Homeplan jaarverslag 2015

Page 1


Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting HomePlan. Het jaarverslag is als PDF te downloaden op www.homeplan.nl zodat belang­ stellenden het document altijd kunnen raadplegen. Tekstbijdragen Lieke van Alphen, Anneke de Bock, Lucas Boeren, Ralf van den Hoek, Marike van Seeters, Jeroen Tebbe

HomePlan in het kort

Foto’s Mbali, door Erik Hijweege

Stichting HomePlan is een zelfstandige ontwikkelings­ organisatie. HomePlan is in 1997 opgericht om de allerarmsten van een veilig onderkomen te voorzien.

Samenstelling financieel verslag Lucas Boeren Ralf van den Hoek Vormgeving Karin van der Vegt, Revista tekst & ontwerp Druk GCC Breda B.V., Breda

IBAN NL35 RABO 0188 953 000

Huis en Thuis Bijna 1 miljard mensen leven onder mensonwaardige om­ standigheden. Gezinnen wonen in krotten gemaakt van afval. Hierdoor staan de families bloot aan extreme weersomstandig­ heden, zijn erg vatbaar voor ziektes en voelen zich onveilig. HomePlan biedt mensen een veilig onderkomen, waarin zij zich beschermd voelen. Als mensen zich veilig voelen en vertrouwen hebben, durven zij zich in vrijheid te bewegen en samen te ­werken. Het gevoel veilig te zijn is een basale menselijke be­ hoefte. Vanuit deze veiligheid kan men zich verder ontwikkelen.

April 2016

Toekomst HomePlan werkt altijd samen met lokale betrouwbare partners. Deze partners verzorgen naast de huisvestingsprojecten diverse nazorgtrajecten op het gebied van educatie, medische voorzie­ ningen en voorlichting. De begunstigden krijgen op deze manier handvatten om zichzelf verder te ontwikkelen. HomePlan biedt zo een huis, thuis en toekomst.

2

HomePlan jaarverslag 2015


inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 8 HomePlan 14 Projecten 24 Fondsenwerving 40 Communicatie 48

Een blik vooruit, 56 meerjaren strategie en doelstellingen 2016 Goed bestuur en verantwoording

64

Bijlages 70 1: Risico analyse 2: Directe kosten per project

Financieel verslag 2015 72

3


voorwoord Het jaar 2015 is voor HomePlan een jaar geworden waarin de daling van inkomsten, o.a. vanwege de crisis, een halt is toe geroepen. Wij mochten ons resultaat iets verbeterd zien ten opzichte van 2014, dat zeer verheugend is voor deze tijd. Dit geeft ons het vertrouwen en de uitdaging om met een klein team en vrijwilligers volhardend door te gaan. In 2015 hebben wij 207 huizen gebouwd, verdeeld over Zuid-Afrika, Swaziland, Mexico en Nicaragua. Vele gezinnen zijn verblijd met een nieuwe woning, maar er moeten nog veel meer huizen gebouwd worden, want de nood blijft groot. HomePlan blijft haar kernactiviteit, namelijk het bouwen van huizen, hoog in het vaandel houden om zo een steentje bij te dragen aan een betere toekomst voor de aller­ armsten. De pilot van de computerschool in Pomeroy, Zuid-Afrika loopt goed. De eerste geslaagden hebben de school verlaten. De evaluatie en het antwoord op de vraag of dit project vervolgd wordt vergt nog enige tijd, maar zal in 2016 afgerond worden. Blijft het bij incidentele projecten of zien wij het van wezenlijk belang voor een betere toekomst? Als het laatste de uitkomst wordt, dan zullen wij dit als tweede fase doelstelling opnemen.

ook een benefietavond in Best gehouden waar onze ambassadrice en musicalster Maaike Widdershoven een optreden verzorgde. Ook is er sponsorloop georganiseerd door Ellen van der Weijden, waarbij 240 basisschoolleerlingen hebben hardgelopen. Het is fantastisch om te zien hoe vrijwilligers zich op deze wijze inzetten voor HomePlan en zo meehelpen de inkomsten te vergroten. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor! Het resultaat is zoals u kunt lezen in de jaarrekening verbeterd vergeleken met 2014. Wij zijn erg blij en dankbaar dat wij toch weer zoveel middelen hebben kunnen binnen halen om deze huizen te realiseren. Zo zullen wij in 2016 weer krachtdadig verder gaan om zoveel mogelijk gelden binnen te halen! De vreugde en dankbaarheid van de gezinnen, die wij verblijden met een huis geeft ons de kracht om door te gaan. Ik wil de directeur, medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Natuurlijk en niet in de laatste plaats willen wij alle gevers bedanken. Jullie steun, groot of klein, heeft het ons mogelijk gemaakt deze huizen te bouwen.

In het afgelopen jaar zijn er vijf bouwreizen geor­ ganiseerd, waarvan één naar Zuid-Afrika, één naar Nicaragua en drie reizen naar Mexico. Het waren opnieuw zeer geslaagde en productieve bouwreizen, waarbij de onderlinge betrokkenheid van de deelne­ mers groot was. Het is altijd weer ontroerend te zien hoe de deelnemers zich inzetten en zich met elkaar verbonden voelen. In 2015 zijn er door een aantal vrijwilligers extra activiteiten georganiseerd. In november is er een kunstexpositie gehouden van geschonken schilde­ rijen van kunstschilder Harry van der Wee uit Soest. In samenwerking met Galerie Gauguin van de heer en mevrouw Berkers in Heeze is de verkoop een groot succes geworden. In dezelfde maand werd er

4

HomePlan jaarverslag 2015

Bram Lingen Voorzitter Stichting HomePlan


MEER DAN EEN HUIS We bouwen veel meer dan huizen, we bouwen vertrouwen, relaties en hoop. We kijken dan ook met trots terug op 2015. HomePlan heeft als kleine organisatie impact weten te hebben op het leven van heel veel mensen. Door direct voor hen te bouwen, door met de gemeenschappen aan de slag te gaan en door met vrijwilligers op bouwreis te gaan.

De verbinding die HomePlan tussen mensen legt inspireert mij dagelijks, de verhalen van begun­ stigden, de reacties van bouwreisdeelnemers, de betrokkenheid van vrijwilligers, de toewijding van lokale medewerkers en natuurlijk de steun van dona­ teurs zonder wie we onze doelstellingen niet zouden kunnen realiseren. In verbinding maken we samen een grote impact en daar mogen we trots op zijn!

In Haïti heb ik onze huisvestingsprojecten bezocht, het huis heeft vanwege de omstandigheden waar­ onder mensen leven een enorme impact. Ik heb het gezin bezocht waar ik twee jaar geleden een huis voor heb gebouwd. Toto, het jongste zoontje van de familie zat langs de weg en keek me aan met zijn grote bruine ogen. Hand in hand liepen we naar het huis dat we samen met zijn ouders hebben gebouwd. Toto is trots en laat me zien dat de weinige kleren die ze hebben netjes zijn opgehangen. Dat is wat dit huis doet met het gezin dat weinig tot niets heeft. Het geeft hen een plek waar ze trots op zijn en dat hen beschutting biedt. Veel meer dan een huis. In Zuid-Afrika zijn we een computerschool gestart binnen ons huisvestingsproject. In een leegstaande kliniek in Pomeroy is een school opgezet waar kinderen computervaardigheden leren, de wereld gaat op deze manier voor hen open. Er is minder uitzicht­ loosheid. Veel meer dan een huis.

Marike van Seeters Algemeen directeur

5


Meer dan een huis voor Mbali In dit verslag volgen we Mbali een dag. Mbali Mejola is een weesmeisje van 8 jaar oud. Twee jaar geleden overleden haar vader en moeder vlak na elkaar. Ze woont nu bij haar oma op het platteland van Kwazulu Natal in Zuid Afrika, in een nieuw huis van HomePlan. Dit huis geeft haar veiligheid en laat haar dromen. Fotografie: Erik Hijweege

Vroeg in de ochtend eet Mbali haar maispap, nadat oma haar heeft gewassen in een teil. Oma is 64 jaar en zorgt voor Mbali en haar zusje. Een jaar geleden woonde Mbali nog in een krot en ging niet naar school. Nu heeft ze een veilig HomePlan huis. Hoe anders is alles nu. Stevige muren om Mbali, oma en haar zusje heen. Het verleden kunnen we niet veranderen, we kunnen wel een toekomst bouwen.

6

HomePlan jaarverslag 2015


7


samenvatting Ons doel

HomePlan helpt de allerarmsten in ontwikkelingslanden door middel van huisvesting

Het huis biedt mensen een thuis

Vanuit een veilige basis kunnen mensen zich verder ontwikkelen

Ons werk in 2015 207 1.242

huizen gebouwd waarmee

â‚Ź 820.495

geworven

mensen een veilig onderkomen hebben gekregen

Huisontwerp HaĂŻti verbeterd, van tijdelijk naar semi permanent Computerschool in Pomeroy, Zuid-Afrika verbouwd en ingericht Vijf bouwreizen georganiseerd

8

HomePlan jaarverslag 2015


Wat hebben we gebouwd in 2015? We hebben 207 huizen gebouwd in projectlanden Zuid-Afrika, Swaziland, Mexico en Nicaragua. Hiermee hebben wij ca. 1.242 mensen een veilig onderkomen geboden. In Zuid-Afrika is een com­ puterschool ingericht in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, waar de kinderen uit Pomeroy deel kunnen nemen aan een cursus voor computerskills wat hun kansen op de arbeids­ markt zal vergroten. De projecten in Haïti zijn in juli geëvalueerd waarbij de kwaliteit van de huizen een aandachtspunt bleek. Het ontwerp is dan ook aangepast. Tevens is gebleken dat de impact van het huis op de ontvangende gezinnen zeer groot is, vanwege het feit dat de omstandigheden in Haïti dermate slecht zijn.

Fondsenwerving 2015 HomePlan is in 2015 boven de begroting uitgekomen, dit mede dankzij een grote gift van een vermogensfonds. Het werven van gelden bij zakelijke donateurs is een uitdaging gebleken, de inkomsten zijn achter­ gebleven en vormen een aandachtspunt. Tevens zijn er meer parti­ culiere inkomsten dan begroot ontvangen wegens de ontvangst van enkele grote giften. De inkomsten van bouwreizen zijn boven begroting geëindigd doordat een bouwreis met meer deelnemers van start ging dan gepland. Door betrokken donateurs zijn activiteiten opgezet voor HomePlan, zoals een bijzondere kunstexpositie en een benefietavond. HomePlan heeft als organisatie, daar waar mogelijk, bijgestuurd op het gebied van kostenbesparing. We hebben een gesponsord onderkomen gevonden en in de bezetting zijn tevens wijzigingen aangebracht.

Transparantie Transparantie betekent voor ons duidelijk zijn over hetgeen HomePlan doet. Dat vinden we erg belangrijk. We zijn dus zeer trots dat HomePlan wederom in de top 10 van meest transparante doelen van Nederland is opgenomen door De Transparant Prijs, een initiatief van Price Water­ house Coopers.

9


10

Wat ging goed

Wat ging minder goed

Inkomsten zijn gestegen Kostenbesparing gerealiseerd door verhuizing naar kosteloze kantoorruimte Projecten in Zuid-Afrika staan als een huis, we hebben drie locaties waar we met betrouwbare partners bouwen voor de allerarmsten Computerschool pilot in Pomeroy, op deze manier krijgen kinderen uit de huisvestings projecten een door de overheid erkend diploma, dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt en hun wereld wordt groter Evaluatie Haïti; het huis zorgt voor veiligheid en gevoel van tevredenheid bij bewoners Eerste bouwreis Nicaragua zeer succesvol Succesvolle activiteiten georganiseerd door vrijwilligers; o.a. een kunstexpositie, benefiet avond en sponsorloop Top 10 notering ‘De Transparant Prijs’ voor goede doelen

Economische crisis blijft sterk voelbaar bij de werving van zakelijke donateurs en hun structurele steun, inkomsten blijven achter

HomePlan jaarverslag 2015

Tweede fase projecten die ontstaan in Haïti na de huizenbouw zijn van korte duur en hebben minder impact dan gehoopt Verminderde opbrengsten uit particuliere fondsenwerving en verloop donateurs zet door

Rapportages vanuit de projectlanden blijven een uitdaging


Financieel overzicht 2015 Totaal van inkomsten

€ 820.495

Besteed aan doelstellingen

€ 592.253

Besteed aan doelstelling in % van de totale baten 72,2% Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten 15,02% eigen fondsenwerving (CBF percentage) Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten 7,6%

11


Doelstellingen en realisatie 2015 De doelstellingen en realisatie voor 2015 zijn in onderstaande tabel weergegeven. Eventuele afwijkingen worden tevens toegelicht.

Disciplines

Doelstelling

Realisatie

Toelichting

€ 539.246 besteden aan projecten binnen de focuslanden. Verdere monitoring van projectprocedures en effectrapportages. Veldbezoeken ter evaluatie van projecten Haïti.

€ 577.393. De doelstelling is behaald. De projecten in Haïti zijn geëvalueerd en de tevredenheid onder bewoners is groot. Vanwege het extreme klimaat is het huisontwerp aangepast. Eerste verkennen­ de gesprekken rapportage ­structuur Universiteit van Utrecht

In het kader van 20 jaar HomePlan zal er een evaluatie plaatsvinden, waarbij de rapportage­ structuur ook behandeld wordt.

Zakelijke markt

€ 180.000 door werving vanuit het netwerk.

€ 107.896

De ambitieuze doelstelling is niet gehaald door werving in een moeizame branche die getroffen is door de crisis.

Particuliere markt

€ 220.000 door nadruk op het behoud van bestaande donateurs.

€ 274.183

Het aantal giften vanuit particuliere donateurs is gestegen door activiteiten die zij hebben onder­ nomen.

Vermogensfondsen

€ 200.000 project gerelateerde giften door fondsen. Door aan­ sprekende projectvoorstellen wil HomePlan de focus leggen op een vruchtbare relatie.

€ 246.976

Door een grote bijdrage van een vermogensfonds is de doelstelling behaald.

Communicatie

Een ambassadeur/BN’er betrokken maken bij het werk van HomePlan en dit actief laten uitdragen.

Genereren van media-aandacht binnen eigen netwerk en op­ treden tijdens benefietavond.

Projecten: Algemeen

Fondsenwerving:

12

HomePlan jaarverslag 2015


Disciplines

Doelstelling

Realisatie

Toelichting

Financiën: Totaal baten fondsen­ werving

€ 730.000

€ 820.495

Kosten fondsen­werving

€ 112.657

€ 115.660

CBF-percentage (kosten eigen fond­ senwerving gedeeld door baten uit eigen fondsenwerving

15,6%

15,0%

Totaal te besteden aan doelstelling

€ 571.268

€ 592.253

% totaal bestedingen aan doelstelling gedeeld door totaal van de baten

78,3%

78,2%

Tijdens veldbezoeken worden de banden met de partnerorganisaties TECHO en SACBC verder versterkt. Evaluatie Haïti.

Veldbezoek heeft plaats­ gevonden naar Haïti.

Door succesvolle werving bij particulieren en vermogensfondsen is de begroting ruim gehaald.

Het percentage is wat lager door gestegen inkomsten.

Samenwerking: Partnerorganisaties

Een blik vooruit HomePlan zal in 2016 haar focus blijven leggen op fondsenwerving binnen de zakelijke markt en vermo­ gensfondsen. Betrokkenheid staat hierbij centraal: betrokkenheid bij onze projecten, bij de organisatie en bij ontwikkelingshulp in het algemeen. De bouwreizen spelen hierin een grote rol.

De focus ten aanzien van onze projectlanden zal liggen op Zuid-Afrika, Haïti en Nicaragua. In Mexico zullen we ons op de bouwreizen blijven concentreren. HomePlan zal daarnaast in 2016 haar strategie onder de loep nemen om zo een groei te kunnen realiseren.

13


HomePlan 863 miljoen mensen leven wereldwijd in krotten onder mens­onterende omstandigheden. Krotten gemaakt van afval die bloot staan aan extreme weersomstandigheden en ervoor zorgen dat de bewoners grote gezondheidsrisico’s lopen. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat de bewoners zich onveilig voelen, vaak ziek zijn en onmogelijk kunnen ontsnappen aan de armoede. Dit zorgt voor wanhoop in uitzichtloze situaties. HomePlan biedt hoop. Door samen met de toekomstige ­bewoners een veilig onderkomen te bouwen ­geven we hen menswaardigheid. Onze lokale partners zorgen voor een nazorgtraject. Per ­project wordt gekeken welk nazorgtraject het beste past en vaak wordt dit in overleg met de bewoners opgesteld. Daar begint de ontwikke­ ling, want mensen durven weer na te denken en te dromen. Samen met de lokale partners van HomePlan wordt zo gebouwd aan een betere toekomst.

