØÚ óççèèèî óççèèçç óððïëèî óççèçðë

ÐÆï ÐÆî ÐÆí ÐÆì

³³

³³

èð ïðð ïëð îðð

ïèð îïð îéë íîë

ïî ïî ïî ïî

ïíôðð ïëôðð îðôðð îêôðð

ͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®-¿¬¦ ³·¬ ر´¦¹®·ºº ·² Õ¿®¬±²ª»®°¿½µ«²¹

ïéî

ͽ®»©¼®·ª»® -»¬ ©·¬¸ ©±±¼ ¸¿²¼´» ·² ½¿®¼¾±¿®¼ °¿½µ¿¹·²¹ Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·- @ °±·¹²7» »² ¾±·- »² »³¾¿´´¿¹» ½¿®¬±² ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®-»¬ ³»¬ ¸±«¬»² ¹®»»° ·² µ¿®¬±²²»² ¼±±Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ½±² ³¿²¹± ¼» ³¿¼»®¿ »² »³¾¿´¿¶» ¼» ½¿®¬-² Í»¬ ¼· ¹·®¿ª·¬» ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ·² ´»¹²± ·² ·³¾¿´´¿¹¹·± ¼· ½¿®¬±²»

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ïéîóððê

óððïìðé

íôë¨ éë ìôë¨ çð ëôë¨ïðð êôë¨ïîë

ÐØï ÐØî

ê

ÝØÚ

ï

ééôðð

É»®µ-¬¿¬¬óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® Ü×Ò ëîêë

ïéë

Û²¹·²»»®‘ ­ ­½®»©¼®·ª»® Ü×Ò ëîêë ̱«®²»ª·­ ¼‘ ¿¬»´·»® Ü×Ò ëîêë É»®µ°´¿¿¬-ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- Ü×Ò ëîêë Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¼» ·²¹»²·»®± Ü×Ò ëîêë Ù·®¿ª·¬» °»® ±ºº·½·²¿ Ü×Ò ëîêë

ß®¬òó Ò±ò ïéëóðéë ïéëóïðð ïéëóïîë ïéëóïëð ïéëóïéë ïéëóîðð ïéëóîëð ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óççèçíê óççèçìí óððìéïî óççèçëð óççèçêé óççèçéì óððìéëð

³³

³³

³³

³³

ïôð ïôî ïôî ïôî ïôî ïôê îôð

ëôë êôë êôë è è ïð ïî

ïðð ïîë ïëð ïëð ïéë îðð îëð

ïèë îîð îëð îêð îèë íîð íéð

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

êôðð èôðð çôðð ïïôðð ïíôðð ïéôðð îíôðð ïíç


©©©òµ«µµ±ò½±³ Û´»µ¬®·µ»® ͽ¸´·¬¦óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® Ü×Ò ëîêë

ïéëóÛ

ͽ®»©¼®·ª»® »´»½¬®·½·¿² Ü×Ò ëîêë ̱«®²»ª·­ ¼‘ ¿¬»´·»® Ü×Ò ëîêë ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- »´»½¬®·½·»²- Ü×Ò ëîêë Ü»-¬±®²·´´¿¼±® »´»½¬®·½·-¬¿ Ü×Ò ëîêë Ù·®¿ª·¬» °»® ª·¬· ½±² ·²¬¿¹´·± Ü×Ò ëîêë °»® »´»¬¬®·½·-¬·

ß®¬òó Ò±ò ïéëóÛðêð ïéëóÛðéë ïéëóÛïðð ïéëóÛïîë ïéëóÛïëð ïéëóÛîðð

ÝØÚ óððìéêé óðîìîìê óðîìîëí óðîìîêð óðîìîéé óðîìîçï

³³

³³

³³

³³

ðôì ðôë ðôê ðôè ïôð ïôð

îôë íôð íôë ìôð ëôë ëôë

êð éë ïðð ïîë ïëð îðð

ïíð ïìë ïèð ïèð îìð îçð

ïî ïî ïî ïî ïî ïî

ëôðð ëôðð êôðð êôðð éôðð èôðð

и·´´·°-óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ èéêì

ïéëóÐØ

и·´´·°- -½®»©¼®·ª»® ×ÍÑ èéêì ̱«®²»ª·- ½®«½·º±®³» ×ÍÑ èéêì и·´´·°- -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ×ÍÑ èéêì Ü»-¬±®²·´´¿¼±® и·´´·°- ×ÍÑ èéêì Ù·®¿ª·¬» и·´´·°- ×ÍÑ èéêì

ß®¬òó Ò±ò ïéëóÐØð ïéëóÐØï ïéëóÐØî ïéëóÐØí ïéëóÐØì

ÝØÚ óðîìíïì óðîìíîï óðîìííè óðîìíìë óðîìíëî

ÐØð ÐØï ÐØî ÐØí ÐØì

³³

³³

êð èð ïðð ïëð îðð

ïíð ïéð îðð îêð íîð

³³

³³

êð èð ïðð ïëð îðð

ïíð ïéð îðð îêð íîð

ïî ïî ïî ïî ïî

ëôðð èôðð çôðð ïîôðð îîôðð

б¦·¼®·ªóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ èéêì

ïéëóÐÆ

б¦·¼®·ª -½®»©¼®·ª»® ×ÍÑ èéêì ̱«®²»ª·- б¦·¼®·ª ×ÍÑ èéêì б¦·¼®·ª -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ×ÍÑ èéêë Ü»-¬±®²·´´¿¼±® б¦·¼®·ª ×ÍÑ èéêì Ù·®¿ª·¬» б¦·¼®·ª ×ÍÑ èéêì

ß®¬òó Ò±ò ïéëóÐÆð ïéëóÐÆï ïéëóÐÆî ïéëóÐÆí ïéëóÐÆì

ïìð

ÝØÚ óðîìíéê óðîìíèí óðîìíçð óðîììðê óðîììïí

ÐÆð ÐÆï ÐÆî ÐÆí ÐÆì

ïî ïî ïî ïî ïî

êôðð çôðð ïïôðð ïëôðð îêôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ÌÈóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéëóÌ

ÌÈ -½®»©¼®·ª»® ̱«®²»ª·- ÌÈ ÌÈ -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ÌÈ Ù·®¿ª·¬» ÌÈ

ß®¬òó Ò±ò ïéëóÌðê ïéëóÌðé ïéëóÌðè ïéëóÌðç ïéëóÌïð ïéëóÌïë ïéëóÌîð ïéëóÌîë ïéëóÌîé ïéëóÌíð ïéëóÌìð ïéëóÌìë

ÝØÚ óðîììîð óðîììíé óðîììëï óðîììêè óðîììéë óðïçîîè óðïçîíë óðïçíëè óðïçíêë óðïçíéî óðïçíèç óðïçíçê

ÌÈê ÌÈé ÌÈè ÌÈç ÌÈïð ÌÈïë ÌÈîð ÌÈîë ÌÈîé ÌÈíð ÌÈìð ÌÈìë

³³

³³

êð êð êð êð èð èð ïðð ïðð ïîð ïîð ïíð ïíð

ïíð ïíð ïíð ïíð ïêð ïêð ïèð ïçð îïð îîð îìð îìð

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

éôðð éôðð éôðð éôðð èôðð èôðð èôðð çôðð çôðð ïïôðð ïîôðð ïíôðð

ÌÈóÕ«¹»´µ±°ºóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéëóÌï

ÌÈ -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ ̱«®²»ª·- ÌÈ @ ¬6¬» -°¸7®·¯«» Õ±¹»´µ±° ÌÈ -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ÌÈ ½±² °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ Ù·®¿ª·¬» ÌÈ ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿

ß®¬òó Ò±ò ïéëóÌïðç ïéëóÌïïð ïéëóÌïïë ïéëóÌïîð ïéëóÌïîë ïéëóÌïîé ïéëóÌïíð ïéëóÌïìð

ÝØÚ óðîììèî óðîììçç óðîìëðë óðîìëîç óðîìëíê óðïçïçè óðïçîðì óðïçîïï

ÌÈç ÌÈïð ÌÈïë ÌÈîð ÌÈîë ÌÈîé ÌÈíð ÌÈìð

³³

³³

êð èð èð ïðð ïðð ïîð ïîð ïíð

ïíð ïêð ïêð ïèð ïçð îïð îîð îìð

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

èôðð çôðð çôðð çôðð ïðôðð ïðôðð ïîôðð ïìôðð

Ì¿³°»®óÌÈóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéëóÌî

Ì¿³°»® ÌÈ -½®»©¼®·ª»® ̱«®²»ª·- Ì¿³°»® ÌÈ Ì¿³°»® ÌÈ -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±® Ì¿³°»® ÌÈ Ù·®¿ª·¬» ÌÈ Ì¿³°»® ®»-·-¬¿²¬

ß®¬òó Ò±ò ïéëóÌîðç ïéëóÌîïð ïéëóÌîïë ïéëóÌîîð ïéëóÌîîë ïéëóÌîîé ïéëóÌîíð ïéëóÌîìð ïéëóÌîìë

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óðïçîìî óðïçîêê óðïçîéí óðïçîèð óðïçîçé óðïçíðí óðïçíïð óðïçíîé óðïçíìï

ÌÈç ÌÈïð ÌÈïë ÌÈîð ÌÈîë ÌÈîé ÌÈíð ÌÈìð ÌÈìë

³³

³³

êð èð èð ïðð ïðð ïîð ïîð ïíð ïíð

ïíð ïêð ïêð ïèð ïçð îïð îîð îìð îìð

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

çôðð çôðð çôðð çôðð ïðôðð ïðôðð ïðôðð ïíôðð ïìôðð

ïìï


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ê»®¹¿-»®óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéëóÊ

Ý¿®¾«®»¬¬±®ó-½®»©¼®·ª»® ̱«®²»ª·- ¼» ½¿®¾«®¿¬»«® ͬ«¾¾§ -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ½¿®®±½»®± Ù·®¿ª·¬» °»® ´¿ ®»¹±´¿¦·±²» ¼»´´¿ ½¿®¾«®¿¦·±²»

ß®¬òó Ò±ò ïéëóÊðìë ïéëóÊðêð ïéëóÊðèð

ÝØÚ óðïçìðî óðïçìîê óðïçìíí

³³

³³

³³

ìôë êôð èôð

íë íë íë

èë èë èë

ïî ïî ïî

îôðð íôðð íôðð

и·´´·°-óÊ»®¹¿-»®óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïéëóÊÐØ

Ý¿®¾«®»¬¬±®ó-½®»©¼®·ª»® ÐØ Ì±«®²»ª·- ½¿®¾«®¿¬»«® ÐØ Í¬«¾¾§ ÐØ µ®«·-µ±°ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ½¿®®±½»®± ÐØ Ù·®¿ª·¬» °»® ´¿ ®»¹±´¿¦·±²» ¼»´´¿ ½¿®¾«®¿¦·±²» и·´´·°-

ß®¬òó Ò±ò ïéëóÊÐØï ïéëóÊÐØî

ÝØÚ óðïçììð óðïçìëé

ÐØï ÐØî

³³

³³

íë íë

èë èë

ïî ïî

îôðð íôðð

ͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®-¿¬¦ ·² Õ¿®¬±²ª»®°¿½µ«²¹

ïéë

ͽ®»©¼®·ª»®- -»¬ ·² ½¿®¼¾±¿®¼ °¿½µ¿¹·²¹ Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·- »² »³¾¿´´¿¹» ½¿®¬±² ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®-»¬ ·² µ¿®¬±²²»² ¼±±Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- »² »³¾¿´¿¶» ¼» ½¿®¬-² Í»¬ ¼· ¹·®¿ª·¬» ·² ·³¾¿´´¿¹¹·± ¼· ½¿®¬±²»

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ïéëóððê

ïéëóðïð

ëôë¨ïðð ÐØï¨ èð óîîïèêé êôë¨ïîë èôð¨ïëð ÐØî¨ïðð í¨ïìð øîîðóîëðÊ÷ íôð¨éë íôë¨ïðð ëôë¨ïðð ÐØï óççèçîç êôë¨ïîë ÐØî èôð¨ïëð í¨ïìð øîîðóîëðÊ÷

ÝØÚ

ó

ê

ï

ìçôðð

ÐÆï ÐÆî

ïð

ï

èðôðð

ß«º®»·¾»®

ïéëóÊÍÎ

λ¿³»® ß´8²» Ϋ·³»® Ы²¦-² ®»¼±²¼± ᦩ·»®¬¿µ

H

ß®¬òó Ò±ò ïéëóÊÍÎê

ïìî

óðïçìêì

ÝØÚ

³³

³³

³³

ê

ïðð

ïçð

ïî

ìôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ʱ®-¬»½¸»®

ïéëóÊÍÊ

ß©´ ß´8²» Ю·»³ Ы²¦-² ®»¼±²¼± Ю¦»¾·¶¿µ

H

ß®¬òó Ò±ò ïéëóÊÍÊê

óðïçìéï

ÝØÚ

³³

³³

³³

ê

ïðð

ïçð

³³

³³

³³

éòë

ïðð

îðð

ïî

ìôðð

Ò¿¹»´¸»¾»®

ïéëóÕØ

Í°·µ» °«´´»® ½´±« -±«´»«® Õ±»ª±»¬ Ý´¿ª± ´»ª»²¬±® Ô»ª»®·²±

ß®¬òó Ò±ò ïéëóÕØï

ÝØÚ óðîìíðé

ïî

îíôðð

ÊÜÛóͽ¸´·¬¦óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéê

ÊÜÛ -´±¬¬»¼ -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ îÕ ½±³º±®¬ ¹®·° ̱«®²»ª·- ½®«½·º±®³» ·-±´7 @ °±·¹²7» ½±²º±®¬ îÕ ÊÜÛ ¹´»«ºó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»® ³»¬ îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® °´¿²± ÊÜÛ ½±² ³¿²¹± ½-³±¼± ¾·½±³°±²»²¬» Ù·®¿ª·¬» °»® ª·¬· ½±² ·²¬¿¹´·± ·-±´¿¬± -»½±²¼± ÊÜÛ ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò

ÛÒ êðçðð Ü×Ò ëîêì ïððð Ê

ïéêóðéë ïéêóïðð ïéêóïîë ïéêóïëð

ÝØÚ óðïéíéè óðïéíèë óðïéíçî óðïéìðè

³³

³³

³³

³³

ðôì ðôê ïôð ïôî

îôë íôë ëôë êôë

éë ïðð ïîë ïëð

ïêð ïèë îíð îêë

ïî ïî ïî ïî

ïïôðð ïïôðð ïéôðð ïçôðð

ÊÜÛóи·´´·°-óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéêóÐØ

ÊÜÛ °¸·´´·°- -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ îÕ ½±³º±®¬ ¹®·° ̱«®²»ª·- °´¿¬ ·-±´7 @ °±·¹²7» ½±²º±®¬ îÕ ÊÜÛ Ð¸·´´·°- -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»® ³»¬ îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® и·´´·°- ÊÜÛ ½±² ³¿²¹± ½-³±¼± ¾·½±³°±²»²¬» Ù·®¿ª·¬» ½±² °®±º·´± и·´´·°- ·-±´¿¬± -»½±²¼± ÊÜÛ ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò

ÛÒ êðçðð ×ÍÑ èéêì ïððð Ê

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ïéêóÐØð ïéêóÐØï ïéêóÐØî ïéêóÐØí

ÝØÚ óðïéìïë óðïéìîî óðïéììê óðïéìëí

ÐØð ÐØï ÐØî ÐØí

³³

³³

êð èð ïðð ïëð

ïìë ïéë îðë îêë

ïî ïî ïî ïî

ïîôðð ïìôðð ïèôðð îîôðð

ïìí


©©©òµ«µµ±ò½±³ ÊÜÛóб¦·¼®·ªóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïéêóÐÆ

ÊÜÛ Ð±¦·¼®·ª -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ îÕ ½±³º±®¬ ¹®·° ̱«®²»ª·- б¦·¼®·ª ·-±´7 @ °±·¹²7» ½±²º±®¬ îÕ ÊÜÛ Ð±¦·¼®·ª -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»® ³»¬ îóÕ ¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® б¦·¼®·ª ÊÜÛ ½±² ³¿²¹± ½-³±¼± ¾·½±³°±²»²¬» Ù·®¿ª·¬» °®±º·´± б¦·¼®·ª ·-±´¿¬± -»½±²¼± ÊÜÛ ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò

ÛÒ êðçðð ×ÍÑ èéêì ó ïððð Ê

ÝØÚ ³³

³³

ïéêóÐÆð

óðïéìêð

ÐÆð

êð

ïìë

ïî

ïíôðð

ïéêóÐÆï

óðïéìéé

ÐÆï

èð

ïéë

ïî

ïêôðð

ïéêóÐÆî

óðïéìèì

ÐÆî

ïðð

îðë

ïî

ïçôðð

ïéêóÐÆí

óðïéìçï

ÐÆí

ïëð

îêë

ïî

îëôðð

ÊÜÛóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®óÍ¿¬¦ ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº ·² Õ¿®¬±²ª»®°¿½µ«²¹

ïéê

ÊÜÛ -½®»©¼®·ª»® -»¬ ©·¬¸ îÕ ½±³º±®¬ ¹®·°ô ·² ½¿®¼¾±¿®¼ °¿½µ¿¹» Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·- ·-±´7- @ °±·¹²7» ½±²º±®¬ îÕ »² »³¾¿´´¿¹» ½¿®¬±² ÊÜÛ -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®-»¬ ³»¬ îóÕ ¹®»»° ·² µ¿®¬±²²»² ¼±±Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ÊÜÛ ½±² ³¿²¹± ½-³±¼± ¾·½±³°±²»²¬» »² ½¿¶¿ ¼» ½¿®¬-² Í»¬ ¼· ¹·®¿ª·¬» ·-±´¿¬· -»½±²¼± ÊÜÛ ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ îÕ ·² ·³¾¿´´¿¹¹·± ¼· ½¿®¬±²»

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò ïéêóððë

óðïéíêï

îôë¨éëå íôë¨ïððå ëôë¨ïîë

ÐØïå ÐØî

ë

ÝØÚ ï

éìôðð

ÛÒ êðçðð ×ÍÑ èéêì ïððð Ê

Í°¿²²«²¹-°®$º»®

ïéêóÍî

ʱ´¬¿¹»ó¬»-¬»® Ì»-¬»«® ¼» ª±´¬¿¹» Í°¿²²·²¹¦±»µ»® Ê»®·º·½¿¼±® ¼» ª±´¬¿¶» ÊÜÛ ×²¼·½¿¬±®» ¼· ¬»²-·±²»

ß®¬òó Ò±ò ïéêóÍîëð ïéêóÍîçð

ÝØÚ óðððéîï óðïéëïì

³³

³³

ʱ´¬

íôð íôë

ïìð ïçð

îîðóîëð îîðóîëð

³³

³³

ʱ´¬

í íôë

ïìð ïçð

îîðóîëð îîðóîëð

ïî ïî

íôðð ëôðð

Í°¿²²«²¹-°®$º»® ¬®¿²-°¿®»²¬

ïéêóÍï ïéêóÍïìð

ʱ´¬¿¹» ¬»-¬»®ô ¬®¿²-°¿®»²¬ Ì»-¬»«® ¼» ª±´¬¿¹» ¬®¿²-°¿®»²¬ Í°¿²²·²¹¬»-¬»® ¬®¿²-°¿®¿²¬ Ê»®·º·½¿¼±® ¼» ¬»²-·-² ¬®¿²-°¿®»²¬» ײ¼·½¿¬±®» ¼· ¬»²-·±²» ¬®¿-°¿®»²¬»

ïéêóÍïçð

ß®¬òó Ò±ò ïéêóÍïìð ïéêóÍïçð

ïìì

ÝØÚ óçççðçì óðïéëðé

ïî ïî

îôðð íôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ з½µ ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïééóÐ

з½µ б·²¬» з½µ Ы²¦-² ˬ»²-·´» ½±² °«²¬¿ ¿ ¹¿²½·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ Ð·½µ

H

ß®¬òó Ò±ò ïééóÐððð

óðïéëíè

ÝØÚ

³³

³³

³³

íôë

éð

ïëë

ï

çôðð

з½µ ìëp ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïééóÐ

з½µ ìëp б·²¬» ìëp з½µ ìëp Ы²¦-² ìëf Ы²¬¿ ¿ ¹¿²½·± ¼· ìëp ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ Ð·½µ ìëp

H

ß®¬òó Ò±ò ïééóÐðìë

óðïéëìë

ÝØÚ

³³

³³

³³

íôë

éð

ïëë

ïî

çôðð

з½µ çðp ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ïééóÐ

з½µ çðp б·²¬» çðp з½µ çðp Ы²¦-² çðf Ы²¬¿ ¿ ¹¿²½·± ¼· çðp ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ Ð·½µ çðp

H

ß®¬òó Ò±ò ïééóÐðçð

óðïéëëî

ÝØÚ

³³

³³

³³

íôë

éð

ïëë

ïî

çôðð

ر±µ

ïééóØ

ر±µ Ý®±½¸»¬ ر±µ Ù¿²½¸± ˲½·²± ر±µ

H

ß®¬òó Ò±ò ïééóØððð

óðïéëîï

ÝØÚ

³³

³³

³³

íôë

éð

ïëë

ïî

çôðð

з½µ- ú ر±µ- ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº ·³ Í¿¬¦

ïééóØÐ

з½µ- ú ر±µ- Í»¬ Ö»« ¼» °±·²¬»- »¬ ½®±½¸»¬Ð·½µ- ú ر±µ- -»¬ Ö«»¹± ¼» °«²¦±²»- § ¹¿²½¸±Ë¬»²-·´· ½±² °«²¬¿ ¿ ¹¿²½·± » ¿ «²½·²± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ Æ»-¬¿© з½µ- ú ر±µÍ¬$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò ïééóØÐðì

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óïëèïíî

ïééóÐðððå ïééóÐðìë ïééóÐðçðå ïééóØððð

Õ«²-¬-¬±ºº

ì

ÝØÚ

ï

ìïôðð

ïìë


©©©òµ«µµ±ò½±³ É»®µ-¬¿¬¬óͽ¸´·¬¦óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® Ü×Ò ëîêì

ïèð

Û²¹·²»»®‘ ­ ­½®»©¼®·ª»® Ü×Ò ëîêì ̱«®²»ª·­ ¼‘ ¿¬»´·»® Ü×Ò ëîêì É»®µ°´¿¿¬-ó -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»® Ü×Ò ëîêì Ü»-¬·´´¿¼±® ¼» ·²¹»²·»®± Ü×Ò ëîêì Ù·®¿ª·¬» °»® ª·¬· ½±² ·²¬¿¹´·± Ü×Ò ëîêì ¼¿ ±ºº·½·²¿

ß®¬òó Ò±ò ïèðóðéë ïèðóïðð ïèðóïîë ïèðóïëð ïèðóïéë ïèðóîðð ïèðóîëð

ÝØÚ óðïéëèí óðíéíîï óðíéííè óðíéíìë óðíéíëî óðíéíêç óðíéíéê

³³

³³

³³

³³

ðôê ðôè ïôð ïôî ïôî ïôî ïôê

ì ë ëôë êôë è ç ïð

éë ïðð ïîë ïëð ïéë îðð îëð

ïìë ïèð îïë îëð îèë íïð íêð

ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî

íôðð íôðð ìôðð ëôðð éôðð çôðð ïëôðð

Û´»µ¬®·µ»® ͽ¸´·¬¦óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® Ü×Ò ëîêì

ïèðóÛ

ͽ®»©¼®·ª»® »´»½¬®·½·¿² Ü×Ò ëîêì ̱«®²»ª·- »´»½¬®·½·7² Ü×Ò ëîêì ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- »´»½¬®·½·»²- Ü×Ò ëîêì Ü»-¬±®²·´´¿¼±® »´»½¬®·½·-¬¿ Ü×Ò ëîêì Ù·®¿ª·¬» °»® ª·¬· ½±² ·²¬¿¹´·± Ü×Ò ëîêì °»® »´»¬¬®·½·-¬·

ß®¬òó Ò±ò ïèðóÛðéë ïèðóÛïðð ïèðóÛïîë ïèðóÛïëð ïèðóÛïéë ïèðóÛîðð

ÝØÚ óðíéíèí óðíéíçð óðíéìðê óðíéìïí óðíéìîð óðíéìíé

³³

³³

³³

³³

ðôë ðôê ðôè ðôè ðôè ïôð

í ì ì ë ë ë

éë ïðð ïîë ïëð ïéë îðð

ïìë ïèð ïèð îìð îêë îçð

ïî ïî ïî ïî ïî ïî

íôðð íôðð ìôðð ëôðð éôðð çôðð

и·´´·°-óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ èéêì

ïèðóÐØ

и·´´·°- -½®»©¼®·ª»® ×ÍÑ èéêì ̱«®²»ª·- ½®«½·º±®³» ×ÍÑ èéêì и·´´·°- -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ×ÍÑ èéêì Ü»-¬±®²·´´¿¼±® и·´´·°- ×ÍÑ èéêì Ù·®¿ª·¬» и·´´·°- ×ÍÑ èéêì

ß®¬òó Ò±ò ïèðóÐØð ïèðóÐØï ïèðóÐØî ïèðóÐØí ïèðóÐØì

ÝØÚ óðíéìëï óðíéìêè óðíéìéë óðíéìèî óðíéëðë

ÐØð ÐØï ÐØî ÐØí ÐØì

³³

³³

êð èð ïðð ïëð îðð

ïíð ïêð ïçð îêð íîð

ïî ïî ïî ïî ïî

íôðð ìôðð ëôðð èôðð ïëôðð

и·´´·°-óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ èéêì

ïèðóÐÆ

и·´´·°- -½®»©¼®·ª»® ×ÍÑ èéêì ̱«®²»ª·- ½®«½·º±®³» ×ÍÑ èéêì и·´´·°- -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ×ÍÑ èéêì Ü»-¬±®²·´´¿¼±® и·´´·°- ×ÍÑ èéêì Ù·®¿ª·¬» и·´´·°- ×ÍÑ èéêì

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ïèðóÐÆð ïèðóÐÆï ïèðóÐÆî ïèðóÐÆí ïèðóÐÆì ïìê

óðíéëïî óðíéëîç óðíéëíê óðíéëìí óðíéëëð

íôð ìôë êôð èôð ïðôð

ÐÆð ÐÆï ÐÆî ÐÆí ÐÆì

³³

³³

êð èð ïðð ïëð îðð

ïíð ïêð ïçð îêð íîð

ïî ïî ïî ïî ïî

ìôðð ëôðð êôðð çôðð ïêôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®-¿¬¦ ·² Õ¿®¬±²ª»®°¿½µ«²¹

ïèð

ͽ®»©¼®·ª»®- -»¬ ·² ½¿®¼¾±¿®¼ °¿½µ¿¹·²¹ Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·- »² »³¾¿´´¿¹» ½¿®¬±² ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®-»¬ ·² µ¿®¬±²²»² ¼±±Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- »² »³¾¿´¿¶» ¼» ½¿®¬-² Í»¬ ¼· ¹·®¿ª·¬» ·² ·³¾¿´´¿¹¹·± ¼· ½¿®¬±²»

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ïèðóððê

óðïéëêç

ïèðóððë

óïëèïìç

ïèðóðïð

óðïéëéê

ë¨ïððå ëôë¨ïîëå êôë¨ïëðå í¨ïìðøîîðóîëðÊ÷ í¨éëå ëôë¨ïîëå êôë¨ïëð í¨éëå ì¨ïððå ì¨ïîëå ëôë¨ïîëå è¨ïéëå í¨ïìðøîîðóîëðÊ÷

ÝØÚ

ÐØïå ÐØî

ê

ï

îçôðð

ÐØïå ÐØî

ë

ï

îîôðð

ÐØðå ÐØïå ÐØîå ÐØí

ïð

ï

ìêôðð

˳-¬»½µ-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïèðóË

ͽ®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ®»ª»®-·¾´» ¾´¿¼» ̱«®²»ª·- @ ´¿³» ®7ª»®-·¾´» ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»® ³»¬ ±³µ»»®¾¿®» µ´·²¹ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ®»ª»®-·¾´» Ù·®¿ª·¬» ¼· ®·½¿³¾·±

ß®¬òó Ò±ò ïèðóËððï

ÝØÚ óïëèïêí

ê

ÐØî

³³

³³

ïìð

ïìë

ïî

ìôðð

Ê»®¹¿-»®ó˳-¬»½µ-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïèðóËÊ

Ý¿®¾«®»¬¬±®ó-½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ®»ª»®-·¾´» ¾´¿¼» ̱«®²»ª·- ½¿®¾«¿®¿¬»«® @ ´¿³» ®7ª»®-·¾´» ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»® ³»¬ ±³µ»»®¾¿®» µ´·²¹ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ®»ª»®-·¾´» Ù·®¿ª·¬» °»® ´¿ ®»¹±´¿¦·±²» ¼»´´¿ ½¿®¾«®¿¦·±²» ¼· ®·½¿³¾·±

ß®¬òó Ò±ò ïèðóËÊðï

ÝØÚ óðíéëêé

ê

ÐØî

³³

³³

èð

èì

ïî

ìôðð

Ó¿¹¿¦·²-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïèðóÓ

Ó¿¹¿¦·²»ó-½®»©¼®·ª»® ̱«®²»ª·Í½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»Ù·®¿ª·¬» ¼·-°±²·¾·´» ¿ ³¿¹¿¦¦·²±

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò ïèðóÓððé

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óïëèïëê

íóì å ëóê

ÐØï

è

ÝØÚ ïî

ïðôðð

ïìé


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸´·¬¦óο¼·±-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Ý´·°

ïèï

ͽ®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ½´·° ̱«®²»ª·- ¿ª»½ ½´·° Ú·¬¬·²¹ -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ³»¬ ½´·° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ½±² ½´·° Ù·®¿ª·¬» °»® ®¿¼·± ½±² ½´·°

ß®¬òó Ò±ò ïèïóïìð ïèïóïêð ïèïóïèð

ÝØÚ óððèðèê óððçíëç óððçíêê

³³

³³

³³

í í í

ìð êð èð

ïðð ïîð ïìð

³³

³³

³³

î

ìð

èð

ïî ïî ïî

ïôðð ïôðð ïôðð

ͽ¸´·¬¦óÓ·²·¿¬«®-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïèïóî

Í´±¬¬»¼ ³·²·¿¬«®» -½®»©¼®·ª»® Ó·²·¬±«®²»ª·- °´¿¬ Í´»«ºó³·²·¿¬««®ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- ³·²·¿¬«®¿ °´¿²±Ó·½®±¹·®¿ª·¬» °»® ª·¬· ½±² ·²¬¿¹´·±

ß®¬òó Ò±ò ïèïóîìð

ÝØÚ óððçíéí

ïî

ïôðð

ͽ¸´·¬¦óÓ·²·¿¬«®-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

ïèïóí

Í´±¬¬»¼ ³·²·¿¬«®» -½®»©¼®·ª»® Ó·²·¬±«®²»ª·- °´¿¬ Í´»«ºó³·²·¿¬««®ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- ³·²·¿¬«®¿ °´¿²±Ó·½®±¹·®¿ª·¬» °»® ª·¬· ½±² ·²¬¿¹´·±

ß®¬òó Ò±ò ïèïóíìð ïèïóíêð ïèïóíèð

ÝØÚ óððçíèð óððçíçé óîíçéîë

³³

³³

³³

í í í

ìð êð èð

ïðð ïîð ïìð

ïî ïî ïî

ïôðð ïôðð ïôðð

и·´´·°-óο¼·±-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ±¸²» Ý´·°

ïèïóÐØ

ͽ®»©¼®·ª»® ©·¬¸±«¬ ½´·° ÐØ Ì±«®²»ª·- -¿²- ½´·° ÐØ Í½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ¦±²¼»® ½´·° ÐØ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® -·² ½´·° ÐØ Ù·®¿ª·¬» °»® ®¿¼·± °®±º·´± и·´´·°- -»²¦¿ ½´·°

ß®¬òó Ò±ò ïèïóÐØìð ïèïóÐØêð ïèïóÐØèð

ïìè

ÝØÚ óððéîîë óððçìëè óððçìêë

ÐØð ÐØð ÐØð

³³

³³

ìð êð èð

ïðð ïîð ïìð

ïî ïî ïî

ïôðð ïôðð ïôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ο¼·±-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ·³ ̸»µ»²¿«º-¬»´´»®

ïèïóÌ

ο¼·± -½®»©¼®·ª»® ¼·-°´¿§ Ю7-»²¬±·® ¼» ¬±«®²»ª·Í½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ¬±±²¾¿²µó¼·-°´¿§ Û¨°±-·¬±® ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»Ù·®¿ª·¬» °»® ®¿¼·± ·² ¬»½¿ ¼· °®»-»²¬¿¦·±²»

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò ïèïóÌîðï

óððéîéð

ïèïóÌïðï

óïëèïèé

ïèïóÌÐØï

óððéîçì

êð ¨ î¨ìð îð ¨ í¨ìðå îð ¨ í¨êðå îð ¨ í¨èð êð ¨ ÐØð¨êð

ÝØÚ

êð

ï

êð

ï

ëèôðð ëèôðð

êð

ï

çêôðð

ͽ¸´·¬¦ó˸®³¿½¸»®óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®

îëð

ͽ®»©¼®·ª»®- ©¿¬½¸³¿µ»® ̱«®²»ª·­ ¼‘ ¸±®´±¹»®­ ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ¸±®´±¹»³¿µ»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- °¿®¿ ®»´±¶»®±Ù·®¿ª·¬» °»® ±®±´±¹·¿· °»® ª·¬· ½±² ·²¬¿¹´·±

ß®¬òó Ò±ò îëðóðïð îëðóðïë îëðóðîð îëðóðîë îëðóðíð îëðóðíë

ÝØÚ óëçéëèð óëçéêêë óëçééìð óëçéèîë óëçéçðð óëçèðèî

³³

³³

ïôð ïôë îôð îôë íôð íôë

èë èè ïðî ïðë ïîð ïîð

ïð ïð ïð ïð ïð ïð

êôðð êôðð éôðð éôðð çôðð çôðð

и·´´·°-ó˸®³¿½¸»®óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»®

îëðóÐØ

ͽ®»©¼®·ª»®- ©¿¬½¸³¿µ»® ̱«®²»ª·­ ¼‘ ¸±®´±¹»®­ ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ¸±®´±¹»³¿µ»®Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- °¿®¿ ®»´±¶»®±Ù·®¿ª·¬» °»® ±®±´±¹·¿· °®±º·´± и·´´·°-

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

îëðóðìî îëðóðìí îëðóðìì îëðóðìë

óéïïêéî óéïïéëé óéïïèíî óéïïçïé

ÐØðððð ÐØððð ÐØðð ÐØð

èè ïðî ïðë ïîð

ïð ïð ïð ïð

êôðð éôðð éôðð çôðð

˸®³¿½¸»®óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ É»½¸-»´µ´·²¹»² ·³ Ó¿¹¿¦·²

îëð

ͽ®»©¼®·ª»® ©¿¬½¸³¿µ»® ©·¬¸ »¨½¸¿²¹¿¾´» ¾´¿¼»Ì±«®²»ª·­ ¼‘ ¸±®´±¹»®­ ¿ª»½ ´¿³»­ ·²¬»®½¸¿²¹»¿¾´» ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»® ³»¬ ª»®©·--»´¾¿®» µ´·²¹»² Ü»-¬±®²·´´¿¼±® °¿®¿ ®»´±¶»®±- ½±² ±½¸¿- ·²¬»®½¿³¾·¿¾´»Ù·®¿ª·¬» °»® ±®±´±¹·¿· ½±² ´¿³» ¼· ®·½¿³¾·± ·² ³¿¹¿¦¦·²±

ß®¬òó Ò±ò îëðóïîð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óëçèèïë

îëðóïíð

óéïîðçç

îëðóïìð

óéïîïéì

ïôëå îå îôëå í ïôëå îôðå îôëå íôð

ïð ÐØðå ÐØððå ÐØðððå ÐØðððð ÐØðð

îïôðð

ïð

îïôðð

ïð

îìôðð ïìç


©©©òµ«µµ±ò½±³ ˸®³¿½¸»®óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® Í¿¬¦

îëð

Í»¬ ±º -½®»©¼®·ª»®- ©¿¬½¸³¿µ»® Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·­ ¼‘ ¸±®´±¹»®­ ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ¸±®´±¹»³¿µ»®-ó-»¬ Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- °¿®¿ ®»´±¶»®±Í»¬ ¼· ¹·®¿ª·¬» °»® ±®±´±¹·¿·

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò îëðóëðð îëðóëîð

óëçèéíð óéïíìðç

îëðóëìð

óéðïììì

îëðóëìë

óéïíëéé

ïôðå ïôëå îôðå íôð ïôðå ïôëå îôðå îôëå íôðå íôë ïôðå ïôëå ïôèå îôíå îôç

ÐØðððå ÐØððå ÐØð ÐØððå ÐØð

ÝØÚ

í ê

ïð ïð

íðôðð ëíôðð

ê

ïð

ëïôðð

ë

ïð

êïôðð

˸®³¿½¸»®óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® Í¿¬¦ ·³ ر´¦µ¿-¬»²

îëð

É¿¬½¸³¿µ»® -½®»©¼®·ª»® -»¬ô ·² ©±±¼»² ½¸»-¬ Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·­ ¼‘ ¸±®´±¹»® »² ¾±2¬» »² ¾±·­ ر®´±¹»³¿µ»®ó-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»® -»¬ ·² ¸±«¬»² µ·-¬ Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- °¿®¿ ®»´±¶»®±- »² ½¿¶¿ ¼» ³¿¼»®¿ Í»¬ ¼· ¹·®¿ª·¬» °»® ±®±´±¹·¿· ·² ½¿--»¬¬¿ ·² ´»¹²±

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò îëðóëëð

óéïíêëî

îëðóëêð

óëççðéî

îëðóëéð

óéïíéíé

ïôðå ïôëå îôðå îôëå íôðå íôë ïôðå ïôëå îôðå íôð

ÝØÚ

ÐØððððå ÐØðððå ÐØððå ÐØð

ì ê

ë

éìôðð

ÐØððå ÐØð

ê

ë

éçôðð

ë

éðôðð

Þ·¬³¿¹²»¬¸¿´¬»®

ïéðóç

Þ·¬ ¸±´¼»® Þ·¬ ½´·¯«»¬ Þ·¬ -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ³»¬ ³¿¹²»»¬ Ì®·²¯«»-¬ ½±² °±®¬¿°«²¬¿- ³¿¹²7¬·½¿Ð±®¬¿·²-»®¬· ³¿¹²»¬·½± ˽¸©§¬ ³¿¹²»-±©§ ¼± ¾·¬-© ß®¬òó Ò±ò ïéðóççè

ÝØÚ óðëïìèè

ïñì“

³³

³³

ïîë

îìð

ïî

íðôðð

Þ·¬³¿¹²»¬¸¿´¬»® «²¼ Þ·¬³¿¹¿¦·²

ïçïóç

Þ·¬ ¸±´¼»® ¿²¼ ¾·¬ ³¿¹¿¦·²» Þ·¬ ½´·¯«»¬ »¬ °±®¬»ó»³¾±«¬ ³¿¹²»¬·¯«» Þ·¬ -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ³»¬ ³¿¹²»»¬ »² ¾·¬-󳿹¿¦·¶² Ì®·²¯«»-¬ ½±² °±®¬¿°«²¬¿- ³¿¹²7¬·½¿Í«°°±®¬± ³¿¹²»¬·½± ¾·¬ » ³¿¹¿¦¦·²± ¾·¬ ˽¸©§¬ ³¿¹²»¬§½¦²§ ¼± ¾·¬-© · ³¿¹¿¦§²»µ ¼± ¾·¬-© ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò ïçïóççç

ïëð

óçççëïí

ÐØïå ÐØî

ÐÆïå ÐÆî

ðôè¨ëôë ô ïôî¨êôë

ïð

ê

ÝØÚ

ìîôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Þ·¬¸¿´¬»® Ú±®³ Û êôí

ïçîóØ

Þ·¬ ¸±´¼»®ô -¸¿°» Û êòí ᮬ»ó»³¾±«¬- ¼» º±®³» Û êôí Þ·¬¸±«¼»® ª±®³ Û êôí ᮬ¿°«²¬¿- º±®³¿ Û êôí ᮬ¿·²-»®¬· Ó±¼»´´± Û êôí ˽¸©§¬ ¾·¬-©ô º±®³¿ Û êôí ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

·²½¸

ïçîóØðëð

óðëèéëí

ëð

Ûêôí

ïñì“

ïçîóØðéë

óðëèééé

éë

Ûêôí

ïñì“

Ûêôí Ü×Òíïîê Ûêôí Ü×Òíïîê «²·ª»®-¿´

ï

çôðð

ï

îêôðð

ͽ¸´·¬¦óÞ·¬- ñ ͬ¿²¼¿®¼

ïçî

Í´±¬¬»¼ ¾·¬- ñ -¬¿²¼¿®¼ Û³¾±«¬- °´¿¬-ñ-¬¿²¼¿®¼ Í´»«ºó¾·¬- ñ ͬ¿²¼¿¿®¼ ײ-»®¬· ½±² ·²¬¿¹´·± ñ ͬ¿²¼¿®¼ Þ·¬§ °… ¿­µ·» ñ ­¬¿²¼¿®¼±©» ß®¬òó Ò±ò ïçîóðìð ïçîóðìë ïçîóðëë ïçîóðêð ïçîóðêë

ÝØÚ óðëèêéè óðëèêçî óðëèéðè óðëèéïë óðëèéîî

³³

³³

³³

ðôë ðôê ðôè ïôð ïôî

ìôð ìôë ëôë êôð êôë

îë îë îë îë îë

Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷

ëð ëð ëð ëð ëð

îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð

ͽ¸´·¬¦óÞ·¬- ñ Ì×Ò

ïçîóÍ

Í´±¬¬»¼ ¾·¬- ñ Ì×Ò Û³¾±«¬- °´¿¬-ñÌ×Ò Í´»«ºó¾·¬- ñ Ì×Ò ×²-»®¬· ½±² ·²¬¿¹´·± ñ Ì×Ò Þ·¬§ °… ¿­µ·» ñ Ì×Ò ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

ïçîóÍðìë óðïêíëé ïçîóÍðëë óðïêíéï ïçîóÍðêë óðïêíèè

³³

³³

³³

ðôê ðôè ïôî

ìôë ëôë êôë

îë îë îë

Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷

ëð ëð ëð

ëôðð ëôðð ëôðð

и·´´·°-óÞ·¬- ñ ͬ¿²¼¿®¼

ïçîóÐØ

и·´´·°- ¾·¬- ñ -¬¿²¼¿®¼ Û³¾±«¬- ½®«½·º±®³»-ñ-¬¿²¼¿®¼ и·´´·°-ó¾·¬- ñ ͬ¿²¼¿¿®¼ ײ-»®¬· и·´´·°- ñ ͬ¿²¼¿®¼ Þ·¬§ и·´´·°- ñ -¬¿²¼¿®¼±©» ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ïçîóÐØï ïçîóÐØî ïçîóÐØí

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óðëèèëî óðëèèêç óðïêíïç

ÐØï ÐØî ÐØí

îë îë îë

Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷

ëð ëð ëð

ïôëð ïôëð ïôëð

ïëï


©©©òµ«µµ±ò½±³ и·´´·°-óÞ·¬- ñ ͬ¿²¼¿®¼

ïçîóÔÐØ

и·´´·°- ¾·¬- ñ -¬¿²¼¿®¼ Û³¾±«¬- ½®«½·º±®³»-ñ-¬¿²¼¿®¼ и·´´·°-ó¾·¬- ñ ͬ¿²¼¿¿®¼ ײ-»®¬· и·´´·°- ñ ͬ¿²¼¿®¼ Þ·¬§ и·´´·°- ñ -¬¿²¼¿®¼±©» ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ïçîóÔÐØï ïçîóÔÐØî ïçîóÔÐØí

óðëèéèì óðëèéçï óðëèèðé

ÐØï ÐØî ÐØí

ëð ëð ëð

Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷

ëð ëð ëð

íôðð íôðð íôðð

и·´´·°-óÞ·¬- ñ Ì×Ò

ïçîóÍÐØ

и·´´·°- ¾·¬- ñ Ì×Ò Û³¾±«¬- ½®«½·º±®³»- ñ Ì×Ò Ð¸·´´·°-ó¾·¬- ñ Ì×Ò Ð«²¬¿- и·´´·°- ñ Ì×Ò ×²-»®¬· и·´´·°- ñ Ì×Ò Þ·¬§ и·´´·°- ñ Ì×Ò ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ïçîóÍÐØï ïçîóÍÐØî ïçîóÍÐØí

óðïêíçë óðïêìðï óðïêìïè

ÐØï ÐØî ÐØí

îë îë îë

Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷

ëð ëð ëð

ìôðð ìôðð ìôðð

и·´´·°-óÞ·¬- ñ ̱®-·±²

ïçîóÌÐØ

и·´´·°- ¾·¬- ñ ¬±®-·±² Û³¾±«¬- ½®«½·º±®³»-ñ¬±®-·±² и·´´·°-ó¾·¬- ñ ̱®-·±² ײ-»®¬· и·´´·°- ñ ̱®-·±²»

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ïçîóÌÐØï ïçîóÌÐØî ïçîóÌÐØí

óðððéðé óððéîïè óçççëîð

ÐØï ÐØî ÐØí

îë îë îë

Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷

ëð ëð ëð

îôðð îôðð îôðð

б¦·¼®·ªóÞ·¬- ñ ͬ¿²¼¿®¼

ïçîóÐÆ

Í´±¬Ú±²¬»Ð±¦·¼®·ª»ó¾·¬- ñ -¬¿²¼¿¿®¼ Þ±½¿- °´¿²¿×²-»®¬· б¦·¼®·ª ñ ͬ¿²¼¿®¼ Þ·¬§ б¦·¼®·ª ñ -¬¿²¼¿®¼±©» ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ïçîóÐÆï ïçîóÐÆî ïçîóÐÆí

ïëî

óðïêíîê óðïêííí óðïêíìð

ÐÆ ï ÐÆ î ÐÆ í

îë îë îë

Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷

ëð ëð ëð

ïôëð ïôëð ïôëð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ б¦·¼®·ªóÞ·¬- ñ ͬ¿²¼¿®¼

ïçîóÔÐÆ

Í´±¬Ú±²¬»Ð±¦·¼®·ª»ó¾·¬- ñ -¬¿²¼¿¿®¼ Þ±½¿- °´¿²¿×²-»®¬· б¦·¼®·ª ñ ͬ¿²¼¿®¼ Þ·¬§ б¦·¼®·ª ñ -¬¿²¼¿®¼±©» ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ïçîóÔÐÆï ïçîóÔÐÆî ïçîóÔÐÆí

óðëèèïì óðëèèîï óðëèèíè

ÐÆï ÐÆî ÐÆí

ëð ëð ëð

Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷

ëð ëð ëð

íôðð íôðð íôðð

б¦·¼®·ªóÞ·¬- ñ Ì×Ò

ïçîóÍÐÆ

б¦·¼®·ª ¾·¬- ñ Ì×Ò Û³¾±«¬- б¦·¼®·ªñÌ×Ò Ð±¦·¼®·ªó¾·¬- ñ Ì×Ò ×²-»®¬· б¦·¼®·ª ñ Ì×Ò Þ·¬§ б¦·¼®·ª ñ Ì×Ò ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ïçîóÍÐÆï ïçîóÍÐÆî ïçîóÍÐÆí

óðïêìîë óðïêìíî óðïêìëê

ÐÆï ÐÆî ÐÆí

îë îë îë

Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷

ëð ëð ëð

ìôðð ìôðð ìôðð

б¦·¼®·ªóÞ·¬- ñ ̱®-·±²

ïçîóÌÐÆ

б¦·¼®·ª ¾·¬- ñ ¬±®-·±² Û³¾±«¬- б¦·¼®·ªñ¬±®-·±² б¦·¼®·ªó¾·¬- ñ ̱®-·±² ײ-»®¬· б¦·¼®·ª ñ ̱®-·±²»

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ïçîóÌÐÆï ïçîóÌÐÆî ïçîóÌÐÆí

óçççëíé óçççëìì óððêêïé

ÐÆï ÐÆî ÐÆí

îë îë îë

Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷

ëð ëð ëð

îôðð îôðð îôðð

ÌÈóÞ·¬- ñ ͬ¿²¼¿®¼

ïçîóÌ

ÌÈ ¾·¬- ñ -¬¿²¼¿®¼ Û³¾±«¬- ÌÈñ-¬¿²¼¿®¼ ÌÈó¾·¬- ñ ͬ¿²¼¿¿®¼ ײ-»®¬· ÌÈ ñ ͬ¿²¼¿®¼ Þ·¬§ ÌÈ ñ -¬¿²¼¿®¼±©» ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ïçîóÌððì ïçîóÌððë ïçîóÌððê ïçîóÌððé ïçîóÌððè ïçîóÌððç ïçîóÌðïð ïçîóÌðïë ïçîóÌðîð ïçîóÌðîë ïçîóÌðîé ïçîóÌðíð ïçîóÌðìð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óðïêëìè óðïêëëë óðïêëêî óðïêëéç óðïêëèê óðïêëçí óðïêêðç óðïêêïê óðïêêîí óððéïíí óððéïìð óððéïëé óððéïêì

Ìì Ìë Ìê Ìé Ìè Ìç Ìïð Ìïë Ìîð Ìîë Ìîé Ìíð Ììð

îë îë îë îë îë îë îë îë îë îë îë îë îë

Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷ Ýêôí øïñì“ ÷

ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð

íôðð îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð

ïëí


©©©òµ«µµ±ò½±³ Þ·¬óͱ®¬·³»²¬ ͬ¿²¼¿®¼ô ïèðó¬´¹ò

ïçî

Þ·¬ ¿--±®¬³»²¬ô ïèð °¿®¬Û³¾±«¬-ó¿--±®¬·³»²¬ô ïèð °·8½»Þ·¬- ¿--±®¬·³»²¬ô ïèð -¬«µ Í«®¬·¼± ¼» °«²¬¿-ô ïèð °·»¦¿ß--±®¬·³»²¬± ¼· ·²-»®¬· -¬¿²¼¿®¼ô ïèð °»¦¦· ß-±®¬§³»²¬ ¾·¬-© -¬¿²¼¿®¼±©§½¸ô ïè𠽦ò ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ïçîóïèð

óðëèéìê

îð ¨ ðôê¨ìôë îð ¨ ðôè¨ëôë îð ¨ ïôî¨êôë

îð ¨ ÐØï îð ¨ ÐØî îð ¨ ÐØí

îð ¨ ÐÆï îð ¨ ÐÆî îð ¨ ÐÆí

ïèð

ÝØÚ

ï

íððôðð

Þ·¬óͱ®¬·³»²¬ ̱®-·±²ô ïîðó¬´¹ò

ïçî

̱®-·±² ¾·¬ ¿--±®¬³»²¬ô ïîð °½ò ß­­±®¬·³»²¬ ¼‘ »³¾±«¬­ô ¬±®­·±²ô ïîð °·8½»­ ß--±®¬·³»²¬ ̱®-·±² ¾·¬-ô ïîðó¼»´·¹ Í«®¬·¼± ¼» °«²¬¿- ̱®-·±²ô ïîð °·»¦¿ß--±®¬·³»²¬± ¼· ·²-»®¬· °»® ¬±®-·±²»ô ïîð °»¦¦·

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ïçîóïîð

óðëèéíç

îð ¨ ÐØï îð ¨ ÐØî îð ¨ ÐØí

îð ¨ ÐÆï îð ¨ ÐÆî îð ¨ ÐÆí

ïîð

ÝØÚ

ï

îèéôðð

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

îððóÐØ

Ø»¨¿¹±² -±½µ»¬ -½®»© µ»§ Ý´7 ¿´´»² ͬ·º¬-´»«¬»´ Ô´¿ª» ³¿½¸± ¸»¨¿¹±²¿´ ݸ·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬»

Ô

H

ß®¬òó Ò±ò

³³ îððóÐØïî îððóÐØíì

óçççêðë óçççêïî

ÝØÚ

³³

ê ïð

ÐØïå ÐØî ÐØíå ÐØì

ïðð ïëð

ïî ïî

ïîôðð îíôðð

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

îððóÐØÍ

Ø»¨¿¹±² -±½µ»¬ -½®»© µ»§ Ý´7 ¿´´»² ͬ·º¬-´»«¬»´ Ô´¿ª» ³¿½¸± ¸»¨¿¹±²¿´ ݸ·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬»

H

ß®¬òó Ò±ò

Ô

³³ îððóÐØïÍ îððóÐØíÍ ïëì

óðððëëì óçççêîç

ìôë êôð

ÝØÚ

³³ ëôð êôð

ÐØï ÐØí

ïðð ïëð

ïî ïî

ïîôðð îíôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ îçíê ø³³÷

îðï

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ×ÍÑ îçíê ø³³÷ Ý´7- ½±«¼7»- ×ÍÑ îçíê ø³³÷ ͬ·º¬-´»«¬»´ ×ÍÑ îçíê ø³³÷ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± ×ÍÑ îçíê ø³³÷ ݸ·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ×ÍÑ îçíê ø³³÷

ß®¬òó Ò±ò îðïóïðë îðïóððî îðïóîðë îðïóððí îðïóíðë îðïóððì îðïóìðë îðïóððë îðïóëðë îðïóððê îðïóððé îðïóððè îðïóððç îðïóðïð îðïóðïï îðïóðïî îðïóðïí îðïóðïì îðïóðïë îðïóðïê îðïóðïé îðïóðïè îðïóðïç îðïóðîð îðïóðîï îðïóðîî îðïóðîì îðïóðîé îðïóðíð îðïóðíî îðïóðíê

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óëéíëêð óëéíêìë óëéíéîð óëéíèðë óëéíçèð óëéìðêî óëéìïìé óëéìîîî óëéìíðé óëéììèî óëéìëëð óëéìêíë óëéìéïð óëéìèçë óëéìçéð óëéëðëî óëéëïíé óëéëîïî óëéëíçé óëéëìéî óëéëëìð óëéëêîë óëéëéðð óëéëèèë óëéëçêð óëéêðìî óëéêïîé óëéêîðî óëéêíèé óëéêìêî óëéêëíð

³³

³³

³³

ïôë îôð îôë íôð íôë ìôð ìôë ëôð ëôë êôð éôð èôð çôð ïðôð ïïôð ïîôð ïíôð ïìôð ïëôð ïêôð ïéôð ïèôð ïçôð îðôð îïôð îîôð îìôð îéôð íðôð íîôð íêôð

ìêôë ëîôð ëèôë êêôð êçôë éìôð èðôð èëôð çðôë çêôð ïðîôð ïðèôð ïïìôð ïîîôð ïîçôð ïíéôð ïìëôð ïëìôð ïêïôð ïêèôð ïééôð ïèèôð ïççôð îððôð îïïôð îîîôð îìèôð îééôð íïëôð íìéôð íçïôð

ïëôë ïèôð îðôë îíôð îëôë îçôð íðôë ííôð íëôë íèôð ìïôð ììôð ìéôð ëðôð ëíôð ëéôð êíôð éðôð éíôð éêôð èðôð èìôð èçôð çðôð çêôð ïðîôð ïïìôð ïîéôð ïìîôð ïëéôð ïéêôð

ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð îë îë îë îë îð îð îð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ï ï ï ï ï

ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôëð îôðð íôðð íôðð ìôðð ëôðð êôðð éôðð èôðð ïîôðð ïíôðð ïìôðð ïêôðð ïèôðð îìôðð îéôðð îèôðð ìíôðð ëìôðð éçôðð ïïïôðð ïêðôðð

ïëë


©©©òµ«µµ±ò½±³ É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ îçíê øƱ´´÷

îíèñîíç

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ×ÍÑ îçíê ø·²½¸»-÷ Ý´7- ½±«¼7»- ×ÍÑ îçíê ø°±«½»-÷ ͬ·º¬-´»«¬»´ ×ÍÑ îçíê ø·²½¸÷ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± ×ÍÑ îçíê ø°«´¹¿¼¿-÷ ݸ·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ×ÍÑ îçíê ø°±´´·½·÷

ß®¬òó Ò±ò îíèóïïç îíèóïîé îíèóïëç îíèóïçè îíèóîíè îíèóîéé îíèóíïè îíèóíëé îíèóíçé îíèóìéê îíèóëëê îíèóêíë îíèóéïì îíèóéçì îíèóèéí îíèóçëí îíçóïïï îíçóïîé îíçóïìí îíçóïëç îíçóïçð îíçóîîð îíçóîëì

ÝØÚ óëèðíîî óëèðìðé óëèðëéë óëèðêëð óëèðéíë óëèðèïð óëèðççë óëèïðéé óëèïïëî óëèïîíé óëèïíïî óëèïìçé óëèïëêë óëèïêìð óëèïéîë óëèîïìî óëèîîîé óëèîíðî óëèîìèé óëèîëëë óëèîêíð óëèîéïë óëèîèçð

·²½¸

³³

³³

íñêì ðôðë ïñïê ëñêì íñíî éñêì ïñè çñêì ëñíî íñïê éñíî ïñì çñíî ëñïê ïïñíî íñè éñïê ïñî çñïê ëñè íñì éñè ï

ìï ìï ìé ëî ëè êê êê éî éì èë çï çê ïðî ïðè ïïì ïîî ïíð ïìë ïëì ïéê ïçç îîî îéë

ïí ïí ïê ïè îð îí îí îê îç íí íê íè ìî ìì ìé ëð ëí êí êç éê çç ïðî ïîë

ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ëð ëð ëð îë îë îð îð ïð ïð ë ï

ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð ïôðð îôðð íôðð íôðð ìôðð ëôðð éôðð çôðð ïíôðð ïçôðð îçôðð ëëôðð

Ê»®µ¿«º-ó «²¼ É»®µ-¬¿¬¬-¬<²¼»® ×ÍÑ îçíê

îðïñîðî

Í¿´»- ¼·-°´¿§ ¿²¼ ©±®µ-¸±° -¬¿²¼ ×ÍÑ îçíê ͬ¿²¼ ¼» ª»²¬» »¬ ¼‘ ¿¬»´·»® ×ÍÑ îçíê Ê»®µ±±°ó »² ©»®µ°´¿¿¬--¬¿²¼¿¿®¼- ×ÍÑ îçíê Ý¿¾¿´´»¬» ¼» »¨¸·¾·½·-² § ¼» ¬¿´´»®¿- ×ÍÑ îçíê Í«°°±®¬· ¼¿ ±ºº·½·²¿ » °»® ´¿ ª»²¼·¬¿ ×ÍÑ îçíê

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò îðïóçðç îðîóîçð

ïëê

îôëå íôðå ìôðå ëôðå êôðå èôðå ïðôðå óëçìðîî ³³æ ïîôðå ïìôð ·²½¸æ íñíîå ïñèå ëñíîå íñïêå ïñìå ëñïêå óêçìëðð íñèå ïñîå çñïê

ÝØÚ

ç

ï

ìéôðð

ç

ï

ìçôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®óÍ<¬¦»

îðí

Í»¬- ±º ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®Ö»«¨ ¼» ¬±«®²»ª·- ½±«¼7ͬ·º¬-´»«¬»´ó-»¬Ö«»¹±- ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬»

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò ³³ îðíóðèð îðíóïðð

·²½¸

óëéçîéî îôð ó îôë ó íôð ó ìôð ëôð ó êôð ó èôð ó ïðôð îôð ó îôë ó íôð ó ìôð óëéçíëé ëôð ó êôð ó èôð ó ïðôð ïîôð ó ïìôð

îðíóïïð

óëéçêèë

îðíóîðè

óëèððèé îôð ó îôë ó íôð ó ìôð ëôð ó êôð ó èôð ó ïðôð

îðíóîèð

óëèðïêî

ó

ó

è

ïð

ïìôðð

ó

ïð

ïð

îçôðð

ðôðëå ïñïêå ëñêìå íñíîå ïñèå ëñíîå ïñìå ëñïêå íñè

ïð

ïð

ïëôðð

ó

è

ïð

ïëôðð

è

ïð

ïëôðð

ëñêìå íñíîå ïñèå ëñíîå íñïêå ïñìå ëñïêå íñè

ó

ÝØÚ

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®óÍ<¬¦» ×ÍÑ îçíê

îðé

Í»¬- ±º ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®- ×ÍÑ îçíê Ö»«¨ ¼» ¬±«®²»ª·- ½±«¼7- ×ÍÑ îçíê ͬ·º¬-´»«¬»´ó-»¬- ×ÍÑ îçíê Ö«»¹±- ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ×ÍÑ îçíê Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ×ÍÑ îçíê

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò îðéóððè

³³ îôð ó îôë ó íôð ó ìôð óëçéïéé ëôð ó êôð ó èôð ó ïðôð

îðéóðïð

óëçéîëî

îðéóïèð

îôð ó îôë ó íôð ó ìôð óêçëéëð ëôð ó êôð ó èôð ó ïðôð

îðéóîèð

ó

óêçëèíë

ó

ÝØÚ

·²½¸ ó

è

ïð

îðôðð

ëñêìå íñíîå ïñèå ëñíî íñïêå ïñìå ëñïêå íñè

è

ïð

îðôðð

ó

è

ïð

ïçôðð

ëñêìå íñíîå ïñèå ëñíî íñïêå ïñìå ëñïêå íñè

è

ïð

ïçôðð

Ø¿²¼µ´¿°°¸¿´¬»®

îðë

Í»¬- ·² ¸±´¼»®Ö»«¨ °´·¿²¬Ó»--»¬Ö«»¹±- ¼» ´´¿ª»- ³¿½¸± »² ¿¾¿¬·¾´» Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ½±² -«°°±®¬± ¬¿-½¿¾·´»

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò ³³ îðëóïðï

óëèìèéð

îðëóïðî

óëèìçëë

îðëóïðí

óëèëðíé

îðëóïðì

óëèëïïî

îðëóïðç

óëèëêðð

îðëóîðî îðëóîðì

ã ³»¬®·-½¸ ñ ³»¬®·½ i ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ïôëå îôðå îôëå íôðå ìôðå ëôðå êôð îôëå íôðå ìôðå ëôðå êôðå èôð íôðå ìôðå ëôðå êôðå èôðå ïðôð îôëå íôðå ìôðå ëôðå êôðå èôðå ïðôð ó

îôëå íôðå ìôðå ëôðå óéçèéèç êôðå èôð îôëå íôðå ìôðå ëôðå óéçèéçê êôðå èôðå ïðôð

ã Ʊ´´ ñ ·²½¸ i

ÝØÚ

·²½¸ ó

é

ïð

îîôðð

ó

ê

ïð

îëôðð

ó

ê

ïð

îçôðð

ó

é

ïð

íðôðð

íñíîå ïñèå ëñíîå íñïêå ïñìå ëñïêå íñè

é

ïð

íîôðð

ó

ê

ïð

îéôðð

é

ïð

íîôðð

ã ÌÑÎÈ ïëé


©©©òµ«µµ±ò½±³ É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ îçíê ´¿²¹ ø³³÷

îðì

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ×ÍÑ îçíêô ´±²¹ ø³³÷ Ý´7- ½±«¼7»- ×ÍÑ îçíê ´±²¹«»- ø³³÷ ͬ·º¬-´»«¬»´ ×ÍÑ îçíê ´¿²¹ ø³³÷ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± ×ÍÑ îçíê ´¿®¹± ø³³÷ Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ×ÍÑ îçíêô ¬·°± ´«²¹± ø³³÷

ß®¬òó Ò±ò îðìóïðë îðìóððî îðìóîðë îðìóððí îðìóíðë îðìóððì îðìóìðë îðìóððë îðìóëðë îðìóððê îðìóððé îðìóððè îðìóððç îðìóðïð îðìóðïï îðìóðïî îðìóðïí îðìóðïì îðìóðïé îðìóðïç îðìóðîî îðìóðîì îðìóðîé

ÝØÚ óëèîçéë óëèíðëé óëèíïíî óëèíîïé óêçìçîð óëèííçî óêçëïèé óëèíìéé óêçëîêî óëèíëìë óëèíêîð óëèíéðë óëèíèèð óëèíçêë óëèìðìé óëèìïîî óëèìîðé óëèìíèî óëèììêé óëèìëíë óêçìêèë óêçìéêð óêçìèìë

³³

³³

³³

ïôë îôð îôë íôð íôë ìôð ìôë ëôð ëôë êôð éôð èôð çôð ïðôð ïïôð ïîôð ïíôð ïìôð ïéôð ïçôð îîôð îìôð îéôð

çïôë ïðî ïïìôë ïîç ïìð ïìì ïëê ïêë ïéë ïèê ïçé îðè îïç îíì îìé îêî îéé îçì ííé íéç ìîî ìéî ëîé

ïëôë ïè îðôë îí îëôë îç íðôë íí íëôë íè ìï ìì ìé ëð ëí ëé êí éð èð èç ïðî ïïì ïîé

ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð îð îð îð îð ë ë ë ï ï

ïôëð ïôëð ïôëð ïôëð ïôëð îôðð îôðð îôðð íôðð íôðð íôðð ìôðð êôðð êôðð èôðð èôðð ïðôðð ïíôðð îíôðð íðôðð ëéôðð çîôðð ïîêôðð

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ îçíê ´¿²¹ øƱ´´÷

îìðñîìïñîìî

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»© ¼®·ª»® ×ÍÑ îçíêô ´±²¹ ø·²½¸»-÷ Ý´7- ½±«¼7»- ×ÍÑ îçíê ´±²¹«»- ø°±«½»-÷ ͬ·º¬-´»«¬»´ ×ÍÑ îçíê ´¿²¹ ø·²½¸÷ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± ×ÍÑ îçíê ´¿®¹± ø°«´¹¿¼¿-÷ Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ×ÍÑ îçíêô ¬·°± ´«²¹± ø°±´´·½·÷

ß®¬òó Ò±ò îìðóïëç îìðóïçè îìðóîíè îìðóíïè îìðóíëé îìðóíçé îìðóìéê îìðóëëê îìðóêíë îìðóéïì îìðóéçì îìðóèéí îìðóçëí îìïóïïï îìïóïîé îìïóìîç îìïóëèè îìïóçðë îìîóîîð îìîóëìð

ïëè

ÝØÚ óëèëéèë óëèëèêð óëèëçìë óëèêðîé óêçëððî óëèêïðî óëèêîèé óéððçìî óëèêíêî óëèêììé óëèêëïë óëèêêçð óëèêééë óëèêèëð óëèêçíë óëèéðïé óëèéïçî óëèéîéé óéðïðîì óéðïïðç

·²½¸

³³

³³

ïñïê ëñêì íñíî ïñè çñêì ëñíî íñïê éñíî ïñì çñíî ëñïê ïïñíî íñè éñïê ïñî çñïê ëñè íñì éñè ï

çî ïðî ïïì ïîç ïìð ïïì ïêë ïéë ïèê îðé îðè îíí îíì îêï îçí îçì ííê íéç ìîî ëîë

ïê ïè îð îí îê îç íí íê íè ìî ìì ìé ëð ëí êí êç éê èç ïðî ïîë

ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð îë îë îë îë ïð ïð ïð ë ë ë ï

ïôðð ïôëð ïôëð ïôëð îôðð îôðð îôðð íôðð íôðð íôðð ìôðð êôðð éôðð çôðð ïíôðð ïêôðð îîôðð íîôðð êíôðð çêôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ê»®µ¿«º-ó «²¼ É»®µ-¬¿¬¬-¬<²¼»® ×ÍÑ îçíê ´¿²¹

îðì

Í¿´»- ¼·-°´¿§ ¿²¼ ©±®µ-¸±° -¬¿²¼ ͬ¿²¼ ª»²¬» »¬ ¼‘ ¿¬»´·»® ×ÍÑ îçíê Ô Ê»®µ±±°ó »² ©»®µ°´¿¿¬--¬¿²¼¿¿®¼- ×ÍÑ îçíê Ô Ý¿¾¿´´»¬» ¼» »¨¸·¾·½·-² § ¼» ¬¿´´»®¿Í«°°±®¬· ¼¿ ±ºº·½·²¿ » °»® ´¿ ª»²¼·¬¿ ×ÍÑ îçíêô ¬·°± ´«²¹±

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³

·²½¸ ó

ç

ïð

ëçôðð

íñíîå ïñèå ëñíîå íñïêå ïñìå ëñïêå íñèå ïñîå çñïê

ç

ïð

êíôðð

îðìóçðç

óëçìïðé

îôëå íôðå ìôðå ëôðå êôðå èôðå ïðôðå ïîôðå ïìôð

îðìóççð

óêçëíìé

ó

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®óÍ<¬¦»

îðì

Í»¬- ±º ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®Ö»«¨ ¼» ¬±«®²»ª·- ½±«¼7ͬ·º¬-´»«¬»´ó-»¬Ö«»¹±- ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬»

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò ³³ îðìóèðè

óëèìêïð

îôðå íôðå ìôðå ëôðå êôðå èôðå ïðôð

îðìóèðç

óëèìéçë

ó

ÝØÚ

·²½¸ ó

è

ïð

îíôðð

ëñêìå íñíîå ïñèå ëñíîå íñïêå ïñìå ëñïêå íñè

è

ïð

îíôðð

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ×ÍÑ îçíê ´¿²¹ ·³ Í¿¬¦

îðé

Í»¬ ±º ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®- ×ÍÑ îçíê Ô Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·- ½±«¼7- ×ÍÑ îçíê Ô Í¬·º¬-´»«¬»´- ´¿²¹ ×ÍÑ îçíê ·² -»¬ Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ×ÍÑ îçíê Ô Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ×ÍÑ îçíêô ¬·°± ´«²¹±

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò ³³ îðéóðïï

óëçéííé

îå îôëå íå ìå ëå êå èå ïð

îðéóðïî

óêçëçïð

ó

ã ³»¬®·-½¸ ñ ³»¬®·½ i ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ã Ʊ´´ ñ ·²½¸ i

ÝØÚ

·²½¸ ó

è

ïð

ìîôðð

ëñêìå íñíîå ïñèå ëñíîå íñïêå ïñìå ëñïêå íñè

è

ïð

ìîôðð

ã ÌÑÎÈ ïëç


©©©òµ«µµ±ò½±³ É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°ºô µ«®¦

îïì

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ô -¸±®¬ ̱«®²»ª·- ½±«¼7- @ ¬6¬» -°¸7®·¯«»ô ½±«®¬»Í¬·º¬-´»«¬»´- ³»¬ µ±¹»´µ±°ô µ±®¬ Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ¼» °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ô ½±®¬±Ý¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ô ¬·°± ½±®¬±

ß®¬òó Ò±ò îïìóïðë îïìóððî îïìóðîë îïìóððí îïìóððì îïìóððë îïìóððê îïìóððé îïìóððè îïìóðïð îïìóðïî

ÝØÚ óðððíèé óëèéìíé óêççìèî óëèéêèð óëèééêë óëèéèìð óëèéçîë óëèèððé óëèèïèî óëèèîêé óðíëïçè

³³

³³

³³

ïòë îôð îòë íôð ìôð ëôð êôð éôð èôð ïðôð ïîôð

ìêôë ëî ëèôë êê éì èë çê ïðî ïðè ïîî ïíé

ïëôë ïè îðôë îí îç íí íè ìï ìì ëð ëé

ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð îë îë îë ëð

îôëð îôðð îôðð îôðð íôðð íôðð ìôðð ëôðð êôðð èôðð ïíôðð

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°ºô µ«®¦ ·³ Í¿¬¦

îïì

Í»¬ ±º ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®- ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ô -¸±®¬ Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·- ½±«¼7- @ ¬6¬» -°¸7®·¯«»ô ½±«®¬»Í¬·º¬-´»«¬»´- ³»¬ µ±¹»´µ±°ô µ±®¬ ·² -»¬ Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ¼» °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ô ½±®¬±Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ô ¬·°± ½±®¬±

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ îïìóîðð

óêççêíë

îå íå ìå ëå êå èå ïð

è

ïð

íêôðð

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°ºô ´¿²¹ ø³³÷

îïí

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®- ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ô ´±²¹ ø³³÷ ̱«®²»ª·- ½±«¼7- @ ¬6¬» -°¸7®·¯«»ô ´±²¹«»- ø³³÷ ͬ·º¬-´»«¬»´- ³»¬ µ±¹»´µ±°ô ´¿²¹ ³»¬®·-½¸ Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ¼» °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ô ½±®¬±- ø³³÷ ݸ·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ô ¬·°± ´«²¹± ø³³÷

ß®¬òó Ò±ò îïíóðïë îïíóððî îïíóðîë îïíóððí îïíóððì îïíóððë îïíóððê îïíóððé îïíóððè îïíóðïð îïíóðïî

ã ³»¬®·-½¸ ñ ³»¬®·½ i ïêð

ÝØÚ óêçéèïë óëèèèíð óêçéççð óëèçðçé óëèçïéî óëèçîëé óëèçííî óêêçììé óëèçìïé óëèçëèë óëèçêêð

ã Ʊ´´ ñ ·²½¸ i

³³

³³

³³

çïôë ïðî ïïìôë ïîç ïìì ïêë ïèê ïçé îðè îíì îêî

ïëôë ïè îðôë îí îç íí íè ìï ìì ëð ëé

ïòë îôð îòë íôð ìôð ëôð êôð éôð èôð ïðôð ïîôð

îë îë îë îë îë îë îë ïð ïð ïð ë

îôðð îôðð îôðð îôëð íôðð íôëð ëôðð éôðð èôðð ïðôðð ïìôðð

ã ÌÑÎÈ ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°ºô ´¿²¹ øƱ´´÷

îïí

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ô ´±²¹ ø·²½¸÷ ̱«®²»ª·- ½±«¼7- @ ¬6¬» -°¸7®·¯«»ô ´±²¹«»- ø·²½¸÷ ͬ·º¬-´»«¬»´- ³»¬ µ±¹»´µ±°ô ´¿²¹ ·²½¸ Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ¼» °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ô ´¿®¹±- ø·²½¸÷ ݸ·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ô ¬·°± ´«²¹± ø°±´´·½·÷

ß®¬òó Ò±ò îïíóïîé îïíóïëç îïíóïçè îïíóîíè îïíóîéé îïíóíïè îïíóíëé îïíóíçé îïíóìéê îïíóëëê îïíóêíë îïíóéçì îïíóçëí îïíóçêð

ÝØÚ óêçèïëé óêçèðéî óêçèîíî óêçèíïé óêçèìçî óéçèçïè óêçèêìë óêçèéîð óêçèèðë óêçèçèð óéçèçîë óêççïìé óéçèçíî óðððçîç

³³

³³

èï çî ïðî ïïì ïîç ïîç ïìð ïìì ïêë ïéê ïèê îðè îíì îçí

ïí ïê ïè îð îí îí îê îç íí íê íè ìì ëð êí

îë îë îë îë îë îë îë îë îë îë îë ïð ïð ïð

îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð îôëð íôðð íôðð íôëð ìôðð éôðð çôðð ïéôðð

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°º ´¿²¹ «²¼ º¿®¾½±¼·»®¬

îïí

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ô ´±²¹ ¿²¼ ½±´±® ½±¼»¼ Ý´7- ½±«¼7»- @ ¬6¬» -°¸7®·¯«» ´±²¹«»-ô ½¸®±³±½±¼7»Õ±¹»´µ±° -¬·º¬-´»«¬»´ ´¿²¹ ³»¬ µ´»«®½±¼»®·²¹ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± ´¿®¹± ½±² °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ § ½-¼·¹± ¼» ½±´±®»Ý¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ô ¬·°± ´«²¹± » ½±² ½±¼·½» ¼· ½±´±®»

ß®¬òó Ò±ò îïíÞÌðïë îïíÞÌððî îïíÞÌðîë îïíÞÌððí îïíÞÌððì îïíÞÌððë îïíÞÌððê îïíÞÌððè îïíÞÌðïð

ÝØÚ óççéîìí óïéèëëð óççéîêé óççéïèî óççéïçç óççéîðë óççéîïî óççéîîç óççéîíê

³³

³³

³³

çïôë ïðîôð ïïìôë ïîç ïìì ïêë ïèê îðè îíì

ïëôë ïèôð îðôë îí îç íí íè ìì ëð

ïôë îôð îôë íôð ìôð ëôð êôð èôð ïðôð

îë îë îë îë îë îë îë ïð ïð

ëôðð ëôðð êôðð êôðð êôðð èôðð ïðôðð ïíôðð ïéôðð

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°ºô ´¿²¹ ·³ Í¿¬¦

îïì

Í»¬ ±º ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®- ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ô ´±²¹ Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·- ½±«¼7- @ ¬6¬» -°¸7®·¯«»ô ´±²¹«»Í¬·º¬-´»«¬»´- ³»¬ µ±¹»´µ±°ô ´¿²¹ ·² -»¬ Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ¼» °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ô ´¿®¹±Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ô ¬·°± ´«²¹±

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ îïíóççð

ã ³»¬®·-½¸ ñ ³»¬®·½ i ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óêççíðé

ã Ʊ´´ ñ ·²½¸ i

îåíåìå ëå êå èå ïð

è

ïð

ëéôðð

ã ÌÑÎÈ ïêï


©©©òµ«µµ±ò½±³ É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°º ·³ ÌËÎÒËÍóÝ´·°

îïë

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ô ·² ÌËÎÒËÍ ½´·° Ý´7- ½±«¼7»- @ ¬6¬» -°¸7®·¯«» »² ½´·° ÌËÎÒËÍ Õ±¹»´µ±°ó-¬·º¬-´»«¬»´- ÌËÎÒËÍ ³»--»¬ Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ½±² °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ § ½´·° ÌËÎÒËÍ Ý¸·¿ª· ³¿-½¸·± ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ ½±² ½´·° ÌËÎÒËÍ

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò îïëóððð

óëèèìîé

îïëóððï

óéìêìïì

³³æ ïôëå îôðå îôëå íôðå ìôðå ëôðå êôðå èôðå ïðôð ·²½¸æ ðôðëå ïñïêå ëñêìå íñíîå ïñèå ëñíîå íñïêå ïñìå ëñïêå íñè

ÝØÚ

ç

ïð

ìèôðð

ïð

ïð

ëçôðð

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°ºô ´¿²¹ ·³ ÌËÎÒËÍóÝ´·° ·² ÍÞóÊ»®°¿½µ«²¹

îïë

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ô ´±²¹ô ·² ÌËÎÒËÍ ½´·°ô ·² ÍÞ °¿½µ¿¹·²¹ Ý´7- ½±«¼7»- @ ¬6¬» -°¸7®·¯«» ´±²¹«»- »² ½´·° ÌËÎÒËÍ ¼¿²- «² »³¾¿´´¿¹» ´·¾®»ó-»®ª·½» Õ±¹»´µ±°ó-¬·º¬-´»«¬»´-ô ´¿²¹ ÌËÎÒËÍ ³»--»¬ ·² ÆÞ ª»®°¿µµ·²¹ Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ´¿®¹±- ½±² °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ »² ½´·° ÌËÎÒËÍ § »³¾¿´¿¶» °¿®¿ ¿«¬±-»®ª·½·±Ý¸·¿ª· ³¿-½¸·± ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ô ¬·°± ´«²¹± ½±² ½´·° ÌËÎÒËÍ ·² ½±²º»¦·±²» °»® -»´ºó-»®ª·½»

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ îïëóððî

óéððêðé

ïôëå îôðå îôëå íôðå ìôðå ëôðå êôðå èôðå ïðôð

ç

ïð

ëðôðð

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°ºô ´¿²¹ ·³ ÌËÎÒËÍóØ¿´¬»®

îïë

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ô ´±²¹ô ·² ÌËÎÒËÍ ¸±´¼»® Ý´7- ½±«¼7»- @ ¬6¬» -°¸7®·¯«» ´±²¹«»- »² -«°°±®¬ ÌËÎÒËÍ Õ±¹»´µ±°ó-¬·º¬-´»«¬»´-ô ´¿²¹ ·² ÌËÎÒËÍ ¸±«¼»® Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ´¿®¹±- ½±² °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ »² -±°±®¬» ÌËÎÒËÍ Ý¸·¿ª· ³¿-½¸·± ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ô ¬·°± ´«²¹± ·² -«°°±®¬± ÌËÎÒËÍ

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ îïëóððí

ã ³»¬®·-½¸ ñ ³»¬®·½ i ïêî

óêéêðíî

ïôëå îôðå îôëå íôðå ìôðå ëôðå êôðå èôðå ïðôð

ã Ʊ´´ ñ ·²½¸ i

ç

îð

íêôðð

ã ÌÑÎÈ ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°º ´¿²¹ «²¼ º¿®¾½±¼·»®¬ ·³ Ø¿´¬»®

îïëÞÌ

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ô ½±´±® ½±¼»¼ô ·² ¸±´¼»® Ý´7- ½±«¼7»- @ ¬6¬» -°¸7®·¯«»ô ´±²¹«»-ô ½±¼» ½±«´»«® Õ±¹»´µ±° -¬·º¬-´»«¬»´- ´¿²¹ ³»¬ µ´»«®½±¼»®·²¹ ·² ¸±«¼»® Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± ´¿®¹± ½±² °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ § ½-¼·¹± ¼» ½±´±®»- »² -±°±®¬» ݸ·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ô ¬·°± ´«²¹± » ½±² ½±¼·½» ¼· ½±´±®» ²»´ -«°°±®¬±

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ îïëÞÌððì

óðíëîîè

ïôëå îôðå îôëå íôðå ìôðå ëôðå êôðå èôðå ïðôð

ç

ïð

èðôðð

É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ ·²¬»¹®·»®¬»³ ͽ¸®¿«¾»²¸¿´¬»®·²¹ ·³ ÌËÎÒËÍóÝ´·°ô ݱ³º±®¬

îïë

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ·² ÌËÎÒËÍó½´·°ô ½±³º±®¬ Ý´7- ½±«¼7»- »² ½´·° ÌËÎÒËÍô ½±²º±®¬ ͬ·º¬-´»«¬»´-ó³»--»¬ ÌËÎÒËÍ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± »² ½´·° ÌËÎÒËÍô ݱ³º±®¬ ݸ·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ½±² ½´·° ÌËÎÒËÍô ݱ³º±®¬

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ îïëóððê

óéçèçëê

ïôëå îôðå îôëå íôðå ìôðå ëôðå êôðå èôðå ïðôð

ç

ïð

ïððôðð

ÌÈóÉ·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

îïïóÌÈ

ÌÈ ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® Ý´7- ½±«¼7»- ÌÈ ÌÈó-¬·º¬-´»«¬»´Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± ÌÈ Ý¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ÌÈ

ß®¬òó Ò±ò îïïóëðê îïïóëðé îïïóëðè îïïóëðç îïïóëïð îïïóëïë îïïóëîð îïïóëîë îïïóëîé îïïóëíð îïïóëìð îïïóëìë îïïóëëð îïïóëëë îïïóëêð

ã ³»¬®·-½¸ ñ ³»¬®·½ i ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óëèççðë óëçððêî óëçðïìé óëçðîîî óëçðíðé óëçðìèî óêçëìîî óëçðêíë óëçðéïð óëçðèçë óëçðçéð óëçïðëî óëçïïíé óëçïîïî óëçïíçé

ã Ʊ´´ ñ ·²½¸ i

ÌÈ ê ÌÈ é ÌÈ è ÌÈ ç ÌÈ ïð ÌÈ ïë ÌÈ îð ÌÈ îë ÌÈ îé ÌÈ íð ÌÈ ìð ÌÈ ìë ÌÈ ëð ÌÈ ëë ÌÈ êð

³³

³³

ììôë ëðôë ëïôð ëïôð ëìôð ëéôë êïôð êìôë êçôë éêôð èíôð çïôð ïðìôð ïîðôð ïíìôð

ïèôë ïèôë ïçôð ïçôð îðôð îïôë îíôð îìôë îêôë íðôð ííôð íéôð ìïôð ìéôð ëîôð

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

ëôðð ëôðð ëôðð ëôðð ëôðð ëôðð ëôðð ëôðð ëôðð ëôðð êôðð êôðð éôðð çôðð ïíôðð

ã ÌÑÎÈ ïêí


©©©òµ«µµ±ò½±³ ÌÈóÉ·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ·³ Í¿¬¦

îïï

Í»¬ ±º ÌÈ󱺺-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·- ½±«¼7- ÌÈ ÌÈó-¬·º¬-´»«¬»´- ·² -»¬ Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ÌÈ Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ÌÈ

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò îïïóëðì

óçîéëçî

çå ïðå ïëå îðå îëå îéå íðå ìð

è

ÝØÚ ïð

íçôðð

ÌÈóÉ·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ·³ Í¿¬¦

îïï

Í»¬ ±º ÌÈ󱺺-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·- ½±«¼7- ÌÈ ÌÈó-¬·º¬-´»«¬»´- ·² -»¬ Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ÌÈ Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ÌÈ

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò îïïóëðë

óëçïìéî

çå ïðå ïëå îðå îëå îéå íðå ìð

è

ÝØÚ ïð

ìèôðð

ÌÈóÉ·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ´¿²¹

îïïóÌÈóÔ

ÌÈ ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®ô ´±²¹ Ý´7- ½±«¼7»- ÌÈ ´±²¹«»ÌÈó-¬·º¬-´»«¬»´- ´¿²¹ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± ÌÈ ´¿®¹± ݸ·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ÌÈô ¬·°± ´«²¹±

ß®¬òó Ò±ò îïïóêðç îïïóêïð îïïóêïë îïïóêîð îïïóêîë îïïóêîé îïïóêíð îïïóêìð

ã ³»¬®·-½¸ ñ ³»¬®·½ i ïêì

ÝØÚ óéçèèéï óééçëèð óééçêêë óééçéìð óééçèîë óéçððìî óééççðð óéèððêé

ã Ʊ´´ ñ ·²½¸ i

ÌÈ ç ÌÈ ïð ÌÈ ïë ÌÈ îð ÌÈ îë ÌÈ îé ÌÈ íð ÌÈ ìð

³³

³³

ëçôð êëôð éëôë èéôð çìôë ïðëôë ïïïôð ïïçôð

ïçôð îðôð îðôë îîôð îîôë îëôë íðôð ííôð

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

êôðð êôðð êôðð êôðð êôðð éôðð éôðð éôðð

ã ÌÑÎÈ ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ÌÈóØ¿²¼µ´¿°°¸¿´¬»®

îïî

ÌÈ Í»¬- ·² ¸±´¼»® Ö»«¨ °´·¿²¬- ÌÈ Ó»--»¬- ÌÈ Ö«»¹±- ¼» ´´¿ª»- ³¿²½¸± »² ¿¾¿¬·¾´» ÌÈ Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ½±² -«°°±®¬± ¬¿-½¿¾·´» ÌÈ

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò îïîóîëè îïîóîëç

óêçëëçð óéçèçðï

çå ïðå ïëå îðå îëå îéå íðå ìð çå ïðå ïëå îðå îëå îéå íðå ìð

è è

ÝØÚ ïð ïð

ëðôðð ëîôðð

ÌÈóÉ·²µ»´-½¸¿«¾»²¼®»¸»® ·³ Í¿¬¦

îïî

ÌÈ ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®ô ·² -»¬ Ö»« ¼» ½´7- ½±«¼7»- ÌÈ ÌÈ -¬·º¬-´»«¬»´- ·² -»¬ Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ÌÈ Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± ÌÈ

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò îïîóîêð

óêçëêéë

çå ïðå ïëå îðå îëå îéå íðå ìð

è

ÝØÚ ë

èîôðð

ÌÈóÉ·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°º

îïîóÌÈ

ÌÈ ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ Ý´7- ½±«¼7»- ÌÈ @ ¬6¬» -°¸7®·¯«» ÌÈóµ±¹»´µ±°-¬·º¬-´»«¬»´Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± ÌÈ ½±² °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ ݸ·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ÌÈ ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿

ß®¬òó Ò±ò îïîóíðç îïîóíïð îïîóíïë îïîóíîð îïîóíîë îïîóíîé îïîóííð îïîóíìð îïîóíìë îïîóíëð îïîóíëë îïîóíêð