14

HomePlan jaarverslag 2015


Mbali pakt vroeg in de ochtend haar spulletjes om naar school te gaan. Oma maakt ondertussen het erf rond het nieuwe huis schoon, terwijl de kippen rondscharrelen. Mbali is ontzettend trots op haar donkergroene school足uniform, en kijkt uit naar deze nieuwe schooldag. Elke dag loopt ze met haar vriendinnetjes naar school. 15


Historie In 1997 heeft de Bredase bouwondernemer Jan Tebbe († 2006) Stichting HomePlan opgericht. Hij geloofde dat een veilig onderkomen de eerste stap is naar een betere toekomst en ontwierp een prefab woning voor de allerarmsten in de sloppenwijken van Mexico. Na deze woningen gedurende enkele jaren te hebben verscheept vanuit Nederland, is Stichting HomePlan sinds 2008 overgegaan op de lokale pro­ ductie van huizen. Zo geven we niet alleen een huis, maar stimuleren we ook de lokale werkgelegenheid en economie. Dit doen we samen met betrouwbare lokale partners in Latijns-Amerika en Zuid-Afrika. Na de bouw van de huizen begeleiden zij het nazorgtraject, zoals gezondheidszorg en scholing. Op deze wijze biedt HomePlan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten. HomePlan heeft al meer dan 3.700 huizen gebouwd en ruim 18.000 mensen een kans op een betere toekomst gegeven. In 2009 is op initiatief van bestuurslid Gerald van Kes­ sel de eerste bouwreis naar Mexico georganiseerd. Tijdens een bouwreis zetten Nederlandse vrijwilligers zich in om samen met de partnerorganisatie en de begunstigden een nieuw huis te bouwen. Inmiddels hebben er 26 bouwreizen plaatsgevonden naar ­Mexico, Zuid-Afrika en Nicaragua. Deze bouwreizen zijn een belangrijke pijler voor HomePlan geworden. De energie die een bouwreis losmaakt zorgt voor nieuwe initiatieven om HomePlan te ondersteunen. Het enthousiasme en de toewijding van de deel­ nemers is van grote waarde voor onze partner­ organisaties. HomePlan streeft ernaar om een organisatie te zijn die leert van haar fouten en zoekt naar een efficiënte werkwijze. Op deze wijze zijn wij sinds de oprichting van een particulier initiatief uitgegroeid tot een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie met zeer sterke lokale partners en een enorm betrokken achterban van donateurs, ambassadeurs en vrijwilligers.

1.1 Onze missie en strategie Ons mission statement is: “HomePlan bouwt huizen voor de allerarmsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Uitgangspunt daar­ bij is, dat beter wonen een begin is naar een beter leven. HomePlan werkt vanuit een kleine, effectieve organisatie, zodat zoveel mogelijk inkomsten aan de allerarmsten besteed worden.” Wij dragen de volgende drie kernwaarden in onze manier van werken uit.

Onze kernwaarden Kleinschalig:

HomePlan streeft ernaar om een kleinschalige concrete organisatie te zijn die flexibel kan reageren op de actualiteit.

Transparant: HomePlan heeft een heldere werkwijze. Naar onze donateurs, projectpartners, medewerkers en overige stakeholders wordt open en begrijpelijk gecommuniceerd over onze successen en verbeterpunten. Efficiënt:

HomePlan zet haar middelen in waar deze nodig zijn met het hoogst mogelijk effect tegen de laagst mogelijke kosten.

Onze strategie

Huisvestingsprojecten voor de allerarmsten in samenwerking met sterke lokale partners. Onze focus ligt op projecten in Zuid-Afrika, Haïti en Nicaragua. De huisvestingsprojecten in Mexico zullen worden afgebouwd, op de bouwreizen na.

De mogelijkheid voor het financieren van de fase van sociale ontwikkeling wordt opengesteld.

De fondsenwervende focus is gericht op vermogensfondsen en het bedrijfsleven.

Communicatie is gericht op het vergroten van de naamsbekendheid op de particuliere markt.

Het vrijwilligersbeleid zal gericht zijn op ‘vragen om hulp’ in plaats van ‘vragen om initiatief’.

16

HomePlan jaarverslag 2015


1.2 Wie zijn wij HomePlan is een kleinschalige particuliere ­ organisatie en bestaat uit een actief bestuur en een werk­organisatie.

Bestuur Stichting HomePlan

Organigram Stichting HomePlan per 31-12-2015

Bouwreizen Anneke de Bock (vrijwilliger)

Algemeen Directeur Marike van Seeters 0,83 fte

Secretariaat & Communicatie Lieke van Alphen 0,85 fte

Bestuur Primair heeft het bestuur van Stichting HomePlan een toezichthoudende en beleidsbepalende functie. In hoofdlijnen geeft zij leiding aan de directie. De directie stelt in overleg met het bestuur een driejarenplan op. De directie stelt vervolgens jaarlijks de begroting op, die wordt voorgelegd aan het bestuur in de laatste vergadering van het kalenderjaar. In de eerste verga­ dering van het kalenderjaar wordt een activiteitenplan aan het bestuur gepresenteerd dat gebaseerd is op het driejarenplan en de goedgekeurde begroting. Per kalenderjaar komt het bestuur minimaal vijf keer bijeen om de voortgang van het jaarplan en het budget te toetsen. Dit gebeurt op basis van budge­ trapportages en een overzicht van activiteiten. Eind 2015 had Stichting HomePlan een bestuur van vijf personen: Bram Lingen Voorzitter, P&O Harrie Berden Penningmeester en secretaris Andries de Jong Lid, Projecten

Projectmedewerker Ricus Dullaert (Zuid-Afrika)

Technical advisor Albert de Vries

Gerald van Kessel Lid, Bouwreizen en Fondsenwerving Lout Donders Lid, Communicatie Naast de voorzitter en de secretaris/penningmees­ ter van het bestuur hebben alle leden naast hun bestuurslidmaatschap vanuit hun kennisgebied een specifieke en ondersteunende rol naar de werkorga­ nisatie. Deze portefeuilles staan per bestuurslid in het overzicht op pagina 66 en 67 aangegeven. Helaas heeft HomePlan in 2016 afscheid moeten ­nemen van penningmeester Harrie Berden, hij is op 17 februari 2016 overleden. HomePlan verliest in Harrie niet alleen een zeer betrokken en kundig bestuurslid, maar ook een heel warme persoonlijkheid die door iedereen zeer gewaardeerd werd.

17


Directie

Werkorganisatie

HomePlan heeft een directie voor de dagelijkse leiding bestaande uit algemeen directeur Marike van Seeters en financieel directeur Ralf van den Hoek (tot 1 juni 2015).

In 2015 bedroeg het gemiddeld aantal werkzame personen 1,2 fte. Het team bestond uit de volgende personen:

Beschermvrouwe Om de band met de oorsprong van HomePlan levend te houden is mevrouw Anke Tebbe vanaf 1 januari 2013 beschermvrouwe van HomePlan geworden. Als beschermvrouwe besteedt zij bijzon­ dere aandacht aan de sociale aspecten rondom de werkorganisatie en het bestuur.

Marike van Seeters Algemeen directeur Ralf van den Hoek Financieel directeur, tot 1 juni 2015 Anneke de Bock Medewerker Fondsen werving en Bouwreizen, onbezoldigd Hugo van den Berg ProjectcoĂśrdinator, onbezoldigd, tot 1 april 2015 Lieke van Alphen Medewerker Secretariaat en Communicatie Ricus Dullaert Projectmedewerker Zuidelijk Afrika Albert de Vries Bestuursadviseur vanaf 6 juli 2015

Marike van Seeters

Hugo van den Berg

Lieke van Alphen

Anneke de Bock

Ricus Dullaert Ralf van den Hoek Albert de Vries

18

HomePlan jaarverslag 2015


Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is vastgelegd in het directiereglement van HomePlan. Het belangrijkste punt is dat de directie verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de stichting en belast is met de interne organisa­ tie. De directie legt verantwoording af aan het bestuur over de inhoud en de wijze van uitvoering van de taken en bevoegdheden. Jaarlijks stelt de directie een conceptbegroting op en legt die tijdig voor aan de penningmeester. Handelingen die de vastgestelde en goedgekeurde begroting overschrijden hebben vooraf de goedkeuring van het bestuur nodig.

Nevenfuncties directie De directie heeft geen nevenfuncties.

huis

thuis

Huis De focus van HomePlan zelf is gericht op het huis. Door samen te werken met sterke lokale partners streeft HomePlan ernaar, met het huis als startpunt, verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Gedurende het hele bouwproces en ook daarna, hebben we nauw contact met onze partnerorganisatie. Door een intensief contact kunnen we het project goed monitoren en worden problemen tijdig gesignaleerd. Om de betrokkenheid van bewoners bij de bouw van het huis te vergroten betalen zij in projecten in Latijns-Amerika een kleine bijdrage naar financiële draagkracht en helpen zij waar mogelijk mee met de bouw. Dit vergroot hun gevoel van eigenwaarde en trots. Het huis biedt de projectdeelnemers veiligheid en bescherming en zij krijgen in het nazorgtraject verdere begeleiding. Ook andere gezinnen binnen de gemeenschap kunnen deelnemen aan de nazorgtra­ jecten, zodat de sociale cohesie in een gemeenschap wordt bevorderd. Het huis is geen doel op zich, maar een middel voor verdere ontwikkeling.

toekomst

1.3 HomePlan aanpak

Thuis en toekomst

De HomePlan aanpak wordt gesymboliseerd door de volgende drie woorden ‘Huis, Thuis en Toekomst’. In onze aanpak staat de samenwerking met lokale partnerorganisaties centraal. Zij dienen aan de hand van onze richtlijnen een projectaanvraag in waarin uitgebreide informatie wordt gegeven over de locatie, problematiek en projectdeelnemers. De lokale partner selecteert deze projectdeelnemers aan de hand van een aantal selectiecriteria die door de partner zelf zijn opgesteld. Op basis van de projectaanvraag, onze doelstellingen en de begroting maakt HomePlan een zorgvuldige keuze of het project kan worden uitge­ voerd. HomePlan neemt hierin de verantwoordelijk­ heid voor de huisvesting. De overige activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de lokale partner.

Het huis geeft een veilig gevoel, beschermt tegen weersomstandigheden en biedt een plek waar kinde­ ren hun huiswerk kunnen maken, kunnen spelen en waar ze gewoon kind kunnen zijn. Zo wordt een huis een thuis. Tijdens het nazorgtraject denken de be­ woners samen met onze lokale partners na over hun toekomst en de toekomst van de gemeenschap. Deze verdere ontwikkeling wordt door onze lokale partner gemonitord. De behoefte vanuit de gemeenschap kan liggen op het gebied van educatie, medische zorg, voorzieningen als water en elektriciteit of juridische hulp. HomePlan werkt vanuit de persoonlijke behoefte van de deelnemers en vindt het belangrijk dat zij die zelf formuleren, waarbij onze partnerorganisatie hen vervolgens de handvatten biedt om hun doelen te verwezenlijken of hun situatie te verbeteren. De lokale partner ondersteunt hierin.

19


Hoe weten we dat onze aanpak werkt? HomePlan heeft er in haar keuze van lokale partners voor gekozen te werken met professionele partners die goede referenties en ervaring hebben met het toetsen van eigen resultaten. De lokale organisatie heeft continu contact op ‘grassroots level’ met de begunstigden waardoor een participatieve evaluatie wordt bereikt. Er is een leerproces gaande waarin wordt gekeken of hetgeen we doen het beoogde effect bereikt en waarom wel of niet. We volgen hierin in de rapportagestructuur en door jaarlijks een projectpartner, land en project dieper te evalueren krijgen we een goed beeld van het effect van ons werk.

1.4 Partnerorganisaties HomePlan voert huisvestingsprojecten uit in Mexico, Nicaragua, Haïti, Swaziland en Zuid-Afrika. Eventuele projecten buiten deze werkgebieden doorlopen de project aanvraagprocedure om te kijken of het binnen de kaders van HomePlan past. In Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika werkt HomePlan nauw samen met sterke lokale partnerorganisaties. In Mexico, Haïti en Nicaragua is dat TECHO en in Zuide­ lijk Afrika werken we met de Southern African Catholic Bishops’ Conference (SACBC). HomePlan hanteert een lijst met criteria waaraan de samenwerkende organisaties moeten voldoen. Onze huidige partners voldoen ruimschoots aan onze criteria.

TECHO De kracht van TECHO (de naam betekent ‘dak’ en komt oorspronkelijk van Un Techo para mi País, ‘een dak voor mijn land’) ligt in de werkwijze die zij han­ teert. TECHO is een vrijwillige studentenorganisatie die de ontwikkeling van een gemeenschap opdeelt in drie fasen. De eerste fase is de bouw van het huis. De tweede fase is het creëren van een sociale omgeving en het einddoel, een duurzame gemeenschap, is de laatste fase. Maar de praktijk is weerbarstiger dan de theorie en daarom zal deze fase niet altijd en overal op dezelfde manier bereikt worden. Het belangrijkste doel is de gemeenschap in beweging krijgen en het stimuleren van zelfontwikkeling. TECHO werkt met een duidelijk doel voor ogen: arme gemeenschappen zichzelf laten ontwikkelen. Door het vertrouwen dat mensen in de sloppenwijken krijgen

20

HomePlan jaarverslag 2015

door de herhaaldelijke bezoeken van de studenten van TECHO ontwikkelt men een eigen stem. De projectdeelnemers zien dat zij er niet alleen voor staan. De studenten ondersteunen de deelnemers allereerst door samen met hen een huis te bouwen in drie dagen. Hierdoor winnen zij het vertrouwen van de bewoners van de sloppenwijken. Vervolgens komen zij ieder weekend terug om samen te bespreken wat er nodig is voor de gemeenschap. Er worden doel­ stellingen benoemd en projectplannen gemaakt door de studenten, samen met de bewoners. De studenten komen uit de rijke bovenlaag, hierdoor hebben zij een netwerk waardoor zij weten waar zij op zoek moeten naar middelen om de doelstellingen te realiseren. Zij betrekken hierbij altijd de gemeenschap om hen zo ook bekend te laten worden met deze netwerken. Deze projecten veranderen niet alleen de levens van de bewoners van de sloppenwijken, ook de studenten doen onvergetelijke ervaringen op. Deze studenten zijn de toekomstige beslissers en potentiële leiders van het land. Hun ervaring met de ongelijkheid en ar­ moede in hun land zullen zij meenemen in hun latere beleidsbeslissingen. Deze unieke werkwijze, waarbij rijk en arm samen op gaan en de ontwikkeling van de armen vanuit het land zelf opgepakt wordt, is een aanpak die HomePlan graag ondersteunt.

SACBC In Zuid-Afrika werkt HomePlan samen met het Aids Office van de Southern African Catholic Bishops‘ Conference (SACBC). Deze organisatie is gespeciali­ seerd in het bieden van hulp aan wees- en kwetsbare kinderen en hun families, zelfs in de meest afgelegen (rurale) gebieden. De SACBC heeft een toegevoegde waarde voor HomePlan omdat zij het bouwproces op zich neemt en daarnaast een zeer uitgebreid zorgprogramma heeft ontwikkeld voor de doelgroep. Dit is het zogenaamde ‘OVC-project’ (Orphans and Vulnerable Children project; wezen en kwetsbare kinderen proj­ ect). De kracht van de SACBC is het enorme netwerk aan hulpverleners, de zogenaamde ‘caregivers’, ofwel hulpmama’s. Ze komen uit de gemeenschappen zelf en geven ondersteuning bij allerlei vormen van gezinshulp. Speerpunten in het OVC programma zijn educatie, medicijnverstrekking (aidsremmers) en voedselverstrekking. Maar ook hulp bij het aanvragen van officiële documenten is een belangrijke taak. De gezinnen die het OVC project ondersteunt zijn voor­ namelijk kindgezinnen (het oudste kind staat aan het hoofd van het gezin) of een oma met kleinkinderen.


1.5 Interne zaken Personeelsbeleid De kracht van onze organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken. De betrokkenheid van onze medewerkers is groot en zij zijn er trots op te werken voor HomePlan. Binnen de organisatie is ruime kennis en ervaring op verschillende vakgebieden aanwezig. De medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om workshops te volgen om zo hun kennis op specifieke vakgebieden te vergroten. Inherent aan een kleine efficiënte organisatie is dat de medewerkers een breed takenpakket en verantwoordelijkheden hebben. Het ziekteverzuim onder de medewerkers is laag. HomePlan is lid van Goede Doelen Nederland en maakt gebruik van het HR instrumentarium dat daarin wordt geboden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HomePlan heeft een MVO beleid dat nog niet voldoende uitgekristalliseerd is en aansluit op de specifieke werkgebieden van HomePlan. We houden uiteraard rekening met duurzaamheidsfactoren bij onze inkoop, waarbij we waar mogelijk kiezen voor biologische en fairtrade producten. Daarnaast werken onze partners in Latijns-Amerika samen met bedrijven die gebruik maken van FSC hout en tevens een

maatschappelijke functie vervullen. Zo heeft onze leverancier Maxima in Haïti een aparte non profit afdeling: FonMax. Zij hebben TECHO ondersteund bij het nieuwe ontwerp van het huis. Vanuit de SACBC wordt getracht binnen de projecten en tijdens de bouw een educatief component aan te brengen door kinderen uit de projecten een werkstage te bieden wanneer mogelijk. Qua materialen heeft de SACBC geen duurzaamheidsclausule. In 2016 zullen wij ons duurzaamheidsbeleid onder de loep nemen en zo een adequaat beleid benoemen met voor HomePlan relevante thema’s.

Interne controle en beheermaatregelen Betalingsverkeer Er zijn schriftelijke procedures opgesteld in het directiereglement voor het betalingsverkeer die door alle betrokkenen zijn ondertekend. Uitgangspunten hierin zijn het beperken van tekenbevoegdheden en adequaat toezicht. De penningmeester heeft een controlerende rol. Er vindt een kwartaalrapportage plaats over de baten en lasten en er wordt een

21


overzicht opgesteld van de beschikbare liquiditeiten. De tekenbevoegdheden die zijn opgenomen in het directiereglement zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel. De externe accountant ontvangt de kwartaalrapporta­ ges en heeft toegang tot de boekhouding. Eenmaal per jaar worden de procedures door de financieel directeur en de penningmeester tegen het licht gehouden, indien nodig aangepast en vervolgens met de externe accountant besproken. De jaarrekening wordt door de externe accountant gecontroleerd conform de ‘Richtlijn voor de Jaarver­ slaglegging 650’ waarna een ‘Controleverklaring van de onafhankelijke accountant’ wordt afgegeven.