ã ³»¬®·-½¸ ñ ³»¬®·½ i ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óççèðîè óççèðíë óççèðìî óççèðëç óççèðêê óððçïçç óççèðéí óððçîèï óððçîçè óððçíðì óççèðèð óððçíîè

ã Ʊ´´ ñ ·²½¸ i

ÌÈ ç ÌÈ ïð ÌÈ ïë ÌÈ îð ÌÈ îë ÌÈ îé ÌÈ íð ÌÈ ìð ÌÈ ìë ÌÈ ëð ÌÈ ëë ÌÈ êð

³³

³³

êéôð éêôð èêôë çèôð ïððôë ïïïôë ïîëôð ïíçôð ïìëôð ïìçôð ïëéôð ïêéôð

ïçôð îðôð îðôë îîôð îîôë îëôë íðôð ííôð íéôð ìïôð ìéôð ëîôð

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

çôðð çôðð ïðôðð ïðôðð ïðôðð ïïôðð ïïôðð ïíôðð ïëôðð ïêôðð îîôðð îèôðð

ã ÌÑÎÈ ïêë


©©©òµ«µµ±ò½±³ ÌÈóÉ·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°º «²¼ Ú¿®¾½±¼·»®«²¹

îïî

ÌÈ ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ ¿²¼ ©·¬¸ ½±´±® ½±¼·²¹ Ý´7 ½±«¼7»- ÌÈ @ ¬6¬» -°¸7®·¯«» »¬ ½¸®±³±½±¼¿¹» ÌÈóµ±¹»´µ±°-¬·º¬-´»«¬»´- ³»¬ µ´»«®½±¼»®·²¹ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± ÌÈ ½±² °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ § ½-¼·¹± ¼» ½±´±®»Ý¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ÌÈ ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ » ½±¼·º·½¿ ¼· ½±´±®»

ß®¬òó Ò±ò îïîÞÌíðç îïîÞÌíïð îïîÞÌíïë îïîÞÌíîð îïîÞÌíîë îïîÞÌíîé îïîÞÌííð îïîÞÌíìð

ÝØÚ óççéïðê óççéïïí óççéïîð óççéïíé óççéïìì óççéïëï óççéïêè óççéïéë

ÌÈ ç ÌÈ ïð ÌÈ ïë ÌÈ îð ÌÈ îë ÌÈ îé ÌÈ íð ÌÈ ìð

³³

³³

êéôð éêôð èêôë çèôð ïððôë ïïïôë ïîëôð ïíçôð

ïçôð îðôð îðôë îîôð îîôë îëôë íðôð ííôð

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

ïíôðð ïìôðð ïìôðð ïëôðð ïëôðð ïêôðð ïêôðð ïèôðð

ÌÈó É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°º ·³ ÌËÎÒËÍóÝ´·°ô º¿®¾½±¼·»®¬

îïîÞÌ

ÌÈ ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ ·² ÌËÎÒËÍó½´·°ô ½±´±® ½±¼»¼ Ý´7- ½±«¼7»- ÌÈ @ ¬6¬» -°¸7®·¯«» »² ½´·° ÌËÎÒËÍô ½¸®±³±½±¼7»ÌÈóµ±¹»´µ±°-¬·º¬-´»«¬»´- ÌËÎÒËÍ ³»--»¬ô ³»¬ µ´»«®½±¼»®·²¹ Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± ÌÈ ½±² °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ »² ½´·° ÌËÎÒËÍ § ½-¼·¹± ¼» ½±´±®»Ý¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ÌÈ ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ » ½´·° ÌËÎÒËÍô ½±² ½±¼·½» ¼· ½±´±®·

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò îïîÞÌîêð

óðíëïìí

çå ïðå ïëå îðå îëå îéå íðå ìð

è

ÝØÚ ë

ïîîôðð

Ì¿³°»® ÌÈóÉ·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»®

îïï

Ì¿³°»® ÌÈ ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® Ý´7- ½±«¼7»- Ì¿³°»® ÌÈ Ì¿³°»® ÌÈ -¬·º¬-´»«¬»´Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±® ¿½±¼¿¼± Ì¿³°»® ÌÈ Ý¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ÌÈ Ì¿³°»® ®»-·-¬¿²¬

ß®¬òó Ò±ò îïïÌëðç îïïÌëïð îïïÌëïë îïïÌëîð îïïÌëîë îïïÌëîé îïïÌëíð îïïÌëìð

ïêê

ÝØÚ óçïðëèé óçïðëçì óçïðêðð óçïðêïé óçïðêîì óçïðêíï óçïðêìè óçïðêëë

ÌÈ ç ÌÈ ïð ÌÈ ïë ÌÈ îð ÌÈ îë ÌÈ îé ÌÈ íð ÌÈ ìð

³³

³³

ëçôð êëôð éëôë èéôð çéôë ïðëôë ïïïôð ïïçôð

ïçôð îðôð îðôë îîôð îîôë îëôë íðôð ííôð

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

çôðð çôðð ïðôðð ïðôðð ïðôðð ïðôðð ïðôðð ïîôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ì¿³°»® ÌÈóÉ·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ·³ Í¿¬¦

îïï

Í»¬ ±º Ì¿³°»®óÌÈ󱺺-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·- ½±«¼7- Ì¿³°»®ǫ́ Ì¿³°»®óÌÈ -¬·º¬-´»«¬»´- ·² -»¬ Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- Ì¿³°»®óÌÈ Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ÌÈ Ì¿³°»® ®»-·-¬¿²¬

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò îïïÌëðë

óèðììêê

çå ïðå ïëå îðå îëå îéå íðå ìð

è

ÝØÚ ïð

êíôðð

Ì¿³°»® ÌÈóÉ·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ·³ Í¿¬¦

îïî

Í»¬ ±º Ì¿³°»®óÌÈ󱺺-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»®Ö»« ¼» ¬±«®²»ª·- ½±«¼7- Ì¿³°»®ǫ́ Ì¿³°»®óÌÈ -¬·º¬-´»«¬»´- ·² -»¬ Ö«»¹± ¼» ¼»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- Ì¿³°»®óÌÈ Í»¬ ¼· ½¸·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ÌÈ Ì¿³°»® ®»-·-¬¿²¬

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò îïîóîêë

óçîéêðè

çå ïðå ïëå îðå îëå îéå íðå ìð

è

ÝØÚ ïð

èðôðð

Ê·»´¦¿¸²óÉ·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® º$® ÈÆÒ Ü×Ò êëîëí

îïð

Ó¿²§ó¬±±¬¸»¼ ±ºº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® º±® ÈÆÒ Ü×Ò êëîëí ̱«®²»ª·- ½±«¼7- ¼»²¬«®»- °±«® ÈÆÒ Ü×Ò êëîëí Ê»»´¬¿²¼ó-¬·º¬-´»«¬»´- ÈÆÒ Ü×Ò êëîëí Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ½±² ³«»-½¿- ·²¬»®·±®»- °¿®¿ ÈÆÒ Ü×Ò êëîëí ݸ·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» °»® ª·¬· ½±² ·³°®±²¬¿ ÈÆÒ Ü×Ò êëîëí

ß®¬òó Ò±ò îïðóððì îïðóððë îïðóððê îïðóððè îïðóðïð îïðóðïî îïðóðïì îïðóðïê

ã ³»¬®·-½¸ ñ ³»¬®·½ i ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óðððçïî óéçèèðî óéçèèïç óéçèèîê óéçèèíí óéçèèìð óéçèèëé óéçèèêì

ã Ʊ´´ ñ ·²½¸ i

Óì Óë Óê Óè Óïð Ó ïî Ó ïì Ó ïê

³³

³³

êé éë èê çè ïïð ïîì ïíç ïëê

îì íð íì ìð ìê ëî ëç éî

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

ïîôðð çôðð ïðôðð ïíôðð ïçôðð îïôðð íðôðð ìîôðð

ã ÌÑÎÈ ïêé


©©©òµ«µµ±ò½±³ É·²µ»´-½¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Æ¿°º»² ×ÍÑ êçïï

îðë

Ѻº-»¬ ¾´¿¼» -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¿ ®±«²¼ ´«¹ ×ÍÑ êçïï ̱«®²»ª·- ½±«¼7- ¿ª»½ ¬»²±² ×ÍÑ êçïï ͬ·º¬-´»«¬»´- ³»¬ ½»²¬®»»®°»² ×ÍÑ êçïï Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- ¿½±¼¿¼±- ½±² °·ª±¬» ×ÍÑ êçïï ݸ·¿ª· ³¿-½¸·± °·»¹¿¬» ½±² ®·¾¿--± ×ÍÑ êçïï

ß®¬òó Ò±ò îðëóððí îðëóððì îðëóððë îðëóððê îðëóððé îðëóððè îðëóðïð îðëóðïî îðëóðïì îðëóðïé îðëóðïç îðëóðîî

ÝØÚ óëçîîðî óëçîíèé óëçîìêî óëçîëíð óëçîêïë óëçîéçð óëçîçëð óëçíðíî óëçíïïé óëçíîçî óëçííéé óëçíìëî

³³

³³

³³

í ì ë ê é è ïð ïî ïì ïé ïç îî

êê éì èë çê ïðî ïðè ïîî ïíé ïëì ïéé ïçç îîî

îí îç íí íè ìï ìì ëð ëé éð èð èç ïðî

ïðð ïðð ïðð ïðð ëð ëð îë îë îð ïð ïð ï

ïôëð ïôëð ïôëð îôðð íôðð íôðð ëôðð éôðð ïðôðð ïéôðð îîôðð íìôðð

Í»½¸-µ¿²¬óͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ ÌóÙ®·ºº

îîîóîíð

Ø»¨¿¹±² -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ Ìó¹®·° ̱«®²»ª·- @ -·¨ °¿²- ½®»«¨ @ °±·¹²7» »² Ì ×²¾«--½¸®±»ª»²¼®¿¿·»® ³»¬ Ìó¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¸»¨¿¹±²¿´ ½±² ³¿²¹± »² Ì Ù·®¿ª·¬» »-¿¹±²¿´» ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò îîîóðçð îîîóïðð îîíóïîï îîíóïëð îîíóîðð îîìóïðð îîìóïëð îîìóîðð îîëóïðï îîëóïëð îîëóîðð îîêóïðð îîêóïëð îîêóîðð îîèóïðð îîèóïëð îîèóîðð îíðóïðð îíðóîðð

ïêè

ÝØÚ óëçìêçë óéððéèî óëçìèëë óëçìçíð óëçëðïî óéððèêé óëçëîéî óëçëíëé óëçëìíî óëçëëðð óëçëêèë óëçëéêð óëçëèìë óëçëçîð óëçêððî óëçêïèé óëçêîêî óëçêíìé óëçêìîî

îôð îôë íôð íôð íôð ìôð ìôð ìôð ëôð ëôð ëôð êôð êôð êôð èôð èôð èôð ïðôð ïðôð

³³

³³

ïðð ïðð ïðð ïëð îðð ïðð ïëð îðð ïðð ïëð îðð ïðð ïëð îðð ïðð ïëð îðð ïðð îðð

éð éð éð éð éð éð éð éð çð çð çð çð çð çð çð çð çð ïïð ïïð

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

ëôðð ëôðð ìôðð ëôðð êôðð ëôðð êôðð êôðð êôðð êôðð éôðð êôðð éôðð èôðð èôðð çôðð çôðð ïìôðð ïéôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Õ«¹»´µ±°º «²¼ ÌóÙ®·ºº

îïì

ͽ®»©¼®·ª»® ©·¬¸ ¾¿´´¸»¿¼ ¿²¼ Ìó¹®·° ̱«®²»ª·- @ ¬6¬» -°¸7®·¯«» »¬ °±·¹²7» »² Ì Õ±¹»´µ±°-½¸®±»ª»²¼®¿¿·»® ³»¬ Ìó¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±®»- ½±² °«²¬¿ ½±² ¾±´¿ § ³¿²¹± »² Ì Ù·®¿ª·¬» ½±² ¬»-¬¿ -º»®·½¿ » ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò îïìóíïð îïìóìïð îïìóìïë îïìóëïð îïìóëïë îïìóêïë îïìóêîð îïìóèïë îïìóèîð îïìóçïð

ÝØÚ óêççéïð óêççèçë óêçççéð óéðððíì óéððïïç óéððîçì óéððíéç óéððìëì óéððëîî óêççëëð

³³

³³

³³

í ï ï ë ë ê ê è è ïð

ïðð ïðð ïëð ïðð ïëð ïëð îðð ïëð îðð îðð

éð éð éð çð çð çð çð çð çð ïïð

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

ëôðð êôðð éôðð éôðð éôðð èôðð çôðð ïïôðð ïîôðð ïçôðð

ÌÈóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ ÌóÙ®·ºº

îïî

ÌÈ Ì󸿲¼´» -±½µ»¬ -½®»© ¼®·ª» Ý´7- @ °±·¹²7» »² Ì ÌÈ ÌÈ Í¬·º¬-´»«¬»´ ³»¬ Ìó¹®»»° Ô´¿ª»- ½±² ³¿²¹± »² Ì ÌÈ Ù·®¿ª·¬» ÌÈ ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò îïîóïðè îïîóïðç îïîóïïð îïîóïïë îïîóïîð îïîóïîë îïîóïîé îïîóïíð îïîóïìð îïîóïìë îïîóïëð îïîóîïë îïîóîîð îïîóîîë îïîóîîé îïîóîíð îïîóîìð îïîóîìë îïîóîëð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óêçêïéé óêçêîëî óêçêííé óêçêìïî óêçêëèð óêçêêêë óêçêéìð óêçêèîë óêçêçðð óêçéðèî óêçéïêé óêçéîìî óëçðëëð óêçéíîé óêçéìðî óêçéëéð óêçéêëë óêçééíð óëçêéëð

ÌÈ è ÌÈ ç ÌÈ ïð ÌÈ ïë ÌÈ îð ÌÈ îë ÌÈ îé ÌÈ íð ÌÈ ìð ÌÈ ìë ÌÈ ëð ÌÈ ïë ÌÈ îð ÌÈ îë ÌÈ îé ÌÈ íð ÌÈ ìð ÌÈ ìë ÌÈ ëð

³³

³³

ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïëð ïëð îðð îðð îðð îðð îðð îðð îëð îëð

éð éð éð éð çð çð çð çð çð çð çð çð çð çð çð çð çð ïïð ïïð

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

ïîôðð ïîôðð ïîôðð ïîôðð ïíôðð ïíôðð ïìôðð ïìôðð ïëôðð ïèôðð îïôðð ïìôðð ïêôðð ïéôðð ïèôðð ïçôðð îðôðð îêôðð íðôðð

ïêç


©©©òµ«µµ±ò½±³ Í»½¸-µ¿²¬óͬ»½µ-½¸´$--»´ ³·¬ ÌóÙ®·ºº

îíê

Ø»¨¿¹±² -±½µ»¬ ©®»²½¸ ©·¬¸ Ìó¹®·° Ý´7- »² ¬«¾» ¼®±·¬»- @ -·¨ °¿²- ½®»«¨ @ °±·¹²7» »² Ì Æ»-µ¿²¬ ¼±°-´»«¬»´- ³»¬ Ìó¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¼» ª¿-± ¸»¨¿¹±²¿´ ½±² ³¿²¹± »² Ì Ý¸·¿ª· ¿ ¾«--±´¿ »-¿¹±²¿´· ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò îíêóðëð îíêóðëë îíêóðêð îíêóðéð îíêóðèð îíêóðçð îíêóïðð îíêóïïð îíêóïîð îíêóïíð îíêóïìð îíêóïëð îíêóïêð îíêóïéð

ÝØÚ óðððçéì óðððçèï óðððççè óððïðêí óððïðéð óððïðèé óððïðçì óððïïðð óððïïïé óððïïîì óðððëíð óïïéíçç óïïéìðë óððïïíï

ëôð ëôë êôð éôð èôð çôð ïðôð ïïôð ïîôð ïíôð ïìôð ïëôð ïêôð ïéôð

³³

³³

îíð îíð îíð îíð îíð îíð îíð îíð îíð îíð îíð îíð îíð îíð

ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

ïéôðð ïéôðð ïéôðð ïéôðð ïéôðð ïéôðð ïçôðð îðôðð îïôðð îïôðð îïôðð îíôðð îìôðð îêôðð

Í»½¸-µ¿²¬óÏ«»®¹®·ººóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ ¾»·¼-»·¬·¹»³ ß²¬®·»¾

îíë

Ø»¨¿¹±²¿´ -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ Ì󸿲¼´» ¼«¿´ ¾´¿¼»¼ Ý´7 @ -·¨ °¿²- ½®»«¨ ¿ª»½ °±·¹²7» ¬®¿²-ª»®-¿´» ¿ª»½ »²¬®¿2²»³»²¬ ¼»- ¼»«¨ ½,¬7ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ³»¬ Ìó¹®»»° »² »¨¬®¿ ¦»-µ¿²¬ ¿¿² ¸¿²¼¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ¸»¨¿¹±²¿´ ¼» ³¿²¹± ¬®¿²-ª»®-¿´ ½±² ¬®¿½½·-² ¿ ¿³¾±- ´¿¼±Ù·®¿ª·¬» »-¿¹±²¿´» ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¬®¿-ª»®-¿´» ½±² º«²¦·±²¿³»²¬± -« ¼«» ´¿¬·

ß®¬òó Ò±ò îíëóðîïð îíëóðîëï îíëóðíïð îíëóðìïë îíëóðëïë îíëóðêîð îíëóðèîð îíëóïðîð

ÝØÚ óíïìîëë óíïìîêî óíïìîéç óíïìîèê óíïìîçí óíïìíðç óíïìíïê óíïìíîí

³³

³³

îôð îôð íôð ì ëôð êôð èôð ïðôð

ïîë ïðð ïîë ïîë ïëð ïëð ïéë ïéë

ï ï ï ï ï ï ï ï

ïïôðð ïîôðð ïîôðð ïîôðð ïíôðð ïìôðð ïêôðð îêôðð

ÌÈóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ Ú<¸²½¸»²¹®·ºº

îïï

ÌÈ -½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ º´¿¹ ¹®·° ̱«®²»ª·- ÌÈ @ °±·¹²7» ¼®¿°»¿« ÌÈ -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»® ³»¬ ª´¿¹¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ÌÈ ½±² ¾¿²¼»®¿ Ù·®¿ª·¬» ÌÈ ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ ¾¿²¼·»®¿

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ îïïóïðë îïïóïðê îïïóïðé îïïóïðè îïïóïðç îïïóïïð îïïóïïë îïïóïîð

ïéð

óçîéîéï óçîéîèè óçîéîçë óçîéíðï óçîéíïè óçîéíîë óçîéííî óçîéíìç

îôð îôð îôë îôë íôð íôð ìôð ìôð

³³ ÌÈ ë ÌÈ ê ÌÈ é ÌÈ è ÌÈ ç ÌÈ ïð ÌÈ ïë ÌÈ îð

íë íë íë ìð ìð ìð ìë ìë

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

èôðð èôðð èôðð èôðð èôðð èôðð èôðð èôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ÌÈóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® ³·¬ ͽ¸´$--»´¹®·ºº

îïï

ÌÈó-½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ -³¿´´ ¸¿²¼´» ̱«®²»ª·- ÌÈ @ °±·¹²7» ¼» ½´7 ÌÈ -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ³»¬ -´»«¬»´¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ÌÈ ½±² ³¿²¹± °»¯«»/± Ù·®¿ª·¬» ÌÈ ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ »´·½¿

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ îïïóíðë îïïóíðê îïïóíðé îïïóíðè îïïóíðç îïïóíïð îïïóíïë îïïóíîð

óçîéìíï óçîéììè óçîéìëë óçîéìêî óçîéìéç óçîéìèê óçîéìçí óçîéëðç

îôð îôð îôë îôë íôð íôð ìôð ìôð

³³ ÌÈ ë ÌÈ ê ÌÈ é ÌÈ è ÌÈ ç ÌÈ ïð ÌÈ ïë ÌÈ îð

íë íë íë ìð ìð ìð ìë ìë

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

èôðð èôðð èôðð éôðð éôðð éôðð èôëð ïðôðð

ÌÈóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® д«- ³·¬ Ú<¸²½¸»²¹®·ºº

îïï

ÌÈ ÐÔËÍó-½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ º´¿¹ ̱«®²»ª·- ÌÈ ÐÔËÍ ¿ª»½ ¼®¿°»¿« ͽ¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ÌÈ ÐÔËÍ ³»¬ ª´¿¹¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ÌÈ ÐÔËÍ ½±² ¾¿²¼»®¿ Ù·®¿ª·¬» ÌÈ Ð´«- ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ ¾¿²¼·»®¿

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ îïïóîðë îïïóîðê îïïóîðé îïïóîðè îïïóîðç îïïóîïð îïïóîïë îïïóîîð

óçîéíëê óçîéíêí óçîéíéð óçîéíèé óçîéíçì óçîéìðð óçîéìïé óçîéìîì

îôð îôð îôë îôë íôð íôð ìôð ìôð

³³ ×Ð ë ×Ð ê ×Ð é ×Ð è ×Ð ç ×Ð ïð ×Ð ïë ×Ð îð

íë íë íë ìð ìð ìð ìë ìë

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

ïðôðð ïðôðð ïðôðð ïðôðð çôðð çôðð çôðð çôðð

ÌÈóͽ¸®¿«¾»²¼®»¸»® д«- ³·¬ ͽ¸´$--»´¹®·ºº

îïï

ÌÈ ÐÔËÍó-½®»©¼®·ª»® ©·¬¸ -³¿´´ ¸¿²¼´» ̱«®²»ª·- ÌÈ Ð´«- @ °±·¹²7» ¼» ½´7 ÌÈóÐÔËÍ -½¸®±»ª»²¼®¿¿·»®- ³»¬ -´»«¬»´¹®»»° Ü»-¬±®²·´´¿¼±® ÌÈ ÐÔËÍ ½±² ³¿²¹± °»¯«»/± Ù·®¿ª·¬» ÌÈ Ð´«- ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ »´·½¿

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ îïïóìðë îïïóìðê îïïóìðé îïïóìðè îïïóìðç îïïóìïð îïïóìïë îïïóìîð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óçîçììî óçîçìëç óçîçìêê óçîçìéí óçîéëïê óçîéëîí óçîéëíð óçîéëìé

îôð îôð îôë îôë íôð íôð ìôð ìôð

³³ ×Ð ë ×Ð ê ×Ð é ×Ð è ×Ð ç ×Ð ïð ×Ð ïë ×Ð îð

íë íë íë ìð ìð ìð ìë ìë

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

ïðôðð ïðôðð ïðôðð ïðôðð çôðð çôðð ïïôðð ïîôðð

ïéï


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ü$-»²óλ·¾¿¸´»² Í¿¬¦

îìë

Í»¬ ±º ²±¦¦´» ®»¿³»®Ö»« ¼‘ 7¯«¿®®·­±·®­ Ê»®-¬«·ª»®ó®«·³»®-ó-»¬ Ö«»¹± ¼‘ »­½¿®·¿¼±®»­ °¿®¿ ¬±¾»®¿­ Í»¬ ¼· ¿´»-¿¬±®· °»® «¹»´´· Æ»-¬¿© ®±¦©·»®¬¿µ-© ¼± ¼§-¦

H

ß®¬òó Ò±ò îìëóððì

óëçéìïî

ͬ$½µ °·»½»-

³³ ðôêå ðôêëå ðôéå ðôèå ðôèëå ðôçå ïôðå ïôíå ïôëå ïôéå ïôç

ïî

ÝØÚ

ë

ëëôðð

É»®µ¦»«¹ó «²¼ Þ±¸®¸¿´¬»® ³·¬ Õ²¿®®»

îèð

̱±´ ¿²¼ ¼®·´´ ¸±´¼»® ©·¬¸ ®¿¬½¸»¬ ᮬ»ó±«¬·´ »¬ °±®¬»óº±®»¬- @ ½´·¯«»¬ כּ´¬¿°µ®«µ ᮬ¿¾®±½¿- § °±®¬¿¸»®®¿³·»²¬¿- ½±² ½¿®®¿½¿ ᮬ¿·²-»®¬· » °±®¬¿¬®¿°¿²· ½±² ½®·½½¸»¬¬±

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ îèðóðèë îèðóïðð

óçïðçíè óçïðçìë

Óí ó Óïð Óë ó Óïî

èë ïðð

ï ï

ïéôðð îìôðð

É»®µ¦»«¹ó «²¼ Þ±¸®¸¿´¬»® ³·¬ Õ²¿®®»

îèð

̱±´ ¿²¼ ¼®·´´ ¸±´¼»® ©·¬¸ ®¿¬½¸»¬ ᮬ»ó±«¬·´ »¬ °±®¬»óº±®»¬- @ ½´·¯«»¬ כּ´¬¿°µ®«µ ᮬ¿¾®±½¿- § °±®¬¿¸»®®¿³·»²¬¿- ½±² ½¿®®¿½¿ ᮬ¿·²-»®¬· » °±®¬¿¬®¿°¿²· ½±² ½®·½½¸»¬¬±

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ îèðóîëð îèðóíðð

óçïðçëî óçïðçêç

Óí ó Óïð Óë ó Óïî

îëð íðð

ï ï

îçôðð ìðôðð

É»®µ¦»«¹¸¿´¬»®

íðð

̱±´ ¸±´¼»® ᮬ»ó±«¬·´ Ù»®»»¼-½¸¿°¸±«¼»®Ð±®¬¿&¬·´ Í«°°±®¬± °»® «¬»²-·´·

Ô

ß®¬òó Ò±ò íððóðçð íððóïðð íððóïïð

ïéî

óêðïïïç óêðïîçì óêðïíéç

³³

³³

ð ó îôë ð ó íôî ð ó ìôð

çð ïðð ïïð

ÝØÚ ë ë ë

íéôðð íèôðð ìèôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ É»®µ¦»«¹¸¿´¬»®

íïð

̱±´ ¸±´¼»® ᮬ»ó±«¬·´ Ù»®»»¼-½¸¿°¸±«¼»®Ð±®¬¿&¬·´ Í«°°±®¬± °»® «¬»²-·´·

Ô

ß®¬òó Ò±ò íïðóïðë íïðóïïð íïðóïïë íïðóïíë íïðóïêð íïðóïéð íïðóïèð

óêðïìëì óêðïëîî óêðïêðé óêðïéèî óêðïèêé óêðïçìî óçðçîïë

³³

³³

ð ó ïôî ïôî ó îôð îôð ó íôð îôð ó íôë íôð ó ìôë ìôð ó êôð êôð ó èôð

ïðë ïïð ïïë ïíë ïêð ïéð ïèð

ÝØÚ ë ë ë ë ë ë ë

îðôðð îêôðð îéôðð êìôðð èïôðð ïðëôðð ïíéôðð

É»®µ¦»«¹¸¿´¬»®

íïë

̱±´ ¸±´¼»® ᮬ»ó±«¬·´ Ù»®»»¼-½¸¿°¸±«¼»®Ð±®¬¿&¬·´ Í«°°±®¬± °»® «¬»²-·´·

Ô

ß®¬òó Ò±ò íïëóèðï íïëóèðî

óéðïîèì óéðïíêç

³³

³³

ð ó ïôð ï ó îôð

èð èð

ÝØÚ ë ë

ïíôðð ïíôðð

É»®µ¦»«¹¸¿´¬»®

íîð

̱±´ ¸±´¼»® ᮬ»ó±«¬·´ Ù»®»»¼-½¸¿°¸±«¼»®Ð±®¬¿&¬·´ Í«°°±®¬± °»® «¬»²-·´·

Ô

ß®¬òó Ò±ò íîðóïïë

óêðîïðç

³³

³³

ð ó ïôë ñ ïôë ó íôð

ïïë

ÝØÚ ë

ìèôðð

ͽ¸»·¾»²-½¸²»·¼»®

íîï

É¿-¸»® ½«¬¬»® ` ½±«°»® ¼»- ½»®½´»Ð¿µµ·²¹-²·¶¼»®Ý±®¬¿¿®¿²¼»´¿Ì¿¹´·¿®±²¼»´´»

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íîïóîðð íîïóìðð íîïóêðð íîïóèðð íîïóèðï

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óêïêïìì óêïêîîç óêïêíðì óêïêìèç óêïêëëé

ìðóîðð ìðóìðð ìðóêðð ìðóèðð Ó»--»® º$® ñ ½«¬¬»® º±® Ò±ò íîïô íîî

ï ï ï ï ï

çìôðð ïðçôðð ïîèôðð ïìèôðð èôéð

ïéí


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸»·¾»²-½¸²»·¼»® ³·¬ î Ó»--»®²

íîî

Ü·-µ ½«¬¬»® ©·¬¸ î ¾´¿¼»Ý±«°»ó®±²¼»´´»- @ î ½±«¬»¿«¨ пµµ·²¹-²·¶¼»®- ³»¬ î ³»--»² ݱ®¬¿¿®¿²¼»´¿- ½±² î ½«½¸·´´¿Ì¿¹´·¿®±²¼»´´» ¿ î ´¿³»

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íîîóîðð íîîóìðð íîîóêðð íîîóèðð íîîóèðí

óêïêêíî óêïêéïé óêïêèçî óêïêçéé óêïéðëç

ìðóîðð ìðóìðð ìðóêðð ìðóèðð Ó»--»® õ Ø¿´¬»® ñ ½«¬¬»® õ ¸±´¼»® Ò±ò íîïô íîî

ï ï ï ï ï

ïììôðð ïêîôðð ïèêôðð îðèôðð ïëôîð

ͬ»½¸¾»·¬»´

íîì

Ú·®³»® ½¸·-»´Ý·-»¿« ¼» ³»²«·-·»®Í¬»»µ¾»·¬»´ Ú±®³±²»Í½¿´°»´´± ¼¿ ´»¹²± ܅ «¬± °… ¿­µ·» ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

íîìóððì íîìóððê íîìóððè íîìóðïð íîìóðïî íîìóðïì íîìóðïê íîìóðïè íîìóðîð íîìóðîî íîìóðîì íîìóðîê íîìóðîè íîìóðíð íîìóðíî

óèðíçèè óèðíççë óèðìððè óèðìðïë óèðìðîî óèðìðíç óèðìðìê óèðìðëí óèðìðêð óèðìðéé óèðìðèì óèðìðçï óèðìïðé óèðìïïì óèðìïîï

ì ê è ïð ïî ïì ïê ïè îð îî îì îê îè íð íî

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

íðôðð íðôðð íðôðð íîôðð íîôðð ííôðð ííôðð íëôðð íèôðð ìïôðð ìîôðð ìëôðð ìêôðð ìéôðð ìèôðð

ͬ»½¸¾»·¬»´óÍ¿¬¦ ·³ ر´¦µ¿-¬»²

íîì

ݸ·-»´ -»¬ ·² ©±±¼»² ½¸»-¬ Ö»« ¼» ½·-»¿«¨ ¼» ³»²«·-·»®- »² ¾±2¬» »² ¾±·Í¬»»µ¾»·¬»´-ô -»¬ ·² ¸±«¬»² µ·-¬ Ö«»¹± ¼» º±®³±²»- »² ½¿¶¿ ¼» ³¿¼»®¿ Í»¬ ¼· -½¿´°»´´· ¼¿ ´»¹²± ·² ½¿--»¬¬¿ ·² ´»¹²± Æ»­¬¿© ¼… «¬ °… ¿­µ·½¸ © ¼®»©²·¿²»¶ ­µ®¦§²½» ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íîìóðêê

ïéì

óèðìïëî

êå ïðå ïîå ïêå îðå îê

ê

ï

îçéôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͬ»½¸¾»·¬»´ ·³ Í¿¬¦

íîì

Í»¬ ±º º·®³»® ½¸·-»´Ö»« ¼» ½·-»¿« ¼» ³»²«-·»®Í¬»»µ¾»·¬»´ó-»¬ Ö«»¹± ¼» º±®³±²»Í»¬ ¼· -½¿´°»´´· ¼¿ ´»¹²± ܅ «¬¿ °… ¿­µ·» © ¦»­¬¿©·» ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íîìóðëì íîìóðëê

óèðìïíè óèðìïìë

êå ïîå ïêå îð êå ïðå ïîå ïêå îðå îê

ì ê

ï ï

ïìîôðð îïèôðð

Ô±½¸»·-»² Ü×Ò éîððÞ

íîë

α«²¼ °«²½¸»- Ü×Ò éîððÞ Û³°±®¬»ó°·8½»- ½·®½«´¿·®»- Ü×Ò éîððÞ Ø±´°·¶»² Ü×Ò éîððÞ Í¿½¿¾±½¿¼±- Ü×Ò éîððÞ Ú«-¬»´´» Ü×Ò éîððÞ

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íîëóððï íîëóððî íîëóððí íîëóððì íîëóððë íîëóððê íîëóððé íîëóððè íîëóððç íîëóðïð íîëóðïï íîëóðïî íîëóðïí íîëóðïì íîëóðïë íîëóðïê íîëóðïè íîëóðîð

óêïèçëé óêïçðíç óêïçïïì óêïçîçç óêïçíéì óêïçìëç óêïçëîé óêïçêðî óêïçéèé óêïçèêî óêïççìé óêîðððì óêîðïèç óêîðîêì óêîðíìç óêîðìîì óêîðëçî óêîðêéé

ï î í ì ë ê é è ç ïð ïï ïî ïí ïì ïë ïê ïè îð

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ë ë

éôðð éôðð éôðð éôðð éôðð éôðð èôðð èôëð ïðôðð ïïôðð ïìôëð ïêôðð ïèôðð îðôðð îîôðð îëôðð íïôðð íèôðð

Ô±½¸»·-»² Ü×Ò éîððÞ ·³ Í¿¬¦

íîë

ر´´±© °«²½¸ Ü×Ò éîððÞô ·² -»¬ Ö»« ¼‘ »³°±®¬»ó°·8½»­ Ü×Ò éîððÞ Í»¬- ¸±´°·¶°»² Ü×Ò éîððÞ Ö«»¹± ¼» -¿½¿¾±½¿¼±- Ü×Ò éîððÞ Í»¬ ¼· º«-¬»´´» Ü×Ò éîððÞ

H

ß®¬òó Ò±ò

ͬ$½µ °·»½»-

ÝØÚ

³³ íîëóïîð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óêîðéëî

îóïç

ïî

ï

ïéðôðð

ïéë


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ø»²µ»´´±½¸»·-»² Ü×Ò éîððß

íîê

ß®½ °«²½¸»- Ü×Ò éîððß Û³°±®¬»ó°·8½»- @ ¿®½¸» Ü×Ò éîððß Þ»«¹»´¸±´°·¶°»² Ü×Ò éîððß Í¿½¿¾±½¿¼±- ¼» ¿-¿ Ü×Ò éîððß Ú«-¬»´´» ½±² ³¿²·½± Ü×Ò éîððß

H

ß®¬òó Ò±ò íîêóððî íîêóððí íîêóððì íîêóððë íîêóððê íîêóððé íîêóððè íîêóððç íîêóðïð íîêóðïï íîêóðïî íîêóðïí íîêóðïì íîêóðïë íîêóðïê íîêóðïé íîêóðïè íîêóðïç íîêóðîð íîêóðîï íîêóðîî íîêóðîí íîêóðîì íîêóðîë íîêóðîê íîêóðîé íîêóðîè íîêóðîç íîêóðíð íîêóðíï íîêóðíî íîêóðíí íîêóðíì íîêóðíë íîêóðíê íîêóðíé íîêóðíè íîêóðíç íîêóðìð íîêóðìï íîêóðìî íîêóðìí íîêóðìì íîêóðìë íîêóðìê íîêóðìé íîêóðìè íîêóðìç íîêóðëð íîêóðëë íîêóðêð íîêóðêë íîêóðéð íîêóðéë íîêóðèð íîêóðèë íîêóðçð íîêóðçë íîêóïðð

ïéê

óêîðèíé óêîðçïî óêîïðçì óêîïïéç óêîïîëì óêîïííç óêîïìïì óêîïëèî óêîïêêé óêîïéìî óêîïèîé óêîïçðî óêîîðèì óêîîïêç óêîîîìì óêîîíîç óêîîìðì óêîîëéî óêîîêëé óêîîéíî óêîîèïé óêîîççî óêîíðéì óêîíïëç óêîíîíì óêîííïç óêîíìçì óêîíëêî óêîíêìé óêîíéîî óêîíèðé óêîíçèî óêîìðêì óêîìïìç óêîìîîì óêîìíðç óêîììèì óêîìëëî óêîìêíé óçïïððí óêîìèçé óêîìçéî óêîëðëì óêîëïíç óêîëîïì óêîëíçç óêîëìéì óêîëëìî óêîëêîé óêîëéðî óêîëèèé óêîëçêî óêîêðìì óêîêïîç óêîêîðì óçîîíîð óêîêíèç óçïéïîè óêîêìêì

³³ î í ì ë ê é è ç ïð ïï ïî ïí ïì ïë ïê ïé ïè ïç îð îï îî îí îì îë îê îé îè îç íð íï íî íí íì íë íê íé íè íç ìð ìï ìî ìí ìì ìë ìê ìé ìè ìç ëð ëë êð êë éð éë èð èë çð çë ïðð

ÝØÚ ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ïîôðð ïîôðð ïîôðð ïîôðð ïîôðð ïîôðð ïíôëð ïíôëð ïìôðð ïëôëð ïéôðð ïèôðð ïçôðð îîôðð îìôðð îêôðð îèôðð îçôðð íîôðð íìôðð íêôðð íèôðð íçôðð ìêôðð ìèôðð ìçôðð ëéôðð ëçôðð êðôðð êìôðð êéôðð éîôðð éêôðð éèôðð èïôðð çïôðð çìôðð çéôðð ïððôðð ïïçôðð ïîïôðð ïîéôðð ïîçôðð ïíðôðð ïíîôðð ïíìôðð ïíèôðð ïìïôðð ïììôðð îîíôðð îìïôðð íîçôðð íêíôðð ëííôðð êïçôðð êëéôðð éèïôðð èéíôðð ïðëðôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ø»²µ»´´±½¸»·-»² Í¿¬¦ ·² »·²»® Õ«²-¬-¬±ººóα´´¬¿-½¸»

íîê

ß®½ °«²½¸»- -»¬ ·² ¿ °´¿-¬·½ ®±´´·²¹ ½¿-» Ö»« ¼‘ »³°±®¬»ó°·8½»­ @ °±·¹²7» ¼¿²­ «²» ¬®±«­­» »² °´¿­¬·¯«» Í»¬ ¾»«¹»´¸±´°·¶°»² ·² µ«²-¬-¬±º ®±´¬¿Ö«»¹± ¼» -¿½¿¾±½¿¼±- ¼» ¿-¿ »² ¾±´-¿ »²®±´´¿¾´» ¼» °´?-¬·½± Í»¬ ¼· º«-¬»´´» ½±² ³¿²·½± ·² ¾±®-¿ ¿ªª±´¹·¾·´» ·² °´¿-¬·½¿

H

ß®¬òó Ò±ò

ͬ$½µ °·»½»-

ÝØÚ

³³ íîêóïðç íîêóïïç íîêóïîð íîêóïíð

óçïêêçë íå ëå éå çå ïïå ïíå ïëå ïéå ïç íå ìå ëå êå éå èå çå ïðå ïïå ïîå ïíå ïìå óçïêéðï îå ïëå ïêå ïéå ïèå ïçå îð óêîêëíî íå ëå êå èå ïðå ïîå ïíå ïêå ïçå îîå îë îå ìå êå èå ïðå ïîå ïìå ïêå ïèå îðå îîå îìå óççééðð îêå îèå íð

ç

ï

ïéèôðð

ïç

ï

íèïôðð

ïî

ï

îèéôðð

ïë

ï

ìîðôðð

Ø»²µ»´´±½¸»·-»² Í¿¬¦ ·³ ر´¦µ¿-¬»²

íîê

ß®½ °«²½¸»- -»¬ ·² ©±±¼»² ½¸»-¬ Ö»« ¼‘ »³°±®¬»ó°·8½»­ @ °±·¹²7» »² ¾±2¬» »² ¾±·­ Í»¬ ¾»«¹»´¸±´°·¶°»² ·² ¸±«¬»² µ·-¬ Ö«»¹± ¼» -¿½¿¾±½¿¼±- ¼» ¿-¿ »² ½¿¶¿ ¼» ³¿¼»®¿ Í»¬ ¼· º«-¬»´´» ½±² ³¿²·½± ·² ½¿--»¬¬¿ ·² ´»¹²±

H

ß®¬òó Ò±ò

ͬ$½µ °·»½»-

ÝØÚ

³³ íîêóïíî

óðïîðéê

íîêóïíí

óðïîðèí

íîêóïíì

óðïîðçð

îå ìå êå èå ïðå ïîå ïìå ïêå ïèå îð îå ìå êå èå ïðå ïîå ïìå ïêå ïèå îðå îîå îìå îêå îèå íð îå íå ìå ëå êå éå èå çå ïðå ïïå ïîå ïíå ïìå ïëå ïêå ïéå ïèå ïçå îð

ïð

ï

îçðôðð

ïë

ï

ëçêôðð

ïç

ï

ëíîôðð

Ø»²µ»´´±½¸»·-»²óÍ¿¬¦ ³·¬ Õ«²-¬-¬±ºº°´¿¬¬» ·³ д¿-¬·µµ±ºº»®

íîê

ß®½ °«²½¸»- -»¬ Ö»« ¼‘ »³°±®¬»ó°·8½»­ @ °±·¹²7» Í»¬ ¾»«¹»´¸±´°·¶°»² Ö«»¹± ¼» -¿½¿¾±½¿¼±- ¼» ¿-¿ Í»¬ ¼· º«-¬»´´» ½±² ³¿²·½± ½±² °·¿-¬®¿ ·² °´¿-¬·½¿ ·² ª¿´·¹»¬¬¿ ¼· °´¿-¬·½¿

H

ß®¬òó Ò±ò íîêóîíð

óêèéççï

ͬ$½µ °·»½»-

³³ îóíóìóëóêóéó èóçó ïðó ïïó ïîó ïíó ïì ïë óïêóïéóïèóïçóîðóîîóîìóîëóîèóíð

îë

ÝØÚ

ï

êêèôðð

ͬ¿²¦»·-»²óÞ´±½µ¸¿´¬»®

íîê

ͬ¿³°·²¹ ·®±² ¾´±½µ ¸±´¼»® Þ´±½ ¼« -«°°±®¬ °±«® »³°±®¬»ó°·8½»Í´¿¹¸±«¼»®ó¾´±µ¸±«¼»® ͱ°±®¬» ¼» ¾´±¯«»± ¼»´ ¸·»®®± ½±®¬¿¼±® Í«°°±®¬± ¼· ¾´±½½¿¹¹·± °»® º«-¬»´´» ˽¸©§¬ ¾´±µ±©§ ¼± °®¦»¾·¶¿µ¿

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íîêóëçð íîêóëçî

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óðçêçëí óðçêçêð

îðóëð îðóêð

ï ï

ïïçôðð ïéìôðð

ïéé


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͬ¿²¦»·-»²¸¿´¬»®

íîê

ͬ¿³°·²¹ ·®±² ¸±´¼»® Ó¿²½¸» °±«® ¬«¾» Í´¿¹¸±«¼»® ͱ°±®¬» ¼» ¸·»®®± ½±®¬¿¼±® Í«°°±®¬± º«-¬»´´¿

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íîêóëéí íîêóëéë íîêóëèð

óðéçðêî óðçêçîî óðçêçíç

íóîð íóíð îóïð

ï ï ï

éðôðð ïðëôðð çëôðð

Û®-¿¬¦-¬¿²¦³»--»®

íîê

Í°¿®» ¬«¾» Û³°±®¬»ó°·8½» λ-»®ª» ®·²¹ó¸±´°·¶° 绦¿- ¼» ½±®¬¿¼±®»Ì¿¹´·»®·²¿ ¼· ®·½¿³¾·±