Beheer van reserve Voor het beheren van de reserve heeft het bestuur specifieke voorwaarden opgesteld. De handhaving hiervan is de verantwoordelijkheid van de financieel directeur. De penningmeester houdt toezicht via de kwartaalrapportage.

Donateursdatabase De donateursdatabase is een belangrijke bron van inkomsten. Alle bestanden draaien in een beveiligde omgeving bij derden en er wordt dagelijks een backup gemaakt. Eenmaal per kwartaal controleert de financieel directeur steekproefsgewijs de donateurs­ database.

Operationele risico’s In 2015 is door de penningmeester samen met de financieel directeur een begin gemaakt met het duidelijker in kaart brengen van operationele risico’s en het formuleren van verbeterpunten. Vanwege het vertrek van de financieel directeur per 1 juni 2015 is de verdere uitwerking hiervan verschoven naar 2016. Er zal in 2016 een procesgang worden opgesteld die het mogelijk maakt om hier een continu verbeter­ proces van te maken. Ook zullen alle procedures en protocollen in kaart worden gebracht en zal er een procedure worden uitgewerkt die zal borgen dat deze actueel zijn.

22

HomePlan jaarverslag 2015


Mbali moet 30 minuten lopen naar school. Maar de tijd vliegt als je met vriendjes bent. Op school is 1 op de 7 kinderen wees. Een trieste werkelijkheid. 23


Projecten Huisvesting voor de allerarmsten, dat is de missie van Stichting HomePlan. Dit doen we samen met onze lokale partners in drie Latijns-Amerikaanse landen en in Zuidelijk Afrika. Met deze betrouw­ bare partners bereiken we de mensen die onze hulp hard nodig hebben en bieden we de nieuwe bewoners niet alleen een veilig huis, maar kunnen zij ook deelnemen aan programma’s op het gebied van educatie en medische voorzieningen. Hiermee geeft HomePlan met een huis de begun­ stigden een thuis en een toekomst.

24

HomePlan jaarverslag 2015


25


2.1 Gerealiseerde projecten per land HomePlan heeft in 2015 in vier landen gebouwd. De keuze voor deze vier landen is gebaseerd op doelmatigheid en het gegeven dat HomePlan veel kennis en ervaring heeft opgebouwd in deze landen. In 2015 waren de focuslanden: Zuid-Afrika Swaziland Nicaragua Mexico Swaziland laten we in de omschrijvingen onder Zuidelijk Afrika vallen. In Haïti is dit jaar niet gebouwd vanwege het feit dat we eerst de bouw op Haïti gedurende de afgelopen vijf jaar wilden evalueren. De uitkomsten hiervan worden in dit hoofdstuk besproken.

Doelstelling 2015

Zuid-Afrika : Haïti: Nicaragua: Mexico:

26

HomePlan jaarverslag 2015

€ 252.967 € 1.865 € 153.596 € 78.503

In Zuid-Afrika is meer besteed door succesvolle geoormerkte fondsenwerving. In Mexico is meer gebouwd doordat er een bouwreis georganiseerd is waaraan veel deelnemers hebben deelgenomen. In Haïti is niet gebouwd, de evaluatie van het project vond plaats in juli. Uit deze evaluatie is gebleken dat er een aanpassing in het huisontwerp gewenst was. In 2016 zal er gebouwd worden met dit nieuwe huisontwerp.

In 2015 is het totaalbedrag van € 486.931 besteed aan directe kosten voor projecten in bovengenoemde landen. Dit is boven begroting door de toegenomen inkomsten.

Verdeling van de projectbestedingen, verdeeld over de vier focuslanden

Realisatie 2015

€ 157.500 € 62.500 € 158.000 € 42.500

Haïti

1%

Mexico

16% Verdeling

51%

projectbesteding 2015

32% Nicaragua

Zuid-Afrika Mexico Nicaragua Haïti Zuid-Afrika


Zuid-Afrika In Zuid-Afrika heeft HomePlan in 2015 57 huizen ge­ bouwd voor een bedrag van € 252.967. Hiervan werd ook € 18.305 besteed aan de computerschool. Voor € 234.662 zijn 82 huizen gebouwd; de kostprijs van een huis komt op gemiddeld € 2.861. De overige 25 huizen zullen in 2016 afgebouwd worden. De huizen zijn als volgt verdeeld op de verschillende locaties: Pomeroy 29 Swaziland 18 Tzaneen 10

27


Pomeroy is een klein dorp in het Umzinyathi district in KwaZulu Natal. Van alle Zuid-Afrikaanse provincies is de Hiv-Aids prevalentie het hoogste in KwaZulu Natal. Hiv-Aids heeft hier hele gemeenschappen ontwricht. Deze ontwrichting heeft ervoor gezorgd dat de economie zich slecht kan ontwikkelen. De extreme armoede in het gebied is mede veroorzaakt door het vele geweld dat hier in het verleden plaatsvond. In de jaren ’80 was er praktisch continu een burgeroorlog gaande. Hierdoor hebben velen destijds hun school­ opleiding gemist. Anderen zijn het gebied ontvlucht, waardoor families uiteen zijn gevallen. HomePlan draagt bij aan een structurele verbetering van de huisvesting in dit gebied in samenwerking met de SACBC. De SACBC heeft in Pomeroy een missiepost die wordt geleid door de zusters Augustinessen. In samenwerking met lokale caregivers worden de projecten uitgevoerd. De begunstigden worden door de caregivers geselecteerd op basis van woonom­ standigheden en de samenstelling van het gezin, waarbij de meest kwetsbare families begunstigden worden. Voor hen is een gevoel van veiligheid en menswaardigheid een eerste stap richting verdere ontwikkeling. De caregivers spelen een belangrijke rol in deze verdere ontwikkeling door hun voorbeeldge­ drag, aandacht en sturing en doordat zij de mensen helpen met praktische zaken. HomePlan heeft goede ervaringen met het bouwen van huizen in Pomeroy, de samenwerking met de lokale zuster en de aan­ nemer verlopen uitstekend.

28

HomePlan jaarverslag 2015

Vanuit de gemeenschap in Pomeroy is de behoefte aan een computerschool uitgesproken, zodat de begunstigden naast de realisatie van een veilig onderkomen een opleiding kunnen volgen wat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. HomePlan heeft dit project in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen in 2015 gerealiseerd dankzij de hulp van enkele zeer betrokken donateurs. Deze computerschool is een pilot geweest naar voorbeeld van een eerder project van de Radboud Universiteit in Kwaggafontein. Twee leraressen uit Pomeroy hebben een stage gevolgd in Kwaggafontein om het onderwijs te kunnen verzorgen. Drie studenten van de Radboud Universiteit hebben ondersteuning geboden bij het opzetten van de school en het verzorgen van de juiste educatiematerialen. Inmiddels is er een volwaardige computerschool met internetcafé opgezet. Doelstelling is om vanaf 1 juni 2016 de operationele kosten te dragen met de opbrengsten vanuit het internetcafé. Inmiddels hebben 32 leerlingen de cursus afgerond. Deze tieners geven nu op zaterdagochtend spelen­ derwijs computerles aan 50 kinderen. In 2016 zal dit project geëvalueerd worden, om te kijken of een dergelijk project wellicht ook in de overige gebieden zou kunnen plaatsvinden. In 2015 heeft tevens een succesvolle pilot plaats­ gevonden in Tzaneen in de provincie Limpopo. Dit bisdom heeft de zorg voor 1.210 weeskinderen op zich genomen, waarbij nu 10 kindgezinnen zijn


geselecteerd voor een pilotproject. Dit project is uitstekend verlopen dankzij de sterke lokale leiding. Het bijzondere van dit project is dat tieners hebben meegeholpen met de bouw van de huizen. De bouwperiode heeft van maart tot en met augustus geduurd. Vanwege het succes, de makkelijke open communicatie, toewijding en energie van de lokale partner heeft HomePlan in het laatste kwartaal besloten nogmaals 10 huizen te bouwen. Deze huizen zijn eind 2015 nog onder constructie. In 2015 heeft HomePlan twee constructies uitgevoerd in Swaziland. Deze huizen zijn groter, hebben een grotere watertank en worden standaard met een toilet geleverd. De reden dat wij dit in Swaziland standaard doen is omdat de levensomstandigheden in Swazi­ land zeer slecht zijn en de gezinnen groter. Ook zijn er geen hulpprogramma’s vanuit de regering die de gezinnen ondersteunen. HomePlan heeft in 2013 reeds gebouwd in Swaziland. De bouw verliep toen moeizaam vanwege het feit dat de huizen te gespreid werden gebouwd. Inmiddels hebben we nieuwe werkafspraken gemaakt met onze lokale partner en een pilot van 10 huizen in Manzini uitgevoerd bij gezinnen die binnen het Orphanaid programma van Caritas Swaziland vallen. Tijdens de constructie hebben de tieners uit dit programma in het kader van een werkstage meegeholpen om werkervaring op te doen. Vanwege het succes van dit project is tevens besloten hier een vervolg aan te geven door

in Swaziland 15 huizen te bouwen. Deze huizen zijn eind 2015 nog onder constructie. Onze lokale partner verzorgt trajecten van voedselvoorziening, medicatie en het verkrijgen van identiteitspapieren. In Zuid-Afrika werkten wij in 2015 samen met het Aids Office van de SACBC (Southern African Catholic Bishops’ Conference, de organisatie van bisschoppen in Zuidelijk Afrika). De kracht van de SACBC is dat zij heel sterk vertegenwoordigd zijn in de afgelegen rurale gebieden, die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het Hiv-aidsvirus. Samen met de SACBC ondersteunt HomePlan de allerarmsten die zich juist in deze gebieden bevinden. Het Aids Office voert programma’s uit op het gebied van voorlichting, het verstrekken van aidsremmers, thuiszorg en de ondersteuning aan weeskinderen of zeer kwetsbare kinderen. HomePlan werkt nauw samen met de SACBC om de meest kwetsbare kinderen te voorzien van een veilig onderkomen. SACBC en HomePlan werken op een prettige open manier samen om op een zo efficiënt mogelijke wijze de allerarmsten te helpen. De SACBC vult HomePlan hierin aan en werkt professioneel en betrouwbaar. Uit een evaluatie van de Universiteit van Pretoria is gebleken dat het huisvestingscomponent binnen het project in Pomeroy van de SACBC een positieve uitwerking heeft op het welzijn van de kinderen.

29


Haiti In 2015 is het vijf jaar geleden dat een zeer zware aardbeving, op 12 januari 2010, het land totaal verwoestte. In februari 2010 was HomePlan samen met TECHO als één van de eerste hulporganisaties ter plekke om hulp te bieden. HomePlan heeft sinds 2010 394 huizen gebouwd in Haïti. Ook is er een impactmeting gehouden, hebben we bijgedragen aan een beter huisontwerp en tweemaal een veldbezoek gebracht. Hieruit hebben wij kunnen concluderen dat de huizen die wij hebben gebouwd zeker bijdra­ gen aan een beter welbevinden van de bewoners. Daarnaast hebben wij mooie initiatieven zien ontstaan in de gemeenschappen waar wij hebben gebouwd in Cabaret: een skillstrainingcenter, een medische post, een waterpomp, een bibliotheek, een dorpsplein en een school zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Na vijf jaar is de tijd gekomen om de projecten grondig te evalueren. Uiteraard ontvangt HomePlan uitgebreide rapportages over de gebouwde huizen en de resultaten die zijn geboekt. Omdat HomePlan nu al vijf jaar actief is in Haïti hebben wij in 2015 onze relatie met TECHO in het land tegen het licht gehouden en vragen gesteld die nodig zijn om onze effectiviteit te meten. In Haïti is het bijvoorbeeld veel duurder om te bouwen dan in Mexico en Nicaragua. Voor elke drie huizen in Mexico of Nicaragua kunnen we in Haïti maar twee huizen bouwen. Daarnaast is er veel corruptie en geweld, en ook worden sommige bewoners zonder pardon door de overheid weggedre­ ven van hun land (‘forced evictions’). HomePlan wil zoveel mogelijk uitsluiten dat onze projecten hierdoor geraakt worden. Ook hebben we bekeken hoe onze partner functioneert en of de methodiek van TECHO in Haïti werkt.

30

HomePlan jaarverslag 2015

Uit de evaluatie bleek dat de impact van het huis groot is op de gezinnen, aangezien de omstandighe­ den waar zij in leven zo erbarmelijk zijn. De huizen bieden veiligheid en de gezondheid van de bewoners is verbeterd doordat ze zijn bestand tegen weersin­ vloeden en door de aanwezigheid van een vloer. Het huis is van oorsprong bedoeld als transitional huis; een huis van tijdelijke aard dat de bewoners zullen aanpassen doordat hun inkomen hoger wordt en doordat zij zich verder ontwikkelen. Echter door de omstandigheden is gebleken dat de huizen worden gebruikt als permanente woning. De woning wordt gezien als eindproduct, terwijl deze niet zo ontworpen is. Daarom is het van belang dat het ontwerp wordt aangepast. De aanpassingen in het ontwerp worden in 2016 doorgevoerd waardoor HomePlan heeft besloten deze nieuwe ontwerpen af te wachten om zo meer duurzame woningen te kunnen bouwen voor de bewoners. De tweede fase projecten zijn aanwezig in drie van de negen gemeenschappen waar HomePlan heeft gebouwd. Het betreft een water- en gezondheidspro­ ject, een bibliotheek en een school. Wat blijkt is dat het moeilijk is om karretrekkers te vinden voor deze zogenoemde tweede fase projecten, met name omdat er weinig studenten in de regio actief zijn.


Een schoolvoorbeeld is een initiatief in Gariche Prince, waar HomePlan tevens heeft gebouwd. Hier heeft het lokale schoolhoofd zich sterk gemaakt voor een nieuw schoolgebouw. Vrijwilligers van TECHO hebben hem geholpen bij het ontwerp van de school en hebben hier fondsen voor geworven. In juli 2015 is de eerste steen gelegd in bijzijn van HomePlan beschermvrouwe Anke Tebbe, die zeer geraakt was door de diepe armoede in het land. Het doel is dat de school in de tweede helft van 2016 geopend zal worden voor de kinderen van deze gemeenschap. De projecten van TECHO en HomePlan worden direct met de gemeenschapsleiders uitgevoerd, daarnaast wordt er gewerkt met een betrouwbare lokale leveran足 cier. Er zijn hierin geen problemen geconstateerd die wijzen op corruptie of andere misstanden. De samenwerking tussen HomePlan en TECHO Ha誰ti wordt door beide partijen als zeer prettig ervaren. Van beide kanten wordt de openheid en professionaliteit gewaardeerd, de rapporten die worden geleverd zijn van goede kwaliteit en de informatie is volledig. HomePlan zal blijven investeren in een goede samen足 werking met TECHO in Ha誰ti.

beschermvrouwe Anke Tebbe

31


Nicaragua In 2015 heeft HomePlan, samen met haar partner TECHO, 100 huizen gebouwd in Nicaragua en daar­ mee is een bedrag van € 153.596 besteed. Hiermee komt de gemiddelde prijs van een huis in Nicaragua op € 1.536.

32

HomePlan jaarverslag 2015


Nicaragua is na Haïti het armste land van de regio en samen met TECHO is HomePlan hier sinds 2010 actief om de huisvesting voor de armste families te verbeteren. HomePlan financiert bouwprojecten in en rondom zes middelgrote en grote steden: Managua, Granada, Léon, Matagalpa, Chinandega en Masaya. Inwoners rondom deze steden leven in armoedige hutjes van plastic en zink en grote gezinnen leven in een te kleine ruimte. In de wijken waarin HomePlan actief is, ontbreken sociale voorzieningen en door de grote werkloosheid is criminaliteit een probleem voor de veiligheid van de inwoners. Het feit dat dit straat­ arme land vooral bestaat uit regenwoud en vulkanen, en de armen er praktisch geen ondersteuning krijgen, is voor HomePlan voldoende aanleiding om zich hier in te zetten. In Nicaragua zijn de afstanden relatief kort: tussen alle steden zit maximaal 1,5 tot 2 uur reistijd. Dit maakt de logistiek overzichtelijk en hierdoor kunnen studenten effectiever werken in meerdere gemeenschappen; de reistijd is immers beperkt. Daarnaast is er een relatief groot aantal studenten actief in het land, er zijn veel universiteiten en de betrokkenheid is groot.

Voor wat betreft de tweede fase projecten in de wijken heeft ook TECHO, in samenspraak met HomePlan, besloten om zich te focussen op een beperkt aantal gemeenschappen. In het geval van Nicaragua zijn dat er 16, die allen gelegen zijn rondom de zes middel­ grote steden in het land. Zo leren beide partners deze gemeenschappen beter kennen en kunnen we nog beter inspelen op de lokale behoeften. De tweede fase projecten in Nicaragua zijn meer gericht op het organiseren van activiteiten ter bevordering van de gemeenschapszin. Daarnaast worden er projecten opgezet die de gemeenschap ten goede komen zoals: Een muur rondom een schoolterrein Het verbeteren van sanitaire voorzieningen en waterprojecten Het aanleggen van een sportveld Het verbeteren en/of een aanbouw realiseren van het ‘Community House’

33


Mexico In Mexico hebben we in 2015, samen met partner TECHO, 40 huizen gebouwd voor een bedrag van € 78.503. Hiermee komt de gemiddelde prijs van een huis in Mexico op € 1.963.

34

HomePlan jaarverslag 2015


De projecten in Mexico worden voornamelijk gefi­ nancieerd door de bouwreizen die we naar Mexico organiseren. Vanwege veel belangstelling in 2015 voor Mexico als bouwreisbestemming, hebben we € 36.000 meer kunnen besteden dan begroot. Ruim 18 jaar geleden is HomePlan in Mexico gestart met haar ontwikkelingswerk. Mexico is één van de Latijns-Amerikaanse landen die het economisch goed doet. Maar het land kent ook een enorme sociale on­ gelijkheid, wat tevens het grootste probleem is. Home­ Plan richt zich met haar partner op het bestrijden van deze sociale ongelijkheid door de allerarmsten te betrekken bij de samenleving en nieuwe mogelijk­ heden te creëren. De Mexicaanse samenleving heeft een zeer rijke bovenlaag. Veel van de vrijwilligers van onze partner komen uit deze bovenlaag. Daardoor krijgt het werk in de arme gemeenschappen een extra dimensie: rijk en arm bouwen samen aan een nieuwe toekomst.

Het team van TECHO in Mexico heeft in haar strategie duidelijk aangegeven meer aandacht aan de tweede fase te willen besteden. In haar beginjaren, vanaf 2007, heeft TECHO door het hele land vele duizenden huizen gebouwd en daarom gaat de aandacht nu meer uit naar de sociale ontwikkelingsprogramma’s in de wijken waar de huizen zijn gebouwd. Ook al worden er minder huizen gebouwd in Mexico, toch blijven we graag betrokken bij onze partner. Het is vanzelfsprekend dat HomePlan erg verbonden is met de mensen en de gemeenschappen waar onze ‘HomePlan huizen’ staan, en wij graag de ontwikkelingen blijven volgen.

35


2.2 Rapportage en verslaglegging HomePlan heeft haar proces voor rapportage en verslaglegging op transparante en efficiënte wijze ingericht. In 2014 en 2015 is HomePlan hiervoor beloond met een notering in de top 10 van meest transparante goede doelen van Nederland van De Transparant Prijs. Hieronder volgt een korte omschrij­ ving van onze procedures.

Projectaanvraag procedure Projecten worden alleen uitgevoerd met betrouwbare en professionele lokale partners. Deze betrouw­ baarheid en professionaliteit kunnen wij borgen doordat wij referenties nagaan in het land zelf en ook uitgebreide deskresearch plegen alvorens een partner voor te dragen. Wij hanteren strenge criteria waaraan de partners dienen te voldoen. Zo vinden wij het cruciaal bij de keuze voor een partner dat een organisatie is ontstaan in het land zelf. Wij denken namelijk dat de lokale bevolking zelf de beste aanpak weet, echter vaak de financiën ontbreken om tot uitvoering te komen. Na het nagaan van referenties (indien mogelijk door onze lokale medewerker, danwel door veldbezoek) gaat de potentiële partnerorganisatie in Nederland nog door een meer formele ‘quickscan’, waarin allerlei juridische en organisatorische zaken worden uitgediept. Uiteindelijk neemt het bestuur het besluit of een partner voldoet aan onze eisen. Als onze partner een project aandraagt (zijnde de bouw van een x - aantal huizen en de concrete plannen voor de sociale ontwikkeling daarna) verloopt dat met een ‘projectaanvraagformulier’. Hierin komen alle zaken aan bod, variërend van de locatie, ver­ gunningen (of medewerking van lokale overheden), specifieke omgevingsfactoren, welke families en hun achtergronden, het sociale ontwikkelingsplan, even­ tuele partners die hier aan meewerken en uiteraard het huis zelf, de bouwplanning en de kosten. Indien de aanvraag binnen de door het bestuur goedge­ keurde halfjaarbegroting valt en de projectcoördinator akkoord is, kan het project verder voortgezet worden. Voor ieder project wordt een (per partner gestandaar­ diseerd) contract opgesteld, waarin de belangrijkste parameters worden vastgelegd. Daarna volgt betaling, bij grotere projecten eventueel in delen. Contracten worden altijd door twee bestuursleden ondertekend (voor 2014 was dit alleen bij projecten boven de

36

HomePlan jaarverslag 2015

€ 100.000). Wij betalen onze partners altijd uit in de door hen gebruikte valuta. Onze ervaring door de jaren heen is, dat de (negatieve) valutaverschillen minimaal zijn voor HomePlan. Daarnaast wordt onze partner met deze werkwijze nooit benadeeld bij koers­ fluctuaties en komt de bouw van de huizen daardoor niet in gevaar.

Rapportage procedure HomePlan wil een partner zijn in de projecten en naast de selectiecriteria waaraan een voorstel dient te voldoen, wordt dan ook van de lokale partner verlangd dat zij tussen- en eindrapportages opstellen. Voor deze rapportages worden heldere rapportagefor­ mulieren gebruikt waarin vragen zijn opgenomen van gemeenschapsniveau tot de ervaringen van individu­ ele begunstigden. De rapportageformulieren bestaan uit een kwalitatief gedeelte en een kwantitatief gedeelte. Het kwalitatieve gedeelte gaat uit van een actieve participatie van de doelgroep bij de evaluatie. In het kwantitatieve gedeelte van de rapportage wordt gemeten of er veranderingen kunnen worden geconstateerd ten opzichte van de beginsituatie. De beginsituatie wordt beschreven in het project­ aanvraagformulier en door HomePlan gebruikt als nulmeting. Aan de hand van de ontvangen informatie kan Home­ Plan haar donateurs informeren over de besteding van de door hen verstrekte bijdragen en voorlichting aan het Nederlandse publiek geven over de huisves­ tingsproblematiek in onze focuslanden. Daarbij gaat HomePlan verder dan alleen het maken van rappor­ tages tijdens en direct na de bouw. Zo verlangen wij naast een financiële verantwoording ook een rappor­ tage over de effecten van het huis op de bewoners en de gemeenschap na 1 jaar en na 3 jaar. Dit vanuit de overtuiging dat het huis een middel is en geen doel. Van daaruit kan gewerkt worden aan bijvoorbeeld toegang tot medische voorzieningen, verbetering van de gezondheid, veiligheidsgevoel, betrokkenheid bij de gemeenschap, inkomen en scholing.

Effectrapportages De effectrapportages van HomePlan laten ons zien wat de bouw van het huis en de vervolgactiviteiten in de gemeenschap daadwerkelijk hebben veranderd in de levens van de mensen. Vragen waaraan gedacht kan worden zijn: voelen de begunstigden zich veiliger in het nieuwe huis? Zijn zij minder vaak ziek? Is de onderlinge samenwerking in de gemeenschap


verbeterd? Zijn de kansen op een inkomen vergroot? Dit zijn hele relevante vragen en tegelijkertijd ook heel lastig om te meten en kwantitatief inzichtelijk te maken. HomePlan hanteert vragenlijsten om het effect in een gemeenschap te meten, waarin op zowel gemeenschapsniveau als op individueel niveau informatie wordt gevraagd. Op gemeenschapsniveau worden vragen gesteld over de follow up activiteiten, het aantal deelnemers, frequentie, succesverhalen en leerpunten. Daarnaast worden drie begunstigde families gevraagd naar wat het huis voor hen heeft betekend en hoe hun leven wel of niet is veranderd. Uit de effectrapportages die HomePlan heeft ont­ vangen, blijkt dat het ontplooien van activiteiten in gemeenschappen een lange adem voor met name onze partner in Latijns-Amerika verlangt. Wat wij ook zien is dat er zeker succesverhalen zijn te ontdekken, vaak op individueel niveau. Een gezin dat een kleine onderneming kan starten, vaardigheden die worden vergroot waardoor de kans op werk groter is, het gevoel van veiligheid dat toeneemt en misschien wel het belangrijkste: de mensen in de sloppenwijken ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Uit de effectrapportages kunnen we op individueel niveau concluderen dat het nieuwe HomePlan huis de bewoners een groot gevoel van veiligheid en bescher­

ming geeft. Zij leven niet meer onder erbarmelijke omstandigheden en kunnen kinderen een veilige plaats geven om op te groeien. Uit de interviews en foto’s is goed op te maken dat bewoners van hun huis een echt thuis maken: schoon, opgeruimd en soms met een winkeltje aan huis voor de verkoop van tortilla’s of snoep. Het vertrouwen van deze families in de oprechte hulp van Nederlandse vrijwilligers op bouwreis en de lokale studenten is gegroeid en deze bijzondere ervaring geeft hen hoop op een betere toekomst. HomePlan heeft geconstateerd dat het verkrijgen van kwalitatief goede rapportages veel vergt van zowel HomePlan als de partner. HomePlan verschaft huis­ vesting en werkt samen met organisaties die vervolg­ trajecten verzorgen. Het is voor HomePlan een precair proces om vast te stellen waar en op welke thema’s wij impact hebben en waarover gerapporteerd dient te worden om inzage te krijgen in de indirecte effecten van onze interventie. Om effectief samen te werken en de informatie te verkrijgen die ons inzicht verschaft hebben wij een samenwerking gezocht met de Universiteit van Utrecht en de Stichting Shared Values om de rapportage structuur onder de loep te nemen. In 2016 en 2017 zal hier een vervolg aan worden gegeven.

37


Geleerde lessen Algemeen Rapportagestructuur moet onder de loep worden genomen om effectiviteit te vergroten Verkrijgen van projectinformatie is vrijwel altijd vraag gestuurd, regelmatige projectbezoeken en een aangepaste rapportagestructuur zal dit ondervangen waardoor wij belanghebbenden diepgaander en actueler kunnen informeren

Zuid-Afrika Stageplekken voor jongeren uit projecten in Tzaneen en Swaziland geven extra dimensie Computerschool in Zuid-Afrika biedt toekomst perspectief voor kinderen uit de gehele gemeenschap in Pomeroy, hierdoor een grotere impact

Haïti Tweede fase projecten in Haïti zijn kwetsbaar en afhankelijk van één persoon Impact van het huis is door extreme armoede zeer groot Huis wordt gebruikt als eindproduct, ontwerp zal worden aangepast

38

HomePlan jaarverslag 2015


Mexico Betrokkenheid bij projecten blijft groot, ondanks afnemend aantal bouw projecten

Nicaragua Effectief werken in meerdere gemeenschappen is mogelijk gezien relatief korte afstanden tussen projectlocaties Opzet tweede fase projecten in beperkt aantal gemeen schappen is nodig om meer resultaat te bereiken in de wijken Activiteiten zijn erop gericht de gemeenschapszin te bevorderen

39


Fondsenwerving In 2015 heeft HomePlan in totaal € 820.495 aan eigen fondsen geworven. Hiermee zijn we boven begroting uitgekomen. De belangrijkste reden dat HomePlan meer gelden heeft opgehaald dan begroot ligt in het feit dat de werving bij vermogensfondsen succesvol is verlopen. De verdeling van de geworven fondsen is ­weer­gegeven in de grafiek hiernaast.

40

HomePlan jaarverslag 2015


s Actie den r e van d en ine kop se W s Ver ie u Ho gat No gre n Co Bouwreizen

Fondsen

Fondsenwerving 2015

Particuliere markt

Zakelijke markt

particulieren straatcampagnes

€ 86.416 € 187.767

zakelijke markt

€ 107.896

fondsen / stichtingen

€ 246.976

bouwreizen

€ 104.278

congregaties

€ 11.270

provisie no house wine

€ 22.919

verkoop artikelen*

5.406

€ 772.928

Baten uit acties van derden Cycling for Pomeroy

18.386

Diverse acties

26.764

€ 45.150

Overige baten overige financiële baten en lasten

2.417

2.417

Totaal

€ 820.495

Mbali en haar klasgenootjes dreunen de tafel van zes op. Mbali is gek op wiskunde, en op Engels. Ze gaat heel graag naar school!

41


3.1 Particuliere markt

3.2 Zakelijke markt

In totaal heeft HomePlan in 2015 € 274.183 gewor­ ven op de particuliere markt. Omdat er geen actieve werving heeft plaatsgevonden op de particuliere markt is dit bedrag iets teruggelopen ten opzichte van vorig jaar. Door veranderend geefgedrag is het moeilijk om de doelgroep te bereiken met relatief weinig middelen en een geringe landelijke naams­ bekendheid. Het is gebleken dat particulieren wel gedreven zijn om een actie op te zetten, bijvoorbeeld bij deelname aan een bouwreis waarbij zij in hun eigen netwerk donaties werven om de gevraagde do­ natie bij elkaar te sparen. HomePlan speelt hier op in door tools aan te bieden aan de deelnemers die het sparen vergemakkelijken. Zo hebben we eind 2015 de eerste stappen naar een online donatiemodule gezet welke begin 2016 in gebruik wordt genomen.

Al sinds de oprichting heeft HomePlan een directe link met het bedrijfsleven, vooral de bouwwereld is een sector die sterk betrokken is bij de activiteiten van HomePlan vanuit het oorspronkelijke netwerk rondom oprichter Jan Tebbe. De bouwwereld is echter tevens een sector die geraakt is door de crisis. Ondanks dat er voorzichtige positieve geluiden te horen zijn dat deze markt weer aantrekt, bemerken wij dat bedrijven nog voorzichtig zijn in het aangaan van een partnerschap met goede doelen. Vanuit de bouwreizen en bestaande netwerken zijn er voldoende prospects die aangeven interesse te hebben in een samenwerking met HomePlan, de daadwerkelijke conversie blijft hierin echter achter. Dit heeft een directe invloed op de inkomsten vanuit de zakelijke markt. In plaats van de beoogde groei zijn de inkomsten achtergebleven. Voor de inkomsten betekende dit concreet dat er in 2015 in totaal € 107.896 is binnengekomen. Dit is een daling ten opzichte van 2014. De belangrijkste reden hiervoor is dat vier woningbouwcoöperaties hun donateurschap aan HomePlan hebben opgezegd vanwege veran­ derende wetgeving. Hierdoor mogen zij niet langer financiële steun verlenen aan goede doelen die buiten Nederland projecten uitvoeren. Op contractbasis heeft HomePlan totaal € 107.896 ontvangen in plaats van de beoogde € 112.500. De inkomsten door vrije giften en acquisitie zijn uitgekomen op een bedrag van € 23.812 in plaats van de begrote € 67.500.

Bestaande donateurs worden regelmatig geinfor­ meerd over het laatste nieuws. Er is niet actief geworven op de particuliere markt, omdat de afgelopen jaren middels diverse tests is gebleken dat werving niet succesvol is. De kosten per donateur zijn hoog en de terugverdientijd lang. Wij hebben er onder andere door deze resul­taten voor gekozen om in ieder geval tot en met 2016 onze fondsenwervende focus te richten op vermogensfondsen en het bedrijfsleven.

Conclusie Het aantal particuliere donateurs is in 2015 afgeno­ men, wat te wijten is aan het natuurlijke verloop van donateurs en de focus van HomePlan op de zakelijke markt en vermogensfondsen. Het aantal particulieren dat HomePlan structureel ondersteunt is met 15% afgenomen.

Nieuwsbrieven HomePlan heeft vier nieuwsbrieven per post verzon­ den aan de particuliere donateurs. Op basis hiervan is totaal € 18.404,72 geworven. De respons op deze mailings ligt rond 11% met een gemiddelde gift van € 17,40. Over het gehele jaar neemt het aantal giften per nieuwsbrief geleidelijk af, maar de hoogte van de gemiddelde gift is wel iets toegenomen ten opzichte van 2014. Daarnaast wordt regelmatig een nieuws­ brief via e-mail verzonden. Deze e-mailnieuwsbrieven worden goed gelezen met een openingsratio van gemiddeld 44% bij het particulieren bestand en 58,2% bij het bestand van bouwreisdeelnemers.

42

HomePlan jaarverslag 2015

Wij bieden onze zakelijk donateurs verschillende donatiemogelijkheden, namelijk een partnerschap als Vriend, Duurzaam Partner of Projectsponsor. Iedere vorm staat voor een bepaald bedrag met daaraan gekoppeld een communicatie-toolkit. Voor onze Duurzame Partners en Projectsponsoren geldt tevens dat zij tegen kostprijs mogen deelnemen aan een bouwreis. Onze insteek is om zakelijke donateurs voor meerdere jaren te binden om zo de continuïteit van HomePlan te bevorderen. De overige donaties zijn binnengekomen via incidentele giften, zoals een kerstactie of een jubileumactie. HomePlan besteedt aan alle giften aandacht door het sturen van een per­ soonlijke bedankbrief en tevens door de mogelijkheid van een officiële cheque overhandiging. Ondanks dat er een afname is te zien in de inkomsten vanuit zakelijke donateurs blijft het zakelijke segment


de aandacht van HomePlan behouden. De betrok­ kenheid die deelnemers vanuit een bouwreis hebben, dient te worden vastgehouden en te worden uitge­ breid. Daar zal in 2016 de focus op komen liggen. Er zal tevens getracht worden de grootzakelijke markt te binden aan HomePlan.