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íîêóìðî íîêóìðí íîêóìðì íîêóìðë íîêóìðê íîêóìðé íîêóìðè íîêóìðç íîêóìïð íîêóìïî íîêóìïì íîêóìïê íîêóìïè íîêóìîð íîêóìîî íîêóìîì íîêóìîê íîêóìîè íîêóìíð íîêóìíî íîêóìíì íîêóìíê íîêóìíè íîêóììð íîêóììî íîêóììì íîêóììê íîêóììè íîêóìëð íîêóìëî íîêóìëì íîêóìëê íîêóìëè íîêóìêð

ïéè

óçîéêêð óçîéêéé óçîéêèì óçîéêçï óçîééðé óçîééïì óçîééîï óçîééíè óçîééìë óçîééëî óçîééêç óçîéééê óçîééèí óçîééçð óçîéèðê óçîéèïí óçîéèîð óçîéèíé óçîìéçç óçîéèìì óçîéèëï óçîëïìé óçîéèêè óçîéèéë óçîéèèî óçîéèçç óçîéçðë óçîéçïî óçîéçîç óçîéçíê óçîìçïï óçîìèðë óçîéçìí óçîéçëð

î í ì ë ê é è ç ïð ïî ïì ïê ïè îð îî îì îê îè íð íî íì íê íè ìð ìî ìì ìê ìè ëð ëî ëì ëê ëè êð

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ïçôðð ïçôðð ïçôðð ïçôðð ïçôðð ïçôðð ïçôðð ïçôðð ïçôðð îêôðð îêôðð îêôðð îêôðð îêôðð íîôðð íîôðð íîôðð íîôðð íîôðð ìíôðð ìíôðð ìíôðð ìíôðð ìíôðð ëéôðð ëéôðð ëéôðð ëéôðð ëéôðð ïïîôðð ïïîôðð ïïîôðð ïïîôðð ïïîôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ η²¹-¬¿²¦©»®µ¦»«¹óÍ<¬¦»

íîê

Ы²½¸»- ¹¿-µ»¬ ½«¬¬»®- -»¬Ö»«¨ ¼‘ »³°±®¬»ó°·8½»­ η²¹ó¸±´°·¶°-»¬Ö«»¹±- ¼» ½±®¬¿¼±®»Í»¬ ¼· °«²¦±²· ½·®½±´¿®·

H

ß®¬òó Ò±ò

ͬ$½µ °·»½»-

ÝØÚ

³³ íîêóíîð íîêóííð íîêóíìð íîêóíëð

íîêóíêð

óçïëêðë íå ìå êå èå ïðå ïîå ïìå ïêå ïèå îð íå ìå êå èå ïðå ïîå ïìå ïêå ïèå îðå îîå îìå óéìëððì îêå îèå íð ìå êå èå ïðå ïîå ïìå ïêå ïèå îðå îîå îìå óéìëïèç íå îêå îèå íðå íîå íìå íêå íèå ìð íå ìå êå èå ïðå ïîå ïìå ïêå ïèå îðå îîå îìå óçïëêïî îêå îèå íðå íîå íìå íêå íèå ìðå ìîå ììå ìêå ìèå ëð íå ìå êå èå ïðå ïîå ïìå ïêå ïèå îðå îîå îìå óéìëîêì îêå îèå íðå íîå íìå íêå íèå ìðå ìîå ììå ìêå ìèå ëðå ëîå ëìå ëêå ëèå êð

ïï

ï

îðëôðð

ïê

ï

íìíôðð

îî

ï

ìèîôðð

íî

ï

êëêôðð

íé

ï

ïïîïôðð

Æ»²¬®·»®-°·¬¦»

íîê

Ý»²¬»®·²¹ó°·² б·²¬» ¼» ½»²¬®¿¹» Ý»²¬®»»®-¬·º¬ Ы²¬¿ ¼» ½»²¬®¿® Ы²¬¿ ½»²¬®¿²¬»

ß®¬òó Ò±ò íîêóëçë

ÝØÚ óðçêçéé

ï

ëêôðð

Í·¹²·»®-½¸¿¾´±²»² Þ«½¸-¬¿¾»²

íîé

ͬ»²½·´ ” Ô»¬¬»®­“ Ù¿¾¿®·¬ ” Ý¿®¿½¬8®»­“ Ô»¬¬»® -¶¿¾´±²»² Ô»¬®¿- ¼» °«²¦±²¿® Ó¿-½¸»®» °»® -¬¿³°¿ ´»¬¬»®»

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

íîéóîîð íîéóîíð íîéóîìð íîéóîëð íîéóîêð íîéóîéð íîéóîèð íîéóíðð íîéóíîð íîéóíëð íîéóíèð íîéóìðð íîéóìðîë íîéóìðíð íîéóìðìð íîéóìðëð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óçïëìíè óçïëììë óçïëìëî óçïëìêç óçïëìéê óçïëìèí óçïëìçð óçïëëðê óçìíéïì óçìíëíð óçìíéîï óçìíïíì óçììììë óðððíçì óðððìðð óðððìïé

îð íð ìð ëð êð éð èð ïðð ïîð ïëð ïèð îðð îëð íðð ìðð ëðð

ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ ßóÆ

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

íèôðð ìëôðð ëïôðð ëéôðð êéôðð èïôðð ççôðð ïìïôðð ïçíôðð îîçôðð ìèçôðð ëíèôðð ïðëìôðð ïîèîôðð îðïëôðð íðîïôðð

ïéç


©©©òµ«µµ±ò½±³ Í·¹²·»®-½¸¿¾´±²»² Æ¿¸´»²

íîé

ͬ»²½·´ ” Ú·¹«®»­“ Ù¿¾¿®·¬ ” ݸ·ºº®»­“ Ý·¶º»® -¶¿¾´±²»² Ý·º®¿- ¼» °«²¦±²¿® Ó¿-½¸»®» °»® -¬¿³°¿ ²«³»®·

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

íîéóðîð íîéóðíð íîéóðìð íîéóðëð íîéóðêð íîéóðéð íîéóðèð íîéóïðð íîéóïîð íîéóïëð íîéóïèð íîéóîðð íîéóîðîë íîéóîðíð íîéóîðìð íîéóîðëð

óðïîïðê óççèîèè óççèîçë óççèíðï óççèíïè óçïëìðé óçïëìïì óçïëìîï óçìíêçï óçìíëîí óçìíéðé óçìïèíí óçìììðé óççèíîë óççèííî óççèíìç

îð íð ìð ëð êð éð èð ïðð ïîð ïëð ïèð îðð îëð íðð ìðð ëðð

ðóç ðóç ðóç ðóç ðóç ðóç ðóç ðóç ðóç ðóç ðóç ðóç ðóç ðóç ðóç ðóç

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ïêôðð ïèôðð îïôðð îíôðð îéôðð ííôðð ìïôðð ìîôðð éíôðð çïôðð ïêïôðð ïééôðð íééôðð ìêèôðð éèïôðð ïïçïôðð

ͽ¸´¿¹¦¿¸´»²óÍ¿¬¦ô ͬ¿²¼¿®¼ô ç󬻷´·¹

íîè

ͬ»»´ ²«³¾»® -»¬ô -¬¿²¼¿®¼ô çó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ½¸·ºº®7-ô -¬¿²¼¿®¼ô ç °·8½»Í»¬ -´¿¹½·¶º»®-ô -¬¿²¼¿¿®¼ô çó¼»´·¹ Ö«»¹± ¼» ²&³»®±- ¼» ·³°¿½¬±ô »-¬?²¼¿®ô ç °·»¦¿Í»¬ ¼· °«²¦±²· ½±² ²«³»®·ô ç °»¦¦· Æ»-¬¿© ´·½¦¾ ¼± ©§¾·½·¿ô -¬¿²¼¿®¼ô ç ½¦ò ß®¬òó Ò±ò íîèóïðï íîèóïðïë íîèóïðî íîèóïðîë íîèóïðí íîèóïðì íîèóïðë íîèóïðê íîèóïðé íîèóïðè íîèóïïð íîèóïïî íîèóïïë íîèóïîð

ïèð

ÝØÚ óîêêïìï óçîêîéì óêèèîëé óçïçíîð óêèèííî óêèèìïé óêèèëèë óêçîëîð óèðìëêë óêèèêêð óêèèéìë óêèèèîð óðïððéî óðïððçê

³³

³³

³³

ï ïôë îôð îôë íôð ìôð ëôð êôð éôð èôð ïðôð ïîôð ïëôð îðôð

ê ê ê ê ê é è ç ïð ïï ïî ïì ïê îð

êë êë êë êë êë êë êë éð éë éë èð èð çð ïðð

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

îèôðð ïçôðð ïçôðð ïçôðð ïçôðð îïôðð îíôðð îëôðð íðôðð íìôðð ìëôðð ëíôðð èèôðð ïíëôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸´¿¹¦¿¸´»² Í¿¬¦ô »¨¬®¿ -½¸©»®» Ï«¿´·¬<¬ô ç󬻷´·¹

ííð

ͬ»»´ ²«³¾»® -»¬ô ¸»¿ª§ ¼«¬§ ¯«¿´·¬§ô çó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ½¸·ºº®7-ô «-¿¹» »¨¬®¿·²¬»²-·ºô ç °·8½»Í»¬ -´¿¹½·¶º»®-ô »¨¬®¿ ¦©¿®» µ©¿´·¬»·¬ô çó¼»´·¹ Ö«»¹± ¼» ²&³»®±- ¼» ·³°¿½¬±ô ½¿´·¼¿¼ »¨¬®¿ô ç °·»¦¿Í»¬ ¼· °«²¦±²· ½±² ²«³»®·ô ¯«¿´·¬@ »¨¬®¿ °»-¿²¬»ô ç °»¦¦·

ß®¬òó Ò±ò ííðóëðï ííðóëðïë ííðóëðî ííðóëðîë ííðóëðí ííðóëðì ííðóëðë ííðóëðê ííðóëðè ííðóëïð ííðóëïî ííðóëïë ííðóëîð

ÝØÚ óïëèîðð óïëèîïé óçîèíïë óîîìèçç óîîìçðë óçîèíìê óçîèíëí óçîèíêð óðïïíïì óçîèíèì óçîèíçï óçîèìðé óçîèìïì

³³

³³

³³

ïôð ïôë îôð îôë íôð ìôð ëôð êôð èôð ïðôð ïîôð ïëôð îðôð

é é é è è ç ïð ïî ïì ïê ïè ïè îð

éð éð éð éë éë éë éë èð èð çð çë çë ïðð

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ìïôðð îèôðð îèôðð íðôðð íðôðð íïôðð ííôðð íéôðð ëðôðð êèôðð èïôðð ïîïôðð îïìôðð

ͽ¸´¿¹¦¿¸´»²óÍ¿¬¦ô -½¸´¿¹µ±°ºª»®¹$¬»¬ô ç󬻷´·¹

ííð

ͬ»»´ ²«³¾»® -»¬ô ¸¿®¼»²»¼ -¬®·µ» ¸»¿¼ô çó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ½¸·ºº®7-ô ¬6¬»- @ º®¿°°»® ¬®¿·¬7»-ô ç °·8½»Í»¬ -´¿¹½·¶º»®-ô µ±° ²¿¹»´¿¬»²ô çó¼»´·¹ Í»¬ ¼· °«²¦±²· ½±² ²«³»®·ô ¬»-¬¿ ¬»³°®¿¬¿ô ç °»¦¦·

ß®¬òó Ò±ò ííðóððïÊ ííðóððîÊ ííðóððíÊ ííðóððìÊ ííðóððëÊ ííðóððêÊ ííðóððèÊ ííðóðïðÊ ííðóðïîÊ

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óçîèïíï óçîèïìè óçîèïêî óçîèïèê óçîèîðç óçîèîîí óïëèïçì óçîèîêï óçîèîèë

³³

³³

³³

ï î í ì ë ê è ïð ïî

é é è ç ïð ïî ïì ïê ïè

éð éð éð éë éë èë èð çð çë

ï ï ï ï ï ï ï ï ï

èíôðð ëêôðð ëèôðð êïôðð êêôðð éíôðð ïðïôðð ïíëôðð ïêïôðð

ïèï


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸´¿¹¦¿¸´»²óÍ¿¬¦ô ¹´¿²¦ª»®²·½µ»´¬ô ç󬻷´·¹

ííð

ͬ»»´ ²«³¾»® -»¬ô °±´·-¸»¼ ²·½µ»´ °´¿¬·²¹ô çó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ½¸·ºº®7-ô ²·½µ»´7-ô ç °·8½»Í»¬ -´¿¹½·¶º»®-ô ¹´¿²-ª»®¦·²µ¬ô çó¼»´·¹ Í»¬ ¼· °«²¦±²· ½±² ²«³»®·ô ²·½¸»´¿¬· ´«½·¼·ô îé °»¦¦·

ß®¬òó Ò±ò ííðóððï ííðóððïë ííðóððî ííðóððîë ííðóððí ííðóððì ííðóððë ííðóððê ííðóððé ííðóððè ííðóðïð ííðóðïî ííðóðïë ííðóðîð

ÝØÚ óîîìèêè óðíïéïè óêîêêïé óîîìèéë óêîêéçî óêîêèéé óêîêçëî óêîéðíì óéççïðê óêîéïïç óêîéîçì óêîéíéç óêîéìëì óêîéëîî

³³

³³

³³

ïôð ïôë îôð îôë íôð ìôð ëôð êôð éôð èôð ïðôð ïîôð ïëôð îðôð

ê ê é é é è ç ïð ïð ïî ïì ïê ïê îð

êë êë éð éð éð éð éð éë éë èð èð çð çð ïðð

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ííôðð îíôðð îíôðð îìôðð îëôðð îëôðð îéôðð íðôðð íèôðð ìïôðð ëëôðð êêôðð çèôðð ïèîôðð

ͽ¸´¿¹¦¿¸´»²óÍ¿¬¦ô °«²µ¬·»®¬ô ç󬻷´·¹

ííð

ͬ»»´ ²«³¾»® -»¬ô °«²½¬«®»¼ô çó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ½¸·ºº®7-ô °±·²¬7ô ç °·8½»Í»¬ -´¿¹½·¶º»®-ô ¹»°«²¬»»®¼ô çó¼»´·¹ Í»¬ ¼· °«²¦±²· ½±² ²«³»®·ô °«²¬»¹¹·¿¬·ô ç °»¦¦·

ß®¬òó Ò±ò ííðóððíÐ ííðóððìÐ ííðóððëÐ ííðóððêÐ ííðóððèÐ ííðóðïðÐ

ÝØÚ óçîèïëë óçîèïéç óçîèïçí óçîèîïê óðïðïðî óçîèîëì

³³

³³

³³

í ì ë ê è ïð

è ç ïð ïî ïì ïê

éð éð éë èð èð çð

ï ï ï ï ï ï

ïðîôðð ïðêôðð ïïëôðð ïîèôðð ïéêôðð îíéôðð

ͽ¸´¿¹¦¿¸´»²óÍ¿¬¦ô ®»½¸¬-¹®¿ª·»®¬ô ç󬻷´·¹

ííð

ͬ»»´ ²«³¾»® -»¬ô °»®°»²¼·½«´¿®´§ »²¹®¿ª»¼ô çó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ½¸·ºº®7-ô °±«® 7½®·¬«®» @ ¼®±·¬»ô ç °·8½»Í»¬ -´¿¹½·¶º»®-ô -°·»¹»´-½¸®·º¬ô çó¼»´·¹ Í»¬ ¼· °«²¦±²· ½±² ²«³»®·ô ·²½·-· ·² ½±®-·ª±ô ç °»¦¦·

ß®¬òó Ò±ò ííðóððïÎ ííðóððîÎ ííðóððíÎ ííðóððìÎ ííðóððëÎ ííðóððêÎ ííðóððèÎ ííðóðïðÎ

ïèî

ÝØÚ óçîèïîì óèðïéðð óèðïéïé óèðïííë óèðïéîì óèðîðçé óèðîïïð óðïïíëî

³³

³³

³³

ï î í ì ë ê è ïð

é é è ç ïð ïî ïì ïê

éð éð éë éë éë èð èð çð

ï ï ï ï ï ï ï ï

éìôðð ëðôðð ëíôðð ëëôðð êðôðð êêôðð çðôðð ïîîôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸´¿¹¾«½¸-¬¿¾»²óÍ¿¬¦ô ͬ¿²¼¿®¼ô îé󬻷´·¹

íîç

ͬ»»´ ´»¬¬»® -»¬ô -¬¿²¼¿®¼ô îéó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ´»¬¬®7-ô -¬¿²¼¿®¼ô îé °·8½»Í»¬ -´¿¹´»¬¬»®-ô -¬¿²¼¿¿®¼ô îéó¼»´·¹ Ö«»¹± ¼» ´»¬®¿- ¼» ·³°¿½¬±ô »-¬?²¼¿®ô îé °·»¦¿Í»¬ ¼· °«²¦±²· °»® ´»¬¬»®»ô -¬¿²¼¿®¼ô îé °»¦¦· Æ»-¬¿© ´·¬»® ¼± ©§¾·½·¿ô -¬¿²¼¿®¼ô îé ½¦ò ß®¬òó Ò±ò íîçóîðï íîçóîðïë íîçóîðî íîçóîðîë íîçóîðí íîçóîðì íîçóîðë íîçóîðê íîçóîðé íîçóîðè íîçóîïð íîçóîïî íîçóîïë íîçóîîð

ÝØÚ óîêêìçí óðîéêðë óêèèçðë óçïçííé óêçîêðë óêèçðèé óêèçïêî óêèçîìé óèðìëéî óêèçíîî óêèçìðé óêèçëéë óððîîîð óððîîíé

³³

³³

³³

ï ïôë îôð îôë íôð ìôð ëôð êôð éôð èôð ïðôð ïîôð ïëôð îðôð

ê ê ê ê ê é è ç ïð ïï ïî ïì ïê îð

êë êë êë êë êë êë êë éð éð éë èð èð çð ïðð

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

èìôðð ëëôðð ëëôðð ëèôðð ëéôðð êðôðð êéôðð éîôðð èèôðð ççôðð ïíïôðð ïëéôðð îëëôðð ìðëôðð

ͽ¸´¿¹¾«½¸-¬¿¾»²óÍ¿¬¦ô »¨¬®¿ -½¸©»®» Ï«¿´·¬<¬ô îé󬻷´·¹

ííï

ͬ»»´ ´»¬¬»® -»¬ô ¸»¿ª§ ¼«¬§ ¯«¿´·¬§ô îéó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ´»¬¬®7-ô «-¿¹» »¨¬®¿·²¬»²-·ºô îé °·8½»Í»¬ -´¿¹´»¬¬»®-ô »¨¬®¿ ¦©¿®» µ©¿´·¬»·¬ô îéó¼»´·¹ Ö«»¹± ¼» ´»¬®¿- ¼» ·³°¿½¬±ô ½¿´·¼¿¼ »¨¬®¿ô îé °·»¦¿Í»¬ ¼· °«²¦±²· °»® ´»¬¬»®»ô ¯«¿´·¬@ »¨¬®¿ °»-¿²¬»ô îé °»¦¦·

ß®¬òó Ò±ò ííïóëðï ííïóëðïë ííïóëðî ííïóëðîë ííïóëðí ííïóëðì ííïóëðë ííïóëðê ííïóëðè ííïóëïð ííïóëïî ííïóëïë ííïóëîð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óçîèêìí óçîèêëð óçîèêêé óçîèêéì óçîèêèï óçîèêçè óçîèéðì óçîèéïï óçîèéîè óçîèéíë óçîèéìî óçîèéëç óçîèéêê

³³

³³

³³

ïôð ïôë îôð îôë íôð ìôð ëôð êôð èôð ïðôð ïîôð ïëôð îðôð

é é é è è ç ïð ïî ïì ïê ïè ïè îð

éð éð éð éð éð éð éë èð èð çð çë çë ïðð

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ïîìôðð èíôðð èíôðð èéôðð èéôðð çïôðð ççôðð ïïðôðð ïëïôðð îðíôðð îìîôðð íêîôðð êíçôðð

ïèí


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸´¿¹¾«½¸-¬¿¾»² Í¿¬¦ô ¹´¿²¦ª»®²·½µ»´¬ô îé󬻷´·¹

ííï

ͬ»»´ ´»¬¬»® -»¬ô °±´·-¸»¼ ²·½µ»´ °´¿¬»¼ô îéó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ´»¬¬®7-ô ²·½µ»´7 ¾®·´´¿²¬ô îé °·8½»Í»¬ -´¿¹´»¬¬»®-ô ¹´¿²-ª»®²·µµ»´¼ô îéó¼»´·¹ Ö«»¹± ¼» ´»¬®¿- ¼» ·³°¿½¬±ô ²·¯«»´¿¼± ¾®·´´¿²¬»ô îé °·»¦¿Í»¬ ¼· °«²¦±²· °»® ´»¬¬»®»ô ²·½¸»´¿¬· ´«½·¼·ô îé °»¦¦·

ß®¬òó Ò±ò ííïóððï ííïóððî ííïóððí ííïóððì ííïóððë ííïóððê ííïóððé ííïóððè ííïóðïð ííïóðïî ííïóðïë ííïóðîð

ÝØÚ óçïéðïî óêîéêðé óêîééèî óêîéèêé óêîéçìî óêîèðîì óçïïðêë óêîèïðç óêîèîèì óêîèíêç óêîèììì óêîèëïî

³³

³³

³³

ïôð îôð íôð ìôð ëôð êôð éôð èôð ïðôð ïîôð ïëôð îðôð

ê é é è ç ïð ïð ïî ïì ïê ïê îð

êë éð éð éð éð éë éë èð èð çð çð ïðð

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ççôðð êéôðð éïôðð éíôðð èïôðð èèôðð ïðëôðð ïîíôðð ïêíôðð ïçêôðð îçíôðð ìçëôðð

ͽ¸´¿¹¾«½¸-¬¿¾»² Í¿¬¦ô -½¸´¿¹µ±°ºª»®¹$¬»¬ô îé󬻷´·¹

ííïóÊ

ͬ»»´ ´»¬¬»® -»¬ô ©·¬¸ ¸¿®¼»²»¼ -¬®·µ·²¹ ¸»¿¼ô îéó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ´»¬¬®7-ô ¬6¬»- @ º®¿°°»® ¬®¿·¬7»-ô îé °·8½»Í»¬ -´¿¹´»¬¬»®-ô -´¿¹µ±° ²¿¹»´¿¬»²ô îéó¼»´·¹ Ö«»¹± ¼» ´»¬®¿- ¼» ·³°¿½¬±ô ½¿¾»¦¿ °»®½«¬±®¿ ¬»³°´¿¼¿ô îé °·»¦¿Í»¬ ¼· °«²¦±²· °»® ´»¬¬»®»ô ¬»-¬¿ ¬»³°®¿¬¿ô îé °»¦¦· Æ»-¬¿© ´·¬»® ¼± ©§¾·½·¿ô «´»°-¦±²» «¼¿®±©±ô îé ½¦ò ß®¬òó Ò±ò ííïóððïÊ ííïóððîÊ ííïóððíÊ ííïóððìÊ ííïóððëÊ ííïóððêÊ ííïóððèÊ ííïóðïðÊ ííïóðïîÊ

ÝØÚ óððêîéí óððêîèð óððêíðí óçîèëðê óçîèëîð óçîèëìì óçîèëéë óçîèêðë óçîèêíê

³³

³³

³³

ï î í ì ë ê è ïð ïî

é é è ç ïð ïî ïì ïê ïè

éð éð éë éë éë èë èð çð çë

ï ï ï ï ï ï ï ï ï

îìèôðð ïêëôðð ïéìôðð ïèïôðð ïçèôðð îïçôðð íðïôðð ìðêôðð ìèíôðð

ͽ¸´¿¹¾«½¸-¬¿¾»² Í¿¬¦ô °«²µ¬·»®¬ô îé󬻷´·¹

ííïóÐ

ͬ»»´ ´»¬¬»® -»¬ô °«²½¬«®»¼ô îéó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ´»¬¬®7-ô °±·²¬7ô îé °·8½»Í»¬ -´¿¹´»¬¬»®-ô ¹»°«²¬»»®¼ô îéó¼»´·¹ Ö«»¹± ¼» ´»¬®¿- ¼» ·³°¿½¬±ô °«²¬»¿¼±ô îé °·»¦¿Í»¬ ¼· °«²¦±²· °»® ´»¬¬»®»ô °«²¬»¹¹·¿¬»ô îé °»¦¦·

ß®¬òó Ò±ò ííïóððíÐ ííïóððìÐ ííïóððëÐ ííïóððêÐ ííïóððèÐ ííïóðïðÐ

ïèì

ÝØÚ óððêîçé óçîèìçð óçîèëïí óçîèëíé óçîèëêè óçîèëçç

³³

³³

³³

í ì ë ê è ïð

è ç ïð ïî ïì ïê

éð éð éë èð èð çð

ï ï ï ï ï ï

íðìôðð íïêôðð íìêôðð íèíôðð ëîéôðð éïîôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸´¿¹¾«½¸-¬¿¾»² Í¿¬¦ô ®»½¸¬-¹®¿ª·»®¬ô îé󬻷´·¹

ííïóÎ

ͬ»»´ ´»¬¬»® -»¬ô °»®°»²¼·½«´¿®´§ »²¹®¿ª»¼ô îéó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²­ ´»¬¬®7­ô 7½®·¬«®» @ ´‘ »²ª»®­ô îé °·8½»­ Í»¬ -´¿¹´»¬¬»®-ô -°·»¹»´-½¸®·º¬ô îéó¼»´·¹ Ö«»¹± ¼» ´»¬®¿- ¼» ·³°¿½¬±ô ¹®¿¾¿¼± »² »´ ¼»®»½¸±ô îé °·»¦¿Í»¬ ¼· °«²¦±²· °»® ´»¬¬»®»ô ·²½·-» ·² ½±®-·ª±ô îé °»¦¦·

ß®¬òó Ò±ò ííïóððïÎ ííïóððîÎ ííïóððíÎ ííïóððìÎ ííïóððëÎ ííïóððêÎ ííïóððèÎ ííïóðïðÎ

ÝØÚ óçîèììë óçïèììê óèðîïîé óèðîïíì óèðîïìï óèïïéèë óèðîïëè óçïèìëí

³³

³³

³³

ï î í ì ë ê è ïð

é é è ç ïð ïî ïì ïê

éð éð éë éë éë èð èð çð

ï ï ï ï ï ï ï ï

îîíôðð ïìçôðð ïëéôðð ïêíôðð ïéèôðð ïçèôðð îéïôðð íêêôðð

ͽ¸´¿¹¾«½¸-¬¿¾»²óÍ¿¬¦ô Õ´»·²¾«½¸-¬¿¾»²ô îé󬻷´·¹

ííïóÕ

ͬ»»´ ´»¬¬»® -»¬ô ´±©»® ½¿-» ´»¬¬»®-ô îéó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ´»¬¬®7-ô °»¬·¬»- ´»¬¬®»-ô îé °·8½»Í»¬ -´¿¹´»¬¬»®-ô µ´»·²» ´»¬¬»®-ô îéó¼»´·¹ Ö«»¹± ¼» ´»¬®¿- ¼» ·³°¿½¬±ô ³·²&-½«´¿-ô îé °·»¦¿Í»¬ ¼· °«²¦±²· °»® ´»¬¬»®»ô ´»¬¬»®» ³·²«-½±´»ô îé °»¦¦·

ß®¬òó Ò±ò ííïóððïÕ ííïóððîÕ ííïóððíÕ ííïóððìÕ ííïóððëÕ ííïóððêÕ ííïóððèÕ ííïóðïðÕ ííïóðïîÕ

ÝØÚ óçïèìíç óçïëéíë óçðçîèì óçïêéïè óçðçîçï óçïèðìð óçîèëëï óçîèëèî óçîèêïî

³³

³³

³³

ï î í ì ë ê è ïð ïî

é é è ç ïð ïî ïì ïê ïè

éð éð éë éë éë èð èð çð çë

ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ïêïôðð ïðéôðð ïïíôðð ïïèôðð ïîçôðð ïìíôðð ïçêôðð îêìôðð íïìôðð

ͽ¸´¿¹¾«½¸-¬¿¾»² Í¿¬¦ô ͬ¿²¼¿®¼ô Ù®·»½¸·-½¸» Þ«½¸-¬¿¾»²ô îì󬻷´·¹

íîç

ͬ»»´ ´»¬¬»® -»¬ô -¬¿²¼¿®¼ô Ù®»»µ ´»¬¬»®-ô îìó°·»½» Ö»« ¼» °±·²9±²- ´»¬¬®7-ô -¬¿²¼¿®¼ô ´»¬¬®»- ¹®»½¯«»-ô îì °·8½»Í»¬ -´¿¹´»¬¬»®-ô Ù®·»µ-» ´»¬¬»®-ô îéó¼»´·¹ Ö«»¹± ¼» ´»¬®¿- ¼» ·³°¿½¬±ô »-¬?²¼¿®ô ´»¬®¿- ¹®·»¹¿-ô îì °·»¦¿Í»¬ ¼· °«²¦±²· °»® ´»¬¬»®»ô -¬¿²¼¿®¼ô ´»¬¬»®» ¹®»½¸»ô îì °»¦¦·

ß®¬òó Ò±ò íîçóîðîÙÎ íîçóîðíÙÎ íîçóîðìÙÎ íîçóîðëÙÎ íîçóîðêÙÎ íîçóîðèÙÎ íîçóîïðÙÎ íîçóîïîÙÎ

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óçîéçêé óçîéçèï óððîðçï óððîïïì óððîïíè óððîïëî óððîïèí óððîîðê

³³

³³

³³

î í ì ë ê è ïð ïî

ê ê é è ç ïï ïî ïì

êë êë êë êë éð éë èð èð

ï ï ï ï ï ï ï ï

êèôðð éîôðð éìôðð èìôðð èçôðð ïîìôðð ïêìôðð ïçêôðð

ïèë


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ø¿²¼-½¸´¿¹-¬»³°»´

íðð

Ø¿²¼ -¬¿³° Ý¿®¿½¬8®» @ º®¿°°»® @ ´¿ ³¿·² Ø¿²¼-´¿¹-¬»³°»´ Ы²¦-² ³¿²«¿´ Ы²¦±²» ³¿²«¿´»

ß®¬òó Ò±ò íððØðîðï íððØðîðî íððØðîðí íððØðîðì íððØðîðë íððØðîðê íððØðîðé íððØðîðè íððØðîðç íððØðîïð íððØðíðï íððØðíðî íððØðíðí íððØðíðì íððØðíðë íððØðíðê íððØðíðé íððØðíðè íððØðíðç íððØðíïð íððØðìðï íððØðìðî íððØðìðí íððØðìðì íððØðìðë íððØðìðê íððØðìðé íððØðìðè íððØðìðç íððØðìïð íððØðëðï íððØðëðî íððØðëðí íððØðëðì íððØðëðë íððØðëðê íððØðëðé íððØðëðè íððØðëïð íððØðêðï íððØðêðî íððØðêðí íððØðêðì íððØðêðë íððØðêðê íððØðêðé íððØðêðè íððØðêðç íððØðêïð íððØðèðï íððØðèðî íððØðèðí íððØðèðì íððØðèðë íððØðèðê íððØðèðé íððØðèðè íððØðèðç íððØðèïð íððØïððï íððØïððî íððØïððí íððØïððì íððØïððë íððØïððê íððØïððé íððØïððè íððØïððç íððØïðïð ïèê

òòòó-¬»´´·¹ òòòó¼·¹·¬

óðëéïìë óðëéïëî óðëéïêç óðëéïéê óðëéïèí óðëéïçð óðëéîðê óðëéîïí óðëéîîð óðëéîíé óðëéîìì óðëéîëï óðëéîêè óðëéîéë óðëéîçç óðëéíðë óðëéíïî óðëéíîç óðëéííê óðëéíìí óðëéíëð óðëéíéì óðëéíèï óðëéíçè óðëéìðì óðëéìïï óðëéìîè óðëéìíë óðíçëðç óðíçëïê óðíçëîí óðíçëíð óðíçëëì óðíçëêï óðíçëéè óðíçëèë óðíçëçî óðíçêðè óðíçêíç óðíçêìê óðíçêëí óðíçêêð óðíçêéé óðíçêèì óðíçêçï óðíçéïì óðíçéîï óðíçéíè óðíçéìë óðíçéëî óðíçéêç óðíçééê óðíçéèí óðíçéçð óðíçèðê óðíçèïí óððççìê óððççëí óððççêð óððççéé óððççèì óððçççï óðïðððí óðïððïð óðïððîé óðïððíì óðïððìï óðïððëè óðïððêë

³³ î î î î î î î î î î í í í í í í í í í í ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ë ë ë ë ë ë ë ë ë ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê è è è è è è è è è è ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

ï î í ì ë ê é è ç ïð ï î í ì ë ê é è ç ïð ï î í ì ë ê é è ç ïð ï î í ì ë ê é è ïð ï î í ì ë ê é è ç ïð ï î í ì ë ê é è ç ïð ï î í ì ë ê é è ç ïð

ÝØÚ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ëìôðð êçôðð èëôðð ïðïôðð ïïêôðð ïíîôðð ïìèôðð ïêíôðð ïéçôðð ïçëôðð ëìôðð éîôðð çðôðð ïðëôðð ïîíôðð ïìïôðð ïëéôðð ïéìôðð ïçîôðð îðèôðð ëèôðð éèôðð çêôðð ïïìôðð ïíìôðð ïëîôðð ïéðôðð ïèèôðð îðèôðð îîêôðð êëôðð èëôðð ïðëôðð ïîëôðð ïìèôðð ïêêôðð ïèêôðð îðêôðð îìêôðð êçôðð çìôðð ïïêôðð ïíçôðð ïêïôðð ïèìôðð îðèôðð îíðôðð îëíôðð îéëôðð èïôðð ïïðôðð ïíçôðð ïêêôðð ïçëôðð îîìôðð îëíôðð îèðôðð íðçôðð ííèôðð ïðíôðð ïíéôðð ïéðôðð îðìôðð îíçôðð îéíôðð íðéôðð íìîôðð íéêôðð ìïîôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ø¿²¼-½¸´¿¹-¬»³°»´ô ͱ²¼»®¦»·½¸»²

íððÍÆ

Ø¿²¼ -¬¿³°ô ¿¼¼·¬·±²¿´ -§³¾±´Ý¿®¿½¬8®»- @ º®¿°°»® @ ´¿ ³¿·²ô ½¿®¿½¬8®»- -°7½·¿«¨ Ø¿²¼-´¿¹-¬»³°»´ô -°»½·¿´» ¬»µ»²Ð«²¦-² ³¿²«¿´ô ½¿®¿½¬»®»- »-°»½·¿´»Ð«²¦±²» ³¿²«¿´»ô ½¿®¿¬¬»®· -°»½·¿´·

ß®¬òó Ò±ò íððÍÆðîðï íððÍÆðîðî íððÍÆðîðí íððÍÆðîðì íððÍÆðîðë íððÍÆðîðê íððÍÆðîðé íððÍÆðîðè íððÍÆðîðç íððÍÆðîïð íððÍÆðíðï íððÍÆðíðî íððÍÆðíðí íððÍÆðíðì íððÍÆðíðë íððÍÆðíðê íððÍÆðíðé íððÍÆðíðè íððÍÆðíðç íððÍÆðíïð íððÍÆðìðï íððÍÆðìðî íððÍÆðìðí íððÍÆðìðì íððÍÆðìðë íððÍÆðìðê íððÍÆðìðé íððÍÆðìðè íððÍÆðìðç íððÍÆðìïð íððÍÆðëðï íððÍÆðëðî íððÍÆðëðí íððÍÆðëðì íððÍÆðëðë íððÍÆðëðê íððÍÆðëðé íððÍÆðëðè íððÍÆðëðç íððÍÆðëïð íððÍÆðêðï íððÍÆðêðî íððÍÆðêðí íððÍÆðêðì íððÍÆðêðë íððÍÆðêðê íððÍÆðêðé íððÍÆðêðè íððÍÆðêðç íððÍÆðêïð íððÍÆðèðï íððÍÆðèðî íððÍÆðèðí íððÍÆðèðì íððÍÆðèðë íððÍÆðèðê íððÍÆðèðé íððÍÆðèðè íððÍÆðèðç íððÍÆðèïð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

Æ»·½¸»² Í·¹² óìêìîðî óìêìîïç óìêìîîê óìêìîíí óìêìîìð óìêìîëé óìêìîêì óìêìîéï óìêìîèè óìêìîçë óìêìíðï óìêìíïè óìêìíîë óìêìííî óìêìíìç óìêìíëê óìêìíêí óìêìíéð óìêìíèé óìêìíçì óìêììðð óìêììïé óìêììîì óìêììíï óìêìììè óìêììëë óìêììêî óìêììéç óìêììèê óìêììçí óìêìëðç óìêìëïê óìêìëîí óìêìëíð óìêìëìé óìêìëëì óìêìëêï óìêìëéè óìêìëèë óìêìëçî óìêìêðè óìêìêïë óìêìêîî óìêìêíç óìêìêìê óìêìêëí óìêìêêð óìêìêéé óìêìêèì óìêìêçï óìêìéðé óìêìéïì óìêìéîï óìêìéíè óìêìéìë óìêìéëî óìêìéêç óìêìééê óìêìéèí óìêìéçð

³³ î î î î î î î î î î í í í í í í í í í í ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê è è è è è è è è è è

³³ é é é é é é é é é é è è è è è è è è è è ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïì ïì ïì ïì ïì ïì ïì ïì ïì ïì

³³ éð éð éð éð éð éð éð éð éð éð éë éë éë éë éë éë éë éë éë éë éë éë éë éë éë éë éë éë éë éë éð éð éð éð éð éð éð éð éð éð èð èð èð èð èð èð èð èð èð èð èð èð èð èð èð èð èð èð èð èð

H › õ â ¢ ø ò

H › õ â ¢ ø ò

H › õ â ¢ ø ò

H › õ â ¢ ø ò

H › õ â ¢ ø ò

H › õ â ¢ ø ò

ÝØÚ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð ëèôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êðôðð êëôðð êëôðð êëôðð êëôðð êëôðð êëôðð êëôðð êëôðð êëôðð êëôðð êéôðð êéôðð êéôðð êéôðð êéôðð êéôðð êéôðð êéôðð êéôðð êéôðð

ïèé


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ø¿²¼-½¸´¿¹-¬»³°»´ô ͬ»®²

íððÍë

Ø¿²¼ -¬¿³°ô -¬¿® Ý¿®¿½¬8®» @ º®¿°°»® @ ´¿ ³¿·²ô 7¬±·´» Ø¿²¼-´¿¹-¬»³°»´ô -¬»® Ы²¦-² ³¿²«¿´ô »-¬®»´´¿ Ы²¦±²» ³¿²«¿´»ô -¬»´´¿

ß®¬òó Ò±ò íððØðîÍë íððØðíÍë íððØðìÍë íððØðëÍë íððØðêÍë íððØðéÍë íððØðèÍë íððØïðÍë

Æ»·½¸»² Í·¹² óîîîíîï óîîîííè óîîîíêç óîîîíèí óðîíìëì óîîîìïí óîîîììì óðîíëîî

³³

³³

³³

î í ì ë ê é è ïð

é è ç ïð ïî ïì ïì ïê

éð éë éë éë èð èð èð çð

ÝØÚ ï ï ï ï ï ï ï ï

îîôðð îîôðð îëôðð îéôðð îçôðð íèôðð íèôðð ëìôðð

Ø¿²¼-½¸´¿¹-¬»³°»´ô êóͬ®·½¸óͬ»®²

íððóÍê

Ø¿²¼ -¬¿³°ô êó´·²» -¬¿® Ý¿®¿½¬8®» @ º®¿°°»® @ ´¿ ³¿·²ô 7¬±·´» @ ê ¬®¿·¬Ø¿²¼-´¿¹-¬»³°»´ êó°«²¬·¹» -¬»® Ы²¦±²» ³¿²«¿´»ô -¬»´´¿ ¿ ê °«²¬»

ß®¬òó Ò±ò íððØðîÍê íððØðíÍê íððØðìÍê íððØðëÍê íððØðêÍê íððØðéÍê íððØðèÍê íððØïðÍê

Æ»·½¸»² Í·¹² óðîííéç óîîîíìë óîîîíéê óîîîíçð óîîîìðê óîîîìíé óîîîìëï óîîîìêè

³³

³³

³³

î í ì ë ê é è ïð

é è ç ïð ïî ïì ïì ïê

éð éë éë éë èð èð èð çð

ÝØÚ ï ï ï ï ï ï ï ï

îîôðð îîôðð îëôðð îéôðð îçôðð íèôðð íèôðð ëìôðð

Î<¼»®-¬»³°»´¿°°¿®¿¬ Æ¿¸´»² ðóç

ííî

Ò«³¾»®»® ðóç Ò«³7®±¬»«® @ ³¿·² ðóç É·»´-´¿¹-¬»³°»´ ¿°°¿®¿¿¬ ½·¶º»®- ðóç Ü·-°±-·¬·ª± ¼» °«³¦-² ðóç Í·-¬»³¿ ¼· °«²¦±²· ¿ ®«´´±ô ²«³»®· ðóç

ß®¬òó Ò±ò

òòòó-¬»´´·¹ òòòó¼·¹·¬

ÝØÚ

³³ ííîóíëî ííîóíëí ííîóíëì

ïèè

óçîèèðí óçîèèïð óçîèèîé

î í ì

ê ê ê

ï ï ï

ïðëéôðð ïðëéôðð ïðëéôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ο¼-½¸´¿¹-¬»³°»´ô Æ·ºº»®²

ííî

ͬ¿³°·²¹ ©¸»»´-ô º·¹«®»Ó±´»¬¬» °·-¬±²ô ½¸·ºº®»É·»´-´¿¹-¬»³°»´ô ½·¶º»®Î«»¼¿¹±´°»-»´´±ô ½·º®¿- ¼» °«²¦±²¿® Ы²¦±²» ¿ ®«´´·ô ½·º®» ͬ»³°»´ «¼¿®±©§ ¼± µ-… ô ½§º®§

H

ß®¬òó Ò±ò ííîóïðî ííîóïðí ííîóïðì ííîóïðë ííîóïðê ííîóïðè ííîóïïð ííîóïïî

óçïèèðì óçïèèïï óèðìêçë óçïèèîè óèðíéìî óçïèèíë óèðííðè óçîìêçð

ÝØÚ

³³

³³

³³

éí ¨ ê éí ¨ ê éí ¨ é éí ¨ è éí ¨ ç éí ¨ ïï éí ¨ ïî éí ¨ ïë

î í ì ë ê è ïð ïî

çôè çôè çôè çôè çôè çôè çôè çôè

ï ï ï ï ï ï ï ï

îíéôðð îëïôðð îêêôðð îèïôðð îçìôðð ííîôðð íèíôðð ìîçôðð

ο¼-½¸´¿¹-¬»³°»´ô Þ«½¸-¬¿¾»²

ííî

ͬ¿³°·²¹ ©¸»»´-ô ´»¬¬»®Ó±´»¬¬» °·-¬±²ô ½¿®¿½¬8®»É·»-´¿¹-¬»³°»´ô ´»¬¬»®Î«»¼¿¹±´°»-»´´±ô ´»¬®¿- ¼» °«²¦±²¿® Ы²¦±²» ¿ ®«´´·ô ´»¬¬»®» ͬ»³°»´ «¼¿®±©§ ¼± µ-… ô ´·¬»®§

H

ß®¬òó Ò±ò ííîóïîî ííîóïîí ííîóïîì ííîóïîë ííîóïîê ííîóïîè ííîóïíð ííîóïíî

óçïèèëç óçïèèêê óçïèèéí óçïèèèð óçïèèçé óçïèçðí óçïèçïð óçîìéðê

ÝØÚ

³³

³³

³³

éí ¨ ê éí ¨ ê éí ¨ é éí ¨ è éí ¨ ç éí ¨ ïï éí ¨ ïî éí ¨ ïë

î í ì ë ê è ïð ïî

çôè çôè çôè çôè çôè çôè çôè çôè

ï ï ï ï ï ï ï ï

êçíôðð éëïôðð éçéôðð èìîôðð èèíôðð ççëôðð ïïìçôðð ïîèèôðð

Ø¿´¬»® º$® ο¼-½¸´¿¹-¬»³°»´ ·³ Í¿¬¦

ííî

ر´º»® º±® -¬¿³°·²¹ ©¸»»´- -»¬ Ö»« ¼» °±®¬» ³±´»¬¬» ر«¼»® ª±±® ©·»´-´¿¹-¬»³°»´ ·² -»¬ Ö«»¹± ¼» ®«»¼¿¹±´°»-»´´± ¿-·¼»®± Í»¬ ¼· -«°°±®¬· °»® °«²¦±²» ¿ ®«´´· ˽¸©§¬ ¼± ­¬»³°´· «¼¿®±©§½¸ ¼± µ-… © ¦»­¬¿©·» ß®¬òó Ò±ò

òòòó-¬»´´·¹ òòòó¼·¹·¬

ÝØÚ

³³ ííîóïðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óççéîéì

î ó ïî

ï

ï

îéçôðð

ïèç


©©©òµ«µµ±ò½±³ ̧°»²¸¿´¬»®

ííí

̧°» ¸±´¼»® ᮬ»ó½¿®¿½¬8®»Ø±«¼»®- ª±±® -¬»³°»´¾´±µ¶»Ì·°± ¿-·¼»®± Í«°°±®¬± ³±¼»´´· ˽¸©§¬ ¬§°±©§ ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

íííóððð íííóððï íííóððî

óïëèîîì óïëèîíï óïëèîìè

ïôë ó î îôë ó í ìóë

ï ï ï

ïççôðð îðéôðð îïêôðð

̧°»²¸¿´¬»® Í¿¬¦

ííí

̧° ¸±´¼»® -»¬ Ö»« ¼» °±®¬»ó½¿®¿½¬8®»Í¬»³°»´¾´±µ¶»-ó-»¬ Ö«»¹± ¼» ¬·°± ¿-·¼»®± Í»¬ -«°°±®¬· ½¿®¿¬¬»®· Æ»-¬¿© «½¸©§¬-© ¬§°±©§½¸ ß®¬òó Ò±ò

òòòó-¬»´´·¹ òòòó¼·¹·¬

ͬ$½µ °·»½»-

ïë ïë ïð ïð ïð è

ïîð ïîð ïïë ïïë ïïë ïïí

ÝØÚ

³³ íííóðïë íííóðîð íííóðîë íííóðíð íííóðìð íííóðëð

óïëèîëë óïëèîêî óïëèîéç óïëèîèê óïëèîçí óïëèíðç

ïôë î îôë í ì ë

Ó»¬¿´´ Ó»¬¿´´ Ó»¬¿´´ Ó»¬¿´´ Ó»¬¿´´ Ó»¬¿´´

ï ï ï ï ï ï

çììôðð çëêôðð çëêôðð çëêôðð çðéôðð çðéôðð

Û·²¦»´¬§°»² ßóÆ ñ ðóç

ííí

Í·²¹´» ¬§°»- ß ó Æ ñ ð ó ç Ý¿®¿½¬8®»- -»«´- ß ó Æ ñ ð ó ç ߺ¦±²¼»®´·¶µ -¬»³°»´¾´±µ¶»- ß ó Æ ñ ð ó ç Ì·°±- -·²¹«´¿®»- ß ó Æ ñ ð ó ç Ý¿®¿¬¬»®· -·²¹±´· ßóÆ ñ ðóç ᶻ¼§²½¦» ¬§°« ߛ Æ ñ ð› ç Ô

ß®¬òó Ò±ò íííóðïëÛ íííóðîðÛ íííóðîëÛ íííóðíðÛ íííóðìðÛ íííóðëðÛ

óðíîïëç óðíîïêê óðíîïéí óðíîïèð óðíîïçé óðíîîðí

³³

³³

ïôë î îôë í ì ë

ïç ïç ïç ïç îí îí

ÝØÚ ï ï ï ï ï ï

ïíôðð ïíôðð ïíôðð ïìôðð ïëôðð îðôðð

É»®µ¦»«¹³¿®µ»²

ííì

̱±´³¿®µ Ö»¬±² Ë·¬¹·º¬»ó´¿¾»´ Ó¿®½¿ Ó¿®½¸» ¼· «¬»²-·´·

Ó¿¬»®·¿´ ³¿¬»®·¿´

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ííìóðíð ííìóðíï

ïçð

óííìíðé óïìííðë

îé îé

Óß´

îð ëð

íôðð íôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Õ±²¬®±´´óÔ±½¸¦¿²¹»²ô ª»®²·½µ»´¬

ííì

Ì·½µ»¬ °´·»®-ô ²·½µ»´ °´¿¬»¼ з²½»- ¼» ½±²¬®±´»ô ²·½µ»´7»Ý±²¬®±´»ó¹¿¿¬¶»-¬¿²¹ Í¿½¿¾±½¿¼±-ô ²·¯«»´¿¼±Ð·²¦» º«-¬»´´¿¬®·½· ¼· ½±²¬®±´´±ô ²·½¸»´¿¬¿ Õ±²¬®±´²» -¦½¦§°½» ¼± ¼¦·«®µ±©¿²·¿ô ²·µ´±©¿²» ß®¬òó Ò±ò ííìóèîð ííìóèìë

óçîçëëè óçîçëêë

H

Ô

³³

³³

í í

ïîð ïìë

ÝØÚ ï ï

îïçôðð îííôðð

Í»·¬»²-½¸²»·¼»®óд±³¾»²¦¿²¹»

ííì

Í»¿´·²¹ °´·»®Ð·²½» @ °´±³¾»® Ô±±¼¦»¹»´ó¦·¶-²·¶¬¿²¹ ß´·½¿¬»- ¼» °´±³¿® Ì®±²½¸»-· ¿ ¬¿¹´·»²¬· ¼·¿¹±²¿´· ó °·²¦¿ °»® -·¹·´´·

ß®¬òó Ò±ò ííìóçðð

óçîèçîê

H

Ô

³³

³³

è

ïëë

ÝØÚ ï

îíðôðð

Þ´»·°´±³¾»²¦¿²¹»

ííì

Ô»¿¼ -»¿´·²¹ °´·»®Ð·²½» @ °´±³¾»® Ô±±¼¦»¹»´¬¿²¹ Ì»²¿¦¿- ¼» °´±³¿® з²¦¿ °»® -·¹·´´· ¼· ¹¿®¿²¦·¿ ¿´ °·±³¾± х ±©·¿²» ­¦½¦§°½» ¼± °´±³¾±©¿²·¿ ß®¬òó Ò±ò ííìóçðè ííìóçïð

óçîèçíí óçîèçìð

H

Ô

³³

³³

è ïð

ïíð ïíð

H

ײ¸¿´¬ ½±²¬»²¬

ÝØÚ ï ï

îîëôðð îêèôðð

Þ´»·°´±³¾»²

ííì

Ô»¿¼ -»¿´Í½»´´7- ¼» °´±³¾ Ô±±¼¶»Ð®»½·²¬±- ¼» °´±³± Í·¹·´´· ¿´ °·±³¾± д±³¾§ ±… ±©·¿²» ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ííìóçîè

óççèíçì

è

ï µ¹ ¢ èëð ͬµò

ï

èçôðð

ííìóçíð

óííìçíî

ïð

ï µ¹ ¢ íèð ͬµò

ï

èçôðð

ïçï


©©©òµ«µµ±ò½±³ д±³¾»²¼®¿¸¬ô ª»®¦·²µ¬ô ¿«º Í°«´»

ííì

Í»¿´·²¹ ©·®»ô ¦·²½ °´¿¬»¼ô ±² ½±·´ Ú·´- ¼» °´±³¾¿¹»ô ¦·²¹«7ô »² ¾±¾·²» Ô±±¼¼®¿¿¼ ª»®¦·²µ¬ ±° -°±»´ ß´¿³¾®» ¼» °´±³¿®ô ½·²½¿¼±ô »² ¾±¾·²¿ Ú·´± ¼· °·±³¾±ô ¦·²½¿¬±ô -« ®±½½¸»¬¬±

ײ¸¿´¬ ½±²¬»²¬

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ííìóçîç

óççèìðð

ðôë ¨ ðôí

ðôë µ¹ ã îðð ³

ï

éíôðð

ííìóçíï

óííìíïì

ðôë ¨ ðôí

ïôð µ¹ ã ìðð ³

ï

ïíðôðð

д±³¾»²¼®¿¸¬ô ª»®¦·²µ¬ô ·² Þ«²¼»²

ííì

Ô»¿¼ ©·®»ô ¹¿´ª¿²·¦»¼ô ·² ½±·´Ú·´ @ °´±³¾»®ô ²·½µ»´7ô »² ½±´´·»®Ô±±¼¼®¿¿¼ ª»®¦·²µ¬ô ·² ¾«²¼»´ ß´¿³¾®» °¿®¿ °®»½·²¬¿®ô ½·²½¿¼±ô »² ³¿²±¶±Ú·´± ¼· °·±³¾±ô ¦·²½¿¬±ô ·² º¿-½·

Ô

ß®¬òó Ò±ò ííìóçíí ííìóçíì

óííìííè óííìíìë

³³

³³

ðôë ¨ ðôí ðôë ¨ ðôí

ïîð ïèð

ͬ$½µ °·»½»ïððð ïððð

ÝØÚ ï ï

êíôðð éçôðð

Î$½µ-½¸´¿¹º®»·» ͽ¸±²¸<³³»®

íìí

Þ¿½µóµ·½µ º®»» -±º¬ó¸»¿¼ ¸¿³³»®Ó¿®¬»¿«¨ -¿²- ®»¾±²¼ °±«® ¬®¿ª¿«¨ ¼7´·½¿¬Ì»®«¹-´¿¹ª®·¶» ®«¾¾»® ¸¿³»® Ó¿®¬·´´±- ²± ³»¬?´·½±- ¿²¬·®®»¾±¬» Ó¿¦¦«±´» ¿²¬·®·³¾¿´¦±

ß®¬òó Ò±ò íìíóðíë íìíóðëð íìíóðêð

ïçî

óçïïïðî óçïïïïç óçïïïîê

H

Ô

³³

³³

íë ëð êð

îèð íîð íéë

ÝØÚ ïî ïî ïî

ëèôðð èìôðð ïíéôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸´±--»®¸<³³»® Ü×Ò ïðìï

íìë

Þ¿´´ °»»² ¸¿³³»®- Ü×Ò ïðìï Ó¿®¬»¿«¨ ¼‘ ¿¶«­¬»«® Ü×Ò ïðìï Þ¿²µ¸¿³»® Ü×Ò ïðìï Ó¿®¬·´´±- ¼» ½»®®¿¶»®± Ü×Ò ïðìï Ó¿®¬»´´· °»® ³»½½¿²·½· Ü×Ò ïðìï

Ô

ß®¬òó Ò±ò íìëóððë íìëóðïð íìëóðîð íìëóðíð íìëóðìð íìëóðëð íìëóðêð íìëóðèð íìëóïðð íìëóïîë íìëóïëð íìëóîðð íìëóððê íìëóðïï íìëóðîï íìëóðíï íìëóðìï íìëóðëï íìëóðêï íìëóðèï íìëóïðï íìëóïîê íìëóïëï íìëóîðï

óíîïíîï óêèíïîî óêèíîðé óêèííèî óèçîëîì óêèíìêé óèçîëìè óêèíëíë óêèíêïð óèçîëêî óêèíéçë óêèíèéð óèéìêêé óêèíçëë óêèìðíé óêèìïïî óèçîëíï óêèìîçé óèçîëëë óêèìíéî óêèììëé óèçîëéç óêèìëîë óêèìêðð

Ù®¿³³

³³

ëð ïðð îðð íðð ìðð ëðð êðð èðð ïððð ïîëð ïëðð îððð

îëð îêð îèð íðð íïð íîð ííð íëð íêð íêð íèð ìðð ͬ·»´ º$® íìëóððë ͬ·»´ º$® íìëóðïð ͬ·»´ º$® íìëóðîð ͬ·»´ º$® íìëóðíð ͬ·»´ º$® íìëóðìð ͬ·»´ º$® íìëóðëð ͬ·»´ º$® íìëóðêð ͬ·»´ º$® íìëóðèð ͬ·»´ º$® íìëóïðð ͬ·»´ º$® íìëóïîë ͬ·»´ º$® íìëóïëð ͬ·»´ º$® íìëóîðð

ÝØÚ ïî ïî ïî ïî ïî ïî ïî ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

îéôðð îéôðð îéôðð îéôðð íîôðð íìôðð ìïôðð ìêôðð ëëôðð éíôðð éíôðð çìôðð ëôðð êôðð êôðð éôðð êôëð èôðð éôðð èôðð èôðð èôðð çôðð ïïôðð

ͽ¸´±--»®¸<³³»® Ü×Ò ïðìï ³·¬ ͬ·»´-½¸«¬¦

íìê

Û²¹·²»»®‘ ­ ¸¿³³»®­ Ü×Ò ïðìï ©·¬¸ ­¸¿º¬ °®±¬»½¬±® Ó¿®¬»¿«¨ ¼‘ ¿¶«­¬»«® Ü×Ò ïðìï ¿ª»½ °®±¬»½¬·±² ¼» ³¿²½¸» Ü«·¬-» ¾¿²µ¸¿³»®- Ü×Ò ïðìï ³»¬ -¬»»´¾»½¸»®³¸«´Ó¿®¬·´´±- ¼» ½»®®¿¶»®± Ü×Ò ïðìï ½±² °®±¬»½½·-² ¼»´ ³¿²¹± Ó¿®¬»´´· °»® ³»½½¿²·½· Ü×Ò ïðìï ½±² °®±¬»¦·±²» ¼»´ ³¿²·½±

Ô

ß®¬òó Ò±ò íìêóðîð íìêóðíð íìêóðëð íìêóðèð íìêóïðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óêèìçìë óêèëðîé óêèëïðî óêèëîèé óêèëíêî

Ù®¿³³

³³

îðð íðð ëðð èðð ïððð

îèð íðð íîð íëð íêð

ÝØÚ ïî ïî ïî ê ê

íïôðð íëôðð ìïôðð ëëôðð êëôðð

ïçí


©©©òµ«µµ±ò½±³ Õ»·´¸$´-»²

íìê

α«²¼ ©»¼¹»Ý¿´»- ½§´·²¼®·¯«»Î±²¼» ¸¿³»®°-·»»² ݸ¿ª»¬¿- ½?°-«´¿Þ«--±´» ¼· -»®®¿¹¹·± Ì«´»¶» µ´·²±©» ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ Ù®¿³³

íìêóïðî íìêóîðî íìêóìðî íìêóêðî íìêóèðî íìêóïððî íìêóïîðî

óèçîëçí óèçîêïê óèçîêîí óèçîêíð óèçîêìé óèçîëèê óèçîêðç

ïððóîðð îëðóíðð ìððóëðð êðð èðð ïððð ïîëðóïðððð

ïðð ïðð ëð ëð ëð ëð îë

îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð îôðð

ͽ¸´±--»®¸<³³»® ·² »²¹´·-½¸»® Ú±®³

íìêÛÕ

Û²¹´·-¸ó-¬§´» ¾¿´´ °»»² ¸¿³³»®Ó¿®¬»¿«¨ ¼‘ ¿¶«­¬»«® ¼» º±®³» ¿²¹´¿·­» Þ±´¾¿²µ¸¿³»®- Û²¹»´- ³±¼»´ Ó¿®¬·´´± ¼» ½»®®¿¶»®± ½±² ¾±½¿ »² º±®³¿ ¼» ½«²¿ Ó¿®¬»´´· °»® ³»½½¿²·½· ³±¼»´´± ·²¹´»-»

Ô

ß®¬òó Ò±ò íìêÛÕðïðð íìêÛÕðîîë íìêÛÕðíìð íìêÛÕðìëð íìêÛÕðëðð íìêÛÕðêðð íìêÛÕðéðð íìêÛÕðèðð íìêÛÕðçðð

óíîïííè óíîïíìë óíîïíêç óíîïíéê óîèíðêí óíððçîð óíððçíé óíððçëï óíððçêè

Ù®¿³³

³³

ïðð îîë íìð ìëð ëðð êðð éðð èðð çðð

îéð îçð íîð íëð íëð íêð íèð íèð ìðð

ÝØÚ ê ê ê ê ê ê ê ê ê

íïôðð íëôðð íêôðð ìðôðð ìîôðð ìëôðð ëðôðð ëìôðð ëçôðð

ͽ¸´±--»®¸<³³»® ·² »²¹´·-½¸»® Ú±®³ ³·¬ з²²»

íìêÛÐ

Û²¹´·-¸ó-¬§´» ¾¿´´ °»»² ¸¿³³»®- ©·¬¸ °·² Ó¿®¬»¿«¨ ¼‘ ¿¶«­¬»«® ¼» º±®³» ¿²¹´¿·­» ¿ª»½ °¿²²» л²¾¿²µ¸¿³»®- Û²¹»´- ³±¼»´ Ó¿®¬·´´± ¼» ½»®®¿¶»®± ½±² ¾±½¿ »² º±®³¿ ¼» ½«²¿ Ó¿®¬»´´· °»® ³»½½¿²·½· ³±¼»´´± ·²¹´»-» ½±² °·²²¿

Ô

ß®¬òó Ò±ò íìêÛÐðïðð íìêÛÐðîîë íìêÛÐðíìð íìêÛÐðìëð íìêÛÐðëðð íìêÛÐðêðð íìêÛÐðéðð íìêÛÐðèðð íìêÛÐðçðð

ïçì

óíððçéë óíððçèî óíîïìêè óíîïìéë óíîïìèî óíîïìçç óíîïëðë óíîïëïî óíîïëîç

Ù®¿³³

³³

ïðð îîë íìð ìëð ëðð êðð éðð èðð çðð

îéð îçð íîð íëð íëð íêð íèð íèð ìðð

ÝØÚ ê ê ê ê ê ê ê ê ê

íïôðð íëôðð íêôðð ìðôðð ìîôðð ìëôðð ëðôðð ëìôðð ëçôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Õ´¿«»²¸¿³³»® øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷

íìéÕÞ

Ý´¿© ¸¿³³»® øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷ Ó¿®¬»¿« º»²¼« øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷ Õ´¿«©¸¿³»® øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷ Ó¿®¬·´´± ¼» «/¿ øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷ Ó¿®¬»´´± ½±² ¼»²¬· ¼‘ ¿¹¹¿²½·± øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷

Ô

ß®¬òó Ò±ò íìéÕÞððïð óïðìðéè

Ù®¿³³

³³

êðð

íïë

ÝØÚ ïî

éêôðð

Õ´¿«»²¸¿³³»®

íìéÕÔ

Ý´¿© ¸¿³³»® Ó¿®¬»¿« º»²¼« Õ´¿«©¸¿³»® Ó¿®¬·´´± ¼» «/¿ Ó¿®¬»´´± ½±² ¼»²¬· ¼‘ ¿¹¹¿²½·±

Ô

ß®¬òó Ò±ò íìéÕÔððïð

óíîïëìí

Ù®¿³³

³³

êðð

íïë

ÝØÚ ì

ïèçôðð

Ô¿¬¬¸¿³³»® øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷

íìéÔÞ

Ý¿®°»²¬»®‘ ­ ®±±º·²¹ ¸¿³³»® øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷ Ó¿®¬»¿« ¼» °´¿º±²²»«®- øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷ Ô¿¬¸¿³»® øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷ Ó¿®¬·´´± ¼» ½¿®°·²¬»®± øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷ Ó¿®¬»´´± °»® º¿´»¹²¿³· øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷ Ӆ ±¬»µ ¼± … ¿¬ øÞ´¿½µ Ù·¿²¬÷ Ô

ß®¬òó Ò±ò íìéÔÞðïðð

óíîïëëð

Ù®¿³³

³³

êðð

íïë

ÝØÚ ïî

éîôðð

Ô¿¬¬¸¿³³»®

íìéÔÔ

Ý¿®°»²¬»®‘ ­ ®±±º·²¹ ¸¿³³»® Ó¿®¬»¿« ¼» °´¿º±²²»«®Ô¿¬¸¿³»® Ó¿®¬·´´± ¼»´ ½¿®°·²¬»®± Ó¿®¬»´´± °»® º¿´»¹²¿³· Ӆ ±¬»µ ¼± … ¿¬ Ô

ß®¬òó Ò±ò íìéÔÔððïð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óíîïëêé

Ù®¿³³

³³

êðð

íïë

ÝØÚ ïî

ïèîôðð

ïçë


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ô¿¬¬¸¿³³»® Ü×Ò éîíç

íìéÔÍ

Ý¿®°»²¬»®‘ ­ ½´¿© ¸¿³³»® Ü×Ò éîíç Ó¿®¬»¿« ¼» ½¸¿®°»²¬·»® ¿®®¿½¸»ó½´±«- Ü×Ò éîíç Ô¿¬¸¿³»® Ü×Ò éîíç Ó¿®¬·´´± ¼» ½¿®°·²¬»®± Ü×Ò éîíç Ó¿®¬»´´± °»® º¿´»¹²¿³· Ü×Ò éîíç Ӆ ±¬»µ ¼± … ¿¬ Ü×Ò éîíç Ô

ß®¬òó Ò±ò íìéÔÍððïð

óíîïëéì

Ù®¿³³

³³

êðð

íïë

ÝØÚ ïî

ìîôðð

Ú<«-¬»´ Ü×Ò êìéë

íìè

Ý´«¾ ¸¿³³»®- Ü×Ò êìéë Ó¿--»¬¬»- Ü×Ò êìéë Ê«·-¬ Ü×Ò êìéë Ó¿®¬·´´±- ¼» ³¿²± Ü×Ò êìéë Ó¿¦¦»¬¬» Ü×Ò êìéë Ӆ ±¬»µ ¼©«±¾«½¸±©§ Ü×Ò êìéë Ô

ß®¬òó Ò±ò íìèóïðð íìèóïîë íìèóïëð íìèóîðð íìèóíðð íìèóìðð íìèóëðð íìèóêðð íìèóèðð íìèóïððð íìèóïðï íìèóïîê íìèóïëï íìèóîðï íìèóíðï íìèóìðï íìèóëðï íìèóêðï íìèóèðï íìèóïððï

óêèêðïé óêèêïçî óêèêîéé óêèêíëî óèçîêèë óèçîéðè óèçîéîî óèçîéìê óèçîéêð óèçîêëì óêèêìíé óèçîêéè óêèêëðë óêèêêèð óèçîêçî óèçîéïë óèçîéíç óèçîéëí óèçîééé óèçîêêï

Ù®¿³³

³³

ïððð ïîëð ïëðð îððð íððð ìððð ëððð êððð èððð ïðððð

îêð îéð îèð íðð êðð éðð èðð èðð çðð çðð ͬ·»´ º$® íìèóïðð ͬ·»´ º$® íìèóïîë ͬ·»´ º$® íìèóïëð ͬ·»´ º$® íìèóîðð ͬ·»´ º$® íìèóíðð ͬ·»´ º$® íìèóìðð ͬ·»´ º$® íìèóëðð ͬ·»´ º$® íìèóêðð ͬ·»´ º$® íìèóèðð ͬ·»´ º$® íìèóïððð

ÝØÚ ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ìîôðð ìîôðð ìêôðð êïôðð çêôðð ïïìôðð ïíêôðð ïéðôðð îíèôðð îçîôðð éôðð èôðð èôðð ïðôðð îíôðð íïôðð íïôðð íïôðð ìðôðð ìðôðð

ʱ®-½¸´¿¹¸<³³»® Ü×Ò ïðìî

íìç

Í´»¼¹» ¸¿³³»®- Ü×Ò ïðìî Ó¿®¬»¿«¨ ¼» º±®¹»®±² Ü×Ò ïðìî ʱ±®¸¿³»®- Ü×Ò ïðìî Ó¿®¬·´´±- ¼» º®¿¹«¿ Ü×Ò ïðìî Ó¿¦¦» Ü×Ò ïðìî Ю¦§¾·¬²·µ· Ü×Ò ïðìî Ô

ß®¬òó Ò±ò íìçóíðð íìçóìðð íìçóëðð íìçóèðð íìçóêðð íìçóïððð íìçóíðï íìçóìðï íìçóëðï íìçóêðï íìçóèðï íìçóïððï ïçê

óêèêéêë óêèêèìð óêèêçîë óèçîèïì óêèéððé óèçîéèì óêèéïèî óêèéîêé óêèéíìî óèçîèðé óèçîèîï óèçîéçï

Ù®¿³³

³³

íððð ìððð ëððð èððð êððð ïðððð

êðð éðð èðð çðð èðð çðð ͬ·»´ º$® íìçóíðð ͬ·»´ º$® íìçóìðð ͬ·»´ º$® íìçóëðð ͬ·»´ º$® íìçóêðð ͬ·»´ º$® íìçóèðð ͬ·»´ º$® íìçóïððð

ÝØÚ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

çêôðð ïïìôðð ïíêôðð îíèôðð ïéðôðð îçîôðð îíôðð íïôðð íïôðð íïôðð ìðôðð ìðôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ò¿¹»´»·-»²

íëð

Ò¿·´ °«´´»® Ì·®» ½´±« Õ±»ª±»¬»² Ý´¿ª»®¿ ݸ·±¼¿·¿

Ô

ß®¬òó Ò±ò íëðóðìð íëðóðêð íëðóðèð

óììêîêð óìêìïîé óìêìïíì

ÝØÚ

³³

³³

ìðð êðð èðð

ïè ïè ïè

ï ï ï

îèôðð íðôðð íêôðð

É»®µ-¬¿¬¬º»·´»²

íëð

Ó»¬¿´ ©±®µ»®- º·´»Ô·³»- ¼» ³7½¿²·½·»² É»®µ°´¿¿¬-ª·¶´»² Ô·³¿- ¼» ¬¿´´»® Ô·³» ¼¿ ±ºº·½·²¿ з´²·µ· ©¿®-¦¬¿¬±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íëðóïëî íëðóîðî íëðóîëî

óêèïïìî óêèïîîé óêèïíðî

ïëð îðð îëð

ïð ïð ïð

ïëôðð ïçôðð îíôðð

É»®µ-¬¿¬¬º»·´»²

íëï

Ó»¬¿´ ©±®µ»®- º·´»Ô·³»- ¼» ³7½¿²·½·»² É»®µ°´¿¿¬-ª·¶´»² Ô·³¿- ¼» ¬¿´´»® Ô·³» ¼¿ ±ºº·½·²¿ з´²·µ· ©¿®-¦¬¿¬±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íëïóïëî íëïóîðî íëïóîëî

óêèïêíð óêèïéïë óêèïèçð

ïëð îðð îëð

ïð ïð ïð

ïçôðð îîôðð íðôðð

É»®µ-¬¿¬¬º»·´»²

íëî

Ó»¬¿´ ©±®µ»®- º·´»Ô·³»- ¼» ³7½¿²·½·»² É»®µ°´¿¿¬-ª·¶´»² Ô·³¿- ¼» ¬¿´´»® Ô·³» ¼¿ ±ºº·½·²¿ з´²·µ· ©¿®-¦¬¿¬±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íëîóïëî íëîóîðî íëîóîëî

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óêèïçéë óêèîðëé óêèîïíî

ïëð îðð îëð

ïð ïð ïð

ïëôðð ïéôðð îîôðð

ïçé


©©©òµ«µµ±ò½±³ É»®µ-¬¿¬¬º»·´»²

íëí

Ó»¬¿´ ©±®µ»®- º·´»Ô·³»- ¼» ³7½¿²·½·»² É»®µ°´¿¿¬-ª·¶´»² Ô·³¿- ¼» ¬¿´´»® Ô·³» ¼¿ ±ºº·½·²¿ з´²·µ· ©¿®-¦¬¿¬±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íëíóïëî íëíóîðî íëíóîëî

óêèîîïé óêèîíçî óêèîìéé

ïëð îðð îëð

ïð ïð ïð

îïôðð îëôðð íìôðð

É»®µ-¬¿¬¬º»·´»² ·³ Í¿¬¦

íëì

Í»¬ ±º ³»¬¿´ ©±®µ»®- º·´»Ö»« ¼» ´·³»- ¼» ³7½¿²·½·»² É»®µ°´¿¿¬-ª·¶´»²ó-»¬ Ö«»¹± ¼» ´·³¿- ¼» ¬¿´´»® Í»¬ ¼· ´·³» ¼¿ ±ºº·½·²¿ з´²·µ· ©¿®-¦¬¿¬±©» © ¦»-¬¿©·» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ͬ$½µ °·»½»-

ÝØÚ

³³ íëìóïëî íëìóîðî íëìóîëî

óêèîëìë óêèîêîð óêèîéðë

ïëð îðð îëð

ì ì ì

Ô

ͬ$½µ °·»½»-

ë ë ë

éíôðð çïôðð ïðçôðð

ͽ¸´$--»´º»·´»²

íëê

É¿®¼·²¹ º·´»Ô·³»- @ ½´7Í´»«¬»´ª·¶´»² Ô·³¿- °¿®¿ ´´¿ª»Ô·³» °»® ½¸·¿ª·

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íëêóððê

ïçè

óêèîèèð

ïðð

ê

ë

íçôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸´$--»´º»·´»²

íëê

É¿®¼·²¹ º·´»Ô·³»- @ ½´7Í´»«¬»´ª·¶´»² Ô·³¿- °¿®¿ ´´¿ª»Ô·³» °»® ½¸·¿ª·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ͬ$½µ °·»½»-

ÝØÚ

³³ íëêóðïê

óèðííïë

ïðð

ê

Ô

ͬ$½µ °·»½»-

ë

íçôðð

Õ±²¬¿µ¬º»·´»²

íëê

É¿®¼·²¹ º·´»Ô·³»- @ ½´7ݱ²¬¿½¬°«²¬ª·¶´»² Ô·³¿- °¿®¿ ´´¿ª»Ô·³» °»® ½±²¬¿¬¬· ¼· ¿½½»²-·±²» з´²·µ· µ±²¬¿µ¬±©» ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íëêóðîê

óçììèìï

èð

ê

ë

ïîôðð

Ù»©·²¼»º»·´»²

íëé

̸®»¿¼ º·´»Ô·³»- °±«® º·´»¬¿¹» ͽ¸®±»º¼®¿¿¼ª·¶´»² Ô·³¿- °¿®¿ ®»°¿®¿® ®±-½¿Ô·³» °»® º·´»¬¬· з´²·µ· ¼± ¹©·²¬-© ß®¬òó Ò±ò íëéóçéï íëéóçéî íëéóçéí íëéóçéì

ÝØÚ óêèçêëð óêèçéíë óêèçèïð óéîðïéç

Ü×Ò ñ ×ÍÑ ³»¬®·-½¸ ɸ·¬©±®¬¸ ñ ÞòÍòÚò ÍßÛ øËÒÚ ñ ËÒÝ÷ ɸ·¬©±®¬¸óÙ¿- øÙ¿¦÷

î î î î

ïíçôðð ïíçôðð ïìïôðð ïììôðð

ͽ¸®¿«¾»²¿«-¼®»¸»®-¿¬¦

íëç

Í»¬ ±º -½®»© »¨¬®¿½¬±®Ö»« ¼‘ »¨¬®¿½¬»«®­ ¼» ª·­ Þ±«¬«·¬¼®¿¿·»®-ó-»¬ Ö«»¹± ¼» »¨¬®¿½¬±®»- ¼» ¬±®²·´´±Í»¬ ¼· ¹·®¿ª·¬»

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

íëçóìçð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óêèçççë

í ó îì

ï

ïèðôðð

ïçç


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸®¿«¾»²¿«-¼®»¸»®óÍ¿¬¦ ³·¬ º»·² ¹»®·´´¬»®ô ¼»«¬-½¸»® Ú±®³

íëçóìçÞ

Þ±´¬ »¨¬®¿½¬±® -»¬Ö»«¨ ¼‘ »¨¬®¿½¬»«®­ ¼» ª·­ ½¿­­7­ Þ±«¬«·¬¼®¿¿·»®ó-»¬Ö«»¹±- ¼» »¨¬®¿½¬±®»- ¼» ¬±®²·´´±Í»¬ ¼· »-¬®¿¬¬±®· °»® ª·¬· ³±¼»´´± ¬»¼»-½±ô º·´»¬¬± -±¬¬·´»

ͬ$½µ °·»½»-

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ íëçóìçÞ íëçóìçÝ

óèïïéðç óèïïéïê

í ó îì í ó ëð

ê è

ï ï

íëôðð éíôðð

Ýóͽ¸®¿«¾¦©·²¹»²ô Ù¿²¦-¬¿¸´

íêð

Ý´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬Ýóµ´»³³»²ô ¹»¸»»´ -¬¿¿´ Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± »² Ý Ó±®-»¬¬· ¿ Ýô ¬«¬¬± ¿½½·¿·±

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

íêðóïðð íêðóîðð íêðóíðð íêðóìðð íêðóëðð

óëììïïç óëììîçì óëììíéç óëìììëì óëììëîî

êð ¨ ëð çð ¨ êð ïîë ¨ çð ïêð ¨ ïðð îðð ¨ ïîð

î î ï ï ï

ïïïôðð ïììôðð îëéôðð ìêëôðð êéïôðð

Ýóͽ¸®¿«¾¦©·²¹»²ô Ù¿²¦-¬¿¸´

íêë

Ý´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬Ýóµ´»³³»²ô ¹»¸»»´ -¬¿¿´ Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± »² Ý Ó±®-»¬¬· ¿ Ýô ¬«¬¬± ¿½½·¿·±

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

íêëóðëð íêëóðéë íêëóïðð íêëóïëð íêëóîðð íêëóîëð

óçïëéìî óçïëéëç óçïëéêê óçïëééí óçïëéèð óçïëéçé

ëð ¨ ëð éë ¨ ëð ïðð ¨ êð ïëð ¨ éë îðð ¨ çð îëð ¨ ïðð

ï ï ï ï ï ï

éîôðð èîôðð ïðêôðð ïìðôðð ïéêôðð îîëôðð

Ýóͽ¸®¿«¾¦©·²¹»²ô ͬ¿¸´ô Ü×Ò êìïì

íéð

Ýó½´¿³°-ô -¬»»´ô Ü×Ò êìïì Í»®®»ó¶±·²¬- »² Ýô ¿½·»®ô Ü×Ò êìïì ͬ¿´»² Ýóµ´»³ô Ü×Ò êìïì Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± »² Ýô ¿½»®±ô Ü×Ò êìïì Ó±®-»¬¬· ¿ Ýô ¿½½·¿·±ô Ü×Ò êìïì

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

íéðóïðð íéðóïëð íéðóîðð íéðóîëð íéðóíðð íéðóìðð íéðóëðð îðð

óêðîêçé óêðîééî óêðîèëé óêðíîéì óêðîçíî óêðíðïì óêðíïçç

ïðð ¨ éð ïëð ¨ ïîð îðð ¨ ïêð îëð ¨ îðð íðð ¨ îîð ìðð ¨ îëð ëðð ¨ íðð

ï ï ï ï ï ï ï

ïéîôðð îëðôðð íéîôðð ìçêôðð ëéíôðð éîéôðð çîïôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ýóͽ¸®¿«¾¦©·²¹»²ô ³·¬ ³»¬®·-½¸»³ Ú»·²¹»©·²¼»

ìîð

Ýó½´¿³°-ô ©·¬¸ º·²» ³»¬®·½ ¬¸®»¿¼Í»®®»ó¶±·²¬- »² Ýô ¿ª»½ º·´»¬¿¹» ³7¬®·¯«» @ °¿- º·² Ýóµ´»³ ³»¬ º·¶²» ³»¬®·-½¸» -½¸®±»º¼®¿¿¼ Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± »² Ýô ½±² ®±-½¿ º·²¿ Ó±®-»¬¬· ¿ Ýô ½±² º·´»¬¬¿¬«®¿ ³»¬®·½¿ º·²»

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ìîðóðîè ìîðóðëí ìîðóðéè ìîðóïðë ìîðóïíð ìîðóïëë ìîðóîðê

óêðìêéé óêðìéëî óêðìèíé óêðìçïî óêðëðçì óêêéïîî óêðëïéç

îè ¨ îë ëí ¨ íè éè ¨ ëð ïðë ¨ êð ïíð ¨ éð ïëë ¨ éê îðê ¨ èê

ï ï ï ï ï ï ï

ììôðð ëëôðð êêôðð èðôðð ççôðð ïîíôðð ïëçôðð

п®¿´´»´óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»²

ìíð

п®¿´´»´ -½®»© ½´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬- °¿®¿´´8´»Ð¿®¿´´»´ó´·¶³¬¿²¹»² Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± °¿®¿´»´¿Ó±®-»¬¬· °¿®¿´´»´·

ß®¬òó Ò±ò

Í°·²¼»´ -°·²¼´»

ÝØÚ

³³ ìíðóðîè ìíðóðìð ìíðóðëë ìíðóðéð ìíðóïðë

óêðêðèì óêðêïêç óêðêîìì óêðêíîç óêðêìðì

îè¨ëð ìð¨êð ëë¨éë éð¨ïðð ïðë¨ïíë

Óë Óê Óê Óè Óç

ï ï ï ï ï

îîôðð îèôðð íìôðð ìêôðð êìôðð

Ó¿-½¸·²»²¬·-½¸óͽ¸²»´´-°¿²²»®

ìíï

Ó¿½¸·²» -°»»¼ ½´¿³° Ü·­°±­·¬·º ¼‘ ¿¾´±½¿¹» @ ´»ª·»® Ó¿½¸·²»¬¿º»´ó-²»´-°¿²²»® Ì»²-±® ¼» ¾¿²½¿¼¿ ¼» ³?¯«·²¿ Ü·-°±-·¬·ª± ¼· -»®®¿¹¹·± ®¿°·¼± °»® ¬¿ª±´· ¼· ³¿½½¸·²» «¬»²-·´·

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ìíïóìðï

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óêðéìçì

ïïð ¨ ìðóèð

ï

ïêéôðð

îðï


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸²»´´-°¿²²¦¿²¹»²

ìíï

̱¹¹´» -°»»¼ ½´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬- @ -»®®¿¹» ®¿°·¼» Ͳ»´-°¿² °¿®¿´´»´µ´»³³»² Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± °¿®¿´»´¿- ®?°·¼¿Ó¿²¼®·²· ¿ °·²¦» ¿ -»®®¿¹¹·± ®¿°·¼±

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ìíïóððï ìíïóððî ìíïóððí ìíïóððì ìíïóððê ìíïóððç ìíïóðïð ìíïóðïî

óêðêëéî óêðêêëé óêðêéíî óêðêèïé óêðêççî óêðéðéì óêðéïëç óêðéîíì

îë ëð éë ïïð ïëð îìð îëë íðð

ï ï ï ï ï ï ï ï

çêôðð ïðèôðð ïìíôðð ïéðôðð îèïôðð éîëôðð ïðìèôðð ïïéðôðð

п®¿´´»´¦©·²¹»²

ìíî

п®¿´´»´ ½´¿³°Ð·²½»- °¿®¿´´8´»Ð¿®¿´´»´ µ´»³³»² Ю»²-¿- ¼» °¿®¿´»´¿Ó±®-»¬¬· ¿ ¹·²±½½¸·»®¿

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ìíîóððï ìíîóððî ìíîóððí ìíîóððì ìíîóððê

óéçëîëî óéçëííé óéçëìïî óéçëëèð óéçëêêë

îë¨ îð ëð¨ ìî éë¨ ìç ïðð¨ éè ïëð¨ïîè

ë ë ë ë ë

ííôðð íêôðð ëïôðð éîôðð ïîèôðð

Ó¿-½¸·²»²¬·-½¸óͽ¸²»´´-°¿²²»®

ìíî

Ó¿½¸·²» -°»»¼ ½´¿³° Ü·­°±­·¬·º ¼‘ ¿¾´±½¿¹» @ ´»ª·»® Ó¿½¸·²»¬¿º»´ó-²»´-°¿²²»® Ì»²-±® ¼» ¾¿²½¿¼¿ ¼» ³?¯«·²¿ Ü·-°±-·¬·ª± ¼· -»®®¿¹¹·± ®¿°·¼± °»® ¬¿ª±´· ¼· ³¿½½¸·²» «¬»²-·´·

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ìíîóðïí

óçðçìèî

éë ¨ êð

ï

èïôðð

Ó¿-½¸·²»²¬·-½¸óͽ¸²»´´-°¿²²»®

ìíî

Ó¿½¸·²» -°»»¼ ½´¿³° Ü·­°±­·¬·º ¼‘ ¿¾´±½¿¹» @ ´»ª·»® Ó¿½¸·²»¬¿º»´ó-²»´-°¿²²»® Ì»²-±® ¼» ¾¿²½¿¼¿ ¼» ³?¯«·²¿ Ü·-°±-·¬·ª± ¼· -»®®¿¹¹·± ®¿°·¼± °»® ¬¿ª±´· ¼· ³¿½½¸·²» «¬»²-·´·

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ìíîóîðð

îðî

óëìðèðé

îðð ¨ ïðð

ï

îíëôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Õ¿²¬»²´»·³¦©·²¹»

ìíí

Ù´«»½´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬­ ¼‘ »²½±´´¿¹» ¼» ½¸¿²¬­ Õ¿²¬»²´·¶³¬¿²¹ Ю»²-¿ ¼» ¬±®²·´´± °¿®¿ »²½±´¿® ½¿²¬±Í»®®¿¹·«²¬· ¿¼ ¿²¹±´±

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ìííóðéð

óçïïéïí

éð ¨ êð

ï

ïìïôðð

Õ¿²¬»²´»·³¦©·²¹»ô Ù¿²¦-¬¿¸´

ìíí

ß´´ -¬»»´ ¹´«·²¹ ½´¿³° Í»®®»ó¶±·²¬ ¼‘ »²½±´´¿¹» ¼» ½¸¿²¬­ ¬±«¬ ¿½·»® Õ¿²¬»²´·¶³¬¿²¹ô ¹»¸»»´ -¬¿¿´ Ю»²-¿ ¼» ¬±®²·´´± °¿®¿ »²½±´¿® ½¿²¬±- ¼» ¿½»®± ¼» ½¿´·¼¿¼ Í»®®¿¹·«²¬· ¿¼ ¿²¹±´±ô ¬«¬¬± ¿½½·¿·±

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ìííóïðð

óðíîîêë

çð ¨ çð

ï

îðçôðð

б´óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»²

ììð

Ù®±«²¼ ½´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬- °±´¿·®»ß¿®¼´¿-µ´»³³»² Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± °¿®¿ °±´±Ó±®-»¬¬· ¿ °±´·

ß®¬òó Ò±ò ììðóïëð ììðóïëê ììðóïëè

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óêðéêìé óðíîîèç óèðíííç

³³

³³

ß³°»®»

ïëð ¨ êð ïëð ¨ êð ïëð ¨ èð

íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è

ìðð êðð ìðð

ïð ïð ïð

ìíôðð ìëôðð ìçôðð

îðí


©©©òµ«µµ±ò½±³ б´óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»²

ììï

Ù®±«²¼ ½´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬- °±´¿·®»ß¿®¼´¿-µ´»³³»² Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± °¿®¿ °±´±Ó±®-»¬¬· ¿ °±´·

ß®¬òó Ò±ò ììïóðëð ììïóîêë ììïóëèð ììïóêðð

ÝØÚ óëëéèðë óëëéçèð óëëèðêî óééêíêé

ß³°»®»

³³

³³

îðð îëð îëð êðð

ïðð ¨ ëð ïîð ¨ êë ïëð ¨ èð îðð ¨ ïðð

ïë ¨ ë îî ¨ ê îî ¨ ê íð ¨ è

ïð ïð ïð ïð

íïôðð íèôðð ìðôðð ëíôðð

б´óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ ر´¦¹®·ºº

ììïØ

б´» ½´¿³°- ©·¬¸ ©±±¼ ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- °±´¿·®»- @ °±·¹²7» »² ¾±·ß¿®¼´¿-µ´»³ ³»¬ ¸±«¬»² ¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± °¿®¿ °±´±- ½±² ³¿²¹± ¼» ³¿¼»®¿ Ó±®-»¬¬· ¿ °±´· ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ·² ´»¹²±

ß®¬òó Ò±ò ììïØëèð ììïØêðð

ÝØÚ óêðéìëê óðíëêéç

ß³°»®»