3.3 Vermogensfondsen In 2015 is € 246.976 geworven bij vermogens­ fondsen. Dat is 30,3 % van de totale jaarkomsten geworven uit de bijdrage van fondsen, waarmee een belangrijk gedeelte van onze huisvestingsprojecten wordt gefinancierd. Binnen werving bij vermogensfondsen is het lastig te voorspellen of een verzoek wordt ingewilligd of niet. Zowel door het jaar heen als ook voor de begroting van 2015 is dit moeilijk voorspelbaar geweest. Daarnaast gaat het om grote bedragen die aange­ vraagd worden bij één partij, waardoor de spreiding van risico bijzonder laag is. De afhankelijkheid van bepaalde fondsen is een risico. Over het algemeen hanteren vermogensfondsen een onafhankelijkheids­ positie, waarmee een fonds wil voorkomen dat de begunstigde organisaties afhankelijk van hen worden. Dit beleid uit zich o.a. in: maximale steun gedurende bepaalde periode (dikwijls 2, soms 3 jaar achtereen) en daarnaast aantoonbare inkomsten uit andere fondsen. Ook het feit dat vele organisaties, net als HomePlan, de vermogensfondsen benaderen voor steun werkt ons dikwijls tegen. De vraag om een specificatie van het werkgebied qua criteria, zoals thema’s en focuslanden, is één van de reacties van de vermogensfondsen om de grote vraag om steun beter te kunnen bedienen. Om met een bepaalde mate van zekerheid te beginnen heeft HomePlan een donatie waarvan de toezegging in 2014 is gevallen meegenomen naar 2015.

De ambitie voor 2016 is geformuleerd in de begro­ ting. Daarnaast zal worden gestreefd de inkomsten uit diverse kleinere fondsen (tot maximaal € 10.000) te behouden en één of meerdere fondsen te binden voor een langere periode, bij voorkeur voor 3 jaar. Om de inkomsten vanuit vermogensfondsen te ­spreiden en de risico’s beter beheersbaar te maken, zal voor 2016 tevens worden getracht de wervingsmomenten te spreiden.

3.4 Bouwreizen in 2015 Dit jaar hebben we voor het zevende achtereen­ volgende jaar bouwreizen georganiseerd, sinds de ­introductie van dit concept in 2009. Bouwreizen worden gezien als een middel om donateurs te betrekken bij de projecten van HomePlan, een zogenoemd ‘kijkje in de keuken’. Naast betrokkenheid van de bouwreisdeelnemers op de inhoud van onze projecten, is het ook van belang dat het project, waarin tijdens de reis wordt meegebouwd, financieel gesteund wordt. Deelname aan een bouwreis is daar­ om gekoppeld aan een vaste donatie van € 2.000 per deelnemer. Deelnemers bouwen zelf mee aan het huis waaraan zij financieel bijdragen. Daarnaast be­ talen alle deelnemers de eigen reis- en verblijfkosten. Duurzame partners van HomePlan zijn vrijgesteld van de vaste donatie, omdat zij HomePlan reeds steunen met een jaarlijks bijdrage die in dezelfde lijn ligt.

HomePlan heeft continu gezocht naar nieuwe fondsen. Hierbij zijn de criteria steeds nauwkeurig gescreend, zodat een fonds zo gericht mogelijk benaderd kan worden.

43


De kracht van bouwreizen zit in het initiatief van een gastheer, waarvoor deze binnen het eigen netwerk relaties actief benadert om kennis te maken met de projecten van HomePlan door deelname aan een bouwreis. Op deze manier komt HomePlan steeds in contact met nieuwe netwerken. In vijf reizen reisden afgelopen jaar in totaal 76 deel­ nemers af naar de projectlanden Mexico, Nicaragua en Zuid-Afrika, om zelf mee te bouwen aan een huis en om met eigen ogen te zien hoe, waar en bij wie het gedoneerde geld terecht komt. Maar liefst drie keer vertrokken bouwreisdeelnemers naar Mexico; in januari, maart en september. Voor de reis van september had duurzaam partner Retail Bouw Management, actief in het begeleiden en coör­ dineren van winkelverbouwingen en (her)inrichtings­ projecten, haar onderaannemers uitgenodigd om mee te bouwen aan een nieuw huis voor de allerarmsten. In oktober werd een bouwreis naar Zuid-Afrika georganiseerd. Het gezelschap reisde naar ons bouwproject in Pomeroy in de provincie KwaZulu

44

HomePlan jaarverslag 2015

Natal. In Pomeroy werden in 2014 ook al twee keer bouwreisdeelnemers ontvangen. Net als vorig jaar werd ook deze groep zeer gastvrij ontvangen door medewerkers van de lokale partnerorganisatie onder leiding van zuster Madeleine. De laatste reis van 2015 was de eerste volwaardige bouwreis naar Nicaragua, deze vond plaats in november. Het initiatief voor deze bouwreis kwam van Bouwmaat Amsterdam. Klanten en medewerkers kregen de gelegenheid om mee te gaan op de bouwreis. De opzet qua bouwen en projectbezoeken is gelijk aan de bouwreizen in Mexico, vanwege de gelijke aanpak van de partnerorganisatie TECHO in beide landen. Cultuur, natuur en klimaat zorgden voor een onderscheidend nevenprogramma waardoor een bouwreis naar Nicaragua een geheel eigen karakter heeft. De deelnemers komen enthousiast en enorm geïnspi­ reerd terug van een bouwreis. Naar aanleiding van de persoonlijk ervaring tijdens een bouwreis, dragen de deelnemers HomePlan een zeer warm hart toe. Op het gebied van fondsenwerving blijven de bouwreizen


een belangrijke pijler voor HomePlan, omdat deelna­ me aan een bouwreis gepaard gaat met een donatie aan HomePlan. Met een opbrengst van € 104.278 zijn de direct aan bouwreizen gerelateerde donaties goed voor 13% van de jaarinkomsten in 2015. Sinds de start van de bouwreizen hebben al 288 mensen deelgenomen aan één of meerdere van onze bouwreizen. Deze deelnemers vertegenwoordigen in totaal 135 bedrijven, waarvan 25 nieuwe bedrijven in 2015 op deze manier kennismaakten met de projecten van HomePlan. Om de medewerkers van HomePlan te ontlasten in de organisatie en nazorg van de bouwreizen, wordt deze pijler door een separate commissie uitgevoerd. Belangrijke reden hiervoor is dat de organisatie van bouwreizen niet direct bijdraagt aan de primaire doelstellingen van HomePlan en daarom veel tijd zou vragen van de medewerkers. De Commissie Bouwrei­ zen komt regelmatig bijeen voor de afstemming van de geplande bouwreizen en om terug te kijken op de afgelopen reizen. In 2015 bestond de commissie uit drie vrijwilligers. Daarbij een groep vrijwilligers die als begeleider meegaan op één van de reizen; zij dragen de HomePlan-gedachten uit en bewaken het concept. Terugkijkend op zeven jaren waarin we bouwreizen organiseren, worden wij er steeds meer van door­ drongen dat de bouwreizen ook risico’s met zich meebrengen. Dat is een kritisch punt, waar we zeer zorgvuldig mee om dienen te gaan. Immers, wanneer er zaken minder goed verlopen, wordt in eerste instantie HomePlan daar op afgerekend en kan dat ten koste gaan van de reputatie, wat voor een goede doelenorganisatie cruciaal is. Daarom is medio 2015 een plan gelanceerd om de bouwreizen te begeleiden door HomePlan vertegenwoordigers. Deze vertegen­ woordigers/begeleiders zijn ervaren bouwreizigers in het betreffende land, kennen de lokale contact­ personen, zijn bekend met de lokale gebruiken, ken­ nen de HomePlan-organisatie en haar uitgangspunten goed. Hierdoor kunnen de begeleiders makkelijk anticiperen op de groep, het proces en het program­ ma van de bouwreis. De gastheer kan zich volledig richten op de groep, immers het zijn diens relaties. Door deze aanpak verwachten we de kwaliteit van de bouwreizen goed te kunnen bewaken. Dit plan zal verder verfijnd worden, zodat het vanaf 2016 ook als zodanig in werking kan treden.

De spin-off naar aanleiding van de persoonlijk ervaring tijdens een bouwreis, blijkt voornamelijk te bestaan uit een zogenoemd ambassadeurschap van HomePlan bij de bouwreisdeelnemers. Bij de introductie van de bouwreizen was de verwachting dat met name veel bedrijven, na de unieke kennis­ making met HomePlan tijdens een bouwreis, graag een duurzame verbintenis met HomePlan aan wilden gaan. Structurele financiële steun, verspreid over meerder donateurs/bedrijven, is voor organisaties als HomePlan enorm van belang om de continuïteit in de uitvoering van de projecten te kunnen borgen. De praktijk wijst echter uit dat bedrijven een deelname aan een bouwreis reeds zien als een forse financiële steun, waardoor ze geen verplichting voor langere termijn met HomePlan aan willen gaan. De nog niet volledige herstelde economische situatie is hiervan mede een belangrijke oorzaak. Ambities voor 2016 worden gedefinieerd in een begroting op directe inkomsten uit bouwreizen. Daarnaast blijft de focus liggen op de kwaliteit van de reizen, niet op het aantal reizen. Concreet houdt dit in dat gestreefd zal worden meer bedrijven te verbinden aan HomePlan, door vanuit de persoonlijke ervaring een strakkere opvolging te geven. Immers, de deelnemers hebben een unieke ervaring mogen beleven met HomePlan.

45


3.5 Congregaties HomePlan heeft in 2015 een bedrag van € 11.270 geworven onder kloosters door middel van twee pro­ jectaanvragen gericht op Swaziland. Deze opbrengst ligt € 3.730 lager dan begroot. De beschikbare gelden voor goede doelen bij kloosters en congregaties nemen af en zij moeten selectiever omgaan met projectaanvragen, zo blijkt uit de respons op de aanvragen. HomePlan onderhoudt regelmatig contact en heeft een aantal kloosters en congregaties in het bestand die al enkele jaren achtereen een bijdrage geven. Wij zullen hen dan ook blijven benaderen aan de hand van passende projectaanvragen.

46

HomePlan jaarverslag 2015

3.6 No House Wine en Lonka blikken De opbrengst van de verkoop van No House Wine is uitgekomen op € 23.889, wat boven de begroting van € 10.000 ligt. In juni 2015 is voor een nieuwe cam­ pagne door fotograaf Erik Hijweege een fotoreportage gemaakt in Pomeroy, waar HomePlan huizen bouwt. Dit in opdracht van Jeroen Tebbe, oprichter van No House Wine in samenspraak met HomePlan. Er zijn verscheidene Zulu mama’s bezocht in hun HomePlan huizen, er is samen met de vrouwen gepraat en gekookt, wat tot prachtige beelden heeft geleid. Van deze beelden hebben Erik en Jeroen een mooie campagne gemaakt welke de media op verschillende manieren heeft bereikt:


De opbrengst va de blikkenverkoop was in 2015 â‚Ź 1.517. HomePlan heeft de laatste partij blikken ter beschikking gekregen van Lonka, die deze op maat gemaakte snoepblikken gevuld met Lonka fudge eerder liet produceren. HomePlan heeft geprobeerd de blikkenverkoop in 2015 een boost te geven zodat de laatste partij blikken verkocht kon worden. Dit is niet gelukt, maar desondanks is er toch een redelijke opbrengst gerealiseerd.

47


communicatie HomePlan vindt een transparante communicatie met donateurs en partners van groot belang. Jaarlijks wordt het jaarverslag ingediend bij De Transparant Prijs (een initiatief van Price Water­ house Coopers) voor goede doelen. In 2015 is HomePlan voor het tweede jaar op rij met het jaarverslag van 2014 in de top 10 van meest transparante doelen geÍindigd.

48

HomePlan jaarverslag 2015


Tijdens de pauze stroomt het schoolplein vol. In totaal zitten er 531 kinderen op school. 49


Om iedereen op de juiste wijze te kunnen voorzien van passende informatie maken wij gebruik van diverse communicatiemiddelen. Een overzicht hiervan is weergegeven in onderstaande communicatiematrix.

Belanghebbenden

Website E-mailing

Sociale media

Bezoek

Telefonisch Jaarverslag contact

Rapportage

Particulieren donateurs Zakelijke donateurs Vermogensfondsen & major donors Bouwreisdeelnemers Nederlands publiek Vrijwilligers Partnerorganisaties

Communicatie per belanghebbende Communicatie met particulieren HomePlan heeft 5.814 particuliere donateurs die ons ondersteunen met een structurele gift via een machtiging. Daarnaast hebben wij een groep dona­ teurs die ons incidenteel ondersteunt met een gift of door middel van een actie. HomePlan informeert iedere particulier, donateur of geïnteresseerde op een passende manier. Zo maken we gebruik van nieuwsbrieven per post, e-mailings, sociale media en persoonlijke gesprekken. Wij laten ons graag informe­ ren over hetgeen bij onze particuliere belanghebben­ den speelt. Volgend jaar zal er wederom een enquête onder donateurs en particuliere belanghebbenden plaatsvinden om zo de tevredenheid over de informa­ tievoorziening door HomePlan te peilen.

Communicatie met zakelijke relaties Zakelijke relaties worden op de hoogte gehouden van de projecten en activiteiten binnen HomePlan middels e-mailings, nieuwsbrieven per post, telefonisch contact en sociale media. Zakelijke relaties worden éénmaal per jaar telefonisch geïnformeerd en éénmaal per jaar bezocht om hen zo te informeren over de activiteiten van HomePlan. In plaats van het organiseren van een jaarlijkse netwerkbijeenkomst is er in 2015 voor gekozen een

50

HomePlan jaarverslag 2015

informelere bijeenkomst in de vorm van een bene­ fietavond voor zakelijke contacten, particulieren en bouwreisdeelnemers te organiseren.

Communicatie met bouwreisdeelnemers Sinds 2009 organiseert HomePlan bouwreizen en met 26 bouwreizen tot en met 2015 heeft HomePlan een grote groep zeer betrokken donateurs. In totaal hebben reeds 288 mensen deelgenomen aan een bouwreis om zelf mee te bouwen aan het huis voor een arm gezin. Zij zijn daardoor veel meer dan een donateur, zij zijn ware ´ambassadeurs´. Deze ambassadeurs worden door HomePlan gekoesterd. Zij hebben meegemaakt waar HomePlan voor staat en dragen dit uit voor en namens HomePlan. Na een bouwreis wordt een reünie georganiseerd, daarnaast blijven zij geinformeerd via de nieuwsbrie­ ven en social media. HomePlan verzorgt één keer per jaar een (netwerk)bijeenkomst waarop deze bouwreis­ deelnemers elkaar kunnen treffen. Er komen diverse mooie initiatieven voort uit de HomePlan bouwreizen, zowel op particulier als zakelijk vlak. De bouwreis­ deelnemers worden sinds 2015 meer specifiek gein­ formeerd over de ontwikkelingen omtrent bouwreizen door middel van specifieke bouwreismailingen. In 2015 zijn er vier mailingen verzonden die specifiek gingen over de HomePlan bouwreizen.


Omdat wij de bouwreisdeelnemers direct een kijkje in de keuken laten nemen wordt er tijdens de reizen aandacht besteed aan het bespreken van diverse onderwerpen die de bouwreisdeelnemers zijn opge­ vallen en die zij wensen te adresseren. Dit gebeurt in een evaluatie direct na afloop van de constructie en het projectbezoek van eerdere bouwprojecten. Tijdens deze evaluaties bieden wij de deelnemers de mogelijkheid om verbeterpunten aan te geven per thema zoals bijvoorbeeld de constructie, interactie met begunstigde families, groepsdynamiek, project­ bezoeken en informatie en communicatie rondom de bouwreis. Deze informatie wordt verwerkt door de bouwreiscommissie welke is belast met de organisa­ tie en het beleid van de bouwreizen.

Communicatie met fondsen en major donors Vanuit de werkorganisatie worden fondsaanvragen gedaan bij vermogensfondsen die geoormerkt geld genereren. Met een concreet projectvoorstel wordt om specifieke hulp gevraagd. De rapportage over de projecten vindt plaats via het format van het fonds of het HomePlan format. HomePlan heeft een rapporta­ ge format gemaakt waarin op heldere en transparante wijze het verloop van het project wordt weergegeven en een financiële verantwoording wordt afgelegd. Dezelfde wijze van communiceren wordt gevolgd bij donateurs die geoormerkte gelden doneren. Major donors worden éénmaal per jaar persoonlijk bezocht door de directeur en geïnformeerd over de besteding van de gelden en impact van hun gift. Deze donoren koppelen direct aan ons terug deze informatie en het persoonlijke contact te waarderen. In 2015 heeft HomePlan van zeven fondsen financiële steun ontvangen.

Communicatie met congregaties HomePlan werkt samen met partnerorganisaties die vanuit een humanitair standpunt werken en een christelijke grondgedachte hebben die is gebaseerd op naastenliefde. HomePlan heeft vanuit dat stand­ punt congregaties en kloosterorden benaderd met aansprekende projectvoorstellen. In 2015 hebben wij twee mailingen verzonden aan in totaal 91 kloosters en congregaties gericht op Swaziland. Door middel van bedankbrieven met uitleg over de besteding worden de giften die voortkomen uit deze mailingen verantwoord.

Communicatie met partnerorganisaties In Zuid-Afrika is HomePlan projectmedewerker Ricus Dullaert actief. Vanuit Nederland heeft HomePlan nauw contact met hem en onze lokale partnerorgani­ saties in de projectlanden. De projectverantwoordelijke heeft wekelijks contact om zo het verloop van de projecten door te nemen met de lokale medewerkers en eventuele knelpunten te signaleren. Onder andere via Skype gesprekken worden de lopende projecten besproken en de lijnen kort gehouden. Het afgelopen jaar hebben een aantal projectbezoe­ ken plaatsgevonden vanuit de werkorganisatie. De landen Haïti, Nicaragua en Zuid-Afrika zijn bezocht. Hierdoor wordt het persoonlijk contact met de lokale partners verbeterd en verloopt de samenwerking beter. Met name in Haïti is door de evaluatie ook de samenwerking grondig besproken. Hieruit kwam naar voren dat de openheid van HomePlan en de betrokkenheid zeer gewaardeerd wordt. De geza­ menlijke besprekingen hebben ertoe geleid dat het huisontwerp verbeterd gaat worden. HomePlan streeft er naar ieder jaar met een projectland een dergelijke evaluatie te hebben.