³³

³³

îëð êðð

ïëð ¨ èð îðð ¨ ïðð

îî ¨ ê íð ¨ è

ïð ïð

ìðôðð ëíôðð

Û®¼óÕ´»³³»

ììî

Ù®±«²¼ ½´¿³° з²½» ¼» ¬»®®» ß¿®¼µ´»³ з²¦¿ ¬»®³·²¿´ ¼» °«»-¬¿ ¿ ¬·»®®¿ Ó±®-»¬¬± ¼· ³»--¿ ¿ ¬»®®¿

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ß³°»®»

ììîóìðð ììîóêðð

óêðéèðé óêðéçèî

ìðð êðð

ë ë

íéôðð ìïôðð

Ó»¬¿´´©·²µ»´-°¿²²»®

ìëð

É»´¼»®- ¿²¹´» ½´¿³° W¬¿« @ 7¯«»®®» ر»µ-°¿²²»®- ª±±® ³»¬¿¿´ ß¾®¿¦¿¼»®¿ °¿®¿ -±´¼¿® »² ·²¹´»¬» Ü·-°±-·¬·ª· ¼· -»®®¿¹¹·± ¿¼ ¿²¹±´± ·² ³»¬¿´´±

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ìëðóîêð

îðì

óëêìêëð

î ¨ çð

ï

íïçôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ù»¸®«²¹-óͽ¸©»·A¦©·²¹»²

ìëð

Ó·¬»® ½´¿³°- º±® ©»´¼·²¹ Í»®®»ó¶±·²¬- @ ±²¹´»¬- -±«¼«®» Ê»®-¬»µó´¿-µ´»³³»² Ì»²-±® ¿²¹«´¿® ³»¬?´·½± Ó±®-»¬¬· -¿´¼°»® -¿´¼¿®» ³·¬®¿

H

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ìëðóðëð ìëðóïðð

óëêìéíë óëêìèïð

ëð ïðð

ï ï

ïçèôðð îéèôðð

Ù¿²¦-¬¿¸´óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ ر´¦¹®·ºº

ìêç

ß´´ -¬»»´ -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ ©±±¼ ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- ¬±«¬ ¿½·»® @ °±·¹²7» »² ¾±·Ù»¸»»´ -¬¿´»² ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ ¸±«¬»² ¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¬±¬¿´³»²¬» ¼» ¿½»®± ½±² ³¿²¹± ¼» ³¿¼»®¿ Ó±®-»¬¬· ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ·² ´»¹²±

ß®¬òó Ò±ò ìêçóðïð ìêçóðïðî ìêçóðïðí ìêçóðïî ìêçóðïîî ìêçóðïîí ìêçóðïê ìêçóðïêî ìêçóðïêí ìêçóðïêì ìêçóðîð ìêçóðîðî ìêçóðîðí ìêçóðîðì ìêçóðîë ìêçóðîëí ìêçóðîëì ìêçóðîëê ìêçóðíð ìêçóðìð ìêçóðëð ìêçóðêð ìêçóðèð ìêçóïðð ìêçóïîë ìêçóïëð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óéççìëè óððïëçç óððíìîë óéðêëêî óððïêïî óððïêîç óéðêêìé óððïêíê óððíììç óçïíèêï óéðêéîî óðíëíéî óððïèèç óðíëíèç óéðêèðé óððïçðî óðïìëíé óðïìëëï óéðêçèî óéðéðêì óéðéïìç óéðéîîì óéðéíðç óéðéìèì óéðéëëî óéðéêíé

³³

³³

ïðð ¨ ëð îðð ¨ ëð íðð ¨ ëð ïîð ¨ êð îðð ¨ êð íðð ¨ êð ïêð ¨ èð îðð ¨ èð íðð ¨ èð ìðð ¨ èð îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïðð íðð ¨ ïðð ìðð ¨ ïðð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïîð ìðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð

ïïôë ¨ ëôé ïïôë ¨ ëôé ïïôë ¨ ëôé ïíôë ¨ êôë ïíôë ¨ êôë ïíôë ¨ êôë ïê ¨ éôë ïê ¨ éôë ïê ¨ éôë ïê ¨ éôë ïçôë ¨ çôë ïçôë ¨ çôë ïçôë ¨ çôë ïçôë ¨ çôë îî ¨ ïðôë îî ¨ ïðôë îî ¨ ïðôë îî ¨ ïðôë îë ¨ ïî îë ¨ ïî îë ¨ ïî îë ¨ ïî îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ë ë ï ï

íîôðð íìôðð íèôðð ìðôðð ìïôðð ìëôðð ìèôðð ìèôðð ëîôðð ëëôðð êìôðð êëôðð êèôðð éëôðð éèôðð èðôðð èìôðð çèôðð çèôðð ïïìôðð ïîðôðð ïîçôðð ïëëôðð ïéëôðð îïçôðð îìíôðð

îðë


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ù¿²¦-¬¿¸´óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ìêçõ

ß´´ -¬»»´ -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ îÕ ½±³º±®¬ ¹®·° Í»®®»ó¶±·²¬- ¬±«¬ ¿½·»® @ °±·¹²7» ½±²º±®¬ îÕ Ù»¸»»´ -¬¿´»² ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ îóÕ ¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¬±¬¿´³»²¬» ¼» ¿½»®± ½±² ³¿²¹± ½-³±¼± ¾·½±³°±²»²¬» Ó±®-»¬¬· ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ìêçõðïð ìêçõðïî ìêçõðïê ìêçõðîð ìêçõðîë ìêçõðíð ìêçõðìð ìêçõðëð ìêçõðêð ìêçõðèð ìêçõïðð ìêçõïîë ìêçõïëð

ÝØÚ óðððïîé óèïïéçî óèïïèðè óèïïèïë óèïïèîî óèïïèíç óèïïèìê óèïïèëí óèïïèêð óèïïèéé óèïïèèì óèïïèçï óèïïçðé

³³

³³

ïðð ¨ ëð ïîð ¨ êð ïêð ¨ èð îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð

ïïôë ¨ ëôé ïíôë ¨ êôë ïê ¨ éôë ïçôë ¨ çôë îî ¨ ïðôë îë ¨ ïî îë ¨ ïî îë ¨ ïî îë ¨ ïî îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ë ë ï ï

íîôðð ìðôðð ìèôðð êìôðð éèôðð çèôðð ïðèôðð ïïêôðð ïîíôðð ïìèôðð ïêëôðð îîíôðð îìîôðð

Ù¿²¦-¬¿¸´óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ Õ²»¾»´¹®·ºº

ìêçÕ

ß´´ -¬»»´ -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ ´±½µ·²¹ ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- ¬±«¬ ¿½·»® @ °±·¹²7» @ ¹¿®®±¬ Ù»¸»»´ -¬¿´»² ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ µ²»ª»´¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¬±¬¿´³»²¬» ¼» ¿½»®± ½±² ³¿²¹± ¼» ¾¿®®¿ Ó±®-»¬¬· ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò ìêçÕðïê ìêçÕðîð ìêçÕðîë ìêçÕðíð ìêçÕðìð ìêçÕðëð ìêçÕðêð ìêçÕðèð ìêçÕïðð ìêçÕïîë ìêçÕïëð

ÝØÚ óéìééíî óéìéèïé óéìéççî óéìèðéì óéìèïëç óéìèîíì óéìèíïç óéìèìçì óéìèëêî óéìèêìé óéìèéîî

³³

³³

ïêð ¨ èð îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð

ïê ¨ éôë ïçôë ¨ çôë îî ¨ ïðôë îë ¨ ïî îë ¨ïî îë ¨ ïî îë ¨ ïî îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí

ïð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ë ë ï

ìéôðð êëôðð ééôðð çìôðð ïðçôðð ïïêôðð ïîíôðð ïìêôðð ïêìôðð îïçôðð îíçôðð

Ù¿²¦-¬¿¸´óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ Õ´¿°°¹®·ºº

ìêçË

ß´´ -¬»»´ -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ º´·°°»® ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- ¬±«¬ ¿½·»® @ °±·¹²7» ®¿¾¿¬¬¿¾´» Ù»¸»»´ -¬¿´»² ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ µ´¿°¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¬±¬¿´³»²¬» ¼» ¿½»®± ½±² ³¿²¹± ¿¾¿¬·¾´» Ó±®-»¬¬· ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ °·»¹¸»ª±´»

ß®¬òó Ò±ò ìêçËðîð ìêçËðîë ìêçËðíð ìêçËðìð ìêçËðëð ìêçËðêð ìêçËðèð ìêçËïðð ìêçËïîë ìêçËïëð îðê

ÝØÚ óçíëðìé óçíëðëì óçíëðêï óçíëðéè óçíëðèë óçíëðçî óçíëïðè óçíëïïë óçíëïîî óçíëïíç

³³

³³

îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð

ïçôë ¨ çôë îî ¨ ïðôë îë ¨ ïî îë ¨ ïî îë ¨ ïî îë ¨ ïî îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí

ïð ïð ïð ë ë ë ë ë ï ï

êêôðð éçôðð ïððôðð ïïìôðð ïîîôðð ïîçôðð ïëíôðð ïéîôðð îíïôðð îëíôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ù¿²¦-¬¿¸´óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬óÕ´¿°°¹®·ºº

ìêçËØ

ß´´ -¬»»´ -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ îÕ ½±³º±®¬ ¹®·°ñº´·°°»® ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- ¬±«¬ ¿½·»® @ °±·¹²7» ®¿¾¿¬¬¿¾´» ¼» ½±²º±®¬ îÕ Ù»¸»»´ -¬¿´»² ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ îóÕ µ´¿°¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¬±¬¿´³»²¬» ¼» ¿½»®± ½±² ³¿²¹± ¿¾¿¬·¾´» ½-³±¼± ¾·½±³°±²»²¬» Ó±®-»¬¬· ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ °·»¹¸»ª±´»

ß®¬òó Ò±ò ìêçËØðîð ìêçËØðîë ìêçËØðíð ìêçËØðìð ìêçËØðêð

ÝØÚ óçìîèêï óçìîèéè óçìîèèë óçìîèçî óçìîçðè

³³

³³

îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð

ïçôë ¨ çôë îî ¨ ïðôë îë ¨ ïî îë ¨ ïî îë ¨ ïî

ïð ïð ïð ë ë

éëôðð èçôðð ïðçôðð ïîìôðð ïíèôðð

Ù¿²¦-¬¿¸´óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ Ϋ¬-½¸-·½¸»®«²¹ «²¼ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ìéðõ

ß´´ó-¬»»´ -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ ²±²ó-´·° ¼»ª·½» Í»®®»ó¶±·²¬- ¬±«¬ ¿½·»® ¿ª»½ ¼·-°±-·¬·º ¿²¬·¹´·--¿²¬ Ù»¸»»´ -¬¿´»² ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ ¿º¹´·¶¾»ª»·´·¹·²¹ »² îóÕ ¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¬±¼± ¿½»®± ½±² -»¹«®± ¿²¬·¼»-´·¦¿²¬» Ó±®-»¬¬· ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² °®±¬»¦·±²» ¿²¬·-½·ª±´± » ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ìéðõðïî ìéðõðïê ìéðõðîð ìéðõðîë ìéðõðíð ìéðõðìð ìéðõðëð ìéðõðêð ìéðõðèð ìéðõïðð ìéðõïîë ìéðõïëð

ÝØÚ óéðððïð óéðððîé óéðððìï óéðððëè óéðððêë óéðððéî óéðððèç óéðððçê óéððïðî óéððïîê óéððïíí óéððïìð

³³

³³

ïîð ¨ êð ïêð ¨ èð îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð

ïíôë ¨ êôë ïê ¨ éôë ïçôë ¨ çôë îî ¨ ïðôë îë ¨ ïî îë ¨ ïî îë ¨ ïî îë ¨ ïî îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí

ïð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ë ë ï ï

ìîôðð ëïôðð êêôðð éçôðð çèôðð ïïìôðð ïîïôðð ïîçôðð ïëëôðð ïéíôðð îííôðð îëêôðð

Í°¿²²ó «²¼ Í°®»·¦¦©·²¹»²

ìéï

Ý¿²¬·´»ª»® ½´¿³°Ð®»--»- @ -»®®¿¹» ¼7¹¿¹7 -»®®» ¶±·²¬-ñ7½¿¬»«®Ù»¸»»´ -¬¿´»² -°¿²ó »² -°®»·¼µ´»³³»² Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» -«¶»½·-² § ¼» »¨°¿²-·-² Ó±®-»¬¬· °»® -»®®¿¹¹·± » ¾´±½½¿¹¹·± ¿ »-°¿²-·±²»

ß®¬òó Ò±ò ìéïóðíð ìéïóðêð ìéïóïðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óëìðëêî óëìðêìé óëìðéîî

³³

³³

íðð ¨ ïðð êðð ¨ ïðð ïððð ¨ ïðð

îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí

ë ë ë

îîèôðð îêðôðð íðèôðð

îðé


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ù¿²¦-¬¿¸´óØ»¾»´¦©·²¹»²

ìéî

ß´´ó-¬»»´ ¯«·½µ ´»ª»® ½´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬- ¬±«¬ ¿½·»® @ ´»ª·»® Ù»¸»»´ -¬¿´»² -²»´-°¿²´·¶³¬¿²¹»² Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» °¿´¿²½¿ ¬±¼± ¿½»®± Ó±®-»¬¬· ¿ ´»ª¿ ¬«¬¬± ¿½½·¿·±

ß®¬òó Ò±ò ìéîóðïî ìéîóðïê ìéîóðîð ìéîóðîë ìéîóðíð ìéîóðìð ìéîóðëð ìéîóðêð ìéîóðèð ìéîóïðð

ÝØÚ óïëèéêé óëíéééé óëíéèëî óëíéçíé óëíèðïç óëíèïçì óëíèîéç óëíèíëì óëíèìíç óëíèëðé

³³

³³

ïîð ¨ êð ïêð ¨ èð îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð

ïíôë ¨ êôë ïê ¨ éôë ïçôë ¨ çôë îî ¨ ïðôë îë ¨ ïî îë ¨ ïî îë ¨ ïî îë ¨ ïî îé ¨ ïí îé ¨ ïí

ïð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ë ë

èêôðð çìôðð ïðèôðð ïîêôðð ïìéôðð ïëìôðð ïêêôðð ïéíôðð ïçêôðð îïêôðð

Ù¿²¦-¬¿¸´óͽ¸´±--»®¦©·²¹»² ³·¬ Ϋ¬-½¸-·½¸»®«²¹ «²¼ Õ²»¾»´¹®·ºº

ìéí

ß´´ -¬»»´ º·¬¬»® ½´¿³°- ©·¬¸ -µ·¼ ¹«¿®¼ ¿²¼ ´±½µ·²¹ ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- ¼» ³7½¿²·½·»² ¬±«¬ ¿½·»® °±«® ´¿ ½±²-¬®«½¬·±² ³7¬¿´´·¯«» ¿ª»½ ¼·-°±-·¬·º ¿²¬·¹´·--¿²¬ Ù»¸»»´ -¬¿´»² ½±²-¬®«½¬·»µ´»³³»² ³»¬ ¿º¹´·¶¾»ª»·´·¹·²¹ »² µ²»ª»´¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ½»®®¿¶»®± ¬±¬¿´³»²¬» ¼» ¿½»®± ½±² -»¹«®± ¿²¬·¼»-´·¦¿²¬» § ³¿²¹± ¼» ¾¿®®¿ Ó±®-»¬¬· °»-¿²¬· °»® ³»½½¿²·½· ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² °®±¬»¦·±²» ¿²¬·-½·ª±´± » ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò ìéíóðîð ìéíóðîë ìéíóðíð ìéíóðìð ìéíóðëð ìéíóðêð

ÝØÚ óëíèêèî óëíèéêé óëíèèìî óëíèçîé óëíçððç óëíçïèì

³³

³³

îðð ¨ ïîð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïîð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð

îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí

ë ë ë ë ë ë

ïìçôðð ïëíôðð ïëçôðð ïêçôðð ïéèôðð ïèéôðð

Ù¿²¦-¬¿¸´óͽ¸´±--»®¦©·²¹»² ³·¬ Õ²»¾»´¹®·ºº

ìéíóÓ

ß´´ -¬»»´ º·¬¬»® ½´¿³°- ©·¬¸ ´±½µ·²¹ ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- ¼» ³7½¿²·½·»² ¬±«¬ ¿½·»® ¿ª»½ ¼·-°±-·¬·º ¿²¬·¹´·--¿²¬ Ù»¸»»´ -¬¿´»² ½±²-¬®«½¬·»µ´»³³»² ³»¬ µ²»ª»´¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ½»®®¿¶»®± ¬±¬¿´³»²¬» ¼» ¿½»®± ½±² ³¿²¹± ¼» ¾¿®®¿ Ó±®-»¬¬· °»-¿²¬· °»® ³»½½¿²·½· ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò ìéíÓðîð ìéíÓðîë ìéíÓðíð ìéíÓðìð ìéíÓðëð ìéíÓðêð

îðè

ÝØÚ óéðééïî óéðéèçé óéðéçéî óéðèðëì óéðèïíç óéðèîïì

³³

³³

îðð ¨ ïîð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïîð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð

îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí îé ¨ ïí

ë ë ë ë ë ë

ïíéôðð ïìîôðð ïìéôðð ïëêôðð ïêíôðð ïéíôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸©»®» Ù¿²¦-¬¿¸´óͽ¸´±--»®¦©·²¹»² ³·¬ Õ²»¾»´¹®·ºº

ìéëóÓ

ß´´ó-¬»»´ ¸»¿ª§ ¼«¬§ º·¬¬»®- ½´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬- ¼» ³7½¿²·½·»² ¹®¿²¼»- ¬±«¬ ¿½·»® Æ©¿®» ¹»¸»»´ -¬¿´»² ½±²-¬®«½¬·»µ´»³³»² ³»¬ µ²»ª»´¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± °»-¿¼¿- ¬±¼± ¿½»®± °¿®¿ ½»®®¶»®±Ó±®-»¬¬· °»-¿²¬· °»® ³»½½¿²·½· ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò ìéëÓðîë ìéëÓðíð ìéëÓðëð ìéëÓðèð ìéëÓïðð ìéëÓïîë ìéëÓïëð

ÝØÚ óéðèíçç óéðèìéì óéðèêîé óéðèëìî óéðèéðî óéðèèèé óéðèçêî

³³

³³

îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð

íð ¨ ïë íð ¨ ïë íð ¨ ïë íð ¨ ïë íð ¨ ïë íð ¨ ïë íð ¨ ïë

ë ë ë ë ë ï ï

ïêðôðð ïêçôðð îðèôðð îìïôðð îéîôðð íïêôðð íëëôðð

ͽ¸©»®» Ù¿²¦-¬¿¸´óͽ¸´±--»®¦©·²¹»² ³·¬ Ϋ¬-½¸-·½¸»®«²¹ «²¼ Õ²»¾»´¹®·ºº

ìéë

ß´´ó-¬»»´ ¸»¿ª§ ¼«¬§ º·¬¬»®- ½´¿³°- ©·¬¸ ²±²ó-´·° ¼»ª·½» Í»®®»ó¶±·²¬- ´±«®¼»- ¬±«¬ ¿½·»® ¿ª»½ ¼·-°±-·¬·º ¿²¬·¹´·--¿²¬ Æ©¿®» ¹»¸»»´ -¬¿´»² ½±²-¬®«½¬·»µ´»³³»² ³»¬ ¿º¹´·¶¾»ª»·´·¹·²¹ »² µ²»ª»´¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± °»-¿¼¿- ¬±¼± ¿½»®± °¿®¿ ½»®®¿¶»®±- ½±² -»¹«®± ¿²¬·¼»-´·¦¿²¬» Ó±®-»¬¬· °»-¿²¬· °»® ³»½½¿²·½· ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² °®±¬»¦·±²» ¿²¬·-½·ª±´± » ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò ìéëóðîë ìéëóðíð ìéëóðëð ìéëóðèð ìéëóïðð ìéëóïîë ìéëóïëð

ÝØÚ óëíçîêç óëíçíìì óëíçìîç óëíçëçé óëíçêéî óëíçéëé óëíçèíî

³³

³³

îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð

íð ¨ ïë íð ¨ ïë íð ¨ ïë íð ¨ ïë íð ¨ ïë íð ¨ ïë íð ¨ ïë

ë ë ë ë ë ï ï

ïêéôðð ïèïôðð îïéôðð îëîôðð îèìôðð ííïôðð íéîôðð

ͽ¸©»®» ËóÆ©·²¹»² ³·¬ Õ²»¾»´¹®·ºº

ìéëóË

Ø»¿ª§ Ëó½´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬- ´±«®¼»- »² Ë Æ©¿®» Ëó´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ µ²»ª»´¹®»»° ̱®²·´´±- ¼» ¿°®·»¬» ¿ «/¿ ³¿²± ¼» ¾¿®®¿ Ë Ó±®-»¬¬· °»-¿²¬· ¿ Ë ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò ìéëËðíð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óððíìíî

³³

³³

íðð ¨ ïìð

íð ¨ ïë

ïð

îïèôðð

îðç


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ù¿²¦-¬¿¸´óͬ¿¸´¾¿«¦©·²¹»² ³·¬ Ϋ¬-½¸-·½¸»®«²¹ «²¼ Õ²»¾»´¹®·ºº

ìèð

ß´´ó-¬»»´ ½±²-¬®«½¬·±² ½´¿³°- ©·¬¸ ²±²ó-´·° ¼»ª·½» Í»®®»ó¶±·²¬- ¬±«¬ ¿½·»® °±«® ´¿ ½±²-¬®«½¬·±² ³7¬¿´·¯«» ¿ª»½ ¼·-°±-·¬·º ¿²¬·¹´·--¿²¬ Ù»¸»»´ -¬¿´»² -¬¿¿´¾±«©µ´»³³»² ³»¬ ¿º¹´·¶¾»ª»·´·¹·²¹ »² µ²»ª»´¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¬±¼± ¿½»®± °¿®¿ ½±²-¬®«½½·±²»- ³»¬?´·½¿- ½±² -»¹«®± ¿²¬·¼»-´·¦¿²¬» Ó±®-»¬¬· °»® ½¿®°»²¬»®·¿ ³»¬¿´´·½¿ ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² °®±¬»¦·±²» ¿²¬·-½·ª±´± » ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò ìèðóðíð ìèðóðìð ìèðóðëð ìèðóðêð ìèðóðèð ìèðóïðð

ÝØÚ óëíççïé óëìððéì óëìðïëç óëìðîíì óëìðíïç óëìðìçì

³³

³³

íðð ¨ ïéë ìðð ¨ ïéë ëðð ¨ ïéë êðð ¨ ïéë èðð ¨ ïéë ïððð ¨ ïéë

ìð ¨ îð ìð ¨ îð ìð ¨ îð ìð ¨ îð ìð ¨ îð ìð ¨ îð

ï ï ï ï ï ï

íîèôðð íììôðð íëçôðð íéîôðð íçèôðð ìíîôðð

Ù¿²¦-¬¿¸´óͬ¿¸´¾¿«¦©·²¹»² ³·¬ Õ²»¾»´¹®·ºº

ìèðóÓ

ß´´ó-¬»»´ ½±²-¬®«½¬·±² ½´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬- ¬±«¬ ¿½·»® °±«® ´¿ ½±²-¬®«½¬·±² ³7¬¿´´·¯«» Ù»¸»»´ -¬¿´»² -¬¿¿´¾±«©µ´»³³»² ³»¬ µ²»ª»´¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¬±¼± ¿½»®± °¿®¿ ½±²-¬®«½½·±²»- ³»¬?´·½¿Ó±®-»¬¬· °»® ½¿®°»²¬»®·¿ ³»¬¿´´·½¿ ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò ìèðÓðíð ìèðÓðìð ìèðÓðëð ìèðÓðêð ìèðÓðèð ìèðÓïðð ìèðÓïîë ìèðÓïëð

ÝØÚ óéðçðìì óéðçïîç óéðçîðì óéðçíèç óéðçìêì óéðçëíî óçïîëéì óçïîëèï

³³

³³

íðð ¨ ïéë ìðð ¨ ïéë ëðð ¨ ïéë êðð ¨ ïéë èðð ¨ ïéë ïððð ¨ ïéë ïîëð ¨ ïéë ïëðð ¨ ïéë

ìð ¨ îð ìð ¨ îð ìð ¨ îð ìð ¨ îð ìð ¨ îð ìð ¨ îð ìð ¨ îð ìð ¨ îð

ï ï ï ï ï ï ï ï

íïîôðð íîçôðð íìîôðð íëëôðð íèðôðð ìïîôðð ëðêôðð ëëçôðð

Ù¿²¦-¬¿¸´óͽ¸©»·A¦©·²¹»² ³·¬ Õ²»¾»´¹®·ºº

ìêç

ß´´ó-¬»»´ ©»´¼·²¹ ½´¿³° Í»®®»ó¶±·²¬ ¼» -±²¼¿¹» Ù»¸»»´ -¬¿´»² ´¿-µ´»³ ³»¬ µ²»ª»´¹®»»° Ю»²-¿ ¼» ¬±®²·´´± °¿®¿ -±´¼¿¼±®»Ó±®-»¬¬· -¿´¼¿¬· ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ìêçÍÉðíð

îïð

óðíëëèé

íðð ¨ ïìð

ï

ïîéôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ÑÐÌ×Óß Ì»³°»®¹®«--óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ ر´¦¹®·ºº

ìçïñìçí

ÑÐÌ×Óß ½¿-¬ ·®±² -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ ©±±¼ ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- »² º±²¬» ³¿´´7¿¾´» ÑÐÌ×Óß @ °±·¹²7» »² ¾±·ÑÐÌ×Óß ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ ¹»¹±¬»² ¾»«¹»´- »² ¸±«¬»² ¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» º«²¼·½·-² ³¿´»¿¾´» ÑÐÌ×Óß ½±² ³¿²¹± ¼» ³¿¼»®¿ Ó±®-»¬¬· ¿ ª·¬» ®»¹±´¿¾·´» ·² ¹¸·-¿ ³¿´´»¿¾·´» ÑÐÌ×Óß ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ·² ´»¹²±

ß®¬òó Ò±ò ìçïóïïî ìçïóïîî ìçïóïíð ìçîóïïê ìçîóïîð ìçîóïîë ìçîóïíð ìçîóïìð ìçîóîîð ìçîóîîë ìçîóîíð ìçîóîìð ìçîóîëð ìçîóíîë ìçîóííð ìçîóíìð ìçîóíëð ìçîóíêð ìçîóíèð ìçîóíçð ìçîóìíð ìçîóììð ìçîóìëð ìçîóìêð ìçîóìèð ìçîóìçð ìçîóëìð ìçîóëëð ìçîóëêð ìçîóëèð ìçîóëçð ìçíóðìð ìçíóðëð ìçíóðêð ìçíóðèð ìçíóïðð ìçíóïîë ìçíóïëð ìçíóïèð ìçíóîðð ìçíóîîð ìçíóîëð ìçíóíðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óðïîîìí óðïîîëð óðïîîêé óððíêçî óððíéðè óððíéïë óððíéîî óðíëêèê óðíëêçí óððíîêë óððêìèè óððêìçë óððêëðï óððêëïè óððêëîë óððêëíî óððêëìç óððêëëê óððêëêí óððêëéð óððêééè óððêéèë óððéëìê óððéëëí óððéëêð óððéëéé óððéëèì óððéëçï óððéêðé óððéêïì óððéêîï óððçðëî óððçðêç óððçðéê óððçðèí óðïðïíí óðïðïìð óðïðïëé óðïðïêì óðïðïéï óðïðïèè óðïðïçë óðïðîðï

³³

³³

ïîð ¨ êë îðð ¨ êë íðð ¨ êë ïêð ¨ èð îðð ¨ èð îëð ¨ èð íðð ¨ èð ìðð ¨ èð îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïðð íðð ¨ ïðð ìðð ¨ ïðð ëðð ¨ ïðð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïîð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïìð ëðð ¨ ïìð êðð ¨ ïìð èðð ¨ ïìð ïððð ¨ ïìð ìðð ¨ ïéë ëðð ¨ ïéë êðð ¨ ïéë èðð ¨ ïéë ïððð ¨ ïéë ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð ïèðð ¨ ïîð îððð ¨ ïîð îîðð ¨ ïîð îëðð ¨ ïîð íððð ¨ ïîð

îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ïð ë ë ë ë ë ë ï ï ï ï ë ë ë ë ë ë ë ï ï ï ï ï

ííôðð íìôðð íçôðð íèôðð íçôðð ìïôðð ìîôðð ìêôðð ëíôðð ëçôðð êíôðð êèôðð éîôðð êëôðð éðôðð éêôðð èîôðð èèôðð ççôðð ïïðôðð èïôðð çîôðð ïððôðð ïðéôðð ïîíôðð ïìðôðð ççôðð ïïðôðð ïïéôðð ïííôðð ïìèôðð çîôðð ïðïôðð ïðêôðð ïîïôðð ïíëôðð ïìèôðð ïêîôðð ïèéôðð ïçèôðð îïîôðð îìðôðð îèëôðð

îïï


©©©òµ«µµ±ò½±³ ÑÐÌ×Óß Ì»³°»®¹®«--óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ìçïñìçíõ

ÑÐÌ×Óß ½¿-¬ ·®±² -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ îÕ ½±³º±®¬ ¹®·° Í»®®»ó¶±·²¬- »² º±²¬» ³¿´´7¿¾´» ÑÐÌ×Óß @ °±·¹²7» ½±²º±®¬ îÕ ÑÐÌ×Óß ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ ¹»¹±¬»² ¾»«¹»´- »² îóÕ ¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» º«²¼·½·-² ³¿´»¿¾´» ÑÐÌ×Óß ½±² ³¿²¹± ½-³±¼± ¾·½±³°±²»²¬» Ó±®-»¬¬· ¿ ª·¬» ®»¹±´¿¾·´» ·² ¹¸·-¿ ³¿´´»¿¾·´» ÑÐÌ×Óß ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ìçðõðïð ìçðõðïë ìçðõðîð ìçïõïïî ìçïõïîî ìçïõïíð ìçîõïïê ìçîõïîð ìçîõïîë ìçîõïíð ìçîõïìð ìçîõîîð ìçîõîîë ìçîõîíð ìçîõîìð ìçîõîëð ìçîõíîë ìçîõííð ìçîõíìð ìçîõíëð ìçîõíêð ìçîõíèð ìçîõíçð ìçîõìíð ìçîõììð ìçîõìëð ìçîõìêð ìçîõìèð ìçîõìçð ìçîõëìð ìçîõëëð ìçîõëêð ìçîõëèð ìçîõëçð ìçíõðìð ìçíõðëð ìçíõðêð ìçíõðèð ìçíõïðð ìçíõïîë ìçíõïëð ìçíõïèð ìçíõîðð ìçíõîîð ìçíõîëð ìçíõíðð

îïî

ÝØÚ óðïîïèî óðïîïçç óðïîîðë óðïîîïî óðïîîîç óðïîîíê óððìîðð óððìîïé óððìîîì óððíéíç óððíéìê óððíéëí óððíéêð óððíééé óððíéèì óððíéçï óððíèðé óððíèïì óððíèîï óððíèíè óððíèìë óððíèëî óððíèêç óððíèéê óððíëçí óððíêðç óððíêïê óððíêîí óððíêíð óððíêìé óððíêëì óððíêêï óððíêéè óððíêèë óððèçíî óððèçìç óððèçëê óððèçêí óððèçéð óððèçèé óððèççì óððçððé óððçðïì óððçðîï óððçðíè óððçðìë

³³

³³

ïðð ¨ ëð ïëð ¨ ëð îðð ¨ ëð ïîð ¨ êë îðð ¨ êë íðð ¨ êë ïêð ¨ èð îðð ¨ èð îëð ¨ èð íðð ¨ èð ìðð ¨ èð îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïðð íðð ¨ ïðð ìðð ¨ ïðð ëðð ¨ ïðð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïîð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïìð ëðð ¨ ïìð êðð ¨ ïìð èðð ¨ ïìð ïððð ¨ ïìð ìðð ¨ ïéë ëðð ¨ ïéë êðð ¨ ïéë èðð ¨ ïéë ïððð ¨ ïéë ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð ïèðð ¨ ïîð îððð ¨ ïîë îîðð ¨ ïîð îëðð ¨ ïîð íððð ¨ ïîð

ïë ¨ ë ïë ¨ ë ïë ¨ ë îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ïð ë ë ë ë ë ë ï ï ï ï ë ë ë ë ë ë ë ï ï ï ï ï

îêôðð îèôðð íðôðð ííôðð íëôðð ìðôðð ìðôðð ìïôðð ìîôðð ìíôðð ìéôðð ëëôðð êïôðð êëôðð éðôðð éìôðð êèôðð éíôðð éçôðð èëôðð çðôðð ïðïôðð ïïîôðð èìôðð çëôðð ïðíôðð ïïïôðð ïîêôðð ïìíôðð ïðîôðð ïïíôðð ïîðôðð ïíêôðð ïëîôðð çëôðð ïðìôðð ïïðôðð ïîìôðð ïíèôðð ïëðôðð ïêëôðð ïçïôðð îðïôðð îïëôðð îììôðð îèèôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ÑÐÌ×Óß Ì»³°»®¹«--óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ ͬ¿¸´óÕ²»¾»´¹®·ºº

ìçîñìçí

ÑÐÌ×Óß ½¿-¬ ·®±² -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ ©·¬¸ -¬»»´ ´±½µ·²¹ ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- »² º±²¬» ³¿´´7¿¾´» ÑÐÌ×Óß ¿ª»½ ¼·-°±-·¬·º ¿²¬·¹´·--¿²¬ »² ¿½·»® ÑÐÌ×Óß ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ ¹»¹±¬»² ¾»«¹»´- »² µ²»ª»´¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» º«²¼·½·-² ³¿´»¿¾´» ÑÐÌ×Óß ½±² ³¿²¹± ¼» ¾¿®®¿ ¼» ¿½»®± Ó±®-»¬¬· ¿ ª·¬» ®»¹±´¿¾·´» ·² ¹¸·-¿ ³¿´´»¿¾·´» ÑÐÌ×Óß ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ·² ¿´´«³·²·±

ß®¬òó Ò±ò ìçîÕïïê ìçîÕîîð ìçîÕíîë ìçîÕííð ìçîÕíìð ìçîÕíêð ìçîÕíèð ìçîÕíçð ìçîÕìíð ìçîÕëìð ìçíÕðìð ìçíÕðëð ìçíÕðêð ìçíÕðèð ìçíÕïðð ìçíÕïîë ìçíÕïëð ìçíÕîðð ìçíÕîëð ìçíÕíðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óððéêíè óððéêìë óððéêëî óððéêêç óððéêéê óððéêèí óððéêçð óððééðê óððééïí óððééîð óðïìðîë óðïðîïè óðïìðíî óðïìðìç óðïðîîë óðïìðëê óðïðîíî óðïðîìç óðïðîëê óðïðîêí

³³

³³

ïêð ¨ èð îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïîð ìðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïéë ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð îððð ¨ ïîð îëðð ¨ ïîð íððð ¨ ïîð

îî ¨ ê íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï

ïð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ïð ë ë ë ë ë ë ë ï ï ï ï

ìîôðð ëèôðð éðôðð éíôðð èïôðð çîôðð ïðíôðð ïïìôðð èêôðð ïðëôðð ïððôðð ïïðôðð ïïëôðð ïîçôðð ïìíôðð ïëêôðð ïéðôðð îðêôðð îìçôðð îçíôðð

îïí


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ó±³»²¬óÌ»³°»®¹«--óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ Õ±´¾»²¸«¾óÍ°¿²²³»½¸¿²·-³«-

ìçìñìçè

Ó±³»²¬ ½¿-¬ ·®±² -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ °·-¬±² -¬®±µ» ¬»²-·±² ³»½¸¿²·-³ Í»®®»ó¶±·²¬- ¼§²¿³±³7¬®·¯«»- »² º±²¬» ³¿´´7¿¾´» ¿ª»½ °±³°» °±«® ½±«®-» ¼» °·-¬±² Ó±³»²¬ ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ ¹»¹±¬»² ¾»«¹»´- »² -½¸®±»º½§´·²¼»®ó-°¿²²·²¹ Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ·²-¬¿²¬?²»± ¼» º«²¼·½·-² ³¿´»¿¾´» ½±² ³»½¿²·-³± ¼» -«¶»½·-² °±® °·-¬±²¿¼¿ Ó±®-»¬¬· ¿ ³±³»²¬± ·² ¹¸·-¿ ³¿´´»¿¾·´» ½±² ³»½½¿²·-³± ¼· -»®®¿¹¹·± ¿ °·-¬±²»

ß®¬òó Ò±ò ìçìóðîð ìçìóðíð ìçìóðìð ìçìóðëð ìçìóðêð ìçìóðèð ìçëóðîð ìçëóðíð ìçëóðìð ìçëóðëð ìçëóðêð ìçëóðèð ìçëóïðð ìçëóïîë ìçëóïëð ìçêóðîð ìçêóðîë ìçêóðíð ìçêóðìð ìçêóðëð ìçêóðêð ìçêóðèð ìçêóïðð ìçêóïîë ìçêóïìð ìçêóïëð ìçêóïêð ìçêóïèð ìçêóîðð ìçéóðíð ìçéóðìð ìçéóðëð ìçéóðêð ìçéóðèð ìçéóïðð ìçéóïîë ìçéóïëð ìçéóîðð ìçéóîëð ìçéóíðð ìçèóðíð ìçèóðìð ìçèóðêð ìçèóðèð ìçèóïðð ìçèóïëð ìçèóîðð ìçèóîëð ìçèóíðð

îïì

ÝØÚ óððíèèí óððíèçð óððíçðê óððíçïí óððíçîð óððíçíé óððíçìì óððíçëï óððíçêè óððíçéë óððíçèî óððíççç óððìððî óððìðïç óððìðîê óððìðíí óððìðìð óððìðëé óððìðêì óððìðéï óððìðèè óððìðçë óððìïðï óððìïïè óððìïîë óððìïíî óððìïìç óððìïëê óððìïêí óððìïéð óððìïèé óððìïçì óîîëîíð óððïêëð óððïêêé óçïíçíç óîîëîìé óîîëîêï óððððëç óððððêê óîîëîéè óîîëîèë óððïéìî óîîëîçî óîîëíðè óîîëíïë óîîëííç óðððïìï óîîëíìê

³³

³³

îðð ¨ èð íðð ¨ èð ìðð ¨ èð ëðð ¨ èð êðð ¨ èð èðð ¨ èð îðð ¨ ïðð íðð ¨ ïðð ìðð ¨ ïðð ëðð ¨ ïðð êðð ¨ ïðð èðð ¨ ïðð ïððð ¨ ïðð ïîëð ¨ ïðð ïëðð ¨ ïðð îðð ¨ ïîð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïîð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïìðð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð ïêðð ¨ ïîð ïèðð ¨ ïîð îððð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïìð ëðð ¨ ïìð êðð ¨ ïìð èðð ¨ ïìð ïððð ¨ ïìð ïîëð ¨ ïìð ïëðð ¨ ïìð îððð ¨ ïìð îëðð ¨ ïìð íððð ¨ ïìð íðð ¨ îîë ìðð ¨ îîë êðð ¨ îîë èðð ¨ îîë ïððð ¨ îîë ïëðð ¨ îîë îððð ¨ îîë îëðð ¨ îîë íððð ¨ îîë

îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç ìí ¨ ïð ìí ¨ ïð ìí ¨ ïð ìí ¨ ïð ìí ¨ ïð ìí ¨ ïð ìí ¨ ïð ìí ¨ ïð ìí ¨ ïð

ïð ïð ïð ïð ë ë ïð ïð ïð ë ë ë ë ï ï ïð ïð ïð ïð ë ë ë ë ï ï ï ï ï ï ïð ë ë ë ë ë ï ï ï ï ï ï ë ë ï ï ï ï ï ï

íðôðð ííôðð íéôðð ìïôðð ìëôðð ëíôðð íëôðð íçôðð ììôðð ìèôðð ëîôðð ëçôðð êêôðð éëôðð èìôðð íéôðð íçôðð ìïôðð ìêôðð ëðôðð ëìôðð êîôðð éðôðð éèôðð èíôðð èêôðð çðôðð çéôðð ïðíôðð ëêôðð êïôðð êëôðð êçôðð ééôðð èëôðð çîôðð ççôðð ïïíôðð ïîéôðð ïìïôðð ïïíôðð ïïçôðð ïîéôðð ïíëôðð ïìíôðð ïêíôðð ïèïôðð îðîôðð îîëôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ËÒ×ÊÛÎÍß Ì»³°»®¹«--óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ ر´¦¹®·ºº

ëððñëðì

ËÒ×ÊÛÎÍß ½¿-¬ ·®±² -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ ©±±¼ ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- »² º±²¬» ³¿´´7¿¾´» ËÒ×ÊÛÎÍß @ °±·¹²7» »² ¾±·ËÒ×ÊÛÎÍß ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ ¹»¹±¬»² ¾»«¹»´- »² ¸±«¬»² ¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» º«²¼·½·-² ³¿´»¿¾´» ËÒ×ÊÛÎÍß ½±² ³¿²¹± ¼» ³¿¼»®¿ Ó±®-»¬¬· ¿ ª·¬» ®»¹±´¿¾·´» ·² ¹¸·-¿ ³¿´´»¿¾·´» ËÒ×ÊÛÎÍß ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ·² ´»¹²±

ß®¬òó Ò±ò ëððóïðð ëððóïîð ëðíóðïî ëðíóðïê ëðíóðîð ëðíóðîë ëðíóðíð ëðíóðìð ëðíóðëð ëðíóðêð ëðíóïîð ëðíóïîë ëðíóïíð ëðíóïìð ëðíóïëð ëðìóðîð ëðìóðîë ëðìóðíð ëðìóðìð ëðìóðëð ëðìóðêð ëðìóðèð ëðìóïðð ëðìóïîë ëðìóïëð ëðìóíðí ëðìóíðì ëðìóíðë ëðìóíðê ëðìóíðè ëðìóíïð ëðìóìðì ëðìóìðë ëðìóìðê ëðìóìðè ëðìóìïð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óëïïììç óìçèïéé óëîðïçç óëîðîéì óëîðíëç óëîðìíì óëîðëðî óëîðêèé óððçìçê óððçëðî óððçëïç óîîëìîï óðððîìð óðððîëé óîîëìíè óëðîîçì óëðîíéç óëðîìëì óëðîëîî óëðîêðé óëðîéèî óëðîèêé óëðîçìî óëðíðîì óððíðìí óððçëêì óîîëëìì óîîëëëï óîîëëéë óîîëëèî óîîëëçç óððçêîë óððçêíî óððçêìç óððçêëê óððçêêí

³³

³³

ïðð ¨ ëð ïîð ¨ êë ïîð ¨ èð ïêð ¨ èð îðð ¨ èð îëð ¨ èð íðð ¨ èð ìðð ¨ èð ëðð ¨ èð êðð ¨ èð îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïðð íðð ¨ ïðð ìðð ¨ ïðð ëðð ¨ ïðð îðð ¨ ïîð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïîð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïìð ëðð ¨ ïìð êðð ¨ ïìð èðð ¨ ïìð ïððð ¨ ïìð ìðð ¨ ïéë ëðð ¨ ïéë êðð ¨ ïìð èðð ¨ ïìð ïððð ¨ ïìð

ïë ¨ ë îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç íë ¨ ç

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ë ë ë ë ïð ïð ë ë ë ë ë ë ë ë ë

îïôðð îêôðð îêôðð îéôðð îèôðð îçôðð íïôðð íëôðð íèôðð ìîôðð íèôðð ìïôðð ìíôðð ìéôðð ëðôðð ìîôðð ìíôðð ìëôðð ìèôðð ëîôðð ëëôðð êîôðð êéôðð éíôðð èíôðð ëéôðð êíôðð êçôðð éìôðð èìôðð çíôðð éïôðð éçôðð èìôðð çìôðð ïðëôðð