51


Ambassadeur HomePlan In 2015 heeft Maaike Widdershoven haar ambassa足 deurschap voor HomePlan op verschillende manieren uitgedragen. Zo is zij zeer actief op sociale media en besteedt zij regelmatig aandacht aan HomePlan op Twitter en Facebook. Op 18 januari is Maaike te gast geweest in het televisieprogramma Van Bavel tot Budel van Omroep Brabant, waarbij ze onder andere over haar reis voor HomePlan naar Zuid-Afrika heeft verteld. Tijdens de HomePlan benefietavond op vrijdag 20 november heeft Maaike een optreden verzorgd voor de aanwezige donateurs en achterban van HomePlan.

HomePlan in de media Onze doelstelling in 2015 ten aanzien van free publicity is bereikt middels diverse plaatsingen in de media. Een aantal artikelen uitgelicht: de MooiRooi krant op 11 maart over de bouwreis naar Mexico

een paginagroot artikel in Cobouw op 5 juni over het werk van HomePlan

artikel in Groeiend Best op 27 oktober over de bouwreis naar Mexico

Heeze24.nl over de kunstexpositie van Harry van der Wee t.b.v. HomePlan op 10 november

HomePlan heeft veel uitingen in de media te danken aan een trouwe groep donateurs en betrokkenen die een actie opzetten in het kader van bijvoorbeeld een bouwreis. Ook de kunstexpositie is een voorbeeld van een particulier initiatief.

52

HomePlan jaarverslag 2015


Online communicatie

Website:

Gemiddeld

2.965

bezoekers per maand

volgers Facebook Social media: eind 2015 hadden we

1.118

Bezoekers blijven gemiddeld

0,56

seconden op de website

Totaal aantal bezoeken is gestegen met

127% t.o.v. 2014

volgers Twitter

leden LinkedIn

569

119 53


Donateurs

in beeld

54

HomePlan jaarverslag 2015


Sponsorloop

door Basisschool de Berckacker Op woensdag 10 juni vond de sponsorloop voor HomePlan plaats bij basisschool de Berckacker in Veldhoven. Het was een stralende dag waarbij zo’n 240 kinderen zich geweldig hebben ingezet om zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen voor een HomePlan huis in Mexico! De allerkleinsten liepen een route van maar liefst 3,5 kilometer door de wijk. Op woensdag 8 juli werd het fantastische eindbedrag van ₏ 4.500 bekend gemaakt middels een chequeoverhandiging. Hiermee is een huis gebouwd voor een arm gezin in Mexico.

55


EEN BLIK VOORUIT,

MEERJAREN STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN 2015

56

HomePlan jaarverslag 2015


HomePlan heeft eind 2013 tijdens strategische sessies de belangrijkste beleidsbepalingen vastgesteld voor de periode 2014 - 2016. Wij hopen door het aanbrengen van deze focus de toekomst te waarborgen en kansen te creĂŤren om uiteindelijk meer mensen te helpen aan een huis, thuis en toekomst. Eind 2015 is wel een eerste verkennende stap gezet in het meerjarenplan voor de periode 2017-2019.

Na de pauze gaat Mbali weer hard aan de slag. Dit keer krijgt ze Engelse les.

57


De belangrijkste beleidsbeslissingen worden in de volgende alinea benoemd.

5.1 Strategie 2014-2016 Projecten 2014-2016 In welke landen willen we actief zijn? HomePlan wil in minimaal drie landen actief zijn, dit om voldoende spreiding te hebben. Zo blijven wij ons concentreren op de projectlanden Zuid-Afrika, Ha誰ti en Nicaragua. Daarnaast gaan wij ons ori谷nteren op een vierde land, voor het geval een land zou wegvallen en het risico van afhankelijkheid te vermijden. Er zal een jaarlijkse review plaatsvinden, om te monitoren op het gebied van inhoudelijke kwaliteit van het project en mogelijkheden voor fondsenwerving. Om de laatstge足 noemde reden zal Mexico over de komende drie jaar als projectland worden afgebouwd. Qua bouwreizen zal Mexico de komende drie jaar wel nog ondersteu足 ning ontvangen.

58

HomePlan jaarverslag 2015

Beperken we ons tot huisvesting of ook sociale ontwikkeling? De mogelijkheid van het financieren van de fase van sociale ontwikkeling wordt opengesteld. Er zijn wel een aantal basisvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden:

De basis van de HomePlan projecten blijft huisvesting. Dat is onze kracht en ons onderscheidend vermogen. De ruime meerderheid van de kosten dient in het huisvestingsgedeelte van een project te zitten.

Toevoegen van sociale ontwikkeling aan een project dient de fondsenwervingsmogelijkheden te vergroten, HomePlan kan op deze wijze een totaalproject bieden aan beschikbare fondsen.


Fondsenwerving 2014-2016

Communicatie 2014-2016

Particulieren

Het communicatiebeleid van HomePlan zal in 20142016 gericht zijn op zowel de zakelijke markt als de particuliere markt. Voor de particuliere markt is de communicatie erop gericht om de naamsbekendheid te vergroten om zo de mogelijkheid van werving op de particuliere markt in de toekomst te vergroten. In de zakelijk markt dient de communicatie de fondsenwer­ ving te ondersteunen.

HomePlan heeft in de afgelopen jaren verscheidene tests gedaan op het gebied van particuliere fondsen­ werving. Wij hebben testen gedaan middels: door-todoor werving, straatwerving en telemarketing. Deze methoden zijn niet succesvol gebleken. De kosten per donateur zijn hoog en de terugverdientijd lang. Wij hebben er onder andere door deze resultaten voor gekozen de komende drie jaar onze fondsenwer­ vende focus te richten op vermogensfondsen en het bedrijfsleven.

Zakelijke fondsenwerving Ondanks dat de crisis de bouwwereld heeft getrof­ fen in al zijn aspecten zien wij kansen om hier te groeien. HomePlan heeft een zeer relevant netwerk en zeer betrokken ambassadeurs. Deze zullen actief betrokken worden om de groei te kunnen realiseren. Wij bieden een concreet pakket aan voor maatschap­ pelijk betrokken ondernemingen. Daarnaast bieden de bouwreizen een onderscheidend element, op deze manier kan een bedrijf concreet meebouwen aan huizen die zij sponsoren. Deze kennismaking met de families voor wie de huizen bestemd zijn is een zeer emotionele ervaring die de binding met HomePlan versterkt.

Vermogensfondsen In de periode 2014-2016 is een belangrijke rol weggelegd voor vermogensfondsen binnen Home­ Plan. Wij hebben in de afgelopen jaren kunnen constateren dat onze projecten uit Zuid-Afrika en Haïti goed aansluiten bij de criteria van vermogensfondsen. De inkomsten zijn in de afgelopen drie jaren dan ook sterk toegenomen. Om deze reden hebben wij voor de komende drie jaar een focus aangebracht in de werving richting vermogensfondsen. Door een verbreding in de te ondersteunen facetten van een project, is ook het aantal fondsen toegenomen, waarvoor wij een aanvraag kunnen indienen.

Vrijwilligers 2014-2016 HomePlan heeft in januari 2013 een vrijwilligersplat­ form gelanceerd. Echter de gevraagde betrokkenheid op basis van eigen initiatieven is minder dan ver­ wacht. Na de lancering heeft het veel moeite gekost om vrijwilligersprojecten draaiende te krijgen vanuit initiatieven die door vrijwilligers zelf werden aangedra­ gen. Op basis daarvan is besloten een andere insteek te kiezen. Vanuit de werkorganisatie en bestuur wordt een coördinatie vrijwilligers team opgericht. Dit team zal zelf activiteiten en projecten definiëren, toetsen op haalbaarheid en op basis daarvan direct een vrijwilliger met de juiste competenties vragen. Het vrijwilligersbeleid zal gericht zijn op ‘vragen om hulp’ in plaats van het ‘vragen om initiatief’. HomePlan zal ook in 2016 deze strategie blijven volgen waarbij wij wel zeer strak zullen sturen op resultaten en na de halfjaarlijkse rapportage bijsturen indien dit gewenst is.

59


5.3 Meerjarenbegroting 2014-2016 De beschreven prioriteiten vertalen zich als volgt in de meerjarenbegroting, waarin wij een aanpassing hebben gedaan op basis van de resultaten van 2014. Aangezien de inkomsten een terugloop hebben laten zien, hebben wij vanuit het voorzichtigheidsbeginsel de meerjarenbegroting aangepast om zo een realis­ tischer beeld met de daarbij behorende inkomsten

en uitgaven weer te geven. Aan het eind van 2015 hebben wij wederom geanalyseerd hoe de inkomsten zich hebben ontwikkeld en is de begroting 2016 naar beneden bijgesteld om een realistischer beeld te kunnen geven aangezien de inkomsten in 2015 door een grote gift van een vermogensfonds hoger zijn uitgevallen.

Meerjarenbegroting 2014-2016 2014

2015

2016

€ 638.052

€ 723.000

€ 762.765

€ 42.889

€ 4.000

€ 4.220

€ 3.508

€ 3.000

€ 3.165

€ 684.449

€ 730.000

€ 770.150

€ 463.623

€ 539.246

€ 576.993

€ 28.758

€ 32.022

€ 32.342

€ 105.425

€ 112.657

€ 112.996

€ 53.593

€ 46.075

€ 47.819

€ 651.399

€ 730.000

€ 770.150

€ 33.050

€-

€-

Baten Baten uit eigen fondsenwerving * Baten uit acties van derden Overige Baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Doelstelling huisvestingsprojecten Doelstelling voorlichting Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en Administratie Som der lasten Saldo

Meerjarenbegroting 2014-2016 2014

2015

2016

71,9%

78,3%

79,1%

Besteed aan doelstelling in % van de som der lasten

75,6%

78,3%

79,1%

Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen fondsenwerving

16,5%

15,6%

14,8%

8,2%

6,3%

6,2%

Ratio’s: Besteed aan doelstelling in % van de totale baten

Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten

60

HomePlan jaarverslag 2015


5.3 Doelstellingen 2014-2016 Vanuit de meerjarenstrategie zijn verder de volgende ambities voor 2014-2016 geformuleerd. Hierin is de aangepast versie van de begroting voor 2016 opgenomen. Doelstelling 2016 Projecten: Algemeen

Fondsenwerving: Zakelijke markt

Doelstellingen 2014-2016

Focus op Haïti, Zuid-Afrika en Nicaragua. De projecten in Mexico zullen geleidelijk aan Verdere monitoring van projectprocedu­ worden afgebouwd met uitzondering re en effectrapportages. van de bouwreizen. Veldbezoeken ter evaluatie van de lopende projecten. € 554.218 besteden aan projecten binnen de focuslanden.

Particuliere markt

€ 205.000 door nadruk op het behoud van bestaande particuliere donateurs.

Groei op zakelijk segment door con­ creet MBO pakket en pros­pecting via netwerk. Nadruk ligt op behoud bestaande donateurs, werving heeft geen focus.

Vermogensfondsen

€ 280.000 project gerelateerde giften door fondsen. Door aansprekende projectvoorstellen wil HomePlan de focus leggen op een vruchtbare relatie.

Uitbreiding aantal vermogensfond­ sen, door verbreding van criteria, naast huisvesting ook mogelijkheden in vervolgtrajecten.

Communicatie & Voorlichting

Een ambassadeur/ BN’er betrokken maken bij het werk van HomePlan en dit actief laten uitdragen.

Communicatie richting particulieren om mogelijkheden toekomstige particuliere werving te vergroten.

Bouwreizen

€ 70.000 door meerdere reizen naar Mexico, Nicaragua en Zuid-Afrika.

Bouwreizen blijven een pijler en fondsenwervend instrument van HomePlan.

Vrijwilligersnetwerk

Het betrekken van vrijwilligers bij van te voren op haalbaarheid getoetste activiteiten geïnitieerd vanuit HomePlan door het Coördinatieteam Vrijwilligers.

De vraag om initiatief verandert in een vraag om hulp van het coördinatieteam.

€ 733.000

Bijgesteld, gebaseerd op resultaten 2014.

Financiën: Totaal baten eigen fondsenwerving

€ 130.000 door werving vanuit het netwerk.

Kosten fondsenwerving CBF-percentage (kosten eigen fondsenwerving gedeeld door baten uit eigen fondsenwerving: 5b/5a)

€ 120.598 17,2%

Totaal te besteden aan doelstelling % totaal bestedingen aan doelstelling gedeeld door totaal van de baten

€ 558.056 80,2%

Samenwerking: Partnerorganisaties

Tijdens de veldbezoeken worden de banden met de partnerorganisaties TECHO en SACBC verder versterkt en geëvalueerd.

Naast de partnerships met de reeds bestaande partners gaat HomePlan op zoek naar nieuwe partners ter verspreiding van het risico en ter uitbreiding.

61


Eind 2015 is door het bestuur de heer De Vries aangetrokken om de meerjarenstrategie onder de loep te nemen en zo nodig aan te passen. Dit heeft geleid tot een eerste SWOT analyse welke aanknopings­ punten geeft voor de verdere uitwerking van de meerjarenstrategie in 2016.

SWOT analyse Voor het doel Voor de organisatie

Intern

Voordelig

Nadelig

STRENGTHS

WEAKNESSES

A op Impact: hoge effectiviteit van inzet en resultaat

Onvoldoende inkomsten

Top 10 Transparant Prijs Grote emotionele betrokkenheid vrijwilligers en donateurs Helder product/imago

Extern

Bestuur en bureau vanwege omvang kwetsbaar “Wat zijn de allerarmsten?”

OPPORTUNITIES

THREATS

Armoede blijft groeien bij meest kwetsbaren

Doelstelling is “ver van mijn bed”

MVO beleid bedrijfsleven steeds belangrijker Grote ontwikkelingsorganisaties worden ervaren als minder trans­ parant met minder korte lijnen Donateurs eisen transparantie

HomePlan jaarverslag 2015

Reductie personeel/investeringen: kerntaken in gevaar

Compacte, doelgerichte organisatie

Bedrijfsleven krijgt/neemt gelei­ delijk meer positie: overheid trekt zich terug

62

Herkomst maakt kwetsbaar

Strijkstokdiscussie Bouwsector Nederland nog niet helemaal uit crisis Concurrentie van veel goede doelen Wat is toegevoegde waarde HomePlan ten opzichte van partners? Huis te eendimensionaal, duurzaamheid?


63


GOED BESTUUR EN VERANTWOORDING 64

HomePlan jaarverslag 2015


De schooldag zit er weer op. De lessen zijn afgelopen en Mbali is vrij.

Verantwoordingsverklaring

haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het besturen danwel van de uitvoering;

B

De stichting dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen;

De grondregels:

C

De stichting dient te streven naar optimale relaties van belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

A Binnen de stichting dient de functie toezicht houden (vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch volgen van de organisatie en

In deze verantwoordingsverklaring legt Stichting HomePlan uit hoe zij met deze drie regels omgaat.

Het bestuur en directie van Stichting HomePlan onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels). Sinds 2008 zijn het CBF keur en de Code Wijffels met elkaar vervlochten, waardoor de keurmerkhouders in hun jaarverslag verantwoor足 ding dienen af te leggen over toezicht, effectiviteit van bestedingen en omgang met belanghebbenden. In deze verklaring wil het bestuur verantwoording afleggen aan de hand van de drie grondregels welke zijn vastgelegd door de Vervlechtingscommissie.

65


6.1 Toezicht houden en uitvoeren Bestuur en directie Stichting HomePlan heeft gekozen voor een be­ stuursmodel waarbij het bestuur aan het hoofd staat van de stichting en een toezichthoudende en contro­ lerende taak heeft. De dagelijkse leiding is in handen van de directie. De taken en verantwoordelijkheden heeft HomePlan in een directiereglement vastgelegd. De verhouding tussen de directie en het bestuur is open en betrokken. De directie bereidt de vergaderin­ gen van het bestuur voor. Tijdens de vergaderingen informeert de directie het bestuur over alle belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie en wordt het bestuur middels kwartaalrapportages op de hoogte gehouden over de uitvoering van het jaarplan. Op deze manier kan het bestuur de activiteiten en resul­ taten toetsen aan het door haar vastgestelde beleid en de voortgang. De directie bepaalt met het bestuur de kaders van het nieuwe jaarplan. Voor het einde van het jaar wordt het nieuwe jaarplan opgesteld. Het bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening vast. Tevens evalueert het bestuur het functioneren van de directie.

Taken bestuur: In het bijzonder behoort tot de taken van het bestuur: Goedkeuren (meerjaren) beleidsplannen; Goedkeuren begroting, jaarstukken en jaarverslag; Alle overige handelingen waarvoor volgens de statuten goedkeuring van het bestuur nodig is; Het aangaan van verplichtingen buiten de reguliere kaders zoals exploitatie- en investerings begroting; Het aanstellen, inschalen, de promotie, de overplaatsing, schorsing en ontslag van leiding gevende of vertrouwensposities bekledende functionarissen (en in het algemeen daarmee samenhangende arbeidsvoorwaarden). Het bestuur en de directie streven ernaar om mini­ maal vier maal per jaar te vergaderen. De directie houdt tussentijds regelmatig contact met de voorzitter en penningmeester en het bestuurslid op zijn of haar vakgebied.