îïë


©©©òµ«µµ±ò½±³ ËÒ×ÊÛÎÍß Ì»³°»®¹«--óͽ¸®¿«¾µ²»½¸¬» ³·¬ ر´¦¹®·ºº

ëðìØ

ËÒ×ÊÛÎÍß ½¿-¬ ·®±² ¾¿® ½´¿³° ©·¬¸ ©±±¼ ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- »² º±²¬» ³¿´´7¿¾´» ËÒ×ÊÛÎÍß @ °±·¹²7» »² ¾±·ËÒ×ÊÛÎÍß ´·¶³µ²»½¸¬»² ³»¬ ¹»¹±¬»² ¾»«¹»´- »² ¸±«¬»² ¹®»»° Ê·¹«»¬¿- ¼» º«²¼·½·-² ³¿´»¿¾´» ËÒ×ÊÛÎÍß ½±² ³¿²¹± ¼» ³¿¼»®¿ Ó±®-» °»® º¿´»¹²¿³· ¿ ª·¬» ®»¹±´¿¾·´» ·² ¹¸·-¿ ³¿´´»¿¾·´» ËÒ×ÊÛÎÍß ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ·² ´»¹²±

ß®¬òó Ò±ò ëðìØðìð ëðìØðëð ëðìØðêð ëðìØðèð ëðìØïðð ëðìØïîë ëðìØïëð ëðìØïèð ëðìØîðð ëðìØîëð ëðìØíðð

ÝØÚ óððíðëð óððíðêé óððíðéì óððíðèï óððíðçè óððíïðì óððíïïï óððíïîè óððíïíë óððíïìî óððíïëç

³³

³³

ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð ïèðð ¨ ïîð îððð ¨ ïîð îëðð ¨ ïîð íððð ¨ ïîð

íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï

ë ë ë ë ë ï ï ï ï ï ï

êçôðð éíôðð ééôðð èéôðð çèôðð ïðéôðð ïïêôðð ïíîôðð ïììôðð ïéëôðð îïðôðð

ËÒ×ÊÛÎÍß Ì»³°»®¹«--óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ëððõñëðìõ

ËÒ×ÊÛÎÍß ½¿-¬ ·®±² -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ îÕ ½±³º±®¬ ¹®·° Í»®®»ó¶±·²¬- »² º±²¬» ³¿´´7¿¾´» ËÒ×ÊÛÎÍß @ °±·¹²7» ½±²º±®¬ îÕ ËÒ×ÊÛÎÍß ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ ¹»¹±¬»² ¾»«¹»´- »² îóÕ ¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» º«²¼·½·-² ³¿´»¿¾´» ËÒ×ÊÛÎÍß ½±² ³¿²¹± ½-³±¼± ¾·½±³°±²»²¬» Ó±®-»¬¬· ¿ ª·¬» ®»¹±´¿¾·´» ·² ¹¸·-¿ ³¿´´»¿¾·´» ËÒ×ÊÛÎÍß ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ëððõïðð ëððõïîð ëðíõðïê ëðíõïîð ëðìõðîë ëðìõðíð ëðìõðìð ëðìõðëð ëðìõðêð ëðìõðèð ëðìõïðð ëðìõíðí ëðìõìðì

îïê

ÝØÚ óðïðìçî óèïïçïì óððéééë óðððëçî óððîíîç óîîëìèí óððîííê óîîëëðê óîîëëïí óîîëëîð óðïîçìê óððíðîç óððíðíê

³³

³³

ïðð ¨ ëð ïîð ¨ êë ïêð ¨ èð îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïîð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïððð ¨ ïîð íðð ¨ ïìð ìðð ¨ ïéë

ïë ¨ ë îî ¨ ê îî ¨ ê íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íë ¨ ç íë ¨ ç

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ë ë ïð ë

îîôðð îéôðð îçôðð ìðôðð ìêôðð ìèôðð ëðôðð ëìôðð ëèôðð êìôðð êçôðð êðôðð éëôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ËÒ×ÊÛÎÍß Ì»³°»®¹«--óͽ¸®¿«¾µ²»½¸¬» ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬óÙ®·ºº

ëðìõ

ËÒ×ÊÛÎÍß ½¿-¬ ·®±² ¾¿® ½´¿³°- ©·¬¸ îÕ ½±³º±®¬ ¹®·° Í»®®»ó¶±·²¬- »² º±²¬» ³¿´´7¿¾´» ËÒ×ÊÛÎÍß @ °±·¹²7» ½±²º±®¬ îÕ ËÒ×ÊÛÎÍß ´·¶³µ²»½¸¬»² ³»¬ ¹»¹±¬»² ¾»«¹»´- »² îóÕ ¹®»»° Ê·¹«»¬¿- ¼» º«²¼·½·-² ³¿´»¿¾´» ËÒ×ÊÛÎÍß ½±² ³¿²¹± ½-³±¼± ¾·½±³°±²»²¬» Ó±®-» °»® º¿´»¹²¿³· ¿ ª·¬» ®»¹±´¿¾·´» ·² ¹¸·-¿ ³¿´´»¿¾·´» ËÒ×ÊÛÎÍß ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ëðìØõðìð ëðìØõðëð ëðìØõðêð ëðìØõðèð ëðìØõïðð ëðìØõïîë ëðìØõïëð ëðìØõïèð ëðìØõîðð ëðìØõîëð ëðìØõíðð

ÝØÚ óïëèçìï óïëèçëè óïëèçêë óïëèçéî óïëèçèç óïëèççê óïëçððç óïëçðïê óðððêëí óïëçðîí óïëçðíð

³³

³³

ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð ïðð ¨ ïîð ïîëð ¨ ïîð ïëðð ¨ ïîð ïèðð ¨ ïîð îððð ¨ ïîð îëðð ¨ ïîð íððð ¨ ïîð

íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï

ë ë ë ë ë ï ï ï ï ï ï

éíôðð éêôðð èïôðð çðôðð ïðïôðð ïïðôðð ïîðôðð ïíêôðð ïìèôðð ïéèôðð îïíôðð

ËÒ×ÊÛÎÍß Ì»³°»®¹«--óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ Õ²»¾»´¹®·ºº

ëðíÕñëðìÕ

ËÒ×ÊÛÎÍß ½¿-¬ ·®±² -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ ´±½µ·²¹ ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- »² º±²¬» ³¿´´7¿¾´» ËÒ×ÊÛÎÍß ¿ª»½ ¼·-°±-·¬·º ¿²¬·¹´·--¿²¬ ËÒ×ÊÛÎÍß ´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ ¹»¹±¬»² ¾»«¹»´- »² µ²»ª»´¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» º«²¼·½·-² ³¿´»¿¾´» ËÒ×ÊÛÎÍß ½±² ³¿²¹± ¼» ¾¿®®¿ Ó±®-»¬¬· ¿ ª·¬» ®»¹±´¿¾·´» ·² ¹¸·-¿ ³¿´´»¿¾·´» ËÒ×ÊÛÎÍß ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì

ß®¬òó Ò±ò ëðíÕðïê ëðíÕïîð ëðíÕïîë ëðíÕïíð ëðíÕïìð ëðíÕïëð ëðìÕðîë ëðìÕðíð ëðìÕðìð ëðìÕðëð ëðìÕðêð ëðìÕðèð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óíïîïìë óðððèèî óîîëìéê óðððçðë óðïîçðè óððîíïî óððíïêê óððíïéí óððíïèð óððíïçé óððíîðí óððíîïð

³³

³³

ïêð ¨ èð îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïðð íðð ¨ ïðð ìðð ¨ ïðð ëðð ¨ ïðð îëð ¨ ïîð íðð ¨ ïîð ìðð ¨ ïîð ëðð ¨ ïîð êðð ¨ ïîð èðð ¨ ïîð

îî ¨ ê íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ë ë ë ë

íïôðð ìîôðð ìëôðð ìèôðð ëïôðð ëìôðð ìèôðð ìçôðð ëîôðð ëëôðð êðôðð êêôðð

îïé


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ì·»º-°¿²²óÌ»³°»®¹«--óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ ر´¦¹®·ºº

ëðëñëðç

Ô±© ¬±®¯«» ½¿-¬ ·®±² -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ ©±±¼ ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- ¹®¿²¼» °®±º±²¼»«® »² º±²¬» ³¿´´7¿¾´» @ °±·¹²7» »² ¾±·Ü·»°-°¿²´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ ¹»¹±¬»² ¾»«¹»´- »² ¸±«¬»² ¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» -«¶»½·-² °®±º«²¼¿ ¼» º«²¼·½·-² ³¿´»¿¾´» ½±² ³¿²¹± ¼» ³¿¼»®¿ Ó±®-»¬¬· ¿ ª·¬» ®»¹±´¿¾·´» ·² ¹¸·-¿ ³¿´´»¿¾·´» °»® ¹®¿²¼· °®±º±²¼·¬@ ¼· -»®®¿¹¹·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ·² ´»¹²±

ß®¬òó Ò±ò ëðëóðìð ëðëóðêð ëðëóðèð ëðëóïðð ëðêóðìð ëðêóðêð ëðêóðèð ëðêóïðð ëðéóðìð ëðéóðêð ëðéóðèð ëðéóïðð ëðèóðìð ëðèóðêð ëðèóðèð ëðèóïðð ëðçóðíð ëðçóðêð ëðçóðèð

ÝØÚ óëêìççë óïìîëðê óëêëïëî óëêëîíé óëêëíïî óëêëìçé óëêëëêë óëêëêìð óëêëéîë óëêëèðð óëêëçèë óëêêðêé óëêêïìî óëêêîîé óêêðèìð óëêêìèé óéïðïçì óëêêêíð óëêêéïë

³³

³³

ìðð ¨ îðð êðð ¨ îðð èðð ¨ îðð ïððð ¨ îðð ìðð ¨ îëð êðð ¨ îëð èðð ¨ îëð ïððð ¨ îëð ìðð ¨ íðð êðð ¨ íðð èðð ¨ íðð ïððð ¨ íðð ìðð ¨ ìðð êðð ¨ ìðð èðð ¨ ìðð ïððð ¨ ìðð íðð ¨ ëðð êðð ¨ ëðð èðð ¨ ëðð

íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ïïèôðð ïíìôðð ïëðôðð ïêêôðð ïëðôðð ïéðôðð ïèêôðð îðìôðð ïéêôðð ïçéôðð îïîôðð îíìôðð îëèôðð îèðôðð íðïôðð íîìôðð îçðôðð íîíôðð íìêôðð

Ì·»º-°¿²²óÌ»³°»®¹«--óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ îÕóÕ±³º±®¬¹®·ºº

ëðëõñëðçõ

Ô±© ¬±®¯«» ½¿-¬ ·®±² -½®»© ½´¿³°- ©·¬¸ îÕ ½±³º±®¬ ¹®·° Í»®®»ó¶±·²¬- ¹®¿²¼» °®±º±²¼»«® »² º±²¬» ³¿´´7¿¾´» @ °±·¹²7» ½±²º±®¬ îÕ Ü·»°-°¿²´·¶³¬¿²¹»² ³»¬ ¹»¹±¬»² ¾»«¹»´- »² îóÕ ¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» -«¶»½·-² °®±º«²¼¿ ¼» º«²¼·½·-² ³¿´»¿¾´» ½±² ³¿²¹± ½-³±¼± ¾·½±³°±²»²¬» Ó±®-»¬¬· ¿ ª·¬» ®»¹±´¿¾·´» ·² ¹¸·-¿ ³¿´´»¿¾·´» °»® ¹®¿²¼· °®±º±²¼·¬@ ¼· -»®®¿¹¹·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ½±³±¼¿ îÕ

ß®¬òó Ò±ò ëðëõðìð ëðëõðêð ëðëõðèð ëðëõïðð ëðêõðìð ëðêõðêð ëðêõðèð ëðêõïðð ëðéõðìð ëðéõðêð ëðéõðèð ëðéõïðð ëðèõðìð ëðèõðêð ëðèõðèð ëðèõïðð ëðçõðíð ëðçõðêð ëðçõðèð

îïè

ÝØÚ óçììëéë óçììëçç óçììêðë óçììêïî óçììêîç óçììêíê óçììêìí óçììêëð óçììêêé óçììêéì óçììêèï óçììêçè óçììéðì óçììéïï óçììéîè óçììéíë óçììéìî óçììéëç óçììéêê

³³

³³

ìðð ¨ îðð êðð ¨ îðð èðð ¨ îðð ïððð ¨ îðð ìðð ¨ îëð êðð ¨ îëð èðð ¨ îëð ïððð ¨ îëð ìðð ¨ íðð êðð ¨ íðð èðð ¨ íðð ïððð ¨ íðð ìðð ¨ ìðð êðð ¨ ìðð èðð ¨ ìðð ïððð ¨ ìðð íðð ¨ ëðð êðð ¨ ëðð èðð ¨ ëðð

íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ïîíôðð ïíçôðð ïëëôðð ïéîôðð ïëëôðð ïéêôðð ïçïôðð îðçôðð ïèðôðð îðîôðð îïèôðð îíçôðð îêìôðð îèëôðð íðêôðð íîçôðð îçêôðð íîèôðð íëïôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ì·»º-°¿²²óÌ»³°»®¹«--óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»² ³·¬ ͬ¿¸´óÕ²»¾»´¹®·ºº

ëðëÕñëðçÕ

Ô±© ¬±®¯«» ½¿-¬ ·®±² -½®»© ½´¿³° ©·¬¸ -¬»»´ ´±½µ·²¹ ¸¿²¼´» Í»®®»ó¶±·²¬- ¹®¿²¼» °®±º±²¼»«® »² º±²¬» ³¿´´7¿¾´» ¿ª»½ °±·¹²7» »² Ì »² ¿½·»® Ü·»°-°¿²ó´·¶³¬¿²¹ ³»¬ ¹»¹±¬»² ¾»«¹»´- »² µ²»ª»´¹®»»° Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» -«¶»½·-² °®±º«²¼¿ ¼» º«²¼·½·-² ³¿´»¿¾´» ½±² ³¿²¹± ¼» ¾¿®®¿ ¼» ¿½»®± Ó±®-»¬¬· ¿ ª·¬» ®»¹±´¿¾·´» ·² ¹¸·-¿ ³¿´´»¿¾·´» °»® ¹®¿²¼· °®±º±²¼·¬@ ¼· -»®®¿¹¹·± ½±² ·³°«¹²¿¬«®¿ ¿ Ì ·² ¿½½·¿·±

ß®¬òó Ò±ò ëðëÕðìð ëðëÕðêð ëðëÕðèð ëðëÕïðð ëðêÕðìð ëðêÕðêð ëðêÕðèð ëðêÕïðð ëðéÕðìð ëðéÕðêð ëðéÕðèð ëðéÕïðð ëðèÕðìð ëðèÕðêð ëðèÕðèð ëðèÕïðð ëðçÕðíð ëðçÕðêð ëðçÕðèð

ÝØÚ óééîìèî óééîëëð óééîêíë óééîéïð óééîèçë óééîçéð óééíðëî óééíïíé óééíîïî óééííçé óééíìéî óééíëìð óééíêîë óééíéðð óééíèèë óééíçêð óééìðìî óééìïîé óééïèðë

³³

³³

ìðð ¨ îðð êðð ¨ îðð èðð ¨ îðð ïððð ¨ îðð ìðð ¨ îëð êðð ¨ îëð èðð ¨ îëð ïððð ¨ îëð ìðð ¨ íðð êðð ¨ íðð èðð ¨ ìðð ïððð ¨ íðð ìðð ¨ ìðð êðð ¨ ìðð èðð ¨ ìðð ïððð ¨ ìðð íðð ¨ ëðð êðð ¨ ëðð èðð ¨ ëðð

íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï íë ¨ ïï ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî ìë ¨ ïî

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ïîêôðð ïìîôðð ïëèôðð ïéìôðð ïëèôðð ïéèôðð ïçìôðð îïîôðð ïèìôðð îðëôðð îîðôðð îìîôðð îêêôðð îèèôðð íðçôðð ííîôðð îççôðð ííïôðð íëìôðð

ܱ°°»´ó «²¼ Ù»¸®«²¹-¦©·²¹»²

ëïð

ܱ«¾´» ¿²¼ ³·¬»® ½´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬- 7½¿®¬»«®- ¼±«¾´» ¬6¬» Ô·¶³¬¿²¹ ³»¬ ¼«¾¾»´» ª¿-¬» ¾»«¹»´ Ì»²-±®»- ³»¬?´·½±- § ¼±¾´»Ó±®-»¬¬· ¼±°°· » ¿ ¾·-»´´±

ß®¬òó Ò±ò ëïðóîðð ëïðóîëð ëïðóíðð ëïðóìðð

ÝØÚ óçïìîîê óçïíêîë óèðëìçì óçïíêíî

³³

³³

îðð ¨ ïðð îëð ¨ ïðð íðð ¨ ïðð ìðð ¨ ïðð

íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è íð ¨ è

³³

³³

îðð ¨ ïïð íðð ¨ ïïð ìðð ¨ ïïð êðð ¨ ïïð èðð ¨ ïïð

îð ¨ ë îð ¨ ë îð ¨ ë îð ¨ ë îð ¨ ë

ë ë ë ë

êëôðð êçôðð éíôðð ééôðð

ر´¦µ´»³³¦©·²¹»²

ëïï

ɱ±¼ ½´¿³°W¬®·»®- ¼» ¾´±½¿¹» »² ¾±·Ø±«¬»² ´·¶³¬¿²¹»² Ю»²-¿- ¼» °·²¦¿- ¼» ³¿¼»®¿ Ó±®-»¬¬· ·² ´»¹²± Æ¿½·-µ· ¼®»©²·¿²» ß®¬òó Ò±ò ëïïóîðð ëïïóíðð ëïïóìðð ëïïóêðð ëïïóèðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óçïéêèë óçïéêçî óðïíîèè óðïíîçë óðïííðï

ïð ïð ïð ïð ë

îìôðð îéôðð íðôðð íìôðð íêôðð

îïç


©©©òµ«µµ±ò½±³ Û·²¸¿²¼ Í°¿²²ó «²¼ Í°®»·¦¦©·²¹»²

ëïé

Ѳ» ¸¿²¼ ¬»²-·±² ¿²¼ -°®»¿¼·²¹ ½´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬- »¬ 7½¿®¬»«®- «²» ³¿·² Û»²¸¿²¼- -°¿²ó »² -°®»·¼µ´»³³»² Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» -«¶»½·-² § ¼» »¨°¿²-·-² °¿®¿ «²¿ -±´¿ ³¿²± Ó±®-»¬¬· °»® -»®®¿¹¹·± » ¾´±½½¿¹¹·± ¿ »-°¿²-·±²» ¿ «²¿ ³¿²±

ß®¬òó Ò±ò ëïéóïëð ëïéóíðð ëïéóìëð ëïéóêðð

ÝØÚ óðïìçïç óðïìçîê óðïìçíí óðïìçìð

³³

³³

ïëð ¨ èë íðð ¨ èë ìëð ¨ èë êðð ¨ èë

ïç ¨ ê ïç ¨ ê ïç ¨ ê ïç ¨ ê

ïð ïð ïð ïð

íéôðð ìïôðð ìëôðð ëðôðð

Æ·²µ¼®«½µ¹«--óͽ¸®¿«¾¦©·²¹»²

ëçï

Æ·²½ ¼·»ó½¿-¬ -½®»© ½´¿³°Ð®»--» @ ³¿²½¸» »² ¿´´·¿¹» ´7¹»® Æ·²µ¼®«µ¹·»¬ó´·¶³¬¿²¹»² Ю»²-¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» -«¶»½·-² ¼» ½·²½ º«²¼·¼± ¿ °®»-·-² Ó±®-»¬¬· ·² °®»--±º«-·±²» ¼· ¦·²½±

ß®¬òó Ò±ò ëçïóïðë ëçïóïëë ëçïóïëè ëçïóîðë ëçïóîðè ëçïóîëë ëçïóîëè ëçïóíðë ëçïóíðè ëçïóìðè ëçïóëðè

ÝØÚ óçïçïîî óçïçïíç óçïèïèé óçïçïìê óçïèïçì óçïçïëí óçïèîðð óçïçïêð óçïèîïé óçïèîîì óçïèîíï

³³

³³

ïðð ¨ ëð ïëð ¨ ëð ïëð ¨ èð îðð ¨ ëð îðð ¨ èð îëð ¨ ëð îëð ¨ èð íðð ¨ ëð íðð ¨ èð ìðð ¨ èð ëðð ¨ èð

ïë ¨ ë ïë ¨ ë îî ¨ ê ïë ¨ ë îî ¨ ê ïë ¨ ë îî ¨ ê ïë ¨ ë îî ¨ ê îî ¨ ê îî ¨ ê

ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð ïð

ïìôðð ïìôðð îðôðð ïëôðð îîôðð ïëôðð îíôðð ïêôðð îíôðð îêôðð îéôðð

Ø·´º-¦©·²¹»

ëðî

ß«¨·´·¿®§ ½´¿³° Í»®®»ó¶±·²¬- ¿«¨·´·¿·®» Ø«´°´·¶³¬¿²¹ Ì»²-±® ¿«¨·´·¿® Ó±®-»¬¬± ¿«-·´·¿®·±

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ëðîóìðð

îîð

óêíìïîì

îçð

ï

íëôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ô»·³¦¿²¹»²

ëïê

Ù´«» °´·»®Ð·²½»- ¼» ½±´´¿¹» Ô·¶³µ´»³³»² з²¦¿- ¼» »²½±´¿® з²¦» °»® º¿´»¹²¿³· ͦ½¦§°½» ¼± -µ´»¶¿²·¿ ³³

ß®¬òó Ò±ò

Ô

ÝØÚ

³³ ëïêóïïð ëïêóïëë

óêíìêïî óêíìéçé

ìð ëë

ïïð ïëë

ïð ïð

ïïôðð îðôðð

Ô»·³¦¿²¹»²¦©·²¹»²

ëïê

Ù´«» °´·»® ½´¿³°Í»®®»ó¶±·²¬- @ °·²½»- ¼» ½±´´¿¹» Ô·¶³µ´»³¬¿²¹»² Ю»²-¿- ¼» °·²¦¿- ¼» »²½±´¿® Ó±®-»¬¬· °»® º¿´»¹²¿³· Æ¿½·-µ· ¼± -µ´»¶¿²·¿ ³³

ß®¬òó Ò±ò

Ô

ÝØÚ

³³ ëïêóîðð ëïêóíðð

óððîðéé óððîðèì

ëð éë

ïèð îíð

ïð ïð

îîôðð îëôðð

Ì$®-°¿²²»® ³·¬ ÌóЮ±º·´ ëð¨ëð¨ê ³³

ëïî

ܱ±® ½´¿³°·²¹ ³»½¸¿²·-³ ©·¬¸ ëð¨ëð¨ê ³³ Ìó°®±º·´» Ü»«®-°¿²²»® ³»¬ Ìó°®±º·»´ ëð¨ëð¨ê³³ Ü·-°±-·¬·ª· ¼· -»®®¿¹¹·± °»® °±®¬» ½±² °®±º·´± ¿ Ì ëð¨ëð¨ê ³³ Ò¿°·²¿½¦ ¼± ¼®¦©· ¦ °®±º·´»³ Ì ëð¨ëð¨ê ³³ ß®¬òó Ò±ò ëïîóïðð ëïîóïîð ëïîóïëð ëïîóîïð ëïîóîëð

ÝØÚ óðïííïè óèðíïêî óçïèðêì óçïèðéï óððîðîî

³³

³³

³³

ïððð ïîðð ïëðð îððð îëðð

èð èð èð èð èð

ìè ìè ìè ìè ìè

ï ï ï ï ï

îêíôðð íðèôðð íîéôðð íéîôðð ìíðôðð

Ì$®-°¿²²»® ³·¬ ÌóЮ±º·´ ìð¨ìð¨ë ³³

ëïí

ܱ±® ½´¿³°·²¹ ³»½¸¿²·-³ ©·¬¸ ìð¨ìð¨ë ³³ Ìó°®±º·´» Ü»«®-°¿²²»® ³»¬ Ìó°®±º·»´ ìð¨ìð¨ë³³ Ü·-°±-·¬·ª· ¼· -»®®¿¹¹·± °»® °±®¬» ½±² °®±º·´± ¿ Ì ìð¨ìð¨ë ³³ Ò¿°·²¿½¦ ¼± ¼®¦©· ¦ °®±º·´»³ Ì ìð¨ìð¨ë ³³ ß®¬òó Ò±ò ëïíóïðð ëïíóïîð ëïíóïëð ëïíóîïð ëïíóîëð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

ÝØÚ óððîðíç óêêêêêè óððîðìê óððîðëí óððîðêð

³³

³³

³³

ïððð ïîðð ïëðð îïðð îëðð

êê êê êê êê êê

ìí ìí ìí ìí ìí

ï ï ï ï ï

îïèôðð îîèôðð îíèôðð îêìôðð îçëôðð

îîï


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ì$®º«¬¬»®óÓ±²¬¿¹»-¬®»¾»

ëïë

ܱ±® ´·²·²¹ ³±«²¬·²¹ -¬®«¬Û²¬®»¬±·-» ¼» ³±²¬¿¹» °±«® ¸«·--»®·»Ó±²¬¿¹»-½¸±±® ª±±® µ±¦·¶²¼¿¹-¬«µ Ì®¿ª»-¿/± ¼» ³±²¬¿¶» ¼»´ ³¿²¼®·´ ¼» °«»®¬¿ Ì®¿ª»®-¿ ¼· ³±²¬¿¹¹·± ¿´´±¹¹·¿³»²¬± °±®¬¿

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ëïëóïðð

óððïïìè

ëêðóïðïð

î

éìôðð

Ù¿²¦-¬¿¸´óͽ¸®¿«¾-¬*½µ»

ëîð

ß´´ -¬»»´ ª·-»W¬¿«¨ ¬±«¬ ¿½·»® Ù»¸»»´ -¬¿´»² ¾¿²µ-½¸®±»ª»² ̱®²·´´±- ¼» ¾¿²½±ô ¬±¼±- ¼» ¿½»®± Ù¿²¿-½» °»® ³±®-» ׳¿¼… ¿ ­¬¿´±©» ß®¬òó Ò±ò ëîðóðèð ëîðóïðð ëîðóïîë ëîðóïëð ëîðóïéë ëîðóïððóÎ ëîðóïîëóÎ ëîðóïëðóÎ ëîðóïéëóÎ ëîðóïððóÙ ëîðóïîëóÙ ëîðóïëðóÙ ëîðóïéëóÙ

ÝØÚ óêðçìéì óêðçëìî óêðçêîé óêðçéðî óêðçèèé óççéðçð óìëëêêè óìëëèèð óðíëèðè óççéðèí óéëçèêë óðëêïéç óéëçèéî

³³

³³

èð ïðð ïîë ïëð ïéë ïðð ïîë ïëð ïéë ïðð ïîë ïëð ïéë

ïðð ïîð ïìð ïëð ïéë ïîð ïìð ïëð ïéë ïîð ïìð ïëð ïéë

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

ïéêôðð îîêôðð îèðôðð íéðôðð ììêôðð îíèôðð îçîôðð íèîôðð ìëèôðð îíèôðð îçîôðð íèîôðð ìëèôðð

п®¿´´»´óͽ¸®¿«¾-¬*½µ»

ëîë

п®¿´´»´ ª·-»W¬¿«¨ °¿®¿´´8´»Ð¿®¿´´»´ ¾¿²µ-½¸®±»ª»² ̱®²·´´±- ¼» ¾¿²½± °¿®¿´»´±Ó±®-» °¿®¿´´»´» ¼¿ ¾¿²½± ¬«¬¬± ¿½½·¿·± ׳¿¼… ¿ ®-©²±´»¹… » ß®¬òó Ò±ò ëîëóïðð ëîëóïîë ëîëóïëð ëîëóïéë ëîëóïððóÎ ëîëóïîëóÎ ëîëóïëðóÎ ëîëóïéëóÎ ëîëóïððóÙ ëîëóïîëóÙ ëîëóïëðóÙ ëîëóïéëóÙ

îîî

ÝØÚ óçîëïèë óçîëïçî óçîëîðè óçîëîïë óìëëêéë óïéèéçê óèïíìêè óèíïííî óðíëèïë óðçêççï óðçéðîè óðçéðìî

³³

³³

ïðð ïîë ïëð ïéë ïðð ïîë ïëð ïéë ïðð ïîë ïëð ïéë

ïîë ïëð îðð îîð ïîë ïëð îðð îîð ïîë ïëð îðð îîð

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

íëîôðð ìíçôðð ëêìôðð éçèôðð íêìôðð ìëðôðð ëéêôðð èïðôðð íêìôðð ìëðôðð ëéêôðð èïðôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ α¸®-°¿²²¾¿½µ»²ô ¿«-©»½¸-»´¾¿®

ëîë

з°» ½´¿³°·²¹ ¶¿©-ô ®»°´¿½»¿¾´» Ó±®- @ ¬«¾»-ô ·²¬»®½¸¿²¹»¿¾´» Ê»®©·--»´¾¿®» °·¶°µ´»³¾»µµ»² Ó±®¼¿¦¿- ¼» -«¶»½·-² ¼» ¬«¾±-ô ·²¬»®½¿³¾·¿¾´»Ù¿²¿-½» ¬«¾±´¿®·ô ·²¬»®½¿³¾·¿¾·´·

ß®¬òó Ò±ò ëîëóïðï ëîëóïîê ëîëóïëï ëîëóïéê

ÝØÚ óçîèçèè óçîçððè óçîçðîî óçîçðìê

ëîëóïðð ëîëóïîë ëîëóïëð ëîëóïéë

ï ï ï ï

ëéôðð ëéôðð êêôðð êêôðð

Ü®»¸°´¿¬¬» º$® ͽ¸®¿«¾-¬±½µ

ëîë

ન¬·²¹ °´¿¬» º±® ª·-» д¿¬»¿« ¬±«®²¿²¬ °±«® 7¬¿« Ü®¿¿·°´¿¿¬ ª±±® ¾¿²µ-½¸®±»º д¿½¿ ¹·®¿¬±®·¿ °¿®¿ ¬±®²·´´± ¼» ¾¿²½± з¿-¬®¿ ¼· ®±¬¿¦·±²» °»® ³±®-¿ ¼¿ ¾¿²½± Ѕ §¬¿ ±¾®±¬±©¿ ¼± ·³¿¼… ¿ ß®¬òó Ò±ò ëîëóïðî ëîëóïîé ëîëóïëî ëîëóïéé

ÝØÚ óçîèççë óçîçðïë óçîçðíç óçîçðëí

ëîëóïðð ëîëóïîë ëîëóïëð ëîëóïéë

ï ï ï ï

ïðíôðð ïíîôðð ïéêôðð îïìôðð

ͽ¸®¿«¾-¬±½µ¾¿½µ»² ³·¬ Ó¿¹²»¬-¬®»·º»²ô ß´«³·²·«³ô ¹´¿¬¬

ëìë

Ê·-» ¶¿©- ©·¬¸ ³¿¹²»¬·½ -¬®·°-ô ¿´«³·²«³ô -³±±¬¸ Ó±®- @ ¾¿²¼» ³¿¹²7¬·¯«»ô ¿´«³·²·«³ô ´·--» Þ¿²µ-½¸®±»º¾»µµ»² ³»¬ ³¿¹²»»¬ -¬®·°ô ß´«³·²·«³ô ¹´¿¼ Ó±®¼¿¦¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» ¾¿²½± ½±² ¾¿²¼¿ ³¿¹²7¬·½¿ô ¿´«³·²·±ô ´·-¿Ù¿²¿-½» °»® ³±®-» ½±² ¾¿²¼» ³¿¹²»¬·½¸»ô ¿´´«³·²·±ô ´·-½»

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ëìëóðèð ëìëóïðð ëìëóïïë ëìëóïîë ëìëóïíë ëìëóïëð ëìëóïèð

óçîçðêð óçîçðéé óçîçðèì óçîçðçï óçîçïðé óçîçïïì óçîçïîï

èð ïðð ïïë ïîë ïíë ïëð ïèð

ï ï ï ï ï ï ï

ììôðð ììôðð ìëôðð ìëôðð ìéôðð ìéôðð ìçôðð

ͽ¸®¿«¾-¬±½µ¾¿½µ»² ³·¬ Ó¿¹²»¬-¬®»·º»²ô Ú·´¦ ®±¬

ëìëÚ

Ê·-» ¶¿©- ©·¬¸ ³¿¹²»¬·½ -¬®·°-ô ®»¼ º»´¬ Ó±®­ ¼‘ 7¬¿« @ ¾¿²¼» ³¿¹²7¬·¯«»ô º»«¬®» ®±«¹» Þ¿²µ-½¸®±»º¾»µµ»² ³»¬ ³¿¹²»»¬ -¬®·°ô ª·´¬ ®±±¼ Ó±®¼¿¦¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» ¾¿²½± ½±² ¾¿²¼¿ ³¿¹²7¬·½¿ô º·»´¬®± ®±¶± Ù¿²¿-½» °»® ³±®-» ½±² ¾¿²¼» ³¿¹²»¬·½¸»ô ®±--± º»´¬®±

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ëìëÚïðð ëìëÚïîë ëìëÚïëð ëìëÚïèð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óççèìîì óçïìîìð óçïìîëé óðîçìíî

ïðð ïîë ïëð ïèð

ï ï ï ï

ëíôðð ëëôðð ëéôðð ëçôðð

îîí


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸®¿«¾-¬±½µ¾¿½µ»² ³·¬ Ó¿¹²»¬-¬®»·º»²ô ß´«³·²·«³ ³·¬ Ù«³³·ô ¹®¿«

ëìëÙ

Ê·-» ¶¿©- ©·¬¸ ³¿¹²»¬·½ -¬®·°-ô ¿´«³·²«³ ©·¬¸ ®«¾¾»®ô ¹®¿§ Ó±®- @ ¾¿²¼» ³¿¹²7¬·¯«»ô ¿´«³·²·«³ ¿ª»½ ½¿±«¬½¸±«½ô ¹®·Þ¿²µ-½¸®±»º¾»µµ»² ³»¬ ³¿¹²»»¬ -¬®·°ô ß´«³·²·«³ ³»¬ ®«¾¾»®ô ¹®·¶Ó±®¼¿¦¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» ¾¿²½± ½±² ¾¿²¼¿ ³¿¹²7¬·½¿ô ¿´«³·²·± ½±² ¹±³¿ô ¹®·Ù¿²¿-½» °»® ³±®-» ½±² ¾¿²¼» ³¿¹²»¬·½¸»ô ¿´´«³·²·± » ¹±³³¿ô ¹®·¹·»

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ëìëÙïðð ëìëÙïîë ëìëÙïëð ëìëÙïèð

óçïìîêì óçïìîéï óççèìíï óðîçìëê

ïðð ïîë ïëð ïèð

ï ï ï ï

ëíôðð ëëôðð ëéôðð ëçôðð

ͽ¸®¿«¾-¬±½µ¾¿½µ»² ³·¬ Ó¿¹²»¬-¬®»·º»²ô Õ«²-¬-¬±ººô ¾´¿«

ëìëÕ

Ê·-» ¶¿©- ©·¬¸ ³¿¹²»¬·½ -¬®·°-ô °´¿-¬·½ô ¾´«» Ó±®- @ ¾¿²¼» ³¿¹²7¬·¯«»ô °´¿-¬·¯«»ô ¾´»« Þ¿²µ-½¸®±»º¾»µµ»² ³»¬ ³¿¹²»»¬ -¬®·°ô µ«²-¬-¬±ºô ¾´¿«© Ó±®¼¿¦¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» ¾¿²½± ½±² ¾¿²¼¿ ³¿¹²7¬·½¿ô °´?-¬·½±ô ¿¦«´ Ù¿²¿-½» °»® ³±®-» ½±² ¾¿²¼» ³¿¹²»¬·½¸»ô ·² °´¿-¬·½¿ô ¾´«

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ëìëÕïîë ëìëÕïìð ëìëÕïëð ëìëÕïêð

óîèðèêì óîèðèéï óççèììè óèëíììð

ïîë ïìð ïëð ïêð

ï ï ï ï

ëëôðð ëéôðð ëéôðð ëèôðð

ͽ¸®¿«¾-¬±½µ¾¿½µ»² ³·¬ Ó¿¹²»¬-¬®»·º»²ô ß´«³·²·«³ ³·¬ Ю·-³»²

ëìê

Ê·-» ¶¿©- ©·¬¸ ³¿¹²»¬·½ -¬®·°-ô ¿´«³·²«³ ©·¬¸ °®·-³Ó±®- @ ¾¿²¼» ³¿¹²7¬·¯«»ô ¿´«³·²·«³ ¿ª»½ °®·-³»Þ¿²µ-½¸®±»º¾»µµ»² ³»¬ ³¿¹²»»¬ -¬®·°ô ß´«³·²·«³ ³»¬ °®·-³¿ Ó±®¼¿¦¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» ¾¿²½± ½±² ¾¿²¼¿ ³¿¹²7¬·½¿ô ¿´«³·²·± ½±² °®·-³¿Ù¿²¿-½» °»® ³±®-» ½±² ¾¿²¼» ³¿¹²»¬·½¸»ô ¿´´«³·²·± ½±² °®·-³·

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ëìêóðèð ëìêóïðð ëìêóïïë ëìêóïîë ëìêóïíë ëìêóïëð ëìêóïèð

óçîçïíè óçîçïìë óçîçïëî óçîçïêç óçîçïéê óçîçïèí óçîçïçð

èð ïðð ïïë ïîë ïíë ïëð ïèð

ï ï ï ï ï ï ï

ëíôðð ëíôðð ëëôðð ëëôðð ëéôðð ëéôðð ëçôðð

ͽ¸®¿«¾-¬±½µ¾¿½µ»² ³·¬ Ó¿¹²»¬-¬®»·º»²ô ß´«³·²·«³ ³·¬ Ю·-³»²

ëìé

Ê·-» ¶¿©- ©·¬¸ ³¿¹²»¬·½ -¬®·°-ô ¿´«³·²«³ ©·¬¸ °®·-³Ó±®- @ ¾¿²¼» ³¿¹²7¬·¯«»ô ¿´«³·²·«³ ¿ª»½ °®·-³»Þ¿²µ-½¸®±»º¾»µµ»² ³»¬ ³¿¹²»»¬ -¬®·°ô ß´«³·²·«³ ³»¬ °®·-³¿ Ó±®¼¿¦¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» ¾¿²½± ½±² ¾¿²¼¿ ³¿¹²7¬·½¿ô ¿´«³·²·± ½±² °®·-³¿Ù¿²¿-½» °»® ³±®-» ½±² ¾¿²¼» ³¿¹²»¬·½¸»ô ¿´´«³·²·± ½±² °®·-³·

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

îîì

ëìéóððï

óçîçîðê

ïîð

ëìéóððî

óçîçîïí

ïîð

Ú»¼»®-°¿²²»® ñ -°®·²¹ ½±³°®»--±®Ú»¼»®¾»·²» ñ -¸±½µ -¬®«¬-

ï

ïïîôðð

ï

ïïîôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ͽ¸®¿«¾-¬±½µ¾¿½µ»² ¿«- ß´«³·²·«³

ëëð

Ê·-» ¶¿©- ³¿¼» ±º ¿´«³·²«³ Ó±®­ ¼‘ 7¬¿« »² ¿´«³·²·«³ Þ¿²µ-½¸®±»º¾»µµ»² ¿´«³·²·«³ Ó±®¼¿¦¿- ¼» ¬±®²·´´± ¼» ¾¿²½± ¼» ¿´«³·²·± Ù¿²¿-½» °»® ³±®-» ·² ¿´´«³·²·±

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ ³³

ëëðóðèð ëëðóïðð ëëðóïïë ëëðóïîë ëëðóïíë ëëðóïëð ëëðóïèð

óêðççêî óêïððîç óêïðïðì óêïðîèç óêïðíêì óêïðììç óéðïëïî

èð ïðð ïïë ïîë ïíë ïëð ïèð

ë ë ë ë ë ë ë

ëïôðð ëïôðð ëíôðð ëíôðð ëìôðð ëìôðð ëêôðð

Ù®·°¦¿²¹»² ³·¬ ª»®-¬»´´¾¿®»² Þ¿½µ»²

êèê

Ê·-»ó¹®·° ©®»²½¸»- ©·¬¸ ¿¼¶«-¬¿¾´» ¶¿©Ð·²½»- @ ³±®- ®7¹´¿¾´»Ù®·°¬¿²¹»² ³»¬ ª»®-¬»´¾¿®» ¾»µµ»² з²¦¿ ¼» °®»-·-² ½±² ³±®¼¿¦¿- ®»¹«´¿¾´»Ð·²¦» ¿«¬±¾´±½½¿²¬· ½±² ¹¿²¿-½» ®»¹±´¿¾·´·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ êèêóîëð

óêêçëïë

îëð

ë

ïððôðð

Ô¿²¹¾»½µóÙ®·°¦¿²¹»²

êèçõ

Ô¿²¹¾»½µ ª·-»ó¹®·° ©®»²½¸»Ð·²½» @ ¾»½ ´±²¹ Ô¿²¾»µó¹®·°¬¿²¹»² з²¦¿- ¼» °®»-·-² ¼» ¾±½¿ ´¿®¹¿ з²¦» ®»¹±´¿¾·´· ¿«¬±¾´±½½¿²¬· Ô¿²¹¾»½µ

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ êèçõðïð êèçõðïë

óëìèîêï óëêêïíë

ïðð ïëð

ë ë

ìîôðð ìëôðð

˲·ª»®-¿´ Ù®·°¦¿²¹»²

êèçõ

˲·ª»®-¿´ ª·-»ó¹®·° ©®»²½¸»Ð·²½»- «²·ª»®-»´´»Ë²·ª»®-»´» ¹®·°¬¿²¹»² з²¦¿- ¼» °®»-·-² «²·ª»®-¿´»Ð·²¦» ®»¹±´¿¾·´· ¿«¬±¾´±½½¿²¬· «²·ª»®-¿´· ˲·©»®-¿´²» -¦½¦§°½» ¦¿½·-µ±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ êèçõïðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óðëèêêï

ïðð

ë

îéôðð

îîë


©©©òµ«µµ±ò½±³ ˲·ª»®-¿´ Ù®·°¦¿²¹»²

êçðõ

˲·ª»®-¿´ ª·-»ó¹®·° ©®»²½¸»Ð·²½»- «²·ª»®-»´´»Ë²·ª»®-»´» ¹®·°¬¿²¹»² з²¦¿- ¼» °®»-·-² «²·ª»®-¿´»Ð·²¦» ®»¹±´¿¾·´· ¿«¬±¾´±½½¿²¬· «²·ª»®-¿´· ˲·©»®-¿´²» -¦½¦§°½» ¦¿½·-µ±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ êçðõððì

óçðçêðì

îîð

ë

ìéôðð

˲·ª»®-¿´ Ñ°¬·óÙ®·°¦¿²¹»²

êçïõ

˲·ª»®-¿´ Ñ°¬· ª·-»ó¹®·° ©®»²½¸»Ð·²½»- Ñ°¬·óÙ®·° «²·ª»®-»´´»Ë²·ª»®-»´» ÑÐÌ×ó¹®·°¬¿²¹»² з²¦¿- ¼» °®»-·-² -°¬·³¿- «²·ª»®-¿´»Ð·²¦» ®»¹±´¿¾·´· ¿«¬±¾´±½½¿²¬· «²·ª»®-¿´· ½±² ¹¿²¿-½·¿ ·²º»®·±®» -¿¹±³¿¬¿ ˲·©»®-¿´²» -¦½¦§°½» ¦¿½·-µ±©» Ñ°¬· Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ êçïõððë

óçðçêïï

îîð

ë

êðôðð

Õ´¿³³»®óÙ®·°¦¿²¹»²

êçîõ

Ý´¿³° ª·-»ó¹®·° ©®»²½¸»Ð·²½» »² Ý Ýóµ´»³ ¹®·°¬¿²¹»² з²¦¿- ¼» °®»-·-² ½±² ¹®¿°¿ з²¦» ®»¹±´¿¾·´· ¿«¬±¾´±½½¿²¬· ½±² ¹¿²¿-½» ¿ ½±´´± ¼· ½·¹²± Õ´¿³®±©» -¦½¦§°½» ¦¿½·-µ±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ êçîõðïì

óçðçêîè

îèð

ë

èìôðð

ͽ¸©»·A»®óÙ®·°¦¿²¹»²

êçëõ

É»´¼»® ª·-»ó¹®·° ©®»²½¸»Ð·²½» ¼» -±«¼¿¹» Ô¿-¹®·°¬¿²¹»² з²¦¿- ¼» °®»-·-² ¼» -±´¼¿¼±® з²¦» ®»¹±´¿¾·´· ¿«¬±¾´±½½¿²¬· ½±² ¹¿²¿-½» ¿ º±®½»´´¿ Í°¿©¿´²·½¦» -¦½¦§°½» ¦¿½·-µ±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ êçëõðçð

óçðçêìî

îëð

ë

êêôðð

α¸®-½¸©»·A»®óÙ®·°¦¿²¹»²

êçêõ

з°» ©»´¼»® ª·-»ó¹®·° ©®»²½¸»Ð·²½» ¼» -±«¼¿¹» ¼»- ¬«¾»Ð·¶°´¿-¹®·°¬¿²¹»² з²¦¿- ¼» °®»-·-² ¼» -±´¼¿¼±® ¼» ¬«¾±Ð·²¦» ®»¹±´¿¾·´· ¿«¬±¾´±½½¿²¬· °»® ´¿ -¿´¼¿¬«®¿ ¼· ¬«¾· ͦ½¦§°½» ¦¿½·-µ±©» ¼± ¦¹®¦»©¿²·¿ ®«® Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ êçêõðïð

îîê

óçðçêëç

îêð

ë

èìôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Õ´¿³³»®óÙ®·°¦¿²¹»²

êçéõ

Ý´¿³° ª·-»ó¹®·° ©®»²½¸»Ð·²½» »² Ý Ýóµ´»³ ¹®·°¬¿²¹»² з²¦¿- ¼» °®»-·-² ½±² ¹®¿°¿ з²¦» ®»¹±´¿¾·´· ¿«¬±¾´±½½¿²¬· ½±² ¹¿²¿-½» ¿ ½±´´± ¼· ½·¹²± Õ´¿³®±©» -¦½¦§°½» ¦¿½·-µ±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ êçéõððê

óèïîíðð

îêð

ë

éèôðð

п®¿´´»´ Õ´¿³³»®óÙ®·°¦¿²¹»²

êçèõ

п®¿´´»´ ½´¿³° ª·-»ó¹®·° ©®»²½¸»Ð·²½»- »² Ý °¿®¿´´8´»Ð¿®¿´´»´ Ýó¹®·°¬¿²¹»² з²¦¿- ¼» °®»-·-² ½±² ¹®¿°¿ °¿®¿´»´¿ з²¦» ®»¹±´¿¾·´· ¿«¬±¾´±½½¿²¬· ½±² ¹¿²¿-½» ¿ ½±´´± ¼· ½·¹²±ô ¿ °«²¬» ±-½·´´¿²¬· Î-©²±´»¹… » µ´¿³®±©» ­¦½¦§°½» ¦¿½·­µ±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ êçèõððé

óçðçêèð

îèð

ë

èìôðð

Õ´¿³³»®óÙ®·°¦¿²¹»²

êçèõ

Ý´¿³° ª·-»ó¹®·° ©®»²½¸»Ð·²½» »² Ý Ýóµ´»³ ¹®·°¬¿²¹»² з²¦¿- ¼» °®»-·-² ½±² ¹®¿°¿ з²¦» ®»¹±´¿¾·´· ¿«¬±¾´±½½¿²¬· ½±² ¹¿²¿-½» ¿ ½±´´± ¼· ½·¹²± Õ´¿³®±©» -¦½¦§°½» ¦¿½·-µ±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ êçèõððè

óçðçêçé

îèð

ë

èèôðð

É¿­­»®°«³°»²¦¿²¹»² ” Ю±º·¨“

éîï

” Ю±º·¨“ ©¿¬»® °«³° ©®»²½¸»­ É¿¬»®°±³°¬¿²¹»² ” Ю±º·¨“ Í¿®¹»²¬±- uЮ±º·¨e з²¦» ®»¹±´¿¾·´· ” Ю±º·¨“ ͦ½¦§°½» ¼± °±³° ©±¼²§½¸ ” Ю±º·¨’ Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éîïóîìð éîïóîìï

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óêëðìëî óêêïéëë

¹»¬¿«½¸¬» Ù®·ºº¸$´´» ±¸²» Ù®·ºº¸$´´»

îìð îìð

ê ê

ìïôðð íèôðð

îîé


©©©òµ«µµ±ò½±³ É¿­­»®°«³°»²¦¿²¹»² ” Û½±º·¨“

éîì

” Û½±º·¨“ ©¿¬»® °«³° ©®»²½¸»­ É¿¬»®°±³°¬¿²¹»² ” Û½±º·¨“ Í¿®¹»²¬±- uÛ½±º·¨e з²¦» ®»¹±´¿¾·´· ” Û½±º·¨“ ͦ½¦§°½» ¼± °±³° ©±¼²§½¸ ” Û½±º·¨’ Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éîìóîìð éîìóîìï

óêêïèíð óêêïçïë

¹»¬¿«½¸¬» Ù®·ºº¸$´´» ±¸²» Ù®·ºº¸$´´»

îìë îìë

ê ê

ííôðð íïôðð

Õ±³¾·²¿¬·±²-¦¿²¹»²

éîë

ݱ³¾·²¿¬·±² °´·»®Ð·²½» «²·ª»®-»´´» ݱ³¾·²¿¬·»¬¿²¹»² ß´·½¿¬»- ½±³¾·²¿¼±Ð·²¦» «²·ª»®-¿´· Õ´»-¦½¦» µ±³¾·²±©¿²» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éîëóïèð éîëóíïè éîëóëïè

óêêîðçé óìêêêêì óìèìëîï

ïèð ïèð ïèð

ó ó ïððð

ê ê ê

íðôðð íêôðð ìéôðð

Õ®¿º¬óÍ»·¬»²-½¸²»·¼»®

éîê

б©»® ¼·¿¹±²¿´ ½«¬¬·²¹ °´·»®Ð·²½» @ ¬®¿²½¸¿²¬ ´¿¬7®¿´ @ º±®¬» ¼7³«´¬·°´·½¿¬·±² Õ®¿½¸¬ó¦·¶-²·¶¬¿²¹ ß´·½¿¬»- ¼» ½±®¬» ´¿¬»®¿´ °±® º«»®¦¿ Ì®±²½¸»-· ¿ ¬¿¹´·»²¬· ¼·¿¹±²¿´·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éîêóíïè éîêóëïè

óìèìëìë óìèìëêç

ïèð ïèð

ó ïððð

ê ê

ìéôðð ëéôðð

Í»·¬»²-½¸²»·¼»®

éîê

Ü·¿¹±²¿´ ½«¬¬·²¹ °´·»®Ð·²½»- @ ¬®¿²½¸¿²¬ ´¿¬7®¿´ Æ·¶-²·¶¬¿²¹ ß´·½¿¬» ¼» ½±®¬» ´¿¬»®¿´ Ì®±²½¸»-· ¿ ¬¿¹´·»²¬· ¼·¿¹±²¿´·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éîêóïêð éîêóíïê éîêóëïê

îîè

óêêîííî óìèìëíè óìèìëëî

ïêð ïêð ïêð

ó ó ïððð

ê ê ê

îéôðð íéôðð ìèôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ο¼·±ó ñÌ»´»º±²¦¿²¹»²ô ìðp ¹»¾±¹»²

éîé

ο¼·±ñ¬»´»°¸±²» °´·»®-ô ìðp ¾»²¼ з²½» °±«® ®¿¼·±ñ¬7´7°¸±²»ô ½±«¼7» @ ìðp ο¼·±óñ¬»´»º±±²¬¿²¹»²ô ìðf ¹»¾±¹»² з²¦» °»® ¬»´»º±²· » ®¿¼·±ô °·»¹¿¬» ¿ ìðp

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éîéóïêï éîéóíîï éîéóëîï

óêêîêêð óëðéìêê óìèìëçð

ïêð îðð îðð

ó ó ïððð

ê ê ê

ííôðð ìèôðð ëëôðð

ο¼·±óñÌ»´»º±²¦¿²¹»²ô ¹»®¿¼»

éîé

ο¼·±ñ¬»´»°¸±²» °´·»®-ô -¬®¿·¹¸¬ з²½» °±«® ®¿¼·±ñ¬7´7°¸±²»ô ¼®±·¬» ο¼·±óñ¬»´»º±±²¬¿²¹»²ô ®»½¸¬ з²¦» °»® ¬»´»º±²· » ®¿¼·±ô ¼®·¬¬» ͦ½¦§°½» ®¿¼·±©»ñ¬»´»º±²·½¦²» °®±-¬» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éîéóïêð éîéóíîð éîéóëîð

óêêîëèë óìèìëéê óìèìëèí

ïêð îðð îðð

ó ó ïððð

ê ê ê

îêôðð ìíôðð ëìôðð

ß¾·-±´·»®¦¿²¹»²

éíð

É·®» -¬®·°°»®Ð·²½»- @ ¼7²«¼»® ߺ-¬®·°¬¿²¹ з²¦¿- °»´¿½¿¾´»Ð·²¦» ¬¿¹´·¿½¿ª·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éíðóíïê éíðóëïê

óìèìêðê óìèìêïí

ïêð ïêð

ó ïððð

ê ê

ìëôðð ëîôðð

Õ²»·º¦¿²¹»²

éíï

з²½»®Ì»²¿·´´»Ò·¶°¬¿²¹»² Ì»²¿¦¿Ì»²¿¹´·»

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éíïóïèð

óêêêëìë

ïèð

ê

îéôðð

Ó±²·»®¦¿²¹»²

éíî

Ó»½¸¿²·½‘ ­ °·²½»®­ Ì»²¿·´´»- ®«--»Ó±²·»®¬¿²¹»² Ì»²¿¦¿- ¼» º»®®¿´·-¬¿ Ì»²¿¹´·» °»® ½»³»²¬·-¬·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éíîóîîë éíîóîèð ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óêêêêîð óçïìíðï

îîë îèð

ê ê

íìôðð ìðôðð îîç


©©©òµ«µµ±ò½±³ Þ±´¦»²-½¸²»·¼»®

éíì

Þ±´¼ ½«¬¬»® ݱ«°»ó¾±«´±² Þ±«¬»²-½¸¿¿® ݱ®¬¿°»®²±Ì¿¹´·¿¾«´´±²· Ѿ½·²¿µ ¼± ¬®¦°·»²· Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éíìóìêð éíìóêîð éíìóéèð éíìóçðð

óëîëíîí óëîëííð óëîëíìé óëîëíëì

ìêð êîð éèð çðð

ï ï ï ï

ïììôðð ïèéôðð îìèôðð íïíôðð

Þ¿«-¬¿¸´óÓ¿¬¬»²-½¸²»·¼»®

éíì

ͬ®«½¬«®¿´ -¬»»´ ³¿¬ ½«¬¬»®Ý·-¿·´´» °±«® ½>¾´» »² ¿½·»® ¼» ½±²-¬®«½¬·±² ͽ¸¿¿® ª±±® ¾»¬±²ª´»½¸¬³¿¬¬»² Ì»²¿¦¿- °¿®¿ ½±®¬¿® ®»¶¿- ¼» ¿½»®± ¼» ½±²-¬®«½½·-² Ì®±²½¸»-· °»® ³»¬¿´´·²» ¼· °·±³¾± ·² ¿½½·¿·± ¼¿ ½±-¬®«¦·±²»

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éíìÓèðð éíìÓçëð

óëîëíêï óëîëíéè

èðð çëð

ï ï

îíïôðð îëìôðð

Û½µóα¸®¦¿²¹»² ” Íó̧°»“

éíë

” Í󬧰»“ ½±®²»® °·°» ©®»²½¸»­ ر»µ°·¶°¬¿²¹»² ” Íó³±¼»´“ Ô´¿ª»- °¿®¿ ¿°®»¬¿® ´±- ¬«¾±- »² ?²¹«´±- uÍó̧°»e Ù·®¿¬«¾· ” Ì·°± ͓

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éíëóíîð éíëóìîð éíëóëëð

óêêíîìé óêêííîî óêêíìðé

íîð ìîð ëëð

ï ï ï

éìôðð ïïïôðð ïéîôðð

Õ»¬¬»²óα¸®¦¿²¹»²

éíê

ݸ¿·² °·°» ©®»²½¸»Í»®®»ó¬«¾»- @ ½¸¿2²» Õ»¬¬·²¹°·¶°¬¿²¹»² Ô´¿ª»- ¼» ½¿¼»²¿ °¿®¿ ¬«¾±Ù·®¿¬«¾· ¿ ½¿¬»²¿

ß®¬òó Ò±ò éíêóíðð

óêêíïêî

H

Ô

³³

³³

ïðð

íðð

ÝØÚ ï

ïïìôðð

Õ»¬¬»²óα¸®¿¾-½¸²»·¼»®

éíé

ݸ¿·² °·°» ½«¬¬»® ݱ«°»ó¬«¾» @ ½¸¿2²» Õ»¬¬·²¹°·¶°-²·¶¼»® ݱ®¬¿¼±® ¼» ¬«¾±- § ½¿¼»²¿Ý»-±·» °»® ¬«¾· ¿ ½¿¬»²¿

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éíéóðïð îíð

óçïìíîë

îëë

ï

îìðôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ 몱´ª»®óÔ±½¸¦¿²¹»²

éëð

Ì«®®»¬ ¸±´» °«²½¸»Û³°±®¬»ó°·8½» ®»ª±´ª»®Î»ª±´ª»®ó¹¿¿¬¶»-¬¿²¹»² ß´·½¿¬»- -¿½¿¾±½¿¼±Ð·²¦» º«-¬»´´¿¬®·½· ܦ·«®µ¿½¦» ®»©±´©»®±©» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éëðóîîð éëðóîëð

óêïïçîé óêëðëîð

îîð îëð

ê ï

íêôðð éçôðð

̱·´»¬¬»²óß³¿¬«®»²-½¸´$--»´

ééð

̱·´»¬ º·¬¬·²¹- ©®»²½¸ Ý´7 °±«® ®±¾·²»¬¬»®·» -¿²·¬¿·®» ̱·´»¬ó¿®³¿¬«®»²¬¿²¹ Ô´¿ª» ¼» ¹®·º»®3¿ ¼» ¾¿/±Ð·²¦¿ °»® ·³°·¿²¬· ·¼®±-¿²·¬¿®· ˲·©»®-¿´²§ µ´«½¦ ¼± °®¿½ ©±¼²±óµ¿²¿´·¦¿½§¶²§½¸ ß®¬òó Ò±ò ééðóîéë

óêêíëéë

H

Ô

³³

³³

êë

îéë

ÝØÚ ê

ïíèôðð

ͬ¿²¼¸¿¸²óÓ«¬¬»®²-½¸´$--»´

éèð

з´´¿® ¬¿° ²«¬ ©®»²½¸ Ý´7 °±«® 7½®±« ¼» ®±¾·²»¬ Õ®¿¿²³±»®-´»«¬»´ Ô´¿ª» °¿®¿ ¬«»®½¿- ¼» ¹®·º± ¼» ½«»´´± ½·-²» ݸ·¿ª» °»® ¼¿¼· ¼· ®«¾·²»¬¬±

Ô

ß®¬òó Ò±ò éèðóîìð

óêëîëðð

³³

³³

ïðóíî

îìð

ÝØÚ î

êëôðð

Ú¿´¦¦¿²¹»²

éèï

Þ»²¼·²¹ °´·»®Ð·²½»- °´·»«-»Æ»¬¬¿²¹»² Ì»²¿¦¿- ¼» °´»¹¿® з²¦» ¿ ¾»½½¸· ´¿®¹¸· ͦ½¦§°½» ¼± º¿´½±©¿²·¿ Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éèïóîèð éèïóíïð

óéíîçêé óèðíïéç

êð ¨ îèð èð ¨ íïð

ë ë

ïïçôðð ïèðôðð

Ú¿´¦¦¿²¹»²ô ìëp ¹»¾±¹»²

éèî

Þ»²¼·²¹ °´·»®-ô ìëp ¾»²¼ з²½»- °´·»«-»- ½±«®¾7»- @ ìëp Æ»¬¬¿²¹»²ô ìëf ¹»¾±¹»² Ì»²¿¦¿- ¼» °´»¹¿®ô ìëfô ¼±¾´¿¼¿Ð·²¦» ¿ ¾»½½¸· ´¿®¹¸·ô °·»¹¿¬» ¿ ìëp

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éèîóîèð éèîóíïð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óéííðìç óèðíïèê

êð ¨ îèð èð ¨ íïð

ë ë

ïíìôðð ïçèôðð

îíï


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ú¿´¦¦¿²¹»²ô çðp ¹»¾±¹»²

éèí

Þ»²¼·²¹ °´·»®-ô çðp ¾»²¼ з²½»- °´·»«-»- ½±«®¾7»- @ çðp Æ»¬¬¿²¹»²ô çðf ¹»¾±¹»² Ì»²¿¦¿- ¼» °´»¹¿®ô çðfô ¼±¾´¿¼¿Ð·²¦» ¿ ¾»½½¸· ´¿®¹¸·ô °·»¹¿¬» ¿ çðp

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éèíóîèð

óéííïîì

êð ¨ îêð

ë

ïëíôðð

Û½µóÚ¿´¦¦¿²¹»²

éèì

ݱ®²»® ¾»²¼·²¹ °´·»®Ð·²½» °´·»«-» @ ¿²¹´» ¼®±·¬ ر»µ¦»¬¬¿²¹»² Ì»²¿¦¿- ¼» °´»¹¿® »² ?²¹«´± з²¦» ¿ ¾»½½¸· ´¿®¹¸· ¿¼ ¿²¹±´±

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éèìóîèð

óéííîðç

êð ¨ îèð

ë

ïèðôðð

Í°»²¹´»®¦¿²¹»²

éèê

Ú·¬¬»®‘ ­ °´·»®­ з²½» °´¿¬» @ º»®¾´¿²¬·»®Ô±±¼¹·»¬»®-¬¿²¹»² ß´·½¿¬» ¼» ¾±½¿ °´¿²¿ з²¦» ¿ ¾»½½¸· ¬±²¼· ͦ½¦§°½» ¾´¿½¸¿®-µ·» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éèêóîëð

óéíííèì

îìð

ë

èëôðð

Í°»²¹´»®¦¿²¹»²

éèé

Ú·¬¬»®‘ ­ °´·»®­ з²½» °´¿¬» @ º»®¾´¿²¬·»®Ô±±¼¹·»¬»®-¬¿²¹»² ß´·½¿¬» ¼» ¾±½¿ °´¿²¿ з²¦» ¿ ¾»½½¸· ¬±²¼· ͦ½¦§°½» ¾´¿½¸¿®-µ·» Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éèéóîëð

óéííìêç

îìð

ë

èëôðð

η²²»²¬®<¹»®óß¾¾·»¹»¦¿²¹»²

éèç

Ù«¬¬»® ¾®¿½µ»¬ ½±®²»®·²¹ °´·»®Ð·²½»- °´·»«-»- ¼» -«°°±®¬- ¼» ¹±«¬¬·8®»Æ»¬¬¿²¹»² ª±±® ¼¿µ¹±±¬¾»«¹»´Ì»²¿¦¿- °´»¹¿¼±®¿- °¿®¿ -±°±®¬»- ¼» ½¿²¿´±²»Ð·²¦» °»® °·»¹¿®» -±-¬»¹²· ¼· ¹®±²¼¿·» ͦ½¦§°½» ¼± ¦¿¹·²¿²·¿ ©-°±®²·µ-© ®§²²±©§½¸ Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ éèçóëíð éèçóéðð

îíî

óéííëíé óèðííìê

ëíð êîð

ï ï

íìèôðð îèìôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ú·¹«®»²-½¸»®»²

çéï

Ý·®½«´¿® °¿¬¬»®² ½«¬¬·²¹ -²·°Ý·-¿·´´»- °¿--»ó¬,´» Ú·¹««®-½¸¿®»² Ì·¶»®¿- ¼» ½±²¬±®²»¿® Ý»-±·» °»® º·¹«®»

ß®¬òó Ò±ò

-½¸²»·¼»²¼ ½«¬-

Ô

ÝØÚ

³³ çéïóîìð çéïóîìï

óëëéïëé óëëéîíî

®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ´·²µ- ñ ´»º¬

îìð îìð

-½¸²»·¼»²¼ ½«¬-

Ô

ê ê

êïôðð êïôðð

Ú·¹«®»²¾´»½¸-½¸»®»²

çéï

Ý·®½«´¿® ½«¬¬·²¹ -²·°Ý·-¿·´´»- °¿--» ¬,´» Ú·¹««®¾´·µ-½¸¿¿® Ì·¶»®¿- °¿®¿ ½±²¬±®²»¿® ´¿¬¿ Ý»-±·» °»® ´¿³¿ ¼· º·¹«®»

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çéïóîìî

óëëèîîî

´·²µ- ñ ´»º¬

îìð

-½¸²»·¼»²¼ ½«¬-

Ô

ê

êïôðð

Ú·¹«®»²¾´»½¸-½¸»®»²

éçî

Ý·®½«´¿® ½«¬¬·²¹ -²·°Ý·-¿·´´»- °¿--» ¬,´» Ú·¹««®¾´·µ-½¸¿¿® Ì·¶»®¿- °¿®¿ ½±²¬±®²»¿® ´¿¬¿ Ý»-±·» °»® ´¿³¿ ¼· º·¹«®»

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çéîóîêð çéîóîêï

óëëèíðé óëëèìèî

®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ´·²µ- ñ ´»º¬

îêð îêð

-½¸²»·¼»²¼ ½«¬-

Ô

ë ë

èëôðð èëôðð

×¼»¿´óͽ¸»®»²

çéí

×¼»¿´ -¸»¿®×¼»¿¿´ -½¸¿®»² Ì·¶»®¿- ·¼»¿´»Ý»-±·» °»® º·¹«®»

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çéíóîìð çéíóîìï

óëëèëëð óëëèêíë

®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ´·²µ- ñ ´»º¬

îìð îìð

-½¸²»·¼»²¼ ½«¬-

Ô

ê ê

êìôðð êìôðð

×¼»¿´óͽ¸»®»²

çéì

×¼»¿´ -¸»¿®×¼»¿¿´ -½¸¿®»² Ì·¶»®¿- ·¼»¿´»Ý»-±·» °»® º·¹«®»

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çéìóîêð çéìóîêï ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óëëèéïð óëëèèçë

®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ´·²µ- ñ ´»º¬

îêð îêð

ë ë

ççôðð ççôðð îíí


©©©òµ«µµ±ò½±³ ×¼»¿´óͽ¸»®»²

çéì

×¼»¿´ -¸»¿®×¼»¿¿´ -½¸¿®»² Ì·¶»®¿- ·¼»¿´»Ý»-±·» °»® º·¹«®»

ß®¬òó Ò±ò

Ô

-½¸²»·¼»²¼ ½«¬-

ÝØÚ

³³ çéìóØÍÔ çéìóØÍÎ

óéïðîéç óéïðíëì

®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ´·²µ- ñ ´»º¬

îêð îêð

ï ï

íëçôðð íëçôðð

˲·ª»®-¿´ Þ´»½¸µ²¿¾¾»®

çéë

˲·ª»®-¿´ ²·¾¾´»® Ù®·¹²±¬»«-» «²·ª»®-»´´» ˲·ª»®-»´» µ²¿¾¾»´-½¸¿¿® α»¼±®¿ ¼» ½¸¿°¿ «²·ª»®-¿´ α¼·¬®·½» «²·ª»®-¿´»

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çéëóîðð

óëëèçéð

îêë

ï

ïîêôðð

Í°»¦·¿´óÕ²¿¾¾»®

çéë

Í°»½·¿´ ²·¾¾´»® Ù®·¹²±¬»«-» -°7½·¿´» Í°»½·¿´» µ²¿¾¾»´-½¸¿¿® α»¼±®¿ »-°»½·¿´ α¼·¬®·½» -°»½·¿´»

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çéëóíðð

óëëçíçé

îêë

ï

ïíëôðð

Þ»®´·²»® Þ´»½¸-½¸»®»

çéê

Þ»®´·²»® ³»¬¿´ -¸»¿®Ý·-¿·´´» Þ»®´·²»® Þ»®´·²»® ¾´·µ-½¸¿¿® Ì·¶»®¿ ¸±¶¿´¿¬»®¿ Ý»-±·¿ ³±¼»´´± ¾»®´·²»-»

ß®¬òó Ò±ò

-½¸²»·¼»²¼ ½«¬-

Ô

ÝØÚ

³³ çéêóîëð çéêóîéë çéêóíðð

óëëçêîë óëëçéðð óêìêîêì

®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬

îëð îéë íðð

ë ë ë

ëïôðð ëéôðð êíôðð

л´·µ¿² Ü«®½¸´¿«º-½¸»®»

çéé

л´·µ¿² -¬®¿·¹¸¬ °¿¬¬»®² ½«¬¬·²¹ -¸»¿®Ð»´·µ¿¿² ¼±±®´±±°-½¸¿¿® ß´·½¿¬»- »¨¬»²-·¾´»- л´·µ¿² Ý»-±·¿ ¿ °»´´·½¿²±

ß®¬òó Ò±ò

-½¸²»·¼»²¼ ½«¬-

Ô

ÝØÚ

³³ çééóíðð îíì

óëëçèèë

®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬

íðð

ï

çîôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ л´·µ¿² Ü«®½¸´¿«º-½¸»®»

çééØÍÍ

л´·µ¿² -¬®¿·¹¸¬ °¿¬¬»®² ½«¬¬·²¹ -¸»¿®Ð»´·µ¿¿² ¼±±®´±±°-½¸¿¿® ß´·½¿¬»- »¨¬»²-·¾´»- л´·µ¿² Ý»-±·¿ ¿ °»´´·½¿²±

ß®¬òó Ò±ò

-½¸²»·¼»²¼ ½«¬-

Ô

ÝØÚ

³³ çééóØÍÎ

óéïðìíç

®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬

íðð

-½¸²»·¼»²¼ ½«¬-

Ô

ï

íîîôðð

Ô±½¸¾´»½¸-½¸»®»²

çéè

ر´» ½«¬¬·²¹ -²·°Ý·-¿·´´»- ½±«¼7»Ù¿¬-½¸¿¿® Ì·¶»®¿- °¿®¿ °»®º±®¿® ½¸¿°¿ Ý»-±·» °»® ´¿³¿ ¼· º«-¬»´´» ܦ·«®µ¿®µ¿ ¼± ¾´¿½¸§ ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çéèóîëð çéèóîëï çéèóîéë çéèóîéê çéèóíðð çéèóíðï

óëëççêð óëêððîé óëêðïðî óëêðîèé óêìêíìç óêìêìîì

®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ´·²µ- ñ ´»º¬ ®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ´·²µ- ñ ´»º¬ ®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ´·²µ- ñ ´»º¬

îëð îëð îéë îéë íðð íðð

-½¸²»·¼»²¼ ½«¬-

Ô

ë ë ë ë ë ë

êïôðð êïôðð êêôðð êêôðð éíôðð éíôðð

Ô±½¸¾´»½¸-½¸»®»²

çéèØÍÍ

ر´» ½«¬¬·²¹ -²·°Ý·-¿·´´»- ½±«¼7»Ù¿¬-½¸¿¿® Ì·¶»®¿- °¿®¿ °»®º±®¿® ½¸¿°¿ Ý»-±·» °»® ´¿³¿ ¼· º«-¬»´´» ܦ·«®µ¿®µ¿ ¼± ¾´¿½¸§ ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çéèóØÍÔ çéèóØÍÎ

óéïðëðé óéïðêèî

®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ´·²µ- ñ ´»º¬

îéë îéë

-½¸²»·¼»²¼ ½«¬-

Ô

ï ï

îííôðð îííôðð

×¼»¿´óͽ¸»®»²

çéç

×¼»¿´ -¸»¿®×¼»¿¿´ -½¸¿®»² Ì·¶»®¿- ·¼»¿´»Ý»-±·» °»® º·¹«®»

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çéçóîêð çéçóîêï çéçóîèð çéçóîèï

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óëêðíêî óëêðììé óëêðëïë óëêðêçð

®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ´·²µ- ñ ´»º¬ ®»½¸¬- ñ ®·¹¸¬ ´·²µ- ñ ´»º¬

îêð îêð îèð îèð

ë ë ë ë

çðôðð çðôðð çèôðð çèôðð

îíë


©©©òµ«µµ±ò½±³ ×¼»¿´óͽ¸»®»²

çéçØÍÍ

×¼»¿´ -¸»¿®×¼»¿¿´ -½¸¿®»² Ì·¶»®¿- ·¼»¿´»Ý»-±·» °»® º·¹«®»

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çéçóØÍÔ çéçóØÍÎ

óéïðéêé óéïðèìî

îèð îèð

ï ï

íîèôðð íîèôðð

˲·ª»®-¿´ Þ´»½¸-½¸»®»

çèð

˲·ª»®-¿´ ³»¬¿´ -¸»¿®Ý·-¿·´´» «²·ª»®-»´´» ˲·ª»®-»´» ¾´·µ-½¸¿¿® Ì·¶»®¿ «²·ª»®-¿´ °¿®¿ ½¸¿°¿ Ý»-±·¿ «²·ª»®-¿´»

Ô

ß®¬òó Ò±ò çèðóîìç

óêììïðç

³³ îëð

ÝØÚ ë

éðôðð

Þ»®´·²»® Þ´»½¸-½¸»®»²

çèð

Þ»®´·²»® ³»¬¿´ -¸»¿®Ý·-¿·´´»- Þ»®´·²»® Þ»®´·²»® -½¸¿®»² Ì·¶»®¿- ¸±¶¿´¿¬»®¿Ý»-±·» ³±¼»´´± ¾»®´·²»-»

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çèðóîëð çèðóîéë çèðóíðð

óëêðééë óëêðèëð óêìëçîî

îëð îéë íðð

ë ë ë

íêôðð ìðôðð ììôðð

л´·µ¿² Ü«®½¸´¿«º-½¸»®»

çèï

л´·µ¿² -¬®¿·¹¸¬ °¿¬¬»®² ½«¬¬·²¹ -¸»¿®Ð»´·µ¿¿² ¼±±®´±±°-½¸¿¿® ß´·½¿¬»- »¨¬»²-·¾´»- л´·µ¿² Ý»-±·¿ ¿ °»´´·½¿²±

Ô

ß®¬òó Ò±ò çèïóíðð

óëêðçíë

³³ íðð

ÝØÚ ë

éïôðð

Ô±½¸¾´»½¸-½¸»®»²

çèî

ر´» ½«¬¬·²¹ -²·°Ý·-¿·´´»- ½±«¼7»Ù¿¬-½¸¿¿® Ì·¶»®¿- °¿®¿ °»®º±®¿® ½¸¿°¿ Ý»-±·» °»® ´¿³¿ ¼· º«-¬»´´» ܦ·«®µ¿®µ¿ ¼± ¾´¿½¸§ Ô

ß®¬òó Ò±ò çèîóîëð çèîóîëï çèîóîéë çèîóîéê çèîóíðð çèîóíðï îíê

óëêïðïé óëêïïçî óëêïîéé óëêïíëî óêìêððì óêìêïèç

³³ îëð îëð îéë îéë íðð íðð

ÝØÚ ë ë ë ë ë ë

ìíôðð ìíôðð ìèôðð ìèôðð ëîôðð ëîôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ ×¼»¿´óͽ¸»®»²

çèí

×¼»¿´ -¸»¿®×¼»¿¿´ -½¸¿®»² Ì·¶»®¿- ·¼»¿´»Ý»-±·» °»® º·¹«®»

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çèíóîêð çèíóîêï çèíóîèð çèíóîèï

óëêïìíé óëêïëðë óëêïêèð óëêïéêë

îêð îêð îèð îèð

ë ë ë ë

èîôðð èîôðð çðôðð çðôðð

Õ´¿°°º»¼»®

çèì

Ú±´¼·²¹ -°®·²¹ λ--±®¬ 7½¿®¬»«® Õ´¿°ª»»® Ó«»´´» ¼» ¬·¶»®¿ Ó±´´¿ ¼· ®·½¸·¿³±

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

çèìóçðð

óéðííìç

ï

êôðð

˲·ª»®-¿´ Þ´»½¸-½¸»®»

çèì

˲·ª»®-¿´ ³»¬¿´ -¸»¿®Ý·-¿·´´» «²·ª»®-»´´» ˲·ª»®-»´» ¾´·µ-½¸¿¿® Ì·¶»®¿ «²·ª»®-¿´ °¿®¿ ½¸¿°¿ Ý»-±·¿ «²·ª»®-¿´»

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çèìóîëð

óëêïèìð

îëð

ë

ëðôðð

ß³»®·µ¿²»® Þ´»½¸-½¸»®»

çèë

ß³»®·½¿² ³»¬¿´ -¸»¿®Ý·-¿·´´» ¿³7®·½¿·²» ß³»®·µ¿¿²-» ¾´·µ-½¸¿¿® Ì·¶»®¿ ½±®¬¿½¸¿°¿Ý»-±·¿ ³±¼»´´± ¿³»®·½¿²±

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çèëóîðð çèëóîëð çèëóíðð

óêììîèì óëêïçîë óëêîððé

îðð îëð íðð

ë ë ë

íêôðð íçôðð ììôðð

Ù±´¼-½¸³·»¼»ó ñÚ»·²¾´»½¸-½¸»®»²

çèê

Ù±´¼-³·¬¸ñ-¸»»¬ ³»¬¿´ -¸»¿®Ý·-¿·´´»- ¼» ¾·¶±«¬·»®ñÝ·-¿·´´»- @ ¬,´» º·²» Ô¿¬±»²-½¸¿®»² Ú±®¾·½· °»® ±®¿º· ñ °»® ´¿³·»®» -±¬¬·´·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çèêóïèð çèêóïèï ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óëêîïèî óëêîîêé

È ó

ó È

ïèð ïèð

ïî ïî

îêôðð íðôðð îíé


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ù±´¼-½¸³·»¼»ó ñÚ»·²¾´»½¸-½¸»®»²

çèé

Ù±´¼-³·¬¸ñ-¸»»¬ ³»¬¿´ -¸»¿®Ý·-¿·´´»- ¼» ¾·¶±«¬·»®ñÝ·-¿·´´»- @ ¬,´» º·²» Ô¿¬±»²-½¸¿®»² Ú±®¾·½· °»® ±®¿º· ñ °»® ´¿³·»®» -±¬¬·´·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çèéóïèð çèéóïèï

óëêîíìî óëêîìîé

È ó

ó È

ïèð ïèð

ïî ïî

îêôðð íðôðð

Ù±´¼-½¸³·»¼»ó ñÚ»·²¾´»½¸-½¸»®»²

çèè

Ù±´¼-³·¬¸ñ-¸»»¬ ³»¬¿´ -¸»¿®Ý·-¿·´´»- ¼» ¾·¶±«¬·»®ñÝ·-¿·´´»- @ ¬,´» º·²» Ô¿¬±»²-½¸¿®»² Ú±®¾·½· °»® ±®¿º· ñ °»® ´¿³·»®» -±¬¬·´·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çèèóïèð çèèóïèï

óëêîëçë óëêîêéð

È ó

ó È

ïèð ïèð

ïî ïî

îêôðð íðôðð

Ì»´»º±²óÜ®¿¸¬-½¸»®»²

ççð

Ì»´»°¸±²» ©·®» ½«¬¬»®Ý·-»¿«¨ °±«® º·´- ¬7´7°¸±²·¯«»- »¬ ³7¬¿´´·¯«»Ì»´»º±±²ó»² µ¿¾»´-½¸¿®»² Ì·¶»®¿- ¼» ½¿¾´» ¼» ¬»´7º±²± Ú±®¾·½· °»® ¬»´»º±²·-¬·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ççðóïìð

óëêîèíð

ïìð

ïî

îëôðð

Û´»µ¬®·µ»®óÜ®¿¸¬-½¸»®»

ççï

Û´»½¬®·½¿´ ©·®» ½«¬¬»® Ý·­»¿«¨ ¼‘ 7´»½¬®·½·»² Û´»µ¬®·½·»²- µ¿¾»´-½¸¿¿® Ì·¶»®¿ ¼» ½¿¾´»- »´7½¬®·½±Ú±®¾·½· °»® »´»¬¬®·½·-¬·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ççïóïîë

óëêîçïë

ïîë

ïî

îíôðð

Õ¿¾»´­½¸²»·¼»® ” ͸¿®µ§ ×ד

ççï

” ͸¿®µ§ ×ד ½¿¾´» ½«¬¬»® Õ¿¾»´­½¸¿¿® ” ͸¿®µ§ ×ד ݱ®¬¿½¿¾´»- u͸¿®µ§ ××e Ì¿¹´·¿½¿ª· ” ͸¿®µ§ ×ד

Ô

ß®¬òó Ò±ò ³³ ççïóíïè ççïóëïè

îíè

óìèìêíé óìèìêìì

íë ëð çë íë ëð çë

ÝØÚ

³³ ó ïððð

ïèð ïèð

ï ï

ééôðð èèôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


©©©òµ«µµ±ò½±³ Õ¿¾»´óͽ¸»®»

ççï

Ý¿¾´» -¸»¿®Ý·-¿·´´» ½±«°»ó½>¾´» Õ¿¾»´-½¸¿¿® Ì·¶»®¿ ¼» ½¿¾´»Ì¿¹´·¿½¿ª·

Ô

ß®¬òó Ò±ò ççïóïêð

óëêíðçé

ÝØÚ

³³

³³

ïêð

ïð

ïî

íèôðð

˲·ª»®-¿´ó ñÕ±³¾·-½¸»®»²

ççí

˲·ª»®-¿´ñ³«´¬·ó°«®°±-» -¸»¿®Ý·-¿·´´»- «²·ª»®-»´´»Ë²·ª»®-»´» ½±³¾·-½¸¿®»² з²¦» «²·ª»®-¿´·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ççíóïìð ççíóïçð ççíóïçï

óëêíëèë óëêíêêð óëêíéìë

ïìð ïçð ïçð

ï ï ï

îçôðð íëôðð ïçôðð

п°·»®ó ñÌ¿°»¦·»®-½¸»®»²

ççì

п°»®ñ©¿´´°¿°»® -¸»¿®Ý·-»¿«¨ ¼» ¾«®»¿«ñ¼» ¬¿°·--·»® ¼7½±®¿¬»«® п°·»®óñ¬¿°·¶¬-½¸¿®»² Ú±®¾·½· ¬¿¹´·¿½¿®¬¿ ñ °»® ¬¿°°»¦¦·»®·

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ççìóîðð ççìóîëð

óëêíèîð óêëðçìð

îðð îëð

ï ï

îêôðð íðôðð

ß®¾»·¬--½¸»®»²

ççë

ɱ®µ -¸»¿®Ý·-»¿«¨ °®±º»--·±²²»´Õ´»»®³¿µ»®--½¸¿®»² Ì·¶»®¿- ¼» ¬®¿¾¿¶± Ú±®¾·½· ¼¿ ´¿ª±®±

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ççëóîðð ççëóîëð

óëêíçðë óëêìðèé

îðð îëð

ï ï

íïôðð ìèôðð

Ó»¸®¦©»½µ-½¸»®»²

ççê

Ó«´¬·°«®°±-» -¸»¿®Ý·-»¿«¨ ³«´¬·«-¿¹» Ó«´¬·º«²½¬·±²»´» -½¸¿®»² Ì·¶»®¿- ³«´¬·«-±Ú±®¾·½· ³«´¬·«-±

Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ ççêóïèð ççêóîïð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò

óëêìïêî óëêìîìé

ïèð îïð

ï ï

îïôðð íîôðð

îíç


©©©òµ«µµ±ò½±³ Ó»¬¿´´-<¹»¾±¹»²

çêð

Ø¿½µ-¿© º®¿³» Ó±²¬«®» ¼» -½·»- @ ³7¬¿«¨ Ó»¬¿¿´¦¿¿¹¾»«¹»´ ß®½±- ¼» -·»®®¿- °¿®¿ ³»¬¿´»Í»¹¸»¬¬· ¿¼ ¿®½± °»® ³»¬¿´´·

Ô

ß®¬òó Ò±ò çêðóíðð

óêïíéìé

ÝØÚ

³³

³³

ëðð

íðð

ê

îéôðð

Ì¿-½¸»²-<¹» ÐËÕ

çéð

ÐËÕ °±½µ»¬ -¿© ͽ·»- ¼» °±½¸» ÐËÕ Æ¿µ¦¿¿¹ ÐËÕ Í·»®®¿ °»¯«»/¿ ÐËÕ Í»¹¸»¬¬± ¬¿-½¿¾·´» ÐËÕ Ð·… µ¿ ¼± ³»¬¿´· ­µ… ¿¼¿²¿ ÐËÕ Ô

ß®¬òó Ò±ò

ÝØÚ

³³ çéðóïðð çéðóîðð çéðóíïð

óêïíèîî óêïíçðé óêïìðèç

³³

îçð ïîë íïð ïîë Í<¹»¾´¿¬¬ ñ -¿©¾´¿¼» ËÒ×ÊÛÎÍßÔ

ê ê ïî

ïëôðð íïôðð îôðð

Ю<-»²¬¿¬·±²-óß«º-¬»´´»®

ççç

Ю»-»²¬¿¬·±² ·²-¬¿´´»® Ю7-»²¬±·® ̱±²¾¿²µó¼·-°´¿§ Û¨°±-·¬±® ¼» °®»-»²¬¿½·-² ͽ¿¬±´¿ ¼· °®»-»²¬¿¦·±²» ͬ±¶¿µ ¼± °®»¦»²¬¿½¶· ײ¸¿´¬ ½±²¬»²¬

ß®¬òó Ò±ò çççóïðð çççóîðð

óêçíììî óêçíëïð

´»»® ñ »³°¬§ ´»»® ñ »³°¬§

ÝØÚ ï ï

îêôðð îêîôðð

Æ©·²¹»²©¿¹»²

ççç

Ý´¿³° ½¿®®·¿¹» ݸ¿®·±¬ @ -»®®»ó¶±·²¬Ô·¶³¬¿²¹»² ¼·-°´¿§ ª»®®·¶¼¾¿¿® Ý¿®®± ¼» °®»²-¿Ý¿®®»´´± °±®¬¿³±®-»¬¬·

ײ¸¿´¬ ½±²¬»²¬

ß®¬òó Ò±ò çççóððð

îìð

óêçííêé

´»»® ñ »³°¬§

ÝØÚ ï

ïíéìôðð

ß´´» Ю»·-» ±¸²» ¹»-»¬¦´·½¸» өͬò


ÕËÕÕÑ Û·²» É»´¬ ·² Þ»©»¹«²¹ -»·¬ ïçïçÿ

ÐÔóÝØîðïí

ÕËÕÕÑóÉ»®µ¦»«¹º¿¾®·µ Õ´»·²¾±²¹¿®¬¦ ú Õ¿·-»® ±ØÙ Ø»·²®·½¸óØ»®¬¦óͬ®¿A» ë i ìðéîï Ø·´¼»² i Ù»®³¿²§ и±²»æ õìç øð÷ îï ðí ñ í íî èðóð ·²º±àµ«µµ±ò½±³ i ©©©òµ«µµ±ò½±³ w îðïí Õ´»·²¾±²¹¿®¬¦ ú Õ¿·-»® ±ØÙ i ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ò ˲¿«¬¸±®·¦»¼ ½±°§·²¹ ±® ¼·-¬®·¾«¬·±² ©·¬¸±«¬ ©®·¬¬»² °»®³·--·±² ·- -¬®·½¬´§ °®±¸·¾·¬»¼ò

Turnus_2013  
Turnus_2013  

Turnus 2013