66

HomePlan jaarverslag 2015

In 2015 kwam het bestuur vijf maal bijeen met de directie. De belangrijkste bestuursbesluiten lagen op het gebied van: Goedkeuring jaarrekening 2014 Goedkeuring begroting 2016 en jaarplanning projecten Goedkeuring projectvoorstellen Aanstellen Albert de Vries Aanstellen Lucas Boeren

Samenstelling bestuur en directie In 2015 telde het bestuur van HomePlan vijf be­ stuursleden. Bestuursleden worden bij coöptatie benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij zich wederom kandidaat kunnen stellen. Voor bestuursleden zijn functieprofielen vastgesteld. Het bestuur houdt éénmaal per jaar een evaluatie over het eigen functioneren. In 2015 heeft het bestuur verder geopereerd zoals was vastgesteld na de evaluatie in 2012, een afgeslankt bestuur dat maximaal vier jaar zitting kan hebben met een éénmalige herbenoeming. Ultimo 2015 is een bestuursadviseur aangesteld, de heer Albert de Vries. Hij zal de strategie voor de komende drie jaar en de werking van het bureau en bestuur evalueren. Vanuit doelmatigheid is besloten om de bestuursfuncties en leden te handhaven over deze periode en af te wachten of uit de evaluatie blijkt dat een bestuurshervorming gewenst is. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Het is statutair vastgelegd dat zij zich niet schuldig mogen maken aan belangenverstrengeling.

Bestuursleden in 2015 Bram Lingen, voorzitter Benoemd sinds: 12-02-2007, per 01-01-2013 voorzitter Aftredend per: 1e kwartaal 2017 Relevante nevenfunctie: Voorzitter Stichting Toelevering Bouw Voorzitter Vrienden van het Albert Schweitzer Ziekenhuis Harrie Berden, penningmeester en secretaris († 17-02-2016) Benoemd sinds 27-11-2013 Aftredend per januari 2016 Functie dagelijks leven: financieel adviseur


Relevante nevenfuncties: President commissaris Sivomatic Holding B.V. te Moerdijk President commissaris Antea Participaties V B.V. te Den Haag Commissaris Pan Oston B.V. te Raalte Commissaris Antea Participaties VI B.V. Commissaris Van Eerd te Tilburg Gerald van Kessel, bestuurslid bouwreizen & fondsenwerving Benoemd sinds: 25-01-2010 Aftredend per: 1e kwartaal 2015, verlengd tot eind 2016 Functie dagelijks leven: Eigenaar MGM Projectontwik­ keling Andries de Jong, bestuurslid projecten Benoemd sinds: 10-03-2011 Aftredend per: 1e kwartaal 2016 Relevante nevenfuncties: Lid adviescommissie ORIO Lid raad van Toezicht Lions Nederland Lout Donders, bestuurslid communicatie Benoemd sinds: 08-12-2011 Aftredend per: 4e kwartaal 2016 Functie dagelijks leven: Hoofd Varia televisie bij Omroep Brabant

Extern toezicht Extern toezicht wordt gehouden door BDO Accountants Roosendaal. Centraal Bureau Fondsenwerving, controle ten behoeve van het keurmerk.

6.2 Effectief en doelgericht besteden Het bestuur van Stichting HomePlan geeft sturing aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie door in samenwerking met de directie een meerja­ renplan, de jaarplannen en begroting vast te stellen. Periodieke rapportages voorzien het bestuur van actuele informatie. De rapportages tonen het begrote en werkelijk behaalde resultaat. Met deze informatie kunnen het bestuur en de directie het beleid optimali­ seren en daar waar nodig aanpassen. Om doelgericht te kunnen handelen, werkt HomePlan nauw samen met de lokale partnerorganisaties. Door de korte lijnen kunnen wij snel inspelen op veran­ derende omstandigheden en houden wij de vinger aan de pols. De lokale partners dienen HomePlan middels inhoudelijke en financiële rapportages op de hoogte te houden; op deze manier heeft HomePlan direct inzicht in de besteding van onze middelen in projectlanden.

Directie in 2015 Marike van Seeters, Algemeen directeur, geen nevenfuncties. Ralf van den Hoek (tot 1 juni 2015), Financieel directeur, geen nevenfuncties.

Beoordeling directie Het bestuur evalueert het functioneren van de directie. De voorzitter en het lid dat aansluit qua vakgebied houden de beoordelingsgesprekken met de directie. De directiesalarissen staan in verhouding tot de grootte van de organisatie en de activiteiten die daaruit voortvloeien. De beloning van de directie is getoetst aan de adviesregeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht van de branche-organisatie Goede Doelen Nederland.

67


6.3 Contact betrokkenen Voor de relatie met belanghebbenden is een gedrags­ code opgesteld die is gebaseerd op de gedragscode van Goede Doelen Nederland. De gedragscode is van toepassing op de werving, het beheer en beste­ ding van verkregen middelen. Deze gedrags­code is van toepassing op de activiteiten van Stichting HomePlan.

DE BELANGHEBBENDEN Stichting HomePlan heeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden te maken met groepen, personen en een breed scala van instanties. Vanwege haar aard en doelstelling als fondsenwervende instelling erkent HomePlan verantwoordelijkheden jegens:

De gever Waarbij onder de gever wordt verstaan iedere persoon, groep en instantie, die om niet en vrijwillig goede doelen ondersteunt door het geven van geld en middelen in natura.

Het begunstigde doel Waarbij onder het begunstigde doel wordt verstaan de door de instelling bij de werving aangegeven bestemming van de geworven middelen.

De vrijwilligers Waarbij onder vrijwilligers wordt verstaan de personen die zich om niet en op vrijwillige basis ter beschikking stellen voor de fondsenwerving en de realisering van het doel door de instelling

De collega instelling Waarbij onder collega instelling wordt verstaan die instelling die zich voor haar fondsenwerving op het Nederlandse publiek richt

68

HomePlan jaarverslag 2015

Basiswaarden Stichting HomePlan stelt dat haar handelen dient te worden bepaald door een aantal leidende beginselen, de zogenaamde basiswaarden. Deze basiswaarden zijn respect, transparantie, betrouwbaarheid en kwaliteit: Respect betekent het eerbiedigen van de menselijke waardigheid en privacy, van de eigen identiteit van de personen en groepen; daarnaast heeft respect betrekking op keuzevrijheid en vrijwilligheid van personen en groepen. Transparantie betekent dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden over alle voor hun belang rele­ vante gegevens van inhoudelijke en financiële aard. Betrouwbaarheid betekent dat alle belangheb­ benden ervan uit kunnen gaan dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is, dat de instelling professioneel en efficiënt werkt aan het bereiken van het gestelde doel en dat de instelling zich juist en volledig verantwoordt; Kwaliteit betekent het voortdurend streven naar deskundig, slagvaardig en kostenbewust handelen.

Uitwerking van basiswaarden De eerder genoemde basiswaarden bepalen het handelen en nalaten van Stichting Homeplan ten opzichte van de belanghebbenden. In de praktijk hebben deze waarden concrete betekenis voor de relatie van HomePlan met de gever en met het begunstigde doel, voor de omgang met vrijwilligers, voor de relaties met collega instellingen alsmede voor haar verhouding tot de maatschappij.


Naleving van de gedragscode betekent: a. Dat de gever erop kan vertrouwen dat: Volledige en juiste informatie over het doel van werving wordt verstrekt Bij werving respect voor de gever en begunstigde wordt betoond Gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden Zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan het goede doel worden besteed Volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording wordt afgelegd over besteding van de middelen en de activiteiten om de doelstelling te realiseren b. Dat de begunstigde erop kan vertrouwen dat: Met respect zal worden gehandeld Gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij activiteiten om de doelstelling te realiseren c. Dat de vrijwilliger erop kan vertrouwen dat: Algemeen aanvaarde regels en normen van opdrachtgeverschap worden nageleefd, voor zover deze van toepassing zijn op zijn werkzaamheden Er goede voorwaarden worden geschapen voor zijn inzet Hij op passende wijze wordt gewaardeerd voor zijn inzet d. Dat collega-instellingen erop kunnen 足vertrouwen dat er: Onderling respect wordt betoond Bereidheid tot overleg over gemeenschappelijke belangen bestaat Gestreefd wordt naar afstemming en samen werking bij werving, beheer en besteding Publiekelijk geen negatieve uitspraken over elkaar worden gedaan e. Dat de samenleving erop kan vertrouwen dat: Men zich houdt aan algemeen aanvaarde waarden en normen, zowel van maatschappelijk gedrag als van principes van de democratische rechtsstaat, Er te allen tijde bereidheid bestaat en wordt getoond tot overleg en dialoog met relevante maatschappelijke en politieke groeperingen over het eigen functioneren.

Deze gedragscode is van toepassing op werving, beheer en besteding van middelen binnen HomePlan. Samengevat onderscheidt HomePlan bij belangheb足 benden de gevers, de begunstigden, de vrijwilligers en de collega-instellingen. Zij streeft daarbij naar een open dialoog met al deze partijen en doet dat o.a. door de website, nieuwsbrieven en schriftelijke mailing in specifieke situaties. In voorkomende gevallen worden persoonlijke gesprekken aangegaan. Zakelijke sponsors en fondsen worden in evaluatieen met eindrapporten op de hoogte gehouden van de door hen gesponsorde projecten. Waar mogelijk wordt samengewerkt met sponsors om kennis en er足 varing uit te wisselen. Het jaarverslag is door iedereen gratis opvraagbaar en via de website te lezen en/ of te downloaden. Alle klachten worden afgehandeld volgens een vaste procedure.

Door het bestuur vastgesteld Breda, maart 2016 Namens de leden van het bestuur: De heer A. Lingen, voorzitter

De heer L.A.M.M. Donders De heer A.J. de Jong De heer G.M.A. van Kessel

69


Bijlage 1 Risico analyse De samenvatting van de belangrijkste risico’s worden in onderstaande tabel weergegeven.

Risico gebied

Risico’s

Maatregelen

Fondsenwerving en communicatie

Terugval in donaties door veranderend donatie gedrag en economische crisis.

Diversificatie in funding door focus op zakelijke markt en vermogensfondsen.

Toenemende concurrentie.

Huis, thuis toekomstvisie uitdragen, kern­ waarden kleinschalig, efficiënt en transparant uitdragen. Streven naar langere termijn overeenkomsten met vermogensfondsen en zakelijke partners.

Bouwreizen. Imagoschade bij negatieve publiciteit over de sector. Vermogensfondsen willen zich niet voor langere termijn binden. Projecten

Misbruik van middelen en mismanagement. Corruptie en politieke instabiliteit.

Financieel

Bouwreizen naar veilige gebieden. Kernwaarde transparantie tonen en naleven.

Veldbezoeken aan de projectlanden. Intensieve samenwerking met TECHO en SACBC in politiek stabiele landen.

Onvoldoende kwaliteit partners.

Werken met projectprocedure en contract­ afspraken.

Recessie en gevaar voor continuïteit.

Projectverplichtingen worden pas aangegaan als de financiering volledig is gedekt. Effectieve en efficiënte organisatie, optimale kostenbewaking. Continuïteitsreserve voor de kosten van de organisatie gedurende ruim een half jaar.

Organisatie

70

HomePlan jaarverslag 2015

Afhankelijkheid van individuele ­medewerkers door klein team.

Heldere interne procesbeschrijvingen en digitaal archief.

Mismanagement.

Bestuur houdt toezicht en externe accountants­ controle.


Bijlage 2 Directe kosten per project Projectcode

Aantal huizen

Locatie

Partner

Directe kosten

Mexico MX15.01

10

San Mateo Capulhuac

TECHO

€ 18.841

MX15.02

10

La Cuesta

TECHO

€ 19.980

MX15.03

20

San Cristobal

TECHO

€ 36.683

Projectbegeleiding

€ 2.548

Totaal

€ 78.052

Nicaragua NI15.01

20

Divino Nino en El Panama

TECHO

€ 39.708

NI15.02

10

El Pantanal

TECHO

€ 18.734

NI15.03A

10

El Crucero

TECHO

€ 19.282

NI15.04

20

19 de Julio, Roger Deshon en Sor Maria Romero

TECHO

€ 37.163

NI15.05

20

El Panama, La Union en Divino Nino

TECHO

€ 38.259

Projectbegeleiding

€ 450

Totaal

€ 153.596

Haïti Projectbegeleiding

€ 1.865 € 1.865

Zuid-Afrika en Swaziland ZA15.01

10

Tzaneen

SACBC

€ 27.033

ZA15.02

17

Pomeroy

SACBC

€ 44.185

ZA15.03

20

Pomeroy

SACBC

€ 58.401

ZA15.04

computer­ school

Pomeroy

SACBC

€ 18.549

ZA15.05

10

Tzaneen

SACBC

€ 30.668

SW15.01

10

Manzini

SACBC

€ 28.710

SW15.02

15

Manzini

SACBC

€ 41.675

SACBC

€ 2.346

Computerschool Projectbegeleiding

€ 1.400 € 252.967

Totaal

202

€ 486.481

71


financieel

verslag 2015

Mbali loopt terug naar huis. Ze vertelt dat ze later politieagente wil worden, en voor oma wil zorgen. Wat was het een prachtige dag. HomePlan heeft Mbali een huis gegeven waardoor ze weer kan dromen over haar toekomst. Meer dan een huis! 72

HomePlan jaarverslag 2015


Inhoud 1.1 Balans per 31 december 2015

74

1.2 Staat van baten en lasten 2015 75 1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 76 1. 4 Toelichting op de balans

77

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

82

1.6 Ondertekening van de jaarrekening

85

73


1.1 Balans per 31 december 2015 Activa

31-12-2015

31-12-2014

2.532

3.506

2.532

3.506

20.834

26.920

1.526

2.208

11.917

6.485

34.277

35.613

banken

647.494

590.027

647.494

590.027

Totaal activa

684.303

629.146

31-12-2015

31-12-2014

629.350

512.650

(1) MateriĂŤle vaste activa andere vaste bedrijfsmiddelen (2) Vorderingen handelsdebiteuren overige vorderingen vooruitbetaalde kosten (3) Liquide middelen

Passiva (4) Reserves en fondsen reserves bestemmingsfondsen

7.500

69.441

636.850

582.091

leveranciers en handelscrediteuren

5.659

6.679

belastingen en premies sociale verzekeringen

4.207

9.691

37.587

30.685

47.453

47.055

684.303

629.146

(5) Kortlopende schulden

overige schulden Totaal passiva

74

HomePlan jaarverslag 2015


1.2 Staat van baten en lasten 2015 Realisatie 2015

Begroting 2015

Realisatie 2014

772.928

723.000

638.052

45.150

4.000

42.889

(6) Baten baten uit eigen fondsenwerving baten uit acties van derden overige baten

2.417

3.000

3.508

820.495

730.000

684.449

576.108

539.246

463.623

16.145

32.022

28.758

592.253

571.268

492.381

115.660

112.657

105.425

115.660

112.657

105.425

57.823

46.075

53.593

765.736

730.000

651.399

54.759

-

33.050

(7) Lasten Besteed aan doelstellingen - doelstelling huisvestingsprojecten - doelstelling voorlichting Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Saldo

Overschot toegevoegd aan / tekort onttrokken aan: Continuïteitsreserve Overige reserves Bestemmingsfondsen

-

-

-

116.700

-

62.459

61.941-

-

29.409-

54.759

-

33.050

Realisatie 2015

Begroting 2015

Realisatie 2014

Besteed aan doelstelling in % van de totale baten

72,2%

78,3%

71,9%

Besteed aan doelstelling in % van de som der lasten

77,3%

78,3%

75,6%

Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen fondsenwerving

15,0%

15,6%

16,5%

7,6%

6,3%

8,2%

Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten

Toelichting verschillen begroting en realisatie: De baten uit eigen fondsenwerving zijn met € 49.928 hoger uitgevallen dan begroot. Dit is met name toe te schrijven aan de stijging in inkomsten bij vermogens­fondsen. Deze was begroot op € 200.000 en uiteindelijk uitgekomen op € 246.976. De particu­ liere inkomsten die waren begroot op € 220.000 zijn

hoger uitgevallen, in totaal € 274.183. Dit is te wijten aan een aantal grote particulieren giften. Door de lastige zakelijke markt is in plaats van de begrootte € 180.000 in totaal € 105.396 opgehaald. De baten uit acties van derden zijn hoger uitgevallen door o.a. een succesvolle kunstverkoop voor HomePlan en een sponsorloop.

75


1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden. De liquide middelen betreffen vooral banksaldi, de vorderingen bestaan met name uit toegezegde donaties. Kortlopende schulden zijn hoofdzakelijk verplichtingen aan de belastingdienst en de accountantskosten voor de jaarrekening. In 2015 en 2014 zagen de kasstromen er als volgt uit: 2015

2014

54.759

33.050

974

925

1.336

61.013

398

16.781-

57.467

78.207

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen materiĂŤle vaste activa Veranderingen in werkkapitaal: - mutatie in vorderingen - mutatie in kortlopende schulden Kasstroom uit operationele activiteiten (a) Kasstroom uit investeringsactiviteiten - investeringen in materiĂŤle vaste activa

-

500-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (b)

-

500-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (c)

-

-

57.467

77.707

Liquide middelen per 1 januari

590.027

512.320

Liquide middelen per 31 december

647.494

590.027

57.467

77.707

Mutatie Liquide middelen (a+b+c)

Mutatie liquide middelen

76

HomePlan jaarverslag 2015


1.4 Toelichting op de balans ALGEMENE TOELICHTING

Oprichting

De inkomsten van de Stichting HomePlan bestaan uit: subsidies en donaties; erfstellingen en legaten; andere bijdragen particulieren, instellingen, organisaties en overheden; opbrengsten van te organiseren acties voor de inzameling van geld en goederen; andere verkrijgingen en baten.

Stichting HomePlan, statutair gevestigd te Breda, is opgericht op 11 maart 1996 door de heer J.H.L. Tebbe en actief sinds 15 mei 1997.

Stichting HomePlan heeft een bestuur dat bij het opmaken van deze jaarrekening bestaat uit vier leden.

Statutaire doelstelling

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Verslaggeving De grondslagen van de jaarverslaggeving zijn in overeenstemming met de Richtlijnen Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en RJ 650.

De stichting heeft ten doel: het zonder winstoogmerk realiseren van huis vesting en onderdak voor de allerarmsten in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden; het bevorderen van de daadwerkelijke belang stelling, in het bijzonder van het Nederlandse publiek, voor de sociale problemen van de ontwikkelingslanden; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het verschaffen van directe hulp in de vorm van huisvesting aan de allerarmsten in minder ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden; het ondersteunen van activiteiten gericht op het herstel van het dagelijks leven en op het begin van een structurele verbetering van de levens omstandigheden van de slachtoffers; het geven van bijstand aan organisaties in ontwikkelingslanden voor de verbetering van hun hulpverlenings- en ontwikkelingscapaciteit; zo veel mogelijk mensen zien te bereiken met informatie over haar doelgroep en haar werk o.a. door middel van periodieken; het bij schriftelijke overeenkomst samenwerken met andere instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel; alle andere wettige middelen.

Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de berekening van het saldo van baten en lasten, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Gebruik van schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grond­ slagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa welke benodigd zijn voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd op verkrijgings­ prijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardever­ minderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Als criterium voor het activeren van materiële vaste activa wordt een minimale omvang van 500 euro gehanteerd.

77


Vorderingen

Bepaling voor - of nadelig saldo

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit komt overeen met de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De vorderingen zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten worden opgenomen op het moment dat ze zijn toegezegd.

Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van Stichting HomePlan.

Verbonden partijen Voorzieningen Stichting HomePlan heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen waarbij de pensi­ oenuitkeringen gebaseerd zijn op een beschikbaar premiestelsel. Deze pensioenregeling is onderge­ bracht bij Centraal Beheer Achmea. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen. Aangezien deze verplichtingen een kortlopend karakter hebben, worden deze gewaardeerd tegen de nominale waar­ de. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan de verzekeringsmaatschappij. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.

78

HomePlan jaarverslag 2015

Op 30 maart 2007 is Stichting HomePlan Logistics opgericht. De stichting wordt bestuurd door bestuurs­ leden van Stichting HomePlan welke worden be­ noemd door het bestuur van Stichting HomePlan. Bij opheffing komt het liquidatiesaldo toe aan Stichting HomePlan. Stichting HomePlan Logistics heeft in het verleden in opdracht van Stichting HomePlan de lokale productie in Nederland en het transport van de prefab huizen voor een Project in Zuid-Afrika verzorgd. In 2015 is er door Stichting HomePlan geen gebruik gemaakt van Stichting HomePlan Logistics. Aangezien de betekenis van Stichting HomePlan Logistics te verwaarlozen is op het geheel, is conform artikel 504 van Richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen” consolidatie achterwege gelaten. Per 1 juni 2015 is Stichting HomePlan Logistics opgeheven. Het liquidatiesaldo ten bedragen van € 553 is ten goede gekomen aan Stichting HomePlan.


Toelichting op de activa 1. MATERIËLE VASTE ACTIVA Het verloop in 2015 is als volgt geweest:

andere vaste bedrijfsmiddelen

Balans

Saldo

01-01-2015

investering

Afschrijvingen

Balans 31-12-2015

3.506

-

974

2.532

3.506

-

974

2.532

2. VORDERINGEN De samenstelling is als volgt: Balans Balans 31-12-2015 31-12-2014 Handelsdebiteuren debiteuren voorziening oninbare debiteuren

22.834

29.420

2.000-

2.500-

20.834

26.920

1.489

2.208

37

-

1.526

2.208

2.347

2.464

152

711

Overige vorderingen bankrente overig Vooruitbetaalde kosten onderhoud software verzekeringen leasekosten overig

741

741

8.677

2.569

11.917

6.485

34.277

35.613

3. LIQUIDE MIDDELEN De samenstelling is als volgt: Balans Balans 31-12-2015 31-12-2014

Kas

-

248

27.961

48.449

Rabobank buitenlandrekening

8.168

5.157

Rabobank verkopen

1.188

1.247

Rabobank bedrijfstelerekening

400.000

175.000

Rabobank continuïteitsreserve

175.000

176.775

18.603

16.839

Rabobank rekening-courant

Rabobank direct dialogue Rabobank bankgarantie Postbank Gelden onderweg*

5.020

4.982

11.554

1.330

-

160.000

647.494

590.027

* De post ‘gelden onderweg’ bestaat volledig uit baten vanuit de december incasso waarin de jaarbijdragen 2014 worden geïncasseerd. Deze in­ casso is op 2 januari 2015 op de Rabobank direct dialogue rekening bijgeschreven.

79


Toelichting op de passiva 4. RESERVES EN FONDSEN Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en bestemmingsfondsen. Het eigen vermogen op 31 december 2015 bedraagt € 636.850.

Reserves De reserves bestaan uit een continuïteitsreserve en overige reserves. Het verloop in het boekjaar is als volgt:

stand per 1 januari 2015

Continuïteitsreserve

Overige reserves

Saldo

175.000

337.650

512.650

-

116.700

116.700

175.000

454.350

629.350

resultaat verslagjaar stand per 31 december 2015

Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is bedoeld als garantie voor de continuïteit van Stichting HomePlan als organisatie. Het bestuur heeft in 2008 besloten binnen een perio­ de van 3 jaar een continuïteitsreserve op te bouwen van € 175.000 ter dekking van de personeelskosten voor de periode van ongeveer 1 jaar. De vastgestelde hoogte van deze reserve is in lijn met de Goede Doelen Nederland-richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen.

Overige reserves In de overige reserves worden de positieve saldi en de negatieve saldi van de staat van baten en lasten opgenomen. Deze overige reserves zullen

uiteraard worden besteed aan de doelstellingen van de Stichting. In 2016 zal een nader beleid worden bepaald hoe er wordt omgegaan met de afbouw van de reserves.

Bestemmingsfondsen In de bestemmingsfondsen worden donaties opge­ nomen waarbij de donateur expliciet heeft bepaald aan welke projecten deze gelden in de komende jaren moeten worden besteed. In 2015 zijn alle in de bestemmingsfondsen aanwezige gelden uit voorgaan­ de jaren besteed aan de desbetreffende projecten. Er is in 2015 voor € 7.500 aan donaties ontvangen voor projecten die in 2016 van start zullen gaan. Het verloop in het boekjaar is als volgt:

stand per 1 januari 2015 donaties

Haïti

Zuid-Afrika

Totaal

-

69.441

69.441

7.500

-

7.500

69.441-

69.441-

-

7.500

bestedingen stand per 31 december 2015

80

HomePlan jaarverslag 2015

7.500


Vermogensbeleid De jaarrekening voldoet aan de Goeden Doelen ­Nederland-richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen en aan de uitgangspunten van het CBF voor Reser­ ves en beleggingsbeleid.

HomePlan niet van toepassing. Het bestuur heeft besloten dat er geen beleggings-activiteiten plaats mogen vinden. Er wordt derhalve niet belegd in aan­ delen of obligaties. De jaarrekening voldoet eveneens aan de Advies Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland

Het onderdeel Beleggingsbeleid uit bovengenoemde Goede Doelen Nederland-richtlijn is voor Stichting

5. KORTLOPENDE SCHULDEN De onder dit hoofd opgenomen kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd korter dan één jaar.

Balans Balans 31-12-2015 31-12-2014 Leveranciers en handelscrediteuren crediteuren

5.659

6.679

5.659

6.679

3.675

8.541

Belastingen en premies sociale verzekeringen af te dragen loonheffing af te dragen omzetbelasting

532

1.150

4.207

9.691

reservering vakantietoeslag

4.507

5.506

reservering vakantiedagen

4.176

2.860

bankkosten

2.272

1.133

accountantskantoor

7.260

10.000

overige schulden

9.722

11.186

storneringen incasso december

9.650

Overige schulden

37.587

30.685

47.453

47.055

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Huurverplichting Stichting HomePlan heeft het huurcontract voor haar kantoor per 31 januari 2016 beëindigd. De huur over januari 2016 is opgenomen onder de post ‘overige schulden’. In 2016 zijn er geen huurverplichtingen.

Leaseverplichtingen Stichting HomePlan is per 2 november 2011 een leasecontract aangegaan voor een kopieerapparaat met een contractduur van 60 maanden voor een bedrag per jaar van € 4.601 (2015). Per 1 november

2013 is er een leasecontract aangegaan voor een koffiezetmachine met een contractduur van 60 maan­ den voor een bedrag per jaar van € 714 (2015).

Bankgarantie Door Stichting HomePlan is een bankgarantie afge­geven van € 4.968 i.v.m. de huur van de kantoor­ ruimte. Ten gevolge van de bovengenoemde huur­ opzegging per 31 januari 2016 zal deze bankgarantie in 2016 vrijvallen.

81


1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten FONDSENWERVING 6. BATEN De specificatie luidt als volgt: 2015

2014

86.416

83.745

straatcampagnes

187.767

216.349

zakelijke markt

107.896

130.454

fondsen / stichtingen

246.976

95.611

bouwreizen

104.278

66.177

congregaties

11.270

19.352

provisie no house wine

22.919

15.322

5.406

11.042

772.928

638.052

Cycling for Pomeroy

18.386

37.173

Diverse acties

26.764

5.716

45.150

42.889

2.417

3.508

2.417

3.508

820.495

684.449

Baten eigen fondsenwerving particulieren

verkoop artikelen* Baten uit acties van derden

Overige baten overige financiĂŤle baten en lasten

Ontvangen baten die specifiek gekoppeld zijn aan nog niet volledig gerealiseerde projecten zijn opgenomen in de verschillende bestemmingsfondsen van Stichting HomePlan. Het verloop van de bestemmingsfondsen staat beschreven bij de toelichting op de balans onder punt 4 Reserves en fondsen. * De specificatie van het resultaat verkopen luidt als volgt: 2015

2014

verkopen kerstkaarten / overige

5.035

4.667

verkopen no house wine

3.895

7.067

verkopen Lonka snoepblikken

1.818

8.720

10.748

20.454

kosten kerstkaarten / overige

2.116-

1.796-

kosten no house wine

2.925-

6.426-

kosten Lonka snoepblikken Bruto-winst

82

HomePlan jaarverslag 2015

301-

1.190-

5.342-

9.412-

5.406

11.042


7. LASTEN De specificatie luidt als volgt: 2015

2014

78.053

39.266

Besteed aan doelstelling huisvestingsprojecten directe kosten projecten Mexico directe kosten projecten Zuid-Afrika directe kosten projecten Haïti directe kosten projecten Nicaragua uitvoeringskosten eigen organisatie

252.967

83.181

1.865

100.979

153.596

114.322

486.481

337.748

89.627

125.875

576.108

463.623

Besteed aan doelstelling voorlichting nieuwsbrief / mailingen

5.607

9.229

promotiekosten

8.026

11.721

13.633

20.950

2.512

7.808

16.145

28.758

3.031

2.608

uitvoeringskosten eigen organisatie Besteed aan kosten fondsenwerving mailingkosten overige kosten uitvoeringskosten eigen organisatie Beheer en administratie

Verdeling kosten voorlichting en ­fondsenwerving Voor de nieuwsbrief en mailingkosten worden verdeelsleutels gebruikt voor de toerekening aan voorlichtings- en fondsenwervingskosten. Deze verdeelsleutels zijn vastgesteld aan de hand van de doelstelling en inhoud van de mailingen alsmede op basis van bedrijfseconomische criteria. Vanaf 2007 wordt voor mailingen naar bestaande donateurs van HomePlan 30% van de gemaakte kosten toegeschre­ ven aan fondsenwerving en 70% wordt toegeschreven aan voorlichting. Bij het aanschrijven van nieuwe po­ tentiële donateurs ligt de nadruk op fondsenwerving en wordt de verhouding 70% voor fondsenwerving en 30% voor voorlichting toegepast.

1.700

5.075

4.731

7.683

110.929

97.742

115.660

105.425

57.823

53.593

765.736

651.399

Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten zijn verdeeld op basis van bedrijfseconomische criteria, toegerekend aan fondsenwerving, de realisatie van de doelstellingen en aan beheer en administratie. De uitvoeringskosten worden toegerekend op basis van de bruto loonkosten van de medewerkers. Deze kosten worden op basis van geschatte werkelijke directe tijdsbesteding aan de kostenplaatsen toege­ rekend. De versleuteling van het aantal fte’s en de bijbehorende kosten is gebaseerd op de aanbeveling Toepassing van richtlijn 650 voor Kosten Beheer & Administratie van het Goede Doelen Nederland van januari 2008. De onderverdeling tussen personeelskosten, huis­ vestingskosten en kantoorkosten is naar rato van de gemaakte directe kosten.

83


De totale lastenverdeling is als volgt: Doelstelling

LASTEN

Huisvestingsproj.

Werving baten Voor­ lichting

Eigen fondsenwerving

Beheer en adm

realisatie 2015

begroot 2015

realisatie 2014

DIRECT Projecten Mexico Projecten Zuid-Afrika

78.053

-

-

-

78.053

42.500

39.266

252.967

-

-

-

252.967

157.500

83.181

1.865

-

-

-

1.865

62.500

100.979

Projecten Haïti

153.596

-

-

-

153.596

158.500

114.322

Voorlichting

Projecten Nicaragua

-

13.633

-

-

13.633

25.000

20.950

Fondsenwerving

-

-

4.731

-

4.731

18.000

7.683

Personeelskosten

57.979

1.625

71.759

37.406

168.769

181.500

192.735

Huisvestingkosten

8.717

244

10.789

5.624

25.374

22.000

20.829

22.931

643

28.381

14.793

66.748

62.500

71.454

576.108

16.145

115.660

57.823

765.736

730.000

651.399

INDIRECT

Kantoorkosten

Beheer en administratie

Gemiddeld aantal personeelsleden

Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die gemaakt worden in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Dit kostenpercentage bedraagt in 2015 7,6 %. In 2012 is een eigen normpercentage B&A van 7.0 % opgesteld, gebaseerd op inschattingen van maximum niveaus van de kosten en kostenaandelen die samen het kostenpercentage B&A bepalen.

Het gemiddeld aantal werkzame personen (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) bedroeg in het huidige verslagjaar 1,2 tegenover 3,0 in het voorgaand boek­ jaar. De gemiddelde leeftijd was 42 jaar. Gemiddelde verhouding tussen man en vrouw was respectievelijk 2 staat tot 2. Het gemiddelde opleidingsniveau ligt op HBO+.

Werknemers en beloningen De totale personeelskosten 2015 bedragen € 168.769 en zijn als volgt op te splitsen:

Lonen en salarissen: Sociale lasten: Pensioenen: Overige personeelskosten*:

2015

2014

114.012

136.942

19.258

23.349

3.439

5.248

32.060

27.196

168.769

192.735

* Er is in beide jaren een overeenkomst van opdracht gesloten met de project manager Zuid-Afrika van HomePlan. De hieruit voortvloeiende kosten zijn in opgenomen onder de post overige personeelskosten.

84

HomePlan jaarverslag 2015

Bezoldiging directie De totale werkgeverskosten in 2015 voor de twee­ hoofdige directie bedroegen € 60.242 en € 29.785. Bij de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de directie wordt door het bestuur de “Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht” van de bran­ cheorganisatie Goede Doelen Nederland als richtlijn aangehouden. Stichting HomePlan verstrekt de direc­ tie géén overwerkvergoeding, representatievergoe­ ding, lease- of bedrijfsauto, lening, voorschotten of garanties. Iedere werknemer incl. de directie betaalt 50% van de pensioenpremie zelf. Naast het bruto belastbaar jaarinkomen maken ook betaalde sociale verzekerings- en pensioenpremies en vergoedingen deel uit van de bezoldiging (incl. werkgeverslasten). De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van de aan het pensioenfonds verschuldigde premie.


Specificatie bezoldiging directie Naam

M. van Seeters

R. van den Hoek

alg. directeur

fin. directeur

onbepaald

onbepaald

40

40

Functie Dienstverband Aard (looptijd) uren part-time percentage periode

83

95

1/1-31/12

1/1-31/05

45.354

21.488

3.610

3.507

-

-

Bezoldiging (EUR) Jaarinkomen brutoloon/salaris vakantiegeld eindejrsuitkering, 13e/14emnd variabel jaarinkomen

-

-

48.964

24.995

8.372

3.870

Onkosten en reiskosten vergoedingen

1.020

125

Pensioenlasten (wg deel)

1.986

795

Overige beloningen op termijn

-

-

Uitkeringen beĂŤindiging dienstverband

-

-

Totaal SV lasten (wg deel)

Totaal bezoldiging 2015

60.342

29.785

Totaal bezoldiging 2014

59.525

58.754

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of toezichthouders.

1.6 Ondertekening van de jaarrekening Breda, 4 mei 2016

Het bestuur: De heer A. Lingen, voorzitter wg & Ad Interim penningmeester wg De heer G.M.A. van Kessel wg De heer A.J. de Jong wg De heer L.A.M.M. Donders wg

85


86


87


88

HomePlan jaarverslag 2015


Stichting HomePlan Steenen Hoofd 63 • 4825 AJ Breda Postbus 6849 • 4802 HV Breda t +31 (0)76 5736 736 info@homeplan.nl www.homeplan.nl IBAN NL 35 RABO 0188 9530 00 Vormgeving jaarverslag www.revista-ontwerp.nl

89


Meer dan een huis!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.